Trends & Ontwikkelingen 21 november 2017

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Zet stedelijke regio’s centraler in het cultuurbeleid. Zij zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur. Met de opname van een regionale culturele infrastructuur in het landelijke cultuurbestel wil de Raad voor Cultuur dat er meer erkenning en financiering komt voor het culturele aanbod in de regio. Dat schrijft de raad in zijn verkenning ‘Cultuur voor stad, land en regio’. Analyses en reacties . Raad voor Cultuur , Raad voor Cultuur , Boekman , Cultureel Persbureau , NRC , inlog vereist , De Volkskrant , Trouw , Eindhovens Dagblad , Theaterkrant
 • De Arbeidsmarktagenda voor de Culturele en Creatieve Sector bevat actiepunten voor het arbeidsmarktbeleid van de gehele culturele en creatieve sector in Nederland. De agenda richt zich op de uitvoering door de sector zelf van de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017) van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur. Kunsten’92 , Boekman , De Volkskrant , Nieuws.nl , NAPK , Fonds Podiumkunsten , Kunstenbond , Dutch Creative Industries
 • Het debat over de cultuurbegroting van 13 november. Tweede Kamer , Elsevier , NRC , Bibliotheekblad , VOB
 • Felle reacties op de uitlatingen van VVD Kamerlid Arno Rutte, die, zo bleek tijdens het debat over de cultuurbegroting, popmuziek niet langer wil subsidiëren. Muzikant Ewoud Kieft vertelt hoe de overheid deze scene juist altijd heeft dwarsgezeten. Atze de Vrieze over de valse argumenten van Rutte. Nynke de Jong : cultuursubsidies zijn de ruggengraat van de samenleving. NRC , inlog vereist , 3voor12.vpro.nl , Algemeen Dagblad
 • Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) over misbruik bij toneelopleidingen. Rijksoverheid.nl
 • Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief over de Mediabegroting. Rijksoverheid.nl
 • Het nieuwe Nederlandse beleidskader voor internationale culturele samenwerking (2017-2020) is bijna één jaar in werking. DutchCulture staat daarom stil bij de vraag : hoe verhoudt het Nederlandse internationaal cultuurbeleid (ICB) zich tot dat van buurlanden? Tegelijkertijd speelt in Nederland de discussie om meer te investeren in cultuur in de regio. Een discussie die bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk ook stevig is gevoerd en die gevolgen had voor de verdeling van cultuurgelden voor de periode 2018-2020. Speelt deze discussie in andere landen ook? Een onderzoek n.a.v. deze 2 vragen in vijf naburige landen voor een internationaal vergelijkend perspectief. DutchCulture , DutchCulture
 • Over de kennis en kunde van gemeenten op het gebied van erfgoed zijn zorgen geuit in o.m. het rapport ‘Naar een duurzame instandhouding van het gebouwde erfgoed’ van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie, de Vakgroep Restauratie en het GA-platform Restauratie. Ook tijdens de diverse werktafels van het beleidstraject Erfgoed Telt is deze zorg een aantal keer uitgesproken. Om het probleem scherper te krijgen, is er in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek gestart, waarvan de resultaten begin 2018 worden verwacht. Cultureel Erfgoed
 • Het essay ‘Doe maar gewoon, aan de slag met de Omgevingswet door systematisch proberen’ geschreven door Martijn van der Steen en Arwin van Buuren is verschenen. Het is geschreven in opdracht van de VNG in het kader van het Festival Invoering Omgevingswet Hoe dan?! Ruim 600 mensen van gemeenten en andere overheden mee deden mee aan het festival. VNG ,VNG
 • Steden zijn de motoren van de economie. Dit blijkt uit de publicatie ‘Stedelijke regio’s als motoren van economische groei’ van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het PBL hield bijna achthonderd Europese steden tegen het licht en ontwikkelde een groeimodel. Welke bestuurlijke aanpak stuwt een regio op, welke is gedoemd te falen? Onderzoeker Otto Raspe: ‘Overheidsbeleid heeft veel meer invloed dan we dachten.’ Binnenlands bestuur , PBL
 • Het Rathenau Instituut bekeek wat de vijf grootste gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven momenteel doen met ‘slimme technologie’ en wat de redenen daarachter zijn. De redenen van de gemeenten zijn vnl. het optimaliseren van dienstverlening en beleid, innovatie en het verhogen van burgerparticipatie. Het instituut signaleert vele smart city-projecten, maar weinig ervan zijn volledig geautomatiseerd Een opvallende bevinding is dat de meerwaarde van open data voor gemeenten tot nu toe nog teleurstellend is. Binnenlands bestuur , Rathenau Instituut
 • De energietransitie in de gebouwde omgeving vindt voornamelijk plaats op lokaal en regionaal niveau. Daar worden keuzes gemaakt, werkzaamheden uitgevoerd en wordt de transitie zichtbaar en merkbaar. Dat kunnen gemeenten niet alleen, samenwerking en afstemming met andere partijen is van groot belang. De VNG, Netbeheer Nederland en Bouwend Nederland vinden elkaar in ambitie en in de uitvoering. In een gezamenlijk position paper beschrijven we welke zaken de komende tijd moeten worden opgepakt. VNG
 • Op 15 november ondertekenden de provincie Noord-Holland en het Nationaal Restauratiefonds de samenwerkingsovereenkomst voor het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten. In dit vernieuwde herbestemmingsfonds is nu 9,1 miljoen euro beschikbaar voor restauratie werkzaamheden, herbestemming en duurzaamheidsmaatregelen van monumenten in Noord-Holland. Restauratiefonds
 • Voor 2018 heeft de provincie Zuid-Holland opnieuw gekozen voor het beleefbaar en toegankelijk maken van erfgoed. Er komt ruim €3 miljoen beschikbaar voor restauraties binnen de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013. Zuid-Holland
 • Gelderland laat alle plekken in de provincie met een ‘fout verleden’ in kaart brengen. Het onderzoek naar de beladen plaatsen van herinnering moet voorjaar 2018 klaar zijn. Omroep Gelderland
 • Het gaat goed met Rotterdam, misschien wel iets te goed. Ateliers voor kunstenaars en culturele broedplaatsen dreigen te verdwijnen door de stijgende prijzen van vastgoed. De gemeente neemt daarom maatregelen. Het aantal ateliers en broedplaatsen in gemeentelijk eigendom moet de komende vijf jaar fors stijgen. Ook wil de gemeente stimuleren dat meer niet-gemeentelijke panden beschikbaar komen voor makers. De Volkskrant
 • De Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht de afgelopen maanden in opdracht van de gemeente Rotterdam en de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) de culturele diversiteit binnen culturele organisaties in de stad. De voorlopige resultaten werden op 16 november gepresenteerd. Een ervan : slechts een krappe meerderheid van de culturele instellingen houdt zich aan de Code Culturele Diversiteit. Begin december 2017 wordt het volledige onderzoeksrapport gepubliceerd via de site van de RRKC. RRKC , Algemeen Dagblad

 

noord-brabant

 • In opdracht van de provincie Noord-Brabant en BrabantStad (B5) werken het PON, Telos, bkkc, Boekmanstichting en Pyrrhula Research Consultants aan het onderzoeksproject ‘Waarde van Cultuur’. Dit project is onderdeel van de uitvoering van de Onderzoeksagenda Cultuur van de provincie Noord-Brabant. De Culturele Atlas, zoals bkkc die de afgelopen jaren publiceerde, maakt onderdeel uit van dit project. De organisaties en instellingen op het gebied van de professionele kunsten zijn weer gevraagd de vragenlijsten in te vullen. bkkc
 • bkkc, Brabant C, Cubiss, Kunstbalie en provincie Noord-Brabant gaan zich inzetten om de zichtbaarheid van kunst en cultuur bij het Brabantse publiek te vergroten. Dit doen we met de provinciale campagne Brabant Cultuur, waarin we verschillende thema’s uitlichten. Het eerste thema is talentontwikkeling. bkkc
 • Schriftelijke vragen van mw. I.J.W. Schuller namens de Statenfractie van de VVD over `Brabantse activiteiten philharmonie zuidnederland. Dit n.a.v. artikel in De Limburger waarin staat dat provincie Limburg meer geld gaat uittrekken voor philharmonie Zzuidenederland, en dat het orkest 140 van de 229 activiteiten per jaar gaat schrappen. Brabant.nl
 • Als reactie op de subsidiekorting die de provincie Noord-Brabant doorvoert bij het orkest gaat de Limburgse cultuurgedeputeerde Koopmans de philharmonie zuidnederland juist extra steunen. Maar dat extra geld mag alléén besteed worden aan Limburgse of euregionale projecten, níet aan Brabantse activiteiten. Podium
 • In navolging van het succes van Museumschatjes in het basisonderwijs, heeft Erfgoed Brabant de opdracht van de provincie Noord-Brabant gekregen om in 2017 de behoefte van het voortgezet onderwijs (VO) aan een dergelijke regeling te onderzoeken. Het onderzoeksrapport is gepresenteerd aan de provincie. De provincie gaat nu verder kijken of ze de resultaten van het onderzoek kan omzetten in beleid. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat scholen voor voortgezet onderwijs graag een vergoedingsregeling voor museumbezoek zouden willen krijgen. Erfgoed Brabant
 • Stichting BOEI, gespecialiseerd in het herbestemmen van cultureel erfgoed, leverde dit jaar de oude lakfabriek van KVL in Oisterwijk op als woningbouwproject. De provincie, als eigenaar, deed de oude fabrieksgebouwen dit voorjaar in de verkoop. BPD, het voormalige Bouwfonds, is in de race om de monumentale gebouwen op het KVL-terrein in Oisterwijk van de provincie Noord-Brabant over te nemen. BPD, een dochter van de Rabobank, is met 300 woningen de grootste bouwer op het terrein. Het gaat hard met de woningverkoop bij KVL. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) gaan maatschappelijke en culturele voorzieningen op termijn samen betalen. Dat staat in een nieuwe samenwerkingsagenda. De gemeenten benadrukken daarin dat het aantal topvoorzieningen – ‘de parels van de regio’ – in en rond Eindhoven nu onvoldoende is. ‘Analyses wijzen uit dat het huidige aanbod achterblijft bij onze ambitie om als vestigingsklimaat internationaal concurrerend te zijn’. Eindhovens Dagblad , Stedelijk Gebied Eindhoven , Gemeente Eindhoven
 • Ook in West-Brabant winnen ze aan populariteit. In plaatsen als Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda zijn er concrete plannen of wonen er inmiddels mensen in de mini-huisjes. Vijf redenen waarom tiny houses zo in trek zijn. BN – De Stem

 

grote brabantse gemeenten

 • Breda Barst, het jaarlijkse popfestival in het Valkenbergpark in Breda, is door de overvloedige regenval bij de laatste editie in financiële problemen gekomen. De organisatie heeft daarom hulp gevraagd van de gemeente Breda. BN – De Stem
 • Er komt toch een muurschildering voor de Bredase kickbokslegende Ramon Dekkers in de wijk Tuinzigt. De gemeente Breda en vertegenwoordigers van de buurt zijn dat overeengekomen. Het college van B&W had eerder laten weten bedenkingen te hebben bij een muurschildering, mede vanwege de nadrukkelijke aanwezigheid van Satudarah-leden destijds op de begrafenis van Dekkers. De graffiti van Dekkers is een van de vijf beelden die op zogeheten ‘blind walls’ in de wijk komen en die volgens de gemeente ‘het verhaal van Tuinzigt’ vertellen. BN – De Stem
 • Terwijl de een na de andere leegstaande kerk in Nederland wordt verbouwd tot gezondheidscentrum of appartementencomplex, wil het met de Heilig Hartkerk in Breda maar niet lukken. Waar gaat het mis bij het rijksmonument waar in 1986 de laatste kerkviering werd gehouden? BN – De Stem
 • Het honderd jaar oude huis Princentafel in het buitengebied van Teteringen, dat vorige week is gesloopt, was een paar maanden daarvoor ‘in aanmerking gekomen voor de monumentenstatus’. Dat bevestigt de gemeente Breda. ‘Het pand was positief beoordeeld en zou de procedure ingaan, maar het bleek vlak daarvoor verkocht te zijn.’ BN – De Stem
 • Eindhovenaren doen veel minder aan cultuur dan de rest van Nederland. Onderzoek naar de oorzaken daarvan is dringend gewenst, vindt de stichting Cultuur Eindhoven. Ligt dat aan het aanbod? Sluit dat niet aan bij de vraag en de interesse van de Eindhovenaren?”, vraagt Tanja Mlaker van Cultuur Eindhoven zich af. Eindhovens Dagblad
 • Richtte het Van Abbemuseum zich traditioneel vooral op de westerse kunst, de komende periode wordt met nadruk ook gekeken naar andere culturen. Dat valt te lezen in het beleidsplan voor de komende vier jaar dat in de commissie cultuur van de gemeente is toegelicht. In de nota ‘van Abbe , juist nu!’ wordt duidelijk dat de nieuwbouw van het museum helemaal wordt vrijgemaakt voor de collectie van het museum en aanpalende activiteiten, en de oudbouw uitsluitend zal worden gebruikt voor wisseltentoonstellingen. Als ‘ethische missie’ noemt het Van Abbe: ‘de-koloniseren en de-moderniseren’. Verdere informatie is te vinden op de site van de gemeente Eindhoven. Eindhovens Dagblad , Eindhoven
 • Philips is bij de verkoop van het Evoluon met handen en voeten gebonden. Alleen de handtekening van de minister is er nog voor nodig om het Eindhovense icoon de status van Rijksmonument te verlenen. Dat is volgens de gemeente nog een kwestie van dagen. Verder is Philips gebonden aan het huidige bestemmingsplan, benadrukt de Eindhovense wethouder Seuren. ,,Er mag niks gesloopt worden. En er mag niks gebouwd worden. Ook niet in de tuin rondom dit icoon.”. De vrees voor aantasting van het icoon in de gemeenteraad is ongegrond. Eindhovens Dagblad
 • Het Paleiskwartier is bijna klaar en de Tramkade heeft zich ontpopt tot een culturele hotspot. Maar de Spoorzone in ’s-Hertogenbosch is veel groter dan dat. Het gebied strekt zich uit van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Essent gebouw tot aan de Tramkade en de overkant van de Dieze. En binnen dat gebied liggen er volgens wethouder Eric Logister nog volop kansen op het gebied van stadsontwikkeling. Bossche Omroep
 • Een aantal silo’s op de Tramkade verkeert in zo’n slechte staat dat mogelijk een deel moet worden afgebroken. Brabants Dagblad
 • Ouders, scholen en aanbieders van culturele activiteiten zijn tevreden over Try Out Cultuur in Tilburg. Dat blijkt uit een onderzoek naar de resultaten van het afgelopen schooljaar 2016-2017. Ruim 5000 kinderen schreven zich in voor culturele activiteiten zoals schilderen en dans. Uit het onderzoek blijkt dat er in Tilburg meer kinderen deelnemen aan activiteiten dan in ’s-Hertogenbosch. Opvallend : de verschillen in deelname per wijk. Dat heeft o.m. te maken met de bereikbaarheid van de plekken waar de Try-Outs worden aangeboden, en de prijs van sommige activiteiten. Try-0ut Tilburg wordt gecontinueerd in 2018-2019. Tilburg.nl
 • Wethouder Berend de Vries (D66, Veemarktkwartier) verwacht binnen twee maanden een integraal bestemmingsplan voor het creatieve cluster Veemarktkwartier in procedure te brengen. Hij denkt dat de belofte van een levendig gebied nog voldoende wordt ingelost. De verkoop van het patronaatsgebouw aan Avec en de nieuwe functie voor de Midi-locatie maken de weg vrij voor afronding van het Veemarktkwartier. Brabants Dagblad
 • Het Lumenpark wordt opnieuw ingericht met groen, zodat het een ‘echt’ parkje wordt. Het College van B&W van Tilburg wil hierin ook het kunstwerk ‘Het Wiel’ van Gerrit van Bakel een nieuwe plek geven. Het werk werd in 1987 in opdracht van het Regionaal Distributiebedrijf PNEM Tilburg gerealiseerd. Tilburgers.nl
 • Bij de herontwikkeling van de kop van de Bisschop Zwijsenstraat in Tilburg moet ook het gevelbeeld van nummer 18 behouden blijven. Wethouder Mario Jacobs heeft een streep gehaald door nieuwbouw op deze plek. Heemkundekring Tilborch drong aan op behoud van de vaak zwaar verloederde panden. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Tilburg heeft ingestemd met het nieuwe bestemmingplan voor de Spoorzone en het Burgemeester Stekelenburgplein. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeente

 • Het kunstwerk staat naast een glijbaan en schommel. Met als gevolg dat kinderen erop klimmen ondanks een waarschuwingsbord. Het leidde tot vragen in de gemeenteraad van Baarle-Nassau. Het kunstwerk uit 2012 van Tim Hoefnagels maakt deel uit van de openluchtexpositie Kunst langs het Bels Lijntje. Die duurde eigenlijk maar tot 1 oktober, maar vanwege de juist positieve geluiden overweegt de gemeente het bewuste werk langer in Baarle-Nassau te laten staan. BN – De Stem
 • De gemeente Bergen op Zoom heeft overleg gehad met Tiny House Zuid-West-Brabant over een Tiny Houses project in de wijk Markiezaten. Wethouder van der Velden is enthousiast over het project. Ook het bedrijf Cubicco is in Bergen op Zoom bezig met tiny houses. Cubicco wil acht huisjes aan de Keplerstraat in Oost laten verrijzen. Politiek Bergen op Zoom drong er in maart per motie op aan de bouw van tiny houses te stimuleren. BN –De Stem
 • Sinds kort siert een grote, gestreepte krab het wegdek van het heringerichte Stationsplein in Bergen op Zoom. “Waarom zijn wij als Stichting KidOR bijvoorbeeld niet betrokken geweest bij de ontwerpfase? Dan was er vast en zeker iets anders uitgerold dan die zeer voor de hand liggende krab.” BN – De Stem , BN – De Stem
 • Het water terug in de haven van Bergen op Zoom of niet. Wethouder Patrick van der Velden pakt die handschoen opnieuw op. Hij wil duidelijkheid. En gaat daar met iedereen en alles het gesprek over aan, zegt hij. BN – De Stem
 • Om het voortbestaan van het Liempdse bibliotheekpunt voor volwassenen in basisschool De Oversteek te garanderen, zijn extra leden noodzakelijk. Andres dreigt sluiting, zegt de gemeente Boxtel. Het is bekend dat een paar honderd Liempdenaren geregistreerd zijn als lid van de bibliotheek in Boxtel. Brabants Dagblad
 • Het gaat weer goed met Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. Voor het eerst na de ingrijpende reorganisatie in 2015 is het cultuurcentrum uit het rood, het aantal bezoekers bij podiumvoorstellingen is in twee jaar meer dan verdubbeld en heeft de instelling landelijke erkenning gekregen in de vorm van een kwaliteitsstempel. BN – De Stem
 • Woonstichting Etten-Leur (WEL) kijkt bij de ontwikkeling van het stationsgebied nadrukkelijk naar
 • de spoorzones van Breda, Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Bij het ontwikkelen van die locaties speelden kunst, cultuur en creativiteit een belangrijke rol. Als aanjager, maar soms ook als blijvende pijler. Dat is ook de bedoeling in Etten-Leur. BN – De Stem
 • Twintig woningen worden gebouwd aan de Triangeldreef in Etten-Leur waar nu nog basisschool ’t Carillon staat. De toekomstige bewoners zijn zelf de projectontwikkelaar. Zij kiezen een architect, een aannemer en werken tijdens het bouwproces samen met de verschillende ondernemers. De toekomstige bewoners mogen niet alles zelf bepalen. B & W van Etten-Leur heeft enkele randvoorwaarden opgesteld aan dit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). BN – De Stem
 • Het Ontmoetingscentrum in Raamsdonk is het culturele hart van het dorp, waar veel verenigingen hun plek vinden. Maar hoe wordt het levensvatbaar voor de toekomst? Een deel van het gebouw gebruiken voor woningen? Of het horecadeel uitbesteden? Dat zijn 2 scenario’s waar het bestuur van het Ontmoetingscentrum en de gemeente Geertruidenberg naar kijken. BN – De Stem
 • De Congregatie van de Heilige Geest heeft goede hoop dat het kasteel in Gemert begin volgend jaar verkocht kan worden. De paters, al vele jaren eigenaar van het kasteel, trekken die conclusie na afronding van de zogenoemde ‘consultatie-fase’. Eindhovens Dagblad
 • Vestingstadje Grave is op zoek naar een stedebouwkundige visie waarin de historische onderdelen van het stadje bewaard blijven. West8 is door de gemeente Grave ingeschakeld voor het ontwikkelen hiervan. Het bureau presenteerde onlangs de eerste schetsen. De Architect
 • Als alles zonder vertraging verloopt, ondergaat het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel in de zomervakantie van 2018 een metamorfose naar een gemeenschapshuis 3.0. Voor die verbouwing is nog ruim drie miljoen euro nodig. De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel besluit daar 7 december over. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Vught stelt dat de gemeente en De Speeldoos steken hebben laten vallen maar dat nu naar de toekomst moet worden gekeken. Ook sprak zij nogmaals duidelijk uit géén gemeentelijke subsidie te willen steken in professionele podiumkunsten. Om de impasse te doorbreken gaat het volledige college praten met het bestuur van het theater. Brabants Dagblad
 • Initiatiefnemers Fort Isabella in Vught lichten hun plannen toe. De meeste voormalige kazernegebouwen blijven behouden. Enkele worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. In 2018 start de inschrijving voor de huurappartementen. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Curator Hans Alberts is nog altijd bezig met de afhandeling van het faillissement van SLEM Totaal. Hij wil niet dat de gemeente Waalwijk een nieuw bestuur kiest en heeft een tegenvoorstel ingediend: een driekoppig, onafhankelijk bestuur. De rechtbank van Breda buigt zich 27 november over het verzoek van Waalwijk of de gemeente het bestuur mag overnemen van het schoenenmuseum. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Suzanne Leclaire-Noteborn stopt met het voorzitterschap van de Federatie Cultuur. De Federatie Cultuur heeft onder haar leiding helderheid gekregen in het eigen toekomstperspectief. Dat was de opdracht, die met haar overeen gekomen was. Federatie Cultuur
 • Slechts drie van de 100 grootste architectenbureaus ter wereld worden geleid door vrouwen en slechts twee hebben managementteams, die meer dan 50 procent vrouwelijk zijn, zo blijkt uit een enquête van Dezeen. Dezeen
 • Binnenkort is de tussenevaluatie van de Wet Auteurscontractenrecht die o.a. ontwerpers moet beschermen tegen wurgcontracten en andere onredelijke en eenzijdige overeenkomsten over auteursrechten. BNO is op zoek naar zoveel mogelijk ervaringen uit het veld. BNO
 • Danie Bles heeft de Amsterdam Fashion Week gekocht van de Telegraaf Media Groep, die als mediapartner betrokken blijft bij het evenement. De styliste van bekende Nederlanders wil AFW een nieuwe impuls geven. De huidige creatief directeur Iris Ruisch vertrekt vanwege een te groot verschil in visie op de toekomst van Amsterdam Fashion Week. Fashion United , Fashion United
 • Door een club Vrienden van het Stripfestival op te richten, hoopt Rob van Bavel het financiële gat te dichten dat is ontstaan door de beslissing van de gemeente Breda om het evenement niet langer te subsidiëren. De vrienden krijgen als dank niet alleen gratis entree straks, maar ook een speciaal stripboek dat jaarlijks in kleine oplage wordt gemaakt voor beursmedewerkers. BN – De Stem
 • “De stad heeft behoefte aan een instelling van deze schaal,” stellen de initiatiefnemers voor een Kunsthalle Amsterdam. “De afgelopen jaren zijn alle middelgrote spelers omgevallen, wegbezuinigd of ingekrompen: het Nederlands Instituut voor Mediakunst, De Appel, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam. Er zit een gat in de tentoonstellingsecologie van de stad.” In 2020 wil men een expositieruimte realiseren met 500 vierkante meter oppervlak in Amsterdam-Noord. Het Parool
 • De eerste Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout heeft in 5 weken tijd 13.000 bezoekers getrokken. ‘Er is veel geld naar Oosterhoutse ondernemers gegaan.’ De organsiatie is zelf ook uit de kosten; een tweede editie ligt binnen handbereik. BN – De Stem
 • Filmzaken vervolgt zijn serie over filmbeleid. Deel 3 : Hoe wordt nieuw filmbeleid bepaald? Het belang van één stem. Over de wet- en regelgeving en de procedures, het tijdpad en de mogelijkheden om invloed uit te oefenen op beleid. Filmzaken
 • Storytelling in series is dé nieuwe trend binnen het genre documentaire. Documentaireseries vinden niet alleen wereldwijd een steeds groter publiek maar vertellen ook verhalen die nooit eerder verteld zijn. Documentairemakers krijgen de ruimte om te experimenteren met vorm, veranderende ritmes en narratieve structuren. Een event van IDFA Industry, op 22 november, in samenwerking met Creative Europe Desk NL, Vlaanderen en Wallonië. DutchCulture
 • Gesprek met Pien Houthoff, directeur-bestuurder van LUX in Nijmegen, het grootste arthouse-theater van Nederland. Ze wil Nijmegen nog beter op de kaart wil zetten als filmstad, nationaal en internationaal: “Het hele idee van uitgaan is aan het veranderen, het gaat steeds meer over beleving en dat vergt een andere manier van programmeren.” Filmkrant
 • In 2006 begonnen een aantal filmfans met het opzetten van een bioscoop in Sarajevo naar evenbeeld van de Amsterdamse Kriterion. Zij verenigden zich in de Stichting Young Urban Achievers (YUA). In 2011 werd samen met lokale jongeren de bioscoop geopend. Ema Cvrkota is erbij betrokken en schrijft erover. YUA gaat door met het opzetten van filmhuizen, waarbij de eerstvolgende in Monrovia, de hoofdstad van Liberia (in West-Afrika) zal openen. Exposed
 • Binnen twee à drie jaar wil uitgever Electronic Arts een streamingdienst voor zijn games lanceren. Dit melde CFO Blake Jorgensen tijdens de UBS Global Technology Conference in San Francisco. Entertainment Business
 • De Auteursbond heeft er bij de leden van de vaste Tweede Kamercommissie voor cultuur voor gepleit dat scholen leenrechtvergoedingen moeten gaan afdragen voor boeken die via schoolbibliotheken worden geleend. Bibliotheekblad , Reformatorisch Dagblad
 • De boeken van de schrijver Hans Vervoort, die vroeger o.m. publiceerde bij De Arbeiderspers, krijgen een tweede leven dankzij de uitgever Hans Vervoort. ‘Eerlijk is vals’ uit 2001 is nu verschenen bij Brave New Books, een samenwerking tussen Singel Uitgeverijen, bol.com en mybestseller.com. Dit ‘selfpublishingplatform’ stelt auteurs in staat hun eigen boeken uit te geven in een oplage van één tot duizend exemplaren. De boeken worden verkocht via bol.com en desgewenst, door inschakeling van het CB, in de reguliere boekhandel. tzum
 • Hoofredacteur Nederlandse literatuur bij Atlas Contact Sander Blom wordt nu uitgever. Hij volgt Mitzi van der Pluijm op. Dit blijkt uit een brief aan alle auteurs. De Schrijverscommissie werd daar niet in gekend. Henk Pröpper, voorheen uitgever bij De Bezige Bij, is adviseur bij uitgeverij Podium. tzum , tzum , tzum
 • Directeur Eppo van Nispen tot Sevenaer verlaat na ruim zeven jaar per 1 februari 2018 de Stichting CPNB. Hij gaat vanaf 1 februari aan de slag als algemeen directeur bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Bibliotheekblad
 • Iets meer dan de helft van de 388 respondenten in het onderzoek van het Britse vaktijdschrift The Bookseller naar seksuele intimidatie in de boekensector zegt dat zij het slachtoffer zijn geworden van intimidatie, waarbij 54% van de vrouwen en 34% van de mannen verklaarde dat zij het slachtoffer waren van misbruik. The Bookseller
 • Op 30 november organiseert Buma/Stemra de vijfde ontmoeting tussen beleids- en muziekmakers: MODA (Muziek op de Agenda). Dit keer staat MODA helemaal in het teken van de Nederlandse moderne klassieke muziek. Nieuw GeNeCo zal de componistenmonitor 2017 aanbieden aan de Vaste Kamercommissie voor OCW en Componist des vaderlands Mayke Nas brengt haar versie van een gerenoveerde stemmingsbel in première. Voice-info.nl
 • Op 2 november kwamen professionals uit de muziekwereld bij elkaar in het Utrechtse Kytopia om te spreken over autonomie binnen de muziekwereld en de waarde van een product in de wereld daarbuiten. Om het gesprek aan te gaan werden makers inhoudelijk gekoppeld aan organisatorische talenten in verschillende deelsessies. Artiesten, producers, boekers, marketeers en beleidsmakers gingen het gesprek aan met elkaar en met het publiek. Cultuur + Ondernemen
 • Naar muziek luisteren is ook: data afgeven aan streamingdiensten. Swipe & skip en producers weten hoe catchy de eerste 30 seconden van een hit moeten klinken. Hoe streamingdiensten als Spotify de muziek veranderen. Uit het artikel in de Volkskrant blijkt ook dat het collectief Campsite Dream, dat miljoenen streams op Spotify genereert, een tot nu toe geheim experiment van platenmaatschappij Sony is. De Volkskrant , inlog vereist , NU.nl
 • Met het kleinschalige concert organiseer je echt fysiek contact tussen muzikant en muziekliefhebber, stelt muzikant Stan Vreeken. Door internet en sociale media heeft een aantal bedrijven het monopolie veroverd in de entertainmentindustrie. Maar ook de politiek treft blaam. Een muzikanten-cao ontbreekt. En de meeste poppodia beschikken over te weinig budget om lokale acts fatsoenlijk te betalen. De Volkskrant
 • Melkweg in Amsterdam start in 2018 met een maandelijks terugkerend concept voor nieuw Nederlands talent: Radar. Op 14 januari vindt de eerste editie plaats. Melkweg wil met deze ‘ontdekkingsavond’ Nederlandse acts een kans geven om vroeg in hun carrière op een professioneel podium te spelen en zich zo te presenteren aan publiek en industrie. Melkweg
 • “Ik kan een lange lijst aan momenten noemen waarop ik seksueel ben geïntimideerd terwijl ik een concert bezocht”, zegt de 23-jarige Jenny Janssens uit Tilburg. Samen met vier andere vrouwen begint ze een actiegroep tegen seksuele intimidatie tijdens concerten. Omroep Brabant
 • Winkelketen Action adverteerde eind vorige maand met vijf vinyl bootlegs met live-opnamen van onder anderen Prince en Bruce Springsteen. Na ingrijpen van BREIN is de voorraad uit de schappen gehaald en vernietigd. Entertainment Business
 • De oudejaarsconference van Claudia de Breij en de familievoorstelling Snorro, de gemaskerde held van het Ro Theater horen bij de door het publiek best gewaardeerde theatervoorstellingen van het afgelopen seizoen 2016/2017. Dit blijkt uit de ruim 10.000 publieksreviews van Publiek Geeft Sterren. De bezoekers zijn zeer enthousiast over het theater. Omgerekend naar een rapportcijfer gaf het publiek gemiddeld een 8.6. Theaterkrant
 • Openluchttheater Eibergen wint de Epidaurus-prijs, een nieuwe prijs van de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters (VNO) voor het theater met ‘het beste initiatief op inhoudelijk en facilitair vlak’. Openluchttheaters
 • Kemna Casting neemt nogmaals nadrukkelijk afstand van de in opspraak geraakte castingdirecteur Job Gosschalk. De directie van Kemna Casting herhaalt niets te hebben geweten van zijn seksueel grensoverschrijdende gedrag. De Volkskrant
 • Waarom (seksuele ) intimidatie zo vaak voorkomt in het theater. The Conversation

Cultuurmarketing

 • Martine van Duijn is hoofd marketing en communicatie bij International Documentary Film Festival Amsterdam. Een gesprek over haar werk en visie. Cultuurmarketing
 • Na twee succesvolle edities van het Nationaal Theaterweekend vindt de derde editie plaats op 26, 27 en 28 januari 2018. Inmiddels is de kaartverkoop geopend bij de ruim zeventig deelnemende theaters. VSCD , Nationaal Theaterweekend

Financiering

 • Net als in de voorgaande beoordelingsrondes heeft de commissie van de Deelregeling Digitale Cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie moeten prioriteren onder de positief beoordeelde projecten: de druk op het budget blijft groot. De derde subsidieronde in 2017 leverde meer dan veertig aanvragen op. De dertien toegekende projecten onderscheiden zich over het algemeen door een sterk experimenteel en onderzoekend karakter. Enkele projecten uit die ondersteuning nader toegelicht. In 2018 zijn wederom vier rondes gepland waarvan de eerste sluit op 31 januari 2018. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de ProeftuinNL e-zine deelt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de kennis en ervaring opgedaan in 37 ondersteunde stadslabs. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie , Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is aanwezig op Control Conference 2017 op 29 november in Utrecht. Tijdens de conferentie voor gamedevelopers, georganiseerd door magazine Control, spreken drie makers die in 2016 en 2017 door het fonds zijn ondersteund: Roel Ezendam, Charlotte Madelon en Matthijs van de Laar van Studio Twirlbound, Breda. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Anne Frank Huis, Nationaal Archief, Stadsarchief Amsterdam, Amsterdam Museum en Allard Pierson Museum ontvangen een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen. Deze bijdrage is bestemd voor programma’s van musea en overige erfgoedinstellingen die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst of cultureel erfgoed, of voor programma’s die hun inhoudelijk profiel aanscherpen. Mondriaan Fonds
 • Het Noordbrabants Museum heeft een tweede schilderij van Vincent van Gogh aangekocht voor bijna drie miljoen euro bij een veiling van Sotheby’s in New York. Het is de grootste aankoop ooit voor het museum. Het gaat om het schilderij Collse watermolen. Het kon worden verworven dankzij de financiële steun van de provincie Noord-Brabant, Vereniging Rembrandt en Mondriaan Fonds ; alsmede dankzij een in 1999 door mevrouw Henriëtte M.J. van Oppenraaij aan het museum nagelaten legaat. Het museum liet zich bij deze aankoop adviseren door het Van Gogh Museum. Noordbrabants Museum , Mondriaan Fonds , Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Het Mondriaan Fonds heeft in het kader van het Amsterdam Art Weekend, 23 – 26 november, internationale curatoren uitgenodigd. Mondriaan Fonds
 • See.NL nr. 39 van het Filmfonds is verschenen. Filmfonds
 • Het Uitvoerend Agentschap (EACEA) van Creative Europe heeft het selectieresultaat van de oproep Selectieve Distributie bekend gemaakt. In totaal werden voor de tweede deadline 660 aanvragen van Europese distributeurs voor de distributie van niet-nationale films ingediend. 22 aanvragen waren afkomstig van Nederlandse distributeurs, waarvan er 9 werden geselecteerd (slagingspercentage van 41%) voor een totaal bedrag van 226.800 euro. Creative Europe Desk
 • Marina Meijer wint de Karen de Bok Talent Prijs met haar filmplan C’est les autres. De jury verkoos Meijer boven vijf andere kandidaten die meededen aan de IDFAacademy & NPO-fonds workshop, waarin ze onder begeleiding van Coco Schrijver en Joost Seelen aan een documentaire-idee werkten. Naast de onderscheiding ontving de winnares ook een waardecheque van 25.000 euro. Meijer mag haar plan verder ontwikkelen in samenwerking met de omroep. Pers.NPO
 • Zes literaire schrijvers maken voor het eerst in hun loopbaan radiodrama. Ze werden daarbij gekoppeld aan zes jonge talentvolle radiomakers. Vanaf 17 november zijn de 6 hoorspelen uit de 3e editie van ‘Fluiten in het donker’ te horen op NPO Radio 1. Dit project wordt door het NPO-fonds en het Nederlands Letterenfonds i.s.m. AVROTROS, VPRO en NTR georganiseerd in het kader van talentontwikkeling. Het Letterenfonds verstrekt de schrijfopdracht, het NPO-fonds ondersteunt de productie van de hoorspelen. Letterenfonds , NOS
 • De Vondel Translation Prize gaat naar David McKay voor War and Turpentine, zijn Engelse vertaling van Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans. Deze tweejaarlijkse prijs is ingesteld door de Britse Society of Authors en wordt gefinancierd door het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Het prijzengeld bedraagt € 5.000. Letterenfonds
 • Dankzij steun van De Versterking, het Lira Fonds en het Nederlands Letterenfonds zal de Woutertje Pieterse Prijs in 2018 toch worden uitgereikt. De toekomst van de grootste jaarlijkse kinderboekenprijs van Nederland was onzeker na het afhaken van sponsor Bruna. Met de steun van de genoemde drie partijen is de komende editie van de prijs, inclusief het prijzengeld van €15.000 voor het winnende boek, veilig gesteld. Woutertje Pieterse Prijs
 • Uitgeverij De Arbeiderspers en de erven hebben een nieuwe lezing en prijs in het leven geroepen die de naam van Joost Zwagerman gaat dragen. Literair Nederland
 • Woningcorporatie Ymere kocht de voormalige woning van Anne Frank aan het Amsterdamse Merwedeplein in 2004 en restaureerde het pand in de oorspronkelijke jaren-dertig-stijl, in samenwerking met de Anne Frank Stichting. Gezien het feit dat beheer niet meer binnen de taakopdracht van een woningcorporatie valt, is het pand nu verkocht aan de Anne Frank Stichting. De woning wordt sinds 2005 verhuurd aan het Nederlands Letterenfonds. De bestemming blijft dezelfde: de woning biedt onderkomen aan buitenlandse schrijvers die niet vrij kunnen werken in hun eigen land. Letterenfonds
 • Onderzoeksbureau APE heeft voor het Fonds Podiumkunsten onderzoek gedaan naar bezoekersaantallen en bezettingsgraad van producties en voorstellingen van Rijksgesubsidieerde podiumkunstgezelschappen.  Het FPK heeft de onderzoekers gevraagd om in te gaan op vier thema’s. Bij deze thema’s zijn een aantal hypothese geformuleerd. De thema’s zijn :  Amsterdam en de rest van Nederland, Voorstellingen in de eigen regio, daarbuiten en in Amsterdam,  Gesubsidieerd aanbod op VSCD-podia, Verdunning.  Fonds Podiumkunsten  ,  Fonds Podiumkunsten
 • Fonds Podiumkunsten, Fonds 21 en VSBfonds hebben samen een begrotingsformat voor subsidieaanvragen binnen het aandachtsgebied podiumkunsten ontwikkeld. Een unieke samenwerking tussen een publiek fonds en twee private fondsen die leidt tot minder administratieve lasten voor aanvragende organisaties. Bij het invullen van de subsidieaanvraag kan bij alle deelnemende fondsen hetzelfde begrotingsformat worden gebruikt. Fonds Podiumkunsten
 • Met het programma ‘Fast Forward: talent in internationale context’ biedt het Fonds Podiumkunsten elf talentvolle makers de gelegenheid om onder de vleugels van een buitenlandse producent te werken aan een voorstelling of concert. Met artistiek leider Bernard Glocksin van het Neuköllner Oper is in Berlijn gewerkt aan het project Resonance Room, waarbij het publiek de hoofdrolspeler is en de performers van Project Wildeman, met behulp van zelf ontwikkelde muziekinstrumenten en woordsalvo’s voor overgave zorgen. Fonds Podiumkunsten
 • De 20 toekenningen van productiesubsidie 4e ronde 2017 van het Fonds Podiumkunsten zijn bekend. Stichting Kostic voor hedendaagse kunst behoort tot de gehonoreerden. Fonds Podiumkunsten
 • De besluiten omtrent het Snelgeldfonds 2017, ronde 2 zijn gepubliceerd. Cultuur Eindhoven ontving in totaal 20 aanvragen, waarvan 6 zijn toegekend. Het subsidieplafond van €13.095 is daarmee bereikt. Cultuur Eindhoven
 • Op 17 november 2017 is de Keep an Eye Fotovakschool Award, groot € 10.000, toegekend aan Judith Helmer voor haar project Family Matters. De jaarlijkse Keep an Eye Fotovakschool Award is in het leven geroepen om fotografietalent te stimuleren bij het professionaliseren van hun toekomstig beroep. Van de Fotovakscholen in Venlo, Amsterdam, Rotterdam, Boxtel en Apeldoorn zijn dit jaar 250 afgestudeerden opgeroepen om zich aan te melden voor de Graduation Show 2017 (25-29 oktober 2017, Amsterdam). PF
 • Roos Groothuizen wint de Icarus Award 2017 voor haar kunstwerk ‘The Black Box Bellagio’. Deze Award wordt ieder jaar uitgereikt aan een jonge kunstenaar die via kunst aandacht vraag voor de soms dunne lijn tussen technologie en ethiek. In ‘The Black Box Bellagio’ waan je je in een casino waar je niet om geld speelt, maar je privacy en data vergokt. De jury was unaniem over deze winnares. De Icarus Award is een initiatief van ECP | Platform voor de informatiesamenleving en deFusie.net. Groothuizen ontving naast de Award ook een geldprijs van 1000 euro. ECP
 • De Rabobank zet in ieder geval de komende zes jaar verenigingen, stichtingen en clubs in sport en cultuur centraal in hun sponsorstrategie. Daarbij gaat het niet om financiële ondersteuning, maar vooral om begeleiding bij het realiseren van ambities. Het LKCA ondersteunt dit beleid door samen met partners lokale culturele verenigingen te koppelen aan dit programma. LKCA
 • Het crowdfunding platform Kickstarter lanceert Drip. In plaats van een individueel project te ondersteunen, kan men investeren in de carrière van een maker, door maandelijks een bepaald bedrag over te maken. In ruil daarvoor kunnen de financiers inzicht krijgen in het artistieke proces, of een voorbezichtiging van exposities of een persoonlijke ontmoeting. Op dit moment is Drip nog in bètaversie en nieuwe leden zijn welkom op basis van uitnodigingen. Er zijn nu 61 makers gekozen, waaronder schrijvers, kunstenaars en illustratoren. Begin 2018 opent het platform voor een breder publiek. Drip , Art Net News , NU.nl , DutchCowboys
 • Natuurlijk, je kunt enquêtes afnemen of gesprekken met focusgroepen om een beter beeld te krijgen van de slagingskansen van een crowdfunding campagne. Bij de Rotterdam School of Management hebben ze bewezen dat hersenscans veel betere voorspellingen opleveren. Die leveren geen sociaal wenselijke antwoorden op. Filmkrant , RSM

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Smart Culture Conference 2017 : Exploring Integrated Arts & Culture Research op 23 en 24 november in Amsterdam beoogt onderzoekers van universiteiten, hogescholen en kunst- en cultuurinstellingen te inspireren en te verbinden op het snijvlak van kunst, cultuur en wetenschap. Naast lezingen en debatten zijn er thematische sessies en workshops over de kunst & cultuur onderzoeksagenda van de toekomst. Smart Culture

architectuur en vormgeving

 • Kees Christiaanse krijgt op 30 november 2017 de ARC17 Oeuvre Award. Hij ontvangt deze voor zijn werk natuurlijk, maar ook voor zijn eigenzinnige visie op de stad en zijn manier van werken die volstrekt uniek is te noemen. De jury onder leiding van Patrick van der Klooster bekroont daarmee een groot en invloedrijk architect en stedenbouwkundige. De Architect , De Architect
 • De New York Public Library heeft het masterplan voor de renovatie van het iconische Stephen A. Schwarzman Building bekend gemaakt. Het plan is gemaakt door Mecanoo architecten en de lokale partner Beyer Blinder Belle (BBB) na het winnen van een competitie. Architectenweb , Dezeen
 • Op 15 november zijn de winnaars van de Betonprijs bekend gemaakt. De prijs wordt uitgereikt in acht categorieën, daarnaast kreeg een project een eervolle vermelding. In totaal waren dit jaar 83 projecten ingezonden, volgens de jury van erg hoge kwaliteit. De Architect
 • Ontwerpers dromen ervan de wereld te transformeren door de kracht van hun ideeën en handelingen. Op ‘Change the System’ in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam doen ze dit door onomkeerbare veranderingen voor te stellen, de publieke perceptie te beïnvloeden of praktische oplossingen te bieden. De controverse lijken ze daarbij over het hoofd te zien. Harm Tilman blogt over de expositie. De Architect
 • Goed ontwerpen gaat over schone lucht en schoon water, niet over een tas van Louis Vuitton, zegt Daan Roosegaarde. Dezeen
 • De Rotterdamse ontwerper Ermi van Oers heeft een lamp ontworpen die een levende plant gebruikt om elektriciteit op te wekken – en is van plan om de technologie uit te breiden tot complete slimme steden. Dezeen
 • Gesprek met Huub Looze, docent bij AKV|St.Joost en verbonden aan het Centre of Expertise Biobased Economy. Huub Looze vertelt over duurzame ontwikkelingen op het gebied van materialen en de manier waarop kunstenaars en vormgevers deze in hun ontwerpen kunnen inzetten. AKV St. Joost

 

beeldende kunst

 • Op 23 november begon de kunstmanifestatie Beautiful Distress. Deze manifestatie maakt via kunst psychisch lijden zichtbaar en voelbaar en bestrijdt vooroordelen over mensen met een psychische ziekte. De kunstmanifestatie bestaat uit een tentoonstelling, een manifest en een symposium. In de randprogrammering is er speciale aandacht voor jongeren. De kunstmanifestatie is een initiatief van Stichting Het Vijfde Seizoen en Stichting Beautiful Distress. Beautiful Distress
 • Recent is The Lure of the Biographical: On The (Self-)Representation of Modern Artists van Sandra Kisters, de Engelse handelseditie van haar proefschrift Leven als een Kunstenaar uit 2010, verschenen. Het boek gaat over de van oudsher magische relatie tussen kunstwerk en kunstenaar. Goede kunst overstijgt het leven, maar hoe beter de kunst, des te groter de interesse voor de maker. Kisters behandelt in het 2e deel van het boek 3 casestudies : Auguste Rodin, Francis Bacon en Georgia O’Keeffe. Kunstenaar Arnoud Holleman over zijn fascinatie voor Rodin. Metropolis M

 

film en av

 • Barbara Visser is een gelauwerd beeldend kunstenaar. Ze won meerdere prijzen en was voorzitter van de Akademie van Kunsten. Dit jaar is ze artistiek directeur van het documentaire festival IDFA. Een gesprek o.m. over de selectieprocedure voor het festival, over hoe het ervaren van een kunstwerk verschilt met het bekijken van een documentaire op IDFA, en de verschillen tussen de kunst- en documentaire wereld. Metropolis M
 • IDFA richt met het programmaonderdeel Camera in Focus het vizier op de documentaire camera. Deze heeft de wereld ontmythologiseerd en de sluiers van het onbekende getrokken. De Filmkrant licht zes technische uitvindingen uit die ons beeld van de wereld hebben beïnvloed en nieuwe filmstromingen ontketenden. Filmkrant
 • Tijdens het maken van zijn documentaire The Long Season, over het leven in een Libanees vluchtelingenkamp, raakte Leonard Retel Helmrich (58) in coma. Producent Pieter van Huystee en cameravrouw Ramia Suleiman maakten de film af. Hoe doe je het werk van zo’n groot maker eer aan? De film wordt vertoond tijdens het IDFA. De Volkskrant , inlog vereist
 • Jessie van Vreden en Anke Teunissen maakten met VR het drieluik The Last Chair: portretten van mensen in hun laatste levensfase. De eerste twee delen zijn nu te zien op IDFA. The Last Chair had ook als traditionele film gemaakt kunnen worden. Gevraagd in welk opzicht VR het anders maakt noemen ze, los van de volstrekt andere (en ook dure) opname- en montagetechniek, het gevoel van nabijheid, de intimiteit. Filmkrant
 • De European Film Academy kondigde de eerste winnaars van de European Film Awards aan in de categorieën cinematografie, montage, production design, muziek en geluid en haar & make-up. Haar & make-up gaat naar de Nederlander Leendert van Nimwegen voor zijn werk voor Brimstone.. European Film Awards , NU.nl
 • ‘Niet vrijgegeven voor recensie.’ Dat etiket plakt NRC Handelsblad sinds kort op films die de critici van krant niet te zien kregen voor release. Het ontneemt de criticus de mogelijkheid tot een oordeel. Kijkers krijgen dan alleen via marketingkanalen over nieuwe films te horen. NRC Handelsblad is niet het enige medium dat deze praktijk hekelt. Proberen filmdistributeurs de kritiek te omzeilen? Filmkrant

 

letteren

 • Moderne letterkundigen zijn volkomen de weg kwijt, schrijft Ilja Leonard Pfeijffer n.a.v. de discussie over het de wetenschappelijke kwaliteit van Onno Bloms biografie over Jan Wolkers.
 • Marc van Oostendorp en Fabian Stolk reageren op het artikel van Pfeijffer. Marita Mathijsen, die in de eerste commissie zat die het proefschrift van Onno Blom moest beoordelen en het onvoldoende wetenschappelijk vond, formuleert 8 punten waaraan een wetenschappelijke biografie moet voldoen. De tweede promotiecommissie van Onno Blom wist niets van de afwijzing door de eerste commissie. Neerlandistiek , In den vroolijken hermeneut , NRC , inlog vereist , NRC, inlog vereist
 • Literair tijdschrift De Gids viert haar 180ste verjaardag met een nummer gewijd aan het Nederlandse landschap. Een grotendeels zelf gemaakt landschap, waardoor de behoefte aan verhalen en betekenissen misschien wel des te sterker is. Archined
 • Van 22 november tot en met 26 november vindt in Nijmegen het Wintertuinfestival plaats. Het festival heeft dit jaar als titel: ‘De vrije lezer’. Wintertuinfestival
 • Jozua Douglas schrijft het Kinderboekenweekgeschenk voor de 64ste Kinderboekenweek en illustratrice Milja Praagman maakt het Prentenboek voor de Kinderboekenweek. CPNB

muziek

 • Het van oorsprong Tilburgse festival Stranger Than Paranoia viert in december zijn 25-jarig bestaan. Inmiddels uitgewaaierd naar verschillende steden wordt de jubileumeditie gehouden in Amsterdam, Nijmegen en Tilburg met hoogtepunt een avondvullend programma in Theaters Tilburg met op het affiche o.m. het Metropole Orkest met de jonge producer Jameszoo. Jazzenzo
 • De nominaties voor de Gaudeamus Award 2018 zijn bekend. Een internationale vakjury heeft zich gebogen over 336 partituren afkomstig uit 43 verschillende landen. Dit jaar zijn er zes jonge muziekpioniers geselecteerd voor de prestigieuze compositieprijs. De Gaudeamus Award is een aanmoedigingsprijs voor talentvolle componisten niet ouder dan 30 jaar. Gaudeamus Muziekweek vindt in september 2018 plaats. Gaudeamus
 • Lucie Horsch en Cappella Amsterdam krijgen een Edison Klassiek. Lucie Horsch krijgt de Edison voor haar debuutalbum Vivaldi en Cappella Amsterdam wint in de categorie ‘Het koor’ met Kanon Pokajanen van de Estse componist Arvo Pärt. Eric Vloeimans is de winnaar van de Edison Klassiek Publieksprijs 2017. Entertainment Business , Jazznu , Omroep Brabant

theater en dans

 • Het Explore Festival is een samenwerking van negen Nederlandse theaters, die de komende weken samen een reeks internationale voorstellingen tonen. Het festival trapte afgelopen week af met een debat over globalisering, internationale programmering en culturele diversiteit. Theaterkrant
 • Acteren is een combinatie van ”art” en ”heart”,’ zei de Britse theaterlegende Peter Brook in een openbaar gesprek met Ruth Mackenzie, directeur van het Holland Festival. Meer dan 600 bezoekers in de Amsterdamse Stadsschouwburg luisterden anderhalf uur lang naar de 92-jarige regisseur. Het gesprek vond plaats als aankondiging en verdieping van het festival Brandhaarden 2018 dat gewijd is aan Brooks eigen Parijse gezelschap Théâtre Bouffes du Nord. Theaterkrant
 • ‘De taal van de toeschouwer’ is een onderzoek naar de manier waarop toeschouwers over kunst spreken. Deze inventarisatie gebeurt aan de hand van een methode waarbij bezoekers met elkaar in gesprek gaan, na afloop van voorstellingen in diverse stedelijke contexten. Een uitgave van De Nieuwe Toneelbibliotheek. Dramaturg en freelance journalist Erica Smits las de publicatie voor Theaterkrant. Theaterkrant
 • Op 14 oktober bezochten deelnemers van Dans & Durf gezamenlijk Siri Loves Me van Katja Heitmann op het Pieter Vreedeplein in Tilburg. Ook dat leverde weer heel verschillende teksten op. Dans Brabant
 • Met Moving Forward – Young Dance Makers Award 2017 presenteerde Dansmakers Amsterdam op 11 november drie veelbelovende choreografietalenten: Ellis van Veldhuizen, Andrea Zavala Folache en Sigrid Stigsdatter Mathiassen. Na een herneming van hun afstudeervoorstellingen aan jury en publiek, ging het Moving Forward Traject naar Stigsdatter Mathiassen. Van Veldhuizen ontving de eervolle vermelding van de publieksjury. Dansmagzine

 

kunst in de openbare ruimte

 • Twee nieuwe kunstwerken voor het vernieuwde VROM-gebouw, gelegen naast station Den Haag CSl, van Tamar Frank en Zoro Feigl, werden op 15 november 2017 opgeleverd door Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Drie werken werden na de verbouw herplaatst. De opdracht was dat de twee nieuwe werken zowel binnen als buiten zichtbaar zouden zijn, een meerwaarde opleverden voor de architectuur en identiteit versterkend werkten. Publiek gemaakt
 • De variatie tussen de objecten op het Eindhovense lichtfestival maakt Glow speciaal. De directie wil daar nog meer aandacht aan gaan schenken. De twaalfde editie werd bezocht door 740.000 belangstellenden, 10.000 meer dan in 2016. Eindhovens Dagblad
 • De drie door de jury geselecteerde ontwerpen voor een nieuwe torenspits voor de Sacramentskerk in Tilburg werden op een bewonersavond gepresenteerd. De uiteindelijke keuze op 13 december is aan de buurt. Brabants Dagblad
 • De afgelopen maanden hebben bewoners van de wijk Serena in Zevenbergen zich ingezet om de wijk meer kleur te geven. Leerlingen van de Arenbergschool en wijkbewoners hebben kleurrijke zitelementen ontworpen én zelf met mozaïeksteentjes ingelegd. De bankjes zijn in de wijk geplaatst. De Roosendaalse kunstenaar Marijke Maas begeleidde het project. BN – De Stem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • diederendirrix heeft de opdracht gekregen voor de renovatie van Stadskantoor Sittard-Geleen. Het plan gaat uit van de verbouwing van de huidige Stadswinkel in Geleen. Samen met een nieuwbouw moet dit leiden tot 8.500 vierkante meter kantoorruimte. De Architect
 • Afgedankt glas wordt getransformeerd tot terrazzo voor de creatie van een meubel- en objectassortiment, dat door Super Local (Luc van Hoeckel en Pim van Baarseb) in samenwerking met ambachtslieden uit Zanzibar werd ontworpen. Dezeen
 • Toen Piet Hein Eek in 1989 voor zijn eindexamen aan wat nu de Design Academy in Eindhoven heet, een kast timmerde van afgedankte deuren en planken, kon hij niet vermoeden wat dat teweeg zou brengen. Zijn sloophoutkast werd niet alleen een designklassieker. Zijn idee werd ook zo massaal nagevolgd, dat je rustig kunt stellen dat Eek het sloophout in het Nederlandse interieur en straatbeeld heeft gebracht. Recent ontving hij eerste Designprijs van het Cultuurfonds Noord-Brabant Trouw
 • Charlotte Kin heeft met haar project Through Eyes de Social Design Talent Award gewonnen. De prijs, een opdracht van 10.000 euro van de gemeente Eindhoven. Ze hoopt met het geld haar project voor meer mensen toegankelijk te maken. In Through Eyes trekt Kin een dag op met een kind of jongere. Ze fotografeert het ‘onderwerp’, ‘zonder lastige vragen te stellen’, zoals ze het zelf zegt. Het resultaat van de observaties legt ze vast in een fotoboek met tekst. Daarin probeert ze vooral de positieve kanten en talenten van de jongere te laten zien. Eindhovens Dagblad
 • In de serie Beeldbepalers krijgen Nederlandse kunstenaars een avond lang de kans krijgen om De Balie als laboratorium te gebruiken. Marc Mulders neemt op 2 december het publiek mee door zijn eigen Giverny Paradijs. De verftoets staat centraal. Volgens Mulders heeft de verftoets een verhalende kwaliteit omdat deze de kernwaarden van het detail, de aandacht en het licht in zich draagt. Beeldbepalers is een serie in samenwerking met het Mondriaan Fonds. Mondriaan Fonds
 • De schilderijen van Frank van Ansem zijn bewerkte akkers. De verf is ondergeploegd in het onderwerp van zijn verbeelding. Zijn manier van werken is een combinatie van aarden en doorgronden. Aldus Alex de Vries. Mister Motley
 • Beeldend kunstenaar Aaron van Erp vertrekt naar Paraguay en neemt afscheid van Eindhoven met een expositie in ‘zijn’ Temporary Art Centre. Eindhovens Dagblad
 • Sjaak Langenberg en Rosé de Beer werken sinds 2014 aan een project dat ze samen met zorgorganisatie ORO realiseren in Deurne. De Nieuwe Praktijk
 • Kunstenaar Marianne van Heeswijk is , voor haar project Tapijt voor Vrede, genomineerd voor de titel Consul van de Verdraagzaamheid 2017. Ze haalde het net niet. Brabants Dagblad
 • Met zijn expositie ‘Stardust/ROOTS’ in Museum Kruysenhuis looft kunstenaar Marcel Bastiaans de vrijheid en gedenkt hij zijn wortels in Oirschot en Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Michiel van de Zandt heeft een 25 minuten durende documentaire gemaakt over de Bredase voetbalclub NAC. In ‘Wij zijn NAC, wij zijn terug’, wordt er over hoogte- en dieptepunten gesproken met belangrijke figuren die de afgelopen jaren een rol speelden. Omroep Brabant
 • De bundel ‘Een nacht om te horzelen’ van Lizette van Geene bevat eerder gepubliceerde verhalen die over een lange periode ontstonden, maar laat duidelijk zien dat ze een schrijfster is die wat te bieden heeft. Broeierige vertellingen over geboorte, liefde en de dood, waarin de lezer niet alleen ziet wat iedereen ziet, maar vooral wat meestal verborgen blijft. Brabant Cultureel
 • Om Helmonders aan te zetten tot de kunst van het schrijven, geeft voormalig stadsschrijver Tania Heimans een verhalenbundel uit. Eindhovens Dagblad
 • Rob Ruggenberg schrijft de turbulente geschiedenis van de (fictieve) zoon van een slavin uit Medemblik. Trouw
 • De opnames voor Zwaar verliefd! Zijn van start gegaan. De productie is een verfilming van de gelijknamige feelgoodroman, geschreven door Chantal van Gastel. De opnames vinden grotendeels plaats in ’s-Hertogenbosch. Nederlands Film Festival
 • De rellen bij een politieoptreden, de acties tegen etnisch profileren en het debat over Zwarte Piet zijn geen losse protesten, maar onderdeel van de opkomende ‘straatpolitiek’. Femke Kaulingfreks, politiek filosoof en antropoloog Universiteit van Utrecht, voorspelt een brede gekleurde burgerbeweging. Met rapper Boef als de nieuwe James Dean. Trouw
 • Lenny Kuhr viert dit jaar haar 50-jarig jubileum in de muziek en ontving afgelopen maand de Buma NL Oeuvre Award. Maar de zalen waarin Lenny Kuhr optreedt, worden er niet groter door. ,,Tussen de 60 en 120 man publiek. Waarom zou ik me daar te groot voor voelen?’’ Algemeen Dagblad
 • ‘Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet’, de bekende zin uit de gelijknamige hit van Guus Meeuwis, krijgt een plek in de Dikke Van Dale. Dat heeft de directeur van het woordenboek Ton den Boon bekendgemaakt. Omroep Brabant
 • Het einde van de wereld nadert. Waar praat je dan nog over? Regisseur Kris Verdonck maakte er voor Het Zuidelijk Toneel een toneelstuk over met de absurde teksten van Daniil Charms als uitgangspunt. Eindhovens Dagblad
 • Het Zuidelijke Toneel werkt met Nederlandse en Vlaamse acteurs aan ‘King Lear’. Het is de derde toneelvoorstelling in een Shakespeare-trilogie. De Vlaamse regisseur Simon De Vos koppelt de thema’s van ‘King Lear’ aan de Europese Unie van nu: zelfzuchtige machthebbers, naar verandering smachtende jongeren, een rijk onder druk. Brabants Dagblad
 • ‘Ook een dolfijn kun je prima bakken’, met teksten van Twan van Bragt, wordt gespeeld door zes jongeren tussen 16 en 22: drie uit Valkenswaard en Waalre, die er via audities bijkwamen, en drie theaterstudenten uit Tilburg. Voor Afslag Eindhoven de eerste keer een volledig niet-professionele cast. Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant

Cultuureducatie en - participatie

 • ‘De betekenis van zelf muziek maken, dansen, poëzie schrijven of toneel spelen voor de persoonlijke ontwikkeling blijft nog onderbelicht,’ stelt directeur Sanne Scholten van het LKCA, dat ijvert voor goede cultuureducatie en participatie aan culturele activiteiten voor elke burger. ‘ Platform Overheid
 • Inge Raadschelders pleit voor taalvorming en persoonlijke vorming door het schrijven van gedichten. Dit werkt ook goed bij mensen met een verstandelijke handicap. Want iedereen kán zich uitdrukken – als jij, als docent of begeleider, maar goed luistert en kijkt. LKCA
 • Negen partijen – scholen en cultuurcentra – hebben een overeenkomst getekend om het muziekonderwijs op basisscholen in de regio Groningen te verbeteren. Het streven is dat er in 2020 muziekonderwijs zal zijn op àlle scholen in de regio. Koningin Máxima was aanwezig bij de ondertekening, als erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas. Op dit moment heeft 29 procent van de basisscholen in Nederland een vakleerkracht voor cultuuronderwijs. Het grootste deel van deze vakdocenten geeft muziekles. Podium
 • Jongeren zijn minder digitaal vaardig dan ze zelf denken. De meeste jongeren hebben bijvoorbeeld moeite met het inschatten van betrouwbare informatie, een competentie die van belang is voor het herkennen van nepnieuws. Dat blijkt uit twee complementaire onderzoeken die bij de start van de Week van de Mediawijsheid zijn gelanceerd: de ‘Monitor Jeugd en Media 2017’ van Kennisnet en ‘Vanzelf Mediawijs? 2017’ van Mediawijzer.net. Informatieprofessional
 • In de nieuwe editie van het online magazine Mediawijs in het onderwijs aandacht voor de (vermeende?) generatiekloof. Er wordt gekeken naar kansen voor docenten, professionals, ouders, kinderen en jongeren om zowel thuis als in de klas samen in gesprek te gaan over online gedrag en mediawijze vaardigheden. cubiss
 • Op 7 december vindt een nieuwe inspiratiesessie creatief programmeren plaats bij MU in Eindhoven. In de Creatieve Code worden er samen met kunstenaars programmeertalen ontdekt en toegepast, met kunstwerken als eindresultaat. Kinderen leren de basisbeginselen van het programmeren en ervaren dat code een middel is om zelf iets met je computer te maken. De Cultuurloper
 • Op 18 januari 2018 organiseert KVB Boekwerk het jaarlijkse seminar over de impact van veranderend media- en leesgedrag. Op de dag van het seminar verschijnt het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over Leestijd. Hoewel er minder gelezen wordt, neemt het belang van leesvermogen toe. KVB Boekwerk
 • De Nederlandse vrijetijdssector ondertekent het Zonnebloemconvenant Samen maken we de Nederlandse vrijetijdssector beter toegankelijk. Het convenant is onderdeel van het project Onbeperkt Eropuit, dat alle vrijetijdslocaties in Nederland toegankelijk moet maken voor mensen met een lichamelijke beperking. De Dikke Blauwe
 • Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers uit Den Helder is door 4.000 Museuminspecteurs verkozen tot het Kidsproofmuseum 2018. Museumvereniging

Kunstbeoefening

 • In onze snel veranderende en diverse samenleving is het best een uitdaging om een amateurkunstorganisatie toekomstbestendig te krijgen. Hoe kan er gezorgd worden voor slagkracht of voor voldoende financiering? Hoe kan men de omgang met vrijwilligers zodanig inrichten dat ze blijven? Verslag van de werkconferentie over amateurkunst, die Kunstbalie belegde op 9 november in Tilburg. Kunstbalie
 • Fotogroep West-Brabant presenteerde de afgelopen dagen het werk van haar 22 amateurfotografen met een expositie in hun thuisbasis, de Pauluskerk in Oudenbosch. BN-De Stem
 • Kunstencentrum Waalwijk roept alle beeldend (amateur)kunstenaars uit de Langstraat op zich in te schrijven voor de zesde editie van de Wim Suermondtprijs. Waalwijk.nieuws.nl
 • Lichtstad Revuetheater is in 1985 opgericht en in ruim 30 jaar uitgegroeid tot een (amateur)revuetheatergezelschap, dat iedere twee jaar een nieuwe show maakt. Quartier Fou, gaat in première in het Eindhovense Parktheater. Eindhovens Dagblad
 • Prijzen voor gezelschappen uit Noord-Brabant op het Amateur Musical Awards Gala. Omroep Brabant
 • Het podium is twee keer zo groot en bijna de complete verlichting is gewijzigd. Het is ook niet niks; voor de uitvoering van de Krönungsmesse van Mozart in de Emmaüskerk in Eindhoven krijgt koor Sirena versterking van honderd dames uit de regio Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Het in 1984 opgerichte Het Koor, dat hoofdzakelijk uit amateurvocalisten bestaat, zingt in een programma werken van Gabriel Fauré en Arvo Pärt. Een mooie uitdaging, zegt dirigent Steven van Gool, voor het Bossche koor. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Crimson Architectural Historians heeft het onderzoeksrapport ‘Monumenten als aanjager voor maatschappelijke gebiedsontwikkeling’ afgerond. Met het onderzoek wordt een inhoudelijke maar ook praktische bijdrage aan de omgang, bescherming en revitalisering van het Nederlandse Rijks monumentale erfgoed geleverd. Crimsonweb , Crimsonweb
 • Het thema van het Nationaal Monumentencongres 2017 was Denken in communities. Maar de rode draad door het programma bleek toch vooral de toekomst van het erfgoed. Zo gaven tien middelbare scholieren een presentatie over hoe jonge mensen meer betrokken kunnen worden bij erfgoed. Zij waren via stichting Kidsmindz door OCW om hulp gevraagd. De belangrijkste aanbeveling van deze scholieren is: gebruik social media. Cultureel Erfgoed
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de enige die de omstreden Muur van Mussert in Lunteren van de sloop kan redden. Ede is niet van plan om van de muur een gemeentelijk monument te maken, zoals de dienst adviseerde. De Bond Heemschut wil dat de muur een gemeentelijk monument wordt. Binnenlands bestuur, Heemschut
 • Van 8 tot en met 10 november vond in Berlijn een internationale conferentie plaats over instandhouding en duurzaam gebruik van militair erfgoed. Tijdens de conferentie is EFFORTS, het Europese netwerk over militair erfgoed officieel opgericht. EFFORTS staat voor European Federation of Fortified Sites. Het is een netwerk voor ontwikkeling van het Europees militair erfgoed zoals vestingsteden, forten en linies. Erfgoed ’s-Hertogenbosch nam in 2015 het initiatief tot de oprichting van dit netwerk. Erfgoed ‘s-Hertogenbosch
 • De met de hand gebouwde Afsluitdijk, gerealiseerd in 1932, is een unieke plek in de wereld. Na 85 jaar intensief gebruik begint Rijkswaterstaat volgend jaar met renovatiewerkzaamheden aan de dijk. Rijk en regio hebben deze gelegenheid aangegrepen om ontwerper Daan Roosegaarde te vragen een bijdrage te leveren aan het versterken van de iconische waarde van de Afsluitdijk. Cultureel Erfgoed , Cobouw
 • Een twintigtal naoorlogse wandkunstwerken in Amsterdamse scholen, kerken, kantoren en andere gebouwen wordt bedreigd. Het Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam heeft onlangs op initiatief van de gemeenteraad een lijst samengesteld met tweehonderd monumentale kunstwerken uit de wederopbouwperiode om te voorkomen dat deze tijdens sloop of verbouw van een pand afgebroken worden of in de opslag verdwijnen. Het Parool
 • “Dit museum is niet alleen voor de zwarte gemeenschap belangrijk, maar voor heel Amsterdam; voor heel Nederland. ‘ Marvin Hokstam, hoofredacteur van het AFRO Magazine, over de plannen om te komen tot een slavernijmuseum in Amsterdam. Afromagazine
 • Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed is sinds 2012 wereldwijd één van de 164 organisaties die bij UNESCO is geaccrediteerd, de enige uit Nederland. Volgens UNESCO heeft het Kenniscentrum naar behoren haar nationale en internationale taken vervuld en besloot daarom tot een verlenging van de accreditatie. Immaterieel Erfgoed
 • Noord-Brabant kent veel vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor het behouden, doorgeven en transformeren van erfgoed. Deze zogenaamde erfgoedvrijwilligers verenigen zich vaak in sociaal verband en zetten zich op vrijwillige basis in hun vrije tijd in voor erfgoed. Erfgoed Brabant liet Het PON een kwalitatief onderzoek uitvoeren naar het succes van dit soort gemeenschappen in Noord-Brabant. Erfgoed Brabant volgde 4 vrijwilligersgroepen in hun dagelijkse bezigheden en tijdens de voorbereidingen van een erfgoedevenement. Erfgoed Brabant, PON
 • Theo Hoogbergen maakte in opdracht van Jo Timmermans (Jheronimus Bosch Art Center) een cultuurhistorisch boek over architect Piet van Kessel. Deze architect is van belang geweest voor de stad ’s-Hertogenbosch, hij was stadsarchitect en heeft o.m. het Veemarktcomplex ontworpen. Bovendien heeft hij vele Moerkerk- en De Laat-achtige schetsen van talloze panden in ’s-Hertogenbosch en elders gemaakt. Brabants Dagblad
 • De Collse watermolen is al jaren in het beheer van de familie Van Bussel. Edwin van Bussel nam het in de jaren ’80 over van zijn vader. De watermolen bestaat uit een korenmolen en een oliemolen. “Vooral de oliemolen is bijzonder. Daarvan zijn er nog maar weinig in Nederland.”, zegt van Bussel. In 2003 werd dankzij subsidie vanuit Europa en de gemeente Eindhoven een grote restauratie voltooid. Het werk van Van Gogh werd als uitgangspunt gebruikt. Omroep Brabant
 • Voor het eerst in Noord-Brabant: de Open Kerkendag. Die moet het ‘grootste culturele probleem’ in de provincie onder de aandacht brengen. Hoe houden we kerken als bakens voor de gemeenschap overeind als pastoor of dominee er niet meer komt? Brabants Dagblad

Bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek geeft een update over de draagvlakpeiling collectief landelijk bibliotheeksysteem. De KB meldde eerder dat 141 stichtingen hebben gereageerd op de peiling. Wim Keizer van Bibliotheekblad heeft de KB hier vervolgens vragen over gesteld, omdat in de landelijke overzichten tot nu toe een groter aantal bibliotheekorganisaties wordt vermeld. Een een nacontrole werd uitgevoerd, zonder consequenties voor de conclusie: er blijft breed draagvlak voor een collectief landelijk bibliotheeksysteem. KB
 • De Landelijke dag Basisvaardigheden vond dit jaar plaats op 2 november 2017. Het thema was: De Bibliotheek als verbindende schakel. Verslag met de presentaties, themasessies, films en foto’s. Cubiss
 • Sinds januari 2017 zijn taalzwakke jongeren een extra aandachtsgebied voor Cubiss. Uit een verkenning in de eerste maanden van het jaar bleek dat er erg weinig bekend was over deze doelgroep en succesvolle activiteiten om hun taalvaardigheid te verbeteren. Daarom heeft Youngworks in de afgelopen periode onderzoek gedaan voor Cubiss om inzicht te krijgen in kansrijke buitenschoolse (taal)activiteiten voor deze doelgroep. Cubiss
 • De Bibliotheek Helmond-Peel heeft bekendgemaakt de opdrachtgever te zijn van het kunstproject ‘Wandelende wifi’, waarbij ouderen via felgekleurde ‘wifi-rollators’ in de straten in het centrum van Helmond wifi beschikbaar stelden aan jongeren. Het project is bedacht door de Helmondse stadskunstenaar Rocco Verdult, in opdracht van Bibliotheek Helmond-Peel. Bibliotheekblad

#leerling&meester is ook..

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer midden in de maatschappij plaatsen. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van de werkplaats Cambio in Deventer. Eén van de werkplaatsen waar Social label mee samenwerkt. Social Label verbindt de verschillende groepen mensen, makers, in deze werkplaatsen aan gevestigde ontwerpers. Samen wordt een samenwerking gestart om een nieuw design product te ontwikkelen en te lanceren. De makers kunnen zich hierdoor ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Bron: sociallabel.nl.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie