Trends & Ontwikkelingen 15 november 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) biedt de Tweede Kamer het rapport Het Culturele Leven: 10 culturele domeinen bezien vanuit 14 kernthema’s van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan. Rijksoverheid.nl
 • Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft een nieuw, onafhankelijk model ontwikkeld om het culturele leven in Nederland in kaart te brengen. Het model komt in de plaats van de overzichtspublicatie Cultuur in Beeld van het ministerie van OCW. Het nieuwe model bekijkt tien culturele domeinen vanuit het perspectief van veertien kernthema’s. Het gaat dan o.m. over geldstromen, arbeidsmarkt, beroepsonderwijs en draagvlak. Hantering van het model moet leiden tot een zekere systematisering van kennis en het eenvoudiger maken om ontwikkelingen te volgen.
 • Het SCP/CBS paste het nieuwe model alvast toe in het rapport Het Culturele Leven. Met dat eerste onderzoek wil het CBS vooral in beeld brengen hoeveel er momenteel over culturele uitingen bekend is en waar de hiaten in de informatie liggen. Opvallend aan het rapport is volgens Cultuurindex de veelheid aan gegevens. Het bevat interessante en nieuwe data. Over de gemaakte keuzes wil Cultuurindex vanuit professionele interesses graag het gesprek aangaan. Theaterkrant , Cultuurindex
 • ‘Denk in programma’s in plaats van organisaties bij de ondersteuning van de cultuursector’. Met die boodschap overhandigden de landelijke ondersteuningsinstellingen,  Boekmanstichting, Cultuur+Ondernemen, DEN, DutchCulture, Eye, Het Nieuwe Instituut, LKCA en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, een petitie aan minister van Engelshoven (OCW) én Kamerleden. Wijbrand Schaap wijst erop dat deze instituten een dolk in de rug steken van hen die aan het lobbyen zijn voor een terugkeer – in enige vorm – van het Sectorinstituut Theater (TIN) en het Muziekcentrum Nederland (MCN) die door Halbe Zijlstra in 2012 de nek zijn omgedraaid LKCA  , Cultureel Persbureau
 • Op 19 november a.s. vindt het Tweede Kamerdebat over de cultuurbegroting 2019 plaats. Daarbij zal ook de brief over voortgang Cultuur in een open samenleving aan de Tweede Kamer van minister van Engelshoven (OCW) d.d. 19 oktober jl. aan de orde zijn. Kunsten ’92 heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, met daarin waardering voor het onvoorwaardelijke commitment waarmee de minister het belang van kunst en cultuur uitdraagt. In de brief vraagt Kunsten ’92 o.m. aandacht voor de regioprofielen, waarbij wordt gesteld dat een heldere visie op de samenhang tussen BIS en fondsen en een goede afstemming tussen landelijke en regionale verantwoordelijkheden van groot belang voor het welslagen van deze operatie, en voor de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda. Kunsten’9
 • De grootste subsidiënten van de kunstensector zijn de makers, aldus Erwin Angad-Gaur (Platform Makers). Maar door de lage honoraria kunnen zij de kwaliteit niet meer garanderen. ‘Wij zijn voor adviestarieven.’  Bij de invoering van de Wet Auteurscontractenrecht was er sprake van voorzichtig optimisme, maar dat is inmiddels verdwenen. LIRA
 • Het kabinet wil de verschillen tussen vast en flexwerk verkleinen. Mensen die een flexibel contract hebben, moeten er dankzij de nieuwe maatregelen op vooruit gaan, terwijl het voor werkgevers juist makkelijker wordt om mensen met een vast contract te ontslaan. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 7 november de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) naar Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste maatregelen uit het wetsvoorstel.  Kunstenbond
 • Na gesprekken met de sector over secondary ticketing heeft Minister van Engelshoven (OCW) geconcludeerd dat er vooral behoefte bestaat aan betere voorlichting van consumenten over het veilig kopen van een evenementenkaartje. Op 13 november 2017 verzochten Kamerleden Kwint, Rog, Bergkamp, Dik-Faber, Asscher en Ellemeet de minister om ‘op korte termijn met een voorstel te komen om secundaire tickethandel aan banden te leggen’. Minister van Engelshoven is met de sector in gesprek gegaan om uitvoering te geven aan deze motie.  Dit blijkt uit haar kamerbrief Voortgang cultuur in een open samenleving. vnpf
 • In de Stevenskerk in Nijmegen vond op 10 november   de aftrap plaats van de gezamenlijke kerkenaanpak in Nederland. Minister van Engelshoven (OCW)  tekende daar samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, kerkeigenaren en verschillende erfgoedorganisaties. De samenwerkingspartners nemen de komende jaren verantwoordelijkheid voor diverse acties waarvoor de minister 13,5 miljoen euro beschikbaar stelt.  Cultureel erfgoed , Heemschut
 • Op 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet fiscale maatregel rijksmonumenten dat gaat over de afschaffing van de fiscale aftrek voor eigenaren van rijksmonumenten. De Eerste Kamer behandelt dit wetsvoorstel op 10 en 11 december. Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, komt de mogelijkheid om onderhoudskosten voor rijksmonumenten van de belasting af te trekken per 1 januari 2019 te vervallen. Cultureel erfgoed
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer met een reactie op de brief van de Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) van 9 oktober 2018. Rijksoverheid.nl
 • Toespraak van minister van Engelshoven (OCW) over goed gedrag in de culturele sector, bij de in ontvangst name van de Governance Code Cultuur 2019, op 5 november 2018, te Rotterdam. Rijksoverheid.nl
 • Antwoorden van minister van Engelshoven (OCW) op de vragen van het lid Van den Hul (PvdA) over berichtgeving over een alarmerende daling van studentenaantallen voor de Nederlandse taal en Cultuur. Rijksoverheid.nl
 • Toespraak van minister van Engelshoven (OCW) bij het wetenschapsfilmfestival InScience op 7 november 2018, te Nijmegen. De toespraak gaat over het belang van samenwerking tussen verschillende disciplines, en goede communicatie over wetenschap. Rijksoverheid.nl
 • Toespraak van minister van Engelshoven (OCW) bij de uitreiking van de Nederlandse Muziekprijs, aan Peter Gijsbertsen op 8 november 2018. Rijksoverheid.nl
 • Basisscholen die kampen met een tekort aan leraren kunnen bijvoorbeeld een kunstenaar handenarbeid laten geven of een gitaarleraar muziekles. Dat staat in een handleiding die minister Slob heeft gemaakt voor bestuurders en directeuren van basisscholen. Op zich sympathiek, maar de manier waarop vindt LKCA jammer. ‘Kunst en cultuur haal je niet maar zo uit de kern en onbevoegde kunstenaars horen niet voor de klas.’ Tweede Kamer , NOS  , LKCA
 • Maakt het voor je kunstbeoefening uit waar in Nederland je woont? Dat is meer dan ooit een belangrijke vraag nu er hard wordt gewerkt aan stedelijke en regionale cultuurprofielen. Arno Neele, LKCA,  constateert dat er te weinig cijfermateriaal bekend is om het cultuurbeleid te laten aansluiten bij de werkelijke behoeften in een regio. LKCA
 • In de provincie Gelderland zijn er maar liefst drie regioprofielen : Arnhem –Nijmegen, Ede –Wageningen en Apeldoorn-Deventer-Zutphen. Daarnaast is door de provincies Gelderland en Overijssel in samenwerking met de grote gemeenten Route Oost gemaakt. In Gelderland zijn de (Noord) Veluwe, de Achterhoek en het Rivierengebied nog niet bij de ontwikkeling van de stedelijke regio’s betrokken. Cultuurmij Oost
 • Het Muziekhuis van het Oosten krijgt een jaarlijkse subsidie van 950.000 euro van de provincie Overijssel. Dat ‘Muziekhuis’ is de naam van het in 2019 te vormen fusie-orkest van het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest. Enige voorwaarde is nog dat de provincie Gelderland een zelfde bedrag aan subsidie verleent. Daar beslist Provinciale Staten van Gelderland op 14 november over. Tubantia   , Omroep Gelderland
 • De twee locaties van het Frans Hals Museum in Haarlem, Hof en Hal, zijn nodig aan een verbouwing toe. Maar bij de coalitiebesprekingen bleek de bibliotheek een grotere prioriteit. Voor het museum dreigt nu een patstelling. NRC , inlog vereist
 • Het Cuypersgenootschap wil dat de gemeente Rotterdam de vuurtoren aan de Maasvlakte aanwijst als gemeentelijk monument. Volgens het Cuypersgenootschap staat de zwart-geel gestreepte vuurtoren symbool voor tweeduizend hectare nieuw Nederland dat tussen 2008 en 2012 in Rotterdam is aangelegd. NU.nl
 • Kunstenaars uit Utrecht hebben  op 12 november via social media een ‘Code Radicaliteit’ gepubliceerd. Ze houden daarin een pleidooi voor een kunstenveld dat agendeert, met meer kritische stellingname en artistiek risico. Kunst is geen product, merk of onderwijs. Het biedt geen oplossingen, is niet hetzelfde als cultuur en hoeft niet altijd tot een grote hoeveelheid bezoekers te leiden. Tot de ondertekenaars horen onder meer Dries Verhoeven, Julian Hetzel, Mister Motley, Ekko, Boukje Schweigman, Thibaud Delpeut, Jasper van Luijk en medewerkers van SPRING, Het Huis en Theater Kikker.  Theaterkrant , Code Radicaliteit
 • Utrecht krijgt een nieuwe creatieve broedplaats waar jonge talentvolle dansers en theatermakers twee jaar lang kunnen werken aan hun voorstellingen en hun werk op een nieuwe manier kunnen verbinden met de stad. Ze doen dit vanuit een eigen creatieve broedplaats op Fort Blauwkapel
 • Vijf Utrechtse podia en dans- en theatergezelschappen zullen de drie jonge makers of het gezelschap begeleiden. Het gaat om Het Huis Utrecht, Theater Utrecht, SPRING Performing Arts Festival, DOX en Filiaal theatermakers. Algemeen Dagblad
 • Venlo bezuinigt in 2019 nog niet op het Kunstencentrum, sporttarieven, culturele activiteiten, diverse uitgaven aan de openbare ruimte en het armoedebeleid. De coalitiepartijen in Venlo gaan daarmee tegen de wens van het eigen gemeentebestuur in om de reserves niet aan te spreken. De Limburger
 • Hoe het Ruhrgebied veranderde in een cultureel epicentrum. Daarover schreef journalist en voormalig NOS-correspondent Margriet Brandsma een boek ‘Ruhrgebied: van rook en vuur naar natuur en cultuur’.  Brandsma zoekt naar de culturele pareltjes in deze regio en spreekt ze met de lokale bevolking: “Vroeger schaamde men zich om in dat vervuilde Ruhrgebied te wonen, nu begint de bevolking langzaam trots te zijn.” HP – De Tijd

noord-brabant

 • ErfgoedLab Brabant gaat ondersteuning bieden bij herbestemming van rijks- of gemeentelijke monumenten. De nieuwe organisatie richt zich op eigenaren van monumenten of initiatiefnemers die niet weten waar te beginnen of die vastlopen in de complexiteit van een herbestemmingsproces. De provincie Noord-Brabant subsidieert met € 1,2 miljoen. Dit geld is onder meer bestemd voor het op poten zetten en uitbouwen van de organisatie, en daarbinnen is 675.000 euro bestemd voor een voucherregeling die initiatieven financieel ondersteunt bij het proces tot herbestemmen van erfgoed. Brabant.nl
 • Een motie ingediend door de Partij van de Dieren, waarin gevraagd wordt voor een faire vergoeding philharmonie zuidnederland, een ondersteunend bedrag waarmee de begroting financieel duurzaam kan worden gesloten, is op 9 november tijdens de vergadering van Provinciale Staten  verworpen. Brabant.nl
 • Een motie ingediend dor Groen Links om een bedrag van  400.000 euro beschikbaar te stellen en te dekken uit de vrije begrotingsruimte voor de uitvoering van educatieve activiteiten in 2019 t/m 2021 in Noord-Brabant door de philharmonie zuidnederland, is op 9 november tijdens   de vergadering van Provinciale Staten aangenomen. Brabant.nl
 • De Brabantse festivalcultuur is booming. Het aantal festivals groeit en ook de bezoekersaantallen stijgen in Noord-Brabant sneller dan in de rest van Nederland. Nu de economie in de Brabantse steden weer aantrekt, de woningbouw op dreef komt en de trend van stedelijke verdichting doorzet, neemt de spanning echter toe. BrabantKennis organiseert een debat over de toekomst van de Brabantse festivalcultuur, op 21 november. BrabantKennis
 • De Kunst van Brabant heeft het werkplan 2019 gepubliceerd. De Kunst van Brabant
 • De provincie Noord-Brabant, gemeente Oss, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en de zusters zijn overeengekomen dat zij samen de haalbaarheid van de toekomstplannen voor het Sint-Josephsberg klooster van de zuster Clarissen in Megen onderzoeken. Brabant.nl  , Omroep Brabant
 • Met een meerderheid hebben Provinciale Staten (PS) van Noord-Brabant de begroting 2019 vastgesteld. De fracties VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, ChristenUnie-SGP, Lokaal Brabant stemden voor de begroting. De fracties van Partij voor de Dieren en de PVV konden niet instemmen. Brabant.nl
 • Vier jaar lang deden VVD, D66, SP en PvdA aan voetjevrijen in het Brabantse parlement. Ondertussen zijn ze van elkaar gaan houden en denken ze erover samen oud te worden en misschien zelfs wel GroenLinks te adopteren als dat na de verkiezingen nodig mocht zijn en dat is niet uitgesloten. Omroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • Wil het Breda Jazz Festival de komende jaren het programma op een goed kwalitatief niveau houden, dan moet de begroting flink omhoog. Het festivalbestuur richt zich met name op het bedrijfsleven om meer geld binnen te halen. Maar ook wordt met de gemeente Breda gesproken over extra mogelijkheden. BN – De Stem
 • Area 51, de Dutch Design Week en de Eindhoven Engine zijn door Brainport van miljoenensubsidies voorzien. In totaal heeft de Eindhovense stichting 25 miljoen euro verdeeld over 10 projecten die de regio Zuidoost-Brabant moeten versterken. Eindhovens Dagblad  , Brainport
 • Eindhoven krijgt ‘Oscar’ voor stadsmarketing. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Tilburg wil volgend jaar experimenteren met een bijzonder evenement op het MOB(ilisatie)-complex. Het bosrijke terrein bij de aansluiting Tilburg Noord (N261) is eigendom van de provincie Noord-Brabant. Het experiment met dancefestival Draaimolen op het terrein staat niet op zichzelf. De gemeente wil ook een beeld krijgen bij eventueel structureel gebruik van het terrein als evenementenlocatie. Daarvoor wordt een business case opgesteld. Deze studie sluit aan bij het nieuw te ontwikkelen evenementenbeleid. Tilburg , Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Kunstpodium Kunstmaan is verhuisd naar de Goudenregenstraat, naast NS 16. NS16 , kunstenaarsbolwerk aan het NS-plein In Tilburg, wordt een broedplaats. Stichting Ateliers koopt het pand. Het podium van Kunstmaan en Dans Brabant grenst aan de broedplaats en is ook eigendom van stichting Ateliers.  Brabants Dagblad
 • Op het laatste nippertje gingen de plannen voor de herontwikkeling van het monumentale Ketelhuis in de Tilburgse Spoorzone telkens niet door. Nu maakt de gemeente een eind aan de gekke verkeerssituatie voor de deur, is er een gegadigde én er komt er een werkplan om het asbest te verwijderen. Brabants Dagblad , inlog vereist

overige brabantse gemeenten

 • Het kunstwerk Campanula op de rotonde Floralaan in Asten wordt voorlopig niet gerestaureerd. De herstelkosten bedragen ruim zevenduizend euro en die zijn volgens de gemeente Asten  niet te verhalen op de kunstenaar. Het kunstwerk van een bepaald type schuim is in de loop der jaren vervormd. Eindhovens Dagblad
 • Maak in stadspaleis Het Markiezenhof in Bergen op Zoom ruimte voor een aquarelmuseum. Geef aquarellen een eigen, vaste plek in het gebouw. Dat geeft meerwaarde aan de stad. Dat pleidooi komt van vier prominente Bergenaren. Margret Vreedenburgh, oud-raadslid, Tineke van Dam, oud-raadslid, Jan Slokkers, voorzitter van kunstcollectief Synapsz en Henk Boot, oud-adjunct-hoofdredacteur van BN De Stem verbinden er hun naam aan.   BN – De Stem , inlog vereist
 • Het ambitieuze plan voor een waterpark West-Brabantse Waterlinie naast Fort de Roovere is van de baan. Er is geen geld voor. En daarom zet wethouder Patrick van der Velden van Bergen op Zoom er een punt achter.  Er zijn schitterende artist-impressions gemaakt. Het zogeheten inundatiepark moest Zeeland en de West-Brabantse Waterlinie in het jaar 1747 verbeelden. BN – De Stem  , inlog vereist
 • Kunstenaar Annemarieke van Peppen heeft de Tamoilcultuurprijs in ontvangst genomen, eerder bekend als de Sakkoprijs. Dat ging gepaard met mooie woorden over de carrière van de impact art kunstenaar. Ze kreeg de prijs, legde juryvoorzitter Willem Vermeulen uit, vanwege haar veelzijdige installaties en artistieke projecten. De Cultuurprijs voor Kunsten en Letteren van Bergen op Zoom bestaat uit een replica van de zeeridder windvaan op de toren van het Markiezenhof, een oorkonde en een geldbedrag. BN-De Stem
 • De Raad van State neemt het bezwaar van de Assumptie-Stichting tegen het bouwen van de woonwijk Hobbendonk met ruim twintig woningen aan de Eindhovenseweg in Boxtel niet in behandeling. De stichting heeft eerder dit jaar bij de gemeente Boxtel niets laten horen toen het ontwerpplan ter inzage lag en kan daarom nu ook niet meer bij de Raad van State aankloppen. Daar is het bezwaarschrift dus ‘niet-ontvankelijk’ verklaard. Brabants Dagblad
 • Gastel krijgt zijn nieuwe gemeenschapshuis. In Maarheeze blijft de bibliotheek. Dat is onder meer de uitkomst van het vaststellen van de begroting in Cranendonck. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Het voorstel over de Van Goghkerk in Etten-Leur kan nog niet naar de  gemeenteraad. Er zijn nog volop gesprekken aan de gang over het toekomstige gebruik van de kerk en de vraag wie er dan eigenaar is van het gebouw. De gemeente hoopt de zaak voor de zomervakantie van 2019 rond te hebben. Het kerkgebouw en de voormalige kosterswoning die erbij hoort zijn nu nog eigendom van de gemeente. De Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur heeft eerder aangegeven interesse te hebben in een exclusiever gebruik van de kerk dan zij nu heeft. BN – De Stem
 • Heemkundekring Jan uten Houte uit Etten-Leur wil een eigen onderkomen. Tot twee jaar geleden hadden de heemkundigen onderdak bij het gelijknamige museum aan de Markt. Daarna besloten de twee uit elkaar te gaan. Tot die splitsing is destijds besloten om met name het streekmuseum ruimte te geven om de vleugels uit te slaan. Dat doet het sinds die tijd onder de naam streekmuseum Etten + Leur. BN – De Stem
 • Fransjan van den Elzen, de Mortelse ondernemer die het kasteel in Gemert bijna had gekocht, werkt achter de schermen aan een schadeclaim richting de gemeente. Dat bleek tijdens een raadsvergadering over de toekomst van het kasteel. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • De koopovereenkomst voor het veelbesproken landgoed Haarendael in Haaren is al getekend. Er rest nog één formaliteit. Niet dat die verkoop een einde maakt aan een langslepend conflict rond het landgoed. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Lia Schreuders en Jack Ophorst, Bep Bernard, José van der Valk en Cantzoni. Dat zijn de vier genomineerden voor de Cultuurprijs Moerdijk 2018. BN – De Stem
 • In de schuur waar timmerman Theo de Vries lijsten maakte voor Vincent van Gogh wil Nuenenaar Kees Rovers een officiële verblijfplaats maken voor graffitikunstenaars. Hij heeft de gemeente Nuenen om de schuur te verbouwen tot Artist-in-Residence. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Na Peter de Jong met zijn Escaperoom hebben ook Marjon Deul en Ien Sluyters, die zich als duo Mainkunstenaars noemen, buiten het KVL-terrein in Oisterwijk  hun heil moeten zoeken. Met gemengde gevoelens, laten de twee weten. ,,We zijn blij dat we nu een droge en bovenal warme werkplek hebben gevonden, maar zullen de oude romantische fabriek zeker missen”, laat Ien Sluyters weten. Brabants Dagblad  , inlog vereist
 • De culturele clubs, die weg moeten uit Mariadal en Essent-gebouw op de Kade, gaan definitief naar het voormalige Da Vinci gebouw op de Bovendonk in Roosendaal. Oud-burgemeester Michel Marijnen is door de gemeente aangesteld als kwartiermaker. Marijnen heeft voorlopig een lijst met 13 namen, die hij gaat uitnodigen voor een gesprek over wat het cultureel broeinest van Roosendaal moet worden. BN –De Stem
 • Het rapport over de bouwkundige staat van de. Sint-Petrus’ Bandenkerk in Son is gereed. Het gemeentebestuur wil de ambtenaren eerst de tijd geven om de inhoud te bestuderen, benadrukt burgemeester Hans Gaillard. ,,Het komt wel. De situatie is duidelijk, iedereen weet waar we mee bezig zijn. Die ene maand maakt het verschil niet.” Eindhovens Dagblad
 • Theater Markant en verenigingen in Uden kunnen opgelucht ademhalen. Ook in 2019 kunnen clubs, met extra subsidie van de gemeente, nog terecht in het Udens theater. Intussen wordt gezocht naar een echte oplossing. Bij de vaststelling van de begroting 2019 in de gemeenteraad, schoof de Udense politiek het dilemma Markant even voor zich uit. Eigenlijk zou het theater met ingang van 2019 voor volkscultuur geen 100.000 euro maar 50.000 euro per jaar gaan krijgen waardoor allerlei clubs en scholen niet meer in Markant zouden kunnen optreden. Brabants Dagblad
 • Reorganisatie-deskundige Hans Kraaijeveld is benoemd als interim-directeur van het met sluiting bedreigde Theater de Speeldoos in Vught. VSCD  
 • De bouw van een nieuwe ‘cultuurhal’ in Waalwijk, de huisvesting voor amateurkunstverenigingen, valt een stuk duurder uit. De gemeente Waalwijk komt vrijwel zeker niet uit met het beschikbare budget van 330.000 euro. De stijgende bouwkosten drijven de prijs op. Vier van de vijf inschrijvende bedrijven zijn al afgehaakt bij de aanbesteding. Het is nog niet duidelijk hoe groot de financiële tegenvaller precies uit gaat pakken. Brabants Dagblad , inlog vereist

Cultureel Ondernemerschap

 • Hoe valt het best te voorspellen welke kunstenaar succesvol wordt?  In Science bepleiten vijf internationale wetenschappers na analyse van een half miljoen kunstenaarscarrières dat een goed netwerk het belangrijkste is voor succes. Een kunstenaar die vroeg door een prestigieuze galerie wordt opgepikt, maakt later kans op een museumtentoonstelling. Met name kunstenaars van de  New Yorkse Gagosian Gallery belanden vaak in het Museum of Modern Art in New York. Olav Velthuis, hoogleraar Universiteit van Amsterdam: ‘We weten al dat een succesvolle start leidt tot meer succes. Een interessante vraag is hoe je voor zo’n start zorgt, maar dat wordt niet opgehelderd.’ De Volkskrant  , NRC , ArtNet news ,  Science
 • Het Actieplan Cultuur en Creatief Inclusief (ACCI) heeft samen met de Universiteit van Tilburg een scan ontwikkeld die laat zien hoe divers en inclusief culturele organisaties zijn. Door de scan krijgen organisaties in beeld in hoeverre zij al goed op weg zijn en op welk gebied zij nog kunnen werken aan een inclusieve organisatie en cultuur. Tilburg University  , Cultuurencreatiefinclusief
 • Sanne Scholten, directeur LKCA, behoort tot de dominante groep in de samenleving: zij is hoogopgeleid, heteroseksueel, wit, valide. Ooit kreeg ze door een gesprek met jongeren van Turkse en Marokkaanse achtergrond in een splitsecond oog voor discriminatie. Lees haar adviezen voor een inclusieve sector. LKCA
 • BNA-voorzitter Nathalie de Vries heeft  op 8 november jl. het onderzoeksrapport ‘Samen Circulair Ontwerpen’ aangeboden aan Elphi Nelissen, voorzitter van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. De BNA heeft onderzoek laten doen naar de behoeften van architectenbureaus over circulair ontwerpen en bouwen. Wat hebben ze nodig om er zelf beter in te kunnen worden en wat is er nodig om te versnellen. BNA
 • Museum Arnhem heeft een collectie van circa 25.000 objecten. Tijdens de sluiting van het museum wordt de hele collectie doorgelopen en digitaal geregistreerd. Dit is van groot belang om nog meer overzicht te krijgen van de hele collectie, die nu in verschillende depots is opgeslagen. Nieuwe presentaties en tentoonstellingen kunnen dan beter voorbereid worden en kunstwerken kunnen in de toekomst zichtbaarder worden voor een groter publiek. De werkzaamheden duren twee jaar. Museum Actueel
 • Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden heropent na een verbouwing met een nieuwe naam: MRK Uden Kunst, Klooster, Kruidentuin. Die moet uitstralen dat het museum meer te bieden heeft dan heiligenbeelden. Het wil ook een plek van rust en spiritualiteit zijn. Trouw
 • De nieuwe website Galleryviewer.com wil nieuwe en bestaande groepen kunstkopers over de streep trekken. Het ‘online kunstportaal van Nederland’ bundelt het aanbod van 35 Nederlandse galeries voor hedendaagse kunst – de bedoeling is dat er nog meer bijkomen. De Volkskrant, inlog vereist
 • Over de invloed van Instagram op de kunst en de kunstwereld. Sleek
 • Door de uitspraak van een rechter zijn de details naar buiten gekomen over de fraude die dit voorjaar leidde tot het vertrek van de toenmalige algemeen directeur en financieel directeur van Pathé in Nederland. De uitspraak kwam in de zaak die was aangespannen door financieel directeur Edwin Slutter. Een bende oplichters maakte  in totaal negentien miljoen euro buit door zich voor te doen als de directie van Pathé in Parijs. Holland Film Nieuws
 • Dat menig ondernemer een kunstcollectie aanlegt, is geen nieuws. Maar dat ondernemers complete musea laten bouwen om hun collectie te tonen, is iets van de laatste vijf jaar. Een rondgang langs particuliere musea in Nederland. Algemeen Dagblad
 • De Kinepolis Group gaat het aantal 4DX-zalen in Europa flink uitbreiden. Met zes nieuwe locaties krijgt het concern binnen een half jaar de beschikking over tien 4DX-zalen. Nederland zit daar vooralsnog niet bij. Holland Film Nieuws
 • Wie Netflix aanzet, krijgt suggesties voor films en series die moeten passen bij zijn of haar kijkgedrag. Dit gebeurt op basis van het algoritme, dat een analyse maakt op basis van het kijkgedrag van gebruikers. Maar deze strategie leidt intern ook tot veel discussie, schrijft The Wall Street Journal. NOS
 • Wat betekenen veranderingen in de verhouding tussen auteurs en uitgevers voor de arbeidsmarktpositie van auteurs? En welke veranderingen lijken daarbij toekomstbestendig? Op 27 november is er bij de Boekmanstichting in Amsterdam een gesprek met experts uit het veld en presenteert KVB Boekwerk de nieuwste cijfers over inkomenspositie van auteurs in Nederland. Boekman
 • De vertaler is eigenaar van zijn werk: in de Berner Conventie van 1886, de basis van ons auteursrecht, wordt aan de vertaler dezelfde status toegekend als aan de auteur van een oorspronkelijk werk. Kortgeleden werd bekend dat uitgeverij De Geus bij de uitgave van de vertaling van het pamflet The Fire Next Time van James Baldwin (Niet door water maar door vuur, vertaling Harm Damsma)  tegen de uitdrukkelijke wens van de vertaler de woorden ‘blank’ en ‘neger’ heeft vervangen door ‘wit’ en ‘zwart’. Een zorgelijke ontwikkeling.  Auteursbond
 • Componisten en tekstdichters die in opdracht muziek maken voor een omroep worden in veel gevallen verplicht de rechten op hun werk bij een aan de omroep gelieerde publisher onder te brengen. De deal is niet onderhandelbaar. Kunstenbond en VCTN (Vereniging voor muziekauteurs)  bereiden een procedure voor tegen commerciële en publieke omroepen en aan hen gelieerde muziekuitgeverijen. Kunstenbond
 • Deze gang van zaken is in de muziekindustrie anno 2018 aan de orde van de dag. Artiesten die aan de andere kant van de wereld wonen, kopen op internet beats van producers die ze nooit hebben ontmoet. Ze scrollen op YouTube, Soundcloud of speciale muziekmarktplaatsen door instrumentale tracks die onder de aandacht worden gebracht met termen als ‘Drake Type Beat’, iets wat als Drake klinkt dus. De Volkskrant , inlog vereist
 • Festival Woo Hah! is genomineerd voor het ‘Beste Middelgroot Festival’ tijdens de European Festival Awards. Het driedaagse festival maakt kans in de prijzen te vallen voor haar lustrum editie, die dit jaar plaatsvond op het nieuwe terrein bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Brabants Dagblad   , VNPF
 • Twee Eindhovense boekingskantoren slaan de handen ineen voor de organisatie van een festival: Night Fishing. Voor de eerste editie, op 23 februari 2019 in het Klokgebouw, zijn inmiddels drie singer-songwriters geboekt. Eindhovens Dagblad
 • Bonheur Horeca Groep neemt de exploitatie van Hilvaria Studio’s in Hilvarenbeek over.  Hilvaria Studio’s wordt het tiende horecabedrijf van Bonheur, het eerste buiten de stad. Directeur Tim Wijdemans wil het markante gebouw  inzetten voor de nationale zakelijke markt. Hij denkt aan congressen, heisessies, maar ook aan presentaties van nieuwe auto’s. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Op 7 november is in MEZZ in Breda het startsein gegeven van het Convenant GreenStages2020 Zuid-Nederland. Binnen het convenant gaan 20 poppodia en  theaters voor een periode van drie jaar gezamenlijk aan de slag met duurzaamheid. Na een inhoudelijk programma tekenden de deelnemers, sponsoren en maatschappelijk partners het convenant waarmee de samenwerking werd bezegeld. VNPF
 • Poppodium 013 in Tilburg bestaat 20 jaar: twintig feiten op een rij. Brabants Dagblad
 • In de theatersector verkeren velen in een bijzonder zwakke arbeidsmarktpositie en de mate van uitholling is groot. Theaterkrant start een serie gesprekken over de (artistieke) gevolgen van ‘unfaire’ praktijken. Daarbij wordt vooruitgekeken naar wat een gezonder werkklimaat allemaal zou kunnen opleveren. Een gesprek met scenograaf Wikke van Houwelingen van Marloes en Wikke. Theaterkrant
 • Jochem Otten is directeur van theater Het Speelhuis en de Cacaofabriek. Hij heeft een behoorlijk hectische periode achter de rug. “De afgelopen drie jaar werkten we naar de opening van het theater toe. Nu is de rush voorbij.” In de buurt Helmond

Cultuurmarketing

 • Deze maand viert Cultuurmarketing het tienjarig bestaan. Op 8 november 2008 begon het met een LinkedIn groep en een blog, nu uitgegroeid tot een levendige community met ruim 750 leden. Cultuurmarketing gelooft dat het delen van kennis, inspiratie en netwerk positief bijdraagt aan een slagkrachtige en vitale kunst- en cultuursector. Cultuurmarketing

Financiering

 • Tweeëntwintig startende beeldend kunstenaars hebben onlangs een Werkbijdrage Jong Talent (WJT) toegekend gekregen. Doel van de bijdrage is artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap van beloftevolle kunstenaars te stimuleren. Een Werkbijdrage Jong Talent kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaan Fonds
 • Onlangs organiseerde het Mondriaan Fonds in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het derde Get a Grant Event van dit jaar.  Kunstenaar Guy Vording vertelde hier over zijn ervaringen met het indienen van een aanvraag bij het Mondriaan Fonds en het ontvangen van een bijdrage. Hij kreeg een Werkbijdrage Jong Talent toegekend. Hij geeft enkele tips. Mondriaan Fonds
 • De genomineerden voor de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2018 bekendgemaakt. De prijs is een initiatief van diverse musea en kunstinstellingen en Mondriaan Fonds.  Mondriaan Fonds
 • Ruim baan voor de verbeelding. De laatste blog van Birgit Donker als directeur van het Mondriaan Fonds waarin ze terugblikt op haar periode bij het fonds. Mondriaan Fonds
 • Welmoed Wijmans wint de Prijs Jong MonumentenTalent 2018. De Prijs wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De winnaar ontvangt een gepersonaliseerd ontwikkelingstraject aangeboden door het Mondriaan Fonds, voor een bedrag van €5.000. De twee andere genomineerden krijgen een ontwikkelingstraject aangeboden voor een bedrag van €1.500. Mondriaan Fonds , Cultureel erfgoed
 • De introductie in 2014 van de stimuleringsmaatregel Netherlands Film Production Incentive (Incentive), heeft ondanks de kritieke omstandigheden voor filmfinanciering in de markt een positief en stimulerend effect op de Nederlandse filmproductie. De meeste filmproducenten beschouwen de Incentive inmiddels als een cruciaal onderdeel van hun financieringsplannen. Ook is er potentie voor groei van de sector en vergroting van de impact van de Incentive. Aldus een onderzoek van Olsberg SPI. Filmfonds
 • Literaire organisaties uit Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Vanaf 2017 zijn er twee aanvraagmogelijkheden: tweejarig en incidenteel. De deadline voor de laatste is 15 december 2018. Letterenfonds
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie bereidt zich voor op de beleidsperiode 2021-2024. Tijdens  toekomstlabs op 13 en 15 november gaat het fonds met denkers en makers in gesprek over de toekomst van cultuurparticipatie en cultuureducatie.  Ook digitale input is welkom. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het online subsidieplatform Jij maakt het mee van het Fonds voor Cultuurparticipatie gaat sluiten. Sinds 2012 zijn meer dan 300 projecten het aangegaan om hun projectplan online te delen en feedback te ontvangen van publiek en Fondsmedewerkers. Het platform vormde daarmee een vernieuwende en dynamische speler in het subsidielandschap. Na zes jaar sluiten de wensen van de aanvragers en de vorm van het platform echter niet meer geheel op elkaar aan. Om de behoeften in het veld zo goed mogelijk te bedienen, start het Fonds met ingang van 2019 twee vervangende regelingen voor alle cultuurmakers van Nederland. Er kan nog aangevraagd worden tot en met  14 december. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Thomas Azier, Sevdaliza of Jett Rebel. Dat zijn de drie genomineerden voor het Cultuurfonds Pop Stipendium. Op 19 januari 2019 wordt op Eurosonic Noorderslag bekend wie het prijzengeld van 10.000 euro in de wacht sleept. Met dit stipendium wil het Prins Bernhard Cultuurfonds een veelbelovend popartiest of popband bekronen en stimuleren zich verder te ontwikkelen. Cultuurfonds
 • De open call voor de programmaregeling ‘Kunsteducatie voor mbo’ers’ heeft geresulteerd in vijftien toekenningen met een totaal toegekend bedrag dat net boven de € 500.000 ligt. Daarmee geeft Fonds 21 een stevige impuls aan het ontwikkelen van kwalitatief en toegankelijk aanbod van kunsteducatie voor jongeren die een mbo-opleiding volgen. Een aanvraag van  Theater Artemis en het Koning Willem I College uit ’s-Hertogenbosch werd gehonoreerd. Fonds21
 • Het Paul Deiters Stipendium voor een werkperiode bij NAIRS in Scuol, Zwitserland kan worden toegekend aan beeldend kunstenaars of ontwerpers uit Nederland met minstens drie jaar aantoonbare professionele werkervaring en van wie uit het werk of de geformuleerde uitgangspunten blijkt dat de relatie tussen kunst en natuur van groot belang is voor diens kunstpraktijk. De deadline voor deze open call is 7 januari 2019. Stichting Stokroos
 • Beeldend kunstenaar Antye Guenther en neurowetenschapper Alexander Sack krijgen een Mingler Scholarschip. Voor hun project getiteld ‘How to imagine complex brain patterns – a speculative manual’ ontvangen ze 10.000 euro van de Akademie van Kunsten. Guenther en Sack onderzoeken nieuwe manieren om complexe hersenactiviteit te verbeelden. Het Mingler Scholarship is een pilot om samenwerkingen tussen kunstenaars en wetenschappers te stimuleren die voortkomen uit het Minglernetwerk. Het Minglernetwerk is een website waar kunstenaars en wetenschappers contact kunnen leggen om samen te werken. De website is opgericht door de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Akademie van Kunsten
 • Het Uitvoerend Agentschap heeft de tweede selectieresultaten van de oproep Steun voor Televisieproductie 2018 (21-2017, deadline 24 mei 2018) bekend gemaakt. In totaal werden 77 projecten uit 16 Europese landen ingezonden. 19 projecten uit 10 landen werden geselecteerd voor een totaal subsidiebedrag van 6.825.291 euro. Helaas werden geen Nederlandse inzendingen geselecteerd. Creative Europe Desk
 • Blind Walls Gallery in Breda krijgt de komende twee jaar 95.000 euro van Kunstloc Brabant (voorheen BKKC en Kunstbalie) van de provincie Noord-Brabant. De Blind Walls Gallery nodigt doorlopend kunstenaars uit om in de stad muurschilderingen te maken geïnspireerd door het verleden, heden en toekomst van Breda. Omroep Brabant
 • Tommy Wieringa is met ‘De heilige Rita’ de winnaar van de BookSpot Literatuurprijs. De prijs bedraagt 50.000 euro. Ook de BookSpot Lezersprijs gaat naar ‘De heilige Rita’. Boekenoverboeken

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Rijksbouwmeester Floris Alkemade uit Sint-Oedenrode is door Architectenweb uitgeroepen tot Architect van het Jaar 2018. De prijs is hem tijdens de uitreiking van de Architectenweb Awards in Amsterdam door jurylid Uri Gilad overhandigd. Architectenweb
 • De prijs voor Publiek Gebouw van het Jaar is toegekend aan Hotel Jakarta, naar ontwerp van SeARCH. Een hotel met een bijzondere, publieke dimensie, aldus de jury. Architectenweb
 • De prijs voor Interieur van het Jaar 2018 is toegekend aan Publiekslocatie Centrum, Stadhuis Rotterdam, ontworpen door deMunnik-deJong architecten & Merk X. Woonzorgcentrum Scheldehof (atelier PRO) werd bekroond als Zorggebouw van het Jaar 2018. De Henricus (Berger Barnett Architecten)  wed bekroond als Schoolgebouw van het Jaar 2018 Architectenweb, Architectenweb  , Architectenweb
 • De Curve (EVA)werd  bekroond als Kantoorgebouw van het Jaar 2018.  Superlofts Blok Y (Marc Koehler Architects) bekroond als Woongebouw van het Jaar 2018.  Architectenweb, Architectenweb
 • Bernard Colenbrander reflecteert op de Prix de Rome, de opgave, de ontwerpen, en de jury. Archined
 • In 2017 zijn er 7 570 woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, winkels of fabriekspanden. Het gaat in de meeste gevallen om kleine huurwoningen met een lage WOZ-waarde.  Tezamen droegen de transformaties voor 8 procent bij aan de nieuwe woningproductie. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. CBS
 • Herontwikkelding Blaak16 in Rotterdam is het eerste pand in het Nederland dat is bekroond met het Well Gold certificaat, voor gezonde gebouwen. Cobouw
 • Als beurs voor de werkcultuur is Orgatec in Keulen een graadmeter voor de manier waarop nu en straks wordt gewerkt. Nergens lijkt de impact van digitale technologie groter te zijn dan in de werkomgeving. Openbare ruimtes worden werkplekken, terwijl omgekeerd kantoren openbare ruimtes lijken te worden. Verdwijnt het bureau uit de werkomgeving? Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Projectontwikkelaars zijn niet happig op Nederlandse gevangenissen. Ruim de helft van de door de overheid gesloten gevangenissen en inrichtingen is nog altijd niet verkocht. Dat blijkt uit cijfers die BNR opvroeg bij het Rijksvastgoedbedrijf. In totaal gaat het om 28 gebouwen, 15 daarvan zijn er nog niet verkocht. BNR
 • Stadslabs. Ze zijn geboren als kinderen van de crisis en vaak gemaakt met liefdewerk oud papier. Hoe handhaven ze zich in een periode van groei en grote portemonnees? Volgens Robbert de Vrieze, stadslabveteraan, moeten stadslabs een volwaardige rol spelen in het krachtenveld van de stedelijke ontwikkeling. “Je kunt ervoor kiezen om ontwikkelaars een eerste kans te geven, op voorwaarde van een open proces met ruimte en middelen voor stadmakers.” Gebiedsontwikkeling.nu
 • De Britse architect David Adjaye was als ‘guest urban critic’ aanwezig tijdens het Stadmakerscongres in Rotterdam. Hij presenteerde enkele van zijn bekendste projecten en ging in gesprek met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Ook stond hij Architectenweb te woord, met het centrale thema van het congres – hoe kun je een stad goed laten groeien? – als leidraad. “In ieder deel van de stad, rijk of arm, zit waarde.” Architectenweb
 • Hedwig van der Linden, onderzoeker bij Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling en de TU Delft, heeft eind oktober de NRP Masterprijs 2018 gewonnen. De oud-student van de TU Delft Architecture and the Built Environment overtuigde de jury met haar scriptie over het hergebruik van expeditiehoven en -straten in Rotterdam. NRP   , NRP
 • Lidewij Edelkoort volgt voor de trendforecasting van de zomer 2020 het script van haar eerder uitgebrachte ‘Anti-fashion’-manifest. Onthaasten, verbinding, humaniteit en gelijkwaardigheid, het komt allemaal aan bod tijdens ‘Li’s’ halfjaarlijkse Appletizer trendseminar in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Over twee zaken is de modegrootheid heel stellig: Folklore wordt een enorme trend en de tuniek wordt een universeel kledingstuk. Fashion United
 • Oktober staat jaarlijks in het teken van de Dutch Design Week. Ook voor Kunstloc Brabant. Op het meest toonaangevende designevenement van Noord-Brabant werden van 20 t/m 28 oktober werk en concepten gepresenteerd van ruim 2600 ontwerpers verspreid over zo’n honderd locaties door heel Eindhoven. Net als voorgaande jaren, waren er dit jaar weer veel projecten te zien waar Kunstloc bij betrokken is. Kunstloc Brabant

beeldende kunst

 • Gemma Boon, directeur van Museum No Hero, over #metoo, bloot in de kunst en de publieke ruimte en de positie van vrouwen in de beeldende kunst. Cultureel Persbureau
 • De tentoonstelling Superstition  in Marres, Maastricht is een aangename, associatieve verkenning van verschillende ideeën rond bijgeloof, ritueel en het onderbewuste, waarbij vaak de connectie wordt opgezocht naar gezichtsbedrog en magie, in een opstelling die ruimte geeft aan de vaak sterk verschillende benaderingen van de deelnemende kunstenaars. Metropolis M
 • Veel aandacht voor vrouwelijk fotografen op de beurs Paris Photo. Het gevolg van een verwijt gestaafd met cijfers, dat Paris Photo zich aantrok. De organisatie vroeg tentoonstellingsmaker Fannie Escoulen een aparte route over de beurs (langs 168 internationale galeries, 31 uitgeverijen en talrijke satelliettentoonstellingen) uit te stippelen die juist die vrouwelijke fotografen belicht. De Volkskrant
 • Claudy Jongstra is  Kunstenaar van het jaar 2019. Beeldhouwer Margot Homan uit Tilburg werd tweede van de acht finalisten. Kunstweek  , Brabants Dagblad
 • Van papier tot brons op spannende expo bij galerie Pennings in Eindhoven. Kunstenaars en vormgevers experimenteren doorlopend met nieuwe materialen. Daarvan zijn nu bij galerie Pennings en werkplaats Beeldenstorm zeer uiteenlopende en soms spectaculaire voorbeelden te zien. Rob Schoonen over The Secret Life of Materials.  Eindhovens Dagblad  , inlog vereist

film en av

 • Na drie decennia Ally Derks gaat IDFA komende van start onder leiding van een nieuwe directeur: Orwa Nyrabia. De Filmkrant ondervroeg hem over zijn plannen en ambities. Het werd een gesprek over Syrische wortels, angst en doorzettingsvermogen, nieuwe vormen van documentaire-maken, de gevaren van succes, Geert Wilders, een Chinese mijlpaal, onderschatting van het publiek en de noodzaak van experiment. Filmkrant
 • Eerst korte afstanden leren schaatsen en dan lange. Dat is de gedachte achter Teledoc Campus. Sinds 2013 mogen jaarlijks tien jonge filmmakers een documentaire van 25 minuten maken. Tot januari is de nieuwe lichting te zien op NPO3. Filmkrant
 • Documentairemakers Petra Czisch en Peter Lataster verzorgen op uitnodiging van Nieuwe Filmers op 28 november in de Bossche Verkadefabriek een masterclass over het maken van een documentaire.  Brabants Dagblad
 • Op de kortste dag van het jaar, 21 december, wordt in Eye Filmmuseum en in een aantal landelijke filmtheaters de Dag van de Korte Film gevierd. Tijdens deze zesde aflevering worden de beste korte films van eigen bodem vertoond, met onderwerpen die variëren van ons post truth-universum, bootvluchtelingen op Lesbos tot twee hartsvriendinnen die worstelen met de puberteit. Ook is er een speciaal kinderprogramma. Holland Film Nieuws  , Dag van de Korte Film
 • De European Film Academy heeft haar nominaties voor de aanstaande European Film Awards bekendgemaakt. Het Nederlandse aandeel blijft beperkt tot de coproductie van Girl door Topkapi Films, en de korte film Meryem. European Film Awards
 • In recente jaren hebben verschillende grafisch ontwerpers zich gewend tot het bewegend beeld bij het uitdrukken van hun ideeën. Nemen film en video straks helemaal de plaats in van het drukwerk? Naar aanleiding van de presentatie van zes films van Metahaven in het Stedelijk Museum Amsterdam probeert Yin Aiwen grip te krijgen op dit relatief nieuwe, maar snel in populariteit groeiende type film: de designer film. Metropolis M
 • Ruud Jacobs houdt op 19 november een lezing bij de Boekmanstichting. Aan de hand van meerdere hedendaagse voorbeelden wordt het mediapsychologisch onderzoek dat hij heeft verricht uitgelegd om duidelijk te maken hoe games ons overtuigen, wat voor nieuwe ervaringen dit oplevert, en hoe ontwikkelaars boodschappen kunnen uiten door middel van de regels van een spel. De Nederlandse game-industrie heeft de stijgende vraag naar games met een educatieve of overtuigende boodschap beantwoord door zich in grote mate toe te leggen op de productie van deze zogenoemde ‘serious games’.  Jacobs is werkzaam als universitair docent op de afdeling Communicatiewetenschappen aan de Universiteit Twente. Boekman
 • Iedereen heeft er zijn jeugd wel eens over gedagdroomd of wilde het worden: een superheld. Superhelden zijn vandaag de dag niet meer weg te denken. Ongekend populair zijn deze wezens, figuren en personages in fictieve verhalen, zowel in stripboeken als op het witte doek. Maar wat zijn (super)helden eigenlijk? Waar komen ze vandaan? En wat betekenen ze voor onze samenleving? NPO Focus

letteren

 • Essay van Amber van As over de postmodene roman, aan de hand van de roman van Lieke Marsman genaamd Het tegenovergestelde van een mens (2017). Diggit
 • Een podium in Tilburg waar woordkunst-liefhebbers genieten van een brede groep artiesten. Dat beoogt stadsdichter Onias Landveld met zijn nieuwe evenement The Stage. Op 29 november de eerste editie genaamd LeTTergrepen. Brabants Dagblad

muziek

 • Martin Hoondert stelt zich de vraag of muziek de ‘nieuwe religie’ is? Hedendaagse componisten schuwen het gebruik van religie in hun muziek niet, zo blijkt uit onder meer de programmering van November Music, het festival voor nieuwe muziek. Diggit
 • Door de opkomst van sociale media hebben kunstenaars meer controle over de beelden en persoonlijke stijl die ze de wereld laten zien. Hun kledingkeuzes beïnvloeden het publiek, maar op hun beurt beïnvloeden die keuzes ook weer de mode-industrie. De macht die vroeger bij modepublicaties lag, ligt nu in de handen van mannelijke hiphopartiesten. Over hiphop en mode. i-D.
 • Iedere muziekliefhebber kent het: maanden heb je uitgekeken naar een avond met je favoriete band, en op het moment supreme hoor je een keiharde, ongemakkelijke geluidsbrei op je af komen. Te veel bas, te weinig zang, galmende drums. Ligt het aan je plek? Ligt het aan de geluidsman, een de zaal? In Ziggo Dome wordt momenteel geëxperimenteerd met koptelefoons en een app die je in staat stelt zelf het geluid bij te stellen. 3voor12.vpro.nl

theater en dans

 • De eerste oproep voor de 8e editie van de International Choreographers Week in Tilburg.  Hoe ervaren mensen het lichaam vandaag de dag, welke invloeden spelen een rol in deze ervaring van het lichaam? DansBrabant

Kunst in de openbare ruimte

 • Lichtstad Eindhoven doet zijn naam weer eer aan van 10 tot en met 17 november tijdens Glow. Voor de dertiende keer wordt de stad omgetoverd tot een grote speeltuin van licht. Zo’n 35 lichtkunstenaars uit binnen- en buitenland exposeren met hun lichtkunstprojecten. Het thema dit jaar is Shadows & Light. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad  , Innovation origins ,  Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • De leegstand  in de binnenstad van Breda te lijf met tekeningen.  Laurens van Gurp (30), in 2014 als illustrator afgestudeerd aan AKV Sint-Joost, rondt na drie dagen werk de tekening af waarin hij een grutmolen afbeeldt en zo een historische parallel trekt naar de oorspronkelijke invulling van de locatie. Van Gurp maakt de tekening in het kader van Vitrage Breda, een project van de Bredase cultureel onderneemster Lot van de Putte. BN –De Stem
 • Met de Vanishing Staircase van Birthe Leemeijer is Utrecht weer een kunstwerk rijker. Het object lijkt op een trap tussen het Centraal Museum en het water, de treden zijn echter gekanteld en maar moeilijk te bewandelen. Het kunstwerk is een folly, een bouwwerk dat met opzet nutteloos is en voornamelijk dient ter decoratie. Het initiatief voor een kunstwerk kwam vanuit een groep omwonenden. Zij legden contact met het Centraal Museum en met de Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving, die de gemeente adviseert over kunst in de openbare ruimte. DUIC

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Door Heijmans worden 125 woningen ontwikkeld nabij het kernwinkelgebied in Leidsche Rijn Centrum. Het ontwerp is van diederendirrix samen met Bedaux de Brouwer en Hilberink Bosch Architecten. De Architect
 • Het plastic in de Dommel is het topje van de ijsberg. Het symboliseert de verstikking van de natuur door plastic en de urgentie waarmee een oplossing gevonden dient te worden. Wanneer plastic waarde krijgt zal het gerecycled worden en kunnen we het duurzaam inzetten. Daarom zal Precious Plastic volgend jaar van al het opgehaalde plastic tijdens GLOW een nieuw object maken. Precious Plastics is een initiatief van Dave Hakkens. Glow
 • Chloé Rutzerveld bedacht in de afgelopen jaren al verschillende scenario’s voor hoe wij in de toekomst gaan eten. Een van haar meest radicale ideeën in dat opzicht is Digestive Food, alweer uit 2015: eten in de vorm van capsules waarin de voedingsstoffen gelaagd zijn opgeslagen en vrijkomen in de volgorde waarin het menselijk lichaam ze verteert. Een interview door Floor van Essen. BNO
 • Ontwerper Matilde Boelhouwer uit Veghel ontwierp een serie kunstbloemen die van regenwater suikerwater maken, als noodvoedselbron voor insectenbestuivers in de stad. Dezeen
 • De Eindhovense Studio Mieke Meijer plaatste vorige week een enorme lichtinstallatie in opdracht van een Londens winkel- en cultureel centrum. Eindhovens Dagblad , inlog vereist , Studio Mieke Meijer
 • De Eindhovense designer Gijs van Bon maakte een verbindend werk met 250 bakens langs de vijf kilometer lange Glow-route. Eindhovens Dagblad , inlog vereist ,
 • Nu in Brussel, de stad van het Palais des Boosaards, de schilderijen van René Daniëls door Wiels zijn samengebracht, doet zich de gelegenheid voor om de topografische aspecten van zijn werk, en dan met name het strikje, eens te bekijken van een andere kant dan nog toe is gedaan. Tineke Reijnders over de grote Daniëls  expositie in Brussel. Metropolis M
 • Jordy Koevoets over de Jordy Koevoets Beeldende Kunst Prijs, die op 17 november bij Kunstloc Brabant wordt uitgereikt.  Witte rook
 • Mind over Matter is een opvallend project van kunstenaar Suzanne Jongmans. Met moderne verpakkingsmaterialen creëert ze portretten die doen denken aan de Hollandse Meesters. In deze serie portretten komen meerdere disciplines waarin Jongmans werkzaam is samen. Ze is namelijk coupeuse, beeldhouwer, kostuumontwerper en fotograaf. Van het verzamelen van de materialen en modellen tot het selecteren van de beste foto’s, alles komt uit de handen van dezelfde kunstenaar. Mixed grill
 • Dick Verdult en Maria van Heeswijk exposeren eindelijk samen in een expositie, in de Cacaofabriek in Helmond.  Een uitdaging noemen ze dat, want: ‘Zij is van het harmonische, ik van de dissonanten, ha, ha!.’ Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • De stilstaande variant staat zijn kruik vol te zeiken. En als het licht dan op groen springt, neemt hij zijn kruik onder de arm en steekt hij over”, aldus Marieke Vromans. De kunstenares ontwierp het speciale stoplicht in Tilburg. Het allereerste Kruikenzeikerstoplicht is te bewonderen op het Piusplein. In overleg met de gemeente kan dan bekeken worden of een verkeerslicht aangepast kan worden.  Omroep Brabant
 • De Zundertse kunstenares Mieke van Zundert ontvangt de Gouden K . Dat is een onderscheiding van de stichting Nationale Kunstweek voor personen die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de beeldende kunst en/of voor beeldend kunstenaars. BN – De Stem
 • Schapenheld, de documentaire van Ton van Zantvoort, wordt vertoond op het IDFA. Volgens De Volkskrant een van de aanraders van het festival. Volgens Floortje Smit ontdoet van Zantvoort het schaapherdersbestaan van romantiek.  Newtonfilm ,  De Volkskrant  , inlog vereist
 • Steffie Storms maakte na haar burn-out een documentaire over haar faalangst, lage zelfvertrouwen en onzekerheden. Het resultaat is een kwetsbaar kijkje in het hoofd van Storms en haar Roller Derby-alter ego: Becky Bulldozer. Brabants Dagblad
 • Het verhaal van de spectaculaire ontsnapping van Hugo de Groot uit Loevestein is bekend. Dat twee vrouwen hiervoor hun leven waagden minder. Suzanne Wouda uit Eindhoven schreef er een historische (jeugd)roman over. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Zangeres Sanne Rambags (1994) vormt een van de grootste talenten die de afgelopen jaren in de Nederlandse geïmproviseerde muziek voor het voetlicht zijn gekomen. Ze heeft een mooie, zuivere en wendbare stem en is niet benauwd voor artistieke experimenten. Ze werkte al met avontuurlijke musici als Martin Fondse, Bram Stadhouders en Joost Lijbaart. Het is niet verwonderlijk dat November Music haar benaderde voor een nieuw project. Jazzenzo
 • De metalband ExLibris met zangeres Dianne van Giersbergen omhelst in muzikale zin de tragische Engelse koningin Anne Boleyn. Ze is de eerste van drie historische vrouwen van het drieluik ANN; een geschiedenisles in symfonische metal. Brabant Cultureel
 • Het werk van Pia Meuthen typeert zich in de cross-over tussen dans en circus. De performers waarmee ze al lange tijd werkt hebben die skills volledig geïntegreerd. In haar nieuwste voorstelling Requiem for lost things versmelten dans, paaldans en acrobatiek. De virtuoze beweging sleept het publiek mee, het componistenduo Strijbos & Van Rijswijk draagt zorg voor de gelaagdheid. Theaterkrant
 • Choreografen die acrobaten de dans binnenhalen: het is een trend. Ook in de voorstelling Requiem for Lost Things  van Pia Meuthen combineert dans met luchtacrobatiek. Wat kunnen de disciplines van elkaar leren? De Volkskrant
 • De voorstelling  Liefdesverklaring (voor altijd) van HZT is een ode aan de kijker en een ode aan de speler. Die haalt de eigen geschiedenis aan als speler en daarmee de onze als kijkers. En laat liefdevol zien hoe theater nog altijd een gezamenlijk onderzoek blijft, spelers en kijkers samen gravend naar de betekenis van ons mens-zijn. Theaterkrant
 • Opera Zuid brengt in het Leonard Bernstein Centennial Year een nieuwe productie van zijn kameropera A Quiet Place. De voorstelling was meeslepend, vol vaak rauwe emoties en schitterend geënsceneerd. Opera magazine , Trouw , NRC
 • Sam de Zwart (21) uit Berkel-Enschot stond 10 november met zijn derde uitverkochte solo-cabaretvoorstelling in de Tilburgse bioscoop  Cinecitta. Dat is nog maar het begin, als het aan hem ligt. Brabants Dagblad

Kunstbeoefening

 • Hoe pakken organisaties in de amateurkunst actuele issues zoals financiën, werving van actieve leden en bestaansrecht, aan? In de notitie ‘Koepelorganisaties in de amateurkunst’ staan de uitkomsten en praktijkvoorbeelden van dit LKCA-onderzoek op een rij. LKCA  , LKCA   
 • Twaalf verenigingen of stichtingen voor kunst en cultuur wonnen een Advies op Maat-traject van de SESAM-academie als dank voor hun deelname aan de VerenigingsMonitor. Voor elke provincie is uit de deelnemers een winnaar geloot. De winnende verenigingen en stichtingen krijgen begeleiding op een onderwerp naar keuze, zoals fondsenwerving, vrijwilligersbeleid of communicatie. Met de VerenigingsMonitor deed het LKCA samen met samenwerkingspartners voor het eerst op grote schaal onderzoek naar kunst- en cultuurverenigingen in Nederland. Tot de winnaars behoort Muziekvereniging Volharding Steenbergen. LKCA
 • Het Theater Orkest Brabant (TOB) is een semi-professioneel ensemble dat twee jaar geleden werd opgericht met als doel promotionele concerten te organiseren waarbij onder andere verenigingen zich kunnen presenteren aan het publiek. Niet iedere vereniging beschikt namelijk over een eigen theaterorkest. In dit kader stonden 11 november  vier zeer verschillende gezelschappen en twee solisten op het podium bij het Eindhovense Parktheater met hun muzikale theaterproducties. Eindhovens Dagblad
 • Grease is the word voor The MusiCompany uit Bergen op Zoom, die dit jaar vijftien jaar bestaat en dat viert met deze rock & roll musical. BN- De Stem
 • Een Boze Wolf als travestiet, Sneeuwwitje als bitch en Pinokkio als irritant kereltje. Een prinses die niet verliefd wordt op de knappe prins maar op de lelijkerd met een gouden hart. Dat is Shrek, de musical die de Stichting Theater en Musical Producties (Stemp) uit Gemert zes keer opvoert. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning (O&U) uit Beek en Donk gaat op concours om haar plaats in de eerste divisie te bewijzen. De muzikanten kijken uit naar de uitvoering op 25 november in theater de Schalm in Veldhoven. Eindhovens Dagblad , inlog vereist

Kunstonderwijs

 • Op 5 oktober vond de werkconferentie KUO Next 2016-2020 plaats. Inzet : hoe geven de kunsthogescholen verder vorm aan ambities voor komende twee jaar. Vereniging Hogescholen
 • Individuals is terug. Na een tijdelijke stop van tien maanden presenteert het merk van het Amsterdam Fashion Institute nu een nieuwe, duurzamere aanpak. “Individuals is klaar om de industrie te veranderen,” aldus het persbericht. Fashion United
 • Mensen met albinisme worden in grote delen van Afrika stelselmatig buitengesloten. In Tanzania zijn zelfs speciale kampen voor kinderen. St. Joost student Almicheal Fraay uit Eindhoven maakte er een schrijnende documentaire over. BN – De Stem

Cultuureducatie en - participatie

 • Het  Traject Curriculum.nu krijgt vervolg in fase 4 en 5.  In twee extra ingelaste sessies vertalen de ontwikkelteams de grote opdrachten naar concrete bouwstenen. Het ontwikkelteam Kunst & Cultuur wil nu graag ook vóóraf input ontvangen vanuit het veld. Daarom organiseren LKCA,  VONCK en Kunsten’92, op 27 en 28 november ‘feed forward’-sessies. LKCA
 • De komende maanden heeft Kunstloc Brabant aandacht voor een aantal organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie over hoe zij omgaan met veranderingen in en om de organisatie. Welke lessen leerden zij daarbij en wat is hun visie op de toekomst? De Muzerije in ’s-Hertogenbosch.  Kunstloc Brabant
 • Met projecten binnen het Programma Creatieve Industrie wil de Stichting  Cultuur Eindhoven het verschil maken. Niet alleen door vernieuwende projecten te  initiëren die duurzaam effect sorteren, maar ook omdat hiermee nieuwe kennis en inzichten  wordt vergaard.. Daarom heeft Cultuur Eindhoven aan Claudia de Graauw gevraagd onderzoek naar ontwikkeling van creativiteit bij leerlingen te verrichten. Ze schreef er een blog over : kun je creativiteit meten en wat zou je met zo’n instrument kunnen doen. Cultuur Eindhoven
 • Het Continium Discovery Center uit Kerkrade is door zo’n 4.000 Museuminspecteurs verkozen tot het Kidsproof museum 2019.  In totaal werden de Nederlandse musea ruim 11.000 keer onder de loep genomen door de Museuminspecteurs (kinderen t/m 12 jaar). In totaal mag een recordaantal van 70 musea zich in 2019 Kidsproof noemen. Het Prehistorisch Dorp in Eindhoven is verkozen tot hét Kidsproof museum van Noord-Brabant. Museumtijdschrift , Eindhovens Dagblad
 • Het Scheepvaartmuseum signaleerde dat voor personen met autisme, ADHD of een andere prikkelverwerkingsstoornis, onvoldoende museumaanbod aanwezig is. Dit was mede de aanleiding voor Het Scheepvaartmuseum om in samenwerking met de Reinwardt Academie het autismevriendelijke museumbezoek te ontwikkelen. Scheepvaartmuseum
 • De Musicians Union (MU) heeft een studie gepubliceerd over het muziekonderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Slechts 19 procent van de gezinnen met een laag inkomen hebben een of meer kinderen die een muziekinstrument leren bespelen.  Terwijl dat percentage 40 bedraagt bij gezinnen in de hogere inkomensgroepen. Frieze

Erfgoed

 • Steeds luider klinkt de roep om een ‘nieuwe erfgoedprofessional’ die zich tegenover de ‘oude erfgoedprofessional’ positioneert. Daarvan bestaat een beeld van een norse en starre bouwtechnicus die potentiële herbestemming van monumenten in de weg staat vanwege de conservatieve manier van werken. Deze ‘oude erfgoedprofessional’ denkt sectoraal en wilt het liefst een stolp over al wat oud is.  Wie is de nieuwe erfgoedprofessional? Een pleidooi voor specialisme van Karianne Vandenbroucke, senior ontwerper erfgoed bij Rijnboutt, Amsterdam. Platform Voer
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft allerlei  brochures uit over specifieke onderwerpen, voor zowel eigenaren als professionals. Met informatie voor monumenteneigenaren zoals aanvullende regelgeving voor verbouwingen, richtlijnen voor onderhoud en andere informatie. Monumenten.nl
 • Historische winkelpuien staan al lang hoog op agenda bij Heemschut. De bijzondere winkelpuien van Amsterdam verdwijnen in rap tempo. Door de recente bouwwoede is dit de laatste jaren alleen maar toegenomen. Het is een enorm verlies, omdat historische winkelpuien ontzettend belangrijk zijn voor het aanzicht en de sfeer. Het geeft een winkelstraat of buurt een gezicht en karakter. Gelukkig heeft de Heemschut commissie recent een aantal successen behaald bij het beschermen van de Amsterdamse winkelpuien. Heemschut
 • Ook de herinrichting van het nieuwe Mariënhage in Eindhoven begint vorm te krijgen: het altaar uit de Paterskerk krijgt een plekje aan de straatkant, waar het voor iedereen zichtbaar is. Diverse beelden komen mét sculpturen uit het Van Abbemuseum in de nieuwbouw te staan. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Slapen in de wereld van Van Gogh. Het kan vanaf volgend jaar in het Kostershuisje in Nuenen. Het rijksmonument uit 1763 is volledig gerestaureerd door Nuenenaar Arjan van de Vondervoort. “Achter elke muur zat een grote verrassing.” Omroep Brabant
 • De mutsen die Gordina en Cornelia de Groot dragen op het wereldberoemde schilderij De aardappeleters van Vincent van Gogh zijn vanaf nu te zien in het museum Vincentre in Nuenen. Directeur Van Gogh Brabant Frank van den Eijnden: “Op deze manier kunnen we het schilderij hier in het museum meer tot leven wekken.” Omroep Brabant  , Eindhovens Dagblad
 • In museum De Vier Quartieren in Oirschot is de tentoonstelling ‘Hemeltjelief…’ te zien. De tentoonstelling laat voorwerpen, relikwieën én verhalen over het Rijke Roomse Leven van Oirschot zien. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Panorama-schilderij uit de 19e eeuw over de  landing van koning Willem I te Scheveningen gevonden in Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in Oudenbosch. BN –De Stem

Bibliotheken

 • Begin november publiceerden we de onderzoeksresultaten van de ‘Dienstverlening van openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie 2017 (VVE)’. Dit onderzoek brengt in kaart welke educatieve rol openbare bibliotheken vervullen voor de doelgroep 0-4 jaar. Er wordt specifiek aandacht geschonken aan het landelijke programma BoekStart, zowel in de variant BoekStart voor baby’s als BoekStart in de kinderopvang. KB
 • Bibliotheken transformeren naar brede maatschappelijke bibliotheken. Dat vraagt om andere competenties van bibliotheekprofessionals. Cubiss en Avans+ ontwikkelden daarom de post-hbo-opleiding ‘Community Librarian’. In het najaar van 2017 ging de eerste lichting van start; op 23 november nemen de deelnemers hun diploma’s in ontvangst. Bibliotheekblad ,  Cubiss
 • Uit een marketingonderzoek onder jongeren van 12 tot 18 jaar blijkt dat jongeren de bibliotheek ervaren als een plek waar zij een tijdje ‘offline’ kunnen zijn. Dat betekent dat zij hier in alle rust een boek kunnen lezen of kunnen studeren zonder gestoord te worden door social media. KB
 • Op 1 januari 2019 zal Bibliotheek Den Bosch samengaan met de Muzerije en Bureau Babel. De nieuwe organisatie krijgt de naam Babel. Op woensdag 7 november onthulde wethouder van Cultuur Mike van der Geld samen met de drie partijen de nieuwe naam: Babel. Nan van Schendel wordt directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie. Bibliotheekblad
 • Op De Straap werd  9 november de 27ste Bibliotheek op School in Helmond geopend. Het fenomeen ontstond na de sluiting van de filialen in Brouwhuis, Mierlo-Hout en Helmond-Noord. De Korenaar had in april 2012 de primeur. Inmiddels zijn bijna alle scholen in Helmond voorzien van zo’n uitleenpunt, waar de eigen kinderen boeken kunnen lenen. Eindhovens Dagblad
 • Jolanda Robben (Biblionet Groningen/Bibliotheek Veendam) is op 9 november tijdens het Drongo Talenfestival in Nijmegen gekroond tot Beste Bibliothecaris van Nederland 2018/2019. Tweede werd Marjolein Hordijk (Bibliotheek Gelderland Zuid), derde Meike Boertjes (Noord Oost Brabantse Bibliotheken).  Bibliotheekblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie