Trends & Ontwikkelingen 22 maart 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

Nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW)  geeft opdracht aan Het Nieuwe Instituut tot een verkenning van belangrijke en bedreigde archieven op het gebied van design en digitale cultuur. De opdracht volgt na een gezamenlijke brief uit het veld, waarbij BNO/Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers het voortouw nam. Samen met Het Nieuwe Instituut, Wim Crouwel Instituut, Louis Kalff Instituut en andere partijen is aangedrongen op een actieplan voor de designarchieven. Het Nieuwe Instituut ,  BNO
 • Minister van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) gaan in een brief in op de door de Kamer aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat, en het mediabegrotingsdebat. Rijksoverheid.nl
 • De  Strategische OCW 2019-2014 is gepubliceerd. De kennisagenda bevat de strategische vragen die OCW-breed spelen, op de terreinen van onderwijs, cultuur, wetenschap, media en emancipatie.  Rijksoverheid.nl
 • Kamervragen van Peter Kwint, SP, over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen. Tweede Kamer
 • Organisaties, verenigd in het Platform Cultuurparticipatie, hebben de Raad voor Cultuur (RvC) een brief en een aanvullende brief gestuurd n.a.v. cultuurparticipatie in adviesaanvraag stelsel 2021-2024. VOB
 • Om de werkdruk te verlagen investeert minister Slob vervroegd 96 miljoen extra in het basisonderwijs. Stel van dit geld kunstvakdocenten aan, is de oproep van Jan van den Eijnden, LKCA. Twee vliegen in één klap: de groepsleerkrachten worden ontlast én het cultuuronderwijs krijgt een enorme impuls. LKCA
 • Het ministerie van OCW laat weten dat Ton Brandenbarg, oud-directeur Zeeuwse Bibliotheek, als onafhankelijk verkenner in gesprek gaat met gemeenten en bibliotheekorganisaties die een financiële bijdrage zouden willen hebben op basis van de uitvoering van de motie-Asscher over verschralend bibliotheekwerk in kleine gemeenten. Hij doet dat op grond van een inventarisatie van de stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en eventuele aanvullingen door andere betrokken partijen. Bibliotheekblad
 • Het kabinet trekt voor de periode 2020-2024 425 miljoen euro uit om laaggeletterdheid te bestrijden, 35 miljoen meer dan in de periode 2015-2019. Met de nieuwe aanpak, waarvoor de regering de komende vijf jaar jaarlijks dus 7 miljoen euro extra uittrekt, willen de verantwoordelijke bewindslieden onder andere meer mensen bereiken die Nederlands als moedertaal hebben en meer geld beschikbaar stellen om mensen te leren omgaan met een computer of smartphone. Dit blijkt uit een brief van minister Van Engelshoven (OCW), minister De Jonge (VWS), staatssecretaris Van Ark (SZW) en staatssecretaris Knops (BZK) aan de Tweede Kamer over de vervolgaanpak van het programma Tel mee met taal.   Rijksoverheid.nl, Bibliotheekblad  , VNG
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Van Raan en Ouwehand (beiden PvdD) over de inmenging van Shell in inhoudelijke exposities van
 • Rijksmuseum Boerhaave. Rijksoverheid.nl
 • De NPO en alle omroepen vragen minister Slob (Media) de publieke zenders tóch niet reclamevrij te maken. Dat staat in een brief aan het ministerie van OCW.  Eerder gingen in Hilversum vingers op om de aanwezigheid van STER-spotjes juist gefaseerd af te bouwen, maar de angst bestaat dat de overheid dit niet financieel wil compenseren. Algemeen Dagblad
 • Er waait een positieve wind door het muziektheater concludeerde de Raad voor Cultuur onlangs. Het aantal professionele voorstellingen en bezoekers stijgt. Wat betekent dit voor de Nederlandse Reisopera en Opera Zuid, die eerder flink moesten bezuinigen? Een gesprek met Waut Koeken en Nicolas Mansfield, artistiek leiders van respectievelijk Opera Zuid (standplaats Maastricht) en de Nederlandse Reisopera (standplaats Enschede). Trouw , inlog vereist
 • De lasten van alle provincies tezamen zijn in de jaren 2016-2019 teruggelopen met 11 procent. De voornaamste oorzaak is de overheveling van de taak ‘jeugdzorg’ naar de gemeenten. De baten liepen in dezelfde periode nog iets sterker terug, met 16 procent. Drenthe en Flevoland zijn de enige provincies waar zowel de lasten als de baten opliepen. Noord-Brabant en Gelderland ramen voor 2019 de hoogste uitgaven, beide rond de 730 miljoen euro. In meer dan de helft van de provincies is vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden de op een na grootste kostenpost. CBS
 • Gaan de provincies na de verkiezingen meer investeren in cultuureducatie en cultuurparticipatie? Fenna van Hout, LKCA, hoopt op winst voor partijen die zich hiervoor actief inzetten. Voor de dappere stembusganger zet zij de politieke standpunten op een rij. LKCA
 • Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) stellen in 2019 ruim 7,6 miljoen euro beschikbaar voor het onderhoud van rijksmonumenten in de provincie Groningen en specifiek voor monumenten in het aardbevingsgebied. Na een succesvolle proef in 2018, waarvan ruim 250 monumenteigenaren gebruik hebben gemaakt, worden er dit jaar weer twee subsidieregelingen opengesteld. Noorderkrant
 • Het college van B & W van Amsterdam heeft negen leden benoemd die samen een stadscuratorium gaan vormen. Zij gaan het college adviseren over het kunst- en cultuurbeleid in de openbare ruimte. NU.nl
 • De gemeente Den Haag gaat als eerste stad in Nederland een puntensysteem invoeren voor groen- en natuurinclusief bouwen. Met het systeem worden ontwikkelaars en architecten op eenvoudige wijze verplicht om groen en natuur in de directe omgeving te bevorderen, met bijvoorbeeld groene daken of muren. Het plan werd eerder aangekondigd in het coalitieakkoord en is nu uitgewerkt door ingenieursbureau Arcadis. De Architect
 • Apple heeft gereageerd op de klacht die Spotify heeft ingediend bij de Europese Commissie. Volgens Apple gebruikt Spotify misleidende retoriek en verdraait het de feiten. NU.nl, NU.nl

 

Noord-brabant

 • Afgelopen november is het regioprofiel Brabantstad, die mede tot stand is gekomen dankzij input van de culturele sector, aan het ministerie van OCW uitgereikt. Om het uitgewerkte regioprofiel Brabantstad op deze wijze te verwezenlijken worden 4 programmalijnen (talentontwikkeling, internationalisering, publiekswerking en cultuureducatie en participatie) omschreven en 2 instrumenten in de vorm van afstemming subsidie- en adviestrajecten en onderzoeksagenda: Waarde van Cultuur. Voor alles zes de deelprojecten gaat nu een werkgroep aan de slag om deze te operationaliseren. Kunstloc Brabant , Cultuur Eindhoven
 • Een week voor de Statenverkiezingen van 2019 organiseerden de Bredase kunstinitiatieven Club Solo en Witte Rook een gesprek met het kunstenveld en politici. Joram Kraaijeveld sprak namens Platform BK een column uit waarin hij ervoor pleit om te werken aan grotere sociale rechtvaardigheid, want naast een goed cultuurbeleid zijn er ook tal van andere beleidsterreinen die het bestaansrecht van de kunsten borgen. Platform BK
 • De provincie Noord-Brabant vindt kunst belangrijk, en veel Brabanders ook.  Omroep Brabant zet de belangrijkste kwesties die er spelen op het terrein van het cultuurbeleid op een rij, o.m. het Design Museum, philharmonie zuidnederland en fonds Brabant C. Omroep Brabant
 • Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Swinkels over Toezegging bij Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019: Verkenning van de knelpunten van het Noordbrabants museum i.v.m. het niet indexeren van de begrotingssubsidie. Brabant.nl
 • Voor de restauratie van de kapel Saint Louis in Oudenbosch, geeft de provincie Noord-Brabant een subsidie van € 2,28 miljoen. Dat is de helft van een bedrag dat al eerder gereserveerd was voor de restauratie en herbestemming van een cluster van erfgoed in het hart van Oudenbosch. De provincie Noord-Brabant, gemeente Halderberge, Woonkwartier en VolkerWessels onderneming en aannemersbedrijf Van Agtmaal maakten in 2017 samen een plan voor een aantal beeldbepalende, religieuze gebouwen in het centrum van Oudenbosch. Brabant.nl
 • De provincie Noord-Brabant is niet van plan tijd en energie te steken in een Haagse lobby om het Brabants dialect erkend te krijgen als officiële streektaal. “Brabant is zoveel meer dan alleen taal”, laat een woordvoerder van de provincie weten. “Wij steken die energie liever in het behoud en stimuleren van de Brabantse cultuur in het algemeen.” Omroep Brabant
 • Lokale omroepen en bladen in Noord-Brabant kunnen een beroep doen op het fonds voor lokale journalistiek dat door Gedeputeerde Staten in het leven wordt geroepen. Aanleiding is een motie op initiatief van het CDA, gesteund door GroenLinks en ChristenUnie/SGP. Voor het fonds is € 150.000 beschikbaar. Brabant.nl
 • De vijf grote Brabantse steden vragen aan het provinciebestuur om de komende vier jaar gezamenlijk vijfhonderd miljoen euro te investeren in het stedelijk gebied in Noord-Brabant. Eindhovens Dagblad
 • Studenten van de TU/e, de gemeenten Eindhoven, Waalre en Valkenswaard,  én de provincie Noord-Brabant gaan samen in een ontwerplab plannen bedenken voor de herinrichting van de N69 die Aalst en Valkenswaard doorkruist.   Brabant.nl ,    Eindhovens Dagblad

 

Grote brabantse gemeenten

 • Voor een bruisende, creatieve stad kun je beter naar Tilburg, dan naar Breda. Column van Edine Wijnands. BN – De Stem
 • Poppodium Mezz in Breda gaat per 1 april verbouwen, ondanks een aantal lopende bezwaren. De gemeente Breda wacht de uitkomsten daarvan niet af. Bij uitstel zou Mezz in de knel kunnen komen met de programmering. BN – De Stem
 • 2019 zal voor Cultuur Eindhoven mede in het teken staan van het opstellen van een Cultuurscan en concept Cultuurbrief. Dit in voorbereiding naar de nieuwe beleidsperiode van 2021-2024. De Cultuurscan is een overzicht van het feitelijke beeld van de stand van kunst, cultuur, creativiteit en trends binnen de stad Eindhoven. De Cultuurscan en de concept Cultuurbrief vormen onderdeel van een vier-jarencyclus die gelijk loopt met de beleidscyclus van de rijksoverheid en provincie Noord-Brabant. De concept Cultuurbrief betreft het advies van stichting Cultuur Eindhoven aan het college van burgemeester en wethouders. Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt er input gevraagd van de Eindhovense cultuursector. Cultuur Eindhoven
 • Voor de PLUS-regeling voor projecten heeft stichting Cultuur Eindhoven op 1 maart 2019 in totaal 14 aanvragen ontvangen. Het subsidieplafond voor deze ronde van de PLUS- projecten bedraagt € 200.000. De aanvragen worden aan de Cultuurraad voorgelegd. De besluiten over de projecten kunnen pas genomen worden nadat de reparatie van de bevoegdheid van stichting Cultuur Eindhoven door de gemeente is uitgevoerd. Een overzicht van de aanvragen.   Cultuur Eindhoven
 • Kunstredacteur Rob Schoonen roept bezoekers van het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven op hun stem te laten horen nu de concertzaal in moeilijkheden verkeert. Het college van B en W  van Eindhoven heeft het Muziekgebouw een dusdanig aantal stringente eisen opgelegd wat betreft de financiële huishouding en het afleggen van verantwoording daarover, dat de concertzaal feitelijk onder curatele is gesteld. Voor 1 april moet er een sluitend plan komen.     Eindhovens Dagblad
 • Medewerkers van het Muziekgebouw Eindhoven organiseren een protest op 22 maart op het Stadhuisplein in de stad. Ze roepen zoveel mogelijk mensen op om dat protest te ondersteunen en muziekinstrumenten mee te nemen. Omroep Brabant
 • ‘Gratis wonen in Brandevoort, in ruil voor data’. Bij architectenbureau UNStudio waren ze niet helemaal gelukkig met de publiciteit van de afgelopen dagen over ‘de slimme wijk’ in Helmond. ,,Als er risico’s aan verbonden zijn, dan doen we het niet.” Eindhovens Dagblad
 • ‘Geen visie, geen lef en geen dynamiek’, zo luidde de kop boven een artikel medio januari in het Brabants Dagblad. Een opiniestuk met als kern dat de vaart uit het aangeharkte ’s-Hertogenbosch is en het de stad aan doortastendheid ontbreekt. De stad heeft nieuwe idealen en ambities nodig, wat zijn die dan en hoe moeten die gerealiseerd worden? Daar houdt het Brabants Dagblad op 27 maart in de Verkadefabriek een debat over. Brabants Dagblad
 • Architectenbureau NOAHH uit Amsterdam gaat het nieuwe Theater aan de Parade ontwerpen. Het schetsontwerp van NOAHH draagt bij aan de verdere ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch tot cultuurstad van het Zuiden. In het gebouw komen 3 multifunctionele zalen. Elk met een eigen sfeer en een eigen programmering. Alle ruimtes zijn verbonden door ruime foyers. Met veel daglicht en zicht op de Parade. Het theater is straks een verlengstuk van de Parade. ’s-Hertogenbosch  , Brabants Dagblad
 • Met de keuze van architectenbureau NOAHH uit Amsterdam voor een (ver)nieuwd Theater aan de Parade lijkt de gemeente ‘s-Hertogenbosch een groot risico te nemen, schrijft het Brabants Dagblad. De bouw van TivoliVredenburg in Utrecht, ook ontworpen door NOAHH, ging vér over de afgesproken prijs heen. Brabants Dagblad
 • Tilburgse raadsleden pleitten in een debat over de toekomst van de Spoorzone voor ‘de LocHal-kwaliteit’ de komende tien jaar vast te houden. Voor de Hall of Fame, Club Smederij en vooral de Boemel moet ook op langere termijn plaats blijven in de Spoorzone. Die breed gesteunde raadswens moet echter nog concreet uitgewerkt worden, inclusief prijskaart.   Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Om kunst en cultuur in Tilburg online beter in beeld te brengen overwegen B. en W. om  de website stadvanmakers.nl in het leven te roepen. Het idee is afkomstig van de  raadsleden Bas Verberk D66), Ton Gimbrère (CDA) en Frans van Aarle (Lokaal Tilburg). De site moet een portal zijn voor de al bestaande sites over cultuur in de stad. Inwoners die een onderneming willen starten of ondernemers die vragen hebben, kunnen terecht op de nieuwe website Make it in Tilburg. Daar staat onder meer informatie over financiering en huisvesting. Brabants Dagblad,   Tilburg.nl
 • De gemeente Tilburg heeft samen met Fontys Hogescholen en de beoogde huurders de plannen gepresenteerd voor de financiële investering en invulling van MindLabs. Daarmee wordt er ruim 12.000 m2 ontwikkeld in het gebouw naast de LocHal in de Spoorzone, waarvan de gemeente grotendeels eigenaar wordt. Tegelijkertijd is bekend gemaakt dat Uitgeverij Zwijsen een van de nieuwe huurders wordt. Het voorstel voor de ontwikkeling gaat naar de gemeenteraad voor besluitvorming. Met het besluit is de realisatie van MindLabs weer een stap dichterbij. De beoogde start bouw van de ruim 12.000 m2 is in eind eerste kwartaal van 2020. Tilburg

 

Overige brabantse gemeenten

 • Het gebied rondom het kasteel in Asten-Heusden gaat flink veranderen als het aan de familie Baltussen ligt. Er ligt een plan voor een landgoed met drie vrijstaande woningen en recreatieve voorzieningen. Kasteelbewoners zien die ontwikkeling niet zitten. De bouwplannen liggen gevoelig, constateert het gemeentebestuur in een voorstel aan de politiek. De gemeente Asten ontving vier brieven van diverse belangengroepen ontvangen: de Nederlandse Kastelenstichting, Erfgoedvereniging Heemschut, Apeladvies (namens de kasteelbewoners en het Dorpsoverleg) en de Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten. Eindhovens Dagblad
 • Vijf jaar bestaat Museum Boxtel nu. De start was – op initiatief van de gemeente – het samenbrengen van vier heel verschillende collecties. Die van de stichtingen Hendrik Verhees en Piet Dorenbosch, het gilde Sint-Barbara & Sint-Joris en de devotionalia van Gaudete. Inmiddels is er een uniek museum ontstaan, vindt bestuurssecretaris Willem van Vossen. ,,Want het enige dat is gewijd aan de geschiedenis van Boxtel”. Brabants Dagblad
 • Op het terrein waarop de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur moet verrijzen is geen ruimte voor woningbouw. En één of meer extra bouwlagen op de nieuwbouw plaatsen is niet realistisch. Dat melden B en W aan de raad. Zij komen daarmee terug op een raadsvergadering van eind oktober vorig jaar waar die vragen aan de orde kwamen. Het nieuwe cultuurcentrum moet komen op de hoek van de Rode Poort en de Parklaan. BN – De Stem
 • De gemeente Meierijstad heeft besloten te stoppen met het subsidiëren van theater binnen de stichting KEG. Dat heeft te maken met de harmonisatie van subsidiegelden voor cultuur in de oude gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. Na bijna veertig jaar moet KEG in Schijndel noodgedwongen stoppen met theatervoorstellingen voor kinderen. De voorstelling Superloeser op 31 maart in ’t Spectrum is de allerlaatste. Brabants Dagblad
 • Wethouder Joep Pernot van Nuenen  kan doorgaan met zijn plannen voor het Klooster.  De toewijzing van 250.000 euro voor achterstallig onderhoud, kon op de goedkeuring van alle partijen in de gemeenteraad rekenen. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Bock heeft de Cultuurprijs 2018 van de gemeente Oosterhout gewonnen. De jaarlijkse Stimuleringsprijs gaat naar het project 365+1 Beeldbad. Wethouder Clemens Piena (Cultuur) reikte de prijzen uit in Speelgoed- en Carnavalsmuseum ‘Op Stelten’. BN – De Stem, mogelijk inlog vereist

Cultureel Ondernemerschap

 • Werd jouw werk in 2018 gebruikt in Franse boeken, kranten, tijdschriften of televisieprogramma’s?Laat het zo snel mogelijk weten via collectieverechten@pictoright.nl, je ontvangt dan meer informatie zodat je relevante bijdragen via Pictoright kan opgeven. Pictoright geeft dit vervolgens door aan een Franse zusterorganisatie en zorgen dat je de bijbehorende vergoeding ontvangt.  Pictoright
 • De cultuursector werkt met een eigen governance code. Bij de grote culturele organisaties zijn het bestuur en toezicht meestal goed geregeld. Doel is nu ook de kleinere spelers verder te laten professionaliseren. Marceline Loudon en Jacqueline Stolmeijer-Arends, initiatoren van Platform Governance in Cultuur, belichten de geactualiseerde Governance Code Cultuur 2019. ‘Professionaliseren kun je leren, maar hoe dan?’ Dit artikel is verschenen in Tijdschrift Goed Bestuur & Toezicht 2019-I.   Platform Governance Cultuur
 • Hoe gaan we verder na alle opgemerkte gevallen van seksisme, ook in de cultuursector? Het antwoord ligt in een preventieve en structurele aanpak van de minder zichtbare dagelijkse praktijk. Hier een voorstel van de Belgische vakbond ACOD Cultuur, met concrete afspraken die zouden kunnen leiden tot een cao antiseksisme. Rekto verso
 • Veel instellingen willen nieuwe doelgroepen aanboren. Sommige instellingen moeten opeens vechten voor gemeentelijke subsidies die als vanzelfsprekend beschouwd werden. Wat de reden ook is, in Nederland is een trend te zien van organisaties die zich willen verbinden aan hun directe omgeving. In een afgeladen Stedelijk Museum Schiedam vond in februari het symposium ‘Cultuur van, door en voor iedereen’ plaats. Pioniers werkzaam bij musea, theaters, bibliotheken en andere culturele instellingen vertelden hoe hun organisatie dat doet: de dialoog aangaan met de stad. In deze blog schrijft Siska Barh over de aanpak van het Stedelijk Museum Schiedam en de Deventer Schouwburg. Cultuurmarketing
 • Technologische ontwikkelingen zorgen voor ingrijpende veranderingen in de samenleving en economie, die grote gevolgen hebben voor de architectuur in de toekomst. BNA organiseerde daarom op 12 maart de tweede denktank in de reeks, waarbij de centrale vraag was: “Welke invloed gaat robotica hebben op het werk van architecten de komende 5 jaar?” Is het de techniek die de bouw beïnvloed of andersom? Verandert techniek vanuit de industrie of verandert techniek de maatschappij en daarmee de vraag in de architectuur? BNA
 • “De bouwsector is de minst gedigitaliseerde sector van de economie,” zei Milena Feustel op de Made Expo in Milaan tijdens een symposium over de vierde industriële revolutie. Volgens een McKinsy rapport uit 2016 investeert de bouwindustrie minder dan twee procent van zijn resultaten in onderzoek en informatietechnologie. Een lichtend voorbeeld in dit opzicht is het Californische bouwbedrijf Katerra. Als het aan dit bedrijf ligt, bevindt de toekomst van de bouw zich in geïntegreerde processen en geprefabriceerd bouwen. Architecten werken hier aan productontwikkeling in teams waar verder ingenieurs, constructeurs en toeleveranciers deel van uit maken. De Architect
 • Gemene kunst, dat is op de eerste plaats gemeenschappelijke kunst, gemaakt door een groep mensen die samen gebruik maken van gedeelde hulpbronnen. Maar gemakkelijk is dat proces niet altijd, waardoor gemene kunst ook daadwerkelijk onaardig, gemeen kan zijn. In het tweede deel van een lezingenreeks over cultural commons op 14 maart verkenden Hanka Otte, Florian Kramer en Simon Kentgens wat de mogelijkheden voor dergelijke gemene kunst in de praktijk zijn. Boekman
 • Om het 20-jarig bestaan van De Cacaofabriek te vieren is twee oud-bestuursleden gevraagd nog één keer een expositie te maken. Martin van de Laar en Cees Gunsing over kunst, kunstenaars, hoogte- en dieptepunten. Eindhovens Dagblad
 • De National Portrait Gallery in Londen is het eerste grote kunstmuseum dat een donatie van de familie Sackler publiekelijk heeft afgewezen, zij het voorlopig. Het betreft een gift van 1 miljoen pond (1,3 miljoen dollar) voor de geplande renovatie. De aankondiging volgt op de groeiende kritiek op de banden van de Sackler Trust met Purdue Pharma, de maker van de controversiële pijnstiller OxyContin. ArtNet news
 • Dankzij #MeToo heeft de filmwereld nu de intimiteitscoördinator, iemand die naaktscènes begeleidt op de set. HBO, Netflix en de BBC werken er al mee. En Nederland? De NBF is voorstander van de intimiteitscoördinator op de set. Vpro cinema  nbf
 • Het Commissariaat voor de Media gaat op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek doen naar de ontwikkeling van de representatie van mannen en vrouwen in non-fictie televisieprogramma’s. cvdm
 • Netflix zal, net als vorig jaar, niet aanwezig zijn tijdens het filmfestival van Cannes. De streamingdienst en het festival maken ruzie over de voorwaarden van de filmcompetitie.  Het filmfestival vindt dat films alleen om de Gouden Palm mee mogen dingen als die ook in Franse bioscopen te zien zijn. Netflix maakt echter films die hooguit in Franse woonkamers bekeken kunnen worden en wil daar ook niet van afwijken. Variety
 • Uit de jaarlijkse Digital Media Trends Survey van Deloitte blijkt dat bijna de helft (47%) van Amerikaanse consumenten helemaal niet zo enthousiast is over het groter wordende aanbod van VOD platforms. Het frustreert ze dat ze van steeds meer diensten afhankelijk worden om te kunnen zien wat ze willen.  Het onderzoek toont ook aan dat bijna de helft (43%) van alle Amerikanen naast een regulier tv-abonnement ook een abonnement heeft op VOD-diensten. Gemiddeld maken deze mensen gebruik van drie VOD-diensten. Ook wordt gaming steeds groter in Amerika. Vier op de tien (41%) Amerikanen zegt tenminste één keer per week te gamen, een derde (31%) zegt tenminste één keer per week te kijken naar eSports. Variety
 • Tijdens de Game Developers Conference in San Francisco heeft Google Stadia gepresenteerd. Met deze streamingdienst kunnen gebruikers games streamen op computer, televisie en mobiele devices. Snap, het bedrijf achter Snapchat, is mogelijk van plan om vanaf 4 april games aan te bieden op Snapchat. Entertainment Business  , Entertainment Business
 • In Groot-Brittannië is een rapport verschenen, The Emilia Report,  met daarin de resultaten van een onderzoek naar vooroordelen gebaseerd op geslacht bij de media.  Er is sprake van een “duidelijke vooringenomenheid” ten opzichte van mannelijke schrijvers in de media-aandacht. The Guardian  , An Awfully Big Blog Adventure
 • Muzikanten in Tilburg verenigen zich in het MBC, het Muziekprofessionals Belangen Collectief.  Volgens voorzitter Joosje Jochems, muzikant, songwriter, vocal coach, zijn er in de stad honderden professionals die met muziek een boterham verdienen. MBC begon met twaalf muzikanten, nu zijn er zo’n zestig. Op het programma : ontmoetingen, bijscholing en lezingen, vooral op het zakelijke vlak. Brabants Dagblad
 • Met het medeondertekenen van het Plastic Pact NL van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft MOJO een nieuwe stap gezet naar een schonere evenemententoekomst. Op alle eigen evenementen worden vanaf nu biobased drinkbekers gescheiden ingezameld en gesorteerd.
 • Een gesprek met directeur Ruben Brouwer en projectmanager Maarten van Lokven, die de  biobased economy omarmen en in willen zetten op structurele recycling. Entertainment Business
 • Dit weekend vindt voor de eerste keer het progrockfestival Prognosis plaats. Het event wordt gehouden in de Effenaar in Eindhoven. Op het programma staan bekende en minder bekende namen, de meeste uit het subgenre progmetal. Op 22 maart wordt er afgetrapt met een conferentieprogramma. In de ochtend zijn er sessies die zich richten op de achtergronden van de progrock. Entertainment Business
 • Op 29 maart verloopt de deadline voor de Brexit. Nog altijd is er geen duidelijkheid over de wijze waarop het Verenigd Koninkrijk afscheid neemt van de Europese Unie en onder welke voorwaarden. Goed nieuws: zoals het er nu voor staat, blijven Nederlandse artiesten buiten schot.  Entertainment Business
 • Genres als grime en UK hiphop worden verstikt door “geïnstitutionaliseerd” racisme, aldus een rapport van de commissie Digital, Culture, Media and Sport (DCMS).  Het rapport van de DCMS, dat bestaat uit 11 parlementsleden van de Conservatieven, Labour en de SNP, stelt een gebrek aan steun van lokale raden voor zwarte Britse muziekstijlen vast, vaak worden optredens geannuleerd op basis van “ongegronde” zorgen rond licenties en veiligheid. De onderzoekscommissie keek ook naar de impact van de Brexit voor de live muziekindustrie. De gevolgen zijn veelal negatief. Dazed
 • Wil Spotify de Netflix voor podcasts worden? Met de plannen die de streamingdienst presenteert op SXSW – inclusief de miljoenenovername van Gimlet Media – lijkt het er wel op. Het zou het begin van een nieuw tijdperk in de podcastwereld kunnen betekenen. 3voor12.vpro.nl
 • In de tiendelige podcastserie RAST Exclusief gaan Volkan Duvan en Theater RAST op zoek naar de stand van zaken op het gebied van inclusiviteit in de theatersector. Waar liep de oude generatie tegen aan? Wat is hun legacy? Hoe kijkt de jongste generatie makers tegen dit onderwerp aan? Wat zijn de drempels die steeds terugkeren en waar liggen de kansen? NAPK
 • Cees Langeveld (62) stopt in het najaar als directeur van het Bredase Chassé Theater. Hij is 22 jaar verbonden geweest aan de podiumvoorziening. BN – De Stem

Cultuurmarketing

 • De Boekenweek vindt plaats van 23 maart tot en met 31 maart 2019.  Het thema: ‘De moeder de vrouw’,  mannelijke auteurs schreven  het Boekenweekgeschenk ( Murat Isik ) en het Boekenweekessay (Jan Siebelink).   Ester Naomi Perquin is de auteur van het Boekenweekgedicht met de titel ‘Moeder’. Tijdens de Boekenweek met als thema De moeder de vrouw zal het Boekenweekgedicht als gratis ansichtkaart verkrijgbaar zijn in de boekhandel en bibliotheek. LiteratuurpleinCPNB
 • Dit najaar zal tijdens de campagne Nederland Leest de door Onno Blom samengestelde bundel Winterbloei met natuurverhalen van Jan Wolkers door bibliotheken cadeau gedaan worden. Borealis van Marloes Morshuis is dit jaar het cadeau van de bibliotheek voor Nederland Leest Junior. Het thema van deze editie, die plaatsvindt in november, is ‘duurzaamheid’.  Bibliotheekblad
 • Uitgeverij De Bezige Bij en de Triple A-boekhandels lanceren een nieuw literair boekenabonnement. Met dit abonnement ontvangen consumenten, verspreid over 12 maanden, vier literaire boeken die geselecteerd worden door de redactie van De Bezige Bij en de boekhandelaren van de Triple A-boekhandels. Het eerste boek krijgt de abonnee meteen mee in de boekhandel, de volgende drie boeken kan de abonnee ophalen in de boekhandel of thuisbezorgd krijgen. Het abonnement kost €75 per jaar. inct

Financiering

 • De Raad voor Cultuur heeft de Boekmanstichting verzocht informatie te leveren ten behoeve van zijn advies over de financiering van cultuur dat werd gepubliceerd in februari 2019. Het rapport “Overzicht financieringsstromen in de culturele sector’ is een verzameling van de gegevens over de geldstromen in de culturele sector die hiertoe aan de Raad zijn verstrekt, welke waar mogelijk zijn aangevuld tot meer recente gegevens om een zo actueel mogelijk beeld te geven. Verder onderzoek en afstemming van gegevens zal inzicht in de financieringsstromen kunnen verbeteren. De Boekmanstichting nodigt eenieder met relevante aanvullingen dan ook van harte uit om deze te delen. Boekman  , Boekman
 • Van 22 juni tot en met 14 november 2019 organiseert de Nederlandse Ambassade samen met het Nieuwe Instituut, het Fonds Podiumkunsten in samenwerking met DutchCulture een speciaal programmajaar Nederland-België. De centrale thema’s van het programmajaar zijn vernieuwing, diversiteit en verbinding; het werkdomein is de stad. Hoe kan kunst bijdragen aan een open omgeving, wijk of stad? In kader van het programmajaar lanceert de Nederlandse Ambassade met medewerking van het Vlaams-Nederlandse Huis deBuren de open call Culturele Ambassadeurs voor uitdagende artistieke projecten van Nederlands signatuur. Het doel van deze open call is om vijf ambitieuze projecten – die vernieuwing, diversiteit of verbinding centraal stellen – in de schijnwerpers te plaatsen. Deadline is 14 april. Nederland Wereldwijd
 • Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Het doel van de regeling is het stimuleren van (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur en het creëren van vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties. Eerstkomende deadline 8 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Eenentwintig beeldend kunstenaars die minimaal vier jaar professioneel werkzaam zijn, hebben van het Mondriaan Fonds een Werkbijdrage Bewezen Talent ontvangen. De bijdrage stelt kunstenaars in staat nieuw werk te maken en het experiment aan te gaan. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds heeft het jaarverslag over 2018 gepubliceerd. Hoe heeft het Mondriaan Fonds bijgedragen aan de productie en presentatie van beeldende kunst en erfgoed. En welke activiteiten het fonds het afgelopen jaar zelf heeft gerealiseerd. Mondriaan Fonds
 • ‘Kwaliteit is de kern bij de beoordeling van filmsubsidieaanvragen en het is inmiddels ook een hot topic in de discussie onder filmmakers over hoe het allemaal beter zou kunnen; en – natuurlijk – streven wij als makers er voortdurend naar bij het maken van onze films; films waarmee we de wereld willen veroveren, te beginnen in Nederland.’  Afdeling Filmzaken won vorig jaar de Zilveren Pen. Aan de prijs is verbonden dat de winnaar een lezing houdt, op de eerst volgende uitreiking. Esmé Lammers, die samen met Gamila Ylstra, leiding geeft aan Afdeling Filmzaken gaf een lezing met als titel Wat bedoelen we als het over kwaliteit hebben? Filmzaken
 • Het Filmfonds heeft de toekenningen van de regeling Filmfestivals bekend gemaakt. 3 filmfestivals worden ondersteund op projectbasis:  Amsterdam Spanish Film Festival 2019 (28 mei – 9 juni 2019),  Roffa mon Amour 2019 (17-28 juli 2019) en World Cinema Amsterdam (15-24 augustus 2019). Filmfonds
 • Twee minoritair Nederlandse bioscoopfilms, Mijn Vader is een Saucisse en de animatiefilm Nayola ontvangen een bijdrage in de productiekosten van Eurimages. Dat is tijdens de laatste vergadering van het coproductiefonds Eurimages in Boekarest, Roemenië besloten. Filmfonds
 • Het Filmfonds heeft het jaarverslag over 2018 gepubliceerd.   Filmfonds , Filmfonds
 • Het Letterenfonds biedt in 2019 een nieuwe residentiemogelijkheid in het Engelse Norwich. In oktober is er ruimte voor een verblijf van een maand voor een beginnend auteur. De residentie is een samenwerkingsverband met het National Centre for Writing. Tot 1 mei 2019 kunnen auteurs een aanvraag indienen voor een verblijf in Dragon Hall Cottage. Deze residentie valt onder Wanderlust, het Letterenfondsprogramma voor talentontwikkeling in internationale context. Letterenfonds
 • In de tweede ronde van 2019 zijn door het letterenfonds  36 subsidies zijn toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie en poëzie. In totaal is € 128.863,00 toegekend. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft het jaarverslag over 2018 gepubliceerd.   De publicatie informeert en geeft inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van het Fonds Podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten
 • Kan ik als popartiest gebruikmaken van de regeling Upstream? Rijksoverheid.nl
 • Kunstenaar René Daniëls ontvangt dit jaar de Cultuurprijs van het Cultuurfonds Noord-Brabant. Volgens de jury valt zijn waarde voor de hedendaagse schilderkunst niet te onderschatten. “We willen René Daniëls eren voor zijn rijke oeuvre, maar zeker ook voor de aanhoudende invloed van zijn werk op jonge generaties kunstenaars”, aldus juryvoorzitter Verily Klaassen. De Cultuurprijs – een bedrag van 10.000 euro – wordt op 24 augustus uitgereikt door de commissaris van de Koning Wim van der Donk in het Van Abbe Museum.   Cultuurfonds , Eindhovens Dagblad
 • Technische innovaties hebben de potentie om artistieke ervaringen over te brengen en deze op nieuwe manieren te verbinden met het publiek. Deze nieuwe mogelijkheden wil DEN Kennisinstituut cultuur & digitalisering onderzoeken met de kunstensector. DEN deed daartoe in september 2018 een oproep. Gezocht werd naar vernieuwende ideeën over de manier waarop innovatie de kunstensector kan helpen in hun dagelijkse artistieke werkpraktijk en richting het publiek. De uitslag van deze open call for ideas is bekend: drie projecten worden gehonoreerd met een geldbedrag van in totaal 210.00 euro. De drie projecten zijn TIK TIK, van het Stedelijk van Abbemuseum, Eindhoven,  Performance Technology Lab en IMPAKT Beyond. DEN
 • Fonds Kwadraat verstrekte in 2018 maar liefst 126 rentevrije leningen. De Geefkring werd opgericht, Joep van Lieshout richtte een fonds op naam in en de samenwerking met landelijke fondsen en CBK Rotterdam werd voortgezet. Het fonds heeft zijn jaarverslag gepubliceerd. Fonds Kwadraat
 • Rob Smorenberg, Saskia Werners & Hansko (Hans Visser), The Antidote Movement, Milou Brockhus en Julie Kurris zijn de eerste projecten die door ONS FONDS zullen worden ondersteund. ONS FONDS is een poging van meer dan 250 mensen werkzaam in de podiumkunsten om een nieuw soort theaterfonds vorm te geven. Een fonds gebaseerd op vertrouwen, peer-to-peer gesprekken en met zo min mogelijk regels. ONS FONDS reageert hiermee op de huidige bureaucratisering en juridisering van Nederlandse fondsen binnen de podiumkunsten. Ons Fonds, Theaterkrant
 • Zes schrijvers maken  kans op het winnen van de Libris Literatuur Prijs met de bijbehorende 50.000 euro. De jury koos hen uit meer dan tweehonderd boeken omdat deze boeken, zo ze beoordeelden: ‘de wereld in een nieuw licht tonen of ons juist confronteren met de onbegrijpelijkheid ervan. Ze schudden aan vaste denkbeelden en vertrouwde ervaringen, ze verrassen en bevrijden. Dat is de kracht van fictie en de betekenis van literatuur.’  Libris
 • Maar liefst zes vertalingen die verschenen in het afgelopen jaar zijn genomineerd voor de Filter Vertaalprijs 2019. Volgens de jury was 2018 een rijk vertaaljaar: ze nomineerde zes in plaats van vijf vertalingen die alle zeer bijzonder genoemd mogen worden. Op Wereldboekendag 23 april wordt de winnaar bekendgemaakt.  De winnaar ontvangt een bedrag van € 10.000,-. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld door Stichting Filter, enkele begunstigers van Filter en door een tiental gerenommeerde uitgeverijen. Tijdschrift Filter
 • De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden heeft de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2019 toegekend aan Mieke van Zonneveld voor haar poëziebundel Leger.  Deze in 1925 ingestelde prijs is in de taal van het reglement een ‘prijs van aanmoediging’, tegenwoordig ook wel ‘stimuleringsprijs’ genoemd. De prijs bestaat uit een ‘object’ en 7.500 euro. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde heeft de Henriëtte de Beaufort-prijs 2019 toegekend aan Sophie de Schaepdrijver voor haar biografie Gabrielle Petit. Dood en leven van een Belgische spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog. Deze in 2004  ingestelde prijs is in de taal van het reglement een ‘prijs voor een in druk verschenen en in de Nederlandse taal geschreven biografie of autobiografie, afwisselend van de hand van een Nederlandse en van een Vlaamse auteur’. Dit jaar is de beurt aan een Vlaamse auteur. Het bekroonde werk moet voor het eerst in druk verschenen zijn in boekvorm, tijdschrift, week- of dagblad in de zes jaar voorafgaande aan het jaar waarin de prijs wordt verleend. De prijs bestaat uit een oorkonde en 3.000 euro. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • Robbie, Rinke en William zijn drie vrienden die hebben afgesproken om op hun 27e uit het leven te stappen. Nu beginnen ze met opgroeien. Begint hun afspraak te wankelen? In een documentaire volgt Ira Hoefsmid, een afstuderende studente aan de kunstacademie AKV|st. Joost te Breda,   de drie jongens op de voet, terwijl ze steeds dichter bij hun deadline komen. Ze is aan het crowdfunden op platform Voordekunst.  Kunstloc Brabant ondersteunt de jonge filmmaker. Punt.avans
 • Het boek is af, de grafisch ontwerper is ermee aan de slag en selecteert het beeldmateriaal. Tien jaar deed Kees Schoenmakers (78) over de biografie van kunstschilder Dio Rovers (1896 – 1990).
 • Op 20 maart startte een crowdfundingactie op Voordekunst. Het doel: zo’n 7000 euro. Rovers was belangrijk voor Breda, stelt Schoenmakers. BN – De Stem
 • Het Nederlands Film Festival  heeft een nieuwe partner: Grolsch. Het biermerk en het festival gaan een samenwerking aan voor minimaal drie jaar, zo werd bekendgemaakt. Grolsch start ook een creatieve samenwerking met Cinetree.   Nederlands Film Festival   , Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

Architectuur en vormgeving

 • Negen gebouwen zijn in de race voor het Best Gebouw van Nederland.  De vakjury selecteerde uit 114 inzendingen (vier meer dan vorig jaar) 14 projecten. Na een jureringsronde door Nederland bleven 9 genomineerde gebouwen over. In de categorie Identiteit & Icoonwaarde is dat woongebouw de Pontsteiger, Leefbaarheid & Sociale Cohesie wordt vertegenwoordigd door de LocHal in Tilburg, de Noord/Zuidlijn en Hotel Jakarta in Amsterdam. Bedrijfsverzamelgebouw Imagewharf en het Eramus Medisch Centrum Rotterdam vallen onder Stimulerende Omgevingen, en in de categorie Particuliere Woonbeleving zijn er het Amsterdamse Schetsblok, de Scheperschuur in Hollandsche Rading en de schuurwoning in Schijf. BNA
 • Kun je met ontwerp de verstoorde verhoudingen tussen mens en natuur herstellen? Dat is de intrigerende vraag die curator Paola Antonelli stelt op de tentoonstelling ‘Broken nature’ in Milaan.
 • Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Het klimaat is aan het veranderen. We merken het aan lange droge periodes en aan extreme regenbuien. Steden moeten met het klimaat mee veranderen om voorbereid te zijn op deze weerextremen in de toekomst. Maar welke aanpassingen zijn daarvoor nodig in de ruimte en samenleving? Voorbeelden uit Breda en Heerhugowaard laten zien hoe je zorgt voor klimaatbestendige gebiedstransformaties. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Wat kunnen film en televisie bijdragen aan de overdracht van kennis over de gebouwde omgeving aan een breed publiek? In Garagem Sul, de architectuurgalerie van het Centro Cultural de Belém (CCB) in Lissabon zijn op dit moment twee tentoonstellingen aan deze vraag gewijd. Archined
 • Architectuur Lokaal publiceert het  magazine ‘Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie’ digitaal.  Uit het magazine blijkt dat de Nederlandse traditie om stad en land al overleggend vorm te geven, voortdurend nieuw leven wordt ingeblazen. Dat is noodzakelijk gezien de grote nieuwe opgaven die zullen leiden tot de herinrichting van stad en land. De inhoud laat ook zien dat veel mensen met enthousiasme en plezier grenzen slechten op weg naar de toekomst. Architectuur Lokaal

 

Beeldende kunst

 • Een van de karakteristieken van het Antropoceen is het vervagen en afbrokkelen van de eens onneembaar geachte muur tussen ‘cultuur’ en ‘natuur’. Het hybridiseren van natuurlijke en menselijke processen vormt een fascinerend gegeven. Wat kunnen kunstenaars en ontwerpers daarmee? Verslag van een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger, 19 maart 2019. Pakhuis de Zwijger
 • De Van Eyck Open Studios 2019 op de Jan van Eyck Academie in Maastricht zijn de eerste onder verantwoordelijkheid van de nieuwe directeur Hicham Khalidi, maar verzorgd door deelnemers die onder oud-directeur Lex ter Braak zijn geselecteerd. Domeniek Ruyters ging kijken. Metropolis M
 • De seksuele revolutie zou ons bevrijden van schaamte over ons lijf. De tentoonstelling ‘Naakt of bloot?’ in Museum Jan Cunen laat zien dat er niet zoveel is veranderd sinds het einde van de negentiende eeuw. Museumtijdschrift
 • Het is wetenschappelijk bewezen: blauwe en rode kunstwerken zijn de meest aantrekkelijke. In ieder geval voor veilingbezoekers die abstracte schilderijen kopen in de VS, China en Nederland.
 • Aldus een onderzoek van de Universiteit van Tilburg. Hyperallergic
 • Het Noordbrabants Museum heeft voor 275.000 euro een schilderij gekocht van Jan Sluijters (1881-1957). Het schilderij toont een zittende, naakte vrouw. Het museum heeft het werk gekocht op de Tefaf, de grote kunst- en antiekbeurs in Maastricht. Tot 7 april is in het Noordbrabants Museum een expositie met werk van Sluijters te zien. Omroep Brabant

 

Film en av

 • In de tentoonstelling A Tale of Hidden Histories, bij EYE Amsterdam,  zetten kunstenaars film en video, maar ook andere technieken in om verhalen over de geschiedenis te onderzoeken, deconstrueren en ‘ontmaskeren’. Want is de geschiedenis niet zelf al een constructie, een verhaal an sich? Eye-Exposed
 • Alle 365 dagen van 2019 in 365 woorden of minder: een kleine ode aan een essentiële, door een vrouw geregisseerde film uit deze eeuw. Een initiatief van Directed by Women. Directed by Women
 • In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam zijn op 19 maart 2019 de DIRECTORSNL AWARDS uitgereikt in elf categorieën. Meer dan  2000 regisseurs hebben hun stem uit kunnen brengen, op de meest opmerkelijke regieprestaties van 2018. Het was dit jaar de derde keer dat zowel leden van de Dutch Directors Guild (DDG) als VEVAM aangeslotenen konden stemmen. Dutch Directors Guild
 • De Luizenmoeder, Niemand in de stad en Tienminutengesprek winnen Zilveren Krulstaarten, voor de beste film- en televisiescenario’s van 2018. Auteursbond
 • The Other Side of The City. Onder die titel werpt het Tilburg Architectuur Film Festival dit jaar licht op de keerzijde van het succes van de stad: de radicale veranderingen die dat teweeg brengt op het platteland. De derde editie van het Tilburg Architectuur Film Festival vindt plaats op 13 april 2019 in bioscoop Cinecitta. Brabants Dagblad , tiaff
 • De elfde editie van het Architecture Film Festival Rotterdam vindt plaats van 9 tot en met 13 oktober 2019 in filmtheater LantarenVenster. De organisatie nodigt filmmakers, -producenten en –distributeurs uit om films rond actuele onderwerpen met betrekking tot architectuur in te zenden.Thema van het festival is ‘Lost in Transition’. Met dit thema wil de festivalorganisatie  de focus richten op de drastische veranderingen in onze manier van denken en leven die nodig zijn voor een leefbaarder en gelijkwaardiger samenleving. Architectenweb
 • Met zo’n 10.000 bezoekers zijn de Roze Filmdagen één van de kleinere filmfestivals in ons land, maar het festival kent een grote schare trouwe fans. Er is in een tijd van gay dating-apps en een kleiner wordende uitgaansscène blijkbaar behoefte aan een plek om samen iets te beleven. Een profiel van het festival. De Roze Filmdagen worden tot en met 24 maart gehouden in de Amsterdamse bioscoop Het Ketelhuis. Een aantal films krijgen na het festival een reguliere release.  HP – De Tijd
 • Nieuwe Filmers in ’s-Hertogenbosch heeft het jaarprogramma gepubliceerd. Nieuwe Filmers
 • Per april 2019 zal Dana Linssen, die meer dan 20 jaar hoofdredacteur was van de Filmkrant, haar taken binnen die functie neerleggen. Ze blijft, naast haar vele andere werkzaamheden, als schrijver en coach voor nieuwe journalisten bij de Filmkrant betrokken. Linssen wordt opgevolgd door Ronald Rovers. Filmkrant

 

Muziek

 • Wie zijn de grote muzikale talenten van de toekomst? Welke oude bekenden zijn beter dan ooit? Welke acts spelen komend jaar alle festivals plat? 3 voor12 stelde op basis van optreden tijdens ’s werelds grootste showcasefestival SXSW in Austin een top 50 samen. 3voor12.vpro.nl
 • De tiende editie van het FAQ Festival voor elektronische muziek vindt plaats van 21 t/m 23 maart in ’s-Hertogenbosch. FAQ Festival is een samenwerking van “Willem Twee beeldende kunst en muziek” en “Willem Twee studios”. Het festival verkent de grenzen waar populaire en hedendaagse muziek worden uitgedaagd, altijd met elektronische muziek als uitgangspunt. Faq festival

 

Theater en dans

 • De noodzaak van een podium voor jonge theatersmakers blijft. Festival Cement in ’s-Hertogenbosch is na twintig jaar nog springlevend. Een gesprek over Cement toen en nu.   Brabants Dagblad   , Bossche Omroep , Festival Cement
 • Aantekeningen bij Notes on Synchrony (experiment). Een essay van Henk Bovekerk n.a.v. het programma op 22 februari van Moving Futures Festival editie Rotterdam. Geschreven ihkv Schrijfcursus Dans & Durf. DansBrabant
 • Dick Zijp gaat in gesprek met Dick Zijp over zijn gedwongen vertrek als cabaretrecensent bij NRC Handelsblad en het taboe op ideologische argumenten in de theater- en cabaretkritiek. ‘Als je cabaret als kunstvorm serieus wilt nemen, moet je ook ideologisch durven kijken.’ Theaterkrant

Kunst in de openbare ruimte

 • Vincent van Gogh als energieke kunstenaar en passievol mens, met om hem heen een verbeelding van mensen die dicht bij hem stonden. Dat moet de nieuwe muurschildering uitbeelden die komende maand wordt aangebracht in Sint Lucasstraat in ’s-Hertogenbosch. De Bossche kunstenaar Eric van Boxtel gaat het werk maken op de nu nog kale muur op woningen van woningcorporatie Zayaz. Het ontwerp is gebaseerd op de Van Gogh collectie van het Noordbrabants Museum. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Bij een onconventionele villa in Meerhoven, een uitbreidingswijk van Eindhoven, is door 2architecten maximale lichtinval gecombineerd met optimale privacy. Door de hoge zitkamer ontstaat een open en lichte woning met een bijzondere ruimtelijkheid. De unieke uitstraling van de langformaat bakstenen van Petersen Tegl contrasteert met het strakke aluminium zetwerk. In het interieur is tot in het kleinste detail aandacht besteed aan afwerking, inrichting, verlichting en aankleding. De Architect
 • De Eindhovense kunstenaar Henk Visch opent een tentoonstellingsruimte waar hij werk van hemzelf combineert met werk van collega’s die hij bewondert. In steeds wisselende samenstellingen.  Eindhovens Dagblad
 • De Nederlandse Iraniër Arash KamaliSarvestani uit Eindhoven maakte een bijzondere film over asielzoekers op het eiland Manus bij Australië. Op 22 maart te zien op NPO 2 Extra. Eindhovens Dagblad
 • Twee jaar geleden maakte het trio Lijbaart, Rambags en Stadhouders zijn debuut met het introverte, etherische album ‘Under The Surface’, een aangenaam oncategoriseerbaar werk dat de klanken dichtbij de stilte verkende. Na enkele jaren intensief touren rond de wereld wordt de ontwikkeling van de band nu gedocumenteerd op het livealbum ‘Trinity’. De hang naar verstilling is daarop nog steeds duidelijk hoorbaar, maar de ingetogen passages groeien ditmaal niet zelden spontaan uit tot woeste gemoedsuitbarstingen, al of niet weer terugkerend naar kalmer regionen, als een eb en vloed van geluid. 3voor12.vpro.nl
 • Kent u de filmklassieker Casablanca niet? Uit 1942, met Humphrey Bogart en Ingrid Bergman? Geen probleem. Toneelgroep Matzer, met Madeleine Matzer als artistiek leider, maakt er onder dezelfde titel een vlotte en eigentijdse voorstelling van. Met een actueel randje. Theaterkrant ,   Brabant Cultureel
 • Close-Act uit Tilburg speelt grote spektakels met fantasiefiguren op festivals, overal ter wereld. Een kwart eeuw geleden begon het met een kleine act met een vlinder en insect. De acteurs van straattheatergezelschap Close-Act nemen uiteenlopende gedaanten aan en spelen hun spektakels over de hele wereld. Brabants Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Tijdens de Dag van de Literatuur in de Boekenweek op 28 maart komen ruim 4.500 havo/vwo-leerlingen uit de bovenbouw met hun docenten naar Rotterdam. Tijdens dit uitverkochte evenement gaan de jongeren met de auteurs in gesprek, genieten zij van voordrachten en volgen zij diverse workshops die in het teken staan van literatuur en andere verhalende kunst. Dag van de literatuur
 • Sinds september heeft Kunstkameraden  een atelier in het Textielmuseum in Tilburg. De daar uit voortkomende expositie op het Panoramadeck van het museum werd  geopend en loopt parallel aan de tentoonstelling Cultural Threads, waarbij gebruik wordt gemaakt van textiel. Brabants Dagblad
 • Stedelingen, een muzikale theatervoorstelling, gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking, ging onlangs  in première. Het is een flinke productie: ruim 80 spelers, muzikanten, dansers en zangers vulden het podium van het Parktheater in Eindhoven. Het optreden is onderdeel van de Dutch Happiness Week, die georganiseerd wordt door Fontys en Parktheater Eindhoven. De groep bestaat uit spelers en muzikanten van kunstenaarscollectief Carte Blanche en cliënten van Lunet zorg uit Eindhoven. Bron.fontys

Erfgoed

 • Op 13 maart vond de tweede presentatie van het AmbachtenLab plaats in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. De Labs Papierscheppen, Papierknipkunst en Fries Houtsnijwerk presenteerden de resultaten van hun werkzaamheden van de afgelopen maanden. Immaterieel Erfgoed
 • Goede sier maken met een ruimhartig teruggavebeleid zonder concrete plannen voor gericht onderzoek komt voor Karel Weener en Tristan Mostert  vrijblijvend over. Onderzoek  is onontbeerlijk zeker in dit digitale tijdperk. Zij reageren op de plannen van het Nationaal Museum voor Wereldculturen en het Rijksmuseum voor teruggave van koloniaal roofgoed. NRC , inlog vereist
 • Oproep voor het indienen van een haalbaar plan voor het behoud van twee marmermozaïeken van monumentalist Marius de Leeuw voor het Cambreurcollege in Dongen. Er wordt een nieuwe, toekomstbestendige bestemming gezocht voor deze twee mozaïeken. De Heemkundekring De Heerlyckheit in Dongen is in de gelegenheid gesteld door gemeente Dongen en Cambreurcollege om de mogelijkheden voor behoud te onderzoeken. Ze doet dit samen met de Werkgroep Monumentale Kunst van erfgoedvereniging Heemschut (WMK). Heemschut

Bibliotheken

 • Bibliotheken ervaren hun manier van samenwerken met partners in het primair onderwijs als grootste succes. Zij beschikken daarbij over een breed aanbod van leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen, leerkrachten én ouders, en kunnen voldoende expertise inzetten. Dit blijkt uit het rapport ‘Dienstverlening openbare bibliotheken aan het primair onderwijs.’ De samenwerking van bibliotheken met het voortgezet onderwijs neemt toe. Dit blijkt uit het rapport ‘Dienstverlening openbare bibliotheken aan het voortgezet onderwijs’ .   KB , KB
 • De TU Delft heeft de Atlas: Makerspaces in Public Libraries in the Netherlands gepubliceerd. Deze Atlas bevat de bevindingen van een veldonderzoek naar vijftien makerspaces in openbare bibliotheken in Nederland. KB
 • Het pilottraject over digitale geletterdheid bij mbo-studenten in Noord-Brabant dat Cubiss in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek eind 2018 heeft uitgevoerd, is afgerond en gepresenteerd in een digitaal magazine. KB

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie