Trends & Ontwikkelingen 20 maart 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 12 maart 2018 presenteerde minister van Engelshoven (OCW) haar visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving‘. In haar brief, maar ook in de presentatie benadrukte de minister dat kunst, cultuur en erfgoed geen doel hoeven te dienen, maar hun eigen intrinsieke waarde hebben. Zij zijn wel van onmisbaar belang voor een open samenleving. Met deze brief geeft de minister een nieuwe, voor de sector verfrissende, wending aan het debat over kunst en cultuur en geeft zij een eerste invulling aan de reeds aangekondigde investeringen van dit kabinet, schrijft Kunsten’92. De belangenorganisatie vindt de brief veelbelovend en zal waar mogelijk graag een bijdrage leveren aan de uitvoering van deze plannen. Kunsten’92
 • Minister van Engelshoven van OCW ziet een duidelijke rol voor de inbreng van 16 regio’s in het nieuwe cultuurbeleid. Hierin kan elke regio zich richten op de inwoners en voorzieningen die passen bij de identiteit van de regio en haar inwoners. De regionale profielen moeten vóór 1 november bij het ministerie binnen zijn. Dat blijkt uit de visiebrief van minister van Engelshoven (OCW) VNG
 • Minister van Engelshoven vraagt in haar brief de regio’s plannen te maken voor het cultuurbeleid van 2021. Ter voorbereiding hierop maakt de werkgroep van het IPO een overzicht van de mogelijkheden, kansen en behoeftes van het culturele aanbod in de verschillende regio’s. Daphne Wassink (voorzitter van de IPO-werkgroep Cultuur): ‘Het is belangrijk nu, aan de voorkant, al mee te denken en aan te geven wat onze wensen zijn. We hopen zo ook van het Rijk erkenning te krijgen voor de verschillen die bestaan tussen de regio’s. In het toekomstig cultuurbeleid voor Nederland zouden de verschillende regio’s evenveel kansen moeten hebben op subsidie.’ IPO
 • Lodewijk Kuiper, beleidsmedewerker Public Affairs, van de Museumvereniging benoemt de voor musea relevante thema’s uit de visiebrief van minister van Engelshoven (OCW). Museumvereniging
 • De Kunstenbond vindt de verdeling van het geld is wat scheef. Er gaat 325 miljoen naar erfgoed en monumenten, maar 80 miljoen, een kwart daarvan, gaat naar de makers en uitvoerende kunstenaars van nu. Daarnaast zegt de bond dat Minister van Engelshoven zich bij het onderwerp ‘arbeidsmarktagenda’ erg afwachtend lijkt op te stellen. Kunstenbond
 • In de visiebrief staan de thema’s uit het regeerakkoord (VVD, CDA, D66, CU) uitgewerkt. Verwacht dus geen ambitieuze vergezichten, schrijft de VNPF. Cultuur heeft volgens de minister ‘in de eerste plaats een eigen, intrinsieke waarde’, waar naast ‘schoonheid en verfijning’ ook plek is voor ‘confrontatie en rauwheid’. De minister benadrukt meermaals dat Nederland een open en internationaal georiënteerde samenleving is. ‘De vereniging somt de belangrijkste voorstellen op. Er komt geen regionale basisinfrastructuur (RIS), zoals de Raad voor Cultuur vorig jaar adviseerde, maar wel regionale profielen. VNPF
 • LKCA is blij met de investeringen in cultuureducatie: in muziekonderwijs, museumbezoek, filmeducatie en jeugdtheater. Minister van Engelshoven (OCW) roept andere overheden op om ook extra te investeren in cultuur. Helaas is de aandacht voor de amateurkunst in de visie zeer beperkt. Aldus LKCA in een reactie op de visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving‘. LKCA
 • Cultuurconnectie is positief over de visiebrief en ziet de nieuwe beleidslijnen als veelbelovend en zal waar mogelijk graag een bijdrage leveren om de branche te verstevigen en te ontwikkelen. De brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk vraagt aandacht voor een aantal zaken. Cultuurconnectie
 • Kunstonderwijs zou zo vanzelfsprekend moeten zijn als taal, rekenen en gymnastiek, gegeven door mensen die daarvoor zijn opgeleid. Daarvoor hebben we iets meer euro’s nodig. Aleid Truijens over de visiebrief van minister van Engelshoven (OCW) De Volkskrant
 • Het nieuwe cultuurbeleid voor de komende jaren in de brief van minister van Engelshoven (OCW) ‘Cultuur in een open samenleving’ biedt kansen voor cultuur in Limburg. Op 30 en 31 maart gaat de minister hierover in gesprek met de Provincie Limburg en de culturele sector. Limburg
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt vragen van de Kamerleden Dik-Faber (CU) en Bergkamp (D66) over het behoud van monumentale kerken. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt een brief aan de Tweede Kamer waarin zij reageert op het verzoek van lid Kwint (SP). Het verzoek gaat over de termijn waarop het kabinet de aangenomen motie over doorverkoop van concertkaartjes uitvoert. Minister van Engelshoven beantwoordt vragen van het Kamerlid Kwint (SP) over het bericht dat de kaarten voor U2 binnen enkele minuten waren uitverkocht. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • Het ministerie van OCW onderzocht via het project Erfgoed Telt of het erfgoedbeleid nog voldoet aan de eisen van de tijd. Uit een verkenning die in dit kader plaatsvond bleek dat er momenteel veel kritische geluiden zijn over de manier waarop gemeenten hun wettelijke taken uitvoeren. De deskundigheid bij gemeenten neemt af, er zijn steeds meer storingen in de communicatie zijn tussen de vele actoren die op lokaal niveau bij de monumentenzorg betrokken zijn. Het gemeentelijk krijgt geen prioriteit, gebeurt ondeskundig en vaak pas nádat een restauratie of opgraving is afgerond. Om de bescherming van monumenten te verbeteren heeft Cor Wijn 5 voorstellen. Erfgoedstem
 • Minister Van Engelshoven trekt 12 miljoen euro uit om archeologische vindplaatsen rond Schokland, een voormalig eiland in de vroegere Zuiderzee, in stand te houden. Deze archeologische resten worden bedreigd door daling van de bodem en agrarische activiteiten. Ook provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder, Flevo-landschap en waterschap Zuiderzeeland dragen samen 14,6 miljoen euro bij aan het project. Rijksoverheid.nl
 • Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op de vragen en opmerkingen van de fracties van CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA bij de midterm review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). Rijksoverheid.nl , Bibliotheekblad
 • Afdeling Filmzaken reageert op het advies van de Raad voor Cultuur inzake de audiovisuele sector in Nederland. Twee zaken vallen op : het advies richt zicht op de producenten van audiovisuele content. ‘Dit is waarschijnlijk ingegeven door de gedachte dat beleid gericht op producenten automatisch de belangen dient van de makers. Helaas is dat niet het geval.’ Een de raad legt de nadruk op gevaren en bedreigingen en niet op de mogelijkheden die grote platforms zoals Netflix kunnen bieden. In de analyse van het advies benadrukt Filmzaken o.m. dat voor het ontstaan van films en televisieprogramma’s de makers belangrijk zijn en dat beleid zich dus niet alleen op producenten zou moeten richten, zeker niet in dit digitale tijdperk. Filmzaken
 • Platform BK en de Kunstenbond reisden met het manifest ‘Geen stad zonder kunst’ naar elf steden en spraken met betrokkenen. De aandachtspunten voor betaalbare werk- en woonruimtes voor kunstenaars in de stad liggen klaar om bij de onderhandelingen van het collegeakkoord gebruikt te worden. De twee organisaties kijken uit naar de resultaten en blijven ook na de gemeenteraadsverkiezingen in gesprek met de lokale fracties. Platform BK
 • Investeren in cultuur is waardevol op zichzelf, ‘een kwestie van beschaving voor iedereen’. Jan Prij (CDA) waarschuwt tegen het instrumentaliseren van cultuurbeleid voor allerlei maatschappelijke beleidsdoelstellingen. Vanuit christendemocratisch perspectief maakt cultuurbeleid het ‘goede leven’ mogelijk, maar kan het niet zelf ontwerpen of opleggen. LKCA
 • De verkiezingen komen steeds dichterbij. Reyer van der Vlies (D66) ziet drie belangrijke opdrachten voor de gemeenten als het gaat om kunst en cultuur. Zoals: geef scholen voldoende financiële armslag, zodat álle kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur. LKCA
 • Het gaat niet goed met veel Centra voor de Kunsten en muziekscholen: ze gaan failliet of sneeuwen onder in grotere organisaties. Ilse Verburgh vraagt zich af wanneer de landelijke infrastructuur voor cultuureducatie definitief door het ijs zakt en geeft het dringende advies: ga rond de gemeenteraadsverkiezingen het gesprek aan en maak heldere keuzes. LKCA
 • Wat zijn de plannen van de grote partijen in de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht met betrekking tot de podiumkunsten? Theaterkrant
 • Een meerderheid van de partijen die deelnemen aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam wil meer geld investeren in kunst en cultuur. De partijen leken het op 12 maart jl. tijdens het Grote Amsterdamse kunst- en cultuurdebat in de OBA op de meeste punten grotendeels eens: meer geld, meer ruimte, kortom meer aandacht voor cultuur. Gijs Scholten van Aschat, voorzitter van de Akademie van Kunsten, opende het debat met een toespraak. Theaterkrant , Amsterdamse Kunstraad , Akademie van Kunsten
 • Het collectief van Rotterdamse kunst en cultuurinstellingen richt zich met een gezamenlijk visiestuk ‘Cultuur draagt de stad in transitie’ tot het gemeentebestuur met het oog op de verkiezingen en de collegevorming. In de visie staan de maatschappelijke uitdagingen voor Rotterdam centraal, alsook een ‘aanbod’ van de bij het Directeurenoverleg aangesloten instellingen aan de stad. De visie is door het Directeurenoverleg opgesteld vanuit de urgentie om de cultuursector en de stad sterker aan elkaar te binden. RRKC
 • De gemeente Nijmegen wil met de renovatie van het Valkhofpark niet meer wachten op een eventuele herbouw van de donjon. Het park is een rijksmonument en dringend aan een opknapbeurt toe. Omroep Gelderland
 • Den Helder raakt nu toch echt het Rob Scholte Museum kwijt. Jarenlang hebben Rob Scholte zelf en de gemeente Den Helder erover getwist, tevergeefs, en uiteindelijk is de gemeente naar de rechter gestapt. De rechter gaf de gemeente gelijk: Scholte en zijn museum moeten binnen dertig dagen weg. De Volkskrant
 • In de gemeente Lochem kunnen monumenteneigenaren sinds kort een beroep doen op een Monumentencoach. Hiermee hoopt de gemeente deze eigenaren ondersteuning te bieden. Monumenten.nl
 • Behalve productiehuizen uit de film- en tv-wereld kunnen sinds maart 2017 ook gezelschappen en bedrijven uit de podiumkunsten een beroep doen op de taxshelter. De uitbreiding van de fiscale gunstmaatregel naar theater, dans en klassieke muziek heeft haar start niet gemist. Vlaamse en Franstalige gezelschappen haalden in 2017 samen 48 miljoen euro op. De Tijd
 • Met het onderzoek CultuurContentement wilden zes koepelorganisaties uit de cultuursector nagaan wat Vlamingen van het cultuuraanbod in hun stad of gemeente vinden. Burgers zijn redelijk tevreden over het cultuurbeleid in hun gemeente, maar ze vragen ook minder betutteling en meer ondersteuning voor eigen initiatieven. Het cultuuraanbod is nog te wit. Lokale besturen moeten ook meer investeren in betaalbare infrastructuur en beter communiceren over de culturele evenementen op hun grondgebied. De resultaten van het onderzoek zijn voorgesteld in het Vlaams Parlement. Er is ook specifiek gekeken naar de bibliotheken. Het Nieuwsblad , VRT , Bibliotheekblad
 • De Europese Commissie wil het crowdfundingplatforms gemakkelijker maken om hun diensten in de hele EU aan te bieden, en zal bedrijven die financiering nodig hebben, betere toegang verlenen tot deze innovatieve vorm van financiering. Europese Commissie

 

noord-brabant

 • Gedeputeerde Staten vragen Provinciale Staten verder om de begroting 2019 aan te vullen met 9 miljoen euro om het fonds en de organisatie Brabant C voort te zetten. Uit een evaluatie van Berenschot blijkt dat Brabant C een efficiënt en effectief instrument is om de beoogde maatschappelijke doelen te realiseren. Mededeling aan Provinciale Staten Evaluatie betreffende fonds Brabant C. De bevindingen en conclusies van de inhoudelijke evaluatie Brabant C en hoe Gedeputeerde Staten met de resultaten van deze evaluatie omgaan. Met 2 bijlagen : Evaluatierapport, Factsheet Brabant C Fonds resultaten 2015-2017. Op de Statendag van 23 maart wordt de evaluatie besproken. Brabant.nl , Brabant.nl , Brabant.nl , Brabant.nl , Brabant.nl
 • Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. In combinatie met bijdragen vanuit de regio wordt hiermee een totale impuls van 370 miljoen euro gerealiseerd. Een onderscheidend voorzieningenniveau, het aantrekken, opleiden en behouden van jong technisch talent en het realiseren van innovaties met maatschappelijke impact zijn de doelstellingen van de investering.
 • Rijksoverheid.nl , Brabant.nl , Eindhoven , Eindhovens Dagblad
 • De provincie Noord-Brabant en gemeente Breda gaan samen werken aan de herontwikkeling van een aantal gebieden in en rond het centrum van Breda, onder de titel Breda Markstad. Doel daarvan is gezamenlijk vorm en inhoud te geven aan meerdere maatschappelijke vraagstukken. De samenwerking tussen gemeente en provincie concentreert zich op meerdere thema’s: economie, energietransitie, transformatie van leegstaand vastgoed, klimaatadaptatie, mobiliteit en sociale innovatie. Brabant.nl
 • BrabantSport krijgt een vestiging in het nieuwe talentencentrum in Breda, dat in 2020 wordt geopend. Op die plek hoopt het samenwerkingscollectief een nog grotere rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van topsport in Brabant. Omroep Brabant , BN – De Stem
 • De provincie Noord-Brabant blijft samenwerken met andere Europese foodregio’s. Brabant.nl
 • Kunstbalie en bkkc, twee Brabantse organisaties die gaan fuseren, zijn blij met nieuwe plek in LocHal Tilburg, straks midden in de stad. Brabants Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda geeft geen toestemming voor de bouw van een grote ondergrondse parkeergarage met zwembad erop achter de monumentale villa Marckendael aan de Duivelsbruglaan in het Ginneken in Breda. De buurt protesteerde fel tegen het bouwplan. BN – De Stem
 • Maurice Spapens (SP) hekelt in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen het ‘rechts liberale afbraakbeleid’ van de afgelopen jaren en stelt daar drie concrete opbouwplannen tegenover. De sociaal maatschappelijke winst zal onbetaalbaar zijn, aldus Spapens. LKCA
 • De Eindhovense wethouder Mary-Ann Schreurs (D66, Cultuur) heeft een dreigbrief gekregen naar aanleiding van het geschil tussen haar en de huurders van de Gabriël Metsulaan 1/1b, ‘Pizza Geert’. De politie is ervan op de hoogte gebracht. Eindhovens Dagblad
 • Cultuurwethouder Huib van Olden was vorige week nog wel zo content met het nieuwe plan voor het Bossche Theater aan de Parade. Na bestudering laat oud-bouwdirecteur Tom van der Ven er geen spaan van heel. Zoals hij eerder ook al voor het inmiddels afgeschoten plan waarschuwde. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg wil meerdere broedplaatsen voor makers met ateliers en podia. Muziekpodium Paradox gaat een opnamestudio met zes repetitieruimtes bouwen boven de concertzaal. De kosten: 385.000 euro, de gemeente draagt 290.000 euro bij. Tilburg heeft besloten het pand NS16 met ateliers, dansstudio’s en een tentoonstellingsruimte te verkopen aan de stichting Ateliers. Koop en opknappen kost stichting Ateliers 800.00 euro, de gemeente legt 300.000 bij. Voorheen waren ateliers voornamelijk voor beeldend kunstenaars, nu zijn er ook meer werkruimten voor muzikanten, dansers en theatermakers. Brabants Dagblad
 • In Tilburg komen ateliers bij, maar gaan er ook weg. Voor kunstenaars die werken in atelierverzamelgebouw Superstedeke aan de Stedekestraat loopt het huurcontract in 2020 af. Eigenaar Van der Weegen wil de voormalige school ontwikkelen. Het gebouw zal gespaard blijven. Waarschijnlijk komen er woningen in. In de school werken zeventien kunstenaars. Drie van hen wonen daar ook. Tilburg , Brabants Dagblad
 • De initiatiefgroep behoud Blauwe Gebouw zag het laatste sprankje hoop vervliegen. De Omgevingscommissie van de gemeente Tilburg wijst het verzoek af om het gebouw van de voormalige sociale dienst alsnog aan te wijzen als monument. Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • De Tilburgse bouwcombinatie Van der Weegen/Heerkens van Bavel is eerste keus om het prestigieuze project MindLabs te ontwikkelen en in eigendom te krijgen. ,,Zij hebben laten zien dat ze het kunnen en dat ze enthousiast zijn”, zegt de Tilburgse wethouder Berend de Vries (D66, Spoorzone). MindLabs wordt een centrum voor onderwijs, onderzoek en ondernemerschap rond journalistiek, interactieve technologieën en ‘human behavior’. Brabants Dagblad
 • Hoe ziet de Spoorzone in Tilburg er over tien jaar uit? Niemand die het echt weet, maar aan de hand van de nieuwe stedenbouwkundige visie schetsen Bogdan & Van Broeck Architecten toch een concreet beeld waar het naar toe gaat. Brabants Dagblad
 • Cultuur en muziek komen bijna niet aan bod in stemwijzers. Welk hokje kan de Tilburgse muziekliefhebber dan het beste invullen op 21 maart? 3voor12/Tilburg heeft de programma’s bekeken. Hoewel de meeste partijen cultuur wel noemen in hun toekomstplannen, komen muziek en podia als 013 maar sporadisch voor. 3voor12.vpro.nl

 

overige brabanste gemeenten

 • De acteur Romijn Conen is de nieuwe cultuurverbinder, eerder ook aangeduid als stadskunstenaar, in Boxtel. Conen werd op 18 maart door wethouder Maruška Lestrade gepresenteerd. Brabants Dagblad
 • De gemeente Boxtel laat twee applicaties voor smartphones ontwikkelen. Er komt een applicatie met foto’s en informatie over de gedichtenpanelen die op tal van plekken in Boxtel geplaatst zijn. De andere bevat informatie over de ongeveer tachtig kunstwerken die in de openbare ruimte te vinden zijn. De gemeente reserveert 4.062 euro om de apps te laten maken en drie jaar te onderhouden. Brabants Dagblad
 • Het bestuur van de Assumptie-stichting, dat is de eigenaar van het kasteel en het park Stapelen in Boxtel, heeft met grote verbazing kennis genomen van de plannen voor ‘Boxtel Binnen de Bruggen’ van de gemeente. Ook verzet het bestuur zich tegen de route NS-station-Stapelen-Sint Lucas en de openbaarheid van het park (niet de openstelling van het park). ,,Dat is namelijk privé-eigendom en dat blijft het.” Brabants Dagblad , Boxtel
 • Het beeld ‘Aankomen’ van Henk Visch keert terug naar Boxtel. De gemeente Boxtel leende het ruim twee jaar uit aan het Noordbrabants Museum. Vanwege een verbouwing in het gemeentehuis kon het daar niet geëxposeerd worden. Nu die voorbij is, heeft Boxtel het beeld en zes ook uitgeleende werken op papier teruggevraagd. Brabants Dagblad
 • Erfgoedvereniging Heemschut is blij met het behaalde resultaat bij het nieuwe bestemmingsplan rondom de Schansstraat in Terheijden. Na verzet deze zomer is in een aangepast bestemmingsplan van de gemeente Drimmelen wel voldoende rekening gehouden met de cultuurhistorische waarden in het oude straatje. Heemschut
 • De Schattelijn moet absoluut behouden blijven als theater en cultureel centrum voor Geertruidenberg. Daar waren alle politieke partijen het over eens tijdens het verkiezingsdebat in het gemeentehuis. Alleen de grote vraag is: moet De Schattelijn gemeentelijk bezit blijven of juist in commerciële handen komen? BN – De Stem
 • De Stichting Cultuur Moerdijk heeft het initiatief tot een onderzoek genomen om de behoeften en noden in de culturele sector in de gemeente Moerdijk in beeld te krijgen. De belangrijkste conclusie: ‘Organisaties in de culturele sector zijn over het algemeen (redelijk) tevreden, maar er is ook sprake van een zekere gelatenheid. Men roeit met de riemen die er zijn.’ BN – De Stem
 • Als het aan de gemeente Moerdijk en de stichting Fort Sabina.nl ligt wordt het Napoleontische fort getransformeerd van ‘West-Brabants best bewaarde geheim’ tot een van de bekendste en bijzondere trekpleisters van Moerdijk en omstreken. De komende tien jaar investeren provincie Noord-Brabant, gemeente en stichting zo’n 4 miljoen euro in het fort. BN – De Stem
 • Geef theater De Schuur in Zevenbergen de status van een echt theater, met de daar bijbehorende inzet van professionele krachten. Die oproep doet de PvdA Moerdijk. BN – De Stem
 • De gemoederen liepen hoog op tijdens een informatieavond in de Citybioscoop in de Brugstraat, waar bioscoopondernemer Lambregts de plannen voor zijn nieuwe bioscoop ontvouwde. De bewoners voelen zich vooral door de Roosdendaalse wethouder Cees Lok geminacht. BN – De Stem
 • Roosendaal onderzoekt of alle kunst-, cultuur- én maatschappelijke verenigingen onder te brengen zijn in één groot verzamelgebouw. Intussen is bekend dat de heemkundekring, de filmclub en de modelspoorbouwvereniging uit Mariadal serieus in gesprek zijn over een verhuizing naar de oude Da Vinci-school aan de Bovendonk. En wethouder Toine Theunis de toneelverenigingen in het Essent-gebouw hoopt onder te brengen in het Cultuurhuis (voorheen De Suite). BN – De Stem , BN – De Stem
 • Blijft-ie staan of gaat hij later dit jaar alsnog tegen de vlakte? De toekomst van de Sint-Petrus’ Bandenkerk in Son is al anderhalf jaar het politiek discussiepunt nummer één in Son en Breugel. En daarmee ook de voornaamste inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eindhovens Dagblad
 • Het Udense college van B en W moet van de gemeenteraad op pad om een locatie in het buitengebied te zoeken voor grootschalige evenementen. Brabants Dagblad
 • De gemeente Veldhoven heeft op 16 maart een intentieverklaring getekend om zich in te zetten voor realisatie van Dutch Mountains, het grootste houten gebouw ter wereld. Eindhovens Dagblad, De Architect
 • Negen serieuze partijen meldden zich met plannen voor dorpshuis Het Klooster in Waalre. Burgemeester Jan Brenninkmeijer noemt ze ‘veelbelovend’. Eindhovens Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • De manier waarop we kunst en cultuur consumeren zal tegen 2030 veranderen. Het rapport Experimental Culture ; a horizon scan, opgesteld in opdracht van de Arts Council England door Nesta, zal de Arts Council ondersteunen bij het opstellen van een nieuwe tienjarenstrategie voor de cultuursector. Het brengt de belangrijkste trends, effecten, uitdagingen en kansen voor de periode 2020-30 in kaart. Arts Council England , Arts Council England
 • Esther Brejaart deed onderzoek naar jonge architectenbureaus in Nederland als student Bouwkunde op de TU Delft. Ze blogt over haalbare verdien- en organisatiemodellen in de architectuur. BNA
 • Het beroep van architect staat onder druk. Dat bleek eens te meer uit het onderzoek, gevoerd door de Vakgroep Sociologie van UGent (Onderzoeksgroep CuDOS) in opdracht van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz, dat de sociaaleconomische positie van designers en architecten in kaart brengt.
 • Om de kwaliteit van het bouwen te bewaken, is een positieve opwaardering van beroep van architect noodzakelijk, schrijft Lucien Denissen, oud-docent aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Knack
 • Alsof de oude rollen van de architect niet meer voldoen is de Branchevereniging van Nederlandse Architecten (BNA) op zoek naar nieuwe rollen. Op 8 februari lichtte de directeur van de BNA, Fred Schoorl, vier toekomstscenario’s toe in Pakhuis De Zwijger. Architect Hans van der Heijden was erbij. Architectenweb
 • De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat agendeert beter aanbesteden architecten. Het kritisch betoog van de BNA over de beperkte toegankelijkheid van overheidsopdrachten voor talent en kleinere bureaus, de wildgroei aan inkoopvoorwaarden en het gebrek aan branche specifieke voorwaarden, werd door de commissie opgepakt. BNA
 • Op 29 maart organiseert bkkc samen met AiR Platform NL, DutchCulture|TransArtists een werkconferentie over het belang van artist-in-residences (air’s) voor de kunstenwereld. Want wat is de artistieke noodzaak en urgentie? bkkc
 • Julienne Tullemans van de Cacaofabriek in Helmond wil de zichtbaarheid van de beeldende kunst vergroten, o.m. bij elke presentatie ook andere zaken aan te bieden, bijvoorbeeld films of muziek die iets te maken hebben met de beeldende kunst. Daarnaast wil het initiatief meer gebruikmaken van de foyer en de buitenruimtes, op het terras en het brugwachtershuisje. Publieksonderzoek en samenwerking met Museum Helmond behoort ook tot de plannen. Eindhovens Dagblad
 • Berustte het vertrek van Beatrix Ruf bij het Stedelijk Museum Amsterdam op een misverstand, of valt haar toch wat te verwijten? De Volkskrant onderzocht het, nadat er recentelijk een nieuwe door Ruf zelf opgestelde lijst met nevenfuncties is toegevoegd aan het jaarverslag van het Stedelijk Museum 2016. Het officiële onderzoek laat op zich wachten. De Volkskrant , De Volkskrant, inlog vereist
 • In het licht van het afnemend galeriebezoek en de stijgende kosten voor beurzen, investeren galeries steeds in hun digitale aanwezigheid. Het aandeel van online kunst kopen is nog relatief laag, maar het Internet, is volgens een rapport van TEFAF uit 2017, steeds meer, na de kunstbeurzen, de plaats om nieuwe klanten te ontmoeten. Een klein onderzoek van ArtNet News bevestigt dit. ArtNet News
 • Gesprek met Marc Spiegler, directeur van Art Basel, de kunstbeurs die al tien jaar zijn stempel drukt op de markt voor hedendaagse kunst. ArtNet News
 • Het leeuwendeel van de promotie op TVOD in Europa gaat naar Amerikaanse producties. De 10 films die de meeste promotie kregen profiteerden van 32% van alle promotionele ruimte. Enige conclusies uit een recent rapport van de European Audiovisual Observatory ‘The visibility of films and TV content on VOD’. European Audiovisual Observatory
 • PVOD, oftewel Premium Video on Demand, gaat er niet komen. Althans niet dit jaar. Dat beweert Adam Aron, de hoogste baas van AMC, de grootste bioscooponderneming in de V.S. Premium Video on Demand is het model waar enkele Amerikaanse filmstudio’s hun zinnen op hebben gezet om de filmmarkt te stimuleren. Het is een model waarbij films al zeventien dagen na de bioscooppremière beschikbaar komen om thuis te bekijken. Holland Film Nieuws
 • De populairste NPO tv-serie van dit moment, maar ook andere afleveringen van Penoza, Boer zoekt Vrouw en Smeris zijn te vinden onder de kanaalnamen ‘NPO 3 gemist’, ‘Gids TV’, ‘DutchTV’. Deze kanalen hebben overigens niets te doen met de publieke omroep, maar zijn van illegale uploaders, die hiermee reclame-inkomsten genereren. Tot op heden doet de publieke omroep nauwelijks iets tegen deze overtredingen. Spreekbuis
 • De Advocaat-generaal heeft de Hoge Raad geadviseerd het arrest van het gerechtshof Den Haag inzake de blokkering van The Pirate Bay te vernietigen. Doorgaans wordt dit advies ook overgenomen. Entertainment Business
 • De partijen die betrokken zijn bij het uitlenen van e-books via de landelijke digitale bibliotheek van de Koninklijke Bibliotheek (KB) zijn het nog niet eens geworden over de vraag wat het beste model is voor deze activiteit: uitlenen volgens een verbeterd model van ‘one copy, multiple users’ zonder dat er sprake is van toepassing van betalen van leenrecht (het huidige model) of een model waarbij naast of in plaats van dit model (ook) sprake is van toepassing van leenrecht, conform de uitspraak van 10 november 2016 van het Europese Hof hierover, alleen geldend voor ‘one copy, one user’. Bibliotheekblad , VOB
 • Infographic Boekenweek: Een letterfeest in cijfers. Cultuurindex
 • In deze Boekenweek veert de verkoop op, maar in de rest van het jaar hebben veel boekhandels het zwaar. Boekhandel Van Piere in Eindhoven presteert echter bovengemiddeld goed. Eindhovens Dagblad
 • YouTube gaat een betaalde muziekstreamingdienst uitrollen. Dat heeft Lyor Cohen, de Global Head of Music van YouTube, bevestigd tijdens een keynote op South by Southwest. YouTube introduceert een abonnementsmodel. Maar zitten muziekliefhebbers daarop te wachten? Moet men dadelijk betalen om muziek te luisteren via de videoservice? 3voor12.vpro.nl , Entertainment Business
 • Operarecensent Olivier Keegel en de Vlaamse website Opera Gazet, waar hij aan verbonden is, krijgen voortaan geen perskaartjes meer voor producties van De Nationale Opera. Ook wordt Keegel niet langer uitgenodigd voor persbijeenkomsten. Directe aanleiding is een kritisch opiniestuk dat Keegel over het aankomend seizoen van het gezelschap schreef, dat Het Parool eind februari publiceerde. Theaterkrant
 • GUTS Tickets heeft op het festival South by Southwest de New Dutch Wave Startup Competition gewonnen. Door de winst mag GUTS Tickets zich in september presenteren aan investeerders op de Amsterdam Capital Week, is te lezen op het blog van GUTS. Aan de competitie deden tien start-ups mee. GUTS heeft in oktober een cryptovaluta ontwikkeld die gebruikmaakt van blockchaintechnologie. Volgens het Amsterdamse bedrijf is fraude en het doorverkopen van tickets voor woekerprijzen daardoor niet meer mogelijk. Entertainment Business
 • Ervoor zorgen dat het theater weer midden in de maatschappij staat. Dat is kort door de bocht de taak van nieuwe theaterprogrammeur Lobke van der Sanden. Namens theater De Lievekamp in Oss runt zij het project ‘Theater van de Stad’. Brabants Dagblad

Cultuurmarketing

 • De vierde Nationale Museumweek, van 9 t/m 15 april, heeft als thema “Ontdek samen ons échte goud. Dichterbij dan je denkt!”. Deze editie staat het verrassen van nieuwe groepen centraal. Qua programmering is er daarom veel toegevoegd om de verbinding met die groepen die weinig tot nooit in musea komen mogelijk te maken. Museumvereniging , Nationale Museumweek
 • “Hoe brengen we twee zeer verschillende werelden bij elkaar?” dat werd een uitgangspunt voor de programmeurs van voormalig poppodium Tivoli en voormalig muziekcentrum Vredenburg na de opening van TivoliVredenburg in 2014. Daarbij stonden zij ook nog voor de vraag hoe zij een jonger publiek enthousiast kunnen maken voor klassieke muziek. Dit zonder de oorspronkelijke werken geweld aan te doen. Het antwoord: Pieces of Tomorrow. Symfonische muziek in volle glorie, ingepakt als popconcert. TivoliVredenburg werd met Pieces of Tomorrow genomineerd voor de Cultuurmarketing Awards 2017. Lieke Timmermans (teamleider marketing en communicatie) en Eva Huisman (marketing klassiek) lichten het programma nader toe. Cultuurmarketing
 • We Are Public hoopt in de campagneperiode in maart en april meer dan 500 leden te werven in Leiden. Als dat lukt, gaat het cultuurinitiatief 1 mei echt van start. Leidsch Dagblad

Financiering

 • Het jaarverslag 2017 van het Mondriaan Fonds is verschenen. Met 220 pagina’s aan interviews, beelden, cijfers en andere resultaten schetst het een grote rijkdom aan kunst en erfgoed. Directeur Birgit Donker blogt erover. Mondriaan Fonds , Mondriaan Fonds
 • In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlands Filmfonds participeren beide fondsen jaarlijks in speelfilmprojecten, animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd. In de eerste ronde van 2018 zijn 3 Nederlands en 3 Vlaamse projecten ondersteund. Filmfonds
 • Het jaarverslag van het Filmfonds over 2017 is verschenen. Over de activiteiten van het Fonds vanuit de beleidsprioriteiten: talentontwikkeling, innovatie, internationalisering en professionalisering. Filmfonds
  Op de Leipziger Buchmesse en het gelijktijdige festival Leipzig Liest staat de Nederlandstalige literatuur in de spotlight. Van 15 t/m 18 maart werken striptekenaars en illustratoren live in het Atelier Parade, geven meer dan tien Nederlandse en Vlaamse auteurs lezingen, en er is veel aandacht voor digitale literatuur: het boekenvak en het publiek kunnen op de beurs kennismaken met drie literaire apps en een VR-installatie. Letterenfonds
 • Van 16 t/m 19 maart 2018 wordt de Nederlandstalige literatuur gepresenteerd op Livre Paris, Frankrijks grootste boekenbeurs. Meer dan tien Nederlandse en Vlaamse auteurs treden op verschillende podia op, striptekenaars en illustratoren werken drie dagen lang live in het Atelier Parade. Letterenfonds
 • In het jaarverslag 2017 verantwoordt het Fonds Podiumkunsten de bestedingen van het subsidiebudget. Ook laten het fonds zien of en hoe de huidige subsidieregelingen positief bijdragen aan de missie van het Fonds Podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten
 • Cultuur Eindhoven publiceert het overzicht van de aanvragen van de PLUS-projecten binnen ronde 2, 2018. De stichting heeft in totaal 11 aanvragen ontvangen. Cultuur Eindhoven
 • Dit jaar wordt tijdens de iktoon-maand voor het eerst de BNG Bank Cultuurparticipatieprijs uitgereikt aan de gemeente die zich het meest onderscheidt op het gebied van cultuurparticipatie. Met projecten, organisaties of initiatieven die een bijzondere of stimulerende rol vervullen in hun omgeving en die aansluiten bij het gemeentelijk beleid. De prijs zet goede voorbeelden van gemeenten en projecten die dit stimuleren in de spotlights. De winnende gemeente ontvangt € 15.000,- en het predicaat Beste Cultuurparticipatie Gemeente van Nederland. Aanmelden kan tot 15 april 2018. iktoon
 • De bijzonder hoogleraren namens het LKCA, Hester Dibbits en Evert Bisschop Boele, ontvangen beide een KIEM-beurs van het NWO. Dibbits ontwikkelt een toolkit voor professionals en academici in cultureel erfgoed. Bisschop Boele onderzoekt de invloed van creatieve industrie op innovatie en inclusiviteit in de Rotterdamse buurt Cool-Zuid. LKCA
 • De Europese Commissie is op zoek naar een organisatie of consortium die de nieuwe Europese muziekprijs 2018 – 2021 gaat organiseren. De deadline voor het indienen van voorstellen is 21 april 2018. Met de prijs wil de Europese Commissie opkomende artiesten ondersteunen en tevens het genre Europese populaire en hedendaagse muziek promoten. De prijs is de opvolger van de European Border Breakers Awards (EBBA’s), die al sinds 2009 uitgereikt worden in Groningen tijdens Eurosonic Noorderslag. Creative Europe Desk
 • In Afrika worden mensen met albinisme verstoten door familie, opgejaagd en zelfs vermoord. Door een heersend bijgeloof, denken veel Afrikanen dat de lichaamsdelen van albino’s een helende werking hebben. AKV|St.Joost student Almicheal Fraay is bezig met een documentaire over kinderen met albinisme die gedwongen in een noodopvangcentrum verblijven in Tanzania. Hij is aan het crowdfunden voor zijn filmproject Tribe of ghosts op Cinecrowd. Punt.avans
 • Reisorganisatie TUI gaat de campagne Spannende Boeken Weken van CPNB sponsoren. Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • ‘Veel architectenbureaus zijn nog steeds georganiseerd rond één persoon met een visie die aan het roer staat en overwegend het werk binnenhaalt. De cultuur van de sterarchitect is daar een uitvloeisel van. Deze cultuur staat duidelijk onder druk en dit zal er ongetwijfeld toe leiden dat bureaus anders georganiseerd gaan worden.’ Harm Tilman in zijn blog n.a.v. de beschuldigingen van architect Richard Meier van seksuele intimidatie. De Architect
 • Roeland Dudal van AWB (Architecture Workroom Brussels) gaf in februari een gastcollege aan de UHasselt. AWB is in Nederland vooral bekend als een van de curatoren van IABR 2018+2020 – The Missing Link, en van hun visionaire voorstel voor de ontwikkeling van Brabant-Stad. Over de architectuur van de actualiteit. Archined
 • De Mount Herzl Memorial Hall, ‘de Herdenkingshal van de Gevallenen van Israel’, is ten dele ingegraven in Mount Herzl. Architect Daniel Libeskind was in het land om het eerste prototype van zijn Amsterdamse Holocaustmonument te bekijken. Het blijkt dat architectuur een belangrijke schakel is in het fysiek maken van herinneringen, en zelfs in het behoud ervan. Wiegert & Kaj, het creatieve duo achter architectuurlabel Namelok, blogt erover. De Architect
 • Ben van Berkel (UNStudio) heeft een technologie-startup en innovatieplatform voor de gebouwde omgeving opgericht. UNSense onderzoekt en ontwikkelt nieuwe technologische oplossingen die specifiek zijn ontworpen voor steden, gebouwen en interieurs. Het doel is om architectuur menselijker te maken, stelt UNStudio. Architectenweb , Dezeen
 • In de avonden van 20 en 21 maart worden twee bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de prijsvraag Brood en Spelen. Met deze prijsvraag, die op initiatief van het College van Rijksadviseurs is uitgeschreven, krijgen de mensen die werken en leven op de zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland de kans hun ideeën over de vernieuwing van het platteland te concretiseren. Architectuur Lokaal
 • Dat braakliggende terreinen zich prima lenen voor tijdelijke stedenbouw bewijst woonlab Minitopia, zo menen de initiatiefnemers. Bijna twee jaar lang diende het voormalige GGD-terrein in ‘s-Hertogenbosch als proeftuin voor alternatieve woonvormen. In april moeten de Minitopianen vertrekken omdat woningcorporatie Zayaz, de eigenaar van de grond, er appartementen gaat bouwen. Op bedrijventerrein De Poeldonk krijgt het experiment een grootschaliger vervolg. Cobouw
 • Alle inzendingen voor de wedstrijd Beste Gebouw van het Jaar. Op 18 mei worden de vier categoriewinnaars, de overallwinnaar en de winnaar van de publieksprijs bekendgemaakt. BNA
 • Dit jaar zijn er in totaal 67 projecten ingezonden voor de NRP Gulden Feniks 2018. In de categorie gebiedstransformaties kwamen 10 inzendingen binnen, voor transformatie zijn er 31 projecten ingezonden en in de categorie renovatie ontving de jury 26 projecten ter beoordeling. Alle ingezonden projecten die voldoen aan de criteria en voorwaarden dingen mee naar een felbegeerde NRP Gulden Feniks. Alle inzendingen zijn te zien. NRP Gulden Feniks
 • Een forse verstedelijkingopgave, de mobiliteit die daarmee samenhangt, een ingrijpende energietransitie van de gebouwde omgeving en de aanpassing ons land aan de klimaatverandering: in de “Nationale Omgevingsvisie” komen al deze en nog andere kwesties samen. De nationale politiek moet de koers tot 2050 uitzetten. Emeritus Praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft Friso de Zeeuw over hoe de Nationale Omgevingsvisie een succes kan worden. Gebieds-ontwikkeling.nu
 • Zes grote textielen komen straks te hangen in de glazen LocHal die de bibliotheek, Seats2Meet, de Kunstbalie en Bkkc gaan delen. Vijftien meter hoog en 45 breed kunnen ze aan rails elektrisch worden open- en dichtgevouwen. Zo worden naar gelang het gewenste gebruik ruimtes afgeschermd en ingedeeld. De doeken reguleren tevens het geluid, dienen als zonwering of om beelden op te projecteren. Civic Architects, Braaksma & Roos en Inside Outside wonnen in 2014 de opdracht voor de restauratie voor de LocHal. De realisatie van de doeken is in handen van Inside Outside (ontwerp) en het Textiellab van het TextielMuseum (ontwikkeling en productie). Brabants Dagblad

 

beeldende kunst

 • ‘In onze huidige samenleving is yang namelijk alom vertegenwoordigd, maar wordt er op yin vooral neergekeken. Onze levens zijn druk. Ze worden getypeerd door constante beweging. Meer is beter en vooruitgang is succes. Yin kwaliteiten zoals passiviteit, stilstaan en twijfelen, haar voedende en herstellende aard, het terugtrekken en de nadruk op het cyclische en het collectieve worden vanuit deze yang-optiek gezien als negatief, inferieur, slecht of zwak’ Debbie Broekers schrijft naar aanleiding van de publicatie Facing Value: Radical Perspectives from the arts, waarin het begrip ‘waarde’ opnieuw wordt onderzocht, over yin, waarbij ze beroep doet op sf auteur Ursula Le Guin, die opperde: ‘Perhaps in order to be able to write an utopia we need to think yinly.’ Metropolis M
 • Een leven zonder digitale middelen is ondenkbaar geworden, ook in de kunst. Nadine Roestenburg schreef er een onderhoudend en inzichtelijk boek over: Van meme tot mainstream; internetkunst, esthetiek en offline luxe in een postdigitale wereld, met opvallend veel informatie die de doorsnee kunstliefhebber niet zal kennen. Domeniek Ruyters sprak met Nadine Roestenburg over de verlokkingen en gevaren van een leven met en in het netwerk. Metropolis M
 • Verslag van ‘Het Grote Kunstdebat’, onderdeel van het GROUND Festival, eendaags festival voor grensverleggende kunst, kennis, vormgeving en muziek in ’s-Gravenhage, dat aanvangt met twee korte TEDtalk-achtige ‘lezingen’ van Maarten Doorman en Tinkebell over engagement, gevolgd door een groepsdiscussie. Jegensentevens
 • Op uitnodiging van het Mama Cash Feminist Festival zijn de twee Guerrilla Girls op Internationale Vrouwendag naar Amsterdam gekomen om in het Stedelijk Museum te vertellen over hun strategieën. ‘Piemels tellen’, zo omschrijven ze hun aanpak in het kort. Door te turven hoeveel vrouwen en hoeveel mannen meedoen aan belangrijke tentoonstellingen, laten ze zien dat er in de kunstwereld nog altijd veel ongelijkheid tussen de seksen bestaat. NRC
 • Meer dan tien jaar geleden had ie een droom en eind deze maand komt die uit: de tentoonstelling met werk van Chagall, Lissitzky en Malevitsj wordt geopend. Niet in ‘zijn’ Van Abbemuseum in Eindhoven, maar de alternatieve locatie mag er wezen: het wereldberoemde Centre Pompidou in Parijs opent 28 maart haar deuren voor de expositie die Willem-Jan Renders heeft bedacht. Eindhovens Dagblad
 • Het Noordbrabants Museum toont hedendaagse Chinese kunst uit de collectie van verzamelaar Uli Sigg. De tentoonstelling is in drie hoofdstukken opgedeeld: traditie, spiritualiteit en politiek. Conservator Hans November moest zich zelf ook even inlezen voordat hij wist hoe hij de selectie zou maken: Sigg heeft zo’n 2300 kunstwerken, uit alle hoeken van de Chinese kunstwereld. De keus maakte November uiteindelijk op z’n gevoel, met verrassing en schoonheid als belangrijkste criteria. Trouw

 

film en av

 • LGBT-organisaties hebben de afgelopen weken in diverse media benadrukt dat zichtbaarheid van homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders essentieel is om tot acceptatie te komen. Film hoort daar zeker ook bij. Maar in de Nederlandse film is dat nog niet zichtbaar, in tegenstelling tot een groot aantal recente buitenlandse producties. HP – De Tijd
 • Go short, het grootste korte filmfestival van Nederland bestaat 10 jaar. Een gesprek met festivaldirecteur Kirsten Ruber over het belang van shorts, talentontwikkeling en liefdesverdriet.
 • Go Short vindt van 11 t/m 15 april plaats in Nijmegen. Cineville
 • Cinedans, het internationaal dans-, film- en mediafestival, bestaat 15 jaar. Een gesprek met festivaldirecteur Martine Dekker : ‘De nieuwe generatie houdt zich helemaal niet aan de afbakening tussen de kunsten. Dat is voor een festival als Cinedans heel leuk en interessant.’ Cinedans omarmt de maatschappelijke rol van dans met eerlijke en ontroerende portretten, schrijft De Volkskrant. Cultureel persbureau , De Volkskrant
 • Boer Peer, een documentaire van regisseur Daan Jongbloed en geproduceerd door Frank van Osch films, ’s-Hertogenbosch is genomineerd voor een NL Award in de categorie documentaires.
 • De NL Awards zijn de jaarlijkse onderscheidingen voor de beste programma’s van de regionale omroepen. De documentaire is gemaakt in het kader van de Brabantse Beauties. Omroep Brabant , NL Awards
 • De nominaties voor de DirectorsNL Awards 2018 zijn bekend. Deze regisseurs hebben, volgens DDG-leden en VEVAM aangeslotenen, de meest opmerkelijke regieprestaties van 2017 geleverd. DDG
 • De Nederlandse vak prijzen voor scenarioschrijvers, de Zilveren Krulstaarten zijn uitgereikt. Bram Fischer , geschreven door Jean van de Velde, won de prijs voor beste film. Martin van Waardenberg werd bekroond met de prijs voor Beste televisieserie voor Het geheime dagboek van Hendrik Groen. Ashar Medina was de winnaar in de categorie beste Korte film voor Jungle. De winnaars van de Zilveren Krulstaarten worden gekozen door de leden van het Netwerk Scenarioschrijvers. Auteursbond
 • De Zilveren Pen wordt jaarlijks door het Netwerk Scenarioschrijvers toegekend aan een persoon of instelling die zich op een bijzondere manier heeft onderscheiden in het zichtbaar maken van scenarioschrijvers. Dit jaar ging deze prijs naar de website Afdeling Filmzaken, die filmnieuws en filmbeleid kritisch volgt. Filmzaken
 • Nieuwe filmers organiseert op 29 maart in De Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch een avond met vertoningen van ‘’Bossche’’ films. Verkadefabriek
 • Grote bedrijven investeren in Virtual Reality en startups komen over al op. Maar wat is VR eigenlijk en wat is de toekomst? NPO Focus

 

letteren

 • Schrijvers als Suzanne Rethans, Henk van Straten en Elke Geurts schrijven erg openhartig over het stuklopen van hun relatie. Sander Bax laat zien dat hier een fundamenteel mechanisme van de hedendaagse literaire mediacultuur aan ten grondslag ligt. Diggit magazine
 • Schrijfster Lieke Marsman was een weekje in Tilburg. Ze sprak alle dagen met inwoners van Tilburg over hun stad. De auteur is gast van literair festival Tilt en als ze straks weer thuis is in Amsterdam schrijft ze een gedicht op basis van haar ervaringen in Tilburg. Brabants Dagblad
 • De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2018 toegekend aan Lize Spit voor haar roman Het smelt. Deze in 1925 ingestelde prijs is in de taal van het reglement een ‘prijs van aanmoediging’, tegenwoordig ook wel ‘stimuleringsprijs’ genoemd. Hij wordt ieder jaar uitgereikt, afwisselend in de categorieën poëzie en proza, aan een schrijver van wie in de voorgaande jaren haar/zijn eerste of eerste twee publicaties zijn verschenen. De prijs bestaat uit een ‘object’ en 7.500 euro. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • De Ida Gerhardt Poëzieprijs 2018 is postuum toegekend aan Menno Wigman, voor zijn bundel Slordig met geluk. Wigman overleed op 1 februari. De Volkskrant
 • Auke Hulst wordt gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hulst geeft dit najaar drie lezingen een openbaar interview met hoogleraar moderne letterkunde Mathijs Sanders en een aantal werkcolleges. Onder de noemer ‘zwemmen in brak water’, zal Hulst zich buigen over grensgebieden in de literatuur. RUG
 • Martin Michael Driessen heeft de literaire jongerenprijs Inktaap 2018 gewonnen voor zijn verhalenbundel Rivieren. Bijna 900 juryleden brachten hun stem uit en kozen Rivieren als winnaar. Schrijver Jeroen Olyslaegers heeft de literaire jongerenprijs De Inktvinger gewonnen voor zijn roman Wil. Honderden Vlaamse scholieren kozen Wil aan als hun favoriete boek van het afgelopen jaar, voor De tolk van Java van Alfred Birney en Rivieren van Martin Michael Driessen. De Intkvinger is in Vlaanderen de geestelijke opvolger van De Inktaap, een prijs die door scholieren in het hele Nederlandse taalgebied werd uitgereikt. Inktaap , De Morgen
 • Precieze cijfers over het aantal “amateurboeken” dat wordt uitgegeven, zijn er niet. Wel is duidelijk dat de oplages van deze boeken zeer klein zijn: de helft van de boekenomzet in 2017 is afkomstig van de verkoop van 2 procent van alle beschikbare titels, blijkt uit cijfers van de KVB Boekwerk Monitor. Dat betekent dat de andere helft van de verkochte boeken bestaat uit de overige 98 procent. Waar komt die schrijfdrang vandaan en waarom zoveel aspirant-schrijvers denken het in zich te hebben om een bestseller te produceren? NU.nl
 • Uitgeverijen krijgen dagelijks ongevraagd manuscripten toegestuurd. Vragen aan vijf redacteuren van uitgeverijen waar zij op letten en wat auteurs die ze insturen moeten vermijden. vice

 

muziek

 • Zanger Bruno Mars heeft volgens een Amerikaanse activiste niet de juiste kleur om zich ‘zwarte muziek’ toe te eigenen. Trouw

 

theater en dans

 • Standplaats Utrecht is op 14 maart gelanceerd, een nieuw ontwikkelingsplatform dat talentvolle theatermakers met een tweejarig traject begeleid vanuit een vaste thuisbasis op Fort Blauwkapel in Utrecht. Het platform zet in op artistieke ontwikkeling, ontmoeting met andere makers en verbinding met de stad. Een initiatief van Het Huis Utrecht, Theater Utrecht, SPRING Performing Arts Festival, DOX en Het Filiaal in samenwerking met SWK030. Het project gaat aankomend seizoen van start en wordt de eerste drie jaar als pilot financieel ondersteund door de gemeente Utrecht. Theaterkrant
 • De Troffel 2018 van het Festival Cement is gewonnen door Siona Houthuys en Berten Vanderbruggen. De Troffel is de stimuleringsprijs van Festival Cement die jaarlijks wordt uitgereikt aan het beste concept voor een voorstelling, performance of tekst van een beginnend maker. Op 19 maart pitchten de genomineerde makers hun plannen tijdens Festival Cement. De Troffel is een prijs van € 7.500 waarmee jonge theatermakers financiële ondersteuning krijgen om hun winnende projectplan verder uit te werken. Ook ontvangt de winnaar de uitnodiging om de voortgang of realisatie van zijn of haar plan te tonen tijdens Festival Cement 2019. Festival Cement , Theaterkrant
 • Festival Cement in ’s-Hertogenbosch biedt consequent louter ruimte biedt aan jonge theatermakers. ,,Er zijn heel veel makers die terugkeren naar een uitgepuurdheid van één beeld. Mogelijk een reactie van een generatie makers op het voortrazen van deze tijd. Er zijn vrij veel rustige contemplatieve voorstellingen. Het verlangen naar rust en eerlijkheid is een groot thema.” Nog t/m 24 maart. Brabants Dagblad
 • Operadagen Rotterdam brengt dit jaar meer dan honderd voorstellingen. Er zijn wereldpremières, buitenlandse producties die voor het eerst Nederland aandoen en voorstellingen die al eerder in ons land te zien waren. Operadagen Rotterdam is toe aan zijn dertiende editie. Het festival voor opera en muziektheater kiest steeds voor vier jaar een overkoepelend motto. Momenteel is dat ‘Lost & Found’, dat een “grensverleggende zoektocht” moet worden. Dit jaar, het tweede in de reeks ‘Lost & Found’, heeft als thema ‘Heldenmoed’. Artistiek directeur Guy Coolen over het festivalthema en de programmering. Opera magazine , Opera magazine
 • Veel, heel veel te zien dit seizoen: dansvoorstellingen gemaakt door uitsluitend vrouwen die ook nog eens gaan over wat vrouwen bezighoudt. Toeval of tijdgeest? De Volkskrant vroeg vier choreografen naar hun afwegingen. De Oostenrijkse choreografe Oneka von Schrader maakt een voorstelling over „de helende kracht van de vagina” te maken De Volkskrant , inlog vereist, NRC , inlog vereist
 • Choreograaf Medhi Walerski, onder andere bekend van het Nederlands Dans Theater (NDT), heeft bekend gemaakt zich terug te trekken uit het triple bill programma Femmes van Les Grand Ballet Canadien uit Montreal, na commotie rondom de afwezigheid van vrouwelijke choreografen in dit programma. Walerski verklaart sterk achter een meer zichtbare aanwezigheid van vrouwelijke choreografen te staan. Om zijn punt te maken stapt hij uit het programma. Dans magazine
 • Toen ze de eerste keer kanker kreeg stroomden de kaartjes binnen. Nu zit theaterdocent en -maker Kitty Trepels van Mil (1963) in een ‘palliatief traject’ en nemen collega’s die normaliter de lift namen schielijk de trap als ze eraan komt. Ze maakte er een cabaretvoorstelling over. Trouw

kunst in de openbare ruimte

 • Eerste gedicht van poëzieroute in Son onthuld. De acht korte gedichtjes die de jury van het project Gedichten in het Groen – naar een idee van schrijfster Yvonne Mulder – heeft uitgekozen komen op de mooiste plekjes in het dorp te staan. Eindhovens Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De door Reset architecture uit ’s-Hertogenbosch ontworpen verbouwing van het gemeentehuis van Geldrop-Mierlo gaat van start. Het gebouw wordt uitgebreid met een multifunctioneel vergadercentrum. burobas interieurarchitecten uit Eindhoven tekent voor het renovatie-ontwerp van de kantoorvleugels. Aanleiding voor de verbouwing is een toename van de ruimtebehoefte door de decentralisatie van overheidstaken en de afwezigheid van een raadzaal en goede vergaderfaciliteiten voor ambtelijk gebruik. De Architect
 • In opdracht van Ridge Care Invest en de Blueprint Group werkt Buro013 Architecten aan een ambitieus plan om de Margarita Maria Alacoque te transformeren. In de kerk zelf komen 26 zorgappartementen voor dementerende ouderen en mensen met somatische problematiek. De pastorie wordt bestemd voor kortdurende zorg, bij voorbeeld voor mensen die na een heup- of knieoperatie moeten revalideren alvorens ze weer naar huis kunnen. Brabants Dagblad
 • IKEA en de Nederlandse ontwerper Piet Hein Eek hebben een serie meubels en huisraad gemaakt die onvolkomenheden laat zien in plaats van ze te verbergen. Het is de tweede samenwerking van de Eindhovense ontwerper met IKEA. Dezeen
 • Ruimtelijk vormgever Gerard van den Berg, kunsthistoricus Rebecca Nelemans en Jos Wilbrink, adviseur kunst in openbare ruimte, ervoor om het lichtwerk OPENERLIEVERMOOIER van kunstenaar Sef Peeters uit 2002 alsnog te realiseren. Praktische bezwaren en nieuwe ontwikkelingen in het gebied rondom de Claudius Prinsenlaan in Breda vormden een kink in de kabel van de plannen van gemeente Breda met dit beeld van Sef Peeters. BLASt
 • Jenny van den Broeke won wereldwijd prijzen met haar documentaire Blinde Liefde en stort zich sinds een paar jaar op virtual reality. Zoals recentelijk met de installatie Ver Binnen, over de belevingswereld van iemand met schizofrenie. bkkc
 • Interview met de Bredase auteur Gert-Jan van den Bemd over zijn debuutroman ‘De verkeerde vriend’ die als thema aantrekkingskracht en niet-uitgesproken verlangen heeft. Gaykrant
 • Het favoriete boek van Ingrid Oonincx. Oonincx is niet alleen marketing- en communicatieconsultant bij Fontys Academy for Creative Industries, maar zelf ook schrijfster van thrillers. bron.fontys
 • Componist, dirigent en arrangeur Harry van Hoof werd 75 jaar. De Eindhovenaar drukte een enorme stempel op de Nederlandse muziek. Eindhovens Dagblad
 • Eindhovense dj/vocaliste Bagdaddy brengt een alternatieve mix van dance en hiphop met oriëntaalse invloeden, onder meer uit Irak, zoals in Insaan Insane, de enige track die ze tot nu toe (online) heeft uitgebracht. Eindhovens Dagblad
 • Coverband Present Danger ook succesvol in het buitenland, en ook met eigen nummers. Brabants Dagblad
 • Singer-songwriter Art Felixx uit Tilburg brengt zijn nieuwe single River uit bij Monthly Hits Records, het label dat is vernoemd naar de populaire Spotify-afspeellijst, van Meester Jesper, de Beuningse leraar. Brabants Dagblad
 • Met open ogen is een voorstelling van Boy Jonkergouw, tekst en regie, waarin drie Bosnië veteranen vertellen over de gruwelijke oorlog waar ze getuige van zijn geweest, maar ook over de koude douche die ze bij thuiskomst kregen. Omroep Brabant
 • In ’s-Hertogenbosch begin in april kindertheater Pietepaf. Met door Pepita Steins Bisschop zelf geschreven voorstellingen voor kinderen, maar ook workshops mét kinderen. Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • Het Nationale Theater onderzoekt makerschap als basishouding binnen het onderwijs, waarbij het eigen creërend vermogen – zelf ervaren, nadenken en vormgeven – centraal staat. In Maak!, een groot makersevenement in oktober, worden zeshonderd docenten, beleidsmakers, theatermakers en leerlingen begeleid door veertig professionals uit het (kunst-) onderwijs in een onderzoek naar hun eigen makerschap. Dit past in de visie van HNT, dat ervaring en beleving van het theater de toeschouwers verrijkt. Het project is tot stand gekomen door de regeling ‘Makersevenement voor het Onderwijs’, van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Theaterkrant
 • De acht finalisten die strijden om de felbegeerde Conservatorium Talent Award zijn bekend. Drie gitaristen, een drummer, twee zangeressen, een trompettist en een saxofonist afkomstig van verschillende conservatoria nemen het 28 april in ‘s-Hertogenbosch tegen elkaar op. Jazz in Duketown
 • 5 Nederlandse opleidingen voor theater en muziek presenteerden op het Opera Forward Festival zes mini-opera’s, gemaakt door jonge talenten. Het Fontys Conservatorium uit Tilburg had zelfs twee teams afgevaardigd. De hartstocht voor muziektheater sprak duidelijk uit de veelheid aan onderwerpen die in de operakeuken in klank en beeld waren omgezet. Opera magazine
 • Innovatie op Locatie, heet het praktijkgerichte onderzoeksproject dat het lectoraat De Ondernemende Regio, onder leiding van Fontys-docent en onderzoeker Bart de Zwart, komend jaar uitvoert. Zo’n vijftien studenten van Hogeschool Management Economie en Recht en het UrbanLab van TU/e gaan de meerwaarde van creatieve broedplaatsen meten. Stichting Ruimte in Eindhoven en Atelierbeheerstichting ’s-Hertogenbosch maken deel uit van de projectgroep. Zij hebben behoefte aan een businessmodel voor de langere termijn; ook dat wordt binnen het project ontwikkeld. Bron.fontys
 • Emily Pethick is de nieuwe directeur van de Rijksakademie van beeldende kunsten. Rijksakademie
 • De legendarische New Yorkse Cooper Union heeft een enorme stap gezet in de richting van haar oorspronkelijke missie: gratis onderwijs voor elke student. Het bestuur van deze kunst- en ingenieursopleiding keurde een tienjarenplan goed om de financiën op orde te krijgen. Het principe van gratis onderwijs was een idee van industrieel Peter Cooper, die de school oprichtte in 1859. Toen de school in 2014 begon met het in rekening brengen van collegegeld, waren er grote zorgen over begrotingstekorten. In 2029 hoopt men gratis onderwijs te kunnen bieden. ArtNet News

Kunstbeoefening

 • Stichting TooN! en vijf muziekverenigingen uit Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen is het gelukt om het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht mee te laten werken aan het project Sky High in Harmony. Dit leidt tot een concert op 24 november op waarschijnlijk vliegbasis Gilze-Rijen.
 • Doel van het project is om jeugdmuzikanten tot 25 jaar in een professionele omgeving te laten spelen. BN – De Stem
 • De theatervoorstelling ‘Weg uit de Peel’ naar het boek van Jacques Vriens is te zien in mei, juni en september 2018. Uitvoeringen zijn er op verschillende plekken in de open lucht in de Peel, waar in Vriens’ boek hoofdpersonage Janneke Berkvens zich terugtrekt op haar favoriete plekje tussen berkenbomen, om er te fantaseren over de toekomst. Eindhovens Dagblad
 • Liefst drie keer betreedt een bont gezelschap van verenigingen (muziek, kunst) het podium voor een bijna uitverkochte zaal in Theater De Enck in Oirschot. Onder de naam ‘De Bestemming’ bundelen ze de krachten voor een eenmalige show, waar ze twee jaar aan hebben gewerkt. Eindhovens Dagblad
 • Een voorstelling over het leven van Jezus Christus met bekende Nederlandse liedjes en dat op Goede Vrijdag. Dat is de muzikale voorstelling Voel de Man die theatergroep Rauwkost op 30 en 31 maart speelt in cultureel centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. Brabants Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • De ontwikkelteams voor Curriculum.nu zijn gestart. In de consultatieperiode tussen elke sessie organiseert LKCA met partners uit het veld steeds drie regiobijeenkomsten voor alle betrokkenen buiten de ontwikkelteams om. Voor de erfgoedsector is er elke periode steeds een landelijke bijeenkomst. LKCA
 • Acht basisscholen in ’s-Hertogenbosch gaan samenwerken met partijen als de bibliotheek, Muzerije en Bureau Babel, Stedelijk Museum, Fontys en De Groene Poort om nieuwe, passende, praktijkgerichte methodes te ontwikkelen. Deze leerprojecten komen vervolgens niet bovenop de lesstof, maar vervangen het huidige lesmateriaal. Het is een pilot. Brabants Dagblad
 • De acht Goirlese basisscholen kiezen niet voor de landelijke programma’s Culturele Ladekast of De Cultuurloper maar voor een combinatie van beide vormen van cultuureducatie: het Goirles Model. ,,De basisscholen kiezen niet voor de bestaande programma’s maar destilleren daar eigen disciplines uit om aan de cultuureducatie invulling te geven. De inkleuring is afhankelijk van de visie van het schoolbestuur of school. Brabants Dagblad
 • Mensen met een beperking willen ook musiceren. Waarom is het voor hen zo moeilijk om aan passende muziekinstrumenten te komen? Of om les te nemen bij de lokale muziekschool? Marian van Miert en Melissa Bremmer geven drie inspirerende voorbeelden van hoe het ook kan. Op 24 maart is er de conferentie My music ability die laat zien hoe mensen met een beperking op een vernieuwende manier muziek kunnen maken. LKCA , LKCA
 • Wilma van der Draaij, muziekdocente en eigenares van Wilma’s Muziekschool, in Rijen gaat zich specifieker richten op leerlingen met autisme. Ze wordt Muziekschool Plus. BN – De Stem

Erfgoed

 • Het integrale karakter van de omgevingsvisie biedt kansen om vanuit het erfgoed opgaven uit andere sectoren met elkaar te verbinden. Door het verhaal van het verleden als uitgangspunt te nemen voor toekomstige ambities, kan in de omgevingsvisie een helder, integraal en aansprekend verhaal worden verteld. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft daarvoor een online overzicht van kennis- en inspiratiebronnen gemaakt. Cultureel Erfgoed
 • Het ministerie van OCW investeert 11 miljoen in architectuurcollectie van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Met de eenmalige injectie kan een belangrijke slag in het behoud en de restauratie van de Rijkscollectie worden gemaakt en wordt de reeds ingezette digitalisering en ontsluiting van het archief versneld. Het Nieuwe Instituut
 • Het Van Abbemuseum in Eindhoven hoeft een schilderij van de Russische schilder Kandinsky niet terug te geven aan de joodse familie die zegt dat het in de Tweede Wereldoorlog is geroofd door de nazi’s. De commissie die claims over roofkunst onderzoekt, heeft dat bepaald. Er is niet duidelijk wat er in de oorlog met het schilderij is gebeurd. Omroep Brabant
 • Begin mei gaat het gebeuren: bezoekers van buiten Bergen op Zoom de stad, maar ook de Bergenaren zelf die via een vernieuwde entree de Gertrudiskerk ‘ingezogen’ worden. Belangrijke verandering: die publieksingang zit straks aan de Grote Markt en niet meer aan de Kerkstraat. Het nieuwe portaal is onderdeel van veel meer inspanningen om de monumentale Peperbus (de klokkentoren) op te waarderen als ‘baken van beleving’ naast het Markiezenhof en de Gevangenpoort. BN – De Stem
 • De expositie ‘Porno op papier. Taboe en tolerantie door de eeuwen heen’ is van 22 maart tot en met 24 juni 2018 te zien in Museum Meermanno in ’s-Gravenhage. Aan de hand van honderden boeken en tijdschriften ervaart de bezoeker de relatie tussen porno en de maatschappij. Een geschiedenis van pikante en verboden teksten en plaatjes. Tegelijkertijd het verhaal van de macht van de kerk en de politiek, van kritiek, wetgeving en censuur en het verzet daartegen. KB
 • Slappe floppy’s, groene schermen, ratelende printers en blokkerig vormgegeven spelletjes: het nieuwe Helmondse HomeComputerMuseum zoekt het in nostalgie. Eindhovens Dagblad
 • Mientje Wever uit Boxmeer en Adri Hoppenbrouwers uit Rucphen zijn de winnaars van De Zachte G-prijs 2018. Zij wonnen de prijs vanwege de originaliteit van hun werk en de langdurige activiteiten waarmee zij hun Brabantse dialect op een bijzondere manier voor het voetlicht hebben gebracht. Erfgoed Brabant
 • Het Indisch huiskamermuseum in Breda-Noord is officieel geopend. Wethouder Marianne de Bie (Cultuur) en burgemeester Paul Depla waren hierbij aanwezig. Doel van het museum, een samenwerking van stichting Arjati en woonzorgcentrum Raffy, is het Indisch cultureel erfgoed te bewaren en door te geven. BN – De Stem

Bibliotheken

 • Eind vorig jaar heeft de KB weer bibliotheeksystemen aangesloten op het Datawarehouse. Hiermee is de sector goed op weg om het Datawarehouse als gemeenschappelijk dataplatform te gaan gebruiken. Door aan te sluiten op het Datawarehouse wordt de Wsob-gegevenslevering een stuk makkelijker. Veel gegevens hoeven niet meer te worden opgezocht en handmatig te worden ingevuld, zoals ledenaantallen en leengegevens. KB
 • Cubiss heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de stand van zaken rondom publiekswerkplekken binnen de Limburgse bibliotheken. Elf bibliotheekorganisaties, met samen eenendertig vestigingen, namen deel aan het onderzoek. De algemene conclusie is dat er behoorlijk veel faciliteiten aanwezig zijn, dat ze vaak van goede kwaliteit zijn, maar dat de inrichting van de studie-/werkplekken beter kan en de plekken lang niet altijd bezet zijn. Bibliotheekblad
 • Uit een enquête bleek dat de bibliotheekgebruikers van de TU Eindhoven meer stilte wensen. Daarom is de bibliotheek op 1 maart een ‘noise awareness’-pilot gestart. Informatieprofessional
 • Directeur Albert Kivits van de Openbare Bibliotheek Eindhoven gelooft dat de openbare bibliotheek een plek is waar expats en lokale mensen met elkaar in contact kunnen komen. e52

#kleur is ook..

Een groen schoolplein. Niet alleen fijner om te aanschouwen, maar ook gezonder, aantrekkelijker en leerzamer. Ook bevordert een groen schoolplein de biodiversiteit, levert het een bijdrage aan het klimaatbestendig maken van de leefomgeving en kan het een plek zijn waar kinderen, ouders en buurtbewoners na schooltijd ook graag zijn. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kinderen op ‘groene scholen’ minder pestgedrag vertonen. Volgende week delen we een artikel op Mestmag.nl waarin we voorbeelden laten zien van groene schoolpleinen in Brabant én delen we hoe jouw school een impuls kan krijgen om het schoolplein te vergroenen. Bron: brabant.nl

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie