Trends & Ontwikkelingen 20 maart 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Kunsten ’92 heeft aan minister van Engelshoven (OCW) een brief gestuurd, met daarin een eerste analyse en voorstel voor een aanpak voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector. De brief is in samenspraak met en namens een groot aantal organisaties opgesteld. Het streven van Kunsten’92 is om iedereen zoveel mogelijk te betrekken. De Tweede Kamer en de Raad voor Cultuur hebben de brief ook ontvangen. Kunsten’92 reageert op de brief die de minister op 13 maart naar de Tweede Kamer stuurde. De sector voorziet dat alleen de aangekondigde generieke maatregelen niet toereikend zijn om de specifieke noden en de gevolgen van de schade het hoofd te bieden. De sector voelt zich daarin gesteund door de Kamermotie die vorige week is aangenomen en die pleit voor een extra steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Kunsten’92, Theaterkrant
 • De Creatieve Coalitie treedt toe tot een Taskforce die erop toeziet dat het steunpakket dat het kabinet op 17 maart heeft aangekondigd efficiënt en snel wordt uitgevoerd. De Creatieve Coalitie is een coalitie van 24 beroeps- en belangenverenigingen, die opkomen voor betere arbeidsomstandigheden voor alle werkenden en makers in de creatieve- en mediasector. Kunstenbond
 • Het ministerie van OCW is direct na het aannemen van de motie door de Tweede Kamer aan de slag gegaan en heeft doorgewerkt om voorbereidingen te treffen voor het steunpakket, dat zo snel mogelijk van start moet gaan. Bovendien werd een overleg met minister van Engelshoven ingepland met vertegenwoordigers vanuit de sector. Dat heeft op 16 maart plaatsgevonden. De minister heeft tijdens dat overleg aangegeven dat zij een steunpakket wil dat snel en eenvoudig kan opereren en dat begrijpelijk is voor iedereen. „We gaan zorgen dat de culturele sector deze tijd door kan komen. En dan heb ik het zowel over gesubsidieerde als ongesubsidieerde instellingen, want je moet ook denken aan het vrije theater of aan poppodia.’’ Minister van Engelshoven in gesprek met het NRC, Kunsten’92, NRC
 • Een speciaal team gaat bekijken hoe de gevolgen van de coronacrisis voor de kunst- en cultuursector moeten worden aangepakt. Dat zeiden de Kunstenbond en een woordvoerder van het ministerie na afloop van een gesprek van vertegenwoordigers van de cultuursector met minister van Engelshoven (OCW). Leeuwarder Courant
 • Anne-Marie Harmsen, directeur Kunstenbond, blogt over dit overleg. Kunstenbond
 • De Tweede Kamer heeft in de nacht van 12 op 23 maart een motie aangenomen, om te werken aan een steunpakket voor de culturele sector. Eerder haalde een motie waarin oppositiepartijen PvdA, GroenLinks en SP vroegen om meer geld voor ‘loon naar werk’ in de culturele sector geen meerderheid. NRC, Theaterkrant, Cultureel PersbureauMet de nieuwste maatregelen rond corona ligt het culturele leven de komende weken stil. De raad begrijpt de noodzaak en onvermijdelijkheid van deze maatregelen. Zij betekenen wel een harde klap voor de culturele instellingen en makers. Het afgelasten van voorstellingen en sluiting van musea betekent voor instellingen en zelfstandige makers een onmiddellijk financieel probleem. De situatie is zeer zorgelijk, vindt de Raad voor Cultuur. De raad wijst op de economische noodmaatregelen die het kabinet heeft genomen voor MKB en zelfstandigen. De raad steunt deze maatregelen en vindt het niet meer dan logisch dat er ook passende compenserende maatregelen voor de cultuursector komen. Raad voor Cultuur
 • Vanuit het publiek, de kunst- en cultuursector (kunstenaars en instellingen, plus brancheverenigingen en bonden), de Tweede Kamer, het ministerie en raden zijn diverse initiatieven op gang gekomen om de ontstane problemen door de maatregelen ten gevolge van het coronavirus op te vangen. Kunsten’92 heeft een overzicht van de ontwikkelingen. Kunsten’92
 • De uitspraak van minister Wiebes over de zzp’ers roept veel woede op. tzum
 • “Kunstenaars gaan voor hun idealen, ze hoeven niet veel te verdienen. Maar waar ze wel recht op hebben is een passend loon, maar ook gewoon het respect. We gaan langer mee dan een paar verkiezingen. We zijn onderdeel van de maakindustrie”, aldus schrijver Abdelkader Benali in Kunststof. Hij reageert op de uitlatingen van minister Wiebes en de situatie van kunstenaars verergert door de coronacrisis. NPO Radio 1
 • De Akademie van Kunsten pleit voor collectieve rust en experiment met het basisinkomen: zorg voor een collectieve oplossing voor alle zzp’ers in de samenleving die als gevolg van het Coronavirus in financiële nood komen. Akademie van Kunsten
 • Zowel de Raad voor Cultuur, het Fonds Podiumkunsten, het Amsterdams Fonds voor de Kunst als de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur verwachten vooralsnog geen vertraging bij hun subsidie-adviezen voor de meerjarige regelingen vanaf 2021. De meeste commissies vergaderen nu online. Theaterkrant
 • Het kabinet heeft op 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Rijksoverheid.nl, NOS
 • De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) houdt vast aan de Wet op de vaste boekenprijs. Dat schrijft ze op 13 maart aan de Tweede Kamer op basis van een evaluatie die naar het functioneren van deze wet is uitgevoerd. De wet schrijft een vierjaarlijkse evaluatie voor. Daarvoor heeft het ministerie van OCW onderzoek laten doen, is de Raad voor Cultuur geconsulteerd en deed het Commissariaat voor de Media als toezichthouder een zelfevaluatie. Uit die evaluatie komt naar voren dat het draagvlak voor een vaste prijs voor boeken zeer groot is en dat doorgaan met deze wet raadzaam is. De minister neemt dat advies over. De brancheorganisaties GAU (uitgevers) en de KBb (boekhandel) zijn verheugd over deze steun en rekenen ook op de blijvende steun van de Tweede Kamer voor deze voor het boekenvak belangrijke wet. Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl, inct
 • Twee wetten hebben gemaakt dat atelierruimte duurder en schaarser wordt: de Wet Markt en Overheid en de Woningwet, allebei uit 2015. Waardoor het voor kunstenaars steeds moeilijker is om betaalbare atelierruimte te vinden. Ook hebben kunstenaars te maken met steeds meer flexibele contracten, vaak ook van steeds kortere duur. Platform BK en Kunstenbond hebben een rapport geschreven over deze situatie: Geen Stad Zonder Kunst #2. Voor hun kwalitatieve onderzoek zijn ze gaan kijken en praten in Tilburg, Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Maastricht en Utrecht. De aanbevelingen in het rapport zijn deels lokaal en deels landelijk. NRC, Platform BK, Platform BK
 • Als onderdeel van de samenwerking tussen het Rijk en stedelijke cultuurregio’s heeft de minister van Engelshoven (OCW) bestuurders van de stedelijke regio’s uitgenodigd om te reflecteren op de aanvragen voor de landelijke basisinfrastructuur 2021-2024 uit hun regio. 15 maart 2020 was de deadline voor het indienen van reflecties bij het ministerie. De minister stuurt de reflecties uiterlijk 23 maart door aan de Raad voor Cultuur, met het verzoek de reflecties te betrekken bij de beoordeling van de aanvragen. Vanaf dat moment zijn de reflecties openbaar. Cultuursubsidie.nl
 • We the North heeft gereageerd op de aanvragen uit Noord-Nederland voor de landelijke culturele basisinfrastructuur 2021-2024. Minister van Engelshoven (OCW) heeft alle stedelijke regio’s gevraagd te reflecteren op de aanvragen in hun regio. Dit ‘reflectiemoment’ maakt deel uit van de samenwerking tussen het rijk en de vijftien stedelijke culturele regio’s zoals We the North. De reflectiebrief wordt door de Raad voor Cultuur meegenomen bij de beoordeling op het criterium ‘geografische spreiding’. We the North
 • De Raad voor Cultuur staat positief tegenover de plannen van de NPO voor een nieuw aanbodkanaal (NPO Kennis). De raad kan zich ook vinden in het verzoek om het lineaire themakanaal NPO3 Extra en de omroepportals bnn.nl en vara.nl stop te zetten. De raad adviseert minister Slob (Media) hiermee in te stemmen. Raad voor Cultuur
 • Vooralsnog staat de teller op 1,7 miljoen euro die de gezamenlijke professionele cultuursector in Limburg misloopt vanwege de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête van Cultuur in Bedrijf Limburg (CiBL) die door ruim tweehonderd instellingen en cultuurmakers werd ingevuld. Het CiBL is de sinds begin dit jaar werkzame belangenorganisatie van de Limburgse professionele kunstsector. D’66 in het Limburgs Parlement wil dat de provincie een fonds gaat oprichten om culturele instellingen te ondersteunen die getroffen worden door de gevolgen van de coronacrisis. De Limburger, De Limburger, 1Limburg
 • De provincie Utrecht investeert bijna 4 miljoen euro uit het fonds Erfgoedparels in de restauratie van 14 rijksmonumenten. Zo worden onder andere het Tivolicomplex aan de Oudegracht in Utrecht en de Eemlandiafabriek in Bunschoten gerestaureerd. De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat deze monumenten goed toegankelijk blijven voor het publiek en draagt daarom bij aan onderhoud en restauratie. Provincie Utrecht
 • De Amsterdamse Kunstraad wil dat freelancers in de culturele sector ondersteund worden ‘met passende compenserende maatregelen’ vanwege inkomstenderving door de coronacrisis. Dat blijkt uit een advies dat de Raad op 13 maart verstuurde aan het Amsterdamse gemeentebestuur. Amsterdamse Kunstraad
 • De Rotterdamse Cultuurplaninstellingen, verenigt in het Directeurenoverleg Rotterdamse Kunstinstellingen, luiden de noodklok over de maatregelen rondom het Corona-virus. De financiële gevolgen vormen een directe bedreiging voor de continuïteit van de instellingen en zij roepen het college en de gemeenteraad van Rotterdam op om – juist nu – de sector actief te ondersteunen. RRKC
 • Kwartiermaker Lieuwe Krol stopt met zijn werkzaamheden bij LF2028, de organisatie die na Culturele Hoofdstad ervoor moet zorgen dat Friesland op de culturele kaart blijft staan. Krol verwijt de provincie te traag te handelen en het werk te bemoeilijken. Leeuwarder Courant
 • De Europese Commissie wil 37 miljard euro vrijmaken voor het bestrijden van het coronavirus. Het geld wordt gebruikt om bijvoorbeeld bedrijven en organisaties te compenseren die verlies lijden door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals afgelasting van evenementen en bijeenkomsten. Het gaat om geld in het kader van het cohesiebeleid. Europa NU
 • Volgens kunstenplatform State of the Arts (SOTA) verliezen de zelfstandige kunstenaars in België gemiddeld 4.400 euro als gevolg van de coronamaatregelen. Het platform roept op tot de oprichting van een noodfonds én een taskforce om alles in goede banen te leiden. State of the Arts, Rekto verso
 • Belangrijke Britse instellingen en kunstenaars vragen om duidelijkheid aan de regering over compensatie voor coronavirussluitingen. The Guardian

 

noord-brabant

 • Kunstloc Brabant heeft een Corana impactloket ingericht. Een aantal adviseurs werkt binnen hun eigen specialisatie aan een analyse van de impact. Kunstloc Brabant
 • De coronacrisis treft – naast het menselijke leed – de Brabantse economie hard. Concreet ziet de provincie Noord-Brabant dat het MKB, in het bijzonder de vrije tijdssector, culturele sector, leisure, reisbranche, ondersteunende maakindustrie en logistiek, zwaar worden getroffen. Statenmedeling Eerste pakket noodmaatregelingen economische impact Corona. De provincie wil per direct 5 miljoen euro besteden om de impact van het coronavirus op de Brabantse economie en werkgelegenheid te verzachten. Daarnaast ligt er nog een voorstel om de komende vier jaar 16 miljoen te investeren in de arbeidsmarkt. Brabant.nl, Brabant.nl, Omroep Brabant
 • “Coronacrisis treft Brabantse samenleving recht in het hart”. Verklaring van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Brabant.nl
 • De SP fractie in de Provinciale Staten van Noord-Brabant vraagt om een noodplan om de situatie van zzp’ers te verlichten. Brabant.nl
 • Ook voor de operationalisering van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad brengt de coronacrisis wijzigingen met zich. Werkbezoeken, netwerkbijeenkomsten, publieksactiviteiten: ze zijn de komende tijd niet mogelijk. Online en telefonisch werken het projectteam en de werkgroepen in deze tijd aan het ondersteunen van de culturele sector en aan ons toekomstgerichte doel: het cultuurbeleid 2021–2024. Een opgave die zo mogelijk nog belangrijker is geworden. Regioprofiel Brabant
 • De Kunst van Brabant heeft een brief gestuurd naar een breed bestuurlijk veld in de provincie Noord-Brabant met de dringende oproep om ook het niet-gesubsidieerde deel van de culturele sector in de inventarisaties te betrekken. Juist deze vrijgevestigde initiatieven en makers zijn geheel afhankelijk van inkomsten uit speelbeurten, workshops en opdrachten. De Kunst van Brabant
 • De provincie Noord-Brabant stelt op 8 april de nieuwe 4-jarige regeling voor amateurkunst open. Aanvragen kunnen dan worden ingediend. Voor deze vierde paragraaf van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur Noord-Brabant is voor de periode 2021-2024 € 0,6 miljoen euro per jaar beschikbaar. Gedeputeerde Staten besluiten welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen, op basis van het advies van de adviescommissie amateurkunst. Kunstloc Brabant monitort en adviseert de amateurkunstorganisaties die een subsidie hebben gekregen, en is voor alle organisaties beschikbaar voor advies bij het indienen van de aanvraag. De regeling is per 8 april 2020 te vinden op deze website. Brabant.nl
 • Het PON en Kunstloc Brabant presenteren de Culturele Smaak van Brabanders 2020. Het rapport is een update van de in 2013 verschenen publicatie De Culturele Smaak van Brabant. Er is onderzocht welke veranderingen de afgelopen jaren zijn opgetreden in het cultuurgedrag van publieksgroepen. Dit heeft geleid tot een gewijzigde segmentatie met persona’s die beter aansluiten op de manier waarop mensen tegenwoordig cultuur consumeren. Met het rapport start de werkgroep publiekswerking de fase waarin instellingen met de persona’s aan de slag gaan en op basis van de gegevens meer data gedreven gaan werken aan publiekswerking. Regioprofiel Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Bredanaars met acute geldproblemen kunnen beroep doen op een speciaal fonds, waardoor ze snel over geld kunnen beschikken voor de onkosten die het dagelijkse levensonderhoud met zich meebrengt. De maatregel heeft de naam BroodNood gekregen. BroodNood is speciaal opgezet voor werknemers met 0-urencontracten, ZZP’ers en uitzendkrachten die zich door het Corona-virus in een situatie bevinden waarin ze geen boodschappen kunnen doen, omdat ze geen inkomsten of geen eigen spaargeld meer hebben en bovendien geen partner met inkomsten hebben of een beroep kunnen doen op de hulp van naasten. BN – De Stem, Gemeente Breda
 • Er is behoefte aan een kunsthal. Dat komt duidelijk naar voren uit het onderzoek dat de gemeente Breda heeft gedaan. Maar dat die kunsthal door een lokale initiatiefnemer tot stand komt zonder dat de gemeente hier een actieve rol in neemt, is te klein. Dat heeft wethouder Marianne de Bie in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Daarom wordt het plan aangepast, zodat de ontwikkeling van de kunsthal ‘organisch’ kan groeien. Breda Vandaag
 • Culturele hotspot het Koelhuis in Eindhoven hoopt over enkele weken open te gaan. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • ZZP-ers kunnen bij de gemeente Tilburg voor een periode van drie maanden een uitkering aanvragen om in hun levensonderhoud te voorzien. De uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er wordt bij deze regeling niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager, dus geen vermogens- en partnertoets. Gemeente Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • Vereniging Kunstlucht 99 pleit voor een permanente expositieruimte in Boxtel. Om zo meer aandacht te krijgen voor serieuze kunst. De vereniging komt met zijn pleidooi naar aanleiding van de door de gemeente aangekondigde internetveiling van een groot aantal kunstwerken. Die werden door Boxtel aangeschaft tijdens de Beeldende Kunstenaars Regeling. Wethouder Lestrade is voorstander van een expositieruimte. Maar ze is niet voor een permanente tentoonstelling. Ze hoopt dat Museum Boxtel ooit in die vernieuwde bieb onderdak vindt, en daar ook beeldende kunst exposities maakt. Brabants Dagblad
 • Een hoger en transparant dak boven de centrale hal is dé blikvanger in het eerste ontwerp voor de verbouwing van Het Klooster in Nuenen. Het gerenommeerde Haagse architectenbureau Braaksma & Roos wil met het nieuwe dak meer ruimte maken en het daglicht op de voormalige binnenplaats van het monumentale kloostergebouw terugbrengen. Eindhovens Dagblad, inlog vereist

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • De Coronacrisis treft vooral zzp’ers, oproep- en uitzendkrachten. In de cultuursector is 60 procent van de werknemers zzp’er. Dorine Schoon van het Platform voor Freelance Musici verwacht grote problemen. ‘In de kunst- en cultuursector wordt al jaren structureel onderbetaald, het gemiddelde inkomen is 17 duizend euro per jaar. Als je dan drie weken geen inkomen hebt, hang je.’ De Volkskrant
 • Concerten, muziekfestivals en theatervoorstellingen waar jarenlang aan is gewerkt en waar soms honderden mensen bij betrokken zijn gaan plotseling niet door. Wat heeft dit voor gevolgen voor de culturele sector, met name de podiumkunsten? De Volkskrant
 • De crisissituatie van dit moment kan voor sommigen ook een kans zijn de maatschappelijke inzet en de wendbaarheid van cultuur en creatieve industrie te tonen. Het streamen van concerten of voorstellingen is hier een voorbeeld van. Het delen van positieve en negatieve ervaringen die in de komende periode worden opgedaan is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van de sector. Aldus Arbeidsmarktagenda Culturele en Creative Sector. Arbeidsmarktagenda.cc
 • Rutte roept ons Nederlanders op om sociaal te zijn naar elkaar in deze Coronacrisis. Zijn partijgenoot Wiebes heeft daar andere ideeën over. Hij vindt dat de zzp’er dit risico bewust heeft genomen en geen recht heeft op financiële hulp. Teken voor de zzp’er, teken voor je medemens! Petities.nl
 • De Kunstenbond heeft een meldpunt ingericht waar zzp’ers in de culturele en creatieve sector afzeggingen als gevolg van het Corona-virus kunnen melden. Kunstenbond
 • Het Corona-virus heeft enorme gevolgen voor de cultuursector. In het bijzonder worden zelfstandige kunstenaars en zzp’ers getroffen. Ook vanuit juridisch perspectief roept het coronavirus diverse vragen op. De Kunstenbond geeft tips en aanwijzingen. Kunstenbond
 • Bij DutchCulture’s Mobility Info Point kunnen makers en culturele instellingen informatie vragen over de gevolgen van het COVID-19-virus voor internationale culturele samenwerking. DutchCulture
 • Quarantaine maakt de noodzaak van kunst weer voelbaar, aldus het hoofdcommentaar van de NRC. NRCGesloten deuren van theaters en concertzalen, verlaten musea. De maatregelen rond het coronavirus hebben ook veel impact op kunstenaars, muzikanten en acteurs die nu gedwongen hun werk stilleggen. Het Eindhovens Dagblad belde een aantal thuisblijvers. Eindhovens Dagblad
 • Cultuurmarketing heeft een overzicht van artikelen, sites e.d. met betrekking tot het coronacrisis en een overzicht van nieuwe vormen van cultureel aanbod. Cultuurmarketing, Cultuurmarketing
 • We zien kunstenaars soms worstelen hun projecten financieel rond te krijgen. Is dat omdat ze te weinig betaald krijgen, er te weinig subsidie is of heeft het ook te maken met iets anders, namelijk hun houding ten aanzien van geld of hun financiële vaardigheden? Wat vinden kunstenaars eigenlijk van ‘geld’? Joost Heinsius over het onderzoek dat Cultuur+Ondernemen hier naar deed, samen met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en Hogeschool van Amsterdam. Cultuur + Ondernemen

 

architectuur en vormgeving

 • De effecten van de maatregelen tegen het coronavirus zijn voelbaar in de gehele samenleving en raken ondernemers en bedrijven in alle sectoren, ook in de architectenbranche. Zo blijkt uit een eerste tussenrapportage van de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2020 door onderzoeksbureau Panteia. Het COVID-19-virus wordt geregeld door bureaus genoemd als belemmering in hun productie. Wat betreft de prognoses voor heel 2020 verwachten bureaus die de vragenlijst hebben ingevuld na 11 maart minder vaak een stijging van het aantal nieuwe opdrachten voor het tweede kwartaal. BNA
 • Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor Het Nieuwe Instituut. “De nadruk ligt nu op het ontwikkelen en aanbieden van online activiteiten en content.” Architectenweb spreekt met diverse architecten in de reeks Architecten werken vanuit huis. Architectenweb
 • De verspreiding van het Coronavirus heeft economische gevolgen voor alle branches en bedrijven, ook voor de ondernemingen en zelfstandigen in de creatieve sector. Wat zijn de economische gevolgen van het Coronavirus voor jouw bedrijf of praktijk? De BNO inventariseert de impact op de creatieve sector. BNO heeft een webpagina dossier Corona. Sinds de uitbraak van het virus voelen veel ontwerpers de directe financiële gevolgen. Wat kan je vandaag doen en wat moet je op korte termijn in gang gaan zetten? BNO, BNO
 • Op 10 maart, bijna een jaar na de boekpresentatie van de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’, kwamen de betrokken ontwerpteams, gemeenten en overige betrokken partijen weer bijeen in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Ditmaal om met elkaar te delen hoe de resultaten van de studie hebben doorgewerkt in de ontwikkeling van de studiegebieden, welke inzichten goed bruikbaar bleken in andere projecten en wat voor samenwerkingen de studie op gang heeft gebracht. Als afsluiter werd er nog heugelijk nieuws gedeeld: ook in middelgrote steden gaan we aan het werk met ‘De stad van de toekomst’. BNA

 

beeldende kunst

 • Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging, over de grootste problemen zijn waarmee de musea nu te maken hebben ‘Liquiditeit. Liquiditeit. Liquiditeit.’ Doordat alle musea gesloten zijn, missen ze hun publieksinkomsten en hebben ze opeens een tekort aan geld. Bij de ruim vierhonderd leden van de Museumvereniging is gemiddeld bijna de helft van de baten verdwenen – de andere helft is subsidie. Alle musea zijn in kaart aan het brengen op welke kosten ze kunnen besparen. En rondgang langs een aantal musea. De Museumvereniging benadrukt dat ze het principe van de Fair Practice Code onverminderd van belang vindt. In het artikel in de Volkskrant staat dat Moll het ‘een mooi gebaar’ van minister van Engelshoven zou vinden als ze de invoering van de richtlijn uitstelt. De Volkskrant, Museumvereniging
 • Wat kunnen musea doen? Museumcontact
 • Nu er in ziekenhuizen een tekort aan gezichtsmaskers en chirurgische handschoenen dreigt te ontstaan, doneert het Rijksmuseum zijn voorraad aan medische hulpverleners in ziekenhuizen. Het roept andere musea op hetzelfde te doen. NRC
 • De Nederlandse Galerie Associatie adviseert leden om ‘’van de nood een deugd te maken door vrijkomende tijd efficiënt te gebruiken voor het uitbreiden van online activiteiten, ook omdat veel van onze relaties, soms zelf gedwongen, nu thuis blijven en actiever zijn op het internet. Zo’n investering kan ook na afloop van deze crisis zijn nut bewijzen.’’ ArtNet News over de impact van het coronavirus op kleine galeries. NGA, ArtNet News
 • Inversie is een nieuwe talenthub die opkomende kunstenaars helpt bij het opzetten van een zelfstandige beroepspraktijk. Niet iedere praktijk verloopt volgens dezelfde richtlijnen en niet elke kunstvorm is verkoopbaar. Met behulp van mentoren, een groot netwerk en intensieve begeleiding zorgen zij voor een betere profilering van de talenten en helpen ze hen bij het opzetten van een zelfstandige beroepspraktijk. Inversie maakt onderdeel uit van TalentHub Brabant en is een samenwerking tussen TAC (Temporary Art Centre), Kunstpodium T en Witte Rook. Gedurende vijftien maanden zal iedere organisatie de rol van mentor op zich nemen bij het begeleiden van zes talenten. Via individuele gesprekken bieden de organisaties ondersteuning waarbij zij hun kennis, netwerk, faciliteiten en productiemiddelen inzetten. Op 24 maart presenteert Inversie haar kunstenaar. Inversie, Talenthub Brabant

 

film en av

 • De Nederlandse beroepsvereniging van film- en televisiemakers (NBF) roept zzp’ers in de film en televisie om hun gederfde inkomsten als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus te melden bij het meldpunt van de Kunstenbond of bij de FNV. NBF
 • De Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA), de nieuwe beroepsvereniging van filmproducenten, bepleit dat de onafhankelijke productiebedrijven en de vele zzp’ers die werkzaam zijn in de sector aanspraak kunnen maken op extra steunmaatregelen en compensatie. De Nederlandse audiovisuele sector bestaat voornamelijk uit kleine bedrijven en zelfstandigen. In goede tijden is zij daardoor wendbaar; in slechte tijden uiterst kwetsbaar. De vereniging probeert de specifieke zorgen en risico’s voor deze sector, op korte en op langere termijn, zo goed mogelijk op te tekenen. Leden wordt gevraagd het bureau over problemen op de hoogte te stellen. Producentenalliantie
 • Vanaf 15 maart heeft het Kabinet vergaande maatregelen afgekondigd. O.a. dat de scholen t/m 6 april dicht moeten, maar ook dat horeca gelegenheden (cafés, restaurants) de deuren moeten sluiten. Hierop hebben o.a. de Pathé bioscopen; Vue Cinemas; Kinepolis bioscopen, Rsb Cinemas, Corso Castricum etc. hun bezoekers gevraagd om de filmvoorstelling te verlaten en zijn de bioscopen gesloten. De NVBF zal haar leden, via een extra mailing oproepen om de deuren te sluiten en geen bezoekers meer toe te laten. Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters
 • De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters beraamt de totale omzetderving op 170 miljoen euro. De NVBF doet een oproep aan alle partijen die betrokken zijn als leverancier van bioscopen en filmtheaters om mee te denken bij het oplossen van mogelijke liquiditeitsproblemen. Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters
 • Door de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona-virus zijn de filmtheaters gesloten.. Het spreekt voor zich dat de filmtheaters hier grote financiële gevolgen van zullen ondervinden. Als het in je mogelijkheden ligt, kun je het volgende overwegen : bekijk de allernieuwste films via één van de 22 aangesloten Nederlandse filmtheaters via platform PICL, en steun zo dat filmhuis. NBF, NRC
 • Nederland telt een nieuwe beroepsvereniging: de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA). Dit werd vandaag bekend gemaakt na een gezamenlijke vergadering van Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Animatie Producenten Nederland (ApN) en Interactieve Producenten Nederland (IPN). Voortaan treden zij onder één naam en met één stem naar buiten. De vier producentenverenigingen hebben de afgelopen jaren in toenemende mate samen opgetrokken. Om de gedeelde belangen nog effectiever te kunnen behartigen, is besloten de krachten te bundelen tot één sterke producentenalliantie. Filmproducenten Nederland, Creative Europe Desk, Producentenalliantie
 • Op de website van Cineuropa is een overzicht te vinden van Europese filmfestivals die tot op heden uitgesteld of geannuleerd zijn. Cineuropa
 • Het Tilburg Architectuur Film Festival, gepland voor 17 en 18 april, wordt verplaatst naar 18-19 september. tiaff
 • Go Short – International Short Film Festival Nijmegen, dat gepland stond voor 1 t/m 5 April, is geannuleerd. Go Short
 • Wegens de coronacrisis stellen platforms minifestivals voor korte films samen. Op 16 maart is My Darling Quarantine begonnen, een nieuw online filmfestival dat donaties ophaalt voor de strijd tegen het coronovirus. Programmeurs van onder andere Cannes, Berlijn, Venetië en Locarno stellen films beschikbaar. Go Short heeft zich als eerste Nederlandse deelnemer aangesloten. NRC, Filmkrant
 • Sneller dan verwacht moesten door de coronacrisis bioscopen en filmtheaters sluiten. Maar de filmwereld zoekt creatieve oplossingen. Festival Movies that Matter gaat alsnog een aantal films online vertonen en bioscoopabonnementverstrekker Cineville maakte bekend een eigen online platform te lanceren. Streamingdiensten Cinetree en Cinemember passen hun programmering aan. Filmkrant
 • Met een besluit dat voor kort onmogelijk leek, heeft Universal Pictures besloten de bioscoopwindow voor enkele releases af te schaffen. Bioscoopfilms van Universal komen internationaal beschikbaar voor home entertainment als gevolg van de sluiting van bioscopen wereldwijd door het coronavirus. Holland Film Nieuws
 • De coronacrisis heeft mogelijk ook gevolgen voor de beeldkwaliteit van streamingplatformen als Netflix. Een lagere kwaliteit moet overbelasting van het internet voorkomen. Het is een van de voorstellen die de Europese Commissie in Brussel met Netflix heeft besproken. De commissie roept de streamingplatformen op met internetaanbieders samen te werken en hun doorvoer van data aan te passen. Leeuwarder Courant
 • De nieuwe streamingdienst Eyelet biedt klassiekers en festivalhoogtepunten die elders niet voor een groot publiek vertoond worden. Wie de films via onze site bekijkt, steunt daarmee ook de Filmkrant. Filmkrant
 • Nu de streaming-markt steeds meer verzadigd raakt en de groei vertraagt, moet Netflix andere levensvatbare manieren vinden om geld te verdienen. Bijvoorbeeld met videogames. The Conversation

 

letteren

 • De uitbraak van het Corona-virus heeft ingrijpende gevolgen voor de culturele en creatieve sector, ook voor zelfstandige schrijvers. De Auteursbond ontvangt meldingen van zelfstandige schrijvers die worden geconfronteerd met een stroom afzeggingen van publieke optredens. Met als gevolg een onverwachte inkomensval. Ook freelance recensenten verliezen inkomen omdat voorstellingen en optredens niet door gaan. Auteursbond heeft een meldpunt ingericht. Auteursbond, inct
 • Directeur Anne Schroën van de Koninklijke Boekverkopersbond richt zich op 19 maart tot de boekhandel in een brief over de coronacrisis. In de brief een aantal maatregelen die getroffen worden door de KBb voor de boekhandel. KBb staat in nauw overleg met de uitgevers en CB over de uitlevering van nieuwe titels en herbevoorrading van het huidige aanbod. Er is ook een reële mogelijkheid dat er op korte termijn restricties aan het vervoer worden gesteld. Boekbond
 • Sommige boekhandels sluiten hun deuren, zoals Van Piere in Eindhoven, en vinden manieren om hun klanten te bedienen. Vooral van belang in deze tijden : ondersteun de fysieke boekwinkel. tzum, Eindhovens Dagblad
 • De Boekenweek, die eigenlijk tot en met het afgelopen weekend zou duren, is i.v.m. de coronacrisis verlengd tot eind maart. CPNB
 • Een jaar of tien geleden kwam uitgeven in eigen beheer op als dé alternatieve route voor auteurs die geen traditionele uitgever konden vinden, of die dat niet wilden – met een eigen uitgave hield je alles in eigen hand, niet in de laatste plaats een groter aandeel van de verkoopprijs. Emma Curvers over de do’s en don’ts volgens zeven zelfuitgevers. De Volkskrant
 • De jonge uitgeverij Koppernik, opgericht in 2014 door Bart Kraamer en Chris de Jong, afficheert zich als onafhankelijk en is gericht op eigenzinnige boeken die gedurfd en uitdagend zijn. Waar zit die uitdaging precies in en wie zijn de mensen achter deze eigenzinnigheid? Adri Altink sprak voor Literair Nederland met Chris de Jong, een van de uitgevers van Koppernik. Literair Nederland

 

muziek

 • Het virus stopt de opera. Naast de artistieke schade van voorstellingen die niet gezien worden, is er de financiële kant. Voor theaters, voor instellingen, maar zeker ook voor kwetsbare freelancers. Operamagazine
 • „De klappen vallen vooral bij de grote podia, die grotendeels afhankelijk zijn van publieksinkomsten en minder van subsidie”, zegt Berend Schans, directeur van de branchevereniging voor poppodia en -festivals VNPF. Volgens Schans lopen grote zalen zoals de Melkweg, 013, het Patronaat en TivoliVredenburg zeker tonnen per week mis. Het steunfonds voor de culturele sector dat Groenlinks en D66 op 12 maart voorstelden, moet volgens Schans zeker 20 miljoen bevatten om die klappen op te kunnen vangen. NRC
 • De Popcoalitie heeft een meldpunt Corona schade ingericht. De Popcoalitie vertegenwoordigt de popsector in de breedste zin des woords – live, makers, talentontwikkeling en producenten.Honderden reacties kreeg de Popcoalitie op de oproep aan de popsector de schade te melden „De meesten hebben geen vangnet.” Popcoalitie, NRC
 • Concerten en clubavonden mogen dan zijn afgelast, muzikanten vallen niet stil. Sommigen livestreamen concerten en dj-sets, met soms duizenden kijkers. Zappend langs podia over de hele wereld valt de feestlust onder de thuisblijvers op. NRC
 • Ook jazzclubs sluiten de deuren. Jazzenzo
 • Concertzalen en theaters zijn nóg een week langer dicht, tot 6 april. En nu ook de cafés. Twee Eindhovense geluidstechnici zijn een initiatief gestart met streaming studiosessies van lokale artiesten om in deze tijd toch nog van livemuziek te kunnen genieten: ‘The Isolation Sessions’. Het online radiostation Rararadio start The Viral Sessions. Met die dagelijkse live-uitzendingen wil het Eindhovense station de culturele winter wat warmte in blazen. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • DeWolff heeft een oproep gedaan aan Nederlandse radiostations om voorlopig alleen muziek van eigen bodem te draaien om artiesten te steunen die financieel worden getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Het bericht dat de band op 16 maart op Facebook schrijft, krijgt direct gevolg van andere artiesten. NU.nl
 • Hoe kan men popmuzikanten, podia en labels steunen? 3voor12.vpro.nl
 • Nu de uitbraak van het coronavirus ook Nederland heeft bereikt en (grootschalige) evenementen tenminste tot 6 april 2020 geen doorgang meer kunnen vinden, inventariseert de Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) de impact op de evenementenbranche. Die is gezien het wijdverspreid netwerk van leveranciers, organisatoren, cateraars, beveiligers, venues en de vele andere betrokkenen nu al immens. De verwachting is dat de klap die de evenementenbranche in het voorseizoen al loopt nog lange tijd na zal dreunen. VVEM
 • Festival Roadburn in Tilburg vindt wellicht op een andere datum plaats. Roadburn en ook Best Kept Secret verkeren in grote onzekerheid. De organisaties weten niet of het coronavirus en de wereldwijde maatregelen die zijn afgekondigd ertoe leiden dat de festivals noodgedwongen moeten worden afgelast of verzet. Roadburn, Brabants Dagblad, inlog vereistWaarom Paaspop in Schijndel het festival (nog) niet afblaast? De opbouw van het festival is stilgelegd. De Australische headliner van Paaspop Parkway Drive zegt af vanwege coronacrisis. Of Paaspop Den Hout dit jaar doorgaat, hangt af van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het festival gooit de handdoek nog niet in de ring. Brabants Dagblad, inlog vereist, Brabants Dagblad, Omroep Brabant, BN – De Stem
 • De organisatie van Breda Jazz, 21 t/m 24 mei, zal binnen niet al te lange tijd een besluit nemen over het wel of niet doorgaan van het festival. Voorzitter Bart Wouters sluit op dit moment niets uit. BN – De Stem, inlog vereist
 • Het vermaarde Britse festival Glastonbury is afgelast. Met de afgelasting van het grootste popfestival ter wereld dreigt een hele reeks Europese popfestivals als dominostenen om te vallen. De programma’s van de Europese festivals zijn nauw verweven met elkaar. The Guardian, De Volkskrant
 • Vanwege alle maatregelen in Europa om het coronavirus het hoofd te bieden, staat het festivalseizoen 2020 op losse schroeven. Veel evenementen op korte termijn zijn al verboden en op lange termijn in gevaar. Festivals door heel Europa zijn daarom op 18 maart gestart met de campagne #SaveTheSummer. De campagne roept bezoekers in heel Europa op om hun verantwoordelijkheid te nemen: blijf thuis, was je handen, hou afstand van elkaar en luister naar de adviezen van de overheid. Entertainment Business
 • Op 19 maart wordt in Nederland #ikhoefmijngeldNIETterug geïntroduceerd. Hiermee kunnen tickethouders van afgelaste evenementen aan organisatoren laten weten dat zij hun geld niet terug hoeven, ondanks dat zij geen gebruik hebben kunnen maken van hun toegangsbewijs. Het idee hiervoor is afkomstig van Built For Comfort Communications, onafhankelijk communicatiebureau op het gebied van sport en entertainment. Entertainment Business

 

theater en dans

 • De NAPK adviseert om ook de repetities stil te leggen. In een document deelt de belangenorganisatie dit advies en de antwoorden op de meest gestelde vragen ten aanzien van werkgeverschap en het coronavirus, specifiek voor de podiumkunstensector. De antwoorden c.q. adviezen zijn ontleend aan landelijke richtlijnen, of zijn een gezamenlijk besluit van partijen in de sector. Dit document wordt aangevuld zodra er nieuwe maatregelen bekend zijn. NAPK
 • De historische sluiting van de theater en concertzalen zorgt in de sector voor veel vragen en onrust. Op 16 maart gaan de podia en de producenten via diverse koepelorganisaties in overleg over de vraag wie de kosten en de pijn van de gederfde inkomsten van de afzeggingen moet dragen. Het idee vooraf, zegt Mirjam Terpstra, directeur van de NAPK (Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten) is dat de schade gedeeld wordt en dat er één lijn over de hele linie wordt gevolgd: zowel groepen en makers als theaters en schouwburgen lopen dan averij op. NRC
 • Het culturele leven wordt stilgelegd op een schaal die sinds de Tweede Wereldoorlog niet gezien is. Dat is teleurstellend voor het kunstminnende publiek, een drama voor makers die naar een première hebben toegewerkt, maar een ramp voor acteurs, technici en andere freelancers in de theatersector, die door afgezegde optredens en afgebroken tournees tegen weken zonder inkomsten aankijken. Theaterkrant
 • Een oproep op sociale media van acteurs aan het publiek om geen geld terug te vragen voor door de coronacrisis geannuleerde voorstellingen, wordt breed gesteund door de grote belangenorganisaties in de kunstensector. Dat blijkt uit een rondvraag van het ANP. Dans magazine, Dagblad van het Noorden
 • Paul Haenen is op 13 maart op zijn YouTube-kanaal Betty Asfalt TV een ‘nationale troostzender’ begonnen. De cabaretier wil, zolang de coronacrisis duurt, alle artiesten, schrijvers en kunstenaars van Nederland uitnodigen om in zijn theater, het Betty Asfalt Complex, korte filmpjes en bijdragen op te nemen voor het Nederlandse publiek. Leeuwarder Courant
 • Schouwburgen zijn dicht. Voorstellingen zijn afgelast. Bij gezelschappen zijn repetities van producties vorige week opeens afgebroken. De onzekerheid is enorm. Hoe gaat de theatersector daarmee om? Aan het woord marketingmedewerker Tesse Camerijk van Orkater. Scenes
 • Cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle vraagt bezoekers die een kaartje kochten voor een voorstelling die door het coronavirus is afgelast de kosten van dat kaartje als een donatie te beschouwen. Zij behoren dan tot de Gulle Gevers van Jan van Besouw. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Het coronavirus vernietigt waarschijnlijk het circus zoals we het kennen. Aldus de European Circus Association en VDCU – Verband deutscher Circusunternehmen. Circusweb
 • ,,Als klein intiem openluchttheater voorziet Openluchttheater Nispen duidelijk in een behoefte voor dorpsbewoners en mensen uit de regio”, meent voorzitter Mariska Wagemakers van Stichting Openluchttheater Nispen als zij terugblikt op het eerste lustrum. BN – De Stem

 

Cultuurmarketing

 • In samenwerking met EMC Cultuuronderzoeken heeft DEN een inventarisatie gemaakt van initiatieven op het gebied van verzamelen, analyseren en delen van gegevens over (niet-)bezoekers van cultuur. Het rapport is nu online te downloaden. DEN
 • Door middel van twee korte oproepen wil de Stichting CPNB alle Nederlanders wijzen op het belang van boeken lezen, juist nu zoveel mensen thuiszitten door het coronavirus. Deze lees bevorderende campagne rond het ‘thuislezen’ roept mensen op naar hun (online) boekhandel te gaan of gebruik te maken van de diensten van onlinebibliotheek.nl. De twee korte oproepen worden verspreid via posters (dankzij JCDecaux door heel Nederland in abri’s), online, sociale media, advertenties in dagbladen en (waarschijnlijk) ook landelijke radiospotjes. CPNB
 • Gaykrant en online lezerscommunity Hebban.nl gaan samenwerken om LGBT+-literatuur verder onder de aandacht te brengen. Met ingang van maart slaan de twee platforms de handen ineen en delen zij maandelijks boekentips en andere content met hun achterban. Hebban
 • Cultuurmarketing start met een pilot voor Cultuurmarketing commissies. Via de open call van vorige maand is een groot aantal ideeën ingestuurd voor de pilotgroepen. Uit deze ideeën heeft Cultuurmarketing 3 thema’s geselecteerd die zich ervoor lenen aangepakt te worden in een commissie: evaluatie van inclusiviteitsbeleid, de inzet van ambassadeurs en internationalisering vs. lokale relevantie. Men kan zich opgeven voor deelname. Cultuurmarketing

 

Financiering

rijksfondsen

 • ‘’Met betrekking tot projecten die nu zijn ondersteund en te maken krijgen met de gevolgen van het coronavirus stelt het fonds zich coulant op. Dat wil zeggen dat uitstel, aanpassingen of verplaatsing van het project in principe worden geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van reeds gemaakte kosten indien het project niet meer kan worden uitgevoerd. Als je evenement of project definitief is afgelast of verzet, mail dan je contactpersoon bij het fonds”. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Deelregeling Internationalisering en Voucherprocedure Presentaties Buitenland van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn tot nader order opgeschort. Er kunnen voorlopig geen aanvragen worden ingediend. Deze maatregel neemt het Stimuleringsfonds vanwege de reisbeperkingen die zijn opgelegd in verband met COVID-19, waardoor zeer veel projecten en presentaties niet kunnen plaatsvinden in het buitenland. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Open Oproep Literatuur op het scherm 2020 is tot nader order gesloten en de meet-up in april is afgelast. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op zoek naar nieuwe producten, ruimtelijke interventies of gezondheidsconcepten die mensen met (nog g)een chronische aandoening meer de regie geven over hun dagelijks leven, schreven het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Agis Innovatiefonds een open oproep uit. De belangstelling bleek groot. Zes voorstellen voor ontwerpend onderzoek, met een breed scala aan doelgroepen werden geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert op 26 maart tussen 13.00 uur en 15.00 uur een virtuele informatiebijeenkomst over de Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024. In het verlengde hiervan zal er ook aandacht zijn voor de Regeling Activiteitenprogramma’s waarvoor het vanaf augustus 2020 mogelijk is aan te vragen voor 1-jarige of 2-jarige programma’s. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds vraagt ‘’ Als je evenement of project definitief afgelast of verzet is, mail dan je contactpersoon’’. Mondriaan Fonds
 • Het Filmfonds gaat in kaart brengen wat de gevolgen van het coronavirus zijn voor de Nederlandse filmsector. Dat heeft directeur Bero Beyer op 13 maart gemeld. Hij vreest dat de impact van de coronacrisis op de filmproductie en -distributie in Nederland aanzienlijk zal zijn. Leeuwarder Courant
 • Minister van Engelshoven (OCW) heeft de Nederlandse filmsector zoveel mogelijk steun en medewerking toegezegd om de crisis die dreigt door het coronavirus het hoofd te kunnen bieden. Dat melden directeur Bero Beyer van het Filmfonds en het ministerie. Leeuwarder Courant
 • “Het is duidelijk dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de film- en av-sector. Op korte termijn gaat het om complicaties rond het uitstellen en stopzetten van filmproducties (in preproductie en productie) en om fondsgesteunde filmfestivals die geen doorgang kunnen vinden. Als publieke financier zijn we ervan overtuigd dat, hoe eerder we tot een adequate respons komen, des te minder impact de effecten uiteindelijk zullen hebben.’’ Aldus het Filmfonds. Het fonds zal op korte termijn concreet actie ondernemen gericht op specifieke projecten, filmproducties, en activiteiten, filmfestivals, die geraakt worden. Filmfonds
 • Alle COVID-19 updates van het Filmfonds. Filmfonds
 • ‘’Aanvragers en lopende producties vragen we om het Fonds via de betreffende afdelingen of het secretariaat goed op de hoogte houden over knelpunten, zodat we hierover kunnen meedenken en er snel op kunnen reageren.’’ Filmfonds
 • De teams voor de tweede editie van De Straat zijn bekend. De Straat biedt talentvolle regisseurs en scenarioschrijvers de kans een hedendaags, origineel en visueel interessant plan te ontwikkelen, met het unieke doel deze te verenigen tot één bijzondere zesdelige dramareeks. In totaal zijn er 33 voorstellen ingediend. Twaalf daarvan zijn nu geselecteerd om verder te worden ontwikkeld tot treatment, waarna zes scenario’s gerealiseerd zullen worden. Filmfonds
 • De Netherlands Film Incentive van het Filmfonds is een financiële bijdrage – in de vorm van een cash rebate voor aantoonbaar bestede en kwalificerende Nederlandse productiekosten – voor speelfilms, lange documentaires en lange animatiefilm. In de vorm van een pilot komen daarnaast ook high-end TV-series- drama-, animatie- en documentaireseries – in aanmerking voor een cash rebate. Met de Film Incentive beoogt het Fonds een gezond filmproductieklimaat in Nederland te bevorderen en de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse filmindustrie te versterken. Deadline 6 mei. Filmfonds
 • ‘’Als activiteiten waarvoor u subsidie ontving niet of slechts gedeeltelijk door kunnen gaan dan wel worden uitgesteld naar een later tijdstip, dan verzoeken we u dit bij het Letterenfonds te melden. Met overmachtssituaties zullen wij uiteraard rekening houden bij de verantwoording van de subsidie. Het fonds blijft bereikbaar voor eventuele vragen.’’ Een overzicht van de maatregelen van het Letterenfonds. Letterenfonds
 • Voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod, is voor uitgevers bij het Letterenfonds een subsidiebijdrage beschikbaar. Bij de bepaling van die kwaliteit is de relatie tussen tekst en beeld van belang. De uitgave moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van originele Nederlands- en Friestalige kinder- en jeugdliteratuur. Deadline is 3 juni. Letterenfonds
 • Update Fonds Podiumkunsten coronavirus. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten begrijpt dat de Corona virus maatregelen de nodige gevolgen hebben voor activiteiten. ‘’Als Fonds-gesubsidieerde activiteiten, ondanks uw inspanningen om schade te beperken, niet doorgaan zoals gepland, nemen we dit mee bij de verantwoording van het subsidie.’’ Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft 202 aanvragen ontvangen voor de meerjarige productiesubsidies en 91 aanvragen voor de meerjarige festivalsubsidies 2021- 2024. Het beschikbare budget voor de periode 2021-2024 is jaarlijks 20 miljoen euro voor de meerjarige productiesubsidies en 6,1 miljoen euro voor meerjarige festivalsubsidies. Meerjarige subsidies zijn eens in de vier jaar aan te vragen. Er zijn meer aanvragen voor een meerjarige productiesubsidie ingediend dan vier jaar geleden. Dit terwijl het beschikbare budget lager is. De financiële overvraag bij de meerjarige productiesubsidies geeft nog wel een licht vertekend beeld. Het overgrote deel van de organisaties dat in aanmerking wil komen voor een van de extra plekken in de culturele basisinfrastructuur (zeven muziekensembles, zes jeugdproducenten en een nog onbekend aantal ontwikkelinstellingen) heeft namelijk voor de zekerheid ook een aanvraag ingediend bij het Fonds Podiumkunsten. Op 3 augustus worden de besluiten bekend gemaakt. De Volkskrant sprak met fondsdirecteur Henriëtte Post. Fonds Podiumkunsten, Theaterkrant, De Volkskrant
 • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidie aan podia en ensembles voor het programmeren van concerten met grootschalig repertoire om bij te dragen aan een gevarieerd podiumkunstenaanbod in Nederland en het verbeteren van de balans tussen uitgaven en inkomsten voor ensembles zodat musici een redelijke beloning kunnen ontvangen. Deze subsidie wordt eenmaal per jaar verdeeld op basis van een opgave van de ensembles. De deelnemende podia kunnen op elk moment een aanvraag doen. Fonds Podiumkunsten
 • ‘’Wij verzoeken aanvragers die hier nu al mee te maken hebben via de mail contact op te nemen met de bij hen bekende programma-adviseur.’’ Fonds voor Cultuurparticpatie
 • Penvoerders Cultuureducatie met Kwaliteit, het LKCA, OCW en het Fonds voor Cultuurparticipatie kwamen op 5 maart bij elkaar om gezamenlijk zicht te krijgen op de nieuwe regeling. De nieuwe thema’s die door de minister zijn aangedragen, zoals kansengelijkheid, de uitbreiding naar het voortgezet onderwijs en verbinding tussen het binnen- en buitenschools zijn zeer positief ontvangen en sluiten aan bij de behoefte van penvoerders. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Bij het Sena Performers Muziekproductiefonds kunnen muzikanten sinds jaar en dag subsidie aanvragen om opnamen, een album of EP te bekostigen. Normaal gesproken zijn er drie tranches per jaar. Gezien de huidige situatie voegt het fonds een speciale tranche toe. De sectie uitvoerende kunstenaars en de sectie producenten hebben elk besloten een bijdrage van 100.000 euro aan deze tranche toe te kennen. In de extra tranche is daarom 200.000 euro beschikbaar. Daarbij past het fonds de procedure op enkele punten aan, zodat muzikanten snel aan de slag kunnen. Tot en met 12 april 2020 kunnen zij een aanvraag doen en uiterlijk 23 april krijgen aanvragers van ons bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd. Sena
 • Ook roept Sena een coulance regeling in het leven voor festivals en live projecten die ze vanuit het Sena Performers fonds steunen. Op voorwaarde dat allereerst de musici betaald worden kunnen aanvragers die eerder een toezegging ontvingen het voorschot (70% van het toegekende bedrag) aanwenden voor de onvermijdelijke kosten van schrappen van het evenement. Sena
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds vraagt eenieder mailcontact op te nemen met een van hun adviseurs als een voorstelling, concert of project geen doorgang kan vinden vanwege de coronamaatregelen om de financiële gevolgen te bespreken. Cultuurfonds
 • Door het Fonds Cultuur+Financiering is besloten om de rente en aflossing voor onze leningnemers met drie maanden op te schorten. Deze beslissing is ingegeven door alle gebeurtenissen en maatregelen rondom het coronavirus in Nederland. Fonds Cultuur+Financiering helpt creatieven, kunstenaars en culturele organisaties op weg met cultuurleningen en garanties. Financieel maatwerk, tegen lage rentes. De stichting is een initiatief van Cultuur+Ondernemen. Cultuur+Ondernemen
 • Kunstloc Brabant over de gevolgen de maatregelen tegen het Coronavirus voor het impulsgeldenprogramma. Tweede indientermijn & beoordelingsronde impulsgelden gaat gewoon door. Kunstloc Brabant
 • Het Cultuurfonds is verheugd dat vanaf 1 januari 2020 twee nieuwe fondsen op naam in werking zijn getreden, vanuit particuliere schenkers bij leven of vanuit een nalatenschap: Het Brolsma Polling Fonds en het Arcadië Fonds. Cultuurfonds

 

prijzen, crowdfunding

 • De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft de Henriette Roland Holstprijs 2020 toegekend aan Nicolien Mizee voor haar boeken De kennismaking en De porseleinkast. De driejaarlijkse prijs levert de schrijfster 3000 euro op. In de commissie van voordracht zaten Sander Bax, Elsbeth Etty en Jaap Goedegebuure. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • De Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2020 is toegekend aan Mirthe van Doornik voor haar prozadebuut Moeders van anderen. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt, afwisselend in de categorieën poëzie en proza, aan een schrijver van wie in de voorgaande jaren haar/zijn eerste of eerste twee publicaties zijn verschenen. Van Doornik krijgt een glasobject en 7.500 euro. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Marieke Lucas Rijneveld wint de tweejaarlijkse Ida Gerhardt Poëzieprijs met haar bundel Fantoommerrie. De feestelijke prijsuitreiking in Zutphen op 14 maart is geannuleerd vanwege het corona-virus. Op een nader te bepalen moment krijgt Marieke Lucas Rijneveld de geldprijs van 1000 euro en een bronzen beeldje voorstellende Ida Gerhardt overhandigd. Ida Gerhardt Poëzieprijs
 • De longlist voor de Europese Literatuurprijs 2020 is bekend. De genomineerde titels zijn door vijftien boekhandels uit het hele land geselecteerd. De Europese Literatuurprijs bekroont de beste hedendaagse Europese roman die in het afgelopen jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. Om dit jubileum extra luister bij te zetten, wordt de longlist dit jaar ook door een studentenjury gelezen. Zowel de reguliere vakjury als de studentenjury kiezen hun eigen shortlist en winnaar. De prijzen zijn gelijk gedoteerd: €10.000 voor de schrijver en €5.000 voor de vertaler van het winnende boek. De prijs is een initiatief van Academisch-cultureel Centrum Spui25, Athenaeum Boekhandel, het Nederlands Letterenfonds en weekblad De Groene Amsterdammer, en wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds en de De Lancey Foundation. Europese Literatuurprijs
 • De Filter Vertaalprijs wordt sinds 2007 jaarlijks uitgereikt en is een bekroning voor vertalerscreativiteit. Op 23 april, Wereldboekendag, maakt de jury de winnaar bekend in in Utrecht. 5 vertalers zijn genomineerd. Opvallend genoeg zijn de vijf vertalingen die volgens de jury in aanmerking komen voor de Filter Vertaalprijs 2020 niet de meest besproken boeken van het afgelopen jaar. Het zijn wel aparte boeken. Het prijzengeld voor de Filter Vertaalprijs bedraagt €10.000. Tijdschrift Filter, De Volkskrant
 • Ongeneeslijk zieke Eva wil bewijzen dat ze ondanks haar broze botten nog kan skiën, maar daarvoor moet ze haar angst voor wat komen gaat overwinnen. De film Als Skiën dansen wordt’ is gebaseerd op een waargebeurd verhaal, geschreven door de moeder van de Deurnese filmstudent Carel van Goch. Van Goch is een crowdfundingsactie begonnen op Cinecrowd. Het project wordt ondersteund door Kunstloc Brabant. Cinecrowd, Eindhovens Dagblad, inlog vereist

 

Kunstonderwijs

 • Het zijn internationale studenten, de jonge pianisten van het Conservatorium in Tilburg. Ver van huis. Maar omdat de Hogeschool voor de Kunsten vanwege het coronavirus de deuren heeft gesloten kunnen zij niet studeren. De piano’s staan achter slot en grendel. Daarom zoeken de pianisten piano’s in de stad waar ze kunnen oefenen. Inmiddels zijn er al zeven burgers en instanties die willen meewerken. Brabants Dagblad

 

Kunstbeoefening

 • De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), de belangenorganisatie van muziekverenigingen, geeft op haar website antwoorden op de meest gestelde vragen over het coronavirus. De verenging heeft ook een memo geplaatst over de juridische gevolgen van de maatregelen van de rijksoverheid om het coronavirus te bestrijden. Op basis van de informatie van de overheid van 12 maart 2020 adviseerde de KNMO muziekverenigingen en leden/bonden om met onmiddellijke ingang alle evenementen tot en met 31 maart af te gelasten. KNMO, KNMO, Klankwijzer
 • De KNMO roept de muziekverenigingen op om, gezien de coronacrisis, constructief om te gaan met de in de sector werkzame professionals. Klankwijzer
 • Voorstellingen die niet doorgaan. Een streep door de repetities. Niemand weet voor hoe lang. Maar de zang- en amateurmuzieksector laat zich niet uit het veld slaan. Met grote vindingrijkheid delen ze mogelijkheden om te roeien met de spreekwoordelijke riemen. Van filmregistratie tot online repeteren. Balknet
 • Voorstellingen die verschoven moeten worden als gevolg van het coronavirus zijn voor iedereen lastig. Maar voor muziektheatergroepen gelden nog specifieke punten die speciale aandacht behoeven. Op het gebied van de licenties bijvoorbeeld, of de decorstukken. Hilde Kauffman, die binnen het BALK-bestuur vooral het muziektheater in haar portefeuille heeft, verwerkt ze in een checklist. Balknet
 • Bij BALK komen veel vragen van koorbesturen, dirigenten, zangers en artistiek leiders binnen. ‘Kunnen onze repetities nog doorgaan?’ ‘Wat te doen nu onze uitvoering niet mag plaatsvinden?’ ‘Moeten we onze dirigent wel of niet doorbetalen?’ Balknet
 • Teleurgesteld ja. Maar bij de pakken neerzitten? Nee. Zo zit de Bergse Operette Vereniging niet in elkaar. De musical Oliver! gaat nu niet door vanwege corona en de sluiting van Theater De Maagd. De voorstelling stond vanaf 27 maart enkele avonden op het programma. ,,Maar we hopen toch voor de zomer wel te kunnen spelen.” BN – De Stem, inlog vereist
 • Het toneelstuk No Filter laat zien dat we allemaal verschillend mogen zijn en dat achter de mooie foto’s op Instagram en Facebook echte mensen schuilgaan. Bij de de tweede try-out van de voorstelling No Filter van het Geldropse Helder Theater, in Veldhoven, fungeerden 28 leerlingen van Havo3a als publiek. Uit hun reacties op wat ze zagen bleek dat de vier acteurs zich goed hebben verplaatst in het leven van scholieren. No Filter is een afstudeerproject van Bo van Geijn en Lisa van Gerven, studenten van de Academie voor Journalistiek in Tilburg. Hun ambitie om journalistiek te combineren met theater kostte hen een jaar extra, maar ze zijn trots op het resultaat. Als het corona regime voorbij is, gaat Helder met de voorstelling op tournee langs middelbare scholen. Eindhovens Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Wat betekenen de gevolgen van de maatregelen vanwege het coronavirus voor verenigingen, stichtingen en organisatoren van amateurkunstprojecten? Op initiatief van KNMO, Koornetwerk Nederland, Raad van 12 en LKCA wil het LKCA dit op korte termijn in kaart brengen. Vul de vragenlijst in voor 22 maart. LKCA wil minister van Engelshoven (OCW) hierover informeren, zodat ze dit mee kan nemen in de ondersteuningsmaatregelen voor de cultuursector. LKCA
 • De impact van het coronavirus heeft enorme gevolgen voor de cultuursector. Maar erger nog, die impact raakt ook jou als culturele organisatie en/of zzp’er. Alles wat cultuur ons biedt, staat onder druk: geen cultuureducatie op scholen, geen bezoek aan culturele instellingen door klassen, geen ontmoetingen rond cultuurbeoefening en geen verbindingen tussen cultuur en andere sectoren, zoals zorg en welzijn. Het LKCA houdt alle ontwikkelingen in de gaten en deelt updates en informatie die verband houden met de culturele sector. LKCA
 • Cultuurconnectie heeft een meldpunt ingericht om de economische gevolgen binnen de sector kunst- en cultuureducatie in kaart te brengen, zowel voor leden van Cultuurconnectie als de ‘vrije aanbieders’. Voor het bepalen van de noodzakelijke steun, is het essentieel dat de branche informatie aanlevert om de economische gevolgen aantoonbaar te maken. Cultuurconnectie
 • Hadden we ooit verwacht dat zoveel leerlingen tegelijkertijd vanuit thuis onderwijs krijgen? In een week tijd zijn er, vanwege de coronacrisis, nog nooit zoveel nieuwe leraren in ons land gestart. Maar lukt het hen ook om de creativiteit van de kinderen te stimuleren? Kunstloc Brabant adviseur kunsteducatie & vervolgonderwijs Robin Brugman blogt erover. Kunstloc Brabant
 • Heel Nederland probeert nu te multitasken tussen thuiswerk en thuisscholing. Wat te doen met kinderen die thuis op de bank zitten? Natuurlijk zijn er online pakketten vanuit scholen, maar 3voor12 draagt een leuk extra vak aan: popmuziek. Niks leukers dan een uurtje YouTuben en toch wat opsteken. NPO3fm
 • Stefan den Ouden van Muziekhuis Maarheeze biedt mensen die noodgedwongen lange tijd thuis moeten zitten de mogelijkheid om piano te leren spelen. Dat doet hij via een vlog op zijn Facebookpagina. Eindhovens Dagblad
 • Nu het Kunstencentrum in Waalwijk dicht is, daagt het centrum inwoners van de regio uit thuis creatief te worden. Het kunstencentrum start een online ‘corona-challenge’ waarbij deelnemers wordt gevraagd hun gevoel tot uiting te brengen nu het virus ook Nederland in zijn greep heeft.Inschrijven kan in verschillende categorieën: muziek, beeldende kunst, film (max. 5 minuten), fotografie, dans en theater/musical. Voor elke categorie is een prijs beschikbaar. Een jury beslist wie er wint. Brabants Dagblad

 

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • In tijden waar het coronavirus de culturele sector zijn deuren laat sluiten, gaat online een wereld vol kunst, muziek en theater open. De Boekmanstichting heeft verschillende initiatieven op een rij. gezet. Boekman

 

architectuur en vormgeving

 • De verkiezing van het Beste Gebouw 2020 is uitgesteld. Alle inzendingen online zijn te bekijken. BNA
 • “Kortzichtig en ongelukkig” noemt Ole Bouman het besluit om de opening van de architectuurbiënnale in Venetië naar 29 augustus te verplaatsen, in een opiniestuk dat de voormalig directeur van het Nederlands Architectuurinstituut publiceerde op website ArchDaily. Natuurlijk, hij begrijpt dat het nu niet handig, zo niet onmogelijk is, om fysiek bij elkaar te komen.Kirsten Hannema, architectuurcriticus, over de discussie. Architectenweb
 • In deze dagen van coronacrisis ervaar je het extra goed. De alledaagse stad is veel meer dan een statische plattegrond gevuld met bakstenen. Ze is een pulserend orgaan, dat nu op vele fronten tot stilstand is gekomen. Als een wekenlange zondag. Eigenlijk een heel interessant groot experiment. Er is minder lawaai, verkeer en vervuiling. We hebben meer tijd voor elkaar (liggen een geboorte- en echtscheidingspiek in het verschiet?). Aldus Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Iconische bouwwerken zorgen voor mooie plaatjes. Maar ze zijn meer dan voer voor foto’s; iconen kunnen een plek op de kaart zetten en een aanjager vormen voor stedelijke transformatie. Volgens Wouter Jan Verheul (TU Delft, vakgroep Gebiedsontwikkeling), auteur van Stedelijke iconen: het ontstaan van beeldbepalende projecten tussen betoog en beton, moeten we voorbij de ansichtkaartwaarde kijken naar de bredere waarde van iconen. Peter Kuenzli (Gideon Consult) en Christiaan Cooiman (Heijmans) sluiten zich hierbij aan. Stedelijke Transformatie
 • Ontwerper Martin Visser is onder het grote publiek niet enorm bekend, maar zijn geesteskind wel: de slaapbank BR02 die al tientallen jaren geproduceerd wordt. Een iconisch, minimalistisch design wat voor die tijd bijzonder was. Piet Hein Eek: “Je kunt zeggen dat hij toen extremistisch was.” Eek over designer Visser, met wie hij bevriend was, en wiens doodskist door Eek werd ontworpen. NPO Radio

 

beeldende kunst

 • Door het Coronavirus kunnen honderden kunstenaars, instellingen en musea hun programmering niet door laten gaan. Veel kunst blijft daardoor ongezien. Daarom riep mister Motley instellingen en kunstenaars op om beelden en informatie te sturen over alle programma’s die zijn geannuleerd. Op 13 maart werd deel 1 gepubliceerd, op 16 maart deel 2 van kunstwerken die deze weken niet getoond kunnen worden. Mister Motley
 • Het vakblad voor beeldend kunstenaars BK-informatie heeft de belangrijkste kunstwerken uit de openbare ruimte nu ’gebundeld’ in een nieuwe website, www.sleutelwerken.nl. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van BK-Informatie stelde een werkgroep 100 van deze sleutelwerken samen, uit de afgelopen 75 jaar. Aanleiding tot dit project omtrent de kunstgeschiedenis waar het zelf zo nauw mee verbonden is: de kunst in de openbare ruimte. De Volkskrant, De Telegraaf, Brabants Dagblad, Sleutelwerken
 • Gedurende de herfst van 2019 was Rini Hurkmans Artist in Residence aan het Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR). Het instituut biedt tezamen met de Akademie van Kunsten, onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), kunstenaars de kans om gedurende drie maanden in een unieke omgeving te werken. Een gesprek over hoe zij deze periode ervaren heeft en de toevoegende waarde van kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap. Akademie van Kunsten
 • Het beroemde landart kunstwerk Broken Circle van Robert Smithson is dit jaar 4 keer te bezoeken. Dagblad van het Noorden

 

film en av

 • Nu de bioscopen gesloten zijn, biedt dit de kans eindelijk eens die nog nooit geziene filmklassiekers te kijken. Het internet biedt soelaas. NRC over de gratis online beschikbare klassieke films en waar ze zoal te vinden zijn. NRC
 • Verslag van de openbare collegereeks This is Film! Film Heritage in Practice in EYE, een lezingenreeks met gastsprekers over het hergebruik van archiefmateriaal. In de eerste bijeenkomst sprak Claudy Op den Kamp over copyright en ‘fair use’. Filmkrant
 • De erfenis van Cinematheek Nijmegen, die de geschiedenis ingaat als een van Nederlands best gesorteerde cultvideotheken, leeft voort. De collectie van ruim 15.500 titels komt onder de hoede van Filmbieb. Daarmee is een belangrijk stuk cinematografisch erfgoed veilig gesteld en hopelijk binnenkort weer te zien. Filmkrant

 

muziek

 • Los van alle financiële problemen, hoe erg ook, artistiek gezien valt er al evenveel te betreuren door de maatregelen ten gevolge van het Corona virus. Tallozen concerten gaan niet door. Trouw
 • Musici vinden alternatieve wegen om hun passie te kunnen blijven delen. Op het internet is de muziek te horen en te zien. Podium Radio 4, Podium Radio 4

 

theater en dans

 • Als gevolg van de coronamaatregelen zijn vele voorstellingen geannuleerd. In plaats van recensies te publiceren, laat Theaterkrant de komende weken dagelijks in de rubriek NIET OP een theatermaker aan het woord die deze dagen in première had moeten gaan. Theaterkrant, Theaterkrant, Theaterkrant, Theaterkrant, Theaterkrant, Theaterkrant
 • Jeugdtheatergezelschappen kunnen de reguliere voorstellingen niet spelen, ook de vele schoolvoorstellingen gaan de komende weken niet door. Voor alle kinderen die nu noodgedwongen thuisonderwijs krijgen én hun ouders/verzorgers vanaf vandaag iedere dag op Theaterkrant een link naar een online voorstelling, gekoppeld aan een of meerdere lesthema’s en soms met hele praktische thuislestips. Theaterkrant, Theaterkrant
 • Ruim vijftig premières zijn afgelast en honderden voorstellingen worden niet gespeeld. De theaters blijven in elk geval dicht tot en met 6 april. Inmiddels is een groot aantal producties online te zien. Hieronder een selectie van voorstellingen. Scenes
 • Nederland staat tot ten minste 6 april zo goed als stil vanwege het coronavirus. Voor diverse ondernemers is dat een bittere pil om te slikken: waar moeten zij nu hun inkomsten vandaan halen? En als je niet aan het werk kan, wat doe je dan met je tijd? NU.nl spreekt de hoofdrolspelers van de musicals Anastasia, Lazarus en TINA – de Tina Turner Musical. NU.nl

 

Brabantse makers

 • Architectenbureau De Twee Snoeken gaat de nieuwe Wetering in Loon op Zand ontwerpen. Van de vier overgebleven kandidaten werden zij als beste beoordeeld. Zowel bij de Wetering Plan Groep als bij de gemeente viel de keuze op het Bossche kantoor. Brabants Dagblad
 • Kogelwerende huid of een uit koeienmest vervaardigde jurk? In het brein van Jalila Essaïdi zijn het allerminst buitenissige ideeën. Sterker: de alumnus van Fontys Hogeschool voor de Kunsten maakt internationaal naam met aparte combinaties van biotechnologie en (bio-)kunst. Bron.Fontys
 • Op initiatief van Stichting BK-informatie zijn 100 kunstwerken in de openbare ruimte benoemd tot sleutelwerken. Een van die sleutelwerken is de ‘Landingsbaan voor buitenaardse culturen’ in Houten van Martin Riebeek. Houtens Nieuws
 • Gesprek met Juultje van den Nieuwenhof uit Eindhoven. Ze is een Nederlandse auteur van thrillers voor young adult boeken. Daarnaast is ze docent Nederlands en drama op een middelbare school in Tilburg. Behalve het schrijven van spannende verhalen is een van haar grootste passies het maken van scripts voor, en regisseren van theaterproducties met jongeren. Boekenbijlage
 • Jace van de Ven over twee boeken van Elle van Lieshout. Het boek Tante, over haar stiefmoeder, en Het verhaal van de voorzitter van de Diepvriesvereniging, over haar vader. Brabant Cultureel
 • De muziek van Tom America begint en eindigt met de menselijke stem. Daar zit alles in en die biedt de basis voor zijn composities. Of het nu de gedichten van Jan Hanlo zijn of Tilburgse dialectsprekers, America maakt er muziek van (of haalt er muziek uit). Zijn nieuwe cd draait om de gedichten en de stem van Delphine Lecompte. Brabant Cultureel
 • ‘Alle voorstellingen afgelast. Ineens heb ik zeeën van tijd, maar wel een enorme tekst uit mijn hoofd geleerd.’ Aldus acteur Frank Lammers. Dus gaat hij zijn monoloog ‘Marx’ voor Het Zuidelijk Toneel op 22 maart een uur lang live streamen. Eindhovens Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie