Trends & Ontwikkelingen 21 februari 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de Fair Practice Code. Dit is een gedragscode om de arbeidsmarktsituatie in de culturele en creatieve sector te verbeteren. Zij stuurt het rapport ‘Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code’ mee met de brief. Het rapport richt zich op de meerkosten van de Fair Practice Code bij festivals met een meerjarige subsidie van het Rijk of de cultuurfondsen. Het analyseert daarbij de gevolgen van het culturele aanbod. Door toepassing van fair pay krijgt een deel van de instellingen te maken met hogere personele lasten. Als de inkomsten niet groeien dan moeten instellingen de overige kosten terugbrengen. Dat kan door het aanbod te verminderen. Het rapport is opgesteld naar aanleiding van de motie Asscher. Op 4 maart staat er een overleg gepland. Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl, NAPK, NRC
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt een afschrift van haar adviesaanvraag aan de Raad voor de Cultuur naar de Tweede Kamer. Zij vroeg om advies over de aanvragen voor de de subsidieregeling voor 2021-2024. Zij geeft een toelichting bij haar afschrift over de achtergronden. Tevens is er een bijlage, die en overzicht bevat van de aanvragen voor de culturele basisinfrastructuur 2021-2024. Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl
 • Minister Blok beantwoordt vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer over internationaal cultuurbeleid. De vragen gaan over 2 Kamerbrieven: Beleidskader internationaal cultuurbeleid 2021-2024; Voortgang internationaal cultuurbeleid. Rijksoverheid.nl
 • Sanne Scholten, directeur van het LKCA, is positief en optimistisch over alle aandacht die er is voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Maar toch knaagt er iets. Want hoe structureel zijn de veranderingen zonder structurele financiering? LKCA
 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over het uitstel van de opleverdatum van de herijkte Canon van 1 april 2020 tot 1 juni 2020. Rijksoverheid.nl
 • Op 13 februari hebben Tweede Kamerleden Lodewijk Asscher (PvdA) en Corinne Ellemeet (GroenLinks) enkele vragen voorgelegd aan minister van Engelshoven (OCW) naar aanleiding van het vorige week verschenen advies Een bibliotheek voor iedereen. Versterking Bibliotheekwet noodzakelijk van de Raad voor Cultuur. De Kamerleden vragen de minister onder andere of zij voornemens is in de wet te verankeren dat elke gemeente een eigen openbare bibliotheek moet hebben, zoals de Raad adviseert. Bibliotheekblad
 • Het kabinet gaat steviger inzetten op het bijbouwen van woningen en hierbij gerichter kijken naar het type huizen waaraan behoefte is. “De vrijblijvendheid van gestelde ambities en gemaakte afspraken moet eraf”, schrijft minister Stientje van Veldhoven (Wonen) aan de Tweede Kamer. Architectenweb
 • Rijksbouwmeester Floris Alkemade en BNA-voorzitter Francesco Veenstra hebben op 19 februari de eerste ‘Jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector’ aangeboden aan de minister van OCW. Deze jaarrapportage bevat zes aanbevelingen hoe overheid en markt samen kunnen optrekken bij de grote verbouwing van Nederland. In de rapportage wordt het Rijk geadviseerd om zijn voorbeeldfunctie als professioneel opdrachtgever te versterken, waarbij het Rijk ontwerpkracht nadrukkelijk inzet voor de uitvoering van rijksbeleid. Dit kan met name bij complexe opgaven en ruimtelijke ontwikkelingsprogramma’s, zoals de uitvoeringsagenda van de NOVI en de Regionale Energietransitie. De Jaarrapportage is op verzoek van minister van Engelshoven (OCW) opgesteld en geeft voor het eerst een compleet beeld van hoe de sector er voor staat. Het biedt aanbevelingen voor de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024. College van Rijksadviseurs, BNA
 • In het pensioenakkoord is afgesproken dat de vakbonden en werkgevers mét zelfstandigen een voorstel voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering zouden uitwerken. De deadline die minister Koolmees gesteld had was 1 februari. Binnenkort dus antwoord op de vraag: komt er voorstel? En hoe ziet dat er dan uit? Kunstenbond
 • Nederlanders zijn de afgelopen tientallen jaren steeds grotere afstanden gaan reizen tussen hun woonplaats en de plek waar ze werken. Dat blijkt uit onderzoek dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 19 februari presenteerde. De afstanden in het woon-werkverkeer namen toe van gemiddeld 14,6 kilometer in 1995 tot 19,0 kilometer in 2016. PBL, Architectenweb
 • De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wil dat er controle komt op zelflerende algoritmes die gebruik maken van persoonsgegevens. Dat toezicht wil de AP zelf uitvoeren. Zij zijn immers als toezichthouder verantwoordelijk voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens, en daarmee ook op de toepassing van AI en algoritmes waarbij persoonsgegevens worden gebruikt. Autoriteit Persoonsgegevens
 • De Proeftuin Meertaligheid van We the North ging op 13 februari officieel van start met een bijeenkomst in het provinciehuis van Groningen. De Proeftuin Meertaligheid is een samenwerkingsproject tussen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland en heeft als doel inwoners met bijzondere culturele projecten in aanraking te brengen met de spreektaal. De Proeftuin Meertaligheid is een initiatief van We the North in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Provincie Groningen
 • Omdat de provincie Friesland door een menselijke fout geen plafond instelde bij het publiceren van subsidieregeling, moet de provincie 60.000 euro meer uitgeven aan cultuur. Leeuwarder Courant
 • Het Stedelijk Museum Schiedam wordt vanuit de provincie Zuid-Holland voorgedragen aan het rijk om in aanmerking te komen voor een rijkssubsidie van €1 miljoen. Het museum zal daarmee vanaf 2021 gedurende 4 jaar elk jaar €250.000 ontvangen. De provincie waardeert vooral de durf van het Stedelijk Museum Schiedam om met vernieuwende ideeën te komen. Deze zijn de laatste jaren verbeeld in tentoonstellingen die heel succesvol bleken en waar vooral ook veel nieuwe doelgroepen op af kwamen. Provincie Zuid-Holland
 • Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen voor de omgevingskwaliteit. Op dit moment organiseert elke gemeente de advisering op eigen manier, wat een veelvormige praktijk heeft opgeleverd. De bestaande commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten komen niet meer terug. De VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben de ‘Handreiking adviesstelsel omgevingskwaliteit’ gepubliceerd. Niet alleen de letter van de wet, maar ook de geest van de wet en de wensen van de Tweede Kamer komen in de handreiking aan de orde. De handreiking ondersteunt gemeenten bij de keuzes die in het licht van de Omgevingswet gemaakt kunnen worden. Cultureel erfgoed, VNG
 • Voor de Amsterdam Bis, Kunstenplan 2021-2024, zijn 49 aanvragen ingediend. In totaal kunnen 35 aanvragen worden gehonoreerd: 21 op naam en 14 op functie. Het totale (maximum)bedrag voor de Amsterdam Bis, waar de kunstraad over adviseert, is 73.5 miljoen euro per jaar. Amsterdamse Kunstraad
 • De Regeling Vierjarige subsidies maakt onderdeel uit van het Kunstenplan 2021-2024 van de Gemeente Amsterdam. Deze regeling heeft als doel om activiteiten van professionele culturele organisaties te ondersteunen, die belang hebben voor de stad en bijdragen aan een kwalitatief, veelzijdig en gespreid cultuuraanbod, met een gevarieerd publieksbereik. n totaal zijn er bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst 225 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van €182.280.927. Amsterdams Fonds voor de Kunst
 • Het probleem van Museum Boijmans Van Beuningen om 55 miljoen euro binnen te halen voor de grote verbouwing, is inmiddels zo groot dat de Rotterdamse cultuurwethouder Said Kasmi (D66) zich 20 februari moet verantwoorden in de gemeenteraad. Deze zomer zou de raad namelijk definitief besluiten of het plan doorgaat – of niet. NRC
 • Het Rotterdamse Centrum Beeldende Kunst komt met een ‘Rotterdams Ontwikkelingsfonds voor de Auteursfilm’. Dat staat in haar cultuurplan 2021-2024. De begroting voor het fonds moet jaarlijks 350.000 euro gaan bedragen, waarmee dertig tot veertig filmmakers aan de slag kunnen. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur buigt zich tegen de zomer over het plan voor het Ontwikkelingsfonds, waarna de Rotterdamse Gemeenteraad in het najaar het Cultuurplan 2012-2024 moet goedkeuren. Filmkrant
 • Creatieve broedplaats BOKA in Arnhem moet op slot. Anderhalf jaar na de opening heeft burgemeester Ahmed Marcouch van de Arnhem de horeca- en exploitatievergunning voor de galerie, bar, winkel en drukkerij ingetrokken wegens vermeende drugssmokkel van één van de twee eigenaren. Broedplaats Oude Kraan Arnhem (BOKA), twee jaar terug gestart, zou een schakel moeten worden tussen de Arnhemse binnenstad, ArtEZ en Museum Arnhem. De Gelderlander
 • Kunstorganisaties en musea in Engeland worden gewaarschuwd dat ze overheidsgeld zullen verliezen tenzij ze voldoen aan ‘rekbare’ doelen om meer diverse arbeidskrachten aan te nemen en een diverse publiek aan te spreken. Een jaarverslag van Arts Council England (ACE) schildert wat zijn voorzitter, Sir Nicholas Serota, “een teleurstellend beeld” noemde als het gaat om diversiteit. The Guardian

 

noord-brabant

 • De eenmalige subsidieregeling voor kleine en middelgrote musea van de provincie Noord-Brabant honoreerde projecten die gericht waren op het vergroten van publieksactiviteiten of het vernieuwen van de presentatie van de collectie of de samenwerking tussen musea bewerkstelligde. De regeling is gesloten op 30 oktober 2019. De subsidieregeling gaf de 48 geregistreerde musea die gezien worden als de kleine en middelgrote musea in Noord-Brabant de mogelijkheid om een subsidieaanvraag te doen. In totaal hebben 24 musea een aanvraag ingediend en daarvan hebben 17 musea een subsidie ontvangen. Alle beschikbaar gestelde middelen zijn besteed. Brabant.nl, Brabant.nl
 • Internationale zichtbaarheid van Brabantse makers en instellingen is groeiende en hun internationale ster is rijzende. De potentie is groot, niets voor niets zet de provincie Noord-Brabant in op intensivering van internationalisering en is er de succesvolle Proeftuin in het kader van Regioprofiel Cultuur BrabantStad. Op 12 maart 2020 ontvangen DutchCulture en BrabantStad alle Brabantse makers en instellingen uit om langs te komen bij KunstLoc in Tilburg voor DutchCulture on Tour – Editie Brabant. Er zijn adviseurs van DutchCulture aanwezig met kennis van specifieke landen, diverse Europese subsidiemogelijkheden, mobiliteitsvraagstukken en informatie over residenties wereldwijd. Regioprofiel Brabant
 • De campagne Raak of vermaak? maakt 24 maart 2020 een stop in Noord-Brabant voor een bijeenkomst in het kader van het Regioprofiel Cultuur BrabantStad. Raak of vermaak? is een campagne over de impact van kunst: wat brengt een bezoek aan een museum of theater teweeg bij het publiek? De campagne signaleert dat de diepgang van kunst door relatief weinig bezoekers wordt ervaren maar ook dat de impact van kunstbezoek eenvoudig kan worden vergroot. Regioprofiel Brabant
 • Tijdens het symposium van de AWTI begin februari werd een advies uitgebracht dat wetenschap, technologie en innovatie een veel sterkere rol moeten spelen in de maatschappelijke transities waar we als samenleving voor staan. Liesbeth Jans, programmaleider Kunst en samenleving, herkent veel in dit advies. Kunstloc Brabant maakt zich al jaren sterk voor beleid waarin de inzet van kunst in andere sectoren wordt bepleit, met als doel om gezamenlijk tot innovatieve oplossingen te komen. Want wie zijn er beter in het meedenken over creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen dan kunstenaars? Kunstloc Brabant
 • Acht Brabantse actiegroepen strijden samen tegen de verdozing van Noord-Brabant. In een brief die 17 februari verstuurd is aan Provinciale en Gedeputeerde Staten vragen ze om te stoppen met het afgeven van vergunningen voor enorme, lelijke distributiecentra die volgens hen het landschap bederven. Het gaat om mogelijke distributiecentra in Moerdijk, Roosendaal, Oisterwijk, Tilburg, Vinkel en Heesch. Het zijn vooral de gemeenten die de economische voordelen zien van de nieuwe bedrijventerreinen. Brabant.nl, Omroep Brabant
 • Dat er links en rechts in Noord-Brabant grote distributiecentra in het open landschap verschijnen, is het gevolg van een gebrek aan regie. Het Rijk voert die niet meer, de provincie is beperkt in haar mogelijkheden en gemeenten denken in eerste instantie vooral aan de eigen economie en werkgelegenheid. Dat zegt Bart de Zwart, docent Vastgoed en Makelaardij bij Fontys Hogeschool Economie en Communicatie. Bron.Fontys
 • Het Kabinet stelt € 10 miljoen beschikbaar voor de leefbaarheid voor inwoners van Noordoost Brabant. Rijk, regio en provincie gaan samen investeren in de verbetering van de leefbaarheid, in een duurzame inrichting van de leefomgeving en in meer banen en talenten voor de toekomst. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Eindhoven krijgt een commissie Nachtleven, met culturele ondernemers, ambtenaren en gemeenteraadsleden. Die moet kijken hoe vergunningen gemakkelijker afgegeven kunnen worden en hoe vernieuwende initiatieven mogelijk gemaakt kunnen worden. Aanleiding voor de discussie is de gang van zaken rond culturele hotspot Koelhuis die tijdelijk in het voormalige Campinagebouw aan de Dirk Boutslaan zou openen. Zes maanden na begin hebben de initiatiefnemers nog steeds geen zekerheid over de drie benodigde vergunningen. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • De Nacht van Cultuur had bij de gemeente Helmond om een bijdrage van 25.000 euro gevraagd. Het evenement krijgt 5.000 euro. ‘Vanwege de lage subsidie die is toegekend, zijn we niet in staat de ambities van een Helmondse Uitmarkt waar te maken’, aldus de organisatie. Er is daarom besloten te stoppen met het evenement. De Nacht van Cultuur is een gezamenlijk festival van Museum Helmond, het Speelhuis, de Cacaofabriek, het Kunstkwartier en Bibliotheek Helmond-Peel. Eindhovens Dagblad
 • De Nacht van Cultuur gaat niet door, Ons Brabant Festival verkeert tussen hoop en vrees en hiphopfestijn Urban Matterz wordt allicht kleinschaliger. Maar de schaatsbaan op de Markt keert terug. Helmondse evenementen moeten blijven bijsturen. Commentaar van Rob de Bruyn., ED. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Makers in de gemeente Tilburg hebben sinds 20 februari 2020 een online plek waar zij alle informatie kunnen vinden om het ‘te maken’ als creatieveling. Ook de output van de makers wordt onder de aandacht gebracht. Via stadvanmakers.nl komt de bezoeker op een pagina van het platform Make it in Tilburg, een website die is gemaakt en wordt onderhouden door Citymarketing Tilburg, speciaal voor ondernemers. Make it in Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • Landschapskunstwerken moeten in Eersel een verbinding gaan vormen tussen de zes dorpen van deze gemeente. Dit jaar wil het college een pilot starten met een expositie van kunstobjecten op de wandelroute langs het Groot- en Kleinmeer bij Wintelre. Langs de 3 à 4 kilometer lange route rond de vennen moeten straks 17 à 20 kunstwerken komen te staan, als onderdeel van een soort tijdelijke open lucht-tentoonstelling. Drie daarvan mogen ook na de expositie blijven staan. Het plan is van de gemeentelijke Adviescommissie Beeldende Kunst. Voor de uitvoering van de Eerselse kunstroutes tussen de kernen wil de gemeente de Stichting Landart Brabant (LAB) uitnodigen. Het college stelt voor om een budget van 18.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de pilot in Wintelre. De gemeenteraad neemt begin maart een besluit. Eindhovens Dagblad
 • Bewoners van de wijk Zesgehuchten in Geldrop kunnen komende weken op een kleine tribune komen vertellen wat zij bijzonder vinden aan het wonen in die wijk. Met een verslag van die verhalen maken theatermakers een verhaal dat moet leiden tot zes verschillende toneelvoorstellingen in op 23 en 24 mei in de wijk te zien zijn. Wethouder Rob van Otterdijk initieerde het plan voor het project dat de naam Het geheim van Zesgehuchten kreeg. Eindhovens Dagblad
 • Een kasteelpark met nieuwe bomen van diverse soorten en mooie, brede paden. Twee kleurige fietstunnels bij de Kleine Dommelbruggen en een A67-viaduct waarvan je moet glimlachen. In Geldrop hebben ze mooie plannen met (deels) Brainportgeld. Eindhovens Dagblad
 • Het beeld voor Ireen Wüst komt bij het gemeentehuis in Goirle te staan. Het beeld van Iris Le Rütte is inmiddels naar de bronsgieter. Het kunstwerk zit tussen figuratief en abstract in, maar over hoe het er uit zal zien doen gemeente en kunstenares nog geen mededelingen. Le Rütte omschrijft het beeld met de termen ‘krachtig’, ‘dynamisch’, ‘sympathiek’ en ‘vrouwelijk’. Bij de keuze voor beeld en kunstenares heeft Ireen Wüst een duidelijke stem gehad. De verwachting is dat het beeld in mei 2020 klaar is. Voor het kunstwerk is 80.000 euro gereserveerd. Brabants Dagblad
 • De St. Jan moet samen met theater de Kring en museum Tongerlohuys de gouden cultuur driehoek van Roosendaal vormen. Géén zuipfeesten meer, maar een culturele hotspot in de stad. Aldus de Roosendaalse wethouder Theunis. BN – De Stem, inlog vereistDe gemeente Uden heeft nog 55 kunstwerken die opgeslagen liggen in de kelder van cultureel centrum Kunst & Co. De gemeente wil de kunst teruggeven aan de makers, maar er is één probleem: ze heeft de kunstenaars nog niet weten te vinden. Omroep Brabant
 • De gemeente Waalwijk en het bestuur van het Schoenenmuseum willen nog voor de zomervakantie de bouw van het nieuwe museum aanbesteden. Brabants Dagblad, inlog vereist

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Bijna de helft van de werknemers in de cultuursector is zzp’er, maar kunstenaars houden niet bepaald van ondernemen. Dat blijkt uit onderzoek Capturing Value by Creatives van de Hogeschool van Amsterdam. (HvA) in samenwerking met Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) en het kenniscentrum Cultuur+Ondernemen. Business Insider vroeg beeldend kunstenaar Pauline Zeij en pianist Helena Basilova hoe zij kunstenaarsziel en ondernemersgeest één laten worden. Tot slot geeft onderzoeker Joost Heinsius een aantal tips die als startpunt kunnen dienen om tot ondernemen te komen. Business Insider
 • Het is niet eenvoudig om als zakelijk leider te blijven reflecteren. Startend zakelijk leiders vragen zich soms af: hoe doen meer ervaren vakgenoten dit? Het Mentoringprogramma voor Startend Zakelijk Leiders van Cultuur + Ondernemen kan helpen. Twee deelnemers aan het woord. Cultuur + Ondernemen
 • Het jaarverslag is de plek bij uitstek om te tonen hoe een organisatie de Governance Code Cultuur toepast, aan zowel je financiers als de rest van je stakeholders. Daarom is er nu een handreiking die je helpt je governance goed weer te geven in het jaarverslag. Cultuur + Ondernemen
 • De Arts Council Ireland heeft een handleiding gepubliceerd over een eerlijke en billijke beloning voor en contractering van kunstenaars. Arts Council.ie

 

architectuur en vormgeving

 • BNA, Architectuur Lokaal, TwynstraGudde en ZRi hebben op 18 februari de Richtlijn Evenwichtige Architectenselecties gepubliceerd. Deze richtlijn helpt om op een doelmatige en faire manier deelnemers te selecteren voor een architectenselectie. De richtlijn richt zich tot opdrachtgevers, adviseurs en architecten. Evenwichtige architectenselecties zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. BNA
 • Het arbeidsintensieve circulair bouwen heeft moeite om concurrerend te zijn met het traditionele bouwen. Direct betrokkenen in de bouwsector ondertekenen op 20 februari een manifest dat de overheid vraagt om met een belastingverschuiving de overgang naar een duurzame bouwsector te ondersteunen. Architectenweb
 • Vier Eindhovense instellingen, Dutch Design Foundation (DDF), TU/e, MU Hybrid Art House en de Design Academy Eindhoven (DAE), samen vormen zij de Stichting ComplexNL, werken samen om het nieuwe, nationale design- en technologiehuis op te starten. In 2023 moet het een vaste plek krijgen in de stad. Een subsidieaanvraag ligt inmiddels bij het ministerie van OWC. Eindhovens Dagblad, inlog vereist

 

beeldende kunst

 • Kinderen zijn voor musea serieuze klanten geworden. Hoe gaan musea daarmee om? Speels ontdekken is in heel Nederland leidraad bij musea voor kinderen. NRC
 • Van Gogh krijgt een high-tech, 21e eeuwse behandeling, in de pop-up, getiteld “Meet Vincent van Gogh”, die het Van Gogh Museum in Londen presenteert. De belevingsgerichte attractie biedt o.m. een audiotour door het leven van de kunstenaar, audiovisuele scènes, grootschalige projecties en interactieve activiteiten. Misschien wil je een beeld van jezelf in het korenveld waar de kunstenaar zichzelf fataal heeft verwond? Als dat te morbide is, kun je in zijn atelier kijken naar een schaduwspel van de kunstenaar die ruzie maakt met Gauguin. Een museum op zoek naar nieuw publiek en inkomsten. ArtNet News

 

film en av

 • De Russische filmmaker Timur Bekmambetov komt met een blockbuster met een verticaal frame, gericht op het smartphonepubliek. IndieWire, Nederlands Film Festival
 • Het Filmfestival van Cannes 2020 heeft de selectiecommissie voor de editie van dit jaar onthuld.. De commissie omvat negen leden, waarvan 5 vrouwen. Vorig jaar was er veel kritiek over de vertegenwoordiging van films van vrouwen in de competities. IndieWire
 • Bioscopen in Europa kunnen terugkijken op een goed filmjaar. Er gingen in 2019 1,3 miljard Europeanen naar de film. Zoveel waren het er niet meer sinds het begin van de jaren 90. Dat blijkt uit de cijfers die zijn verzameld door UNIC, de Europese vereniging die opkomt voor de belangen van bioscopen en filmtheaters. Het bezoek in Europa steeg 4,5% ten opzichte van 2018, het jaar waarin het filmbezoek in sommige Europese landen flink te wensen overliet. De totale omzet van bioscopen in Europa kwam uit op 8,5 miljard euro, een stijging van een half miljard ten opzichte van 2018. Filmonderzoek Nederland
 • Bioscoopketen Kinepolis heeft de jaarcijfers over 2019 gepresenteerd. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar een ometstijging van 15,9 procent weten te realiseren, terwijl er tegelijkertijd 13,3 procent meer bezoekers de zalen vulden. Vooral in de tweede helft van 2019 ontvingen de bioscopen meer bezoekers. Kinepolis schrijft dit toe aan enkele grote publiekstrekkers. Entertainment Business
 • Netflix is in Nederland gestopt met de gratis proefperiode van een maand. Nieuwe klanten die een abonnement willen afsluiten, moeten daarvoor gelijk minstens 7,99 euro per maand betalen. Waarom de streamingdienst is gestopt met de gratis proefperiode is niet bekend. Abonnees in andere markten, zoals Duitsland en de Verenigde Staten, kunnen de dienst wel nog kosteloos uitproberen. Entertainment Business
 • Nederlandse consumenten kunnen dit jaar miljoenen producten tegen scherpe prijzen aanschaffen bij e-tailer Amazon. Kenners voorspellen een online prijzenoorlog, terwijl consumenten nu al enthousiast reageren. Wat betekent de komst van de internationale webgigant voor de Nederlandse entertainmentmarkt? Olaf Zwijnenburg, retaildeskundige Rabobank, zegt dat de komst van Amazon zowel fysieke als online retailers dwingt om versneld in actie te komen. “Bijvoorbeeld door het sterker maken van de formules, de kwaliteit van het personeel, service en de beleving binnen de locaties, verdere digitalisering en het aantrekkelijker maken van winkelgebieden.” Entertainment Business

 

letteren

 • Bijna een kwart van de cadeaugevers in Nederland heeft in het afgelopen jaar een boek als cadeau gegeven. Dit maakt het boek onderdeel van de top tien meest gegeven cadeaus in Nederland, naast bijvoorbeeld bloemen en planten, wijn en speelgoed. De tweede themameting van 2019 van het GfK-kwartaalonderzoek naar lees-, koop- en leengedrag van Nederlandse consumenten gaat daarom in op het boek als cadeau. Het vinden van het juiste boek om te geven kan lastig zijn voor cadeaugevers. Zij willen namelijk graag een boek geven dat bij de ontvanger past (aangegeven door 64% van de respondenten), maar vinden het vaak ook moeilijk om een boek voor iemand uit te zoeken (aangegeven door 44%). KVB Boekwerk
 • Wilma de Rek, Chef boeken bij de Volkskrant, ging na lange tijd weer eens naar de bibliotheek en zag dat haar ‘tempel van wijsheid” een buurthuis was geworden. Ze vindt het tijd voor een nieuwe wet, die bibliotheek en buurthuis weer overzichtelijk scheidt; en voor een overheid die voor beide instellingen fatsoenlijke bedragen beschikbaar stelt. De Volkskrant

 

muziek

 • Een nieuwe optie binnen Spotify: songwriter-pagina’s. Daarmee treden grote songschrijvers uit de schaduw op de streamingdienst. Nederlandse schrijvers reageren enthousiast, hoewel ze er qua streaminginkomsten nog altijd bekaaid vanaf komen. Dat komt door de deals die de muziekindustrie ooit hebben gemaakt met streamingdiensten. De mastereigenaar krijgt het grootste gedeelte van de streaminginkomsten, de songschrijver maar een klein beetje en de uitvoerder – een sessiedrummer bijvoorbeeld – zelfs helemaal niks. 3voor12.vpro
 • Verkopers van concertkaartjes gaan voortaan ook de servicekosten terugbetalen als een concert geannuleerd of verschoven wordt. Onder meer Eventim, See Tickets en leden van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) hebben dat toegezegd aan de Consumentenbond. Entertainment Business
 • De tijd dat muziekliefhebbers de nacht voor de deur van het ticketbureau moesten doorbrengen om concertkaarten te bemachtigen is voorbij. Tegenwoordig staan we allemaal online in de rij en verkopen grote concerten in luttele minuten uit. Waarom worden er op veel plekken dan nog steeds tickets aan de kassa verkocht? NU.nl
 • ‘Wij Zijn 13!’ heet het nieuwe festival voor iedereen die in dertien is of dertien wordt. De organisatie is in handen van poppodium 013, maar ook van negentien Tilburgse tieners van dertien of bijna dertien. Het festival is exclusief voor dertienjarigen. Ouders mogen hun kinderen brengen en halen, maar ze mogen niet naar binnen. ,,We willen jongeren met dit festival de allereerste ervaring met live popmuziek geven”, zegt Emiel Haring van 013. 013 rekent op 1900 bezoekers, de concerten, workshops en ontmoetingen met artiesten zijn in alle zalen, maar ook in de kelder en een kleedkamer. Brabants Dagblad
 • Muziekgebouw Eindhoven en Frits Magazine gaan iets nieuws beginnen: een eigen club en een reeks jazz- en soulconcerten in de vernieuwde Paterskerk. Het gaat om een initiatief van Muziekgebouw Eindhoven, waarbij het muziekcentrum samenwerkt met stadsglossy Frits. ,,We willen vier keer per jaar een avondvullend programma bieden”, zegt Hans Matheeuwsen, hoofdredacteur van Frits. ,,We denken dat hier behoefte aan is in Eindhoven, dat dit iets toevoegt aan het culturele leven in de stad”. De reeks wordt onder de naam Blue Note Club Sessions Goes To Church gepresenteerd door Barend Fransen van het Muziekgebouw, oprichter van jazzband Gare du Nord. Eindhovens Dagblad
 • Dat was afgelopen week even slikken. ‘Brand in Californische fabriek bedreigt wereldwijde productie van vinylplaten’, zo kopten de Amerikaanse media. Gill Tamazyan van de Amerikaanse perserij Capsule Labs verwacht zelfs een ‘vinylgeddon’. In hoeverre moeten wij ons nu zorgen gaan maken? Entertainment Business

 

theater en dans

 • Nederlandse toneelschrijvers zijn nauwelijks bekend bij het publiek. Hoe kan dat? Lot Vekemans, Jibbe Willems, Rik van den Bos en Esther Duysker spreken over hun relaties met gezelschappen, onderhandelen over geld en buitenlandse royalty’s. NRC, inlog vereist
 • In zijn Staat van de Toneeltekst in september 2018 riep toneelschrijver Nathan Vecht op tot de vorming van een door het Rijk gesubsidieerde theatergroep „waar het produceren van nieuwe Nederlandse toneelstukken prioriteit” zou zijn, „waar knowhow over toneelschrijven kan worden opgebouwd en doorgegeven” en „waar schrijvers de stap kunnen maken van de kleine naar de grote zaal”. Iris Slee richtte Punch op, een theatergroep die prioriteit wil geven aan het spelen van nieuwe Nederlandse toneelteksten. In mei presenteert ze haar plannen. NRC, inlog vereist
 • Eind 2019 heeft het Fonds Podiumkunsten CAOP gevraagd om dialoogsessies te organiseren voor zakelijk leiders van producerende instellingen en festivalorganisaties over fair pay. Doel van de sessies was om het bewustzijn en de kennis over het onderwerp te vergroten. De sessies zijn georganiseerd naar aanleiding van het advies over fair practice van CAOP aan het Fonds Podiumkunsten in de zomer van 2019. Zij adviseerden het Fonds om de sector te ondersteunen in een ‘duurzame gedragsverandering.’ Het nu gepubliceerde verslag is een korte terugblik op de in totaal acht georganiseerde sessies. Het Fonds Podiumkunsten was zelf niet aanwezig bij de sessies. Met de dialoogsessies en dit verslag hoopt het fonds een bijdrage te kunnen leveren aan deze gedragsverandering. Fonds Podiumkunsten
 • Met de nieuwbouw van het Bossche Theater aan de Parade op handen verhuist het vanaf maart volgend jaar de ‘Grote Zaalvoorstellingen’ naar de Brabanthallen. Honderdtien van die voorstellingen zijn vanaf dan in de Meierijhal te zien, de karakteristieke booghal uit de jaren 60 met grote glazen entree. Behalve naar de Brabanthallen verhuist het theater ruim honderdvijftig voorstellingen naar Theater de Speeldoos in Vught, Perron-3 in Rosmalen, het Jheronimus Bosch Art Center, de Willem Twee Toonzaal en andere plekken in de stad. De naam verandert vanaf de bouwstart in oktober dit jaar tot de oplevering in 2023 in ‘Theater NAAR de Parade’. Bossche Omroep, Omroep Brabant
 • De producent van de musical Soldaat van Oranje heeft toestemming gekregen van de gemeente Londen om een nieuw theater te bouwen in de Royal Docks in het oosten van de metropool. Het Royal Docks Theatre, zoals het gebouw gaat heten, wordt de locatie waar vanaf het najaar de Britse versie van de musicalhit te zien zal zijn. Welingelichte Kringen
 • Het bekende, rondreizende theaterfestival de Parade komt eind mei naar Eindhoven. Tien dagen lang zijn er dan ruim 25 voorstellingen te zien in tenten naast Parktheater Eindhoven. Voor de programmering werkt de Parade nauw samen met dit theater. Zo krijgt het Parktheater een eigen tent op het Paradeterrein, Café IK, waar jonge theatermakers uit Eindhoven te zien zijn. Verder zal het festival de handen ineenslaan met de Design Academy Eindhoven, voor bijzondere programmering op het gebied van technologie, innovatie en design. De Volkskrant, Theaterkrant, Brabant Cultureel
 • Ruud van Meijel is sinds oktober directeur van het Chassé Theater in Breda, nadat hij voorheen theaterproducties maakte. BN – De Stem interviewt hem. “Het zijn twee kanten van dezelfde medaille”. BN – De Stem, inlog vereist

 

Cultuurmarketing

 

 • STOMP Academy is het nieuwe educatieve platform van, voor en door independent platenlabels. Op dit platform zullen maandelijks een video en een industry-update verschijnen die de branche naar een hoger niveau moeten tillen. In de tweede video staat het gebruik van media en marketing centraal. Entertainment Business, Entertainment Business

 

Financiering

culturele basisinfrastructuur

 • Tijdens de intake van de aanvragen voor de Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024 is geconstateerd dat het maximaal aantal woorden voor het activiteitenplan door een deel van de aanvragers is overschreden. Om iedereen opnieuw een gelijk speelveld te geven mag nu iedereen die met pijn en moeite zijn aanvraag heeft ingediend, zijn werk weer overdoen. Cultuurpers publiceert de mail die het Ministerie van OWC hierover stuurde. Cultuursubsidie.nl, Cultureel Persbureau

 

rijksfondsen

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept makers en ontwerpers uit de creatieve industrie op om met een partner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een actuele maatschappelijke opgave. Met de Open Oproep Fresh perspectives stimuleert het fonds ontwerpers met een goed concept, om een samenwerking aan te gaan met een gerenommeerd bedrijf, organisatie of kennisinstelling. Een aanvraag indienen n.a.v. deze open oproep kan tot en met 14 april 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes. Eerstkomende deadline 22 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Kunstenaars en bemiddelaars (curatoren en critici) kunnen tot en met 20 april 2020 een aanvraag indienen voor een werkperiode in 2020-21 bij buitenlandateliers in Berlijn, Brussel, Kolkata, Moengo, New York, Rio de Janeiro, Tokio, Tanger, Warschau en Willemstad. Mondriaan Fonds
 • Nederland vertrekt in 2021 voor één keer uit het Rietveld Paviljoen tijdens de Biënnale van Venetië en stapt daarmee eenmalig van het hoofdpodium van het grootste internationale beeldende kunstevenement ter wereld. Ook de selectieprocedure voor de inzending van Nederland is anders dan anders. Dit keer is er geen open call en heeft een breed samengestelde internationale jury uit een longlist van curatoren en kunstenaars een shortlist geselecteerd. De 59e editie van de biënnale zal er voor Nederland dus één zijn die op vele vlakken verschilt met de voorgaande jaren. De radicale aanpak die breekt met de decennialange traditie geldt als herijking van het gehele proces. Een bewuste keuze van directeur Eelco van der Lingen. Mondriaan Fonds
 • Gesprek met Eelco van der Linden, die nu een jaar directeur is van het Mondriaan Fonds. Hij wil de toegankelijkheid van beeldende kunst en erfgoed stimuleren, zo blijkt uit zijn nieuwe beleidsplan. Over zijn plannen met het Nederlands paviljoen op de Biënnale van Venetië en zijn wil om te breken met tradities. NRC
 • De Verbeelding biedt beeldend kunstenaars samen met filmproducenten de mogelijkheid een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren. Doel is het stimuleren van films die hun oorsprong voornamelijk vinden in de beeldende kracht van het medium, films die de grenzen tussen beeldende kunst en film verkennen en die de artistieke potentie hebben om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden. De Verbeelding is een tweejaarlijks samenwerkingsproject van het Mondriaan Fonds en het Filmfonds. Eerstkomende deadline is 7 april. Filmfonds
 • Biedt jouw culturele instelling een ontwikkelprogramma voor talent, maar merk je dat de talenten toch nog drempels ervaren om in of door te stromen naar het kunstvakonderwijs? De regeling Brug voor talent van het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt subsidie voor een talentontwikkelingsprogramma waarmee talenten geholpen worden op hun route richting het kunstvakonderwijs. Aanvragen kan tot 2 oktober 2020. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • De Benelux filmdistributeur Cinéart richt samen met het Engelse Curzon en het Australische Madman Entertainment een fonds op om nieuwe internationale filmprojecten tot ontwikkeling te laten komen. De drie partijen stoppen samen 1,4 miljoen euro (1,2 miljoen pond) in het nieuwe ontwikkelingsfonds. De drie distributeurs, die al vaker met elkaar hebben samengewerkt, willen met het nieuwe initiatief kwaliteitfilms van jonge makers van de grond krijgen. In ruil voor de financiering hebben elk van de drie partners een ‘first look license’ op lokale distributie, het recht om als eerste partij te mogen beslissen over distributie. Filmkrant, Deadline

 

prijzen

 • Dansmaker Cherish Menzo en makersduo Florian Myjer en Kim Karssen zijn de eerste genomineerden voor de BNG Bank Theaterprijs 2020. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan veelbelovend theatertalent tot 35 jaar oud. De winnaar krijgt een geldbedrag van 45 duizend euro dat is bedoeld voor het realiseren van een herneming van de winnende productie, of ter investering in een nieuwe voorstelling. Theaterkrant

 

Kunstbeoefening

 • ‘Een speeltuin voor kunstenaars, waarin iedereen zichzelf mag zijn’. Het is de visie van oprichters Leidi van Mook en wijlen Bart Leemans waaruit tien jaar geleden het [theaterplatform] in Drunen is ontstaan. Voor het eerst in haar bestaan heeft de stichting nu subsidie ontvangen van de gemeente Heusden. ,,We kunnen dit jubileumjaar daarom groots uitpakken”, zegt Van Mook opgelucht. ,,Het geld zetten we in voor de kostuums, het decor en zangbegeleiding.” Het [theaterplatform] is uitgebreid met een jeugdafdeling, die ook mee doet met de jubileumvoorsteling. Brabants Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Als kennispartner weet LKCA veel over de waarde van cultuur. Wat cultuur voor en met mensen doet. Kunst en cultuur staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een diverse samenleving. Daarom wil het LKCA in de nieuwe periode nieuwe perspectieven op kunst en cultuur verkennen en de opvattingen hierover verruimen. Het beleidsplan 2020-2024 is gepubliceerd. LKCA, LKCA
 • Stichting Lezen heeft de publicatie Lezen stimuleren via vrij lezen, boekgesprekken en appberichten van onderzoekers Lisa van der Sande, Ilona Wildeman, Adriana Bus en Roel van Steensel gepubliceerd. Belangrijkste bevinding is dat op de basisscholen die deelnamen aan de intensieve stimuleringsregeling van de Bibliotheek op school (extra hulp en middelen voor leesbevordering) de aandacht voor leesactiviteiten gehandhaafd bleef, terwijl die aandacht terugliep op de scholen die er niet aan deelnamen. Stichting Lezen
 • Al een jaar of dertig kent Breda het Jazz Project voor Basisscholen. Als inleiding op het Breda Jazz Festival leren kinderen in de hoogste klassen van het basisonderwijs in een paar weken tijd alles over jazz. Jaarlijks bereikt het project tussen de 750 en 1100 scholieren uit Breda en omstreken. Maar omdat het aantal scholieren dit jaar maar 500 is, zijn de inkomsten flink afgenomen. Het project kon enkele jaren rekenen op subsidie van de gemeente Breda, VSB Fonds en het, Prins Bernhard Cultuurfonds. Toen dat stopte werd er gecrowdfund. Door slechts één eindvoorstelling in het Chassé Theater te houden en door te beknibbelen op de gages van de muzikanten, is het gat in de begroting teruggedrongen tot enkele honderden euro’s. BN – De Stem
 • Dat muziek, welzijn, gezondheid en zorg een sterke combinatie is, blijkt uit vele onderzoeken. Muziek is goed voor je humeur, je brein en je algemene gezondheid. Het verhoogt de kwaliteit van leven van mensen met bijvoorbeeld dementie, Parkinson, een autistische stoornis, afasie, een oorlogstrauma, een verstandelijke beperking, met eenzaamheid of depressie. Kunstloc Brabant brengt daarom op 25 maart musici en professionals samen tijdens de bijeenkomst ‘Muziek in de zorg- een krachtig medicijn’. Kunstloc Brabant
 • Zestien studenten van de Avans opleiding Social Work in Breda richten een koor op voor een speciale groep. De koorleden lijden namelijk aan dementie, in verschillende stadia. Punt.Avans

 

Cultuurnieuws per discipline

 

architectuur en vormgeving

 • In het Lloydkwartier in Rotterdam komt het eerste volledig houten woongebouw van 50 meter te staan. Mei architects and planners ontwerpt het appartementengebouw Sawa dat volledig in CLT (cross laminated timber) wordt gebouwd. Het gebouw krijgt royale groene terrassen, waarmee het gebouw de biodiversiteit van de wijk versterkt. Architectuur.nl
 • Het Generaal Maczek Memorial wordt pas volgende maand geopend, maar nu is het nieuwe gebouw aan de Ettensebaan in Breda al genomineerd voor de Blast-prijs. Deze prijs wordt uitgereikt door het gelijknamige architectuurplatform uit Breda. Het doel van de prijs is het stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit in de stad. De andere gebouwen die zijn genomineerd voor de Blast-prijs zijn de Nieuwe Veste, de BUas (Breda University of Applied Sciences) en de nieuwe aula van begraafplaats Zuylen. Het gaat in deze de gevallen om verbouwingen, die ook al afgerond zijn. BN – De Stem
 • Met ‘Stedelijke Commons’ worden plekken in de stad bedoeld waar burgers gemeenschappelijke functies opeisen, zoals wonen. Tijdens de debatavond ‘Re-making the Commons’, op 15 januari in Pakhuis de Zwijger, gloort de hoop dat de aloude coöperatieve woonvorm de oplossing is om het recht op de stad terug te nemen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Westrik, een uitbreidingswijk van het dorp Prinsenbeek bij Breda, won onlangs de eerste publieksprijs van de SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling. De bewoners zien de natuur zich voor hun deur ontwikkelen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Ruim de helft van de wereldbevolking woont in steden. Dat is een ‘excuus’ geworden om het platteland te verwaarlozen, zegt architect Rem Koolhaas. Zijn expositie hierover in het Guggenheim Museum in New York is geopend. Trouw
 • In de MakeHealth Prototyping-workshops bij Waag zijn mensen met een zorgvraag, professionals uit de zorg, ontwerpers en makers samen oplossingen gaan ontwerpen en produceren. Oplossingen die nodig zijn, omdat de huidige hulpmiddelen of services binnen de zorg niet voldoen aan de behoeften van de gebruikers. Tijdens een onderzoek stuitte het Team Gyn op het feit dat het speculum ruim 150 jaar geleden ontworpen is en sindsdien niet substantieel is veranderd. Het instrument werd ontworpen door een man, zonder dat daarbij de ervaring werd meegenomen van de vrouw die het inwendig onderzoek ondergaat. Waag

 

beeldende kunst

 • Eind 2019 deed BK – Informatie een oproep onder onze lezers om voordrachten te doen voor sleutelwerken beeldende kunst in de openbare ruimte. Dat leverde een paar honderd nominaties op. Uiteindelijk is een lijst van 100 sleutelwerken samengesteld die op 13 maart in zijn geheel bekend wordt gemaakt via de website sleutelwerken.nl. BK – Informatie maakt alvast 12 kunstwerken bekend: een willekeurige keuze uit de lijst van 100, maar uit elke provincie één. Voor Noord-Brabant is gekozen voor Het Draaiend Huis van John Körmeling. Voor Utrecht viel de keuze op Landingsbaan voor buitenaardse culturen van Bredanaar Martin Riebeek. BK -Informatie
 • Een voormalig seinhuis op perron 13 van het Centraal Station in Amsterdam zou met een reeks van led-schermen een platform voor video- en dichtkunst worden: Seinpost Over Holland, een initiatief van de Stichting Over Holland. Grote Nederlandse musea en kunstopleidingen hadden hun medewerking toegezegd en zouden ook participeren in de redactieraad. Maar op 20 januari liet Jan Christiaan Braun, de oprichter van Stichting Over Holland, de NS per brief weten dat de stichting het projectvoorstel heeft ingetrokken. De reden: vrees voor censuur door NS. Ondanks eerdere afspraken over de inhoud van Seinpost Over Holland kwam het vervoersbedrijf op het laatste moment met een goedkeuringsprocedure die voor de stichting onacceptabel was. NRC
 • Beeldend kunstenaar Sef Peeters (1947-2019) woonde en werkte in Breda. Dit voorjaar eert Stedelijk Museum Breda hem met een overzichtstentoonstelling van zijn werk. Het is de tweede expositie in een reeks waarin het museum de komende tien tot twintig jaar Bredase kunstenaars over het voetlicht wil brengen. De expositie Zwaar als een vogel is t/m 14 juni 2020 in het Stedelijk Museum Breda te zien. Brabant Cultureel, Lost painters
 • Beeldend kunstenaars Aagje Linssen en Jeroen Vrijsen uit Eindhoven organiseren al meer dan tien jaar werkperiodes voor kunstenaars, in een voormalige kazerne in Duitsland. Het werk van de laatste editie is nu te zien in het Temporary Art Centre in Eindhoven. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • ‘Het cliché van het genie met gebreken is een mannelijk cliché. Ik accepteer liever Polanksi’s pedofilie dan van alle kunstenaars, alle genders, te verwachten dat ze perfecte mensen zijn, want dat zijn we niet. Mensen zijn een vat vol tegenstellingen.’ Portret van Chris Kraus. ‘De kunstkritiek en romans van Kraus, geliefd onder een jonge generatie feministische denkers en makers, kan wellicht een tegengif bieden. Haar schrijfwijze – met de kont tegen de krib, anti-moralistisch, uiterst subjectief én empathisch – staat haaks op de rechtlijnigheid die de kunstwereld binnensijpelt.’ Kraus was begin zomer 2019 bij het Rotterdamse Centrum Witte de With met een lezing over wat kunstkritiek zou moeten doen, en voor wie. Metropolis M
 • Nog geen week na de opening van de tentoonstelling Animalia bij Garage Rotterdam. is er vanuit Stadstoezicht/Gemeente Rotterdam de opdracht gegeven om een kunstwerk van Semâ Bekirovic te verwijderen. Het zou voor overlast zorgen en het is in de binnenstad (en in veel andere delen in Rotterdam) niet toegestaan om vogels bij te voederen. Museumtijdschrift

 

film en av

 • De Tweede Wereldoorlog heeft decennialang de Nederlandse film gedomineerd. Spreekt het onderwerp 75 jaar na de Bevrijding de nieuwe generatie regisseurs nog wel aan? Zijn er nog verhalen over de bezetting niet verteld? NRC
 • De nieuwe film van de Pools-Franse filmmaker Roman Polanski, J’accuse, is in april in Nederland te zien. Vanwege de controverse rond de regisseur heeft filmdistributeur Cinéart, die de rechten van de film in handen heeft, er niet voor gekozen de film op de gebruikelijke wijze uit te brengen. Filmvertoningen zullen ook niet actief worden gepromoot. De exacte datum en het – Amsterdamse – theater worden nog bekendgemaakt, maar vast staat dat de vertoning vooraf wordt gegaan door een debat over het werk van omstreden kunstenaars. J’accuse is Polanski’s verfilming van de Dreyfuss-affaire, over antisemitisme in het Franse leger. NOS
 • De afgelopen maanden haalt Martin Scorsese fel uit naar superheldenfilms. Volgens de cineast zijn de blockbusters onverteerbaar; ze missen diepgang en reflectie. De Amerikaanse cineast beklaagt zich, net zoals Nederlandse makers, over de inhoudelijke kwaliteit van veel films. Ook in Amerika worden producties steeds meer bepaald door rendement denken in plaats van mensen met een artistieke visie. Prosper de Roos over een commercieel ecosysteem waarin een eigenzinnige regisseur riskant en ongewenst is. Dutch Directors Guild
 • De zes nieuwe afleveringen van het VPRO filmprogramma De kijk van Koolhoven zijn vanaf vrijdagavond 21 februari te zien op NPO 3, om 20.25 uur. Een overzicht van de onderwerpen/genres, die aan bod komen. VPRO Cinema
 • De verhuizing van TAC naar Lab-1 in het centrum van Eindhoven blijkt een gouden greep voor DOCfeed. Het driedaagse documentairefestival trok een recordaantal bezoekers. Eindhovens Dagblad, inlog vereist

 

letteren

 • ‘Over jezelf schrijven is uiteraard van alle tijden. Kijk naar de Personagebank, een onderzoeksproject waarvoor de figuren uit 301 Nederlandse romans zijn geturfd. Schrijver is het op twee na vaakst voorkomende ‘beroep’, na student en scholier. Maar typisch van de laatste jaren is de voorliefde voor metafictie: het boek dat wordt geschreven in het boek. Wat verklaart deze trend? En hoe wordt de schrijver als verteller ingezet in deze boeken?’ Haro Kraak recenseert het nieuwe boek van Daan Heerma van Voss. Egofictie over het schrijverschap is leuk en allicht therapeutisch, maar oninteressant voor lezers, betoogt schrijver Lucas Zandberg. De Volkskrant, De Volkskrant
 • In Nederland wordt raar naar het korte verhaal gekeken. Het genre snakt naar erkenning, betogen schrijvers Annelies Verbeke en Mohammed Benzakour. Onlangs werd bekend dat de de J.M.A. Biesheuvelprijs voor de beste korte verhalenbundel dit jaar niet wordt uitgereikt. Een verhalenbundel uitbrengen betekent in Nederland of Vlaanderen commerciële zelfmoord. De Volkskrant

 

muziek

 • Het Festival Oude Muziek Utrecht en de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) van de Universiteit Leiden starten een meerjarige samenwerking. De Academy of Creative and Performing Arts is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten Den Haag – waar ook het Koninklijk Conservatorium onder valt. Het instituut organiseert naast kunstvakken voor academici ook culturele evenementen. Het Festival Oude Muziek doet het omgekeerde: naast concerten worden tijdens het festival ook lezingen en symposia gegeven. Door de samenwerking tussen het Festival en de universiteit wordt het artistiek onderzoek voor een groot publiek toegankelijk. Universiteit Leiden
 • De opkomst van urban, rap en hip-hop in de jazzwereld is door Jazz in Duketown in ’s-Hertogenbosch vertaald in de programmering, zodat ook jongeren zich thuis voelen op het meerdaagse gratis festival, dat dit jaar van 29 mei tot en met 1 juni gehouden wordt. Hip Hop muzikant Typhoon is de slot-act. Jazz in Duketown introduceert in deze 47e editie een nieuwe festivallocatie: Theater aan de Parade. Jazz in Duketown, Jazzenzo

 

theater en dans

 • Lisa Ostermann is de grote winnaar van het Leids Cabaret Festival 2020. Zij behaalde een grand slam door zowel de vakjuryprijs, de publieksprijs als de studentenprijs (van vier Leidse studentenverenigingen) in de wacht te slepen. Dat was niet echt een verrassing, want in de matige finale stak zij met kop en schouders uit boven de twee andere finalisten. Theaterkrant

 

Brabantse makers gaan nationaal en internationaal

 • Joran van Soest studeerde in 2018 af aan de Bossche AKV|St. Joost.. Zijn werk werd direct opgemerkt en hij werd genomineerd voor een aantal kunstprijzen. Dat resulteerde in een indrukwekkend aantal exposities. Met een presentatie in de reeks ‘Brabantse Nieuwe’ in de Tuingalerij van het Noordbrabants Museum hangt zijn werk nu voor het eerst in een museum. Van Soest werkt in verschillende media werkt en wisselt mysterieuze schilderkunst af met concrete bouwwerken en filmpjes. Brabant Cultureel
 • Galerie Nasty Alice in Eindhoven laat zich momenteel met recht ‘The Blue Room’ noemen, want wie binnenstapt treft er alleen maar blauwe schilderijen aan. Schilderijen van Anne Vincent Dijkstra. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • De Neerkantse schilderes Catharina Driessen is te gast bij de opening van een expositie in het Mauritshuis in ‘s-Gravenhage, van werken van de 17de -eeuwse paardenschilder George Stubbs. Driessen zal drie keer een workshop geven, waarin ze uitlegt hoe je een paard op papier krijgt. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Cineaste Ellen van Kempen is druk in de weer om een documentaire te maken over de gedenkplaats Haaren. De Stichting Gedenkplaats Haaren heeft haar de opdracht gegeven, De documentaire gaat 9 mei in première en heet ‘Kamp Haaren, leven tussen vrees en vrijheid’. De documentaire moet vooral het menselijk gedrag blootleggen zoals de emoties die tijdens de oorlogsjaren in Haaren huisden en die tot aan de dag van vandaag betekenisvol zijn. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Starting Points, een film van de Eindhovense documentairemaker Floor Hofman, ging op 15 februari in première tijdens het DOCfeed Festival in LAB-1. Hofman zoomt met haar documentaire in op de sociale huisvesting in Taiwan, waar ze zelf vier maanden woonde. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Kiki Henger is filmregisseur en colourist. Voor haar film ‘Weerschijn’ is de Bosscher maker in Slowakije laatst onderscheiden. Brabants Dagblad
 • Arnoud Rigter is in 1978 in Zeist geboren. In 2000 kwam hij naar Eindhoven voor een opleiding Architectuur aan de TU/e. Als architect heeft hij nooit gewerkt. Hij dicht en dichter en maakt beeldende kunst. Zijn blijvende interesse voor architectuur levert technisch ingewikkelde, visuele gedichten. Carina van der Walt over zijn poëzie. Brabant Cultureel
 • Rogier Telderman toert met een eigenzinnig pianotrio door Nederland. Terwijl het drietal zijn wortels in de jazz heeft, is de bezetting identiek aan een klassiek trio. Piano, viool en cello. De muziek is intiem en organisch. Eindhovens Dagblad
 • Tom America houdt zich al jaren bezig met het op muziek zetten van gesproken woord. Eerder werkte hij vooral met verhalen van mensen die hij interviewde. Op Wonden en brutaliteit klinkt zijn muziek, terwijl dichteres Delphine Lecompte uit eigen werk voordraagt. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Actrice Sanne Samina Hanssen en muzikant Woody Veneman werkten samen in de theatervoorstelling ‘Onder het Melkwoud’ van Afslag Eindhoven. Als folk/country-duo Polly & Bruce presenteren de twee binnenkort hun eerste langspeler. In de clip van de single die eraan voorafgaat figureren bekende acteurs. Eindhovens Dagblad
 • ‘Agatha’ van theatergroep Matzer gaat over het ultieme gevoel van weemoed en geluk, in een onmogelijke liefde. Het is eveneens het debuut van de veelbelovende regisseur Liliane Brakema bij Matzer. Brabants Dagblad
 • Een performancegroep vijfentwintig jaar lang overeind houden is een unieke prestatie in Nederland. Dat exotische eilandje in het theaterlandschap heet United Cowboys, gevestigd in Eindhoven. Het begon in 1995 met soli van Pauline Roelants samen met de beeldende kunst van Maarten van der Put. Nu, voor het jubileum, gaat Roelants terug naar het begin: This hurts a lot more than it used to do is weer een solo. Met onverstoorbaar Cowboy-lef en wat zelfspot. Theaterkrant, Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Tijdens zijn studie Nederlands aan Fontys Lerarenopleiding Tilburg was hij ‘doodongelukkig’. Maar aan die zwarte jaren met depressies en een korte psychose geeft Boy Jonkergouw in het theater juist een positieve zwengel: “Ook in nare ervaringen zit een mooi verhaal.” Bron.Fontys

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie