Trends & Ontwikkelingen 15 november 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024. Rijksoverheid.nl
 • Op 11 november 2019 is de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021–2024 in de Staatscourant gepubliceerd. In deze regeling zijn de voorwaarden en criteria vastgesteld waar culturele instellingen aan moeten voldoen om opgenomen te worden in de landelijke culturele basisinfrastructuur. De regeling is voorzien van een toelichting, waarin de nieuwe voorschriften uitgebreid staan beschreven. Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten. Aanvragen kan vanaf 2 december 2019. Cultuursubsidie.nl , Cultuursubsidie.nl , Raad voor Cultuur
 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van een aantal moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur. Ter sprake komen : de moties; de toezeggingen Algemeen overleg Erfgoed en monumenten; de toezeggingen Algemeen overleg Cultuur; de evaluatie Subsidieregeling Indemniteit bruiklenen 2016; cultuureducatie. Met een aantal bijlagen: Nota Nederlands Fotomuseum Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed ; Landelijke monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2018-2019. De monitor bespreekt onderzoek naar de landelijke ontwikkelingen in cultuureducatie vanaf 2015, in relatie tot het programma cultuureducatie met kwaliteit ; Landelijke monitor Cultuureducatie primair onderwijs 2018-1019. Technische bijlage. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt het ontwerp van de Subsidieregeling voor de wijziging van de Subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2016 naar de Tweede Kamer. Het ontwerp houdt verband met de evaluatie van deze regeling. Zij informeert de Kamer over de streefdatum van de inwerkingtreding. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • Op 18 november vindt het Tweede Kamerdebat ‘OCW-begroting onderdeel Cultuur’ plaats. De Kamer spreekt dan met minister van Engelshoven (OCW) onder meer over de cultuurbegroting 2020, de regelingen en criteria voor de cultuurnota 2021 – 2024 en het werkprogramma van de Raad voor Cultuur. Kunsten ’92 stelt in een brief aan de Kamer een aantal urgente maatregelen voor om de slagkracht en de nationale productiecapaciteit van de culturele en creatieve sector op peil te houden. Er is ook een brief gestuurd vanuit de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector over het sociaal fiscaal beleid. Kunsten’92 , Kunsten’92 , Kunsten’92
 • In een gezamenlijk mediaoffensief vragen NAPK, Kunsten ’92 en Theaterkrant hun leden, lezers, vrienden en vriendenverenigingen en aan makers, instellingen en koepels om de komende dagen massaal een bericht te mailen aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer met de melding ‘Voorkom kaalslag bij het Fonds Podiumkunsten!’ Bovendien roepen zijiedereen op om op 18 november naar het Begrotingsdebat Cultuur in de Tweede Kamer te komen. Kunsten’92 , NAPK , Theaterkrant
 • Ter voorbereiding op het wetgevingsoverleg Cultuur op 18 november sprak de Museumvereniging met de woordvoerders Cultuur Lodewijk Asscher (PvdA), Zohair el Yassini (VVD), Corinne Ellemeet (GL) en Lenny Geluk (CDA). Op basis van Museumcijfers 2018 heeft de Museumvereniging de staat van de Nederlandse musea gedeeld met de woordvoerders. Eén van de aandachtspunten die daaruit voortkomt is de gestegen druk op collecties bij musea en de rode cijfers die de helft van de kleine en middelgrote musea schrijven. Museumcontact
 • Als er niks verandert zullen veel muziekverenigingen omvallen. Simpelweg omdat ze de broodnodige financiële en praktische ondersteuning niet krijgen. Een kwart van de verenigingen zit op dit moment al in de problemen. Met deze alarmkreet kloppen KNMO en Koornetwerk Nederland aan bij Tweede Kamer en het kabinet. Overigens vindt een ruime meerderheid van de Nederlanders dat muziekverenigingen en koren meer politieke steun verdienen. Dat blijkt uit een recente peiling uitgevoerd door Maurice de Hond. 59% van de Nederlanders vindt het van groot belang dat de muziekvereniging in hun gemeente blijft bestaan. 55% vindt dat de politiek de verenigingen actiever moet ondersteunen. KNMO , KNMO
 • Staatssecretaris Keijzer heeft extra maatregelen aangekondigd die de rechtspositie van architecten bij aanbestedingen versterken. Daarmee geeft zij gehoor aan de intensieve lobby van de BNA e.a. tijdens de afgelopen maanden. Die maatregelen zijn broodnodig, want tot nu toe heeft klagen of procederen bij disproportionele tenders weinig zin. BNA
 • Het architectenteam voor de renovatie van het Tweede Kamergebouw is bekend. Het betreft de volgende architecten: WDJArchitecten, BiermanHenket, Van Hoogevest Architecten, BERNS architectuur, Arcadis architecten en Pi de Bruijn/de Architekten Cie. Zij gaan – samen met een team van technisch adviseurs – het Voorontwerp voor de Tweede Kamer afronden. Rijksvastgoedbedrijf
 • Natuurinclusief bouwen moet de norm worden. Daarvoor pleit een brede coalitie van wetenschappers en natuurorganisaties tot grote spelers in de bouw en het uitgebreide NL Greenlabel-partnernetwerk in een brief aan minister Carola Schouten (LNV) en minister Stientje van Veldhoven (MenW). Architectuur.nl
 • Het PBL-signalenrapport “Zorg voor landschap” pleit voor een landschapsinclusief omgevingsbeleid. In het huidige omgevingsbeleid is landschap vaak een sluitpost. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) stelt voor om de kwaliteit van het landschap volwaardig mee te wegen bij de keuzes die worden gemaakt bij het plannen van projecten die de beleving van de leefomgeving beïnvloeden. Het klimaatakkoord, de voortgaande verstedelijking, het natuurbeleid en veranderingen in de landbouw leggen steeds meer claims op het landschap. Bijvoorbeeld met het aanleggen van zonneparken, windmolenparken, grote distributiecentra en woonwijken. PBL , NRC , inlog vereist
 • Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan in 2020 gezamenlijk voor 4,9 miljard euro investeren in het vernieuwde topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Daarvan komt 2,05 miljard van bedrijven en 2,85 miljard uit publieke middelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2018. Dat staat in het kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (KIC), dat 11 november door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Staatssecretaris Keijzer presenteerde het KIC bij het bedrijf Airborne in Den Haag, samen met minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De topsector Creatieve Industrie is een van de ondertekenaars van het convenant. Rijksoverheid.nl , Clicknl , Dutch Creative Industries
 • De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil dat minister Slob van Mediazaken 12,4 miljoen euro bijdraagt aan de uitzending van het Eurovisiesongfestival, volgend jaar vanuit Rotterdam. Dat blijkt uit de herziene begroting voor 2020, die de NPO naar het ministerie heeft gestuurd. Tot nu toe heeft het kabinet steeds geweigerd de portemonnee te trekken voor het festival. NOS
 • De provinciale subsidies worden waarschijnlijk ook toegankelijk voor kleine cultuurinitiatieven. Nu is er nog een drempelbedrag van 30.000 euro, lagere aanvragen worden niet gesubsidieerd. De zes coalitiepartijen, Groninger Belang en de SP hebben het provinciebestuur in een motie opgeroepen om het drempelbedrag te verlagen, tijdens de behandeling van de kadernota Cultuur. De Groningse Gedeputeerde Mirjam Wulfse reageerde er positief op. Dagblad van het Noorden
 • De Provincie Zeeland heeft ieder jaar een budget beschikbaar voor de restauratie van rijksmonumenten. Voor 2020 is dat bijna 1,4 miljoen euro. Dit bedrag is bedoeld voor grotere restauraties van bijvoorbeeld kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Hierdoor wordt waardevol Zeeuws erfgoed behouden, ontwikkeld en toegankelijk gemaakt. Zeeland
 • De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft bij haar leden gepeild in hoeverre zij inschatten op basis van de gemeentelijke begrotingen voor 2020 en 2021 de komende jaren te maken te zullen krijgen met bezuinigingen. Uit de inventarisatie blijkt dat ongeveer 40 procent van de 113 leden die hebben gereageerd te maken krijgt met bezuinigingen. Bibliotheekblad
 • Wethouder cultuur Herbert Raat van Amstelveen presenteerde een nieuw ambitieus plan dat vanaf 2020 de rol van kunst en cultuur in Amstelveen flink moet uitvergroten. Raat: “We gaan cultuur veel breder en leuker maken en iedereen moet meedoen.” Amstelveens Nieuwsblad
 • De Vlaamse regering schrapt 17 miljoen euro aan cultuursubsidies. De pot projectsubsidies – eenmalige regeringssteun voor kunstenaars en kleine organisaties – gaat van 8,5 miljoen naar nog een kleine 3,5 miljoen euro. Ook de werkingssubsidies voor grotere organisaties zoals stadstheaters krijgen een ferme knauw. Daar haalt minister-president Jambon, ook bevoegd voor Cultuur, 12 miljoen euro. Organisaties moeten in allerijl een noodplan opmaken om de verliezen op te vangen. De oppositie is kritisch. Het Laatste Nieuws , VRT , Theaterkrant
 • Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) investeert o.m. in onroerend erfgoed en hij kiest voor extra subsidies voor het Filmfonds (binnen het Vlaams Audiovisueel Fonds). “In die investeringen wordt duidelijk en consequent gekozen voor de Vlaamse uitstraling en de Vlaamse identiteit”, aldus hoogleraar cultuurmanagement Annick Schramme van de Universiteit Antwerpen. VRT

 

noord-brabant

 • Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website www.regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. Het belangrijkste nieuws is ook tweewekelijks te lezen op de website van Kunstloc Brabant. Kunstloc Brabant
 • Gedeputeerden Renze Bergsma (Veiligheid, Bestuur en Organisatie) en Marianne van der Sloot (Samenleving, Cultuur en Erfgoed), beide CDA, hebben aan het einde van de Statenvergadering op 8 november per direct hun ontslag ingediend bij Provinciale Staten. Het college van Gedeputeerde Staten heeft kennisgenomen van dit besluit. Dit vanwege de stikstofcrisis. Hun partij eist dat de datum van 1 april, waarop de boeren een vergunning moeten aanvragen om aan de strengere Brabantse milieu-eisen te voldoen, van tafel gaat. De andere coalitiepartijen willen dit niet. Beide gedeputeerden vinden dat ze nu in een spagaat zijn gekomen en niet verder kunnen. In de tussentijd werkt dit college verder en worden de bestuurlijke verantwoordelijkheden van Renze Bergsma en Marianne van der Sloot binnen het college verdeeld. Brabant.nl , Omroep Brabant
 • Gedeputeerde Staten nemen de bestuurlijke verantwoordelijkheden van voormalig gedeputeerde Marianne van der Sloot tijdelijk binnen de huidige samenstelling waar. De bestuurlijke verantwoordelijkheden van Marianne van der Sloot zijn als volgt belegd: Cultuur wordt door Anne-Marie Spierings waargenomen; Erfgoed en Samenleving worden door Erik van Merrienboer waargenomen; Sport wordt door Martijn van Gruijthuijsen waargenomen. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Een muurschildering van D66-boegbeeld Hans van Mierlo in Breda is een mooi initiatief, maar ‘absoluut’ niet in de vorm van een portret, verduidelijkt Dennis Elbers van Blind Walls Gallery. Een portret druist in tegen de ‘eigen’ spelregels van Blind Walls, stelt hij. De SP die al onderweg was met vragen richting B en W is enigszins gerustgesteld, maar houdt bedenkingen. BN – De Stem
 • De Stadsgalerij zit sinds september 2018 tijdelijk aan de Heistraat 125, het voormalige Infocentrum Binnenstad. Dat pand is eigendom van de gemeente Helmond. Die wil het gaan verkopen en heeft daarom de huur opgezegd. De verzameling maquettes van verdwenen Helmondse gebouwen moet dus weer verhuizen. Eindhovens Dagblad
 • Het College van B&W van ’s-Hertogenbosch wil een tijdelijke Kaaihal mogelijk maken. Wethouder Mike van der Geld: “De tijdelijke Kaaihal kan zeker iets toevoegen aan het culturele aanbod en in het gebied in en rond de Tramkade. Daarom zijn we er in de basis ook enthousiast over. We hebben daarbij ook goed te kijken naar verschillende praktische zaken. Die hebben we nu goed met elkaar in beeld en afgesproken. Wij als gemeente pakken onze rol en de Stichting ook.” Daarvoor is een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor het gebied nodig. Het idee voor deze hal komt van de Stichting Alles voor de Kunst. ‘s-Hertogenbosch
 • De Brabanthallen is in het afgelopen decennium uitgegroeid tot de nummer 1 beurs-, evenementen- en congresaccommodatie van Zuid-Nederland. Met elk jaar 700.000 bezoekers en € 69 miljoen aan bestedingen. Het college van burgemeester en wethouders wil die positie voor de toekomst waarborgen. Dit staat in een voorstel aan de gemeenteraad. ‘s-Hertogenbosch
 • Tien Tilburgse culturele instellingen krijgen volgend jaar samen 400.000 euro minder binnen. Dat doet behoorlijk pijn. Om een gat in de begroting te dichten willen B en W de instellingen maar voor 0,8 procent tegemoetkomen in de stijging van de kosten van gebouwen, personeel, materialen en activiteiten. Dit terwijl de huurprijs van de panden met 2,6 procent omhoog gaat. Nog zuurder zijn de druiven voor 013. Het popcentrum krijgt vanaf 2021 ook een bezuiniging van 120.000 euro opgelegd. ,,Daardoor wordt het moeilijk onze begroting uit de rode cijfers te krijgen. Een onverstandige keuze”, sprak 013-directeur Frens Frijns tot de gemeenteraad. 013 heeft officieel bezwaar gemaakt. Brabants Dagblad
 • Het Willemsplein en omgeving gaat vanaf volgend jaar flink op de schop: de parkeerkelder, de pergola en de Maawmuur verdwijnen, evenals de in- en uitgang van de fietskelder bij de Katterug. Een knip in de Tilburgse cityring komt er (nog) niet. Die besluiten hebben B en W van Tilburg genomen, ervan uitgaand dat de gemeenteraad volgende maand de hoofdlijnen goedkeurt van de visie voor het Stadsforum en de Koningswei (de nieuwe benaming voor het straks groene woongebied van het Koningsplein). De hele ontwikkeling van beide gebieden neemt nog zeker tien jaar in beslag. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Singer-songwriter Elly Kellner uit Bergen op Zoom wint de Tamoilprijs. BN – De Stem
 • Ondanks dat de gemeente Cranendonck de hand flink op de knip moet houden, is er toch geld voor de gemeenschapshuizen en centrumplannen. Ook wordt de bezuiniging op subsidies voor verenigingen een jaar uitgesteld. Dat is onder meer de uitkomst van het vaststellen van de begroting. Verder ging het vooral over details: voor ambitie is Cranendonck momenteel te arm. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Bewoners van Maarheeze hebben nog tot en met 14 november de mogelijkheid om hun stem uit te brengen op een van de drie scenario’s voor de nieuwe bibliotheek. De bibliotheek wordt uit de huidige ruimte verplaatst naar een van de openbare ruimtes van gemeenschapshuis De Smeltkroes. Ook de collectie zal ingekrompen moeten worden. Een en ander heeft te maken met de bezuiniging waar de gemeenteraad van Cranendonck voor gekozen heeft. Eindhovens Dagblad
 • Velen denken dat verhuizing van de Geldrop-Mierlose bibliotheek naar Hofdael de redding van het cultureel centrum kan zijn. Maar hoe denken ze daar bij de bibliotheek zelf over? Directeur Luc Pruijn van de bibliotheek Dommeldal weegt de pro’s en contra’s en komt tot de conclusie dat de huidige locatie van de bibliotheek en het gebouw op alle fronten beter zijn. Eindhovens Dagblad
 • Gemeente Gilze en Rijen gaat onderzoeken of zij eigenaar kan worden van culturele centra De Boodschap en De Schakel. De eigendomsoverdracht is een van de acties die de gemeente en de Stichting Samenwerkende Maatschappelijke en Culturele Organisaties (SMCO) kunnen nemen om de samenwerking te verbeteren. BN – De Stem , inlog vereist
 • Het blijft nog tot donderdagavond 14 november onduidelijk of de bibliotheek in Goirle 30.000 euro extra moet bezuinigen. Volgens enkele fracties is dat voorstel heel onverstandig, want de bibliotheek moet al samen met muziekonderwijs Factorium en cultureel centrum Jan van Besouw drie ton bezuinigingen in vier jaar tijd. Om dan ook nog jaarlijks dertigduizend euro op aanvullende taken te moeten inleveren, dat gaat in elk geval de Arbeiderspartij Goirle en Riel, de PvdA, Lijst Riel Goirle (LRG) en de SP te ver. Niet één, niet twee, maar de gemeenteraad van Goirle heeft maar liefst 3 avonden nodig om de begroting voor de komende jaren te behandelen. Brabants Dagblad
 • Verhuizing van de bibliotheek in Drunen naar cultureel centrum De Voorste Venne in die plaats is een mogelijkheid. Maar dan één van de vele, niet meer en niet minder. Dat stelt Nicole Hermans, secretaris van Stichting Openbare Bibliotheek Heusden. ,,Wij kijken naar onze huisvesting vanuit onze behoeftes. We redeneren niet ergens naartoe.” Heusden subsidieert het bibliotheekwerk met zo’n negen ton. In juni is afgesproken dat het bibliotheekbestuur een toekomstplan gaat maken. Heusden wil weten hoe de bibliotheek als kleine, zelfstandige organisatie alle (toekomstige) taken aan denkt te kunnen. De gemeente heeft bij het onderzoek een aantal uitgangspunten gesteld. Ook is gevraagd nog eens te kijken naar mogelijke verhuizing naar De Voorste Venne. Brabants Dagblad
 • Filmclub Schijndel en ’t Spectrum hebben de plooien glad gestreken. ,,We hadden een heel prettig gesprek met de nieuwe manager Maartje van der Schoot”, zegt voorzitter Jac van Houten van de Filmclub. ’t Spectrum programmeert nu zelf de populaire films. ,,En dat blijven we doen”, zegt Van der Schoot. Maar naast de populaire films, mag de Filmclub meer filmhuisfilms gaan draaien. De fractie van de VVD in de gemeenteraad van Meierijstad stelde vragen aan het college van B en W over de frictie tussen de twee organisaties, maar de ‘strijdbijl’ is dus al begraven. Brabants Dagblad
 • Somerense politici waren het veel met elkaar eens. Er werd besloten voorlopig geen vijf ton beschikbaar te stellen voor Leef, een project ter bevordering van meer cultuur, sport en beweging. Het huishoudboekje voor 2020 werd unaniem vastgesteld. Eindhovens Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Een groot verschil tussen Vlaanderen en Nederland is de positie van de grotere culturele instellingen: in Nederland veelal zelfstandig (in de vorm van een stichting of soms een vennootschap); in Vlaanderen vaak onderdeel van de overheid. Cor Wijn over wat beter functioneert : een zelfstandige instelling of een organisatieonderdeel waarbij de medewerkers de status hebben van ambtenaar. Cor Wijn
 • In het kader van de voorgenomen intensievere samenwerking tussen Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie paste ook het eerste ‘Nieuwspoort Cultuurontbijt’ op 7 november. Dit ontbijt bracht vijf cultuurwoordvoerders, (bestuurs-)leden van beide organisaties in een ongedwongen setting bij elkaar om inzichten en ervaringen te delen rondom de rol van de creatieve en culturele sector. Dutch Creative Industries
 • Op 20 november vindt in het kader Kunstloc Connects een middag plaats over de codes in de cultuursector. Praktische info en tips over de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Kunstloc Brabant
 • Zullen culturele festivals, nu de klimaatverandering een onmiskenbare bedreiging vormt, hun afhankelijkheid van vliegreizen opnieuw moeten beoordelen? Onderzoeken naar de ecologische voetstap van festivals leidden er al toe dat ze anders georganiseerd worden. Maar hoe zit het met de vlieguren van artiesten en bezoekers? Hyperallergic

 

architectuur en vormgeving

 • Procesregie, co-creatie, politiek, actorrelaties, discourscoalities en ambassadeurschap zijn de zes belangrijkste sturingsprincipes om ontwerpend onderzoek tot een succes te maken. Dat blijkt uit onderzoek naar hoe de resultaten te laten landen in de praktijk, bij bestuurders en beleid door Jutta Hinterleitner, programmamanager BNA Onderzoek. Zij heeft door drie afgeronde ontwerpateliers te analyseren gekeken naar de doorwerking van ontwerpvisies in de praktijk en hoe hierop het beste kan worden gestuurd. BNA
 • Tijdens het modelleren op kantoor, onderweg in de auto of de trein, tijdens het hardlopen… luister nu de nieuwe aflevering van de Architectenweb Podcast! In de eerste aflevering van een serie podcasts in samenwerking met de BNA over technologische innovatie praat Michiel van Raaij, hoofdredacteur van Architectenweb, met Johan Hanegraaf, design technology director bij Mecanoo en betrokken bij start-up Arkio, over ontwerpen in Virtual Reality. Architectenweb
 • De belangstelling voor Tiny houses blijft maar groeien. Een klein woonoppervlak in combinatie met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk; het blijkt een gouden combinatie. Het wekt dan ook geen verbazing dat meerdere architecten zich al op deze markt hebben geworpen. Bij het ontwerpen van een tiny house bestaat er maar little room voor de architect. Des te meer reden voor het maken van creatieve en inventieve ontwerpen. Wanneer een dergelijk ontwerp is afgerond, zal je er voor willen zorgen dat je de eigendom over het ontwerp behoudt. Het intellectuele eigendomsrecht biedt hiervoor de nodige bescherming. Architectuur.nl
 • Uit het onderzoek ‘Strategisch partner of toeleverancier: wat vinden opdrachtgevers van hun ontwerpbureau’ blijkt dat opdrachtgevers tevreden zijn over hun ontwerpbureaus. Goed ontwerp werkt. Het is van waarde voor merken en producten en er is een directe relatie tussen design en return-on-investment. Het onderzoek toont aan dat opdrachtgevers dat ook zo ervaren. Het pilotonderzoek onder 129 klanten van ontwerpbureaus is een initiatief van het BNO-platform NEXTpack. Het onderzoek beperkt zich niet tot bureaus in brand en packaging design, maar beslaat uiteenlopende designdisciplines. BNO
 • De Wasserij, de fashion hub in Rotterdam, wil vooral een springplank zijn voor creatievelingen die alternatieven zoeken voor het bestaande modesysteem. “Als de bewoners groeien kunnen ze bijvoorbeeld doorstromen naar een grotere studio hier in het pand of naar een atelier ergens anders,” aldus Esther Munoz Grootveld, de programmamanager. De nieuwe broedplaats de wil bewoners ook verder helpen met hun carrière. Zo komt er een programma voor de professionals met bijvoorbeeld ‘Hoe bepaal ik de prijs voor een item?’ of ‘Hoe start ik met PR?’. Ook lopen de gesprekken met het MBO onderwijs om leerlingen een leerplek te geven in het pand. Zo kan het gat tussen het MBO en de markt verkleind worden. Leerlingen kunnen in de praktijk ervaren wat in mode werken betekent of assisteren bij de productie van opdrachten. Fashion United

 

beeldende kunst

 • Vanaf januari 2020 gaat het Amstelveense Museum Jan van der Togt verder onder de naam Museum JAN. Culturele Vacatures.nl
 • De organisatie achter de Blind Walls Gallery wordt geteisterd door mensen die achter hun rug om betaalde tours organiseren langs de muurschilderingen die her en der in Breda zijn aangebracht. BN – De Stem , inlog vereist
 • ‘Alleen maar exposities opzetten, deelnemen aan beurzen, adverteren en mooie uitnodigingen versturen, daar red je het dus al lang niet meer mee. ‘Beleving’ is het toverwoord bij evenementen, ook in de kunst. Dus uitpakken met live muziek, sneltekenaars, ijscoboeren en zandsculpturen. ‘’ In 1989 startte Nol de Groot met zijn vrouw Bernadette Zeegers een galerie in het souterrain van hun woning aan de Batterijstraat in Lithoijen. Sous-Terre dijde uit met een beeldenpark van zeven voetbalvelden groot en een galerie van duizend vierkante meter. De zonen zitten ook in de zaak. De familie werkt met 280 trouwe kunstenaars. Het dertigjarige jubileum wordt gevierd. Brabants Dagblad
 • Art Review heeft wederom een top 100 opgesteld van de meest invloedrijke personen in de kunstwereld. Het is een ranglijst van kunstenaars, verzamelaars, galeriehouders, curatoren en museumdirecteuren. Opvallende constatering is dat de meest invloedrijke kunstenaars activistische kunstenaars zijn. ArtNet News , De Volkskrant

 

film en av

 • Wat wordt het Nederlands marktaandeel van de Nederlandse film van 2019 ? Filmzaken
 • Onder het slaken van de strijdkreet ‘Fuck de romcom!’ profileren de noordelijke provincies zich als plek waar authentieke verhalen te vinden zijn – en te verfilmen. Film- en Mediaplatform New Noardic Wave lanceerde Storyvalley, een nieuwe aanduiding voor Friesland, Groningen en Drenthe als filmregio. Cinesud uit Limburg geldt als lichtend voorbeeld. Filmkrant
 • De oceaan overvliegen omdat je film op een festival draait dat bij aankomst niet blijkt te bestaan: hoe er flink wordt verdiend aan jonge filmmakers die op exposure hopen. The Hollywood Reporter
 • Bioscoopketen Pathé neemt de elf bioscopen van Euroscoop in België en Nederland over. Het gaat onder meer om de bestaande filmtheaters in Schiedam, Tilburg en Maastricht. Op 25 november opent een nieuwe bioscoop in Amsterdam-Noord de deuren en vanaf halverwege volgend jaar opent de vestiging in Den Haag Ypenburg. Door de toevoeging groeit Pathé in Nederland naar 32 locaties. Die zijn samen goed voor 241 zalen. De Euroscoop-deal is volgens Pathé volledig in lijn met de groeistrategie voor de lange termijn. Algemeen Dagblad
 • Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dat negen procent van alle Nederlandse huishoudens in oktober een gratis abonnement op Disney+ had. Het onderzoekbureau verwacht dat de videodienst voor het eind 2019 de tweede videostreamingdienst van Nederland wordt. Entertainment Business

 

letteren

 • Bookaroo stopt. Bazarow, het onlangs gelanceerde platform, neemt de boel van Bookaroo over en gaat in een volledig nieuw te bouwen site (de laatste is net af) ook de wens van veel klanten van Bookaroo honoreren: dat de klant zelf kon beslissen welke boekhandel de bestelling afhandelt. Die functionaliteit zal pas begin 2020 worden ingevoerd. tzum , Bookaroo
 • Na jaren van teruglopende bezoekersaantallen heeft de Antwerpense Boekenbeurs de trend weten om te draaien. Dit jaar waren er 3000 bezoekers meer dan het vorige. De ingrepen van de organisatie zijn succesvol geweest. inct

 

muziek

 • De juridische strijd die componist Maarten Hartveldt samen met de Kunstenbond voerde tegen Buma/Stemra nadert zijn ontknoping. Twaalf jaar lang schalden de hoorns en trompetten van Hartveldts’ symfonische muziek door de speakers. Op alle pleinen en lanen in de Efteling was zijn sprookjesmuziek te horen. Buma/Stemra had er een vergoeding van 198 euro bruto per jaar voor over. Op 26 november doet de rechter uitspraak in het hoger beroep. Een gesprek met Maarten Hartveldt. Kunstenbond
 • Saxofonist Bart Witz over fair practice in de muziekuitvoeringspraktijk. Kunstenbond
 • In ‘s-Hertogenbosch begint op 20 november het LiedDuo-concours van het Internationaal Vocalisten Concours. Ivan van Kalmthout is de nieuwe directeur van het IVC. Er zijn niet alleen een zanger en een pianist op het podium te vinden, er zijn een danser, een choreograaf en een regisseur aan de voorstelling toegevoegd. Het is tevens de richting waarin directeur Ivan van Kalmthout verwacht dat het lied zich de komende jaren zal ontwikkelen. Waren opera en lied in het IVC vanaf de oprichting in 1954 altijd samen, dit jaar draait het concours alleen om het lied, zoals het vorig jaar alleen om opera draaide. Een keuze ingegeven door een bouwtechnisch probleem in Theater aan de Parade. Van Kalmthout wil de komende jaren inzetten op meer contact met de stad ’s-Hertogenbosch en de provincie Noord-Brabant en op samenwerking met andere theatrale kunsten. Het zou fijn zijn als het IVC een festivalkarakter zou krijgen, zegt hij. Brabants Dagblad
 • Tijdens de allereerste editie plaats van New Music Conference, een initiatief van Buma in samenwerking met festival November Music, op 8 november, kwamen zo’n tweehonderd betrokkenen samen om te netwerken en te discussiëren over thema’s die spelen in de voorhoede van compositie, uitvoering en programmering van Nieuwe muziek. Meer dan dertig sprekers uit Nederland, de Verenigde Staten, Canada, Engeland, België, Frankrijk en IJsland lieten zich uit over festivalinvulling, publieksbereik, carrièreontwikkeling, auteursrecht, fair practice en digitale technieken op het gebied van bladmuziek. BUMA Cultuur
 • De Bimhuis Compositieopdracht, onderdeel van Bimhuis Productions, is in het leven geroepen om jonge professionals te ondersteunen in hun ontwikkeling en hen de mogelijkheid te geven zich zonder financiële beperkingen artistiek te ontwikkelen. De muzikant moet creatief interessant zijn, een echte maker, iemand die conceptueel nadenkt over muziek. Componist, altsaxofonist en kunsthistoricus Ben van Gelder heeft als eerste de Bimhuis Compositie opdracht toegekend gekregen. Op 29 november gaat zijn nieuwe werk ‘Paradís’ in het hoofdstedelijk jazzpodium in wereldpremière. Het werk is o.a. geïnspireerd op het werk van Marc Chagall en dat van Messiaen. Bimhuis
 • WOO HAH! en Roadburn Festival zijn genomineerd in de categorie ‘Best Medium-sized Festival’ en ‘Best Small Festival’ tijdens de European Festival Awards. Tilburg.com
 • De in klassieke muziek gespecialiseerde streamingdienst Idagio heeft aangekondigd dat de dienst wereldwijd gratis te gebruiken zal zijn. Gebruikers van de gratis variant krijgen geen toegang tot de FLAC-kwaliteitsbestanden en kunnen muziek niet lokaal opslaan. Hiervoor is een betaald abonnement nodig. Entertainment Business

 

theater en dans

 • Hoe belangrijk is eerlijk betalen, transparantie en diversiteit in de culturele sector? Een gesprek met Yassine Boussaid, directeur van theater De Meervaart in Amsterdam Osdorp. “Geef een keer iemand die uit de urban arts komt de kans om een theater te runnen. De top van culturele instellingen kan wel meer diversiteit gebruiken.” Fair Practice Code
 • Brabant Cultureel zet dit najaar in een serie de schijnwerper op kleine en middelgrote theaters in Noord-Brabant. Ze staan wat in de schaduw van de theaters in de grote steden, maar zijn in hun eigen gemeente of regio het hart van het (sociaal-) culturele leven. Cultureel Centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. Een gesprek met algemeen directeur Hans van der Sanden. Brabant Cultureel
 • In 2016 besloot Veem, het huis voor dans en performance in Amsterdam, een ‘100 Dagen Huis’ te worden, wegens beperkte subsidie voor het kunstenplan 2017-2020. Het was volgens het huis ‘een statement, een noodgedwongen beweging’ waarmee ze een probleem zichtbaar wilden maken. In die periode heeft het naar eigen zeggen ‘veel kunnen bewegen en beroeren. En ook veel moeten laten’. Met de aangepaste formule spreekt het huis de wens uit om de komende subsidieperiode weer het volledige jaar aanwezig te zijn. De deuren van Veem Amsterdam gingen op 14 november weer open. Nu, voor 100 dagen verdeeld over 10 maanden. Theaterkrant

 

Cultuurmarketing

 • Een gesprek met Onno Wittenberg, sinds juli 2019 is hij hoofd marketing bij het Mauritshuis in Den Haag. Bij het Mauritshuis vond hij wat hij ambieerde: de inhoud voorop en eindverantwoordelijkheid over een Nederlands merk. Hij ziet nog veel kansen voor merkdenken in de cultuursector. Cultuurmarketing
 • De nieuwe campagne van IDFA, ontwikkeld door KesselsKramer, bouwt voort op de eerder door het Amsterdamse reclamebureau ontwikkelde positionering van IDFA: ‘provoking boundless curiosity’. Hiermee hoopt het festival een jonger publiek te bereiken. De campagne bestaat uit verschillende uitingen van ‘echt reflecterend materiaal’ en een bioscooptrailer die de kijker herhaaldelijk een spiegel voorhoudt. Marketingtribune
 • Een aantal jaar geleden was het nog vrij normaal om voor grote Amerikaanse filmproducties de marketingcampagne ruim van tevoren te starten. Vaak startte men wel één of, in sommige gevallen, twee jaar voor de release van de film met de promotie. Volgens marketing executives van Universal, Warner Bros en Disney is deze strategie inmiddels achterhaald omdat het niet meer past bij veel films. Dat komt voornamelijk doordat hun films tegenwoordig vaak onderdeel zijn van een franchise. Het lang van tevoren introduceren van een nieuw deel binnen zo’n franchise zou weinig effect hebben. Filmonderzoek Nederland

 

Financiering

rijksfondsen

 • Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes. Eerstkomende deadline is 15 januari 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds lanceren een gezamenlijke open oproep gericht op verbetering van het alledaagse leven voor mensen met (nog g)een chronische aandoening. Nieuwe of bestaande coalities van gemeenten, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, particuliere initiatiefnemers, ondernemers en mensen met een aandoening worden uitgenodigd om samen met ontwerpers te werken aan nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten ter versterking van de zelfregie van mensen in hun alledaagse leefomgeving. De werkwijze betreft een ontwerpend onderzoek, dat wordt uitgevoerd door interdisciplinaire teams in nauwe samenwerking met de mensen zelf voor wie het initiatief verschil moet maken. Deadline : 4 februari 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Uit de achttien voorstellen die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontving in de eerste ronde voor de tijdelijke regeling Digital Heritage x Public zijn acht projectvoorstellen geselecteerd voor een ontwikkelingsbijdrage. Het gaat hierbij om acht uiteenlopende voorstellen waarbij vormgevers en beheerders van digitaal erfgoed samen op zoek gaan naar nieuwe manieren om digitaal erfgoed toegankelijk te maken voor publiek. De tweede ronde Digital Heritage x Public sluit op 16 januari 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds publiceert met regelmaat open oproepen. Deze tijdelijke regelingen zijn mogelijk dankzij extra gelden van het ministerie van OCW. Nieuw zijn de Open Oproepen Beladen Geschiedenis (voor projecten die het beladen verleden onderzoeken, presenteren en bediscussiëren) en de Beurs Erfgoedtalent (voor kunst- en erfgoedinstellingen om nieuwe professionals gedurende twee jaar een vaste plek te bieden). Een overzicht van de open oproepen die op dit moment openstaan. Mondriaan Fonds
 • Wafae Ahalouch nam deel aan de groepstentoonstelling What if Women Ruled the World?, najaar 2019 bij Garage Rotterdam, met een bijdrage Experimenteerreglement Kunstenaarshonoraria van het Mondriaan Fonds. Het Mondriaan Fonds sprak met haar over deze regeling. Mondriaan Fonds
 • In opdracht van het Mondriaan Fonds heeft Gottschalk Cultureel Advies twee programma’s geëvalueerd: het Internationaal Bezoekers Programma (IBP) en de jaarlijkse Oriëntatiereizen (OR) over de periode 2014–2018. Van beide programma’s zijn de termijneffecten in kaart gebracht en getoetst aan de doelstellingen van het fonds. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van bureauonderzoek, een e-mail enquête en interviews. De programma’s zorgen voor duurzame uitbreiding van het internationale netwerk van kunstenaars, curatoren en kunstprofessionals. Aldus de evaluatie. Mondriaan Fonds
 • 14 januari is de deadline voor de volgende 3 regelingen van het Filmfonds. Realisering speelfilm en lange animatiefilm : realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm via één van de filmconsulenten. Ontwikkeling mainstream speelfilm en lange animatiefilm : een commissie van het fonds selecteert de projecten. Realisering mainstream speelfilm en lange animatiefilm : een commissie van het fonds selecteert gemiddeld maximaal vijf majoritaire Nederlandse mainstreamfilms (incl. jeugd en lange animatiefilm) op jaarbasis voor ondersteuning. Filmfonds , Filmfonds, Filmfonds
 • Voor de tweede editie van Dok Junior zijn twee projecten geselecteerd: The Invisible Man van Martijn Blekendaal en De Kinderen van Pikin Slee van Mirjam Marks. Deze projecten worden door het Filmfonds gesteund in de ontwikkelingsfase. DOK Junior is een samenwerkingsproject van het Filmfonds, Human, Cinekid en IDFA en gericht op de ontwikkeling, realisering en distributie van onderscheidende, originele lange documentaires voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 12 jaar en hun familie. Filmfonds
 • In het kader van Cinema Junior werden door het Filmfonds 6 filmplannen geselecteerd om te ontwikkelen tot treatment. Hieruit worden 4 projecten geselecteerd om een scenario te ontwikkelen, daaruit worden vervolgens 2 projecten geselecteerd voor een realiseringsbijdrage. Cinema Junior is een samenwerkingsproject van het Filmfonds, VPRO, NTR en CoBO met als doel de ontwikkeling, realisering en distributie van onderscheidende, originele speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit. Filmfonds
 • In de vierde ronde van de realisering voor minoritaire coproducties regulier van 2019 zijn bijdragen verleend aan vijf producties. Het gaat om twee speelfilms, twee documentaires en een korte animatie. Met de regeling Realisering minoritaire coproductie ondersteunt het Filmfonds eigenzinnige, artistieke minoritaire coproducties met gerede kans op internationale festivalselectie en internationale distributie, met een substantiële creatieve en technische inbreng van Nederland. De volgende deadline voor de regeling Realisering minoritaire coproducties is 13 januari 2020. Filmfonds
 • Voor De Verbeelding, een tweejaarlijks samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds, zijn vier projecten geselecteerd voor een ontwikkelingsbijdrage. Het gaat om East of Noon van Hala Elkoussy, The Miraculous Breakdown of PUK* van Floris Schönfeld, A Ringing in the Ears van Gabriel Lester en Making the Gospel van Renzo Martens. De vier projecten ontvangen een ontwikkelingsbijdrage van maximaal € 10.000 per project. Twee van deze vier projecten worden in het voorjaar van 2020 geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van maximaal € 450.000 per project. Bij De Verbeelding krijgen beeldend kunstenaars de mogelijkheid om samen met filmproducenten een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Filmfonds
 • 15 januari 2020 is de deadline voor ervaren schrijvers om een projectsubsidie voor een publicatie aan het vragen bij het Letterenfonds. Dit betreft dus schrijvers die al minimaal vijf projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen. Het budget voor deze ronde bedraagt € 1.144.000. Letterenfonds
 • De eerstkomende deadline voor de regeling Opdracht Compositie of Libretto van het Fonds Podiumkunsten is 8 januari 2020. Dit zijn subsidies voor het geven van een opdracht om een compositie of een libretto te schrijven, hebben als doel de kwaliteit en de diversiteit van de Nederlandse podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstkomende deadlines voor de regeling Productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten zijn 20 november 2019 en 8 januari 2020. Dit zijn subsidies dies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen, concerten en concoursen hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunsten te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstkomende deadline voor de regelingen internationalisering van het Fonds Podiumkunsten is 8 januari. Deze regelingen ( internationale uitwisselingsprojecten, buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland, grant for Dutch presentations abroad) ondersteunen de internationale ambities van makers en uitvoerders en draagt bij aan reflectie op internationaal niveau. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft zes nieuwe Upstream: Music projecten gehonoreerd. Upstream: Music biedt artiesten de kans om te investeren in de ontwikkeling van hun carrière. Het programma wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten en medegefinancierd door Sena. Aanvragen kunnen door het jaar heen worden ingediend. Een bijdrage vanuit Upstream: Music wordt gedeeltelijk als renteloze lening verstrekt. Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten
 • Op 8 november presenteerde het Fonds voor Cultuurparticipatie de nieuwe meerjarige subsidieregeling Talent & Festivals. Deze regeling richt zich op talentontwikkeling, kunstfestivals en erfgoedmanifestaties. Het is het vervolg op de huidige regeling Talent & Festivals 2017-2020. Tijdens de presentatie werd informatie gegeven over de inhoud van de regeling en werd er dieper ingegaan op de verschillen t.o.v. deze periode en de belangrijkste elementen voor aanvragers. De volledige regeling en alle details rond het indienproces en de aanvraagmogelijkheden verschijnen zo spoedig mogelijk op de subsidiepagina van de nieuwe regeling. De presentatie van de middag is online te lezen. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Om de theaters te stimuleren om meer urban producties op te nemen in de programmering, heeft het Cultuurfonds een garantieregeling. Het gaat zowel om urban dans als urban theater. Vanaf 1 januari 2020 tot 15 februari 2020 kunnen theaters een aanvraag doen. Cultuurfonds , Cultuurfonds
 • Altin Gün, Judy Blank en Weval. Zij zijn de drie genomineerden voor het Cultuurfonds Pop Stipendium. Op 18 januari 2020 wordt op Eurosonic Noorderslag bekend wie het prijzengeld van 10.000 euro in de wacht sleept. Met dit stipendium wil het Cultuurfonds een veelbelovend popartiest of popband bekronen en stimuleren zich verder te ontwikkelen. Cultuurfonds
 • Gemeenten en provincies kunnen nog tot 1 december 2019 projecten aanmelden voor de Erfgoed Deal. Deze uitkering is bestemd voor projecten die laten zien hoe erfgoed kan bijdragen aan actuele ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, stedelijke groei en krimp. Cultureel Erfgoed
 • In het kader van het Europese programma Music Moves Europe is er onlangs een oproepen gedaan voor het indienen van voorstellen voor kleine muzieklocaties(publiekscapaciteit tot circa 450). De algemene doelstelling van deze oproep is het bevorderen van duurzame distributie van livemuziek door de slagvaardigheid van de muzieklocaties te vergroten om concurrerend te blijven in een snel veranderende markt- en regelgevingsomgeving. De nieuwe deadline: 16 december 2019. Creative Europe Desk , VNPF

 

prijzen, sponsoring, crowdfunding

 • Met de animatiefilm Inverse Me heeft Nina Markus de Lucas Gassel Prijs 2019 gewonnen. De Lucas Gassel Prijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars. Er is een geldbedrag van 2.000 euro aan verbonden. Markus mag het geld in haar werk steken. Wel wordt een kleine tegenprestatie verwacht in de vorm van een educatief kunstproject voor Helmondse scholieren. Deze Helmondse kunstprijs is in het leven geroepen door stichting Carat met als doel één van de startende kunstenaars een financiële impuls te geven. Eindhovens Dagblad
 • Op de shortlist van de Rabo Photographic Portrait Prize 2019 staan vijf fotografen: Charlie de Keersmaecker, Robin de Puy, Barrie Hullegie, Frank Ruiter en Bastiaan Woudt. De jury stelde uit bijna driehonderd portretten een longlist samen van vijfenvijftig portretten. Daaruit werden vijf portretten op de shortlist geplaatst. De winnaar, die een geldprijs ontvangt van € 10.000, wordt bekend gemaakt 27 november 2019. Voor de tweede maal is er dit jaar een prijs voor fotografietalent. De jury plaatste veertien talenten op de longlist en drie daarvan op de shortlist: Yael Laroes, Annabel van Royen en Maxi Pfeil. Zij maken kans op de Rabo Photographic Portrait Talent 2019, een aanmoedigingsprijs van € 2.500. Ook de winnaar van deze prijs wordt 27 november 2019 bekend gemaakt. Dutch National Portrait Gallery
 • In 2020 vindt de tweede editie van De Grote Poëzieprijs plaats. De Grote Poëzieprijs 2020 bekroont de beste Nederlandstalige poëziebundel van 2019 met een bedrag van € 25.000. De Grote Poëzieprijs 2020 staat open voor bundels die zijn verschenen tussen 1 januari en 20 december 2019. Ook poëzie uitgegeven in eigen beheer kan worden ingezonden. Op 5 februari 2020 – de laatste dag van de Poëzieweek – wordt bekend gemaakt welke vijf bundels genomineerd zijn. De winnaar van De Grote Poëzieprijs wordt bekend gemaakt in maart 2020. De inzendtermijn sluit op 20 december 2019. Prijs de Poëzie
 • Het educatieproject Sint-Maarten Debat van Museum Catharijneconvent in Utrecht en samenwerkingspartners, een debatwedstrijd voor de groepen 7 en 8 van het primair onderwijs over naastenliefde, pesten en discriminatie, heeft de Museumeducatie Prijs 2020 van € 45.000,- gewonnen. Voor de jury was het grote plezier bij de kinderen, een grote en brede betrokkenheid bij het museumpersoneel en de hoge overdraagbaarheid doorslaggevend. Museumeducatie Prijs
 • Het HomeComputerMuseum uit Helmond is uitgeroepen tot winnaar van de Brabantse Erfgoedprijs 2019. Uit meer dan 56 ingediende projecten is het museum gekozen als winnaar van deze tweejaarlijkse stimuleringsprijs voor projecten die op een creatieve en onderscheidende manier omgaan met Brabants erfgoed. Het museum ontving de prijs, bestaande uit € 10.000,- en een begeleidingstraject op maat, uit handen van gedeputeerde Marianne van der Sloot. Erfgoed Brabant
 • Het Centraal Museum Utrecht gaat een partnership voor vijf jaar aan met Jacobs Douwe Egberts (JDE) Professional. Sponsorreport
 • Al sinds 2011 adviseert en begeleidt Kunstloc Brabant makers, verenigingen en culturele organisaties bij het opzetten van een succesvolle crowdfunding-campagne. Meer dan 90% slaagt erin het doelbedrag te behalen om daarmee het project te kunnen realiseren. Crowdfunding heeft echter nog meer voordelen. Door crowdfunding creëer je namelijk een community van fans rondom jouw project. Hun betrokkenheid wil je natuurlijk het liefst zo lang mogelijk behouden. Maar hoe doe je dat? De belangrijkste tips. Kunstloc Brabant

 

Kunstonderwijs

 • Mister Motley gaat komende tijd in gesprek met belangrijke, maar vaak onzichtbare, pleitbezorgers van de beeldende kunst: de kunstdocenten. Van middelbare schoolleraren tot academiebegeleiders en van kunstenaars die ook lesgeven tot avonddocenten. Waarom is kunstonderwijs van belang? Hoe ziet ‘goed’ kunstonderwijs eruit? Welke meerwaarde kan het ons bieden? En hoe leert het ons iets wat eigenlijk niet te leren valt? Deel 1 : een interview met voormalig docent en beeldend kunstenaar Eli Content. Mister Motley

 

Kunstbeoefening

 • De Werkconferentie Amateurkunst is inmiddels een begrip. Sinds 2013 komen bestuurders, directeuren en kunstendocenten bij elkaar om kennis te delen, inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten. Werkconferentie Amateurkunst #8 staat in het teken van ‘the best of’. Sprekers die een verhaal vertelde wat nog dagen bleef hangen, worden nogmaals uitegnodigd. Sprekers die een relevant verhaal vertellen en die inspireren. De conferentie vindt plaats op 28 november in de LocHal in Tilburg. Kunstloc Brabant
 • Het ‘Friends in MoNuments’-concert van harmonie De Dommelecho heeft als thema ‘Parels, Juwelen en Goud’. Niet alleen letterlijk de glitter en glamour. Ook het figuurlijke aspect krijgt inhoud. De première is op 22 november. Eindhovens Dagblad
 • Sinds 1971 zong het Gregoriaans koor in de Pius X- kerk in Stratum, Eindhoven. Door het uitblijven van nieuwe leden moest het koor stoppen. Eindhovens Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Ook als je als docent een vak als biologie geeft, of wiskunde, kun je muziek gebruiken in de les, schrijft Steven Scheer, zelfstandig trainer/docent en onderzoeker op het gebied van communicatie en leren. Daardoor blijft de lesstof beter hangen. Elke docent is daartoe in staat, je hebt er echt geen muziekopleiding voor nodig. ‘Zeg als docent nooit meer: ‘Ik ben niet muzikaal’ als je echt van muziek houdt.’ LKCA
 • Laat leerlingen improviseren! Zo kom je erachter hoe je als docent op een goede manier vakoverstijgend les kunt geven. Drosoula Tsangaratou, theaterdocent, -pedagoog en -maker, geeft praktische tips over hoe je improvisatie precies aanpakt, en wat het oplevert. LKCA
 • Poëzie is van oorsprong een akoestische vorm, maar in de klas worden gedichten meestal in stilte beleefd. Ze worden door leerlingen gelezen, geanalyseerd, maar zelden voorgedragen en gehóórd. Zouden we poëzievoordracht in de klas nieuw leven in moeten blazen? En zo ja, hoe? Op deze vragen probeerden wetenschappers, docenten en professionals uit het literatuuronderwijs antwoord te geven tijdens het symposium ‘Uitgesproken poëzie’, dat afgelopen 5 november plaatsvond op de Universiteit Utrecht. Een verslag. Stichting Lezen
 • Het is al weer meer dan 10 jaar geleden dat het laatste trendrapport museumeducatie verscheen waarin werd teruggekeken op ontwikkelingen binnen het vakgebied. En te lezen viel welke toekomstverwachtingen er leefden. Het is dus hoog tijd voor een update. LKCA vraagt betrokkenen een vragenlijst in te vullen. LKCA
 • De komende tijd staan verschillende presentatiedagen van landelijke impresariaten op het programma. Tijdens deze dagen tonen gezelschappen en impresariaten nieuwe voorstellingen voor seizoen 2019-2020. Voor scholen en intermediairs hét moment om voorstellingen te scouten die aansluiten bij hun visie op cultuureducatie. Waarom is nu hét moment en welke presentatiedagen zijn te bezoeken? Adviseur Kunst & Educatie van Kunstloc Oliver de Jong zet het op een rij. Kunstloc Brabant
 • De Wereldgezondheidsorganisatie heeft voor het eerst met een omvangrijke analyse van 900 onderzoeken officieel bevestigd dat het beoefenen van kunstvormen de mentale en fysieke gezondheid en het algehele welbevinden bevordert. De studie is 11 november in Helsinki, Finland, gepresenteerd. De WHO roept beleidsmakers op om meer beleid, geld, scholing en programma’s teneinde artistieke interventies in gezondheidszorg te bevorderen. LKCA , Profiel , WHO
 • NEMO Science Museum is het meest kindvriendelijke museum van Nederland. Meer dan 4.000 Museuminspecteurs verkozenn het museum tot hét Kidsproof Museum 2020! “Je mag superveel doen, je leert van alles en de kettingreactie is het allercoolst”, aldus een enthousiaste Museuminspecteur. Ruim 12.000 keer werden alle Nederlandse musea het afgelopen jaar onder de loep genomen door de Museuminspecteurs (t/m 12 jaar). Museumcontact

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Alle winnaars van de ARC Awards 2019. De ARC19 Development Award gaat dit jaar naar de transformatie van een verouderd kantoor naar woongebouw in ‘s-Hertogenbosch door MWPO en Houben / Van Mierlo Architecten, Eindhoven. ARC – Awards
 • Op 16 november wordt tijdens een avondvullend programma waarin de genomineerden hun essays voordragen, beslist wie de Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek en de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek in ontvangst mag nemen. ArchiNed
 • Twee Tilburgers, Berny van de Donk en Bas Horsten, delen een grote liefde voor hun stad maar ook voor stedenbouw en architectuur. Hun idee: een wonderlijke expositie over gesneuvelde luchtkastelen en doodlopende maquettes. Het streven: drie weken lang een gratis toegankelijke plek vol tekeningen, maquettes en verhalen: de expositie Nooit gebouwd Tilburg. Brabants Dagblad
 • Een van de folly’s die afgelopen zomer waren te zien tijdens Folly Art Norg, is gerecycled tot een tassenlijn. Van de oranje spanbanden en het witte bannerdoek waarmee de folly Ephemeral Road is gebouwd, heeft modeontwerpster SAARBARBAARS een serie damestassen en rugzakken gemaakt. Dat meldt Bas van der Horst, de architect van de folly. Architectenweb
 • Ecodorp Boekel is 1,2 hectare groot en bestaat uit drie cirkels van tien duurzame woningen. Verder komt er een boomhuttenhotel, een Artist in Residence, parkeerplaatsen/ fietsenstallingen, een helofytenfilter dat afvalwater zuivert en een tijdelijke tweedehands utilitaire werkplaats. Geen Nederlandse bank durft het te financieren. En dus weken de bevlogen biologische bouwers uit naar Duitsland. Cobouw
 • De plannen voor energietransitie in Nederland zijn er, maar de uitvoering stagneert en er worden veel kansen gemist. “De krenten worden uit de pap gevist door de markt. De gemeente blijft straks zitten met de pap”. Hoe voorkomen we energiearmoede in de toekomst? Bij het debat van NLBW en Architectuur Lokaal, op 18 november in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam, kan iedereen meepraten over de aanpak van de energietransitie. Herman Tjeenk Willink, Minister van Staat, reageert in een videoboodschap op het boek “Energietransitie als Gebiedsontwikkeling” dat bij het debat wordt gepresenteerd. Architectuur Lokaal
 • Met hun XXL-dozenadvies aan het kabinet wekken Strootman en zijn College van Rijksadviseurs de schijn van een ferme stellingname. In praktijk sparen ze, diplomatiek als altijd, kool én geit. Mark van Gaalen en Herman Brand zijn lid van Actie De Baanen-De Steegen, burgerinitiatief bescherming leefomgeving in Tilburg. Ze uiten in een opinie artikel kritiek op Berno Strootman, lid van het College van Rijksadviseurs, dat een advies uitbracht over de verdozing.’ In Tilburg kennen we deze rijksadviseur, die met zijn Strootman BV in 2018 Landschapspark Pauwels tekende; een plan om het gebied tussen deze steden te ‘upgraden’, ofwel exploitabel te maken. Met vakjargon en marketingtaal heeft hij alle economische XXL-behoeften van overheden en bedrijfsleven in één ‘toegankelijk landschap’ ingepast.’ Brabants Dagblad
 • Fruittelers in West-Brabant werken samen met kunstenaars en ontwerpers aan innovatie van zogenaamde ‘teeltondersteunende voorzieningen’. Deze voorzieningen, zoals plastic folies en gaas worden gebruikt om daarmee productieomstandigheden te controleren. Hoe kunnen telers hun fruit blijven beschermen, zonder dat dit afbreuk doet aan de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van een gebied? Hierover gaat Foodlab TOV. Kunstloc Brabant heeft de werkwijze ontwikkeld en in samenwerking met ZLTO is de methodiek in de praktijk aangescherpt. De kick-off van het het project FoodLab TOV (teeltondersteunende voorzieningen) vond plaats tijdens het Creativity World Forum 2019 in Breda en start in januari 2020 met een werkatelier. Kunstloc Brabant
 • De Textielcommissie verzamelt en verspreidt kennis van historisch en hedendaags textiel. De Textielcommissie organiseert twee keer per jaar een symposium rond een bepaald thema. In samenwerking met Meesteropleiding Coupeur stond de najaarseditie in het teken van ‘Het belang van vorm’. Dit thema werd zowel vanuit historisch standpunt belicht, als vanuit restauratie en conservering, eigentijds gebruik en vormgeving. FashionUnited woonde vier lezingen van het symposium bij. Een verslag. Fashion United
 • Doem! is het thema van de tweede editie van het nieuwe stripblad Aline, dat op 15 november wordt gelanceerd bij galerie WG Kunst in Amsterdam. Initiatiefnemer Wasco vond het tijd worden voor een progressief blad over de tijd van nu, waarin tekenaars uit Nederland en België kunnen publiceren. De Volkskrant
 • Van 13 tot en met 17 november vindt in Rotterdam het Cross Comix festival plaats. Tijdens dit festival staat de ontmoeting tussen comics en andere kunstvormen centraal, om zo de verbeeldingskracht van de tekenkunst te laten zien. Cross Comix

 

beeldende kunst

 • Welk kunstwerk in de openbare ruimte in Nederland behoort volgens u tot de 100 sleutelwerken? Die oproep doet het blad BK – Informatie. Aanmelden van een kunstwerk kan tot en met 22 november 2019. BK – Informatie
 • Heeft de internetcultuur de beeldende kunst fel veranderd? ‘Veeleer dan een cesuur zie ik in internetkunst net een nieuwe aansluiting op de traditie’, zegt Pieter Jan Valgaeren, curator van de lopende Stadstriënnale in Genk en Hasselt over vijftig jaar schermcultuur. Rekto Verso
 • Op de hoek van de Kerkstraat in ’s-Hertogenbosch verrijst een graffitiwerk, gebaseerd op het werk van Vincent van Gogh. Het ontwerp is van Patrick de Kaste van King of Colors. Brabants Dagblad

 

film en av

 • Binnen het IDFA-programma is ruimte gereserveerd voor technisch innovatieve documentairevormen: van augmented en virtual reality tot audiotours en bijzondere theatervoorstellingen. Dit jaar maakt DocLab een groeispurt door. Met meer locaties en andersoortige presentaties wil het festival het gat dichten tussen de digitale voorhoede en het grote publiek. Filmkrant
 • De nominaties voor de European Film Awards zijn bekend gemaakt. In de categorie European Animated Feature Film is ‘Buñuel in the Labyrinth of the Turtles’ van Salvador Simó, een Spaans-Nederlandse co-productie genomineerd. European Film Awards

 

letteren

 • ‘Doe. Het. Niet. Mensen die het goed met me menen, hebben het me op het hart gedrukt: doe het niet. Ben je gek geworden? Ga je critici op hun fouten wijzen? En hen met naam en toenaam vermelden?’ Schrijver Bavo Claes besloot om het toch te doen: zijn zeventigste verjaardag vieren met één lang j’accuse aan het adres van gemakzuchtige literatuurcritici. Rekto Verso , tzum , Neerlandistiek
 • Taalkundige Henk Wolf heeft een irrationele aversie tegen hertalingen van negentiende- en twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur. ‘Die aversie wil ik hier – zoekend – proberen te verklaren. En daarna wil ik duidelijk maken waarom ik denk dat het hertalen van Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan toch een goed ding is.’ Neerlandistiek
 • Het ‘fantastische’ genre, een wat onvolledige term voor populaire genres als fantasy, horror en sciencefiction, eigenlijk alles waarin het boven- of niet-natuurlijke een rol van betekenis speelt, is in Nederland lang niet zo succesvol als bijvoorbeeld in de Angelsaksische literatuur. We moeten terug naar Belcampo of speuren bij schrijvers als Hanna Bervoets die flirten met sciencefiction, of bij adepten van de gothic novel. Ironisch genoeg is Nederlands bekendste schrijver in dit veld, Thomas Olde Heuvelt, in het buitenland veel succesvoller dan hier. Om deze lacune te vullen is er nu het nieuwe blad De horizonvreter: ‘tijdschrift voor vreemde verzinsels’. Willem Goedhart over het eerste nummer. tzum
 • Onder de titel ‘’Op de rug gezien. Het evenwichtsnummer van de dichter’’ houdt de Nederlandse dichter, criticus en academicus Alfred Schaffer op 23 november de derde Hans Groenewegenlezing. Hij zal spreken over levensveranderende ervaringen en Zuid-Afrikaanse poëzie. Hans Groenewegen (1956-2013) was een poëziecriticus met een geweten. De Hans Groenewegenlezing is een Nederlands-Vlaams initiatief om de poëzie weer in het middelpunt van het debat te plaatsen. Poëziecentrum

 

muziek

 • De winnaars van de Edison Klassiek 2019 zijn bekendgemaakt. De oeuvreprijs is voor het Kronos Quartet en de publiekswinnaar is Fuse. Edisons
 • De manier waarop we muziek beleven verandert constant. Platen en concerten zijn volgens popjournalist David Kleijwegt onmiskenbaar luxeartikelen geworden. Maar Spotify blijkt toch iets te abstract. ‘Ik wil geen wolk van muziek. Ik wil een tastbare relatie met muziek.’ Vrij Nederland, inlog vereist

 

theater en dans

 • “Ik ben dol op festivals vanwege hun grote flexibiliteit, de directe communicatie en confrontatie met een nieuw en vaak groot publiek en de creatieve energie die het evenement teweeg brengt. Ik ben altijd weer verbaasd als ik zie wat je met die positieve, creatieve energie kunt doen.” De tekst van een lezing over culturele festivals die Jeffrey Meulman gaf in 2007 tijdens festival de Wintertuin. Er is sindsdien veel veranderd, maar opvallend veel ook niet. Hij publiceert de tekst omdat de positie van festivals weer actueel is. Jeffrey Meulman
 • Is het ballet ten dode opgeschreven, zoals sommigen beweren? Welnee, zegt choreograaf William Forsythe. Er is wel sprake van een choreografische crisis. Maar de oplossing ligt dicht bij huis. Forsythe: „Om aan de veronderstelde, zelfopgelegde eis van hedendaagsheid te voldoen, wordt de canon ontkend. Maar dat is zoiets als ‘hedendaags’ schrijven zonder het alfabet te gebruiken. Ik zeg, na vijftig jaar ervaring met de complexiteit en de materie: de oplossing ligt in de passen. Om die reden focus ik op het specifiek ‘ballettische’.” NRC
 • Filmmaker Tessel Schmidt en schrijver Saskia de Haas maakten in het kader van Dance&Dare een video essay over de afgelopen Making Space Week, dans in de Tilburgse Piushaven. DansBrabant
 • Man, man, man is een essay van Arthur Kok na het zien van de Nederlandse première van Stranger van Platform Barry/Karel Tuytschaever op 26 september 2019 in De Nieuwe Vorst, Tilburg. Arthur Kok was eerder 1 van de deelnemers van de tweede editie van Schrijfcursus Dans & Durf, een project voor creatieve schrijvers die nieuwe woorden durven zoeken voor dans, door Domein voor Kunstkritiek & DansBrabant. DansBrabant

 

Brabantse makers

 • De Lee Towers in Rotterdam zijn opgeleverd. Naar ontwerp van diederendirrix architecten hebben twee van de drie voormalige Marconi- of Europointtorens een woonfunctie gekregen. In de torens zijn 883 huurwoningen gerealiseerd. Architectenweb
 • Ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum bracht Dutch Invertuals een selectie van haar ontwerpers samen die een van de meest iconische vormen in het universum herontwerpen: de cirkel. Dezeen
 • ‘Eindhoven maakt het verschil in lichtkunst’, zo stelt de directie van Glow onomwonden. Als dat zo is, dan leveren Eindhovense lichtkunstenaars daar dit jaar een belangrijke bijdrage aan, want er waren nog nooit zoveel Eindhovense deelnemers als deze editie van het lichtfestival. Het Eindhovens Dagblad vroeg vijf van hen naar hun projecten van dit jaar. Eindhovens Dagblad, inlog veresit
 • Vanaf 21 september toont Het Noordbrabants Museum een serie monumentale schilderijen van Hans van Hoek (Deurne, 1947). Er worden werken getoond die een werkperiode van 35 jaar overbruggen. Het overkoepelde thema is de kimono. Een thema dat Van Hoek reeds al die jaren boeit. Het museum startte een zoektocht naar het schilderij, genaamd Kimono met Sint-Antonius van Padua. Het verloren gewaande schilderij is terecht, het bevindt zich in Lissabon. Het maakt nu deel uit van de expositie. Eindhovens Dagblad , Noordbrabants Museum
 • Marsha de Bruine doet een rondgang langs enkele Amsterdamse galeries. De expositie van Dick Verdult in de galerie van Annet Gelink is haar eerste stop. ‘Dit helder, dat helder, nou vaag en dan pats.’ Metropolis M
 • Een oude stofzuiger, poppen, helmen, Wijnand van Lieshout woont tussen de vervallen spullen waarvan hij zijn kunstwerken maakt. Hij is bijna 80, maar heeft geen tijd om het rustig aan te doen. Brabants Dagblad
 • De Helmondse kunstenaar Vincent van Ojen heeft sinds zijn afstuderen in 1984 vele ongekende mogelijkheden van de kleurenhoutsnede laten zien. Hij staat internationaal bekend als moderne pionier en meester in dit genre. Inmiddels schildert hij alweer tien jaar met olieverf op doek, maar dan wel met de ogen van een graficus. Dat levert een verrassend oeuvre op. Momenteel exposeert hij in museum De Wieger in Deurne. Brabant Cultureel
 • Beeldhouwster José van der Valk (71) uit Zevenbergen ontving veel later dan gepland de Cultuurprijs Moerdijk 2018, omdat haar man plotseling overleed. ,,Ik ben hem kwijt. Dat is verschrikkelijk.” Zelf kwakkelt ze met haar gezondheid. ,,Ik mag niet meer hakken. Dat is het ergste.” BN – De Stem
 • In Theaters Tilburg is Amor Fati te zien. Dit project, van fotografen Karin Bruers en John Marcelissen, toont 11 intieme portretten van mannen die praten over hun diepste trauma’s. PF
 • Richard van Kruysdijk werkt tijdens een XTRA werkperiode bij Witte Rook in Breda. De werkperiode duurt tot 17 november 2019. De preview van zijn werk is te bewonderen op 15 november. Bij Witte Rook besteedt hij zijn tijd aan het verder onderzoeken van zijn soloproject Epic Rick, waarin hij interactieve videoprojectie met live audio verbindt. Witte Rook
 • Filmmaker Aswin Baaijens (25) uit Boxtel heeft twee ambities: zelf films maken en Brabantse filmmakers verenigen. Baaijens en zijn twee partners in filmbedrijf Second Sun vragen voor hun nieuwe productie subsidie aan bij Brabant C, het investeringsfonds voor kunst- en cultuurprojecten. ,,Het contact is al gelegd. Maar we willen daar niet alleen met ons scenario aankloppen, ook met een verfilmde proloog”, aldus Baaijens. En daarvoor zoeken hij en zijn partners via Cinecrowd financiering: 8.400 euro is nodig. Die inzamelactie loopt nog ruim een week; zo’n veertig procent ervan is binnen. Als die proloog gereed zijn, is de kans op financiële steun van Brabant C een stuk groter, verwacht Baaijens. Brabantse filmmakers moeten hun lot in eigen hand nemen, vindt Baaijens. Hij streeft een soortgelijke opzet na als van CineSud, het Limburgse initiatief. Maar dat past momenteel niet in het provinciaal beleid, aldus een woordvoerster. Brabants Dagblad
 • Eind september 2019 verscheen de essaybundel ‘Rumoer’ van de Bossche beeldend kunstenaar en schrijver Florette Dijkstra. Het boek heeft als ondertitel ‘over het begin van kunst’. Het bevat meer dan zestig korte en zeer korte verhandelingen over kunstenaars, schrijvers en denkers die Dijkstra frapperen, omdat ze op pregnante wijze iets zeggen over de manier waarop kunst tot stand komt als een zelfstandig kracht. ‘De kunst doet zich in haar teksten voor als iemand die je tegenkomt op straat, een vreemde of een bekende, waarbij het erom gaat of die vreemde een bekende wordt, een vriend of geliefde.’, schrijft Alex de Vries. ‘Dijkstra spant de kunstwerken waarover ze vertelt niet voor haar karretje, maar beschikt over een visie waarin ze allemaal naast elkaar kunnen bestaan. Waarin ze allemaal als zichzelf kunnen bestaan.’ , schrijft Joost Baars. Mister Motley , Joost Baars
 • In het statige pand van uitgeverij Prometheus in Amsterdam hield Anton Dautzenberg 6 november 2019 zijn nieuwe roman Geestman ten doop. Zijn literaire broeder Arie Storm presenteerde er eveneens een nieuwe roman, List en leed. Verslag van een vernissage. Brabant Cultureel
 • De geboorte van schuld van de Tilburgse schrijver Bart Smout is opgebouwd rond het klassieke thema van schuld en boete, maar ondanks dat klassieke gegeven is het een verrassend fris en degelijk verhaal. Literair Nederland
 • Het leek op papier een onmogelijke combinatie: muziektheater van de in beelden denkende kunstenaar Teun Hocks, muziek van de in noten denkende componiste Mayke Nas, gespeeld en geacteerd door de muzikanten van Nieuw Amsterdams Peil. Maar het werkt. Het arsenaal der ongeleefde dingen, kwam tijdens November Music tot leven dankzij de muzikanten die zich onverstoorbaar door dit maffe stuk werken. Ze sissen, blaffen, krijsen en lachen en spelen met vliegenmeppers en zagen. Brabants Dagblad
 • Anneke van Giersbergen vervulde 25 jaar geleden een pioniersrol in de metal. Dat viert ze met concerten in de Effenaar. Haar veelzijdigheid komt ook aan bod in een toer met het Tilburgse Strijkorkest Kamerata Zuid in verschillende theaters. Brabants Dagblad
 • In ‘Portraits’, de nieuwe voorstelling van Amine Mbarki en Guilherm Miotto, staan vijf professionele danseressen en drie ex-gedetineerden uit Tilburg-Noord op het podium van theater De Nieuwe Vorst in Tilburg. Een gesprek met danser Ahmed El-Hassani, een ex-crimineel. Première is 14 november. Brabants Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie