Trends & ontwikkelingen 20 juni 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer een onderzoeksrapport over ontwikkelingen in de uitleningen bij openbare bibliotheken en de daarmee samenhangende afdracht van leenrechtvergoedingen. De daling van leenrechtplichtige uitleningen van jeugdboeken over de onderzochte periode (circa 10 miljoen) komt door het ontstaan van bibliotheken op school. Bovendien zijn er verschillen tussen de uitleendata van het CBS en Stichting Leenrecht. De minister vraagt de betrokken partijen dit op te lossen.  Rijksoverheid.nl, Bibliotheekblad
 • In de Voorjaarsnota 2017 van 1 juni bevestigde het Ministerie van Financi‘n dat de eerder aangekondigde bezuiniging, die gepaard ging met de omvorming van de monumentenaftrek, definitief van de baan is. Het is aan het nieuwe kabinet om besluiten te nemen over de ombuiging van de monumentenaftrek naar een subsidieregeling. Erfgoedstem
 • Vertegenwoordigers van de organisaties van het Platform Makers kwamen op  12 juni  samen om verder te praten over Passie Gewaardeerd, het gezamenlijk advies van de SER en de Raad voor Cultuur over versterking van de arbeidsmarkt in de culturele sector.  Hoe nu verder?  Een verslag. Auteursbond
 • In het Paradisodebat op zondag 27 augustus staat de vraag centraal : Welke waarden willen wij aan toekomstige generaties overdragen? Kunsten’92
 • Natuurmonumenten verzamelde 32.613 handtekeningen voor bescherming van het Nederlandse landschap en heeft die overhandigd aan de verantwoordelijke Kamerleden, met de oproep het landschap te beschermen tegen verrommeling. Natuurmonumenten
 • Voor de eerste keer heeft de Regionale Publieke Omroep (RPO) een concessiebeleidsplan gemaakt, waarin wordt beschreven hoe de publieke mediataken op regionaal niveau worden uitgevoerd. Staatssecretaris Dekker (Media) heeft de Raad voor Cultuur gevraagd een advies uit te brengen over dit plan. Cultuur.nl
 • Hoogleraar archeologie Daan Raemaekers van de Rijksuniversiteit Groningen waarschuwt voor willekeur in archeologisch onderzoek. In de ene gemeente kan een belangrijke vondst wel diepgravend worden onderzocht, terwijl dat in een andere gemeente om financi‘le redenen niet gebeurt. De hoogleraar pleit voor een landelijk fonds voor archeologische vondsten van nationaal belang. NOS
 • De provincie Gelderland stelt elk jaar zes miljoen euro beschikbaar voor de verbetering van erfgoed. Kasteel Hackfort in Vorden, het Loenense kasteel Ter Horst, Huis te Bemmel, het Airborne Museum in Oosterbeek en landgoedboerderij De Nevelkamp op De Wiersse in Vorden ontvangen nu gezamenlijk 1,8 miljoen voor restauratie.  Naar verwachting krijgen in juli nog 30 andere monumentale gebouwen een vergoeding voor restauratiewerkzaamheden. Omroep Gelderland
 • Het Cultuurfonds voor Monumenten in Friesland is uitgebreid. Eigenaren van een gemeentelijk monument of karakteristiek pand kunnen vanaf nu een laagrentende lening aanvragen voor het restaureren Žn het verduurzamen en/of herbestemmen van hun monument. Provincie Friesland heeft hiervoor extra geld in het Cultuurfonds beschikbaar gesteld. Erfgoedstem
 • De Commissie Bestuur van Provinciale Staten (PS) van Flevoland heeft geen bezwaar gemaakt tegen het voornemen van Gedeputeerde Staten (GS) om het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB) op te heffen. In plaats van het SFB in stand te houden, willen GS zelf een innovatiefonds beheren, waaruit de beide Flevolandse bibliotheken, denieuwebibliotheek (Almere) en FlevoMeer Bibliotheek, gesubsidieerd zullen worden. Bibliotheekblad
 • In Huis van de Stad van de gemeente Gouda vond op 18 mei 2017 een periodieke kennisuitwisselings- bijeenkomst ‘Ontslakken’ plaats. Dit keer in het perspectief van de nieuwe Omgevingswet. Meer dan 30 gemeentelijke projectleiders en experts wisselden hun ervaring uit over het versnellen van gemeentelijke projecten met de ontslak-methode. En spiegelden dat aan de nieuwe Omgevingswet. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De ‘wereldwijde culturele voetafdruk’ van Amsterdam groeit, blijkt uit cijfers die door cultuurwethouder Kajsa Ollongren aan de gemeenteraad zijn aangeboden. Voorstellingen, kunstwerken en tentoonstellingen uit Nederland zijn in steeds meer steden en landen te zien. Meer dan helft daarvan komt uit Amsterdam. De wethouder baseert zich op cijfers van DutchCulture. Het Parool, DutchCulture
 • Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft advies uitgebracht aan het College van B&W over de Visie op de Collectie Rotterdam en de Uitvoeringsagenda Museale collectie en beeldende kunst in de Openbare Ruimte (BKOR). Het RRKC adviseert om de visie op een aantal punten aan te scherpen. Het is van belang dat de museale instellingen in Rotterdam meer samenwerken om te zorgen dat de collectie Rotterdam meer zichtbaar is. De RRKC pleit ook voor een strategie en daaruit volgende programma’s en activiteiten. RRKC
 • Het btw-tarief op digitale publicaties (e-books, onlinekranten en internettijdschriften) gaat voorlopig niet omlaag. Een voorstel van de Europese Commissie, dat die verlaging mogelijk moest maken, is tegengehouden door Tsjechi‘. Demissionair minister van Financi‘n Dijsselbloem is boos op Tsjechi‘ en Frankrijk. Hij beschuldigt ze ervan ,,spelletjes te spelen’ waardoor Nederland de btw op digitale publicaties voorlopig niet kan verlagen. De Volkskrant, Europa Nu
 • Het Netwerk Scenarioschrijvers en de Auteursbond betreuren het dat de Europese parlementaire copyright commissie het standpunt van de Society of Audiovisual Authors (SAA) voor een niet op afstand vatbaar recht op een billijke en proportionele vergoeding voor online audiovisuele werken, niet met hun stem ondersteunt. Auteursbond
 • De gereglementeerde boekenprijs start op 1 juli in Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft daarvoor het licht op groen gezet op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz. De Tijd.be
 • Met de Ultima’s, voorheen de Vlaamse Cultuurprijzen, geeft de Vlaamse Gemeenschap blijk van erkenning voor het culturele belang van het werk van de laureaten. Een jury van deskundigen uit de verschillende disciplines draagt een laureaat voor aan de Vlaamse minister van Cultuur. VRT

noord-brabant

 • Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten in te stemmen met  een begrotingswijziging  ten behoeve van de uitvoering van het Kader Erfgoed. Het voorstel Begrotingswijziging 37/17 Kader Erfgoed 2016-2020. Brabant.nl, Brabant.nl
 • Tegen alle verwachtingen in groeien enkele Brabantse dorpen.  “Een actief verenigingsleven zorgt voor verbinding met de bewoners. Samen kun je veel meer bereiken dan los van elkaar.”, zegt  directeur Joks Janssen van Brabantkennis. Omroep Brabant

grote brabantse gemeenten

 • Het Werkprogramma CultuurBreda 2017-2018 biedt betrokkenen in het culturele veld ruimte om door te groeien. Met als doel Breda te stimuleren tot andere cultuuruitingen, meer verscheidenheid en innovatie. Om de basis van cultuur in Breda te versterken en verbreden. Breda
 • Het erfgoedbeleid van de gemeente Breda wordt geactualiseerd. Betrokken inwoners en vertegenwoordigers uit de stad hebben voor de uitgangspunten input geleverd. Er  zijn 3 centrale thema’s geformuleerd: zichtbaar erfgoed, economisch erfgoed en gemeentelijke erfgoedcollectie. Er is een onderzoek gestart naar de economische en sociaal-culturele impact van erfgoed. De resultaten hiervan zijn in februari 2018 bekend en worden dan gebruikt om de hiervoor genoemde ambities te vertalen naar beleid. Breda
 • De gemeenteraad van Breda stemt in met het met een bestemmingsplanwijziging die de verbouwing en restauratie van de  Heilig Hartkerk, een monument, eindelijk mogelijk maakt. BN – De Stem 
 • De gemeente Breda blijkt afgelopen winter ruim een half miljoen euro meer te hebben uitgegeven aan de organisatie rond het Glazen Huis dan vooraf was aangegeven. De oppositie in de Bredase gemeenteraad eist opheldering van verantwoordelijk wethouder Boaz Adank.  Onlangs werd bekend dat – op basis van onderzoek van de NHTV –  bezoekers van het evenement bijna 9 miljoen euro in de binnenstad uitgaven. ,,Maar dat geld is vooral naar de horeca gegaan, niet naar de gemeente”, zegt het CDA, dat denkt dat de kosten hoger zijn.  BN – De Stem, BN – De Stem
 • Het culturele aanbod Žn de creatieve industrie van Eindhoven versterken. Met dat doel voor ogen trekken het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de gemeente Eindhoven samen in totaal 1,4 miljoen euro uit voor een vierjarig proefproject. Daarbij zoeken ze het in het  versterken van de keten van onderwijs (bijvoorbeeld Sint Lucas en de Design Academy), culturele voorzieningen (bijvoorbeeld MU) en bedrijfsleven. De Eindhovense pilot wordt uitgevoerd door Stichting Cultuur Eindhoven (SCE). Eindhovens Dagblad
 • In het Natlab wordt op 22 juni de cultuuravond ‘Eindhoven stroomt’ gehouden. Een avond met optredens en debat over het belang van cultuur.  Danielle Linders over het belang van cultuur voor de stad Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Hoe maken we design zichtbaar in de stad Eindhoven? Die vraag kwam aan de orde bij het Debat in de Stad, in het Parktheater, op 15 mei jl. Een verslag. Design Academy
 • De gemeente Eindhoven heeft het plan ‘District E’ van belegger en ontwikkelaar Amvest gekozen voor herontwikkeling van de Stationsomgeving Zuidplein. Het plan is ontworpen door architectenbureau Powerhouse Company in samenwerking met ZUS (Zones Urbaines Sensibles). Verschillende bedrijven hebben al toegezegd dat ze willen meewerken aan de invulling van het plan. Eindhoven, Eindhovens DagbladEindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Maar liefst veertig bouwprojecten bekeek de nominatiecommissie van de Dirk Roosenburgprijs 2017 voor architectuur in Eindhoven. De jury buigt zich in september over de 10 nominaties en na een stemronde voor het publiek wordt in oktober, aan het einde van de Dutch Design Week, bekend wie de prijs van de gemeente Eindhoven wint. Eindhovens Dagblad
 • Een jury koos Mari‘lle Coppes uit 5 kandidaten, die allemaal een korte pitch hielden voor de functie van smilecurator.  Smilecurator is een vrijwilligersfunctie. Wel stelt de gemeente Eindhoven een cheque van 1.500 euro beschikbaar voor de uitvoering van haar plannen. Eindhovens Dagblad
 • Hoe kan een slim lichtgrid bijdragen aan de verbetering van leefbaarheid van de stad? Het aanbrengen van slimme en duurzame verlichting ligt voor de hand, maar deze nieuwe infrastructuur biedt ook kansen voor toepassingen die we nu nog niet kunnen bedenken. De gemeente Eindhoven nodigt de creatieve industrie uit om de kansen en mogelijkheden hiervoor te verkennen en uit te proberen. Clicknl
 • Wethouder Huib van Olden van ‘s-Hertogenbosch schiet te kort in een aantal belangrijke dossiers, zoals de Verkadefabriek, Azijnfabriek, lokale omroep, fusie bibliotheek, Muzerije en Babel en ook het nieuwe theater. Het Brabants Dagblad verwijt hem dat hij geen visie heeft ontwikkeld.  Hij schiet ook tekort in het besturen en in gesprek blijven met de instellingen. Brabants Dagblad
 • Theaterdirecteur Harry Vermeulen is teleurgesteld over het nieuwste plan voor het theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch. Voor de directeur en zijn personeel is een tweede zaal noodzaak. Vermeulen is niet blij dat B en W al kaders en voorwaarden hebben bepaald, die in zijn ogen de toekomstige exploitatie van het theater zullen raken. Hij sprak op 19 juni tijdens de Raadsavond,  inwoners konden inspreken over de onderwerpen waar de gemeenteraad over gaat beslissen. Brabants Dagblad
 • Loek Sijbers is de nieuwe directeur/bestuurder van Factorium Podiumkunsten in Tilburg. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • Palm Parkies Bergen op Zoom ‘tunet’ aan de opzet van het populaire openluchtfestival op het Wilhelminaveld nu de gemeente Bergen op Zoom heeft laten weten dat er geen subsidie meer komt vanaf het jaar 2020. BN – De Stem
 • Vier culturele initiatieven ontvangen subsidie van de gemeente Boxtel. Brabants Dagblad
 • Het College van B& W van Etten-Leur stelt voor om het voormalige juvenaat Edward Poppe geheel te slopen. De adviescommissie Cultuurhistorische Bebouwing is teleurgesteld, het actievoerende ONS Etten-Leur strijdbaar. De gemeenteraad spreekt er binnenkort over. BN – De Stem
 • Jeugdcircus Il Grigio hoopt in september alsnog te beginnen met de uitbreiding van manege Het Edele Ros. Eerder waren er bezwaren vanuit de buurt. De nieuwe plannen liggen ter inzage tot 19 juli. Begin juli buigt de gemeenteraad van Haaren zich over het bestemmingplan om het circus hier te legaliseren. Brabants Dagblad
 • De voormalige gemeente Schijndel trok vorig jaar 40.000 euro uit voor het graffitikunstwerk met een oppervlakte van zo’n 650 vierkante meter, dat is ontworpen door de Eindhovense graffitikunstenaar Dave van den Berg. De gemeente Meierijstad heeft inmiddels grote twijfels of de street art er Ÿberhaupt nog wel komt. Eindhovens Dagblad
 • Het ‘grensbedrag’ voor subsidies in de gemeente Meierijstad gaat van 5.000 naar 10.000 euro. Het college heeft voor het verhogen van het ‘grensbedrag’ gekozen om clubs te verlossen van administratieve rompslomp. Brabants Dagblad
 • Voetgangers kunnen binnenkort onder het station van Oisterwijk door lopen. Het station krijgt in de herfstvakantie van dit jaar een voetgangerstunnel als onderdeel van een grondige opknapbeurt. In die tunnel wil Oisterwijk een kunstwerk neerzetten en inwoners mogen 20 juni hun mening geven tijdens een presentatieavond. Brabants Dagblad
 • De bibliotheek en VVV in Oisterwijk verhuizen in oktober naar de begane grond van Tiliander Brabants Dagblad
 • De kritiek op de nieuwe mfa (multifunctionele accommodatie) in Son is zo fel en breed, dat de coalitie heeft besloten om een pas op de plaats te maken en opnieuw het oor te luister te leggen bij de inwoners. Eindhovens Dagblad
 • Pieter Oostveen vertrekt binnenkort als directeur van Theater ‘De Hofnar’ in Valkenswaard.  Sinds 2012 heeft hij het theater dichter bij de Valkenswaardse samenleving gebracht. Hij heeft samen met het bestuur en de gemeente het project ‘De Nieuwe Hofnar’ in goede banen geleid. VSCD, Eindhovens Dagblad
 • De verhuizing van muziekschool Art4U naar de Veldhovense bibliotheek is een rommeltje geworden. D66-wethouder Piet Wijman is er al twee‘nhalf jaar mee bezig, maar heeft het nog altijd niet voor elkaar. Tijdens de gemeenteraad droeg hij zijn portefeuille over. Eindhovens Dagblad
 • Theater De Speeldoos in Vught krijgt voor de naschoolse kunsteducatie StarsOnStage fors minder subsidie dan aangevraagd. Het bestuur maakt zich grote zorgen over de uitvoering van de taken en het voortbestaan van het theater. Volgens het college verdwijnt bijna 90 procent van het gevraagd bedrag o.a. in de pot van onderhoud van het theater, pr-activiteiten en salarissen van de medewerkers van StarsOnStage. De praktijk MusiCare op de Isabellakazerne krijgt 43.352 euro en de nieuwe musicalschool Onze Musical 10.000 euro. Brabants Dagblad
 • Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de organisatie en financi‘n van Theater de Speeldoos in Vught en de verhouding tussen subsidiegelden en gemaakte afspraken. Dat is het resultaat van een door Gemeentebelangen en CDA ingediende motie. Brabants Dagblad
 • De oppositie in de Waalwijkse gemeenteraad is ziedend vertrokken bij een raadsvergadering over SLEM (Stichting Schoenen Leder Educatie Museum). Reden: de coalitiepartijen stelden voor de behandeling van het reddingsplan op te schorten, omdat ze er zelf nog niet uit zijn. Wethouder Hans Brekelmans wilde eerder van geen uitstel weten omdat SLEM anders failliet zou gaan. Het college wilde de helpende hand toereiken en 900.000 euro bijdragen. Of het uitstel van het reddingsplan betekent dat SLEM een faillissement moet aanvragen, kon bestuursvoorzitter De Cloe niet zeggen. Brabants Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Verslag van 2 bijeenkomsten van de Route Ondernemerschap van Cultuur + Ondernemen. Cultuur + Ondernemen.
 • Op sociale media regende het aan kritiek op de NRC Cultuur Top 100 omdat de ranglijst – waar invloedrijke Nederlandse kunstenaars gevierd worden – ook dit jaar uit overwegend witte Nederlanders bestond. Creatievelingen met verschillende kleuren waren er ‘gewoon niet’. Een blog van Clarice Gargard, programmamaker bij BNN-VARA en publicist. NRC, inlog vereist
 • Meer dan 750 professionals van over de hele wereld komen van 25 t/m 28 juni naar Rotterdam om in de conferentie MuseumNext te praten over de toekomst van musea. Museum Next
 • Kleine musea hebben last van het succes van grote musea. Het zijn ‘ploetermusea’ die nauwelijks het hoofd boven water houden. Hoe denken directeuren van kleine musea daar zelf over? Wat is hun kracht? Bibi Bodegom zet tien overlevingsstrategie‘n op een rij. LinC
 • Het Stedelijk Museum Breda is een uniek museum, schrijft NRC. Stedelijk erfgoed verenigd met digitale kunst van nu. Een verrassende fusie in Breda, schrijft Trouw. Religieuze kunst en digitale beelden samen in ŽŽn museum NRC, inlog vereist, Trouw
 • Een museum dat eigenlijk geen museum wil zijn. Collectie De Groen zit helemaal niet te wachten op bezoekers. Een verfrissende ervaring, dat schrijft Gemma Boon, columnist Tubantia en projectleider digital museum Rijksmuseum Twenthe, over het recente geopende particuliere museum in Arnhem. Tubantia
 • Waarom kleine galeries toch meedoen aan kunstbeurzen hoewel ze er niets verdienen. ArtNet News
 • Wat doen galeries met kunstwerken na afloop van een beurs? In het boek Dark Side of the Boom schrijft Georgina Adam over de booming business die de opslag van kunst is. Ook verzamelaars, die werk hebben gekocht als investering, slaan kunst op in high-security opslagfaciliteiten. Banken,  die kunst als onderpand hebben aangenomen voor een lening,  maken er gebruik van. Een groot voordeel is dat de belastingdienst het niet ziet. The Art Newspaper
 • De totale bestedingen binnen de wereldwijde entertainment- en mediamarkt groeien de komende vijf jaar met gemiddeld 4,2% per jaar. In dit tempo komen de totale entertainment- en mediabestedingen uit op 2.2 biljoen dollar in 2021. Het zijn voornamelijk bedrijven die de beleving en ervaring van de gebruiker voorop stellen die profiteren van de groei in deze markt, blijkt uit de PwC Global Entertainment & Media Outlook 2017-2021. Inct, Holland Film Nieuws
 • Het 48 Hour Film Project kenden we al langer. Maar in ‘s-Gravenhage kiest men voor 72hrs The Hague Film Contest. De opzet van het 72hrs The Hague Film Project klinkt als die van het 48 Hour Film Project. In een afgemeten periode moet met een crew een film van maximaal vier minuten worden gemaakt. Teams krijgen een stukje dialoog, locatie of personage toegewezen. Filmkrant
 • Via het platform Film.nl kunnen gebruikers veilig en snel de in Nederland beschikbare films en series vinden bij legale aanbieders. Hoe staat het met het initiatief, dat eind januari met een grootschalige reclamecampagne werd gelanceerd?  De app is een kleine 60.000 keer gedownload. Ongeveer 350.000 mensen hebben de website bezocht.  Het is evenwel onbekend hoe vaak al die bezoekers daadwerkelijk films en series afnemen, en bij welke dienst. Entertainment Business
 • De filmstreamingsite The Film Europe Channel is vanaf 20 juni in Nederland en Belgi‘ beschikbaar. De catalogus bestaat uit Europese arthouse- en festivalfilms. Entertainment Business
 • Het verbod op torrentsites als The Pirate Bay is weer een stapje dichterbij gekomen nu het Europees Hof heeft gezegd dat deze dienst wel degelijk inbreuk maakt op het auteursrecht. Nu is de Hoge Raad weer aan zet. Stichting Brein probeert al lang providers te verplichten om The Pirate Bay te blokkeren voor zijn abonnees. XS4all en Ziggo zijn het hier niet mee eens, waarmee het juridische getouwtrek begon. De Volkskrant, Entertainment Business, ie-forum
 • Illegaal downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal kan het beste worden tegengegaan door downloaders te verleiden tot het gebruik van legale alternatieven. Dat zegt Bastiaan Leeuw, die promoveerde op een onderzoek naar de effectiviteit van antipiraterijmaatregelen. Tweakers
 • Grote producenten en distributeurs wereldwijd hebben hun krachten gebundeld in de strijd tegen piraterij in een nieuw initiatief genaamd ACE. Screen Daily
 • IMAX worstelt met een tegenvallende omzet. Enkele films presteerden op de IMAX-schermen minder dan verwacht. En films die het dit jaar wel goed deden in Amerikaanse bioscopen waren niet per se IMAX-titels.  De totale reorganisatie moet leiden tot een kostenbesparing van zo’n 20  miljoen dollar. Het bedrijf is genoodzaakt 100 werknemers te ontslaan. IMAX blijft wel investeren, het gelooft vooral in VR. Daarom lanceert het diverse VR Experience Centres. Holland Film Nieuws
 • Bioscoopondernemers uit heel Europa verzamelen zich van 19 t/m 22 juni  weer in Barcelona voor de jaarlijkse bioscoopbeurs CineEurope. De beurs kent weer vele seminars, workshops en productpresentaties. Holland Film Nieuws
 • Bijna de helft van de volwassen Nederlandse bevolking (18 jaar en ouder) betaalt wel eens voor het online kijken van video. Het gaat om een combinatie van abonnementen en losse verkoop. De meerderheid van de consumenten geeft vooralsnog de voorkeur aan lineair tv-kijken – ook degenen met een betaald VOD- abonnement. Voor het negende kwartaal op rij is het aantal tv-aansluitingen gedaald. Steeds meer mensen kijken online tv. GfK, Inct, De Volkskrant
 • Best Kept Secret is overvallen door het grote aantal mensen dat hun kaartje voor het festival heeft doorverkocht. In de afgelopen weken meldden zich meer dan 2.000 mensen die de naam op hun kaartje wilden aanpassen. Best Kept Secret probeert met tickets op naam de verkoop van valse kaartjes en zwarthandel tegen te gaan. Omroep Brabant
 • Het GROW Festival heeft zijn line up bekend gemaakt. Het muziekaanbod wordt gecombineerd met een inhoudelijk ‘groen’ programma. Het festival vindt plaats op het Utopia Eiland, nabij Almere. Het eiland wordt de komende jaren doorontwikkeld door jonge groene ondernemers als zelfvoorzienende broedplaats voor innovaties in voedsel, biodiversiteit, energie en beweging. Dit met oog op de komst van de Floriade 2022. Entertainment Business
 • Een tweedaags festival dat een combinatie is van Lowlands en Zwarte Cross, maar dan in de regio Breda. Dat is een tweetal creatieve bedrijven uit Breda aan het organiseren. De generale repetitie is deze zomer op een weiland bij CafŽ Stuivezand in Zundert. BN – De Stem
 • De komst van de Ziggo Dome heeft het Nederlandse concert- en evenementenlandschap voorgoed veranderd. De Amsterdamse venue die letterlijk begon als schets op de achterkant van een sigarendoosje, viert deze maand zijn eerste lustrum. Entertainment Business
 • Eventtechnologieplatform Eventbrite en Spotify hebben een verregaande samenwerking aangekondigd. Spotify brengt luisteraars op de hoogte van events van Evenbrite, waarbij de muziekstreamingdienst zich baseert op de muzieksmaak van de gebruiker. Entertainment Business

cultuurmarketing

 • De Cultuurmarketing Awards 2017 zijn op 15 juni uitgereikt. De Branddoctors Merk & Experience Award is gewonnen door Luxor Theater Rotterdam met hun rebrandingsstrategie. De Centercom Campagne Award is gewonnen door Biodiversity Center Naturalis met de T-Rex campagne. De publieksprijs ging naar Luxor Theater Rotterdam en KemnaSenf voor de oer-Rotterdamse campagne voor de theatervoorstelling De Marathon. Cultuurmarketing
 • Creatieve campagnes en strategie voor ICKFest, Grachtenfestival en IDFA in de week van millennialbureau Novel. Cultuurmarketing
 • CRM bij Tryater: de relatiemarketing van een theatergezelschap. Cultuurmarketing

financiering

 • Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. De regeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Eerstvolgende deadline 9 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Syb Groenveld, directeur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, blogt over het belang van talentontwikkeling. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Open Oproep ‘Nieuwe energie voor het landschap’ richtte zich op een integrale benadering van het energietransitie vraagstuk in relatie tot het landschap en de duurzame ontwikkeling van bestaande cultuurhistorische structuren in stad en regio. In maart 2017 riep het Stimuleringsfonds multidisciplinaire teams op om concrete voorstellen in te dienen. 4 van de 17 projectvoorstellen zijn geselecteerd.  In het najaar wordt een tweede Open Oproep binnen dit thema uitgeschreven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Open Oproep ‘Stedenbouw voor Extremen’ riep in maart het Stimuleringsfonds op concrete voorstellen in te dienen voor een integrale benadering van het klimaatvraagstuk in relatie tot de duurzame ontwikkeling van bestaande stedelijke cultuurhistorische structuren. Betrokkenheid van een vragende partij zoals een gemeente, provincie, gebiedsontwikkelaar of waterschap was een vereiste. 4 van de 13 projectvoorstellen werden geselecteerd. In het najaar wordt een tweede Open Oproep binnen dit thema uitgeschreven. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Afgelopen jaar gingen 6 Nederlandse ontwerpers naar Ramallah om samen met lokale designers en ambachtslieden producten te ontwikkelen die lokaal geproduceerd kunnen worden. In 2013 is de start van Disarming Design from Palestine ondersteund vanuit de Deelregeling Vormgeving. Het vervolgtraject is ondersteund vanuit de Deelregeling Internationalisering. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De veranderingen in het onderwijs leiden tot nieuwe vragen over de omgeving waarin het leren plaatsvindt: de fysieke ruimte, de locatie, maar ook over de voortschrijdende mogelijkheden van de digitale leeromgeving. In oktober 2017 start het ontwikkeltraject Leeromgeving van de toekomst, waarin ontwerpers samen met instellingen werken aan huisvestingsvraagstukken voor toekomstgericht beroepsonderwijs. Scholen, die interesse hebben kunnen zich tot 1 augustus voor een aantal werkbijeenkomsten aanmelden. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Kunstenaars en bemiddelaars kunnen een aanvraag indienen voor de Tijdelijke Binnenlandateliers. De deadline voor aanvragen is 14 juli.  Met de Tijdelijke Binnenlandateliers wil het Mondriaan Fonds kunstenaars en bemiddelaars de mogelijkheid bieden in een stimulerende omgeving in Nederland bijzonder werk te maken en te komen tot een uitwisseling van idee‘n en inspiratiebronnen. Het wil bovendien een bijdrage leveren aan een grotere binnenlandse mobiliteit en zichtbaarheid van kunstenaars. Mondriaanfonds
 • Op 15 juni ging de vooraanstaande kunstbeurs Art Basel van start. De Bijdrage Kunstbeurzen kan  worden aangevraagd door Nederlandse en buitenlandse galeries en door buitenlandse kunstbeurzen om werk te tonen van levende beeldend kunstenaars uit Nederland op buitenlandse beurzen van internationaal belang. Voor de Art Basel en gelijktijdige manifestaties zijn een aantal galeries door het Mondriaan Fonds gehonoreerd. Mondriaanfonds 
 • Kunstenpunt Vlaanderen  en Mondriaan Fonds organiseerden, in samenwerking met de Brakke Grond, op 15 juni een netwerkdag voor presentatie-instellingen uit Nederland en Vlaanderen. Een verslag van de bijeenkomst. Mondriaanfonds
 • Voor het programma Talentontwikkeling in Internationale Context heeft het Filmfonds twee teams, bestaande uit een scenarist/regisseur en producent geselecteerd: Stranger van scenarist/regisseur Urszula Antoniak, en In Alaska van scenarist/regisseur Jaap van Heusden.  De twee teams ontvangen naast de reguliere bijdrage voor scenario-ontwikkeling additionele steun om vanaf het begin internationale expertise te betrekken, deel te nemen aan talent labs of residenties al naar gelang de specifieke behoeften van het team. De bijdrage per team is € 70.000. Filmfonds
 • De Netherlands Film Production Incentive is een financi‘le bijdrage – in de vorm van een 30% cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten – voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilm. Het Filmfonds beoogt met deze bijdrage een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken. Eerstvolgende deadline is 29 augustus. Filmfonds
 • NPO, CoBO en het Nederlands Filmfonds hebben de speelfilm Een Schitterend Gebrek, regie Erwin Olaf,  geselecteerd in het kader van het jaarlijkse samenwerkingsproject Telescoop. Doel van Telescoop is onderscheidende en ambitieuze speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde mogelijk te maken. De gezamenlijke investering is 1,8 miljoen euro per film. Filmfonds
 • 22 augustus is de eerstvolgende deadline van het NPO fonds voor de ontwikkeling en productie van Documentaire, Drama en Radio. NPO Fonds
 • De toekenningen subsidie talentontwikkeling in de regio van het Fonds Podiumkunsten zijn bekendgemaakt. Drie plannen werden gehonoreerd. Het Fonds Podiumkunsten stelt  €225.000 per jaar (2017-2018) beschikbaar voor de verhoging van de kwaliteit, duurzaamheid en het publiek van PLAN, de ambitieuze Brabantse netwerkstructuur voor talentontwikkeling. PLAN functioneerde de afgelopen jaren met provinciale ondersteuning. Met deze landelijke steun ontstaan er meer mogelijkheden voor nieuwe makers van dans, theater en circus in Noord-Brabant. Fonds Podiumkunsten, NAPKPlan-Brabant, bkkc
 • Op 13 juni heeft het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) de genomineerden voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2017 bekend gemaakt. Daartoe behoren o.m. cultureel platform We Are Public, documentairemakers Peter en Petra Lataster, muziekfestival Appelsap, beeldend kunstenaar Fiona Tan en acteur Hans Kesting. Amsterdams Fonds voor de Kunst
 • Mensen met een afstand tot cultuur vinden Žn bezoekers zelf laten programmeren. Daarmee wil theater de Lievekamp in Oss zich komend seizoen van zijn meest maatschappelijke kant laten zien. De Lievekamp trapt het nieuwe seizoen in september daarom af met ‘Theater van de Stad’. De honorering voor ‘Theater van de Stad’ behoort tot de eerste bijdragen van het vernieuwde impulsgeldenprogramma van de provincie Noord-Brabant, die uitgevoerd wordt door bkkc. Kunstbalie begeleidde deze aanvraag. Brabants Dagblad, Kunstbalie
 • Vanaf 1 mei tot en met 31 mei zijn er subsidieaanvragen binnen de PLUS-regeling voor projecten van de Stichting Cultuur Eindhoven aangevraagd. Er werden 19 aanvragen ontvangen, waarvan 11 nieuwe aanvragers. De Cultuurraad zal eind augustus het advies uitbrengen over deze derde ronde. Cultuur Eindhoven
 • De crowdfundingscampagne  van zestien afstuderende studenten Fotografie Akademie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost (AKV|St.Joost) in Breda is succesvol. Met het geld maken ze een catalogus waarin hun werk staat afgebeeld. Avans
 • De Zilveren Anjers van het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn uitgereikt. Dit jaar is de onderscheiding toegekend aan Jan Buisman uit Den Haag, Elise Wessels-van Houdt uit Amsterdam en Pieter Breuker uit Feanw‰lden. Cultuurfonds
 • Agnes Gund, een invloedrijke Amerikaanse kunstverzamelaar en weldoener maakte in het Museum of Modern Art in New York bekend een fonds te hebben opgericht om massale gevangenschap, vooral onder de Afro-Amerikaanse bevolking, te be‘indigen. Middels de verkoop van kunst. De Volkskrant

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De jury van Archiprix 2017 beoordeelde de 26 beste afstudeerprojecten geselecteerd door de Nederlandse ontwerpopleidingen en selecteerde een project voor een eerste prijs en drie projecten voor een eervolle vermelding. Het afstudeerproject Design & Build: From Landscape to Roofscape van Laura StrŠhle en Ellen Rouwendal (TU Delft, architectuur) won de eerste prijs. Archined
 • Hoe ziet de stad eruit als die niet langer afhankelijk is van olie, gas en kolen? In januari deed de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht een oproep aan kunstenaars, ontwerpers, architecten, schrijvers om de postfossiele stad van de toekomst tot leven te wekken.  Tijdens de opening van de expositie Post-Fossil City met de tien geselecteerden op 22 juni, wordt de maker van het beste idee door de jury beloond met 10.000 euro. De Architect
 • Ootje Oxenaar is overleden. Een vormgever die een prominente rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de vormgeving in Nederland. De Volkskrant, BNO
 • ‘We zeggen steeds dat iets nieuw is, terwijl het eigenlijk oud is. Daar moeten we eens mee ophouden. Trends duren eigenlijk heel lang,’ een opmerkelijk statement van Lidewij Edelkoort tijdens haar Portraits of Fashion seminar. Een verslag van de bijeenkomst. Fashion United

beeldende kunst

 • Rutger Pontzen in De Volkskrant en Janneke Wesseling in NRC zijn eensluidend over de Documenta :  moreel goede bedoelingen, maar zwakke kunst. De Volkskrant, inlog vereist, NRC, inlog vereist
 • De kunst die tijdens Skulptur Projekte in MŸnster te zien is brengt je keer op keer aan het wankelen, schrijft Sandra Smallenburg. NRC, inlog vereist.
 • De Nederlandse inzending voor de 57ste Bi‘nnale van Veneti‘, een project van curator Lucy Cotter en kunstenaar Wendelien van Oldenborgh, wordt in een uitgebreid programma gedeeld met het publiek in Nederland.  O.a.  in Witte de With, Rotterdam  en het Stedelijk Museum Amsterdam zijn er  bijeenkomsten en debatten gewijd aan onderwerpen die zijn te relateren aan de grote kwesties die het project in Veneti‘ opwerpt. Een gesprek met Van Oldenborgh en Cotter over hun motieven. Metropolis M
 • Het Mondriaan Fonds heeft de reacties op Cinema Olanda in binnenlandse en buitenlandse media ge•nventariseerd. Mondriaanfonds
 • Witte de With verandert van 17 juni – 20 augustus in een podium voor groepen en individuen die een inspiratiebron vormden voor Cinema Olanda. Filmmakers, kunstenaars en onderzoekers zijn uitgenodigd om een reeks live evenementen samen te stellen en hun praktijk te presenteren in een opstelling met o.a. film installaties van Wendelien van Oldenborgh. Witte de With
 • Een groep kunstenaars en activisten schrijft een open brief aan Witte de With, waarin wordt  betwijfelt of het kunstencentrum  met een naam die verwijst naar een VOC admiraal kritische arbeid kan verrichten. Metropolis M, Metropolis M, Metropolis M
 • Tijdens het Becoming More evenement stelt het Van Abbemuseum in Eindhoven de vraag hoe kunst een productieve, kritische ruimte kan bieden waar solidariteiten en politieke visies gevormd worden. De vraag die centraal staat is ‘hoe kunnen we (samen) meer worden?’  Van Abbemuseum, Metropolis M
 • Een treinwagon kun je schoonspuiten, de foto van je masterpiece blijft online te bewonderen.  In MU in Eindhoven is te zien hoe kunstenaars graffiti online een tweede leven op het Internet geven. De Volkskrant, inlog vereist
 • De winnaars van de allereerste Nederlandse Portretprijs zijn bekendgemaakt. Het zijn twee schilderijen, Govert van der P. van Frank Leenhouts en Zelfportret met tweelingzus van Irma Braat, en ŽŽn beeldhouwwerk, Portret van mijn vader van Marie-JosŽ Wessels. NRC, inlog vereist
 • De jury van de AICA Oorkonde 2017 heeft 3 tentoonstellingen genomineerd die excelleerden in de periode 2014, 2015 en 2016. De leden van AICA Nederland (Internationale Vereniging van Kunstcritici/Association Internationale des Critiques d’Art) stemmen op de nominatie van hun voorkeur en de bekendmaking van de winnaar vindt plaats in september 2017. AICA
 • Marina Abramovi_, Jeff Koons en Olafur Eliasson hebben gezamenlijk het platform Acute Art opgericht. Doel van dit platform is het produceren en distribueren van hedenaagse kunst in de vorm van Virtual Reality en interactieve technieken. Acute Art ging van start in Stockholm, waar VR-werken van de drie te zien waren. In het najaar van 2017 gaat Acute Art echt van start. 52-insights, Hyperallergic

film en av

 • ‘Schuldig’ wint de Zilveren Nipkowschijf. De jury van tv-critici let bij de Zilveren Nipkowschijf op vakmanschap, authenticiteit en maatschappelijke betekenis. Makers Ester Gould en Sarah Sylbing hebben bewust ingezet op maatschappelijke impact.  ‘Schuldig’ redde een lokale dierenwinkel en leidde tot Kamervragen, maar structurele veranderingen zijn lastiger aan te wijzen. Hoe scoort ‘Schuldig’ een half jaar later op de ladder van maatschappelijke impact? Trouw, De Volkskrant
 • De animatiefilm Loving Vincent beleefde zijn premire op het animatiefestival van Annecy.  Het maakproces is complex. Eerst is de film gedraaid met camera’s en acteurs. Al die filmbeeldjes zijn vervolgens nageschilderd in de stijl van Van Gogh. Die schilderijen zijn gefotografeerd en die foto’s zijn weer aan elkaar gemonteerd. Zeventig schilderijen die gemaakt zijn voor de film worden in het najaar ge‘xposeerd in het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch. Omroep Brabant, Brabants DagbladBrabants Dagblad
 • Late Shift laat de kijker met behulp van een app bepalen wat het lot van de hoofdpersoon op het scherm zal zijn. De film breekt de grenzen van de traditionele film door het publiek de macht te geven over de talloze flexibele verhaallijnen. De eerste interactieve film is op 21 juni in enkele Nederlandse Vue-bioscopen te zien. Eindhovens Dagblad
 • Tulipani van Mike van Diem is de openingsfilm van het Nederlands Film Festival. Filmfestival.nl
 • Unskippable is de grote prijswinnaar van het The 48 Hour Film Project. Adformatie

letteren

 • Wat gebeurt er als je een menselijke auteur in innige samenwerking met een computer een literair verhaal laat schrijven? Leidt dat tot iets unieks? Ronald Giphart gaat samen met een literaire robot van het Meertens Instituut een experiment aan. Bibliotheekblad, De Volkskrant
 • Voor de avantgarde van de twintigste eeuw was het boek een geliefd middel om te experimenteren met de relatie tussen tekst en beeld.  Reden voor de KB om op 29 juni een symposium over de relatie tussen tekst en beeld in moderne Franse kunstenaarsboeken te organiseren. De Collectie Koopman van de KB herbergt namelijk een belangrijke verzameling Franse kunstenaarsboeken. KB
 • Van 21 t/m 24 juni vindt de derde editie van het literaire festival Nieuwe Types plaats in Arnhem. Het festival wordt georganiseerd door literair productiehuis Wintertuin, en onderzoekt vier dagen lang de toekomst van de literatuur. Nieuwe Types wordt geopend met een symposium over Post-Truth Fiction. Er zijn workshops, masterclasses en panels over de toekomst van het schrijverschap. Tijdens de laatste festivalavond treden meerdere jonge schrijvers op en is er ook een podium voor de deelnemers van het Slow Writing Lab. Nieuwe Types
 • HP/De Tijd brengt een rij vergeten meesterwerken uit de Nederlandse literatuur onder de aandacht. Deel 2. De ambassadeurs voor het vergeten boek zijn: Alfred Birney, Marita Mathijsen, Philip Huff, Stella Bergsma, Eppo van Nispen, Gerbrand Bakker en Jan van Mersbergen. HP – De Tijd
 • Judas van Astrid Holleeder is de bestverkochte titel in de Bestverkochte Spannende Boeken Top 60. Judas was al het bestverkochte boek in de CPNB Top 100 over 2016. De top van de lijst met de meest geleende boeken wordt gedomineerd door vrouwelijke auteurs, met als nieuwe binnenkomer op de eerste plaats Saskia Noort met Huidpijn. CPNB

muziek

 • Het Koninklijk Concertgebouworkest investeert graag in de ontwikkeling van excellente jonge musici. Daniele Gatti, de chef-dirigent van het orkest gaat daarom op 28, 29 en 30 juni openbare lessen in dirigeren geven. De masterclasses zijn ook te volgen via een livestream. Er zijn 4 pupillen geselecteerd: Sergey Neller, Valentina Peleggi, Ji_’ Ro_e_ en Dawid Runtz.  Op het programma werken van Mozart, Mahler en Stravinsky. Preludium
 • November Music bestaat dit jaar 25 jaar en heeft onderdelen van het programma bekend gemaakt.  Zo vult de New Yorkse saxofonist en componist John Zorn op 4 november een festivaldag, is er wederom een Bosch Requiem, dit keer van festivalcomponist Anthony Fiumara, met een libretto van DŽsanne van Brederode en een unieke Minimal Music Marathon. Jazzenzo, November Music
 • Met de toevoeging van Harmen Fraanje, Maurice Horsthuis, Ernst Reijseger, Jacques Palinckx en Candy Dulfer is het aantal van 100 gefilmde jazzportretten van toonaangevende Nederlandse jazzmusici bereikt op de website jazzhelden.nl. De site  is een initiatief van het Nederlands Jazz Archief en vertelt het verhaal van de Nederlandse jazz door de muzikanten zelf. Jazzenzo
 • De combinatie tussen westerse elektronische muziek en Afrikaanse of Zuid-Amerikaanse muziek wordt steeds meer vanzelfsprekend. Thump

theater en dans

 • Het kunstenaarsduo Hart van Veen is de eerste winnaar van de Joop Mulder Plak. Deze stimuleringsprijs voor landschaps-cultuurtalent is ingesteld ter ere van het vertrek van Oerol-oprichter Joop Mulder. Het is een stipendium van 10.673 euro, een bedrag dat tijdens de huidige editie van Oerol bijeengebracht is door de festivalbezoekers. Met het geld moet de winnaar nieuw werk ontwikkelen waarin kunst en het Terschellinger landschap verbonden worden. Theaterkrant
 • De voorstellingen DAD van Nasrdin Dchar (Theaterbureau De Mannen, coproductie De Verlichting) en De Vader (Senf Theaterpartners i.s.m. Kik Productions) zijn de grote publieksfavorieten van het afgelopen theaterseizoen, zo blijkt uit een enqute gehouden door het Nederlands Theater Festival. Theaterkrant
 • 2 van de makers waarmee DansBrabant meerjarig samenwerkt zijn genomineerd voor prijzen van de Nederlandse Dansdagen in Maastricht. Sabine Molenaar maakt met Moving Future-collega Connor Schumacher en Shailesh Bahoran kans op de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Maastricht 2017. Guilherme Miotto is met Ryan Djojokarso en Gaia Gonnelli genomineerd voor de Prijs van de Nederlandse Dansdagen Jong Publiek 2017. Nederlandse Dansdagen
 • De Poelifinario wordt uitgereikt aan de theatermaker(s) met het meest indrukwekkende programma van het afgelopen seizoen. De Neerlands Hoop is voor de meest belovende theatermaker(s) met het grootste toekomstperspectief. De VSCD-Cabaretjury heeft de nominaties voor de Cabaretprijzen 2017 bekendgemaakt. VSCD
 • Poppenspeler Trudy Kuyper is overleden. Trouw

kunst in de openbare ruimte

 • De N65 moet de mooiste weg van het land worden. Innovatie en kunst zijn het uitgangspunt. Boomkwekers, ontwerpers en kunstenaars trekken samen op. bkkc, de provincie Noord-Brabant ZLTO e.a. zijn ervoor een partnerschap aangegaan. Brabants Dagblad, bkkc
 • De literaire productie Gaandeweg-Straattaal, van interactive experience designer Jo‘l Vegt en schrijver Marron Das, was te ervaren tijdens het Midsummer Artfest bij Minitopia in ‘s-Hertogenbosch. Het duo heeft verhalen klaargelegd op straat. Het resultaat is een tekstuele straatchoreografie over hoe levens elkaar kruisen terwijl iedereen constant onderweg is. Een co-productie van Wave of Tomorrow en Tilt. Tilt, Brabants Dagblad
 • Na jarenlang onderzoek door ontwerper Samira Boon zijn haar Archi Folds,  textielen vouwstructuren,  toegepast op architectonische schaal in TheatersTilburg. De Architect
 • Het Internationaal Stiltefestval opende 13 juni officieus met het luchtkasteel ‘Albesila’. Een nieuw ontwerp van Architects of Air, een plastic ‘tent’ van 25 bij 50 meter. Het ontwerp heeft tien zilveren eieren met in het dak een verlicht patroon, ge•nspireerd op Arabische symbolen. De eieren zijn met elkaar verbonden door gangen. Omroep BrabantBN-De Stem
 • ‘Sorry for damage done’ is de titel van een fotoboek vol met Eindhovense graffiti. 1600 plaatjes van v——r en na het wegpoetsen. Eindhovens Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Een grote open ruimte vormt het hart van Basisschool Reigerlaan in Eindhoven na de uitbreiding door diederendirrix architectuur & stedenbouw. Het Rijksmonument van architect J.W. Hanrath is gerenoveerd, opnieuw ingedeeld en uitgebreid met een bso, kinderopvang, gymzaal en peuterspeelzaal. De nieuwbouw sluit aan op de bestaande structuur. De Architect
 • Het lichtkunstwerk Breathing Cloud van Dorette Sturm is te zien tijdens het kunst- en technologiefestival FILE 2107 in S‹o Paulo, van 17 juli t/m 3 september. Brabants Dagblad
 • De documentaire ‘Het is waar maar niet hier’ over Dick Verdult is 25 juni te zien in Natlab, Eindhoven. De kunstenaar zal na afloop vragen beantwoorden. Op 11 juli is de film te zien in de Cacaofabriek te Helmond en zal stadskunstenaar Rocco Verdult aanwezig zijn. Eindhovens Dagblad
 • Sanne Rambags is een zangeres die nergens bang voor is,  die het vocale vocabulaire ter discussie stelt, met gedurfde stembuigingen, soms fluisterend, soms neuri‘nd, improviserend en declamerend. Op 14 juni deed ze haar eindexamenconcert in muziekpodium Paradox in Tilburg. Ze is een van de genomineerden voor de Jacques de Leeuwprijs 2017. Een interview. Jazznu
 • Hallo dampkring van Theater Artemis uit ‘s-Hertogenbosch is een locatievoorstelling tijdens Oerol, gemaakt door Liesbeth Swings en Jetse Batelaan.  Zes kinderen van Terschelling zingen een aanklacht tegen de opwarming van de aarde. Swings sprak daarvoor met de kinderen van Terschelling over de klimaatverandering, en liet de teksten van die gesprekken op muziek zetten door componist Keimpe de Jong. De voorstelling is later dit jaar te zien op Festival Boulevard. Theaterkrant, Scenes.nu, Omroep Brabant
 • Afslag Eindhoven speelt klassieker Onder het Melkwoud van Dylan Thomas op Oerol. Mooie po‘tische beelden zijn het in een schemerend landschap vol kwetsbare schepsels, wij mensen.  Afslag Eindhoven maakte een fraaie, ontroerende voorstelling. Theaterkrant
 • Kleine kinderen vinden het leuk om nog eindeloos verstoppertje te spelen als ze eigenlijk naar bed moeten. Alles om dat moment dat de dag echt voorbij is uit te stellen. Dat gegeven wordt uitgewerkt in Andrej Nepanec/Andrew Slapeloos, de nagenoeg woordloze voorstelling voor kijkers vanaf vier jaar van Puppet Theatre Maribor en het Bredase gezelschap De Stilte. Theaterkrant
 • ‘Ga jij maar even op de trap zitten’ – het is misschien de meest uitgedeelde straf in het moderne gezin. Het lijkt ook de aanleiding van de titel van de nieuwe dansvoorstelling voor kinderen van de Stilte, Overtreffende trap, al zal die aan de 4+-doelgroep voorbijgaan. Zoals wel meer in de voorstelling, maar is dat eigenlijk een bezwaar? Theaterkrant
 • De organisatie van Oerol bracht de vormgever Marco Cinevacci van Plastique Fantastique de afgelopen jaren in contact met choreografen Andrea Leine en Harijono Roebana en met de musici van het Stolz Kwartet om samen te werken, resultaat : Loud Shadows / Liquid Events, een geslaagde voorstelling, die plaats vindt in opblaasbare architectuur. Theaterkrant, Mixed Grill

kunstonderwijs

 • Geertje Kil uit Roosendaal maakt een afstudeerfilm over dementie. De film is te zien op de afstudeerexpositie van de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Omroep Brabant
 • In Gemert kun je eind dit jaar rijden over een fietsbrug die uit de 3D-printer komt. Vrijdag 16 juni begonnen medewerkers van de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e) met de klus. Een week lang wordt de brug laagje voor laagje geprint. Omroep Brabant

cultuureducatie en – participatie

 • Uit in totaal 35 aanmeldingen heeft de jury van de Museumeducatie Prijs 2017 vijf lopende projecten en vijf projectplannen geselecteerd om door te gaan naar de volgende ronde. Tot de genomineerde lopende projecten behoren projecten van het Noordbrabants Museum, het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch en het Stedelijk van Abbemuseum. Museumvereniging
 • Software ontwikkelen, 3D-printen, VR of Ar applicaties bedenken, het kan allemaal tijdens de Maker Faire in het Klokgebouw in september in Eindhoven.  Maar het aanbod is divers. Er is net zoveel aandacht voor ‘ouderwetse’ ambachten: solderen, frezen, houtbewerken, zegt RenŽ ParŽ directeur van Eindhoven Maker Faire. e52.nl
 • OBA, HvA, Pakhuis de Zwijger en Waag Society hebben de NSVP / GAK SkiLLLsChallenge 2017 gewonnen met een plan voor een Fellowship programma voor leraren in het kader van Amsterdam Maakplaats 021. Het Fellowship is een trainingsprogramma waarin we leraren de kans geven zich te ontwikkelen in ‘maakonderwijs’, digitale fabricage en 21st century skills. Waag Society

kunstbeoefening

 • Bewoners van het Eindhovense Vonderkwartier voerden delen van de Carmina Burana uit in het Parktheater in hun stad. Goed zingen kunnen ze lang niet allemaal, maar dat geeft niet: saamhorigheid bevorderen in de wijk is het doel. Aanleiding : anderhalf jaar geleden overleed een vrouw in de wijk. Ze lag 2 weken dood in huis voordat iemand het ontdekte. Eindhovens Dagblad
 • In de Tilburgse theatervoorstelling ‘Met open ogen’ spelen drie Bosni‘ veteranen zelf de hoofdrollen. Deze voorstelling over de oorlog en hun thuiskomst, is een productie van Magazijn Theaterproducties uit Tilburg van Lotte Penning. De tekst is geschreven door Boy Jonkergouw. Brabants Dagblad
 • Het eerste Halve Zolen Festival moest een voorproefje worden van wat eens een volwassen meerdaags festival zal zijn, met uitstraling tot ver buiten de Langstraat. Toch is de eerste editie op zondag 25 juni in en rond Waspik voor de organisatie een kluif van formaat. Meer dan 1.000 artiesten doen mee, verdeeld over ruim zestig artistieke groepen. Koren, maar ook straattheater, workshops, dans en cabaret. Brabants Dagblad

erfgoed

 • In 1968 startte de toenmalige minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het programma Experimentele Woningbouw. Doel van het programma was het woningpeil omhoog te brengen en de positie van de architectuur in de volkshuisvesting te verbeteren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat het komende half jaar 80 bijzondere woningbouwprojecten uit de periode na 1965 onderzoeken. Cultureel Erfgoed
 • De publicatie ‘Straatwaarden: in het nieuwe speelveld van maatschappelijke erfgoedpraktijken’ beschrijft een onderzoek naar wat voor waarden in het spel zijn als het om erfgoed & ruimte gaat, wiens waarden dat zijn en hoe je die breder kunt trekken. Plus wat dat zou kunnen betekenen voor het onderwijs en het werkveld. Erfgoedstem
 • Duurzame energiewinning kan een bondgenoot zijn voor het versterken van erfgoed. Deze conclusie wordt vandaag gepresenteerd in het rapport ‘Energielinie’. In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een consortium onder leiding van H+N+S Landschapsarchitecten onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor inpassing van duurzame energiewinning in de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Cultureel Erfgoed
 • Op 11 juni diende het project Moluks Erfgoed een aanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om de sporen van de bestorming van de gekaapte trein bij de Punt de status van beschermd archeologisch rijksmonument te verlenen, gezien het belang van deze gebeurtenis voor de Nederlandse geschiedenis. Moluks Erfgoed
 • De shortlist voor de Brabantse Erfgoedprijs is bekendgemaakt. Uit maar liefst 72 inzendingen heeft een vakjury 8 initiatieven geselecteerd. Gedurende de zomermaanden worden zij uitgenodigd om hun project te presenteren. Erfgoed Brabant
 • De Stichting Tempeliers in Brabant, gevestigd in Alphen, is vastberaden om de vroege middeleeuwen en de Tempeliers te laten herleven in regio de Baronie. Het driejarenplan, mede omarmd door streeknetwerk LandStad De Baronie, voorziet in o.a. een monument, een tentoonstelling, een tijdmachine en een operaBrabants Dagblad
 • Eenentwintig werken van kunstschilder Herman Heijenbrock worden door stichting Vrienden van de kunstschilder Herman Heijenbrock en zijn Erven geschonken aan NEMO. De kunstwerken waren tot voor kort in bruikleen bij Museum Helmond. Heijenbrock was de oprichter van het Museum van den Arbeid, de allereerste voorloper van wat nu NEMO Science Museum is. Museumtijdschrift
 • Met de tentoonstelling Voorbij ijdelheid ‘Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom’ in het Markiezenhof presenteert Bergen op Zoom zich als centrum van zilve
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie