Trends & Ontwikkelingen 20 februari 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Houd bij de financiering van theatergezelschappen meer rekening met hun eigen profilering. Door niet iedereen langs dezelfde meetlat te leggen, ontstaat er een veelzijdiger en avontuurlijker theateraanbod. Voor makers is er dan meer ruimte om zich te ontplooien, voor het publiek is er meer om te kiezen. Ga in het theaterbeleid, kortom, uit van maakbehoefte in plaats van maakdwang. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies over de Nederlandse theatersector, ‘Over grenzen’. Cultuur.nl , Cultuur.nl , Fonds Podiumkunsten , NAPK , NRC, inlog vereist, Boekman , De Volkskrant , Theaterkrant
 • “De raad dringt nu vooral aan op accentverschuivingen en maatwerk. Zo maakt hij met dit advies de weg vrij voor zeker nog eens vier jaar willekeur door de landelijke, lokale en regionale politiek. Iets waar de theatersector in de jaren na ‘Halbe Zijlstra’ al grotendeels aan ten onder is gegaan.’’
 • Aldus Wijnand Schaap in zijn commentaar. Cultureel Persbureau
 • ‘Niet de grote inhoudelijke vraagstukken die globaal, nationaal en lokaal om visie en leiderschap vragen staan centraal, maar de bestuurlijke inrichting van een nieuw verdelingsmechanisme wordt als belangrijkste probleem geagendeerd. Hoe dit kunst en cultuur beter in de samenleving zou verankeren en wat dit verbetert aan de positie van makers, instellingen, podia, musea en andere voorzieningen blijft onduidelijk. Onduidelijk is ook waarom de rol van de publieke cultuurfondsen zich voortaan zou moeten beperken tot innovatie. Hetzelfde geldt voor het introduceren van een RIS naast de BIS alsof het om totaal verschillende planeten gaat, in plaats van een prettig diverse maar evengoed samenhangende cultuur.’ Kunsten’92 reageert in een brief aan minister van Engelshoven (OCW) op verkenning van de Raad voor Cultuur ‘Cultuur voor stad, land en regio’. Kunsten’92
 • De Raad voor Cultuur schrijft in een advies over de Nederlandse audiovisuele sector, dat op 22 februari verschijnt, dat NPO, RTL en SBS snel de focus op hun gezamenlijke videodienst NLZIET moeten leggen om het hoofd te kunnen bieden aan giganten als Netflix en YouTube. Algemeen Dagblad
 • In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft adviesbureau Berenschot onderzoek gedaan naar de ondersteuningsstructuur in de cultuursector. Het betreft een inventarisatie, enerzijds van de activiteiten die plaatsvinden op verschillende ondersteunings-functies, anderzijds van de behoeften die leven in het cultuur producerende veld. Berenschot , Berenschot , Boekman
 • De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en – Festivals (VNPF) hebben grote twijfels bij de juridische juistheid van de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 13 februari over rookruimtes in de horeca. In een brief aan staatssecretaris Blokhuis (VWS) hebben de VVEM en VNPF opgeroepen om de uitspraak van het Hof te laten toetsen door de Hoge Raad. Daarnaast is de staatssecretaris gewezen op grote gevolgen voor o.a. de veiligheid van bezoekers van grote evenementen en popzalen. Entertainment Business
 • Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een kopie van de brief die zij naar de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) heeft gestuurd in antwoord op hun input voor toekomstig en lopend cultuurbeleid. De minister stelt de input over het regeerakkoord en over zaken die voor de toekomst van de professionele podiumkunsten van belang zijn, bijzonder op prijs. Het helpt haar om een breed beeld van de praktijk te krijgen. Rijksoverheid.nl
 • In voorbereiding op het nieuwe erfgoedbeleid onder de titel Erfgoed Telt is het afgelopen jaar met veel partijen gesproken: van erfgoedbeheerders tot aan erfgoedgebruikers. Op verzoek van OCW is door uiteenlopende instanties een aantal adviezen en rapporten opgesteld. Deze rapporten zijn toegelicht tijdens de wrap up-bijeenkomst van 25 januari 2018 in Utrecht waarbij de consultatieperiode voor Erfgoed Telt werd afgerond. Cultureel Erfgoed
 • Verschillende fracties binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben onlangs schriftelijke vragen voorgelegd aan minister Van Engelshoven naar aanleiding van de verschijning van de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen op 22 december 2017. De fracties bevragen de minister onder andere over de samenwerking tussen de lokale bibliotheken en de KB, burgerinitiatieven in de bibliotheeksector en de positie van bibliotheken in kleine gemeenten en dorpskernen. Bibliotheekblad
 • Om de leefbaarheid te verbeteren en de welvaart te verbreden wil het kabinet nauw samenwerken met de regio’s. In het regeerakkoord wordt een zestal projecten genoemd waar het kabinet voorrang aan wil geven. Daarbij zaten geen verrassingen: de zes uitverkoren regio-projecten werden al expliciet in het regeerakkoord genoemd, daarbij Brainport Eindhoven. Dit meldt minister Carola Schouten (LNV) mede namens minister Kajsa Ollongren (BZK) aan de Tweede Kamer. De totale bedrag is 950 miljoen; hoeveel daarvan naar de regio Eindhoven gaat, is nog niet bekend. Rijksoverheid.nl , Eindhovens Dagblad , e52
 • Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, het tegengaan van eenzaamheid en het terugdringen van het aantal mensen met problematische schulden. Deze opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom afgesproken om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Er is 1,4 miljard euro beschikbaar voor de opgaven in het Interbestuurlijk Programma (IBP). Het totale accres voor gemeenten en provincies bedraagt ruim 6 miljard. Rijksoverheid.nl , IPO
 • Op 15 februari is het spoedwetsvoorstel wijziging van de Mediawet als hamerstuk aangenomen. Via het IPO hebben de gezamenlijke provincies succesvol geprotesteerd tegen de verplichting om bij meerdere regionale omroepen in hun provincie een keuze te moeten maken. Deze verplichting is door de provincies teruggelegd bij de minister en het Commissariaat van de Media. IPO
 • Mariëtte Pennarts (provincie Utrecht), Kees Diepeveen (gemeente Utrecht) en Bertien Houwing (gemeente Amersfoort) hebben hun samenwerking op het gebied van cultuur en erfgoed bekrachtigd in een nieuw cultuurpact. Deze samenwerking ondersteunt het bloeiende culturele leven in de regio Utrecht. Provincie Utrecht
 • Op 2 februari 2018 kwamen 250 deelnemers bijeen voor de Verkiezingsconferentie van Kunsten ’92. Kunst, cultuur en erfgoed kunnen de lokale eigen kracht van de gemeente naar voren halen. Welke dilemma’s komen daarbij kijken? Op welke manier kan een gemeente zich onderscheiden, wat maakt een gemeente aantrekkelijk? Oplossingen voor deze opgaven werden gezocht aan de hand van zeven centrale vragen, op het gebied van 1 Cultuureducatie. 2 Talent. 3 Arbeidsmarkt. 4 Cultuur in politiek. 5 Regionalisering. 6 Participatie. 7 Omgevingsvisie. Een terugblik met keynote, verslag plenaire bijeenkomst en verslagen van de 7 deelsessies. Kunsten’92
 • Jaarlijks wordt aan de gemeente met het beste erfgoedbeleid de BNG Bank Erfgoedprijs uitgereikt. De prijs stimuleert gemeenten om materieel en immaterieel erfgoed breed op te nemen in beleid en praktijk en bestaat uit een bedrag van €25.000, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds. Op 29 maart 2018 is de uitslag bekend: Deventer, Leiden, Tilburg of Zaandam. Nieuw dit jaar is de Publieksprijs, bestaande uit de eer en een aandenken. Het publiek vanaf 15 februari t/m 22 maart stemmen. Het symposium ‘Cultureel Erfgoed: blijven delen & blijven onderzoeken’ vindt die dag plaats. Kunsten’92 , Kunsten’92
 • Vereniging Stadswerk vraagt aandacht voor een goed ingerichte en beheerde fysieke leefomgeving in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Hiertoe werd eind 2017 een debat gehouden ‘onze fysieke leefomgeving verdient alle aandacht’. Het debat startte met twaalf manifestpunten. De 150 deelnemers hebben hieruit de vijf meest urgente punten gekozen. Het manifest ‘Future Green Cities’ is aangeboden aan de Verenging van Nederlandse gemeenten (VNG). Ruimtelijkeadaptatie.nl
 • Naar aanleiding van actuele gevolgen van het huidige gemeentelijke vastgoedbeleid presenteert de Amsterdamse Kunstraad een advies over cultureel vastgoed in de stad. Het faciliteren van vastgoed behoort wat de kunstraad betreft tot het beleidsinstrumentarium van het cultuurbeleid, net zoals subsidieverstrekking dat is. Amsterdamse Kunstraad , Amsterdamse Kunstraad, Het Parool
 • Een groep kunstenaars, museumdirecteuren en andere prominente namen uit de kunstwereld willen Beatrix Ruf terug als artistiek directeur bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. In een paginagrote advertentie in Het Parool met als kop ‘Roep Ruf Terug’ schrijft de groep dat Ruf wegens “haar artistieke visie” moet terugkeren. Er is ook online een petitie geplaatst. De Volkskrant , Het Parool , NRC, inlog vereist , Petities.nl
 • Maliebaan 42 moet niet worden opgedeeld in appartementen, maar een museum worden met de kunstcollectie van de familie Fentener van Vlissingen. Dat vinden verschillende Utrechters uit de wereld van kunst en politiek. De laatste bewoner schonk het pand in 1951 voor culturele doeleinden aan de gemeente, maar die wil het nu terugverkopen aan de familie met een vergunning voor zes appartementen. DUIC
 • Tijdens een debat, georganiseerd door Koninklijke Horeca Nederland (KHN), is er kritiek geuit op TivoliVredenburg. Op dit moment ontvangt de organisatie TivoliVredenburg miljoenen aan cultuursubsidies. Die subsidie zou volgens KHN niet alleen voor cultuur ingezet worden, maar ook voor de aanwezige horeca. De VVD, CDA, D66 en de PvdA hebben toegezegd deze mogelijke ‘oneerlijke concurrentie’ te onderzoeken. DUIC
 • De neutraliteit van het internetverkeer in de VS staat op het spel. Een delegatie van het Europese Parlement probeert deze week het Amerikaanse Congres op andere gedachten te brengen, want dit besluit kan ook gevolgen voor de rest van de wereld hebben. NOS
 • Onlangs lekte de concept Aanbeveling van de Europese Commissie over de zorgvuldigheidsverplichting van (legale) online platforms met betrekking tot illegaal materiaal dat daar door uploaders op wordt geplaatst (hosting platforms). Dergelijke platforms hebben een beperkte aansprakelijkheid voor schade maar zij moeten wel verantwoordelijkheid nemen voor het tegengaan van illegaal materiaal. Naast terrorisme en kinderporno gaat het ook om inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal. De publicatie van de Aanbeveling is gepland voor 28 februari. BREIN
 • De Amerikaanse regering Trump probeert de NEA wederom te elimineren, aldus de voorzitter van de National Endowment for the Arts, Jane Chu. NEA is een federale instelling die allerlei culturele projecten ondersteunt en financiert. NEA , Hyperallergic

 

noord-brabant

 • Er moet nog stevig doorgebouwd worden in Noord-Brabant om de 120.000 woningen te halen waaraan de komende tien tot vijftien jaar nog behoefte is. Hoewel de woningbouw sinds het afgelopen jaar weer een duidelijk stijgende lijn vertoont, is alleen tempo maken niet zaligmakend, waarschuwt provinciebestuurder Erik van Merrienboer. De diversiteit van de Brabantse woningmarkt vraagt om maatwerk. Cobouw

 

grote brabantse gemeenten

 • Het redden van een deel van het TAC-gebouw aan de Vonderweg/Gagelstraat kost de gemeente Eindhoven 4 miljoen euro. Dat komt doordat de gemeente in dat geval minder grond voor woningbouw kan verkopen. Het college van B en W wil daar alleen mee instemmen als minstens driekwart van de tegenvaller betaald wordt uit rijksgelden. Eindhovens Dagblad
 • Overzicht van de plannen zoals de gemeente Tilburg die heeft gepubliceerd in het Cultuurplan Tilburg 2017-2020. Props
 • Tilburg maakt kans op de BNG Bank Erfgoedprijs 2018. Tilburg
 • Theater de Boemel in de Spoorzone heeft aangekondigd de tent per medio maart te sluiten. Volgens cultureel ondernemer Gerard Korthout laat de gemeente hem geen andere keus. Brabants Dagblad
 • Na vijftien jaar krijgt de ‘treurhoek’ van de Gasthuisring met de Lange Nieuwstraat een vaste invulling. Er zijn plannen voor een appartementencomplex. Het kunstwerk Goej Aord van Marieke Vromans verhuist naar een andere plek binnen de Spoorzone. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeente

 • Nadat de gemeente Cuijk de Jozefkerk in de Valuwe enkele jaren geleden heeft aangekocht, is er een ware metamorfose gaande in het voormalige gebedshuis. Er ontstaat een nieuwe multifunctionele accommodatie voor de wijk. Cuijks Weekblad
 • Theatergroep Max Mini en andere Etten-Leurse verenigingen die op zoek waren naar een onderkomen, kunnen binnenkort terecht aan de Penningweg. Ondernemer Jeroen Popma uit Etten-Leur heeft daar een uit twee delen opgesplitse loods gekocht om de verenigingen uit de nood te helpen. BN – De Stem
 • De graffitikunstenaars die een reusachtig kunstwerk op de witte wanden van de fietstunnel onder de Structuurweg in Schijndel wilden maken, moesten al twee keer hun werk staken omdat de verflagen loslieten van de tunnelmuur. Onderzoek dat Meierijstad liet uitvoeren toont nu aan dat de wanden eerst gezandstraald moeten worden, voordat de verf van het kunstwerk echt hecht op die wanden. Brabants Dagblad
 • Het Nuenense showkorps Oefening & Volharding (O&V) heeft een belangrijke overwinning geboekt in de zoektocht naar repetitieruimte. De drumfanfare heeft projectontwikkelaar Ban Bouw zover gekregen dat er op korte termijn onderdak wordt geregeld. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Oosterhout gaat bezuinigen op het Speelgoed- en Carnavalsmuseum Op Stelten. Het stadsbestuur vindt de huisvestingskosten – deze betaalt de gemeente – voor het pand te hoog in verhouding tot wat het museum Oosterhout oplevert. De gemeente betaalt nu 107.608 euro, dit is de volledige huur en een deel voor de exploitatie. BN – De Stem
 • De gemeente Oss brengt zijn verleden letterlijk in beeld met kunstwerken op rotondes. Dat begint binnenkort aan de noordwestkant van de stad en breidt vanuit daar verder uit. Met een fietsroute toe. Brabants Dagblad
 • Katja Neurink, Judith Ensel, Marijn ten Harmsen van der Beek en Kees Jongmans vormen het vierkoppige bestuur van de stichting Cultuurnetwerk. De stichting wordt straks verantwoordelijk voor het beheer van het cultuurfonds, waaruit ook de subsidies voor amateurverenigingen betaald gaan worden. Daarnaast gaat de stichting het Cultuurnetwerk op allerlei verschillende manieren ondersteunen. Het bestuur presenteert zich op 14 maart pas officieel. BN – De Stem
 • De sloop van de kerk in Son is uitgesteld tot uiterlijk 1 juli. Dat zijn de gemeente Son en Breugel en de Heilige Odaparochie overeengekomen. De boete die de parochie aanvankelijk boven het hoofd hing als de uiterste opleverdatum van 20 februari overschreden zou worden, is daarmee dus van de baan. Beide partijen wachten nog altijd op een reactie van de provincie op het bezwaar van de parochie tegen het stilleggen van de sloop. Eindhovens Dagblad
 • Het overleg tussen het bestuur van Theater de Speeldoos en de gemeente Vught, dat 31 januari plaats zou vinden, is opgeschort naar begin april. Wethouder Fons Potters liet weten dat de afspraak op ‘beider verzoek’ niet is doorgegaan. ,,De Speeldoos had langer de tijd nodig om de gevraagde informatie aan te leveren”, aldus Potters. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Op 7 februari jl. heeft een eerste bijeenkomst met de regiegroep en alle aanjagers van de Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector plaatsgevonden. Daar hebben een aantal ‘aanjagers’ hun voornemens en plannen gepresenteerd. Bij elk agendapunt wordt vermeld wie of welke organisatie de ‘aanjager’ is, oftewel wie degene is die ervoor zorgt dat het agendapunt ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. VNPF
 • Ook in het laatste kwartaal van 2017 zijn flexwerkers een groter deel gaan uitmaken van de werkzame beroepsbevolking. Ten opzichte van een jaar eerder nam hun aantal met 2,5 procent toe tot 3 miljoen; 2 miljoen flexibele werknemers en 1,1 miljoen zzp’ers. Het aantal vaste werknemers groeide met 2,2 procent tot bijna 5,3 miljoen. Van alle werkenden had in het vierde kwartaal 61 procent een vaste baan, 35 procent was flexwerker. Vooral in de landbouw, horeca en cultuur/sportsector wordt nu al meer gebruik gemaakt van flexwerkers en zzp’ers dan van vaste krachten. CBS , Het Parool
 • Jurist Charlotte Meindersma combineert diepgaande kennis van auteurs- en merkenrecht met verstand van social media. Ze heeft concrete adviezen voor makers én afnemers van materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is. En dat advies is hard nodig, want de wet- en regelgeving op het terrein van auteursrecht wordt dagelijks met voeten getreden. Is het huidige auteursrecht nog wel van deze tijd? ‘Volgens mij is er niks mis met het auteursrecht. Het is niet ineens achterhaald, omdat wij allemaal zo graag leuke dingen willen delen!’ Emerce
 • Google heeft de directe url naar afbeeldingen in zijn Afbeeldingen-zoekmachine verwijderd. Dat heeft het bedrijf gedaan om auteursrechthebbenden tevreden te stellen. Onder zoekresultaten staat nu ook een melding dat op de afbeelding auteursrecht kan rusten. Tweakers
 • Een mecenas, zoals Joop van den Ende, mag zelf bedenken aan wie hij geeft. Maar lopen deze geldstromen via een fonds met een ANBI-status, dan gelden er strenge regels. Patrick Broekema, adviseur governance van Cultuur+Ondernemen over de affaire rond de VandenEnde Foundation. Cultuur+Ondernemen
 • Kritiek op het onderzoek van Argos naar de VandenEnde Foundation door De Dikke Blauwe’s hoofdredacteur Edwin Venema is het onderzoeksprogramma in het verkeerde keelgat geschoten. In een mail aan de hoofdredactie vindt Argos-redacteur Kees van den Bosch dat ‘er op de een of andere manier een rectificatie plaats moet vinden in De Dikke Blauwe.’ Venema peinst daar niet over en is niet overtuigd door de argumenten van Argos. Vanuit de filantropiesector is overwegend negatief gereageerd op de bevindingen van het onderzoekscollectief Argos-De Groene Amsterdammer-Investico naar de gang van zaken binnen de VandenEnde Foundation. De Dikke Blauwe , De Dikke Blauwe
 • Op 8 februari jl. organiseerde de BNA samen met Pakhuis de Zwijger een avond over de architect van de toekomst. Het programma was geïnspireerd op de BNA Toekomstscenario’s. De 4 architecten (ArchiBot, ArchiPreneur, TechArchitect, ArchiNet) die BNA over de scenario’s interviewde, hielden een presentatie. BNA-directeur Fred Schoorl trapte het programma af. BNA
 • De BNA heeft een architectenpool en ‘witboek’ gelanceerd om architecten meer te betrekken bij de versterkingsopgave voor het aardbevingsgebied in Groningen. In de architectenpool staan architectenbureaus die ervaring hebben met ontwerpen in dit of andere bevingsgebieden en iets kunnen betekenen voor de getroffen Groningers. Het online witboek laat voorbeelden van projecten zien. BNA
 • Speciale terrazzo-vloeren, 3d gevels, bijzondere trappen en andere complexe 3d gevormde producten, met architectonisch 3D printen. Aectual is het bedrijf dat twee jaar terug werd opgezet naast Dus Architects, dat in Amsterdam werkt aan haar bekende 3D geprinte grachtenpand. Aectual ontving een bijdrage van 1,8 miljoen euro van drie investeerders. Cobouw
 • Social label ontwikkelt in samenwerking met topontwerpers als Roderick Vos, Dick van Hoff, Kiki van Eijk en Piet Hein Eek, en werkplaatsen in heel Nederland aantrekkelijke designproducten op maat voor mensen aan de zijlijn. In korte tijd is de stichting uitgegroeid tot een nationaal en internationaal begrip. Inmiddels is de tweede fase ingegaan. Dankzij een financiële bijdrage van de Rabobank Foundation wordt een oud fabriekspand momenteel ingrijpend verbouwd tot socialdesign lab. Bossche Omroep
 • ‘De Collectieve selfie 3: Nog beter zicht op Beeldende Kunst’ laat zien wat beschikbaar is aan cijfers en gegevens over beeldende kunst in Nederland. Deze derde versie, gepubliceerd op bevat onder meer extra, actuele gegevens over kunstenaars, moderne kunstmusea en galeries. BKNL , BKNL
 • In grote steden worden steeds vaker tentoonstellingen en evenementen in huiskamers, kelders en ateliers georganiseerd. Vanwaar al die huiskamerkunst? NRC
 • Onlineverkoop is van levensbelang voor oudere kunstenaars, wier galeries de deuren hebben gesloten. Instagram is uw nieuwe winkel, zegt een galeriehouder. New York Times
 • Tijdens Art Rotterdam presenteerden kunstkenners Manuela Klerkx en Oscar van Gelderen en kunstcriticus Hans den Hartog Jager een overzicht van de 50 belangrijkste (levende) kunstenaars van Nederland. Hierbij werd onder meer gekeken naar internationale representatie, internationale tentoonstellingen en veilingresultaten. Over een langere periode is te zien dat Nederlandse kunstenaars steeds verder wegzakken van de internationale top en in toenemende mate een plek in de top 1000 verliezen. Cultuurindex
 • Ruim 4000 Nederlandse makers en organisaties met internationale ambities gaan jaarlijks Buitengaats. DutchCulture brengt ze in een reeks interviews in beeld. Deze keer: lichtkunstenaar Titia Ex. DutchCulture
 • Georgina Adam is ervan overtuigd dat de op geld gefixeerde kunstmarkt van vandaag een verraderlijke invloed heeft op de museumwereld en leidt tot allerlei vormen van belangenverstrengeling. Ze schreef er het boek ‘Dark Side of the Boom, the Excesses of the Art Market in the 21st Century’ over. NRC , inlog vereist
 • Directeur Charles de Mooij wil dat Het Noordbrabants Museum uitgroeit tot een van de best bezochte musea buiten de randstad. Het succes van de Jeroen Bosch expositie in 2016 sterkte het vertrouwen. „Je kijkt met andere ogen naar de toekomst”, zegt directeur De Mooij. „In een korte tijd deden we veel ervaring op met digitalisering, bezoekersontvangst, en met ticketverkoop via internet. Er heerst nu het idee: goh, wij kunnen meer dan we eigenlijk dachten.” Dus stelde het museum de plannen bij in de nota Nieuwe Ambities. NRC , inlog vereist
 • Drie jaar na zijn vertrek bij TwentseWelle geeft Kees van der Meiden, lid van de Raad voor Cultuur, zijn visie op de museumwereld. ,,We kijken te veel naar cijfers. Dat is dodelijk.’’ “Als je een museum wilt beoordelen, kijk dan naar de maatschappelijke betekenis en duurzaamheid van zo’n instelling. Alleen musea die echt iets betekenen in een regio, zullen in de toekomst blijven bestaan.’’ Tubantia
 • De brandweer heeft vorig jaar aangegeven bij een brand Museum Boijmans Van Beuningen ‘niet te zullen betreden, maar gecontroleerd af te laten branden’. Het pand aan het Rotterdamse Museumpark was te gevaarlijk om bij een uitslaande brand binnen te gaan. Het museumgebouw is slecht onderhouden en brandgevaarlijk. Het museum gaat op 10 januari 2019 voor zeker drie jaar dicht voor een ingrijpende verbouwing. ,,Ik zal blij zijn als we eindelijk weer aan alle regels voldoen’’, zegt directeur Sjarel Ex. Algemeen Dagblad
 • Directeur Sjarel Ex van Museum Boijmans van Beuningen sprak over het verzamelbeleid van zijn museum. Dat is complexer dan je zou denken. Volgens hem zijn 4 zaken daarbij van belang : het karakter van de bestaande verzameling, de focus of kernpunten, het doel van het verzamelen en de methode. Museumtijdschrift
 • Museum Jan Cunen blikt terug op een succesvolle aftrap van een nieuw begin, maar neemt binnenkort ook afscheid van haar zakelijk directeur, Margo Elemans. Brabants Dagblad
 • Musea in het Verenigd Koninkrijk worden wellicht gedwongen werken te verkopen als de financiering van de overheid achterblijft. ARTNet News
 • Top 100 van de kunstverzamelaars 2018. Kunstweek
 • Sociale partners Kunsteducatie en Openbare Bibliotheken gaan de komende periode hard aan het werk om te komen tot één gezamenlijke cao voor de bibliotheken en kunsteducatie. De twee cao-tafels hebben zich ten doel gesteld om juli 2019 met een nieuwe cao te komen, welke de huidige cao’s vervangt. Eind januari 2018 is hiertoe door beide tafels een ambitieus stappenplan vastgesteld. Cultuurconnectie
 • De procureur-generaal van Duitsland bevestigt dat een uitgebreid strafrechtelijk onderzoek is gestart naar het tekort van €5.4 miljoen dat is ontstaan door de Documenta tentoonstelling in Kassel en Athene. ARTNet News
 • De laatste 10 jaar is de filmproductie in Europa met 47% toegenomen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Film production in Europe – Production volume, co-production and worldwide circulation’ in 36 landen door de European Audiovisual Observatory. Tussen 2007 en 2016 werden in Europa meer dan 18.000 films geproduceerd. Nederland behoort tot de top-10 van film producerende landen. Het Filmfonds zet de belangrijkste inzichten op een rij. Filmfonds , Council of Europe
 • Het bioscoopbezoek in Europa blijft in 2017 onverminderd hoog. Dit is op basis van voorlopige cijfers tijdens het Berlijn International Filmfestival bekendgemaakt door de European Audiovisual Observatory (EAO). In lijn met de hoge bezoekcijfers van de afgelopen 2 jaar schat de Observatory dat het bioscoopbezoek in Europa in 2017 met 0,7 % licht gedaald is naar 985 miljoen verkochte kaartjes. Filmfonds
 • Vorige maand maakte het Holland Animation Film Festival (HAFF) bekend dat de editie van 2018 niet doorgaat en dat Gerben Schermer, die vanaf het begin in 1985 het festival heeft ingevuld, terugtreedt als artistiek directeur. Er was een onwerkbare situatie ontstaan tussen artistiek directeur Gerben Schermer en de nieuw aangestelde zakelijk directeur Elise van Heck. Het bestuur had gehoopt dat de benoeming van van Heck begin vorig jaar zou leiden tot een versterking van de organisatie. Algemeen Dagblad
 • Creative Europe Desk NL en VR Days zijn verantwoordelijk voor een Online AR/VR Directory. Deze online publicatie biedt een uitgebreid overzicht van Europese organisaties die zich bezighouden met Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) of X Reality (XR). De publicatie is ingedeeld per land dat deelneemt aan het Creative Europe MEDIA programma (plus Zwitserland) maar ook per categorie: vereniging, educatie, fonds, startup network en branche-organisaties. De tool is bedoeld voor AR/VR organisaties, ontwikkelaars, festivals, AV markten die op zoek zijn naar ondersteuning en samenwerking. Creative Desk Europe
 • Na Ziggo en XS4ALL zijn ook de overige internet providers niet in hoger beroep gegaan tegen het bevel de toegang tot The Pirate Bay te blokkeren. Dit bevel is op vordering van Stichting BREIN toegewezen. De termijn om hoger beroep in te stellen verliep 9 februari. Dit betekent dat de site sowieso geblokkeerd blijft tot de eindbeslissing in de bodemprocedure die voor de Hoge Raad aanhangig is. In die rechtszaak doet de Advocaat-Generaal uitspraak op 2 maart 2018. Dit is een advies aan de Hoge Raad. BREIN
 • De twee grootste tv-aanbieders KPN en Ziggo gaan geoblocking bij de online tv-diensten binnen enkele maanden afschaffen. Kijkers kunnen dan ook in het buitenland via de app naar binnen- en buitenlandse zenders kijken. Emerce
 • Literatuur consumeren: dat is boeken kopen, lenen en lezen, maar zeker ook het luisteren naar een schrijver of dichter tijdens een optreden, college of literaire avond. In samenwerking met De Schrijverscentrale informatie over auteursoptredens. Cultuurindex
 • In 2017 daalde de verkoop van papieren boeken in Vlaanderen met 3% in afzet en 1,5% in omzet t.o.v. 2016. Dit heeft vooral te maken met het ontbreken van een paar echte bestsellers. In bijna alle verkoopkanalen daalt de verkoop. De boekenverkoop via internet stijgt daarentegen fors, met 13%. inct.nl
 • Meer dan de helft van de musici in het Verenigd Koninkrijk werkte de afgelopen 12 maanden onbezoldigd, en 66% van de musici die voor gratis’ exposure’ werkten, maar dat hielp hun carrière niet. En het wordt voor concertzalen in het Verenigd Koninkrijk steeds moeilijker om te overleven. Stijgende tarieven, strenge vergunningswetten en geluidsbeperkingen zijn daar debet aan. Deze resultaten blikken uit een onderzoek van de universiteiten van Edinburgh, Newcastle en Turku (Finland). Arts professional , Dazed
 • Billboard is een grote speler in de Amerikaanse muziek-business. De distributeur heeft aangegeven zijn leveringsvoorwaarden voor Cd’s aan muziekwinkels te zullen beperken, door geen voorraden meer voor te schieten. Sommige grote muziekwinkelketens in de Verenigde Staten stoppen nu zelfs met de verkoop van Cd’s. Podium Radio 4 , Billboard
 • Wil je een zeldzame plaat van Prince verkopen voor meer dan vijftienduizend euro? Discogs is dan de plek waar je moet zijn. Sinds het bedrijf is begonnen, hebben de gebruikers een van de meest indrukwekkende en handige databases gebouwd. Discogs is marktleider op gebied van het categoriseren en archiveren van muziek en het faciliteren van de platenverkoop tussen een community van trouwe gebruikers. Noisey
 • Blockchaintechnologie is in de laatste jaren afwisselend uitgeroepen tot de grote redding van de muziekindustrie en de volgende grote tech-bubbel. Concertkaartjes, downloads, auteursrechten: over een paar jaar ligt het allemaal aan de blockchain. Zeggen ze. Maar hoe dan? En wat ga jij daar als luisteraar, concertbezoeker of muzikant van merken? 3voor12.vpro.nl
 • The Crave Festival rekent bij het kopen van een ticket voortaan geen bijkomende kosten meer. De organisatie zegt dat als eerste middelgrote festivalorganisatie in Nederland te doen. Een additionele fee bovenop de verkoopprijs is niet meer van de tijd, zegt het festival. Entertainment Business

Cultuurmarketing

 • “Ontdek samen ons échte goud, dichterbij dan je denkt!” is het thema van de vierde Nationale Museumweek. Van 9 t/m 15 april worden de museale collecties in het gehele land in de schijnwerpers geplaatst. Museumcontact
 • Bioscoopbezoek in Nederland groeit al tien jaar op rij. De bioscoopreclameomzet groeit mee, in tegenstelling tot de andere traditionele mediumtypen. Het marketingsucces van de bioscoop verklaard. Frank Watching

Financiering

 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Deze deelregeling heeft vijf aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Eerstvolgende deadline is 21 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Jaarlijks ontvangen 25 talentvolle makers en ontwerpers een werkbeurs uit de Deelregeling Talentontwikkeling. Zij zijn werkzaam in verschillende disciplines van de creatieve industrie, variërend van architectuur en social design tot illustratie, gaming, artscience of schoenontwerp. Sinds 2013 zijn ongeveer 149 ontwerpers op deze manier ondersteund door het fonds. De beurs, die € 24.000 bedraagt, is bestemd voor het ontwikkelen van de eigen professionele praktijk en kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het maken van nieuw werk, onderzoek, materiaal en presentaties in binnen- en buitenland. Enkele makers, waaronder ontwerpstudio Alissa + Nienke , vertellen over hun ervaring. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 27 maart organiseert het Mondriaan Fonds een netwerkbijeenkomst voor bewezen talent bij Nest in Den Haag. Aanleiding is de presentatie van het essay Oude meesters – De actualiteit van het gevorderde kunstenaarschap dat Leo Delfgaauw schreef in opdracht van het fonds. Mondriaan Fonds gaat het gesprek aan met verschillende kunstenaars, curatoren en galeriehouders van verschillende generaties en met het publiek, over onderwerpen die van belang zijn, zoals zichtbaarheid, erkenning en overdracht. Mondriaan Fonds
 • Het Nederlands Filmfonds stimuleert de productie van Nederlandse artistieke crossover films: auteursfilms die de potentie hebben om een bioscooppubliek in binnen- en buitenland te bereiken.
 • Maximale realiseringsbijdrage per film is € 800.000. De eerstvolgende deadline van de Dutch Crossover regeling is 3 april. FilmfondsMaximale realiseringsbijdrage € 800.000 per film.
 • Het Nederlands Letterenfonds laat een onafhankelijk bureau eens in de vier jaar onderzoeken wat de ‘gebruikers van het fonds’ – met name schrijvers, vertalers, uitgevers, literaire festivals, tijdschriften en andere organisaties – vinden van het beleid, de communicatie en de dienstverlening. De focus van het onderzoek van Onderzoeksbureau IVA Onderwijs ligt – in overleg met de andere publieke cultuurfondsen – op de jaren 2016 en 2017. Letterenfonds
 • Op uitnodiging van het Nederlands Letterenfonds selecteerden de hbo-kunstopleidingen Creative Writing van ArtEZ, Beeld en Taal van de Gerrit Rietveld Academie en Writing for Performance van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 6 recent afgestudeerde schrijfttalenten, van iedere opleiding 2, voor het Slow Writing Lab III. De zes werken met een beurs van het Letterenfonds een jaar lang aan een eigen creatief onderzoek. Het Lab is ingericht als een ‘vrije master’: de talenten stellen een individueel programma samen rondom een voor hun eigen ontwikkeling relevant onderwerp of thema. Letterenfonds
 • In de maand januari hebben zeven organisaties, waaronder The RuggedSolutions (Eindhoven) en Book Awake (Tilburg) bericht gekregen van het Fonds21 dat hun project is toegekend. Fonds 21 behandelt doorlopend aanvragen en hanteert een behandeltermijn van maximaal vier maanden. Fonds21
 • Op 21, 22 en 23 juni 2018 presenteert Theater Rotterdam de eerste editie van ‘Rotterdam International Duet Choreography Competition’ (RIDCC). Choreografen uit binnen- en buitenland kunnen deelnemen aan deze wedstrijd, speciaal voor duetten in alle dansstijlen. Het concours wil vooral bijdragen aan talentontwikkeling in de dans en biedt nieuwe makers de mogelijkheid om door te groeien in het vak van choreograaf. De hoofdprijs bestaat uit een productiebudget van €100.000 en is de grootste dansprijs ter wereld in zijn soort. Inschrijven voor de competitie kan tot 1 april. Productiehuis Rotterdam , RIDCC.com , Theaterkrant
 • Zo’n vijftien tot twintig vermogensfondsen staan positief tegenover het idee van een nieuw kenniscentrum na het omvallen van het huidige Erasmus Centre for Strategic Philanthropy. Na een korte, eerste kennismakingsmeeting op 2 februari in Amsterdam van tien fondsen is afgesproken binnenkort door te praten over een ‘kenniscentrum rond filantropie, in aanvulling op hetgeen er reeds bij diverse instellingen voor hoger onderwijs op dit gebied plaatsvindt aan onderzoek en onderwijs.’ Het Rotterdamse ECSP maakte eind vorig jaar bekend te stoppen vanwege financieringsproblemen. De Dikke Blauwe
 • Rabobank Amsterdam heeft het contract als hoofdsponsor van het Stedelijk Museum in Amsterdam verlengd met drie jaar tot en met 2020, het jaar dat het museum 125 jaar bestaat. Rabobank Amsterdam is sinds 2011 hoofdsponsor van het museum. Sponsorreport
 • Roy Cremers pleit ervoor om crowdfunding actiever op de filantropische agenda te zetten. ‘Voor 39 procent van de donateurs op voordekunst is de belangrijkste motivatie om te geven echter het stimuleren van kunst en cultuur.’ Voordekunst
 • De Eusebiuskerk in Arnhem kan werk maken van plannen om het gebouw verder op te knappen. De BankGiro Loterij doneert een half miljoen euro. De Gelderlander

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Wat kan ‘game theory’ betekenen voor architectuur en stedenbouw? Kan het een serieus instrument worden om de plannings-, participatie- en ontwerpstrategieën binnen de hedendaagse stad te verbeteren? Play the City publiceerde zijn gelijknamige boek om hun gebruik van games uit te leggen bij het aanpakken van complexe uitdagingen in de stedenbouw. Archined
 • Recent verschenen er twee publicaties over de Nederlandse waterhuishouding : Voorbij de dijken. Hoe Nederland met het water werkt (nai010 uitgevers) en Ruimte voor de rivier. Veilig en mooi landschap (uitgeverij Blauwdruk). Beide boeken gaan over de typisch Nederlandse omgang met het water, die de laatste decennia kortweg veranderd is van het water buitenhouden tot het water binnenhalen. Recensie door Mieke Dings, architectuur- en stedenbouwhistorica. Archined
 • Een recent handboek brengt de fysieke elementen en processen in kaart die een rol spelen in de opbouw en controle van de huidige samenleving. Dit boek stelt ongemakkelijke vragen. Werk je als architect mee aan de esthetische erfenis van een dictator? De Architect
 • Waarover we praten als we het over architectuur hebben? Blog van Harm Tilman. De Architect
 • In verschillende beschouwingen over de toekomst van nieuwe steden wordt voorspeld dat zij langzaam echte steden zullen worden. Martin van der Maas, planoloog bij de gemeente Amsterdam, zet vraagtekens bij deze beweringen en geeft daarvoor vier redenen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • “Wat gaan we nu eigenlijk anders doen?” Met deze vraag prikkelde dagvoorzitter Ruben Maes de volle zaal aan het begin van de ochtend. Een divers publiek van 200 aanwezigen liet zich in een ochtend in BlueCity in Rotterdam bijpraten over de stand van zaken en ambities in circulaire gebiedsontwikkeling. Een verslag. Platform31
 • De Rijksplanologische Dienst moet terug, vindt Friso de Zeeuw. Gebiedsontwikkeling.nu
 • In de jaren tachtig genoot een groep architecten, opgeleid aan de TU/e, bekendheid onder de noemer ‘Eindhovense School’. Deze voorhoede van de Nederlandse architectuur, met architecten als Wim van den Bergh, Jo Coenen, Bert Staal, Rudy Uytenhaak en Gert-Jan Willemse, deelde een interesse voor theorie en geschiedenis. De tentoonstelling ‘The Eindhoven School: a forgotten avant-garde’ toont een veelzijdig beeld van deze vergeten avant-garde. De Architect
 • Na vijftien jaar is de herstructurering van de voormalige arbeiderswijk Groeseind in Tilburg voltooid. In de Bisschoppenbuurt en Pietersbuurt zijn ongeveer 380 huurwoningen, een basisschool en een industrieterrein gesloopt en daarvoor in de plaats is een mix van ruim 470 nieuwe koop- en (sociale) huurwoningen gerealiseerd. Het stedenbouwkundig plan is gemaakt door De Zwarte Hond uit Rotterdam. Architectenweb
 • Voor Woningcorporatie Eigen Haard heeft Hoope+Plevier een onderzoek verricht hoe met slimme architectuur de eenzaamheid van ouderen kan worden aangepakt. De studie toont aan dat gemengd wonen met verschillende doelgroepen een positief effect heeft en ouderen opnieuw midden in de maatschappij kunnen staan. De Architect
 • Op de Stockholm Furniture Fair, van 6 t/m 10 februari, was merkbaar hoe het werken op kantoren verandert. In reactie op de open werkvloeren en de activiteit-gerelateerde indelingen komen er meubels waarin de werknemers zich steeds dieper kunnen terugtrekken. Architectenweb
 • De expositie ‘Underground Images: School of Visual Arts Subway Posters, 1947 tot heden’ in de Chassé Parking in Breda toont de in het oog springende affiches die sinds de jaren 50 in de metro van New York te zien zijn. Met jaarlijkse postercampagnes werft het prestigieuze instituut School of Visual Arts (SVA) nieuwe studenten. Graphic Matters organiseert 4 maal per jaar een expositie in deze 3sec.gallery. Breda vandaag

 

beeldende kunst

 • Op het blog Nothing but good tonen genodigde kunstenaars hun verwantschap met een collega kunstenaar – ofwel inspirator – die helaas niet meer onder ons is, maar altijd centraal zal blijven staan in zijn/haar kunstenaarschap. De in 2014 georganiseerde tentoonstelling Nothing But Good Live, een fysieke reactie op de gelijknamige blog, telde 47 deelnemende kunstenaars. Vier jaar later toont kunstinitiatief PARK in Tilburg het inmiddels vergevorderde concept wederom in tentoonstellingsvorm, ditmaal met maar liefst 139 participanten uit binnen- en buitenland. Allen tonen zij een werk op A4 formaat. Gesprek met René Korten en Reinoud van Vught. Metropolis M, Brabant Cultureel
 • De expostie Some Things Hidden. Afsluitend in Framer Framed is het laatste programmaonderdeel van het ‘Female perspective’ jaar in Castrum Peregrini. De tentoonstelling is gecureerd door Nina Folkersma en Charlott Markus. In de toelichting bij de tentoonstelling staat dat ‘de politiek van (on)zichtbaarheid’ het hoofdonderwerp is. Onder aanroeping van (onder anderen) Linda Nochlins fameuze essay ‘Why Have There Been No Great Women Artists?’ wordt stilgestaan bij de vraag: ‘wie bepaalt wat wel of niet zichtbaar wordt gemaakt in de samenleving? Welke mensen, beelden en gewoonten krijgen zichtbaarheid en worden daarmee als “normaal” ervaren? Metropolis M
 • Het driedaagse symposium ‘Unfinished Systems of Non-Knowledge, PART 2: On Wandering’ verkende de relatie tussen dwalen, kunst en kennis. Denkprocessen zijn niet op te vatten als logische ontwikkelingen die een recht pad volgen. Wetenschappers en kunstenaars weten dat in denkprocessen haast altijd sluiproutes en dwaalwegen ingeslagen worden. Een verslag. Metropolis M
 • Hij fotografeert en schrijft verhalen, maar hij vindt zichzelf geen kunstenaar. Een fotodetective is een titel die beter past. Iedere dag neemt Hans Aarsman vijfduizend persfoto’s onder de loep. Voor zijn wekelijkse rubriek Aarsman collectie in de Volkskrant, gaat hij op zoek naar die ene foto die zich leent voor het schrijven van een stuk. Door ieder detail op de foto zorgvuldig uit te pluizen, weet hij scherp verslag te brengen van de momentopname. Mister Motley
 • Barbara Vissers film The End of Fear (2018) vertelt op een collage-achtige manier, waarin heden en verleden door elkaar lopen, het verhaal van het schilderij Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue? van Barnett Newman. Visser neemt de tijd om het verhaal van het originele schilderij, het toegetakelde doek en het gerestaureerde werk op een detectiveachtige wijze (met langzaam opdoemende zinnen uit brieven en memo’s) te ontvouwen. Mister Motley

 

film en av

 • Vrij recent heeft het Filmförderungsanstalt — de Duitse versie van het Filmfonds — besloten alleen nog films financieel te ondersteunen wanneer die naar verwachting minstens 250.000 bezoekers halen. Het besluit veroorzaakte, begrijpelijk, nogal wat rumoer. De vereniging van Duitse filmcritici organiseerden daarom een aantal panels waarin gedacht en gesproken werd over het filmpubliek.
 • Overigens is de maatregel voor de Duitse filmproductie minder drastisch dan het lijkt. Het gaat hier niet om overheidsgeld, maar om geld dat door commerciële partijen zoals bioscopen bij elkaar is gebracht. De artistieke film is hier niet van afhankelijk. Filmkrant
 • Zestig buitenlandse makers zijn te gast tijdens de 5e editie van het DOC Feed festival in Eindhoven, van 22 t/m 25 februari. Van de tientallen nieuwe films op het festival komt zo’n 20 procent uit Nederland, de rest uit het buitenland. Het programma bevat o.m. een retrospectieve van Rob Rombout, en DOCedu: nieuw educatieprogramma. De kunstredactie van het ED zette een aantal hoogtepunten op een rij. Eindhovens Dagblad
 • Gesprek met Frans Mouws, directeur van het Eindhovense DOCfeed festival. bron.fontys
 • Met InAir.Amsterdam opent AVROTROS een internationale online competitie voor drone-video’s. Makers worden wereldwijd opgeroepen om korte films in te zenden op het gebied van: nieuws en documentaires, sporten, architectuur, landschap, fictie, video’s die een mix van verschillende innovatieve filmtechnieken laten zien. Het festival vindt plaats op 2 mei in VondelCS, Amsterdam.
 • Inzenden voor het InAir Amsterdam, International Drone Filmfestival kan tot 18 april. InAir Amsterdam
 • Tijdens het Cinedans Dance on Screen-filmfestival zullen meer dan tachtig korte en lange dansfilms en documentaires uit binnen- en buitenland vertoond worden. Centraal staat hierbij de korte film. Het festival zal worden afgesloten met uitreikingen van de Cinedans Awards voor de beste korte dansfilms, met geldprijzen van € 5.000,- en € 1.000,-. Behalve films en documentaires zullen er ook kunstinstallaties en -performances te zien zijn en lezingen worden gehouden. Het festival vindt van 14 t/m 18 maart 2018 plaats in Eye in Amsterdam. Cinedans
 • De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, afgekort NVBF, bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid wordt door de vereniging een jubileumboek uitgegeven: ‘100 jaar branchevereniging van bioscopen in Nederland – van Nederlandse Bioscoopbond naar Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters’. Het boek is een naslagwerk waarin de hele geschiedenis, van de opkomst van de bioscoop in Nederland tot het huidige, door multiplexen gedomineerde, bioscoop- en filmtheaterlandschap aan bod komt. Filmonderzoek , Filmkrant
 • Goud is de eerste lange speelfilm voor regisseur Rogier Hesp. De film komt voort uit het project De Oversteek. Een samenwerking waarbij onder andere de NTR en het Nederlands Filmfonds jonge filmmakers de kans geven hun eerste bioscoopfilm te maken. De film kende opnamedagen in Breda. In sportcentrum De Scharen, met decors zoals turntoestellen en vlaggen stelt de sporthal in de turnfilm een oefenruimte van de turnbond voor. BN – De Stem

 

letteren

 • Wat hebben kunstenaars aan samenwerking met academische auteurs? Wat kunnen kunstenaars en wetenschappers leren van verschillende schrijfvormen, zoals poëzie, proza en science fiction? Wetenschappers van ARIAS en leden van de Akademie van Kunsten kijken wat zij van elkaar kunnen leren op het gebied van artistiek en academisch schrijven. Op 22 februari wordt erover gedebatteerd in Perdu, Amsterdam. Een avond in het kader van Kunstkennis, een serie over het snijvlak van kunst en wetenschap. KNAW
 • Bram Dehouck over Nederlandse literaire schrijvers die recent thrillers hebben gepubliceerd. Bram Dehouck
 • De Turks-Nederlandse schrijver Murat Isik heeft met zijn boek Wees onzichtbaar de Nederlandse Boekhandelsprijs 2018 gewonnen. De prijs is een bekroning voor het mooiste oorspronkelijk Nederlandstalige boek van het afgelopen jaar, dat in de ogen van boekverkopers van Nederland een groter publiek verdient. De Volkskrant
 • De nominatiejury van de ANV Debutantenprijs heeft uit alle Nederlandstalige prozadebuten van 2017 twaalf boeken geselecteerd voor de longlist. ANV Debutantenprijs

 

muziek

 • De Edisons Pop 2018 zijn 12 februari uitgereikt in de Gashouder op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. In de categorie Pop ging de Edison naar Chef’Special en bij Rock naar DI-RECT. Met maar liefst drie nominaties won Ronnie Flex’ zowel een Edison voor zijn album Rémi als in de categorie Hiphop. Artiesten en branchegenoten vertellen waarom deze prijs zo bijzonder is. Entertainment Business , Entertainment Business
 • Gitarist John Scofield en saxofonist James Carter zijn de eerste publiekstrekkers in de lijst van namen die de organisatie van Jazz in Duketown bekend maakte. Het gratis festival op diverse locaties in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch wordt gehouden van 18 t/m 21 mei. Jazzenzo
 • Tussen het geweld in 013 en het Patronaat beschikt festival Roadburn over een klein podium waar toch grote namen staan. De organisatie maakte de namen bekend van de bands die optreden op het podiumpje van café Cul de Sac. Het zijn er 22. Bekend en aanstormend. Brabants Dagblad
 • De Stichting Stabat Mater heeft bekendgemaakt de jaarlijkse reeks Stabat Mater-concerten in de Petruskerk in Oirschot te beëindigen. Daarmee komt een einde aan een in de wijde regio zeer bekend geworden muzikaal fenomeen. Het geld is op, en onder sponsoren blijkt weinig draagvlak te bestaan. Eindhovens Dagblad
 • Zes muziekverenigingen uit de gemeente Dongen besloten al in 2016 tot de oprichting van een gezamenlijk orkest voor jongeren. Indirecte aanleiding daarvan vormde het project Windkracht 6, waarbij kinderen van groep 6 van de Dongense basisscholen spelenderwijs kennismaken met muziek. Het nieuwe initiatief, het Junior Orkest Dongen, krijgt nog dit jaar zijn beslag. Na de zomer moeten de eerste repetities gaan plaatsvinden. BN-De Stem

 

theater en dans

 • Het Holland Dance Festival haalt voorstellingen en choreografen vanuit het buitenland naar Nederland, maar doet meer. Zoals dans voor ouderen propageren, en jong danstalent opsporen en laten dansen in stukken van bekende en minder bekende choreografen onder de noemer Dance Date. Uit de audities in het hele land kwamen vijftig getalenteerde dansers. Die traden nu op in het festival, in acht choreografieën. Theaterkrant
 • Choreograaf Hans van Manen heeft gisterenmiddag in Paleis Noordeinde de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje gekregen. Hij kreeg de onderscheiding vanwege ‘zijn enorme bijdrage aan de kunsten in Nederland en de balletdans in het bijzonder.’ Theaterkrant
 • Anna van der Kruis schreef een essay bij de opening van het festival Moving Futures 2018 in Tilburg. Dans Brabant
 • Hoe kunnen we de ervaring van een voorstelling beschrijven op een manier die ertoe doet? Die de lezer bij zijn lurven pakt en laat inzien dat dans alles te maken heeft met het leven dat we leiden?
 • In september 2017 gaven vijf schrijvers onder leiding van master Anna van der Kruis zich over aan de dans. Tijdens Moving Futures Tilburg presenteerden zij tijdens een eindessay presentatie van Dans & Durf hun bevindingen. Dans Brabant
 • The Contemporary Performance Think Tank, een Amerikaanse groep van onderzoekers en schrijvers in de uitvoerende kunsten publiceerde eind 2017 een uiteenzetting waarin zij een schets maakten van vijf opkomende trends in hedendaagse dans en theater. Deze trends geven ons een kijkje in de (nabije) toekomst van hoe de kunsten zich naar verwachting gaan ontwikkelen. Dans magazine
 • De Iraans-Nederlandse Farbod Moghaddam heeft de juryprijs van het BNNVARA Leids Cabaret Festival gewonnen. De jury noemde zijn optreden ontroerend en prees hem om zijn eigen stem en verbeeldingskracht. De publieksprijs ging naar de stand-upcomedian Kasper van der Laan. De derde finale-act Jeroens Clan, uit Noord-Brabant, ging met lege handen naar huis. De troost is dat voor alle drie de finalisten de finalistentour voor de deur staat. Hiermee zullen zij van maart tot juni langs 33 Nederlandse theaters trekken. Theaterkrant , Eindhovens Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In het nieuwe hoofdkantoor van Woonbedrijf in Eindhoven zijn vier voormalige locaties onder één dak gebracht. Van Eijk & Van der Lubbe tekende voor de complete inrichting en benaderde het complex allereerst als een ruimte waar prettig gewerkt moet kunnen worden. Daarnaast creëerde het bureau een plaats waar huurders zich thuis voelen – en niemand wordt uitgesloten. Architectenweb
 • Het prentenboek ‘Mijn oma is een superheld’ van Marloes van Loon begon als een afstudeerproject. Ze volgde de Visuele Communicatie opleiding in Maastricht. Nadat ze die in juli 2016 afrondde met een acht, schreef ze zich in bij ‘Key Colours Competition’. Dat is een schrijfwedstrijd waarbij de winnaar en genomineerden hun boek mag uitgeven. De studente won niet, maar was wel genomineerd. Het boek helpt kinderen in de uitleg over dementie bij opa of oma. Eindhovens Dagblad
 • Theatervormgever Simon Haen is ook een verwoed verzamelaar. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse filmmaker Guust Mulder maakt een korte film als aanklacht tegen wegwerpmaatschappij. Brabants Dagblad
 • Het Eindhovense Veldkamp Videoprodukties heeft de finale gehaald van de prestigieuze New York Festival World’s Best TV & Film. De producent stuurde de film ‘We bring high-tech to life’ in, gemaakt voor high tech-bedrijf Sioux in Eindhoven. Daarin komt een vrouwelijke robot tot leven;. Eindhovens Dagblad
 • Jos Kremers uit Helmond is genomineerd voor de prijs Beste Boek van 2017 van de Indie Awards. Hij maakt kans met zijn thriller De Qumran Controverse, dat gaat over de zoektocht naar documenten van de Dode Zeerollen. Eindhovens Dagblad
 • Drie musici in een immense Lochal in Tilburg. Wat microfoons, luidsprekers, dertig man publiek én een opnametechnicus. Dat waren de omstandigheden waarmee Jacqueline Hamelink (cello), Aart Strootman (gitaar) en Stevko Busch (piano) de cd ‘Derelict’ opnamen. Het resultaat is fascinerend, volgens Rinus van der Heijden. Jazznu
 • De Eindhovense theatergroepen Attika en Carte Blanche voeren nog vijf keer een geïmproviseerde versie op van Frans Kafka’s ‘Het Proces’, in haar eigen theaterzaal in Eindhoven, in Tilburg en in Nuenen. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • Een studententeam van de TU/e doet mee aan een internationale wedstrijd. Team VIRTUe ontwerpt het zeer duurzame appartement complex LINQ voor de Solar Decathlon, later dit jaar in Dubai. In juni, tijdens de Dutch Technology Week in Eindhoven, krijgt deze regio de primeur. Eindhovens Dagblad
 • Het Conservatorium van Amsterdam lanceert een internationaal tweejarig electronic music-programma voor talentvolle DJ/producers uit binnen- en buitenland: de Amsterdam Electronic Music Academy (AEMA). Met dit commerciële traject anticipeert het CvA op de behoefte aan een hoogwaardig en intensief programma dat talenten helpt bij de stap naar een professionele carrière als DJ/producer. AEMA is ontwikkeld door het Conservatorium van Amsterdam (CvA) en het Amsterdamse dance-educatieplatform The School of House. Conservatorium van Amsterdam

Cultuureducatie en - participatie

 • Op dit moment wordt de landelijke ondersteuningsstructuur tegen het licht gehouden in opdracht van de Raad voor Cultuur. Frank van der Hulst, directeur van Kunst Centraal , Utrecht, pleit voor een stevige plek voor innovatie van cultuureducatie. Hoe richten we de ondersteuningsstructuur zo in dat we de komende jaren op een aantal terreinen verschil kunnen maken en niet stappen in de valkuilen van óf te centrale regie óf duizenden bloemen die bloeien? LKCA
 • Steeds meer culturele organisaties, waaronder de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR), proberen hun bereik te verbreden. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw project daadwerkelijk impact heeft? Het team van Guido Walraven en Sandra Trienekens zocht het uit en schreef de ‘Handreiking voor succesvolle inclusieve cultuurprojecten’. LKCA
 • Door de sociale waarden van kunst en cultuur centraal te zetten, draagt kunst bij aan het versterken van sociale veerkracht van mensen. Bo Broers, adviseur-onderzoeker, PON. PON
 • De opleiding Post Hbo cultuurbegeleider biedt icc’ers verdieping voor vakinhoudelijke kennis van cultuurvakken, het ontwikkelen van eigen leerlijnen, meer aandacht voor onderzoeksvaardigheden en het coachen van collega’s. OCW heeft ook een subsidieregeling voor de opleiding. Kunstbalie
 • Cultuurcoördinatoren kunnen zich, na de basiscursus voor icc’ers, blijvend laten scholen. Kunstbalie organiseert twee keer per jaar themabijeenkomsten om hen de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen. Kunstbalie
 • Om vmbo-docenten houvast te geven bij het nieuwe examenprogramma Kunstvakken inclusief CKV, maakte SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, een digitale handreiking. LKCA
 • In samenwerking met een aantal Nederlandse filmtheaters heeft EYE de korte educatieve film Wat zit je nou te kijken?! ontwikkeld. Dit minicollege filmanalyse wordt ingezet als voorfilm bij schoolvoorstellingen om scholieren extra diepgang en context te bieden bij het kijken. Aan de hand van filmfragmenten wordt er inzicht gegeven in genre, scenario, camera, geluid, montage en art direction. De film is gericht op leerlingen van het vmbo, havo en vwo. Terwijl de mediaconsumptie van jongeren stijgt is er voor filmeducatie nog geen structurele plek in het curriculum. EYE
 • LitLab is een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek door middelbare scholieren. Beide nieuwe proeven hebben niveau 3, en zijn dus geschikt voor bovenbouw havo-vwo. Op de site LitLab.nl zijn recent twee proeven toegvoegd: een over Gender en een over Digitale literatuur. Neerlandistiek
 • Onder noemer Music University Days verzorgen pabo’s in het hele land gratis workshops voor groepsleerkrachten die meer muziek in de klas willen. Deelnemers krijgen tips en trucs die direct toepasbaar zijn in de eigen klas. Meer Muziek in de Klas
 • Factorium Podiumkunsten start met een vooropleiding voor jonge mensen die zijn geïnteresseerd in klassiek muziektheater. Het traject is onderdeel van de landelijk bekende musicaldeeltijdopleiding MusicAllFactory in Tilburg. De lessen zijn bestemd voor jongeren en jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar. Op 3 maart zijn de audities. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Frank Buchner is programmaleider Transformatie in de stad en in krimpgebieden van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Hij blogt over “een van die belangrijke ruimtelijke opgaven” : de invoering van de verplichte gemeentelijke Omgevingsvisie. Het domein van Erfgoed en Ruimte gaat niet over ‘monumenten’ of over ‘archeologie’, het is veel breder dan dat, schrijft hij, en daar liggen kansen. Door samen het ‘integrale verhaal van gisteren’ te maken, aan te vullen of te analyseren, wordt een richting geboden voor het ‘integrale verhaal van morgen’. Erfgoed en ruimte
 • Onlangs is de vernieuwde versie van het Rijksmonumentenregister online gezet. Het register is geïntegreerd in deze website en bevat dezelfde, vertrouwde gegevens van alle Nederlandse rijksmonumenten. Cultureel Erfgoed
 • Voor wie iets moois wil, de tijd heeft en zich wil verdiepen, biedt een monumentaal pand een geschikt alternatief op de huidige krappe koopwoningmarkt. Dit stellen het Restauratiefonds en de makelaarsvereniging NVM bij de bekendmaking van de cijfers 2017 van de monumentenmarkt. Restauratiefonds
 • Het Universiteitsmuseum Utrecht blijft voorlopig open voor publiek. Het museum heeft plannen om te vernieuwen en te verbouwen. Op deze plannen is echter kritiek. Om de sloop van de gevel te voorkomen vroeg het Cuypersgenootschap de gemeente Utrecht het gebouw een monumentenstatus te geven. Zolang de procedure loopt, kan het museum niet verder met de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw. DUIC
 • De herbouw van de Donjon in Nijmegen lijkt van de baan. Reden daarvoor zijn de strenge archeologische eisen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt aan graven in het Valkhofpark. rn7
 • Het woonhuis van architect Jan de Jong in Schaijk, meesterwerk van de Bossche School, wordt rijksmonument. Het pand, sinds maart 2017 eigendom van de 100-jarige Vereniging Hendrick de Keyser, wordt algemeen erkend als een uiterst belangrijk voorbeeld uit de wederopbouwperiode. Cultureel Erfgoed , Monumentaal , Brabants Dagblad
 • De werkzaamheden op en rond Fort Giessen zijn voor een groot deel inmiddels uitgevoerd. Het hoofdgebouw is gerestaureerd en de gracht is uitgebaggerd. Bomen zijn gekapt en gesnoeid waardoor het fort zichtbaarder is geworden. Ook de artillerieloods is gerestaureerd. Brabants Dagblad
 • Nelleke Noordervliet schrijft het essay voor de Maand van de Geschiedenis, die in oktober wordt gehouden, zal schrijven. Haar werk kenmerkt zich door een grote interesse voor het verleden. Noordervliet schreef een aantal historische romans en boeken over geschiedenis. Literair Nederland
 • De expositie ‘Geloven in vriendschap : 700 jaar Zwanenbroeders in ’s-Hertogenbosch’geeft een overzicht van 700 jaar geschiedenis van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap aan de hand van de belangrijkste kunstvoorwerpen in combinatie met objecten van verwante broederschappen en Nederlandse, Belgische en Duitse musea. Brabants Dagblad
 • Digitale technologie biedt de kans om de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed te vergroten. Om dat te realiseren zijn nieuwe samenwerkingsvormen binnen de erfgoedsector noodzakelijk. Vanuit dit perspectief hebben de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid en het Netwerk Digitaal Erfgoed besloten om de krachten voortaan te bundelen. Nationaal Archief

Bibliotheken

 • Het merendeel van de openbare bibliotheken (85%) werkt samen met het voortgezet onderwijs. Zij bedienen hiermee samen 593 schoolvestigingen: 44% van de schoolvestigingen in het werkgebied van de bibliotheken. De dienstverlening richt zich meestal op leesbevordering, en in mindere mate ook op informatievaardigheden en mediawijsheid. Maar de bibliotheken slagen er onvoldoende in om structureel formatie en financiële middelen ervoor vrij te maken. Het collectie-aanbod, fysiek of digitaal, laat te wensen over en de samenwerking blijkt nog vaak te bestaan uit losse activiteiten zonder beleidsmatige inbedding. Aldus het rapport : ‘Dienstverlening openbare bibliotheken aan het voortgezet onderwijs’. KB
 • De KB heeft een pilot uit laten voeren om te achterhalen wat er komt kijken bij een goed werkend medialab, FabLab of makerspace in de bibliotheek. De eerste opbrengsten van deze pilot hebben geleid tot Labs & educatie: een inspiratiegids voor bibliotheken. Het vervolg is verschenen: Toolkit duurzaam ondernemen met je lab. De toolkit helpt door middel van de methodieken stakeholderanalyse, Canvas en Design Thinking de juiste keuzes te maken. KB
 • In de KB Onderzoeksagenda zijn vijf onderzoeksthema’s vastgesteld waarop de KB zich de komende vier jaar zal richten om onze kernactiviteiten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Tijdens een bijeenkomst, op 5 maart, worden de thema’s gepresenteerd. KB
 • Het programma van het Nationale Bibliotheekcongres, hét jaarlijkse congres voor en door de bibliotheeksector, is bekend. Dit jaar staat het congres in het teken van het Bibliotheekgebouw. KB
 • De KB heeft besloten om de content van een aantal diensten, die beheerd worden door derden of waar de techniek sterk van verouderd is te migreren naar diensten die de KB in eigen beheer heeft. Alle actuele en relevante informatie rond boeken en auteurs van Leesplein worden gemigreerd wordt naar Jeugdbibliotheek.nl. Kostenoverwegingen en het garanderen van privacy spelen een rol bij deze beslissing. Het Leesplein gaat dus verdwijnen. Er is inmiddels een petitie gestart : Red Leesplein voor professionals en ouders. KB , Bibliotheekblad , Leesplein , Petities24
 • Voor hulp en ondersteuning bij het doen van de belastingaangifte kunnen burgers vanaf 1 maart 2018 weer terecht bij veel bibliotheken. KB
 • Om de liefde voor het lezen vanaf zo jong mogelijke leeftijd aan te wakkeren, wil bibliotheek VANnU dit jaar op alle scholen in de gemeente Halderberge zichtbaar zijn. Sinds deze week is de bibliotheek van Oud Gastel vervangen door een servicepunt. Noodzakelijk aangezien de gemeente Halderberge de subsidie aan VANnU fors heeft verlaagd. Om dat op te vangen heeft VANnU eerder al de bibliotheek van Hoeven teruggebracht tot een servicepunt. De collectie boeken voor volwassenen is verhuisd naar Oudenbosch. BN – De Stem

#vloeibaar is ook..

Tegen de stroom in durven te gaan. Recent riepen we de dwarsdenkers, friskijkers en visionairs in de culturele sector op om zich te melden bij Mestmag.nl. Deze oproep leverde een divers gezelschap aan friskijkers op. Het artikel over deze friskijkers en hoe zij door middel van hun ‘dwarse’ activiteiten bijdragen aan de sector, lees je deze week op Mestmag.nl. Bron: Oproep op Facebook.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie