Trends & Ontwikkelingen 15 februari 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

Nederland

 • De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK ) heeft gereageerd op het sectoradvies muziektheater  ‘Later is al lang begonnen. Het muziektheater van de toekomst’ van de Raad voor Cultuur. Het NAPK vindt het een gedegen analyse van dit specialisme binnen de podiumkunsten.. Ze onderschrijft de knelpunten die de raad signaleert en vooral ook de kansen die er liggen voor het bereiken van nieuw publiek en het verder ontwikkelen van het artistieke niveau. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) stelt in haar reactie o.m. dat meer financiële middelen voor theaters om een grotere diversiteit aan en kwalitatief hoogwaardige voorstellingen te laten zien aan het publiek alleen succesvol is wanneer er sprake is van een intensieve samenwerking met de gezelschappen, waarbinnen oog is voor met name de publieksontwikkeling, educatie, innovatie en talentontwikkeling. NAPK , NAPK  , VSCD , VSCD
 • Het openbaar ministerie wil praten met de rapwereld. Dat kopte NRC afgelopen week.  Doel: begrijpen wat in de wijken speelt en een maatschappelijke coalitie aangaan met artiesten die kwetsbare jongeren aanspreken met hun muziek. Het betoog van Job van Beekhoven, beleidsmaker van het Functioneel Parket, valt in de hiphopwereld een stuk beter dan de oproep van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb dat rappers hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor vuurwapengeweld. Dat lijkt weliswaar hetzelfde, maar het verschil is essentieel, volgens Atze de Vries.   3voor12.vpro.nl
 • De komende jaren investeert minister van Engelshoven (OCW) €12,4 miljoen in de digitale toegankelijkheid van erfgoed, archieven en collecties. Een deel van dit geld wordt beschikbaar gesteld via een regeling voor projecten die meerdere collecties toegankelijk maken voor een algemeen publiek, volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Deze regeling zou ingaan per 1 januari 2019, maar dat is uitgesteld tot medio maart. Op het DEN-event, 4 en 5 maart,  wordt meer bekend over de precieze ingangsdatum van de regeling. Museumcontact
 • Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Yesilgöz-Zegerius en Aartsen (beide VVD) over de berichten “Nederland gaat gewetensvol om met roofkunst” en “Twijfel over teruggave is verwerpelijk”. Rijksoverheid.nl
 • Culturele donateurs schenken graag anoniem. Het wetsvoorstel van minister Dekker, die transparantie over donaties wil, is niet nodig voor goede doelen als culturele instellingen zeggen 34 directeuren in een open brief. NRC
 • De Ladder Duurzame Verstedelijking is een voorschrift in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dat elk nieuwe stedelijke ontwikkeling (bijvoorbeeld een woningbouwplan) bindt aan een motiveringsvereiste, te leveren door de gemeente in de toelichting op het bestemmingsplan. De behoefte moet worden onderbouwd en daarmee aangetoond. In de Tweede Kamer is de Ladder onderwerp van stevige politieke discussies. Friso de Zeeuw waarschuwt daarom tegen de ‘Laddertaliban’. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Museum Boijmans Van Beuningen bood mee op de Rubens-tekening van prinses Christina die in New York werd geveild. Daarmee dreven ze de prijs met miljoenen op. NRC
 • De tax shelter voor film en podiumkunsten wordt uitgebreid naar de gaming industrie. De Kamercommissie Financiën keurt een wetsvoorstel van CD&V en Open Vld goed. Bedoeling is die sector een duwtje in de rug te geven en de concurrentie met het buitenland aan te kunnen gaan. De tekst moet nu nog groen licht krijgen in de plenaire Kamer.  Metro
 • De Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten hebben een akkoord bereikt over een ontwerprichtlijn om de auteursrechten aan te passen aan het digitale tijdperk. Entertainment Business ,  Europa Nu

 

Noord-brabant

 • Een goed gesprek op 1 februari tussen gedeputeerde Henri Swinkels en intendant Stefan Rosu en Rob Stevens, voorzitter Raad van Toezicht van de philharmonie zuidnederland,  heeft de frictie tussen de provincie Noord-Brabant en het orkest weggenomen. Het gezelschap gaat er vanuit dat het ook na 2019 minimaal 1.500.000 euro krijgt van de provincie. Bijzonder is dat wel, want besluiten over die toezegging kan niet meer door het huidige provinciebestuur, begin maart zijn er immers provinciale verkiezingen.  Het orkest gaat in de laatste maanden van 2019  tóch educatieve projecten doen. In een brief die het orkest op  12 februari stuurde: ,,Hiermee onderstrepen wij evenwel het belang dat we aan de educatieve functie van de philharmonie in de Brabantse samenleving hechten.” Eindhovens Dagblad  , Omroep Brabant  , Cultureel Persbureau
 • Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Toezegging n.a.v. vraag van GroenLinks over de philharmonie zuidnederland, gesteld tijdens het vragenhalfuur van 1 februari jl. Brabant.nl
 • Beantwoording schriftelijke vragen van mw. M.A.B. van der Sloot en dhr. M.N.R.C. Deryckere namens de Statenfractie van het CDA over `Philharmonie Zuidnederland en muziekonderwijs in Brabant`Brabant.nl
 • Toptalent en uitblinken op internationaal niveau zijn prachtige ambities die als sneeuw voor de zon verdwijnen als daar geen stevig fundament onder ligt. Hoe ziet die berg onder de top er in Noord-Brabant uit? Wat is de humuslaag die de omgang met cultuur van hoog tot laag in de praktijk van het dagelijks leven vormt? In een essay beschrijft Gerard Rooijakkers – aan de hand van concrete voorbeelden in Zundert, Hilvarenbeek en Deurne – het succes en falen van dragende gemeenschappen en commons. Brabant Kennis  , Brabant Kennis
 • Op 31 januari presenteerde het PON  hun jaarboek met als titel ‘Voorbij het gemiddelde’. In het jaarboek beschrijft PON onderstromen in de Brabantse samenleving aan de hand van een viertal thema’s: flexibilisering van de arbeidsmarkt, digitalisering, de energietransitie en burgerparticipatie PON
 • Tijdens de Statendag op  22 februari wil Gedeputeerde Swinkels een themabijeenkomst over Tussenevaluatie Beleidskader erfgoed 2016-2020 agenderen. Statenmededeling Tussenevaluatie Beleidskader erfgoed 2016-2020. Bijlage 1 Statenmededeling Tussenevaluatie Beleidskader erfgoed 2016-2020 : Van ornament naar fundament, Tussenevaluatie Beleidskader erfgoed 2016-202 ‘De (verbeeldings)kracht van erfgoed` van Berenschot en Bureau BUITEN, november 2018.  Brabant.nl , Brabant.nl  , Brabant.nl
 • Bijna honderd wethouders, burgemeesters, gemeentesecretarissen en raadsleden uit Noord-Brabant spraken in ’s-Hertogenbosch over thema’s voor de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. Drie thema’s staan centraal: de informatiesamenleving, de inclusieve samenleving en de veranderende samenleving. VNG

 

Grote Brabantse gemeenten

 • Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) was niet bevoegd om de subsidie van Bibliotheek Eindhoven te korten, oordeelt de Raad van State (RvS).   Volgens de Raad van State laat het gemeentebestuur een stichting in Eindhoven die daartoe niet bevoegd is subsidies uitkeren. Er ontbreekt een wettelijk voorschrift.   Het bezwaar van de bibliotheek op het korten van de subsidie van een miljoen euro in vier jaar tijd is daarmee opnieuw gegrond verklaard. De bibliotheek vond dat ze niet genoeg subsidie had gekregen.  Eindhovens Dagblad , Studio040
 • Geen enkel festival in Helmond kreeg vorige week zoveel subsidie toegekend als Urban Matterz. Bedenker Hans van den Berkmortel (49) legt uit waarom dit soort evenementen zoveel waarde hebben voor een stad. Eindhovens Dagblad
 • Directie en raad van commissarissen van het Theater aan de Parade hebben de discussie rond de Kaaihal en dus ook de toekomst van een tijdelijk theater in ’s-Hertogenbosch op scherp gezet. In een boodschap aan de politiek wordt duidelijk gemaakt dat er een nieuwe hal op de Tramkade moet komen, anders is er geen tijdelijk theater en vallen er mogelijk ontslagen. Een alternatief is er niet – ook niet in de Brabanthallen – wordt zonder enige onderbouwing gesteld. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • De partijen in het Bossche college missen het lef en de ambitie om ‘s-Hertogenbosch verder te ontwikkelen in de ambitie om Cultuurstad van het Zuiden te worden. Dat verwijt komt van de PvdA na de terughoudendheid van de coalitiepartijen over de plannen voor een nieuwe Kaaihal op de Tramkade. Inmiddels heeft Leefbaar ’s-Hertogenbosch een interpellatiedebat (extra debat) voor de raadsvergadering van 27 februari aangevraagd.  Brabants Dagblad
 • Parkeergeld is belangrijker dan culturele durf, schrijft Tony van der Meulen in zijn column n.a.v. de discussie rond de Kaaihal. Brabants Dagblad
 • Focus op cultuur, focus op data, focus op groen, focus op bourgondisch of doe gewoon wat minder  aan citymarketing. Elke partij wil wat anders als het om vermarkten van ’s-Hertogenbosch gaat. De reactie van de wethouder : ,,Het wordt een opgave hier chocola van te maken”. Brabants Dagblad
 • De initiatieven voor (tijdelijke) theaters volgen elkaar steeds sneller op, zo lijkt het. Maar hoe zit het eigenlijk met de Catharinakerk aan het Kruisbroedershof in ‘s-Hertogenbosch, vroeg Paul van der Krabben van het Bosch Belang zich af tijdens de raadscommissie Bedrijvigheid. De kerk was altijd in beeld als tijdelijk theater, om de periode tussen sloop en nieuwbouw van het huidige theater aan de Parade te overbruggen. Brabants Dagblad
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch doet  mee aan het project ‘Age Friendly Cultural Cities’ (leeftijdsvriendelijke culturele stad). Dit is een project van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Doel is dat senioren aan kunst- en cultuuractiviteiten meedoen, zoals dans, zang, toneel of samen muziek maken. Ideeën van Bossche senioren hiervoor zijn welkom en nodig. ‘s-Hertogenbosch
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft circa € 360.000,- extra subsidie ontvangen van Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze is bedoeld voor het in standhouden van de Vestingwerken aan de Buitenhaven, Oliemolensingel, Kasterenwal, Noordwal en Muntwal. Dit bedrag is ongeveer de helft van het bedrag dat er nodig is. De overige helft betaalt ’s-Hertogenbosch zelf. Dit na een uitspraak van de Raad van State.  ‘s-Hertogenbosch  , Brabants Dagblad
 • Het kunstwerk De Niet Thuis Huizen, twee houten huisjes met rubberen laarzen eronder,  staat  te verloederen nabij de Tilburgse LocHal. Voor het opknappen van de huisjes hebben B. en W.  van Tilburg 6.673 euro in de gemeentebegroting opgenomen. Van een deel van dat bedrag worden zonnepanelen op het dak gelegd. Het kunstwerk uit 2011 is gemaakt door Sander van Bussel, lid van kunstenaarscollectief Tilburg CowBoys. Ze stonden op de pier bij de Piushaven. Brabants Dagblad
 • De uitkijktoren in Moerenburg komt een stapje dichterbij. De gemeente Tilburg heeft het plan voor uitkijktoren De Nieuwe Herdgang onderzocht en gekeken of de toren zowel constructief als  financieel haalbaar is. De conclusie is bevestigend. Dat betekent dat kunstenares Nina Aalbers, die is opgegroeid in Tilburg, een voorlopig ontwerp voor de toren mag maken. Brabants Dagblad
 • Tilburg krijgt in augustus een nieuwe stadsdichter. Een selectiecommissie heeft al een goed beeld van mogelijke kandidaten. Tilburgers kunnen ook andere gegadigden aanmelden. Tilburg.nl
 • ,,Ik zou muziek kunnen componeren bij gebeurtenissen in de stad. Maar ik kies ervoor componisten uit de stad een podium te geven zodat de mensen horen wat er wordt gemaakt.” Dat doet hij het liefst op plekken waar de mensen toch al zijn. En dus klinkt nieuwe muziek uit het carillon van de Heikese Kerk, in de LocHal, bij De Pont, en tijdens een concert van Orpheus. Gesprek met de Tilburgse stadscomponist Anthony Fiumara. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg heeft, samen met Tilburgse stakeholders, een lokale ‘Erfgoedgedragscode’ opgesteld voor monumenten die iets te maken hebben met Vincent van Gogh. Tilburg.nl
 • Een groen Koningsplein met woontorens, het Stadskwartier – het gebied binnen de Heikese kerk, schouwburg en Katterug – als één groot plein. Waar de weekmarkt en kermis kunnen staan, de auto te gast is door de knip in de Cityring. Met veel groen, een paleistuin met water, waar mensen graag wandelen en verblijven. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad

 

Overige Brabantse gemeenten

 • Het getalm rond de gesprekken over onder meer de beschikbaarheid van het park bij Kasteel Stapelen in Boxtel voor evenementen, duurt voor Kunst op Stapel erg lang. Misschien wel te lang. Het tweejaarlijkse evenement, dat in 2017 meer dan tienduizend bezoekers trok, zal daarom dit jaar waarschijnlijk niet gehouden worden. Brabants Dagblad
 • Centrum Hofdael in Geldrop heeft over 2018 een tekort van ruim 125.000 euro. De definitieve cijfers worden in mei verwacht, maar cultuurwethouder Rob van Otterdijk waarschuwde er vast voor dat die in ieder geval flink rood zullen zijn. Eindhovens Dagblad
 • Mierlo krijgt een overdekt, verrijdbaar podium. Het is de vervanging van de dorpskiosk van weleer. Nu willen sommigen in de gemeenteraad dat Geldrop er ook een krijgt. Maar dat gaat zomaar niet. Eindhovens Dagblad
 • Het Kruis- en voetbooggilde St. Jan Baptist wint de cultuurprijs van de gemeente Rucphen. BN – De Stem
 • Inwoners van Someren-Eind haalden ruim vier ton op voor de aankoop van de oude pastorie. Dat is ongeveer anderhalve ton te weinig. Desondanks blijft het statige pand aan de Nieuwendijk toegankelijk voor dorpsbewoners, want wethouder Louis Swinkels trekt de portemonnee namens de gemeente, stelt de lokale initiatiefgroep. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Goede ideeën of plannen van Udenaren kunnen rekenen op extra steun van de gemeente. Uden stort structureel 50.000 euro extra in het zogeheten Udenfonds waar inwoners voortaan het hele jaar een beroep op kunnen doen. Brabants Dagblad
 • De gemeente Valkenswaard heeft actief geholpen om een nieuwe locatie te vinden voor de Blackline Art Studio. Ook die inspanning heeft geen geschikte oplossing opgeleverd voor het creatieve honk dat moet wijken uit het voormalige bankpand aan de Markt in Valkenswaard. Eindhovens Dagblad
 • Als het aan de nieuwe eigenaren ligt, zal Het Klooster in Waalre-dorp altijd een maatschappelijk en sociaal belang dienen. Dat werd duidelijk toen de vier investeerders hun handtekening zetten onder de koopovereenkomst voor het monumentale pand. Eindhovens Dagblad
 • Een kunstwerk van ruim tien meter hoog op de rotonde bij de Bunkerbaan/Kooiweg in Hoogerheide is definitief van de baan. Het kunstwerk zou er ter nagedachtenis komen aan het vliegstuntteam The Whisky Four. Op 8 juni 1965 stortte twee van de vier straaljagers neer tijdens een vliegshow op de vliegbasis Woensdrecht. Bij de gemeente Woensdrecht wilde men het kunstwerk bekostigen met een subsidie van Landschap van Allure, maar de subsidieaanvraag werd afgekeurd. Sponsoring leverde vervolgens te weinig op. BN – De Stem
 • In Museum de Weeghreyse in Rijsbergen zijn twee cultuurprijzen van de gemeente Zundert uitgereikt. Een van de winnaars is beeldend kunstenaar Henk Groenhuis. De andere was de gastheer, het museum, zelf. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • In 2018 waren er ruim 3 miljoen flexwerkers (15 tot 75 jaar) in Nederland, van wie bijna 2 miljoen flexibele werknemers en bijna 1,1 miljoen zzp’ers. De top vijf beroepen met de meeste zzp’ers zijn alle vijf in de culturele en creatieve sector te vinden. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en TNO op basis van een gezamenlijke analyse van de nieuwste gegevens over flexibel werk in Nederland.  Arbeidsmarktagenda.cc , CBS
 • De Fair Practice Code is een kader voor duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie. Hoe is deze code tot stand gekomen, en wat houdt het precies in?. Dit artikel verscheen eerder in Boekman 117: Culturele arbeidsmarkt. Cultuurmarketing
 • ‘De Governance Code Cultuur zet zich samen met de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit in voor een gezonde en veerkrachtige sector. Elk van deze codes heeft een eigen focus: de Governance Code Cultuur richt zich op fatsoenlijk bestuur, de Fair Practice Code op een stevigere arbeidsmarktpositie van mensen werkzaam in de sector en de Code Culturele Diversiteit op een structurele verankering van culturele diversiteit binnen de organisatie.’ Cultuur + Ondernemen
 • Architecten honoraria staan onder druk, de rol van architect blijft ondergewaardeerd. Vanaf verschillende zijden wordt hier hard aan gewerkt. Toch blijft de vergoeding op de private markt in veel gevallen minimaal. De toegevoegde waarde van een architect is toe aan een nieuwe definitie. Harm Tilman over de reacties op zijn eerdere blog over honoraria van architecten. De Architect
 • Voor de derde keer op rij gaat de topsector Creatieve Industrie, onder de vlag van het consortium ’New Dutch Wave’, naar South by South West. SXSW is vanuit de Nederlandse overheid aangewezen als strategische beurs. Het is mondiaal hét toonaangevende evenement voor tech, design, film en muziek.  Burgemeester Jorritsma van Einchoven staat in maart aan het hoofd van de missie. Directeur Peter Kentie van stadsmarketingorganisatie Eindhoven365 staat voor een presentatie gepland op het hoofdpodium van SXSW. Innovation Origins
 • Het merendeel van de afgedankte kleding eindigt in een verbrandingsoven of op de vuilnisbelt. Zonde, want een groot deel van deze kleding verkeert nog in goede staat. Bedrijven uit de modeindustrie gaan daarom steeds vaker op zoek naar manieren om circulair te werken. Het vinden van goede oplossingen voor circulaire uitdagingen blijkt voor bedrijven in de praktijk lastig, en dat is precies waarom de Circular Fashion Games in het leven zijn geroepen. De Circular Fashion Games is er voor ondernemers en studenten geïnteresseerd in duurzaamheid en de circulaire economie. Fashion United
 • Van de waterkoker tot het haakje voor de jas, van de garderobekast tot de spiegel, alles ademt design in de kamers van boutiquehotel  De Kazerne in Eindhoven. Voortaan kunnen gasten niet alleen eten en drinken, maar ook slapen tussen ontwerpen van vaak Eindhovense makelij aan de Paradijslaan. Een gesprek met Annemoon Geurts, een van de initiatiefnemers van De Kazerne.  Eindhovens Dagblad
 • Directeur Axel Rüger gaat het Van Gogh Museum verlaten. Hij maakte bekend dat hij vanaf 1 juni als Secretary and CEO bij de Royal Academy of Arts in Londen gaat werken. Museumtijdschrift
 • Ter ere van het veertigste jaar van Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel, krijgen alle activiteiten dit jaar een feestelijk tintje. Op 13 april is het officiële startsein. Eindhovens Dagblad
 • De Cacaofabriek in Helmond bestaat vijf jaar. In die relatief korte tijd ontwikkelde de cultuurtempel zich van bijna mislukt prestigeproject naar drukbezochte hotspot.  Eindhovens Dagblad , mogelijk inlog vereist
 • Het aantal box office topfilms met vrouwen als centrale personages nam in 2018 een enorme sprong voorwaarts. Volgens een studie van het Annenberg Inclusion Initiative  waren vrouwen hoofdpersonages of co-leads in 40 van de top 100 winstgevende films van 2018. Indiewire
 • De rechter heeft geoordeeld dat Ziggo de persoonlijke gegevens van klanten die illegaal films hebben gedownload niet met Dutch FilmWorks hoeft te delen. De distributeur wilde de gegevens om de illegale downloader een schikkingsvoorstel te sturen. Dutch FilmWorks (DFW) spoorde tussen 21 december 2017 en 2 februari 2018 de IP-adressen van 377 Ziggo-klanten op die de film The Hitman’s Bodyguard illegaal gedownload zouden hebben. De volgende stap was de namen, adressen en woonplaatsen van de inbreukmakers op te vragen bij Ziggo.  Entertainment Business
 • De Nederlandse gamesindustrie, het bestuur van Dutch Games Association en René Otto, advocaat bij Van Iersel Luchtman, hebben een gezamenlijke visie en manifest opgesteld. Dit is verstuurd naar de Kansspelautoriteit als reactie op het onderzoek van de KSA over de mogelijke risico’s op kansspelverslaving. Entertainment Business
 • De podcast, het medium dat ons opnieuw leert luisteren, is razend populair in de Angelsaksische wereld. Hoe zit het in Vlaanderen en Nederland, nu zowel openbare omroepen als grote nieuwsmerken inzetten op podcasting? Audio-storyteller Eva Moeraert geeft een stand van zaken. Ons Erfdeel
 • Op 1 september 2018 ging het nieuwe Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music (MCICM) van start: een interdisciplinair onderzoekscentrum dat vernieuwingen in de klassieke muzieksector ondersteunt. Op 29 en 30 maart 2019 vindt het eerste symposium plaats : Rehearsing Orchestral Innovation. Tijdens het symposium zijn er panels met internationale sprekers en workshops met als focus de maatschappelijke rol en de relevantie van klassieke muziek, de participatie van publiek en de ‘archief’-functie van het symfonieorkest. philharmonie zuidnederland
 • Het jaarlijkse rapport van het Amerikaanse Annenberg Inclusion Initiative laat zien dat er weinig is veranderd voor vrouwen in de muziekindustrie. Vrouwen worden uitgesloten van cruciale creatieve rollen in de industrie.  Boven is de perceptie van vrouwen zeer stereotiep en geseksualiseerd. “Als deze kernovertuigingen niet veranderen, zullen vrouwen barrières blijven ondervinden tijdens hun muzikale carrière”.  Annenberg
 • Hiphop is hét genre van het moment, en de fans van de populairste artiesten zijn jong. Héél jong, soms pas 10 jaar. De Nederlandse poppodia worden tijdens hiphopoptredens dus bestormd door uitzinnige jongeren. En die moeten voor een deel nog ‘leren uitgaan’. Hoe gaan de podia daar mee om? De Volkskrant , inlog vereist
 • Iedereen maakt weleens een filmpje of foto maken tijdens een concert. Moeten we dit inmiddels als normaal beschouwen of is het nodig hier paal en perk aan te stellen? Jasper Dijkstra, commercieel directeur Eventbrite Benelux, gaat in op deze kwestie.   Entertainment Business
 • Festival ZeelandJazz, dat van 7 tot en met 16 juni gehouden zou worden in Middelburg en Terneuzen, gaat niet door. In een persbericht laat de organisatie weten dat er ‘sprake is van overmacht door een opeenstapeling van ernstige problemen’. Vicevoorzitter Hans Zuiderbaan van de organiserende stichting zou aan Omroep Zeeland hebben laten weten dat de meerderheid van de bestuursleden met ziekte kampt. Jazzenzo
 • Festival WiSH Outdoor in Beek en Donk gaat samenwerking aan met Q-Music en maakt de eerste namen van de komende editie bekend. Eindhovens Dagblad  ,  Omroep Brabant
 • De Britse entertainmentgigant HMV is van de ondergang gered door de ondernemer Doug Putman, eigenaar van de Canadese platenwinkelketen Sunrise Records. 100 HMV-winkels blijven open, goed voor 1500 banen. 27 winkels op A-locaties zullen echter per direct worden gesloten, waardoor 455 mensen hun baan verliezen. Ook de beroemde HMV-winkel op Oxford Street in Londen wordt na bijna 100 jaar gesloten. Entertainment Business
 • Spotify wil gebruikers die geen abonnement hebben maar een adblocker gebruiken om advertenties van de dienst te omzeilen verwijderen. Dat staat in de nieuwe servicevoorwaarden van het audioplatform.NU.nl

Cultuurmarketing

 • Wendy Leeuwen blogt over buitententoonstellingen. Niet alleen de loyale groep cultuurbezoekers wordt bereikt, maar ook personen die niet bewust op zoek zijn naar culturele bezienswaardigheden. Cultuurmarketing
 • Influencers zijn de laatste jaren steeds vaker onderdeel van een goed marketingplan. Ook in de gamingindustrie. Via YouTube en Twitch proberen vooraanstaande vloggers en streamers kijkers aan games en producten te binden. Hoe groot is hun invloed? Entertainment Business

Financiering

 • In opdracht van het ministerie van OCW heeft een commissie van zes het beleid en de dagelijkse praktijk van de zes rijkscultuurfondsen geëvalueerd, te weten het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het algemene oordeel van de commissie is zeer positief. Naast lof voor de fondsen bevat het rapport ook aanbevelingen voor verbeteringen.  Op 13 februari werd het rapport door minister van Engelshoven (OCW)  in ontvangst genomen. Letterenfonds, Letterenfonds
 • Op 28 februari 2018 krijgen alle BIS-instellingen per e-mail de zogeheten ‘Februaricirculaire’, het bericht waarin de belangrijkste informatie staat met betrekking tot de digitale indiening van de jaarcijfers en aanvullende aandachtspunten in het kader van de BIS2017-2020. Cultuursubsidies
 • Startende architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten kunnen voortaan tot vier jaar na inschrijving in het Architectenregister aanvragen indienen voor de Deelregeling Talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.  Deadline is 6 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen van het Mondriaan Fonds  is bestemd voor een of meerdere Nederlandse erfgoedinstellingen die samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Eerstvolgende deadline is 8 april. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds organiseerde van 7 tot en met 10 februari voor de zevende keer de tentoonstelling Prospects & Concepts tijdens de internationale kunstbeurs Art Rotterdam in de Van Nellefabriek. Ruim 19.000 bezoekers zagen het werk van alle kunstenaars die in 2017 een Werkbijdrage Jong Talent ontvingen. Daarmee is het de meest drukbezochte editie. Mondriaan Fonds
 • Dit voorjaar opent de 58ste editie van de Biënnale van Venetië met in het Nederlands paviljoen een presentatie met nieuw werk van Remy Jungerman en Iris Kensmil. Onder de titel The Measurement of presence wordt hun werk samengebracht door curator Benno Tempel (directeur Gemeentemuseum Den Haag). Op 23 februari is er een debat, i.s.m. The Black Archives, over de betekenis van het transnationale voor de artistieke praktijk in het algemeen en bij Remy Jungerman en Iris Kensmil in het bijzonder. Mondriaan Fonds
 • In het kader van een samenwerkingsovereenkomst participeren het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds jaarlijks in speelfilms, animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd en in beide landen worden uitgebracht. Aanvragen kunnen worden gedaan voor een realiseringsbijdrage voor Vlaams-Nederlandse coproducties. Eerstvolgende deadline is 9 april. Filmfonds
 • Simon(e) van Saarloos en Dean Bowen gaan dit voorjaar naar New Orleans. Daar zullen zij, elk op hun eigen wijze, de eclectische dynamiek van deze stad in het zuiden van de VS benutten om thema’s zoals de meervoudigheid en constructie van identiteiten, individu en rolmodel, geschiedenis en heden te onderzoeken. Bowen verblijft twee maanden (april en mei) in de multidisciplinaire kunstenaarsresidentie Deltaworkers; Van Saarloos één maand (half maart tot half april). Beider onderzoek wordt mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. Letterenfonds
 • Van 21 t/m 24 maart bezoeken zeven Nederlandse illustratoren en auteurs van fictie, non-fictie en kinderboeken Duitsland.  De Nederlandse literatuur wordt er gepresenteerd in tien evenementen tijdens de Leipziger Buchmesse en het bijbehorende publieksprogramma Leipzig Liest. Letterenfonds
 • De subsidieregeling Subsidie Reguliere Programmering in theater – en concertzalen (SRP) van het Fonds Podiumkunsten heeft als doel een gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van podiumkunsten in Nederland te bevorderen. Eerstvolgende deadline is 17 april. Fonds Podiumkunsten
 • Als samenleving staan we voor een groot aantal opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, klimaatverandering, gezondheidszorg en duurzame energie. De nieuwe NWO-call ‘Transities en Gedrag’ richt zich specifiek op onderzoek naar gedrag en gedragsverandering dat transities mogelijk maakt en versnelt. Een interessante call met veel mogelijkheden voor onderzoekers uit de creatieve industrie. Deadline vooraanmeldingen 23 april.  NWO, Clicknl
 • In 2017 vond de eerste editie van De Nederlandse Musical Dagen plaats. Dit meerdaagse evenement is in één jaar uitgegroeid tot een uniek evenement waarin musicals centraal staan. De komende jaren zijn er nog grootse plannen om dit uit te breiden en zich internationaal te profileren. Gesprek met Rob van Steen, directeur-bestuurder van Theaters Tilburg, over De Nederlandse Musical Dagen en de samenwerking met fonds Brabant C, die erin investeert. BrabantC
 • Brabant C  investeert in het Eindhovense festival So What’s Next. Het 3-daagse festival vertoont verschillende stijlen van jazz en combinaties van jazz met andere muziekstijlen. So What’s Next is een festival dat zeker niet mag missen op het lijstje van muziek en cultuur liefhebbers.  Brabant C
 • De jaarlijks toegekende beurzen van het Anton Kersjes fonds  gingen naar dirigent Sander Teepen (assistent bij het Radio Fil. Orkest), violist Maxime Gulikers (1994) en het uit conservatoriumtieners samengestelde maar al van professionele ernst doordrongen Viride Kwartet. Amatis Piano Trio ontvangt de Kersjesprijs. Het fonds van dirigent Anton Kersjes (1923-2004) bestaat 25 jaar. Reden voor een feestelijk concert in Amsterdam , waar ook Kersjes’ biografie gepresenteerd werd. NRC , TrouwAnton Kersjes Fonds
 • Tijdens de  Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij is ruim € 79,4 miljoen verdeeld onder 77 culturele organisaties. Het is het hoogste bedrag ooit, bijna € 5 miljoen meer dan vorig jaar. Bankgiroloterij, Bankgiroloterij, NRC
 • Dankzij de loterijdeelnemers kan de VriendenLoterij dit jaar 61,1 miljoen euro verdelen onder 54 Nederlandse goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Dat werd bekend bij het Goed Geld Gala in het Scheepvaartmuseum. Sponsorreport
 • De Leescoalitie, het samenwerkingsverband van landelijke organisaties die zich richten op het bevorderen van lezen en leesplezier, ontvangt een cheque van 400.000 euro van de VriendenLoterij.  Met dit bedrag wil de Leescoalitie de komende jaren campagnes blijven organiseren om het belang van lezen, voorlezen en boeken onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Bibliotheekblad
 • Tijdens de Dag van het Mecenaat  op 21 maart staan 3 thema’s centraal : 1. Nieuwe publieksgroepen: etnische jongeren & first time visitors.  2. Jonge gevers: hoe vind je ze, hoe bind je ze?  3. Kortingen voor jongeren: wel of niet, en wat levert het op? De Dikke Blauwe
 • BNP Paribas wordt de exclusieve hoofdsponsor van het Metropole Orkest, een wereldwijd toonaangevend pop- en jazzorkest dat meerdere Grammy Awards heeft gewonnen. De beide partijen hebben daartoe op 12 februari een overeenkomst gesloten. Sponsorreport Het Jazz Festival hoopt in 2020 haar vijftigste editie te beleven. Het bestuur van het festival geeft aan dat wanneer de begroting voor het festival gelijk blijft, dit ten koste gaat van het programmabudget en daarmee de continuïteit en kwaliteit van het festival. Reden voor het bestuur om Bredase ondernemers te benaderen om ‘Supporter van het Breda Jazz Festival’ te worden. Breda Vandaag

Cultuurnieuws per discipline

Architectuur en vormgeving

 • De 5 finalisten voor de EU Mies Award 2019 zijn bekend gemaakt. Twee Belgische bureaus zijn geselecteerd voor de prestigieuze prijs met een project in België en in Albanië. Verder staan er projecten uit Frankrijk, Duitsland en Spanje op de lijst. De Architect , Dezeen
 • Nu onze steden verdichten, neemt de vraag naar groen en natuur in de metropool toe. Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers en ecologen werken samen om betonnen jungles te vermijden en steden te ontwerpen waar flora en fauna goed in gedijen. De stad is niet alleen onze woonomgeving, maar ook die van wilde planten en dieren. Welke rol kan natuurinclusieve (landschaps)architectuur spelen in de stad van de toekomst? Verslag van Architecture Now, 12 februari 2019. Pakhuis de Zwiger
 • Om bouwmaterialen uit gebouwen te kunnen hergebruiken, moet de logistiek op orde worden gebracht. Axel Hendriks, innovatiemanager bij sloopbedrijf Beelen Groep, bepleit dat digitalisering van de bestaande voorraad cruciaal is. Vastgoedjournaal
 • Sabine Wildevuur en Paulien Melis doen voor Waag onderzoek naar de rol van technologie in de zorg. Ze stellen in een open brief aan de gemeente Amsterdam een route voor waarin de patiënt centraal staat, en  schrijven ze : ‘ontwikkel geen zorg vóór, maar mét de gebruiker.’ Waag

 

Beeldende kunst

 • Met het onderzoeksproject Digitale Canon?! Digitale kunst 1960-2000 stelt LIMA de mogelijkheid en noodzaak van een canon voor digitale kunst ter discussie en geeft aandacht aan twintig baanbrekende kunstwerken gemaakt op Nederlandse bodem. De werken en hun makers zijn (nog) niet allemaal even bekend binnen de hedendaagse kunst en cultuur. Op 22 maart viert LIMA de lancering van het project Digital Canon. Sanneke Huisman en Jan Robert Leegte presenteren de speciaal voor het project ontwikkelde website en bespreken het belang van de canon en de manier waarop het project is verlopen. LIMA , Metropolis M
 • Gesprek met het audiocollectief Ja Ja Ja Nee Nee Nee over de aantrekkingskracht en de mogelijkheden van de kunstpodcast. Metropolis M
 • Met humor en verbeelding buiten de hokjes kleuren. Kunstenaar Teun Hocks keert terug naar Breda voor een grote overzichtsexpositie in het Stedelijk Museum Breda. BN-De Stem
 • De Pont in Tilburg grijpt met de expositie van Richard Long terug naar de beginperiode van het museum. Long was bij de opening in 1992 een van de kunstenaars die ter plekke kunst maakte. Omroep Brabant , Brabants Dagblad

 

Film en av

 • “Goed gemaakte documentaires zijn een thermometer van de democratie. Ze kunnen schuren, confronteren, kwetsen, ontroeren, maar mogen niet op bedrog en misleiding gebaseerd te zijn.”
 • Zo besluiten een aantal documentairemakers een brief, waarin zij bezwaar maken tegen een, door een productiebedrijf dat voor RTL werkte, zogenaamde ‘documentaireserie’, waarvoor op een school in Veenendaal ‘nepleerlingen’ in de klas werden geplaatst. Als serieuze documentaire filmers vinden zij dat onethisch. Het bezoedelt het vak van documentairemaker. DDG
 • De film ‘Bohemian Rhapsody’ draait al sinds 1 november 2018 in de Nederlandse bioscopen, maar is nog steeds razend populair onder het Nederlandse publiek. Distributeur 20th Century Fox laat weten dat de magische grens van 2 miljoen bezoeken afgelopen weekend is doorbroken. Daarmee is het de achtste film sinds 1994 die toetreedt tot de club van 2 miljoen. Filmonderzoek
 • Filmmakers protesteren tegen het besluit om enkele Oscars dit jaar gedurende de reclameblokken uit te reiken. Regisseurs als Martin Scorsese, Spike Lee, Quentin Tarantino en Ang Lee vragen in een open brief terug te komen van het besluit. De ceremonie kampt al jaren met teruglopende kijkcijfers, mede doordat de shows zo lang duren. Deze week werd bekendgemaakt dat de prijzen voor Beste Cinematografie, Montage, Make-up & Haar en Korte Speelfilm moeten sneuvelen tijdens de live-uitzending. NOS

 

Letteren

 • Van de honderdvijftig ingezonden bundels voor de Grote Poëzie Prijs was slechts 5 à 15 procent in eigen beheer verschenen, een stuk of tien bundels. Veel exacter valt het niet te kwantificeren, want ‘eigen beheer’ blijkt een diffuus begrip.  Veel dichters publiceren hun poëzie buiten klassieke uitgeverijen om. Verrijken zij de literatuur of produceren ze vooral baggerbundels? Trouw
 • Op Valentijnsdag lanceerde de Leescoalitie in samenwerking met COC Nederland de website queerboeken.nl. Doel van deze website is om scholieren en docenten te wijzen op LHBTI-rolmodellen in de literatuur. Tegelijkertijd met de lancering van de nieuwe literatuurlijst op queerboeken.nl start de verkiezing van het Beste Queer Fragment, waarbij lezers mogen stemmen op de mooiste liefdesscènes uit de queer literatuur.  tzum , Bibliotheekblad
 • Wat heeft Angela Merkel met literatuurfestival Tilt van doen? Het Tilburgs festival heeft zich voor het logo laten inspireren door de typerende Merkel-ruit, de kenmerkende houding van de Duitse bondskanselier waarbij de vingertoppen tegen elkaar gevouwen zijn met de duimen naar boven. Het thema van de Boekenweek is dit jaar Moeder, de Vrouw. Tilt sluit daar bij aan door veel schrijfsters te laten optreden. Brabants Dagblad

 

Muziek

 • Yang Yang Cai (20) is de winnares van de YPF Piano Competition 2019 voor jonge pianisten in Nederland. Ze versloeg 10 februari  tijdens de finale in het Muziekgebouw aan het IJ Carlos Marin Rayo (24) die tweede werd, en Rik Kuppen (24), die derde werd. Trouw  , Trouw
 • Tijdens Edison Pop 2019 vielen zowel Ilse DeLange, Wende en Nielson flink in de prijzen DeLange werd alom geprezen met de Oeuvreprijs, Wende Snijders nam een Edison in ontvangst voor haar Nederlandstalige album ‘MENS’ en een dolgelukkige Nielson ging naar huis met maar liefst twee Edisons.Theater.nl

 

Theater en dans

 • Is musical plat en plastic, een herhaling van zetten? Welnee, musical is een van de meest complete theatervormen en als kunstvorm onderschat. De Raad van Cultuur schreef onlangs in het advies over het muziektheater dat er voor musicalmakers weinig ruimte is om te experimenteren, zoals dat bij toneel wel kan. Makers, kenners en beleidsmakers over de emancipatie van een genre. Theaterwetenschapper Bart Dieho, die de redactie voerde over het  boek ‘De Nederlandse musical – emancipatie van een fenomeen’ , neemt het genre serieus door het wetenschappelijk te benaderen: de geschiedenis, de theorie, de dramaturgie én de kritiek.  Trouw  , Theaterkrant
 • George Bizet’s Carmen is een van de bekendste, mooiste en meest uitgevoerde opera’s ooit. Iedereen kan de Habanera of Torèador wel mee neuriën en heeft een beeld van Carmen, de mooie, hartbrekende ‘zigeunerin’ (sic). Maar het is tijd om haar een nieuwe plek in onze cultuur te geven en onze gangbare interpretatie van dit verhaal te herzien. Het idee van de femme fatale kan namelijk echt niet meer, schrijft Naomí Combrink. Hard/hoofd

Kunst in de openbare ruimte

 • Waar is onze os gebleven? Dat was eind augustus de grote vraag in Ossendrecht. Het beeld Den Bronzen Os stond jarenlang op de Markt, maar werd door dieven van zijn sokkel gestolen. Even was er hoop dat het om een grap ging en de os weer teruggebracht zou worden, maar dat gebeurde niet. Daarom is er een nieuw beeld gemaakt, dat  10 februari werd onthuld. Omroep Brabant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Een set barkrukken is de nieuwste aanwinst voor de Nederlandse ontwerper Maarten Baas’ “familie” van gestoffeerde stoelen met onregelmatige rugvormen voor het meubelmerk Lensvelt. De aanpasbare Maarten Baas 101 barkruk is verkrijgbaar in twee hoogtes en een keuze uit acht verschillende rugvormen die op menselijke gezichten lijken, evenals 14 stofferingsmogelijkheden en een selectie van framekleuren. Dezeen
 • Beeldend kunstenaar Hans de Wit maakt tekeningen en dan ook nog eens op groot formaat. Samen met Robbie Cornelissen en Arno Kramer was hij daarin lange tijd de enige in Nederland. Inmiddels is de tekening als autonoom kunstwerk populair onder een jongere generatie. Werk van Hans de Wit is nog t/m 3 maart 2019 te zien in SASK, Sint-Niklaas. Brabant Cultureel
 • Beeldend kunstenaar Monique Broekman  heeft het project Dat wat blijft geïnitieerd. Een bijzonder cultuurhistorisch kunstproject en tentoonstelling op het 100 jaar oude schip De Vertrouwen op de Zuid-Willemsvaart in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Ze roept ieder op die een voorwerp, recept, document, lied, (verzonnen) verhaal, foto in relatie tot de Zuid-Willemsvaart heeft, bij te dragen. Monique Broekman
 • In het jaar 2020, de eerste maandag van de eerste maand om exact 12.00 uur, wordt het grootste openluchtconcert op Nederlandse bodem uitgevoerd. Zonder instrumenten of boxen maar via de 4300 sirenes van het Nationale Waarschuwing en alarmeringssysteem, dat na vele jaren trouwe dienst wordt afgeschreven. Geluidskunstenaar Angela de Weijer schreef een compositie als zwanenzang voor een systeem van angst en veiligheid, slechts eenmaal te horen om daarna voorgoed te zwijgen. Witte Rook
 • Getekend bij een label, de EP ‘Het gaat beter’ uitgebracht, een optreden op het podium van de Hall of Fame. Het ‘internationale’ Tilburgse hiphopduo Gil & Megas timmert aan de weg. Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • Van welke plekken worden Tilburgers gelukkig? Vijf studenten Communicatie Fontys Tilburg hielden de afgelopen maanden samen met geluksonderzoeker Leo Bormans en Citymarketing Tilburg een zoektocht naar de beste geluksplekken van Tilburg. De dertien locaties werden  in het Factorium in Tilburg onthuld. Onder andere de omgetoverde LocHal, de Piushaven en het Textielmuseum staan op de lijst. Bron.fontys

Cultuureducatie en - participatie

 • Méér Muziek in de Klas en pabo’s in heel Nederland bieden tijdens de Music University Days ook dit jaar weer gratis workshops met veel praktische tips en trics voor leerkrachten in het basisonderwijs. Meer Muziek in de Klas
 • De Hermitage Amsterdam, het Outsider Art Museum en de Hermitage Museum XXI Century Foundation slaan de handen ineen voor het project Museum 15/24. Het gaat om een project voor jongeren van 15 tot en met 24 jaar, dat tegelijk gericht is op musea en kunsteducatie in het algemeen. Het doel van het project is enerzijds ontsluiting en uitwisseling van kennis over kunstonderwijs, en anderzijds musea aantrekkelijker maken voor jongeren met behulp van innovatieve middelen. Museumcontact
 • De Nederlandse Reisopera in Enschede begint een koor voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Het operagezelschap wil zo “de liefde voor zingen doorgeven aan een volgende generatie”. Bovendien gaat het koor meewerken aan producties van de Reisopera. De jonge zangers krijgen zangrepetities en theaterworkshops. De eerste productie waarin ze te horen zullen zijn is La Bohème van Giacomo Puccini, een samenwerkingsproject met een jeugdsymfonieorkest. Reisopera
 • Het Tropenmuseum start op 3 maart met de serie Ongemakkelijke Gesprekken over sociale en culturele botsingen en taboes. Het museum wil ‘een plek zijn voor radicale nuance’. Op 3 maart  vindt het eerste gesprek plaats, met als titel: Ben ik wel bruin genoeg… om mee te praten over diversiteit/inclusiviteit? Diversiteit en inclusiviteit maakt de tongen los maar toch hapert het gesprek ook regelmatig. Op het werk, het schoolplein en op sportclubs leeft onderhuids een vraag die lang niet altijd wordt uitgesproken. Ben ik te wit, te light skin? Niet zwart of immigrant genoeg? Wie mag er eigenlijk meepraten over diversiteit, discriminatie en inclusie en van wie? Informatieprofessional

Kunstbeoefening

 • Muziekverenigingen, koren, schilder-, foto- en filmclubs, toneel- en dansverenigingen zijn een belangrijke voorziening voor een groot deel van de kunstbeoefenaars in Nederland. Maar kennis  over deze kunstverenigingen is gering. Daarom is het LKCA een grootschalig onderzoek gestart naar organisatiekracht, artistiek aanbod en maatschappelijke oriëntatie van verenigingen: de VerenigingsMonitor. In de publicatie de landelijke resultaten.  Hoewel gezelligheid voor de meeste verenigingen de belangrijkste doelstelling is, heeft drie kwart ook een sterk tot zeer sterk artistiek aanbod. Om trends en ontwikkelingen te kunnen volgen zal het onderzoek elke drie jaar herhaald worden. LKCA  , Boekman ,  Dans magazine
 • De Nederlandse muzieksector bundelt haar krachten om een gezamenlijke droom te realiseren: een landelijke, jaarlijks terugkerende Kindermuziekweek. Een dikke week doordrénkt van muziek voor kinderen van 0 tot 12 jaar, die net zo’n begrip moet worden als de Kinderboekenweek. Met concerten, workshops en voorstellingen op school en in het theater. Met bezoekjes aan de muziekschool en openbare repetities van (kinder)orkesten. De allereerste editie is gepland van 5 t/m 14 april 2019. Kindermuziekweek
 • De stichting POON komt in 2020 met een ‘muzikaal theaterspektakel’ over de Brabantse drugsindustrie.  De voorstelling, ‘Eldorado’ geheten, zal te zien zijn in de gemeenten Rucphen, Hilvarenbeek, Cuijk, Loon op Zand en Bernheze. Vijf plattelandsgemeenten, want het theaterspektakel richt zich vooral op de drugscriminaliteit in het Brabantse buitengebied. Net als voor de eerdere productie Fanfari Bombari is het ook nu de bedoeling dat lokale muziekverenigingen (fanfares, harmonieën, zangkoren) bijdragen aan het spektakel. Brabants Dagblad
 • Koor Just Us uit Veldhoven zingt op internationale korencompetitie in Maastricht. Eindhovens Dagblad
 • Uitvoering van de opera Dido en Aeneas moet de aanzet zijn van de oprichting van een Eindhovens amateur- operagezelschap. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • In 2020 voert toneelvereniging Meer Vreugde Kern (MVK) uit Veldhoven de voorstelling ‘Het dagboek van Anne Frank’ twintig keer op in theater De Schalm. Eindhovens Dagblad , mogelijk inlog vereist

Erfgoed

 • Tijdens een vierlandenoverleg op 8 februari in Willemstad (Curaçao) hebben Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland een Intentieverklaring getekend voor meer samenwerking bij de uitvoering van het UNESCO Verdrag inzake de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Later zullen ook nog ondertekeningen volgen door de openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Immaterieel Erfgoed
 • Is het behoud van militair erfgoed in Nederland voldoende geborgd? Dat is de vraag die centraal staat in de verkenning militair erfgoed die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitvoert in opdracht van de minister van OCW. Op 13 februari werd  in Amersfoort tijdens het platform ‘Verdedigingswerken van de 20e eeuw’ met betrokkenen en geïnteresseerden gezocht naar sprekende voorbeelden uit de periode 1815 tot 1989. Cultureel erfgoed
 • De website Handelaar in Slaven wint de Geschiedenis Online Prijs 2019. Erfgoed ‘s-Hertogenbosch wint de Publieksprijs.  Geschiedenis Online Prijs  , Brabants Dagblad
 • De verkoop van de Sint Catharinakathedraal in Utrecht lijkt onomkeerbaar. Een online petitie om de Catharijnekerk te behouden voor de katholieke kerk is 1500 keer ondertekend, maar lijkt geen effect te hebben. Er zijn nu verkennende gesprekken met het Museum Catharijneconvent voor de verkoop. De Catharijnekerk heeft een kathedrale functie, wat betekent dat het de thuiskerk is van kardinaal Eijk. DUIC
 • Museum Boijmans moet eerlijk zeggen dat ‘zijn’ vele Rubens-tekeningen deel uitmaken van de betwiste Koenigs-collectie, schrijft Christine Koenigs in een open brief aan de Vereniging Rembrandt.  De nazaten van Koenigs spannen zich al jaren in voor teruggave van zijn collectie, waarvan Van Beuningen een deel aan Hitler verkocht; dit deel werd na 1945 oorlogsbuit van de Sovjet-Unie. NRC
 • Voor de vijfde keer presenteren Eye Filmmuseum en de Universiteit van Amsterdam This is Film! Film Heritage in Practice, een reeks van zes openbare lezingen over opmerkelijke projecten rond filmrestauratie en filmerfgoed. De lezingen vinden op woensdagen van 6 maart tot 8 mei plaats in Eye Amsterdam. Informatieprofessional
 • Stichting Brabants Heem, Brabant-Collectie, Historische Vereniging Brabant, Pronk Producties en Erfgoed Brabant hebben de samenwerkingsovereenkomst voor erfgoedmagazine In Brabant getekend. Erfgoed Brabant
 • De restauratie van de al jaren leegstaande Heilig Hartkerk in Breda start binnen enkele maanden. Dit bevestigt een woordvoerder van bouwconcern VolkersWessels. Na de restauratie komen er kantoren, bedrijven en horeca in het rijksmonument. Breda vandaag
 • Het geduld van de West-Brabantse kunstliefhebber is aardig op de proef gesteld, maar dan heb je ook wat. Na anderhalf jaar voorbereiden en verbouwen is stadspaleis het Markiezenhof in Bergen op Zoom klaar voor de ontvangst van Lage Landen, de reizende tentoonstelling van bijna veertig schilderijen van oer Hollandse landschappen uit de collectie van het Amsterdamse Rijksmuseum. BN – De Stem
 • Het Kamerven op de grens van Gerwen en Stiphout wordt toegevoegd aan de inventarisatie van plekken in Noord-Brabant die herinneren aan Vincent van Gogh. De plek in de bossen is volgens Van Gogh Brabant een goed voorbeeld van het landschap waarin de schilder heeft gewerkt. Eindhovens Dagblad

Bibliotheken

 • Op 17 december organiseerde de Koninklijke Bibliotheek, in samenwerking met de landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengst, de kennisdag Impact!. De dag stond in het teken van het meten van effecten bij bibliotheekgebruikers en het aantonen van de maatschappelijke impact van bibliotheken in het sociaal domein. In verschillende workshops en gesprekstafels kwamen alle stappen aan bod die een bibliotheek doorloopt bij het inrichten van een impactgestuurde organisatie. Van de strategische vraag waarom je impact wilt hebben en hoe je dat gaat aantonen, tot de organisatorische aspecten en het opbouwen van een pakkend verhaal over de bibliotheek. Bibliotheekinzicht
 • In 2017 schreven Sanne van Heijst (Cubiss)  en Bram Relouw (Kunstloc Brabant) het artikel ‘Samenbrengen wat er al is. Over de kracht van de verbinding tussen lezen, leesplezier en cultuureducatie’. Als vervolg hierop zijn in 2018 Brabantse bibliotheken uitgenodigd om lokale cultuurprojecten uit te voeren rondom lezen. Cubiss heeft nu een inspiratiedocument gepubliceerd over de ervaringen van een vijftal bibliotheken die deze handschoen het afgelopen jaar hebben opgepakt en actief op zoek gingen naar meer verbinding, verdieping en samenwerking als het gaat om cultuur en lezen (pilots). Cubiss
 • Kinderen van ouders die actief betrokken zijn bij de leesopvoeding, hebben een vijf keer grotere kans om een lezer te worden dan kinderen van ouders bij wie dit niet het geval is. Geen wonder dat bibliotheken, kinderdagverblijven en scholen op zoek zijn naar de samenwerking met ouders. In een inspiratiedocument beschrijft Cubiss meerdere ouderinitiatieven van bibliotheken. Cubiss leverde een bijdrage aan verschillende initiatieven, maar in het document is er ook aandacht voor programma’s en activiteiten die door bibliotheken zijn geïnitieerd. Cubiss

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie