Trends & Ontwikkelingen 21 juni 2019

Fotograaf: William van der Voort

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Let op: volgende week, op 28 juni, verschijnt de laatste T&O nieuwsbrief voor de zomervakantie. De eerste T&O nieuwsbrief na de vakantie vind je weer in je mailbox op vrijdag 16 augustus.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 20 juni 2019 vindt in de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek (Hoorzitting) plaats over de Uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024, die minister van Engelshoven (OCW) op 11 juni presenteerde. Hierbij zijn de cultuurwoordvoerders aanwezig. In vijf rondes zijn vertegenwoordigers uit de cultuursector uitgenodigd om in te spreken en vragen te beantwoorden. Zij hebben allen van te voren hun inbreng (position papers) aan de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer
 • Het Mondriaan Fonds is blij met de aandacht voor verbreding en vernieuwing van de culturele sector en enthousiast over de uitgesproken wens dat kunstenaars een eerlijke beloning verdienen voor hun inspanningen. Het Mondriaan Fonds begrijpt en onderschrijft wel de zorgen die De Zaak Nu uitspreekt in haar reactie. Ook de Museumvereniging ziet dat nieuwe investeringen soms beperkt worden of ongedaan worden gemaakt door andere budgetten die wegvallen. De komende periode gaat het Mondriaan Fonds de uitgangspunten van minister van Engelshoven (OCW) vertalen in het nieuwe beleidskader. Mondriaan Fonds
 • De Zaak Nu is verheugd over het positieve besluit om de presentatie-instellingen te handhaven in de culturele basisinfrastructuur, de BIS, daar extra gelden voor vrij te maken en daarmee de positie van beeldende kunst en deze kunstinstituten de noodzakelijke versteviging te geven in de BIS. Het loslaten van de eigen inkomstennorm vermindert tevens de lasten druk voor deze instellingen. De Zaak Nu onderschrijft het belang van de Fair Practice Code volledig. De vereniging maakt zich zorgen over het feit dat er in de uitgangspunten geen rekening is gehouden met een investering voor medewerkers van presentatie-instellingen. Dit is te lezen in de reactie van De Zaak Nu, de belangenvereniging voor presentatie-en postacademische instellingen voor beeldende kunst, op de uitgangspuntenbrief die minister van Engelshoven (OCW) op 11 juni presenteerde. De Zaak Nu , De Zaak Nu
 • Minister van Engelshoven (OCW) “formuleert geen programma voor hoe vanuit de culturele praktijk kan worden bijgedragen aan de ontwikkeling van sociaal-maatschappelijke weerbaarheid. En dat hebben we echt nodig – tenminste, als we nog samen ergens naartoe willen. Want we hebben niet meer zoveel te willen. Het gaat er nu vooral om te onderzoeken wat we nog kunnen willen.’’ George Brugmans ( Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam) en Marleen Stikker (Waag) vragen aandacht voor ontwerpend onderzoek. Ontwerpend onderzoek stelt ontwerpers en opdrachtgevers in staat om samen met onder meer burgers, overheden, bedrijven en bestuurders op zoek te gaan naar hun toekomst. Minister van Engelshoven kan cultuur vanaf 2021 steviger positioneren in de samenleving. Maar dan moet zij, explicieter dan nu, ervoor zorgen dat er meer ruimte voor cultureel onderzoek naar grote, sociaal-maatschappelijke opgaven (bijv. energietransitie, smart cities) komt. Dan moet zij ook, veel meer dan nu, met andere ministeries samenwerken. NRC
 • Op 20 juni vindt de hoorzitting in de Tweede Kamer plaats over de uitgangspuntenbrief die minister van Engelshoven (OCW) op 11 juni presenteerde. In dit document komt de minister de filmmakers tegemoet die klagen over productiedruk en onvoldoende ruimte om spannend, afwijkend werk te maken. Een aantal dingen blijven echter ook onaangeraakt, aldus Edo Dijksterhuis. Filmkrant
 • Van een concrete uitbreiding van het subsidiebudget voor popmuziek is, in de uitgangspuntenbrief van minister van Engelshoven (OCW) geen sprake, stelt de Popcoalitie. Zo zouden er geen specifieke subsidieregelingen voor popmuziek worden benoemd, terwijl er wel concrete sommen worden genoemd voor symfonieorkesten en opera. ‘We zijn natuurlijk heel verheugd dat popmuziek überhaupt genoemd wordt naast de canonieke kunsten,’ zegt voorzitter van de Popcoalitie Arjo Klingens, ‘maar als je naar het document kijkt moet je met een vergrootglas zoeken naar de concrete plannen. Vooralsnog wordt er eigenlijk alleen maar geld weggehaald bij het Fonds Podiumkunsten, maar dat is nu juist een van de weinige plekken waar de sector popmuziek steeds meer kan aankloppen.’ Als er bijvoorbeeld geen extra programmeringsgeld vrijkomt voor popzalen en festivals, zodat Nederlandse artiesten beter betaald kunnen worden, maakt de Fair Practice Code geen verschil, zegt Popcoalitie verder. 3voor12.vpro
 • Op 11 juni jl. presenteerde minister van Engelshoven (OCW) haar uitgangspuntennotities voor het nieuwe cultuurstelsel 2021 – 2024. In gezamenlijkheid reageren de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals, het Vlakke Vloeren Platform en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) als vertegenwoordigers van de podia binnen de podiumkunstensector op deze notitie. In de gezamenlijke reactie brengen zij twee urgente punten onder de aandacht. In de brief onderbouwen ze het pleidooi voor verruiming van specifieke programmeringsregelingen bij het Fonds Podiumkunsten en goed onderzoek naar de mogelijke effecten van Fair Practice in de totale keten. VSCD
 • Hoewel de podiumkunstenfestivals van de Raad voor Cultuur en van de minister van Engelshoven (OCW) lof en waardering krijgen als vernieuwers van kunstensector en publiek, is er van een broodnodige investering per 2021 geen sprake. Voor de komende jaren zijn echter wel additionele investeringen van 3 tot 7 miljoen per jaar nodig om deze podiumkunstenfestivals als belangrijke (relatieve) nieuwkomers een serieuze plek in de infrastructuur te geven en om het voortbestaan van velen veilig te stellen overal in het land. Investeren in festivals = investeren in de regio. Een sterk Fonds Podiumkunsten is daarbij essentieel voor de vernieuwing, aldus de Verenigde Podiumkunstenfestivals. Eurosonic Noorderslag
 • 80 miljoen erbij vanaf 2021, faire beloning voor kunstenaars en erkenning voor nieuwe genres die een breder publiek bedienen. Maar waar komt dat geld eigenlijk vandaan? Van het Fonds Podiumkunsten. ‘Wie met een hart voor de podiumkunsten en een oog op de cijfers de plannen bekijkt, ziet andere dingen: bezuinigingen, verdere aristocratisering en een klap in het gezicht voor de initiatiefnemers van fair practice.’ Simon van den Berg van Theaterkrant over de uitgangspuntenbrief van minister van Engelshoven (OCW) voor het cultuurbeleid 2021-2024. Theaterkrant
 • ‘Voor DEN is hierin belangrijk dat er in de beleidsperiode 2021-2024 meer geld beschikbaar komt voor digitalisering. Hiermee wordt het belang van digitalisering in de cultuursector nog eens extra onderstreept. DEN is blij met deze extra investering, omdat de kunstensector (met name de podiumkunsten- en ontwerpsector) nu serieus met digitalisering aan de slag kan. DEN zal als kennisinstituut betrokken zijn en de waardevolle kennisoverdracht tussen de erfgoed- en kunstensector verzorgen.’ DEN over de uitgangspuntenbrief van minister van Engelshoven (OCW). DEN
 • De Kunstenbond, Auteursbond, NVJ en NVF en DuPho hebben, in verband met de hoorzitting op 20 juni in de Tweede Kamer over de uitgangspuntenbrief van minister van Engelshoven (OCW), een gezamenlijke verklaring uitgebracht die naar de Kamerleden is verstuurd. Daarin roepen zij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op om ruimte te geven om de positie van freelancers te verbeteren. Zo willen de beroepsorganisaties en de Kunstenbond collectieve afspraken kunnen maken voor hun zelfstandige leden of adviestarieven met hen delen. Kunstenbond
 • Verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid, natuurbehoud zijn grote, vaak met elkaar verweven vraagstukken die vragen om goede keuzes. Hoe we die keuzes maken bepaalt hoe Nederland er in toekomst uitziet. Minister Ollongren geeft hiervoor een voorzet met het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Rijksoverheid.nl
 • De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de allereerste Rijksbrede visie op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het kabinet laat zien dat Nederland voor grote uitdagingen staat die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. De NOVI biedt kansen voor een samenhangende aanpak. Dat gaat alleen lukken als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In de ex-ante evaluatie ‘Nu de koers bepaald is’ zet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de criteria uiteen om te kunnen voldoen aan de Omgevingswet. PBL
 • Op de dag (20 juni 2019) van de lancering van de Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in Haarlem, brengt Kunsten ’92 de publicatie ‘Kunst als voorman’ uit. De publicatie belicht het belang van ruimtelijke kwaliteit bij de transities – de ‘grote verbouwing’ – die Nederland doormaakt en de bijdragen van kunstenaars en ontwerpers daaraan. Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw. De publicatie roept op de ontwerpkracht te mobiliseren en een mentaliteitsverandering tot stand te brengen. De publicatie gaat vanuit diverse invalshoeken dieper in op de aspecten van de culturele impuls van de transities. De artikelen worden afgewisseld met columns. Kunsten’92 , Kunsten’92
 • Zijn gemeenten, provincies en het Rijk echt bereid om zich gezamenlijk in te spannen voor een bloeiende kunst- en cultuursector? En welke beelden hebben zij daarbij? Aan kunstenaars en creatieven, aan politici en bestuurders, wordt tijdens het Paradisodebat op 25 augustus a.s. gevraagd wat hun vergezicht is en in hoeverre zij daar verantwoordelijkheid voor willen nemen. Kunsten’92
 • Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers is een slecht idee, zeker voor mensen in creatieve beroepen. Open brief van de Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars aan minister Wouter Koolmees en de Eerste en Tweede Kamer. Dagblad van het Noorden
 • De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt voor een belangrijk deel reclamevrij, de programmering dient meer naar online te verschuiven en er moet meer samenwerking komen. Dit staat in nieuwe plannen van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media om de publieke omroep meer toekomstbestendig te maken. De ministerraad heeft hier mee ingestemd. De kabinetsplannen over de toekomst van de publieke omroep zullen de programmering en programmamakers ‘hard raken’. Dat zegt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) als reactie. Ook de FNV is bezorgd. Een van de voorstellen van de minister is een integratie van CoBO met het Filmfonds. Rijksoverheid.nl , De Volkskrant , Spreekbuis , Broadcast magazine
 • Het ministerie van OCW evalueert in 2019 de indemniteitsregeling. De indemniteitsregeling is een garantstelling van de rijksoverheid bij het in bruikleen nemen van kunstwerken uit buitenlandse musea voor tentoonstellingen in Nederland. Het belang van de regeling als stimulans voor tentoonstellingen en het plafond van de garantstelling van 300 miljoen staat niet ter discussie. Wel wil het ministerie het effect van de regeling vergroten en het gebruik ervan verbeteren. Cultureel Erfgoed
 • De handreiking Krachtige Cultuur Kernen, ‘De specie(s) van culturele samenwerking’ is primair bedoeld voor beleidsmedewerkers bij gemeenten, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op het in gang zetten van de realisatie van een succesvolle KCK. Daarnaast biedt deze handreiking praktische inzichten voor directeur-bestuurders van organisaties die uitgedaagd worden om mee te doen aan een Krachtige Cultuur Kernen (KCK). De handreiking geeft een overzicht van de (nieuwe) zakelijke vraagstukken die zich bij de ontwikkeling van een Krachtige Cultuur Kern voordoen. Cultuurconnectie
 • Het College van B&W vroeg de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) om advies over het instellen van de Rotterdamse Culturele Basis. Dit is een vaste subsidieregeling voor de grote culturele instellingen in Rotterdam. Op landelijk niveau is er structurele financiering in de Basis Infrastructuur. Ook in Amsterdam is een vergelijkbare regeling, de A-BIS. De RRKC onderschrijft dat het invoeren van een basisinfrastructuur een versterking kan zijn van het culturele veld. De Raad uit zijn zorgen over de snelheid waarmee het college de wijziging wil doorvoeren, namelijk al vanaf januari 2021. Het is een vergaande ingreep die vraagt om een heldere doelstelling en argumentatie. RRKC
 • In de kaderbrief met voorstellen voor de gemeentebegroting van komend jaar stelt B&W van Maastricht dat met het verdwijnen van Jazz Maastricht het cultuuraanbod in Maastricht ‘in de breedte niet wordt aangetast’ en zouden, ter vervanging, jazzconcerten moeten worden opgenomen in de reguliere programmering van Theater aan het Vrijthof. Volgens Pieter Schoonderwoerd, directeur van Jazz Maastricht, wordt daarmee ‘een genre wegbezuinigd’.
 • Jazz Maastricht is een petitie gestart. Jazzenz

 

noord-brabant

 • Museum De Wieger in Deurne is het eerste museum in Noord-Brabant dat een subsidie krijgt vanuit de subsidieregeling voor kleine en middelgrote cultuur- en natuurhistorische musea. Deze regeling kwam tot stand op verzoek van Provinciale Staten, die hiervoor vorig jaar bij de vaststelling van de perspectiefnota een motie steunden die werd ingediend door SP en PvdA. De subsidie is er om plannen te steunen die zorgen voor vernieuwing in het tonen van de collectie, samenwerking (tussen musea) en toekomstbestendige publieksactiviteiten. De Wieger gaat de subsidie van € 22.450 besteden aan het project ‘Het Tuinpad van mijn vader’, in de tuin en het park rondom het museum. Brabant.nl
 • Paden Banen is een kunstproject van KCCM in opdracht van Stichting Maashort in Uitvoering en onderdeel van het investeringsprogramma Landschappen van Allure van de provincie Noord-Brabant. Het kunstproject werd begeleid door Kunstloc Brabant. Netty van de Kamp, adviseur Kunst & Ruimte van Kunstloc Brabant, blikt terug op de afsluiting van het project. Kunstloc Brabant
 • De provincie Noord-Brabant heeft een nieuw College van Gedeputeerde Staten. Op 14 juni 2019 zijn de nieuwe gedeputeerden geïnstalleerd tijdens de Statenvergadering. Brabant.nl
 • 100 werkgevers, studenten en beleidsmakers van overheid en onderwijs hebben op 19 juni in het provinciehuis gesproken over het tekort aan hoogopgeleide werknemers in de provincie. Zij hebben in beeld gebracht hoe talent kan worden aangetrokken en behouden voor het Brabantse bedrijfsleven. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Er moet in Breda meer kunst te zien zijn op straat, terwijl het lokale cultuuraanbod nog nadrukkelijk in binnen- en buitenland op de kaart moet worden gezet. Dat staat in de Cultuurvisie Breda 2019-2021 die door wethouder Marianne de Bie is gepresenteerd. BN – De Stem
 • De KWINK groep concludeert in haar evaluatie van de Stichting Cultuur Eindhoven dat de doelen voor oprichting van Cultuur Eindhoven nog steeds relevant zijn en dat de gemeente hiermee bereikt wat ze wilde bereiken. Het cultuurbeleid wordt onafhankelijk door een slagkrachtige organisatie uitgevoerd. Als verbeterpunten signaleert KWINK dat de doelstellingen van Cultuur Eindhoven concreter en scherper kunnen worden geformuleerd, zoals het verduidelijken en ontwikkelen van de rollen van expert en verbinder. Daarnaast raadt KWINK aan dat gemeente Eindhoven en Cultuur Eindhoven om afspraken vast te leggen in een relatiestatuut. Cultuur Eindhoven
 • Het Theater aan de Parade is onder druk uit het stadhuis afgehaakt in de strijd om een Kaaihal als tijdelijk theater. Wethouder Huib van Olden heeft hoogstpersoonlijk een topambtenaar van de gemeente ’s-Hertogenbosch de opdracht gegeven tijdelijk directeur Gijsje van Honk duidelijk te maken in te binden. Het gevolg is dat zowel Van Honk als de Raad van Commissarissen het hoofd in de schoot leggen. Verschillende betrouwbare bronnen melden dat aan het Brabants Dagblad. Mede-initiatiefnemer Verkadefabriek geeft niet op en heeft de Bossche gemeenteraad op 19 juni in een brief om een laatste kans gevraagd. Die brief zou aanvankelijk ook door directie en RvC van het theater ondertekend worden. Brabants Dagblad
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft tijdens de zoektocht naar een architect voor het nieuwe Theater aan de Parade de spelregels aangepast en de plannen vervolgens ingrijpend gewijzigd nadat architectenbureau NOAHH de strijd gewonnen had. Advocaat Bert van Mieghem pleitte op 19 juni namens de vier verliezende architectenbureaus in een kort geding voor de Bossche rechtbank dan ook voor een nieuwe procedure. De uitspraak is over 4 weken. Brabants Dagblad
 • Een expositie van bijzondere foto’s die zijn gemaakt van Bossche ouderen, dansvoorstellingen door Dansnest en de theatervoorstelling ‘Moeder mag niet dood’. Dat is een greep uit het aanbod van de manifestatie Lang leve… dat op 27 juni wordt gehouden in De Bank van Leening/Bij Katrien in ’s-Hertogenbosch. Hedy d’Ancona (juryvoorzitter) en haar medejuryleden van het fonds Cultuurparticipatie komt naar ’s-Hertogenbosch, in het kader van het programma Age Friendly Cultural Cities. Hoe leeftijdsvriendelijk is ’s-Hertogenbosch? Hoe toegankelijk zijn kunstparticipatie en cultuurbeleving voor de ouder wordende inwoners? Brabants Dagblad , Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De restauratie van het Jeroen Boschpand De Kleine Winst op de Bossche Markt meer geld kosten dan gedacht. Die waarschuwing gaf de Bossche wethouder Mike van der Geld al vast aan de politiek. Hoeveel meer dan de in 2017 geschatte één miljoen euro is (nog) niet te zeggen. Daar is weer de 130.000 euro voor nodig die de gemeenteraad beschikbaar moet stellen voor een onderzoek naar de bouwhistorische restauratie. Brabants Dagblad
 • Als de gemeente aan alle ambities voor het Tilburgse kernwinkelgebied wil vasthouden is er een aanvullend budget van ruim 2,7 miljoen euro nodig. De Tilburgse gemeenteraad kan na de zomer ook voor soberdere scenario’s kiezen. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • De nieuwe ‘huiskamer’ van Heesch laat nog weer langer op zich wachten. Er is voor 60.000 euro extra onderzoek nodig om het samengaan van De Pas, De Eijnderic en de bieb voor te bereiden. Beslissingen volgen op z’n vroegst in 2020. Wethouder Rein van Moorselaar van Bernheze spreekt van een fikse tegenvaller. Eigenlijk had hij deze zomer ‘een gelikt plan’ willen presenteren voor een vernieuwde en toekomstbestendige dorpsaccommodatie, waaraan in Heesch al bijna vier jaar gesleuteld wordt. Brabants Dagblad
 • Het college van B&W van Geldrop-Mierlo heeft besloten Pitpop een structurele subsidie te verlenen van 7.140,00 euro per jaar voor de jaren 2019 en 2020. Stichting Muzikaal Mierlo organiseert jaarlijks het popfestival Pitpop op het Molenplein in Mierlo. Eindhovens Dagblad
 • Ruim een halfjaar na de opening van het vernieuwde cc Voorste Venne pakken donkere wolken zich samen: tekorten, ontevreden gebruikers en personeel, hoog ziekteverzuim, weggelopen verenigingen, een haperende programmering, mopperende horecaondernemers. Een nieuw hoofdpijndossier voor de gemeente Heusden? Brabants Dagblad
 • Wie denkt dat het bibliotheekwerk in Heusden compleet op z’n kop gaat nu het bestuur aan een toekomstplan werkt, zal die verwachting moeten bijstellen. Dat is de boodschap van Nicole Hermans, secretaris van het bibliotheekbestuur, aan de Heusdense politiek. Heel veel gaat al goed en de bibliotheek past zich al aan maatschappelijke ontwikkelingen aan. De bibliotheek, zelfstandig en relatief klein, wil op allerlei terreinen van maatschappelijke betekenis zijn en daarover ook zogeheten prestatieafspraken wil maken; bijvoorbeeld als het gaat om leesbevordering, het delen van kennis, om ontmoeting en om het bieden van bibliotheken ‘op maat’. Brabants Dagblad
 • En wéér moet de bibliotheek in Schijndel op zoek naar een tijdelijke locatie. Het huurcontract van het huidige pand aan de Hoofdstraat 90 loopt op 1 februari 2020 af en wordt niet verlengd door eigenaar Den Ouden, die hier nieuwe woningen heeft gepland. Intussen loopt de verbouwing van het oude raadhuis op de Markt, waar de definitieve plek van de bibliotheek is gepland, vertraging op tot waarschijnlijk het najaar van 2020. De gemeente Meijerijstad trekt hier een halve ton voor uit. Brabants Dagblad
 • Boos en teleurgesteld is beeldend kunstenaar Jac van Nes uit Hoogerheide. Hij legde ziel en zaligheid in een ontwerp voor een kunstwerk, een monument voor verongelukte piloten, op een rotonde in zijn woonplaats. Maar na jarenlang gedoe met de gemeente Woensdrecht staan daar nog steeds alleen een paar struiken en van de kunstenaar hoeft het nu niet meer. Omroep Brabant

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Werkzaamheden zijn er dan volop in de cultuursector, de vraag is hoe deze werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen worden verdeeld over diegenen die zich binnen de sector inzetten. Het is daarbij van belang om de juiste vragen te stellen om tot een gezonde balans tussen betaald en onbetaald werk te komen. In het rapport ‘Er is ALTIJD iets te doen’ starten onderzoekers Rogier Brom en Maxime van Haeren van Boekman vanuit de vraag hoe de inzet VSW’ers (vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen) van invloed is op de culturele en creatieve arbeidsmarktpositie. Daarbij is goed zicht op de verhouding tussen betaald en onbetaald werk van belang. Boekman , Boekman
 • De publicatie ‘Duurzaamheid in de culturele sector. Steppingstones voor toekomstig duurzaamheidsbeleid’ bevat naast onderzoeksresultaten ook een inventarisatie van organisaties en initiatieven op het gebied van verduurzaming, en drie inspirerende interviews met koplopers binnen de sector. Het rapport bevat aanknopingspunten voor zowel culturele organisaties, beleidsmakers als onderzoekers die zich willen inzetten voor een groenere culturele sector. Deze publicatie van de Boekmanstichting en Bureau 8080 is gebaseerd op een in het voorjaar van 2019 gehouden enquête binnen de sector. Boekman , Boekman
 • Blijft er, nu de stad verdicht en steeds meer mensen aantrekt, nog voldoende vrije ruimte voor experimenten in de stad? Wat zijn de consequenties als steeds meer van deze vrije ruimte verdwijnt? De Boekmanstichting vroeg Caroline Nevejan hierop te reflecteren. Dit resulteerde in een persoonlijk betoog dat vier vormen van ruimte als werkwoord beschrijft: ruimte maken, ruimte voelen, ruimte verdichten en ruimte ontwerpen. De tekst van de Boekmanlezing 2019 die Caroline Nevejan op 14 juni 2019 uitsprak in de Tolhuistuin, Amsterdam. Boekman
 • Het aantal festivals is in twee jaar tijd met ruim 10% teruggelopen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam naar het festivallandschap in Nederland. In de jaarlijks terugkerende Festival Atlas analyseert lector Harry van Vliet vanuit het HvA-lectoraat Crossmedia het festivallandschap op het gebied van muziek, food, (beeldende) kunst en film. Festivalliefhebbers konden in 2018 kiezen uit 1444 festivals, bestaande uit 1029 muziekfestivals, 170 foodfestivals, 150 filmfestivals en 95 kunstfestivals. Een jaar eerder waren dat er nog 1482. Opvallend is de vermindering van het aantal festivals in Noord-Holland. De terugval is zo groot dat Noord-Brabant de koppositie in 2018 heeft overgenomen als provincie met de meeste muziekfestivals. Oorzaken zijn vermoedelijk strenger gemeentelijk beleid van gemeentes en dat het aantal nieuwe muziekfestivals de afgelopen jaren is teruggelopen. Hogeschool van Amsterdam , De Volkskrant
 • Financieren en begroten. Kunstloc Brabant adviseur Evelien Nelemans geeft 9 tips die het cultuurmakers iets makkelijker kunnen maken. Kunstloc Brabant
 • Tips van experts over financiering. Uitgesproken bij de lancering van de Culturele Financieringswijzer. Cultuur + Ondernemen

 

architectuur en vormgeving

 • Op verzoek van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie hebben SiRM en PPMC de financiële consequenties van de toepassing van de Fair Practice Code bij zeventien meerjarig door het Stimuleringsfonds gesubsidieerde instellingen berekend. Dit onderzoek is een aanvulling op het onderzoek ‘Op weg naar het nieuwe normaal’ dat dezelfde onderzoekers in opdracht van Kunsten ’92 verrichtten binnen de podiumkunsten en de beeldende kunst. De minimale meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code bij deze 17 instellingen bedragen € 1,8 miljoen per jaar in 2021 (zonder indexatie). Het volledige rapport is binnenkort beschikbaar op de website van het fonds. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Freelance (foto)journalisten verdienden met hun werk voor de regionale titels of huis-aan-huisbladen van de twee grootste mediaorganisaties in 2018 minder dan het wettelijk minimumloon. Freelance (foto)journalisten bij landelijke dagbladen verdienen meer, maar ook hier zijn de uurtarieven te laag. Opdrachtgevers buiten de journalistiek betalen beter. Dit blijkt uit de ‘Monitor Freelancers en Media 2018’, een mediabreed brancheonderzoek dat 20 juni is gepresenteerd. NVJ

 

beeldende kunst

 • Welke gegevens zijn beschikbaar over presentatie-instellingen en kunstmusea? En welke cijfers zijn bekend over beeldend kunstenaars, hun werk en inkomen? Beeldende Kunst Nederland (BKNL) heeft opnieuw in beeld laten brengen wat beschikbaar is aan cijfers en gegevens over de beeldende kunstsector in Nederland. De Collectieve Selfie, de vierde herziene versie, bundelt alle beschikbare gegevens over onder meer beeldend kunstenaars, moderne kunstmusea, presentatie-instellingen, galeries en festivals. De informatie die in deze publicatie is gebundeld, komt uit verschillende cijfer­verzamelingen, van het Centraal Bureau voor Statistiek tot de festivalatlas. Deze verzamelde gegevens moeten bijdragen aan gefundeerde analyses van het veld. BKNL
 • Het afgelopen jaar onderzocht Museum Boijmans Van Beuningen de mogelijkheden om in Rotterdam Zuid een dependance van het museum te openen. Dit is niet gelukt. Het museum werkt verder aan nieuwe plannen bij bestaande locaties en events en brengt in 2021 de volledige collectie bijeen in het publiek toegankelijke Depot Boijmans Van Beuningen. De financiering kwam niet rond. Museum Boijmans van Beuningen , NRC , inlog vereist
 • Museum De Lakenhal in Leiden heropent na een driejarige verbouwing. Directeur Meta Knol wil een stadsmuseum leiden waarmee het publiek zich verbonden voelt. De Volkskrant, inlog vereist

 

film en av

 • Producent NL Film gaat een samenwerking aan met het Canadese Wattpad Studios, een platform waarop mensen verhalen delen die ontwikkeld kunnen worden tot serie of film, bedoeld voor een jongvolwassen doelgroep. NL Film
 • Uit het onderzoek ‘Indie Women’ samengesteld door Dr. Martha M. Lauzen van het Center for the Study of Women in Television and Film aan de San Diego State University, blijkt dat het percentage vrouwen dat als regisseur, schrijver, producent, uitvoerend producent en editor aan onafhankelijke Amerikaanse films werkt, in 2018-1920 historische hoogten bereikte. Indiewire
 • Als bioscoop of filmtheater differentiëren op ervaring lijkt steeds belangrijker te worden in het hedendaagse bioscooplandschap. Ook in Nederland speelt dit een rol, gezien de innovaties op het gebied van techniek en comfort. Logischerwijs neemt de ticketprijs, die nauw samenhangt met de aangeboden ervaring(en), hierdoor toe. De gemiddelde ticketprijs lag in 2018 zelfs hoger dan ooit (€8,75). Desondanks blijven de prijsverschillen tussen de verschillende bioscopen in Nederland relatief klein. In het Verenigd Koninkrijk worden de verschillen echter wel steeds groter. Filmonderzoek
 • Een van de grote trekkers van het nieuwe Leisurecentrum dat aan de rand van Waalwijk wordt ontwikkeld moet de bioscoop worden. Dat wordt een bioscoop van RSB Cinemas, die hoogstwaarschijnlijk in het voorjaar van 2020 opent. Die hebben al vestigingen in Malden, Uden, Houten, Veldhoven, Beuningen en Wijchen. De bioscoop zal volgens Joop Hamers van bioscoopexploitant RSB Cinemas een brede programmering gaan bieden met voor elk wat wils. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Netflix krijgt binnenkort concurrentie van Disney, Warner en nog veel meer partijen. Digitaal films en series kijken dreigt daardoor steeds duurder en ingewikkelder te worden. Kan het niet wat gebruiksvriendelijker? Waarom kan er geen audiovisuele variant op Spotify komen; een onlinevideotheek waarin alles onder één dak wordt aangeboden, van blockbusters, klassiekers en arthousefilms tot alle mogelijke series? VPRO Cinema
 • Film1 heeft aan distributeurs kenbaar gemaakt dat de stekker op 1 augustus uit de lineaire verspreiding van kanalen wordt getrokken, zo melden diverse bronnen onafhankelijk van elkaar aan Totaal TV. Film1 gaat vanaf die datum als online streamingdienst verder. Vanaf 31 oktober zal videodienst Flixster zijn Nederlandse activiteiten stoppen. De website, apps en diensten worden vanaf dat moment offline gehaald. Gebruikers van de dienst kunnen hun aankopen migreren naar Google Play. TotaalTV , Entertainment Business
 • Californië stelt een onderzoek in naar de seksistische cultuur op de werkvloer van spelontwikkelaar Riot Games, die voornamelijk bekend is van het spel League of Legends. Het Department of Fair Employment and Housing (DFEH) van de Amerikaanse staat zegt onderzoek te willen doen naar ongelijke beloningen, seksuele intimidatie, aanranding, vergelding en discriminatie op grond van geslacht bij selectie en promotie. NU.nl

 

letteren

 • Wat verdien je aan een boek? Wat verdien je aan een e-book? Schrijven online , Schrijven online
 • Een boek geschreven, maar geen uitgever die het wil uitgeven? Auteurs geven steeds vaker zelf hun boeken uit. Op 22 juni is het eerste Selfpublishing Event van Nederland. Trouw portretteert de organisators en drie doe-het-zelf-auteurs. Trouw , inlog vereist

 

muziek

 • Meer dan 40 internationale en veelbelovende acts bestormen op 27 en 28 juni de podia in LantarenVenster, Kantine Walhalla, Foodhallen Rotterdam en Room Mate Bruno. inJazz vormt met dit gratis toegankelijke festival de officiële start van twee weken jazz in Rotterdam, gevolgd door North Sea Round Town en het NN North Sea Jazz Festival. Gedurende de dag, op 28 juni, organiseert inJazz ook haar 13e conferentie voor internationale jazzprofessionals. Deze week heeft de organisatie extra festival acts en conferentie items toegevoegd aan het programma. BUMA Cultuur
 • De Eindhovense band Mozes and the Firstborn ging op tournee langs 29 Amerikaanse steden. Na afloop een goedgevulde bankrekening? Helaas. ‘Touren is een investering in een droom.’ De Volkskrant
 • Op verzoek van hun leden hebben heeft VNPF samen met VVEM een handreiking aan gemeenten opgesteld voor het maken van beleid voor plastic bekers op evenementen. Aanleiding was dat sommige gemeenten het gebruik van hardcups (harde plastic bekers) als norm zien en verplicht willen stellen voor alle evenementen. Deze bekers zijn echter niet voor ieder evenement een geschikte oplossing. VVEM en VNPF pleiten daarom voor maatwerk. vnpf
 • Festival Urban Matterz in Helmond gaat deels verhuizen. Tijdens de vijfde editie eind september vinden de buitensportactiviteiten niet plaats voor De Cacaofabriek maar op het terrein voor het Kasteel en onder de Kasteel-Traverse. Daar is er veel meer ruimte, volgens organisator Hans van den Berkmortel. Eindhovens Dagblad, inlog vereist

 

theater en dans

 • EM-Cultuur publiceerde het vernieuwde Podiumoverzicht 2019 met een overzicht van 662 concertlocaties in Nederland. Het geeft o.a. een beeld van de capaciteit, spreiding per provincie en het aandeel man/vrouw van de directie, marketeers en programmeurs van de poppodia, theaters en evenementenlocaties. EM-Cultuur
 • Misstanden in de podiumkunstensector lijken aan de orde van de dag. Afgaande op de meldingen die wij binnenkrijgen in het kader van #unfairpractice, maar ook terugkijkend op de #MeToo beweging en de beperkte structurele veranderingen die daar op volgden. De laatste tijd is er veel media aandacht voor dit onderwerp, is er verandering op handen? Kunstenbond
 • ‘De musical is toe aan vernieuwing’, zegt Niels van Doormalen uit Valkenswaard. Hij is toegelaten tot de master Producing for Musicaltheatre aan Goldsmiths University of London. Eindhovens Dagblad

Cultuurmarketing

 • Cultuurmarketing reikt op 27 juni de Cultuurmarketing Awards uit aan de creatiefste, effectiefste en innovatiefste marketingcases van de culturele sector. Van de 74 inzendingen heeft de vakjury er 12 genomineerd. Deze genomineerden presenteren op 27 juni hun cases en maken kans om met de Awards huiswaarts te keren. In aanloop naar 27 juni stelt Cultuurmarketing alle genomineerden voor. Jeanette Verdonk van Museum Boijmans Van Beuningen, één van de vier genomineerden voor de Campagne Award. Azadeh Fakhran van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Cultuurmarketing , Cultuurmarketing

Financiering

rijksfondsen

 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vijf aanvraagrondes. Eerstkomende deadline is 14 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Het doel van de regeling is het stimuleren van (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur en het creëren van vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. Eerstkomende deadline is 7 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het ministerie van OCW stelt extra middelen ter beschikking voor het behoud en de ontwikkeling van immaterieel erfgoed. Onderdeel hiervan is de eigentijdse ontwikkeling van ambachten. Aan het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is gevraagd een open oproep te ontwikkelen voor kunstenaars en ontwerpers om een samenwerking aan te gaan met ambachtslieden en zo eigentijds gebruik van ambachten te stimuleren. De open oproep nodigt kunstenaars en ontwerpers uit met een projectvoorstel te komen die een gelijkwaardige samenwerking met ambachtslieden versterkt en die ertoe kan leiden dat het ambacht een duurzame toekomst tegemoet kan gaan. De open oproep wordt in de zomer 2019 gepubliceerd en volgend jaar 2020 herhaald. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Afgelopen week organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie twee informatiebijeenkomsten. Jonge ontwerpers en andere makers werd inzicht verstrekt in de voor hen relevante subsidiemogelijkheden. Voor architecten was er voor het eerst Get a Grant Architect met inspirerende presentaties van Arna Mačkić en Christopher de Vries. De belangrijkste tips. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 10 april 2019 vonden de projectpresentaties plaats van de teams die het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan het Literatuur op het Scherm programma van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds. Literatuur op het Scherm is een programma waarin auteurs samen met (interactie)ontwerpers, makers en programmeurs, literaire of poëtische producties ontwikkelen voor het digitale domein. Met Literatuur op het Scherm willen het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie talentontwikkeling, samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines versterken. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met het oog op de komst van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe Omgevingswet nodigt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gemeenten uit voor de tweede ronde van Anders werken aan stad, dorp en land. Dit ontwikkeltraject biedt de mogelijkheid voor gemeenten om onder begeleiding van ervaren stadmakers hun lokale netwerk uit te bouwen en samen met lokale partners én met ontwerpers aan de slag te gaan met actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in hun eigen gemeente. Aanmelding voor 9 september. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 11 juni is de uitgangspuntenbrief van minister van Engelshoven (OCW) voor het nieuwe cultuurbeleid 2021-2024 gepubliceerd. Deze brief is voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie het startsein om het nieuwe beleid te formuleren. Daarom gaat het fonds in juni al in gesprek met instellingen over de infrastructuur voor de creatieve industrie. In september organiseert het fonds drie bijeenkomsten voor makers waarin we de contouren van het nieuwe beleid met het werkveld willen bespreken. De bijeenkomsten hebben tot doel om inzichten uit het ontwerpveld op te halen en ideeën voor nieuw beleid te toetsen, zodat er geen afstand ontstaat tussen beleid en werkveld. Wat zijn de actuele ontwikkelingen en hoe sluiten de regelingen en programma’s van het fonds hierbij aan? Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Een Bijdrage Gastateliers kan worden aangevraagd door beeldend kunstenaars en bemiddelaars voor een werkperiode in een door het Mondriaan Fonds geselecteerd atelier in binnenland of buitenland. De meeste gastateliers maken deel uit van (inter)nationale initiatieven en programma’s voor kunstenaars en bemiddelaars uit de hele wereld. De bijdrage is bedoeld voor reis-, verblijf- en materiaalkosten. De huur van het atelier en/of woonruimte wordt rechtstreeks door het Mondriaan Fonds voldaan. Eerstkomende deadline 2 september. Mondriaan Fonds
 • Om renteloze leningen voor de KunstKoopregeling aan te bieden werkt het Mondriaan Fonds samen met ABN AMRO. De bank heeft echter bekend gemaakt dat zij de samenwerking met het Mondriaan Fonds met betrekking tot de KunstKoop opzegt. De KunstKoop wijkt voor de bank steeds meer af van de overige leenproducten en past niet in het beleid dat de bank de komende jaren zal voeren. Het Mondriaan Fonds betreurt daarbij te moeten mededelen dat de KunstKoopregeling in de huidige vorm niet langer kan blijven voortbestaan. Gezocht is naar samenwerking met een andere bank, maar tot nu toe zonder resultaat. Het Mondriaan Fonds kan de KunstKoop niet zelfstandig uitvoeren. De regeling in de huidige vorm komt daarmee voor nu tot een einde. Op dit moment voert het Mondriaan Fonds gesprekken met diverse experts over mogelijke alternatieven. Mondriaan Fonds
 • Met de regeling Immerse\Interact worden projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd. Het is een samenwerkingsproject van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Filmfonds. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal. Eerstvolgende deadline is 27 augustus. Filmfonds
 • Acht documentairemakers krijgen een toekenning uit OASE om hun filmplannen verder te ontwikkelen. Het Nederlands Filmfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds investeren in totaal 64.000 euro voor OASE 2019. OASE stimuleert de ontwikkeling van zogenoemde treatments – de verkorte versie van een script. Op basis hiervan kan de documentairemaker in samenwerking met een producent werken aan de verdere ontwikkeling en eventuele realisering van de documentaire. Filmfonds
 • De regeling Nieuwe makers van het Fonds Podiumkunsten is bedoeld voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals. Producerende instellingen, podia en festivals (ook reeds gesubsidieerde) kunnen een aanvraag doen voor een maker of collectief van makers die nog niet zo lang actief zijn. Eerstvolgende deadline is 21 augustus. Fonds Podiumkunsten

 

overige fondsen

 • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft in de vergadering over het tweede kwartaal van 2019 in totaal €239.260 toegekend aan 53 natuur- en cultuurprojecten. Bijzondere projecten die ondersteund worden zijn o.m. artist-in-residenceprogramma Glaslab, cd-registratie werken Niko Langenhuijsen door Het Brabants Jazz Orkest, muziektheaterproductie Eldorado, Bernheze. Brabant.nl
 • Met ingang van 4 juni 2019 is de basis op grond waarvan Brabant C financieringen verstrekt gewijzigd. Voor aanvragers heeft de wijziging in de praktijk geen consequenties. De wijziging is een gevolg van een uitspraak van de Raad van State over de bevoegdheid om subsidieregelingen vast te stellen. Een investeringsreglement als dat van Brabant C dient te worden vastgesteld door de overheid die de middelen beschikbaar stelt. Het college van gedeputeerde Staten van de provincie heeft daarom besloten de regeling voor Brabant C zelf vast te stellen, in de vorm van 2 nieuwe paragrafen in de provinciale subsidieregeling hedendaagse cultuur. Brabant C
 • IDOLS* is op zoek naar creatieven die complexe maatschappelijke vraagstukken willen helpen oplossen. Het verbeteren van de zwakke positie van laaggeletterden; het voorkomen van seksuele uitbuiting van minderjarigen; het verbeteren van de scenario’s rondom de zorg; dat zijn enkele van de vraagstukken. Aanmelden kan tot 1 augustus voor opdrachtgevers en coaches, en tot 15 augustus als deelnemer aan een uitvoerend team (consortia van opdrachtnemers). DOLS* is een programma van de Federatie Creatieve Industrie en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Idols
 • De resultaten van de preparatory action ‘Online and Offline Distribution’ van Music Moves Europe zijn bekend gemaakt. In totaal zijn 10 projecten gehonoreerd. De regeling is er op gericht om diversiteit en verspreiding van Europees muziekrepertoire in de lidstaten te bevorderen om zo bestaande obstakels aan te pakken, zoals nationale versnippering en taalbarrières, die de promotie en zichtbaarheid van muziekrepertoire over nationale grenzen binnen Europa belemmeren. Er werden geen Nederlandse organisaties gehonoreerd en de projecten zijn al van start gegaan. Creative Europe Desk
 • Mobiliteit is een ideale manier om netwerken te versterken en innovatie en co-creatie tussen netwerken te stimuleren. Ontmoetingen met andere creatieven is een daarbij belangrijke factor om de samenwerking tot een succes te maken. De Europese Commissie heeft een pilot oproep gepubliceerd met de titel ‘A first step towards a European framework for the mobility of makers’. Deze pilot is bedoeld als een eerste stap in de richting van een Europese regeling voor de mobiliteit van makers. Er kan maar één project worden gehonoreerd (met een maximumbedrag van 350.000 euro) van een organisatie of Europees netwerk. Het project moet bestaan uit verschillende activiteiten met makers, creatieve centra, fab labs etcetera. Deadline 12 augustus. Creative Europe Desk

 

prijzen, crowdfunding

 • Nominaties voor de vierde MK Award zijn bekend gemaakt: Carly Rose Bedford, Quinsy Gario en ieke Trinks. De prijs omvat een bedrag van € 5.000 plus een solotentoonstelling in TENT Rotterdam, die half december opent. Deze vierde editie van de MK Award zal helaas de laatste zijn – het geld is op. MK Award
 • Met haar succesdebuut Habitus wint Radna Fabias na de C. Buddingh’-prijs, de Awater Poëzieprijs en de Herman De Coninckprijs óók de eerste editie van De Grote Poëzieprijs. De prijs, € 25.000,- voor de beste Nederlandstalige bundel van het jaar, werd op de slotdag van het Poetry International Festival uitgereikt samen met de C. Buddingh’-prijs, die naar Roberta Petzoldt ging, voor haar debuut Vruchtwatervuurlinie’. Roelof ten Napel won de 1e Jongeren Poëzieprijs, een nieuw initiatief van de School der Poëzie. De School der Poëzie-Communityprijs ging naar Ted van Lieshout. De jury zette in het juryrapport een paar kritische kanttekeningen bij de organisatie van de prijs. Grote Poëzie Prijs , Tzum
 • De shortlist voor de Europese Literatuurprijs 2019 is bekendgemaakt. De jury selecteerde uit de longlist vijf prachtige romans die de diversiteit en rijkdom van de Europese literatuur illustreren en elk een groot lezerspubliek verdienen. De Europese Literatuurprijs wordt dit jaar voor de negende keer uitgereikt en bekroont de beste hedendaagse Europese roman die in het voorgaande jaar in Nederlandse vertaling is verschenen. Zowel de auteur als de vertaler van de winnende roman worden geëerd; de schrijver ontvangt € 10.000 en de vertaler € 5.000. Op 3 november 2019 zal de prijs worden uitgereikt tijdens het Crossing Border Festival in Den Haag. Letterenfonds
 • De Brusseprijs, de jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek, is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De prijs wordt sinds 2006 uitgereikt, aanvankelijk eens per twee jaar en sinds 2010 jaarlijks. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000 verbonden. Thomas Rueb wint met Laura H. Het kalifaatmeisje uit Zoetermeer de Brusseprijs 2019. Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
 • Het zangersensemble Bedside Singers Amsterdam krijgt de tweede Over Hoop Prijs van de Stichting Over Holland, een trofee en 25.000 euro. Het gezelschap zingt voor mensen die in de laatste levensfase verkeren, thuis, in een zorginstelling of een hospice. Drie tot vier van de zangers komen dan letterlijk aan het bed en brengen daar liedjes ten gehore die in overleg met betrokkene zijn uitgekozen. Stichting Over Holland beloont jaarlijks een persoon of organisatie die in het afgelopen jaar in positieve zin, vernieuwend en grensverleggend, iets wezenlijks overhoop haalde op het grensvlak van cultuur en maatschappij. De Over Hoop Prijs
 • Het Amsterdams Fonds voor de Kunsten heeft de genomineerden Amsterdamprijs voor de Kunst 2019 bekendgemaakt. AFK
 • Op 7 juni is voor de tweede keer de Amateo Award uitgereikt in Novi Sad, Servië. De finalisten kwamen uit Nederland, België, Oostenrijk, Noord-Ierland en Servië. De Belgische groep Moving Ground heeft de Amateo Award 2019 gewonnen. Moving Ground kreeg een beeldje, € 1000,- en is een jaar lang Amateo Ambassadeur. Het Europese netwerk Amateo reikte deze prijs voor de tweede keer uit, het is een prijs voor een uitzonderlijk cultuurparticipatieproject. LKCA
 • Kempenerpop 2019 is nu al geslaagd. De crowdfundingsactie heeft ruim 10.000 euro opgeleverd en dat betekent dat de organisatie, zowel vóór als áchter de schermen, verder kan met de voorbereidingen voor Waalres lokale familiefestival. Op 21 september vindt het plaats. Kunstloc Brabant ondersteunde deze actie. Eindhovens Dagblad , inlog vereist

Cultuureducatie en - participatie

 • Initiatiefnemer Johan Idema van de campagne ‘Raak of vermaak?’ constateert een tekort aan impact van kunst en een kans om deze te vergroten. Het belang van wat impactonderzoek – in essentie niet meer dan goed georganiseerde raadpleging van een selectie bezoekers – oplevert, kan niet worden overschat, schrijft hij. Op 25 juni is de kick-off van deze campagne. Wat brengt een bezoek aan een museum of theater teweeg bij het publiek? Actrice José Kuijpers geeft op 25 juni een betoog over de impact van kunst: Is daar iemand? Moderator Ruben Maes interviewt Idema. Verschillende kunstprofessionals reageren en gaan in discussie over de boodschap van Raak of vermaak? Theaterkrant , Raak of vermaak
 • “Een museum is geen kerk waarin de godvrezende gemeente de preek van de dominee ondergaat, het is een plaats waar je moet kunnen discussiëren, argumenteren en lachen” Over de ongemakken van de audiotour, je ziet meer als je erover praat, en alleen met Rothko. Volleerd kijker Joke de Wolf over stille of luidruchtige musea. tubelight
 • City of Birmingham Symphony Orchestra start een eigen school. Op de school zal muziekeducatie centraal staan. De leerlingen krijgen eveneens de kans om ervaring op te doen in een koor of ensemble, ze bezoeken concerten van het orkest en mogen deelnemen aan verschillende masterclasses. Het is bedoeld voor kinderen uit de omgeving van Birmingham, een van de meest achtergestelde gebieden in Engeland. Het orkest wil hiermee muziekonderwijs toegankelijk maken voor al die kinderen. Podium radio 4
 • Kinderen van De Wending hebben hun eigen kunstwerk onthuld op het schoolplein van basisschool De Wending vanwege het 10-jarige bestaan van de school in Roosendaal. Het kunstwerk is afgelopen weken gezamenlijk door alle schoolkinderen gemaakt met creatieve begeleiding van kunstenares Marijke Maas. BN – De Stem
 • Van 25 tot en met 27 juni is er de Opera-driedaagse in ’s-Hertogenbosch die eindigt met de Opera Sing Along. Het publiek mag dan luidkeels operahits meezingen met onder andere philharmonie zuidnederland en het Brabant Koor. Een voorproefje daarop kregen de deelnemers aan de workshop die gegeven werd door Louis Buskens, de vaste dirigent van het Brabant Koor. Omroep Brabant
 • Veertig senioren hebben de afgelopen vier maanden gewerkt aan ‘Kom dans met mij de danzón’, de dansvoorstelling die op 16 juni werd opgevoerd in Theater De Leest in Waalwijk. De Leest schreef mensen aan met de oproep : doe mee aan een dansproject, waarin de danzón centraal staat. Bonus: je leert nieuwe mensen kennen en daardoor kun je het weefsel van je sociale contacten versterken. Brabants Dagblad

Kunstbeoefening

 • De Bergse musicalvereniging The MusiCompany is week uitgeroepen tot Club van het Jaar in Brabant, in de categorie cultuur. Nu maken de theatermakers zich klaar voor een presentatie in Utrecht, waar ze de leukste club van heel Nederland kunnen worden. ,,We moeten eerst een pitch geven en daarna volgt een gesprek met de vakjury”, zegt Temmo Berends. En zo’n pitch kan natuurlijk alleen maar in musicalsferen gegeven worden. ,,We zitten er aan te denken om al onze producties samen te voegen tot een lied waarin we uitleggen waarom wij de leukste club zijn.” BN – De Stem
 • Om de jeugd een kans te geven te leren acteren en als acteur op te treden in een op de eigen leeftijdsgroep gericht toneelstuk, wil Roosendaals Toneel een jeugdafdeling starten. BN – De Stem
 • Het wijkgevoel, dat scheelt maar een letter met het wij-gevoel. En juist dat wilde woningcorporatie Stadlander benadrukken en stimuleren voor haar bewoners met de theatervoorstelling Hotel la Pucelle, die drie keer te zien is geweest in Schouwburg De Maagd in Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • De Boschwegse Toneelgroep viert vanaf het vijftigjarig bestaan met de voorstelling Zommer’69. Een camping met tenten uit de jaren zestig dient als decor op het terrein van gilde Sint-Catharina en Barbara in Schijndel. Brabants Dagblad
 • Hechte vriendschap, opoffering, liefde, oorlog en heldendom, het zijn onderwerpen die centraal staan in de nieuwe theatervoorstelling Helden. Die gaat in openluchttheater Naat Piek in Uden in première. Helden vertelt het verhaal van de Griekse Achilles, die voor een moeilijke keuze staat. Want mengt hij zich in de Trojaanse oorlog, om zo een grote held te worden, of gaat hij niet maar leeft hij een roemloos leven met zijn goede vriend Patroclus? Het anderhalf uur durende stuk wordt door 21 amateurspelers van de toneelvereniging opgevoerd. De leeftijd van de spelers varieert van 17 tot 65 plus. Brabants Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Ooit was het een verborgen gedeelte van Tilburg, afgesloten met een hek. Nu is de oude werkplaats van de NS, waar eens locomotieven en motoren werden ontwikkeld en getest, de plek waar een toonaangevend transformatieproject plaatsvindt. Anouk Thijssen van de gemeente Tilburg vertelt over de succesvolle herontwikkeling van dit deel van het stadscentrum met behoud van bestaande monumentale gebouwen. Stedelijke transformatie
 • Pleinen, stations, straten, theaters, bibliotheken en andere openbare ruimtes worden door mensen gevormd, maar omgekeerd worden mensen ook door die ruimtes beïnvloed. Wanneer mogen bedrijven die inrichten en hoe mag of moet de overheid sturen? Wat is bijvoorbeeld de invloed van gesloten poortjes om in te checken voor de trein, reclameborden, of van hoe een stratenplan eruit ziet? Onze maatschappij heeft meer dan ooit belang bij gemeenschappelijke fysieke ontmoetingsplekken, om onderlinge betrokkenheid te stimuleren. De Akademie van Kunsten vindt de publieke ruimte van groot belang. Acht leden vertellen daarom in de publicatie ‘Gedeelde ruimte’ over hun visie voor de toekomst van die gedeelde ruimtes. De publicatie te downloaden. Akademie van Kunsten
 • Hoe publiek is de publieke ruimte? Marleen Stikker (Waag) leverde een bijdrage aan het artikel ‘De publieke taak van stedenbouw’, in Rijnboutt magazine (#11, juni 2019). Waag
 • De energietransitie kent een sterke ruimtelijke dimensie en kan daarom niet als geïsoleerde opgave worden benaderd. Op verzoek van het Programma Aardgasvrije Wijken van het ministerie van BZK schreef hoogleraar Gebiedsontwikkeling Co Verdaas (samen met Martijn van Lier, consultant warmtetransitie bij adviesbureau Over Morgen) een essay over de samenhang tussen gebiedsontwikkeling en de energietransitie. Zij noemen zes principes die de basis vormen voor een succesvolle aanpak. Gebiedsontwikkeling.nu
 • In navolging van het Klimaatakkoord van Parijs en het wereldwijde klimaatdebat heeft ontwerp- en onderzoeksbureau FABRICations onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwe modellen van energielandschappen voor Nederland. In het onderzoek zijn diverse (deel)projecten opgepakt en in samenwerking met verschillende andere partijen onderzocht. Het Amsterdamse ontwerp- en onderzoekbureau stelt een ‘design thinking’ voor een energie-infrastructuur aan de hand van drie kernwaarden voor. Architectenweb
 • In Nederland wordt dichtheid vaak geassocieerd met winderige hoogbouwmilieus waar het slecht toeven is en waar gezinnen met kinderen niet willen wonen. Deze ‘dichtheid-stress’ snijdt een afgewogen discussie over verdichting en hoogbouw de pas af. Een Zwitserse publicatie laat zien dat dichtheid concrete meerwaarde geeft aan bewoners, maatschappij en leefmilieu. Kan dichtheid inderdaad leuk zijn? Column van Harm Tilman. De Architect
 • 15 ontwerpen uit 9 verschillende landen, waaronder 4 projecten uit Nederland (Delft, Den Haag, Purmerend en Utrecht), zijn geselecteerd om deel uit te maken van de Bicycle Architecture Biennale (BAB). De BAB is een rondreizende tentoonstelling van opvallende architectonische ontwerpen van over de hele wereld, die de fiets centraal stelt. Voor de tweede editie van de BAB is NEXT architects aangesteld als curator. De Architect
 • De Milaan Design Week is hét designevenement van het jaar. Wat waren de hoogte- en dieptepunten die daar in april werden gepresenteerd? En wat waren de dominante trends? Geen mens die dat allemaal in amper een week tijd kan verwerken. Daarom blikt Design Matters traditiegetrouw terug op deze design extravaganza met ruim 300.000 bezoekers en presentaties van ruim 2.000 ontwerpers en meer dan vijfhonderd designlabels, academies en musea. Pakhuis de Zwijger

 

beeldende kunst

 • Jaarlijks looft de Nederlandse afdeling van AICA (Association Internationale des Critiques d’Art / Internationale Vereniging van Kunstcritici) een oorkonde uit aan afwisselend een Nederlandse instelling, tentoonstelling of publicatie van de afgelopen drie jaar. Op 6 juni 2019 heeft de jury tijdens de Algemene Ledenvergadering een shortlist gepresenteerd Eye Filmmuseum, Amsterdam ; West, Den Haag ; De Pont museum, Tilburg. AICA
 • Schiet ik de vijand neer of maak ik me uit de voeten? Ingrijpende keuzes over leven en dood. Daar komen bezoekers van het Dilemma Doolhof in Bergen op Zoom voor te staan. Het iconische kunstproject van Mothership tussen de Canadese en Britse oorlogsgraven in Bergen op Zoom is op 13 juni geopend. Brabant.nl , Omroep Brabant
 • De vrolijke, soms ongemakkelijke, maar steevast verrassende ontmoeting tussen kunst en natuur, schrijft De Volkskrant. Grappige, serieuze en inspirerende beelden, waarbij dubbelzinnigheid nooit ver weg is, meent Omroep Brabant. In het park De Oude Warande in Tilburg wordt voor de tiende keer de Lustwarande gehouden. De Volkskrant , Omroep Brabant
 • Op 20 juni beleeft ’s-Hertogenbosch de première van de Bosch Parade 2019. Het is inmiddels de achtste keer dat kunstenaars, het zijn er nu bijna dertig, een drijvend kunstwerk bouwen voor de sprookjesachtige stoet die in het avondlicht over de Bossche wateren vaart. Omroep Brabant zendt de Bosch Parade rechtstreeks uit. Omroep Brabant , Bossche Omroep , Omroep Brabant
 • In veel Latijns-Amerikaanse landen zie je ze op elke straathoek, kleurrijk beschilderde muren ter ere van lokale bewoners, gemeenschappen of historische gebeurtenissen. Als het aan artist in residence Juliana Rios ligt, krijgt ook Esbeek binnenkort zo’n mural. En wel onder het viaduct over de Groenstraat. Brabants Dagblad
 • In opdracht van Blind Walls Gallery heeft kunstenaar Amok Island een grote schildering van een aardappelplant aangebracht aan de Vincent van Goghstraat in Breda. Blind Walls Gallery is ‘hét museum op straat’ in Breda en omvat inmiddels een collectie van ruim 85 muurschilderingen gemaakt door (inter)nationale kunstenaars. Alle muurschilderingen zijn geïnspireerd op verhalen uit de stad. BN – De Stem

 

film en av

 • Op het filmfestival van Annecy, bekend als het Cannes van de animatiefilm, zijn de prijzen uitgereikt. Grote winnaar werd het inventieve J’ai perdu mon corps. Filmkrant
 • Het Nederlands Film Festival (NFF) maakt de tien producties bekend die in aanmerking komen voor het Gouden Kalf voor Beste Interactive 2019. De geselecteerde virtual reality games en films, installaties en multimediale producties zijn tijdens het festival op de NFF Interactive Expo in de Academiegalerie en IMPAKT in Utrecht gratis toegankelijk voor publiek. Nederlands Film Festival

 

letteren

 • De Griffeljury heeft op 19 juni twaalf kinderboeken bekroond met een Zilveren Griffel, de prijs voor de best geschreven kinderboeken van het afgelopen jaar. De Penseeljury reikte acht Zilveren Penselen uit, de prijs voor de best geïllustreerde kinderboeken van het afgelopen jaar. In totaal werden door beide jury’s ook negenentwintig Vlag en Wimpels, eervolle vermeldingen, toegekend. Op 1 oktober wordt tijdens het Kinderboekenbal bekendgemaakt wie de Gouden Griffel en het Gouden Penseel wint. De Gouden Griffel is de populairste boekenprijs in Nederland en de belangrijkste prijs voor Nederlandse jeugdliteratuur. Het Gouden Penseel is één van de belangrijkste prijzen voor kinderboekillustratoren. CPNB
 • Van 27 tot en met 29 juni vindt in Arnhem de vijfde editie van het literaire festival Nieuwe Types plaats. Het festival onderzoekt drie dagen lang ‘de toekomst van de literatuur’ en vestigt de aandacht op ‘nieuwe schrijvers, nieuwe verhalen en nieuwe vertelvormen’. Onder anderen de schrijvers Maartje Wortel, Maxim Februari en schrijver/muzikant Frino leveren een bijdrage aan het festival. Het programma bestaat uit interviews, performances en voordrachten. Ook wordt de Nieuwe Types Afstudeerprijs uitgereikt aan het beste literaire afstudeerwerk van een Nederlandse of Vlaamse schrijfopleiding. Nieuwe Types

 

muziek

 • Net als in voorgaande jaren hebben ook voor de komende Bayreuther Festspiele drie jonge musici een stipendium ontvangen van het Wagnergenootschap Nederland. Tijdens een concert in De Nieuwe KHL in Amsterdam lieten zij horen hoever ze al waren gevorderd in het verkennen van het Wagnerrepertoire. Opera magazine
 • De 68-jarige Amerikaanse zangeres Patti Austin, Oeuvreprijswinnares Jazz/World 2020, neemt haar Edison een jaar eerder in ontvangst. Eerder dit jaar maakte de Edison Stichting bekend gemaakt dat de Oeuvreprijs Jazz/World 2019 zou worden uitgereikt aan de West-Afrikaanse zangeres Angélique Kidjo. Zij heeft door omstandigheden helaas haar komst moeten afzeggen. De Edison wordt op een ander moment aan haar uitgereikt. De Edison-organisatie laat weten blij te zijn met Austins ‘vervroegde’ komst en is vereerd dat zij de Edison Oeuvreprijs Jazz/World persoonlijk in ontvangst komt nemen. Entertainment Business

 

theater en dans

 • Hoe hou je jezelf als afgestudeerd theatermaker straks staande in deze ‘post-apocalyptische theaterwereld’. ‘Gewoon doorbeuken en doorknallen’, adviseerde acteur Vanja Rukavina in zijn inspirational speech op de opening van afstudeerfestival ITS. ‘Laat geen enkele oudere verzuurde acteur die al 10.000 jaar zit vastgeroest jou wijsmaken dat jij niet goed bezig bent. Laat geen enkel fonds, geen enkele programmeur of directeur jou vertellen dat jouw ideeën nergens op slaan.’ Directeur van Het Nationale Theater Cees Debets uitte op dezelfde opening zijn zorgen over de plannen voor het nieuwe cultuurbestel, waarin een betere beloning voor makers gefinancierd wordt ‘uit het budget dat bestemd is om kunst te maken, te tonen en van betekenis te zijn’. Theaterkrant
 • Voor de nieuw aangetreden Oerol directeur Smit is vernieuwing noodzakelijk. Zijn overtuiging: “Een festival gaat altijd over verandering. Dat is de kern van wat wij zijn, wat we moeten opzoeken. Wat moet beter, wat moet anders? Locatietheater gaat tegenwoordig over de dialoog met de natuur, met het klimaat, met de samenleving. Het is niet alleen het landschap heel groot belichten, maar ook het landschap als onderwerp en de mensen die het bewonen.” Diversiteit heeft voor Smit meer prioriteit dan verjonging. NOS
 • De VSCD-Jeugdtheaterjury heeft de tweede ronde nominaties voor de Zilveren Krekels bekendgemaakt: drie voorstellingen winnen de prijs in de categorie ‘meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie’ en twee Zilveren Krekels zijn vergeven in de categorie ‘meest indrukwekkende podiumprestatie’. Alle Zilveren Krekels maken kans op de Gouden Krekel die op 15 september 2019 wordt uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater. VSCD
 • De VSCD-Cabaretjury heeft de nominaties voor de Cabaretprijzen 2019 bekendgemaak. Acht voorstellingen zijn genomineerd voor de Poelifinario (in de categorieën entertainment, engagement en kleinkunst) en drie voorstellingen voor de Neerlands Hoop. De Poelifinario wordt uitgereikt aan de theatermaker(s) met het meest indrukwekkende programma van het afgelopen seizoen. De Neerlands Hoop is voor de meest veelbelovende theatermaker(s) met het grootste toekomstperspectief. VSCD

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In ’s-Hertogenbosch is een voormalig gesloten kantoorgebouw van Rijkswaterstaat (1977) door Houben / Van Mierlo Architecten uit Eindhoven getransformeerd naar een open woongebouw met een maatschappelijk/commerciële plint. De Architect
 • Een shirt met een ‘transgender-Barbie’ en een bikini met #Slut erop. Daarmee hoopt mode-ontwerper Dorry Timmermans uit ‘s-Hertogenbosch Parijs te gaan veroveren. Over twee weken showt ze haar bijzondere collectie, samen met zes andere Nederlandse ontwerpers, op de Haute Couture Fashion Week in Parijs. Omroep Brabant
 • 15 dozen met 5000 illustraties van zo’n 205 boeken. Ze staan te wachten bij de Bergse illustratrice Els van Egeraat thuis. Tot het Literatuurmuseum ze komt ophalen. Dat gaat de illustraties in het archief plaatsen. BN – De Stem , inlog vereist
 • Wat is voor jou ‘thuis’? Die vraag stelde de Bredase fotografe Marleen Hoftijzer de afgelopen twee jaar in ruim dertig landen. De verhalen bundelt ze nu in een boek. BN – De Stem , inlog vereist
 • VluchtelingenWerk Meierijstad presenteerde 16 juni samen met kunstenares Marianne van Heeswijk op 1 Ander Festival in Schijndel het kunstproject Tapijt voor Vrede. Brabants Dagblad
 • In zijn vierde roman ‘Match’ schrijft Buddy Tegenbosch over grote thema’s van het leven: liefde, ambitie, vriendschap, wilskracht en een ernstige ziekte. Topzware onderwerpen dus, maar de Eindhovenaar vertelt zijn verhaal op een ontspannen manier. Een talentvolle speler van PSV speelt de hoofdrol in de roman, die op 21 juni verschijnt. Eindhovens Dagblad
 • ‘Mojo Vibes’ is een ambitieuze plaat, waarin een tegendraadse synthlijn dwars door een rockliedje kan scheren, en een jazzy hiphopnummer een portie traag voortslepende bluesrock opvolgt. De blues vormt een muzikale rode lijn. Thematisch is de verbindende factor een worsteling met depressie, en de verleiding om die op diverse, niet even gezonde manieren te dempen. De negentienjarige Dries van Elten uit Eindhoven brengt onder de naam Whiff zijn debuutalbum uit. Eindhovens Dagblad
 • Liefst zes nationaliteiten maken de voorstelling ‘Flying fish’, een project van 687performance uit Keulen en het Eindhovense United Cowboys. In Duitsland ging de dans-performance – die op 28 en 29 juni in Eindhoven te zien is – in première. Eindhovens Dagblad, inlog vereist.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie