Trends & Ontwikkelingen 21 juni 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) denkt samen met de cultuursector na over het huidige cultuurbeleid. Functioneert het beleid, of is het toe aan een herziening? Hoe willen we dat het cultuurbeleid er vanaf 2021 uit ziet? Veranderingen in de samenstelling van de bevolking, vergrijzing, krimp, en ook de verwachte groei van het aantal inwoners in de stedelijke gebieden, hebben gevolgen voor de vraag naar het gesubsidieerde cultuuraanbod. Tegelijkertijd hebben deze veranderingen invloed op de totstandkoming van dit aanbod. Toespraak van minister Van Engelshoven (OCW) bij de aftrap regio’s cultuurbeleid op 14 juni 2018. Tijdens de bestuurlijke startbijeenkomst waren naast de minister wethouders en gedeputeerden cultuur uit verschillende steden en provincies van het land aanwezig. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl, VNG
 • Minister van Engelshoven (OCW) wil dat kunstenaars eerlijker worden betaald. Ze vindt dat acteurs, musici en beeldend kunstenaars de dupe zijn geworden van de bezuinigingen op cultuur van de laatste jaren. Daarom moet subsidie in de toekomst alleen nog worden verstrekt als daar een eerlijke beloning voor kunstenaars tegenover staat. “Je moet van je werk kunnen leven”, zegt van Engelshoven. “Net als in ieder ander beroep.” De minister reageert op interviews met vier jonge kunstenaars, die vertellen hoe zij met veelal schamele beloningen voor hun kunst door het leven gaan. De vier zeggen dat ze zelden of nooit het cao-loon verdienen. Trouw
 • Op 13 juni vond er een Kamerdebat – VAO Cultuur plaats, een vervolg op het cultuurdebat van 30 mei jl. Tijdens de vergadering zijn meer dan 20 moties ingediend. Er was aandacht voor onder andere de culturele arbeidsmarkt, collectiezichtbaarheid en extra cultuurbudget voor de regio vanaf 2021. Op 19 juni werd over de moties gestemd. De resultaten van de stemmingen. Tweede Kamer , Tweede Kamer
 • Kleinere musea in de regio moeten makkelijker bruiklenen uit het depot van grotere musea kunnen krijgen. Door de hoge verzekeringskosten is deze ‘collectiemobiliteit’ nu vaak nog lastig. Dat wil de Tweede Kamer, die er 19 juni een motie over aannam. „Juist voor kleinere stad- en streekmusea kan het waardevol zijn om werken te lenen uit grotere musea”, aldus de motie. NRC , inlog vereist
 • Op 12 juni werd in EYE Amsterdam tijdens een bijeenkomst van NFF Extended ingegaan op het sectoradvies Audiovisueel ‘Zicht op zoveel meer’ dat de Raad van Cultuur afgelopen februari presenteerde. Aan de orde kwamen een breed audiovisueel fonds, het vergroten van financiële circulariteit binnen de sector, het stimuleren van mediawijsheid en filmeducatie, en de de aanwezigheid van Netflix en andere platforms. Filmproducenten.nl
 • Op 26 augustus 2018 vindt het jaarlijkse Paradisodebat plaats, waar kunstenaars en politici elkaar ontmoeten om te debatteren over actuele thema’s in het cultuurbeleid. Het thema is : de Fair Practice van de Kunsten. Kunsten’92
 • Meer ruimte voor cultuur om bij te dragen aan veilige, rechtvaardige en toekomstbestendige wereld, dat is de tweede doelstelling in het internationaal cultuurbeleid van Nederland. Tijdens een conferentie bespreken medewerkers van de Nederlandse ambassades en consulaten in Turkije, Rusland, Egypte en Marokko -de landen waar de doelstelling zich op richt-, samen met vertegenwoordigers van partnerorganisaties hoe je dat het beste aanpakt. Geen slechte timing nu de Europese Unie net heeft aangekondigd serieus werk te maken van culturele diplomatie in haar buitenlandbeleid, met onder meer een focus op deze landen. DutchCulture
 • Minister Ollongren bereidt een revolverend fonds voor om woningbouw te stimuleren in transformatiegebieden. Hiervoor stelt zij 38 miljoen euro beschikbaar. Het programma Stedelijke Transformatie formuleerde een advies over de nut en noodzaak en de contouren van het fonds. Op 14 juni presenteerde een afvaardiging van het programma dit aan het ministerie. Binnenlands bestuur , Platform31
 • Of het nou gaat om wonen, sporten, werken, onderwijs en cultuur, zorg of vervoer: mensen met een beperking moeten in alle belangrijke onderdelen van het leven merkbaar minder drempels gaan ervaren. Het kabinet wil dat mensen met een beperking daarom op alle niveaus, van agendasetting tot uitvoering, betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Dat staat in het programma ‘Onbeperkt Meedoen’ dat het kabinet aan de Kamer heeft gestuurd. Rijksoverheid.nl
 • Extra beprijzing van milieuvervuilende producten is de snelste weg naar een circulaire economie. Maar pas op voor te abrupte prijsverhogingen, stelt onderzoeker Gerbert Romijn van het Centraal Planbureau (CPB). En hou daarbij ook rekening met de lokaal afwijkende omstandigheden. Binnenlands bestuur , CPB
 • De vier grote Zeeuwse gemeenten, Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen, ook wel bekend als de Z4, hebben samen met de Provincie Zeeland het Bidbook “Samen in Zee, cultuur als pijler van stedelijke aantrekkelijkheid” opgesteld. Het Bidbook is de opmaat naar een Zeeuws regioprofiel, dat eind 2018 aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt aangeboden. Zeeland
 • Vanaf 2012 zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor de verdeling van de middelen voor het restaureren van rijksmonumenten die geen woonhuizen zijn. Sinds deze decentralisatie zijn er verschillen tussen de provincies ontstaan in het beleid voor het restaureren van rijksmonumenten. Ook lijken de restauratieachterstanden toe te nemen. Voor de Randstedelijke Rekenkamer aanleiding om onderzoek te doen naar de provinciale subsidieregelingen voor het restaureren van rijksmonumenten. Met het onderzoek is inzichtelijk gemaakt of Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland er na de decentralisatie in 2012 in slagen om de rijksmonumenten te behouden via de subsidieregelingen voor het restaureren van rijksmonumenten. Randstedelijke Rekenkamer
 • Gemeenten kunnen niet (extra) investeren in grote maatschappelijke opgaven zoals de klimaatadaptie en energietransitie vanwege de grote tekorten binnen het sociaal domein. ‘We hebben het geld niet in de achterzak’, aldus Ferd Crone, voorzitter van de G40 en burgemeester van Leeuwarden. Binnenlands bestuur
 • Bijna drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er inmiddels colleges gevormd in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. In alledrie de steden benadrukt het nieuwe stadsbestuur de waarde van cultuur voor wonen en leven in de stad en wordt er extra geïnvesteerd. Theaterkrant
 • Beatrix Ruf staat open voor een terugkeer als directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. In een interview aan Het Parool zegt Ruf: ‘Over alles waar het museum mee gediend is, valt te praten.’ Ruf nam ontslag na publicaties over mogelijke belangenverstrengeling. Kan Beatrix Ruf terugkeren als artistiek directeur van het museum? Het Parool , De Volkskrant , NRC
 • De reputatieschade van de affaire-Ruf voor het Stedelijk Museum neemt alleen maar toe. Egbert Dommering hoopt dat de particuliere geldschieters het tij doen keren. Het Parool
 • Sjoerd de Jong, de ombudsman van de NRC, buigt zich over de vraag die velen in de kunst bezighoudt: zat directeur Ruf van het Stedelijk toch goed en NRC goed fout? NRC
 • Na meer dan vijftig jaar krijgt Amsterdam weer een stadsbouwmeester. Het nieuwe stadsbestuur heeft dit vastgelegd in zijn coalitieakkoord. Maar wat gaat deze persoon doen? En waarom wordt deze functie überhaupt weer in het leven geroepen? Op welk probleem is het een antwoord? Op 27 juni wordt erover gediscussieerd. Architectenweb
 • Er moet een serieus onderzoek komen naar de mogelijkheden en kosten van een Museum Arnhem in de Arnhemse binnenstad. De VVD-fractie in de gemeenteraad, al jaren voorstander van een museum in het stadshart, wil dat eind deze maand gaan voorstellen. Aanleiding is de vastgelopen renovatie en vernieuwing van de huidige tentoonstellingsgebouwen aan de Utrechtseweg. Daarvan is de deur al maanden op slot, maar er kon geen aannemer bereid gevonden worden de klus te klaren voor het budget dat ervoor stond; 15 miljoen euro. Algemeen Dagblad
 • Vlaamse minister Gatz kent 1,87 miljoen euro toe aan culturele projecten met bovenlokale uitstraling. cjsm
 • Een juridische commissie van het Europees Parlement heeft zijn goedkeuring gegeven aan een zogenoemd ‘uploadfilter’. Diensten als YouTube en Facebook moeten voortaan controleren of hun gebruikers auteursrechtelijk beschermde content uploaden. Is dat het geval, dan is het aan de platformen om deze content te blokkeren. Dit is slechts een van de regels die de Europese Unie wil introduceren om ‘makers’ te beschermen tegen het illegaal online delen en verspreiden van hun werk. Entertainment Business

 

noord-brabant

 • Culturele instellingen in Brabant halen meer zelf geld binnen. Tegenover elke euro overheidssubsidie staat nu een euro aan eigen inkomsten. Ruim tachtig procent van de Brabanders vindt kunst en cultuur belangrijk en is bereid om 38 euro per maand aan cultuurbezoek te besteden en 22 euro om zelf cultuur te beoefenen. 80% van de Brabanders vindt kunst en cultuur belangrijk, maar slechts 34 % vindt dat er voldoende cultureel aanbod is in de provincie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Waarde van cultuur 2018 – De staat van de culturele sector in Noord-Brabant’. Het grootschalige onderzoek is gedaan door verschillende samenwerkende Brabantse instellingen, in opdracht van de provincie Noord-Brabant. bkkc , Brabants Dagblad , Culturele Atlas Brabant
 • “Maar hoeveel monumentenbeleid we ook voeren, zonder dragende gemeenschappen is dit op termijn zinloze arbeid. In culturele ecosystemen zijn niet instellingen maar dragende groepen het fundament. De monitor biedt meer dan ooit precieze cijfers over het sociale, culturele en economische kapitaal in Brabant. Participatie wordt daarbij nog opgevat als passieve of actieve deelname. Maar de essentiële stap naar het deelhebben van dragende gemeenschappen vereist tevens inspraak en zeggenschap. Dan krijg je culturele ecosystemen zonder de regio’s te onterven.” Gerard Rooijakkers sprak bij de presentatie van ‘De Waarde van Cultuur 2018’. Brabants Dagblad
 • De ontwerpwedstrijd Brood en Spelen heeft het mooie resultaat van 51 Brabantse inzendingen opgeleverd. In totaal hebben 95 teams zich gemeld, er zijn ook 20 inzendingen uit Overijssel en 24 uit Gelderland. Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte): “Goed om te zien dat zoveel Brabantse teams met boerenslimheid en ontwerpkracht de hand aan de ploeg slaan.“ Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant draagt bij aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in Brabant. Het verbeteren van de kwaliteit daarvan, kortweg genoemd: Omgevingskwaliteit is dan ook een belangrijk speerpunt in het provinciale beleid. Dat komt tot uitdrukking in de provinciale omgevingsvisie. Brabant.nl
 • Braventure. Dat wordt de naam van het provincie brede programma dat Brabantse startups gaat ondersteunen. Op 21 juni vindt de lancering plaats in Tilburg. Daar, in Station88 in de Spoorzone, gaat Braventure zich ook vestigen. De twee Brabantse universiteiten, vier Brabantse hogescholen, de provincie Noord-Brabant en alle regionale ontwikkelingsmaatschappijen slaan de handen ineen voor deze alliantie. Die biedt startende ondernemingen financiering, kennis, community en faciliteiten. Avans , Brabants Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • De gemeente Breda heeft de bruikleen opgezegd voor de StadsGalerij. Lilian Joosen, die al jaren het monumentale boerderijtje aan de Oude Vest uitbaat en er exposities en evenementen houdt, moet het op 1 januari 2020 leeg opleveren. De gemeente Breda wil gaan beginnen met de herontwikkeling van het gebouw en de grond waar het op staat. BN – De Stem
 • Het leegstandsbeheer van de gemeente Eindhoven komt in handen van de firma VPS. Het Eindhovense college van B en W heeft dat besloten. VPS had volgens het college daar de beste aanbieding voor. Het beheer van lege gemeentelijke panden was sinds 2008 in handen van de stichting Ruimte. Maar beide partijen zijn er uiteindelijk niet in geslaagd nieuwe afspraken te maken over de samenwerking. Daarbij speelde geld ook een rol: volgens het gemeentebestuur heeft de stichting een betalingsachterstand van zo’n vier ton. De stichting bestrijdt dat. Eindhovens Dagblad
 • De entree van het stadhuis in Eindhoven moet blijven zitten op de plek waar ie nu zit: aan de voorkant, en niet aan de zijkant. Het Eindhovense stadhuis wordt op een onaanvaardbare manier aangetast door de entree te verplaatsen naar de zijkant van dit gebouw. Dat vindt althans de Eindhovense Van Abbe Stichting. Eindhovens Dagblad
 • De Bossche gemeenteraad gaat akkoord met plan 62,7 miljoen euro voor het nieuwe theater. De kritische opmerkingen en vragen gingen niet alleen over de financiële risico’s die de gemeente loopt. Maar ook over de vele vierkante meters die in het gebouw gepropt zouden moeten worden, de inspraak van omwonenden, het laden en lossen in het pand en het ontbreken van een cultuurvisie en een deugdelijke exploitatieopzet. Algemeen Dagblad
 • De Bossche politiek moet kleur gaan bekennen, te beginnen 18 juni als voor het eerst wordt gediscussieerd over het nieuwe Theater aan de Parade. Uiteindelijk moet op 3 juli de definitieve beslissing vallen: komt er een vernieuwd theater voor 62,7 miljoen euro óf wordt het plan afgeschoten en begint daarmee de al jaren lopende discussie helemaal opnieuw? Een analyse.
 • Brabants Dagblad
 • Het grote maar slecht onderhouden gebouw van de bibliotheek aan de Hinthamerstraat in de toekomst blijven gebruiken zou de gemeente ’s-Hertogenbosch minimaal 12 miljoen euro kosten. Dat is af te leiden uit een voorstel aan de coalitiepartijen. De gemeente staat vooralsnog op het standpunt dat de bibliotheek bij de Muzerije in moet trekken. Brabants Dagblad
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch beklaagt zich terecht over het slecht gemotiveerd afwijzen van ongeveer 600.000 euro subsidie voor herstel van een deel van de oude vestingwerken. Dit besliste de Raad van State. Het stadsbestuur ging daar in april in hoger beroep tegen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hoogste bestuursrechter heeft bepaald dat OCW een nieuwe beslissing moet nemen op de Bossche subsidieaanvraag. Algemeen Dagblad
 • Het nieuwe college van Tilburg is 18 juni 2018 geïnstalleerd. Het bestuursakkoord ‘gelukkig en gezond in Tilburg’ kreeg de steun van de meerderheid van de raad. Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • De Stichting Gemeenschapshuis Asten, eigenaar van De Klepel, kan elk moment de voorlopige koopacte tekenen voor het Patersklooster. Dat maakte wethouder Janine Spoor maandagavond bekend in de commissie burgers. Met de aankoop blijft het Patersklooster beschikbaar om daar het nieuwe gemeenschapshuis te vestigen. Ook de optie van nieuwbouw op de plek van het huidige gemeenschapshuis De Klepel blijft openstaan. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Bladel zoekt een dorpsdichter. Eindhovens Dagblad
 • Een steuntje in de rug voor de muziekverenigingen Sint Willibrordus uit Esch, Kunst Adelt uit Helvoirt en Sint Gregorius uit Haaren. Zo zien burgemeester en wethouders van Haaren hun voorstel om muziekles voor jongeren tussen 7 en 18 jaar te subsidiëren met 250 euro. Die verenigingen hebben sinds vier jaar last van een kaalslag in het ledenaantal. Brabants Dagblad
 • “Meierijstad is rijk aan dans en muziek.” Dat zei directeur Barbara Brouwer van Phoenix Cultuur bij de laatste muziekles van dit schooljaar op basisschool De Regenboog in Schijndel. Meierijstad is, naast de gemeenten Assen, Lisse, Steenbergen en Zwolle, genomineerd voor de BNG Bank Cultuurparticipatie prijs 2018. Brabants Dagblad
 • Jan Kerkhof uit Boerdonk trekt de kar van de nieuwe Monumentencommissie in de gemeente Meierijstad. Kerkhof wil de aandacht voor erfgoed stevig verankeren, tot in de haarvaten van Meierijstad. Brabants Dagblad
 • PvdA Moerdijk ziet kansen om de gemeente Moerdijk een stukje groener te maken. De partij pleit ervoor om aan te sluiten bij een project waarbij natuurorganisatie IVN zich sterk maakt voor de aanleg van zogenoemde tiny forests. BN – De Stem
 • Grote opluchting op volgepakte publieke tribune van raadszaal in Oirschot: sociaal cultureel centrum De Enck is voorlopig gered door een overbruggingskrediet van de gemeente. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Door te dreigen met faillissement zet het bestuur van De Enck het gemeentebestuur van Oirschot voor het blok. Dat moet de raad niet accepteren. Dat vinden de auteurs van dit artikel: Caspar van Hoek (Dorpsvisie) en Martien Schoenmakers (CDA). Zij zijn beide raadslid in Oirschot en oud-bestuurslid van De Enck. Eindhovens Dagblad
 • Er is een nieuwe deadline voor de verkoop van de oude V&D in Oss. Niet 2 juli, maar 1 december moet de deal rond zijn. Bouwbedrijf Van Wanrooij koopt het gebouw van Van Deursen Group en had meer tijd nodig. Aan de overeenkomst tussen de gemeente Oss en het bouwbedrijf verandert verder niets, schrijft wethouder Frank den Brok in een brief aan de gemeenteraad. Wethouder Den Brok maakte ook bekend dat de betrokken partijen waarschijnlijk pas in oktober met nieuwe tekeningen naar buiten komen. Brabants Dagblad
 • De vijf theaterverenigingen die nu nog in het Essent-gebouw aan het Kadeplein in Roosendaal zitten, verkassen zo goed als zeker naar de voormalige Da Vinci-school aan de Bovendonk.
 • Dat zegt wethouder Toine Theunis van de gemeente Roosendaal. Oud-burgemeester en woordvoerder namens de vijf theaterclubs Michel Marijnen bevestigt dit. BN – De Stem
 • De gemeente Vught dreigt de subsidiekraan voor Theater de Speeldoos in Vught dicht te draaien. Een strop die het Vughtse theater mogelijk niet overleeft. Het theaterbestuur werd gevraagd volledige openheid van zaken te geven over de besteding en verantwoording van het volledige gemeentelijke subsidiebedrag. En dat is volgens de VVD niet gelukt. De discussie gaat grofweg over welke kosten aan de amateurkunst worden toegerekend en welke kosten aan het professioneel theater. ,,Elke belastingcent wordt op de juiste wijze besteed”, zegt het Speeldoos. Brabants Dagblad
 • De Raad van State heeft de weg vrijgemaakt voor de bouw van een groot leisurecomplex met casino, bioscoop en horeca aan de entree van Waalwijk. De bezwaren van een zevental bedrijven werden niet gehonoreerd. Zo ziet de Raad weinig grond in de vrees van de buurbedrijven voor een verkeers- en parkeerchaos op het bedrijventerrein. Immers, de meeste bezoekers voor het casino, de bios en de horeca komen ’s avonds. Volgens de gemeente Waalwijk en initiatiefnemer Ted van den Besselaar maken de tegenstanders zich druk om niks. Brabants Dagblad , Holland Film Nieuws

Cultureel Ondernemerschap

 • Kunstenaars moeten een eerlijke beloning krijgen, vindt minister Van Engelshoven. Daar is nu nog geen sprake van. Dagblad Trouw volgt sinds een jaar vier veelbelovende jonge kunstenaars. Zij verdienen weinig, schrappen de vakantie, wonen anti-kraak en lopen door op oude schoenen. Maar ze klagen niet. Trouw
 • Reyer van der Vlies licht bij de Boekmanstichting zijn proefschrift ‘Cultureel ondernemerschap – een ethische en juridische benadering’ nader toe. Van der Vlies deed jarenlang onderzoek naar de verhouding tussen cultureel ondernemerschap en cultuurbeleid. Daarvoor putte hij mede uit de bronnenverzameling van de bibliotheek van de Boekmanstichting waarvoor hij hartelijk dankte. In zijn lezing ging hij met name in op de juridische aspecten van het culturele ondernemerschap en cultuurbeleid. Een verslag. Boekman
 • Circulair ontwerpen en bouwen is belangrijk in een economie en maatschappij die meer en meer streeft naar volledige duurzaamheid en zero-waste. Sommige architectenbureaus geven aan weleens een project gedeeltelijk circulair te hebben uitgevoerd of te hebben deelgenomen aan een circulaire uitvraag. Hoe groter het bureau hoe groter de kans dat dit het geval is. Het gebrek aan duidelijke definities en normeringen vormen hierbij het belangrijkste knelpunt. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek 2018. BNA
 • Vrouwelijke kunstenaars zijn in 2017 nog steeds ondervertegenwoordigd in de Britse kunstwereld, ondanks het feit dat er meer vrouwen dan mannen aan de kunstacademie studeren. Vrouwelijke academici in kunstacademies zijn waarschijnlijk de laagstbetaalden. In lijn met een audit van 2016 blijven de belangrijkste Londense instellingen en commerciële galeries het minst geneigd om solo exposities van vrouwen te organiseren. In 2017 was slechts 22% van de solotentoonstellingen van grote Londense niet-commerciële galeries van vrouwelijke kunstenaars. Een daling t.o.v. 2016. Dit blijkt uit een onderzoek van de Freelands Foundation. Freelands Foundation
 • Het vernieuwde Stedelijk Museum Breda bestaat deze week precies een jaar. Na een wat moeizame start lijkt het museum langzaam zijn draai te vinden. 4 redenen hoe dat komt. BN – De Stem
 • Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden gaat zeker drie tot vier maanden dicht. Dat moet vanwege het laatste deel van de grote verbouwing. Vol nieuw elan wil het museum in november weer open. Volgens afspraak met de gemeente Uden moet het MRK meer publiek gaan trekken: geen 10.000 maar 20.000 bezoekers per jaar. Eigenhandig harkte het museum zo’n acht ton bij elkaar voor de noodzakelijke verbouwing die nu zijn einde nadert. Vanaf november beschikt het museum ook over drie verschillende audiotours, ook een voor kinderen. Maar extra geld blijft nodig. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • De Gruyterfabriek in ’s-Hertogenbosch was ‘een fantastische plek’, maar aanloop van publiek was er niet. En dus verhuist keramisch atelier Cor Unum naar Pompen & Verlouw, waar ze naast het atelier ook een grote winkel kunnen inrichten. Het past bij de groei die de stichting doormaakt sinds Lotte Landsheer delen ervan kocht uit de failliete boedel. Want in 2009 ging het keramiekbedrijf nog ten onder. Bossche Omroep , Brabants Dagblad
 • Wat kost dat nou voor een galerie, deelname aan de belangrijkste kunstbeurs Art Basel? Artsy
 • Persbureau ANP neemt fotobureau Hollandse Hoogste over. Hollandse Hoogte vertegenwoordigt ruim 500 topfotografen en tientallen internationale agentschappen. De NVJ/NVF spreekt van een sterke vorm van concentratie op de fotomarkt, die fotojournalisten nog kwetsbaarder kan maken. NVJ
 • Inclusiviteit is een thema dat wereldwijd in de filmsector op de agenda staat. Het Nederlands Filmfonds ambieert ook meer diverse en inclusieve Nederlandse producties Maar wat is de huidige stand van zaken? Cultuurindex Nederland zet enkele cijfers op een rij. Cultuurindex
 • Hoewel Event Cinema wereldwijd slechts circa 2% van de totale box office uitmaakt en binnen Nederland nog geen 1%, is het een sterk groeiende sector. Zo is de recette wereldwijd volgens onderzoeksbureau IHS tussen 2009 en 2014 met maar liefst 500% gegroeid. Met een groei van meer dan 200% in het aantal bezoeken en ruim 150% in de recette, is Event Cinema ook in Nederland een opkomende markt. De drie best bezochte genres in Nederland zijn opera, concertfilms en eventised film. Onder dat laatste worden sport- en muziekdocumentaires en events rondom re-releases en kinderfilms verstaan. Filmonderzoek
 • Uitverkochte concerten in bioscopen en bezoekers die voor opera en toneel graag naar de bioscoop komen. Het zijn vanzelfsprekendheden aan het worden. Zo ziet de Event Cinema Association het ook graag. De organisatie presenteerde tijdens CineEuropa de cijfers van 2017. Holland Film Nieuws
 • Het jaarlijkse filmfestival Parool Film Fest breidt dit jaar uit naar meerdere locaties verspreid over Amsterdam. Het Ketelhuis (West), Cinecenter (Centrum), Studio/K (Oost) en FC Hyena (Noord) zijn de deelnemende theaters waar het publiek vijf dagen kan genieten van de nieuwste bioscoopfilms die als (voor)première worden vertoond. Entertainment Business
 • Cinekid presenteert de festivalcampagne van 2018, een nieuwe huisstijl en nieuwe website. De mediajungle is het overkoepelende thema van de 32ste editie van het Cinekid Festival. Het dient als inspiratiebron voor het programma met een sterke link naar de actualiteit, want de mediajungle is een treffende metafoor voor de massale mediarijkdom, wildgroei en algehele kakofonie die de wereld in zijn fascinerende greep heeft. nbf
 • Op 21 juni maakt Sony Pictures Entertainment Networks een zogeheten ‘over the top’ vod-abonnement beschikbaar binnen Film1. Consumenten kunnen via de nieuwe dienst films als Blade Runner 2049, Spider-Man: Homecoming en Baby Driver te bekijken. Entertainment Business
 • Na de uitspraak van de Amerikaanse rechter over de zaak AT&T – Time Warner was het wachten op de stap die Comcast zou doen in de overnamestrijd rondom Fox. Die stap is nu gezet. Comcast heeft een bod uitgebracht van 65 miljard dollar. Met het bod op de aandelen van een groot deel van 21st Century Fox is de strijd tussen Disney en het Amerikaanse telecommunicatiebedrijf in een volgende fase beland. Holland Film Nieuws , Villamedia
 • Uit nieuwe cijfers van het Women in Music project blijkt dat er dit jaar in 1.445 concerten over de hele wereld slechts 76 ten minste één werk van een vrouw bevatten. Ongeveer 95% van de concerten zijn concerten waarbij uitsluitend door mannen gecomponeerde muziek uitgevoerd wordt. The Guardian
 • Het programma MKB Toegankelijk is op 14 juni officieel afgetrapt. Met het programma zetten MKB-Nederland en VNO-NCW zich in om toegankelijkheid te verhogen voor auditieve, visuele, motorische of verstandelijke beperking. In samenwerking met de VNPF heeft de VVEM in het kader van MKB Toegankelijk het actieplan Toegankelijkheid Poppodia, Evenementen & Festivals opgesteld. Minister Hugo de Jonge heeft tijdens de aftrap op 14 juni 2018 het actieplan in ontvangst genomen. VNPF
 • Denis Doeland, voormalig dj en grondlegger van ID&T en tegenwoordig onderzoeker en data-expert, over innovatie van festivals. Als dit niet gebeurt, valt het doek vroeg of laat. Thisisourhouse
 • Wat levert Concert at Sea nou eigenlijk op, wilde de festivalorganisatie weten. Veel, zegt merkenexpert Hendrik Beerda. Hij heeft de impact van het festival onderzocht. De maatschappelijke waarde, dus de impact op de maatschappij in geld uitgedrukt, van Concert at Sea voor de provincie Zeeland was in 2012 nog 67 miljoen euro. Dat bedrag was in 2017 ruimschoots verdubbeld naar 134 miljoen, rekende het bureau uit. PZC
 • Sinds in Nederland in 1993 de Wet op de naburige rechten (WNR) is ingevoerd, heeft Sena (Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten) de opdracht om voor de rechthebbenden die zij vertegenwoordigen de vergoedingsrechten te regelen. In die kwarteeuw zijn de ambities er niet minder op geworden. De stichting verwacht binnen Europa een toonaangevende rol te kunnen spelen. een gesprek met Sena-directeur Markus Bos. Entertainment Business
 • De winst die Sony Music opstreek met de verkoop van zijn Spotify-aandelen wordt verdeeld onder labels en artiesten. Dat heeft de major in een e-mail naar onafhankelijke labels laten weten. Entertainment Business
 • Menno Pols, verslaggever van De Gelderlander, kreeg dit jaar geen accreditatie (vrijkaart en andere voordelen) voor het driedaagse festival Manana Manana in Vorden. Reden: een artikel van zijn hand, vorig jaar, over de geldstromen binnen de club achter het festival. Een blogger kreeg onlangs te horen dat hij geen vrijkaarten meer kreeg van de Nationale Opera & Ballet wegens onwelgevallige berichtgeving. Geen vrijkaarten meer? Voor niemand? Wijbrand Schaap over dit fenomeen. Cultureel Persbureau

Cultuurmarketing

 • CPNB heeft een nieuw merkenbeleid. Volgens Annette Reijersen van Buuren, manager Merk, Marketing en Communicatie, leidt dat tot meer focus in de actiekalender. En dus ook tot meer resultaten bij boekhandels en bibliotheken en meer sponsors. CPNB

Financiering

 • Op 31 mei vond in Villa Jongerius in Utrecht het door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie georganiseerde symposium Leeromgeving van de Toekomst 2018 plaats. Als onderdeel van het ontwikkeltraject met dezelfde naam gingen het afgelopen jaar twaalf projecten van start, waarin ontwerpers samen met mbo-instellingen werken aan huisvestingsvraagstukken voor het toekomstige beroepsonderwijs. Een verslag. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De twee eerste rondes van de Deelregeling Vormgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie van 2018 leverden wederom een breed scala aan projecten op. Met een korte terugblik laat het fonds zien hoe vanuit verschillende invalshoeken invulling wordt gegeven aan de doelstellingen van deze regeling. Volgende deadline is 8 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Eerstvolgende deadline 8 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst over subsidiemogelijkheden voor (net afgestudeerde) kunstenaars en ontwerpers. Kom langs bij het Get a Grant Event op de KABK in ’s-Gravenhage op 9 juli, tijdens het Graduation Festival. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Tweeëntwintig beeldend kunstenaars die minimaal vier jaar professioneel werkzaam zijn, hebben van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent ontvangen. Mondriaan Fonds
 • Tot en met 17 juni vond de belangrijke kunstbeurs Art Basel plaats. Tevens enkele naburige beurzen. Het Mondriaan Fonds kende Nederlandse en buitenlandse galeries een Bijdrage Kunstbeurzen toe voor de presentatie van werk van levende beeldend kunstenaars uit Nederland. De bijdragen voor de presentaties in Basel werden toegekend als tegemoetkoming in de kosten voor standhuur. De Bijdrage Kunstbeurzen kan echter ook worden aangevraagd voor de productie van nieuw werk van kunstenaars uit Nederland in een aparte sectie van een beurs. Mondriaan Fonds
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen is bestemd voor platforms zoals presentatie-instellingen met programma’s die bijdragen aan de ontwikkeling van of de discussie over hedendaagse beeldende kunst. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Eerstvolgende deadline is 3 september. Mondriaan Fonds
 • Acht getalenteerde documentairemakers krijgen een toekenning uit OASE om hun filmplannen verder te ontwikkelen. Het Nederlands Filmfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds, die enkele jaren geleden OASE zijn gestart, investeren samen 64.000 euro. Filmfonds
 • Op 11 juni was de eerste Fonds on tour van een reeks van vier bijeenkomsten. Tijdens deze eerste bijeenkomst in het Temporary Art Centre in Eindhoven bespraken we het thema ‘verstedelijking’. Het aantal inwoners en bezoekers in steden neemt explosief toe en bewoners van de stad worden steeds jonger. Welke gevolgen heeft dat voor ons? Het onderwerp werd met sprekers Zef Hemel en Marjo van Schaik in een zaal vol belangstellenden (mensen uit de podiumkunstensector en politiek, bestuurders en beleidsmakers) nader onderzocht. Een verslag. Fonds Podiumkunsten
 • Momenteel lijkt het erop dat het beschikbare budget voor de Impuls muziekonderwijs reeds volledig is vergeven. Aangezien de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld acht Fonds voor Cultuurparticipatie de kans klein dat nieuwe aanvragen nog behandeld zullen worden. Zodra het budget volledig is vergeven ontvangen alle lopende aanvragers officieel bericht. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het European Investment Fund (EIF) en het consortium van Deloitte Digital en KEA European Affairs hebben een overeenkomst getekend voor de capaciteitsopbouw van financiële intermediairs die een Garantiefaciliteit voor de Culturele en Creatieve sector in hun pakket aanbieden. Doel van de capaciteitsopbouw is de financiële intermediairs beter in staat te stellen de risico’s te beoordelen voor micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sector. Creative Europe Desk
 • Het doel van de regeling Steun voor Automatische Distributie van niet-nationale films is het aanmoedigen en ondersteunen van internationale distributie van recente Europese films. Distributeurs worden financieel ondersteund voor verdere herinvestering in de (online) promotie en distributie van nieuwe niet-nationale Europese films. Deadline is 12 september. Creative Europe Desk
 • In de periode 2017-2020 geeft Cultuur Eindhoven invulling aan het Programma Creatieve Industrie (PCI) met de ambitie voorbeeld stellende en innovatieve projecten/activiteiten te realiseren op het gebied van creatieve industrie. In totaal wordt hiervoor door het ministerie van OCW en de gemeente Eindhoven 1,4 miljoen beschikbaar gesteld. De doelstelling van het Programma Creatieve Industrie is om de keten van cultuureducatie naar de top in Eindhoven duurzaam te versterken en de impact op ontwikkeling van creatieve industrie op nationaal en internationaal niveau verder uit te bouwen. Binnen dit programma kan er tot 10 september worden gereageerd op de tweede open call – Materialen voor de Toekomst. Cultuur Eindhoven
 • Cultuur Eindhoven heeft de besluiten omtrent de tweede ronde binnen de PLUS-projecten 2018 gepubliceerd. Cultuur Eindhoven

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Hoe onafhankelijk zijn de kunsten en hoe is het gerelateerd aan de financiering? Moeten kunstenaars gebruik maken subsidies of is het juist beter dit niet te doen? Wat zijn de uitgangspunten van de subsidiënten en wat zouden ze wellicht moeten zijn? Een gesprek over kunst, subsidies en de structuren, de rol van de overheid, die daar achter liggen. Ate de Jong in gesprek met schrijver / filosoof Maarten Doorman. Café Weltschmerz

 

architectuur en vormgeving

 • In wat voor stad willen wij leven? Nu en in de toekomst? Die vraag staat centraal tijdens het festival WeMakeThe.City, dat voor het eerst plaatsvindt in Amsterdam. De Architect , We Make The City
 • Met de vraag hoe we kennis over wat er zou moeten veranderen, kunnen omzetten in daadwerkelijke verandering, wil de IABR zich in de voorhoede van het onderzoek naar het klimaatvraagstuk positioneren. Zij schiet daarmee de Nederlandse en Vlaamse overheden, die voorlopig nog weinig aanstalten maken de gestelde klimaatdoelstellingen om te zetten in beleid, te hulp. Maar is dit wel de taak van een architectuurbiënnale? Archined
 • De European Health Care Design Awards 2018 zijn toegekend. Tinker Imagineers is met het Centrum voor adolescenten met overgewicht en kindergezondheid (COACH), een onderdeel van het UMC+ in Maastricht, winnaar in de categorie Interior Design and Arts. De Susan Francis Design
 • Champion Award ging naar Bas Molenaar (EGM en hoogleraar Bouw en Gezondheidszorg aan de Technische Universiteit in Eindhoven). De Architect
 • Het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken won vorig jaar de ARC17 Architectuur Award. Nog geen half jaar is het open en nu al regent het klachten over het werkklimaat. Van te weinig werkplekken voor de werknemers tot aan het deprimerende zwart dat ‘voor depressies’ zou zorgen. Uit een onderzoek door het Center for People and Buildings in Delft kwamen liefst 42 aanbevelingen om het gebouw, een ontwerp van OMA, te verbeteren. De Architect
 • Ontvangstpaviljoen Steenfabriek Vogelensangh van Bedaux de Brouwer Architecten is uitgeroepen tot winnaar van de Herengracht Industrie Prijs 2018 [H.I.P.] Dit maakte de jury onder leiding van architect Patrick Koschuch bekend in Amsterdam. De H.I.P. is een tweejaarlijkse prijs die door de industrie wordt uitgereikt aan een architect of interieurarchitect voor een in Nederland gerealiseerd interieurproject. De Architect , Brabants Dagblad
 • Twee architecten onderzochten 26 crematoria in Europa en schreven er een verrassend veelzijdig boek over. Ze nemen de lezer mee langs gebouwen die op een bruidstaart lijken en onder de grond zitten verstopt. NEMO Kennislink
 • De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bracht onlangs ‘’De nieuwe verscheidenheid: toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland’ uit over de veranderende samenstelling van migrantengroepen en de betekenis hiervan op buurtniveau. Een belangrijke conclusie is dat gemeenten beter inzicht moeten krijgen in deze migrantenstromen om de sociale cohesie in de openbare ruimte veilig te stellen. Vertaald naar gebiedsontwikkeling is het van groot belang meer oog te hebben voor verschillende culturele achtergronden en woonwensen. Evenals meer inzicht te krijgen in bijbehorend gedrag en gebruik van de openbare ruimte en publieke gebouwen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Nederlandse boeren en boerinnen zijn toe aan een grootschalige vernieuwing van de sector. Meer dan 80 procent wil overstappen naar natuurvriendelijke methoden. Bijna de helft van de agrarische bedrijven zegt binnen tien jaar te willen overschakelen naar een duurzamere vorm van landbouw. Dat is in de ogen van de boeren niet alleen beter voor het milieu, maar ook winstgevender. Uit de rondvraag bleek ook dat 90 procent zich niet goed vertegenwoordigd voelt door landbouworganisaties en evenmin door de politiek. Trouw
 • Stop met roeptoeteren over de impact van design. Column van Roel Stavorinus. Marketing Tribune
 • Lidewij Edelkoort deelde in een seminar de ontwikkelingen voor het winterseizoen 2019/2020. Ze pleit er voor om te beginnen met zomerse kleuren in de wintercollecties en per levering donkerder te gaan. Twee stijlelementen die duidelijk terugkomen in alle trends zijn de sari en stoffen die veel weghebben van een tapijt, stug met uitgebreide patronen. We gaan naar een wijd silhouet, zegt Edelkoort. “De jeugd is banger dan ooit en bij jonge ontwerpers zie je veel dat ze allemaal kleding maken waarin mensen zich kunnen verstoppen of beschermen.” Een trend die nog zeker niet weg is de romantiek. Mode en materialen ‘dompelen zich helemaal onder in het mysterieuze’. Denk nog maar aan luchtige jurken, tunieken en broeken met de nodige kant, opstaande kragen en lichte pofmouwen. Fashion United
 • Het Design Museum in ’s-Hertogenbosch toont de sieradencollectie van de in 2013 overleden oud-directeur Yvònne Joris. Haar 350 stukken tellende verzameling schonk haar man Pieter Joris aan het museum. Brabants Dagblad

 

beeldende kunst

 • Manifesta is de Europese nomadische biënnale die om de twee jaar in een andere gaststad wordt gehouden. De plek voor het ontdekken van opkomende kunstenaars, tot nadenken stemmende ideeën, nieuwe kunstwerken speciaal voor het evenement en creatieve ervaringen in dialoog met bijzondere locaties in elke gaststad. Manifesta 12 vindt dit jaar plaats in Palermo. Ook Nederlandse kunst en design is vertegenwoordigd. NRC , DutchCulture , ArtNet News
 • Performances gedurende de derde editie van het Playful Arts Festival, dat wederom door het Bossche initiatief Wave of Tomorrow mede tot stand is gebracht, wekten verwondering in de Bossche binnenstad. Brabants Dagblad

 

film en av

 • Het is een trend in Hollywood: remakes van films met vrouwen in de oorspronkelijke mannenrollen. De vrouwen mogen de seksistische troep opruimen die de mannen hebben achtergelaten, maar wordt het daarmee echt feministisch? New York Times
 • Culturele en seksuele diversiteit wint in de filmwereld. Uit onderzoek blijkt dat Amerikaanse films die cultureel diverser zijn de afgelopen jaren winstgevender waren dan andere films. NOS
 • Op het recente filmfestival in Cannes was er volop discussie over het gebrek aan films van vrouwelijke filmmakers. De LGTB cinema daarentegen was volop aanwezig en viel in de prijzen. Recente films zijn niet zo agressief of inventief, als de vroegere ‘queer cinema’, maar excelleren in hoop en het creëren van sociaal bewustzijn voor homo-, trans- en biseksuelen en slagen erin een groot publiek te bereiken. The Guardian
 • Is de Belgische cinema beter dan de Nederlandse? HP – De Tijd
 • De tien kanshebbers op het Gouden Kalf voor Beste Interactive zijn bekend. Deze interactieve mediaproducties zijn door de vakjury geselecteerd uit het rijke aanbod aan o.a. games, virtual reality film en multimediale producties. Nederlands Filmfestival

 

letteren

 • Murat Isik schrijft het Boekenweekessay van de Boekenweek 2019. Het thema van de 84ste Boekenweek is De moeder de vrouw. Het thema van de Boekenweek 2019 landt niet lekker. Op Facebook hebben al verschillende schrijfsters sterk geageerd tegen de keuze voor dit thema. Schrijfster Beitske Bouwman roept op tot een boycot. Ook vanuit de boekhandel klinkt protest. Bijna driehonderd schrijvers, dichters, uitgevers en critici hebben een brief ondertekend waarin zij de Stichting CPNB verwijten genderongelijkheid in het literaire veld te bestendigen. “We wilden júist aandacht voor de moderne, sterke vrouw aan het roer”, zegt het CPNB. De Volkskrant, tzum , De Volkskrant , tzum , NRC , inlog vereist , NRC , inlog vereist, De Volkskrant , Trouw
 • Op 6 september 2018 zal in Leiden de zevenentwintigste Bert van Selm-lezing plaatsvinden met de voordracht van prof. dr. Odile Heynders (Tilburg University) onder de titel: ‘Perspectief, verbeelding en pragmatisme. Schrijfsters in het publieke debat.’ mdnl
 • Meer jongens moeten vrouwelijke auteurs lezen; meer mannelijke critici moeten over vrouwelijke auteurs schrijven; meer vrouwelijke critici moeten gevraagd worden te schrijven. Waarom is de literaire kritiek zo geslachtsgebonden, vraagt criticus Anthony Domestico zich af. Commonweal magazine
 • Initiatiefnemers Ted van Lieshout en Hans Hagen zorgen ervoor dat er in 2018 toch een Gouden Lijst uitgereikt wordt. Eerder had het CPNB besloten geen Gouden Lijst meer uit te reiken. De Gouden Lijst is de prijs voor de beste boeken in de leeftijdscategorie van 12 tot 15 jaar. Ted van Lieshout
 • De Griffeljury heeft tien kinderboeken bekroond met een Zilveren Griffel, de prijs voor de beste kinderboeken van het afgelopen jaar. De Penseeljury reikte acht Zilveren Penselen uit. In totaal werden door de beide jury’s ook vierentwintig eervolle vermeldingen, de Vlag en Wimpels, toegekend. CPNB , De Volkskrant
 • De longlist voor de Thea Beckmanprijs 2018, voor de schrijver van het beste historische jeugdboek, is bekend. tzum
 • Auke Hulst heeft het beste Nederlandstalige reisboek van 2018 geschreven. Voor zijn boek ‘Motel Songs’ kreeg hij de VPRO Bob den Uyl Prijs. Het boek gaat over een roadtrip door de Verenigde Staten, waarbij hij op zoek gaat naar sporen van zijn literaire en muzikale helden. VPRO
 • Het meest gelezen genre is spannende boeken (36%), gevolgd door literatuur. Van de vakantielezers neemt de helft (53%) spannende fictie mee op vakantie. Literatuur staat op een tweede plaats (met 19%). Niet alleen in de zomer, maar gedurende het gehele jaar is een derde van alle gelezen e-boeken een spannend boek. De bekendheid met de CPNB campagne Spannende Boeken Weken is ten opzichte van het voorgaande jaar licht gestegen. CPNB
 • Vertalingen worden vaak als transparant gezien, als een middel om de lezer (rechtstreeks) toegang te bieden tot een tekst die geschreven is in een taal die hij of zij niet spreekt. In haar recent verschenen publicatie This Little Art, bevraagt Kate Briggs’ deze notie constant door te focussen op de materiele condities, relaties en de lichamelijke ervaringen die komen kijken bij de overdracht van een tekst van de ene taal naar de andere. Een gesprek. Mister Motley

 

muziek

 • Mathieu Dijker, beiaardier, organist, componist en dirigent, overleed op 90-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Heeze. Eindhovens Dagblad

 

theater en dans

 • Lieve theatergemeenschap, lieve studenten, wees een gemeenschap ter ere van onze gedeelde liefde.’ Theatermaker Ludwig Bindervoet opende het ITS Festival 2018 met een pleidooi voor meer gemeenschapszin in het theater. Hij riep de nieuwe generatie theatermakers op om samen de kunst te propageren en er geen handelswaar van te maken. Theaterkrant
 • De Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC) is de eerste choreografiecompetitie voor uitsluitend duetten. De initiatiefnemers Mischa van Leeuwen en Maya Roest ontvingen 320 inschrijvingen uit veertig landen. Zestien daarvan presenteren zich 21 t/m 23 juni in Rotterdam. Dankzij stichting Droom en Daad van de miljardairsfamilie Van der Vorm is ook de hoofdprijs een unicum in de danswereld: €100.000. Een gesprek met de initiatiefnemers. De Volkskrant
 • De VSCD-Cabaretjury heeft alle nominaties voor de Cabaretprijzen 2018 bekendgemaakt. De jury nomineerde zes voorstellingen voor een Poelifinario en maakte daarin onderscheid in de categorieën entertainment, engagement en kleinkunst. Vijf voorstellingen maken kans op de Neerlands Hoop, de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker(s) met het grootste toekomstperspectief. Joost Spijkers wint voor Spijkers II een Poelifinario, de VSCD-cabaretprijs voor het meest indrukwekkende programma van het afgelopen seizoen. De jury vond zijn voorstelling dermate sterk dat hij in de categorie Kleinkunst als enige genomineerd werd. VSCD
 • Post-truth, in 2016 het internationale woord van het jaar, is inmiddels ook tot Oerol doorgedrongen. Nu is theater per definitie een terrein waar het niet draait om waarheid en realiteit, maar om gevoel en verbeelding. Muziektheatergroepen als Orkater, Veenfabriek, Touki Delphine en Nineties Productions, aldus Annette Embrechts, spelen daar gretig op in met allerlei bonte en geraffineerde composities met een sterke vertelkracht. De Volkskrant

Kunst in de openbare ruimte

 • Museum De Pont in Tilburg krijgt een vroeg werk van Marlene Dumas in langdurige bruikleen. Het gaat om het schilderij getiteld ‘Maar wie ik ben gaat niemand wat aan’, een serie van 36 portretten van mens en dier van elk 50 bij 60 centimeter. Dumas (1953) maakte het werk in 1991 in opdracht van psychiatrische instelling Het Hooghuys in Etten-Leur (tegenwoordig GGz Breburg). Daar hing het jarenlang in het restaurant. Omdat het pand in Etten-Leur nu afgebroken gaat worden, mogen De Pont en het Haarlemse museum Het Dolhuys het werk afwisselend lenen. De eerste periode is het te zien in De Pont. Brabants Dagblad
 • De gigantische muurschildering die Keith Haring in 1986 maakte op de muur van het oude depot van het Stedelijk Museum Amsterdam was bijna dertig jaar aan het oog onttrokken. Sinds deze week is het weer te zien, maar restauratie is hard nodig. Het Parool

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Een aantal honderdjarige eiken op het eigen erf van HilberinkBosch Architecten in Berlicum bleek in 2017 in dermate slechte staat, dat ze moesten worden gerooid. Het architectenbureau besloot het hout te gebruiken om een schuur volgens de lokale traditie op te trekken. Dezeen
 • Chantal Rens geniet al enige tijd bekendheid, ook internationaal, als eigenzinnig maker van fotocollages en kunstenaarsboeken. Onlangs verscheen een nieuw boek van de Tilburgse kunstenares. Niet op de laatste plaats tot vreugde van fans uit Japan. De titel luidt: Common Sense is a Hungry Bitch. Rens is ook uitgenodigd als artist-in-residence in culturele hoofdstad Leeuwarden. Brabant Cultureel
 • Jordy Koevoets staat in de belangstelling vanwege zijn kunstprijs en het conflict met de Cacaofabriek. GeenStijl bracht hem een bezoek. jkbkprijs.nl , bkkc , trendbeheer
 • Structuren en kleuren, daar is beeldend kunstenaar Jan van der Putten (1950) zo ongeveer al zijn hele schildersleven mee bezig. Sinds enige tijd is de in Hoogeloon werkzame kunstenaar geboeid door de luchtfoto’s van Yann Arthus-Bertrand. Dat zijn indringende beelden van de aardkloot die impliciet aandacht vragen voor het behoud van de planeet. Eindhovens Dagblad
 • ‘Het spelen met perspectieven en vertelstandpunten, het ondermijnen van de werkelijkheid door de fictie en omgekeerd. Zo wordt in een verhaal de verteller beschuldigd van wat hij zijn protagonist heeft laten doen.’ Huub Beurskens over Vijftig verhalen van A.H.J. Dautzenberg. De Reactor
 • Rijan van Leest (38) uit Hank publiceert debuutroman bij eigen uitgeverij. Brabants Dagblad
 • Componisten Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos kregen van Oerol een strook strand van een kilometer breed tot hun beschikking voor Signaal bij schemerdonker. Net als vorig jaar ontwierpen ze een geluidswerk dat geïnspireerd is op de klanken van land en zee. Overdag is dat kunstwerk te beluisteren binnen het voor Oerolbezoekers gratis toegankelijke expeditie-programma, onder de titel Signaal aan Zee. Maar in de avond, vlak voordat de zon ondergaat, is er in dat kunstwerk een voorstelling te beleven. Theaterkrant
 • Aart Strootman zorgt voor de muziek in de nieuwe dansvoorstelling van Arno Schuitemaker, die op het Holland Festival staat : The way you sound tonight. De troef van de voorstelling de muziek, die het publiek meeneemt in een hypnotiserende, auditieve golfbeweging, volgens NRC. NRC
 • De Eindhovense breakdancegroep The Ruggeds doet mee aan danscompetitie World of Dance, te zien op de Amerikaanse tv. De show heeft 9 miljoen kijkers, een miljoen dollar prijzengeld. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • Een roman schrijven – de stille droom van velen. Veertien studenten aan Fontys Lerarenopleiding Nederlands in Tilburg deden het. Het resultaat: Lange Halen, oftewel het veelbewogen levensverhaal van ene Twan van Maastricht. Docent Bas Jongenelen wilde bij het vak Beargumenteerd Schrijven eens echt de creatieve kant op. Hij stelde voor om bij wijze van experiment groepsgewijs een roman te schrijven. Bron.Fontys
 • Juni is afstudeermaand aan de Koningstheateracademie, ’s-Hertogenbosch. 7 afstudeer-voorstellingen vinden plaats in de Kleine Zaal van de Verkadefabriek. Koningstheateracademie

Cultuureducatie en - participatie

 • Inzicht krijgen in de belangrijkste bouwstenen voor cultuurbeleid op school en in de vrije tijd? Dat kan vanaf nu met de digitale bouwplaats voor beleid in cultuureducatie en cultuurparticipatie : cultuurbeleidschoolenvrijetijd. De site is een hulpmiddel om gestructureerd de belangrijkste bouwstenen voor cultuureducatiebeleid toe te passen. De site bevat daarbij goede voorbeelden en elementen uit het advies ‘Meedoen is de Kunst’ (2014) van de Raad van Cultuur. Al met al is het follow up van de ‘Handreiking Cultuureducatie’ van de VNG uit 2006. Op 5 juli 2018 organiseert het LKCA een webinar over deze site. VNG , Cultuurbeleidschoolenvrijetijd , DEN , LKCA
 • Op basis van alle geleverde input in de eerste consultatieperiode, heeft het ontwikkelteam Kunst en Cultuur de conceptvisie voor het leergebied Kunst en Cultuur voor Curriculum.nu bijgesteld. LKCA
 • Met Tijdjagers, een leesbevorderingsspel van Cubiss, wordt lezen over geschiedenis spannender dan ooit. Het spel dat die binnenkort op de markt komt, draait om de historische jeugdboeken van de Schrijvers van de Ronde Tafel. Cubiss
 • Met veel belangstellenden uit de buurt ging 17 juni het nieuwe Kunstcentrum Noorderkunstlicht in De Rompert in ’s-Hertogenbosch officieel van start met een open dag. De voormalige basisschool Noorderlicht herbergt beeldend kunstenaars, musici, fotografen en multicultureel Stichting Ons Poppetje. Brabants Dagblad
 • Veel mensen op de been zondag tijdens de tweede editie van het Halve Zolen Festival in Waspik. Na de pilot van vorig jaar wilden de inwoners van Waspik maar wat graag de tweede editie ook in hun dorp houden. Het bestuur zwichtte voor deze enthousiaste druk. Een goede keuze: het festival bracht veel mensen uit de regio op de been. Brabants Dagblad
 • Vincents Tekenlokaal gaat weer op zoek naar De Nieuwe Vincent : de beste jonge tekenaars van Tilburg. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Wat betekent de Omgevingswet voor de manier waarop gemeenten omgaan met erfgoed? Bieden de Omgevingswetmotto’s als ‘ruimte voor de initiatiefnemer”, ’minder regels, meer vergunning vrij’ en ‘integrale besluitvorming’ straks kansen of juist bedreigingen voor beschermwaardige gebouwen en gebieden? Goede informatievoorziening en aandacht voor participatie en interne werkprocessen zijn cruciale aandachtspunten. Een stadswandeling door de binnenstad van Leiden brengt meteen diverse dilemma’s aan het licht. Platform31
 • Natuurmonumenten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gaan intensiever samenwerken. Hiertoe tekenden de organisaties op 20 juni een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Natuurmonumenten is Nederlands grootste particulier erfgoedbeschermer en ziet in de RCE een onmisbare partner op het gebied van bescherming en behoud van en kennis over erfgoed. Cultureel Erfgoed
 • Op 14 juni 2018 werd in Het Nieuwe Instituut een onderzoeksrapport over online stedelijk erfgoed gepresenteerd. Het rapport laat zien hoe burgers door middel van participatieve erfgoedwebsites actief bijdragen aan het ontsluiten van stedelijk erfgoed. Deze websites vergroten de publieke betrokkenheid met erfgoed en helpen erfgoedcollecties te verrijken. Arno van der Hoeven, universitair docent aan de Erasmus Universiteit, vertelt over zijn onderzoek. DEN
 • Erfgoedinstellingen zoals musea en archieven moeten hun collecties digitaal openstellen met zo min mogelijk beperkingen. Dat is het advies aan de erfgoedsector en aan beleidsmakers in het derde en laatste rapport van de Commissie Digitaal Erfgoed, die in het leven is geroepen door de Taalunie. Het is in feite een pleidooi om publieke ruimte op te eisen in de digitale wereld. Taalunie
 • Op 19 juni werd Mediakunst.net, het online platform voor mediakunst, gelanceerd. De collecties van LIMA, Van Abbemuseum, Frans Hals Museum, Stedelijk Museum Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn nu ondergebracht in één gezamenlijke, online catalogus. DEN
 • De TrendMonitor Audiovisuele Collecties in Nederland 2018 geeft een overzicht van de actuele stand van zaken wat betreft AV-materiaal bij collectionerende instellingen. DEN
 • Binnen Erfgoedvereniging Heemschut is onlangs de nieuwe werkgroep Post ’65 benoemd. De leden van de werkgroep stellen zich ten doel om een inventarisatie, documentatie, waardenstelling en selectie van architectuur na 1965 te maken. Wat zijn de topstukken van dit jonger erfgoed en hoe moet worden voorkomen dat dit onherstelbaar wordt beschadigd? Heemschut
 • Gedeputeerde Henri Swinkels noemt het ‘het grootste erfgoed van Brabant’. Alle reden dus om de Zuiderwaterlinie met een spectaculair festival weer in de spotlights te plaatsen. BN – De Stem
 • Het kasteel van Wouw spreekt al eeuwen tot de verbeelding. De burcht werd tot begin zeventiende eeuw omringd door een slotgracht van ruim veertig meter breed. Die gracht wordt vierhonderd jaar later in ere hersteld. De provincie Noord-Brabant trekt bijna drie ton uit om de gracht uit te laten graven. Het geld wordt verstrekt aan de gemeente Roosendaal, waterschap Brabantse Delta en Stichting Kasteel van Wouw. BN – De Stem
 • Exact vijf jaar na de sluiting is de voormalige Johannes de Doperkerk in Lage Zwaluwe verkocht. Het kerkgebouw is door het parochiebestuur van de Immanuelparochie in Zevenbergen verkocht aan Edwin van Schravendijk en zijn partner Eva van den Hamsvoort uit Breda. De Bredase eigenaren vestigen er hun werkateliers en maken het geschikt voor exposities. De huidige vaste gebruikers mogen blijven. BN – De Stem
 • De nieuwste aanwinst van het creatieve makersterrein Strijp-T is een spoorwegwagon uit 1960 op een origineel stukje rails aan de Achtseweg Zuid. Deze spoorwagon moet het verhaal van Strijp-T in Eindhoven vertellen. Eindhovens Dagblad
 • 26 bekende Brabanders verhalen via een nieuw online project van het Brabants Historisch Informatie Centrum over een historische plek waar hun hart lag, en nog altijd een beetje ligt. Brabants Dagblad
 • De podcastserie “Eenmaal, andermaal” , een samenwerking van de Vereniging Rembrandt en BNR Nieuwsradio, vertelt spannende verhalen van unieke kunstwerken in collecties van de musea van Nederland. In elke episode staat één kunstwerk centraal. Waar zit de waarde? Welke omzwervingen heeft het werk gemaakt? En welke toeren moesten worden uitgehaald om het kunstwerk voor een museum te verwerven? Museumtijdschrift

Bibliotheken

 • In opdracht van de KB | Nationale bibliotheek (KB) en ProBiblio is door onderzoeksbureau Panteia kwalitatief onderzoek gedaan naar het aanbod van bibliotheken rond taalvaardigheden en digitale vaardigheden. De uitkomsten zijn positief. KB
 • NBD Biblion, de dienstverlenende organisatie voor openbare bibliotheken en scholen, gaat samenwerken met Bookarang, specialist op het gebied van literatuuranalyse en inhoudelijke boekaanbevelingen. De strategische samenwerking op het gebied van metadata gaat op 1 juli 2018 van start. Het eerste project is het automatisch metadateren middels kunstmatige intelligentie om zo bibliotheken sneller, efficiënter en meer gestandaardiseerd te voorzien van aanschafinformatie en catalogusinformatie. Bibliotheekblad
 • Ruim 80 toehoorders verzamelden zich op 7 juni voor het bibliotheekcollege in de aula van de KB om te luisteren naar presentaties van Rolf Hapel, Hannah Thominet en Gerald Leitner. In een twee uur durend programma namen deze drie gerenommeerde internationale sprekers hun publiek mee in verhalen over het (hun) vak, de internationale ontwikkelingen binnen het bibliotheekwezen en de lobby in Brussel. KB
 • De bibliotheken in het centrum, in Breda-zuid en in de Haagse Beemden verruimen hun openingstijden. Dat heeft Nieuwe Veste, de organisatie waar de bibliotheken onder vallen, bekendgemaakt. Met de ruimere openingstijden hoopt de Nieuwe Veste tegemoet te komen aan de wensen van hun klanten. BN – De Stem

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie