Trends & ontwikkelingen 18 december 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

 • De Staat van Cultuur 2, Cultuurindex 2005-2013 staat online. De publicatie is een duo uitgave met Boekman 105, welke onder de titel Culturele koersen voorziet in een aanvullende analyse van sectoroverstijgende trends zoals digitalisering, festivalisering, het draagvlak voor cultuur en nieuwe vormen van talentontwikkeling. De Staat van Cultuur 2 zoomt specifiek in op ontwikkelingen binnen de podiumkunsten, beeldende kunsten, letteren, erfgoed en film. Hiervoor zijn 83 kerncijfers gebruikt. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen binnen de aanbod- en vraagzijde van cultuur, de geldstromen en de concurrentiekracht van de cultuursector. Voornaamste conclusies : het aantal ondernemingen en instellingen in de cultuursector is tussen 2011 en 2013 afgenomen. Wel is een flinke groei in het aantal zzp-ers zichtbaar ; zowel het aanbod in de podiumkunsten van voorstellingen als het bezoek tussen 2011 en 2013 is sterk afgenomen ; grote instellingen zijn groter geworden, terwijl de kleintjes in de rode cijfers zijn beland ; de cultuurbeoefening nam sterk af. Het draagvlak daarentegen liet een groei zien, vanwege het toegenomen aantal vrijwilligers en particuliere gelddonaties. Cultuurindex , Cultuurmarketing , Theaterkrant
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar antwoorden op schriftelijke vragen van het Kamerlid Monasch (PvdA) over de onevenwichtige spreiding van cultuursubsidies over het land. Rijksoverheid.nl
 • De dramaturgen van de (jeugd)theatergezelschappen in de basisinfrastructuur (BIS) luiden de noodklok over het gebrek aan een centraal theaterarchief. ‘Wij maken ons zorgen over het geheugen van de theatersector’, schrijven ze in een brief aan het ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur. De sector heeft door het verdwijnen van het Theater Instituut Nederland (TIN) geen centraal theaterarchief meer met voldoende arbeidskrachten, financi‘le middelen en toekomstperspectief, waardoor de reconstructie van voorstellingen en maakprocessen in de toekomst onmogelijk wordt. Theaterkrant
 • In de zomer stuurde de Wassenaarse architect Kees van der Hoeven een brief aan minister Bussemaker (OCW). Hij meldde een vermoeden van belangenverstrengeling bij Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Bussemaker reageerde op 10 augustus per brief. Ze had navraag gedaan bij de raad van toezicht. Die had haar verzekerd dat de code keurig gevolgd was, net als alle andere regels. Een onafhankelijke onderzoekscommissie heeft inmiddels geoordeeld dat de governancecode is geschonden. Later werd bekend dat Beumer als voorzitter van modestichting Co-Lab in Amsterdam zeker 60.000 euro subsidie heeft overgemaakt aan zijn eigen modebedrijf. Ook hierover schreef Van der Hoeven een brief. Of de minister wilde ingrijpen. Bussemaker zag opnieuw ãgeen reden”. Van der Hoeven heeft inmiddels een brief op de bus gedaan naar de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. In de hoop dat daar wel ãenige aandacht” is. NRC
 • De twee Rembrandt-portretten die Nederland en Frankrijk voor 160 miljoen euro kopen van de Franse familie De Rothschild, zijn verdeeld tussen de twee landen. Nederland verwerft het portret van Maerten Soolmans, de man van het aanstaande huwelijkspaar, en Frankrijk de beeltenis van de vrouw, Oopjen Coppit. Volgens een woordvoerster van het Rijksmuseum zullen de doeken niet voor Kerst in het museum in Amsterdam te zien zijn, zoals Bussemaker in september had aangekondigd. ‘Het wordt volgend jaar. De Volkskrant
 • Niet alleen de kunstenaar bevindt zich in een benarde economische positie. Voor startende bemiddelaars ziet het er ook niet rooskleurig uit. Pas-afgestudeerde kunsthistorici kunnen niet op een hoog inkomen rekenen. Afgezien van het lage inkomen, is het Ÿberhaupt krijgen van betaald werk (in dienstverband maar ook als zelfstandige) binnen de cultuursector voor hen de grootste uitdaging. Door een schaarste aan betaalde vacatures waar 1-3 jaar werkervaring voor gevraagd wordt, heeft de starter vaak geen andere keus dan in ruil voor cv-building als stagiair of vrijwilliger aan de slag te gaan. Bovendien is binnen musea te zien dat arbeidsplaatsen in toenemende mate worden omgevormd tot vrijwilligersfuncties. Platform Beeldende Kunst
 • Staatssecretaris Dekker (Media) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd voor 1 februari 2016 te adviseren over het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Dit plan presenteert een groot aantal beleidsthema’s en ambities voor de komende jaren. De staatssecretaris verzoekt de raad deze ambities te toetsen in relatie tot onder meer het concessiebeleidsplan van de landelijke publieke omroep. Hij wil ook dat de raad bij zijn advies de Agenda Cultuur 2017-2020 en verder betrekt. Raad voor Cultuur
 • Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) informeren het bestuur van de Koninklijke Bibliotheek (KB) over de beleidsreactie op het Beleidsplan 2015-2018 van de KB. Rijksoverheid.nl
 • De nieuwe Mediawet gaat niet in per 1 januari. De PvdA in de Eerste Kamer heeft nog veel vragen over de wet. De partij maakt zich vooral zorgen over de strengere regels voor amusement op de publieke tv-zenders. Ook het CDA heeft bedenkingen. NOS
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een brief over mogelijkheden om bestaande knelpunten rondom veranderend mediagebruik en convergentie weg te nemen. Rijksoverheid.nl
 • Tijdens de feestelijke slotdag van het Jaar van de Ruimte op 15 december nam Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) het slotmanifest in ontvangst. Tevens werd er die dag het Ontwerpteam (O-team) gepresenteerd. Daarmee lost Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de belofte in die zij op 15 januari deed tijdens de opening van het Jaar van de Ruimte. Het O-team bestaat uit ervaren professionals uit de ruimtelijke ordening en ontwerp en zij gaan lokale overheden, burgers en ondernemers helpen bij lokale ontwerpvragen. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en directeur Nieuwe Markten bij BPD, mist in het ‘Manifest 2040’ de grootste investeringsopgave die ons in komende twee decennia te wachten staat en die tot forse maatschappelijke discussies aanleiding zal geven: de stedelijke woonopgave. Wie maakt Nederland , Rijksoverheid.nl , IPO, Architectenweb , Binnenlands bestuur
 • Van 1 januari tot en met 30 juni 2016 is Nederland voor de twaalfde keer het voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Tijdens het EU-voorzitterschap zit Nederland de vergaderingen van de Raad voor en neemt Nederland het voortouw bij onderhandelingen tussen de lidstaten onderling. Het Nederlands voorzitterschap gaat vergezeld van een cultureel programma Europe by People, the Future of Everyday Living. Dit programma is in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken gemaakt en onderzoekt actuele maatschappelijke vraagstukken met behulp van kunst en design. Europe by People richt zich op mensen die de komende decennia vorm geven aan een nieuw Europa en wil een klein miljoen mensen te bereiken. DutchCulture
 • Belgi‘ en Nederland gaan onderzoeken hoe ze samen de doorverkoop van concerttickets aan woekerprijzen kunnen aanpakken. Dat hebben de economieministers van beide landen, Kris Peeters en Henk Kamp, afgesproken via de telefoon. DeRedactie.be
 • De maatregelen die crowdfunding moeten stimuleren, zijn drie maanden uitgesteld. Dat meldt minister Jeroen Dijsselbloem (Financi‘n) aan de Tweede Kamer. Cobouw
 • Het rijk overrulet het stringente detailhandelsbeleid van de provincie Zuid-Holland. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken hebben besloten een artikel in de Provinciale Verordening Ruimte 2014 tijdelijk te schrappen. Er komt een tekst voor in de plaats die meer ruimte moet bieden aan nieuwe detailhandel buiten de kernwinkelgebieden. Binnenlands bestuur
 • Leegstand is een gezamenlijk probleem, gecre‘erd door markt en overheid dat vraagt om een gezamenlijke oplossing, vindt Cees-Jan Pen, lector Brainport. Tijdens het symposium “Leren van Leegstand”, spraken gedeputeerden Hans Teunissen, Limburg, en Bart Krol, Utrecht, over hun aanpak. Twee verschillende provincies met een verschillende aanpak van eenzelfde problematiek. Het podium van dit symposium was het Designhuis in Eindhoven. e52.nl
 • K&C in Assen neemt per 1 januari 2016 de werkzaamheden op het gebied van Kunst in de Openbare Ruimte over van CBK Drenthe. Ook het documentatiecentrum met informatie over Drentse professionele kunstenaars gaat over naar K&C. K&C is het expertisecentrum en de projectorganisatie kunst en cultuur. Zij heeft in en buiten Drenthe uitvoeringstaken op het gebied van cultuuronderwijs en talentontwikkeling. Hoogeveensche Courant
 • Veel gemeenten willen het komende jaar nog meer bezuinigen op hun budget voor kunst en cultuur. Dus minder geld voor de muziekschool en het amateurtoneel. Dat blijkt uit een enqute die Nieuwsuur hield onder alle gemeenten in het land. Van de 174 gemeenten die de enqute hebben ingevuld, geven 111 gemeenten aan dat ze komend jaar willen bezuinigen op kunst en cultuur. Dat is 64 procent van de deelnemende gemeenten. En die gemeenten zijn van plan om totaal 10,4 miljoen euro te bezuinigen op dit terrein. “Gemeenten zijn de grootste financiers van kunst en cultuur, dus als twee derde gaat bezuinigen, hakt dat er fors in”, zegt Bastiaan Vinkenburg van adviesbureau Berenschot. Voorzitter Joop Daalmeijer van de Raad voor Cultuur vindt de uitkomst verontrustend. “Deze cijfers bevestigen onze bange vermoedens.” Hoe is de situatie in de gemeenten in West Noord-Brabant? De gemeente Woensdrecht vindt de conclusie dat er drastisch bezuinigd wordt in de gemeente volkomen onterecht. NOS, lkca , BN – De Stem
 • De Eerste Kamer de Erfgoedwet heeft op 8 december ingestemd met de Erfgoedwet. De wet treedt per 1 juli 2016 in werking. Het gaat daarin om de aanwijzing van erfgoed van landelijk belang.
 • De Erfgoedwet bevat bepalingen voor het behoud van roerend erfgoed door overheden en particulieren. Bovendien mogen alleen gecertificeerde instellingen nog archeologische opgravingen gaan doen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten komt begin 2016 met een aan de nieuwe wet aangepaste Model Erfgoedverordening. Een handreiking voor roerend erfgoed in lokale musea is er al. VNG
 • De gemeente Amsterdam geeft een eenmalige subsidie van 250.000 euro aan Het Schip, zodat het aan de Amsterdamse School gewijde museum kan uitbreiden. Het Parool
 • De kans groeit dat de Elleboogkerk behouden blijft als culturele instelling, nu de gemeente Amersfoort een groep prominente Amersfoorters heeft uitgenodigd een bod uit te brengen op het gebouw. Er ligt al een gedetailleerd ontwerp klaar voor het nieuwe ‘Museum Amersfoort’. Kosten: vijf miljoen euro. De Elleboogkerk, dat tot aan een brand in 2007 het Armando Museum huisvestte, staat al ruim een jaar te koop. De vraagprijs is 1,5 miljoen euro. Volgens het bestemmingsplan binnenstad hoeft de gerestaureerde kerk aan de Langegracht niet per se een culturele bestemming te krijgen; ook kantoren of horeca zijn toegestaan. Algemeen Dagblad
 • Kunstenaar Olafur Eliasson krijgt meer tijd om met een afgerond plan te komen voor het kunstwerk Kissing Earth bij Rotterdam Centraal. Eigenlijk zou al voor 1 januari een voorstel bij de gemeenteraad van Rotterdam moeten liggen, maar D66, Leefbaar Rotterdam en SP zijn bereid om hem twee maanden respijt te geven. Algemeen Dagblad
 • De manier waarop straks het nieuwe dans- en muziekcentrum in ‘s-Gravenhage wordt ge‘xploiteerd, is totaal niet te vergelijken met TivoliVredenburg in Utrecht. Dat schrijft wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij, cultuur) in antwoorden op vragen van de oppositie. De partijen waren bang dat het financieel debacle rond TivoliVredenburg in Utrecht een voorbode zou zijn van soortgelijke problemen. Den Haag FM

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant geeft een subsidie van € 3,5 miljoen aan de gemeente Tilburg voor de restauratie van de voormalige NS-Werkplaats in de Spoorzone achter het Tilburgse station, een gebied waar de gemeente Tilburg de komende jaren in gaat investeren. De Locomotiefhal, waarmee de gemeente start, is voor de provincie een speciaal gebouw vanwege zijn kathedrale uitstraling. De hal is enorm groot en hoog, en heeft bijzondere ramen. Ooit was het een fabriekshal, straks het onderkomen van diverse organisaties, waaronder de Bibliotheek van de Toekomst, bkkc, Kunstbalie en Seats2Meet. Daarvoor is een grootschalige renovatie nodig waarbij de initiatiefnemers uiteraard de monumentale waarden zoals de robuuste stalen constructie, de rondom zichtbare lichtkap en het voelbare industri‘le verleden zullen respecteren. Brabant.nl , Omroep Brabant
 • Het dorp Nispen heeft de Brabantse Dorpen Derby 2015 gewonnen. Nispen behaalde de meeste stemmen voor het idee om een openluchttheater te bouwen. Het dorp wint daarmee 25.000 euro. Brabant.nl , Omroep Brabant
 • In het boek ‘Het Nieuwste Brabant’ schetsen vooraanstaande wetenschappers, innovatieve ondernemers en creatieve geesten nieuwe perspectieven voor onze provincie. Het boek werd een groot succes en is al geruime tijd uitverkocht. Vanwege de aanhoudende vraag is het boek nu online beschikbaar. Brabant.nl
 • ‘Geluk met een zachte G’ is de titel van de zoektocht naar het Bruto Regionaal Geluk van Brabant. Met deze zoektocht willen BrabantKennis en het PON de komende tijd in de provincie-Noord-Brabant een impuls geven aan het debat over een nieuwe economie en daarmee een nieuwe kijk op Brabant. Hoe kunnen we vooruitgang meten, naast puur en alleen economische groei? Aspecten zoals geluk en welzijn zijn daarbij van cruciaal belang. Wetenschappers en politici zijn dan ook meer en meer ge•nteresseerd in het verzamelen en analyseren van geluksdata. Maar hoe meten we geluk? En wat kunnen we ermee? PON

grote brabantse gemeenten

 • Cultuurwethouder Mary-Ann Schreurs (D66) moet proberen om te bemiddelen bij het interne conflict bij het Centrum voor de Kunsten (CKE). Dat vindt de Eindhovense coalitie van PvdA, D66, SP en GroenLinks, en CDA, Ouderen Appl en BBL. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • “De RvT zou willen instemmen met 2 miljoen euro bezuiniging, een enorme reorganisatie. Alle docenten zouden maar zzp’er moeten worden. Niets van waar. ” (É) ” De RVT zou gekonkeld hebben met de nieuwe subsidiegever, de Stichting Cultuur Eindhoven, om een draconische reorganisatie voor te bereiden. Wij hebben met de Stichting Cultuur Eindhoven precies hetzelfde gedeeld wat wij aan de medewerkers en de gemeenteraad hebben schreven: Het CKE moet een voortrekkersrol hebben om een plan te maken, dan pas tijdslijnen en dan pas cijfers “”Bjorn Oddens, Irma van Nieuwenhuijsen, Nienke Boomsma, Edwin Verlangen, Jos van Nunen en Paul Scholte zijn leden van de raad van toezicht van het CKE. Zij reageren in een open brief op de kritiek op hun functioneren. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Docenten, medewerkers en cursisten van het CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven) zijn erg bezorgd over de continu•teit van de instelling waar ze met zijn allen zo trots op zijn. Externe factoren zijn hiervan de oorzaak, met name de voorgestelde halvering van de jaarlijkse subsidie door de gemeente en het ontslag van directeur Ruud Janssen. Joop Roes, oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van het CKE, geeft zijn visie op de ontstane situatie. “Kennelijk zijn ŽŽn of meer leden van de raad van toezicht op de stoel van de directeur gaan zitten. De chaos die nu is ontstaan, noodzaakt tot reflectie bij (ŽŽn of meer leden) van de raad van toezicht. Conform goed bestuur zou een aftreden van ŽŽn of meer leden van de raad van toezicht overwogen moeten worden.” Eindhovens Dagblad
 • “Democratie betekent ook dat kunst en cultuur niet zijn voorbehouden aan een elite. En dat vraagt om, nee verŽist een voor een ieder toegankelijke educatie op het terrein van kunst en cultuur”. Aldus Jaap van Baalen, voormalig directeur van het CKE (Centrum voor de Kunsten Eindhoven), Eindhovens Dagblad
 • De ambitie van “smart society” lijkt even logisch als een helder voor een innovatieve stad als Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft daarvoor een partner gezocht : Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Instituut gaat zich buigen over de veranderingen in het “sociale contract” tussen overheid en burger in Eindhoven. Linda Vlassenrood treedt namens Het Nieuwe Instituut op als programmaleider voor “De Staat van Eindhoven”, het traject dat de stad tussen nu en 2017 een flinke stap in de goede richting moet hebben gebracht. De website e52 vervolgt zijn artikelenreeks over Smart Society Eindhoven: Van Smart City naar Wise City. e52.nl
 • Het verkopen van gemeentelijke gebouwen gaat dit jaar 3,6 miljoen euro minder opleveren voor de gemeente Eindhoven dan was verwacht. De verkoop van gemeentelijk vastgoed verloopt al jaren moeizaam. Het gaat onder meer over de Steentjeskerk, de Paterskerk, het TD-gebouw en de oude energiecentrale op Strijp T. Eindhovens Dagblad
 • De 6 leegstaande etages van ieder 3000 vierkante meter in het Veemgebouw op Strijp-S komen binnenkort gratis beschikbaar voor exposities, workshops, modeshows en dergelijke. Huisbaas corporatie Trudo roept organisatoren op zich te melden. Eindhovens Dagblad
 • De kans bestaat dat het Helmondse theater Speelhuis een nieuwe naam krijgt na de aanstaande verbouwing. Gemeenteraadslid Michael Rieter (Helder Helmond) stelde in de gemeenteraadscommissie voor om inwoners een naam te laten verzinnen. “Net zoals in 1977 is gebeurd toen het oorspronkelijke Speelhuis werd geopend.” Maar uit de eerste reacties blijkt dat men het een slecht idee vindt. Een andere naam is niet nodig. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Het Stadsarchief in het Groot Tuighuis aan de Bethani‘straat moet een depotruimte krijgen onder het voorterrein van het gebouw en de ruimte van de Azijnfabriek moet de nieuwe studiezaal worden. De plannen die het college van B en W van ‘s-Hertogenbosch hebben, moeten uitgewerkt worden. Daar is maximaal 350.000 euro voor nodig. In de oude Sint-Jacobskerk, die voor miljoenen is opgeknapt, moeten de medewerkers van het archief, de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten en de taak Vestingwerken bijeen komen te zitten. Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch gaat voor de komende twee jaar een gebied aanwijzen waar energiebesparende renovaties aan panden en woningen niet hoeven te voldoen aan de eisen van welstand. Met dit experiment moet het voor woningeigenaren gemakkelijker worden om onder meer de voorgevel van de woning aan te pakken. Brabants Dagblad
 • Tweemaal richtten oppositiepartijen in de Tilburgse raad de pijlen op wethouder Marcelle Hendrickx (D66, cultuur, jeugdzorg). Een kritisch CDA nam haar beide keren toch in bescherming. In de kwestie rond Incubate waren de messen geslepen met een motie die haar min of meer onder curatele zou stellen. Brabants Dagblad
 • Tegen het plan om een deel van de Lancierskazerne in Tilburg te verbouwen voor woningen, rijst breed verzet. Zowel omwonenden als Heemkundekring Tilborch en stichting Mommerskwartier zijn ertegen. Deze partijen vinden dat het rijksmonument onherstelbaar wordt aangetast. Zij beroepen zich op het negatieve advies voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Brabants Dagblad
 • Het bedrijf Indicia moet de opvallende gevelreclame van haar pand aan de Spoorlaan in Tilburg verwijderen. Anders riskeert het bedrijf een dwangsom van 2000 euro per week. B en W van Tilburg geven met dit besluit na ruim 2 jaar toch gehoor aan het verzoek van Heemkundekring Tilborch om handhavend op te treden. Het volledig bestickerde pand is onderdeel van een rijks beschermd stadsgezicht. Brabants Dagblad
 • Voorstel van het College van B & W Tilburg : Als het referendum over het stadskantoor in Tilburg er komt, geeft Philip Eijlander leiding aan de onafhankelijke commissie die dat organiseert. Als er in Tilburg een referendum komt over de stadhuiskwestie, wordt dat mogelijk vroeger dan 18 juni. Maar het is zeker niet gelijk met het GeenPeil-referendum op 6 april. Er zijn ruim 9600 handtekeningen verzameld voor een referendum. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad Brabants Dagblad
 • De Hall of Fame zat al op diverse locaties in Tilburg en met elke verhuizing groeide de Hall of Fame aan kracht. Sinds 2012 zetelt ‘de cultuurfabriek voor en door jongeren’ in de Spoorzone en is daar – met zestigduizend bezoekers per jaar en ruim tachtig vrijwilligers – de grootste trekker van het gebied. Terwijl de ontwikkeling van de Spoorzone vertragingen oploopt, slaat ‘de HoF’ zijn vleugels steeds verder uit. Brabants Dagblad
 • Een nieuwe actie tegen leegstand in het binnenstedelijke. Koester Je Buurt en de gemeente Tilburg willen leegstaande panden en lelijke ramen met songteksten en gedichten verfraaien. Brabants Dagblad

overige brabantse geme

cultureel ondernemerschap

 • De sectoren grafisch, uitgeverijen, verpakkingen, audiovisueel en uitkeringsgerechtigden sluiten zich mogelijk volgend jaar alsnog aan bij de ongedeelde FNV en vormen daar de sector creatieve industrie. De sector kunsten wil als zelfstandige bond binnen de FNV verdergaan. FNV Kiem
 • Architecten zijn het meest positief in hun verwachtingen voor 2016. Meer dan de helft verwacht volgend jaar een omzetstijging te halen. Klusbedrijven en afbouwers zijn minder gerust op een goed jaar. Zij verwachten in 2016 juist minder om te zetten. De cijfers zijn afkomstig uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in de maanden oktober en november is uitgevoerd onder 600 bedrijven in de bouw. Cobouw
 • DDD is een programma dat beginnende designers op weg helpt in de wereld van het ondernemerschap. Elf maanden lang committeren start-ups, onder persoonlijke begeleiding van een ABN AMRO-coach, zich aan een serie masterclasses/workshops op het gebied van onder meer financiering, bedrijfsvoering, presentatie, profilering en internationalisering. In januari 2016 gaat het traject, met maar liefst 22 talenten, weer van start. BNO
 • Met het vroegtijdige vertrek van meerdere directeuren van kunstinstellingen in de afgelopen paar maanden, staat het leiderschap in de cultuur volop ter discussie. Wat voor eisen worden er vandaag de dag aan de directeuren gesteld? Metropolis M ging te rade bij een headhunter die is gespecialiseerd in kunst en cultuur: Patricia Maitland. (N.B. Artikel stamt uit 2013). Metropolis M
 • Een moderne museumdirecteur moet zowel kunstzinnig als zakelijk goed onderlegd zijn. In opvallend veel grote musea in Nederland staat nu een vrouw aan het roer. Acht korte portretten. ‘Met alleen een briljant curator zijn, ben je er niet. Je moet kunnen verbinden.’ Elsevier
 • Kees Wieringa, de directeur van het Bergense museum Kranenburgh, heeft zijn ontslag aangekondigd. Het ontslag zelf komt als een verrassing, al rommelt het al langer in Bergen. Zo stapte in september de volledige raad van toezicht van het museum op, na een slepend conflict met Wieringa. Ook liep het museum een belangrijke schenking met werken van de Bergense School van verzamelaarster RenŽe Smithuis mis. Van een conflict met de raad van toezicht is volgens voorzitter Gusta Lebbink geen sprake. Al is voor haar wel duidelijk dat Wieringa organisatorisch minder sterk is dan artistiek. De Volkskrant
 • Diana Wind vertrekt per 1 februari als directeur van het Stedelijk Museum Schiedam. Het museum aan de Hoogstraat wil veranderen en daar hoort een nieuwe directeur bij, zegt tijdelijk manager Gert-Jan van der Vossen. Van der Vossen heeft een plan gemaakt, dat het museum dichterbij de Schiedammers moet brengen. Het museum gaat meer aansprekende tentoonstellingen organiseren met meer aandacht voor de geschiedenis van Schiedam. Rijnmond.nl , Schiedam.nl
 • Het Scheepvaartmuseum verkeert in een crisis. De leiding is opgestapt of zit ziek thuis, de bezoekersaantallen vallen tegen. Waar ging het mis met het museum, dat vier jaar geleden na een renovatie groots heropende? Het Parool
 • Per 1 maart 2016 wordt Judikje Kiers de nieuwe directeur van het Amsterdam Museum en Museum Willet-Holthuysen. Ze zal zich gaan richten op het intensiveren van de samenwerking tussen het Amsterdam Museum, het Museum Willet-Holthuysen, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en het Bijbels Museum. Daarnaast zal ook de zoektocht naar een nieuwe en geschikte locatie voor het Amsterdam Museum een belangrijke taak worden voor Kiers. Museumvereniging
 • De Raden van Toezicht van Museum TwentseWelle en Rijksmuseum Twenthe in Enschede hebben aan de directies gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor een intensieve, inhoudelijke en organisatorische samenwerking tussen beide musea. RTV Oost
 • Het Stedelijk Museum Amsterdam gaat plannen ontwikkelen voor een herpositionering van Stedelijk Museum Bureau Amsterdam (SMBA), de dependance van het Stedelijk in de binnenstad.
 • “Digitale ontwikkelingen, globalisering en participatie van makers en bezoekers zijn niet meer weg te denken. Grenzen vervagen en het is spannend om daar een nieuw antwoord op te bedenken”, zegt Stedelijk-directeur Beatrix Ruf. “Ter versterking van het hedendaagse kunstveld, waarin de onafhankelijke presentatie-instituten het niet makkelijk hebben, willen we een antwoord geven op wat er nu mist en nodig is in de stad.” SMBA zal tot juli 2016 een programma bieden. Volgend jaar wordt er gezocht naar een nieuwe locatie, met de intentie die per 2017 te openen. Stedelijk Museum Amsterdam
 • Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft het afgelopen jaar een recordaantal bezoekers getrokken. Er kwamen zo’n 1,9 miljoen mensen naar het museum. Dat is een stijging van 18 procent vergeleken met vorig jaar, toen ruim 1,6 miljoen ge•nteresseerden het museum bezochten. NOS
 • Omdat er nog weinig ervaring mee is, hebben veel animatoren en VFX-professionals vaak geen idee van hun rechten en de mogelijkheden om inkomen te ontvangen uit auteursrechten en naburig recht. DAMD, beroepsvereniging van studenten en professionals werkzaam in 2D/3D animatie, VFX/post-production en motion design, heeft daarom een notitie geschreven waarin de vereniging hun standpunt uiteenzet. DAMD heeft met die notitie een claim neergelegd bij Norma. DAMD
 • De nieuwe JT Bioscoop in Alkmaar krijgt 7 zalen met in totaal 1530 stoelen, en opent in februari. Het Filmhuis trekt bij de nieuwe bioscoop in en krijgt 3 zalen met 250 stoelen ‘turn-key’ opgeleverd van JT, en start met voorstellingen in maart. Het Filmhuis opereert verder als zelfstandige onderneming met een eigen ingang en kassa, eigen inrichting en horeca en een zelf gekozen programmering. Holland Film Nieuws , Cultureel Persbureau
 • Noorwegen heeft Cinema Club Norway gelanceerd. Het concept is ge•nspireerd op de Biografklub in Denemarken. Het idee is dat leden voor de helft van de prijs speciaal geselecteerde, first-run kwaliteitsfilms kunnen bezoeken in de bioscoop. In Denemarken telt de club na twintig jaar 200.000 leden, bij elkaar goed voor ŽŽn miljoen admissions per jaar. Naast korting op filmbezoek, krijgen leden ook toegang tot premires en korting op film gerelateerde items zoals CD’s en boeken. Volgens de Deense en Noorse oprichters blijkt uit onderzoek dat het concept een boost geeft aan het filmbezoek. Holland Film Nieuws
 • Bioscoopketen PathŽ kijkt terug op een uitstekend jaar met grote blockbusters. Bang voor concurrentie van Netflix of andere bioscopen is de marktleider niet. Managing director Lauge Nielsen: “Eerlijk gezegd merken wij daar weinig van.” Opleving van de economie remt de groei, volgens PathŽ. Entertainment Business , De Telegraaf
 • In navolging van KPN en Vodafone, komt ook T-Mobile met een eigen video/televisiedienst. Onder de naam KNIPPR wordt deze vanaf voorjaar 2016 uitgerold. Gebruikers van de dienst kunnen zelf het aanbod bepalen. Entertainment Business
 • Lebowski past de Book of the Month Club vanaf volgend jaar aan. De boeken worden niet langer via een select aantal boekhandels aangeboden en verliezen hun uniforme vormgeving. Met de bestaande formule liep de uitgever tegen te veel beperkingen aan. Inct.nl
 • Een boek publiceren ziet er vandaag de dag heel anders uit dan een jaar of 20 geleden. Maaike Molhuysen schreef een boek voor schrijvers om ze zo goed mogelijk wegwijs te maken in de nieuwe schrijf- en uitgeefwereld. Dat dit Handboek voor schrijvers je zal helpen je eigen stem te doen klinken in de veranderende boekenwereld, dat is wat ik hoop.’ Een hoofdstuk uit het boek gaat over literaire podia en dichterscafŽs. Schrijven on line
 • Eurosonic Noorderslag is de winnaar van de Outstanding Contribution Award van IMPALA. IMPALA is de koepelorganisatie voor onafhankelijke muzieklabels. Met deze prijs huldigt de organisatie de uitzonderlijke inspanningen voor de Europese onafhankelijke muziek, door een organisatie of persoon. BUMA Cultuur
 • Het hing al in de lucht toen kort na elkaar Tidal en Apple Music lanceerden: tussen de streamingdiensten is een flinke strijd losgebarsten om exclusief releases aan zich te binden. Prince en Rihanna gaan voor Tidal, Taylor Swift gaat nu met haar tour video naar Apple Music. Adele speelt het streamingspel zelfs helemaal niet. Grote verliezer tot nu toe is Spotify, dat keer op keer met lege handen overblijft. Dat heeft alles te maken met de freemium-versie van de Zweedse dienst. De allergrootste verliezer is intussen natuurlijk de luisteraar. Zelfs wie netjes kiest voor een van de niet-freemium diensten, mist voorlopig een paar grote titels. Analisten voorspellen twintig miljoen abonnees voor Apple Music op het eind van 2016. 3voor12.vpro.nl , Entertainment Business
 • Streamingdienst Napster en moederbedrijf Rhapsody hebben over 2015 een groei van 45 procent gerealiseerd. Die groei komt vooral vanuit de diverse samenwerkingen die in Europa zijn gezocht. Op dit moment hebben Napster en Rhapsody 3,5 miljoen gebruikers in 34 landen. In Europa is de luistertijd het afgelopen jaar met 71 procent gestegen; het aantal gestreamde nummers is met 88 procent gestegen. De groei in Europa komt volgens Napster voort uit een keur aan deals die zijn aangegaan met telecomproviders, merken en media. Entertainment Business
 • De Nederlandse organisaties voor dansprofessionals fuseren per 1 januari 2016. De Nederlandse Belangenvereniging voor Dansprofessionals- en ondernemingen (NBDK) en de Nederlandse Brancheorganisatie voor Balletscholen (NBOB) gaan op in de NBDO Dansbelang. De nieuw ontstane vereniging behartigt de belangen van zowel dansprofessionals als dansondernemingen. NBDO Dansbelang maakt zich hard voor zowel een gezonde beroepspraktijk als voor kwaliteit in danseducatie. Dans Magazine

cultuurmarketing

 • De wereld van de kunstkopers is de wereld van de ‘wat oudere kopers’. Het landelijke kunstinitiatief We Like Art – een website die informeert over het kopen van kunst – wil daar verandering in brengen en probeert een ander publiek te bereiken. Het wil jongere kunstkopers te interesseren voor het kopen van kunst. Omdat veel mensen wel kunst willen kopen, maar geen idee hebben hoe te beginnen, organiseert We Like Art onder meer laagdrempelige tentoonstellingen. Zoals ‘Size Matters’ in Tetem in Enschede. Cultureel Persbureau
 • Het Anne Frank Huis is een van de drukstbezochte en bekendste musea van Nederland. Maar niet alleen het museum trekt veel bezoekers, de Facebook pagina is ook razend populair. Deze staat op nummer 8 van de meest populaire Facebookpages van Musea wereldwijd en op nummer 1 in Nederland. Ton Mascini is verantwoordelijk voor de strategie en uitvoering van de webredactie van de Anne Frank Stichting. Hij vertelde op de inspiratiemiddag: strategisch scoren met Facebook die plaatsvond op 29 januari 2015 hoe hij dit enorme Facebook-succes bereikt heeft. Cultuurmarketing
 • Alleen al binnen online marketing heb je tegenwoordig oneindig veel mogelijkheden om je verhaal te vertellen. Het is dan ook een hele klus de content die je wilt verspreiden goed te organiseren en in te plannen. Dat kleine stukje structuur kan je veel tijd besparen en is misschien wel het beste vorm te geven via een social media contentkalender. Wat ga je posten, wanneer, op welke kanalen en wat zijn de gewenste resultaten? Cultuurmarketing
 • Moeten we in dit digitale tijdperk nog wel investeren in printmarketing? Zijn brochures en flyers niet de dinosaurussen van de 21e eeuw? Welnee. Het papier heeft zijn functie nog lang niet verloren. Sterker nog, voor bepaalde doeleinden kun je beter communiceren per print. 5 Redenen om voor een gedrukte boodschap te kiezen. Vooral de culturele sector maakt veelvuldig gebruik van papieren brochures. Culturele instellingen besteedden in 2013 gemiddeld 23.000 euro aan printmedia, zo blijkt uit onderzoek. Sprout
 • De drie grootste digitale ontwikkelingen voor 2016. Frankwatching
 • Welke social trends die u misschien nog niet kende, zullen komend jaar hun stempel drukken op het communicatievak? Communicatie online zet de 8 belangrijkste ontwikkelingen op een rij. Communicatie Online
 • Zo gebruiken jongeren Instagram, Snapchat & YouTube in 2016. Frankwatching
 • Adverteren op Facebook: welke foto en call-to-action kies je? Frankwatching
 • Zakelijk social mediagebruik: hou jij je aan de etiquette? [infographic] Frankwatching
 • SEO: zo blijf je ook in 2016 goed scoren [infographic]. Frankwatching

financiering

 • Het Centrum voor Filantropische Studies heeft in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek uitgevoerd naar de veranderingen in het geefgedrag aan culturele instellingen en het genereren van eigen inkomsten door culturele instellingen in de periode 2011 – 2014. De presentatie van de resultaten vindt plaats in januari 2016. Het onderzoek belicht de reacties op de Geefwet van twee partijen: de potenti‘le gevers enerzijds en de culturele instellingen anderzijds. Filanthropium
 • De eerste Impact Award, een nieuwe ‘kunstprijs voor niet-kunstenaars’ is toegekend aan Vera Anna Bachrach van De Tostifabriek. De prijs, die wordt uitgereikt door cultuurfonds The Art of Impact, bestaat uit een bedrag van 30 duizend euro dat de winnaar mag besteden aan een kunstproject dat maatschappelijke betekenis heeft. Bachrach (1989) won de prijs voor haar rol als producent bij De Tostifabriek, een kunstproject dat in 2013 liet zien wat er allemaal moet gebeuren voor je een tosti op je bord hebt. De Tostifabriek liet de gemoederen hoog oplopen en Bachrach vervulde een leidende rol bij het debat dat vervolgens in de samenleving losbrak over het eten van vlees en het produceren van zuivel. The Art of Impact , De Volkskrant
 • De topsectoren Creatieve Industrie en Life Sciences & Health hebben gezamenlijk een oproep uitgebracht voor cross-over onderzoek naar oplossingen met impact waardoor mensen met dementie langer zelfstandig kunnen blijven, onder de naam Langer zelfstandig met dementie. Twee grootschalige projecten met de namen FIT en Roodkapje maken aanspraak op de subsidie die verstrekt wordt door de TKI bureau’s van de topsectoren Creatieve Industrie (CLICKNL) en Life Sciences & Health (Health~Holland). Clicknl
 • Tijdens de voorlopig laatste publieke bijeenkomst van het onderzoekstraject Art and Science of Dementia Care op 10 december 2015 gaat het gesprek over de betekenis van de directe leefomgeving voor mensen met dementie. En verslag. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Bijdrage Opdrachtgeverschap is bestemd voor publieke en private opdrachtgevers of publiek-private samenwerkingen die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren. Met deze bijdrage stimuleert het Mondriaan Fonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. De bijdrage is bedoeld voor de productie van relevante artistiek-inhoudelijke projecten. De plannen kunnen betrekking hebben op projecten met een blijvend karakter, die eventueel door de opdrachtgever worden aangekocht, maar ook op meer tijdelijke projecten. Eerste deadline is 26 februari 2016. Mondriaanfonds
 • Magali Reus wint Prix de Rome 2015 met haar nieuwe werk Leaves. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome. De jury schrijft: ‘Deze kunstenaar werkt doelgericht en beheerst aan een nieuwe koers, maakt daarbij heldere keuzes en vertaalt dit in een prikkelende presentatie die tegelijk formeel en persoonlijk is en zich geleidelijk voor de bezoeker opent.’ De jury is ge•ntrigeerd door de onverklaarbare maar mooie eigenaardigheid van de getoonde objecten: de verwijzingen naar de digitale werkelijkheid blijven gefragmenteerd en de mysterieuze materialiteit van de objecten roept meer vragen op dan beantwoord kunnen worden. Mondriaanfonds , De Volkskrant
 • Mediafonds, NTR (Het Uur van de Wolf), Cinedans en Filmfonds initi‘ren De Wolf Danst.
 • De Wolf Danst is een combinatieprogramma van een artistiek hoogwaardige documentaire (40′) & een onafhankelijke dansfilm (10′). De Wolf Danst zal worden uitgezonden binnen Het Uur van de Wolf. Choreografen en cineasten kunnen gezamenlijk een aanvraag indienen voor een korte en eigenzinnige dansfilm. De dansfilm gaat in op een actueel thema in de huidige samenleving en mag niet gebaseerd zijn op een bestaande dansvoorstelling. De eerste deadline: selectie van maximaal 4 teams van producenten & documentairemakers, is 1 maart. Filmfonds
 • Nederland en Zuid-Afrika sluiten co-productie verdrag over audiovisuele werken.
 • Het verdrag, dat namens Nederland werd ondertekend door minister Jet Bussemaker (Cultuur), cre‘ert aantrekkelijkere condities voor creatieve en economische uitwisseling. Hierdoor moet de coproductie van films en andere creatieve mediaproducties tussen beide landen worden gestimuleerd. Filmfonds
 • Het Nederlands Filmfonds wil dat er meer Nederlandse films worden ontwikkeld waarin de culturele diversiteit van de maatschappij naar voren komt. Directeur Doreen Boonekamp voert op dit moment gesprekken met de diverse vakorganisaties in het veld om dit voornemen breed onder de aandacht van filmmakers te brengen. In aansluiting op de Code Culturele Diversiteit, die door de cultuursector zelf is ontwikkeld, krijgt dit streven ook een belangrijke plek in het nieuwe beleidsplan dat het Filmfonds volgend jaar presenteert. Een medewerker van het Filmfonds zal als aanspreekpunt binnen de organisatie diversiteit actief agenderen in het filmveld. Het Filmfonds pleit er ook voor deze boodschap actief in het voortgezet onderwijs onder de aandacht te brengen via de verschillende opleidingen. ‘Het is heel goed dat het onderwerp wordt aangekaart’, stelt Martin Koolhoven op Twitter. ‘Maar het is wat gemakkelijk om alleen naar het einde van de keten te kijken. In eerste instantie bepaalt het fonds wat voor films we in Nederland maken. Er werken daar ook alleen maar 41 roomblanke medewerkers.’ Het Parool , Het Parool
 • Het Mediafonds maat de indiendata voor 2016 bekend. Mediafonds
 • Welke invloed heeft de veranderende boekenmarkt op de inkomenspositie van schrijvers en vertalers? De Vereniging van Letterkundigen (VvL) en het Nederlands Letterenfonds hebben APE deze vraag gesteld. APE onderzoekt daartoe de inkomenspositie van schrijvers en vertalers in de jaren 2013 en 2014. APE doet dit door een nationaal enqute onderzoek uit te zetten naar de schrijf-, vertaal- en andere inkomsten van schrijvers en vertalers. Inzicht in deze positie stelt de VvL en het Nederlands Letterenfonds in staat hun beleid hier beter op af te kunnen stemmen. Het onderzoek loopt tot maart 2016. Letterenfonds
 • F. Starik valt de selectiecriteria van het Letterenfonds aan. Er bestaat, aldus F. Starik, een onuitgesproken selectiecriterium dat je niet volgens het boekje mag dichten en daarin laat het Letterenfonds, aldus Starik, zien dat er een bepaald soort literatuuropvatting achter de beoordelingen zit. ‘De afwijking is de norm geworden.’ Tzum.info
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft Grenswerk in Venlo, De Peppel in Zeist, De Piek in Vlissingen, Volt in Sittard, Simplon in Groningen, Neushoorn in Leeuwarden en 013 in Tilburg aangewezen als Kernpodia binnen de subsidie Programmering Podium Popmuziek. Noord-Brabant telt per 1 januari 2016 8 kernpodia popmuziek. Fonds Podiumkunsten
 • De vergrijzing is ŽŽn van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie start daarom in 2016 met 5 steden het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’. Zij zetten in op een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn. Samen met Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leeuwarden en Maastricht gaat het Fonds proberen inspirerende projecten in te zetten ter verbetering van het welzijn van ouderen. Zo werken ze toe naar 30 steden die in 2020 Age Friendly beleid hebben op het gebied van cultuurparticipatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Concrete aanbevelingen om muziekonderwijs structureel vorm te geven en in bredere zin kijken naar de voorwaarden voor goed en duurzaam muziekonderwijs. Deze onderwerpen stonden centraal tijdens het werkbezoek dat koningin M‡xima bracht aan de Liduina Basisschool in ‘s-Gravenhage. Als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Muziekonderwijs zet Koningin M‡xima zich in voor MŽŽr Muziek in de Klas. MŽŽr Muziek in de Klas is een initiatief van het ministerie van OCW en private partijen.Fonds voor Cultuurparticipatie , lkca
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financi‘le bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Het fonds kent een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. De deadlines voor 2016 van de afdeling Noord-Brabant zijn: 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november. Cultuurfonds
 • Het Uitvoerend Agentschap in Brussel publiceerde een nieuwe subsidieoproep voor de Ontwikkeling van Videogames (EACEA/20/2015) met als deadline 3 maart 2016. Voor deze subsidie komen originele en innovatieve videogames in aanmerking die bestemd zijn voor commerci‘le exploitatie, ongeacht het platform of verwachte distributiemethode. De videogames moeten een narratieve storytelling component hebben, met name in-game storytelling. Het verhaal moet in de volledige game verweven zijn en niet enkel als introductie of einde. Media Desk Nederland
 • Een Nederlandse speelfilm, Cobain van Nanouk Leopold, en een internationale documentaire met Nederlands minderheidsbelang, Between two Worlds van Janus Metz, krijgen Europese realiseringssteun van Eurimages. De Nederlandse coproductie Cobain krijgt 340.000 euro en de minoritair Nederlandse coproductie Between two worlds krijgt 160.000 euro. Dat is tijdens de laatste vergadering van het coproductiefonds Eurimages besloten. Media Desk Nederland
 • Het Bonnefantenmuseum wordt met ingang van 2015 jaarlijks begunstigd met een bijdrage van 5.000 Euro van de Stichting Van Achterbergh-Domhof. Deze bijdrage dient te worden besteed aan de aanschaf van keramisch werk van een Nederlandse kunstenaar. Directeur Stijn Huijts is zeer verheugd over de structurele bijdrage: “Ons museum en de regio waarin wij zijn gevestigd hebben een bijzondere geschiedenis met keramiek, zoals momenteel ook blijkt uit tentoonstellingen die we aan dit materiaal hebben gewijd. Ik ben blij dat we die geschiedenis mede dankzij de bijdrage van de Stichting Van Achterbergh-Domhof de komende jaren verder kunnen verankeren in onze collecties”. Museumtijdschrift
 • Kunstverzamelaar Bert Kreuk schenkt The Tomb (2010) van de Amerikaanse kunstenaar Matthew Day Jackson aan het Haags Gemeentemuseum. Het museum had het beeldhouwwerk, met een geschatte waarde van 1,4 miljoen euro, al enkele jaren in bruikleen. De Volkskrant
 • Het Nederlands Jazz Archief (NJA) heeft tijdens het jaarlijkse benefietconcert 15.000 euro opgehaald. Sinds het wegvallen van subsidies in 2012 moet het Nederlands Jazz Archief zichzelf zien te redden. Het archief, opgericht in 1980, documenteert en organiseert concerten en lezingen. NU.nl

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De ontmoeting tussen de geplande en geleefde stad is het onderwerp van de door het Vlaams Architectuurinstituut georganiseerde tentoonstelling Levensecht. De performantie van de moderne stad in de DeSingel, Antwerpen. Curator Tom Avermaete (TU Delft) presenteert met een selectie unieke documenten de ontstaansgeschiedenis Žn het gebruik van zes modernistische stadsontwikkelingen in alle uithoeken van de wereld. Archined
 • Het stadsverkeer moet Žn kan prettiger, veiliger en comfortabeler. De groeiende drukte op fietspaden is weliswaar een goede ontwikkeling, maar het leidt ook tot ergernis en onveiligheid. Dat was de aanleiding voor de ANWB om een onderzoeksgroep te vragen een integrale ontwerpaanpak te ontwikkelen. Doel daarvan: een slimmere en veiligere ordening van al het verkeer in de stad. Ben Immers en Paul Weststrate, leden van de onderzoeksgroep, delen hun bevindingen. ruimtevolk
 • Met het groeiend belang dat gehecht wordt aan innovatie voor economische groei, rijst de vraag in wat voor omgeving innovatie het best gedijt. In samenwerking met het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft ruimtevolk een verkenning uitgevoerd naar de kernelementen van succesvolle innovatiemilieus. De bevindingen zijn gevat in een interactieve visualisatie, zes longreads en gebiedsportretten van vijf onderzochte gebieden. ruimtevolk
 • De afsluiting van het Jaar van de Ruimte markeert het einde van een even leerzame als inspirerende periode, vindt Hamit Karakus, directeur van Platform31. “We hebben een aantal belangrijke speerpunten voor de toekomst ge•dentificeerd. Maar het werk is daarmee nog niet voltooid. Integendeel. Nu gaat het erom dat we die ambities ook waarmaken met elkaar. Juist daarin kan Platform31 veel betekenen. De zorg voor een gezonde leefomgeving en het beter benutten van de bestaande bebouwing zijn twee thema’s waar we ons op gaan richten.” Platform31
 • Nie

  beeldende kunst

  • De zeven grote Brabantse musea hebben de handen ineen geslagen voor een in Brabant nog niet vertoonde samenwerking. De zeven werken samen in de ”Bosch Grand Tour”, dertien tentoonstellingen in het Boschjaar 2016 met actuele kunst ge•nspireerd op de 500 jaar geleden gestorven Jeroen Bosch. In ‘s-Hertogenbosch begint 12 februari een grote expositie met werk van Bosch. De deelnemende musea zijn Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogenbosch, Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven, MOTI, Breda, Natuurmuseum, Tilburg, Textielmuseum, Tilburg en Museum De Pont, Tilburg. In zijn video-installatie The Fish Pond Song verbindt kunstenaar Jeroen Kooijmans de thema’s van Jeroen Bosch met de conflicten van de 21e eeuw. Vanaf komende zaterdag is het kunstwerk te zien in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. NOS , Bastion Oranje , De Volkskrant
  • Een gesprek met Pieternel Verschuuren van Kloosterhotel ZIN. Samen met Stadslandgoed Stapelen en bkkc organiseert zij de inspiratiedag “Kunst en Spiritualiteit” op 12 januari in Vught. De dag hangt samen met de expositie ‘De Geest uit de Fles’, die nog tot 17 januari 2016 te zien bij bkkc. Over het bestaan van Kloosterhotel ZIN, de vele verwerkingen van kunst in activiteiten en in het bijzonder de samenwerking van ZIN met kunstenaars. bkkc

  film

  • Youth (La giovinezza) van Paolo Sorrentino is de grote winnaar van de 28ste European Film Awards in Berlijn geworden. De film werd bekroond als ‘European Film 2015’, regisseur Sorrentino werd uitgeroepen tot ‘beste regisseur’ en hoofdrolspeler Michael Caine (82) kreeg de prijs voor ‘beste acteur’. ‘Beste actrice’ ging naar Charlotte Rampling voor 45 years; de actrice ontving ook een oeuvreprijs. European Film Academy
  • Het filmprijzenseizoen is begonnen en zal de komende maanden Hollywood en omstreken bezighouden. Een jaarlijkse ritueel dat de filmindustrie ‘in een dodelijke marketinggreep’ houdt, terwijl de topfilms elkaar ‘kannibaliseren’. De Volkskrant
  • De speelfilm Brand New-U van de Nederlandse producent Rinkel Film is geselecteerd voor het International Filmfestival Rotterdam. Brand New-U wordt vertoond in de sectie Critic’s Choice. NU.nl

  letteren

  • “Politiek engagement en literair experiment gaan bij Roemer hand in hand. Naar het oordeel van de jury leidt dat tot romans die tegelijk scherpe en relevante interventies in het publieke debat zijn Žn complexe literaire verbeeldingen van de geschiedenis van Suriname (de roman Was getekend bestrijkt een veel langere periode voorafgaand aan 1980). “De P.C. Hooftprijs voor proza wordt dit jaar toegekend aan de Surinaams-Nederlandse schrijfster Astrid Roemer (68). Uitgeverij Prometheus laat weten dat ze een aantal titels van Roemer snel gaat herdrukken. Letterenfonds , De Volkskrant , NRC , tzum.info
  • De 87-jarige Dolf Verroen schrijft volgend jaar het geschenk voor de Kinderboekenweek. Tijdens het literaire kinderfeest staan opa’s en oma’s centraal, onder het motto Voor altijd jong. Het Prentenboek van de Kinderboekenweek wordt gemaakt door Floor Rieder. In 2014 debuteerde zij met Het raadsel van alles wat leeft, waarmee zij het Gouden Penseel won. CPNB
  • De genomineerden voor de BNG Bank Literatuurprijs 2015 zijn: Jamal Ouariachi, Een honger ; Henk van Straten, Bidden en vallen ; Elfie Tromp, Underdog. Op donderdag 21 januari 2016 wordt de BNG Bank Literatuurprijs uitgereikt. De BNG Bank Literatuurprijs is een prijs voor jonge schrijvers met een jong oeuvre. BNG Bank
  • In Wit licht schrijft Jaap Goedegebuure over mystieke ervaringen in het werk van Nederlandstalige dichters. Literair Nederland
  • De onlangs verschenen bloemlezing Vuur! waarin stukken van ge‘ngageerde schrijvers te vinden zijn heeft (evenals het artikel dat A.H.J. Dautzenberg voor NRC Handelsblad schreef) veel weerklank gevonden. Wat je als schrijver of bloemlezer niet geacht wordt te doen is: terugschrijven. Maar dat doet Dautzenberg wel op zijn blog naar aanleiding van de reacties van Robert Anker, Maarten Asscher en Carel Peeters. Tzum.info
  • De eerste namen voor de zesde editie van het Tilt Festival zijn bekend gemaakt door de organisatie. Maartje Wortel, Remco Campert met het Benjamin Herman-kwartet en Han van der Vegt met componist Aart Strootman zijn te bewonderen op het festival. Maartje Wortel is de Tilt writer in residence van dit jaar. Zij zal tijdens het festival verslag doen van haar indrukken van Tilburg. Brabants Dagblad

  muziek

  • Met de toevoeging van Bewilder, Jett Rebel en The Common Linnets aan de line-up van Eurosonic is het festivalprogramma van Eurosonic Noorderslag 2016 compleet. BUMA Cultuur
  • Het internationale hiphopfestival WOO HAH! komt in 2016 weer terug naar de Tilburgse Spoorzone en vindt 2 juli voor de derde keer plaats. Het hiphopfestival biedt plaats aan meer dan dertig acts verspreid over vier podia. Brabants Dagblad
  • De genomineerden voor de Pop Media Prijs zijn bekend: radio-dj Fernando Halman (FunX), fotograaf Rutger Geerling en internetplatform Noisey strijden op donderdagmiddag 14 januari 2016 om de belangrijkste mediaprijs over popcultuur. De prijs wordt tijdens Eurosonic/Noorderslag uitgereikt door Hogeschool InHolland. BUMA Cultuur

  theater en dans

  • Tijdens de vijftiende editie van het Musical Awards Gala ontvangt Joop van den Ende de Eventim Oeuvre Award. Tevens werden de belangrijkste nominaties van de musicalprijzen bekendgemaakt.
  • The Bodyguard van Stage Entertainment Nederland is met negen nominaties de grootste kanshebber op de Musical Awards 2015, maar ook Rent (M-Lab) en De zere neus van Bergerac (Ro Theater) komen meermaals op de nominatielijst voor. Theaterkrant
  • De Toneelschuurproductie Smekelingen in regie van Olivier Diepenhorst, One van Lisa Verbelen/BOG en De Familie Mans¿n van Lars Doberman/Orkater/De Nieuwkomers zijn genomineerd voor de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs 2016. De komende maanden zal de jury meer voorstellingen nomineren. De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt op 1 september tijdens de opening van het Nederlands Theater Festival 2016. Theaterkrant
  • Choreografe Jija Sohn is geselecteerd voor Moving Forward, een nieuw residentietraject voor beginnende choreografen. De Japans-Koreaanse Sohn studeerde aan de School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling (SNDO) in Amsterdam en onderzoekt in haar werk hoe culturele diversiteit kan worden omgezet in een universele waarde. Moving Forward is een co-productie van Dansmakers Amsterdam en Dansgroep Amsterdam, in samenwerking met de productiehuizen Dansateliers, Dansbrabant, Random Collision en Generale Oost. Theaterkrant
  • Ieder seizoen een nieuw festivalletje, dat is het idee achter ‘Seasoning’ van dansgezelschap United-C uit Eindhoven. Op de achtste editie in Art House United-C treden o.m. dansers op uit Chili en Frankrijk, en introduceert Iris Penning een nieuw spoken word-collectief. Eindhovens Dagblad

  kunst in de openbare ruimte

  • Andert de Neanderthaler, het bronzen beeld bij de voetgangersbrug van de garage over het water naar de Hekellaan in ‘s-Hertogenbosch is een verwijzing naar resten van een Neanderthalerkamp die in 2013 zijn gevonden bij de bouw van de parkeergarage. Kunstenaar Tom L’Istelle ontwierp Andert de Neanderthaler. Andert is tot stand gekomen met hulp van onder meer een talentontwikkelingstraject. Brabants Dagblad , Omroep Brabant
  • Het lelijke met graffiti bekladde transformatorhuisje was het Ossendrechtse dorpsplatform al jaren een doorn in het oog. “Met het Integraal Dorps Ontwikkelings Plan is heel het dorpshart opgeknapt, alleen het trafohuisje bleef een lelijk ding”. Het dorpsplatform nam daarom contact op met de Hoogerheidese ontwerper en fotograaf Gian van Eekelen. “Ik heb me verdiept in de geschiedenis van Ossendrecht en ik heb een aantal foto’s gemaakt en die vervolgens afgebeeld op vier panelen”. BN – De Stem

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Micha Klein was in 1996 de laatste Nederlandse kunstenaar die een ontwerp mocht maken voor het Zwitserse horlogemerk Swatch. Sigrid Calon ontwierp er twee, Duet in Blue & Red in een oplage van 999 stuks (bij de lancering al uitverkocht) en Duet in Green & Pink in een oplage van 9.999 stuks. Deze laatste is nog verkrijgbaar. trendbeheer
  • Iedereen kent de klassieke manier van adverteren. Een filmpje op televisie. Je sluit ogen en oren en hoeft de boodschap niet tot je te nemen. Maar wat nou als er reclame wordt gemaakt, terwijl je slaapt? Wanneer je droom doorspekt is met advertenties? Het is een onderwerp waar animatiestudio Studio Smack uit Breda zich in verdiepte. Het resultaat, een filmische impressie van een droom vol verwijzingen naar Coca Cola, gaat in premire in MOTI in Breda. BN – De Stem
  • De muziekvideo die de Bredase animatiestudio Studio Smack maakte voor het nummer ‘Witch Doctor’ van de band De Staat, won in Parijs de publieksprijs tijdens het International Musicvideo Festival. BN – De Stem
  • NurgŸl …zkanli- Kasikci uit ‘s-Hertogenbosch diende een scenario in bij het stimuleringsproject Nu of nooit! Met succes: haar verhaal ‘Rijk!’ werd verfilmd en is eerste kerstdag op televisie te zien. Brabants Dagblad
  • Woody Veneman, de Eindhovense muzikant, bekend van het Americana/blues-duo Woody & Paul en Long Life Heads, staat aan het enerverende begin van een nieuw muzikaal avontuur. Een fase vol idee‘n en creativiteit waarin hij samen met de Amerikaanse multi-instrumentalist en songwriter Kathy Ziegler, onder de naam Cowboy Tinder, onbekend terrein verkent. De uitkomst omschrijft hij zelf als ‘kampvuurliedjes 2.0’. 3voor12.vpro.nl
  • New Old City , het debuutalbum van Neil van der Drift, werd op 13 december gepresenteerd in Paradox in Tilburg. Van der Drift, die in 2008 afstudeerde aan Fontys Conservatorium afdeling lichte muziek, put uit allerlei reservoirs waar ‘mooie muziek’ te halen valt. Daarvoor is een gedegen kennis nodig en die bezit de jonge musicus volop. JazzNu
  • Componiste Desiree van Warmerdam uit Breda laat zich inspireren door historische thema’s en Vincent van Gogh. BN – De Stem
  • De Orde van de Dag blikt terug op 2015 met een hyper actuele, satirische Ouds & Nieuws Show : twaalf maanden vol krankzinnig nieuws. 8weekly
  • Voor de jaarlijkse kerstvoorstelling koos Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch al een poosje voor Dickens. Dit jaar blijft de schouwburg dichter bij huis. Bosschenaar Frank Verhallen schreef voor Theater aan de Parade ‘Wordt het nog zomer deze kerst?’ Een feelgoodvoorstelling, zoals het hoort met kerst. Omroep Brabant

  cultuureducatie en – participatie

  • Zij willen terreur, wij antwoorden met cultuur, zei Matteo Renzi, de premier van Itali‘. Om vervolgens fors te investeren in cultuureducatie en -participatie. Ook een idee voor Nederland polderland? Ocker van Munster, directeur van het LKCA, denkt van wel. lkca
  • Culturele instellingen kunnen veel van elkaar leren op het gebied van educatie, stelt Claudia de Graauw. Wat je sterke punten zijn. Wat je mŽŽr bereikt dan anderen. Wat je kunt verbeteren. Want waarom scoort het ene culturele programma heel hoog op verandering van gedrag, vaardigheden of kennis van leerlingen en het andere juist niet? Doe eens een benchmark. lkca
  • “Qua cultuurbereik vormen de middelbaar opgeleiden bij elk van de genoemde cultuuruitingen de middengroep. Bij elk van de hier in ogenschouw genomen cultuuruitingen is het bereik van de middengroep hoger dan dat van degenen met minder opleiding, en lager dan dat van de hoger opgeleiden. Dit mag overigens geen grote verrassing heten, want causale analyses wijzen steevast op meer culturele interesse en cultuurbezoek naarmate iemand meer opleiding genoten heeft. Dit betreft welhaast een sociologische wetmatigheid.” Uit De Sociale Staat van Nederland 2015, een uitgave van het Sociaal en Cultureel Planbureau. SCP
  • In het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum is de Mediawijzer.net aanmoedigingsprijs 2015 uitgereikt aan FryskLab, het mobiele fablab van Bibliotheekservice Frysl‰n (BSF), en aan FabLab Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek (ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland). De prijs wordt dit jaar voor het eerst toegekend aan projecten die op een eigen, unieke wijze mediawijsheid bevorderen. Bibliotheekblad
  • Alle Brabanders moeten kunnen kennismaken met en deelnemen aan cultuur. Hiervoor is een toekomstbestendige lokale culturele infrastructuur nodig. Deze infrastructuur vormt de basis voor amateurkunstbeoefening, community art en cultuureducatie in het onderwijs. Kwaliteit, toegankelijkheid, werkgelegenheid en goede arbeidsvoorwaarden moeten hierin geborgd zijn.
  • Daarom werkt Kunstbalie in 2016 aan een provincie-dekkende infrastructuur voor buitenschoolse cultuureducatie, met goede regionale spreiding en laagdrempelige toegang. Kunstbalie
  • Cultuureducatie geeft leerlingen een basis die noodzakelijk is om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. Het bereidt hen voor op hun toekomstige positie in de maatschappij: op de arbeidsmarkt en als potentieel cultuurpubliek of beoefenaar. Daarom zet Kunstbalie zich in om structureel aandacht te vragen voor het ontwikkelen van cre‘rende, reflecterende en onderzoekende competenties op alle Brabantse scholen. Dit doet Kunstbalie in 2016 door De Cultuur Loper uit te voeren en te verbreden, het netwerk voortgezet onderwijs te versterken en integratie van cultuureducatie met andere vakken te bevorderen. Verder gaat Kunstbalie KunstSelect verzelfstandigen en is er ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen binnen het provinciaal uitvoeringsprogramma binnen schoolse cultuureducatie. Kunstbalie
  • In 2016 zet Kunstbalie zich verder in voor het versterken van Community Art Brabant en is er ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen binnen het provinciaal uitvoeringsprogramma cultuur in het sociale domein. Community art is een artistiek antwoord op een maatschappelijke vraag. Burgers zijn hierbij actief betrokken: co-creatie staat centraal en het artistieke proces is de basis. In synergie tussen professionele kunst en actief burgerschap ontstaat een nieuwe kijk op de werkelijkheid en nieuwe maatschappelijke verbindingen. Kunstbalie versterkt provinciale en lokale culturele partners zodat deze meer en betere community art projecten in Brabant kunnen realiseren. Kunstbalie

  kunstbeoefening

  • Om kunstzinnige ontplooiing van alle Brabanders mogelijk te maken, werkt Kunstbalie aan een sterk Brabants cultuursysteem. Kunstbalie bevordert de vitaliteit van de kunstbeoefening om tot een laagdrempelig en toegankelijk aanbod van amateurkunstactiviteiten te komen. Hierbij denkt Kunstbalie in verbinding en kennisbehoefte, voor zowel amateurkunstenaars, vrijwilligers, professionals, organisaties als beleidsmakers. In 2016 doet Kunstbalie dit door provinciale amateurpartners te versterken en door kennisdeling, ontwikkeling en ondersteuning van lokale culturele infrastructuren. Ook is er ruimte om in te spelen op actuele ontwikkelingen binnen het provinciaal uitvoeringsprogramma. Kunstbalie
  • Het theater en de repetitieruimtes van Kunstbalie zouden eind dit jaar hun deuren sluiten wegens het stopzetten van de exploitatie door de provinciale organisatie Kunstbalie. Maar Markant Meetings & Events, die onder andere het Klasse Theater in Tilburg exploiteert, neemt de ruimtes over, die beschikbaar blijven voor amateurkunstenaars. Brabants Dagblad

   

  erfgoed

  • Open Monumentendag wordt volgend jaar officieel geopend in ‘s-Hertogenbosch. Het thema van de landelijke Open Monumentendag op 10 en 11 september is ‘Iconen en symbolen’. Daarmee wordt bij de 30ste editie verwezen naar beelden en tekens met een bijzondere extra betekenis, die zichzelf overstijgt. In monumenten zie je ze overal: van binnen en van buiten, in ornamenten, in reli‘fs, in schilderingen. Een thema dat aansluit bij het Jeroen Boschjaar. Open Monumentendag
  • Museum Catharijneconvent in Utrecht maakt zich ernstig zorgen om de toekomst van het kerkelijk erfgoed. Volgens het museum, dat spreekt van Derde Beeldenstorm, worden zo’n 500.000 kunstvoorwerpen in Nederland door sluiting van kerken bedreigd. Om dit erfgoed te bewaren is het online project Kerkcollectie digitaal gelanceerd. Historiek
  • Met de sloop van panden van na de Tweede Wereldoorlog verdwijnen veel kunstwerken uit die periode in puincontainers. Erfgoedvereniging Heemschut sloeg alarm en richtte dit jaar een landelijke Werkgroep Monumentale Kunst op die een halt moet toeroepen aan het verdwijnen van wederopbouwkunst. Het Parool
  • Huis Sonneveld verliest een groot deel van zijn bijzondere Gispen interieurcollectie. Uit onvrede met de koers van Het Nieuwe Instituut (HNI), beheerder van de Rotterdamse museumwoning, trekken de erven Sonneveld hun bruiklenen terug. Algemeen Dagblad
  • Het Persmuseum in Amsterdam wil verhuizen naar Hilversum. Door de tentoonstellingen onder te brengen bij het Instituut voor Beeld en Geluid hoopt het museum meer bezoekers te trekken. De omvangrijke collectie kranten en tijdschriften, politieke prenten en reclame-uitingen blijft wel in de hoofdstad, bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. De verhuizing is afhankelijk van subsidieverstrekking door de Raad voor Cultuur. ”Mocht dat niet lukken, dan wordt het scenario wel erg somber”, zegt Aerden. NU.nl
  • Het Jheronimus Bosch-jaar opent op zaterdag 2 januari in Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
  • Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch heeft niets te klagen over wereldwijde belangstelling voor de grote tentoonstelling ‘Visioenen van een Genie’. In Sudan, Bolivia, Brazili‘, Australi‘, Rusland, Canada en Amerika zijn kaarten gekocht voor de publiekstrekker van het Jeroen Boschjaar. De tickets voor scholen zijn uitverkocht. Omroep Brabant
  • Op verzoek van Stichting Jheronimus Bosch hebben studenten van de Nationale hogeschool voor toerisme en verkeer (NHTV) onderzocht hoe je Bossche ondernemers meer kunt betrekken bij de 500e sterfdag van Jeroen Bosch die volgend jaar wordt gevierd. Brabants Dagblad
  • Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie zijn woedend. De gemeente Zundert verhardt eeuwen oude ‘Van Gogh-zandpaden’. BN – De Stem , BN – De Stem
  • Julius Caesar, de roemruchte Romeinse veldheer, heeft heel wat bloed vergoten in Europa. Hij heeft hier zelfs eigenhandig verslag van gedaan in zijn boek De Bello Gallico. De vraag was hierbij altijd: wat moet je met een korreltje zout nemen en wat is echt gebeurd? Wetenschappers hebben nu een beschreven locatie van een massale afslachting van Germaanse stammen kunnen vaststellen, in Kessel, gemeente Oss. Kennislink

   

  bibliotheken

  • De Bredebieb lanceert begin volgend jaar in samenwerking met de afdeling Professional Learning & Development van de Universiteit Twente de zogeheten Bredebieb Academy, een innovatieprogramma bedoeld voor het management van bibliotheken om een traditionele bibliotheek te ontwikkelen tot een innovatieve bibliotheek in het hart van de samenleving. Bibliotheekblad
  • De Innovatieraad van de Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft op 23 november geadviseerd dat tien bibliotheekprojecten in aanmerking komen voor een bijdrage van 10.000 euro. De KB heeft dit advies gehonoreerd. 3 Brabantse projecten werden gehonoreerd : Kom uit je huis en vertel je verhaal van Bibliotheek De Kempen, programmering samen met lokale partners rond de levensverhalen van ouderen in een gebied met beperkte bibliotheekvoorzieningen, Nieuw in Nederland, De bibliotheek verbindt van Theek 5, Oosterhout, vluchtelingen met een status maken kennis met de bibliotheek, en Kennismakers: maak kennis met de mensen in onze collectie, van Noord-Oost Brabantse Bibliotheken Oss, de collectie wordt verbonden met kennis en met mensen. Bibliotheekblad
  • Met de introductie van Nationale Bibliotheekpas (NBP) fase 1, met als werktitel Gastlenen, is er per 1 januari 2016 een belangrijke stap gezet naar realisatie van de NBP. Het doel van de Nationale Bibliotheekpas is dat bibliotheekleden met ŽŽn pas in heel Nederland van alle bibliotheekdiensten gebruik kunnen maken. De Bibliotheken
  • Op 18 december 2015, vindt in Hilversum de lancering van de Taalkit DUTCH plaats, een gratis taalpakket waarmee vluchtelingen de eerste beginselen van de Nederlandse taal kunnen leren. Komende weken wordt dan, in samenwerking met Bibliotheek Hilversum, met de taalkit een pilot uitgevoerd in de noodopvang Crailo. De Taalkit DUTCH is een initiatief van CINOP en Stichting Expertisecentrum ETV.nl en wordt mede mogelijk gemaakt door de Koninklijke Bibliotheek, de Bibliotheek, ProBiblio en zes andere organisaties. Bibliotheekblad
  • Vanaf 1 januari 2016 kunnen leden van de Koninklijke Bibliotheek (KB) geen gebruik meer maken van de LexisNexis Krantenbank. De KB en LexisNexis kwamen er met elkaar niet uit. Het gebruik van de Krantenbank is volgens de KB de laatste jaren sterk teruggelopen, waardoor de kosten, afgezet tegen het gebruik, relatief erg hoog werden. Tevens bestond er bij de KB-Inkoopcommissie de ‘nadrukkelijke wens’ voor de Krantenbank een mogelijkheid tot thuisgebruik te realiseren, maar uit onderhandelingen met LexisNexis bleek dat dat niet zou lukken. Bibliotheekblad
  • In Delpher vind men miljoenen gedigitaliseerde teksten uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften, die woord voor woord doorgezocht kunnen worden. De teksten komen uit de collecties van diverse wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Delpher stond recent centraal op twee bijeenkomsten, een voor de wetenschap en een voor medewerkers van openbare bibliotheken. KB
  • Cubiss gaat, in opdracht van de provincies Limburg en Brabant, ook in 2016 weer aan de slag om mensen slimmer te maken, zodat iedereen mee kan (blijven) doen. In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert Cubiss in 2016 een tweeledige opdracht uit. De eerste opdracht heeft betrekking op de provinciale wettelijke taak en hangt samen met de rol die provincies hebben binnen het bibliotheekstelsel. Deze rol is vastgelegd in de Wet stelsel openbare bibliotheken. Cubiss levert een bijdrage aan de ontwikkeling en de kennis van de Brabantse burger via innovatie van de bibliotheekfunctie en via innovatie van de educatieve functie. Daarnaast werkt Cubiss aan het vergroten van de mediawijsheid van Brabanders en het versterken van de taalvaardigheid. Cubiss
  • Bibliotheek Zuid aan de Allerheiligenweg in Breda is vanmiddag officieel geopend. De bibliotheek gaat samen met de vestiging in de Haagse Beemden fungeren als stadsdeelbibliotheek. Samen moeten ze de bibliotheek in het centrum ondersteunen. BN – De Stem

   

  recreatie en vrijetijdseconomie

  • Meer banen en meer bestedingen door meer bezoekers in Noord-Brabant. Daarop richt het Brabantbrede Leisure ontwikkelfonds zich, waartoe Midpoint, De Beekse Bergen, De Efteling, en VisitBrabant het initiatief nemen. Provincie Noord-Brabant investeert, mits Provinciale Staten daarmee instemmen, in tien jaar tijd maximaal € 5 miljoen (maximaal € 500.000 per jaar). Brabant.nl , Pretwerk
  • Drie trends zijn leidend als het gaat om onze vrije tijd in 2016: ingetogen genieten, puur samen, mobiel digitaal. Ook dit jaar presenteert trendwatcher, oprichter van vrijetijdskennis.nl en NHTV-docent Goof Lukken de VrijetijdsTrends 2016. Pretwerk
  • ING voorziet groei voor horeca en vakantiemarkt in 2016. Pretwerk
  • Family Entertainment Centers (FECs) is een nog relatief nieuw begrip in Nederland en Belgi‘. De kracht van samenwerkende attracties wordt inmiddels wel breed onderkend. De Voltage in Tiburg is een van de voorlopers op dit gebied. Zij voegden recent Escape Rooms toe aan het programma. Dat werd een doorslaand succes. Pretwerk
  • In Vlaanderen wordt gewerkt met toeristische hefboomprojecten. Dit zijn projecten die het toeristisch aanbod in Vlaanderen naar een kwalitatief hoger niveau moeten tillen. Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts heeft een eerste selectie van 10 toeristische hefboomprojecten rond Vlaamse Meesters bekendgemaakt. De 10 gelukkigen moeten nu werk maken van een business- en financieel plan. Als die plannen de toetsing aan beleidskeuzes en eventuele specifieke voorwaarden doorstaan, komen de projecten in aanmerking voor betoelaging. Pretwerk
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie