Trends & Ontwikkelingen 19 december 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Kijk bij erfgoed niet alleen naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde waarde ervan voor de omgeving. Verschuif de focus, kortom, van ‘gebouw naar gebruiker en gebied’. Dit bepleiten de Raad voor Cultuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in hun gezamenlijke advies ‘Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de fysieke leefomgeving’. Het advies van de RvC en de Rli kan gezien worden als ondersteuning van het beleidstraject om het erfgoedbeleid te herijken in het licht van een aantal actuele ontwikkelingen. Cultuur.nl , Cultuur.nl
 • Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat de Muur van Mussert gesloopt dreigt te worden. Rijksoverheid.nl
 • Ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob (onderwijs) investeren in Nederlands onderwijs in het buitenland. Jaarlijks trekken zij hier € 3 miljoen voor uit. Door deze investering kunnen wereldwijd ruim 14.000 Nederlandse en Vlaamse kinderen les krijgen in hun moedertaal. Rijksoverheid.nl
 • Minister Ollongren (BZK) heeft besloten dat vanaf 1 januari 2020 de BENG-eisen op vergunningsaanvragen voor nieuwe gebouwen van toepassing zijn. ( BENG : bijna energie neutrale gebouwen ) Dit schrijft zij in een brief die donderdag 7 december naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hiermee zet het kabinet de eerste concrete stappen in het sneller verduurzamen van Nederland. Gezien de gemiddelde ontwerptijd van projecten is het verstandig om de consequenties van de BENG-eisen voor gebouwen versneld eigen te maken. BNA
 • In de reeks adviezen van LKCA aan de nieuwe minister van OCW Ingrid van Engelshoven, roept Daphne Wassink, voorzitter van Koornetwerk Nederland, de minister op te investeren in een cultuurakkoord, waarin het verenigingsleven partner is. Herman Tibosch, coördinator educatie Kröller-Müller Museum: ‘Zet leerkrachten in hun kracht’. Marijn Cornelis, directeur-bestuurder bij CultuurSchakel, wenst een masterplan voor culturele diversiteit. LKCA , LKCA , LKCA
 • ‘Regering, maak samen met gemeenten en andere maatschappelijke geledingen, een begin met het agenderen van de digitale samenleving als een complex fenomeen met een grote impact op het leven van alle inwoners van dit land.’ Die oproep doet Franc Weerwind, burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, in opinieartikel in Trouw. VNG
 • In De sociale staat van Nederland beschrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau sinds 2001 hoe het gaat met de Nederlandse bevolking en welke ontwikkelingen er zijn in de tijd. Deze negende editie kijkt 25 jaar terug en beschrijft welke maatschappelijke ontwikkelingen zich sinds 1990 hebben voorgedaan in de welvaart en de leefsituatie van de Nederlanders. In het rapport is er ook aandacht voor mediagebruik en cultuur. De SCP signaleert 2 trendbreuken in het cultuurbeleid : meer aandacht voor jong publiek en migranten, en de bezuiniging op kunst (erfgoed werd ontzien), ingezet onder kabinet-Rutte I. SCP
 • De eerste versie van de Inspiratiegids Participatie Omgevingswet is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in het nieuwe samenspel rondom de Omgevingswet. De gids biedt hulp bij het organiseren van samenwerking, geeft inspiratie via persoonlijke praktijkverhalen en biedt handvatten voor de aanpak van problemen. IPO
 • De Friese Provinciale staten zijn ernstig verdeeld over de herijking van de culturele sector in Friesland. De oppositie vraagt om uitstel. De vraag is hoe 20 december, wanneer provinciale staten besluiten moeten nemen, de coalitiepartijen zullen stemmen. CDA en VVD willen doorgaan met de plannen die gedeputeerde Sietske Poepjes al op tafel heeft gelegd, maar dan wel in overleg met de cultuursector. Leeuwarder Courant
 • De provincie Friesland stelt voor iedere leerling binnen het voortgezet onderwijs 2 euro extra beschikbaar voor cultuuronderwijs via de CJP Cultuurkaart. Met deze bijdrage wil de provincie Friese scholen stimuleren om deel te nemen aan de CJP Cultuurkaart. Friesland
 • De Friese Jeugdadviesraad haar eerste advies aan Provinciale Staten van Friesland uit. Dit gebeurt tijdens de commissiebehandeling van de nieuwe structuur van Friese cultuurinstellingen. In het advies richt de Jeugdadviesraad (FJAR) zich vooral op het Fries en de musea. Friesland
 • Culturele Hoofdstad moet leiden tot innovatie, een nieuw zelfbewustzijn, moet een impuls worden voor de Friese cultuur en óók een katalysator zijn voor veranderingen. Maar nu, een maand voordat het zover is, staan de politiek en het culturele veld in Friesland lijnrecht tegenover elkaar. En dreigt de nalatenschap van LF2018 alleen een grote kater te worden. Friesch Dagblad
 • Hoe moet het Stedelijk Museum eruit gaan zien onder een nieuwe directie? Die vraag stelt de Amsterdamse Kunstraad in de aanloop naar een advies aan de gemeente. Op 10 december vond er een debat plaats in De Balie. Anna Tilroe stelde dat we niet vanuit een verouderd kunstbegrip moeten denken, maar ons de simpele vraag moeten stellen: Wat verwacht het publiek? Het museum, betoogde Jan Dibbets, moet zich niet spiegelen aan een MoMa of een Tate die 25 keer meer budget hebben: Investeer niet in het kolossale, investeer in het artistieke voorproces. Amsterdamse Kunstraad , Mister Motley , De Balie
 • Het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen gaat vanaf 2019 „zeker drie tot vier jaar dicht” voor een verbouwing. De staat van het gebouw is slecht: er is sprake van wateroverlast, het pand bevat asbest en het voldoet niet aan de laatste brandveiligheidseisen. Dat heeft het Rotterdamse college van B&W de gemeenteraad laten weten. De Volkskrant
 • De netneutraliteit is afgeschaft in de Verenigde Staten. Wat zijn de mogelijke gevolgen? Tweakers, De Volkskrant

 

noord-brabant

 • De komende jaren ondersteunt de provincie Noord-Brabant de Dutch Design Foundation met een subsidie van € 100.000 per jaar in de periode 2017 – 2020. De subsidie is bedoeld voor het programma Design Works. Dit is een bijdrage aan het toepassen van design en de inzet van designers bij bedrijven, organisatie en overheden. Deze subsidie past in het provinciale beleid dat instellingen die landelijk subsidie krijgen, ook steun van de provincie krijgen. Brabant.nl , Brabant.nl , Eindhovens Dagblad
 • De begrotingswijziging 78/17, Begrotingswijziging 2018-2019 Uitvoeringsprogramma cultuur stelt geld beschikbaar voor de intensivering van de samenwerking op cultureel gebied. Het voorstel is tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Noord-Brabant op 15 december aangenomen met de stemmen van de fracties van de VVD, CDA, SP, D66,PvdA, GroenLinks, 50PLUS ChristenUnie-SGP en Lokaal Brabant voor en PVV en Partij voor de Dieren tegen. Brabant.nl, Brabant.nl
 • Investeringsfonds Brabant C gaat de komende periode initiatiefnemers op 2 manieren ondersteunen. Projecten gericht op (inter)nationale samenwerking, ontplooiing en erkenning kunnen bij Brabant C een combinatie van lening en subsidie aanvragen. Nieuwe, innovatieve, ontwikkelprojecten, pilots met (inter)nationale ambitie en potentie, kunnen bij Brabant C maximaal 65.000 euro subsidie aanvragen. Brabant C gaat per 1 februari 2018 werken met een vernieuwd financieringsreglement en gewijzigde procedures. Brabant C
 • Op 7 december 2017 vond het tweede Brabant C Partner Event plaats. In Eindhoven ontving het fonds de initiatiefnemers achter de projecten waar Brabant C in heeft geïnvesteerd. Aan iedere partner werd gevraagd iemand uit het bedrijfsleven mee te nemen. Een verslag. Brabant C
 • In opdracht van de provincie Noord-Brabant gaat Kunstbalie aan de slag om overheden, maatschappelijke- en culturele partijen, het onderwijs en het bedrijfsleven te verbinden aan de ambitie om samen cultuureducatie voor alle inwoners toegankelijk te maken en te houden. Met als eerste mijlpaal een ondertekening van deze ambitie medio oktober 2018. Kunstbalie

 

grote brabantse gemeenten

 • De nieuwe Bredase stadswijk Havenkwartier krijgt zo’n 1.000 woningen. Te ontwikkelen in vijftien jaar. Het moet een mix worden van wonen, bedrijven, voorzieningen, cultuur, historie en leisure. In het gebied Klavers Jansen wordt onderzocht of bestendiging van de creatieve sector en cultuur mogelijk is. Zo kan het gebied een mix krijgen van al ontplooide cultuurvormen, creatief ondernemen en nieuwe bijpassende woonvormen. BN – De Stem
 • Een jaar geleden ontving filmplatform Broet al een afwijzing en op 11 december jl. kreeg de stichting weer te horen dat financiële steun van de Stichting Cultuur Eindhoven er niet in zit. Ramon Etman, directeur Broet, spreekt van ‘een grote domper’. Eindhovens Dagblad
 • Het duurt misschien nog vier jaar voordat er daadwerkelijk gewoond kan worden op het voormalige Campina-terrein aan het Eindhovensch Kanaal. In de tussentijd wil projectontwikkelaar BPD al wel de hekken verwijderen, het gebied opengooien en er evenementen organiseren, bijvoorbeeld met GLOW en de Dutch Design Week. Eindhovens Dagblad
 • Er zijn plannen voor een nieuw festival in Helmond. In mei en juni 2018 vindt namelijk vijf keer het nieuwe, gratis festival Helmond LIVE plaats. “We krijgen uit de stad heel vaak de opmerking dat mensen meer live muziek en buitenactiviteiten willen. Ze missen de sfeer van Jazz in Catstown, Impact en H20. “ zegt het organiserende Helmond City Events. Wethouder Stienen vreest dat er onvoldoende politie beschikbaar is, het festival valt deels samen met het Drakenbootfestival. Eindhovens Dagblad
 • Tilburgse bioscoop Cinecitta heeft bij de gemeente Tilburg een plan ingediend voor twee nieuwe zalen onder het bestaande gebouw. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeente

 • Het wordt de renovatie met de meeste impact sinds de grootschalige herinrichting van het Klok en Peelmuseum in 2012. Klok en Peel betaalt de renovatie deels met de landelijke museumprijs van een ton die het in 2014 won, elfduizend euro wordt uit het eigen budget betaald. De gemeente Asten draagt eenmalig 39.000 euro bij aan het verduurzamen van het gebouw. De provincie Noord-Brabant subsidieert vijftig mille en sponsoren voor eenzelfde bedrag. Eindhovens Dagblad
 • Conservator Johanna Jacobs van het Markiezenhof in Bergen op Zoom gaat met pensioen. BN – De Stem
 • Met een kleine meerderheid heeft de Boekelse gemeenteraad ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor De Run, waar het Boekelse Ecodorp onderdeel van uitmaakt. Daarmee is de ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe wijk met 130 woningen én de bouw van dertig ecowoningen op het Ecodorp. Ecodorp is rond met de financiering en gaat voor 31 mei 2020, waarschijnlijk eerder, grond aankopen om te kunnen bouwen. Brabants Dagblad
 • Overeenkomst gesloten tussen oor vertegenwoordigers van stichting Bovendonk, provincie Noord-Brabant en gemeente Halderberge over de restauratie van Bovendonk in Hoeven, het voormalig seminarie, ontworpen door architect Pierre Cuypers BN – De Stem
 • De 187 rijksmonumenten en 145 gemeentelijke monumenten In Oirschot moeten toegankelijker en zichtbaarder worden voor een breed publiek. Dat staat in de eerste erfgoednota die de gemeente Oirschot onlangs presenteerde. Tevens wordt een lokaal erfgoedplatform opgericht. Dit is min of meer een correctie op het opheffen van de Oirschotse monumentencommissie in 2015. Eindhovens Dagblad
 • De seniorenwoningen aan de Oude Kerkstraat en Watertorenstraat in Oss hebben hun oorspronkelijke waarden door renovaties verloren en komen daarom niet in aanmerking voor enige monumentale status. De gemeente zal daarom in de toekomst meewerken aan sloop en herontwikkeling van het gebied bij de oude watertoren. Brabants Dagblad
 • Joseph Dekkers, door de gemeente Roosendaal gevraagd Cultuurnetwerk Roosendaal naar de volgende, formele fase te begeleiden, licht op 20 december de doelstelling en werkwijze van Stichting Cultuurnetwerk Roosendaal toe en introduceert het bestuur. Een jaar nadat Cultuurnetwerk Roosendaal wethouder Hans Verbraak de nieuwe cultuurnota overhandigde, is het tijd het netwerk een formele plaats te geven in de gemeente. Internetbode / Roosendaal
 • De culturele verenigingen die het Essentgebouw in Roosendaal uit moeten, hoeven voor hun huisvesting niet aan te kloppen bij De Kring. Het Cultuurcluster met de schouwburg, erfgoedcentrum Tongerlohuys en educatiebedrijf CultuurCompaan kampt zelf met ruimtegebrek. BN – De Stem
 • Het plan om in het Roosendaalse stationsgebouw een danscentrum te openen is van de baan. De verbouwing van het monumentaal pand is te kostbaar. Provinciale subsidie bleef uit; initiatiefnemer Rob van de Geijn zoekt daarvan de schuld bij de gemeente Roosendaal. De gemeente ontkent dat : ‘Al bij het ondertekenen van het convenant is duidelijk gemaakt dat de gemeente geen geld geeft aan dit initiatief. Dansplein zou met de NS en provincie een businesscase uitwerken voor het danscentrum met een horecafunctie. Deze businesscase hebben we nooit ontvangen.’ BN – De Stem
 • Met de bibliotheek, Zuidzorg, harmonie, Vestzaktheater, LEVgroep en Radio S&B is het opgeknapte Vestzak in Son nu het tijdelijke nieuwe dorpshuis. Eindhovens Dagblad
 • Het is nog niet te laat voor behoud van Petrus’ Banden-kerk in Son. Inwoners van Son, veel parochianen en erfgoedverenigingen willen behoud van de kerk. Doordat het gemeentebestuur en het parochiebestuur op hun strepen blijven staan, nadert sloop snel. Het zou van lef en visie getuigen als de gemeente Son en het parochiebestuur bereid zijn opnieuw met elkaar in gesprek te gaan. Dat schrijven Gerard van den Berg, Johanna Jacobs, Erik Luermans en Bernard Wessels in een opinieartikel. Eindhovens Dagblad
 • In het streven om in 2043 klimaatneutraal te zijn, zet de gemeente Waalwijk een volgende stap door zonnepanelen te leggen op de daken van theater De Leest en jongerencentrum De Tavenu. Op het theater worden 2018 panelen geplaatst, op het jongerencentrum 2019. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Op 12 december verscheen de Cultuurindex 2017. Een verslag van de lancering in Amsterdam. Een middag over de waarde van cultuurstatistiek, met 5 perspectieven als rode draad : eenduidigheid, continuïteit, transparantie, relevantie en bewustzijn. Boekman
 • Vooral de exportkracht van Nederlandse dj’s en het toenemende bezoek aan musea en film zorgen voor stijgende cultuurcijfers. Daardoor lijken effecten van bezuinigen en dalende werkgelegenheid in de cultuursector mee te vallen, schrijft NRC. Theaters, musea en festivals leunen steeds meer op vrijwilligers, merkt Trouw op. Het gaat beter met de cultuursector, concludeert Theaterkrant. Na de sterke daling in 2013 nemen de inkomsten en het culturele aanbod weer toe. De belangstelling voor cultuur blijft op peil. NRC , inlog vereist, Trouw , Trouw , Theaterkrant
 • In Nederland geldt dat de duur van de auteursrechtelijke bescherming afloopt op 1 januari, 70 jaar na de dood van de maker. Dan komen veel werken beschikbaar die niet meer auteursrechtelijk beschermd worden. Daarom wordt 1 januari ook wel publiekdomeindag genoemd. Op 5 januari is er een symposium met op het programma o.m. kunst in het publieke domein en recente ontwikkelingen in het auteursrecht. KB
 • Blockchain wordt getipt als dé technologie die alles radicaal gaat veranderen. Talloze partijen omarmen het revolutionaire karakter van blockchain en zoeken naar manieren waarop de technologie ingezet kan worden in hun industrie. Toch is het niet altijd duidelijk wanneer blockchain meerwaarde oplevert. Een videoverslag van een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger. Pakhuis De Zwijger
 • Fred Schoorl, directeur BNA, over hoe de digitalisering architecten uitdaagt om harde keuzes te maken. BNA
 • In de Whitepaper ‘Vijf voorbeelden van circulaire projecten’ wil De Architect architecten aan de hand van voorbeeldprojecten op weg helpen bij het ontwerpen van circulaire gebouwen. Met praktische tips. De Architect
 • De eetkamerstoel DSW die het echtpaar Ray en Charles Eames in 1948 ontwierp wordt in Nederland en België niet auteursrechtelijk beschermd. Winkelketen Kwantum die in 2014 een stoel op de markt bracht die erg veel lijkt op de Eames DSW maakt daarmee geen inbreuk op de rechten van het Zwitserse Vitra, producent van de stoel. Dat heeft de rechtbank in ’s-Gravenhage beslist. Architectenweb
 • Mannen regeren de kunstmarkt, terwijl vrouwen 4 glazen plafonds moeten doorbreken om omhoog te kunnen bewegen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht, waarbij gebruik werd gemaakt van databases van artnet. Uit een onderzoek van de Universiteit van Luxemburg blijkt dat het geslacht van een kunstenaar van invloed is op de waardering van werk. Kunstwerken van vrouwen halen gemiddeld 47,6% minder op dan die van mannen op veilingen. ArtNet News , The Art Newspaper , Hyperallergic
 • Ruim 4000 Nederlandse makers en organisaties met internationale ambities gaan jaarlijks naar het buitenland. Een gesprek met Seyit Battal Kurt over zijn ervaringen met internationaal werken. Seyit is geboren in Turkije en opgegroeid in Nederland waar hij de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten volgde. Zijn video- en installatiewerken draaien om de mens, de stad, migratie en herinnering. DutchCulture
 • In de database van TransArtists zijn 1507 residencies te vinden. Daarvan zijn er 58 in Nederland. In 2017 kwamen er 205 nieuwe residencies bij. Essentieel voor een maker die internationaal wil gaan werken. DutchCulture
 • Fotografen zitten al jaren ver onder het gemiddelde inkomen van de Nederlandse zelfstandige. Daarbij verdienden ze per jaar in 2017 gemiddeld 6.000 euro minder dan in 2007. Hoewel veel beroepen bedreigd worden door automatisering, robotisering en nieuwe mogelijkheden door kunstmatige intelligentie, hoeft de fotograaf zich daar volgens een Oxford studie niet bang voor te zijn. Toch staan vooral nieuwsfotografen en stockfotografen onder druk, wat is hier aan de hand? KL
 • Met het European Photography Platform (EPP) komt er een platform speciaal voor jonge en bewezen fotografietalenten. De Europese Unie (EU) stelt hiervoor de komende vier jaar €475.000 per jaar beschikbaar. Tien Europese fotografie-instellingen selecteren hun vijf beste talenten. Deze 50 kunstenaars worden onder de vlag van EPP gecoacht, begeleid en geholpen bij het presenteren van zichzelf en hun werk zodat de verkoop wordt gestimuleerd. Het Nederlandse bedrijf Vandejong Creative Agency, mede organisator van Unseen, is nauw betrokken bij de totstandkoming van het platform. Professionele Fotografie
 • Niet alleen kunstwerken de Rabobank binnenhalen, maar ook kunstenaars. Dat is het nieuwe kunstbeleid van de Rabo. De bank koopt minder kunst. Verily Klaassen, hoofd kunstzaken, kwam met het idee om bankiers te gaan confronteren met de creativiteit en verbeelding van kunstenaars. Zoals Lucas de Man, die met leden van zijn theatercollectief De Nieuwe Helden, als artist in residence optrad. NRC , inlog vereist
 • Als eerste museum ter wereld ontving het Rijksmuseum een BREAAM-NL In-Use duurzaamheidscertificaat met een “Excellent” beoordeling, de op een na hoogste te behalen score. Doel van BREEAM-NL In-Use is om bestaande gebouwen continu te verbeteren. Rijksmuseum
 • Meer dan 200 kunstenaars en curatoren hebben een open brief getekend waarin wordt opgeroepen tot de herstructurering van Documenta’s toezichtstructuur, die de kunstmanifestatie, volgens de kunstenaars reduceert tot een “commerciële onderneming”. Hyperallergic
 • Volgens Filmzaken zijn de problemen waar de Nederlandse film mee kampt samen te vatten in drie onderdelen die op bijna ingenieuze manier in elkaar grijpen en elkaar negatief beïnvloeden: te weinig financieringsmogelijkheden, onvoldoende ruimte voor autonomie (voor de makers en voor producenten) en nauwelijks verdienmogelijkheden. Welke maatregelen zouden er concreet op de korte termijn genomen moeten worden? Filmzaken
 • In het Ketelhuis in Amsterdam vond op 13 december voor de vijftiende keer het bekende Najaarsoverleg van de filmbranche plaats. De aankondiging over ‘bioscoopoorlogen’ en ‘filmfinanciering die op de schop gaat’, beloofde een pittig debat. Over de expansiedrift van de bioscoopketens en de wijzigende geldstromen heerst onrust in de sector. Ook #MeToo kwam aan de orde. Cultureel Persbureau , Holland Film Nieuws
 • Stichting The Buddy Film Project biedt gevluchte filmmakers en creatieven een netwerk en begeleidt naar betaald werk in de Nederlandse film- en televisiesector. The Buddy Film Commercial is te zien. Hij werd officieel al op 20 november geprimeerd tijdens de fundraiser The Buddy Film Ball, waarvan de opbrengsten, € 41.500,-, ten goede komen aan de film Welkom. Nederlands Film festival
 • Kopieën van in de cloud opgeslagen televisieprogramma’s kunnen alleen met toestemming van de houder van de auteursrechten of de naburige rechten ter beschikking worden gesteld. Filmproducenten.nll
 • Bij de algemene vergadering van de European Film Academy (EFA) op 9 december 2017 in Berlijn heeft het EFA-bestuur zijn ernstige bezorgdheid geuit over het feit dat de toekomst van de Europese filmcultuur op het spel staat als de grondbeginselen van financiering en distributie van films binnen Europa onnodig in gevaar worden gebracht. Nederlandse beroepsvereniging van film- en televisiemakers
 • The Walt Disney Company neemt een deel van 21 Century Fox over van mediamagnaat Rupert Murdoch. Met de transactie is een bedrag van voor 44 miljard euro gemoeid. Het is een van de grootste internationale mediaovernames van de laatste tien jaar, met mogelijk ingrijpende gevolgen voor tv-kijkers en liefhebbers van series en films. De Volkskrant , Holland Film Nieuws
 • De overdonderende opmars van online streamingdiensten als Netflix en Amazon heeft bioscopen schrik ingeboezemd. Daarom presenteerde Pathé een nieuw wapen tegen de gevreesde teloorgang van de bioscoop: 4DX. vpro cinema
 • Een film die je letterlijk naar de strot grijpt: we zijn er niet meer zo ver vanaf. Op de vertoners- en distributeursbeurs CineAsia in Hongkong presenteerde Sony deze week een complete speelfilm met haptische technologie. Bezoekers van Insidious: The Last Key kregen een vest aan dat gedurende de film correspondeert met de actie op het doek. De luchtdruk van een explosie of de G-kracht van een voertuig: met het haptische vest worden dit soort sensaties versterkt. Variety
 • Het blokkeren van The Pirate Bay door Nederlandse internetproviders, handelaren die gedwongen werden te stoppen met de verkoop van illegale mediaspelers en talloze uploaders die hun activiteiten moesten staken: 2017 was een goed jaar voor directeur Tim Kuik van piraterijbestrijder BREIN. Entertainment Business
 • Auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra heeft afgelopen zomer de voormalige directie van gerommel en gerotzooi met de boekhouding beschuldigd op basis van ‘onvolledige’ rapporten en ‘juridisch’ niet-onderbouwde en toegelichte conclusies. Het College van Toezicht Auteursrechten zegt dit in een brief aan de organisatie die geld int voor aangesloten componisten, tekstschrijvers en tekstdichters. De Volkskrant , CvTA Entertainment Business
 • De link leggen tussen muziekschrijvers en het bedrijfsleven. Dat is de bedoeling van The Power of Music, dat op 18 januari 2018 in poptempel 013 plaatsvindt. Het netwerk evenement wordt georganiseerd door Erwin Steijlen van Totally Tuned, en is ondersteund door fonds Brabant C en de Cultuur Alliantie. Brabants Dagblad
 • Als House of DJ’s van de grond komt in Amsterdam, zal leisure-concern Libema, eigenaar van de Beekse Bergen, het concept overnemen van initiatiefnemer Arnold van der Leden uit Ulvenhout. House of DJ’s moet een centrum worden voor Nederlandse dancecultuur. Kern van het plan is een groot ‘experience-center’ waar bezoekers op een interactieve manier de dancecultuur beleven. BN –De Stem
 • In totaal vonden er 2.171 middelgrote tot grote openbaar toegankelijke evenementen plaats in de vijftig grootste gemeenten van Nederland, een groei van 19,5% ten opzichte van 2015. Deze groei maakt een einde aan drie jaar van lichte daling. 41% van de evenementen vond plaats in de vijf grootste gemeenten, een lichte stijging ten opzichte van 39% in 2015. Dat staat in de door Respons gepubliceerde G50 Evenementen Monitor 2017. Respons
 • De ‘ticketwet’ mag dan wel gesneuveld zijn, toch is er een lichtpunt te bespeuren. De regels worden beter nageleefd, concludeerde Autoriteit Consument & Markt. Goed nieuws dus voor concertbezoekers, voor wie het aankopen van tickets bovendien steeds gemakkelijker wordt gemaakt. Entertainment Business
 • De concurrentiestrijd tussen popfestivals Best Kept Secret en Down the Rabbit Hole is heviger dan ooit. Brabants Dagblad
 • De nieuwe klassieke muziekdienst MeloMe en het onlangs overgenomen zender Classic FM worden mogelijk onder één noemer gebracht. Aldus projectmanager Judith van de Crommert van platenmaatschappij Challenge Records. Formeel is MeloMe, een initiatief van Challenge Records, nog maar net de lucht. Slechts een twintigtal proefluisteraars heeft toegang tot het platform. Met 650.000 luisteraars (210.000 online) moet Classic FM het uithangbord worden van MeloMe. Emerce
 • Muziekstreamingdiensten Spotify en Deezer en diverse Europese game-uitgevers en ontwikkelaars hebben in een brief aan Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, hun zorgen geuit over de machtspositie van grote Amerikaanse bedrijven als Apple en Amazon. Tweakers
 • Manuel Kiros Paolini, Thanasis Deligiannis en Akim Moiseenkov zijn de eerste drie deelnemers van Spr!tzl, een nieuw atelier voor jonge makers van Silbersee. Dat maakte het muziektheatergezelschap bekend tijdens een kick off in Amsterdam. Silbersee zal de makers en hun eigen formaties het komende half jaar op artistiek, zakelijk en productioneel vlak ondersteunen. Theaterkrant
 • Toneelgroep Maastricht heeft in 2017 bijna 70.000 bezoekers getrokken met haar voorstellingen. Met name Pinkpop, een muzikaal liefdesverhaal van Servé Hermans werd een echte hit. Bijna 27.000 mensen kwamen kijken in het hele land. Een verklaring voor het succes ligt volgens het gezelschap in het feit dat ze kiezen voor warme en muzikale voorstellingen over mensen met wie het publiek zich kan identificeren en voor samenwerkingen met Limburgse culturele partners. NU.nl
 • De leden van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP) hebben opnieuw hun stemmen uitgebracht op Nederlandse theaters. De Theater van het Jaarprijs, die sinds 2010 wordt uitgereikt, heeft sinds vorig jaar twee categorieën: kleine theaters met een capaciteit tot 450 stoelen en grote theaters met een capaciteit vanaf 450 stoelen. VVTP
 • Theaterfestival De Parade heeft een kort geding aangespannen tegen de organisatie van De Amsterdamse Winterparade. De zaak draait om het gebruik van de naam ‘Winterparade’. “Die naam gebruiken wij al zeventien jaar”, vertelt een woordvoerster van Mobile Arts, de organisatie achter het rondreizende theaterfestival. NU.nl , NU.nl , NU.nl

Cultuurmarketing

 • Culturele organisaties benutten steeds vaker de mogelijkheden van CRM. De indeling van gasten in verschillende klantsegmenten is een belangrijk onderdeel van de CRM strategie. Maar hoe kun je nu je gasten het beste indelen in segmenten? Pieter de Rooij licht het toe. Cultuurmarketing
 • Begin 2018 start hogeschool NHTV Breda, in samenwerking met Universiteit van Tilburg, een onderzoek naar cultuurbeleving van jongeren. Doel van het onderzoek is om vast te stellen hoe verschillende groepen jongeren (autochtonen, 2e / 3e generatie allochtonen, recente migranten) een divers palet aan culturele activiteiten beleven. Cultuurmarketing
 • Het Themajaar Mondriaan tot Dutch Design levert 110 miljoen euro op. De Brabantse tentoonstellingen voor het Mondriaanjaar (2017) trekken bijna 80.000 extra bezoekers naar Noord-Brabant. Pretwerk , Omroep Brabant
 • De Nederlandse bioscoopsector deelt voortaan jaarlijks een prijs uit aan de meest geslaagde filmcampagne van het afgelopen jaar. Films als Brimstone, La La Land en Moonlight zijn genomineerd voor de zogeheten Gerben Kuipers Loftrompet. De Telegraaf
 • Het consumentenprogramma Kassa! meldde dat het eenvoudig is fraude te plegen met diverse cadeaukaarten waaronder de Nationale Bioscoopbon en de Boekenbon. Navraag bij de Stichting Nationale Bioscoopbon leert dat het probleem bekend is en dat er al actie is ondernomen. Boekenbon neemt maatregelen tegen de mogelijkheid van fraude. Holland Film Nieuws , Boekverkopersbond
 • “Ik wil creaties tot stand laten komen die verder gaan dan entertainen,” aldus Marlies Vriesendorp. Ze is sinds mei 2017 het nieuwe hoofd marketing en communicatie bij Amerpodia in Amsterdam. Amerpodia is het moedermerk achter de cultuurhuizen De Nieuwe Liefde, Felix Meritis, Compagnietheater en De Rode Hoed die sinds januari 2017 samen zijn gegaan. Cultuurmarketing

Financiering

 • Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Deze deelregeling heeft twee aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Eerstvolgende deadline is 1 februari. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In de tweede ronde van 2017 zijn binnen de Deelregeling Festivals van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 11 programma’s gehonoreerd. Deze festivals, krijgen hun bijdrage voor hun inspirerende programmering op het gebied van architectuur, vormgeving of digitale cultuur. De bijdragen vertegenwoordigen samen een waarde van € 284.243,00, en variëren van € 8.000 tot € 50.000 per festival. Tot de gehonoreerden behoren : Playful Arts Festival: (T)Here & Now, ’s-Hertogenbosch, Tech & Play Kids Festival, Eindhoven, ROBOT LOVE Eindhoven 2018, en Tilburg Architectuur Film Festival (TIAFF). Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Dit najaar lanceerden Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen de Open Oproep Architectuur Biënnale Venetië. De oproep nodigde onderzoekers en ontwerpers die actief zijn op het gebied van architectuur uit om projecten in te dienen voor het parallelprogramma van het Nederlands paviljoen op de Architectuur Biënnale Venetië 2018, in het kader van het thema Work, Body, Leisure waarvoor Het Nieuwe Instituut verantwoordelijk is. De commissie selecteerde vijf voorstellen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In maart 2017 lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het nieuwe Erfgoed en Ruimte Ontwerpprogramma. Binnen dit programma zijn in maart en september in totaal vier Open Oproepen uitgeschreven binnen twee thema’s: Nieuwe energie voor het landschap en Stedenbouw voor extremen. Voor beide oproepen zijn nu opnieuw vier voorstellen geselecteerd die uiteen lopen van een strategische benadering van het energievraagstuk tot een integrale benadering van opgaven rondom klimaatverandering. Betrokkenheid van een vragende partij zoals een gemeente, provincie, gebiedsontwikkelaar of waterschap was een vereiste. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie , Stimuleringsfonds Creatieve Industrie , Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en (interactie)ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het Scherm 2018. Deadline 7 februari 2018. Literatuur op het Scherm is een programma waarin auteurs samen met (interactie)ontwerpers, makers en programmeurs, literaire of poëtische producties ontwikkelen voor het digitale domein. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept middels 4 verschillende oproepen Nederlandse ontwerpers en culturele organisaties op een projectplan in te dienen voor een project, interventie of traject, dat ontwerp inzet voor duurzame en inclusieve verstedelijking in Turkije, Marokko, Egypte of Rusland. Het plan gaat in op een verstedelijkingsopgave die gerelateerd is aan een maatschappelijk vraagstuk, in een specifieke regio waarin Nederlandse en lokale partijen op gelijke voet samenwerken. Indienen kan vanaf 1 januari 2018 tot en met 7 maart 2018 via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Eerstvolgende deadline 7 februari. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De nieuwe ronde van de Prix de Rome Architectuur gaat begin volgend jaar van start. De prijsvraag voor de Prix de Rome Architectuur staat open voor architecten, stedenbouwers en landschapsarchitecten. Zij kunnen zichzelf aanmelden of worden voorgedragen door een breed samengestelde groep scouts, of worden voorgedragen door derden. De Prix de Rome wordt georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaan Fonds. Voor de architectuur wordt het Mondriaan Fonds daarbij geadviseerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Het Nieuwe Instituut. De Architect
 • Beeldend kunstenaar Rana Hamadeh (Beirut/Libanon, 1983) wint de Prix de Rome Beeldende Kunst 2017 voor een nieuwe akte van haar operaproject The Ten Murders of Josephine. Bij de prijs hoort een geldbedrag van 40.000 euro en een werkperiode in de American Academy in Rome. De Prix de Rome wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een getalenteerde jonge beeldend kunstenaar uit Nederland. De kinderjury van de IMC Weekendschool riep Katarina Zdjelar uit tot winnaar. Mondriaan Fonds , Mondriaan Fonds
 • Teledoc Campus is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO, het NPO-fonds en het Filmfonds voor jonge regisseurs en producenten. Zij kunnen ervaring opdoen met korte documentaires (25 minuten), waarna de sprong naar lange producties kan worden gemaakt. Dit opent de weg naar kwaliteitsdocumentaires met een cinematografisch en onconventioneel karakter. Eerstvolgende deadline is 5 februari. Filmfonds
 • Teledoc is een samenwerkingsproject van NPO, CoBO en het Filmfonds voor Nederlandse onafhankelijke documentaire regisseurs en producenten. Een Teledoc is een gelaagde documentaire tussen de 75 en 90 minuten met een eigentijds thema en een onderwerp met een duidelijke Nederlandse connectie. Ervaren regisseurs worden uitgedaagd om een film met een universeel thema en auteursvisie te ontwikkelen, die cinematografisch prikkelend, verhalend en toegankelijk is voor een breed publiek. Eerstvolgende deadline is 12 februari. Filmfonds
 • Filmzaken zet een aantal zaken op een rijtje met betrekking tot de uitvoering van het filmbeleid : de mensen, kosten van het filmfonds, het budget, en marktaandeel en prijzen behaald door Nederlandse films. Filmzaken
 • Alle deadlines van subsidieregelingen van het Nederlands Letterenfonds voor 2018 staan online. Letterenfonds
 • Het Letterenfonds verstrekt subsidies in het kader van de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen. In de derde ronde van 2017 werden door 63 vertalers 71 ontvankelijke aanvragen ingediend voor 62 vertaalprojecten. 62 aanvragen (waarvan tien afkomstig van beginnende vertalers) konden worden gehonoreerd voor een bedrag van in totaal 480.129 euro. Zeven aanvragen zijn afgewezen. Letterenfonds
 • Vanwege grote belangstelling is het budget van de subsidieregeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs momenteel geheel vergeven. Daarmee is de regeling een succes, maar het betekent helaas ook dat er geen nieuwe aanvragen meer behandeld kunnen worden binnen deze regeling. Het fonds werkt momenteel aan een nieuwe regeling ten behoeve van versterking van cultuureducatie op het vmbo, vso en praktijkonderwijs. Deze nieuwe regeling wordt begin 2018 gepubliceerd. Fonds voor Cultuurparticpatie
 • Een gezondere openbare ruimte. Hoe kan onderzoek daarbij helpen? Wat zijn de effecten van de inrichting van de openbare ruimte op gezondheid, gezond gedrag, en deelname aan de samenleving? ZonMw stelt geld beschikbaar om dat uit te onderzoeken. Deadline voor deze subsidie is 6 maart. ZonMw , VNG
 • Het Uitvoerend Agentschap van het Creative Europe/MEDIA programma in Brussel publiceerde een nieuwe subsidieoproep: steun voor de promotie van audiovisuele werken online. Deadline is 5 april 2018. Doelstellingen van deze subsidie zijn : het aanmoedigen en ondersteunen van transnationale marketing, branding en distributie van recente Europese audiovisuele werken via alle andere platforms dan bioscoop, en het stimuleren van nieuwe distributievormen en bijbehorende nieuwe businessmodellen. Creative Europe Desk
 • De P.C. Hooftprijs voor 2018 wordt toegekend aan dichter Nachoem M. Wijnberg. In mei 2018 wordt hem de oeuvreprijs van 60 duizend euro overhandigd in het Literatuurmuseum. Zijn speelse poëzie is vragend, in concrete taal zonder franjes en beeldspraak. Aan deze belangrijkste Nederlandse literaire prijs is een geldbedrag van 60.000 euro verbonden. Trouw , De Volkskrant
 • 11 december vond er een informatiebijeenkomst over het Snelgeldfonds van de Stichting Cultuur Eindhoven plaats. De presentatie is terug te zien. Het aanvraagsysteem is open, maar de aanvraag zelf kan pas vanaf 1 januari worden ingediend. Cultuur Eindhoven
 • Brabant Koor is gestart met crowdfunding voor drie concerten in Nederland. De Vespers van Rachmaninov voor a capella koor is een keuze waarmee Brabant Koor een volgende stap zet in het zich verder ontwikkelen van het a capella zingen. Kunstbalie ondersteunt dit project. Kunstbalie , Voordekunst
 • Crowdfunding in de cultuursector is al aardig ingeburgerd. Toch maken maar weinig Nederlandse culturele instellingen er gebruik van. Waarom eigenlijk? Roy Cremers van voordekunst denkt dat er te weinig urgentie is en dat culturele instellingen het te veel moeite vinden. Om ze te motiveren toch de stap te zetten, biedt hij een tweetal voorbeelden van hoe het ook kan. De Dikke Blauwe

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Na de succesvolle eerste editie in 2016 organiseren De Balie en DutchCulture in het voorjaar van 2018 opnieuw het Forum on European Culture. Van 31 mei tot en met 3 juni 2018 komen opnieuw belangrijke internationale kunstenaars en denkers samen in Amsterdam om ideeën uit te wisselen over de toekomst van Europa. DutchCulture
 • Lang konden mensen hun gang gaan en leek de natuur een onuitputtelijk absorptievermogen te hebben, maar intussen zijn onomkeerbare handelingen door mensen gedaan, waardoor een kritieke grens is overschreden, stelt de Franse filosoof Bruno Latour. Hoe kunnen kunst en cultuur zich verhouden tot het nieuwe klimaatregime, een nieuwe manier van kijken naar de natuur, zoals geschetst in zijn boek ‘Oog in oog met Gaia’. Een verslag van een openbaar gesprek in het Veem, Huis voor performance. Metropolis M

 

architectuur en vormgeving

 • Het toelaten van de vreemde is, volgens de socioloog Richard Sennett en de stadsactiviste Jane Jacobs, het kenmerk van de publieke ruimte. Het idee is dat een inclusieve stedelijke ruimte een essentieel onderdeel is van de democratie. Democratie is niet simpelweg de representatie van de bevolking in het parlement en de regering, maar functioneert alleen als ook aan de basis mensen elkaar niet ontlopen. Dit proces is dus ook een vraagstuk van ruimte. Dat betoogt architect Hans Teerds, die aan de hand van de filosofie van Hannah Ahrendt een proefschrift schreef over hoe de architectuur bijdraagt aan de publieke ruimte. Archined
 • De Jonge Maaskantprijs 2017 werd op 10 november in het Rotterdamse stadhuis uitgereikt Arna Mačkić. De prijsuitreiking stond in het teken van activisme en verbinding, en wat de rol van een architect kan zijn in het streven naar inclusievere samenleving. Archined
 • Steeds meer woningen komen uit de fabriek. Ging het enkele jaren geleden om de bouw van enkele, nu worden er jaarlijks duizend industriële woningen neergezet en het aantal groeit snel. Voor 2018 zijn er al zo’n 6.500 woningen in opdracht gegeven. We hebben een point of no return bereikt. Waarom? De voordelen van industrieel bouwen zijn evident en de nadelen door technologische innovaties steeds minder opportuun. Wie produceren er industrieel complete woningen en hoeveel woningen realiseren zij? Cobouw
 • In de leerstoel ‘Productontwikkeling in de architectuur’ op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft is een extern gefinancierd onderzoek geweest om geïndustrialiseerde stapelbare woningen te ontwikkelen. Een aantal jaren wordt er breed academisch onderzoek gedaan naar Concept Houses. Onlangs besloot de TU Delft het Concept House Prototype in Rotterdam te slopen. Mick Eekhout, een van de initiatiefnemers van het concept house, is verontwaardigd. Wat is de geschiedenis, wat hebben we van het experimentele Prototype geleerd en waarom had in plaats van sloop tot hergebruik besloten moeten worden? Cobouw
 • Eind november werd in Amsterdam de ARC17 Architectuur Award uitgereikt aan het project Rijnstraat 8 van OMA. Volgens jurylid Césare Peeren wordt het niets met het duurzame bouwen in Nederland, als een integrale visie ontbreekt. Maar die leidt niet vanzelf tot duurzame gebouwen, betoogt Harm Tilman. Volgens Daan Bruggink komen we alleen verder als we onze blik op de natuur richten. De Architect
 • Wat architectuur aan klimaatverandering kan doen. Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Trudo bouwt een groene woontoren, met 125 bomen en 5200 struiken, planten en bloemen, in Strijp S, Eindhoven. Hét voorbeeld voor de toren staat in Milaan: de Bosco Verticale van de Milanese architect Stefano Boeri. Die tekent ook het woongebouw van Trudo, dat op de kleine driehoek tussen de Apparatenfabriek en de Phililitelaan – moet verrijzen. Eindhovens Dagblad
 • De oer-Hollandse hofjes zijn al 400 jaar resistent tegen alle veranderingen in de maatschappij. Drie van de tien winnende ontwerpen van de wedstrijd Who Cares, een ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van zorg en wonen, waren hofjesontwerpen. Hoe komt dat? Cobouw
 • Een mix van huurwoningen en commerciële functies waaronder een restaurant met hotelsuites, bar en een conceptstore. Met in het hart van de rijksmonumentale kazerne een botanische kas als verbindend element tussen het Chassé Park en de binnenstad van Breda. Dat is de kern van het winnende plan dat ontwikkelaar Synchroon, samen met 1meter98 architecten en Delva Landscape Architects, maakte voor de herontwikkeling van de Chassékazerne tot Breda Botanique. Architectenweb
 • Na een oproep van de krant zonden lezers hun favoriete pleinen naar schrijver Abdelkader Benali, die de afgelopen drie maanden als ‘cultural professor’ aan de TU Delft met studenten op zoek ging naar het ideale plein. Wat leverde het op? Trouw
 • Kijken naar wat werkt en wat zich al bewezen heeft. Niet weer nieuw-nieuw-nieuw. Even pas op de plaats. Duurzaamheid en herwaardering van degelijkheid. Producenten en ontwerpers pakken de signalen van de zelfbewuste en kritische consument op. Deze tendensen signaleerde de vijfkoppige, internationale jury van de Erkenningen Goed Industrieel Ontwerp 2017. Op 12 december werden 6 Special Awards for Excellence uitgereikt. BNO
 • Ontwerper Piet Hein Eek en Reinier de Graaf (OMA) zijn te gast op de komende Stockholm Furniture & Light Fair, in februari 2018. Beiden geven een lezing in het programmaonderdeel Stockholm Design & Architecture Talks. Thema van de lezingen is dit jaar Visionary Thinking. Architectenweb
 • Plug-In City op Strijp-S in Eindhoven gaat niet alleen verhuizen, de coöperatie van creatieve circulaire denkers en werkers gaat ook groeien én doorontwikkelen. Eindhovens Dagblad
 • Het Cube design museum in Kerkrade organiseerde een designwedstrijd van een dag voor het tekort aan openbare toiletten. De wedstrijd, waarbij zes jonge Nederlandse designteams zijn betrokken, vond plaats in het kader van de expositie Everything You Always Wanted to Know About Toilets*But Were Afraid to Ask, die nog tot en met 14 januari in Cube te bezoeken is. Met hun ontwerp voor het TUKTUK Toilet wint Studio KNOL uit Amsterdam de wedstrijd. Museumtijdschrift, Cube

 

 

beeldende kunst

 • ‘Huilen voor een kunstwerk bij de eerste ontmoeting is wellicht een teken van liefde. Huilen is het meest zichtbare bewijs, naast flauwtes en duizelingen, dat iemand diep wordt geraakt door een kunstwerk. De Amerikaanse kunsthistoricus James Elkins deed onderzoek naar dit fenomeen, al is het hem zelf nooit overkomen. Het is volgens hem van belang dat je alleen de kunst bekijkt en dat je daarin de rust zoekt. Deze mentaliteit is voor hem belangrijk, de beschouwer moet openstaan voor een ontmoeting.’ Wieke Teselink over de vraag : In hoeverre kun je een liefdesrelatie opbouwen met een kunstwerk? Mister Motley
 • Stedelijk Base, de nieuwe vaste opstelling van het Stedelijk Amsterdam, markeert de ombouw van het Stedelijk naar het museum-to-be onder Beatrix Ruf. Een museum dat gedacht was toekomstbestendig te zijn, in ieder geval voor de komende vijf jaar. Architect Rem Koolhaas en voormalig directeur Beatrix Ruf zijn verantwoordelijk voor het ontwerp van de collectiepresentatie. Domeniek Ruyters beschouwt. Koolhaas licht toe. Metropolis M , NRC, inlog vereist , Archtectenweb , De Volkskrant

 

film en av

 • 21 december is de kortste dag van het jaar en met een knipoog dus een prima dag voor De Dag van de Korte Film. Ruim dertig filmtheaters vertonen die dag, en velen ook nog in de dagen erna, hetzelfde programma van korte films, dat is samengesteld door het Go Short Film Festival in Nijmegen. Filmkrant
 • Meer dan negentig landen hadden een film ingezonden, nog negen films maken kans de Oscar voor beste niet-Engelstalige film te winnen. De Nederlandse inzending Layla M. is uit de race voor deze filmprijs. Oscars
 • De filmverzamelaar, bijna altijd man, zoekt stad en land af voor 16 en 35mm kopieën van films, affiches, boeken, stills, enzovoorts. Het Geoffrey Donaldson Instituut in Noord-Scharwoude brengt een hommage aan de filmverzamelaar met een tentoonstelling en het boek Tot de laatste akte! — 19 filmverzamelaars en hun sterke verhalen. In het boek vertellen bevlogen verzamelaars over de passie die bij sommigen uitgroeide tot een obsessie. Donaldson Instituut
 • In Breda vestigen zich steeds meer gamebedrijfjes en die worden wereldwijd bejubeld om hun vernieuwende games. een overzicht van games gemaakt in Breda. BN – De Stem

 

letteren

 • Hoe kijkt Abdelkader Benali terug op zijn periode als stadsschrijver van Helmond en hoe werkt Helmond door in zijn werk. Een gesprek. Eindhovens Dagblad
 • Op 16 mei 2018 houdt Anna Woltz de Annie M.G. Schmidtlezing 2018. In het Kinderboekenmuseum in ’s-Gravenhage zal ze haar visie geven op jeugdliteratuur. De titel van haar lezing wordt later bekend gemaakt. IBBY
 • Onlangs moest een van haar meest getalenteerde studenten haar eindwerkstuk over Vondel in het Engels schrijven, omdat de researchmaster Engelstalig is en de examencommissie dit eist. Doceren wordt onmogelijk, waarschuwt Lotte Jensen, hoogleraar Nederlandse literatuurgeschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen, als ze geen Nederlandstalige schrijvers of literatuur kan voorschrijven. De eindexamencommissie van de Radboud heeft inmiddels besloten dat er meer ruimte komt voor niet-Engelstalige eindwerkstukken, als daar een goede reden voor is. De Volkskrant , tzum , De Gelderlander

 

muziek

 • Alle nominaties voor Edison POP 2018 zijn bekend. Edisons

 

theater en dans

 • De dertiende editie van Operadagen Rotterdam (18 t/m 27 mei 2018) draait om ‘Heldenmoed’. Er zijn ruim honderd voorstellingen op tal van locaties in Rotterdam. Het thema ‘Heldenmoed’ is onderdeel van het overkoepelende, vierjarige thema ‘Lost & Found’, dat Operadagen Rotterdam in mei dit jaar lanceerde. Onder de noemer ‘Heldenmoed’ wil het festival verhalen brengen over “de onvermijdelijke uitdagingen en beproevingen tijdens iedere heldentocht”. Operamagazine
 • De Stichting Musical Awards heeft de nominaties bekend gemaakt voor de Musical Awards 2018. Theaterkrant
 • De eerste editie van de Urban Dansdagen vond op 9 en 10 december plaats in het Parktheater in Eindhoven. Het evenement koppelt onder andere het NK Breakdance aan workshops, panels en showcases in de verschillende urban disciplines. Ook de voorstelling Adrenaline van The Ruggeds kwam nog een keer terug in thuisbasis Eindhoven, de stad waar urban een van de speerpunten van het cultuurbeleid is. Een verslag. Theaterkrant
 • Diverse dansvoorstellingen en performances van internationale makers tijdens Seasoning in het theater van United-C in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In Berkel-Enschot is onlangs project “De Lange Akker” opgeleverd. Aerde Borgert architecten uit Tilburg ontwierp het nieuwbouwplan naast de monument villa uit 1920 met respect voor de oorspronkelijke architectuur. Later toegevoegde kantoorvleugels zijn gesloopt en hebben plaatsgemaakt voor twee woonvleugels voor senioren. Architectenweb
 • Op Fort de Roovere is de Pompejus nu open voor het publiek, zowel het uitzicht als de toren maken indruk. De eerste dag, 16 december, dat het publiek de 129 treden naar de top van de ‘multifunctionele toren’ konden beklimmen, was Architectenbureau ROAD erbij om uitleg te geven. BN – De Stem
 • Industrial designer Sjors Mouthaan opende in Heusden zijn designstudio en showroom Basale. Brabants Dagblad
 • De Tilburger Pee-Jay Czifra-Malawau, beter bekend als HippeShit013, maakt urban art. Onlnags deelde Alicia Keys artwork van HippeShit013 op haar social media kanalen en dat ging viral. Tillywood
 • De Zevenbergse rap- en hiphopartiest Dave Budha is genomineerd voor een Edison Pop 2018. Hij maakt in de categorie ‘nieuwkomers’ met de artiesten Naaz en Vinchenzo kans op het felbegeerde bronzen beeld. BN – De Stem
 • Cynthia Lacle uit Someren werd het afgelopen weekend Nederlands kampioen dj-en in de categorie ‘dance en trance’. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • “Ik probeer te komen tot een eigentijdse invulling van het autonomiebegrip. Ik wil koppige kunstenaars opleiden die niet altijd maar meegaan met de tijd maar ook maatschappelijk ingesleten processen doorbreken.” Sebastian Olma is als lector Autonoom Maken, van het Expertisecentrum Kunst, Design en Technologie verbonden aan de opleidingen AKV|St.Joost en aan de beide Communication & Multimedia Design opleidingen van Avans. Punt.avans
 • De Academie voor Theater en Dans, Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten, start in september 2018 met de nieuwe masteropleiding DAS Creative Producing – Entrepreneurship in the Arts. Het is de eerste opleiding voor creative producers in Nederland. Vanuit een uitgesproken visie op ontwikkelingen in de wereld en de kunsten realiseren creative producers een grote verscheidenheid aan kunstprojecten met een maatschappelijk, politiek en financieel draagvlak. De creative producer verbindt kunstenaars, financiers en publiek op een innovatieve en duurzame wijze met elkaar. Atd-ahk.nl
 • In het Verenigd Koninkrijk, het land met de duurste opleidingen van Europa, is het moment nu daar dat instellingen collegegeld moeten restitueren wanneer de kwaliteit van de opleiding niet volstaat. Studenten van de University of the Arts London (UAL), de kunstenhogeschool in Londen, deden hun beklag bij de instelling en krijgen nu (bijna) volledige restitutie van het collegegeld. Scienceguide
 • Max Rijkers, student aan het AKV St. Joost, is initiatiefnemer van het bord ‘Houd uw kinderen aangelijnd a.u.b.’ in een speeltuin in ‘s-Hertogenbosch. Dit in het kader van een opdracht om oplossingsgericht na te denken over verstedelijking en leefbaarheid. Brabants Dagblad
 • Tijdens de Nacht van de Kunsten op 22 december zijn er optredens van studenten aan Fontys opleidingen als Conservatorium, Dance Academy, Muziektheater(Klassiek) en Rockacademie. Ook studenten van de Academy of Art, Communication and Design (ArtCoDe) en Academy of Circus and Performance Art (ACaPA) verzorgen visuele traktaties. De nacht vindt plaats in Theaters Tilburg en het Fontysgebouw. Fontys

Cultuureducatie en - participatie

 • CJP en het LKCA presenteerden 7 december de publicatie ‘Een wereld vol mogelijkheden. Cultuureducatie in het mbo’ tijdens een bijeenkomst voor culturele instellingen en mbo-docenten uit heel Nederland. De bijeenkomst vond plaats op de inspirerende campus van het Koning Willem I College in Den Bosch, waar cultuureducatie al een prominente plek heeft. LKCA
 • Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam werkt samen met de educatieve uitgever Codename Future aan een innovatief programma voor het mbo. ‘Van kijken naar zien’ stimuleert mbo-studenten om goed te kijken en kritisch na te denken aan de hand van kunst. Museumbezoek en kunstbeschouwing worden hiermee integraal onderdeel van het vak ‘Burgerschap’ in het mbo. Museum Boijmans Van Beuningen
 • Op 15 december kwam het ontwikkelteam Kunst & Cultuur voor het eerst bij elkaar. Het team bestaat uit leraren en schoolleiders. De ontwikkelteams buigen zich over de vraag wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces worden kerndoelen en eindtermen geactualiseerd. LKCA
 • Ben je een interne cultuurcoördinator en wil je stevige verdieping van de icc-cursus met o.a. aandacht voor onderzoeksvaardigheden en het coachen van collega’s? Dan is de Post-hbo opleiding cultuurbegeleider wellicht iets voor jou! Wil je meer weten? Op 20 december is hierover in Tilburg een voorlichtingsdag. Kunstbalie
 • Sinds januari 2017 zijn taalzwakke jongeren een extra aandachtsgebied voor Cubiss. Uit een verkenning in de eerste maanden van het jaar bleek dat er erg weinig bekend was over deze doelgroep en succesvolle activiteiten om hun taalvaardigheid te verbeteren. Daarom heeft Youngworks onderzoek gedaan voor Cubiss om inzicht te krijgen in kansrijke buitenschoolse (taal)activiteiten voor deze doelgroep. Het onderzoek biedt Cubiss een goede basis om pilots te gaan starten. cubiss
 • De Schoolschrijver begon acht jaar geleden met één schrijver en twee scholen. Inmiddels krijgen jaarlijks vijftig scholen door het hele land de gelegenheid om deel te nemen aan dit creatieve en leerzame programma. Een half schooljaar lang wordt een kinderboekenschrijver als gastschrijver aan een basisschool verbonden. Het project wordt uitgebreid met De Schoolschrijver-maand en de Schoolschrijver Academie. Blog van Sanne van Heijst. cubiss
 • Tilburg Young Classical Talent Award is een idee van Kamerata Zuid in samenwerking met Bureau CiST en Theaters Tilburg. Alle deelnemende Tilburgse middelbare scholen vaardigen een talentvolle scholier af die kans krijgt om te soleren met het jonge professionele 20 koppig strijkorkest Kamerata Zuid. Op 10 april 2018 vindt de tweede uitvoering plaats. En: Kamerata Zuid is op zoek naar scholen in andere Brabantse steden om ook daar het project mogelijk te maken. Depot C
 • Samen met acht andere Tilburgse tieners deed Matijs Eversteijn (13) mee aan de jaarlijkse zoektocht naar nieuw teken- en schildertalent. Ze volgden workshops bij kunstenaars, gingen naar musea en hoorden een jury een winnaar uitroepen: Matijs is De Nieuwe Vincent. ‘Zijn tekenkracht is niet te stoppen’, aldus het juryrapport. Brabants Dagblad
 • Cultuur als middel om de doelen in het sociaal domein te realiseren – het ligt voor de hand, maar nog lang niet iedere bestuurder heeft dat begrepen. ‘De plaatselijke harmonie krijgt niks als een van haar leden later in het Concertgebouworkest speelt.’ VNG
 • De Volkskrant onderzoekt de stelling : Wie naar kunst kijkt, wordt daar slimmer van, en komt tot de vaststelling dat alle verrijkende ervaringen goed zijn voor de hersenen, maar het is niet zo dat kunst in het bijzonder de intelligentie verhoogt. De Volkskrant

Kunstbeoefening

 • Na 25 jaar houdt de Videoclub Berkel-Enschot het voor gezien. De negen overgebleven leden hebben een gemiddelde leeftijd die boven de 80 ligt en vinden het mooi geweest. ,,Tegenwoordig filmt iedereen met zijn mobiel, dus zo bijzonder is het allemaal niet meer.” Brabants Dagblad
 • De spelers van Crescendo hebben hun publiek omver geblazen bij de première van Het dagboek van Anne Frank. De uitverkochte voorstelling in de Ruchte in Someren was de eerste in een reeks van twaalf. Er zijn helemaal geen kaartjes meer te krijgen. Eindhovens Dagblad

Erfgoed

 • De Federatie Particulier Grondbezit heeft het initiatief genomen om Nederlandse landgoederen op een centrale website te presenteren aan het publiek. Een netwerk van prachtige plekken door heel het land waar natuur, cultuur en historie met elkaar verweven zijn. Op de nieuwe website nederlandselandgoederen.nl is, naast uniek beeldmateriaal, volop praktische informatie te vinden. Pretwerk
 • In samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting lanceert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een kaart met informatie over alle Nederlandse kastelen. Cultureel Erfgoed
 • Next Real Estate, het vastgoedbedrijf van de VORM bedrijven, is per 7 december toegetreden als aandeelhouder van BOEi. BOEi
 • De postduivensport is in Nederland uitgeroepen tot immaterieel erfgoed. Trouw
 • Eind april heropent de zolder van het Kasteel Helmond voor het publiek. In tien ruimtes krijgen zij het verhaal voorgeschoteld van de grote brand in 1549 en de wederopbouw daarna. De herinrichting van de zolder is een lang gekoesterde wens van Museum Helmond. Eind 2016 heropende het Kasteel met een nieuwe inrichting. Geld voor de zolder was er niet meer. Het museum wendde zich tot de BankGiroLoterij en ontving afgelopen februari een schenking 340.000 euro om de zolder aan te pakken. Eindhovens Dagblad
 • Het schilderij De Collse watermolen van Vincent van Gogh is aangekomen in het Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch. Het schilderij werd onder grote belangstelling uitgepakt en opgehangen. Het werk is de grootste aankoop uit de geschiedenis van het museum. Omroep Brabant
 • Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel wil een tentoonstelling inrichten met ‘museale’ kunst in particulier bezit uit de regio. Eindhovens Dagblad
 • Honderdduizenden witte krokussen, langs de hele Belgisch-Nederlandse grens, gaan de Dodendraad uit de Eerste Wereldoorlog in herinnering roepen. De bollen gaan oktober 2018 de grond in. Het initiatief komt van de Stichting Verhalis. BN –De Stem

Bibliotheken

 • Hoe wordt de ‘governance’ geregeld? Twijfels en bezorgdheid daarover zijn voor de meeste bibliotheekorganisaties die volgens de Koninklijke Bibliotheek (KB) ‘nee’ hebben gezegd tegen meedoen aan een collectief landelijk bibliotheeksysteem de belangrijkste redenen om (nog) geen ‘ja’ of ‘ja, mits’ te laten horen. Daarnaast zijn twijfels over de geschetste kostenvoordelen een belangrijk argument. Een aantal ‘nee-zeggers’ noemt zijn ‘nee’ een ‘nee, tenzij’. Enkelen van hen pleiten voor een alternatieve aanpak. Bibliotheekblad
 • De Bieb voor de Zaanstreek kon in de afgelopen certificeringsronde niet worden gecertificeerd door het beleid van de gemeente Zaanstad. De reden is dat de bibliotheek de functie ‘ontmoeting en debat’ uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) niet uitvoert. De gemeente vindt dat die functie bij de buurthuizen is belegd. Bibliotheekblad
 • De Digital Preservation Coalition wil met een onlangs gelanceerd overzicht van digitale informatie die wereldwijd verloren dreigt te gaan, aandacht vragen voor de kwetsbaarheid van deze informatie. De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD), waartoe ook het Nationaal Archief en de Koninklijke Bibliotheek behoren, was betrokken bij het opstellen van deze zogeheten ‘Bit List’. Bibliotheekblad
 • SeniorWeb, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben een overeenkomst gesloten om samen te werken aan het vergroten van digitale vaardigheden en de digitale participatie van ouderen. Bibliotheekblad
 • De KB doet regelmatig onderzoek naar het gebruik en de gebruikers van haar diensten. De resultaten van deze onderzoeken helpen ons om onze koers te bepalen bij de ontwikkeling van de dienstverlening. Het is van belang dat resultaten worden gedeeld met het OB-netwerk. De rapportages worden gepubliceerd op het platform MetdeKB. KB
 • De naoorlogse uitgaven van de Volkskrant, Trouw en Het Parool (tussen 1945 tot en met 1995) zijn gedigitaliseerd en toegankelijk voor iedereen via Delpher, de website met historische boeken, kranten en tijdschriften. KB

Sectie
Lege sectie. Bewerk pagina om inhoud hier toe te voegen.

#oud&nieuw is ook..

Kijken naar de rol van authenticiteit bij het aantrekken van potentiële bezoekers door herinneringscentra. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van Nationaal Monument Kamp Vught. Bij Nationaal Monument Kamp Vught wordt geprobeerd door middel van hernieuwde authenticiteit, het verleden tastbaar te maken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de combinatie van authentieke verhalen met authentieke objecten potentiële bezoekers kan aantrekken. Volgende week schrijven we over dit onderzoek op Mestmag.nl. Bron: nhtv.nl. Foto gemaakt door: Adriaan van Liempt. 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie