Trends & Ontwikkelingen 17 april 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt op 15 april een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer over aanvullende ondersteuning aan de culturele en creatieve sector. De acute liquiditeitsproblemen van instellingen vormen een probleem voor het voortbestaan van vitale onderdelen in de culturele en creatieve infrastructuur. Instellingen in de culturele en creatieve sector hebben immers over het algemeen geen winstoogmerk, bouwen daarom nauwelijks reserves op en kunnen daar dan ook niet op terugvallen. Het kabinet voegt daarom € 300 miljoen additionele middelen toe aan het bestaande instrumentarium. Deze middelen worden ingezet voor : verhogen van de subsidie aan producerende instellingen in de Basisinfrastructuur 2017-2020 en de instellingen en festivals die meerjarige subsidie ontvangen van de zes rijks cultuurfondsen in de periode 2017-2020; verhogen van de leenfaciliteit voor monumenteneigenaren van opengestelde rijksmonumenten via het Nationaal Restauratie Fonds; investeren in de vitale regionale infrastructuur via de rijks cultuurfondsen voor een beperkt aantal cruciale regionale musea, podia en filmtheaters; verhogen van leenfaciliteiten bij Cultuur + Ondernemen voor instellingen die privaat worden gefinancierd. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • Is de 300 miljoen aan extra steun voldoende? Jan Zoet, Kunsten92, beschouwt de 300 miljoen euro steun als „een oplossing voor de eerste maanden”. Dat de minister na wekenlang soebatten binnen het kabinet met extra geld komt, is wat hem betreft „een positief gebaar”. Volgens Zoet zal de maatregel voorkomen dat grote en relevante kunstinstellingen, gezelschappen en producenten de komende maanden omvallen. Met deze maatregel zijn we er nog niet, zegt Zoet. Hij dringt vooral aan op extra steun voor de 160.000 zzp’ers in de sector. „En van cruciaal belang is dat ook de gemeentes vergelijkbare maatregelen treffen voor podia. Maar het is goed dat de nood in de sector wordt erkend.” NRC
 • Minister van Engelshoven (OCW) handhaaft haar filosofie dat zzp’ers in de culturele sector vooral moeten worden gesteund via steun aan de instellingen en opdrachtgevers. De regeling ziet daarom niet toe op zzp’ers, schrijft Van Engelshoven. ‘Door juist deze cruciale culturele organisaties nu te steunen, kunnen zij er na de crisis voor zorgen dat de opdrachtenstroom, ook richting zzp’ers, weer op gang komt.’ Voor zzp’ers zal het echter afwachten zijn of de maatregel daadwerkelijk voor nieuwe opdrachten gaat zorgen. Zij zullen zich voorlopig tevreden moeten stellen met de bestaande regelingen voor ondernemers, voor zover die op hen van toepassing zijn. Aldus Kunstenbond. Kunstenbond
 • De Museumvereniging is benieuwd wat het effect zal zijn – van de contouren van een steunpakket voor cultuur – op de werkgelegenheid, het inkomen en het publieksaanbod. De vereniging heeft waardering voor het kabinet en de minister, maar de zorgen over de continuïteit van de museumsector zijn nog niet weggenomen. Een bestuursakkoord tussen rijk, gemeenten en provincies blijft essentieel. Daarom blijft het pleidooi van de Museumvereniging voor kwijtschelding van zes maanden huur en gemeentebelastingen, een overbruggingsfonds voor herstel van werkkapitaal en vraaguitval en verruiming van de Geefwet onverminderd staan. Museumvereniging , Museumvereniging
 • ‘’Het huidige pakket is erop gericht via de grote BIS-instellingen en andere ‘vitale’ instellingen de hele sector overeind te houden – van Rijksmuseum tot individuele kunstenaar. Hoe dat in zijn werk moet gaan, is echter nog onduidelijk. Hoe kunnen we samen de sector organiseren om tot een solidaire verdeling te komen? Hoe kunnen instellingen aanspreken en motiveren om de sector adequaat en integraal te voeden? Hoe kan deze extra steun worden ingezet in een wisselwerking tussen klein, midden en groot?’’ Dat schrijft Platform BK als reactie op de steun van 300 miljoen voor de cultuursector. Platform BK
 • De Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) is blij dat er vanwege de coronacrisis kredietmogelijkheden voor de culturele sector zijn, maar roept het kabinet op de kredieten te verhogen naar 500.000 euro. Volgens de vereniging is 50.000 tot 100.000 euro niet genoeg om grote producties mee te financieren. NU.nl
 • De cultuursector is teleurgesteld in het kabinet. De 300 miljoen euro steun is te weinig en het geld wordt verkeerd verdeeld. ‘De urgentie ontbreekt simpelweg bij de minister.’ Het Parool
 • Zeker is dat niet alle instellingen kunnen worden geholpen, zegt Jeroen Bartelse, directeur van concertzaal TivoliVredenburg in Utrecht en voormalig directeur van de Raad voor Cultuur, als reactie op de extra steun voor de cultuursector, in een uitzending van Nieuwsuur. “De minister stelt duidelijk dat ze niet iedereen kunnen redden. Kleinere, regionale instellingen die nu geen subsidie krijgen, zal het water straks nog steeds aan de lippen staan. De andere groep waar nu nog geen oplossing voor is, dat zijn de zzp’ers en artiesten.” NOS
 • Een maand nadat de Tweede Kamer middels de motie Jetten/Klaver vroeg om een steunpakket voor de cultuursector was het er op 15 april ineens: 300 miljoen euro trekt het kabinet uit, bovenop de maatregelen die ook voor andere bedrijven gelden. Dat is uiteraard zeer goed nieuws voor de cultuur, maar wat betekent het voor de popmuziek? 3voor12.vpro.nl , 3voor12.vpro
 • Het steunpakket heeft vier onderdelen en is gericht op ‘culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector’. Doel is om investeringen in het komende culturele seizoen mogelijk te maken en werkgelegenheid in de sector zoveel mogelijk te behouden. Theaterkrant
 • Volgens minister Van Engelshoven is de 300 miljoen euro steun bedoeld voor „cruciale culturele instellingen” NRC
 • Private partijen die werken in de cultuursector krijgen de mogelijkheid om eenvoudiger geld te lenen. Het gaat dan om vrije theaterproducenten, commerciële festivals en kunstgaleries. De voorwaarde is wel dat deze ondernemers al maximaal gebruik hebben gemaakt van het noodpakket dat het kabinet op 17 maart presenteerde. NU.nl
 • Pas na felle kritiek kwam uiteindelijk het steunpakket voor de cultuursector. Minister van Engelshoven (OCW) werd verweten geen daadkracht te tonen. NRC blikt terug. NRC
 • Volgens minister van Engelshoven (OCW) is het voorjaarsseizoen voor de culturele sector verloren. De omzetderving kan ze bovendien niet oplossen, vertelt de bewindsvrouw op 14 april in gesprek met Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst (ACCT). Reacties van Kunsten’92 en Museumvereniging. Commentaar van Wijnand Schaap, Cultureel Persbureau. Platform ACCT , NU.nl , NU.nl , Cultureel Persbureau
 • Het overleven van gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde kunst en cultuur is van belang voor de toekomst van Nederland, schrijft de Raad voor Cultuur op 14 april in een brief aan minister-president Mark Rutte. ‘’Een mogelijke teloorgang van een deel van de culturele en creatieve sector is vanuit een breed maatschappelijk perspectief een zeer slechte ontwikkeling. De vitaliteit van steden en kernen is juist gebaat bij die sector, die vaak gezien wordt als een kostenpost, maar in werkelijkheid een forse bijdrage levert aan de economie van dit land.’ ‘Wij vragen u om nu, juist nu, oog te hebben voor de noodzaak van maatwerk voor de culturele sector. Door nu alle zeilen bij te zetten en doelgerichte maatregelen te nemen, vergroten we de overlevingskans van de sector en dragen we bij aan het onder controle krijgen van het coronavirus’. Raad voor Cultuur
 • Een groep van grote landelijke instellingen heeft op 14 april een brandbrief gestuurd naar minister van Engelshoven OCW) . Ze vragen aandacht voor de nood van de culturele sector. Kunsten’92 , Leeuwarder Courant
 • De Tweede Kamer debatteerde op 14 april over het Noodpakket Banen en Economie, met minister Koolmees en staatssecretaris van Ark, beiden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kunsten’92 geeft de belangrijkste passages die relevant zijn voor de culturele en creatieve sector. Minister Koolmees erkende dat de sommige branches met de huidige steunmaatregelen buiten de boot vallen. waaronder culturele instellingen en de evenementenbranche. Daarom gaat het kabinet kijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn en of die kunnen worden uitgevoerd, al kon Koolmees er nog niets concreets over kwijt. Kunsten’92
 • In de brief aan minister Koolmees en staatssecretaris van Ark vraagt de Taskforce culturele en creatieve sector , op 10 april, aandacht voor de constatering dat het generieke pakket van het kabinet inzake de coronacrisis niet goed aansluit op de structuur van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector. In de brief verzoekt de taskforce de minister, wanneer hij de effecten van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) binnenkort bespreekt, om onze brief van 30 maart jl. gericht aan het kabinet en de notitie van Berenschot dd. 9 april jl. daarbij te betrekken. Kunsten’92
 • Bastiaan Vinkenburg van Berenschot heeft in opdracht van Kunsten ’92 de door de coronacrisis veroorzaakte problemen in de culturele en creatieve sector geïnventariseerd. Hij pleit voor specifieke maatregelen: een door Rijk, provincies en gemeenten in het leven te roepen overbruggingsfonds dat moet voorkomen dat de structurele basis van de door de bezuinigingen van de afgelopen jaren verzwakte culturele en creatieve sector wordt aangetast en de ketens van productie, distributie en presentatie worden verbroken. Deze notitie was bijlage bij de brief van de Taskforce culturele en creatieve sector op 10 april aan minister Koolmees en staatssecretaris van Ark. Kunsten’92
 • De culturele wereld verliest 969 miljoen euro aan omzet tot 1 juni, doordat muziekzalen, theaters en musea de deuren hebben moeten sluiten. Het slaat de bodem weg onder de Nederlandse kunstsector, waar de financiële reserves al beperkt waren na jaren van bezuinigingen. Om het culturele landschap overeind te houden is een ‘overbruggingsfonds’ van honderden miljoenen nodig ‘De vraag is echt wat er nodig is om de culturele en creatieve sector te laten bestaan’, zegt Jan Zoet, voorzitter van belangenorganisatie Kunsten ’92, op 10 april. De Volkskrant
 • Het kabinet gaat alsnog een apart vangnet optuigen voor flexwerkers die in de coronacrisis ontslagen zijn maar geen uitkering krijgen. De speciale regeling moet de komende dagen uit de grond worden gestampt en zal honderden miljoenen euro’s gaan kosten. PvdA is er in geslaagd om de coalitie te winnen voor een gezamenlijk voorstel. Ook GroenLinks tekent de motie mee, waarin minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees wordt opgedragen een ‘tijdelijke, uitvoerbare regeling’ uit te werken voor flexwerknemers die sinds 1 maart hun baan hebben verloren maar niet in aanmerking komen voor een uitkering. 13 april. Algemeen Dagblad
 • Een solidariteitsfonds, waarop vooral de commerciële producenten, degenen die het zwaarst getroffen gaan worden, aanspraak kunnen maken, zal moeten komen uit de bestaande subsidies. Dat meldde het Cultureel Persbureau, op 12 april, op basis van wat door een topambtenaar werd doorgegeven. Het ministerie van OCW vindt dat zeer voorbarig. De vraag of er extra middelen voor nodig zijn of niet ligt nu uitdrukkelijk niet op tafel. ‘’Het ministerie kijkt op dit moment wel naar extra steunmaatregelen voor de culturele sector waar over spoedig meer bekend zal worden.’ Cultureel Persbureau
 • De culturele sector – van museum tot podiumkunstenaar – verenigt zich en roept het kabinet op om met extra steun te komen. Algemene steunmaatregelen die al ingesteld zijn door het kabinet, zijn niet voldoende. NPO radio1
 • Steek 2 miljard euro in de tienduizenden cultuurwerkers, net als in de KLM. Met deze investering zal Nederlandse topkunst wereldwijd “een eeuw lang balsem voor de ziel” opleveren, belooft Ranti Tjan, directeur van het European Ceramic Workcentre en betrokken bij tal van culturele organisaties. Trouw
 • “”De coronacrisis zet het voortbestaan van bedrijven, zoals KLM, en vitale sectoren, zoals cultuur, op het spel. Bedrijven hadden buffers voor calamiteiten kunnen aanleggen van de forse winsten die ze na de financiële crisis hebben geboekt. Die vielen echter toe aan de aandeelhouder. In de culturele sector kon van het aanleggen van reserves geen sprake zijn. Op kunst en cultuur is na de vorige crisis immers vooral bezuinigd.’’ Commentaar van Robert Giebels in de Volkskrant. De Volkskrant
 • Het bezoeken van concerten en festivals is in een samenleving waarin we 1,5 meter afstand moeten houden vrijwel onmogelijk. De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) doet om die reden een oproep aan het kabinet om alle shows tot nader orde te verbieden. ,,Geef popzalen en festivalorganisaties duidelijkheid zodat ze weer verder kunnen, anders betekent dit voor hen het einde”, meldt directeur Berend Schans aan DPG Nieuwsmedia, op 10 april. Eerder vroeg directeur Ruben Brouwer van Mojo Concerts het kabinet om nu al een besluit te nemen over de periode tot 1 september. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport acht de kans klein dat grote evenementen als Pinkpop dit jaar door kunnen gaan. Dagblad van het Noorden , BNR , 3voor12.vpro , 1Limburg
 • Als er voor 1 juni geen financiële overheidssteun komt voor Nederlandse podia, dan dreigt voor 33 procent van die branche het doek te vallen. Dat stellen de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD) en het Vlakke Vloer Platform (VVP), die de financiële situatie peilden bij meer dan 140 theaters en concertgebouwen, op 10 april. Door de bezuinigingen die de sector de afgelopen jaren moest doen, hebben veel podia geen vet meer op de botten waardoor het moeilijk is de huidige coronacrisis te overleven. De organisaties pleiten voor De VSCD en VVP pleiten voor extra steun vanuit het Rijk en Gemeenten. In de vorm van opschorting van de huur, het loslaten van prestatieafspraken bij subsidies en vervroegde bevoorschotting van subsidies. Daarnaast is een noodfonds noodzakelijk om het omvallen van deze zalen te voorkomen. Uit het noodfonds kunnen podia hun gebrek aan liquiditeit aanvullen en de noodzakelijke 1,5 meter aanpassingen aan hun gebouwen financieren. VSCD
 • De culturele wereld is er één van de kleine getallen, en verbleekt cijfermatig bij alle sectoren die met miljarden aan overheidssteun worden gered. Maar de kunst- en cultuursector – die op de been wordt gehouden door zzp’ers – wordt wel degelijk zwaar getroffen door de coronacrisis, schrijft Philip van Tijn. Van Tijn wijst ook nog op het Halbe Zijlstra-effect. De overheid bezuinigde in 2011 maar liefst 22 procent op cultuur, in de andere sectoren 4 procent. Elsevier Weekblad
 • ‘’Kunst lijkt zo in deze tijd van kille berekeningen opnieuw gereduceerd te worden tot een hobby. Een hobby die, in het geval van de podiumkunsten, beoefend wordt door theatermakers en musici die, uit angst voor de karikatuur die tijdens Zijlstra’s bezuinigingsronde van hun vak werd gemaakt, in een kramp schieten nog voor ze hun bestaansrecht hebben verdedigd’’ Kunnen theaters en concertzalen zonder extra kabinetssteun de anderhalvemetersamenleving overleven? Cornald Maas vreest het ergste. NRC
 • Met enige spoed brengen vertegenwoordigers van diverse departementen en de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen in beeld welke nadelige financiële gevolgen de corona-crisis voor de decentrale overheden heeft. VNG zet in op een reële compensatie voor alle extra kosten die door gemeenten zijn gemaakt. Binnenlands bestuur
 • Twaalf Amsterdamse culturele instellingen verkeren in acute financiële problemen door de coronacrisis. In de meeste gevallen kunnen die problemen dit jaar zonder extra steun niet meer worden opgelost. Het totale liquiditeitstekort van deze 12 instellingen bedraagt tot 1 juni 700.000 euro. Dat staat in een tussenrapportage naar aanleiding van een inventarisatie die is uitgevoerd onder 340 culturele instellingen in Amsterdam en Weesp. De cijfers zijn niet volledig: slechts 176 van de aangeschreven organisaties hebben voor 31 maart kunnen reageren. Het Parool
 • Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) opent samen met de gemeente Amsterdam een ‘snelloket’ voor Amsterdamse kunstprojecten die een reactie zijn op de coronacrisis. Makers en organisaties kunnen een aanvraag doen voor een bedrag van minimaal 1.500 euro en maximaal 5.000 euro. Aanvragen worden binnen vijf werkdagen behandeld. Het snelloket is bedoeld voor professionele kunstenaars, amateurkunstenaars en organisaties die buiten de structurele subsidie van het gemeentelijke Kunstenplan vallen. Het gaat om kunstprojecten die reageren op de coronacrisis en veelal digitaal een publiek bereiken nu kunstinstellingen gesloten zijn. Het snelloket wordt overvraagd. Tien minuten na de lancering was de site tijdelijk niet bereikbaar. Gemeente Amsterdam , Het Parool
 • De toekomst van de grootste culturele podia van Nijmegen wankelt door de coronacrisis. Wanneer er geen extra financiële steun komt, dreigen eind dit jaar faillissementen. Doornroosje, Lindenberg, Stadsschouwburg, De Vereeniging en LUX houden nu het hoofd boven water met overheidshulp. Het Rijk zorgt de komende maanden (deels) voor doorbetaling van personeel. De gemeente int zo nodig geen huurkosten. Valt die steun weg, dan volgen snel betalingsproblemen. De Gelderlander
 • Als onderdeel van een reddingspakket voor de economie wordt in Duitsland het enorme bedrag van 50 miljard euro uitgetrokken voor kleine ondernemers en zelfstandigen, onder wie kunstenaars, boekhandelaren, galeriehouders en kleine uitgevers. Deze onmiddellijke steun (‘Soforthilfe’) is bedoeld om lopende kosten als de huur nog te kunnen betalen. Het gaat om geld (tot 15.000 euro) dat meteen digitaal aangevraagd kan worden en niet hoeft worden terugbetaald.
 • Maar compensatie voor weggevallen inkomsten is het niet. En het biedt ook geen soelaas voor bijvoorbeeld musici, acteurs of schrijvers die geen atelier hebben waarvoor ze huur betalen of andere vaste kosten. Een apart noodfonds voor kunst en cultuur is er niet. Sommige deelstaten hebben die wel. NRC
 • De Belgische regering heeft definitief een dikke streep gezet door alle grote zomerfestivals, waaronder Rock Werchter, Tomorrowland en Graspop. Dat is op 15 april tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Grote evenementen zullen in Duitsland nog tot 31 augustus verboden zijn vanwege de coronapandemie. Door het verbod op alle zomerevenementen in België, Duitsland en Denemarken komt het festivalseizoen in Europa nog verder onder druk te staan. Algemeen Dagblad , Leeuwarder Courant
 • Tijdelijke werkloosheid, hinderpremie, overbruggingsrecht, compensatiepremie, uitstel van betaling: met allerlei steunmaatregelen doen de federale en Vlaamse overheid er alles aan om de sociale en financiële schade van de lockdown minimaal op te vangen. Toch vallen er in de cultuursector nog meerdere profielen tussen de mazen. Rekto verso sprak met 20 kunstenaars uit alle disciplines. Ergens tussen paniek en elementaire veerkracht. Rekto verso

 

noord-brabant

 • De Kunst van Brabant stuurt op 15 april een brief aan een aantal D66 bestuurders, de cultuurwethouders van Breda, Tilburg en ’s-Hertogenbosch, en Gedeputeerde voor Cultuur van Noord-Brabant mevrouw A. Spierings, met daarin een dringende oproep tot meer steun voor de culturele sector. De Kunst van Brabant
 • D66 in Provinciale Staten stelt schriftelijke vragen over de financiële positie van gemeenten in tijden van corona. Brabant.nl
 • G.S. beantwoordt schriftelijke vragen van de SP over Coronavirus en de positie van ZZP’ers. Brabant.nl
 • Ook de Brabantse erfgoedsector ondervindt de gevolgen van de coronacrisis. Musea hebben hun deuren moeten sluiten, monumenten hebben geen bezoekers meer, evenementen zijn uitgesteld of afgelast en iedereen blijft zoveel mogelijk thuis. Erfgoed Brabant heeft van de provincie Noord-Brabant de opdracht gekregen om, in samenwerking met andere Brabantse erfgoedorganisaties, de noden en behoeften in het veld in kaart te brengen met als doel het vinden van mogelijke (aanvullende) oplossingen. Erfgoed Brabant heeft daartoe een Corona Impact Loket Erfgoed geopend. Erfgoedorganisaties en betrokkenen kunnen hier hun verhaal kwijt. Laat ons weten wat de impact van crisis is op uw organisatie of beroepspraktijk. Erfgoed Brabant
 • Een breed uitgevoerd onderzoek in Noord-Brabant geeft inzicht in hoe Brabanders de aanwezigheid van het coronavirus ervaren. En hoe zij aankijken tegen de maatregelen die daartegen worden genomen. In nauwe samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Veiligheidsregio’s, diverse Brabantse gemeenten en het PON is een monitor maatschappelijke effecten coronavirus verschenen. Het betreft een 1e meting die later herhaald wordt in de maand april. Brabant.nl , PON
 • We moeten nieuwe, kwalitatieve eisen stellen aan de logistieke complexen en bedrijventerreinen van Nederland. Maar hoe? Om het debat daarover een nieuwe impuls te geven lanceerde CAST, in samenwerking met Kunstloc Brabant en Vereniging Deltametropool in januari de Design Challenge ‘Out of the Box’. Vier geselecteerde multidisciplinaire ontwerpteams zijn aan de slag gegaan met de vraag: Hoe kan het nu anders met die ‘dozen’ aan de rand van onze stad? Zij hebben hun visie op het logistiek landschap van de toekomst geformuleerd en gevisualiseerd. Daarbij werden zij gevoed door een drietal expertmeetings, over het landschap, het systeem en de mens achter logistiek. Kunstloc Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Stadsarchief Breda roept Bredanaars op om mee te bouwen aan een erfgoedcollectie over het coronavirus en de gevolgen daarvan in de stad. Filmpjes, foto’s, flyers, aantekeningen, spreuken, noem maar op, alles is welkom: ‘We schrijven geschiedenis.” Stadsarchief Breda
 • Er moet een noodfonds komen voor sportverenigingen, clubs, buurthuizen en culturele instellingen in Eindhoven die door de coronacrisis acuut in financiële problemen zijn gekomen of nog gaan komen. Daar dringt de Eindhovense gemeenteraad op aan bij het college van B en W. Het college gaat daar nu aan werken. Volgens met name SP, D66 en GroenLinks is zo’n noodfonds dringend nodig. ,,Met name in de culturele sector zijn de klappen groot en is de onzekerheid navenant”, aldus fractievoorzitter Robin Verleisdonk van D66, daarin gesteund door zijn collega Saskia Lammers van GroenLinks. Eindhovens Dagblad
 • Burgemeester John Jorritsma van de gemeente Eindhoven zet nog geen streep door de concertenreeks ‘Groots met een zachte G’, die vanaf 10 juni meerdere dagen op rij tienduizenden mensen samenbrengt in het Philips Stadion. Een woordvoerder liet op 16 april weten dat de gemeente wel voortdurend in goed overleg staat met de organisatoren achter de shows van zanger Guus Meeuwis. Jorritsma wacht volgens zijn zegsman op een kabinetsbesluit op 21 april. Eindhovens Dagblad
 • Eindhoven is twee gemeentelijke monumenten rijker. Het gaat om de wederopbouwpanden Designhuis (voorheen kantongerecht) aan het Stadhuisplein en drukkerij Vrijdag aan de Limburglaan. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch heeft zijn fiat gegeven aan de herbestemming van het zeventiende-eeuwse Kruithuis tot vesting- en watermuseum. Architectenbureau BiermanHenket uit Esch is de afgelopen jaren intensief betrokken geweest bij de haalbaarheidsstudie voor het project. Architectenweb

 

overige brabantse gemeenten

 • Een flink aantal politieke partijen in Gilze – Rijen heeft op 9 april tijdens de commissievergadering Ruimte zijn zorgen uitgesproken over de vertraging van de verbouwing van Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen. Ze dringen aan op snelle ontwikkeling van een alternatief plan nu blijkt dat uitvoering van het huidige te duur uitvalt. BN – De Stem
 • Als het nodig blijkt, krijgt het bestuur van De Voorste Venne in Drunen uitstel voor het maken van een toekomstplan. En net als andere bedrijven kan het cultureel centrum in Drunen uitstel van betaling krijgen van gemeentelijke belastingen. De huur was al eerder opgeschort. Wethouder Peter van Steen van de gemeente Heusden stelt dat De Voorste Venne de eerste twee maanden ‘goed bezig’ was. Brabants Dagblad
 • De gemeente Roosendaal komt met een apart noodfonds en een pakket extra maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis in Roosendaal zo veel mogelijk te beperken. Die moeten gebruikt worden om bijvoorbeeld faillissementen te voorkomen en werkgelegenheid te behouden, maar ook om maatschappelijke instellingen zoals sportclubs en buurthuizen te helpen het hoofd boven water te houden. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • De publicatie ‘’De Staat van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector ’’ beschrijft de vorderingen van de afgelopen twee jaar in het doen en denken over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector en is aangeboden aan de minister van Engelshoven (OCW) tijdens het gesprek op 14 april 2020 dat live was te volgen was op Platform ACCT. Kunsten’92
 • Fair practice is het nieuwe normaal. Blog van Anne-Marie Harmsen, directeur Kunstenbond. Kunstenbond
 • Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat een op de vijf zzp’ers binnen drie maanden door de financiële buffer heen is wanneer het bedrijfsinkomen wegvalt. Twee op de vijf denken juist langer dan een jaar op de reserves te kunnen teren. De cijfers, verzameld in 2019, zijn tijdens de coronacrisis opeens meer dan een hypothetische enquêtevraag. CBS , Binnenlands bestuur
 • Kunstenbond heeft een standaardbrief gemaakt waarmee zzp’ers bij hun eigen gemeente aan de bel kunnen trekken als er iets niet klopt aan de TOZO procedure. Kunstenbond
 • Goede steunhulp voor een door de Corona-crisis getroffen culturele sector, in het bijzonder de zelfstandige kunstenaars en ZZP’ers, blijft vooralsnog uit. Daarom moet er een overbruggings- en garantiefonds komen voor freelancers, bedrijven en instellingen. De 36 beroepsverenigingen en vakbonden, verenigd in de Creatieve Coalitie, luiden op 14 april de noodklok in de vorm van een korte alarm-film. Creatieve Coalitie
 • Bedrijven en organisaties lanceren allerlei initiatieven om werk online te tonen aan publiek – al dan niet gratis. Maar je werk gratis weggeven kun je zelf ook wel, en dat kan op de lange duur bovendien averechts werken. Welke acties kun je nu ondernemen om online inkomsten te genereren? Op de korte en lange termijn? Zes tips van ondernemerscoach Miranda Apeldoorn voor zzp’ers om online inkomsten te genereren. Cultuur + Ondernemen
 • “Deze tijd vraagt om een totaal andere benadering”, zegt Patrick van der Pijl, oprichter en ceo van Business Models Inc. Hij adviseert bedrijven bij het ontwerpen van hun businessmodel. In crisistijd betekent dat vooral zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Over digitale verdienmodellen in de cultuur. Cultuur + Ondernemen
 • Cultuur + Ondernemen heeft een Corona dossier. Cultuur + Ondernemen
 • Om de jaarlijkse belastingaangifte gemakkelijker te maken, heeft Cultuur + Ondernemen ook dit jaar speciaal voor kunstenaars en creatieven een handleiding voor de aangifte inkomstenbelasting uitgebracht. Cultuur + Ondernemen
 • MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een nieuw corona-instrument voor ondernemers gelanceerd, dat onder meer berekent in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiële positie de komende periode. VNO-NCW , Coronacalculator.nl
 • Hoe staat het ervoor met de Nederlandse podia, musea en filmdistributeurs, na vier weken stilstand? De Volkskrant legt een vinger aan de pols, en sprak o.m. met Peter van der Aalst, interim-directeur bij 013, Tilburg, en Wim Vringer, directeur van het Muziekgebouw Eindhoven. De Volkskrant
 • OP1 sprak met acteur Huub Stapel; directeur van het Concertgebouw Simon Reinink; violiste Rosanne Philippens over de gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector. NPO
 • Een Vandaag sprak met algemeen secretaris Kunsten ’92 Marianne Versteegh over hoe de culturele sector probeert te overleven. Een Vandaag
 • Anderhalvemetersamenleving in de kunst. Is het mogelijk om bioscopen, concertzalen, theaters, pophallen en musea zo in te richten dat er publiek binnen kan komen? Is dat rendabel? Een rondgang door de sector. NRC
 • Syan Schaap is directeur van het Event Safety Institute, dat zich onder meer bezighoudt met strategische vraagstukken en opleidingen voor overheidsinstanties. Wanneer evenementen straks weer doorgang kunnen gaan vinden, lijkt ook in deze sector de 1,5-meter-samenleving het ‘nieuwe normaal’ te worden. Maar is dat mogelijk? Entertainment Business
 • Het cultuurprogramma Mondo sprak met acteur Gijs Scholten van Aschat, artistiek directeur van Het Nationale Theater Eric de Vroedt en creatief directeur van Milkshake Festival Marieke Samallo over de gevolgen van de huidige social distance-samenleving op hun vak. Met wat voor creatieve oplossingen zijn organisaties als festivals, musea en theatergroepen bezig nu mensen voorlopig niet in grote getale samen mogen komen? Schrijver en journalist Dorien van Linge laat zien hoe het bijwonen van een online-festival te werk gaat en danst in onze studio op de beats van DIGITAL DGTL, het grootste online-festival ooit. VPRO
 • “Grotere bijeenkomsten – conferenties, concerten, sportevenementen – als mensen zeggen dat ze deze conferentie of dat evenement gaan verplaatsen naar oktober 2020, heb ik geen idee hoe ze denken dat dat een plausibele mogelijkheid is. Ik denk dat die dingen als laatste zullen terugkeren. Realistisch gezien, hebben we het op zijn vroegst over de herfst van 2021.” Aldus Zeke Emanual, Center for American Progress. Professoren en medisch professionals zijn het niet eens over het beleid rond de coronacrisis. Ze opperen om, in stapjes, het leven weer op te bouwen, maar de manier waarop is voer voor discussie. De Telegraaf, The New York Times Magazine
 • Volgens een studie uit Harvard is er elk kwartaal een lockdown nodig om het virus te bedwingen. Zolang er nog geen vaccin tegen het coronavirus is gevonden, zullen we drie tot vier keer per jaar op slot moeten om te voorkomen dat de intensive care alsnog overbelast raakt. De Volkskrant
 • 45% van de Nederlanders zegt cultuurbezoek te missen nu deze sector op slot zit vanwege de coronamaatregelen, blijkt uit onderzoek door onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch.
 • Onder de mensen die tenminste 1 keer per kwartaal een bioscoop, concert, voorstelling, museum of festival bezoeken ligt dat percentage zelfs boven de 60%. Zij missen vooral de ontspanning, het plezier en de gespreksstof die cultuur met zich meebrengt. Ook missen ze de manier waarop het hun nieuwsgierigheid prikkelt. Er is grote behoefte aan ‘het hoofd leeg maken’ in deze gekke tijden. Voor vrouwen, randstedelingen en hoger opgeleiden telt dit nog zwaarder dan gemiddeld.
 • Om het gemis te compenseren wordt online veel vaker dan normaal gezocht naar musea, worden er meer films en series gekeken en gebruikgemaakt van streamingdiensten voor (live) muziek en theater. Ook wordt er meer muziek gemaakt, gelezen, gepuzzeld en gewandeld. RTV Zwolle, Direct Research

 

architectuur en vormgeving

 • Welke oplossingen bieden NOW, wet en cao in combinatie met goed werkgever-en werknemerschap om zo goed mogelijk met de coronacrisis om te gaan? Onderstaand de meest populaire vragen en onderwerpen van BNA Live 02. BNA
 • Volhouden! Dat is wat Rutte ons voorhield, en dat is wat we doen. Blog #2 van BNO-directeur Madeleine van Lennep. BNO
 • Het Dossier Corona van BNO wordt regelmatig bijgewerkt. BNO
 • De Shanghai Fashion Week van 2020 was waarschijnlijk de eerste modeweek die volledig digitaal heeft plaatsgevonden. Aanvankelijk werd het evenement in maart geannuleerd na de uitbraak van het coronavirus in China, maar later werd besloten het toch plaats te laten vinden via Tmall, de online marktplaats van de Chinese e-commerce-gigant Alibaba. Deze uit noodzaak geboren ‘online fashion week’ mixte catwalkshows met teleshopping en toonde vooral hoe Alibaba’s livestream-shopping werkt. Fashion United

 

beeldende kunst

 • Lieneke Hulshof van Mister Motley sprak met de twee directeuren van Platform BK o.m. over twee overheidsregelingen Tozo en TOGs. Het lijkt alsof de voorwaarden voor deze twee regelingen niet één op één te vertalen zijn naar de kunstenaarspraktijk, waardoor veel kunstenaars net tussen wal en schip vallen en helemaal niets ontvangen. Dat terwijl het bij uitstek de kunstenaars zijn wiens sociaaleconomische positie sinds de crisis van 2008 nog steeds dramatisch slecht is. Mister Motley
 • De crisis zet veel op scherp en laat zien wat echt belangrijk is. Huisvesting bijvoorbeeld. Door nieuwe wetgeving uit 2015 worden betaalbare woningen en ateliers steeds schaarser. Platform BK en de Kunstenbond deden in diverse steden onderzoek naar mogelijkheden tot verbetering van het beleid. Ze zagen veel problemen maar ook bemoedigende voorbeelden. Domeniek Ruyters in gesprek met coauteur van het rapport Joram Kraaijeveld, over het atelierbeleid in kritische tijden en hoe de coronacrisis er op een paradoxale manier misschien wel voor kan gaan zorgen dat een nieuw, meer solidair atelierbeleid onder handbereik komt. Metropolis M
 • De musea die geen tot weinig rijkssubsidie krijgen, hebben het zwaar. Zeker als ze afhankelijk zijn van toerisme, zoals het Rembrandthuis. NRC
 • De overzichtstentoonstelling van schilder Lucas Gassel in Museum Helmond wordt verlengd tot en met augustus, maar het is nog de vraag of publiek vóór die tijd weer het museum mag bezoeken. Curator Anna Koopstra heeft inmiddels met bijna alle uitleners van schilderijen overeenstemming over het verlengen van de uitleentermijn. Het museum denkt na over de anderhalve meter regel. Directeur Marianne Splint is in gesprek met de gemeente Helmond over eventuele compensatie. Eindhovens Dagblad

 

film en av

 • NAPA, NBF, Dutch Location Guild en DAFF hebben samen het initiatief genomen om een werkgroep in het leven te roepen waarin wordt nagedacht over de vertaling van de anderhalvemetereconomie’ naar de film- en AV productiesector. Het is de bedoeling om tot een protocol te komen: Het Nationaal Film en AV Productie Protocol Corona. NBF
 • Wat betekent de anderhalvemetereconomie voor de bioscopen? Namens de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) mocht marktleider Pathé een ‘protocol verantwoord bioscoop- en filmtheaterbezoek’ opstellen. De volledige bioscoopsector wordt geacht zich aan Pathé’s protocol te houden, benadrukt NVBF-voorzitter Winnie Sorgdrager. Géke Roelink, die de belangen van filmtheaters behartigt, stapte naar aanleiding daarvan uit het NVBF-bestuur. Roelink vreest dat kleinere, onafhankelijke bioscopen, filmtheaters en arthouses zich straks aan de veiligheidseisen van dit „generieke protocol” moeten houden zonder daarvoor het geld of de ruimte te hebben. Winnie Sorgdrager erkent dit. Op Holland Film Nieuws , zegt Ron Sterk, vicevoorzitter van de NVBF, dat de de brancheorgansiatie het protocol heeft opgesteld, gebruikmakend van bestaande plannen. NRC , Holland Film Nieuws , Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters
 • Bioscopen en filmtheaters werken aan plannen voor heropening. Holland Film Nieuws
 • New Noardic Wave is een handelsnaam van Stichting Frysk film en media platfoarm. Samen met de Provinsje Fryslân stimuleren zij het makersklimaat in Friesland en de rest van Noord- Nederland. Het platform verplaatst al haar activiteiten naar het web. Zoals online filmcolleges. Aspirant filmmakers kunnen ook aan de slag. Met als uitgangspunt ‘hoe kijken we over 25 jaar terug op deze periode?’ wordt mensen gevraagd om deze crisis vast te leggen in shots van een minuut. New Noardic Wave
 • Op 14 april maakte de leiding van het festival van Cannes bekend dat het duidelijk is dat het filmfestival van Cannes dit jaar niet in de originele vorm kan plaatsvinden. Vorige maand was dat ook al duidelijk, maar toen werd nog rekening gehouden met een verschuiving naar begin juli. Met het afkondigen in Frankrijk van de nieuwe coronamaatregelen tot ten minste half juli is ook die optie van de baan. Holland Film Nieuws
 • AMC Theaters houdt de gedwongen sluiting door quarantaine niet lang meer vol. ’s Werelds grootste bioscoopketen kan de inkomstenderving en doorlopende kosten nog opvangen tot eind juni, begin juli. Maar daarna dreigt faillissement. AMC Theaters bezit ruim 900 bioscopen met meer dan 10.000 schermen in de Verenigde Staten en Europa. Filmkrant
 • Vanwege de coronacrisis zijn een groot aantal bioscopen wereldwijd gesloten en worden de releases van vrijwel alle films uitgesteld. Slechts enkele films verschijnen niet meer in de bioscoop, maar komen direct digitaal beschikbaar. Dit geeft aan dat distributeurs – ook in deze tijden – zeer gebaat zijn bij bioscoopreleases van hun films. Toch blijft de lengte tussen een bioscooprelease en het moment dat een film voor het eerst thuis beschikbaar is – de theatrical window – onderwerp van gesprek. Door de jaren heen is deze window steeds iets korter geworden. Nu blijkt uit onderzoek van Ernst & Young dat het verkorten van de theatrical window wel eens nadelig zou kunnen zijn voor de opbrengsten uit home entertainment. Filmonderzoek Nederland
 • Sinds begin dit jaar is Nederland een nieuwe filmdistributeur rijker: M&N Film Distribution. De oprichters Gerben Kuipers, Jeffrey de Graaff en Ignas van Schaick focussen zich op het uitbrengen van muziek- en natuurfilms en hebben grootste plannen. Entertainment Business
 • Drie virtuele ‘stages’, 25 internationale sprekers: het Brabantse Playgrounds organiseert op 16 april tussen 17u en 01u naar eigen zeggen ’s werelds grootste online festival op het gebied van animatie, film en games. De entree is gratis. Eigenlijk had het festival plaats moeten vinden in het Klokgebouw in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

 

letteren

 • Vanzelfsprekend werden de wekelijkse Gfk-cijfers over de boekenomzet met enig angst en beven tegemoet gezien: hoe groot zou het slagveld worden. Het bleek op het eerste gezicht ‘mee te vallen’, er was zelfs een lichte stijging bij de omzet van het Nederlandstalige boek. Wat is er aan de hand? En wat betekent dit voor de boekenbranche? Inct.nl
 • De Mediafederatie heeft een coronadossier op haar website. De Mediafederatie behartigt het maatschappelijke en economische belang van de uitgevers en mediabedrijven in Nederland. Mediafederatie
 • Faillissement dreigt voor eenderde van de Nederlandse boekhandels. Daarvoor waarschuwt Anne Schroën van de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). Volgens haar voltrekt zich ‘een ongekende ramp’. Net als andere bedrijven kunnen boekwinkels gebruik maken van de noodmaatregelen die het kabinet eind maart instelde voor het bedrijfsleven. Maar boekhandels zijn extra kwetsbaar door hun beperkte vermogenspositie. De KBb is bezig met de oprichting van een noodfonds voor boekhandels, maar doet ook een beroep op uitgevers en distributeur Centraal Boekhuis (CB) om de branche te ondersteunen. De Volkskrant

 

muziek

 • Tot Pasen hadden er in Nederland meer dan 250 uitvoeringen van de Matthäus-Passion van Bach moeten klinken. Een grote groep musici verdient in de passietijd een half jaarinkomen. Hoe gaan zij met deze tegenslag om? Merlijn Kerkhof sprak met drie musici. De Volkskrant
 • Hoe zit het met die honderden passies die door heel Nederland uitgevoerd zouden worden door amateurkoren ? Hoe zit het met de concerten van na de zomer en volgend jaar die op het moment ook afgezegd of verplaatst worden omdat de koren niet kunnen repeteren ? Juist in deze sector zijn die musici werkzaam die geen vaste banen hebben bij de gevestigde koren en orkesten. Pieter Hendriks neemt het op voor deze musici. Juist in deze sector en in deze weken verdienen heel veel Nederlandse en in Nederland woonachtige musici een enorm deel van hun inkomen. Cultureel Persbureau
 • Het Zweedse platenlabel BIS Records heeft in een brief aan al z’n musici laten weten dat het als reactie op de Corona-crisis het dubbele bedrag aan royalty’s zal uitkeren. Nederlandse musici van wie BIS Records cd’s uitbracht, zijn onder anderen fagottist Bram van Sambeek en pianist Ronald Brautigam. Podium Radio 4
 • De Limburgse poppodia hebben verschillende artiesten gevraagd om in ‘splendid isolation’ een nieuw liedje te maken en op te nemen. Het initiatief is opgezet onder de naam ‘Home Grown’.
 • Poppodia die deelnemen zijn Poppodium Grenswerk in Venlo, Muziekgieterij in Maastricht, Nieuwe Nor in Heerlen, ECI cultuurfabriek in Roermond, Volt in Sittard en Muziekcentrum de Bosuil in Weert. Het project is een initiatief van Poppodium Grenswerk en wordt mede mogelijk gemaakt door Pop in Limburg en Provincie Limburg. De liedjes worden komende weken uitgebracht via de social media van de deelnemende podia. Entertainment Business
 • Het buitenfestival Wonderfeel gaat niet door. Het is het eerste grote zomerevenement voor klassieke muziek dat heeft bekend gemaakt een editie over te slaan. Het festival zou op 17 juli van start gaan. Het festival vraagt het publiek om festival en musici te helpen, en geeft daarbij aan hoe dat kan. Andere klassieke festivals en festivalopera’s in Nederland staan op dit moment nog gewoon gepland, maar houden de situatie scherp in de gaten. Wonderfeel , Operamagazine
 • Niet vanuit een bomvolle Apollo of een feestend theater, maar van achter de laptop of smartphone konden fans van Paaspop toch nog iets meekrijgen van het festival dat vanwege het coronavirus dit weekend niet door kon gaan. Op de website zond de organisatie drie avonden een livestream uit. Ook waren beelden van eerdere edities te zien en konden ‘bezoekers’ zelf een filmpje insturen. Paaspop tickets blijven geldig voor volgende editie in 2021. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Normaliter zou Roadburn deze week het straatbeeld in Tilburg bepalen. Maar wat is normaal? Organisator Walter Hoeijmakers maakt zich grote zorgen om de fans en bands. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Ziggo gaat vrijdag tot en met zondag in de Ziggo Dome gegeven concerten integraal uitzenden op een themakanaal. De directie van de concerthal schrijft muziekliefhebbers met het zogenoemde Ziggo Dome Concertweekend een hart onder de riem te willen steken nu ze door de coronacrisis liveconcerten moeten missen. Alleen Ziggo-abonnees kunnen de concerten bekijken op het Ziggo-kanaal 13. Ziggodome
 • De Groningse EM2 venue heeft het bedrijfsplan aangepast om de komende tijd op de anderhalvemetereconomie in te spelen. Nu er geen events kunnen plaatsvinden wordt er een een tijdelijke foodhall ingericht, EM2 Good Food. Entertainment Business
 • De Covid-19 Task Force, opgericht door branchevereniging IMPALA, de branchevereniging voor independent muziekmaatschappijen, heeft een tool gelanceerd die de ondersteuningsmaatregelen voor de onafhankelijke muzieksector in Europa in kaart brengt. De meeste landen hebben economische maatregelen getroffen, zo laat de tool zien, maar er is nog steeds een gebrek aan specifieke steun voor de onafhankelijke muzieksector in de Europese Unie. De Task Force benadrukt dat er meer aandacht moet worden besteed aan herstelmechanismen na de crisis. Entertainment Business , Impala
 • De actie ‘’Luister naar ons’’ wil dat de Nederlandse zenders veel meer Nederlandse muziek draaien, om Nederlandse bands en acts te helpen. Er wordt opgeroepen daartoe een mail naar een favoriete radiozender te sturen. De actie wordt ondersteund door Buma. Luister naar ons
 • Eventure, dat personeel levert voor evenementen, feesten en festivals, heeft het faillissement aangevraagd. Via het bureau zijn jaarlijks zo’n vierduizend mensen aan het werk op festivals als Lowlands, Paaspop, Concert at SEA en Emporium. 3voor12.vpro , Entertainment Business
 • Het Amerikaanse ticketing bedrijf Eventbrite is wereldwijd één van de grotere spelers in de ticketing, en heeft ook in Europa kantoren, waaronder in Amsterdam. Om de impact van de coronacrisis in te dammen, is het bedrijf op de proppen gekomen met een plan om de jaarlijkse kosten met zo’n honderd miljoen terug te brengen. Onder dat plan valt ook een reorganisatie, waarbij 45% van het personeel – circa 500 man – wordt ontslagen. 3voor12.vpro

 

theater en dans

 • Theaters roepen hun bezoekers op geen geld terug te vragen voor voorstellingen die door de corona-uitbraak zijn afgelast. Op die manier houdt het theater langer geld in kas. Normaal lanceren theaters in deze periode het nieuwe seizoen. Dat zorgt er doorgaans voor dat in de zomerperiode de vaste lasten kunnen worden betaald. De voucherregeling, die vorige week in samenwerking met het ministerie van OCW werd gelanceerd, is voor kleine theaters minder effectief dan voor schouwburgen, omdat die veel afhankelijker zijn van ‘spontane inloop’ dan van voorverkoop. De artiest voor wie het ticket aanvankelijk was gekocht en nu inkomsten misloopt, heeft uiteindelijk geen baat bij een voucher, maar er wordt onderzocht of er kan worden uitbetaald op basis van inschatting van de zaalbezetting. NRC
 • De crisis treft in de theaterwereld zowel vrije producenten als kleinere gesubsidieerde groepen. Hoe ervaren zij het verschil? De Volkskrant stelde aan twee directies dezelfde vragen, die werden beantwoord door Servé Hermans en Michel Sluysmans (Toneelgroep Maastricht) en Matthijs Bongertman (Senf). De Volkskrant
 • Dansgezelschap de Stilte uit Breda richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van producties voor kinderen. Maar dat ligt door de coronacrisis uiteraard helemaal stil. Het dansgezelschap wordt hard geraakt. Al 100 voorstellingen, 190 duetten en 500 workshops gaan niet door. Breda Vandaag
 • Precies een maand is het Chassé Theater in Breda nu gesloten vanwege de coronacrisis. Directeur Ruud van Meijel maakt de balans op: ,,Van maart tot en met mei lijden we 2,4 miljoen euro omzetverlies. Als je dat doortrekt tot en met augustus wordt dat 3,5 miljoen euro.” BN – De Stem , inlog vereist
 • Theaters en producenten worstelen nu met alle voorstellingen die zij noodgedwongen annuleren of tijdelijk verplaatsen door het coronavirus. Ze moeten veel kaartjes terugbetalen of voorlopig compenseren met tegoedbonnen. Een enorme rompslomp. Maar wat daarna? De ‘anderhalvemetersamenleving’ zal volgens deskundigen nog langer gaan duren. Overleeft het theater dat? Arnold Verplancke probeert de vraag te beantwoorden. Brabant Cultureel
 • Gesprek met Kees Blijleven, directeur van jeugdtheater De Krakeling in Amsterdam, o.m. over de nabije toekomst. ‘Als we weer open kunnen en de anderhalve-meter-maatregel blijft van kracht, ontstaat een bizarre situatie. In onze zaal met tweehonderd zitplaatsen kunnen dan maar vijftig mensen. Maar bij ons zit je bil aan bil of met je kinderen op schoot en dan gebeurt er iets in een zaal. Met vijftig mensen in de zaal die ruim een meter uit elkaar moeten zitten ga je voorbij aan de essentie van de beleving van theater. En financieel is het geen model natuurlijk. Hoe dat moet is nog een raadsel.’ Scènes
 • Tussen maart en juni 2020 zouden zich er vijfentwintig festivaldagen afspelen in twaalf theaters doorheen het land. Naast de dansvoorstellingen wilde het Moving Futures festival met pop-up voorstellingen, inspireren met lezingen, aftertalks en symposia en uitnodigen om mee te dansen tijdens battles en workshops. Door de Coronacrisis gaat het niet door. Samen met de makers en de huizen wordt er al geweekt aan de komende editie. Van een groot aantal steden zijn al data bekend voor 2021. Heel wat makers zitten niet stil, tal van initiatieven zijn te vinden op hun facebookpagina’s en instagram accounts. De partner dansproductiehuizen Dansmakers Amsterdam, DansBrabant, De Nieuwe Oost, Dansateliers en Random Collision doen daar ook regelmatig van verslag. DansBrabant
 • Het afblazen van het Oerol-festival in de geplande vorm kan de Terschellinger economie 19,5 miljoen euro kosten. Dat is los van de 3,1 tot 3,6 miljoen euro aan gemiste inkomsten voor het festival zelf. Dat zegt Siart Smit, algemeen directeur van Oerol. De organisatie zint op een manier om toch een soort virtueel Oerol op te zetten. Kunsten’92 over Oerol en corona. Leeuwarder Courant , Kunsten’92
 • Fabriek Magnifique, hét culturele festival van Veghel, gaat deze zomer niet door. Wel komt er volgend jaar een festival in een kleinere vorm en in 2022 moet er als het even kan weer een ‘gewoon’ driedaags festival staan. Er wordt voor nu gewerkt aan kunst- en cultuur online. Brabants Dagblad , Fabriek Magnifique
 • Met ingang van september 2020 zullen er weer professionele voorstellingen te zien zijn in Theater De Speeldoos in Vught. Theater aan de Parade gaat in de periode van september 2020 tot juni 2021 gebruik maken van de theaterzaal in Vught. Directeur Alex Kühne van Theater aan de Parade en interim-directeur Henriëtte Ceulen van Theater De Speeldoos zijn het eens geworden over een samenwerking, terwijl Theater aan de Parade haar nieuwbouw realiseert en uitwijkt naar verschillende locaties in de stad en in de regio. Bossche Omroep

 

Cultuurmarketing

 • Hoe spreek je een doelgroep aan die nog geen deel uitmaakt van je publiek? Parktheater Eindhoven doet het met ‘De Lange Tafel’: een voortdurende strategie waardoor theaterbezoekers een duwtje in de rug krijgen om alleen naar het theater te gaan. Voor dit initiatief werd het theater in 2019 genomineerd voor de Cultuurmarketing Awards in de categorie Merk & Loyaliteit. De vakjury prijst het theater voor het terugbrengen van de sociale functie in het theater. Cultuurmarketing

 

Financiering

rijksfondsen

 • Alle COVID-19 updates van het Filmfonds, 10 april. Filmfonds
 • Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten. Een Teledoc is een gelaagde documentaire tussen de 75 en 90 minuten met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek. Deadline 15 juni. Filmfonds
 • De selectiecommissie van De Oversteek heeft zes filmplannen aangewezen die tot een treatment ontwikkeld kunnen worden. Later dit jaar worden hieruit vier projecten gekozen om een scenario te ontwikkelen. Begin volgend jaar selecteert de commissie twee projecten voor een realiseringbijdrage. De Oversteek is een jaarlijks terugkerend samenwerkingsproject van het Filmfonds, NPO-fonds, CoBO, VPRO en NTR gericht op de ontwikkeling en stimulering van filmtalent. De Oversteek is bedoeld voor beginnende regisseurs die hun eerste artistieke speelfilmproject willen realiseren. Filmfonds
 • Het coronavirus heeft dramatische gevolgen voor de podiumkunsten. Veel kunstenaars, podia en festivals staken hun activiteiten tot in ieder geval 1 juni. Een aantal Fonds-gesubsidieerde instellingen gebruikt online alternatieven om hun werk te kunnen delen met het publiek. Op een pagina geeft het Fonds Podiumkunsten een overzicht van dit soort initiatieven. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten kent in de eerste aanvraagronde van 2020 aan 23 projecten een productiesubsidie toe. Er zijn 65 aanvragen in behandeling genomen. Aanvragen worden in vijf ronden per jaar behandeld. In deze eerste ronde is er 950.000 euro verleend. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft in het kader van de regeling Internationalisering in de eerste aanvraagronde van 2020 aan 17 projecten subsidie toegekend. De regeling internationalisering ondersteunt de internationale ambities van makers en uitvoerders en draagt bij aan reflectie op internationaal niveau. Voor het onderdeel Buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland zijn er 13 aanvragen behandeld, waarvan er 7 subsidie hebben ontvangen. Er zijn 5 aanvragen voor het onderdeel Uitwisselingsprojecten behandeld, 1 project is gehonoreerd. Van de 9 aanvragen voor de regeling Dutch presentations abroad zijn er ook 9 gehonoreerd. Fonds Podiumkunsten

 

overige fondsen

 • Kunstprofessionals kunnen projecten indienen om met een cultuurimpuls op buurtniveau het verschil te maken in deze uitzonderlijke lockdown-tijd. Er is hiervoor 60.000 euro vrijgemaakt- door het Cultuurfonds én de Provincie Noord-Brabant- uit het Buurtcultuurfonds. Hen wordt door het Prins Bernhard Cultuur Fonds (PBCF) in Noord-Brabant gevraagd om samen te werken met buurtpartners aan projecten die cultuur in de buurt brengen tijdens de Corona-pandemie. Provinciebestuurder Anne-Marie Spierings (Cultuur): “De provincie is co-financier van het Buurtcultuurfonds. Prachtig dat het PBCF zo snel cultuur inzet in deze bijzondere periode. Cultuur is niet alleen ter vermaak, maar ook om te inspireren en te verbinden . Dit fonds is specifiek bedoeld om met cultuur de samenleving hechter en sterker te maken. Daar hebben we op dit moment meer dan ooit behoefte aan.” Deadline 1 mei. Cultuurfonds , Brabant.nl , Kunstloc Brabant
 • De eerste subsidieaanvragen impulsgelden van 2020 binnen het impulsgeldenprogramma zijn gehonoreerd. In totaal is er ruim € 700.000,- toegekend aan innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten. Diverse projecten in de Noord-Brabant werden gehonoreerd. BN-De Stem , Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in de afgelopen maanden aan 61 projecten voor cultuur en natuur financiële steun toegezegd, voor een bedrag van in totaal € 270.000. Het Cultuurfonds is coulant met het uitbetalen van eerder toegezegde bedragen. Ook als een evenement of project niet (geheel) door kan gaan probeert het fonds bepaalde kosten toch te vergoeden, waarbij het ook aandacht vraagt voor de betaling van zzp’ers. Cultuurfonds , Brabant.nl
 • Heb je een goed plan waarin ontwerpers nieuw werk realiseren, eventueel samen met een of meer (culturele) organisaties? Stichting Stokroos is benieuwd naar voorstellen, gericht op de realisatie van die plannen. Met deze oproep wil Stichting Stokroos ambitieuze projecten van of met ontwerpers en organisaties mede mogelijk maken. Reageren kan tot en met 10 mei 2020. Voor deze open oproep stelt Stichting Stokroos € 120.000 beschikbaar. De maximale bijdrage per project is € 50.000, maar beslaat nooit meer dan 50% van de totale kosten. Stokroos
 • De Keep an Eye Foundation, die op verschillende opleidingen jong talent ondersteunt, komt met een nieuw initiatief om verbindingen tussen verschillende vakgebieden te stimuleren. Met het initiatief ‘Maker zoekt maker’ zorgt Keep an Eye ervoor dat bijvoorbeeld een componist de perfecte tekstschrijver vindt, een circusclown zijn/haar fashion designer, een startende band een fotograaf etc. Hebben de twee partijen elkaar gevonden? Dan kunnen ze samen een projectplan met begroting indienen en aanspraak maken op maximaal 2500 euro om hun project te realiseren.
 • Alleen studenten of alumni (max. 5 jaar geleden afgestudeerd) van een Nederlandse kunstopleiding kunnen deelnemen. Keep an Eye foundation

 

prijzen, sponsoring

 • Iedere Nederlandse beeldende kunstenaar die de beeldende kunst zelfstandig en beroepsmatig uitoefent en op 1 januari 2020 nog geen 35 jaar is, kan meedingen naar een Koninklijke Prijs, groot € 9.000,’- De inschrijving is geopend tot 15 mei 2020. Paleis Amsterdam
 • Door het corona-virus wordt de uitreiking van de Libris Literatuur Prijs verplaatst naar 22 juni. tzum
 • Bette Westera en Sylvia Weve zijn de winnaars van de drieëndertigste Woutertje Pieterse Prijs. Zij ontvangen de prijs voor hun boek Uit elkaar dat is uitgegeven door Uitgeverij Gottmer. De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 15.000 euro. Woutertje Pieterse Prijs
 • De Annie M.G. Schmidtprijs, een initiatief van het Amsterdams Kleinkunst Festival en Buma Cultuur, is toegekend aan het lied Gewoon Opnieuw van Alex Klaasen. De tekst werd geschreven door Jurrian van Dongen en de muziek gecomponeerd door Peter van de Witte. De Annie M.G. Schmidtprijs bekroont het beste Nederlandstalige oorspronkelijke theaterlied van het voorgaande theaterseizoen. De prijs omvat een bronzen buste van Annie M.G. Schmidt, gemaakt door Frank Rosen, en een geldbedrag van 3.500 euro. Buma Cultuur
 • Eye Filmmuseum wil wereldwijd toonaangevend zijn in de wijze waarop film binnen een museale context wordt bewaard en getoond. Eye presenteert film als kunst, vermaak, cultureel erfgoed en maatschappelijk document. Hierbij is de digitale presentatie steeds belangrijker geworden. Voor hun digitale doorontwikkeling heeft Eye nu een partner gevonden in Bravoure. Sponsorreport

 

Kunstonderwijs

 • Johan Pas, kunsthistoricus en hoofd van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, vraagt zich af welke gevolgen de coronacrisis heeft voor het hoger kunstonderwijs. Welke kansen en uitdagingen biedt deze crisis, en is het kunstonderwijs daar klaar voor? ‘De kunstenaar van morgen moet én zichzelf redden én de kunstwereld reorganiseren.’ Rekto verso
 • Het coronalied ‘Zon’ heeft sinds 16 april een broertje. Studenten van de Eindhovense MBO-opleiding Metal Factory hebben het nummer (dat in maart door bekende Nederlanders werd gepresenteerd) op geheel eigen wijze onder handen genomen. Metal Factory heeft onderdak bij Dynamo in Eindhoven en is onderdeel van het Summa College. Het is de eerste opleiding ter wereld voor muzikanten in het metal-genre en bestaat sinds 2013. Eindhovens Dagblad

 

Kunstbeoefening

 • De video ‘Hier adem ik vrij’ is een ode aan Tilburg. Het filmpje is gemaakt in een periode dat de stad stil ligt. De gezongen ode is online te zien. Het lied in de video komt uit de gelijknamige voorstelling van Stichting Muziektheater Tilburg. Veel zangers en muzikanten zijn in de video te zien. Alleen of op grote afstand van elkaar. Ze zingen bij hun voordeur, spelen gitaar bij de Piushaven of drums bij de Concertzaal. Verder zijn beelden van de stad te zien: het centrum, het Spoorpark, het Willem II Stadion. Voor de première van muziektheater ‘Hier adem ik vrij’ wordt gezocht naar een vervangende datum. De video is gemaakt door Olivier Nijs en Alex de Bont. Brabants Dagblad
 • Normaal gezien zou The MusiCompany (TMC) uit Bergen op Zoom in november op de planken van Theater de Maagd staan met de musical All Shook Up. Maar de maatregelen rondom het coronavirus zorgen voor veel repetitieachterstand. Het bestuur heeft daarom samen met het artistiek team besloten de productie door te schuiven naar 4 tot en met 7 november 2021. Om niet helemaal van de radar te verdwijnen, wil TMC, als de maatregelen dat toelaten, in november een aangepaste voorstelling opvoeren in De Maagd. BN – De Stem
 • De spelers, met een beperking, van de Eindhovense theatergroep Carte Blanche kunnen dezer dagen niet samen repeteren voor hun nieuwe stuk, dus reizen de regisseurs Liesbeth Reeser en Stefan Jung naar ze toe. Met een bus en een mini-podium. Een voor een mogen ze een stukje spelen op het mobiele podium, ter voorbereiding op hun nieuwe voorstelling Kroonwerk, die op 16 en 17 juni te zien moet zijn in het Parktheater in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Hoe combineer je muziekonderwijs en technologie? Een interview met freelance muziekdocent Suzanne Ypma. Liedjes opnemen, componeren of een beat maken: experimenteren met muziek en technologie is haar tweede natuur. LKCA
 • Steeds vaker klopten mensen uit het onderwijs aan bij Kunst & co, een marktplaats voor cultuureducatie. Ze wilden aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren (OOL), het liefst ook met aandacht voor techniek. Een interview met Tim Ruterink, educator bij Kunst & co. LKCA
 • Kunst en cultuur zijn bij Vitalis een middel om net wat vrijer te denken, met elkaar in verbinding te komen, te genieten en iets moois te maken van het leven. Ook in Coronatijd. Zoals ‘’Vitamines voor de Geest’’ 1000 ouderen krijgen iedere twee weken postpakketjes van VitalisWoonZorg, het Van Abbemuseum en Wintertuin met daarin kunst-verlichting in tijden van Corona. Vitalis
 • Radio Social label is geboren uit creativiteit in crisistijd. Via Radio Social label wil Social Label de mensen in de werkplaatsen, de makers, betrekken, informeren en vooral ook een beetje vreugde en voorspoed brengen in tijden waarin angst, onzekerheid en isolement op de loer liggen, juist bij de meest kwetsbaren. Er is gekozen voor een medium waarin het woord aan de makers is. Hallo Hallo, wil je op de radio? Radio Social Label
 • CultuurCompaan bekommert zich al enige tijd middels verschillende culturele projecten om het welzijn van eenzame inwoners van Roosendaal. In de tijd van de coronacrisis vindt CultuurCompaan het van groot belang dat er aandacht voor hen blijft, vandaar het community-art-project Ik vergeet je niet. CultuurCompaan is in co-creatie met CC-educatie de initiatiefnemer van Ik vergeet je niet. Cultuur-Compaan

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Hoe moest de architectuur er na de Tweede Wereldoorlog in een verwoest Europa uitzien? In Modernism and the Professional Architecture Journal wordt een Europese naoorlogse (architectuur)geschiedenis geschreven op basis van de reguliere vakbladen die toen verschenen. Archined
 • In zijn essay ‘De Toekomst van Nederland, de kunst van richting te veranderen’, beschouwt de binnenkort uittredende Rijksbouwmeester Floris Alkemade in het licht van de grote vragen die op ons afkomen het belang en de aard van thema’s als de klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Alkemade betoogt dat onze hedendaagse welvaart zo’n onvoorstelbare vlucht heeft genomen dat iedere verandering allereerst als een bedreiging wordt ervaren. Juist nu het vermogen om van richting te veranderen aangesproken moeten worden. College van Rijksadviseurs
 • Architecten hebben altijd lessen getrokken uit grote epidemieën. Zo ook waarschijnlijk nu. Beleven we het einde van de kantoortuin? Worden kantoortafels die afgelopen jaren steeds kleiner werden weer groter? Zullen de enorme ziekenhuizen weer worden opgesplitst in kleinere eenheden, verdeeld over stad en land? Wouter Vanstiphout, hoogleraar in Delft, komt uitgebreid aan het woord. The Guardian
 • Een groep ontwerpers en architecten van Inbo vragen input om mee te denken aan hoe we online participatie organiseren in de anderhalve meter samenleving. Het Inbo team Urban Strategy heeft een toolbox samengesteld voor kennisdeling. BNA , BNI
 • In zijn boek The Rise of the Creative Class (2002) viert Richard Florida de opkomst van een nieuwe groep stedelingen die het stedelijke leven in al zijn facetten omarmt. In het meer recente The New Urban Crisis gaat Florida juist in op de toenemende verschillen tussen arm en rijk. Maar een stad in lockdown? Op het platform CityLab gaf hij aan hoe steden, met de nodige aanpassingen, weer tot leven kunnen komen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De Covid-19 pandemie geeft ontwerpers de kans om wereldwijde uitdagingen aan te gaan in plaats van “meer betekenisloze dingen” te maken, zegt ontwerper Hella Jongerius in deze videoboodschap die voor het Virtual Design Festival is opgenomen. Dezeen
 • Als gevolg van uitbraak van het coronavirus is het nu al gebruik om op straat en in winkels anderhalve meter afstand te houden. Maar ook op andere plekken zal dit de komende periode de nieuwe norm moeten worden, kondigde minister-president Mark Rutte aan. Met het werkplekconcept 6 Feet Office laat vastgoedadviseur Cushman & Wakefield zien hoe de kantooromgeving er dan uit kan komen te zien. Architectenweb
 • Hoe kunnen we ons klimaat binnenshuis gezonder maken met behulp van nieuwe materialen, ontwikkeld vanuit levende organismen? En welke rol hebben designers en architecten bij het ontwikkelen van deze gezonde ‘indoor gardens’? Op 2 april organiseerde het TextileLab van Waag de eerste online meetup in een reeks van drie binnen ons project LABS: Future Interiors. Waag
 • “Blijf veilig, zorg voor elkaar, houd afstand, bel je grootouders”, het zijn momenteel veelgehoorde opmerkingen. Ook op straat ontkom je er niet meer aan. Breda hangt sinds 10 april vol met honderden kleurrijke posters als reactie op de corona crisis. De posters zijn gemaakt door verschillende ontwerpers en opgehangen door cultuurorganisatie Graphic Matters met het doel alle Bredase zorgmedewerkers, vakkenvullers, pakketbezorgers, vuilnismannen en bewoners een hart onder de riem te steken. Graphic Matters
 • De uitreiking van de Creative Heroes Awards 2020 is verplaatst naar 25 juni 2021, zo laat de organisator weten. Dit is besloten in nauw overleg met de sponsoren en betrokken evenementpartners. Architectenweb , Creative Heroes Award

 

beeldende kunst

 • Hoe zorg je ervoor dat de herwaardering van de zorg die de COVID-19-crisis teweeg lijkt te brengen, blijft duren? Curator Staci Bu Shea over het begrip zorg binnen kunst en cultuur. Metropolis M
 • De Oude Kerk, Amsterdam en mister Motley vroegen kunstenaars te reageren op de vraag hoe de wereld er na COVID-19 uit zou moeten zien. Dit kan in de vorm van video’s, teksten en afbeeldingen. Deze bijdragen zullen op de website van mister Motley, de Oude Kerk en social media kanalen worden gedeeld. Dit om een breed gesprek op gang te brengen over wat anders kan en moet na deze crisis. Kunnen we onze gezamenlijke denk- en verbeeldingskracht gebruiken om een immense verandering te definiëren? Bijdrage van Sarah van Sonsbeeck en van Smári Róbertsson. Mister Motley , Mister Motley
 • Pennings Foundation is ook op afstand te bezoeken met behulp van Google Street View.
 • De exposities zijn vastgelegd in 360 graden met behulp van speciale camera’s. Ga naar de website en maak je keuze voor een tentoonstelling. Pennings Foundation
 • Ook museum ’t Oude Slot in Veldhoven heeft de deuren voor publiek moeten sluiten, maar toch doet zij iets om belangstellenden te laten genieten van museale objecten. Het museum is een countdownactie gestart waarbij elke dag een ander object wordt getoond met uitleg van cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers. Er wordt afgeteld naar 3 juni, de eerste openingsdag van het museum na 1 juni. Museum ’t Oude Slot , Eindhovens Dagblad

 

film en av

 • Go Short ging 15 april online, zodat alsnog een groot deel van het originele festival te zien is. Onder de titel We Are Nature zijn vier programma’s gewijd aan de natuur Nu de natuur vooral iets is om vanachter je raam te bekijken, biedt kunstmatige natuur uitkomst. Filmkrant
 • Het Imagine Film Festival 2020 is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Terwijl er aan een alternatief voor het festival wordt gewerkt zet Imagine een selectie aan korte films uit 2019 online onder de titel Imagine Rewind. Imagine Film festival
 • Filmaanbieders schieten thuiszitters te hulp met gratis aanbod. Een update. Filmkrant
 • Het geplande Balie-debat en de aansluitende vertoning J’accuse, de nieuwe film van Roman Polanski, gaat vanwege de coronacrisis niet door. In plaats daarvan wordt de film uitgebracht via Picl. Op De Balie TV interviewt programmamaker Parwin Mirrahimy schrijver Jessica Durlacher over de film en de regisseur, die al jaren wordt beschuldigd van verkrachting en zich met deze film lijkt te willen vrijpleiten. De film is vanaf 16 april te zien op Picl. De Volkskrant sprak drie Nederlandse vrouwelijke filmmakers over de film. Filmkrant , De Volkskrant
 • Filmwetenschapper Michael Walker stelt in zijn onlangs verschenen boek Endings in the Cinema dat de eindscène vaak een van de vitaalste en dus noemenswaardigste elementen van een film is. Wanneer de eigenlijke climax al achter de rug is en er niets meer te vechten of overwinnen valt, blijven de laatste minuten van een film het moment waarop we de personages nog één keer in de ogen kijken voordat ze zonder ons op pad gaan. Kevin Toma over het boek. De Volkskrant

 

letteren

 • Een thuiszittende taalliefhebber hoeft zich nooit te vervelen: het internet staat vol met taal waar je vrolijker en slimmer van wordt. Tien tips van de redactie van Onze Taal. Onze Taal
 • Vanaf 15 april opent De Nieuwe Nobelaer een AfhaalBieb. Wie al lid is van de bibliotheek, kan op de website een formulier invullen om boeken te kunnen lenen. Op het formulier kunnen mensen invullen in welk genre ze boeken willen lenen, en voor jeugdleden kunnen zij aangeven voor welke leeftijdscategorie boeken geschikt moeten zijn. Er kan niet worden gevraagd om specifieke boeken. Boeken die teruggebracht worden, gaan 2 dagen ‘in quarantaine’ en worden schoongemaakt. BN – De Stem

 

muziek

 • Met een knipoog naar het bekende televisieprogramma 2 Meter Sessies organiseert het Tilburgse muziekpodium Paradox op 1 mei de eerste in een reeks van 1,5 Meter Sessies. Op de reguliere concertavond en concerttijd – namelijk vrijdag om 20.30 uur – wordt er een liveconcert gestreamd van pianist Jeroen van Vliet en zijn Moon Trio. Meer namen voor de Paradox 1,5 Meter Sessies in mei worden binnenkort bekendgemaakt. Samen met Fontys AMPA (Academy for Music and Performing Arts) probeert Paradox zo veel mogelijk muziekstudenten de mogelijkheid te geven om te kunnen musiceren in het gebouw van Paradox. Tilburg. Stadsnieuws.nl
 • Hoe komt het toch dat Bach’s Matthäus-Passion zo populair blijft in een ontkerkelijkt Nederland? Over die vraag boog religie- en literatuurwetenschapper Ernst van den Hemel zich. Hij deed, in opdracht van het Meertens Instituut een aantal jaar onderzoek naar de passiecultuur in Nederland. Het resultaat is te lezen in zijn nieuwe boek Passie voor de Passie. Presentator Hans Haffmans sprak de schrijver uitgebreid in NTR Podium. Podium Radio 4
 • De Eindhovense trompettiste Sanne van Hek is overleden. Jazzenzo
 • Busy Bee, Jazzy Jay en Coke La Rock zijn de eerste namen voor het oldschool hiphopconcert van Urban Matterz in Helmond op 26 september. Eindhovens Dagblad

 

theater en dans

 • Theaterkrant heeft een dossier coronavirus. Met berichten over de podiumkunsten en de coronacrisis, maar ook aandacht voor theatermakers en (jeugd)gezelschappen, die vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het virus niet konden optreden. Theaterkrant

 

Brabantse makers

 • Op de plek waar in de Bossche wijk Zuid voorheen verzorgingshuis Zuiderschans stond, komt een nieuw, duurzaam en toekomstbestendig woonzorgcomplex. De nieuwbouw is ontworpen door KAW architecten in opdracht van zorginstelling Van Neynsel en woningcorporatie Zayaz, in dialoog met de omwonenden. Architectenweb
 • Ontwerper Maarten Baas heeft in een korte videoboodschap voor Virtual Design Festival uitgelegd hoe hij zich heeft aangepast aan coronavirus lockdown. Aan het einde zegt hij dat hij hoopt dat mensen zich geïnspireerd voelen. Dezeen
 • Ruim veertig afzeggingen voor voordrachten moest hij inmiddels noteren. Toch is de moed bij schrijver, cabaretier, spreker en taalkundige Wim Daniëls niet in de schoenen gezakt. “Nee, ik ben momenteel druk met het schrijven van een roman geïnspireerd door het huidige coronavirus én ik leg de laatste hand aan het corrigeren van de drukproef van mijn nieuwe boek dat begin juni moet uitkomen.” Groot Eindhoven
 • Over sommige boeken is het lastig recensies schrijven. Als het bijvoorbeeld moeilijk is om er positieve dingen over te zeggen, terwijl het tegelijkertijd wel iets heeft waardoor het een recensie verdient. Zo’n boek is de debuutroman van Sofie Smit, ‘Het perron’. Eindhovens Dagblad , inlog vereist , Sofie Smit
 • In de humoristische solovoorstelling ‘4EF4’ onderzoekt theatermaker Rebecca Schoolmeesters de waarde van de dood voor ons bestaan. Ze wisselt personages, die de mogelijkheden en de dillema’s rondom dit thema belichamen, af met haar eigen visie en gedachten. De voorstelling wordt in de Nieuwe Vorst opgevoerd, in oktober van dit jaar. Dat wordt de officiële première, maar al vóór die datum kan het publiek er kennis mee maken, want er komen huiskamer-try-outs in september. Tilburg.Stadsnieuws.nl

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie