Trends & Ontwikkelingen 18 oktober 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister Slob stuurt een brief aan de Tweede Kamer bij het advies coördinatiegroep Curriculum.nu. In de bijlagen o.m. het voorstel voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Kunst & Cultuur, en de toelichting daarop. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil het toezicht op het collectief beheer van auteursrechten verder aanscherpen. Het College van Toezicht op Auteurs- en naburige rechten krijgt daartoe ruimere mogelijkheden om – waar nodig – op te treden tegen collectieve en onafhankelijke beheersorganisaties (Buma-Stemra, Sena). Het college moet snel en doortastend kunnen op te treden wanneer een beheersorganisatie haar werk niet goed doet. Bijvoorbeeld als door verkeerd beleid de aan rechthebbenden verschuldigde bedragen niet worden uitgekeerd. Een en ander blijkt uit een wetsvoorstel dat bij de Tweede Kamer is ingediend. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) schrijft aan de Eerste Kamer dat het kabinet het budget van het Nationaal Aankoopfonds in 2018 heeft verhoogd met € 25 miljoen. Het budget van het Nationaal Aankoopfonds kan gebruikt worden voor museumaankopen van nationaal belang en voor het dekken van schade aan, of verlies van bruiklenen die onder de Indemniteitsregeling vallen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan door een museum een beroep worden gedaan op het Nationaal Aankoopfonds. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) wil een nationaal beleidskader ontwikkelen voor collecties met een koloniale context. Zij heeft de Raad voor Cultuur gevraagd een commissie in te stellen die hierover een advies gaat uitbrengen. Deze commissie, onder leiding van Lilian Gonçalves-Ho Kang You, zal een toekomstvisie schetsen op het koloniaal erfgoed in het algemeen, en de omgang met (verzoeken tot) teruggave ervan in het bijzonder. Raad voor Cultuur
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt schriftelijke vragen van de PVV naar aanleiding van het bericht ‘Amsterdams museum doet ’Gouden Eeuw’ in de ban’. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt de conceptregeling voor de wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten naar de Tweede Kamer. De conceptregeling houdt verband met een verlenging van de werkingsduur. Zij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure. Rijksoverheid
 • Mede door de stikstofproblemen wordt de opknapbeurt van het Binnenhof een jaar uitgesteld. De renovatie had eigenlijk volgend jaar zomer moeten beginnen. Verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) ziet geen andere mogelijkheid. Hij had onlangs al duidelijk gemaakt sceptisch te zijn over een tijdige start en noemde, behalve stikstof, meerdere obstakels. Zo stelt de Tweede Kamer extra eisen aan de beveiliging en moet er ruimte komen voor meer medewerkers. Architectenweb
 • Er komt een kennis- en innovatieplatform om te helpen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed zoals scholen en sportverenigingen. Organisaties uit onderwijs, sport, zorg en monumenten en musea bundelen hun krachten. Zij gaan kennis over verduurzamen uitwisselen en vernieuwingen bevorderen. Het platform is mede mogelijk geworden door inspanningen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het platform is actief tot 2030. Cultureel Erfgoed Als we nú de juiste keuzes maken, kunnen we de energietransitie inzetten om Nederland rijker, hechter en schoner te maken. Dat stelt het College van Rijksadviseurs in ‘Via Parijs, een ontwerpverkenning naar een klimaatneutraal Nederland’. Het College adviseert om bij het kiezen van maatregelen niet alleen te kijken naar het verminderen van de CO2-uitstoot, maar te kiezen voor maatregelen die op de lange termijn en vanuit integraal afgewogen keuzen maximaal bijdragen aan de omgevingskwaliteit. College van Rijksadviseurs
 • Uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt o.m. dat de trek van en naar de stad een vaste basis kent in de afgelopen 22 jaar: vooral jongeren verhuizen naar de grote steden, terwijl 30-plussers de stad vaker verlaten. Wel komen sinds 2006 de nieuwe stadsbewoners niet langer hoofdzakelijk uit Nederland, maar uit het buitenland. Daarnaast is de samenstelling van de stroom die de stad verlaat meer divers geworden: de 30-ers zijn nog altijd de grootste groep, maar het aandeel personen onder de 30 jaar dat vertrekt is de laatste 10 jaar gestegen. In 2018 is de trek uit de stad groter dan de trek naar de stad. Het PBL onderzocht hoe de verhuisstromen van, naar en tussen 6 grote steden in Nederland zich hebben ontwikkeld tussen 1995 en 2018 voor personen van 18 tot 65 jaar. PBL
 • Beeldend kunstenaars kunnen zo moeilijk aan atelierruimte komen, dat sommigen overwegen om Zeeland te verlaten, of dat al hebben gedaan. In Middelburg biedt de Middelburgse Atelier Stichting in een oud schoolgebouw plaats aan 9 beeldend kunstenaars. In Vlissingen huist kunstwerplaats Kipvis in een oud schoolgebouw, daar werken 16 beeldend kunstenaars. De politiek wordt opgeroepen om meer initiatief te nemen. Omroep Zeeland
 • Rotterdam krijgt een zogenoemde Culturele Basis. Acht culturele instellingen zijn daarmee tussen 2021 en 2024 verzekerd van een subsidie. Het gaat om De Doelen, Theater Rotterdam, Luxor Theater, Theater Zuidplein, Museum Boijmans van Beuningen, Maritiem Museum, Kunsthal en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Zij krijgen gezamenlijk ruim 42,6 miljoen euro per jaar, ongeveer de helft van het totale cultuurbudget van bijna 84 miljoen euro. Het voordeel van deze ‘culturele basis’ – het jaarlijks budget voor deze acht instellingen – is dat er meer duidelijkheid komt over het resterende bedrag. Voor de overige instellingen is nog een bedrag van bijna 38 miljoen euro beschikbaar. Voor culturele nieuwkomers komt er een tweejarige ‘impulsregeling’ van 750.000 euro per jaar. NRC
 • Op 16 oktober organiseerde de gemeente Rotterdam een informatiebijeenkomst over het Cultuurplan 2021-2024. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaf een toelichting op het adviesproces en de werkwijze voor het cultuurplanadvies. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur
 • Rotterdamse torens mogen de komende jaren verder de hoogte in. De gemeente Rotterdam heeft de limiet op 250 meter gesteld, in plaats van de 200 meter die nu geldt. Ook breidt Rotterdam het aantal hoogbouwlocaties uit. Architectenweb
 • De Europese Commissie heeft de tweede editie van haar Cultural and Creative Cities Monitor gepubliceerd. De tool heeft als doel het creatieve en culturele potentieel van Europese steden te benchmarken en te vergroten, hetgeen van vitaal belang is voor het stimuleren van economische groei en sociale cohesie. Na het succes van de eerste editie in 2017, is de nieuwste editie bijgewerkt om de culturele en creatieve rijkdom van Europa in kaart te brengen door middel van een uitgebreide steekproef onder 190 steden in 30 landen. Creative Europe Desk

 

noord-brabant

 • In Noord-Brabant zijn heel veel initiatieven en organisaties bezig met de energietransitie. De provincie wil deze via het Energiefestival, op 7 november, bij elkaar brengen en verbinden. Brabant.nl
 • Brabantse gemeenten moeten veel kritischer zijn bij het binnenhalen van grote logistieke centra. Van de 1760 distributiecentra in Nederland staat al 43 procent in Noord-Brabant met de regio Waalwijk-Tilburg als absolute aanvoerder. ,,Als we niet oppassen, wordt onze provincie de rafelrand van de Randstad”, waarschuwt directeur Ivka Orbon van BrabantAdvies. BrabantAdvies roept gemeenten op om zich veel scherper af te vragen wat de toegevoegde waarde is voor de lokale economie van de komst van het zoveelste logistieke distributiecentrum. Ook is actie nodig om Brabantse bedrijventerreinen te laten aansluiten op de snelle en noodzakelijke veranderingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat en digitalisering. Dat blijkt uit het advies ‘Brabantse werklocaties toekomstproof’. BrabantAdvies, Brabants Dagblad
 • Noord-Brabant gaat officieel voor het Van Gogh Nationaal Park. Vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, bedrijfsleven, milieuclubs en andere maatschappelijke organisaties verbinden zich vanaf nu aan de aanvraag richting minister Schouten voor de officiële status van nationaal park. Het streven is om het landschap kwalitatief te versterken en daarnaast de provincie Noord-Brabant onder internationale aandacht te brengen. Gedeputeerde Rick Grashoff. ,,Het gaat over identiteit. Van Gogh als Brabants icoon. Zijn liefde voor het platteland, zijn innovatieve manier van werken, zijn doorzettingsvermogen moeten vooral als inspiratiebron dienen.” Brabants Dagblad
 • Kom in actie en laat Vincent van Gogh met rust, schrijft Lauran Toorians. Het is goed om natuurgebieden fysiek met elkaar te verbinden, maar het is volstrekte onzin om daar de naam van Van Gogh op te plakken, zeker als het gaat om natuurgebieden waar die schilder nooit was. ‘’Het brengt Japanners naar de provincie en daar gaan we goed aan verdienen.” Brabant Cultureel

 

grote brabantse gemeenten

 • De schuld van het Eindhovense cultuurcentrum Pand P is opgelopen tot tachtigduizend euro. Het bestuur van Pand P is in overleg met het gemeentebestuur over een oplossing voor die betalingsachterstand. Het gaat om achterstallige huur, bevestigt bestuurslid Ernst van Tienen de informatie over de betalingsachterstand. ”Wij krijgen geen subsidie. De afspraak is dat we zo veel huur betalen als we ons kunnen veroorloven.” Pand P hoopt op erkenning van de culturele waarde als broedplaats voor cultuur voor de stad door de gemeenteraad. Zowel de gemeentelijke afdeling cultuur als de stichting Cultuur staan positief tegenover het initiatief, aldus van Tienen. Eindhovens Dagblad
 • Tijdens de Dutch Design Week (DDW) reikt gemeente Eindhoven de Social Design Talent Award uit. Met deze award wil de gemeente designtalenten een podium bieden en hen een stapje verder helpen in hun carrière. Acht studenten vanuit de Design Academy en de TU/e Industrial Design zijn genomineerd. Tijdens het ondernemersontbijt ‘Meet the Designer’ op 24 oktober pitchen acht genomineerden hun concept en reikt wethouder Monique List-de Roos de award uit. Gemeente Eindhoven
 • De ‘slimme wijk’ in Helmond komt langzamer van de grond dan gehoopt. Het blijkt ingewikkeld om nieuwe vormen van woningbouw te realiseren. Volgens de organisatie kost pionieren nu eenmaal meer tijd. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • De plannen voor een nieuw te bouwen Kaaihal in ’s-Hertogenbosch wekken veel irritatie op bij de uitbaters van het naastgelegen Werkwarenhuis op de Tramkade. In een ingezonden brief aan de Bossche gemeenteraad geven de initiatiefnemers van het Werkwarenhuis en Social Label dat met dat de komst van een nieuwe hal ‘de inkomsten van het Werkwarenhuis grotendeels wegvallen’ Brabants Dagblad
 • De beoogde belegger in Mind Labs, de Tilburgse combinatie Van der Weegen/Heerkens van Bavel, is afgehaakt. Het risico op leegstand werd te groot geacht, er was geen zekerheid over het gewenste rendement. De gemeente Tilburg hoopte dat er in en rond hal 70 in de Spoorzone naast een door de Fontys Hogeschool Journalistiek zelf te realiseren part (4000 vierkante meter) en een tweede voor Tilburg University, ROC Tilburg en een aantal Brabantse redacties van de Persgroep (eveneens 4000) een derde worden toegevoegd voor aanverwante bedrijven (5000). De gemeente gaat nu zelf een bescheidener variant realiseren. De provincie Noord-Brabant acht Mind Labs kansrijk en investeert 4 miljoen. Streven blijft vooralsnog de nieuwbouw van Mind Labs in september 2021 te openen. Brabants Dagblad
 • Op 9 oktober ging de omgevingscommissie van de gemeente Tilburg akkoord met het definitief ontwerp van Ector Hoogstad Architecten van het gebouw Mind Labs. Ze hebben het ontwerp positief ontvangen, wel vraagt de commissie aandacht voor de noordgevel. De architect werkt dit verder uit. Met deze ‘go’ van de commissie is het ontwerp van het gebouw Mind Labs definitief. Samen met de gestarte aanbesteding is de komst van Mind Labs een stap dichterbij. Met een mix van onderwijs, ondernemerschap, onderzoek en innovatie moet MindLabs zich gaan ontwikkelen tot een centrum voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap rondom journalistiek, interactieve technologieën en ‘human behavior’. Gemeente Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • Cultuurverenigingen en -organisaties kwamen op 2 oktober samen in Cultuurcentrum Deurne voor de bijeenkomst van de Cultuuroptimisten. Voor het eerst was er deze keer ook een inloopspreekuur voor aanvragers van een cultuursubsidie. Cultuuroptimisten is bedoeld om op een interactieve manier te werken aan een sterkere culturele leefomgeving in de gemeente Deurne. Er werden tijdens deze editie verschillende ideeën uitgewisseld en er werden nieuwe samenwerkingspartners ontdekt. Deurne Media Groep
 • De gemeente Etten-Leur en Van Wijnen Groep N.V. zetten de gerechtelijke procedure over de aanbesteding van Nieuwe Nobelaer niet door. BN – De Stem , inlog vereist
 • Remko Boesveld, bestuurder van De Eendracht en KunstLokaal, is blij met het aangekondigde onderzoek naar één cultuurhuis in of bij het Gemertse kasteel. Volgens Boesveld komt het onderzoek naar één cultuurhuis, waar de gemeente nu 182.000 euro voor uittrekt, op een moment dat er ‘enorme onderhoudskosten’ voor zowel De Eendracht als KunstLokaal aan zitten te komen. Boesveld sluit dan ook niet uit dat de gemeente met een verhuizing naar het kasteelcomplex ‘straks per saldo goedkoper uit is’. Eindhovens Dagblad
 • De Schakel in Gilze en De Boodschap in Rijen fungeren als culturele centra naar tevredenheid van de inwoners. Toch vinden de Stichting Samenwerkende Maatschappelijke en Culturele Organisaties (SMCO) en de gemeente dat het tijd is hun samenwerking te verbeteren en afspraken te vernieuwen. BN – De Stem
 • De verbouwing van het oude raadhuis van Schijndel had jaren voorbereiding nodig, maar nu gaat het er echt van komen. Aannemersbedrijf Hazenberg start binnenkort met de verbouwing van dit monument op de Markt. Maar zonder de hoge trappen naar het dak, zoals architect Winy Maas voor ogen had. In dit gemeentelijk monument komen de bibliotheek, een servicepunt van de gemeente, een trouwzaal en een deel van de gemeentelijke kunstcollectie. Brabants Dagblad
 • Wie wordt de winnaar van de jaarlijkse Oosterhoutse Cultuurprijs? Nominaties kunnen vanaf nu opgestuurd worden naar de organisatie. BN – De Stem
 • De Roosendaalse politiek is laaiend enthousiast over de plannen voor Vlietpark. De locatie in Stadsoevers-oost. Dat bleek bij een vergadering in het oude Raadhuis in Roosendaal. Naast wonen en recreëren moet kunst ook een grote rol krijgen. De invulling daarvan is grotendeels weggelegd voor de graffitispuiters van The Loods. BN – De Stem , inlog vereist
 • Werkgroepen, deskundigen en ambtenaren in Reusel-de Mierden hebben dit jaar hard gewerkt om te komen tot een afweging wat er met cultureel centrum De Kei moet gebeuren. De stuurgroep heeft een keuze gemaakt die het college heeft overgenomen. Op de plek van het oude gebouw komt, na sloop, een nieuw De Kei te staan. De politiek moet daar nog mee akkoord gaan. Op 22 oktober bespreekt de commissie Inwoners de eindrapportage van de betrokkenen en het voorstel van het college. Eindhovens Dagblad
 • Bibliotheek het Markiezaat zet in op het programma de Bibliotheek op School in Steenbergen. Dat betekent dat de bibliotheek in de Blauwstraat verdwijnt, maar dat daar bibliotheken op scholen voor terugkomen. Op een van die locaties kunnen straks ook volwassenen terecht. BN – De Stem, inlog vereist
 • Het Nieuwe SchoenenMuseum in Waalwijk presenteert zich tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Bij het grote evenement houdt het lezingen, workshops en een expositie. De gemeente Waalwijk houdt 18 oktober een netwerkevenement. Verschillende partners van het nieuwe museum komen hierbij samen. Op 25 oktober komt de gemeente met een ‘erfgoedevenement’, waarbij de vraag centraal staat hoe ambachtsmusea een bijdrage kunnen leveren aan innovatie en duurzaamheid in de industrie en het bedrijfsleven. Brabants Dagblad
 • De Krophollergebouwen rond het Raadhuisplein zijn een blikvanger in het Waalwijkse centrum. Maar hoe lok je meer mensen naar deze centrale plek? De vestiging van het nieuwe schoenenmuseum is een belangrijke stap, maar de gemeente ziet nog meer kansen om extra publiek te trekken. Er lopen onderzoeken naar een mogelijk stadshotel boven ‘t Slot en kleinschalige horeca in het bodehuisje aan de Winterdijk. De gemeente zoekt naar een juiste mix van cultureel en commercieel gebruik. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Over het auteursrecht wordt veel gezegd en geschreven. Hoe dat auteursrecht en naburig recht precies werkt, wordt uitgelegd in het boekje “De waarde van het Auteursrecht”, op de webpagina Auteursrechtuitleg.nl en in twee voorlichtingsfilmpjes. Platform Makers lanceerde op 10 oktober het boekje, de website en de filmpjes. NVJ
 • Tijdens de reeks ‘Strategie en Beeld’ op 4 november gaan Boris Franssen, auteur van Ondernemen 2.0 en Karen de Meester, programmamanager Ondernemen bij Cultuur+Ondernemen, in gesprek met Jan van der Putten van de Verkadefabriek & Michiel Buchel van NEMO Science Museum. Het centrale onderwerp van de bijeenkomst is: ‘Naar een ander businessmodel voor je culturele instelling: hoe pak je dit aan en wat zijn de do’s and dont’s?’. Cultuur + Ondernemen

 

architectuur en vormgeving

 • Professionele opdrachtgevers kleden architectenopdrachten steeds vaker uit, waardoor architecten lang niet altijd risico’s goed kunnen beheersen en in kunnen staan voor de kwaliteit van het ontwerp. Tijdens de crisis is de gewoonte gegroeid om opdrachten op te knippen en taken uit te besteden, omdat dat goedkoper is. Die praktijk is uitgegroeid tot onhoudbare proporties. BNA-directeur Fred Schoorl is bezorgd. BNA
 • Marjan Kreijns is sinds 1 oktober jl. de nieuwe directeur van The Green Village waar “de toekomst een beetje dichterbij wordt gehaald”. Onder haar leiding ontwikkelt The Green Village zich verder als toonaangevende proeftuin op het gebied van duurzame innovaties in de gebouwde omgeving. Een gesprek. BNA
 • De eindexamenexpositie is waarschijnlijk de eerste serieuze presentatie van je eigen werk als jonge ontwerper. De kans is groot dat je naast je familie en vrienden ook met designprofessionals, pers of mogelijke zakenpartners aan de praat raakt. Bovendien, je carrière als designer is gestart en wie weet sta je op korte termijn opnieuw op een expositie, event of beurs om jezelf en je werk aan te prijzen. De kans op succes heb je zelf in de hand, met een goede voorbereiding. BNO zet de belangrijkste tips op een rijtje. BNO

 

beeldende kunst

 • Club Solo in Breda organiseerde onlangs een avond over de rol van kunstenaarsinitiatieven in Nederland. Vijf initiatieven werden uitgenodigd om hun ervaringen te delen en om antwoord te geven opvragen over lokaliteit, collectiviteit, zelfuitbuiting en autonomie. Aan het woord kwamen Rib, ANNASTATE, Atlas, YAFF en W139. Een verslag. Jegens en Tevens
 • Liefst 130 mensen kwamen 11 oktober naar de door Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland in samenspraak met Werkplaats immaterieel erfgoed georganiseerde werkconferentie. ‘Immaterieel erfgoed verzamelen’ Met immaterieel erfgoed kunnen musea maatschappelijk relevanter worden en hun collectie verrijken. Een verslag. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland
 • Voor moderne tentoonstellingsmakers is beleving steeds belangrijker geworden. Met de resultaten van een onderzoek van de HvA hebben ze tools in handen waarmee reacties van bezoekers op ontwerpbeslissingen kunnen worden geëvalueerd. De publicatie ‘’De Tentoonstellingsmaker van de 21ste Eeuw. Ontwerpen voor Beleving” beschrijft enerzijds het onderzoeksproces, maar is ook bedoeld als hulpmiddel voor elke maker, van student tot professional, die betrokken en/of geïnteresseerd is in het creëren en evalueren van museumbelevingen. HvA
 • Floor Westerburgen is de nieuwe directeur van Stichting Ateliers Tilburg. Stichting Ateliers Tilburg is een non-profitorganisatie. De stichting heeft als doel (professionele) kunstenaars, creatieve ondernemers, kunstinstellingen en culturele organisaties betaalbare werkruimte te bieden in Tilburg. Brabants Dagblad
 • Nu het gebouw van het vroegere Breda’s Museum aan de Parade niet langer beschikbaar is, heeft fotofestival BredaPhoto grote moeite met het vinden van afdoende expositieruimte in Breda. Dat meldt curator Geert van Eyck. BN – De Stem , inlog vereist
 • Beetje bij beetje zie je ze verschijnen; winkels die kunstenaars en ambachtslieden ruimte geven om hun werk te stallen en te verkopen. Zoals Her en Der in Schijndel en Boel bazaar in ’s-Hertogenbosch. Een nieuwe manier om de lokale economie te stimuleren. Brabants Dagblad

 

film en av

 • Deze zomer publiceerde het Filmfonds het onderzoek Zien en Gezien Worden, samengesteld door Peter Bosma en Esther Schmidt. Kort geleden verscheen er nog een aanvullende verkenning op persoonlijke titel van Peter Bosma: Op de groei gemaakt en bekeken. Uit deze rapporten blijkt dat de gouden jaren van de Nederlandse jeugdfilm voorbij zijn. Het bezoek, zowel totaal als per titel, is in de afgelopen vijf jaar flink gedaald en ook het aantal geproduceerde titels neemt voorzichtig af. Cinekid heeft het aangegrepen om de Nederlandse jeugdfilm extra in het zonnetje te zetten. Op 23 oktober is de Dag van de Nederlandse Jeugdfilm. Dan wordt ook de Top 25 gelanceerd – de 25 Nederlandse jeugdfilms die je beslist gezien moet hebben. Cultureel Persbureau , De Volkskrant
 • 477 TV services en 99 VOD services die gericht zijn op Europa zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Nederland staat met Spanje op een gedeelde vierde plaats van de meeste tv-zenders. Nederland staat na het Verenigd Koninkrijk en Ierland op de derde plaats met 38 aanbieders van pay-on-demand of VOD-services. Enkele bevindingen uit een nieuw rapport van de European Audiovisual Observatory. Het rapport is opgesteld door Dr. Agnes Schneeberger, een specilalist op het gebied van Europese televisie en on-demand audiovisuele markten bij het Department for Market Information van het European Audiovisual Observatory. nbf
 • Het Moving Arts Centre Amsterdam wordt een nieuwe broedplaats voor film- en videomakers aan de NDSM-werf. Een filmatelier, podium en leerschool, waar opkomende film- en videokunstenaars, als het ministerie van OCW binnenkort met budget over de brug komt, vanaf eind 2020 / begin 2021 terecht kunnen. Een gesprek met Ido Abram. Abram, adjunct-directeur van Filmmuseum Eye, is de logische trekker van dit project. Hij was directeur van het Binger Lab. Die postacademische opleiding was jarenlang de belangrijkste aanjager van talentontwikkeling in de film, samen met het opgeheven Nederlands Instituut voor Animatiefilm en het eveneens verdwenen Mediafonds. Filmkrant
 • Het programma van de conferentie New Cinema is compleet. Het event is bedoeld voor bioscoopondernemers, filmdistributeurs, filmproducenten en andere betrokkenen en vindt plaats van op 30 en 31 oktober in Eye Filmmuseum in Amsterdam. De conferentie wil de bezoekers inspireren door een programma te bieden met (inter)nationale sprekers over wereldwijde trends, vertaald naar de Nederlandse markt. Uiteraard is er ook ruim gelegenheid met collegae uit de sector van gedachten te wisselen. Holland Film Nieuws , New Cinema
 • Het Tilburgs Film Festival gaat in 2020 verder onder de naam Zuidelijk Film Festival. Het evenement met korte films is op 15 en 16 mei bij bioscoop Cinecitta in Tilburg. Tijdens de derde editie is niet alleen aandacht voor Tilburgse en andere Brabantse filmmakers, het festival belicht voortaan ook films die gemaakt zijn in Zeeland, Limburg en Vlaanderen. Daarmee wil het festival een brug slaan tussen deze regio’s. Het festival richt zich op film in de traditionele zin van het woord: films die bedoeld zijn voor het grote witte doek. Centraal staan narratieve korte films (fictie, documentaire, animatie) voor een breed publiek, met een duidelijke stempel van de maker. Brabants Dagblad
 • 013 CIFF, Cinecitta International Film Festival, van 17 t/m 20 oktober, in de Tilburgse bioscoop Cinecitta. Het is ontstaan na de constatering dat in het zuiden behoefte is aan een internationaal festival. Er zijn dertien films te zien, zeven film beleven hun Nederlandse première. Jack Vermee is de festivaldirecteur, hij werkt voor het Vancouver Film Festival, woont in Parijs, en heeft een familierelatie met Tilburg. Brabants Dagblad
 • Cosy seats en laserprojectie in de zalen, gedroogd fruit en noten in de shops en etnische films voor nieuwe doelgroepen. Met een steeds uitgebreider premiumaanbod tracht het Vlaamse bioscoopconcern Kinepolis zijn winst veilig te stellen. De Tijd
 • Medal.tv is een rap groeiend sociaal medium waar gebruikers clipjes uit games delen. Want veel hedendaagse gamers willen niet alleen zelf plezier beleven aan een spel, ze willen hun ervaringen delen, zegt Iggy Harmsen, een van die oprichters. Niet voor niets behoren gamevideo’s tot de populairste op YouTube en kijken miljoenen mensen live mee met andermans speelsessies via streamplatform Twitch. De Volkskrant

 

letteren

 • Op uitnodiging van het Prins Bernard Cultuurfonds en Stichting Tilt verblijft de Rotterdamse dichter Dean Bowen een week lang in het Brabantse Zundert. Zijn opdracht is zich te verdiepen in het leven en werk van schrijver, dichter en politica Henriette Roland Holst. Bowen schrijft in de Agorahoeve op landgoed de Oude Buisse Heide, waar Henriette Roland Holst veel tijd doorbracht en (inter)nationale gasten ontving. Tilt , BN – De Stem, inlog vereist
 • Vanaf 1 januari 2020 maakt distributieplatform Luisterhuis deel uit van CB. Luisterhuis distribueert audioboeken en CB e-books en fysieke boeken. Door Luisterhuis te integreren kunnen klanten al hun boeken straks via één platform beheren en verspreiden. Dit betekent tijdwinst en gemak voor uitgevers en retailers. CB neemt de technologie van Luisterhuis over en zal deze integreren in de CB-systemen. inct
 • Er worden steeds minder boeken verkocht via Bookaroo, de verkoopsite van lokale boekhandels die afgelopen zomer gelanceerd werd. Dat melden meerdere aangesloten boekhandels desgevraagd aan RetailNews. Bookaroo wilde geen reactie geven op de kritiek van de boekhandelaren vanwege wijzigingen die worden doorgevoerd. Retailnews

 

muziek

 • De Nederlandse muzieklabels SPEC en Top Notch zullen in gesprek gaan met de stichting Music#MeToo. Daardoor is de juridische procedure die was gestart vanwege de vermeende vrouwonvriendelijkheid in de Nederlandse hiphopwereld ingetrokken. De in februari van dit jaar opgerichte stichting Music#MeToo wil vrouwonvriendelijkheid in de Nederlandse hiphopwereld aanpakken. Ze daagden daarom begin dit jaar verschillende rappers, hun management en platenlabels, die in hun ogen aan de vrouwonvriendelijkheid zouden bijdragen, voor de rechter. NU.nl
 • Volgens het economisch bureau van ING komt de totale exportwaarde van dance-optredens dit jaar naar verwachting voor het eerst ruim boven de 150 miljoen euro uit. Nadat deze exportwaarde in vijf jaar ongeveer verdrievoudigde, is er nu wel sprake van een meer gematigde groei. Het aandeel van dancemuziek in de Nederlandse muziekexport ligt inmiddels ruim boven de 75%. De wereldwijde dj-top 10 bestaat al jaren voor een groot deel uit Nederlandse artiesten. Ondanks dat dj’s goed verdienen, willen maar weinig mensen dj worden (25%). De ondervraagde danceliefhebbers denken dat dj een zwaar beroep is door de lange dagen, het ’s nachts werken en veel van huis zijn. ING
 • Het aantal dj’s in Nederland is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Volgens de Kamer van Koophandel (KvK) steeg het aantal inschrijvingen als dj in het Handelsregister in die periode van 2859 naar 4341. Hoeveel van deze ‘professionele dj’s’ daadwerkelijk de kost verdienen met het draaien van muziek is onduidelijk. KvK
 • De VNPF en VVEM kijken terug op een mooie editie van het Congres Podia | Festivals | Evenementen. Veel van de presentaties die werden gehouden tijdens het congres zijn online beschikbaar. Congrespodiafestivalsevenementen
 • Uit onderzoek dat GAIN, de branchevereniging voor producenten van hoorhulpmiddelen, liet uitvoeren, blijkt dat 93 procent van de Nederlanders vindt dat festivals en uitgaansgelegenheden meer zouden moeten doen om gehoorschade te voorkomen. 89 procent vindt dat het maximale geluidsniveau voor festivals en uitgaansgelegenheden wettelijk zou moeten worden vastgelegd. Deze wetgeving is er nog niet. Daarnaast onderschatten veel mensen de langetermijneffecten van hoge geluidsniveaus. Daarom lanceert GAIN een campagne om muziekliefhebbers hiervan bewust te maken. Entertainment Business
 • Niemand hoeft zich af te vragen waar de nieuwe Mainstage-hal in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch is gevestigd. De witte letters Stadsentree die op de ramen prijkten, zijn vervangen door Mainstage op de gevel. De hal heeft een ander aanzien gekregen. Er is een ‘black box’ waardoor er extra ruimte is voor onder meer (internationale) popconcerten, grote voorstellingen en congressen met maximaal 3100 zitplaatsen of 6000 staanplaatsen. Brabants Dagblad

 

theater en dans

 • M-Lab, het productiehuis voor musicalvernieuwing dat vier jaar geleden wegens geldnood de deuren van zijn theatertje in Amsterdam-Noord moest sluiten, gaat weer beginnen. Net als vroeger staan talentontwikkeling en het creëren van nieuw musicalrepertoire voorop. Maar een eigen theater is er niet meer bij. M-Lab zal vooralsnog twee bestaande podia bespelen: de kleine zaal van theater De Meervaart in Amsterdam en Factorium in Tilburg, waarin ook diverse podiumopleidingen onderdak hebben. De heroprichting volgt op het feit dat de Raad voor Cultuur dit jaar een sectoradvies uitbracht waarin wordt gepleit voor het subsidiëren van „een experimenteler musicalcircuit”. NRC
 • Brabant Cultureel zet dit najaar in een serie de schijnwerper op kleine en middelgrote theaters in Noord-Brabant. Ze staan wat in de schaduw van de theaters in de grote steden, maar zijn in hun eigen gemeente of regio het hart van het (sociaal-) culturele leven : Theater De Maagd in Bergen op Zoom. Een gesprek met directeur Cees Meijer. Brabant Cultureel
 • Nationale Opera & Ballet heeft als eerste theater in Nederland een BREEAM-NL In-Use duurzaamheidscertificaat verworven voor zowel ‘Asset’ (het gebouw) als ‘Beheer’. BREEAM is een onafhankelijk en internationaal keurmerk voor duurzaamheid, dat via een vaste methodiek de duurzaamheid van gebouwen meetbaar en zichtbaar maakt. Het certificaat werd 2 oktober overhandigd aan Els van der Plas, algemeen directeur van Nationale Opera & Ballet. Dans magazine
 • In 2021 krijgt Willem van Oranje zijn eigen musical in Delft ‘’Willem van Oranje—de musical’’. De voorstelling maakt gebruik van speciale effecten die niet in een ‘normaal’ theater kunnen gebeuren, daarom wordt er een speciaal theater voor de voorstelling gebouwd. Producent Rick Engelkes gaat de musical produceren samen met Pierre Karsten. Scenes

Cultuurmarketing

 • MuseumkaartMatch.nl, het platform waar Museumkaarthouders op basis van museale voorkeur een maatje kunnen vinden, gaat offline per 1 november. Bijna twee jaar geleden is MuseumkaartMatch gelanceerd als online platform waarop kaarthouders een maatje kunnen vinden om samen een museum te bezoeken. Het concept MuseumkaartMatch stopt niet, er wordt onderzocht in welke vorm het terugkomt. Museumcontact , De Volkskrant

 

Financiering

rijksfondsen

 • Uit de tweeëndertig voorstellen die het fonds ontving naar aanleiding van de Open Call Researching Remix zijn vier voorstellen geselecteerd. Deze open call komt voort uit een samenwerking tussen Metro54 en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De resultaten worden gepresenteerd op de komende Dutch Design Week, tijdens This is a Take-Over: Researching Remix. De Open Call Researching Remix is onderdeel van een jaarprogramma waarmee Metro54 aandacht wil vestigen op ontwerp, reflectie en onderzoek binnen de urban arts and culture. De open call was gericht op makers, ontwerpers en denkers die in hun praktijk op kritische wijze reflecteren op thema’s als machtsverhouding, eigenaarschap en toe-eigening. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Wat kan licht met je doen tijdens een partijtje boksen? Hoe zien slimme elektronische apparaten er eigenlijk van binnen uit? En welke bijdrage kun jij leveren aan een collectieve kledingcollectie? Deze vragen spelen een rol in verschillende performances die deel uitmaken van ‘The Scene is Here’. Alle vormen passeren de revue: van workshop tot lezing en van LARP tot brievenschrijfactie. In The Scene is Here presenteert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tijdens de Dutch Design week alle ontwerpers en makers die dit jaar via de Deelregeling Talentontwikkeling worden ondersteund. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De drie finalisten van het Monumententalent 2019 zijn bekend. Het Mondriaan Fonds financiert de erfgoedtalentprijzen in het kader van talentontwikkeling. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert de talentprijzen namens de Minister van OCW. De winnaar ontvangt een naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject ter waarde van €7.000. De overige finalisten krijgen de kans om per persoon €3.000 te besteden aan een buitenlandse congresreis of aan een ander vak gerelateerde activiteit. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds organiseert jaarlijks een oriëntatiereis voor beeldend kunstenaars en bemiddelaars op het gebied van beeldende kunst naar buitenlandse regio’s die in opkomst zijn en interessante ontdekkingskansen bieden. Van 21 oktober tot en met 2 november 2019 is het reisdoel de Verenigde Arabische Emiraten en Pakistan. Zes deelnemers uit Nederland zijn door het Mondriaan Fonds geselecteerd: 2 kunstenaars en 4 bemiddelaars. Dit zijn Katayoun Arian, Pauline Burmann, Johan Gustavsson, Kianoosh Motallebi, Bart Rutten, Marilyn Sonneveld. Mondriaan Fonds
 • Onlangs woonde Eelco van der Lingen, directeur van het Mondriaan Fonds, zijn eerste VAP (oftewel Visual Arts Platform) bij, dé jaarlijkse bijeenkomst van Europese partnerfondsen. Titel van de bijeenkomst : Decolonisation and transformation of the art world in the face of past and ongoing colonising mechanisms. Van der Lingen schreef een blog met zijn reflecties. Mondriaan Fonds
 • KORT! is een jaarlijks terugkerend samenwerkingsproject van de NTR, het Filmfonds, het NPO-fonds en CoBO om nieuwe en gevestigde regisseurs en scenaristen de kans te geven om hoogwaardige korte films met internationale potentie te maken. KORT! bestaat uit tien korte fictiefilms met een lengte tussen de 5 en 10 minuten. Ook plannen voor animatiefilms kunnen worden ingediend. Deadline : 26 november. Filmfonds
 • Het Parool, SPUI25 en het Nederland Letterenfonds komen met een nieuwe literaire talkshow: Letteren Live. Roos van Rijswijk en Ronald Ockhuysen presenteren het programma, dat rechtenvrij zal worden verspreid als video. Per editie staan twee interviews over een recent boek centraal, naast een voordracht en een column. Letterenfonds
 • Op weg naar gelijke kansen. Karin Verbeek, beleidsadviseur bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, schetst de contouren van de koers van het Fonds voor Cultuurparticipatie in 2021 – 2024. Fonds voor Cultuurparticipatie , Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • De Stichting Cultuur Eindhoven heeft een update omtrent het Snelgeldfonds gepubliceerd. Er is inmiddels een bedrag van €135.875 beschikt, wat betekent dat er nog €34.125 beschikbaar is binnen het Snelgeldfonds 2019. Cultuur Eindhoven

 

prijzen, crowdfunding, sponsoring

 • De nominaties voor de Abe Bonnema Architectuurprijs 2019 zijn bekend. Vier projecten komen in aanmerking voor de tweejaarlijkse prijs, waaraan een geldbedrag van 50.000 euro is verbonden. Dat heeft de ir. Abe Bonnema Stichting bekendgemaakt. Tot de genomineerden behoort het Onderwijs- en zelfstudiecentrum CUBE in Tilburg, door KAAN Architecten. Abe Bonnema Prijs
 • De Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2019 is uitgereikt aan Leo Arnold, Cian-Yu Bai en Machteld Rullens. Na de uitreiking van de prijzen opende de Koning de tentoonstelling met schilderijen van de winnaars en genomineerden. De opzet van de Koninklijke Prijs, bestemd voor in Nederland werkende schilders tot 35 jaar, is iets veranderd. Er zijn geen vier winnaars meer, maar drie. Het prijzengeld van de aanmoedigingsprijzen is verhoogd van 6.500 naar 9.000 euro per winnaar. En het aantal genomineerden is teruggebracht van 20 naar 15. Paleis Amsterdam , NRC
 • Evelyn Taocheng Wang is de winnaar van de negende ABN AMRO Kunstprijs. Volgens de jury verbeeldt haar oeuvre op scherpe wijze de dilemma’s van onze tijd. De ABN AMRO Kunstprijs richt zich op het stimuleren van talent in Nederland. Als onderdeel van de prijs krijgt Taocheng Wang in maart 2020 tentoonstellingen van haar werk in de Hermitage Amsterdam en in Circl.ART, de kunstprojectruimte van ABN AMRO op de Amsterdamse Zuidas. Ook krijgt zij een publicatie en een geldbedrag van 10.000 euro. ABN-AMRO
 • Schrijfster Annemarie Haverkamp heeft de Bronzen Uil 2019 gewonnen, de jaarlijkse literatuurprijs van het Belgische Willemsfonds voor het beste Nederlandstalige debuut; de prijs staat voor een bedrag van 7.000 euro. De Vlaamse zangeres Hannelore Bedert wint de publieksprijs. Haverkamp en Bedert zullen samen met Lenny Peeters en Bert Moerman, die vorig jaar respectievelijk De Bronzen Uil en de publieksprijs wonnen, deel uitmaken van De Bronzen Uil tournee 2019-2020. Algemeen Dagblad
 • Voor de Joost Zwagerman Essayprijs 2019 zijn vijf essayisten genomineerd. De prijs, een initiatief van de Van Bijlevelt-stichting en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, van € 7500 is bedoeld voor ‘aanstormend talent’: schrijvers die nog geen essay in boekvorm hebben gepubliceerd en geen vaste positie hebben in de media. De jury koos uit 160 inzendingen vijf essays. De essays van Jelena Barišić, Caroline Benoit, Jolanda van Benthem, Marion Bruinenberg en Nout Hoogendoorn zijn te downloaden. De winnaar wordt bekendgemaakt en de prijs wordt uitgereikt op 18 november in Alkmaar. Die avond zal de Britse schrijver Julian Barnes daar de Joost Zwagerman Lezing houden. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Op 14 oktober heeft de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties de nominaties voor de VSCD Klassieke Muziekprijs bekendgemaakt. Genomineerd voor de Ovatie 2019 – de meest indrukwekkende podiumprestatie van het afgelopen seizoen – zijn Amsterdam Sinfonietta met de Italiaanse pianiste Beatrice Rana, het Nederlands Blazers Ensemble met het programma Bach & Soefi en Ralph van Raat met een Andriessen-programma. De winnaar van de Ovatie 2019 wordt in november bekendgemaakt. Naast een beeld krijgt de winnaar als prijs een tournee langs diverse concertzalen aangeboden door de podia die aangesloten zijn bij het Grote Zalenoverleg van de VSCD. VSCD
 • Debat- en cultuurpodium De Pletterij in Haarlem heeft de eerste Bim Podium Prijs gewonnen. De prijs is in het leven geroepen om kleine jazzpodia te belonen voor de goede, veelal Nederlandse avontuurlijk programmering, sfeer, beleid en de trouwe aanhang die het heeft. De prijs werd in het Bimhuis uitgereikt tijdens een speciale editie van BimLab. De Pletterij ontvangt 2000 euro, te besteden aan artiesten voor speciale optredens die anders niet mogelijk zouden zijn op dit podium. BIM
 • Het Land van de Kleine Beerze (een coöperatie van boeren, ondernemers en burgers) wil in het kader van de gebiedsontwikkeling van de Kleine Beerze vijf Landkunst-objecten gaan plaatsen in het beekdal tussen Vessem en Middelbeers. Diverse partijen hebben al een financiële bijdrage aan het project geleverd, zoals de gemeenten Oirschot en Eersel, Het Brabants Landschap, Waterschap de Dommel, ZLTO en de provincie Noord-Brabant. Ook vertegenwoordigers van onderwijs en ondernemers in het gebied hebben een deel van de kosten op zich genomen. Om de financiering helemaal rond te krijgen en alle vijf objecten te realiseren heeft de coöperatie een crowdfundingscampagne opgezet op Voordekunst. Eindhovens Dagblad , Voordekunst
 • Culturele instellingen die projecten van een bedrag van 20.000 euro of meer willen crowdfunden, kunnen gebruik maken van een nieuw platform: Creative Funding. Kentaa en voordekunst lanceren een exclusief crowdfundingplatform en bijbehorend adviestraject voor creatieve instellingen. Op het platform worden de krachten van het Kentaa framework voor online fondsenwerving en de expertise en begeleiding van voordekunst gecombineerd. Kentaa, Creative Funding
 • Heineken Nederland en het Amsterdam Dance Event hebben hun samenwerking met tenminste vijf jaar verlengd tot en met 2023. Desperados blijft net zoals dit jaar ook de komende jaren main partner van ADE. Nieuw aan het partnership is de toevoeging van Heineken 0.0. Sponsorreport

 

Kunstonderwijs

 • Tijdens festival Circolo spelen negentien studenten van de Tilburgse circusopleiding van Fontys. twee keer per dag ‘CityHack’, een voorstelling in de Tilburgse binnenstad. Acrobaten klimmen tegen gevels en staan op elkaars schouders. Brabants Dagblad
 • Volgens Florence van de Haar, actrice en student Cultureel Erfgoed aan de Reinwardt Academie in Amsterdam, zijn het de kunstopleidingen in Nederland die bijdragen aan het falende diversiteitsbeleid. De Volkskrant
 • Sinds begin vorig jaar kunnen werkzoekenden via de Ambachtsacademie omgeschoold worden tot lijstenmaker, glazenier, meubelmaker en nog vijftien ambachten. West-Brabant is echter nog vrijwel een witte vlek op de kaart van de academie. BN – De Stem

 

Kunstbeoefening

 • Muziekvereniging Jong Nederland Asten brengt de musical My Fair Lady op de planken. De megaproductie met ongeveer 130 deelnemers en nu al 2000 verkochte tickets wordt van 17 tot en met 20 oktober vier keer opgevoerd in de speciaal tot theater omgetoverde sporthal De Schop. Eindhovens Dagblad
 • Elke vijf jaar zet Harmonie Musis Sacrum uit Bakel iets nieuws op de planken. Dit jaar vanwege het 145-jarig bestaan van de vereniging op 9 november de revue Tante Drieka. ,,Het is een theaterstuk uit eigen keuken, een geweldig uitdaging om met amateurs zo iets op de planken te zetten. Dit is een proces dat we samen doen.”, aldus de auteur Ad Jansen. Eindhovens Dagblad
 • Theatergroep Rauwkost uit Hilvarenbeek speelt op 8 en 9 november de voorstelling HuidHonger. Een indringend verhaal, bedoeld om het moeilijke thema kindermishandeling bespreekbaar te maken. ‘Sommige scenes vind ik zelf nog steeds best pittig om te zien’, zegt regisseur en schrijver van het stuk Koen Ketelaars. Brabants Dagblad
 • Het ZigZag Theater uit Geldrop bestaat dit jaar 100 jaar. De 14 huidige spelers vieren dat door het stuk (st)Erfgenamen op te voeren, een interactieve misdaadkomedie. Eindhovens Dagblad
 • Tijdens de toneelvoorstelling Doornroosje door de Deurnese theatergroep Wizzel wordt volop meegeleefd door het, voornamelijk, jonge publiek. Uitroepen als: ‘Die is boos!’ en ‘Niet doen!’ klinken vanaf de eerste twee rijen. Die zijn door Wizzel dan ook standaard gereserveerd voor kinderen vanaf vier jaar. Regisseuse Gerrie Abels en hoofdrolspeelster Hannah van der Heijden (Doornroosje) vertellen over de totstandkoming. Eindhovens Dagblad
 • Supersum, het grote openluchtspektakel waarmee de bevrijding van Bergen op Zoom wordt herdacht, gaat op 17 oktober in première. Het verhaal gaat over dilemma’s waar de inwoners tijdens de oorlog voor kwamen te staan. Maar liefst negen keer wordt het theaterstuk opgevoerd door De Vierschaar op de historische Waterschans aan de Binnenschelde. Omroep Brabant, BN – De Stem , inlog vereist

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Wie jagen de onderwijsvernieuwing aan in ons land? Wie zijn de daadwerkelijke vernieuwers? Niet de dorre theoretici, weet Henk Visscher. Ook niet de romantische dromers of de vrolijke popiejopies. Vernieuwing komt van de mensen die zelf dagelijks voor de klas staan, met hun voeten in de klei. Blijf daarom ruimte geven aan professionele docenten en zadel hen niet op met nog meer afvinklijsten, aldus Henk Visscher, voorzitter van het Profielenberaad en oud-voorzitter van de VerenigingCultuurProfielScholen (VCPS). LKCA
 • Voor professionals die werken in of voor het onderwijs, organiseert LKCA een serie kennisateliers over Maakonderwijs. Digitale technologie en critical making is het thema op 2 december. Maken in het museum staat op 4 december centraal. Is maakonderwijs vooral gekoppeld aan technologie of heeft het ook een meer ambachtelijke invalshoek? Wat is de relatie tussen de kunstvakken en wetenschap & technologie? In de kennisateliers wordt gezocht naar kansen, succesfactoren en knelpunten. Ook wordt er een vertaalslag gemaakt naar de eigen werkpraktijk. LKCA
 • Omdat Museum Boijmans Van Beuningen zeven jaar dicht is, komt de kunst naar de klas. Daar blijkt hoe conservatief de kunstopvatting vaak nog is. „Ik vind dit geen kunst, het is meer een grap.” NRC, inlog vereist
 • Ieder(in) vindt het belangrijk dat de toegankelijkheid van het cultureel aanbod wordt vergroot voor mensen met een beperking of chronische ziekte, en zoekt daarin samenwerking met organisaties die dezelfde belangen nastreven, zoals iktoon. De landelijke promotiecampagne van iktoon wordt ondersteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het LKCA, gemeenten, fondsen en andere organisaties uit de culturele sector. LKCA
 • In Nederland zijn twee miljoen mensen met een beperking. Voor veel van hen is een avondje theater of een museumbezoek een enorme onderneming. In 2018 startte Het Nationale Theater het project ‘HNTonbeperkt’ om theaterbezoek voor deze mensen mogelijk te maken. In het pilotjaar leerden zij meer over de drempels en blokkades voor mensen met een fysieke, visuele, auditieve beperking en mensen met een gevoeligheid voor prikkels. Anne Helsen, communicatieadviseur voor Het Nationale Theater, vertelt in deze blog welke grote en kleine aanpassingen nodig waren om de gebouwen, website, service en voorstellingen van Het Nationale Theater beter toegankelijk te maken. Cultuurmarketing.nl
 • ‘Raak of vermaak?’ is een campagne over de impact van kunst: wat brengt een bezoek aan een museum of theater teweeg bij het publiek? De campagne signaleert dat de diepgang van kunst door relatief weinigen wordt ervaren. Maar, goed nieuws: de impact van kunstbezoek kan eenvoudig worden vergroot. Daarover hield Cultuur + Ondernemen op 23 september een bijeenkomst. Een verslag. Cultuur + Ondernemen
 • Hoe de kracht van kunst wetenschappers kan helpen om de ervaring van schizofrenie te begrijpen. Elizabeth Tunbridge van de Universiteit van Oxford over een project met kunstenaar Eleanor Minney. The Conversation
 • ProBiblio heeft Wolk gelanceerd, een app waarmee gedichten tot leven kunnen worden gebracht met gebruik van augmented reality, (AR), een technologie waarbij digitale elementen (gedichten) worden toegevoegd aan de omgeving (de bibliotheek). Met de gratis app Wolk wanen bibliotheekbezoekers zich, via hun mobiel in een wolk van poëzie. In de app staan vijf gedichten van dichters als Akwasi, Tim den Besten en Roos Rebergen. In de toekomst wordt de app mogelijk uitgebreid met meer gedichten. De app is met name gericht op jongeren. Bibliotheekblad

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In het tweeluik ‘De Vloek van het Museum’ bespreekt Jurjen Zeinstra twee musea in Leiden, die onlangs grondig onder handen zijn genomen door gerenommeerde Nederlandse architecten. Wat is de ontstaansgeschiedenis van deze gebouwen en hoe is het uiteindelijke ontwerp erdoor beïnvloed? In dit tweede artikel staat de uitbreiding en verbouwing van Naturalis door Neutelings Riedijk architecten centraal. Archined
 • Dezeen is een toonaangevend designplatform en reikt sinds 2018 awards uit voor beste architectuur, interieur en design. De LocHal, een ontwerp van Civic Architects, Inside Outside, Mecanoo and Braaksma & Roos Architectenbureau, wint in de categorie Architecture, Rebirth project of the year Alle prijswinnaars. Dezeen , Omroep Brabant , Dezeen
 • Op 23 oktober, tijdens de DDW 2019, presenteert Nai010 de langverwachte publicatie Eindhoven Architectuur Stad. Paul Groenendijk en Piet Vollaard gingen op zoek naar de 100 beste gebouwen van Eindhoven. Hun selectie is nu gebundeld in een handzame gids. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Hoe hou je de immer groeiende stad leefbaar? Onder meer door meer groen te plaatsen. Aangezien daar in een dichtbebouwde omgeving niet altijd ruimte voor is bedacht de Italiaanse architect Stefano Boeri daarvoor een innovatieve oplossing: het verticale bos. Op een lezing in Eindhoven, 26 oktober, georganiseerd door Architectuurcentrum Eindhoven, Natlab en Dutch Design Foundation geeft Stefano Boeri zijn bevindingen. Platform31 , Architectuurcentrum Eindhoven, Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • De toename van mobiliteit en stikstofdepositie vormen twee grote knelpunten bij het realiseren van de Nederlandse woningbouwopgave. Vraagt dit om grote systeemwijzigingen of om pragmatische ingrepen? Daarover ging de discussie tijdens de jaarlijkse themabijeenkomst gebiedsontwikkeling van PT Finance, DHK Tax & Legal en Straatman Koster Advocaten. Gebiedsontwikkleing.nu
 • Het totale energieverbruik van bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland bedraagt in totaal bijna 700 petajoule (PJ). Dat is veel meer dan het energieverbruik van alle Nederlandse huishoudens bij elkaar. Ook zonder de zware industrie blijft er een groot potentieel voor energiebesparing over bij een meer kansrijke doelgroep. Het verduurzamen van ruim 4000 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland verdient daarom minstens zoveel aandacht als de verduurzaming van woonwijken. Stadszaken
 • Toen Het Nieuwe Instituut in 2013 ontstond kreeg het een innovatieopdracht mee. Hoe heeft deze invulling gekregen? En wat was de rol van het instituut zelf daarbij? Directeur Guus Beumer doet het uit de doeken. Dit interview door Gert Staal met Guus Beumer is eerder gepubliceerd in Boekman 120 Kunst als innovator, september 2019. Het Nieuwe Instituut
 • De Dutch Design Week vindt van 19 tot en met 27 oktober plaats. Tijdens dit evenement worden producten en ideeën gepresenteerd van ruim 2600 ontwerpers. De tips van het Eindhovens Dagblad en Architectenweb. DDW , Eindhovens Dagblad , Architectenweb
 • Tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven is van 22 t/m 26 oktober het VPRO-programma De Toekomstbouwers te zien. Hierin laten 5 aanstormende en spraakmakende ontwerptalenten hun ideeën en oplossingen voor de wereld van morgen zien. Wie zijn deze toekomstbouwers en verandert hun ontwerp straks ook ons dagelijks leven? De uitzendingen zijn te zien op NPO2, de presentatie is in handen van Nadia Moussaid. Architectuur.nl
 • New Order of Fashion toont tijdens de DDW jonge modeontwerpers, die de wereld laten kantelen. Het is de zesde editie, en het thema dit jaar: ‘The End Is Near’. Eindhovens Dagblad
 • Alle Dezeen Awards winnaars in de categorie Design. Dezeen

 

beeldende kunst

 • Het thema van BredaPhoto 2020 is ‘The best of times, the worst of times’. Het is een thema dat slaat op de tijd waarin we nu leven, legt curator Geert van Eyck van BredaPhoto uit. ,,Er zijn op dit moment in een enorm tempo overal grote veranderingen bezig die tot nieuwe verhoudingen in de wereld leiden.” BN – De Stem
 • Vertrekkende vanuit de Nederlandse videoclipcultuur, heeft curator Raul Balai voor de tentoonstelling Mental! In CBK Zuidoost in Amsterdam onderwerpen– hij noemt onder andere de focus op materieel gewin, misogynie, de LHBTQ-community en community-vorming in het algemeen –samengebracht aan de hand van tien werken. Zo is een ‘twee-wegen-traject’ ontstaan, legt Balai uit, waarin rappers en beeldend kunstenaars samenkomen. Balai: ‘Door theorie op theorie te stapelen verliest beeldende kunst soms het contact met de realiteit. Muziek, aan de andere kant, gooit het eruit.’ Metropolis M
 • De artistieke commissie van de Helmondse Cacaofabriek loopt elk jaar eindexamenexposities van kunstacademies af om jonge talenten te zoeken. De Cacaofabriek haalt zo een mooie tentoonstelling in huis en de kunstenaars krijgen een zetje bij de start van hun carrière. De tentoonstelling Fresh Cacao in de Cacaofabriek is nog te bezichtigen tot en met 10 november. Aan een van de kunstenaars wordt op de laatste dag van de expositie de Lucas Gasselprijs uitgereikt. Die is een paar jaar terug door Stichting Carat in het leven geroepen om jong talent een (financiële) impuls te geven. Eindhovens Dagblad
 • Tijdens de Dutch Design Week zet Natlab samen met Baltan Laboratories en Broet de zintuigen centraal onder de noemer Homo Sensorium. Er zijn films, een concert, een voelkamer. ,Technologie is overal om ons heen, zit vaak ook in ons. Er zijn apparaatjes waarmee je hartritmes kunt registreren. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om kennis te uploaden naar hersenen. Mensen als Elon Musk zijn bezig met kunstmatige intelligentie, spreken van ‘enhanced human beings’ – supermensen, postmenselijke wezens. In dit programma willen we daarop reflecteren, in samenwerking met Plaza en Broet.” Aldus Olga Mink van Baltan Laboratories. Eindhovens Dagblad
 • Kunst in de openbare ruimte veroorzaakt altijd gedoe. Heerlijk om naar te kijken, wonderlijk hoe mensen die beweren niets met kunst te hebben zich er zo druk over maken. Column van Joke de Wolf n.a.v. het werk van Jeff Koons in Parijs en dat van Arie Schippers in Dordrecht. HP-De Tijd
 • Tekeningen, met potlood, afgewisseld met aquarellen. En altijd verfijnd, heel contentieus getekend of gepenseeld met soms akelig dunne kwastjes. De Eindhovense kunstenares Ank Overweel blonk uit door haar verfijnde handschrift. Overweel overleed op 10 oktober in haar woonplaats. Eindhovens Dagblad

 

film en av

 • Welke films moet je als kind absoluut gezien hebben? VPRO Cinema en Cinekid presenteren de VPRO Cinekid Top 100, een door experts samengestelde lijst van de beste kinderfilms van toen en nu. Ook handig voor ouders en grootouders. De films staan gerangschikt op piekleeftijd. VPRO Cinema
 • De schrijver is een onwaarschijnlijke filmheld, maar wordt toch steeds weer opgevoerd in de cinema. De Vlaamse auteur Bavo Dhooge schreef een boek over het fenomeen. VPRO CInema
 • Regisseur Martin Koolhoven gaat de komende maanden de theaters in met een filmcollege. In de voorstelling ‘Klassiekers met Koolhoven’ toont de maker van Oorlogswinter en Brimstone aan de hand van scènes van legendarische speelfilms zijn liefde voor het medium. De aftrap vindt plaats op 2 november in het Parktheater in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

 

letteren

 • In ‘Wat de lezer leert’ onderzoekt Leen Verheyen wat filosofen hebben gedacht over het nut van literatuur en stelt ze zichzelf de vraag of je van lezen een beter mens wordt. Wegpiraten en vandalen, bijvoorbeeld, werden in het verleden al door rechters veroordeeld tot het lezen van romans. De daders zouden door de verhalen tot nieuwe inzichten moeten komen – en zo tot ander gedrag. Maar welke inzichten dan? En kun je die vergelijken met de kennis die de wetenschap levert? En waarom zou net de kennis opgebouwd via het lezen van literatuur van iemand een moreel beter mens maken? Een fragment uit het boek dat op 25 oktober in Antwerpen wordt gepresenteerd. Karakters

 

muziek

 • Karina Canellakis is de eerste vrouwelijke chef-dirigent van een Nederlands orkest. Veel belangstelling dus van publiek en de pers bij haar debuut als dirigent bij het Radio Filharmonisch Orkest op 12 oktober jl. in de NTR ZaterdagMatinee. Klassiek Magazine
 • Na de succesvolle editie tijdens November Music 2018 vindt op 5 november 2019 het vervolg op de expertmeeting over de relatie tussen dans en muziek plaats. Dit jaar presenteert November Music drie dansvoorstellingen waarbij muziek een grote rol speelt. Er zal, aan de hand van beelden, worden gepraat met de makers over hun ervaringen ten aanzien van de samenwerking tussen dans en muziek. Dat zijn Arno Schuitemaker, LeineRoebana, Boukje Schweigman en Yannis Kyriakides. Gespreksthema’s zijn onder meer: wat werkt wel en wat niet? hoe ga je om met live musici op het podium? wat is leidend? Hoe vertaal je dans naar muziek en andersom? Het publiek is in de gelegenheid om met de makers in gesprek te gaan. In samenwerking met DansBrabant. November Music
 • De aankomende editie van ESNS vindt plaats in Groningen van 15 tot en met 18 januari 2020. Eerder maakte ESNS al de namen bekend van 81 opkomende Europese acts, welke in januari op Eurosonic aantreden. De eerste namen voor Noorderslag zijn nu bekendgemaakt. Altın Gün, Blanks, Gotu Jim, LO-FI LE-VI, Mensa, Ruben Annink en WIES zijn allen bevestigd voor een optreden op 18 januari 2020. Noorderslag vindt traditioneel plaats in de Groningse Oosterpoort en toont een staalkaart van de Nederlandse muziek, met de nadruk op opkomend talent. BUMA Cultuur
 • De Klassieke Edison nominaties 2019 zijn bekendgemaakt. De prijzen gaan naar cd-producties van bijzondere kwaliteit. De klassieke Edisons worden toegekend door een onafhankelijke vakjury. Die jury heeft dit jaar rond de 150 inzendingen beoordeeld, in negen categorieën: Het Debuut, Opera, Kamermuziek, Neoklassiek, Het Document, De Solist – vocaal, De Solist – instrumentaal en Het Koor. Het publiek kan ook een winnaar bepalen door een stem uit te brengen op zijn favoriete genomineerde klassieke album. Edisons
 • Het DDW Music Festival is een initiatief van poppodium De Effenaar, boekingsbureau Friendly Fire en de DDW. In de hele stad spelen van 19 tot en met 27 oktober zo’n zeventig acts uit allerlei genres: van hiphop tot indie, van jazz tot synthwave. Eindhovens Dagblad

 

theater en dans

 • Gesprek met Sanne Thierens over o.m. het musicalgenre en hoe een kritiek te schrijven over een musical. Thierens is sinds 2016 musical recensent bij Theaterkrant.nl. Daarnaast schrijft ze een boek over de musicals van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink dat in 2020 verschijnt bij Nijgh & Van Ditmar, en werkt ze voor de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg aan het theoriecurriculum van de musicalstudenten. Theaterkrant

 

Brabantse makers

 • Bernhard Lenger uit Eindhoven ziet het als zijn taak om verandering te creëren, al is het maar op kleine schaal. In 2016 studeerde hij af aan de Design Academy Eindhoven met het project ‘This is Ecocide’. De impact was groot. Hoewel het niet eenvoudig is, besloot hij ook buiten de muren van de academie social design projecten op te zetten. In 2018 richtte hij Stichting We Are op om een brug te slaan tussen ontwerpers en ‘decision makers’ en samenwerking te bevorderen. De resultaten van het laatste presenteert hij op de komende Dutch Design Week in de tentoonstelling ‘we are social impact’. De talentontwikkelingsbeurs die hij afgelopen jaar ontving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hielp hem ook hierin stappen te zetten. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Gijs Kuijpers en Jordie Rovers staan dit jaar voor de derde keer op de Dutch Design Week met hun eigen expositie: GLIM. De samenwerking tussen Gijs Kuijpers en Jorfdie Rovers is ontstaan nadat ze samen werkten aan een ontwerp van een kast. Na deze samenwerking had Kuijpers het idee om een tentoonstelling te doen over ‘leven inblazen bij oudere objecten’. Zowel Rovers als Kuijpers werken met glimmende onderdelen. Beide onderzoeken wat aantrekkelijk is voor het menselijke brein en hoe je objecten een nieuwe waarde kan geven. Innovation Origins
 • Het collectief Maatschappelijke Vormgevers (MVG) maakt tijdens de DDW een brug tussen de maatschappij en social design. Onder de naam “Snapje” (“Savvy” in het Engels) organiseert het collectief onder meer rondleidingen langs projecten van de DDW in het Arabisch en voor mensen met een kleine beurs. Lotte De Haan, een van de initiatiefnemers: “Zo willen we een brug bouwen tussen mensen die normaliter niet of minder makkelijk met design en de ontwerpwereld in contact komen.” Innovation Origins
 • ‘X’ zie je veel online, je gebruikt het ook om het punt te duiden waar je bent en X is natuurlijk tien.” Aan het woord is Stefanie van Keijsteren. Samen met Renee Mennen vormt ze het ontwerpersduo RENS. RENS bestaat tien jaar en dat viert het duo tijdens de Dutch Design Week (DDW). Met hun expositie “RENS Marks the spot” willen Van Keijsteren en Mennen vooral laten zien dat alles wat ze doen samen is, RENS X: Auping, Pode, Desso, Baars & Bloemhoff, Cor Unum, Best Wool en Zuiderzeemuseum. Innovation Origins
 • Lichterbij is een project van de Eindhovense stadsdichter Jessica Bartels en ontwerpster Elke Veltman. Bartels ging op de koffie bij ouderen in het Wilgenhof in de Schalmstraat in Eindhoven en zette de vele verhalen die ze hoorde om in gedichten. Veltman koos een strofe en maakte lampenkappen die ze ophing in de Rochusbuurt, het Witte dorp en het Sintjoriskwartier in Eindhoven. (De drie wijken rondom residentie Wilgenhof). Via een QR-code op de lantaarnpaal werd verwezen naar het hele gedicht dat op de activiteitenpagina van Wilgenhof stond. Lichterbij is een van de vele projecten die te zien zijn bij Het Wilgenhof tijdens de DDW. Innovation Origins
 • In 2019 en 2020 vieren we dat Brabant 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn levens voor altijd ingrijpend veranderd. Brabant Remembers vertelt deze bijzondere, inspirerende en persoonlijke verhalen waarin een levensveranderend moment centraal staat. Er is een boek en de verhalen zijn vastgelegd in een mini-documentaire. Ook zijn sleutelscènes uit deze verhalen zijn vastgelegd in 75 miniatuurvormen door Studio Rocco Verdult. Te zien tijdens de Dutch Design Week. Omroep Brabant
 • Tijdens het International Documentary Filmfestival Amsterdam gaat de nieuwe film ‘Viva Mantanzas’, over de zeeslag om de zilvervloot, van Dick Verdult in première. Ook is van 19 oktober t/m 20 november nieuw werk van hem te zien in Annet Gelink Gallery. Wat staat ons te wachten? Alex de Vries interviewt de ongrijpbare kunstenaar die de vragen beantwoordt met zijn eigenzinnige formuleringen: “Elke discipline is een schaap en ik ben de herder met de stok.” Mister Motley
 • Wouter Paijmans (1991) schilderde altijd graag, maar gaandeweg stapte hij over op andere media. Toch is er ook wanneer hij met aluminium of textiel werkt nog een schilderkunstige benadering te zien. Dat leidde onder meer tot een hybride kunstvorm die hij confectieschilderijen noemt. Een reeks van die werken is nog tot en met 24 november te zien in museum De Pont in Tilburg. De Lage Landen
 • Een wc als klein, persoonlijk museum. Dat is wat de Bossche kunstenares en fotografe Perla van Kessel regelmatig fascineerde als ze op bezoek bij anderen het kleinste kamertje bezocht. Een verzameling badeendjes, carnavalsattributen, trollen of parfumflesjes. Ze kwam het allemaal tegen en ze ging ermee aan de slag. Ze is ook aan het crowdfunden. Omroep Brabant , Voor de Kunst
 • Deze zomer heeft de Eindhovense filmmaker Tom Elswijk een korte film gemaakt over sterke kroegverhalen. In de film komen Café Wilhelmina, Café de Rozenknop en Café de Bommel, kroegen in Eindhoven, voorbij. De film is in opdracht gemaakt van het tv-programma Goud van Brabant. Eindhovens Dagblad
 • Niet al te kwade, doch gemankeerde personages populeren het werk van de Tilburgse schrijver Bart Smout. Ook in De geboorte van schuld (2019), met als hoofdpersoon de monstertruckchauffeur Dylan Rutven als tragische antiheld. Het boek is eerder een ideeënroman dan een actualiteitenroman, meer fictie dan feit. Het is een meditatie over kwesties zoals schuld en toeval, aldus Inge van de Ven. DeReactor
 • Internationaal succesvol dj Sophie Francis (20) heeft inmiddels honderden optredens over de hele wereld achter zich. verder. Op sociale media laat ze niet alleen de vrijheid, blijheid zien, maar is ze ook eerlijk. ,,Ik heb een geweldig leven, maar het is ook echt zwaar soms.” Brabants Dagblad
 • Een kind gevoel voor kunst bijbrengen is net zoiets als het leren te wennen aan exotisch eten, aldus Jack Timmermans van De Stilte, de jeugddansgroep die zowel in Nederland als in het buitenland zeer succesvol is. NRC
 • ‘In het werk van choreograaf Jack Timmermans draait het vaak om wat tussen de regels zit, om de stilte tussen de bewegingen, de noten of de taal. Dans en livemuziek lenen zich bij uitstek voor deze manier van vertellen waarbij het kind de tijd krijgt om de abstracte vertelling te laten bezinken. Je legt je eigen puzzel. En als de jonge kijker dan de bewegingskriebels krijgt of de spanning even te veel wordt, dan is daar gelegenheid voor.’ Wendy Lubberding over Cinderella van De Stilte, een voorstelling met twee pianisten, twee dansers en een actrice. Theaterkrant
 • Theo Maassen is een heteroseksuele witte man van middelbare leeftijd. En daar kan hij verder ook niks aan doen. Dat is ongeveer de premisse van zijn tiende cabaretvoorstelling Situatie gewijzigd. Maassen voelt zich in een hoek gedreven en meent op te moeten komen voor de groep waartoe hij zich rekent. Theaterkrant

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie