Trends & ontwikkelingen 22 januari 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Wie in de cultuursector werkt, heeft vaak een zwakke arbeidsmarkt- en inkomenspositie. Dit is een belangrijke conclusie van een verkenning die de Raad voor Cultuur en de Sociaal- Economische Raad gezamenlijk hebben uitgevoerd. Deze conclusie geldt voor mensen die in loondienst werken, maar zeker ook voor zelfstandigen. Het aantal zzp’ers is in de periode 2009 tot en met 2013 met 20,4 % toegenomen tot bijna 106.000. De gemiddelde toename van het aantal zzp’ers in de Nederlandse economie was in dezelfde periode 9,6%. Cultuur.nl, Cultuur.nl, De Volkskrant 
 • Het rapport Vertooganalyse Onderwijs, Cultuur, Wetenschap en Media bevat een analyse van het maatschappelijk debat over de terreinen onderwijs, cultuur, wetenschap en media. De analyses zijn in de periode 2010-2015 gemaakt. De analyses van het maatschappelijk debat zijn bedoeld om het beleid beter te doen aansluiten bij de maatschappelijke vraag. De vraagstelling in het hoofdstuk  Vertooganalyse cultuurbeleid begint met een aantal vragen : wat is het patroon waarbinnen het debat over het cultuurbeleid zich ontwikkelt? welke vertogen zijn in dit debat te onderscheiden? en hoe verhouden deze vertogen zich tot enkele voor het cultuurbeleid relevante trends en issues die kunnen gaan spelen? Rijksoverheid.nl
 • In 2012 stelde Kunsten’92  samen met de leden de cultuurpolitieke Agenda 2020 op. In aanloop naar de komende landelijke verkiezingen doet de vereniging  dit weer, zodat met een heldere toekomstvisie in de hand op programmacommissies en (landelijke en lokale) bestuurders en politici afgestapt kan worden. Op dit moment voert Kunsten’92 gesprekken op diverse plaatsen in het land om met de leden, belanghebbenden, politici en bestuurders over deze Cultuuragenda voor de toekomst te discussi‘ren . Kunsten’92 
 • Op de vraag : wat is er in deze veranderende wereld het meest relevant is voor de cultuursector, antwoordt VPRO –  directeur  Lennart van der Meulen :’Identiteit verschaffen is de grootste uitdaging voor kunst en cultuur: identiteit van mensen, van gemeenten, van een regio, van een land, Europa. Die identiteit wordt niet meer bepaald door de kerk of door sociale verbanden, maar door economie‘n, door geopolitieke conflicten. Kunst en cultuur moeten als geen ander in staat zijn die identiteit op een goede manier vorm te geven.” Daarmee start een debat over de toekomst van het cultuurbeleid,  dat op initiatief van Kunsten’92 werd gevoerd tijdens Eurosonic Noorderslag, 16 januari jl.  Kunsten’92
 • De ministeries van Infrastructuur en Milieu en OCW werken aan een nieuwe beleidsagenda voor architectuur en ruimtelijk ontwerp. Zij willen graag door op de weg die met de huidige Actieagenda is ingeslagen. In een publiek traject willen de ministeries in gesprek over de inzet van de nieuwe Actieagenda voor de periode 2017-2020. De huidige Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp – Werken aan ontwerpkracht (2013-2016) (AARO) loopt eind dit jaar af. Deze Actieagenda richt zich op het versterken van de maatschappelijke rol van ruimtelijk ontwerp. De ministeries organiseren verschillende soorten bijeenkomsten: vier thematische werktafels, drie open spreekuren en ŽŽn grote afsluitende bijeenkomst. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het bouwverbod voor het kustgebied blijft gehandhaafd. Dat zei minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) in de Tweede Kamer. Ze gaat met belangenorganisaties praten in de hoop tot een breed gedragen nationaal kustpact te komen. Regeringspartij PvdA was fel tegen haar voornemen om het bebouwen van het kustgebied makkelijker te maken, en dreigde met een motie. De ArchitectNOS
 • De Eerste Kamer moet nog instemmen met de vervanger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR), de Wet deregulering arbeidsrelaties (DBA). Recent is de behandeling in de Eerste Kamer echter uitgesteld tot 26 januari, omdat staatssecretaris Wiebes nog antwoord moet geven op schriftelijke vragen van de Kamer. Rendement, FNV Kiem
 • Het Interprovinciaal Overleg heeft en factsheet opgesteld over TTIP.  TTIP heeft als doel de handel tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie te vergemakkelijken, bijvoorbeeld door importtarieven af te bouwen en regels en standaarden voor producten onderling af te stemmen.  IPO
 • Er komt definitief geen gratis museumdag per maand in Limburg. De provinciale politiek legt zich neer bij het niet doorgaan daarvan. In het coalitie-akkoord was op aandringen van de SP afgesproken dat er een onderzoek zou komen naar de haalbaarheid van zo’n gratis museumdag. Maar daaruit is gebleken dat een gratis museumdag niet tot extra bezoekers leidt en er zelfs voor zorgt dat mensen die van plan zijn naar een museum te gaan, wachten tot het gratis toegankelijk is. Daardoor lopen musea ook nog inkomsten mis. 1Limburg.nl
 • De Provincie Limburg heeft tot en met 2019 ruim 33 miljoen euro beschikbaar voor restauratie en behoud van monumentale gebouwen. Bij het toekennen van subsidies en leningen wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid voor een groot publiek, de omgeving van het monument en de betrokkenheid van andere partijen. Provincie Limburg
 • De winkelleegstand vraagt om een crisiswet. Daarvoor pleit Jan Meerman, voorzitter van InRetail, de branche organisatie van woon- en modewinkels. Gemeenten kunnen de komende jaren dan geen winkelcentra bouwen. CoBouw 
 • De gemeenteraad van Utrecht  wil dat het college culturele broedplaats DEPOT helpt om hun initiatief te verwezenlijken. Daarbij moet wel rekening gehouden met de wensen van de huidige en toekomstige omwonenden. Een motie hierover is in de raad aangenomen. Het initiatief DEPOT wil in een treinloods uit 1891 aan de Concordiastraat een ‘creatief warenhuis’ beginnen waar bezoekers kunst kunnen zien, muziek kunnen horen, spulletjes kunnen kopen en kunnen eten en drinken. Het blijkt echter dat omwonenden zich zorgen maken over de mogelijke overlast door feesten en festivals. Ook doet de gemeente moeilijk bij het verlenen van een vergunning. De Stad Utrecht
 • Stichting Collectiegebouw heeft de financiering van het toekomstige Collectiegebouw van Museum Boijmans van Beuningen rond. Stichting De verre Bergen financiert het Collectiegebouw tijdens de bouwfase en de NWB Bank tijdens de exploitatiefase. De financiering van deze laatste fase wordt gegarandeerd door ABN Amro. De Architect
 • Oost-Groningen wil een dependance van het Rijksmuseum. Wethouder Kees Swagerman van de gemeente Oldambt wil werk maken van dat plan, zegt hij in het Dagblad van het Noorden. Swagerman wil binnenkort contact opnemen met Rijksmuseum-directeur Wim Pijbes. De dependance zou toerisme en werkgelegenheid in Oost-Groningen moeten bevorderen. Het plan was opgenomen in het rapport van de commissie-Van Zijl die aanbevelingen had gedaan om meer werk in het gebied te bewerkstelligen. Het Parool
 • Professioneel theater is niet langer weggelegd voor De Nieuwe Doelen in Gorinchem. Het theater aan de Haarstraat trok dit theaterseizoen nog maar 1885 bezoekers. Veel te weinig, concludeert de gemeente Gorinchem in een onderzoek naar de staat van de schouwburg. Dit theaterseizoen wordt nog afgemaakt, maar daarna stoppen de professionele voorstellingen. Algemeen Dagblad
 • Vlaanderen neemt in 2017 de provinciale cultuursubsidies over volgens de subsidiereglementen die vandaag van kracht zijn. Dat bevestigde minister van Cultuur Sven Gatz in het  Vlaams Parlement. Vanaf 1 januari 2017 mogen de provincies geen cultuurbeleid meer voeren. Hun bevoegdheden in de persoonsgebonden aangelegenheden worden overgeheveld naar de lokale besturen of de Vlaamse overheid. De voorbije maanden leefde er, ook in de cultureel-erfgoedsector, nogal wat onzekerheid over wat er zou gebeuren met de organisaties die op de een of andere manier worden ondersteund door de provincies. Faronet.be

noord-brabant 

 • Een brede basis van culturele voorzieningen, verbindingen tussen cultuur en haar omgeving en ruimte voor toptalent. Dat zijn de uitgangspunten van het concept-uitvoeringsprogramma cultuur 2016-2020 van de provincie Noord-Brabant. lkca
 •  In Brabant moet binnen 5 jaar een start zijn gemaakt met de aanleg van een slimme wijk. Die buurt, voorzien van de allerlaatste technologie‘n, moet het prototype zijn van de toekomstige leefomgeving van ons allemaal. Een slimme wijk is  energieneutraal, de deeleconomie viert er hoogtij, de auto’s – die we dus met elkaar delen – rijden autonoom en daardoor overbodig geworden parkeergarages worden gebruikt voor stadslandbouw. Dat is de droom van Elphi Nelissen, de nieuwe voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant, het overlegorgaan tussen werkgevers en werknemers en andere deskundigen dat het provinciebestuur adviseert over sociaal-economisch beleid. Eindhovens Dagblad
 • In de eerste longread van de serie ‘Kijk op Brabant 2015-2016’ wordt de toekomst van de Brabantse maakindustrie onder de loep genomen. De combinatie van internet of things, big data, robotisering en 3D-printen, zorgt voor een ingrijpende verandering van het wereldwijde industri‘le landschap. Steeds meer werk wordt geautomatiseerd of gebeurt in het buitenland. Maar ook steeds meer dingen worden ‡nders geproduceerd: gepersonaliseerd en ambachtelijk in onder andere fab labs en selfmade fabrieken. Brabant Kennis
 • In opdracht van BrabantKennis voerde futuroloog Maurits Kreijveld een quick scan uit naar de zelfvoorzienende en duurzame ‘circulaire’ stad. Wat betekenen de circulaire economie, energietransitie en biobased voor de inrichting van onze steden en regio? Wat kunnen burgers en bedrijven daaraan bijdragen? Het perspectief van de circulaire stad biedt volgens Kreijveld kansen om onze steden en regio niet alleen duurzamer, maar ook onafhankelijker en veerkrachtiger te maken en geeft een richting aan de zoektocht naar een nieuwe economie voor de stad Žn daarmee voor de toekomst van Noord-Brabant. Brabant Kennis
 • De dreigende leegstand in veel Brabantse binnensteden is geen probleem, maar juist een kans. Dat zegt planoloog Leo Grunberg uit Eindhoven. Volgens hem is nu het moment voor steden en vastgoedeigenaren om een omslag te maken naar minder ketens, meer horeca en meer andere vormen van economie. Grunberg ziet winkelstraten voor zich die klaar zijn voor de toekomst: “Ik denk dat veel binnensteden niet alleen op detailhandel moeten inzetten maar ook op andere vormen van economie. Daarbij moet belevenis meer een rol gaan spelen en niet het kopen. Want spullen kopen kan ook op internet.” Omroep Brabant 
 • 44 leefbaarheidsprojecten krijgen een subsidie uit de tweede ronde van de provinciale Doe-budgetten. In totaal heeft de provincie  Noord-Brabant aan deze projecten ruim 192.000 euro subsidie toegekend. Alle projecten moeten de leefbaarheid in een dorp, wijk of kern gaan versterken. Brabant.nl
 • Vier Brabantse bedrijventerreinen krijgen Europese steun om te vergroenen. Het gaat om de Automotive Campus in Helmond, het Ringselven bij Budel-Dorplein, De Kleine Hoeven in Reusel-De Mierden en De Sleutel in Bladel.  De provincie  Noord-Brabant leidt het project, waarbij in totaal zeventig bedrijventerreinen in de grensregio worden aangepakt, samen met de Vlaamse overheid en de Universiteit van Wageningen. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • De gemeenteraad  van Eindhoven ging in debat over de verdeling van subsidiegelden over de cultuursector. In totaal is er ieder jaar ruim 21 miljoen euro te verdelen. Die taak ligt straks bij de nieuwe onafhankelijke Stichting Cultuur. Zowel de stichting als de Eindhovense politiek willen dat er de komende jaren meer geld gaat naar vernieuwende kunstinitiatieven. Omdat er geen geld bijkomt, moeten de grote cultuurinstellingen daarvoor extra geld opzij zetten. Instellingen die de afgelopen jaren al flink hebben moeten bezuinigen, zoals de bibliotheek, worden daarbij ontzien. Vanuit het regionale bedrijfsleven wordt volgens wethouder Schreurs volop gelobbyd om meer geld los te weken vanuit het Rijk voor cultuur in Eindhoven. Zij verwacht vanuit de nationale overheid  geen extra geld voor cultuur. Studio 040, Gemeente Eindhoven
 • Voor nieuwe bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren is  in Eindhoven vrijwel geen ruimte. Maar voor woningen dus des te meer. In de lijn van de nieuwe ‘prioriteitennota’ van de gemeente  (die bepaalt welke onderdelen van alle plannen in welke volgorde worden uitgevoerd) zal dat op de eerste plaats gebeuren via het omvormen van bestaande (kantoren)gebouwen. e52.nl
 • Via deelname aan het project ‘Smart Cycling Futures’ , een innovatief landelijk fietsplan,  verwacht wethouder Jannie Visscher (vervoer) dat Eindhoven stappen kan zetten in de ontwikkeling van een slimmer fietssysteem voor stad en regio. Het project gaat voor ongeveer twee miljoen euro ‘living labs’ cre‘ren waar sociale en technologische innovaties worden uitgeprobeerd en ge‘valueerd. Eindhoven betaalt 5000 euro per jaar voor deelname. Ook de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg nemen deel. e52.nl
 • Eindhoven maakt nog volop kans om ‘Europese hoofdstad van innovatie’ te worden. De stad is samen met andere 8 finalisten, geselecteerd voor de finaleronde van de Europese wedstrijd met haar bidbook ‘Enlightening Tomorrow’s Society’. Op 25 januari  vinden in Brussel de presentaties plaats voor de jury van de European Capital of Innovation Award (iCapital). Een team onder leiding van wethouder Mary-Ann Schreurs neemt die van Eindhoven voor zijn rekening. e52.nl
 • Voor het omtoveren van De Braak tot ‘beweegpark’ vol onderwijs, sport en gezondheid hoopt de gemeente Helmond gebruik te kunnen maken van Europees geld. Eindhovens Dagblad
 • In navolging van de kleurrijke bouwschuttingen langs het GZG-terrein is Kings of Colors in ‘s-Hertogenbosch  op zoek naar meer plekken in de stad om zowel tijdelijk als permanent graffiti te spuiten. De Urban Art moeten er voor zorgen dat er minder illegale graffiti wordt aangebracht.
 • Het geld voor de projecten moet komen uit potjes voor openbare projecten van bijvoorbeeld de gemeente of een woningcorporatie. Brabants Dagblad
 • De Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx van cultuur nodigt iedereen uit mee te denken over de nieuwe verdeling van cultuursubsidies. De gemeenteraad discussieerde over haar ‘startnotitie’, die de opmaat wordt naar het cultuurplan dat vanaf 2017 zal gelden. Brabants Dagblad , Gemeente Tilburg

overige brabantse gemeenten

 • De eigenaren van het voormalige Rabobankgebouw in Best willen hun best doen om de Culturele Hotspot in Best gestalte te geven, maar dan zou het college van burgemeester en wethouders de bouw van 16 zorgwoningen moeten steunen. Deze voorwaarde kon tijdens de behandeling van het nieuwe raadsvoorstel rekenen op veel wrevel, met name bij het CDA en Lokaal Best. Eindhovens Dagblad
 • De Roovertsedijk en het omliggende gebied de Roovert moeten een beschermde status krijgen als gemeentelijk monument. Daarvoor pleit Heemkundige Kring Hilvarenbeek en Diessen in een brief aan het college van Hilvarenbeek. Brabants Dagblad
 • De huurachterstand voor cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard (Oisterwijk en Moergestel) bedraagt 657.715 euro. De achterstand is de laatste jaren explosief toegenomen. De reden voor de financi‘le problemen zijn onder meer tegenvallende baropbrengsten, minder bezoekers bij voorstellingen en minder huuropbrengsten door leegstand. Kwartiermaker Marc Meeuwis werkt aan een plan om de centra weer rendabel te maken.  25 februari gaan de kwartiermaker, het nieuwe bestuur en de nieuwe directeur aan de gemeenteraad vertellen hoe het allemaal wel kan. Brabants Dagblad Oisterwijk Nieuws
 • In het Filmhuis van Oosterhout zijn voorlopig geen films te zien. De bioscoop aan de Heuvel zit financieel in zwaar weer en vecht voor zijn bestaan. Vorig jaar had het Filmhuis een exploitatietekort van 70.000 euro. Op de website van de filmzaal staat te lezen ‘Op dit moment kan nog niet worden bepaald welke eventuele activiteiten voor januari 2016 doorgang kunnen vinden.’  BN – De Stem
 • Vanwege die staat van dienst en zijn ‘culturele bijdrage aan het dna van Roosendaal’, krijgt de in 2013 overleden dirigent en conferencier Frans van der Groen een blijvend in memoriam in de vorm van een kunstwerk dat in de nieuwe stadsfoyer van schouwburg De Kring komt te hangen. Dat is althans de inzet van de nieuwe Stichting Frans van der Groen-Stadsgezichten die haar plannen donderdag presenteerde.  BN – De Stem
 • Bij de aanvang van het nieuwe theaterseizoen in september wil de Roosendaalse schouwburg De Kring via een glazen gang gekoppeld zijn aan museum Tongerlohuys.  De gemeenteraad neemt volgende maand het besluit over een aangepast bestemmingsplan waarna de verbouwing en uitbreiding snel kunnen beginnen. Deze week gaven burgemeester en wethouders daarvoor groen licht. Tegen de wijziging van het bestemmingsplan zijn geen bezwaren ingediend. BN – De Stem
 • Het Bewonersplatform Nispen pakt de handschoen op om samen met het parochiebestuur St. Norbertus de toekomst van de Heilige Maria Hemelvaartkerk in Nispen veilig te stellen. “Het platform wil initiatiefnemer Žn verbinder zijn. We moeten partijen aan tafel zien te krijgen die meedenken over een andere invulling van de kerk”, aldus platformvoorzitter Arjan van Beek. EŽn van die partijen is dorpshuis Nisipa. Van Beek wil bijvoorbeeld ook zorginstellingen aan tafel.
 • De Roosendaalse wethouder Toine Theunis bevestigt dat hij graag meedenkt met parochiebestuur en dorpsplatform. BN – De Stem
 • Platvorm R presenteert over een aantal weken een aangepast plan voor De Groenfabriek.  Het platform dat Roosendaalse creatievelingen verenigd is in gesprek gegaan met ondernemers nadat die forse kritiek spuiden op het idee een stadsjungle te cre‘ren op het braakliggende stuk grond tussen cafŽ Kerkzicht en winkelcentrum De Biggelaar. Het platform heeft n afwachting van een herziening door architecten de subsidie-aanvragen bij diverse cultuurfondsen opgeschort. De ondernemers willen meebetalen aan de invulling van het terrein, wellicht dat we goedkoper uitkomen. BN – De Stem
 • Een meerderheid van de gemeenteraad  van Sint-Michielsgestel schaart zich achter een door de VVD, CDA, PvdA en DorpsGoed ingediende motie waarin gekozen wordt voor scenario 4 (het voorkeursscenario) in het door het bureau Questum uitgebrachte advies inzake de bibliotheekvoorziening in de gemeente.  Verschillende aanbieders van bibliotheekfuncties zullen geconsulteerd worden, zowel commerci‘le als niet-commerci‘le, waaronder de huidige aanbieder, Bibliotheek De Meierij.  Bibliotheekblad
 • Als het aan Christel Heijmans en Annette Jacobs uit Den Dungen ligt wordt de voormalige bibliotheek in de Grienselhof een creatieve broedplaats. Ze hebben reeds gesproken met ambtenaren, wethouders en burgemeester Jan Pommer.  De gemeente Sint-Michielsgestel  heeft nog niet definitief gereageerd op hun plannen. Brabants Dagblad
 • Het college van B en W wil de groep met jonge ondernemers die zich Misfits noemt, huisvesten in het Mondriaanhuis in Uden, het pand van voorheen de bibliotheek, het Mondriaanhuis en de Stichting C. De Misfits zijn starters die net afgestudeerd zijn of zelfs nog studeren, en nog geen geld hebben om de maandelijkse huur van een ruimte op te brengen. Omdat velen van hen iets in retail doen, willen ze graag in het centrum zitten. De groep Misfits telt zo’n vijftig deelnemers. Van kleding- en meubelontwerpers, tot organisatoren van festivals, dansers, en webdesigners. Brabants Dagblad
 • Barend Lutgendorff (65) heeft de cultuurmedaille gekregen van de gemeente Veldhoven. Lutgendorff was jarenlang de bevlogen en betrokken directeur van Art4u. Zo zorgde hij er onder meer voor dat de Veldhovense muziekkorpsen toegang kregen tot de muziekschool en dat zij werden opgenomen in de lesprogramma’s. Ook bracht hij het muziekonderwijs naar de basisschooljeugd en was hij jarenlang lid van het organisatiecomitŽ van het festival Cult & Tumult Eindhovens Dagblad
 • Ondernemer Ted van den Besselaar is met de gemeente Waalwijk in overleg over de bouw van een complex met een casino, bioscoop, een wereldrestaurant en twee fastfoodzaken. Van den Besselaar weet nog niet wanneer de bouw kan beginnen. De onderhandelingen met de partners die zich in het complex willen vestigen zijn volgens hem zo goed als afgerond.   Brabants Dagblad 
 • De Brabantse Milieu Federatie (BMF) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Bredase rechtbank over het verharden van de zogenoemde Van Goghpaden in de gemeente Zundert. Omroep Brabant

cultureel ondernemerschap

 • De Akademie van Kunsten breidt uit met dertien vooraanstaande kunstenaars. Ze zijn afkomstig uit de architectuur, beeldende kunst, film, filosofie, letteren, muziek, podiumkunsten en vormgeving. De Akademie van Kunsten telt momenteel 46 leden uit de hele breedte van de kunsten. De Akademie heeft tot doel de stem te vertolken van de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en het bevorderen van de interactie tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst. KNAW
 • Architecten ontpoppen zich steeds vaker als risicodragend ‘lead-architect’ of bouwmeester en nemen daarmee de plaats van de hoofdaannemer in. Uit een afstudeeronderzoek van Harm Korfker aan de Hogeschool van _Amsterdam blijkt dat al 38 procent van de middelgrote architectenbureaus bouw_meester of ‘lead architect’ is bij Design & Build projecten. Deze bureaus, met 10 tot 25 fte’s, verwachten dat ze in de toekomst deze rol vaker gaan aannemen. BNA-directeur Fred Schoorl: ‘We zien sommige aannemers de beweging naar Design & Build maken, maar ook steeds meer architecten die meer risico nemen. Vooral bij kleinschaliger Design & Build projecten. Deze kleinschaligheid was de afgelopen jaren sowieso een trend in de markt’. Om de verbinding tussen ontwerpen en bouwen te optimaliseren werken ‘bouwende architecten’ regelmatiger en intensiever in ketensamenwerking met BIM (Bouw Informatie Model) dan bureaus die dat niet doen.  BNA , Cobouw
 •  Platform BK vindt het belangrijk dat het debat rondom de bezoldiging van kunstenaars levend wordt gehouden en ook vanuit het veld wordt gevoerd. Daarom organiseert  het platform op 9 februari een publiek debat in Utrecht. Er wordt die avond een gesprek aangegaan met een  aantal mensen uit het kunstveld. De bedoeling is te kijken naar hoe een eventuele regeling of richtlijn eruit zou kunnen zien, en daarbij een aantal vragen en zorgen te inventariseren. Platform BK
 •  Donaties, bruiklenen en schenkingen: musea doen steeds vaker een beroep op particulieren. Het is een logisch uitvloeisel van de almaar strengere eisen aan hun ondernemerschap. Maar het leidt ook tot wrijvingen. NRC, inlog vereist , NRC, inlog vereist
 •  Kan het Zaans Museum opnieuw stunten met de aankoop van een Monet? Op 3 februari veilt Sotheby’s in Londen het olieverfschilderij Molen het Oosterkattegat (1871) van Claude Monet (1840-1926). Museumdirecteur Jan Hovers kon oktober jongstleden al trots Monets De Voorzaan en de Westerhem aan de muur hangen, verworven voor 1,1 miljoen euro, de duurste aankoop ooit. De Vereniging Rembrandt maakte de aankoop mogelijk, gesteund door lokale fondsen. De financi‘le queeste kostte toen veel tijd. Nu is spoed geboden. De Volkskrant
 •  Eindelijk heeft Nederland een volwaardig designmuseum. Cube in Kerkrade. Waarom ook niet? Designing the World is geslaagd als expositie, maar ook als missionstatement van Cube. De Volkskrant
 •  Het Rijksmuseum, Van Goghmuseum en Boijmans van Beuningen gingen Het Markiezenhof in Bergen op Zoom al voor. Een digitale rondleiding door het museum alsof je er zelf binnen rondloopt. Dat kan nu  via het Google Art Project. Het Markiezenhof is tot nu toe de enige Brabantse culturele instelling die op deze manier op het web te vinden is. BN – De Stem
 •  Hoe is het eigenlijk met de diversiteit in de Nederlandse filmwereld gesteld? De Volkskrant
 •  De verkoop en verhuur van films op dvd en blu-ray neemt de laatste jaren steeds af. Terwijl de laatste videotheek in Rotterdam nog winst maakt, sloten de afgelopen tien jaar zo’n 1.100 zaken hun deuren – 90% van alle winkels. Mediawinkels nemen ook drastisch in aantallen af. Cultuurindex
 • Terwijl nieuwe generaties opgroeien met video on demand-diensten als Netflix en het illegale Popcorntime, houdt de Tilburgse Cinematheek nog altijd stand. Portret van een 30 jaren tellend familiebedrijf van filmfanaten. Videotheek Movies and More in Bergen op Zoom sluit. Brabants DagbladBN – De Stem
 • Bijna veertig procent van de Nederlandse huishoudens maakt gebruik van uitgesteld tv-kijken via vod-diensten. Dit blijkt uit cijfers van een marktonderzoek van Multiscope onder 6.500 Nederlanders. Entertainment Business
 •  De Vereniging van Letterkundigen (VvL) organiseert op vrijdag 5 februari een bijeenkomst over leenrecht, tijdens welke Stichting Leenrecht uitleg zal geven over een onderzoek dat zij gedaan heeft naar de oorzaken van de dalende leenrechtvergoedingen.  Voor schrijvers en vertalers van alle genres is de sluiting van bibliotheken voelbaar: er zijn gewoon minder boeken uit te lenen. Voor kinder- en jeugdboekenschrijvers heeft daarnaast het onderbrengen van collecties van reguliere bibliotheken bij schoolbibliotheken grote invloed. Scholen zijn vrijgesteld van het betalen van leenrecht. Bibliotheekblad
 • De Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) meldt dat hij zich herkent in de analyses dat een zelfstandige winkel de redding van een winkelstraat kan zijn. De meeste boekwinkels in Nederland behoren tot deze categorie. Door veel aandacht te geven aan opleidingsprogramma’s en te investeren in aanvullende digitale dienstverlening blijken boekwinkels een nauwe binding met de klanten te behouden. De KBb ziet dan ook met vertrouwen 2016, Het Jaar van het Boek, tegemoet. Literatuurplein
 • De export van Nederlandse popmuziek kan op termijn een miljard opleveren, denkt Buma Cultuur-directeur Frank Helmink. De exportwaarde is voor het tiende opeenvolgende jaar  gestegen; over 2014 met 17,5 procent ten opzichte 2013. Nederlandse dj’s brengen het meeste binnen van de in totaal 186,6 miljoen euro.  BUMA Cultuur ,  Buma/stemra, Cultuurindex
 • Nederlandse popmusici zijn meestal hoogopgeleide mannen (80%), die naast hun muziek andere inkomsten nodig hebben om rond te komen. De afgelopen jaren zijn ze meer uren gaan werken maar krijgen daar minder voor betaald.  Ruim de helft van de Nederlandse professionele popmusici verdiende in 2014 slechts  €9.000 bruto of minder met muziek,  terwijl het aantal gewerkte uren met 11% is toegenomen Dat blijkt uit het onderzoek ‘Pop, wat levert het op 2015’ in opdracht van de vakbonden FNV KIEM en Ntb en rechtenorganisaties NORMA en Sena Performers. FNV Kiem
 • Hoe is het gesteld met het aantal vrouwen aan de top van de  Nederlandse muziekindustrie? Noisey
 • Mojo Concerts start binnenkort met het managen van veelbelovende Nederlandse artiesten. Dat zegt mede-directeur Rob Trommelen na afloop van zijn keynote tijdens het showcase festival Eurosonic Noorderslag in Groningen. ‘Het gaat om artiesten die potentie hebben over de grens. We hebben een groot internationaal netwerk en kunnen artiesten daar mee helpen.’ The Post Online
 •  Eurosonic Noorderslag is afgelopen, het showcasefestival waar Nederlandse en Europese acts zich presenteren voor de muziekindustrie.  Welke namen gaan we op festivalaffiches terugzien, welke bands gaan de poppodia  platspelen?  Kortom wat hebben een aantal acts concreet overgehouden aan Eurosonic Noorderslag? 3voor12.vpro.nl
 • Hiphopcollectief New Wave heeft de Popprijs 2015 gewonnen. New Wave nam de meest prestigieuze prijs voor Nederlandse popmuziek, bestaande uit een geldbedrag van 10.000 euro en een beeld van Theo Mackaay, op zaterdag 16 januari 2016 tijdens Noorderslag in ontvangst. Het was de hoogste tijd voor een controversi‘le Popprijs, volgens Robert van Gijssel van de Volkskrant.  De opwinding over de toekenning van de Popprijs aan hiphopcollectief New Wave, of liever gezegd: de toekenning van de Popprijs aan de ‘kinderhit’ Drank & Drugs van Ronnie Flex en Lil’ Kleine, siddert al dagen door het popmeningenmoeras. BUMA CultuurDe Volkskrant
 • Number8 heeft de Buma Music meets Tech Award en daarmee een geldprijs van 5000 euro gewonnen. Gigstarter won de Buma Music meets Tech Public’s Choice Award. Uit handen van juryvoorzitter Ralph Simon ontvingen zij deze prijzen tijdens het mede door Buma georganiseerde Eurosonic Noorderslag in Groningen. BUMA CUltuur
 • Nederlandse poppodia en festivals verwachten dit jaar meer en kwalitatief beter programma en een toename van publiek, ondanks opnieuw minder investeringen en ondersteuning vanuit overheden en fondsen. Dat blijkt uit de tweede editie van de halfjaarlijkse Conjunctuurenqute Poppodia en -Festivals. De Conjunctuurenqute werd uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en tijdens Eurosonic Noorderslag gepresenteerd. VNPF
 • Tijdens Eurosonic Noorderslag zijn de IJzeren Podiumdieren 2015 uitgereikt in de categorie‘n ‘beste directeur’, ‘beste programmeur’, ‘beste podium’, ‘beste festival’ en ‘beste marketeer’. Uitgeroepen tot beste festival van 2015 is Down The Rabbit Hole. VNPF
 • De popfestivals schieten nog steeds als paddestoelen uit de grond, maar gaat dat niet ten koste van het aantal bands dat voor de clubs overblijft? Programmeurs Ron Euser van festivals Lowlands en Motel Moza•que, maar ook van clubboekingen, en Robert Meijerink (Eurosonic, Doornroosje) vertellen over deze concurrentiestrijd, die tegenwoordig het hele jaar duurt. 3voor12.vpro.nl
 • Vroeger ging het allemaal om albums, maar tegenwoordig kun je ook met alleen maar singles heel succesvol zijn. Bovendien is er heel veel online data beschikbaar over muziek: van streamingdiensten, van YouTube. Maar wat kun je daarmee als platenmaatschappij? Fulco Polderman (Sony Music) en Christiaan Nijburg (V2 Records) houden zich bezig met de vraag: Hoe scoor je een hit in het digitale tijdperk? 3voor12.vpro.nl
 • Een gesprek met Peter Schmidt over de nieuwe European Border Breakers Charts. In deze lijst vind je alle nieuwe Europese muziek die op dit moment internationaal aanslaat of op het punt staat om door te breken. 3voor12.vpro.nl
 • Terugblik op de 30 e editie van Eurosonic Noorderslag. BUMACultuur
 • De omzet van de Nederlandse muziek industrie is in 2015 flink gestegen. Dat maakt NVPI vandaag bekend. NVPI schat de stijging in op meer dan 10%. NVPI meldt dat de omzet uit fysieke producten het afgelopen jaar voor het eerst sinds jaren niet is gedaald. In de digitale markt ziet NVPI de omzet uit downloads aanzienlijk verder dalen, met ruim 20%. De omzet uit streaming diensten stijgt met tenminste 33%. Daarmee passeert de digitale markt de fysieke: fysiek is 48%, digitaal 52%. De Volkskrant ,  NVPI
 • Intents Festival is uitgeroepen tot beste festival van Nederland. Dat is bekendgemaakt bij de uitreiking van de Festivalchart Award. Het driedaagse dancefestival wordt georganiseerd in Oisterwijk. Omroep Brabant
 • Op Eurosonic werd het onderwerp ook besproken: ticketing. Live spelen wordt voor artiesten een steeds belangrijker inkomstenbron, en de hype rond grote artiesten als Adele en Coldplay lijkt alleen maar groter te worden. Resultaat: tweedehands tickets tegen woekerprijzen op internet. Her en der wordt ge‘xperimenteerd met tickets op naam: bij shows van Kraftwerk was het volgens promotor Double Vee een groot succes, Engels megafestival Glastonbury werkt al jaren zo. Tijd dit idee breder in te voeren? 3voor12.vpro.nl
 • Joop van den Ende, oprichter en minderheidsaandeelhouder musicalbedrijf Stage Entertainment, zei vorige week dat 200 tot 250 banen zullen vervallen. Dat blijken er nu 300 tot 350 te zijn. Bij Stage Entertainment werken wereldwijd 3000 mensen. In Nederland zullen ongeveer twintig banen verdwijnen, zegt een woordvoerder in een toelichting. Dat gaat om banen bij alle onderdelen in Nederland, inclusief de holding. De Volkskrant
 • Anneke van der Linden is aangesteld als de nieuwe programmeur voor De NWE Vorst en de Studiozaal van Theaters Tilburg. De nieuwe programmeur heeft als opdracht om de profielen van beide theaters te versterken. Zij zal op beide locaties een afgewogen programma samenstellen dat de stad voorziet van een zo hoogwaardig en breed mogelijk aanbod van theater, dans en andere podiumkunsten. Anneke van der Linden is ook programmeur van de Verkadefabriek in ‘s-Hertogenbosch. De aanstelling van Van der Linden past in de samenwerking die de NWE Vorst is aangegaan met andere instituties, waaronder dus ook Theaters Tilburg. Brabants Dagblad
 • Poppentheater MUZIPO uit Breda heeft voor 2016 en 2017 een landelijke subsidie gekregen van 10.000 euro van het Fonds Podium Kunsten. Het bedrag komt uit de ‘skip’-gelden, een bijdrage voor kleinschalige en incidentele programmering. Het geld is bedoeld voor een twintigtal internationale gastoptredens die MUZIPO boekt. Het gaat daarbij om voorstellingen die een soort mengvorm zijn tussen theater en poppenspel. BN – De StemFonds Podiumkunsten

cultuurmarketing

 • Ken je klant: het belang van CRM voor de culturele sector, volgens expert Pieter de Rooij. Cultuurmarketing
 • Op donderdag 31 maart vindt de eerste bijeenkomst van de Leergang Get Connected: CRM in de culturele sector plaats. In dit artikel blikken we kort terug op de editie van 2015. Tijdens de eerste bijeenkomst liet Pieter de Rooij, docent aan de NHTV en cursusleider, de deelnemers kennismaken met CRM. Bij veel culturele organisaties blijkt er een behoefte zijn aan inzicht in het gedrag van hun bezoekers. Dit gedrag blijkt helaas vaak nogal onvoorspelbaar te zijn. Cultuurmarketing
 • Met ruim 58.000 likes op Facebook is het Nationale Ballet een van de grootste Nederlandse theatergezelschappen op Facebook. Opvallend is de contentstrategie van het ballet, die volledig is gebaseerd op storytelling. Hiemke van den Boer en Harm-Jan Keizer zijn samen verantwoordelijk voor de online marketing van het Nationale Ballet, dat onderdeel is van Nationale Opera & Ballet. In die organisatie worden opera en ballet op internationaal niveau samengebracht. Tijdens de inspiratiemiddag ‘Strategisch scoren met Facebook’ op 29 januari 2015 vertelden Van den Boer en Keizer over de online strategie die ze voor het Nationale Ballet volgen. Cultuurmarketing
 • Met meer dan 100.000 bezoekers, in de ruim 50 deelnemende theaters, mag de eerste editie van het BankGiro Loterij Theaterweekend een doorslaand succes genoemd worden. Cultuurfonds

financiering

 • Hoe kunnen kunstenaars zich verhouden tot stedelijke en sociale processen? Maatschappelijke systemen die niet meer werken moeten herontworpen worden en dat kan, volgens social designer en intendant, Tabo Goudswaard, juist goed in samenwerking met kunstenaars. Kunstenaars lossen problemen niet op, maar maken ze juist groter waardoor ze op een andere manier te benaderen zijn. Het is belangrijk dat kunstenaars door maatschappelijke partijen betrokken worden bij de aanpak van vraagstukken, zonder dat hun manier van werken direct kwantificeerbaar moet zijn. Cultuurfonds The Art of Impact geeft kunstenaars en designers de mogelijkheid om dit te laten zien en te ontwikkelen. Hoe ze dit doen? Tabo Goudswaard legt het uit. Stedenintransitie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt 26 ontwerpers, makers en collectieven bij hun presentatie tijdens de Salone del Mobile in Milaan. Gedurende deze internationale beurs voor meubel- en productontwerp van 12 april tot en met 17 april 2016 presenteren zij hun nieuwste objecten en producten. In oktober 2015 schreef het Stimuleringsfonds de Open Oproep Salone del Mobile 2016 uit voor Nederlandse presentaties tijdens Salone del Mobile in Milaan. De vraag om voorstellen in te dienen voor de presentatie van werk gedurende deze beurs leverde 88 voorstellen op. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie kent een verkorte procedure voor makers die zijn uitgenodigd door een buitenlandse culturele instelling of organisatie voor een presentatie in het buitenland die op korte termijn plaatsvindt. Dit kan deelname zijn aan een tentoonstelling, manifestatie, individuele presentatie, workshop, lezing of deelname aan een congres als spreker. De aanvrager kan hiervoor een voucher aanvragen. Deze procedure is een aanvulling op bestaande subsidieregelingen van het fonds, en is gedurende het jaar doorlopend aan te vragen. Vanaf 22 januari kan men een aanvraag indienen via de online aanvraagomgeving. Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie
 • Op 23 januari vindt in EYE in Amsterdam de offici‘le premire plaats van de vijfde reeks en honderdste aflevering van ‘Hollandse Meesters in de 21e eeuw’. ‘Hollandse Meesters in de 21e eeuw’ is een samenwerkingsproject van regionale omroepen en beeldende kunstinstellingen. Sinds de eerste reeks van twintig films in 2011 is het uitgegroeid tot een omvangrijk project waarin een generatie belangrijke kunstenaars wordt vastgelegd. De reeks wordt geproduceerd door Interakt en mogelijk gemaakt door het Mediafonds en het Mondriaan Fonds. Mondriaanfonds directeur Birgit Donker blogt over de reeks. Mondriaanfonds
 • Op 19 januari werd het nieuwe kunstplatform See All This gelanceerd: een magazine en een website die laten zien wat er op het gebied van kunst te doen is in Nederland. Tot nu toe werken zeventien musea samen aan dit platform. Hun programma’s worden op de website gebundeld, bezoekers kunnen er toegangskaarten bestellen en na afloop hun mening over een tentoonstelling of event achterlaten. See All This wil een enthousiaste gids en ontmoetingsplek voor kunstliefhebbers zijn. Het Mondriaan Fonds droeg bij aan de ontwikkeling van het online platform met een Bijdrage Samenwerking Musea. Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis is ‘founding partner’.  See All This is met een oplage van twintigduizend meteen het grootste  kunsttijdschrift van Nederland. Mondriaanfonds, Het Parool
 • Het Mondriaan Fonds heeft de maximale hoogte van de bijdrage voor deelname aan internationale kunstbeurzen verhoogd. Galeries die kunstenaars uit Nederland tonen kunnen nu maximaal 4.500 euro in plaats van 3.500 euro ontvangen als tegemoetkoming voor de standhuur. Hiermee speelt het fonds in op een vraag uit het veld, die voortkomt uit de stijgende kosten voor de beurzen. Het doel van de Bijdrage Kunstbeurzen is bij te dragen aan de internationale positie van hedendaagse kunst uit Nederland.  Mondriaanfonds
 • Van 27 januari t/m 7 januari vindt het International Film Festival Rotterdam 2016 plaats. Tijdens het festival gaan twee films in premire die een bijdrage van het Mondriaan Fonds hebben ontvangen. History’s Future, het speelfilmdebuut van kunstenaar en filmmaker Fiona Tan, werd mede mogelijk gemaakt door De Verbeelding. Kaweh Modiri realiseerde met behulp van een startstipendium en een Projectinvestering Kunstenaar de film Bodkin Ras. Mondriaanfonds
 • In december hebben 6 beeldend kunstenaars een Werkbijdrage Jong Talent (WJT) toegekend gekregen. De Werkbijdrage Jong Talent is bedoeld voor veelbelovende beeldend kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding. Met deze bijdrage wil het Mondriaan Fonds artistieke ontwikkeling en cultureel ondernemerschap van beginnende kunstenaars stimuleren. De bijdrage kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. 23 beeldend kunstenaars ontvingen onlangs een Werkbijdrage Bewezen Talent (WBT), een bijdrage bedoeld voor kunstenaars die minstens zes jaar een beroepspraktijk hebben. Doel is het stimuleren van het oeuvre, cultureel ondernemerschap en zichtbaarheid.   Mondriaanfonds,  Mondriaanfonds
 • De Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen is bestemd voor programma’s van musea en overige erfgoedinstellingen die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en cultureel erfgoed en/of hun inhoudelijk profiel aanscherpen. Een bijdrage kan worden aangevraagd voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten die zich richten op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. De bijdrage kan ook worden aangevraagd voor een (her)inrichting van een permanente expositie of voor de ontwikkeling van visie en concepten voor bovengenoemde programma’s, in de vorm van een haalbaarheidsonderzoek. De eerstvolgende deadline voor deze regeling van het Mondriaanfonds is 4 maart. Mondriaanfonds
 • De subsidiewijzer op de site van het Nederlands Filmfonds helpt te bepalen welke subsidie voor een bepaald filmproject  geschikt is. Filmfonds
 • Voor KORT!, het jaarlijkse project voor de korte film, zijn 10 filmplannen geselecteerd. Een gezamenlijke commissie van het Nederlands Filmfonds, het Mediafonds en de NTR koos tien korte fictiefilms, met een lengte van 5 tot 10 minuten. De films beleven tijdens het Nederlands Film Festival 2016 hun bioscooppremire en worden door de NTR uitgezonden. Bij de selectie speelde de filmische potentie van de scenario’s een belangrijke rol. Naast de inhoud heeft ook de professionele achtergrond van producent en makers meegewogen bij de selectie. Filmfonds
 • Een aantal films die mede tot stand gekomen zijn  met een bijdrage van het Nederlands Filmfonds worden vertoond tijdens het International Film Festival Rotterdam. Filmfonds
 • Het budget van de eenmalige Start©-regeling van het Mediafonds is uitgeput. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Binnen deze regeling kon op elk moment op individuele basis tot € 10.000,- ontwikkelingsgeld worden aangevraagd voor nieuwe, onderscheidende en originele fictieprojecten van artistiek hoogwaardige kwaliteit. Mediafonds
 • De Prix des Phares du Nord is dit jaar toegekend aan Isabelle Rosselin voor Villa avec piscine, haar vertaling in het Frans van de roman Zomerhuis met zwembad van Herman Koch. De Prix des Phares du Nord is een tweejaarlijkse prijs voor de beste Franse vertaling van een belangrijk Nederlandstalig werk. De prijs is ingesteld door het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren. Letterenfonds
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Om haar slagkracht te vergroten werkt het Fonds samen met overheden, (particuliere) fondsen, private partners en kennisinstellingen. In het Huishoudelijk Reglement is onder andere vastgelegd hoe subsidieaanvragen van instellingen en natuurlijke personen, en van gemeenten en provincies worden beoordeeld. Staatscourant
 • Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen subsidie aanvragen voor de subsidieregeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO van het Fonds voor Cultuurparticipatie.  Met het subsidiegeld kunnen zij cultuuronderwijs een structurele plek in het curriculum geven. De regeling maakt onderdeel uit van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. De middelen kunnen worden ingezet voor visieontwikkeling van besturen, het operationaliseren van deze visie in schoolwerkplannen en het professionaliseren van schoolleiders en leerkrachten. Eerstkomende deadline is 1 maart. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Gezocht: nieuwe groep cultuurmanagers om deel te nemen aan Tandem Community & Participation. Het Fonds voor Cultuurparticipatie is partner in dit programma dat richt zich op cultuurmanagers uit Nederland, Duitsland, Belgi‘ en het Verenigd Koninkrijk die werkzaam zijn in het veld van community arts, amateurkunst en cultuureducatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Vorig jaar zijn er 431 aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van herbestemming ingediend en 40 voor wind- en waterdichtmaatregelen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verwerkt op dit moment de in 2015 ontvangen subsidieverzoeken. Cultureel erfgoed
 • Eurimages is het coproductiefonds van de Raad van Europa, werd in 1988 opgericht en bestaat uit 36 lidstaten. Het zet zich in voor coproductie, distributie en vertoning van de Europese film. De Raad komt vier keer per jaar bijeen en heeft inmiddels meer dan 1200 lange speelfilm- en documentaire coproducties gesteund. Het Filmfonds vertegenwoordigt Nederland in Eurimages.
 • Eurimages heeft per 2016 nieuwe regels opgesteld. Filmfonds
 • European Film Promotion (EFP) selecteerde zes nieuwe Europese films die aantrekkelijk kunnen zijn voor de Amerikaanse markt. De films worden vertoond tijdens het Sundance Film Festival (21 t/m 31 januari 2016), het grootste Amerikaanse filmfestival voor de onafhankelijke film. In totaal is 25.000 euro uitgetrokken door EFP om de verkoop van Europese film te bevorderen en het netwerk te versterken in Noord-Amerika. Film Sales Support (FSS) ontvangt steun uit het Creative Europe – MEDIA programma. Mediadesk Nederland
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in 2015 voor een recordbedrag van €16,5 miljoen aan fondsen geworven (in 2014 €9,6 miljoen). Het geld is door particulieren, bedrijven en (familie)stichtingen aan het Cultuurfonds toevertrouwd via schenkingen en nalatenschappen. Het Cultuurfonds beheert daarmee momenteel bijna 400 CultuurFondsen op Naam voor cultuur, natuur en wetenschap. Steeds meer mensen weten de weg naar het Cultuurfonds te vinden voor de invulling van hun geefwensen.  Cultuurfonds
 • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de vergadering over het vierde kwartaal van 2015 totaal €177.650 toegekend aan 57 culturele en groene projecten.  Het toegekende bedrag is als volgt opgebouwd. Een bedrag van € 121.225 is geput uit het activiteitenbudget van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant. Een bedrag van € 28.325 is toegekend uit het Kunstbalie Fonds Amateurkunst. Het bestuur heeft ook besluiten genomen over de toekenningen uit het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant. In totaal is er een bedrag gevoteerd van €26.600. Het Buurtcultuurfonds Noord-Brabant is een fonds op naam van de provincie Noord-Brabant voor projecten die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Uit het Buurtnatuur-, Buurtwaterfonds van de provincie is een bedrag van €1500 uitgekeerd. Dit fonds steunt water- en groenprojecten in de buurt die samen met bewoners worden gerealiseerd. Cultuurfonds
 • Het Buurtfonds Noord-Brabant is een subsidieregeling van de Provincie Noord-Brabant, uitgevoerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze regeling biedt nieuwe mogelijkheden met betrekking tot het herbestemmen van vrijkomende kerken in Noord-Brabant.  Daarnaast is de regeling er voor het ondersteunen van buurtcultuur-, buurtnatuur- en buurtwaterprojecten. PON
 • Makers, culturele instellingen, overheden of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de innovatie van de culturele sector, kunnen een beroep doen op de impulsgelden. De impulsgelden zijn voor de periode 2013-2016 beschikbaar gesteld door de Provinciale Staten van Noord-Brabant en zijn bestemd voor innovatie en versterking van de infrastructuur van de professionele kunsten. De uitvoering van het programma ligt bij bkkc. Op 10 december 2015 vond er wederom een bijeenkomst van de ABC-commissie plaats. Deze commissie neemt het definitieve besluit over de toekenning van een bijdrage uit de impulsgelden. Een aanvraag komt alleen bij de commissie terecht wanneer een externe jury eerder in het impulsgeldentraject een positief juryadvies heeft gegeven. 4 projecten werden gehonoreerd. bkkc
 • Het Fonds Sluyterman van Loo voor ouderenprojecten heeft het beleid gewijzigd. De komende jaren gaat de aandacht uit naar projecten op het gebied van cultuur, ontmoeting, recreatie & sport en deskundigheidsbevordering. De keuze voor deze vier aandachtsgebieden brengt met zich mee, dat ook voorwaarden om voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen zijn aangepast. Ten slotte is de aanvraagprocedure vereenvoudigd. Fonds Sluyterman van Loo
 • Schrijver Marcel van Driel schrijft op zijn blog dat hij spijt heeft van mijn crowdfundingactie. ‘  Want de voorbereiding van de crowdfunding kostte me drie maanden en de uitvoering ervan ook. Zes maanden die ik ook had kunnen gebruiken om te schrijven. In essentie leverde het mij dus alles op, behalve tijd.’  Zijn crowdfunding was succesvol, maar toen sloeg een writersblock toe. Het boek is er nog niet.  Stoerboek

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Rotterdam is de stad van de toekomst, volgens architecten. Dezeen
 • De belangrijkste vraag voor elke stad is, volgens de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan ‘Wat voor (stedelijke) samenleving willen wij zijn en hoe gaan wij met elkaar om? Een fundamentele vraag in de context van een onbekende steeds sneller veranderende toekomst. een vraag ook, die tot nu toe in het discours over de steden soms wordt vermeden. Het is immers comfortabeler om het te hebben over techniek en succes; over circulariteit en smart cities bijvoorbeeld.’ De bundel Filosofen agenderen de stad, is samengesteld en uitgegeven door ruimtevolk. De Architect
 • Worden professionele ruimtelijke ordenaars overbodig nu blijkt dat burgers ook heel goed zelf ruimtelijk kunnen plannen? Beitske Boonstra meent van niet, maar is er behoefte aan een ruimtelijke planning die zich richt op de kunst van het cre‘ren van consistentie. Archined
 • Tijdens het 3e RUIMTEVOLK College ‘Transities toen en nu’ benadrukken Auke van der Woud en Jan Rotmans dat het algemeen belang van nu en straks een visionaire overheid vraagt. ruimtevolk
 • De vormgever Wim Crouwel werd gewaardeerd, verguisd (en nu weer geherwaardeerd) om de strenge principes die hij hanteert. In haar monografie morrelt Frederike Huygen aan dat beeld. Kijk goed: hij werkte veel expressiever, veel po‘tischer dan hij zelf zei. De Volkskrant
 • Welke ethische kwesties spelen er in de wereld van big data, en welke lessen kunnen designers daaruit trekken? BNO
 • Na een aantal edities zonder creatief directeur moest het roer om bij Amsterdam Fashion Week. Met nieuw creatief directeur Iris Ruisch kwam er een nieuwe visie en strategie, die de modeprofessionals weer naar de shows trekt en van de modeweek weer een breed platform maakt. Mercedes-Benz Fashion Week Amsterdam trapte het catwalkprogramma af met twee bijzondere openingsshows: een ode aan ‘Dutch Heritage’ en een overzicht van ‘Couture & Crafts’. Fashion United

beeldende kunst 

 • De wijze waarop particulieren en instellingen sinds het uitbreken van de economische crisis panden antikraken voor kunstzinnige initiatieven, lijkt een win-winsituatie. Tegen bodemprijzen krijgen zij de beschikking over een veelal centraal gelegen ruimte, terwijl de beheerder door middel van een minimale huurprijs de vaste lasten gedekt krijgt en de gemeente de verloedering van het straatbeeld heeft afgewend. Maar hoe gunstig is deze overeenkomst werkelijk voor de kunstsector? Wat zijn de mogelijkheden en wat de belemmeringen? En wat voor tentoonstellingen levert het op? Nu de economie en daarmee de huizenmarkt weer lijkt aan te trekken, is de tijd rijp voor een eerste reflectie. tubelight
 • De expositie Body matter in het Eindhovense MU toont het werk van 10 kunstenaars die onze idee‘n over het lichaam verder brengen. Ze doen, aldus MU,  onderzoek naar de materialiteit en stimulatie ervan, kwantificeren het met behulp van technologie, integreren het met lichaamsvreemde materie en simuleren, tenslotte, de vergankelijkheid ervan. Domeniek Ruyters  herkent een natuurlijke affiniteit tussen kunstenaars en wetenschappers, vrijdenkers onder elkaar, maar hem valt bij zijn rondgang vooral op hoe sceptisch de kunstenaars zijn over de door de wetenschap (en MU) verspreide vooruitgangsideologie. Het ene na het andere werk wijst niet op de voordelen van technologische vooruitgang maar juist op de gevaren ervan. Op 22 en 23 januari is er een debat over de vele vragen die tentoonstelling oproept.  MU.nl, Metropolis M
 • Drawing Centre Diepenheim heeft het initiatief genomen om het hedendaagse tekenen onder de aandacht te brengen. In de periode van februari t/m juni 2016 presenteren 20 kunstenaarsinitiatieven in Nederland tentoonstellingen waarin het tekenen centraal staat. Op 16 en 17 april 2016 zal in Diepenheim Drawing Front Weekend plaatsvinden, een tekeningenmanifestatie voor liefhebbers van hedendaagse tekenkunst. PARK,  Tilburg, Willem II Fabriek, ‘s-Hertogenbosch, en De Fabriek,  Eindhoven, zijn de Brabantse deelnemers.  Museumtijdschrif
 • De achtste editie van De Donkere Kamer Rotterdam vindt op woensdag 10 februari plaats. In De Donkere Kamer Rotterdam staat de fotografie van nu centraal. De avond bestaat uit korte interviews en presentaties, actuele discussies over fotografie en aandacht voor interessante evenementen en tentoonstellingen . Tijdens deze editie wordt er wordt er een eerbetoon gebracht aan fotograaf Toon Michiels, die onlangs is overleden. Op 23 januari opent er in het Nederlands Fotomuseum de tentoonstelling Toon Michiels | American Neon Signs by Day & Night. PhotoQ , Nederlands Fotomuseum

film

 • Tijdens de 45ste editie van International Film Festival Rotterdam worden 9 prijzen uitgereikt tijdens een vernieuwde Awards Ceremony. Tevens heeft de organisatie nieuwe prijzen bedacht, waaronder de Bright Future Award. Entertainment Business
 • Cheryl Boone Isaacs, de president van de organisatie achter de Oscars, heeft na felle kritiek beloofd ’s werelds belangrijkste filmprijzen etnisch diverser te maken. Isaacs, die de Academy of Motion Picture Arts and Sciences leidt, besloot hiertoe omdat zwarte acteurs de Oscar-uitreiking dreigen te boycotten. Alle twintig genomineerden voor de filmprijzen zijn blank. De Volkskrant

letteren

 •  Het literaire festival Winternachten begon met een prijsuitreiking en ook de afsluitende middag staat in het teken van literaire prijzen. De Jan Campert-prijzen van de gemeente Den Haag werden uitgereikt aan Anna Woltz, Ilja Leonard Pfeijffer, Saskia de Coster en Adriaan van Dis. Ook de stand van de literatuur werd besproken op het Schrijversfeest. tzum.info
 • Op donderdag 28 januari 2016 luidt Gedichtendag de Po‘zieweek in, hŽt feest van de po‘zie in Vlaanderen en Nederland. Tot en met woensdag 3 februari zijn de straten, bibliotheken, boekhandels, culturele centra, en ook scholen gevuld met gedichten. Het geschenk, Neem en lees, is dit jaar geschreven door Stefan Hertmans. Literair Nederland, Literair Nederland
 • De shortlist voor de Hans Christian Andersen Award 2016 telt in totaal tien genomineerden: vijf auteurs en vijf illustratoren. Niet minder dan twee van hen zijn Nederlanders: auteur Ted van Lieshout en illustratrice Marit Tšrnqvist. Voor Van Lieshout is het al de tweede nominatie. Ook in 2014 haalde hij de shortlist. Literatuurplein
 • Jamal Ouariachi wint met Een honger de BNG Bank Literatuurprijs van 2015 en daarmee 15.000 euro en een sculptuur. Daarmee laat hij genomineerden Elfie Tromp (Underdog) en Henk van Straten (Bidden en vallen) achter zich. BNG Bank , Literatuurplein

muziek

 • Het Storioni festival vindt dit jaar voor de 9 keer plaats en deze editie is gebaseerd op het jaar van Jeroen Bosch 2016. Zo is er ruimschoots aandacht voor het op de Tuin der Lusten ge•nspireerde thema, Dromen & Demonen. Het thema levert een aantal bijzondere werken op in het programma, waaronder de vierdelige festivalproductie Hemelse Hel van de jonge componisten en performers Aart Strootman en Marco Mlynek. Speciaal voor dit nieuwe werk bouwden Mlynek en Strootman een spectaculaire draailier en harpluit na uit het drieluik van Jeroen Bosch. De Telegraaf
 • Vrijdag 22 januari is de zevende Cultuurnacht Breda met 55 locaties waar allerlei culturele instellingen, kunstenaars en artiesten aan deelnemen. De muzikale aanraders van 3voor12  op een rij, van voor de hand liggende deelnemers als Mezz, Electron en ChassŽ tot PJ van Aalst Exclusieve Tapijten (Breda Barst) en Pier 15 (De Mus). 3voor12.vpro.nl
 • Er moet een Walk of Fame komen voor beroemde Bredase dj’s. Dat is de droom van oud-Bredanaar Martijn Frank Dirks. Hij wil de Walk of Fame voor elkaar krijgen onder de naam ‘De Nieuwe Heren van Breda’. Dirks heeft een interactieve wandeling door Breda ontwikkeld met hotspots uit de geschiedenis van de Bredase dancemuziek. De wandeling voert onder meer langs cafŽ Janssen aan de Vismarktstraat, waar de wereldberoemde DJ Hardwell ooit begon.
 • Verder wil Dirks een monument voor de dancemuziek in park Valkenberg. Het is de bedoeling dat Breda een bedevaartsoord wordt voor liefhebbers van dancemuziek. De gemeente Breda heeft enthousiast gereageerd op de plannen. Omroep Brabant

theater en dans

 •  Binnentreden in een schilderij. Dance Company Nanine Linning maakt van haar productie Hieronymus B. een levend kunstwerk waarin dansers en publiek met elkaar het podium delen. In februari 2016 beleeft de voorstelling in ‘s-Hertogenbosch zijn Nederlandse premire als onderdeel van het Jheronimus Boschjaar. Het project kwam tot stand in samenwerking met de Stichting Jheronimus Bosch 500 in ‘s-Hertogenbosch. Brabant Cultureel
 • Ronald Wintjens volgt op 1 juni Peggy Olislaegers op als directeur van de Nederlandse Dansdagen in Maastricht. Hij krijgt samen met zakelijk leider Jantien Plooij de leiding. Olislaegers wil zich na zes festivaledities gaan richten op haar internationale carrire als artistiek adviseur en dansdramaturg. Sinds haar aantreden in maart 2010 heeft Olislaegers een groeiend publiek voor het Maastrichtse dansfestival gevonden. Ze  blijft als artistic associate bij de Dansdagen Europese projecten opzetten en leiden. Dans magazine
 • De documentaire Jonge dansers, 10 jaar later van Dirk Jan Roeleven vertelt over hoe het de jonge dansers is vergaan na hun deelname aan De avond van de jonge danser in 2005. Welke keuzes hebben talentvolle jonge mensen gemaakt en vooralÉ hoe voelen ze zich erbij? Uitzending 28 januari om 23.00 uur bij de NPO2. Dans magazine

 kunst in de openbare ruimte

 • De cijfers van de politie geven aan dat bronsdiefstal anno 2015 nog steeds een actueel probleem is. Diefstal van kunst in de openbare ruimte is geen nieuw verschijnsel, maar de laatste jaren is wel een duidelijke piek te zien in het aantal incidenten. De economische crisis in combinatie met gestegen koperprijzen lijkt de belangrijkste oorzaak van die toename. De Handreiking Diefstal bronzen buitenbeelden van de  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft aan welke maatregelen nodig zijn. Cultureel Erfgoed
 • Zeven iconische wederopbouwgebouwen in Rotterdam krijgen letterlijk smoel. Samen vormen zij een verlichte stadsexpositie die vanaf 20 maart t/m 31 juli in de binnenstad is te zien. Voor het zogeheten project Head Lights ontwierp Pro Arts Design de kunstwerken in de vorm van gezichten die met laserprojecties en animaties op de gevels tot leven worden gewekt. Klapstuk op de buitenexpositie is de onthulling van het lichtkunstobject De Nieuwe Rotterdammer op 20 maart op het Schouwburgplein. Rotterdamviertdestad
 • In Geldrop is het kunstwerk De Muzikant  van de Tilburgse kunstenaar Ron van de Ven onthuld. Het beeld is geschonken door Stichting ’t Ros Beyaert. Dit muziekkorps is al lang ter ziele. Voormalig leden maken nu muziek bij andere gezelschappen, hebben hun instrumenten weggedaan of opgeborgen. En als blijvende herinnering is er nu een kunstwerk. Eindhovens Dagblad

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Toen de Bredase stichting KOP Tom l’Istelle vroeg om een kunstwerk te maken dat ge•nspireerd is op de actualiteit koos hij het vluchtelingenthema. Het leidde tot een kunstwerk dat op het eerste gezicht vrolijk oogt, maar dat bij een tweede blik tot nadenken aanzet. Vanaf 18 januari staat het voor een kleine week op het NS-station in Breda. BN – De Stem
 • Lillian Mensing uit Hank had de eer om een bronzen borstbeeld te maken van D66-politica Els Borst. Het bronzen borstbeeld werd onthuld op het ministerie van Volksgezondheid  in ‘s- Gravnehage.  Het portret is  gemaakt in opdracht van de jongerenorganisaties JOVD, de jonge Democraten, de jonge Socialisten en DWARS, de jongeren van resp.de VVD, D66, PVDA en GroenLinks, samen met de NVVE Jongeren, als eerbetoon aan de overleden Minister van Staat. BN – De Stem
 •  Fotografen Marielle van Uitert uit Vught en Maikel Samuels uit ‘s-Hertogenbosch zijn genomineerd voor de Zilveren Camera 2015, de belangrijkste prijs voor fotojournalisten in Nederland. Brabants Dagblad
 • Boef en de Gelogeerde Aap worden in februari beiden 30 jaar. Vandaar een birthday bash op 30 januari in 013. Artiesten als Kraantje Pappie, Rico en Timmietex vieren het feest mee. De twee speelden met hun crossover van hiphop en dubstep op alle mogelijke plekken in Nederland: de grote popzalen, Lowlands, DWDD en Radio 538. Ze tekenden bij platenmaatschappij Top Notch en werkten samen met bekende artiesten als Faberyayo (de Jeugd van Tegenwoordig), Rico en Sticks (Opgezwolle). Boef en de Gelogeerde Aap ligt nu een tijdje stil. Ze worden nog met enige regelmaat geboekt, maar hun laatste release was in 2013. Er zijn plannen voor nieuw materiaal, verzekeren de heren. Sterker nog: op de birthday bash spelen ze een aantal nieuwe nummers. Brabants Dagblad
 •  De Waalwijkse rapper DjŽ-Rimo Holle Salakory (25) en producer Alan Mascott (24) uit Breda staan 30 januari in de finale van De Grote Prijs van Nederland.  Op de vraag wat hun grootste ambitie is, zijn de twee volkomen duidelijk: op alle grote festivals spelen. Lowlands, Pinkpop, Zwarte Cross, North Sea Jazz.  Brabants Dagblad

kunstonderwijs

 • Honderdtwintig tweedejaars studenten van HKU zetten van 18 tot en met 29 januari hun creatieve geesten in voor de toekomst van het lokale bedrijfsleven. In _ 21 multidisciplinaire teams voeren de studenten opdrachten uit voor tien ondernemingen uit de regio Utrecht. Ze doen dit in het kader van Imagining Tomorrow, een project dat is ge•nitieerd door HKU Media en HKU Kunst en Economie. HKU
 • De derdejaarsstudenten van ArtEZ  toonden de gezamenlijk gemaakte, jaarlijkse Collectie Arnhem, wat dit keer ook een protest was tegen het oververhitte modesysteem. De studenten verlangen ernaar hun creativiteit vrij te laten stromen en besloten het experiment aan te gaan. Dat bleek een schot in de roos. Het leverde een vrolijke, optimistische collectie op, met ambachtelijke, maar moderne couture, boordevol experiment. Vogue
 • Wat is de toekomst van de professionele fotografie? Hoe onderscheid je je als professional nu iedereen met een smartphone zich fotograaf waant? En wat betekent deze zogenaamde democratisering van het medium voor het fotografie-onderwijs? Sluiten de curricula van de bestaande fotografie-opleidingen nog wel aan op de beroepspraktijk. Deze en andere vragen kwamen op 11 november 2015 aan de orde tijdens het forum ‘The Last Photographer’ bij AKI ArtEZ in Enschede. Een verslag. PhotoQ

cultuureducatie en – participatie

 • Leerlingen in het primair onderwijs maken te weinig kennis met professionele kunstuitingen, stelt Frank van der Hulst. De aandacht en het geld gaan teveel naar andere zaken, zoals de ontwikkeling van leerlijnen cultuureducatie. De kunst verdwijnt uit de kunsteducatie, volgens van der Hulst, directeur van Kunst Centraal, de verbindende factor tussen kunst, cultuur en onderwijs in de provincie Utrecht.   lkca
 • De rapportage ‘Je ziet hun bewustzijn groeien’  is aangeboden aan de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De rapportage is het resultaat van een inventarisatie onder brede scholen en ikc’s naar de aansluiting tussen binnenschools cultuuronderwijs en buitenschoolse actieve cultuurparticipatie. lkca
 • Het afgelopen jaar is de website www.depotc.nl flink gevuld met allerlei mooie voorstellingen en projecten. DepotC is dŽ etalage op het gebied van culturele projecten en voorstellingen in Noord-Brabant, zowel voor op school (primair en voortgezet onderwijs) als in de vrije tijd (amateurkunst en community-art). De website maakt het voor mensen die actief zijn in de amateurkunst en het onderwijs eenvoudig om inspirerende projecten te vinden. Ook staat de website barstensvol met kwalitatief aanbod van cultuureducatieve projecten en voorstellingen in verschillende disciplines.  Kunstbalie
 • Ja, natœœrlijk! is een interactieve mediakunsttentoonstelling voor iedereen vanaf 8 jaar. Voor de tentoonstelling selecteerde Kunstbalie bijzondere mediakunstwerken en ontwikkelde bijbehorende educatie. Negen mediakunstwerken laten elke op een eigen manier de relatie tussen kunst en de natuur zien. Ze veranderen de werkelijkheid of proberen zelfs als nieuwe scheppers op te treden. De tentoonstelling is vanaf 21 februari te zien in de Hilvariastudio’s in Hilvarenbeek. Kunstbalie
 • Het afgelopen half jaar hebben tien Bredase beeldend kunstenaars samen met ruim tien kinderen uit het asielzoekerscentrum (azc) een kunstwerk gemaakt.  Het project is opgezet door De Cultuurkantine in Breda. Het doel van dit project, Kunstkameraden, was om de kinderen buiten het azc of school bezig te laten zijn met iets waarin hun passie ligt. BN – De StemCultuurkantine
 • Kinderboekenambassadeur Jan Paul Schutten organiseerde op 20 januari een symbolische wake-up call op de Crescendoschool in Amsterdam. Hij wil dat er op elke school een leeskwartier ingevoerd wordt. De aanleiding hiervoor is een onderzoek dat Cito uitvoerde in opdracht van het initiatief Kwartiermakers. In een grootschalige pilot voerden honderd scholen het leeskwartier in. De conclusies waren duidelijk: het begrijpend lezen en de leesontwikkeling van de leerlingen verbeterden en geen leerkracht die aan de pilot deelnam wilde nog terug naar de oude situatie. CPNB
 • Christiaan Weijts schreef een column over de literaire canon. Geen positief verhaal, nadat Weijts een lijst onder ogen had gekregen van een gymnasium. ‘Ze sleept scholieren langs verstofte monumenten, vergeelde murmelaars van vroeger die in muffe kamertjes hun belegen aftrekfantasietjes neerpenden.’ Hij kreeg bijval voor zijn pleidooi om de boekenlijst af te schaffen. Maar er waren ook tegengeluiden. Volgens Philp Huff , willen jongeren best lezen, als je er maar een gedeelde, gelijktijdige beleving van maakt.    NRC, inlog vereisttzum.info, NRC
 • Ongeveer 60 jonge muzikanten kwamen naar ‘s-Hertogenbosch voor de selecties van het Prinses Christina Concours Zuid 1. De jury koos uiteindelijk zeven finalisten. Deze finalisten zorgden voor een spannende middag. De prijzen werden uitgereikt door de heer H. Swinkels, gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant. Uitreiking van de Wisseltrofee en de Publieksprijs door de heer A.G.J.M. Rombouts, burgemeester van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Christina ConcoursBrabants Dagblad
 • Hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik Scherder betrekt het publiek in het Concertgebouw volledig bij een informatieve avond over het bijzondere effect van muziek op het functioneren van het brein. Hij heeft de Finse violist Pekka Kuusisto uitgenodigd om zijn betoog aan de hand van verschillende vragen en muziekvoorbeelden structuur te geven. 8weekly

kunstbeoefening

 • De Osse operette Villa Johanna van Stichting Oss Cultureel (SOC) keert in november terug. Tien jaar geleden werd de voorstelling dertien maal opgevoerd in De Lievekamp, allemaal uitverkocht. Musicalster Maaike Widdershoven speelde een gastrol. Villa Johanna gaat over de strijd tussen de twee grootindustri‘len van Oss eind negentiende eeuw, Arnold Jurgens en Arnold van den Bergh. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij SOC. Op zaterdag 30 januari worden audities gehouden. Brabants Dagblad
 • De eerste productie van De Helmondse Musical was met 10 keer een uitverkocht Theater Speelhuis direct een groot succes. De makers van Berry de Musical hebben nog ambities.  Met 11 voorstellingen van Verhaal van de Knaal rond de jaarwisseling 2016/2017 is er zelfs een uitvoering extra. Eindhovens Dagblad

erfgoed

 • Op 15 januari jl. droeg het Rijk draagt 29 monumenten die geen rijkstaak hebben over aan de Nationale Monumentenorganisatie. NMo werd opgericht  door acht organisaties op het gebied van monumentenbehoud, zoals Hendrick de Keijser, Natuurmonumenten, Gelderse Kastelen, BOEi en Utrechts Stadsherstel. Grote inspiratiebronnen voor de organisatie zijn de National Trust en English Heritage. NRC
 • Het Gispen Museum in Culemborg wil naar de Van Nelle Fabriek, Rotterdam.  De Stichting Gispen Collectie onderzoekt de haalbaarheid van een verhuizing van de collectie iconische meubelen naar het Rotterdamse Werelderfgoed. Drecteur Roger Meertens van de Van Nelle Fabriek ziet het museum dit najaar graag komen. Algemeen Dagblad
 • Het Noordbrabants Museum in ‘s-Hertogenbosch tot nu toe 45.000 toegangskaarten verkocht voor de expositie ‘Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie’, die start op 12 februari. Brabants Dagblad
 • Media designer Eric Swiggers heeft tijdens het Bosch 500 CafŽ in Theater aan de Parade de ‘Bosch Game’ gepresenteerd. Een online spel van het Brabants Dagblad waarin lezers gaandeweg kennis maken met en informatie vergaren over schilder Jheronimus Bosch. Brabants Dagblad

bibliotheken

 • Op veel plaatsen in Nederland is vluchtelingenopvang voor kortere en langere tijd georganiseerd. Voor de bibliotheek een enorme kans een bijdrage te leveren aan deze maatschappelijk heel moeilijke kwestie. Vele initiatieven worden ontwikkeld. De Bibliotheken
 • Om de collectie e-books in de openbare bibliotheek te promoten, gaat een groep schrijvers een twitterestafette houden. Een maand lang twitteren de schrijvers om de beurt over hun favoriete boek. De Koninklijke Bibliotheek meldt dat het landelijke e-bookaanbod van de bibliotheken op dit moment bijna 11.000 titels omvat. Tot nu toe hebben sinds de start van het e-bookplatform ruim 240.000 mensen een account aangemaakt.   Bibliotheekblad
 • NBD Biblion heeft met ingang van 2016 de tarieven voor de centrale metadataproductie met 15% verlaagd. De tarieven kunnen worden verlaagd omdat NBD Biblion dit jaar fors gaat bezuinigen. NBD Biblion stelt in een persbericht dat de openbare bibliotheken momenteel onder hoge bezuinigingsdruk staan en dat de kosten voor het Omslagstelsel/Centrale Metadataproductie (pdf) voor bibliotheken een grote jaarlijkse investering vormen.  Bibliotheekblad
 • Weet je alles van straten in Brabant, Brabantse muziek of wegen in de provincie? Help dan mee! Online encyclopedie Wikipedia houdt van 18 tot en met 31 januari een schrijfweek over de provincie Noord-Brabant. Niet alleen Nederlandstaligen wordt gevraagd mee te pennen, de schrijfweek staat ook aangekondigd op de Engelse Wikipediapagina. Omroep Brabant
 • Bibliotheek Eindhoven viert dit jaar haar honderdjarige bestaan met een jubileumjaar. Op 16 januari werd dat jaar ingeluid met een feestelijke dag in de Witte Dame, waarbij inwoners werd gevraagd mee te denken over de toekomst van Eindhoven. Maar hoe ziet die toekomst er voor de bibliotheek uit? e52.nl
 • Bibnet, projectorganisatie voor de digitale bibliotheek Vlaanderen, en Locus, het Vlaamse steunpunt voor lokaal cultuurbeleid, gaan samen verder onder de naam Cultuurconnect. De nieuwe organisatie roept bibliotheken en de cultuursector op om idee‘n in te dienen om digitaal te innoveren en zo mede invulling te geven aan de prioriteiten van Cultuurconnect. Bibliotheekblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie