Trends & Ontwikkelingen 17 oktober 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Het regeerakkoord van kabinet Rutte III vermeldt investeringen in kunst, cultuur en erfgoed. Kabinetsformatie 2017 , Boekman , VNPF , Theaterkrant
 • D’66 is trots op de forse investeringen in cultuur. Bezuinigingen uit het verleden worden teruggedraaid en er is weer ruimte voor bewezen kwaliteit én experiment. Alexander Pechtold: “We willen dat onze topinstellingen hun positie in binnen- en buitenland kunnen behouden. De fondsen krijgen de ruimte om in te zetten op vernieuwing en talentontwikkeling.” D’66
 • “De culturele sector is er, na een periode van flinke hervormingen, in geslaagd om nieuwe geldstromen, nieuw publiek en verrassende samenwerkingsvormen te vinden.” Met deze zin ontkent het regeerakkoord dat hervormingen de arbeidsmarkt hebben ontwricht en werkenden de prijs betalen. Gelukkig is er het advies ‘Passie Gewaardeerd’ met samenhangende maatregelen die nodig zijn om dat weer recht te trekken. De arbeidsmarktplannen uit het regeerakkoord bieden daar ook ruimte voor. Aldus de Kunstenbond in zijn reactie op het regeerakkoord. Kunstenbond
 • Kunsten ’92 is verheugd dat het nieuwe kabinet het belang voor Nederland onderkent van een gezonde culturele en creatieve sector. Kunsten’92
 • Het regeerakkoord besteedt veel aandacht aan de waarde en de bijdrage van musea voor ons land. Het akkoord spreekt over collectiemobiliteit, cultuureducatie, behoud van de Geefwet, ruimte voor onderzoek en nieuwe aankopen voor collecties. Ook stellen de vier coalitiepartijen extra budgetten voor de cultuursector in het vooruitzicht. Dit bedrag loopt op van 25 miljoen euro in 2018, naar 80 miljoen euro structureel in 2020. De Museumvereniging is blij dat de coalitie het publieke belang van musea volop erkent. Museumvereniging
 • Beeldende Kunst Nederland (BKNL) waarschuwt voor de gevolgen van de voorgenomen BTW-verhoging van 6 naar 9 procent. Zo’n verhoging heeft grote consequenties voor de verkoop van kunst en de toegangsprijzen voor musea en andere kunstinstellingen. Het stagneert de rijke ontwikkeling van de beeldende kunst in Nederland. BKNL
 • Er wordt de komende jaren oplopend van 25 miljoen euro in 2018, 50 in 2019 tot 80 miljoen in 2020 en 2021, extra per jaar vrij gemaakt om acute problemen in de culturele sector op te lossen. Een groep podiumkunstinstellingen, de zgn. zaaglijninstellingen, is gered door het regeerakkoord, volgens NAPK. NAPK
 • VNPF heeft de belangrijkste afspraken uit het regeerakkoord voor haar sector samengevat. VNPF
 • Uit het nieuwe regeerakkoord spreekt het belang van cultuureducatie en de toegankelijkheid van cultuur voor iedereen. Dat is goed nieuws, schrijft LKCA in een reactie. Maar de waarde van kunst en cultuur reikt veel verder dan het aankomend kabinet nu in het regeerakkoord beschrijft. Cultuureducatie en –participatie kunnen bijdragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Voor gefundeerd vertrouwen in de toekomst is een bredere visie op kunst en cultuur noodzakelijk. LKCA
 • Cultuurconnectie heeft voor haar leden een samenvatting gemaakt met speciale aandacht voor de punten die onze achterban, de Kunstencentra, muziekscholen en volksuniversiteiten, raken. Cultuurconnectie
 • De BNA is in haar reactie op het regeerakkoord positief over het feit dat de ondernemerslasten omlaag gaan. De keuze om de kracht van architectuur te koppelen aan technologische en duurzame ontwikkeling is kansrijk. De BNA vindt het daarentegen jammer dat het ten enenmale ontbreekt aan versterking van ruimtelijke regie en nieuw cultureel elan. BNA
 • De innovatie- en verbeeldingskracht van de creatieve industrie is bij uitstek geschikt voor het aanpakken van grote en noodzakelijke transities die het derde Kabinet Rutte haar regeerakkoord presenteert. Dat is de eerste conclusie die overblijft na lezing en duiding van ‘Vertrouwen in de toekomst’. Federatie Dutch Creative Industries
 • Kennisland is teleurgesteld in het regeerakkoord. De organisatie is blij met de duidelijke betrokkenheid met open toegang tot kennis, informatie en erfgoed. Uit de cultuurparagraaf blijkt een beknopte visie op cultuur. Bovendien is er in het hele akkoord geen enkel woord te vinden over een van de meest structurele problemen van de culturele sector: de precaire inkomenssituatie van onafhankelijke makers en creatieven die de ruggengraat van de culturele sector vormen. Kennisland
 • Het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) heeft de voorgestelde maatregelen in het regeerakkoord bestudeerd en constateert dat een aantal maatregelen grote consequenties heeft en serieuze schade aan de sector kan toebrengen. NUV
 • Koninklijke Boekverkopersbond en Nederlandse Uitgeversverbond zijn niet blij met btw-plannen. Volgens het NUV, dat zich baseert op cijfers van het ministerie van Financiën, kan het de sector zo’n 90 miljoen gaan kosten. Boekbond.nl , NUV
 • GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus zijn samen met maatschappelijke organisaties, o.m. CPNB en de Koninklijke Boekverkopersbond, een handtekeningenactie begonnen tegen de geplande btw-verhoging van het nieuwe kabinet. Geen BTWVerhoging
 • Demissionair minister Bussemaker (OCW) beantwoordt vragen van het Kamerlid Rog (CDA) over het besluit van de provincie Noord-Brabant om vanaf 2018 een half miljoen te bezuinigen op de philharmonie zuidnederland. Ze vindt het teleurstellend dat de provincie Noord-Brabant zonder bestuurlijk overleg met de andere subsidiegevers op zo’n korte termijn een bezuiniging op het subsidie van philharmonie zuidnederland doorvoert. Ze heeft alle subsidiepartners uitgenodigd voor een bestuurlijk overleg. Rijksoverheid.nl , Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Zeven instellingen hebben bij het ministerie van OCW een aanvraag ingediend om te worden aangewezen als een professionele organisatie voor monumentenbehoud. Minister Bussemaker vraagt de Raad voor Cultuur over deze aanvragen een advies uit te brengen. Raad voor Cultuur
 • Dit najaar onderzoekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in een midterm review wat de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) heeft gebracht. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) neemt de gelegenheid om haar visie te geven op de Bibliotheekwet. VOB
 • Er komt een nieuw juridisch kader voor crowdfunding. Minister Dijsselbloem van Financiën nodigt betrokken partijen, zoals de grote crowdfundingplatformen en relevante advocatenkantoren uit om met hem na te denken over de invulling van dat kader. Rijksoverheid.nl
 • IPO, G32 en G4 nodigen de Rijksoverheid uit om samen op te trekken bij de verstedelijkingsopgave. Het advies “De verstedelijkingsopgave van Nederland” werd aangeboden aan Peter Heij, Directeur-Generaal Ruimte van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. IPO
 • Bureau ICT-toetsing (BIT) maakt zich zorgen over de ontwikkeling van het digitale stelsel van de Omgevingswet en adviseert het huidige programma flink te reduceren omdat het te complex is. Ter illustratie van de complexiteit: er moeten nu naar schatting zo’n 80.000 begrippen worden vastgelegd en in het overzetten van landelijke regelgeving naar het nieuwe systeem gaat naar verwachting zo’n 35 mensjaren werk zitten. Binnenlands bestuur
 • De energietransitie vraagt om een grootscheepse verbouwing van Nederland. Met een nationaal klimaat- en energieakkoord en een Klimaatwet geeft het gepresenteerde regeerakkoord de richting aan. En toch, op al die bijeenkomsten over de energietransitie wordt aan het eind van de dag dezelfde conclusie getrokken: het gaat niet snel genoeg. Het is tijd om de energietransitie centraal te stellen in omgevingsbeleid en in te zetten op Energy Oriented Development. ruimtevolk
 • Tijdens het symposium Kwaliteit in Context dat wordt gehouden op 10 november in Leeuwarden, wordt er stilgestaan bij de vraag of kwaliteit van kunst en cultuur een universeel begrip is of dat dit onlosmakelijk verbonden is (of zelfs moet zijn) met de context van een stedelijke regio. Dit is een landelijk symposium de organisatoren culturele partners uit alle regio´s oproepen om met elkaar in gesprek te gaan. Het symposium is georganiseerd door We the North, het netwerk van de experimenteerregio Noord van de 7 Noordelijke overheden. We the North
 • De provincie Drenthe en de Drentse gemeenten hebben hun samenwerking op het gebied van cultuur versterkt met het ondertekenen van het cultuurconvenant 2017-2020. Tijdens het FestiValderAa 2017 werd al een culturele impuls van bijna 1 miljoen euro bekendgemaakt. Nu zijn in het convenant 10 gezamenlijke cultuurprojecten benoemd, die in het teken staan van het verbinden en stimuleren van initiatieven uit de Drentse samenleving. Drenthe
 • Rob Scholte mag voorlopig in het oude postkantoor van Den Helder blijven wonen en werken. Dat oordeelde de rechter g in het kort geding dat de gemeente Den Helder tegen de kunstenaar had aangespannen. De Volkskrant
 • De gemeente Capelle aan den IJssel besteedt jaarlijks ongeveer 3 miljoen euro aan cultuursubsidie. Maar of dat bedrag doelmatig wordt besteed, is niet vast te stellen. Concrete, toetsbare cultuurdoelstellingen ontbreken namelijk. Ook is het bereik van de cultuurinstellingen onbekend. Dat concludeert de Rekenkamer Capelle aan den IJssel in haar rapport ‘Zicht op cultuur, onderzoek naar doelmatigheid cultuursubsidies’. Binnenlands bestuur

 

noord-brabant

 • Het klopt dat de provincie Noord-Brabant vanaf 2018 minder subsidie verstrekt aan philharmonie zuidnederland, ‘maar dat gebeurt niet zonder overleg of vooraankondiging.’ Gedeputeerde Swinkels van Noord-Brabant beantwoordt de gastopinie over de korting op de subsidie aan philharmonie zuidnederland van Thijs Bonger, recensent klassiek. Zijn artikel stond vol conclusies en aannames die niet kloppen. Henri Swinkels tumblr , BN – De Stem
 • Het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant om de subsidie aan philharmonie zuidnederland met ingang van 2018 met 5 ton jaarlijks te korten valt bij publiek, bedrijfsleven en pers niet in goede aarde. In de discussie hierover komt een aantal vragen regelmatig terug. Stefan Rosu, intendant & bestuurder van de philharmonie zuidnederland, beantwoordt de vijf meest belangrijke vragen, omdat hij merkt dat in de politieke discussie steeds meer afstand lijkt te worden genomen van de feiten. Hij onderbouwt zijn antwoorden met stukken van de provincie Noord-Brabant, die schriftelijk zijn vastgelegd en door iedereen kunnen worden geverifieerd. philharmonie zuidnederland
 • Ter informatie aan Provinciale Staten vraag- en antwoorddocument van philharmonie zuidnederland `met antwoorden op meest gestelde vragen rondom subsidiekorting op orkest`. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • De laatste begroting van de coalitieperiode 2014-2018 laat een solide financiële positie zien. Samen met de stad maakt het college van B& W van Breda af waar ze aan begonnen is. Breda
 • Er zijn fouten gemaakt bij de installatie van de LED-lampen waarmee sinds december de Grote Kerk gekleurd wordt uitgelicht. Die fouten worden hersteld. Dat gaat, zo verwacht de gemeente Breda, zo’n 60.000 euro kosten. Een bedrag dat voor rekening komt van de aannemers. BN – De Stem
 • De stembus voor de Dirk Roosenburgprijs 2017 is geopend. Het publiek kan een stem uitbrengen op tien projecten die genomineerd zijn voor de tweejaarlijkse architectuurprijs van de gemeente Eindhoven. Eindhoven , Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense wethouder Torunoglu deed op 11 oktober in het Stadhuis de aftrap voor het project ‘Boeiende Binnenstad’. Daarvoor lanceerde hij een zogeheten CityChallenge. Daarin wordt de komende periode samen met o.m. bewoners en ondernemers gewerkt aan een nieuw ontwerp voor de openbare ruimte van de binnenstad. De gemeente Eindhoven heeft voor de herinrichting € 10 miljoen gereserveerd. Eindhoven
 • Meerdere projectontwikkelaars hebben zich bij Philips gemeld omdat ze interesse hebben in het kopen van Evoluon. De Eindhovense gemeenteraad volgt het verkoopproces met argusogen nu diverse vastgoedondernemingen al interesse tonen. Het Evoluon en de omringende tuin blijft wat de gemeenteraadsleden betreft intact. Er is onduidelijkheid over de status van het Evoluon als Rijksmonument. Het gebouw blijkt in 2013 wel te zijn voorgedragen maar een officiële verlening van die status heeft tot dusver nog niet plaatsgevonden. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant
 • Nu is gebleken dat leegstaande fabriekshal van Vlisco op te knappen is, wil de Helmondse wethouder Frans Stienen in overleg met de directies van de musea. „We moeten nu kijken hoe het gebouw is in te vullen.” Stienen verwacht eind december of begin januari ‘de volgende stap te kunnen zetten’. „Dan verwacht ik een besluit over de toekomst te kunnen nemen.” Eindhovens Dagblad
 • Stadskunstenaar Rocco Verdult heeft tijdens de Nacht van de Cultuur in de bibliotheek van Helmond zijn ontwerp gepresenteerd waarmee de cultuurzone in de Helmondse binnenstad op de kaart gezet moet worden. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • De problemen rond de Bosch Parade 2018 lijken groter dan aanvankelijk gedacht. Stichting Tijdvaarders wil nu ook dat de gemeente ’s-Hertogenbosch al vast 25.000 euro vooruit betaalt om de manifestatie te kunnen organiseren. Brabants Dagblad
 • Sinds een jaar heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch een nieuw systeem van cultuursubsidies. Wethouder van Olden is tevreden over hoe het tot nu toe gaat. “Het zorgt voor een stevige basis voor culturele organisaties in ’s-Hertogenbosch. Projectsubsidies zorgen voor flexibiliteit en geven ruimte aan doorstroom in de programmering.” ‘s-Hertogenbosch
 • Een eenmalige bijdrage van de gemeente ’s-Hertogenbosch voor een nieuw project van Minitopia : met een interactieve online tool brengen bewoners het sociale netwerk van de wijken de Slagen en Rompert in kaart. Zo ontstaan nieuwe verbindingen en netwerken in de wijken. Ook komt er een voedselbos. In Minitopia onderzoeken kunstenaars samen met bewoners het flexibele woonleven. ‘s-Hertogenbosch
 • Het Tilburgse college heeft haar laatste begroting gepresenteerd voor het coalitieprogramma 2014-2018. Trots op de bereikte resultaten gaat in deze begroting hand in hand met flinke ambities. Nieuwe winkels, ruimte voor voetgangers en fietsers, meer groen en de verbouwing van stadskantoor 1 moeten de Tilburgse binnenstad nog sterker maken. Het centrum krijgt een extra impuls. Voor cultuur in het publieke domein wordt twee jaar lang 3 ton uitgetrokken. Het college investeert in 2018 1 miljoen in creatieve broedplaatsen en ateliers in de stad. In de Spoorzone gaat in 2018 zowel de LocHal als Gebouw 88 open. Tilburg , Brabants Dagblad
 • Uit vijf ontwerpen is Lus in het Landschap door Tilburgers gekozen tot uitkijktoren in Moerenburg. De toren in de vorm van een spiraal wordt 25 meter hoog en bestaat uit een langzaam omhoog lopend voetpad. Het ontwerp is gemaakt door Elena Lledó. Zo’n 1.100 mensen brachten een stem uit. Dat is meer dan CuPuDo, organisator van de stemming, had verwacht. Tilburg , Brabants Dagblad
 • Voor het realiseren van de Uitkijktoren in Moerenburg en kunstwerk de Pagode in de Reeshof stelt het Tilburgse college 3 ton ter beschikking. Het geld gaat naar CuPuDo, de organisatie die kunst in de openbare ruimte in de stad realiseert en plannen van burgers begeleidt. B en W zijn tevreden over CuPuDo en willen de organisatie in 2018 en 2019 blijven steunen. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Op 9 oktober sprak de Commissie Grondgebied van de gemeente Bladel haar voorkeur uit voor een combinatie van twee van de vijf toekomstscenario’s voor de invulling van De Egyptische Poort: de scenario’s Kempische Poort en Toren van Bladel. Deze scenario’s werden gemaakt in het atelier dat de gemeente samen met Architectuur Lokaal organiseerde met vijftien jonge ontwerpers. Tijdens de gemeenteraadsvergadering die op 9 november plaatsvindt wordt een definitieve richting gekozen. Architectuur Lokaal , Eindhovens Dagblad
 • B&W van Etten-Leur wil het voormalig internaat Edward Poppe slopen en er honderd appartementen bouwen. De bouwkundige staat van het pand is slecht, de cultuurhistorische waarde te verwaarlozen en nieuwbouw zou veel goedkoper zijn. Het stuitte op veel verzet van erfgoedorganisaties. Een meerderheid van de raad veegde het collegevoorstel voor de zomer van tafel. Het college heeft nu drie scenario’s voorbereid waarvan er twee met behoud van de voorgevel zijn. Er wordt binnenkort over gesproken met de raad. BN-De Stem
 • Wie in de gemeente Geertruidenberg plannen heeft voor een stuk grond, moet voortaan eerst archeologisch onderzoek laten doen. Dit geldt nu alleen voor de kern Geertruidenberg, maar dit wordt nu ook een verplichting voor Raamsdonk en Raamsdonksveer. Dat staat in het nieuwe archeologiebeleid van de gemeente Geertruidenberg. BN – De Stem
 • Als zestiende gemeente heeft Hilvarenbeek zich aangesloten bij het Jeugdcultuurfonds Brabant. Brabants Dagblad
 • De stichting Vrienden van Andreas Schotel is de winnaar van de Jan Naaijkens Ring, de tweejaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Hilvarenbeek. Brabants Dagblad
 • Cultuurcentrum Tiliander in Oisterwijk opent na een drastische ombouw. ,,VVV, muziekschool, bibliotheek, het verenigingsleven en het theater: het waren hier allemaal eilandjes. Wie straks binnen komt, ziet geen muren. Je ticket of een wandelroute kopen, boeken lenen, krantje lezen met een tosti erbij: dat alles speelt zich in één ruimte af.” Brabants Dagblad
 • Er komt geen doorstart van het Museum voor Vlakglas- en Emaillekunst in Ravenstein.Het gemeentebestuur van Oss heeft besloten om geen fundamenteel hogere bijdrage te leveren om de exploitatie sluitend te maken. Teleurstellend voor het museumbestuur, en andere organisaties die activiteiten in de voormalige pastorie van Ravenstein willen houden. Het ontbreken van concrete bijdragen uit Ravenstein was voor het Osse gemeentebestuur mede aanleiding om de doorstart niet te ondersteunen. Katinka Waelbers bestrijdt dat. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Roosendaal krijgt met ingang van 2019 zijn Cultuurfonds. Het fonds wordt jaarlijks gevuld met 150.000 euro: naast de gebruikelijke 120.000 euro aan subsidie voor amateurverenigingen stort de gemeente hier ieder jaar nog eens 30.000 euro extra in voor het verder versterken en uitbreiden van het Roosendaalse culturele veld. BN – De Stem
 • AlleeWonen werkt bij de verbouwing van Parrotia nauw samen met bibliotheek VANnU. Samen investeren beide partijen iets meer dan één miljoen euro in de opknapbeurt. Verrijken wordt de belangrijkste functie van ‘het nieuwe Parrotia’. O.m. op het gebied van taal en cultuur door bijvoorbeeld de aanwezigheid en de verschillende activiteiten van VANnU. Algemeen Dagblad
 • Beeldend kunstenaar Benjamin Scheltema heeft de Cultuurprijs Roosendaal gewonnen. Bij de jongeren ging de prijs naar jeugdtheater Hofplein voor de voorstelling Dromen met waargebeurde verhalen over Roosendalers tijdens de Tweede Wereldoorlog. BN – De Stem
 • Inwoners van Son en Breugel mogen zelf kiezen welke kunstwerken de rotondes op de Boslaan/Het Zand en Planetenlaan/Kometenlaan gaan sieren. Stemmen op de vijf voorgeselecteerde ontwerpen kan nog de hele maand. Initiatiefnemer het Stakenburgfonds koos als overkoepelend rotondethema voor ‘bevrijding’. Eindhovens Dagblad
 • De Odaparochie heeft officieel bekend gemaakt dat de Sint Petrus’ Bandenkerk in Son al op 3 december gaat sluiten. Het voorlopig ontwerp van een nieuw kerkje is tegelijkertijd openbaar geworden. Gerard Swinkels, drijvende kracht achter het burgerinitiatief dat met ruim 1300 handtekeningen tevergeefs pleitte voor hergebruik van de kerk als dorpshuis (mfa, multifunctionele accommodatie), is woedend. Eindhovens Dagblad
 • Cafébazen en organisatoren van festivals in Uden weten vanaf 2018 precies of ze binnen de toegestane geluidsnormen blijven. Als er te veel lawaai geproduceerd wordt, krijgen ze een sms’je zodat de geluidsknop bijgesteld kan worden. De gemeente Uden hoopt op deze manier de groeiende overlast tegen te gaan. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • No Man’s Land is een jaarlijks programma voor makers én de mensen die zich voor hen inzetten. De expertmeeting heeft als focus het zichtbaar maken van het creatieve proces en verbinden van opkomend talent met het professionele en culturele circuit. Hoe houdt de maker zich staande in een onstuimige omgeving waarin markt, publiek en financiering trekken aan het creatieve proces? Enkel maken is niet genoeg; de artiest moet zich zakelijk en organisatorisch ontwikkelen. Het programma van de eerstvolgende dag op 2 november is bekend. De Coöperatie
 • Architectenbureaus vinden BIM, 3D-printing en prestatiegericht ontwerpen de belangrijkste technologietrends voor de komende vijf jaar. De meeste bureaus zien deze als kansrijk voor de architectenbranche. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2017. BNA
 • Na tien succesvolle edities draagt oprichter Kees van der Hoeven de organisatie van de Architect van het Jaar Prijs over aan architectuurplatform Architectenweb. Na een tussenjaar zal Architectenweb vanaf 2018 de inmiddels gerenommeerde prijs gaan uitreiken. En dan ingebed als de hoofdprijs binnen de Architectenweb Awards. Architectenweb
 • De Dutch Design Week levert Eindhoven veel geld op. Hotels, horeca en winkeliers profiteren. Maar belangrijker is dat deelnemers aan de week er opdrachten binnen halen voor de rest van het jaar. ‘En dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om te doen is”, vertelt directeur Martijn Paulen. Met het onderzoek dat Dynamic Concepts dit jaar gaat doen hoopt de organisatie een compleet beeld van de waarde van de DDW te krijgen. Mediawaarde, uitgaven in de stad, opdrachten voor deelnemers en werk voor standbouwers bijvoorbeeld. Eindhovens Dagblad
 • Naast haar baan als artistiek directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam runt Beatrix Ruf een kunstadviesbedrijf. Deze besloten vennootschap, Currentmatters, maakte in Rufs eerste volledige jaar als directeur van het Stedelijk, in 2015, een winst van ten minste 437.306 euro. Dat blijkt uit het jaarverslag dat bij de Kamer van Koophandel is gedeponeerd. De gemeente Amsterdam wil snel in overleg met directie en raad van toezicht om de onduidelijkheid uit de wereld te krijgen, aldus een voorlichter. NRC , inlog vereist , Trouw
 • Bas Heijne wijdt een column aan de affaire Ruf. “Het akelige beeld dat door het gesjoemel van deze museumdirecteur oprijst: naar buiten toe eindeloos betrokken bij de wereld van nu, maar intussen volledig vergroeid met een klein internationaal circuit van gelijkgestemden, waarbij particuliere (financiële) belangen boven de publieke zaak gaan, namelijk de positie die het Stedelijk in onze samenleving inneemt. “ NRC
 • Het Stedelijk van Abbemuseum in Eindhoven ziet laat af van een lichtkunstproject. Het ontwerp wordt aantrekkelijk genoemd, maar de kosten voor de realisatie van het project zijn te hoog geworden, zo wordt aangegeven. De Eindhovense kunstenaar Munne die het neonwerk heeft ontworpen, het zou getoond worden in de voortuin van het museum tijdens Glow, is verbolgen. Eindhovens Dagblad
 • Het Haagse Quartair bestaat 25 jaar en greep dit jubileum aan om een avond te organiseren over kunstenaarsinitiatieven. Miriam van Ommeren over deze avond in een eerste van een reeks artikelen over de meerwaarde van ‘het discursieve programma’’ in de kunstsector. Ze doelt op ‘verdiepende’ evenementen zoals film screenings, boekpresentatie, lezingen en debatten. Tubelight
 • De Stichting Jheronimus Bosch 500 en de Belastingdienst liggen met elkaar in de clinch over de opbrengst van het succesvolle herdenkingsjaar. De Belastingdienst wil vennootschapsbelasting heffen op de opbrengst van tussen de 450.000 en 500.000 euro. Brabants Dagblad
 • Tijdens het Nederlands Film Festival organiseerden Documentaire Producenten Nederland en Dutch Directors Guild de Masterclass Internationaal Coproduceren, gegeven door de Deense producent Lise Lense-Møller. Na de masterclass volgde een Nederlandse case-study aan de hand van de documentaire ‘How to meet a Mermaid’ met Coco Schrijber en Frank van den Engel van Zeppers Film. Een verslag. DDG
 • Op 11 oktober 2017 hebben RODAP en PAM de onderhandeling over een collectieve vergoeding ‘hoofdmakers’ voor video on demand afgerond. RODAP
 • Pathé opent in december in Pathé De Munt (Amsterdam) en Pathé De Kuip (Rotterdam) de eerste twee 4DX-zalen. 4DX brengt de bioscoopervaring naar een nieuw, vierdimensionaal niveau. Filmkrant , Holland Film Nieuws
 • Op dit moment is de grootste internationale boekenbeurs, de Frankfurter Buchmesse, weer volop aan de gang. Uitgevers en literaire agenten uit ruim 100 landen zijn in meer dan 7200 stands, verdeeld over zes enorme hallen, volop in de weer vertaalrechten van hun paradepaardjes te verkopen aan buitenlandse bieders of zelf de rechten binnen te slepen van veelbelovende titels uit het buitenland. Dit jaar is Frankrijk gastland. Literatuurplein
 • Het Nederlandse lees- en schrijfplatform Sweek heeft een nominatie voor Booktech Company of the Year in de wacht gesleept. Op de Frankfurter Buchmesse zijn de nominaties bekend gemaakt; op 1 december a.s. wordt op The FutureBook Conference de winnaar bekend gemaakt. inct.nl
 • Een collectief van auteurs, burgers, professionals en ondernemers is onder de naam Schoon Schip een petitie gestart, met als doel om steun te krijgen voor een onafhankelijk onderzoek naar Buma/Stemra. De petitie is gestart door KleanMusik, een in 2013 opgerichte organisatie die zich inzet voor een rechtmatige uitbetaling aan auteurs. KleanMusik wil met de petitie steun krijgen voor negen opgestelde moties, die bij de Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra op 30 oktober moeten worden ingediend. Entertainment Business , Avaaz , KleanMusik
 • De problemen waar zwarte dj’s in Nederland tegenaan lopen. Hoe ervaren zwarte dj’s en producers dit gebrek aan diversiteit ervaren, en wat de industrie zou kunnen doen om die diversiteit te bevorderen. Noisey
 • Boef, Dakota, Equalz, Iguana Death Cult, Komodo, Korfbal, Roxeanne Hazes en Wulf zijn bevestigd voor ESNS (Eurosonic Noorderslag) 2018. Ze spelen zaterdag 20 januari met nog zo’n vijftig andere Nederlandse acts op Noorderslag. Buma Cultuur
 • Met de vorige editie beleefde het Amsterdam Dance Event een voorlopige piek, zowel inhoudelijk als wat betreft de bezoekersaantallen. De 2017-editie van de jaarlijks terugkerende en wereldwijd toonaangevende conferentie en het daaraan gekoppelde festival staat in het teken van continuering en het zetten van de volgende stap. Entertainment Business
 • Het Tilburgse festival Roadburn voegt de Koepelhal als locatie toe. Het festival wordt niet groter door deze toevoeging. Roadburn zet daar bands neer die te klein zijn voor het grote podium en te groot zijn voor de kleine podia. Dudok blijft een locatie voor optredens evenals Popppodium 013 met de grote en kleine zaal. Brabants Dagblad
 • De Bluesroute in Helmond biedt in drie dagen 32 acts uit o.m. Amerika, België, Spanje en Engeland. Het festival is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Eindhovens Dagblad
 • Aanbieders van tickets hebben geluisterd naar de waarschuwing die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft afgegeven. Volgens ACM worden kaartjes nu aangeboden inclusief boekingskosten en andere kosten. Entertainment Business
 • Een discussie met 5 theaterdirecteuren en twee impresario’s over de stelling dat de ongesubsidieerde cabaretiers de gesubsidieerde toneel-, dans- en operagezelschappen in leven houden. Zij trekken de volle zalen en daarmee de inkomsten waarmee die andere kunstvormen in stand gehouden kunnen worden. Cijfers daarbij : sinds 2003 is het aantal cabaretiers dat in de theaters staat gestegen van 137 naar 255. Het aandeel van cabaret in de voorstellingen is al ongeveer tien jaar stabiel (16 tot 17 %) is. Dat is één op de zes voorstellingen. NRC , inlog vereist
 • Producent Mike Vullings heeft de geplande tour van de rockmusical War of the Worlds de dag voor de première in Tilburg afgelast. De Brabantse producent had van Buma/Stemra toestemming gekregen voor het gebruik van de muziek. De Jeff Wayne Music Group beslist echter over de uitvoering ervan en was het op basis van de laatst ingediende plannen oneens met producent, onder meer over het gebruik van instrumenten en het missen van een dirigent. Theaterkrant

Financiering

 • In september ontvingen 11 beeldend kunstenaars van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT). De bijdrage is bedoeld voor kunstenaars die minstens vier jaar een beroepspraktijk hebben. De bijdrage kan op ieder moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
 • 10 beeldend kunstenaars ontvingen onlangs van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Jong Talent. De bijdrage kan op ieder moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
 • Op 30 oktober organiseert het Mondriaan Fonds een Open Huis in Middelburg. Tijdens de bijeenkomst kunnen kunstenaars, bemiddelaars, instellingen, opdrachtgevers en andere geïnteresseerden informatie vergaren over de bijdragemogelijkheden en de activiteiten van het Mondriaan Fonds. Aanwezig is de recent benoemde regiomakelaar Zuid, van het fonds, Rebecca Nelemans. Mondriaanfonds
 • In de derde subsidieronde 2017 van de regeling Projectsubsidies voor publicaties van het Letterenfonds, de aanvraagronde voor de zogeheten ‘oeuvrebouwers’, is een bedrag van 886.500 euro besteed; 48 projectsubsidieaanvragen van 47 auteurs konden worden gehonoreerd. Elf aanvragen zijn afgewezen. De verleende bedragen per project variëren in deze ronde van 10.000 tot 45.000 euro. In de tweede en derde ronde van 2017 was er sprake van een onderbesteding van het budget. De totale omvang ervan is voldoende om 7 in de eerste ronde op budgettaire gronden afgewezen aanvragen nu alsnog te honoreren. Letterenfonds
 • De Letterenfonds Vertaalprijs 2017 gaat naar Balkan-specialist Roel Schuyt. Sinds de jaren negentig vertaalt hij een grote diversiteit aan auteurs uit Centraal-Europa. De oeuvreprijs wordt op 8 december a.s. in Amsterdam uitgereikt. Aan de bekroning is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Letterenfonds
 • Op 9 oktober 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam tussenvonnis gewezen in de door LeineRoebana aangespannen rechtszaak over het negatieve subsidiebesluit van het Fonds Podiumkunsten. De Rechtbank heeft op een aantal onderdelen geconstateerd dat sprake is van zorgvuldigheids- en motiveringsgebreken in FPK’s besluitvorming. De Rechtbank biedt het FPK de mogelijkheid deze gebreken te herstellen in een aangepast besluit. Daarna zal de Rechtbank zijn eindvonnis wijzen. LeineRoebana is hoopvol gestemd op een positieve uitkomst. LeineRoebana , Theaterkrant
 • De Europese Commissie publiceerde de resultaten van de oproep voor de Ontwikkeling van een Individueel Project (tweede deadline – 20 april 2017). Uit Nederland werden vijf projecten geselecteerd. Nederland heeft na Frankrijk het hoogste bedrag (235.000 euro) ontvangen en het hoogst aantal geselecteerde projecten (vijf). Creative Europe Desk
 • Het MEDIA-gesteunde plattform Olffi heeft de grootste databank opgebouwd met daarin financieringsmogelijkheden voor film, televisie en nieuwe media. De databank bevat gegevens uit 85 landen en honderden subsidieregelingen en productie-incentives. Creative Europe Desk
 • Tot en met 30 september 2017 was het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de PLUS-ronde van de Stichting Cultuur Eindhoven. . Er konden aanvragen voor PLUS-programma’s en PLUS-projecten in worden gediend. Voor de PLUS-regeling heeft stichting Cultuur Eindhoven (CE) op 1 oktober 2017 in totaal 37 aanvragen ontvangen; 18 aanvragen voor programma’s en 19 aanvragen voor projecten. In totaal zijn er 9 nieuwe aanvragers die vanaf 2016 geen middelen uit het budget voor kunst en cultuur hebben ontvangen en nog niet eerder een aanvraag hebben ingediend bij CE. Cultuur Eindhoven
 • De BankGiro Loterij heeft haar bijdragen aan het Drents Museum in Assen en Museum De Fundatie in Zwolle met vijf jaar verlengd. Museum Actueel , Museum Actueel
 • Het bestuur van de société Gavigniès maakte bekend dat de onlangs ingestelde Prix Madeleine Margot voor de eerste keer wordt toegekend. Laureaat is violiste Lonneke van Straalen. Aan de prijs is een bedrag van € 50.000 verbonden. De Prix Madeleine Margot is een ‘aanmoedigingsprijs voor bewezen talent binnen de klassieke muziek’. Gavignies , De Volkskrant
 • Het geefgedrag aan cultuur door huishoudens en bedrijven is in 2015 duidelijk toegenomen. Daarnaast is de financieringsmix van culturele instellingen evenwichtiger geworden: de inkomsten van culturele instellingen uit subsidie zijn in de periode 2012‐2015 afgenomen en de private inkomsten toegenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centrum van Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam. De Geefwet blijft. De Dikke Blauwe , De Dikke Blauwe

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Vier architecten zijn genomineerd voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2017. Uit meer dan 50 gebouwen die in de afgelopen twee jaar zijn opgeleverd selecteerde de jury vier inzendingen, die naar het oordeel van de jury het jaarthema ‘tijdgeest’ op inspirerende wijze weerspiegelen. Museumeiland Biesbosch te Werkendam van Studio Marco Vermeulen, en de AV-Terminal in Breda van Koen van Velzen zijn genomineerd. De Architect , BN – De Stem
 • Ontwerpen voor een coöperatieve economie. Deel 4 van de serie door Philip Krabbendam : De straat: oefengebied. De Architect
 • Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de voormalige koepelgevangenis in Arnhem in de verkoop gezet. Het complex De Berg staat als één geheel te koop en bestaat uit de koepelgevangenis met bijgebouwen op het omliggende terrein. De gebouwen zijn voor een deel rijksmonument. Volgens het Rijksvastgoedbedrijf leent het complex zich goed voor een combinatie van wonen met werken of andere functies, waarbij kan worden gedacht aan zorg en maatschappelijke voorzieningen. Architectenweb , Rijksvastgoedbedrijf
 • Op 1 november 2017 wordt de promotieprijs De Meester voor de derde keer uitgereikt in Het Nieuwe Instituut. De prijs, waar alleen afgestudeerden van de academie voor in aanmerking komen, dient ter ondersteuning van de promotie van het werk van de architect of stedenbouwer en bedraagt 5000,00 euro. De Architect
 • De expositie ‘Change the System’ in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam toont design van ontwerpers, die de ambitie hebben om de wereld te veranderen – in kleine stappen of met een groot gebaar. De tentoonstelling geeft een beeld van de veranderkracht van het hedendaags design. Ontwerpers als Eric Klarenbeek, Iris van Herpen, Jólan van der Wiel, Dave Hakkens, Boyan Slat en Christien Meindertsma verbinden zich aan de drie actuele thema’s: schaarste, conflict en meerstemmigheid. Een belangrijk onderdeel van de expositie is dat ontwerpers het publiek actief bij hun projecten betrekken. Museum Boijmans van Beuningen
 • De tentoonstelling Beyond Generations in het Van Abbemuseum toont werk van verschillende generaties ontwerpers die studeerden aan Design Academy Eindhoven. De expositie is gemaakt door Annemartine van Kesteren. Ze maakte er geen historisch overzicht van. In aanloop naar haar 75-jarige jubileum kijkt Design Academy – opgericht in 1947 – terug op de sporen die zij naliet in de samenleving. Dit is de eerste in de serie van 5 exposities onder de titel Traces. Omroep Brabant , Stedelijk van Abbemuseum
 • Meer dan 2500 vormgevers en designstudio’s laten de komende Dutch Design Week hun nieuwste werk zien. Op meer dan 100 plekken in de stad. Je kunt naar bijna 500 tentoonstellingen, seminars, shows, presentaties, workshops en muziekuitvoeringen. Kunstredacteur Rob Schoonen struinde door het aanbod van de 16e editie en zette 10 dingen op een rij die je in ieder geval moet zien. Het Eindhovens Dagblad heeft weer een speciale webpagina met DDW berichten. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Tijdens de Dutch Design Week praat Wilfried de Jong in het televisieprogramma De toekomstbouwers met acht veelbelovende jonge designers. Juryleden Afaina de Jong, Koert van Mensvoort en Martijn Paulen luisteren mee, vragen door en belonen één van de ontwerpers met het VPRO Toekomst Bouwdepot van 10.000 euro. Architectenweb
 • Een aantal ontwerpers en architecten toont onder de noemer ‘in4nite’ tijdens de komende Dutch Design Week de uitkomst van hun experimenten met het nonwoven materiaal Colback. De resultaten lopen van 3D-geprinte panelen door Rick Tegelaar en een verticale binnentuin van Robbin Baas tot het expositiepaviljoen door Kraft Architecten. Architectenweb
 • Vijf jonge ontwerpers/ontwerpstudenten zijn genomineerd voor de BNO Packaging Talent Award. De casus – ontwerp een verpakkingsontwerp voor een biertje – kwam dit jaar van Brouwers Albert Heijn. De opdracht was om binnen de merkidentiteit van Brouwers een nieuw verpakkingsdesign voor het IPA biertje te ontwikkelen en deze identiteit te vertalen naar de verschillende producten en dragers. De prijswinnaar wordt bekendgemaakt tijdens de DDW. BNO
 • Cross Comix wil laten zien dat het medium strip meer is dan een boek, en vooral niet alleen voor kinderen”, zegt festivalorganisator en striptekenaar Robert van der Kroft. Het festival vindt van 16 t/m 21 oktober voor de tweede maal plaats. Dit festival toont de vele verschijningsvormen van het beeldverhaal en de betekenis van strips en cartoons voor de kunsten en de samenleving. Het brengt de verschillende kunstvormen samen in striptekeningen. Cross Comix , NRC, inlog vereist
 • Margreet de Heer is uitverkoren tot eerste Stripmaker des Vaderlands, een nieuwe ambassadeursfunctie voor het stripverhaal. Het is een initiatief van de stichting aaStrips (all about Strips). Wat ze de komende drie jaar gaat doen? ,,Strips op de literatuurlijst van de middelbare school proberen te krijgen.” NU.nl , Algemeen Dagblad
 • De Fashion Makes Sense Award is een stimuleringsprijs voor jonge en verantwoorde ontwerpers met innovatieve en duurzame ideeën, in het leven geroepen door Fashionclash Festival in samenwerking met de Provincie Limburg. De Litouwse Birutė Mažeikaitė van het modelabel Mukashi Mukashiwon won een bedrag van 2500 euro. Designstudio Strikks won de juryprijs van 500 euro. Fashion United

 

beeldende kunst

 • AICA Nederland (Association Internationale des Critiques d’Art) kent de AICA Oorkonde 2017 toe aan de tentoonstelling A Year at the Stedelijk: Tino Sehgal. De tentoonstelling vond plaats in het Stedelijk Museum Amsterdam gedurende het gehele kalenderjaar 2015 en werd samengesteld door directeur Beatrix Ruf en curator Martijn van Nieuwenhuyzen. AICA
 • Een oudere generatie vrouwelijke kunstenaars krijgt de laatste tijd eindelijk erkenning.. Ze behalen prijzen, vertegenwoordigen hun land op biënnales, krijgen overzichtsexposities in gerenommeerde musea. Het zorgt ervoor dat het beeld van de hedendaagse kunst wordt verbreed, dat het representatiever wordt. Hun aanwezigheid is een duidelijk teken van veranderingen in de kunstwereld. Er zijn nu meer vrouwelijke museumdirecteuren, meer vrouwelijke schrijvers en redacteuren dan ooit tevoren, de feministische theorie heeft grote invloed in de academische wereld. Sleek
 • Bij Park in Tilburg is een expositie met een selectie van werken uit de nalatenschap van kunstenaar Jaap de Vries (1959-2014), omschreven als ‘de schilder van leven en dood’. In twee ruimtes, die door een hoge wand van elkaar gescheiden worden, wordt je ondergedompeld in de schaduwenwereld van het menselijke bestaan. De eerste ruimte wekt de impressie van een atelier. De tweede ruimte toont grote, aan de wand gehangen schilderijen. Metropolis M

 

film en av

 • Het programma van de IDFA is online. Er worden 312 films vertoond, waarvan 90 wereld premières. IDFA
 • Voor het zevende jaar op rij slaat werkt IDFA weer samen met de Melkweg voor een uitgebreide selectie muziekfilms : zestien documentaires uit de gehele wereld. 3voor12.vpro.nl
 • Het was een krankzinnig project. 125 kunstenaars die in Polen 1400 schilderijen en 65.000 scènes schilderden voor Loving Vincent, een animatiefilm over het leven van Vincent van Gogh. Loving Vincent: de tentoonstelling is vanaf 14 oktober in het Noordbrabants Museum te zien. Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Van 24 t/m 26 oktober worden in Amsterdam de VR-days georganiseerd, waarbij de nieuwste innovaties op het gebied van Virtual Reality worden gepubliceerd. Ik denk dat VR voor een aantal zaken heel interessant kan zijn, denk bijvoorbeeld aan gaming”, zegt Rene Glas, virtual reality-expert aan de Universiteit Utrecht. “Maar, nee ik verwacht niet dat het dezelfde status zal krijgen als onze dvd-speler ooit had.’’ VR Days , NOS

 

letteren

 • Krantenrecensies zijn niet meer dan hapklaar consumentenadvies en het internet is vergeven van ongefundeerde meninkjes. Geloof je dat, dan zie je de toekomst van de literatuurkritiek in Vlaanderen wellicht weinig rooskleurig in. Kunnen sites die gedegen literatuurkritiek hoog in het vaandel voeren dit sombere toekomstvisioen bijkleuren? De cijfers overtuigen nog niet, maar de ster van de online criticus kan alleen maar stijgen. Rekto Verso
 • Lieke Kézér uit Megen heeft de Bronzen Uil met De afwezigen gewonnen. De winnaar van de prijs krijgt naast het bronzen beeld van een uil ook 5.000 euro. Eerder won Kézér al de ANV Debutantenprijs. De Bronzen Uil wordt sinds 2011 uitgereikt door het Willemsfonds en vormt het sluitstuk van literair festival Het Betere Boek in Gent. De Morgen

 

muziek

 • De nominaties van de Klassieke Edisons zijn bekend. De prestigieuze prijzen gaan naar albums van bijzondere kwaliteit en worden toegekend door een onafhankelijke en vooraanstaande vakjury. Ook het publiek kan een winnaar bepalen door te stemmen op zijn favoriete genomineerde klassieke album. Entertainment Business

 

theater en dans

 • Gerlinde Van Puymbroeck, kunstwetenschapper en cultuurfilosoof, reageert op de discussie die o.m. gevoerd werd door Bregje Maatman en Lara Staal in De Theaterkrant over maatschappelijk engagement en kunst. Van Puymbroek richt de aandacht op de ervaring van kunst, ook van zogenaamd autonome kunst. Die ervaring kan maatschappelijk relevant worden doordat deze ervaring andere ervaringen in het leven beïnvloedt. Ze gaat daarbij te rade bij de esthetici die behoren tot de zogenaamde ‘pragmatistische’ filosofische traditie: John Dewey en Richard Shusterman. Rekto Verso
 • Musicalacteur en choreograaf Stanley Burleson krijgt de Gouden Genesiuspenning 2017, een onderscheiding van Stichting Tekstpierement voor ‘een podiumkunstenaar met uitzonderlijke talenten’. De heilige Genesius van Rome (286 – 303) is de beschermheilige van de podiumkunstenaars, de acteurs, de dansers en de clowns. Theaterkrant
 • De jaarlijst, de Critic’s Choice, van het danstijdschrift Dance Europe is gepubliceerd. Opnieuw scoort Het Nationale Ballet hoog met in totaal twintig eervolle vermeldingen. Een meer dan in 2016 toen het gezelschap negentien vermeldingen mocht ontvangen. Dans magazine
 • Spotten, een essay van Ilona Roesli over Fantastisch Lichaam – Openingsweekend Oktober Dansmaand, 1 oktober, Theaters Tilburg. Roesli neemt deel aan de Schrijfcursus Dans & Durf, een project voor creatieve schrijvers die nieuwe woorden durven zoeken voor dans, door Domein voor Kunstkritiek & DansBrabant (sept. 2017 – jan. 2018). Dans Brabant

 

kunst in de openbare ruimte

 • Daan Roosegaarde maakte, in samenwerking met Heijmans en Arcadis, een nieuw kunstwerk voor het NS station Eindhoven. De opdrachtgevers zijn Prorail en de gemeente Eindhoven. De kosten voor het ontwerp en de realisatie bedroegen 450.000 euro. In het werk ‘Space’ is de wereldbol als een appel geschild en vormt zo een lichtwand van 90 meter lang. Eindhovens Dagblad
 • De torenspits van de Sacramentskerk in Tilburg houdt de gemoederen in de Armhoefse Akkers behoorlijk bezig. Uit onvrede met de drie genomineerde ontwerpen, klinkt in de wijk de roep om de terugkeer van de oorspronkelijke spits. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Op het terrein van het Laurentius Ziekenhuis Roermond (LZR) is een zorghotel voor revalidatiepatiënten gerealiseerd. Van Aken Concepts, Architecture & Engineering ontwikkelde een totaalconcept voor het zorghotel. Een warme uitstraling kenmerkt zowel exterieur als interieur. Architectenweb
 • Een architect moet veel weten, geduldig zijn, kunnen rekenen en goed met mensen overweg kunnen. Bosschenaar Jan Meijer schreef een boek over zijn leven en werk. Algemeen Dagblad
 • De plannen van Piet Hein Eek voor de Dutch Design Week. e52.nl
 • Ze behoort tot de Inspiring Fifty, de top 50 van inspirerende tech-vrouwen in Nederland. Haar opzienbarende vindingen om ogenschijnlijk nutteloze materialen met behulp van biotechnologie weer volop waarde te geven, trekken wereldwijd de aandacht. Oud-student en -docent van FHK Jalila Essaidi timmert stevig aan de weg. Voor de zomer won ze de Global Change Award, goed voor 150.000 euro. Fontys
 • De Bossche dj/producer Jameszoo en zijn band speelt samen met het Metropole Orkest tijdens het openingsconcert van het Amsterdam Dance Event. Zijn album ‘Fool’ uit 2016 wordt dan uitgevoerd. Brabants Dagblad
 • Americana- veteranen zanger/gitarist Jack Hustinx, zanger/pianist Roel Spanjers en bassist Roelof Klijn gaan samen spelen in de Eindhovense Rozenknop. Ze brengen naast covers eigenwerk, afgewisseld met anekdotes en persoonlijke verhalen. Eindhovens Dagblad
 • ‘Go North and see what those strangers do’ is de jongste voorstelling van Panama Pictures. Een productie waarbij dans en circus elkaar regelmatig ontmoeten. ‘Thema’s als eenzaamheid en zelfdestructie komen nadrukkelijk aan bod’, vertelt choreograaf/oprichter Pia Meuthen na afloop. van de voorstelling in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • Studenten International Lifestyle Studies (een opleiding van de Fontys Academy for Creative Industries in Tilburg) geven tijdens de Dutch Design Week dagelijks ‘trend tours’ door het Klokgebouw. Ze geven uitleg bij de meest vernieuwende ontwerpen die daar te zien zijn, en koppelen die aan actuele trends in de samenleving. En 9 derdejaars van de opleiding ArtCoDe (Academy of Art Communication and Design) maken daar de expositie ‘Crédit Fontýs’ over ‘gratis geld’, nieuwe vormen van waardecreatie en alternatieve economische modellen. Bron Fontys

Cultuureducatie en - participatie

 • Het initiatief Musea in Gebaren van Foam Fotografiemuseum Amsterdam en Wat Telt!, een programma dat doven en slechthorenden opleidt tot museumdocent, wordt vanaf 2018 ook landelijk vertegenwoordigd. Diverse musea, waaronder het Van Abbemuseum, zullen ook activiteiten in Nederlandse Gebarentaal gaan aanbieden, naast de reeds deelnemende negen Amsterdamse musea. Museumcontact
 • Stichting De Schoolschrijver is, door de Auteursbond, genomineerd als Nederlandse inzending voor de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2018. Deze prijs is de belangrijkste internationale onderscheiding in de kinderliteratuur en wordt ook wel de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur genoemd. Meestal worden auteurs voorgedragen maar soms ook een leesbevorderende instelling. De Schoolschrijver zet de kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken. De Schoolschrijver
 • Hoe kunnen de zzp’ers die actief zijn op het gebied van buitenschoolse cultuureducatie in Noord-Brabant het beste worden ondersteund? Met die vraag houdt Kunstbalie zich bezig, samen met DOKc en het LKCA. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft subsidie verleend om het cultureel ondernemerschap van deze docenten te bevorderen. Kunstbalie
 • De Creatieve Code van MU heeft op 11 oktober tijdens de bijeenkomst van onderwijs en ICT-beurs Like To Share ON TOUR in Eindhoven de tweede Startup Award ontvangen. De award is bedoeld voor startups die het onderwijs proberen te verbeteren met behulp van innovatieve technologie. De Creatieve Code is een leerlijn creatief programmeren voor bovenbouw primair en onderbouw voortgezet onderwijs, gemaakt voor en door kunstenaars. Cultuur Eindhoven , MU
 • Kapot&Maken is onderdeel van de Zuidlijn, een samenwerking van de spoorzones van de grote Brabantse gemeenten. Het initiatief kende haar vuurdoop op de Tilburgse Kermis: kinderen mochten schieten op een rad om op die manier een oud apparaat te winnen. Daar gaan ze vervolgens mee aan de slag. Na de Kermis stond Kapot&Maken ook in de Nacht van Cultuur in Helmond, binnenlkort ook tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. BN – De Stem
 • Elf jaar lang opereerde het Cultuurstation in Eindhoven onder de vleugels van het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE). Sinds augustus is de organisatie zelfstandig. Ze verzorgt het buitenschoolse cultuurprogramma als aanvulling op het eigen lesprogramma van de scholen, waarbij het onderwijsinstellingen aan de lokale culturele aanbieders koppelt. Eindhovens Dagblad
 • Het Centrum voor de Kunsten in Eindhoven (CKE) verzorgt in samenwerking met Vitalis Peppelrode een nieuwe cursus : Dansen met Parkinson. Eindhovens Dagblad
 • Het Annahuis aan de Haagweg in Breda vangt mensen op die op de een of andere manier buiten de maatschappij zijn gevallen. Dakloos zijn, of in een isolement beland door psychische, financiële of sociale problemen. Elke donderdagmiddag is er een Open Atelier, begeleid door kunstenares Emanuela Slanzi. Het daar gecreëerde werk is tot en met 5 november te zien op de expositie ‘Talenten in het Annahuis’ in De Nieuwe Veste. Wethouder De Bie verzorgde de officiële opening. BN – De Stem
 • De kracht van kunst bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is groot. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en nodigt zo uit tot ander gedrag. Het draagt bij aan individuele ontplooiing, participatie en gezondheid. Movisie pleit daarom voor meer samenwerking tussen de kunst- en sociale sector. Movisie heeft er een infographic over gemaakt. Movisie
 • De subsidieregeling ‘Tel mee met taal’ is door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgebreid met een mogelijkheid voor de verbetering van het taalniveau van laagtaalvaardige ouders. De nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2018. VOB

Kunstbeoefening

 • Op 9 november organiseert Kunstbalie de werkconferentie amateurkunst. Een plenaire opening en een avondsessie vol workshops o.m. over gemeentelijke doelen, marketing en vrijwilligers werven. Kunstbalie
 • Vijf fotografen uit Noord-Brabant, waaronder drie jonge talenten, maken kans om één van de prijzen van de grootste natuurfotowedstrijd van Nederland te winnen. Zij behoren tot de genomineerden van de WNF-Frans Lanting Photo Award. Omroep Brabant
 • Drumfanfare E.M.M. stopt na 54 jaar. Op straatparades en (inter)nationale concoursen behaalden de Rijense muzikanten met name in de jaren 70 en 80 grote successen. Uitschieter was de eerste prijs op het Wereldconcours in Kerkrade. Nu zijn er te weinig leden om de muziekvereniging overeind te houden. Brabants Dagblad
 • Het Willibrorduskoor in Waalre bestaat op 17 november 40 jaar. Veel reden tot juichen is er alleen niet. Het koor kampt, zoals zoveel kerkkoren, met vergrijzing ((de gemiddelde leeftijd is bijna 80) en een langzaam teruglopend ledenbestand. Eindhovens Dagblad
 • Toneelvereniging Première uit Bergen op Zoom speelt een stuk over Camille Claudel, een eigen script. ,,We zijn geen volkstheater, we zoeken naar serieuze onderwerpen.” Mensen aan het denken zetten, dat wil Première met haar voorstellingen bereiken. BN – De Stem

Erfgoed

 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de Agrarische landschappenkaart gelanceerd. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst Karakteristiek agrarisch gebied, waar deelnemers onderzoeken hoe cultuurlandschap als troef kan worden ingezet bij veranderingen in het landelijk gebied. Cultureel Erfgoed
 • Voor de tentoonstelling Nederlanders in Parijs 1789-1914 verrichte het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis samen met het Van Gogh Museum museaal onderzoek. Centraal staat de artistieke uitwisseling en de kunst die daaruit voortvloeide tijdens het verblijf van Nederlandse negentiende-eeuwse kunstenaars in Parijs. Waar verbleven zij, wie ontmoetten zij, met welke ideeën en opvattingen keerden zij terug? En met welke kunst? Om de uitkomsten van dit onderzoek te visualiseren heeft het RKD de applicatie Mapping Artists ontwikkeld. RKD , Museumvereniging , Nemo Kennislink
 • Stichting 1000 foto’s is een non-profit organisatie, die in het leven is geroepen om te voorkomen dat archieven van vakfotografen verloren gaan en/of niet gemakkelijk toegankelijk zijn voor de huidige en toekomstige generaties. Stichting 1000 foto’s geeft alle vakfotografen de mogelijkheid om 1000 foto’s, als representatie van hun werk, in een beeldbank onder te brengen. PF
 • Bij de bezuinigingen op de kunsten in 2013 hebben drie archieven voor Nederlandse muziek alle rijkssteun verloren. Ons muzikale geheugen is nu onvindbaar voor wie niet de weg weet. In het boek Opslaan en vernietigen – muziekarchieven bedreigd, beschrijft Jacqueline Oskamp welke factoren hebben bijgedragen aan de dreigende teloorgang van de muziekarchieven. De verschijning van het boek is aanleiding voor het symposium Muziekarchieven bedreigd, 27 oktober. Nederlands Muziek Instituut
 • Minstens vierhonderdvijftig kerken verdwenen in de voorbije twee eeuwen in Noord-Brabant. Wies van Leeuwen maakte er een boek over dat vooral een visuele rondgang is langs deze kerken. De inleidende teksten zijn nogal sentimenteel van toon en dat noopt tot discussie. Een discussie die hoognodig moet worden gevoerd, volgens Lauran Toorians. Brabant Cultureel
 • Vanaf 15 oktober kunnen mensen die bijzondere bodemvondsten bezitten voor informatie daarover terecht in de nieuwe ArcheoHotSpot in het Oertijdmuseum in Boxtel. Brabants Dagblad
 • Zilveren gildekom van kruiers uit Bergen op Zoom is unieke vondst. BN – De Stem

Bibliotheken

 • De KB organiseert een draagvlakpeiling in het kader van het onderzoek naar de haalbaarheid van een Landelijk Shared Bibliotheeksysteem (LSB) voor alle openbare bibliotheken in Nederland.Tijdens de sessie van 13 september jl. heeft Chris Wiersma van De Nieuwe Bibliotheek zich opgeworpen als verzamelaar en redacteur van de bij de bibliotheken levende vragen. KB
 • Het thema van het Nationale Bibliotheekcongres is ‘Bricks, Bits & Books’. Het bibliotheekgebouw wordt van alle kanten belicht: het gebouw zelf, de functie en natuurlijk de omgeving waarin het staat. Voorstellen voor sessies zijn welkom. KB
 • De Britse omroep BBC denkt niet dat de opkomst van de smartphone en Wikipedia het einde van bibliotheken zal betekenen en voert als bewijs daarvoor aan dat er sinds 2000 nog veel mooie bibliotheken gebouwd zijn. De BBC stelde een lijst samen van de 10 beste bibliotheekgebouwen. In deze lijst o.m. de dit jaar geopende Gentse bibliotheek De Krook, en, de door Francine Houben ontworpen en in 2013 geopende Library of Birmingham. Bibliotheekblad
 • Op 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Privacyspecialisten waarschuwen dat het (ook voor openbare bibliotheken) belangrijk is om tijdig maatregelen te treffen. Het spreekt voor zich dat wij er als ICT-beheerder voor zorgen dat de systemen op tijd voldoen aan de privacyregels. Daarnaast hebben bibliotheken een eigen verantwoordelijkheid om de organisatie in overeenstemming te brengen met de AVG. Cubiss

#indemode is ook…

Aandacht voor voedselverspilling, energietransitie en wateropgave. Drie maatschappelijke trends die zowel op de agenda van de creatieve als de niet-creatieve sector staan. Het blijft niet alleen bij op de agenda staan, want de sectoren weten elkaar te vinden en werken samen aan innovatieve oplossingen. Benieuwd geraakt naar welke rol de kunstenaar nu precies kan spelen in deze maatschappelijke vraagstukken, zijn we op onderzoek gegaan. Volgende week delen we onze bevindingen in een artikel op Mestmag.nl. Bron: agrimeetsdesign.nl. Foto gemaakt door: Marco Vermeilen.

Dit artikel kwam tot stand dankzij onze partners bkkc, Kunstbalie, Erfgoed Brabant, Cubiss en Brabant C.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie