Trends & Ontwikkelingen 15 maart 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

Nederland

 • Meer regie en financiering vanuit het Rijk voor de vlakkevloertheaters, daarvoor heeft Het Vlakke Vloer Platform Nederland op 12 maart een pleidooi gestuurd naar de Raad voor Cultuur, het ministerie van OCW en het Fonds Podiumkunsten. ‘De verantwoordelijkheid voor de rol die de vlakke vloer speelt in de artistieke ontwikkelingen binnen het Nederlandse theaterveld, kan niet langer uitsluitend door lokale overheden worden gedragen.’ Het Vlakke Vloer Platform (VVP) verenigt 17 vlakkevloertheaters in Nederland. In hun pleidooi benadrukken ze hun ‘essentiële rol in de presentatie van door de overheid gesubsidieerd werk’. Tweederde van het aanbod dat bij hen te zien is, is gemaakt met overheidsfinanciering, onder andere vanuit het Fonds Podiumkunsten. Theaterkrant
 • Op 12 maart vond een drukbezochte bijeenkomst plaats over de toekomst van de musical in het Amsterdamse Allard Pierson Museum. Aanleiding was het sectoradvies ‘Later is al lang begonnen – het muziektheater van de toekomst’, waarin de Raad voor Cultuur onder meer concludeert dat er een experimenteerklimaat voor de musical ontbreekt. Dat belemmert de artistieke ontwikkeling en de doorstroming van jonge en onafhankelijke makers, schrijvers, componisten en uitvoerende artiesten in dit genre. De raad nodigde de sector uit om gezamenlijk oplossingen te bespreken Er werd o.m. gepleit voor een infrastructuur van productiehuizen.  Raad voor CultuurTheaterkrant
 • De stelling dat vrije theaterproducenten vooral voor buitenlandse musicalproducties kiezen en slechts een ‘handjevol’ oorspronkelijke producties uitbrengen, is onjuist. Dat schrijft de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten (VVTP) in een reactie op het advies van de Raad voor Cultuur voor het muziektheater van de toekomst. Ook willen de producenten de suggestie van de Raad weerleggen dat musicals gebaseerd op verhalen uit films of populaire boeken risicoloze ondernemingen zouden zijn. Theaterkrant
 • Hoe zorgen we in de toekomst dat danstalent zich beter kan ontwikkelen en een goede plek vindt om te werken? Hoe kun je als onafhankelijke dansmaker een solide positie in het bestel krijgen? Naar aanleiding van  het sectoradvies ‘Alles beweegt’ organiseert de Raad  voor Cultuur 20 maart a.s. een bijeenkomst over de stand van zaken in de Nederlandse dans. Het thema van de middag is de doorstroming van de onafhankelijke dansmaker. Raad voor Cultuur
 • “Hoewel deze aanbevelingen niet vernieuwend zijn, is het wel goed dat er een advies van de Raad ligt over financiering van cultuur; dit maakt duidelijk dat de huidige minister hier belang aan hecht. Daarnaast zie ik in het advies een erkenning van het pionierswerk van voordekunst; drie van de vijf aanbevelingen sluiten direct aan op onze doelstellingen. “ Roy Cremers, directeur van crowdfundingplatform Voordekunst over het  financiering cultuur van de Raad voor Cultuur. Voordekunst
 • Minister Ollogren hield op 11 maart de Planologielezing. Ollogren gaf tijdens deze lezing voor de vereniging van planologie van de Rijks Universiteit Groningen haar visie op ruimtelijk Nederland. “Vooruitgang kan winnen van stilstand. Als we er samen voor staan en voor gaan.” Rijksoverheid.nlDe Architect
 • De Tweede Kamer heeft 7 maart 2019 ingestemd met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Daarbij zijn ook enkele amendementen en moties aangenomen. De regering zal het gewijzigde wetsvoorstel nu ter behandeling voorleggen aan de Eerste Kamer. Met deze aanvaarding is weer een belangrijke stap gezet in het proces van vernieuwing van het omgevingsrecht, dat in 2021 in werking moet treden.  Cultureel Erfgoed
 • De spanningen tussen Rijksvastgoedbedrijf en Eerste en Tweede Kamer over de renovatie van het Binnenhof zijn zo hoog opgelopen dat een van de coördinerende architecten aan de kant is gezet. Doordat de plannen niet openbaar zijn, beklijft de politieke discussie over kosten en duurzaamheid. Het publieke doel van de renovatie blijft zo buiten beeld. Dat schrijft Harm Tilman in zijn blog. De Architect
 • ‘Er moet geïnvesteerd worden in de publieke omroep,’ aldus Martin Kothman bestuurder van FNV voor mediamakers, ‘Er is meer budget nodig voor een fatsoenlijke beloning, voor het verlagen van de werkdruk en voor meer werkzekerheid voor de programmamakers. Alleen dan kunnen ze ook in de toekomst kwaliteit blijven leveren.’ DE FNV heeft een brief gestuurd naar Minister Slob. FNV
 • Minister van Engelshoven (OCW) heeft middels een brief de schriftelijke vragen beantwoordt van Kamerleden Beckerman en Kwint (beiden SP) over het bericht ‘Archeologie bij gemeenten ondergeschoven kindje’. Dit bericht verscheen bij Binnenlands Bestuur naar aanleiding van de benchmark Monitor gemeenten monumenten en archeologie 2017-2018, uitgevoerd door de Erfgoedinspectie. Tweede Kamer
 • Kunst en cultuur zijn geen hobby maar noodzakelijk en onvermijdelijk voor de samenleving, stelt Chris van Koppen. Net als loodgieten. Voor de provincies vormen ze dan ook een kerntaak. Van Koppen ziet in de aanloop naar de komende verkiezingen drie speerpunten voor het provinciale cultuurbeleid. Maar eerst komt hij nog even terug op eerdere uitspraken van Eric Wiebes. Van Koppen is directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant en voorzitter van de Raad van Twaalf, waarin 14 provinciale cultuurinstellingen de krachten bundelen. Hij schreef dit artikel op persoonlijke titel. LKCA
 • De provincie Noord-Holland stelt eenmalig 2,2 miljoen euro beschikbaar voor de verduurzaming van culturele instellingen en de organisatie van evenementen. De provincie heeft 2 subsidieregelingen opgesteld. De subsidie voor evenementen kan vanaf eind maart worden aangevraagd. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst. Aanvragen voor bijdrage voor het verduurzamen van culturele instellingen kunnen tussen 1 november en 31 december 2019 ingediend worden. Noord-Holland
 • 19 Noord-Hollandse historische verenigingen pleiten voor de instelling van een Noord-Hollands Erfgoedhuis. Zo’n erfgoedcentrum kan de plaatselijke historische verenigingen ondersteunen. Veel provincies kennen een dergelijke instelling, Noord-Holland echter nog niet. Erfgoedstem
 • Bij het ontwerp en de inrichting van smart cities vol nieuwe technologie wordt te weinig rekening gehouden met de mensen die er wonen. Dat stelt de Ierse hoogleraar geografie Rob Kitchin, die op 14 maart een publiekslezing geeft aan de Tilburg Institute for Law, Technology and Society. Binnenlands bestuur
 • De upgrade en uitbreiding van MECC Maastricht begint in juni. Hiervoor wordt een totale investering gedaan van 49 miljoen euro. De Provincie Limburg en gemeente Maastricht dragen beiden 6,8 miljoen extra bij om de upgrade en uitbreiding van MECC Maastricht te financieren. Entertainment Business
 • De komende maanden benaderen de onderzoekers van de faculteit Kunst- en Cultuurwetenschappen  van de Erasmusuniversiteit alle culturele instellingen uit het Cultuurplan om mee te doen aan een onderzoek over inclusiviteit in de Rotterdamse  cultuursector. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
 • Op 28 februari heeft de Commissie Cultuur van het Vlaams parlement unaniem een resolutie goedgekeurd waarin de Vlaamse regering onder meer wordt opgeroepen om de bibliotheek te beschouwen als een basisdienst waar elke burger recht op heeft. Aan de resolutie zijn niet direct politieke consequenties verbonden, maar kan vooral gezien worden als een politiek signaal. Bibliotheekblad
 • De laatste maanden zijn de ontwikkelingen rondom de Europese auteursrechtenrichtlijn in een stroomversnelling gekomen. Naar verwachting zal het Europees Parlement in de week van 25 maart stemmen over de nieuwe richtlijn. De creatieve sector loopt alvast vooruit op de stemming en roept het EU Parlement op om voor het voorstel te stemmen. Entertainment Business

 

Noord-Brabant

 • Talentontwikkeling zit in de knel. De afname van het gesubsidieerde aanbod (discipline breed) staat al geruime tijd onder druk. Zeker jonge makers / “intreders” ervaren dit. De Kunst van Brabant constateert een discrepantie tussen het door provincie en gemeentes investeren in jonge Brabantse makers / kunstenaars t.b.v. hun ontwikkeling en het maken van nieuwe producties en kunstwerken en de afname van dat aanbod door podia en expositieplekken. De Kunst van Brabant vraagt zich af of dit klopt en vraagt hoe het opgelost gaat worden. De Kunst van Brabant
 • Voor de grote en langdurige restauratie van de kooromvang die binnenkort begint, ontvangt de Grote Kerk in Breda een provinciale subsidie. Het bedrag wordt uitgekeerd in 10 termijnen van € 50.000, verdeeld over 10 jaar, om zo een meerjarige restauratie mogelijk te maken. Brabant.nlOmroep Brabant
 • De provincie doet mensen best wat, maar niet als bestuurslaag. Wel als romantisch idee dat met symbolen wordt omkleed. Een lied, een vlag, een streekgerecht. ‘Het gaat niet om een identiteit die in ons bloed zit’, zegt hoogleraar diversiteit in taal en cultuur in Brabant. Overigens is Noord-Brabant de enige provincie die het zonder volkslied moet stellen. ‘En laat dat nou bij uitstek een provincie zijn waar de provincie een warm gevoel oproept bij de inwoners’, weet bijzonder hoogleraar Jos Swanenberg. Binnenlands bestuur
 • Een vernieuwende kijk op de regionale concurrentiekracht van Brabant, die rekening houdt met de mate waarin de economie duurzaam, innovatief en sociaal inclusief is. Want, wie de belangen van duurzaamheid, inclusiviteit en innovatie verwaarloost verspeelt concurrentiekracht en stelt het goede leven in Brabant in de waagschaal. Om die reden ontwikkelden BrabantKennis, BrabantAdvies, Telos en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) de afgelopen maanden de Barometer Brabantse Concurrentiekracht. BOM   , Eindhovens Dagblad

 

Grote Brabantse gemeenten

 • Een aantal Bredase culturele initiatieven dreigt te verdwijnen, nu de gemeente Breda de subsidiekraan deels of soms helemaal heeft dichtgedraaid. Het gaat om festivals en culturele initiatieven die de gemeente in 2018 nog het predicaat ‘excellent’ opplakte. Dat betekent dat ze zo belangrijk worden gevonden dat, zegt cultuurwethouder Marianne de Bie, ‘Breda ze met tijdelijke steun de kans wil geven verder uit te groeien en te excelleren.’ BN – De Stem , BN – De Stem
 • Philips en de nieuwe eigenaren van het Evoluon komen dinsdag 26 maart op initiatief van de PvdA-fractie in de gemeenteraad van Eindhoven uitleg geven over de verkoop van en de plannen voor de vliegende schotel.   Eindhovens Dagblad
 • Niet de helft, maar àlle Eindhovense kinderen bereiken die met een klein steuntje in de rug ook ‘gewoon’ kunnen meedoen: of het nu gaat om spullen voor school, een abonnement op een sportclub of bijvoorbeeld muziekles. Met dat doel zetten Stichting Leergeld, Jeugdfonds Cultuur en Jeugdfonds Sport Eindhoven samen één website op waar ouders en hulpverleners een aanvraag kunnen indienen. Eindhovens Dagblad
 • Het H2o festival zou voor de editie van dit jaar 10.000 euro ondersteuning krijgen, terwijl 20.000 euro was gevraagd. Na overleg met de gemeente Helmond past de organisatie  van het muziek- en cultuurevenement de aanvraag nu aan, in de hoop alsnog het gewenste bedrag te krijgen. Het idee is nog steeds om in september neer te strijken op het plein voor theater Het Speelhuis. Eindhovens Dagblad
 • De auteurs Arjen Vos en Hans Vermeeren zijn journalist bij het Eindhovens Dagblad en wonen in Helmond. Zij vinden dat het plan om in Helmond een nieuw ‘Huis van de Stad’ te bouwen aan alle kanten rammelt, het is slecht onderbouwd en kan dus zó de prullenbak in. Eindhovens Dagblad
 • De 130.000 euro die nodig is om de bibliotheek en kunstencentrum de Muzerije in ’s-Hertogenbosch letterlijk aan elkaar te verbinden is nog maar een schijntje vergeleken met het werk wat nog aan het bibliotheekpand moet gebeuren. De gemeente  ’s-Hertogenbosch heeft na een technische verkenning berekend dat minimaal 10,2 miljoen euro nodig is om het pand voor de toekomst te behouden. Brabants Dagblad
 • Vertrouwen, enige stabiliteit en tijd. Dat vraagt directeur Nan van Schendel van de nieuwe Stichting Babel aan de Bossche politiek om van de panden van de bibliotheek en Muzerije één geheel te maken en ‘minstens zo spraakmakend te worden als de LocHal in Tilburg’. Brabants Dagblad
 • Ooit was het een spraakmakend kunstwerk, Horror Vacui, de veertien alternatieve staties in De Nieuwe Vorst. De werken werden in april 2018 geveild en hangen nu in Tilburgse huizen. Een paar staties zoekt nog een nieuwe eigenaar. Brabants Dagblad
 • Het wordt bal in de Spoorzone, vier bouwprojecten tegelijkertijd: van ‘fietsenhotel’ tot woontoren.  In april begint de bouw van kantoorgebouw Plan-t en de fietsenstalling. In de herfst volgen woontoren De Brabander en Mindlabs. De gloednieuw gerenoveerde LocHal wordt komend jaar aan alle kanten omringd door bouwwerkzaamheden. Brabants Dagblad
 • Bij aanvullend onderzoek naar oude verflagen in de LocHal is chroom 6 aangetroffen. Het gaat om extreem lage concentraties, laat burgemeester Theo Weterings aan de gemeenteraad weten. Het zit niet in de lucht, wel in opgehoopt stof dat op de grond ligt. ‘De zeer lage concentratie geeft geen aanleiding tot risicovolle blootstelling en derhalve zijn geen gezondheidsrisico’s voor medewerkers en bezoekers van de LocHal’, aldus Weterings in zijn schrijven aan de raad. Het RIVM heeft dit volgens hem ook bevestigd. Brabants Dagblad

 

Overige Brabantse gemeenten

 • Klaas Rienks, voorzitter van de Adviescommissie Kunst van de voormalige gemeente Werkendam is ontstemd over het veilen van het borstbeeld van prinses Beatrix. Hij dringt er bij de gemeente Altena aan om het beeld terug te kopen, zodat het opnieuw in Kasteel Dussen kan worden geplaatst. Brabants Dagblad
 • De Stichting Facilitair Bedrijf, die in Bergen op Zoom ruim 90 culturele organisaties steunt, krijgt wat het college van B & W van Bergen op Zoom betreft eenmalig een bedrag van maximaal 89.000 euro voor de verhuizing naar Eventum. Maar er wacht wel een grondige evaluatie. BN – De Stem
 • Kunstenaars die hun werk willen exposeren op de sokkel in de vesting Heusden, kunnen zich tot 6 mei melden bij de gemeente Heusden. Elk jaar komt op de sokkel in het hofje tussen het Burchtplein en de Wijksestraat een ander kunstwerk.  De keuze voor een nieuw kunstwerk wordt gemaakt door burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, na een advies van de Kunst Advies Commissie (KAC).  Brabants Dagblad
 • De sloop van het huidige pand, de kap van twee leilinden en de komst van 13 nieuwe woningen op het perceel Houtse Heuvel 2, tast het beschermde dorpsgezicht van Den Hout teveel aan. Daarvoor waarschuwt de commissie Noord-Brabant van Heemschut in een brief aan de gemeenteraad van Oosterhout. Heemschut
 • De gemeente Rucphen doet aangifte van vernieling en verdwijning van het bronzen kunstwerk aan Neerhof in Sprundel. BN – De Stem
 • De verkoop van Herenboerderij De Bunker in Valkenswaard is van de baan. De gemeente wil het rijksmonument niet verkopen voor de getaxeerde waarde van 575.000 euro. Eindhovens Dagblad
 • Den Bolder in Waspik hoeft voorlopig niet te rekenen op extra subsidie van de gemeente Waalwijk. Volgens het bestuur van het sociaal-cultureel centrum is meer geld nodig om aan alle eisen te voldoen. Het college vindt dat Den Bolder met het bestaande budget uit de voeten moet kunnen. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Het Fonds Podiumkunsten en DutchCulture nodigen vertegenwoordigers uit de (podium)kunsten uit deel te nemen aan een bijeenkomst  op 15 april over artistieke vrijheid in het buitenland. Fonds Podiumkunsten
 • Het nastreven van een oprecht gemeenschappelijk doel vraagt een verregaande manier van samenwerken. Door te werken vanuit het idee van de commons worden top-down agenda’s vermeden. Maar hoe weet je dan nog of de samenwerking goed verloopt? Op 6 maart spraken Friso Wiersum (European Cultural Foundation, ECF) en Erik Uitenbogaard (Casco Art Institute) over de institutionele mogelijkheden van de commons. Boekman
 • De recente klimaatmars, het klimaatakkoord, klimaatspijbelaars: in de media en in de politiek is steeds meer en steeds vaker aandacht voor klimaatverandering en verduurzaming. Ook in de cultuursector worden verschillende initiatieven ontplooid om de sector duurzamer te maken. Tegelijkertijd ontbreekt momenteel een overkoepelend inzicht in de mate waarin en de manier waarop duurzaamheid in de cultuursector leeft. Daarom zijn de Boekmanstichting en DPM|Duurzaamheid in Podia en Musea (vanaf 1 april 2019: Bureau8080) een onderzoek gestart naar duurzaamheid binnen de culturele sector. Boekman
 • Het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis en de National Endowment for the Arts hebben een rapport uitgebracht, waaruit blijkt dat de kunsten 763,6 miljard dollar bijdragen aan de Amerikaanse economie.  Meer dan landbouw, transport of opslag, 4,2 procent van het bruto binnenlands product. Artnet news
 • Organisatoren van zakelijke evenementen of festivals hebben te maken met grote concurrentie en kritischer publiek. Om zich de komende jaren staande te kunnen houden, moeten zij de ‘beleving’ van de bezoeker als uitgangspunt nemen voor elk detail bij het inrichten van een evenement. Wie dat goed doet, is spekkoper. ABN AMRO heeft een rapport opgesteld met daarin resultaten van de onderzoeken onder festivalgangers en bezoekers van zakelijke evenementen. ABN – AMRO
 • South by South West is begonnen. Het jaarlijkse festival in het altijd vooruitstrevende Austin, Texas brengt weer volop vernieuwing op het gebied van technologie, marketing, design, muziek en film. En de stevige Nederlandse delegatie onder leiding van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma probeert het aanwezige publiek daarbij te doordringen van de rol die ons land op deze terreinen speelt. De Nederlandse activiteiten zijn gebundeld onder de titel “New Dutch Wave“. Binnen die golf vallen de Brabantse geluiden extra op dit jaar. Brainport Development is aanwezig, net als de Dutch Design Foundation, Eindhoven365, cultuurcluster Brabant C en diverse individuele designers en developers. Innovation origins  , Eindhovens Dagblad
 • Campagne voeren voor gelijkheid in de architectuur is op zijn hoogtepunt, zegt Christine Murray, maar waarom daalt het aantal vrouwen in het beroep nog steeds? Murray is hoofdredacteur van The Developer en oprichter van de Women in Architecture Awards. Dezeen
 • De BNA roept architecten en andere ruimtelijk ontwerpers op aan de slag te gaan met ontwerpen voor klimaatadaptatie.  Door het ontwerp-klimaatakkoord en het maatschappelijk debat hierover voelt de BNA zich gesterkt in haar focus op duurzaamheid en innovatie. Ruimtelijk ontwerp speelt immers een sleutelrol bij het opnieuw kijken naar onze leefomgeving in het licht van de gevolgen van klimaatverandering. “Sluit je aan bij ons manifest Wij Gaan Circulair en bij de klimaatcampagne van MVO-Nederland!”, aldus voorzitter De Vries en directeur Schoorl. BNA
 • Duizenden mensen trokken op 10 maart erop uit om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Ook de ontwerpers en zakenmensen verzameld bij de Amsterdam Fashion Week  talk over duurzaamheid en innovatie zijn zich bewust van de grote problemen die zich voordoen, onder andere in de modewereld. “We kunnen er niet meer omheen, niet voor niets zijn buiten al deze mensen aan het protesteren. Duurzaamheid is de nieuwe standaard voor een nieuw modelabel,” aldus een van de deelnemers van de panel-talk, ontwerper Erik Frenken. Een verslag. Fashion United
 • De Ethische Codecommissie voor Musea (ECM) heeft een advies uitgebracht over de afstoting van de collectie bij sluiting van een museum, in dit geval het Stedelijk Museum Zwolle. De commissie adviseert een aanpassing van de LAMO. Museumvereniging
 • In de afgelopen jaren zijn de musea geconfronteerd met publieke oproepen om de museumruimte te dekoloniseren: het retourneren van objecten uit andere culturen, met felle discussies over wie het recht heeft om bepaalde verhalen te vertellen, met tentoonstellingen van vermeende #MeToo overtreders, die werden uitgesteld of geannuleerd, met acties tegen kunstwerken die het racistische verleden van naties probeerde te hercontextualiseren. Met kunstenaars en activisten, die bij museumdirecties aandrongen om mecenassen die betrokken zijn bij sociaal onverantwoorde investeringen af te wijzen. Olga Viso, de voormalige directeur van het Walker Art Center in Minneapolis, stelt dat musea nieuwe waarden dienen te onderschrijven willen ze overleven. American Alliance of Museums
 • Het fenomeen ‘’beleving’’ begon ongeveer vijf jaar geleden voor het eerst voet aan de grond te krijgen in de marketingwereld, toen winkels op zoek gingen naar een manier om jonge mensen aan te trekken die anders hun boodschappen online zouden doen. Dat verlangen om iets te creëren dat voelbaar is, heeft ook bij musea ingang gevonden. Wat betekent dit voor de toekomst van musea? ArtNet News
 • Uit een rapport van Art Basel en UBS Global Art Market Report blijkt dat slechts 36% van de kunstenaars die in 2018 door galerieën werden vertegenwoordigd, waren vrouwen, goed voor gemiddeld 32% van de verkoop, en 24% van de 27.000 kunstenaars die op kunstbeurzen werden getoond, zijn vrouwen.  De derde editie van het rapport werd samengesteld door de econoom en oprichter van Arts Economics Clare McAndrew.  “Er zijn veel vrouwelijke kunstenaars die van de kunstacademie komen, maar om de een of andere reden vinden ze geen aansluiting bij het galeriecircuit of maken ze geen stappen naar een volgende fase in de kunstmarkt”. De redenen hiervoor weet zij ook niet. Het rapport besteedt ook aandacht aan de kleinere galeries. Veel kleinere galeries voor de helft van hun inkomen afhankelijk zijn van slechts één kunstenaar. Een precaire situatie. Als deze kunstenaar naar een grotere galeries vertrekt, wordt hun bestaan bedreigd. The Art Newspaper
 • Veel kunstenaars – vooral veel vrouwen – breken zich het hoofd over de vraag of het kunstenaarschap verenigbaar is met het ouderschap. Waar loopt men tegenaan in de kunstpraktijk en wat wordt er ondernomen om het m-woord uit de taboesfeer te halen en de kunst te ‘moederniseren’? Dit artikel is eerder gepubliceerd in tijdschrift Metropolis M, nr 6, 2017/2018. Metropolis M
 • De Efteling is verkozen tot het ‘Leukste uitje van Nederland 2019’. Museum Klok & Peel in Asten is het ‘Leukste uitje van Noord-Brabant’. Dat is de uitkomst van de ANWB-verkiezing van het ‘Leukste uitje van Noord-Brabant 2019’. Vertegenwoordigers van het Museum Klok & Peel ontvingen op 7 maart de gouden award uit handen van Frits van Bruggen, hoofddirecteur van de ANWB. Eindhovens Dagblad , Brabants Dagblad
 • In de publicatie ‘Supporting Gender Balance’ van Creative Europe wordt het belang van gendergelijkheid in media onderstreept. Creatieve industrieën, met name de media, hebben aanzienlijke invloed op onze overtuigingen, waarden en perceptie over genderkwesties. Hoewel gendergelijkheid een belangrijke Europese waarde is, is nog steeds slechts 1 op de 5 films in Europa van een vrouwelijke regisseur. Gelukkig zijn er wel veelbelovende trends waar te nemen. Gendergelijkheid is een  speerpunt in het Creative Europe programma. Creative Europe Desk  , Creative Europe Desk
 • Het Netwerk Scenarioschrijvers heeft de Zilveren Pen 2019 toegekend aan Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven. Zij krijgt de prijs omdat ze volgens het netwerk een positieve bijdrage heeft geleverd aan de zichtbaarheid en de werkomstandigheden van Nederlandse scenaristen. Auteursbond
 • Na de succesvolle introductie van het Shorts Lab vorig jaar, heeft CineSud haar lab-activiteiten in 2019 uitgebreid met een Feature Lab met de richtingen ‘Script’ en ‘Productie’. Onder de overkoepelende noemer FilmLab zuid lopen er dit jaar zo drie trajecten naast elkaar: een Shorts Lab, Script Lab en Producers Lab. De deelnemers aan het Shorts Lab werden eerder al bekend gemaakt en ook de selectie voor het Script en Producers Lab is nu bekend. Cinesud
 • Op 22 maart lanceert CineSud Nederlands eerste officiële Producers Lab. Hier krijgen geselecteerde deelnemers een jaar lang intensieve training en persoonlijke coaching op basis van een eigen project. En een van die coaches is de prijswinnende producent Hans de Wolf. Een gesprek over over het Limburgs  initiatief, het huidige Nederlandse filmaanbod en zijn ambities. Cinesud
 • Cartoon Movie, het Europese forum voor lange animatiefilms, heeft het Nederlandse productiehuis Submarine van Bruno Felix en animatieproducent Janneke van de Kerkhof uitgeroepen tot Producer of the Year. Dit gebeurde aan het slot van de 2019 editie van Cartoon Movie in Bordeaux. Felix en Submarine gelden al jaren als voortrekkers op het gebied van de internationale coproductie. Holland Film Nieuws
 • Op  12 maart tekenden negen werkgevers uit de mediasector het Charter Diversiteit: AT5, BNNVARA, FunX, Human, KRO-NCRV, LINDA., NTR, Viacom en VPRO. Hiermee verklaren zij zich in te zetten voor meer diversiteit en inclusie in hun eigen organisaties. Broadcast Magazine
 • Eind februari ondertekenden MOJO en ID&T het Plastic Pact NL. Twee van de belangrijkste festivalorganisatoren van Nederland doen daarmee plastic van fossiele grondstoffen in de ban op onder meer Lowlands, Down The Rabbit Hole, WOO HAH! en Mysteryland. Ook de Ziggo Dome en AFAS Live scharen zich achter het initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • Hoe gaan de festivals met plastic om? 3voor12.vpro.nl
 • De Amsterdamse dj Job Sifre pleit ervoor dat collega-dj’s, clubs en agentschappen iets doen aan de milieuvervuiling waaraan ze bijdragen. Is er een oplossing voor al dat milieuvervuilende gevlieg van internationale dj’s?  Binnen de wereld van de elektronische muziek zijn een aantal grotere organisaties bezig met de impact die de dance-industrie maakt op het klimaat. noisey
 • Het symfonieorkest van Brussel gaat samenwerken met Brussels Airlines, de nationale luchtvaartmaatschappij van België. Met vliegtuigen van de maatschappij gaat het orkest vanaf volgend jaar eendagsreizen maken naar buitenlandse concertlocaties,… dus in 1 dag op en neer. Fans kunnen met zo’n chartervliegtuig meereizen. Deze manier van optreden komt in de plaats van de meerdaagse internationale tournees. Die zijn te duur en geven te weinig flexibiliteit, zegt het Brusselse orkest. Metrotime
 • Jan Smeets en Leon Ramakers winnen Buma Gouden Harp.  Twee iconen die de afgelopen 50 jaar een cruciale rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse muziekindustrie. De een op het gebied van onder andere boekingen, talentontwikkeling en de bouw van onder meer poptempel de Ziggo Dome. De ander door het fenomeen dat Pinkpop heet. BUMA Cultuur
 • Streamingdienst Spotify heeft bij de Europese Commissie een zaak aangespannen tegen Apple. De commissie gaat over concurrentie binnen de Europese Unie. Spotify zegt te worden tegengewerkt in de App Store. Apple heeft een eigen streamingdienst, Apple Music, een concurrent van Spotify. Europa Nu

Cultuurmarketing

 • Hoe breng je jouw merk door middel van een krachtig verhaal naar buiten? Op 18 maart vertelt Adelinde Bennaars, Marketing Manager bij Artsen zonder Grenzen Nederland, over haar visie op brandbuilding en marketing in de praktijk. Zij illustreert haar verhaal met voorbeelden van de campagnes en activiteiten van onder andere Artsen zonder Grenzen. Hoe gaat zij  te werk en wat is haar visie op marketing in de cultuursector? Cultuurmarketing
 • De vijfde Nationale Museumweek vindt plaats van 8 t/m 14 april 2019. Tijdens de Museumweek staat jaarlijks een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is, in de schijnwerpers. De Nationale Museumweek 2019 wordt dit jaar geopend met een gouden uitvergroting van het astronautenpak van André Kuipers, het hele jaar te bewonderen bij Space Expo. Museumvereniging
 • In deze blog van Robin Berkelmans, eerder verschenen op Mestmag.nl, gaat zij in op de verjonging van het museumpubliek. Om de grijze museumbezoekers te trotseren en de nieuwe generaties kunstliefhebbers te bereiken is er verandering en spanning nodig. Cultuurmarketing
 • De Nederlandse Reisopera brengt in juli tijdens het festival Zwarte Cross een uur lang een programma met bekende aria’s en duetten uit ‘Barbier van Sevilla’ van Rossini. Ook wordt er aan bezoekers van het festival  een opera-workshop aangeboden door beroemde opera-sterren. ‘Je hoeft niet te kunnen zingen, maar het helpt wel,” aldus Mansfield. Podium Radio 4

Financiering

 • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds  Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. Eerstkomende deadline is 8 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Waar letten de adviseurs op en wat vinden ze belangrijk in een voorstel?  In deze terugblik op de laatste rondes van de regeling Vormgeving  van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie worden een aantal aspecten uit projectaanvragen belicht die de commissie belangrijk vindt om terug te lezen in een projectplan. Wat waren de sterke punten van de gehonoreerde projecten van de laatste rondes Vormgeving? Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 10 april 2019 presenteren drie teams hun prototype dat ze het afgelopen jaar binnen het programma Literatuur op het Scherm van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben ontwikkeld. Naast de projectpresentaties zijn er bijdragen van Michel Reilhac, interactive story architect en Miriam Rasch, schrijfster en onderzoeker bij het Instituut voor Netwerkcultuur. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Als onderdeel van Maak Utrecht Groener is vanaf deze week in het stadskantoor van Utrecht KEER te zien. Deze tentoonstelling van het Stimuleringsfonds  Creative Industrie over de resultaten van het Erfgoed & Ruimte Ontwerpprogramma laat zien waarom kennis van ontwerpers en erfgoedspecialisten essentieel is bij het ruimtelijk en bestuurlijk vormgeven van transitievraagstukken op het gebied van klimaat en energie. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 8 maart ging het jaarlijkse showcase festival South by Southwest (SXSW) van start in Austin, Texas. Traditioneel opent het festival met het technologie- en film programma, waarna de stad compleet wordt overgenomen door de muziekindustrie. Zes makers uit verschillende disciplines van de creatieve industrie ontvingen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een voucher ter ondersteuning van hun deelname. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In maart vinden een aantal activiteiten plaats in New York, waaraan het Mondriaan Fonds bijdragen voor internationale presentaties toekende. Het betreft o.m. de eerste solotentoonstelling van Atelier Van Lieshout in de Verenigde Staten, de presentatie van het nieuwe beeld Tilted Head van Mark Manders voor het Doris C. Freeman Plaza en de presentatie van kunstenaars op beurzen. Mondriaan Fonds
 • De Balie presenteert in samenwerking met Mondriaan Fonds de serie Beeldbepalers. In samenwerking met anderen presenteren kunstenaars nieuw werk of zetten hun bestaande werk in een ander daglicht.  Kunstenaar Hans van Houwelingen trapt een nieuw seizoen af op  26 april 2019. In De Balie staat Hey Paarth, what about the atom bomb? centraal, de film die Van Houwelingen voor een tentoonstelling in Japan maakte 70 jaar na de atoombom op Hiroshima. Een film over beeldvorming in religie en politiek. Mondriaan Fonds
 • Netherlands Film Production Incentive is een financiële bijdrage – in de vorm van een cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten – voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilm. In de vorm van een pilot komen daarnaast ook high-end TV-series- drama-, animatie- en documentaireseries – in aanmerking voor een cash rebate.  Met de Film Production Incentive beoogt het Fonds een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken. Eerstkomende deadline is  7 mei. Filmfonds
 • Het Filmfonds deel mee dat per 1 maart de geactualiseerde deelreglementen Distributie en Filmactiviteiten van kracht zijn. Het fonds verdubbelt dit jaar het budget voor distributie. Ook krijgen bioscopen en theaters een bijdrage per verkocht kaartje voor een Nederlandse film. De hoop is dat met deze maatregelen het gekelderde marktaandeel van nationale films kan worden opgekrikt. Filmfonds  , Filmkrant
 • Het Nederlands Letterenfonds en het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) nodigen uitgevers en anderen uit schrijvers kandidaat te stellen voor de positie van writer-in-residence aan NIAS-KNAW in Amsterdam in het academisch jaar 2019-2020. Het betreft een prestigieuze positie voor een schrijver die werkt aan een project dat concreet baat heeft bij de academische setting van NIAS-KNAW. Voordrachten kunnen tot 1 mei 2019 worden ingediend. Letterenfonds
 • In de eerste ronde van 2019 zijn 31 subsidieaanvragen voor een incidentele literaire manifestatie en projecten ingediend voor een totaalbedrag van €442.849. 16 aanvragen daarvan zijn gehonoreerd door het Letterenfonds voor een totaalbedrag van €269.738.  Gehonoreerd werden o.m. Kleine Lettertjes,  voor drie edities van het Mooie Kinderboekenfestival in Amsterdam, Den Bosch en Hoogeveen (€ 26.000); Samenleving en Kunst voor een editie van het VMBO-project Stap op de Rode Loper in Eindhoven (€ 15.000); Watershed voor hun activiteiten rond talentontwikkeling en literatuurprogrammering in Eindhoven (€ 32.500). Letterenfonds
 • Van 11-14 maart is het Letterenfonds aanwezig op de London Book Fair. Ze hebben afspraken met ca. 125 internationale uitgevers en redacteuren om de Nederlandse literatuur onder de aandacht te brengen en om de campagne in het Verenigd Koninkrijk van 2020 voor te bereiden. Letterenfonds
 • De regeling nieuwe makers van het Fonds Podiumkunsten levert een waardevolle bijdrage aan talentontwikkeling in de podiumkunsten. In de regeling staat de samenwerking van een maker met een begeleidende instelling centraal. Deze aanpak wordt door de geïnterviewden gewaardeerd. Dit blijkt uit een evaluatie over de periode 2013-2017, uitgevoerd door onderzoeksbureau Urban Paradoxes. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten gaat de komende maanden met aanvragers in gesprek over de nieuwe meerjarige regeling voor de periode 2021-2024. Er zijn daarvoor drie focusgroepen samengesteld. Hieraan nemen zowel bestaande als nieuwe aanvragers deel. Het Fonds wil hun input gebruiken bij het vaststellen van de kaders voor de meerjarige subsidies in de komende beleidsperiode. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie organiseert op 21 maart, 3 en 4 april vier regionale bijeenkomsten voor scholen en instellingen over de regeling Versterking cultuureducatie vmbo, vso en praktijkonderwijs. De bijeenkomsten hebben als doel om kennis met elkaar te maken, elkaar te inspireren en samen antwoorden te vinden op vragen die er zijn. Het programma start met een korte pitch van maximaal twee minuten per gehonoreerd project, waar ook de belangrijkste vraag of uitdaging onderdeel van uitmaakt.  Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Met het Fanmagazine #1 Brabant = Cultuur geeft het fonds Brabant C de lezer een blik op de mooie projecten die het fonds de afgelopen vier jaar heeft gesteund. Dromen en ambities van initiatiefnemers die realiteit zijn geworden. Brabant C
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch ondersteunt creatieve projecten en plannen.  Of je nu performer of muzikant bent, graffiti art of urban fashion maakt, bij de Cultuurfondsen kun je op elk moment snel en makkelijk bedragen onder de €2.000 aanvragen. ‘s-Hertogenbosch
 • De Europese Commissie heeft in totaal 130 voorstellen ontvangen voor een tweetal oproepen van Music Moves Europe, namelijk voor een trainingsprogramma voor jonge muziekprofessionals (79 voorstellen) en voor nieuwe manieren van on- en offline distributie (51 voorstellen). Op basis hiervan zal de Europese Commissie twee keer tien voorstellen subsidiëren. Music Moves Europe is een initiatief van de Europese Commissie om de muzieksector te ondersteunen en versterken. Creative Europe Desk
 • Een overzicht van de aankomende deadlines voor oproepen van de MEDIA-gesteunde co-productiefondsen.  Creative Europe Desk
 • Creative Europe, het nog jonge Europese subsidieorgaan voor culturele en creatieve industrieën, krijgt nu na een eerste evaluatie nieuwe accenten.  Een rondvraag leert echter dat cultuur an sich steeds meer op het achterplan geraakt. Rekto verso
 • Kunstenaar Tirzo Martha (1965) krijgt de Wilhelminaring 2019, de oeuvreprijs voor Nederlandse beeldhouwkunst. Martha, die op Curaçao woont, is beeldhouwer en performancekunstenaar. De jury prijst hem unaniem vanwege de veelzijdigheid en constante kwaliteit van zijn werk. Aan de Wilhelminaring is een geldbedrag van 50 duizend euro verbonden. Met dat geld moet een nieuw kunstwerk worden gemaakt voor de openbare ruimte in Apeldoorn. De Volkskrant
 • Ter ere van het 40-jarig bestaan van Galerie Pennings wordt voor de vijfde keer de Harry Penningsprijs uitgereikt aan een talentvolle fotograaf of kunstenaar die fotografie, video of new media art als medium gebruiken. De genomineerden voor de Harry Penningsprijs 2019 zijn: Bastiaan van Aarle, Marwan Bassiouni, Eline Benjaminsen, Zaza Bertrand, Stephany Caparn, Iris Hartman, Esther Hovers, Eva Roefs en Dylan van Vliet. De jury – bestaande uit Hendrik Driessen, directeur van Museum De Pont, Ton Hendriks, hoofdredacteur van Pf, en Maartje van den Heuvel, conservator fotografie Universiteitsbibliotheek Leiden – zal op14 april een winnaar aanwijzen. De winnaar ontvangt een geldprijs. Bezoekers kunnen hun stem uitbrengen ten behoeve van de Publieksprijs. Pennings Foundation
 • Zes boeken maken kans te worden bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs. Aan de prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige jeugd- of kinderboek is een bedrag van 15.000 euro verbonden. De jury koos de genomineerde boeken uit het hele aanbod van 2018. Woutertje Pieterse Prijs
 • Indie (Independent) publishing is de snelst groeiende sector van de boekenmarkt. Steeds meer auteurs vinden hun weg naar een of andere vorm van niche-uitgeven, zoals uitgeven in eigen beheer, uitgeven in een hybridevorm, uitgeven bij een zeer kleine uitgever. De kwaliteit van deze boeken wordt steeds hoger. Daarom heeft Schrijven Magazine samen met haar partners de Alice Indie Boekprijs in het leven geroepen. De prijs in de categorie fictie is voor ‘Palimpsest’ van Jack van Weimar (pseudoniem). ‘Holy Fuck’ van Jeanneke Scholtens en Mabel Nummerdor won in de categorie non-fictie. Uit 91 zeer diverse inzendingen werden de twee winnaars gekozen die ieder 1000 euro ontvangen. Boekenoverboeken
 • De genomineerden voor de Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van Buma Cultuur en het Amsterdams Kleinkunst Festival, zijn 11 maart bekendgemaakt. De Annie M.G. Schmidtprijs is de prijs voor het beste oorspronkelijke Nederlandstalige kleinkunstlied van het voorafgaande seizoen. De winnaar ontvangt een bronzen borstbeeld van Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Frank Rosen en een bedrag van 3.500 euro. Kiki Schippers uit ‘s-Hertogenbosch werd voor de derde keer genomineerd.  BUMA Cultuur
 • Tussen 1848 en 1960 zijn veel mensen uit Oost-Brabant geëmigreerd naar de Verenigde Staten. En ze gingen allemaal naar één dorpje: Little Chute, Wisconsin. Documentairemakers Diny van Hoften en Manon van Bergen werden meteen gegrepen door de verhalen van deze ruim 100 jaar durende Brabantse emigratiestroom. De financiering voor het project is deels rond. Het ontbrekende deel hopen de makers via crowdfunding bijeen te krijgen. Cinecrowd , Omroep Brabant
 • Privéschenkingen zijn in de visie van Robbert Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton, geen alternatief voor de overheid, maar wel  een nuttige aanvulling en correctie. ‘Weldoeners kunnen stabiliteit brengen door de ergste misstanden van regeringsbeleid of de vrije markt te verzachten.’  De Dikke Blauwe

Cultuurnieuws per discipline

Architectuur en vormgeving

 • Woorden zijn van cruciaal belang om gebouwen tot stand te brengen. Regels, reglementen, notities, memo’s, gesprekken met klanten e.d. geven vorm aan hoe gebouwen gerealiseerd worden. Van metaforen, die de architectonische creativiteit aansporen tot het discours bij presentaties, woorden zijn een essentieel onderdeel van het realiseren van architectonische projecten. Architecten gaan aan de slag met fictieve visies door middel van verhalen, tekeningen en renderings voordat ze daadwerkelijk gaan bouwen. Dominik Hoehn is antropoloog, gespecialiseerd op het terrein van de architectuur en stedenbouw, over 2 projecten. Beide in Stockholm, een van BIG en een van OMA. Archined
 • De nieuwe kantoorruimte van Microsoft op Schiphol, ontworpen door D/Dock laat zien hoe het kantoor steeds meer eigenschappen van het hotel in zich opneemt. Architect Francesco Messori gaf Architectenweb een rondleiding en benadrukte daarbij dat steeds meer hotels ook werkruimtes aanbieden. “Kantoren en hotels kruipen zo steeds meer naar elkaar toe.” Architectenweb
 • ,,Frappant eigenlijk, veel mensen wisten niet dat je door het glas van het stationsdak moet kunnen kijken”, zegt bouwmanager van ProRail Stan Sontrop. Na 1,5 jaar blinkt het monumentale kroepoekdak van station Tilburg weer als nooit tevoren. De afronding van het stationsdak was de reden voor vormgever Sander Neijnens en illustrator Ivo van Leeuwen om hun icoon van het kroepoekdak aan Sontrop te overhandigen. Architectenbureau cepezed was verantwoordelijk voor de renovatie van het stationsgebouw. Het nieuwe Tilburgse busstation, onlangs geopend, is ook naar ontwerp van cepezed. Uniek aan dit project is dat het busstation volledig zelfvoorzienend is in de energiebehoefte. Daarnaast fungeert de riante luifel als een groot verlichtings-element.  Brabants Dagblad  , De Architect
 • De meeste grond in Nederland wordt nog altijd voor landbouw gebruikt, maar CBS-onderzoek maakt duidelijk dat de bebouwing overal is opgerukt. Zuid-Holland is het meest volgebouwd, zo blijkt uit de cijfers, die tot 2015 gaan.In provincies als Gelderland, Noord-Brabant, Drenthe en Limburg is ook nu nog meer ruimte voor bos en ‘open natuurlijk terrein’ dan voor woonwijken en bedrijventerreinen. Natuurmonumenten roept de politiek op om het landschap te beschermen bij het maken van ruimtelijke plannen. 81% van de deelnemers aan een enquête maakt zich zorgen om het landschap. CBS  , Natuurmonumenten
 • Vaak ligt bij gebiedsontwikkeling de nadruk op harde sturing, met bijvoorbeeld reguleren, onteigenen en financieren, maar minstens zo belangrijk is zachte sturing, door richtinggevende plannen te maken en partijen te verbinden, zeker in de opstartfase. Dat was de voornaamste boodschap van Wouter Jan Verheul en Tom Daamen (TU Delft) in de sessie ‘Starten met gebiedstransformaties’ van het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De twintig winnaars van What Design Can Do’s Clean Energy Challenge zijn bekend gemaakt. De mondiale designwedstrijd vroeg om innovatieve antwoorden op energievraagstukken in vijf wereldsteden: Mexico Stad, São Paulo, Nairobi, Delhi en Amsterdam. Per stad selecteerde een internationale jury vier winnaars die fondsen en een uitgebreid acceleratie-programma krijgen aangeboden om hun projecten verder te ontwikkelen. BNO  , Architectenweb
 • De aanleiding voor Speculatief Design Archief in het Nieuwe Instituut vormt een brief aan de minister van Engelshoven (OCW) en Tweede Kamerleden waarin BNO, Het Nieuwe Instituut, het Wim Crouwel Instituut, Louis Kalff Instituut en enkele andere instellingen hun zorg uitspreken over het gebrek aan een nationaal archief op het gebied van design. De tentoonstelling is een noodoproep tot behoud van belangrijke designarchieven van ontwerpers als Wim Crouwel, Friso Kramer en Kho Liang Ie. Metropolis M
 • Vanaf de jaren 60 van de twintigste eeuw wilde Nederland modern zijn. Kenmerkend was een voorliefde voor geometrische vormgeving en het gebruik van wit, zwart en grijs. De tentoonstelling ‘Modern Nederland 1963-1989 – De vormgeving van een gidsland’ in het Design Museum Den Bosch geeft een levendig beeld van design, architectuur en kunst uit deze periode. De Architect
 • De 33 Best Verzorgde Boeken 2018 zijn bekend. Een vakjury beoordeelde de boeken op hun onderscheidend vermogen op het gebied van inhoud, ontwerp, beeldbehandeling, typografie, materiaal, druk- en bindwijze. De best verzorgde boeken
 • Bij de internationale jurering van Schönste Bücher aus aller Welt in Leipzig heeft Spul – catalogus archeologische vondsten Noord/Zuidlijn de Gouden Letter gewonnen: het mooiste boek ter wereld. Het vorig jaar verschenen fotoboek over voorwerpen die in de grond werden gevonden tijdens de aanleg van de nieuwe metrolijn in Amsterdam is een uitgave van uitgever De Harmonie. inct

 

Beeldende kunst

 • Curator Ralph Rugoff heeft zijn plannen voor de Biënnale van Venetië toegelicht. Zijn tentoonstelling ‘May You Live In Interesting Times’, omvat ‘kunstwerken die reflecteren op de precaire aspecten van het huidige bestaan’.  De biënnale, benadrukte hij, heeft niet per se een thema. Rugoff kiest voor kunst die openstaat voor meerdere lezingen, die paradoxaal en tegenstrijdig kan zijn. Kunstwerken, kortom, die zich positioneren tegenover de vereenvoudigde verhalen die het  nieuws definiëren en het politieke discours polariseren. Er zijn geen Nederlandse kunstenaars uitgenodigd.  Frieze
 • De mens is maker. Maar decennialang werd het maken niet hoog aangeslagen. Niet het hand- maar het hoofdwerk stal de show. Daar komt langzaam maar zeker verandering in. Ambacht is weer sexy. Ambachtsscholen mogen weer. En ook in de kunsten beleeft het ambacht een terugkeer. Is hier sprake van een onomkeerbare trend? Hoe zit het eigenlijk met de balans tussen hoofd en hand in Noord-Brabant? BrabantKennis organiseert daarover in het kader van haar verkenningen : Culturele eigen(wijs)heid  op 26 maart een CultuurCafé.  BrabantKennis
 • Met de expositie ‘Van vroeg tot laat’ brengt Stedelijk Museum Breda een hommage aan kunstenaar Teun Hocks. In zijn fotoschilderijen zet Hocks vervreemdende situaties in scene waarin hij zelf figureert. Aan de hand van vroege performances, tekeningen, films, foto’s, studies en een selectie uit zijn latere werk kan de bezoeker de ontwikkeling in het werk van deze intrigerende kunstenaar op de voet volgen. Brabant Cultureel
 • In de Oude Warande is dit jaar de tiende buitententoonstelling Lustwarande. In de periode van 15 juni tot en met 20 oktober is werk te zien van zesentwintig internationale kunstenaars. Het merendeel van het getoonde werk is speciaal voor Lustwarande gemaakt. De jubileumtentoonstelling (de titel is: Delirious) toont een brede waaier aan ontwikkelingen in de hedendaagse sculptuur en is samengesteld door Chris Driessen en David Jablonowski. Brabants Dagblad

 

Film en av

 • Vrouwen zijn structureel ondervertegenwoordigd in de filmwereld. Veelgehoord excuus is het zogenaamde gebrek aan getalenteerde vrouwelijke filmmakers. Female Frame: Breaking The Celluloid Ceiling bewijst het tegendeel. Dit filmprogramma van de Amsterdamse onafhankelijke bioscoop LAB111 brengt drie maanden lang een brede selectie films van vrouwelijke regisseurs , zoals Agnès Varda Jane Campion, Lucrecia Martel en Andrea Arnold. Een gesprek met  programmeurs Tom Ooms en Helena Castro. Filmkrant ,   Eye Exposed
 • Sinds 2007 reikt het Europees Parlement elk jaar de LUX Filmprijs uit: een bekroning voor een film die op bijzondere wijze grensoverstijgende topics behandelt, Europese waarden onderstreept of het verdeelde Europa verbindt. Welk verhaal vertellen deze films over Europa? Rekto verso
 • De komende maanden doet de Filmkrant verslag van de openbare collegereeks This is Film! Film Heritage in Practice, een lezingenreeks met gastsprekers over filmrestauraties en filmerfgoed. In de eerste bijeenkomst sprak Mo Henry over het verdwijnende vak van de ‘negative cutter’. Filmkrant
 • Het European Audiovisual Observatory  en het European Film Agencies Research Network (EFARN) hebben onlangs een nieuwe database van onderzoek en statistieken over de filmindustrie gelanceerd, die vrij online kan worden geraadpleegd. European Audiovisual Observatory
 • Bohemian Rhapsody is sinds een aantal weken verkrijgbaar op dvd/blu-ray en VOD, maar dat weerhoudt mensen er niet van om alsnog de bioscoop op te zoeken. Al dan niet geholpen door de winst van vier Oscars staat de film na 19 weken nog steeds in de top 10 van dit moment. De records worden echter pas echt spectaculair als er gekeken wordt naar het totale bezoek. De film heeft bijna 2,2 miljoen bezoekers getrokken. Dat betekent dat er sinds Titanic in 1998 geen enkele film vaker bezocht is dan Bohemian Rhapsody. Filmonderzoek
 • Filmmaker en -kenner Coen Haver ontvangt vanaf 20 maart maandelijks gasten uit de filmwereld in Natlab Film Café in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

 

Letteren

 • Schrijver en journalist Joost de Vries beschrijft in zijn nieuwe essaybundel de hedendaagse afkeer van pretentie. In ‘Echte pretentie’ onderzoekt hij hoe we ons verhouden ten opzichte van cultuur, van onderwijs, van kritisch denken, en ten opzichte van elkaar.  NPO Radio
 • Welk antwoord geven romanschrijvers op de vraag wat Europa is? Filip Huysegems las drie recente Great European Novels – De hoofdstad van Robert Menasse, Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer en Grote Europese Roman van Koen Peeters. Het leverde een caleidoscopisch – eengemaakt – beeld van Europa op. Yannick Dangre las Pfeijffer, Serotonine van Michel Houellebecq en De heilige Rita van Tommy Wieringa. Wat zijn voor deze drie schrijvers de grote uitdagingen van Europa ?   Rekto verso  , Zuiderlucht
 • De schrijvers Jan Leyers, Ilja Leonard Pfeijffer en Jolande Withuis zijn genomineerd voor de E. du Perronprijs 2018. Tilburg University , Kunstloc Brabant
 • Tijdens de feestelijke slotdag in de Doelen in Rotterdam bekroonden de scholieren Murat Isik en zijn roman ‘Wees onzichtbaar’ met De Inktaap 2019, de literaire jongerenprijs van het Nederlandse taalgebied. Inktaap
 • Er staan twaalf debutanten (evenals vorig jaar) op de longlist van de ANV Debutantenprijs 2019; vrouwen domineren dit jaar de nominatielijst. Ons erfdeel
 • Het programma van het Tilburgse  literatuur festival Tilt, 23 en 30 maart .a.s.  . Tilt
 • Het Poëziepodium ’s-Hertogenbosch wil nog dit jaar een stadsdichter aanstellen. In september en november zijn er bij café Bossche Brouwers aan de Vaart op de Tramkade twee avonden waarop kandidaten zich presenteren. Een vakjury en het publiek kiezen uiteindelijk de stadsdichter. Brabants Dagblad
 • De Universiteiten van Utrecht, Antwerpen en Nijmegen zullen de eerste Olympiade voor Nederlands organiseren. Met het initiatief wil de universiteit de studie van de Nederlandse taal en cultuur weer op de kaart zetten als een spannende en uitdagende discipline voor jongeren van vandaag. Neerlandistiek

 

Muziek

 • Stichting Jazz750 organiseert 10 maart de eerste jamsessie van het nieuwe jaar in de foyer van Schouwburg De Kring. Het programma van vorig jaaris zo goed bevallen dat deze lijn ook in 2019 wordt doorgetrokken. Nieuw dit jaar is dat de stichting ook werkplaatsen gaat aanbieden voor jongeren die hun talenten verder willen ontwikkelen. “We willen jazz in Roosendaal nieuw leven inblazen en daar willen we de jeugd bij betrekken”, vertelt Hans Verbraak. Internetbode
 • De Belgische formatie Moonbeast wint  de finale van de bandwedstrijd van poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom.  De juryleden kozen niet voor de meest makkelijk in het gehoor liggende muziek. Zij baseerden hun keuze puur op artistieke kwaliteit. BN – De Stem

 

Theater en dans

 • Festival Cement is in Nederland en Vlaanderen een belangrijk podium voor de nieuwe generatie theatermakers. Van 22 tot en met 30 maart 2019 zijn jonge podiumkunstenaars met hun werk te zien op verscheidene locaties in ’s-Hertogenbosch. Brabant Cultureel
 • De VSCD-Jeugdtheaterjury heeft de eerste Zilveren Krekels bekendgemaakt: drie voorstellingen winnen de prijs in de categorie ‘meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie’ en twee Zilveren Krekels zijn vergeven in de categorie ‘meest indrukwekkende podiumprestatie’. Alle Zilveren Krekels maken kans op de Gouden Krekel die op 15 september 2019 wordt uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater. Tot de genomineerde voorstellingen behoort Het Verhaal van het Verhaal (8+) van Theater Artemis en het Zuidelijk Toneel. VSCD
 • Vanaf februari trekt Moving Futures voor de vijfde keer door Nederland. Het reizende festival, dat voortkomt uit een netwerk dat vijf dansproductiehuizen in 2013 oprichtten, zorgt ervoor dat de dans van nu zich in elke deelnemende stad als een olievlek verspreid en onverwachte samenwerkingen aangaat. Bijzonder aan het festival is dat het niet alleen de ‘affe’ voorstellingen van makers presenteert, maar ook ruimte maakt voor hun werkproces en een kaderend programma. Een gesprek over de versmelting van wetenschap en dans met Kirsten Krans, directeur van Random Collision, een van de organiserende productiehuizen. Zij is ook onderzoeker aan de  Rijksuniversiteit Groningen.  Dans magazine

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Veel steden kampen met de vraag hoe ze binnen de stedelijke grenzen en in een kort tijdbestek (sociale) woningen kunnen realiseren die duurzaam en betaalbaar zijn. Aan de Reitse Hoevenstraat in Tilburg komen 88 betaalbare sociale huurwoningen in een groene en stedelijke omgeving, naar ontwerp van KAW architecten. Architectenweb
 • Bedaux de Brouwer Architecten is geselecteerd voor het ontwerp van de nieuwe museumvleugel van Singer Laren. Het bureau werd gekozen uit drie kandidaten, waaronder verder NL Architects en Koen van Velsen Architects. In de nieuwe vleugel van de culturele instelling in Laren wordt de zogeheten Collectie Nardinck ondergebracht. Architectenweb
 • Hij tergde met zijn kunst de katholieke gemeenschap, terwijl hij eerder priester wilde worden. Maar het seminarie werd een kwelling. Op 10 maart werd kunstenaar Jacques Frenken 90 jaar en ja, dat vindt hij na een stevig ziekbed zelf ook bijzonder.  Hij schonk ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag een schilderij uit zijn oeuvre aan het Vughts Museum. Brabants Dagblad  , Stadsblad Den Bosch , Brabants Dagblad
 • Mensen met albinisme worden in grote delen van Afrika stelselmatig buitengesloten. In Tanzania zijn zelfs speciale kampen voor kinderen. Almicheal Fraay uit Eindhoven maakte er een schrijnende documentaire over. Zijn eindexamenfilm op St.Joost Breda. DE film wordt vertoond tijdens het Euregion Film festival in Heerlen.  Cinesud
 • Een ode aan durf, zo mag je het nieuwe album van de Eindhovense singer-songwriter Iris Penning wel noemen. Op ‘Liever vieze voeten‘ breekt ze een lans voor het nemen van risico’s. Op 15 maart presenteert ze het album in het Natlab. Eindhovens Dagblad
 • Het kwartet Estafest is een van de avontuurlijkste ensembles van de Nederlandse jazzscene. Violist Oene van Geel, saxofonist Mete Erker, gitarist Anton Goudsmit en pianist Jeroen van Vliet vormen met hun talenten een bijzondere eenheid, waarin de traditionele bassist en drummer ontbreken. Een concept dat ruimte biedt voor de meest onverwachte invallen en improvisaties. Vanwege hun tienjarig bestaan treedt de band tijdens hun tournee telkens op met gastmusici. In Utrecht wordt na de pauze Sanne Rambags toegevoegd aan het ensemble. Rambags’ zang vormt een prachtige meerwaarde voor het ensemble, volgens Jazzenzo. Jazzenzo
 • 15 maart brengt Dada de tweede EP uit van zijn tweeluik. Op de debuut EP ‘Wassum’ geeft rapper Daan Rijkers een inkijk in zijn verleden en de fouten die hij heeft gemaakt. In het vervolg ‘Issum’ leren we of hij van deze fouten heeft geleerd en wat hij met deze kennis heeft gedaan. 3voor12.vpro.nl
 • Guus Meeuwis krijgt de Lennaert Nijgh Prijs 2019 voor beste tekstdichter. BUMA Cultuur ,  Omroep Brabant
 • ‘Stedelingen’, een groots muziektheaterverbond van Carte Blanche, Lunet zorg, Parktheater en Dutch Happiness Week, zet ‘onzichtbare’ mensen met een beperking in de schijnwerpers. Op  18 maart is de première in het Parktheater in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

Kunstbeoefening

 • Musical Intermezzo bestaat 25 jaar. De Vughtse muziektheatergroep viert dit deze maand met de productie ‘In beeld’ in Theater De Speeldoos in Vught. Brabants Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Iedere twee jaar organiseert Holland Dance Festival ‘DanceAble’, een driedaags evenement rondom dansers met een beperking. Holland Dance bestaat inmiddels dertig jaar en volgens de organisatie wordt het tijd om ook DanceAble, dat sinds 2015 bestaat, volwassen te laten worden en nieuwe stappen te zetten op het gebied van inclusiviteit. Makers, programmeurs, critici, opleidingen en andere vakgenoten werden uitgenodigd om mee te denken aan een Agenda voor de Toekomst met de vraag: Hoe maken we het theaterveld vanuit alle kanten inclusiever? Theaterkrant
 • In vier maanden tijd klaargestoomd worden voor een heuse voorstelling in Theater De Leest in Waalwijk. Vijftig ouderen gaan ervoor. Project Gouden Dans heet het: ,,Iedereen kan meedoen, óók als je minder vlot ter been bent.” Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Het Rijksmuseum opent gesprekken met Sri Lanka en Indonesië over omstreden stukken uit zijn collectie. Ter discussie staan zo’n duizend stukken, waaronder een door Sri Lanka opgeëist antiek kanon en een diamant die ooit behoorde aan een sultan op Borneo. Dat zegt het Rijksmuseum in reactie op de publicatie van een leidraad voor teruggave van koloniaal erfgoed van het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMWC), een koepelorganisatie van onder meer het Museum Volkenkunde, Leiden en het Tropenmuseum, Amsterdam. Het Rijksmuseum behoort niet tot deze koepel. Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, noemt de leidraad wel ‘een goede eerste stap’. Maar het Rijksmuseum gaat niet wachten op claims. Trouw
 • Vastenavond/carnaval kent lokale gewoonten en gebruiken. Mede om die reden past het feest niet op de UNESCO-lijst van Immaterieel Erfgoed, schrijft Rob van de Laar, werkzaam bij de afdeling erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch. BN – De Stem
 • De vervallen botenloods bij Fort Sabina in Heijningen krijgt een tweede leven. De aanpak van de loods gebeurt door de jongerenlijn GRUTS van de Erfgoedfabriek, een provinciaal project om beeldbepalende cultuurhistorische complexen te behouden. Hierbij worden studenten ingezet die stage lopen of bezig zijn met een afstudeerproject.  BN – De Stem , Punt.avans  , Avans
 • Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft bijna honderd rooms-katholieke onderwijsinternaten in Brabant online in kaart gebracht met foto’s en verhalen. Elke Brabander die op kostschool heeft gezeten, kan hier zijn/haar kostschool terugvinden en herinneringen delen. De nieuwe themasite maakt deel uit van ‘Wierook, wijwater & worstenbrood: Het rijke roomse leven in Brabant (1900-1970). BHIC
 • Berghemnaar Riny Boeijen oftewel Mrinus van de Wittering kreeg op 10 maart uit handen van de Osse wethouder Thijs van Kessel de Willem Ivenprijs uitgereikt voor het beste Brabantse verhaal. Van Kessel op zijn beurt mocht zich eigenaar noemen van het eerste exemplaar van ‘Moeder de vrouw’, het boek waarin alle verhalen en gedichten zijn gebundeld. Brabants Dagblad
 • Landgoed Soeterbeek in Nuenen, met het landhuis waar oud-burgemeester Jan Smits van Oyen woonde, gaat na een ingrijpende restauratie vaker open voor publiek. Eindhovens Dagblad

Bibliotheken

 • Het programma van het Nationale Bibliotheekcongres, hét jaarlijkse congres voor en door de bibliotheeksector, is bekend. Het congres vindt plaats op 16 april in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam.  Diversiteit staat centraal. KB
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) doet mee met de alliantie Digitaal Samenleven. Tijdens de Nationale Werkconferentie Digitaal Samenleven op 11 maart 2019 bij Beeld en Geluid, sprak een ‘startgroep’ van publieke en private organisaties af om tot een gezamenlijke aanpak te komen om mensen te ondersteunen die niet of onvoldoende mee kunnen komen met de digitaliserende samenleving. Bibliotheekblad , KB
 • De KB is een blog gestart over AI en de bibliotheek. De KB onderkent de mogelijkheden én de dilemma’s die AI-toepassingen met zich meebrengen. Op beide gebieden wil de KB een leidende rol vervullen. KB

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie