Trends & Ontwikkelingen 22 mei 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Veel gestelde vragen over coronavirus en cultuur. De informatie is aangepast op basis van de persconferentie van het kabinet op 19 mei. nl , Rijksoverheid.nl
 • Minister de Jonge (VWS) stuurt een brief d. 20 mei over de stand van zaken COVID 19 naar de Tweede Kamer. Rijksoverheid.nl
 • Op 18 mei vond het Tweede Kamerdebat plaats over een tweede en derde steunpakket van het Ministerie van Economische Zaken met de minister en staatssecretaris van EZK. De Taskforce culturele en creatieve sector heeft op 11 mei een brief gestuurd aan de woordvoerders Economische Zaken en Klimaat ter voorbereiding op dit debat over het noodpakket banen en economie. In het stenogram een verslag. Tweede Kamer
 • Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Het eerste noodpakket banen en economie loopt door en het kabinet neemt nieuwe uitzonderlijke maatregelen. Dat is nodig, omdat steeds meer zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven langzaam en soms deels weer opstarten, terwijl anderen nog dicht zijn of zonder opdrachten zitten. De kabinetsondersteuning is daarom meer gericht en heeft gewijzigde voorwaarden. Doel is zoveel mogelijk behoud van banen. Daarvoor is nodig dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderde Nederlandse samenleving en economie. Als bijlage bij de Kamerbrief een onderzoek van Panteia naar de economische effecten van de coronacrisis op sectoren, waaronder de culturele sector. nl , Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. nl
 • Brief aan de Tweede Kamer van minister Koolmees (SZW) over de derde wijziging Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). nl, nl
 • Brief van minister Koolmees (SZW) over een extra vangnet voor flexwerkers in verband met de coronamaatregelen. nl
 • De culturele en creatieve sector heeft ruimte nodig om weerbaar en wendbaar uit de huidige crisis komen. Daarvoor zijn naast diverse steunmaatregelen ook innovaties nodig die de sector als geheel voorbereiden op verschillende scenario’s en de te verwachten economische terugslag. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in een brief aan minister van Engelshoven (OCW). In de brief stelt de raad er ook vanuit te gaan dat de minister haar coulancebeleid voor door het rijk gesubsidieerde instellingen laat doorlopen gedurende heel 2021. Zo krijgen ze voldoende ruimte om de noodzakelijke innovaties te ontwikkelen en in te voeren. De raad wil de discussie over de toekomst voeren op basis van scenario’s en onderscheidt daarbij drie varianten: een lockdownscenario, een anderhalve-meter-scenario en een scenario van het nieuwe normaal. Raad voor Cultuur, NRC , Cultureel Persbureau
 • Samen met ketenpartners maakt de BNA zich zorgen over de ‘schokgolf’ in de architectenbranche ná de zomer. Daarom doen deze partijen in de techniek, bouw, infra, industrie en ontwerpbranche in een brief op 14 mei een beroep op het kabinet voor een deel- en omscholings-NOW-regeling vanaf 1 september. BNA
 • Om overeind te blijven, is nu eerst stevige steun nodig om de verliezen in de museumsector te beperken, stelt de Museumvereniging. Het is aan het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg om voor een langere termijn nadere afspraken te maken. De Museumverenging herhaalt haar standpunten. De tegemoetkoming in huisvestingskosten is urgent. De vereniging pleit voor een herstel- of overbruggingsfonds voor musea en een tijdelijke verruiming van de Geefwet, zodat musea nog beter gulle gevers kunnen betrekken bij bijvoorbeeld tentoonstellingsprogramma’s. Museumvereniging
 • Sanne Scholten, directeur-bestuurder van LKCA, schrijft een open brief aan Mark Rutte. ‘’6,4 miljoen Nederlanders, en vooral die bijna 2,5 miljoen die hun kunst in een groep uitvoeren, hebben de afgelopen weken tevergeefs naar jou geluisterd en nagenoeg tevergeefs gezocht op rijksoverheid.nl: over kunstbeoefening laat het kabinet zich vooralsnog niet uit.’’ Ze vindt dat het kabinet met meer duidelijkheid moet komen over de voorwaarden voor cultuurlessen en het samen musiceren. ‘’De docent kan ondertussen al tijden niet aan de gang met het orkest of ensemble waar hij normaal mee werkt en heeft vele concerten gemist. Zijn toch al beperkte inkomsten zijn dus flink teruggelopen. Misschien valt hij bovendien buiten de boot bij alle regelingen, omdat hij een hybride praktijk heeft. ‘’ LKCA
 • Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie vinden dat evenementen die met inachtneming van de RIVM-richtlijnen veilig kunnen plaatsvinden eerder mogelijk moeten zijn dan vanaf 1 september. Burgemeesters zouden de ruimte moeten krijgen om, binnen de noodverordeningen die nu van kracht zijn, voor zulke evenementen een uitzondering te maken. Entertainment Business
 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de informele videoconferentie met de cultuurministers en mediaministers van de Europese Unie op 19 mei 2020. Onderwerp is de impact van COVID-19 op de culturele en creatieve sector. nl
 • Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers. nl
 • De kunstlobby trekt lering uit vorige crisis en schuwt economische argumenten niet, stellen Alex Burghoorn en Michiel Kruijt in de Volkskrant. Ze duiden op brieven aan o.m. de ministeries van
 • Sociale Zaken, Binnenlandse Zaken én Economische Zaken. Kunstenaars en makers zijn essentieel voor de innovatiekracht van Nederland. De kunst en de cultuursector heeft een betekenis die verder gaat dan ‘inspireren en troost bieden’. Publicaties van het Centraal Planbureau en het economenvakblad ESB worden aangehaald als bewijs voor de stelling. De bewindslieden Wiebes en Keijzer moeten de huidige noodmaatregelen daarom niet alleen voortzetten, maar zelfs uitbreiden. Er is nu een unieke gelegenheidscoalitie ontstaan van belangenbehartigers in de culturele sector, gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd, van Federatie Creatieve Industrie tot de Museumvereniging en de Vereniging van Vrije Theaterproducenten. De Volkskrant
 • De PvdA is een actie gestart : Red de cultuur. PvdA
 • Kunstenaars zijn samen verantwoordelijk voor 3,5% van ons bruto nationaal product. Juist zij verdienen steun. Zij lenen ons hun ogen en oren zodat we nieuwe nuances ontdekken. Dat stelt Norbert ter Hall, film – en tv-maker. Zijn column verscheen eerder in het Parool (6 mei). LKCA
 • ‘’Onlangs liet premier Rutte weten dat de theaters op 1 juni weer open kunnen. Voor dertig man. Dat is inclusief acteurs, technici en kaartjesknippers. Uiteindelijk houd je misschien tien, vijftien man publiek over. Hoe kun je daarvoor een theater openen? Dat kost bakken met geld.’’ Column van Teun van der Keuken, voornamelijk over de onkundige bejegening van de podiumkunsten door het kabinet. De Volkskrant
 • ‘’Het steunpakket van het Rijk richt zich met name op instellingen met nationale en internationale bekendheid, waarvan een aanzienlijk aantal ook in onze provincie gehuisvest zijn. Voor een selectie lokale en regionale instellingen zijn beperkt middelen ter beschikking gesteld, onder voorwaarde van cofinanciering. Wij vragen u om bredere aandacht voor de regio en de financiering van de maatregelen die nodig zijn om de culturele sector door deze crisis te leiden.’’ Gemeenten in provincie Noord-Holland en de Gedeputeerde Zita Pels hebben een brandbrief gestuurd aan ministers van Engelshoven (OCW) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) waarin zij meer aandacht vragen voor lokale kunst- en cultuurinstellingen. nl , NH Nieuws
 • De provincie Gelderland ontwikkelt plannen die Gelderland door de coronacrisis moeten helpen. Het college van Gedeputeerde Staten ziet daarbij een overbruggingsfase, en een fase van herstel. De overbruggingsmaatregelen zijn tijdelijk. De nadruk ligt op partners die noodzakelijk zijn voor het halen van de doelen uit het coalitieakkoord en krachtig genoeg zijn om, met steun van overheid (gemeenten, provincie, rijk en EU), de COVID-maatregelen te kunnen overleven. Het college stelt voor deze maatregelen € 50 miljoen beschikbaar, om de komende maanden snel te kunnen reageren op ontwikkelingen. Voor het college blijven de ambities uit het coalitieakkoord centraal staan. Wat er voor nodig is om deze te kunnen blijven realiseren, verschilt per sector. De situatie en vooruitzichten zijn in de culturele sector nu eenmaal anders dan in bijvoorbeeld het bedrijfsleven of het openbaar vervoer. Denkbaar is dat een substantieel deel van deze € 50 miljoen naar de Gelderse culturele instellingen gaat, zegt gedeputeerde Peter Drenth. Provincie Gelderland
 • Het Utrechtse provinciale noodfonds voor cultuur moet aan meer theaters, musea en festivals uitgegeven kunnen worden dan nu het plan is. Meerdere politieke partijen pleiten voor die verruiming in een commissievergadering van Provinciale Staten. Onder andere commerciële instellingen die normaal geen subsidies ontvangen hebben het net zo zwaar, maar zouden geen beroep kunnen doen op het noodfonds. RTV Utrecht
 • De provincie Fryslân wil een kwart miljoen euro in de Friese culturele sector steken. Dat geld geeft gedeputeerde Sietske Poepjes echter alleen uit als het rijk ook over de brug komt. Als voorwaarde stelt de provincie dat het geld niet alleen bedoeld moet zijn voor de grote instellingen. Omroep Friesland
 • De provincie Drenthe opent een ‘Snelloket’ voor nieuwe cultuurprojecten die het gevolg zijn van of reageren op de Coronacrisis. Kunstenaars (professionals en amateurs) en culturele organisaties kunnen laagdrempelig en snel een subsidie aanvragen van minimaal 1.000 en maximaal 2.500 euro. Vanaf 22 mei is het Drentse Snelloket geopend. Er is in totaal 50.000 euro beschikbaar. Provincie Drenthe
 • Veertien cultuurwethouders in Zuid-Holland hebben het bestuur van de provincie Zuid-Holland om steun voor de culturele sector gevraagd. Ze willen voorkomen dat er door de coronacrisis een grote kaalslag gaat ontstaan. net
 • Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland hebben de Cultuurnota 2021-2024 vastgesteld. Met ‘Flevoland: ruimte voor cultuur’ wil de provincie inwoners en bezoekers de mogelijkheid bieden om cultuur te beleven en te maken. De hoofdlijnen uit vorige beleidsperiodes worden voortgezet, waarbij Het Verhaal van Flevoland centraal staat. Daarnaast komt er meer ruimte voor ontwikkeling en experiment. Flevoland
 • ‘’Ondanks de creativiteit van veel instellingen om nu vooral te kijken naar de mogelijkheden binnen de regels, weegt opengaan voor de kleinere instellingen niet op tegen de kosten. Die financiële klappen kunnen zowel de gesubsidieerde als de niet-gesubsidieerde instellingen in onze steden, maar ook kunstenaars en creatieve makers, niet opvangen. Cultureel erfgoed dreigt onomkeerbaar te verdwijnen. We begrijpen dan ook maar al te goed dat de sector ons om ondersteuning vraagt.’’
 • Het Rijk moet bijspringen, want gemeenten hebben niet genoeg geld voor de cultuursector, dat schrijven cultuurwethouders Touria Meliani, Amsterdam, Said Kasmi, Rotterdam, Robert van Asten, Den Haag, en Anke Klein, Utrecht. De Volkskrant
 • Het Cultuurfonds in Almere, het financieringsfonds voor cultuur in de stad, richt zich de komende jaren op het versterken en verbreden van de culturele sector in Almere. Maar is er nog genoeg over van die culturele sector na de coronacrisis? Omroep Flevoland sprak met de directeur van het Cultuurfonds Almere, Jan-Melle Liscaljet. Omroep Flevoland
 • De culturele sector heeft het momenteel zwaar te verduren. En ook als de crisis voorbij is vraagt de anderhalve-meter-samenleving om langdurige (fysieke) aanpassingen in de bedrijfsvoering. Het college van B en W van Amstelveen gaat daarom veranderingen in het cultuurbeleid aanbrengen om de sector op de korte én lange termijn op de juiste manier te kunnen ondersteunen. Amstelveens Nieuwsblad
 • Om ervoor te zorgen dat het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen deze zomer toch nog open kan met een publiekstrekker, ontvangt het van de gemeente Amstelveen een garantiesubsidie van 50.000 euro. Als tegenprestatie krijgen alle Amstelveense scholieren een voucher waarmee ze met twee personen gratis naar de zomertentoonstelling kunnen.nl
 • In Den Haag is ophef ontstaan over de afwijzing van een subsidieaanvraag van literair festival Crossing Border. Tommy Wieringa n.a.v. hiervan over de criteria diversiteit en inclusie. De gemeenteraad van Den Haag stelt vragen over de aanstelling van Ellen Walraven als nieuwe directeur van Writers Unlimited, terwijl zij eerder deel uitmaakte van een adviescommissie over cultuursubsidies, die de aanvraag van Crossing Border niet honoreerde. NRC , De Volkskrant
 • De belangrijkste resultaten van een video conferentie op 19 mei 2020 van de Europese cultuurministers. Council of the European Union
 • In een brief aan minister Blok, minister van Engelshoven, minister Hoekstra en minister Kaag heeft het Europaplatform aandacht gevraagd voor de dringende situatie van de culturele en creatieve sector op Europees niveau, die door de gevolgen van de Covid-19 crisis is ontstaan. In de brief wordt toegelicht wat de huidige en toekomstige problemen zijn, met de mogelijke acties en kansen, waar het Europaplatform op steun van de bewindslieden hoopt te rekenen. Het Europaplatform is een initiatief van Kunsten ’92, European Cultural Foundation, Culture Action Europe en Europa Nostra en bestaat mede uit Nederlandse cultuur-, creatieve en erfgoedinstellingen die actief zijn in Europa. Kunsten’92
 • Theaterkrant interviewt filosofen, kunstenaars en critici en vraagt hen te reflecteren op de coronacrisis. Een gesprek met de Vlaamse criticus Wouter Hillaert. Hoe vergaat het de Vlaamse cultuursector in deze crisis? Theaterkrant

 

noord-brabant

 • Wat is de staat van cultuur in Brabant? Op 16 juni wordt op de website regioprofielbrabant.nl Waarde van cultuur 2020 gepubliceerd. Deze monitor biedt bestuurders, beleidsmakers en professionals actuele input voor beleidsontwikkeling en planvorming. Juist wanneer het stelsel stevig onder druk staat, zoals nu met de maatregelen rond COVID-19 en mogelijke bezuinigingen in het nieuwe bestuursakkoord, is het waardevol een goed zicht te hebben op de sterke en zwakkere punten van het Brabantse culturele veld. Op 30 juni is er een live chat met de onderzoekers over de monitor. Regioprofiel Brabant
 • De impulsgeldenregeling van Provincie Noord-Brabant wordt geëvalueerd door adviesbureau Berenschot. Daartoe is per e-mail een enquête verstuurd naar alle makers en organisaties die tussen 2013 en 2019 een subsidieaanvraag impulsgelden hebben gedaan. Het invullen van deze vragenlijst wordt zeer op prijs gesteld. Kunstloc Brabant
 • Beantwoording schriftelijke vragen Forum voor Democratie over ‘Steunmaatregelen Corona voor cultuur in Brabant’. nl
 • Beantwoording schriftelijke vragen PVV over ‘Smijten met geld naar cultuursector’. nl
 • Designhotel/restaurant en bar De Kazerne in Eindhoven heeft een lening van honderdduizend euro van de provincie Noord-Brabant gekregen om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen. De Kazerne valt buiten alle bestaande noodregelingen. ,,Dat komt omdat we in een stichtingsvorm werken”, zegt eigenaar Annemoon Geurts desgevraagd. ,,Bovendien kunnen we als stichting ook niet zo maar even een kortlopende lening afsluiten.” Eindhovens Dagblad

 

het bestuursakkoord

 • “Een verkeerde inschatting. We hadden een aantal dingen handiger moeten doen. Stom van ons.” Gedeputeerde Christophe van der Maat is zondag 17 mei duidelijk: de plannen die het nieuwe provinciebestuur heeft met cultuur in Brabant hadden anders opgeschreven moeten worden in het onlangs gepresenteerde bestuursakkoord. Dit zegt de VVD-bestuurder in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. “Heel vervelend”, zegt Van der Maat nu. Dat er geen geld voor cultuur meer zou zijn, ontkent hij. Maar hij zegt te snappen dat mensen het zo gelezen hebben. “Op onderdelen is het waar”, geeft hij aan. Maar heel specifiek moet er volgens hem nog worden gekeken naar welke subsidies worden afgebouwd. Omroep Brabant
 • FvD Fractievoorzitter Eric de Bie vertelt zondag 17 mei in NOS Met het Oog op Morgen over het nieuwe bestuur en wat de partijen willen bereiken. Zijn reactie op de protesten “Ook cultuur gaan we in de tekst van de wet de nodige aandacht geven. Net als sport en vrije tijd.” NPO Radio 1
 • De nieuwe Brabantse bestuurscoalitie heeft alsnog het woord cultuur opgenomen in de portefeuille van beoogd gedeputeerde Wil van Pinxteren. Die portefeuille heet nu Vrije Tijd, Cultuur en Sport. De culturele sector protesteerde heftig tegen het schrappen van een speciale portefeuille cultuur. Om het draagvlak te creëren waar de nieuwe coalitie zo hoog over opgeeft, werd dat woord alsnog toegevoegd. Om 21.10, 15 mei, stemt een meerderheid van de Provinciale Staten tegen een motie om de verplichtingen te respecteren die zijn ingegaan in het kader van de culturele basisinfrastructuur dat met Rijk en Brabantstadpartners is en dus bezuinigingen of afbouw van subsidierelaties niet eerder in te laten gaan dan met de start van een volgende planperiode, zijnde 1 januari 2025. Omroep Brabant , Brabants Dagblad , Brabant Cultureel
 • Oppositiepartijen hakken 15mei in op de rechtse koers van het nieuwe provinciebestuur in Brabant. Vooral de bezuiniging op cultuur en de ‘knieval’ voor boeren ligt gevoelig bij de partijen die niet aan de macht zijn. De oppositie heeft de messen geslepen. Brabants Dagblad peilt de stemming voorafgaand aan het debat. Brabants Dagblad
 • Protest met een enorme stapel theaterstoelen met reuzen en honderden spijkerbroeken bij het provinciehuis in Den Bosch, waar op 15 mei de nieuwe gedeputeerden officieel worden benoemd. Vooral het ontbreken van een gedeputeerde voor cultuur en de geringe aandacht voor natuur en milieu roepen veel weerstand op. Omroep Brabant , NOS , Stedelijk Museum Breda , DansBrabant , Internetbode
 • De Kunst van Brabant heeft op 20 mei een Wil van Pinxteren, de nieuwe gedeputeerde voor Vrije Tijd, Cultuur en Sport een welkomstbrief gestuurd. Met daarbij het verzoek om op korte termijn in gesprek te gaan over de plannen rondom het provinciaal cultuurbeleid. De Kunst van Brabant
 • Ter informatie aan Provinciale Staten van Stichting Rudolf H Schmidtfonds zorgen over het cultuurbeleid in het nieuwe Bestuursakkoord in het algemeen en de gevolgen voor het Internationaal Vocalisten Concours IVC in het bijzonder. nl
 • Ter informatie aan Provinciale Staten van Festival Cement brief aan College van Gedeputeerde Staten over de zorgen voor het cultuurbeleid in het nieuwe Bestuursakkoord. nl
 • In de derde aflevering van de Cultureon podcast gaat redacteur Bertien Minco in gesprek met Henri Swinkels, voormalig gedebuteerde uit Noord Brabant over de actuele politieke status van de cultuursector in het zuiden. Hoe wordt er gereageerd op het feit dat er straks geen gedebuteerde voor de afdeling cultuur meer rondloopt, maar dat de sector onder de tak ‘Vrije Tijd’ valt?…
 • (Podcast, opgenomen voor het debat). Cultureon
 • Meestal blijven adviescommissies op de achtergrond. ,,Ook ik als lid van de adviescommissie BrabantStad Cultuur was liever op de achtergrond gebleven”, zegt commissielid Simon Kentgens. ,,Maar ik ben geschrokken en ontzet door het bestuursakkoord dat in Brabant is gesloten.” Brabants Dagblad
 • ‘’Een akkoord van partijen VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant waarmee de komende jaren wordt ingezet op het versterken van de economie en bereikbaarheid, met belang voor natuur, met ruimte voor boeren en ontwikkeling van vrije tijd. Daarmee lijkt het erop dat de provincie een sterke koerswijziging wil doorvoeren betreft de support voor en investering in kunst en cultuur, van humuslaag tot topniveau. En dat terwijl de inspanningen van de afgelopen jaren tot veelbetekenende resultaten hebben geleid: zowel binnen de culturele sector als daarbuiten.’’ Uit Nieuwsbrief Brabant C, mei 2020. Brabant C
 • VNO-NCW Brabant Zeeland heeft als uitgangspunt om plannen te beoordelen op de inhoud. Zo ook het akkoord van het nieuwe Brabantse provinciebestuur. Dit vorige week gepresenteerde akkoord ademt pragmatisme en dat spreekt de werkgeversorganisatie aan. Maar er zijn ook zorgen. ‘’ De belangrijkste is dat we de zwaar geraakte cultuursector niet in de steek moeten laten en dat we blijven werken aan de natuur en de duurzaamheid. Voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat is meer nodig dan het creëren van de juiste economische randvoorwaarden.’’ VNO -NCW Brabant Zeeland
 • Het Stedelijk van Abbemuseum heeft een nieuw videoprogramma waarmee het museum de betrokkenheid van het publiek wil vergroten. Op 18 mei 2020 – internationale museumdag – was de eerste live uitzending via Facebook. In de uitzending bleek dat de aangekondigde bezuinigingen op de uitgaven voor kunst en cultuur door de provincie Noord-Brabant helemaal verkeerd zijn gevallen bij de directeur van het Van Abbemuseum Charles Esche. Hij is ‘extreem teleurgesteld’ in het cultuurbeleid van het nieuwe provinciebestuur. Brabant Cultureel
 • ‘’ Alles wat zeker is, is dat niets zeker is. Het corona-virus zet alles op losse schroeven. Onze manier van leven zal veranderen, onze cultuur zal veranderen. Wij, cultuurmakers in Brabant, zijn daarom geschokt en geschrokken door het voornemen van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant om, juist nu, vanaf volgend jaar 25 procent van de cultuurbegroting te schrappen. De schade zou altijd verschrikkelijk zijn geweest, maar is in deze tijd volledig onverantwoord.’’ Bezuiniging ondermijnt het hele culturele bouwwerk, schrijven tientallen culturele organisaties in het Eindhovens Dagblad. Eindhovens Dagblad
 • ‘’Ik moet mezelf positioneren in dit gewricht. Vrije tijd of kunst? Meelopen en proberen te voldoen aan de eis om te passen in het vakje ‘Vrije Tijd’? Of ingaan tegen die verdrietige inflatie van de waardering van ons vak? Moet het terug naar ‘hoe het vroeger was’?’. Martijne van Dijk, Hilvarenbeek, is als saxofonist verbonden aan o.a. Ensemble Modern, Saxofoonkwartet Axone, Mahler Chamber Orchestra. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Om de hoog industriële kenniseconomie van Noord-Brabant goed te kunnen laten draaien, is een vitale culturele sector absoluut noodzakelijk. Het nieuwe provinciale bestuursakkoord zet dit allemaal op losse schroeven. Aldus Frans Boekema, emeritus hoogleraar Regionale Economie aan de RU Nijmegen en Universiteit van Tilburg. Brabants Dagblad
 • ‘’Cultuur wordt dus ingezet voor het toerisme en toerisme gaat op zijn beurt een hap nemen uit de toch al gekrompen begroting voor cultuur, erfgoed, sport, vrije tijd en nu ook toerisme. ‘’ Wijbrand Schaap over de resultaten van het debat in Provinciale Staten en de mededelingen van VVD-Statenlid Christophe van der Maat op Facebook. Cultureel Persbureau
 • We kunnen niet langer schouderophalend voortgaan. Dat een sector willens en wetens wordt vernietigd, is een drama voor de mensen die er werken. Laten we benoemen wat het nieuwe Brabantse coalitieakkoord is. De korting op cultuur en natuur in Brabant is geen bezuiniging. Het is een afrekening. Aldus Rob Voerman in een ingezonden brief in NRC. NRC
 • ‘’Ik ben benieuwd hoe er in Den Haag aangekeken wordt tegen het Brabantse voornemen om cultuursubsidies te schrappen, net nu lokale en regionale inbedding (en daarmee financieel draagvlak bij decentrale overheden) speerpunt en toetssteen is geworden in het landelijke cultuurbeleid.’’ Thomas Lamers, filosoof en dramaturg/theatermaker, in Theaterkrant in een artikel waarin hij stelt dat Noord-Brabant het Texas van Nederland begint te worden. Theaterkrant
 • Cultuur minnend Noord-Brabant en dus ook Eindhoven is massaal in verzet gekomen tegen de bezuiniging op cultuur die het nieuwe provinciebestuur vorige week aankondigde. Een petitie tegen de plannen werd binnen drie dagen al bijna 15 duizend keer ondertekend. Studio 040 sprak met Jos Feijen, De Effenaar, Tanja Mlaker, Stichting Cultuur Eindhoven en Angelique Spaninks, MU. “De aankondiging dat dit allemaal gaat stoppen, is een vorm van kapitaalvernietiging. Maar het haalt ook de ziel uit waar we allemaal mee bezig zijn in Brabant.” Aldus Spaninks. Studio040
 • In het rechtse bestuursakkoord tussen VVD, CDA, FvD en Lokaal Brabant dat nu klaarligt ter goedkeuring bij de provinciale staten van Brabant, is het plan opgenomen fors te bezuinigen op kunst & cultuur. Volgens sommigen is het een precedent voor de rest van Nederland. Wat zegt de beeldende kunst sector ? Metropolis M sprak met Klaartje Esch, Kunstpodium T, Tilburg, Steven ten Thije, conservator collectie Van Abbemuseum, Eindhoven, Freek Lomme, Onomatopee, Eindhoven, en Ranti Tjan, directeur sundaymorning@ekwc, Oisterwijk. Metropolis M
 • Ruim zeventig bij Festival Cement betrokken theatermakers uiten in een brief aan het College van Gedeputeerden, d.d.15 mei , gezamenlijk hun zorgen over de richting die het nieuwe provinciale bestuur van Brabant inslaat. Ze schrijven ‘verbaasd en geschrokken’ te hebben vernomen dat het nieuwe bestuur cultuur als provinciale kerntaak wil afbouwen en geen gedeputeerde cultuur meer wil. Ze vragen ‘met klem de radicale destructieve plannen te herzien’. Theaterkrant
 • 500 Bredanaars tekenen petitie om culturele sector te steunen. Breda Vandaag
 • Investeren in cultuur is niet dom. Vraag maar aan iemand die ooit een Van Gogh kocht. Toch hebben we nu een provinciebestuur dat het anders ziet. Cultuur is vrije tijd, de subsidiekraan kan dicht. Column van Edine Wijnands. BN – De Stem
 • Kunst is uniek, politiek niet. Column van Rob Schoonen in het Eindhovens Dagblad Eindhovens Dagblad
 • Beeldend kunstenaar Mieke van Zundert haalde op 15 mei uit protest tegen de voornemens van het nieuwe provinciebestuur om te bezuinigen op de cultuur de etalage van haar winkelatelier in Zundert leeg. “Dan gaat de kunstbeleving in de Molenstraat in Zundert even op zwart”, zegt ze. “Zo ziet een wereld zonder kunst eruit”. Internetbode
 • Wie Zundert binnenrijdt, valt het onmiddellijk op. Talloze kunstwerken in de openbare ruimte zijn voorzien van een blinddoek in Brabants Bont als protest tegen het voornemen van het nieuwe provinciebestuur om te bezuinigen op cultuur. BN – De Stem

 

grote brabantse gemeenten

 • Zes grote culturele instellingen in Eindhoven kunnen rekenen op een steunpakket van bij elkaar iets meer dan drie miljoen euro van de gemeente Eindhoven. Met dat geld moeten ze dit jaar in ieder geval een deel van de financiële gevolgen van de corona-crisis kunnen opvangen. Het gaat om het Muziekgebouw, het Parktheater, de Effenaar, Plaza Futura, het Eindhoven Museum en het Centrum voor de Kunsten (CKE). De andere en kleinere culturele instellingen in de stad moeten nog even wachten op wat voor noodmaatregelen het stadsbestuur voor hen in petto heeft. ,,Aan dat pakket maatregelen zijn we nog aan het sleutelen” , aldus cultuurwethouder Monique List (VVD). Eindhovens Dagblad
 • Wat zijn de gevolgen van het nieuwe Brabantse coalitieakkoord voor het beleid van de gemeente Eindhoven? Dat willen de fracties van GroenLinks en de PvdA in de Eindhovense gemeenteraad weten van het college van B en W. Uit die vragen blijkt dat beide partijen zich grote zorgen maken over de impact van dat akkoord op het Eindhovense beleid op het gebied van cultuur, mobiliteit en de overgang naar duurzame energievoorziening. Zorgen zijn er met name over de philharmonie zuid en het Muziekgebouw, waarvoor de gemeente Eindhoven onder andere met de provincie nieuwe toekomstplannen aan het ontwikkelen is. Veel subsidies die Eindhoven in de culturele sector verstrekt, gaan gepaard met cofinanciering door het provinciebestuur. In het nieuwe provincie-akkoord wordt er flink bezuinigd op cultuursubsidies. Eindhovens Dagblad, Studio040
 • Twee onderwerpen die behoorlijk wat discussie opleverden in en buiten de Eindhovense gemeenteraad worden pas in juni behandeld. Zowel de Omgevingsvisie (met onder andere 63 inspraakreactes en mogelijk verschillende moties) als de verkoop van onroerend goed (onder andere het Albert van Abbehuis) werden op 19 mei niet behandeld. Eindhovens Dagblad
 • De familie Van Abbe ziet niks in de verkoop van het Albert van Abbehuis door de gemeente Eindhoven. Het huis werd ooit aan de gemeenschap geschonken. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Helmond heeft na tachtig dagen corona voorzichtig de balans opgemaakt. De voorlopige, eerste schatting is dat de crisis de gemeente Helmond tussen de vijf en tien miljoen euro gaat kosten.
 • Zo wordt het verlies van de Cacaofabriek nu al geschat op drie ton. Het cultuurcentrum zag de voorbije periode vrijwel alle inkomsten wegvallen. De Cacaofabriek komt in aanmerking voor een subsidie van 150.000 euro vanuit het Rijk. Als dat bedrag wordt toegekend, springt Helmond ook eenmalig bij voor anderhalve ton. Eindhovens Dagblad
 • Helmond en Veldhoven vrezen net als Eindhoven dat de controle op de nooduitkering voor zzp’ers tot boosheid kan leiden bij inwoners. Ze stellen dat de regering ten onrechte de indruk heeft gewekt dat dit een gift is waar iedere zzp’er recht op heeft. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Voor musea, podia en filmtheaters en andere culturele organisaties heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch € 950.000 gereserveerd. Dat bedrag komt bovenop de Rijksbijdrage van € 300 miljoen. ‘’ Natuurlijk zijn we er nog niet. Onze culturele sector is breder dan de organisaties die nu genoemd worden. We hebben oog voor alle partijen, zoals ook bijvoorbeeld amateurkunst en verenigingen. We blijven met iedereen in gesprek. Zo bekijken we welke problemen er bestaan en welke er nog aan zitten te komen, en hoe we daarin kunnen steunen.” Aldus wethouder van der Geld. Gemeente ‘s-Hertogenbosch , Brabants Dagblad
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft samen met partners een plan gemaakt voor de periode 1 juli tot 1 september om de zomer zo aantrekkelijk mogelijk maken voor vooral haar inwoners en ondernemers. Om dit met elkaar te realiseren komt er 3 maanden een stichting. Een zo bont mogelijk pallet aan partners krijgt de kapstok aangereikt waar het programma technisch, organisatorisch en creatief mee aan de slag kan. De Zomer gebeurt in heel ’s-Hertogenbosch, dus niet alleen in de historische binnenstad. De gemeente heeft er 150.000 euro voor uitgetrokken. Gemeente ’s-Hertogenbosch, Omroep Brabant , Brabants Dagblad , inlog vereist
 • ’s-Hertogenbosch smeedt plannen om méér mensen naar de stad te trekken. ,,Den Bosch moet de plek zijn waar je wilt zijn, ook in coronatijd”, verwoordt Freek van Genugten van het CDA het initiatief van zijn partij. De plannen voor grote horecapleinen en (culturele) activiteiten spitsen zich niet direct toe op het hart van de stad, maar net daarbuiten: Zuiderpark, Paleiskwartier en Pettelaarse Schans. ,,Of picknicken in het Bossche Broek, om de stad eens van een andere zijde te beleven’’, noemt Van Genugten als een extra voorbeeld. Directeur Alex Kühne van het Theater aan de Parade is enthousiast. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Na veel puzzelen, passen en meten is het definitieve ontwerp voor het nieuwe Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch voor zo’n 85 procent klaar. Maar juist de details lijken nu het meeste werk te geven. Vooral het aanzicht van de voorgevel kan de commissie monumenten en welstand van de gemeente nog niet Brabants Dagblad
 • Vanaf 18 mei is er een grote en kleurrijke muurschildering op het Grassoterrein in ’s-Hertogenbosch te zien. De uitvoering van dit gigantische kunstwerk is in handen van Kings of Colors. Voor het ontwerp tekenden twee studenten van de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost. “Van dit kunstwerk word je niet alleen blij, het is óók inspirerend. De rode draad past perfect bij dit ontwikkelingsgebied”, zegt wethouder Jan Hoskam aan. “De renovatie van het Grasso-gebouw is de eerste stap. Later komt het EKP Noord aan de beurt, samen met onder meer de bouw van de beoogde woontorens en een nieuwe kunstacademie. De dynamiek zal ervan afspatten, let maar op!” Gemeente ‘s-Hertogenbosch , Brabants Dagblad
 • Ondernemers die recht hebben op een ToZo-uitkering ontvangen binnen nu en maximaal vier weken een voorschot. Die toezegging deed de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah tijdens een bijpraatsessie met de gemeenteraad over de genomen maatregelen in verband met de coronacrisis. Brabants Dagblad
 • Mooie beloften van de regering en acht weken later nog in de wacht.’ Met die woorden vertolkt Yvette van Kempen, zzp’er te Oisterwijk, haar ongenoegen over de TOZO-regeling. Voor 7 Midden-Brabantse gemeenten buigt een team van 75 ambtenaren zich in Tilburg zich over alle aanvragen. Er zijn er 5471 ingediend. Pas een op de drie heeft geld gekregen. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Bergen op Zoom moet 15 miljoen euro per jaar gaan bezuinigen. Dat is de opdracht die de gemeenteraad op 19 mei heeft meegegeven aan het nieuwe college. Het grootste deel van die bezuiniging komt uit het programma economie, werkgelegenheid, vrijetijdseconomie én onderwijs. Het gaat daarbij om zo’n vijf miljoen euro. Op het gebied van cultuur, sport en bewegen richt Bergen op Zoom zich alleen nog maar op de wettelijke taken en op basisvoorzieningen. Culturele instellingen moeten kostendekkend worden door onder andere de prijzen voor kaartverkoop omhoog te gooien en ze moeten nieuwe inkomsten gaan generen. Daarnaast moet er gekeken worden naar de personele kosten. Internetbode
 • Het bestuur van de Groene Engel in Oss heeft de eigen voorzitter Esther Plante aangesteld als kwartiermaker. Plante krijgt twee jaar de tijd om de organisatie van het cultuurpodium te kneden naar het gewenste model. In die tijd maakt ze geen deel meer uit van het bestuur. Brabants Dagblad
 • De gemeente Steenbergen telt in totaal 19 koren, 5 muziekverenigingen, 18 orkesten en 11 dweilorkesten. Dat vraagt veel voor een duidelijk cultuurbeleid, maar de gemeente heeft extra aandacht met betrokkenheid voor het cultuurdeel in haar kernen. Claudia de Groen, cultuureducatie intermediair, legt uit wat cultuur doet en betekent in deze coronaperiode. Internetbode
 • Vught ziet voorlopig af van deelname aan het Van Gogh Nationaal Park (VGNP). De gemeente is niet overtuigd van de meerwaarde van het initiatief dat het nieuwe visitekaartje van Nederland moet worden. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Veel steunbetuigingen voor de kunstsector zijn voorbij gekomen. Toch ontbreekt er nog iets : het bestaansrecht van kunstenaars. Laat de culturele sector daarom ophouden zich voortdurend te verontschuldigen. Dat schrijven Emile Schrijver, algemeen directeur van het Joods Historisch Museum en het Joods Cultureel Kwartier en Judith Schrijver, auteur. Het Parool
 • De belangrijkste maatregelen van het tweede economische noodpakket voor werkenden in de creatieve en culturele sector op een rij gezet door de Creatieve Coalitie. Creatieve Coalitie
 • De bestaande regeling Tegemoetkoming ondernemers Getroffen Sectoren wordt vervangen door de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL). Een bedrijf krijgt maximaal € 20.000 per drie maanden.
 • Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. De horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder. De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. MKB Nederland
 • Voor een overbruggingskrediet kun je terecht bij Qredits. Qredits is er voor iedere startende of bestaande ondernemer in Nederland. Deze kredietfaciliteit voor ondernemers is bedoeld ter overbrugging van de coronacrisis periode. Qcredits
 • Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2020 met 1,7 procent gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat is de grootste krimp na het eerste kwartaal van 2009, toen het bbp met 3,6 procent daalde ten opzichte van een kwartaal eerder. Met de krimp komt een einde aan 23 kwartalen op rij met groei. De daling van het bbp in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan de lagere consumptie door huishoudens. Aan de productiekant vallen de negatieve uitschieters op bij de bedrijfstak cultuur, recreatie, sport en overige diensten, de bedrijfstak handel, vervoer, horeca en opslag en de bedrijfstak overheid, onderwijs en zorg. De productie van deze bedrijfstakken daalde met respectievelijk 7,1, 3,4 en 2,9 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. CBS
 • In deze moeilijke tijd moeten veel toezichthouders anders met hun functie omgaan dan ze gewend zijn. De situatie van veel culturele organisaties in de coronacrisis brengt ook voor toezichthouders dilemma’s met zich mee, en vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Eerste gesprek in een reeks, met Marjet van Zuijlen is toezichthouder bij zowel het Nationaal Theater als het Chassé Theater. Cultuur + Ondernemen
 • Werk jij aan diversiteit & inclusie in je culturele organisatie? En loop je wel eens vast? Schrijf je dan in voor onze pilot online intervisiesessie met ervaren experts op 28 mei. Code Diversiteit & Inclusie
 • Cultuurcentrum Het HEM in Zaanstad is in grote financiële problemen. Negentien van de 22 personeelsleden zijn ontslagen, de programmering tot het einde van het jaar is opgeschort, en directeur Kim Tuin is op zoek naar financiering voor het centrum. Overigens bleek vóór de coronacrises dat het al noodzakelijk was om voor de levensvatbaarheid van Het HEM een „breder financieringspalet” te vinden. Tuin deed een subsidieaanvraag bij de overheid, ging op zoek naar sponsoren en andere investeerders. „Maar nog voordat ik heb kunnen oogsten, brak de coronacrisis uit.” Inmiddels is ook een crowdfundingsactie opgezet. Geldschieter Amerborgh International heeft aangegeven niet langer borg te kunnen staan voor de continuïteit van de activiteiten van Het HEM. NRC , NH Nieuws
 • Kunsten’92 biedt een vriendenlidmaatschap aan. De belangenbehartiger voor de cultuursector We willen graag individuele makers, zzp’ers, maar ook werkenden in andere domeinen actief bij haar werk betrekken. Kunsten’92

 

architectuur en vormgeving

 • De markt voor vastgoedinvesteringen laat dit jaar waarschijnlijk slechts een geringe krimp zien, ondanks de coronacrisis. Dat voorspelt vastgoedadviseur CBRE. De kenners verwachten dat de zwaarste klappen van de coronacrisis in het tweede kwartaal gaan vallen, en dat er in het derde kwartaal weer herstel plaatsvindt. Architectenweb
 • ”Wat de coronacrisis op lange termijn betekent zal nog blijken. Maar internationaal werken kan je bureau sterker en veerkrachtiger maken”, zegt expert ondernemerschap Jasper Kraaijeveld van de BNA over het recente BNA verdiepingsonderzoek over werken in het buitenland. Dit laat een duidelijke focus zien bij de BNA leden: bijna twee derde van alle internationaal opererende architectenbureaus doen zaken in de EU en dicht bij huis. Duitsland, België en Frankrijk vormen de top drie doellanden. Doe je voordeel met de uitkomsten van dit onderzoek voor je eigen internationale ambities. BNA
 • BNO houdt een Corona dossier bij, dat regelmatig wordt aangevuld. BNO
 • De Ventura Projects-evenementen, georganiseerd door Organisation in Design, houden op te bestaan. De annulering van de evenementen voor de Milan Design Week 2020 hadden definitieve gevolgen voor het bedrijf, laat oprichter en art director van Ventura Projects Margriet Vollenberg weten. Architectenweb

 

beeldende kunst

 • Het huidige pakket aan noodmaatregelen van de rijksoverheid ter ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus, is op 20 mei verlengd met drie maanden tot 1 september 2020. Ook veel musea kunnen aanspraak maken op één of meerdere van deze regelingen. Museumcontact
 • Definitief protocol voor heropening musea is beschikbaar, update 20 mei. Museumcontact
 • Directeur van Stedelijk Museum Breda, Dingeman Kuilman, vindt het opgelegde protocol voor musea heftig. ‘Zie het museum als de veilige binnenwereld die voor mensen juist nu zo belangrijk is!’ Vanaf 1 juni mogen de deuren officieel weer open. Cor Wijn ging met Dingeman Kuilman in gesprek. Cultureon
 • Musea mogen vanaf 1 juni weer voorzichtig hun deuren openen. Maar hoe denken de bezoekers hier zelf over? Durven zij straks de fysieke drempel over en zo ja, onder welke voorwaarden? Dat onderzoek Hendrik Beerda. ‘79 procent van de museumbezoekers verwacht de Nederlandse musea na heropening weer even veel óf meer te gaan bezoeken dan vorig jaar’. Toch betekent dit anderzijds dat 21 procent verwacht minder musea te bezoeken. Daar komt nog bij dat 58 procent verwacht een museumbezoek met meer dan een maand uit te stellen na de heropening. Boek sprak met drie musea over de resultaten van Beerda’s onderzoek en zet de belangrijkste bevindingen op een rij. Boekman
 • Vanaf 1 juni mogen musea (waarschijnlijk) weer open. Achter de schermen is er hard gewerkt om de heropening voor te bereiden. FashionUnited ging telefonisch in gesprek met modeconservatoren Madelief Hohé, (Kunstmuseum Den Haag) en Ninke Bloemberg (Centraal Museum Utrecht). Welke impact heeft de coronacrisis op hun dagelijkse werk? Wat betekent dit voor geplande modetentoonstellingen? En hoe ziet het ‘anderhalve-meter-museum’ eruit? Fashion United
 • Musea doen hun best om op 1 juni coronaproof te zijn. Voor op kinderen gerichte musea als NEMO en Naturalis is het lastiger. „Met tape op de vloer en een bus ontsmettingsmiddel ben je er nog niet.” NRC
 • Voor de toepassing van het protocol zijn bewegwijzering en heldere instructies voor publiek van belang. De Museumvereniging heeft een Toolkit laten maken om musea daarin te ondersteunen. Museumcontact
 • Steeds meer Nederlanders (46%) voelen zich persoonlijk verbonden met musea en het enorme culturele kapitaal dat zij voor ons allemaal bewaren, onderzoeken, interpreteren en presenteren. Dat is een substantiële stijging van 3% ten opzichte van vorig jaar. De binding is het hoogst in de provincies Noord-Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland en Drenthe en het laagst in Groningen, Noord-Brabant en Limburg. Dat blijkt uit het jaarlijkse Nationale Museumonderzoek door bureau Validators in opdracht van de Museumvereniging onder ruim 7.000 respondenten door heel het land. Museumvereniging
 • In februari publiceerde Meta Knol haar opiniestuk: ‘Stop de blockbusterverslaving’ (21 februari 2020, NRC). Haar betoog is in meerdere opzichten interessant, niet in de laatste plaats omdat het een belangrijk thema in de vraaggesprekken Strategie in Beeld (van Cultuur + Ondernemen) raakt, namelijk: voor welk profiel kies je? De coronacrisis leidt tot reflectie en inkeer. De Lakenhal kiest dus voor een ander profiel en gaat niet meer mee in het blockbustergeweld. Je eigen race in plaats van die van anderen lopen, is zoals strategie-icoon Michael Porter leerde, de essentie van strategie.
 • Maar moeten blockbusters daarmee ook in de ban, vraagt Boris Franssen zich af. Cultuur + Ondernemen
 • Het Amsterdam Museum opent een digitale tentoonstelling over corona in de stad. Kunstenaars en bewoners leverden ruim 500 bijdragen die gratis te zien zijn. Trouw
 • De overzichtstentoonstelling van Helmonds bekendste kunstenaar, Lucas Gassel, wordt tot en met eind augustus verlengd. Vanaf 1 juni zijn de werken weer te bewonderen in het Museum Helmond. “We zijn verheugd dat de tentoonstelling van Lucas Gassel eindelijk weer te zien is. We hebben jaren aan deze expositie gewerkt”, vertelt directeur Marianne Splint. De tentoonstelling was met enkele tonnen de duurste expositie ooit van het museum, maar was bijna voor niemand te zien geweest. De tijdelijke sluiting heeft ook financiële gevolgen voor het museum. “De maanden die we gesloten zijn, beschouwen we als verloren, die kunnen we niet inhalen.” Hoe groot de schadepost is, is nog onduidelijk. Directe problemen zijn er niet omdat het museum onderdeel uitmaakt van de gemeente. Wie er heen wil moet online een kaartje kopen en vooraf een tijdstip kiezen. Maar: je mag zo lang binnen blijven als je wil. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Streekmuseum Etten-Leur het Nederlands Drukkerijmuseum en de Van Gogh Kerk treffen op dit moment alle voorbereidingen om op of rond 1 juni weer open te kunnen gaan. BN – De Stem
 • Dit najaar moet het plan voor de invulling van het Evoluon klaar zijn. Kunstenaar en filosoof Koen van Mensfoort is gevraagd om oude tijden te doen herleven in het iconische gebouw. In 2021 wordt het Evoluon weer expositieruimte. Ondertussen willen de Evoluon-eigenaars dat er in het park ook gewoond kan worden. Eindhovens Dagblad, inlog vereist, Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Het Protocol bescherming en veiligheid medewerkers en bezoekers presentatie en postacademische instellingen en Addendum Programma en bijeenkomsten is opgesteld door De Zaak Nu, de vereniging die de belangen vertegenwoordigt van alle presentatie-instellingen voor beeldende kunst in Nederland. De Zaak Nu , De Zaak Nu , De Zaak Nu
 • Omdat musea gesloten zijn vanwege de coronacrisis, hebben de Vereniging Rembrandt en verschillende outdoor media-exploitanten het initiatief genomen om kunst naar buiten te brengen. Op ruim 2.000 abri’s van Clear Channel verspreid door heel Nederland, tien groot formaat full-video schermen van Ocean Outdoor en op ruim dertig digitale abri’s en tien digitale grootformaten van Hillenaar Outdoor zijn deze week bekende kunstwerken te zien uit Nederlandse musea. Vereniging Rembrandt
 • Door sommige stedelijke kunstinstellingen worden extra middelen ingezet om de pijn voor kunstenaars te verzachten en de rol van kunst in crisistijd te onderzoeken.. Stroom Den Haag heeft het programmabudget voor de viering van haar 30-jarige lustrum omgezet in de tijdelijke ‘Promise’ subsidieregeling voor urgente projecten die reageren op het huidige crisistijdperk. Het project ‘Topp & Dubio in a street’ is het eerste project dat binnen deze regeling is gerealiseerd. Het project beslaat de hele stad en maakt gebruik van abri’s bij bus- en tramhaltes, waar de meeste mensen nu vooral te voet passeren. Jegens & Tevens
 • Bijna 13% van de musea wereldwijd zal na de COVID-19-lockdown niet meer opengaan, volgens nieuw onderzoek van UNESCO en ICOM. De twee onderzoeken zijn tegelijkertijd uitgebracht ter gelegenheid van de Internationale Museumdag op 18 mei, die online werd gevierd vanwege de pandemie. Hyperallergic
  Daniel Hug (directeur Art Cologne) gelooft in de toekomst van de regionale kunstbeurs, en minder in die van de grote internationale beurzen. ArtNet NewsUit een onderzoek, door de Art Dealers Association of America, onder 168 Amerikaans galeries, tussen 14 april en 4 mei, blijkt dat zij een bruto inkomstenverlies van 73 procent in het tweede kwartaal van 2020 voorzien. Dat is bovenop een omzetverlies van 31 procent in het eerste kwartaal van het jaar. Het rapport bevat ook cijfers over de werkgelegenheid. ArtNet News

 

film en av

 • NBF heeft een dossier Covid-19 informatie voor film en tv-branche, dat steeds wordt bijgewerkt. NBF
 • Voor de Nederlandse audiovisuele sector is een COVID-19-protocol opgesteld, bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de verschillende soorten audiovisuele producties. In goede samenwerking tussen de verschillende branche- en beroepsverenigingen is een richtlijn en een concrete toolkit geformuleerd waarbinnen producties op een veilige en verantwoorde manier van start kunnen gaan met inachtneming van de overheids- en RIVM-protocollen. D.d. 18 mei 2020. Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie , NBF , Filmkrant , NOS
 • Er ligt een coronaprotocol voor de film- en televisiewereld. Maar met acteurs op anderhalve meter kan er vooralsnog niet of nauwelijks worden gedraaid. Maak van acteren een officieel ‘contactberoep’. Zo luidt het spoedverzoek aan de overheid bij de presentatie van het protocol. Net als de alweer actieve kappers, pedicures, paramedici en rijinstructeurs, moeten óók acteurs binnen de anderhalve-meter-sfeer komen om hun beroep te kunnen uitoefenen. En toegerust worden met voldoende testfaciliteiten, bij voorkeur ook op de set. De Volkskrant
 • De Nederlandse audiovisuele sector heeft nu een coronaprotocol. Wel zijn er nog vragen over ‘intieme scènes’. De porno-industrie, een sector die zwaar getroffen is door Covid-19, biedt mogelijk raad. Filmkrant
 • Met ActorsOnline.nl speelt castingbureau SjouerCasting in op de beperkingen waarmee o.a. de audiovisuele sector mee wordt geconfronteerd. Het castingbureau heeft een site en web-app ontwikkelt waarmee op afstand casten mogelijk wordt gemaakt. 900+ acteurs zijn online te zien en 100+ stemmen en te beluisteren via de web-app. NBF
 • Jon Karthaus maakte ‘’Op Gepaste Afstand’’, een film binnen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en merkte hoe alle regels tot creativiteit kunnen leiden, maar ook hoe ingewikkeld het is overal aan te voldoen. nl
 • Bij de publieke omroep, een vitale sector, overweegt vier op de tien mediamakers de omroep te verlaten omdat ze geen vast contract kunnen krijgen. Dit blijkt uit een peiling van FNV Media & Cultuur. 85% van de ondervraagde mediamakers vindt dat de werkgever te veel met tijdelijke contracten werkt. ‘Dit gaat ten koste van de mensen én van de kwaliteit van de programma’s’.FNV
 • Het Nederlands Film Festival (NFF), dat van 25 september tot en met 3 oktober duurt, vindt dit jaar “deels online en waar mogelijk op locatie” plaats vanwege de gevolgen van het coronavirus. De organisatie zegt het festivalprogramma voor zoveel mogelijk filmliefhebbers en professionals toegankelijk te willen maken. Om de premières van een aantal nieuwe bioscoopfilms voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken, streeft het NFF ernaar premièrefilms zowel in Utrecht als in het hele land simultaan te vertonen in samenwerking met de bioscopen en filmtheaters. Ook de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Kalveren zal in 2020 plaatsvinden in een aangepaste vorm die nu in ontwikkeling is. Nederlands Film Festival
 • De angst dat als de filmtheaters en bioscopen op 1 juni weer open gaan er geen films zijn om te draaien, blijkt ongegrond. Er is weer volop aanbod, zowel nieuw als oud. Maar er heerst veel onzekerheid over de lange termijn. Filmkrant sprak met een groot aantal art house distributeurs. Iedereen moet zijn uitbreng strategisch plannen. Een aantal distributeurs, dat in Nederland de afgelopen jaren flink toenam, zal omvallen. Filmkrant
 • Vanaf 1 juni mogen we weer naar de film. Onder restricties weliswaar: niet eerder dan een kwartier voor aanvang binnenkomen, niet dwalen door het gebouw en maximaal dertig personen per zaal. Het 1,5-meterprotocol is best een beproeving voor vooral kleinere theaters, zo blijkt uit een rondvraag van De Filmkrant. “We moeten nog een test uitvoeren om erachter te komen hoeveel tijd we tussen de voorstellingen nodig hebben om de zalen schoon te maken en desinfecteren. Als we bij die 25% zaalcapaciteit volle zalen weten te realiseren, zitten we qua bezoekersaantal bijna op het jaargemiddelde van 2019.” Aldus Jan van der Brink, programmeur van De Verkadefabriek, ’s-Hertogenbosch. Filmkrant
 • De theatrical window staat al langere tijd onder druk. Toch lijken de ontwikkelingen elkaar door de coronacrisis nog sneller op te volgen. The Hollywood Reporter ging op onderzoek uit om te achterhalen hoe Amerikaanse consumenten hierover denken. Enkele conclusies : bijna de helft van alle Amerikanen (46%) nog steeds dat films altijd eerst in de bioscoop te zien moeten zijn voordat deze digitaal beschikbaar komen. Een derde (29%) hecht hier minder waarde aan. Daarnaast willen de meeste Amerikanen (53%) dat films weer op een ‘traditionele’ manier (lees: in de bioscoop) worden uitgebracht zodra de coronacrisis voorbij is. Toch is er een bijna even grote groep (52%) die vindt dat bioscopen zich moeten aanpassen aan veranderde tijden waarin digitale releases vaker zullen voorkomen. Filmonderzoek Nederland
 • Dan hèb je een keer een goed en veilig idee om de mensen enig vermaak te bieden, wijzen alle gemeenten in West-Brabant je plannen af! Zo ervaart Martijn Satter van de Relight Group uit Roosendaal de gang van zaken rond zijn drive-in bioscoop. Wat in plaatsen als Barneveld en Hattem wel mag, krijgt Martijn Satter in West-Brabant maar niet voor elkaar. De gemeenten doen niet mee omdat er tot 1 september geen vergunning plichtige activiteiten mogen plaatsvinden. BN – De Stem
 • Filmhuis Breda combineert het draaien van arthousefilms met een diner, een borrel en een muzikaal programma. ,,Door de corona-maatregelen kunnen wij echter niet de gezellige, sfeer- en smaakvolle avonden houden die ons publiek van ons gewend is”, meldt de organisatie van de Filmhuisavonden. Vandaar dat de rest van het seizoen is afgeblazen. Streven is om na de zomer, in september, de draad weer op te pakken. BN – De Stem
 • Uit nieuw onderzoek van Telecompaper blijken VOD-diensten in de maand april een enorme abonnementsgroei doorgemaakt te hebben. In vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar steeg het totale aantal nieuwe abonnees van alle diensten samen met vijftien tot dertig procent. Uiteraard heeft dit te maken met de huidige coronacrisis. Vooral Amazon Prime Video laat flinke groeicijfers zien: er kwamen zo’n tachtig procent meer abonnees bij. Deze stijging valt volgens Telecompaper te verklaren door aantrekkelijke prijs van het abonnement (€2,99 per maand), de bijbehorende televisiecampagne en de introductie van de Amazon webwinkel in Nederland. Filmonderzoek Nederland

 

letteren

 • Audax, het bedrijf achter onder andere boekenwinkels AKO en Bruna, heeft de verkoop van boeken de afgelopen maanden zien stijgen. Ondanks dat de fysieke winkels op onder andere de treinstations en Schiphol slecht draaiden, zagen zij toch meer boeken de deur uit gaan. BNR Nieuwsradio sprak met CEO Casper de Nooijer. BNR Nieuwsradio
 • Voor de boekhandels in de stad was de eerste maand van de coronacrisis een regelrechte ramp. Je kon er in het centrum een kanon afschieten en dus ging er amper een boek over de toonbank. Brabants Dagblad sprak met Boekhandel Heinen in ’s-Hertogenbosch, De Omslag in Rosmalen, The Read Shop’ in Sint-Michielsgestel en Bruna in Boxtel. Het Brabants Dagblad sprak ook met grote en kleine boekhandels in Tilburg en omgeving. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • De Antwerpse Boekenbeurs, goed voor zo’n 120.000 bezoekers gespreid over 11 dagen, in 4 hallen van Antwerp Expo, 70 standen en de aanwezigheid van meer dan 500 auteurs kan onmogelijk in haar normale opzet georganiseerd worden. De implementatie van aanbevolen hygiëne maatregelen voor een publiek evenement van deze schaalgrootte werd grondig bestudeerd. De raad van bestuur van Boek.be, de vereniging achter de Boekenbeurs, besloot om in 2020 geen Boekenbeurs in de bekende vorm te organiseren maar alternatieven te onderzoeken om in die periode het boek onder de aandacht te houden, de verkoop te stimuleren en de boeiende interactieve band tussen lezers en auteurs mogelijk te maken. Tegen juli moet

 

muziek

 • ‘Professionele dansers, acteurs, musici (met uitzondering van zangers die met anderen optreden) en artiesten: repeteren toegestaan met maximaal 30 personen.’ Een onduidelijke situatie: hoe zit het met zangers? vpro.nl
 • Onder welke omstandigheden kun je in tijden van corona veilig samen muziek maken? Er worden veel onderzoeken verricht om te kijken hoe het virus zich kan verspreiden in een koor of orkest. Podium Radio 4 sprak met Daphne Wassink, voorzitter Koornetwerk Nederland. Ze vertelde dat er nog veel onzekerheden zijn. Een koor waar veel zangers ziek zijn geworden is het Amsterdams Gemengd Koor. Maar liefst 102 van de 130 koorleden hebben corona opgepikt. Vier koorleden hebben de ziekte niet overleefd. Op 8 maart zong het koor nog de Johannes-Passion. Podium Radio 4
 • Orkesten zijn al druk aan het nadenken over hoe ze, met de bestaande maatregelen, toch concerten kunnen gaan geven. De Wiener Philharmoniker voerde een experiment uit waarin ze keken naar het risico van besmetting door verspreiding van ademlucht tijdens het musiceren. Uit dat onderzoek blijkt dat het risico van besmetting veel lager ligt dan eerder werd aangenomen. Podium Radio 4
 • Het uitbrengen van een album wordt meestal gestut door drie pijlers: een tour, fysieke verkoop en streaming. En nu die eerste twee pijlers wegvallen, kan het interessant zijn om zo’n album uit te stellen, in de hoop op betere tijden. De muziekmarkt krijgt harde klappen , zegt Anne de Jong, directeur van branchevereniging NVPI. „De fysieke omzet van platenwinkels is enorm gedaald, die zit op maximaal de helft van normaal”, zegt De Jong. „Online verkoop is ook gedaald. Dan blijft streaming over en je hele marketingmix moet daar op worden ingericht, en je kunt het niet combineren met het live segment, want dat is er niet.” NRC
 • De discussie over massale verspreiding van ‘professioneel gratis muziekvermaak’ – van coronasong tot huiskamerconcert, komt op veel plaatsen op gang. Artiesten beginnen zich er aan te storen. Zeker, veel onlineconcerten hebben een donatiebutton. En ook via muziekstreamdienst Spotify is te doneren. Maar op de vrijgevigheid van een luisteraar valt niet te rekenen. Een oplossing? Het betaalde streamconcert, met virtuele tickets voor een link om bij concerten ‘aanwezig’ te zijn. NRC
 • Over de hele wereld zagen muzikanten en poppodia hun geplande optredens in rook opgaan door de coronacrisis. Podia zoals Paradiso in Amsterdam en het Rietveld Theater in Delft zijn livestreams gestart zodat artiesten toch nog hun muziek ten gehore kunnen brengen. NU.nl sprak met muzikanten Tim Knol en Judy Blank en Maarten Freriks, voorzitter van Theaternetwerk Delft. nl
 • Nieuwe cijfers van de muziekmarkt: streamingdiensten zorgden in 2019 wederom voor een groei met dubbele cijfers, en zijn inmiddels goed voor bijna tachtig procent van het totaal. Op de tiende verjaardag van Spotify (hoera!) kunnen we constateren dat de muziekdienst de markt totaal veranderd heeft. En toch blijft het gemopper over Spotify. Ook in 2020 klinkt het: Spotify betaalt artiesten te weinig. Hoe kan dat? vpro
 • Streamingdienst Spotify heeft de muziekwereld fundamenteel veranderd. Welke ontwikkelingen kunnen we het komende decennium verwachten? vpro
 • Feestcafés, discotheken en clubs blijven gesloten, het kabinet vindt het risico op verspreiding daar te groot. Maar tijdens de persconferentie van 19 mei werd duidelijk dat festivals zijn toegestaan als ze voorstellingen presenteren voor maximaal 30 bezoekers die 1,5 meter afstand houden. ‘’Dat klinkt misschien als non-nieuws voor festivals die gewend zijn tienduizenden mensen te ontvangen, maar het maakt wel de weg vrij naar kleinschalige evenementen buiten de vaste podia’’, schrijft 3voor12.vpro. ‘’Het is bijvoorbeeld een opening voor mensen die een drive-in evenement willen organiseren. De hoop is dat de huidige limiet van dertig personen per 1 juli opgeschaald kan worden naar honderd mensen.’’ vpro
 • Vanaf 1 juni zijn concerten voor 30 bezoekers weer toegestaan én kunnen kleine festivals worden georganiseerd met optredens voor telkens 30 man. Reguliere shows hoef je niet te verwachten, maar de livesector begint weer te bruisen van de spannende plannen. 3voor12.vpro sprak met Motel Mozaique, Rotterdam, TivoliVredenburg, Utrecht, Paradiso, Amsterdam, en
 • Sociëteit Sexyland, Amsterdam. vpro
 • In een reeks van drie panels geeft Eurosonic Noorderslag (ESNS) inzicht in hoe verschillende delen van de totale keten in de muziekindustrie omgaan met de Corona-maatregelen, de beperkingen, de toegezegde hulp vanuit de overheid of juist het uitblijven daarvan en de mogelijkheden die een versoepelde lockdown biedt. In het tweede deel van ‘ESNS Informeert’ , op 27 mei, staan de podiumleden van de VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals) centraal. Hoe ziet de toekomst van de poppodia eruit na 1 juni? ESNS , VNPF
 • Festival Le Guess Who?– dat veelal internationale bezoekers trekt – laat weten dat de huidige situatie talloze onzekerheden met zich mee brengt binnen de organisatie van het festival. Le Guess Who? vindt het daarom onverantwoord om de voorbereidingen voor de editie van dit jaar voort te zetten. De eerstvolgende editie vindt plaats van 11 – 14 november 2021. Gesprek met directeur Johan Gijsen. Le Guess Who ? , vpro , Cultureel Persbureau
 • Misty Fields in Asten-Heusden gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis. Het festival zou plaatsvinden van 6 tot en met 8 september. Het is niet mogelijk om een week na de overheidsgrens van 1 september nog een festival te organiseren. Eindhovens Dagblad
 • De Vereniging van EvenementenMakers (VVEM) denkt samen met de leden en de branchepartners actief na over protocollen die in de komende maanden een basis gaan vormen voor de anderhalve-meter-samenleving. Het gaat om de evenementen ‘tot 30’ (vanaf 1 juni) en ‘tot 100 personen’ (vanaf 1 juli) die weer zouden ‘mogen’. VVEM , Entertainment Business
 • Yourticketprovider biedt organisatoren de mogelijkheid hun event te streamen via een speciaal ontwikkelde tool. Deze tool bevat tevens de optie om geld te doneren. Entertainment Business
 • Als alles goed gaat mogen concertzalen 1 juni weer open. Maar met zeer beperkte mogelijkheden. Dat blijkt ingewikkeld, dus wordt er naar alternatieven gezocht. Zo begint het Muziekgebouw in Eindhoven met ‘voordeurconcerten’. Medewerkers van de TU/e maken momenteel een analyse van de situatie in het Muziekgebouw. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe de concertzaal per 1 juni 30 of (per 1 juli) 100 bezoekers per voorstelling kan ontvangen. Jos feijen van poppodium De Effenaar in Eindhoven : ,,Tot 1 september gaan we in ons gebouw geen nieuwe evenementen organiseren. Financieel en logistiek gaat dat niet werken. We hebben nu wel elke dag een streaming concert tijdens de Isolation Sessions, zonder publiek. Wellicht dat we daar vanaf 1 juni misschien wat publiek toelaten, bijvoorbeeld 10 of 20 man.” Ook onderzoekt De Effenaar of het mogelijk is om iets op terrassen te organiseren ; op langere termijn wordt gedacht aan meer (betaalde) streaming events van bekendere artiesten. Eindhovens Dagblad
 • ‘Als muziekfans niet naar het Muziekgebouw kunnen, komt het Muziekgebouw wel naar hen toe’. Onder dit motto organiseert het Muziekgebouw in Eindhoven vanaf 18 mei – op veilige afstand – live-concerten voor Eindhovense voordeuren. Tussen 19 uur en 20 uur wordt 18 mei afgetrapt met Björn van der Doelen, Iris Penning, Jeroen Kant, Marjolein Meijers & Walter Kuipers. Het Eindhovens Dagblad zal hiervan live videoverslag doen via de site van de krant. De lokatie is nog een verrassing, om zo de coronamaatregelen in acht te kunnen nemen en niet te veel mensen op de been te brengen. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg heeft beloofd alle Nederlandse artiesten die geboekt stonden voor het festival in 2020 volgend jaar weer uit te nodigen. Hij vertelt aan IedereenLive van het interviewprogramma Behind the Music dat dit niet meteen geldt voor alle internationale acts. Kaartjes van Lowlands 2020 blijven geldig tot 2021. Wie dan niet kan, krijgt echter volgend jaar september pas het geld terug. Van Eerdenburg is in contact met de publieke omroep over een alternatief voor 2020. ‘’Naast ingekochte concertregistraties en oude opnamen van eerdere festivals iets interactiefs met dezelfde vibe als Lowlands, iets experimenteels.’’.info , Festileaks , NRC
 • Travis Scott treedt op in Fortnite, IDLES en Charli XCX spelen op Minecraft-festivals: er worden steeds meer popconcerten georganiseerd in games, vaak met het idee om een normale concertervaring te vervangen. Maar waarom, als je ook iets bovenmenselijks kan creëren binnen een virtuele wereld? vpro
 • Danka van Dodewaard nam in 2016 het stokje over als directeur van Amsterdam Roots Festival. Vernieuwing, actualisering en professionalisering staan sindsdien bovenaan haar to-do-list. Ook in artistiek opzicht vond een transitie plaats. Een adviestraject bij Cultuur+Ondernemen hielp bij de herpositionering van het festival. Cultuur + Ondernemen
 • Theaters en concertzalen mogen binnenkort weer open. Voorlopig onder de strikte voorwaarden van anderhalve meter afstand en met dertig of honderd bezoekers. Grote operavoorstellingen in de klassieke vorm blijven vooralsnog onmogelijk. Dat biedt kansen voor kleinschalig muziektheater. Operamagazine
 • Het Mahler Festival van het Concertgebouw gaat toch door, in mei 2021. De postcorona-opzet is wel iets slanker, zes internationale toporkesten spelen de symfonieën nrs. 1 t/m 6. NRC sprak met festival directeur Simon Reinink. NRC, Podium Radio 4 , Mahler Festival
 • Het Bachfestival Dordrecht gaat wel door in juni 2020. Het festival biedt samen met NPO Radio 4 en met steun van de gemeente Dordrecht een online alternatief in het laatste weekend van juni. Artistiek leider Marieke Hopman: “Tien dagen lang meer dan 10.000 bezoekers ontvangen voor ons festival was onmogelijk in deze moeilijke periode, maar je wilt als festival natuurlijk alles doen om toch het publiek en de musici een podium te bieden in deze roerige tijden” Bachfestival Dordrecht
 • Het Liszt Concours dat gepland stond voor half maart in Utrecht, en uiteraard werd afgelast, hoopte eerder nog op een herkansing eind juni. Maar ook die hoop is inmiddels vervlogen. De organisatie maakte bekend dat ze het concours opnieuw hebben moet cancelen. Om de veertien deelnemende pianisten toch nog een presentatiemoment te bieden, wil de organisatie half november een alternatief organiseren op een andere locatie in Utrecht. Als de deelnemers tenminste tegen die tijd in staat zijn om naar Utrecht te reizen. En wellicht zonder publiek. Podium Radio 4 , Liszt Concours
 • Een aangepast festival lijkt mogelijk. Die hoopvolle boodschap stuurde de directie van de Salzburger Festspiele op 15 mei de wereld in, nadat bekend werd dat de Oostenrijkse overheid de regels voor culturele evenementen vanaf juni aanzienlijk wil versoepelen. In augustus zou het mogelijk moeten zijn om evenementen met maximaal 1.000 toeschouwers te organiseren, als de organisator een concept heeft om de gezondheid van de bezoekers te beschermen. Operamagazine
 • Het digitale Storioni Festival Thuis vormde een krachtig antwoord op de dreigende kunstverschraling in Noord-Brabant. NRC
 • Voor het eerst in vijftig jaar is er geen Breda Jazz Festival. Om de komende dagen toch nog een beetje jazzgevoel te krijgen, lanceert Breda Jazz Festival ‘digi-jazz’. Online, via sociale media, is er op 21 mei om 13.00 uur gewoon een soort opening. Met muzikanten die in hun eigen omgeving spelen. En met natuurlijk ‘De Paarse Heide’. Terugblikken op vorige edities, programmaonderdelen als de Duo Specials, de slotceremonie met ‘We’ll meet again’. Het komt tot en met zondag allemaal digitaal langs. BN – De Stem
 • De coronacrisis hakt er hard in keihard bij Jan Vis Entertainment, waar je onder anderen Maan en The Vengaboys kunt boeken voor een optreden. ,,De afgelopen maanden hebben we zo’n tweeduizend boekingen moeten schrappen’’, zegt Jan Dirk Vis (49) die het Bossche bedrijf sinds 2005 leidt met zijn zus Brigitte. ,Vanaf Pasen tot september valt bijna driekwart van onze jaaromzet weg. En we gaan er vanuit dat de omzet van volgend jaar wordt gehalveerd. Met een derde van onze vijftien vaste medewerkers gaan we niet verder. De rest zal parttime doorgaan voor minder uren. Maar volgend jaar hopen we iedereen weer terug te laten komen.’’ Brabants Dagblad
 • UIMA, United Independent Music Agencies, lanceert op 20 mei, namens de gehele Nederlandse muziekindustrie de campagne ‘Liefde voor Muziek’. In een pamflet wordt met klem wordt gewezen op de economische en culturele noodzaak tot behoud van de (live) muzieksector. Aan de campagne is ook een petitie verbonden. De handtekeningen worden aan minister van Engelshoven (OCW) overhandigd om te laten zien dat Nederland massaal zijn liefde voor livemuziek heeft betuigd. Kortom : Laat weten dat jij het voortbestaan van live muziek (festivals en concerten) in Nederland ook belangrijk vindt. Liefde voor Muziek , Entertainment Business

 

theater en dans

 • Er is zich een ramp aan het voltrekken is in de sector Cultuur en entertainment. ‘’Theaters gaan failliet, musea gaan op de schop, duizenden werklozen, filmproducenten verliezen hun bedrijf en veel acteurs zijn van de ene op de andere dag werkloos geworden en hebben geen perspectief op een gezonde, veilige toekomst. Het is van groot belang dat er zo snel mogelijk op een veilige en vrije manier gefilmd kan worden en dat men op een verantwoorde manier een theater of museum kan bezoeken. Op een schaal die bij de capaciteit van de instantie past. Doen we dit niet dan is er straks voor het publiek, voor u, straks helemaal geen aanbod meer.’’ Dat schrijft het bestuur van ACT, de belangenvereniging van acteurs op haar site. Acteursbelangen
 • Geeft de vierjaarlijkse subsidiestrijd muziektheatergroep Orkater al de nodige stress, komt er nog wat coronastress bij. Gelukkig hebben ze een prima troef: de theaterrechten van roman De pest. De Volkskrant
 • In een interviewserie op YouTube spreekt acteur en voormalig danser Jan Kooijman verschillende mensen uit de danssector over de gevolgen van dansen op 1,5 meter afstand. De serie heeft de toepasselijke titel ‘1,5m DANS’. “Is zoiets haalbaar? En wat zijn de gevolgen voor de culturele sector? Als acteur en voormalig danser kan ik mij niet voorstellen dat je tot nieuw werk kunt komen als je elkaar nooit mag aanraken. Hoe gaan gezelschappen, dansers en makers om met deze bijna onmogelijke opdracht?” Dans Magazine met de eerste 3 afleveringen, met Igone de Jongh, Ed Wubbe en Floris Bosveld. Dans Magazine.
 • Voor Jeffrey Meulman, directeur van het Nederlands Theater Festival, biedt de coronacrisis een pas op de plaats, die nuttig besteed kan worden om een langere termijnvisie te ontwikkelen. In 5 blogs wil hij een bescheiden bijdrage leveren aan het her-stellen van de theatersector. Blog 3 : Delen. ‘’Er valt door ieder van ons bijzonder veel te delen zonder dat het je meteen geld kost en zonder daarmee je eigen ondernemerschap te ondermijnen. Dat kan je mentale steun zijn, je kennis, je aandacht, zelfs je positie, maar ook de spullen die je niet meer gebruikt, je oude decor, de lampen in de opslag, die leegstaande ruimtes overdag in je cultuurgebouw, je data (binnen de marges van de privacywetgeving), die onbenutte ruimte in je drukwerk, de lege stoelen in je tourbus. Sorry, wat? De lege stoelen in de tourbus? Ja, natuurlijk.’’ Jeffrey Meulman
 • ‘’Het theaterseizoen kent drie piekmomenten. Voor nieuwe producties wordt gerepeteerd net na de zomer, in het najaar en in het voorjaar, met premières in oktober, december en maart. Mogelijk dat de voorstellingen die in maart 2021 moeten uitkomen, nog wel gemaakt kunnen worden. Intussen moeten theaters en bespelers met elkaar overleggen of en hoe geplande voorstellingen kunnen doorgaan. Dat dit onrendabel wordt, snapt iedereen, maar wie gaat daarvoor de prijs betalen?’’ Aldus Jos Schuring. Scènes
 • De nieuwe musicalproducties van Titanic en The Rocky Horror Picture Show gaan niet door. Dat maakt producent Frans Cornelissen bekend namens De Graaf & Cornelissen Entertainment. De producties zouden door Nederland reizen, maar door de coronacrisis zijn de voorstellingen momenteel niet te produceren. Dit betekent een strop voor de Nederlandse theaters waar grote shows te zien zouden zijn. Door het coronavirus is het doorgaan van musicals Hij Gelooft in Mij en Alladin van producent Albert Verlinde allerminst zeker. Entertainment Business , nl , Theater.nl
 • De financiële schade door de coronacrisis is nu al enorm, en het einde is nog niet in zicht. Wat de theatersector te wachten staat, is nog ongewis. Wat zijn de verhalen achter de cijfers? Theaterkrant gaat in gesprek met zzp’ers uit de theatersector: waar doen ze het van? Hebben ze nog werk en inkomen? En hoe gaan zij om met de onzekerheid die de coronacrisis brengt? Een gesprek met freelance producent Joya de Bock. Theaterkrant
 • De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) reikt dit jaar geen theaterprijzen uit. De uitreikingen worden uitgesteld naar volgend jaar, waarbij de jury’s per prijs de prestaties en voorstellingen over twee seizoenen zullen meenemen. VSCD , NRC
 • Koning Willem-Alexander heeft in een gesprek met verschillende festivalorganisaties zijn waardering uitgesproken voor de festivals in Nederland. Online sprak hij met de directeuren van De Parade, Oerol, Wonderfeel, Holland Festival en MOJO Concerts over de moeilijke situatie die voor de festivals is ontstaan vanwege de coronacrisis. De Verenigde Podiumkunstenfestivals, een informeel samenwerkingsverband van meer dan 50 landelijke festivals, is erg blij dat de koning het initiatief heeft genomen om de zwaar getroffen sector een hart onder de riem te steken. ‘De sector wil volle kracht vooruit, maar dat is begrijpelijkerwijs heel ingewikkeld of in enkele gevallen onmogelijk in een 1,5 meter samenleving.’ Verenigde Podiumkunstenfestivals
 • Het Nederlands Theater Festival 2020 kiest voor een ‘crossmediale opzet’. Van 3 tot en met 13 september zal het festival met een selectie van de beste voorstellingen van afgelopen seizoen zowel online als live te volgen en te bezoeken zijn. Door de regelgeving rond het coronavirus, zal het aantal producties dat op het festival getoond kan worden dit jaar alleen minder groot dan voorgaande jaren zijn. De grotere producties die financieel onhaalbaar zijn in de 1,5 meter samenleving zal het festival niet programmeren. Nederlands Theater Festival
 • Festival Oerol gaat volledige online, onder de noemer Het imaginaire eiland. Oerol , Oerol, NRC
 • Heeft theater Markant in Uden de redding voor de theaterwereld in huis? Het theater experimenteert volop met schermen in de zaal. Met in totaal dertig maatregelen, zouden er 450 bezoekers veilig een voorstelling kunnen bijwonen, is de gedachte. En dat zijn er veel meer dan de maximaal dertig of honderd man, die de overheid vooralsnog wil toestaan. Omroep Brabant
 • De coronamaatregelen bezorgen de theaterdirecties heel wat hoofdbrekens. Na 1 juni mogen ze hun deuren openen, maar de grote vraag is ‘hoe dan?’. Theater De Kattendans in Bergeijk werkt onder hoogspanning aan een theaterprogramma in de zomer. De mensen gaan niet op vakantie, dus is er behoefte om naar een voorstelling te kunnen gaan, redeneert directeur Dries Floris. Brabant Cultureel
 • Filmliefhebbers kunnen vanaf 1 juni weer terecht bij theater De Leest in Waalwijk. Er wordt ‘voorzichtig’ gestart met films in de kleine zaal voor maximaal dertig bezoekers. Het is nog niet haalbaar om in juni al theatervoorstellingen te spelen. Nu de theaters weer gedeeltelijk open gaan, stopt het online initiatief Theater Virus Festival. Bij dit project werkten meerdere schouwburgen samen, waaronder De Leest. Elke vrijdagavond konden mensen live via internet naar optredens van artiesten kijken. Brabants Dagblad
 • Basisscholen in Bernheze zijn met hun groepen 8 welkom in theater De Pas in Heesch om hun musical op de planken te brengen. De leerlingen mogen hun afsluitende musical in het theater uitvoeren en opnemen. Op die manier kunnen alle ouders en andere familieleden ernaar kijken, al is het niet live. Theater De Lievekamp in Oss bood zijn podium afgelopen week al aan op sociale media. Binnen anderhalf uur toonden 25 scholen interesse. Dat is ruim de helft van álle basisscholen in de gemeente Oss. Brabants Dagblad
 • Met een kleurrijk feest zou Openluchttheater Mariahout zowel het seizoen openen als de 75e verjaardag luister bij zetten. In plaats daarvan heerst er door de coronacrisis rust in het theaterpark. Eindhovens Dagblad , inlog vereist

 

Cultuurmarketing

 • DIP, het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten, is een slimme analyse- en administratietool die zorgt voor meer inzicht en gestroomlijnde processen binnen de podiumkunsten. Met DIP leer je je (potentiële) publiek echt goed kennen, sluit je slimme contracten af en krijg je antwoord op vragen waarvan je nog niet eens wist dat je die had. DIP is een gezamenlijk initiatief van de NAPK, VSCD en VVTP. DIP , VVTP
 • Na dertien jaar bij de DDMA (Data Driven Marketing Association) gewerkt te hebben, maakte Monique Rutten haar overstap naar de cultuursector en werkt ze nu als Hoofd Marketing & Development bij het Nationale Theater (HNT). Ze vertelde Cultuurmarketing (voor de uitbraak van het coronavirus) over haar positie binnen het marketingteam van HNT en haar focus op development en de corporate branding van het Nationale Theater. Cultuurmarketing
 • De 43ste editie van de Amsterdamse Uitmarkt gaat digitaal. In juni lanceert de Uitmarkt een online platform waar artiesten, makers en instellingen hun werk tegen betaling kunnen aanbieden aan heel Nederland. De inkomsten komen geheel ten goede aan de artiesten en instellingen, zodat zij via het platform extra inkomsten kunnen genereren. In aanvulling daarop zal er op 28/29/30 augustus een ‘hybride’ Uitmarkt plaatsvinden. Op binnen-locaties met beperkt publiek, online via livestreams en op TV. I am Amsterdam

 

Financiering

rijksfondsen

 • Maatregelen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie i.v.m. het coronavirus. Update 19 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Veel gestelde vragen over subsidie aanvragen en tips. Update Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 19 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft 35 aanvragen in behandeling genomen binnen de nieuwe Regeling Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021–2024. Het totaal beschikbare budget voor 4-jarige instellingssubsidies 2021–2024 is € 9.600.000. Er is in totaal voor € 47.897.080 aangevraagd. Aangezien het budget daarmee vijf keer is overvraagd zal de adviescommissie scherpe keuzes moeten maken. De vergaderingen van de adviescommissie vinden eind mei plaats. Op 4 juni – de dag dat ook de adviezen van de Raad voor Cultuur over de culturele basis infrastructuur bekend worden gemaakt – worden de instellingen geïnformeerd over het voorgenomen besluit van het bestuur van het Stimuleringsfonds. De beschikkingen volgen in de eerste week van juli. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Naast de nieuwe regeling kunstpodia en de aanvullende maatregelen in verband met de coronacrisis werkt het Mondriaan Fonds gestaag richting de implementatie van het beleidsplan 2021-2024. Dat is een agenda van voor de coronacrisis, maar zeker nog net zo relevant. Door het coronavirus is voor sommigen zelfs de korte termijn onzeker, schrijft het fonds. Toch wil het fonds samen met de beeldende kunst- en erfgoedsector moedig voorwaarts richting 2021-2024. In een introductiefilmpje praat directeur Eelco van der Lingen over het beleidsplan 2021-2024, met de titel Buiten de Mondriaan Fonds
 • Op 18 mei organiseerde het Mondriaan Fonds een online presentatie (met Q&A) over de nieuwe regeling Bijdrage Programma’s Kunstpodia waarmee het brede werkveld van presentatie-instellingen en -initiatieven moet worden bediend. De meerjaren subsidie voor presentatie-instellingen en de regeling voor kunstenaarsinitiatieven zijn samengevoegd tot een ‘bijdrage voor kunstpodia’. Het was een opmerkelijke visuele presentatie waarbij en passant het kunstenaarsinitiatief werd afgeschaft, volgens Frits Dijcks. Jegens & Tevens
 • Het Nederlands Filmfonds , CoBo en NPO hebben de speelfilms Victor Vleermuis en Piece of my Heart geselecteerd in het kader van het jaarlijkse samenwerkingsproject Telescoop. Victor Vleermuis is de eerste volledige animatiefilm die via Telescoop ondersteund wordt. Doel van dit samenwerkingsproject is onderscheidende en ambitieuze speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde mogelijk te maken. De gezamenlijke investering is 1,8 miljoen euro per film. Filmfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft op de eerste dag van openstelling, 18 mei, meer dan 200 aanvragen ontvangen voor de nieuwe tijdelijke regeling Balkonscènes. Dit is veel meer dan het fonds met het beschikbare budget kan honoreren. Om die reden gaat het loket weer dicht. In de loop van volgende week maakt het Fonds Podiumkunsten de eerste honoreringen van Balkonscènes bekend. Fonds Podiumkunsten
 • Op 12 mei werd bekend dat het Fonds Podiumkunsten, samen met vijf andere rijkscultuurfondsen, 15 miljoen euro vrijmaakt ter leniging van de hoogste nood onder kunstenaars en instellingen. Het geld is met name bedoeld voor hen die niet behoren tot de groep waar de minister een steunpakket van 300 miljoen euro voor heeft samengesteld. Van die 15 miljoen verdeelt het Fonds Podiumkunsten onder andere 500.000 euro, in porties van 5.000 euro per aanvraag, in te dienen vanaf 18 mei. Directeur van het fonds Henriëtte Post: „De aanvragen worden in volgorde van aankomst behandeld. En op is op.” NRC sprak met haar o.m. over de coronacrisis, de verlaging van het budget van het fonds van 35 naar 20 miljoen, en ‘vernieuwing en verbreding’ in de nieuwe kunstenplanperiode. NRC
 • De subsidieregeling Creatief gebruik digitaal erfgoed van het Fonds voor Cultuurparticipatie is op een aantal punten gewijzigd. O.m. de looptijd van de regeling is verlengd tot 1 oktober 2021; de doelgroep is uitgebreid: de leeftijdsgrenzen worden losgelaten ; ook projecten op school (primair of voortgezet onderwijs – waaronder het speciaal onderwijs – of MBO) komen in aanmerking. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Het Cultuurfonds heeft een ondersteunende regeling voor erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers. Organisaties kunnen een bijdrage aanvragen voor initiatieven of aanpassingen die erfgoedvrijwilligers en/of de organisatie helpen passende maatregelen te nemen vanwege het Covid-19 virus. Cultuurfonds
 • Beroepsvereniging Restauratoren Nederland (RN) en het Cultuurfonds hebben de handen ineen geslagen om restauratieprojecten te ondersteunen, als die zijn vastgelopen als gevolg van de coronamaatregelen. Cultuurfonds
 • Fonds 1999 heeft een nieuw fonds op naam ingericht binnen Fonds Kwadraat: Fonds Negenennegentig. Het fonds op naam bedraagt € 50.000 en is bestemd voor rentevrije leningen aan beeldend kunstenaars, fotografen en ontwerpers die nog geen vijf jaar zijn afgestudeerd. Het fonds wil hen stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen en maken van nieuw werk.
 • Fonds Kwadraat
 • De Turing Foundation stelt € 150.000 beschikbaar voor het speciale initiatief ‘De kracht van onze Nederlandse collecties’ van de Vereniging Rembrandt. Daarmee verdubbelt het totale budget tot € 300.000. De Vereniging Rembrandt lanceerde eind april het initiatief ‘De kracht van onze Nederlandse collecties’. Deze actie biedt kunstmusea de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming van maximaal € 10.000 aan te vragen voor de inrichting van een presentatie rond één of enkele werken uit de eigen collectie in de eerste maanden na de heropening. De Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation hopen met dit initiatief de musea te inspireren en nieuwe energie te geven ter voorbereiding op de aanstaande heropening. Musea kunnen tot uiterlijk 30 mei 2020 een aanvraag indienen bij de Vereniging Rembrandt. Vereniging Rembrandt , Vereniging Rembrandt
 • De Nederlandse ambassade in het Verenigd Koninkrijk helpt Nederlandse kunstenaars hun werk bij een Brits publiek onder de aandacht te brengen, ook in tijden van social distancing en reisrestricties. Aanvragen dienen uiterlijk 1 juni te worden ingestuurd. Nederland Wereldwijd
 • De Nederlandse Ambassade in België wil professionele kunstenaars, cultuurwerkers, filosofen, schrijvers, dichters, technologen, musici, filmmakers, beleidsmakers en historici uitnodigen om ook in deze tijden samen te werken. Daarom lanceren we een tijdelijke open call: ‘De Wacht-Ruimte’. Deze regeling stelt middelen ter beschikking voor Nederlands-Belgische partnerprojecten in tijden van COVID-19. Daarbij wordt voorrang gegeven aan projecten die reageren op de actualiteit of inzetten op innovatieve methodes in tijden van isolatie. Het project vindt plaats voor 31 augustus 2020. Nederland Wereldwijd
 • Ouders die vanwege de coronacrisis de contributie van een sportclub of cultuurvereniging voor hun kinderen tot achttien jaar niet meer kunnen betalen, kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De organisatie roept gedupeerde gezinnen op zich te melden en zal tijdelijk de contributie overnemen. Jeugdfonds Sport en Cultuur , Mag ik weer meedoen ,
 • Doe mee met je AOW. Met die kreet wordt ouderen die vandaag hun AOW-vakantiegeld krijgen, gevraagd om dat bedrag aan de cultuursector te geven. Het is een initiatief van Hein Muller en Corine Muller-Bauer uit Bussum en het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat het geld verzamelen en verdelen. Cultuurfonds , Doemeemetjeaow

 

prijzen, sponsoring

 • Beeldend kunstenaar Marlies Vermeulen en hoogleraar filosofie van de gezondheidszorg Klasien Horstman ontvangen het Mingler Scholarship 2020 voor hun project Bacteria & Borders. Experimental cartography between art, lab & (daily) life. Vermeulen en Horstman gaan vanuit sociaal, medisch, biomedisch, ethisch, antropologisch en artistiek perspectief onderzoeken hoe grenzen een rol spelen in infecties en de preventie ervan. Zij ontvangen hier 10.000 euro voor. Het Mingler Scholarship wordt mogelijk gemaakt door de Akademie van Kunsten in samenwerking met De Jonge Akademie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en financieel ondersteund door de Stichting Niemeijer Fonds. Akademie van Kunsten
 • De Vlaamse schrijver Dominique Biebau heeft met Russisch voor beginners de Gouden Strop 2020 gewonnen. Biebau kreeg de prijs (10.000 euro )v oor het beste spannende boek van het jaar vanmiddag uitgereikt tijdens een speciale Live Nieuws Update van het AD. De eveneens Vlaamse auteur Bettie Elias won met Het tuinfeest de Schaduwprijs (1.000 euro) , de aanmoedigingsprijs voor het beste thrillerdebuut. Beide prijzen momenteel gefinancierd door Stichting Lira, de verzamelde uitgevers en de Auteursbond. Auteursbond
 • In normale tijden kiest de jury van de BNG Bank Theaterprijs jaarlijks een jonge theatermaker, die de BNG Bank Theaterprijs, een bedrag van €45.000, wint. Dit seizoen is alles anders. De coronacrisis sloeg in als een bom. Veel geplande producties konden niet worden gemaakt of getoond. Daarom nomineert de jury dit jaar verder geen voorstellingen, maar doet het een open oproep aan jonge theatermakers om een concept in te dienen voor een productie op maat van de anderhalve-meter-samenleving. Jonge theatermakers kunnen daarvoor tot 22 juni een plan indienen. BNG Bank
 • Begin april lanceerde CineSud de Quarantaine Film Stories, een contest voor zowel filmmakers als scriptschrijvers om in deze tijden van lockdown en quarantaine hun creativiteit de vrije loop te laten én om een klein zakcentje te verdienen als cultuurmaker in deze moeilijke tijd. De prijswinnaars zijn bekendgemaakt. Cinesud
 • Dankzij de steun van hoofdsponsor Van Lanschot Kempen gaan de Empty Concertgebouw Sessions in ieder geval tot eind juni door. In mei treden zanger Ruben Hein en harpiste Lavinia Meijer op. Vervolgens treedt in juni zangeres Trijntje Oosterhuis op, gevolgd door strijkorkest Amsterdam Sinfonietta. Zangeres Karsu en pianist Hannes Minnaar samen met het Dudok Quartet complementeren de reeks. Sponsorreport

Kunstonderwijs

 • De kunstacademies tellen meerdere nieuwe studentinitiatieven ter ondersteuning van de onder de lockdown zuchtende studentengemeenschappen. Maar met het vorderen van de coronacrisis treden niettemin de ongelijkheden onder de studenten onderling duidelijker aan het licht, met name die tussen NL en niet-EU studenten. Jorik Galama spreekt studenten en docenten van de HKU Master of Fine Arts in Utrecht, de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, Dutch Art Institute (onderdeel van ArteEZ) en Academie Minerva in Groningen over nieuwe vormen van solidariteit, maar ook het schrijnende gebrek eraan. Metropolis M

 

Kunstbeoefening

 • Muzikanten, bestuurders, docenten en dirigenten waren na de persconferentie van 19 mei en door de tegenstrijdige publicaties begrijpelijkerwijze het spoor helemaal bijster.
 • Op basis van het advies van het RIVM heeft het ministerie van OCW de tegenstrijdige berichtgeving aangepast en geeft nu aan dat er nog geen versoepeling van de maatregelen aan de orde is voor zangkoren en blaasensembles tot het moment dat er meer duidelijkheid is over het besmettingsgevaar. Het RIVM en virmus.nl (dit onderzoek is een samenwerking tussen de professionele koren en orkesten, conservatoria en de amateursector) werken op dit moment samen om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. De KNMO en Koornetwerk Nederland zet daarom (d.d. 20 mei) op een rij wat wel en niet mag. Klankwijzer
 • Op 1 juni gaat iktoon, de Maand van de Amateurkunst, weer van start, maar begrijpelijkerwijs zal het dit jaar anders zijn dan eerdere edities: grote fysieke evenementen waarbij veel mensen de kans krijgen zich te laten zien, zijn dit jaar helaas niet mogelijk en met beperkte toegang tot kunstencentra, buurthuizen, muziek- en dansscholen én het verbod op grote evenementen, viert iktoon de creativiteit dit jaar grotendeels vanuit huis. iktoon
 • De Kulturele Amateur Manifestatie (KAM) Breda gaat niet door. De organisatie laat met pijn in het hart weten dat het amateurweekend niet door zal gaan. Het evenement stond gepland op 26 en 27 september. ‘’De richtlijnen in verband met het coronavirus, zijn voor de deelnemers en bezoekers van de KAM niet uit te voeren”, legt het bestuur uit. Al 74 gezelschappen met maar liefst 2500 amateurs hadden zich aangemeld om deel te nemen aan KAM Breda. Breda vandaag
 • Het team van WaspiKunst ziet het als zijn missie om creativiteit in het dorp te stimuleren en wil proberen heel Waspik aan de kunst te krijgen met een eenvoudige opdracht: maak een kunstwerk met als uitgangspunt een schilderdoek van 20 bij 20 centimeter in het thema Less is more. De expositie staat gepland in het weekend van 20 tot en met 22 november en de situatie rondom de coronacrisis bepaalt of het doorgang kan vinden. Brabants Dagblad
 • Reünie op afstand leidt tot een bijzonder Veghels accordeonconcert door het Tororkest. Twee orkestleden, Johan van de Burgt en Tom van Aarle, plakten de 48 opnamen die de orkestleden van zichzelf hadden opgestuurd en die van dirigent Henk Tiebosch aan elkaar in een video die te zien is Youtube. Brabants Dagblad

 

 

Cultuureducatie en -participatie

 • In de Nieuwsbrief van Cultuurconnectie van 20 mei vragen van Cultuurconnectie n.a.v. de persconferentie van 19 mei jl. en de reactie van het ministerie van OCW. Wat kan er wel en wat kan er niet in muziekscholen en centra voor de kunsten? Cultuurconnectie
 • Op 22 mei 2020 om 17.00 uur organiseren Cultuurconnectie in samenwerking met LKCA, KNMO en Koornetwerk Nederland opnieuw een vragenuur met betrekking tot de aanvullende richtlijnen van het Protocol Sector Cultuureducatie en -participatie. Cultuurconnectie
 • Wat betekenen de coronamaatregelen voor de positie van cultuuronderwijs? Hoe anticiperen de kenniscentra in provincies en steden hier op? LKCA deed een rondvraag bij een aantal van deze kenniscentra en bundelde de reacties in een artikel. LKCA
 • In maart maakten TivoliVredenburg in Utrecht en de Rabobank bekend dat zij de komende vijf jaar samenwerken aan muziekeducatie. Als onderdeel van de samenwerking waren er diverse gratis concerten en optredens gepland op de Rabo Open Stage. Vanwege het coronavirus kunnen deze geen doorgang vinden, al zijn beide partijen zijn erin geslaagd hieraan online invulling te geven. Het een online podium voor amateurmuzikanten start op 20 mei. met een online podium voor amateurmuzikanten en muziekvideo’s voor kinderen. Thuis kunnen kinderen met muziek aan de slag via de MuziekRoute. Muziekdocenten uit de Utrechtse wijk Overvecht hebben het programma ingevuld met meedoevideo’s, die het hele gezin stimuleren met muziek aan de slag te gaan en blijven. Met het project Pronkstukken krijgen middelbare scholieren de gelegenheid om hun eigen muziek te componeren en ten gehore te brengen in één van de zalen van TivoliVredenburg. Ook ondersteunt Rabobank het familie-evenement My First Festival. Entertainment Business
 • Centrum voor de kunsten Muzelinck in Oss gaat de activiteiten vanaf 2 juni gefaseerd weer oppakken. Muzelinck start met muzieklessen, individueel of in een klein groepje. In een later stadium wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn voor de beeldende cursisten en de overige groepscursussen. Muzelinck heeft besloten om Fantastival 2020 te annuleren. Hoewel het evenement pas zou plaatsvinden ná 1 september, ziet de organisatie toch te veel beren op de weg om de komende editie te laten doorgaan. In 2021 is de volgende editie. Brabants Dagblad ,Brabants Dagblad
 • Vanaf komend schooljaar krijgen meer dan 150.000 kinderen filmlessen aangeboden. Dit wordt een vast onderdeel in het lesmateriaal van Blink Wereld, de methode voor wereldoriëntatie van uitgeverij Blink. De filmlessen zijn ontwikkeld in samenwerking met video on demand bedrijf DutchChannels. nl
 • Uit twee recente onderzoeken van Stichting Lezen blijkt dat het belang van leesbevordering in de kinderopvang en het primair onderwijs onderkend wordt. Toch wordt dit nog lang niet altijd verankerd in beleid. Stichting Lezen

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De arcade, de met bogen en gewelven overdekte ruimte, heeft de afgelopen jaren een comeback gemaakt. Overal is de boog als architectonische vorm ‘plotseling’ terug, niet alleen in gevels maar ook als ruimte vormend middel. Xander Vermeulen Windsant, architect, over het waarom. Archined
 • Verslag BNA Live 03 – Coronacrisis & naar 1,5m kantooromgeving. Antwoorden op vragen over de vragen over het veilig naar kantoor teruggaan en 1,5m kantooromgeving. BNA
 • In ‘De toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen’ houdt Floris Alkemade een persoonlijk en erudiet pleidooi voor een andere inrichting van onze samenleving. Over het waarom is hij in zijn ‘afscheidsessay’ als Rijksbouwmeester helder, over het hoe helaas minder, aldus recensent Hans-Hugo Smit. ‘’Alkemade heeft het vak opnieuw relevant gemaakt, door het ontwerpen te verbinden aan maatschappelijke opgaven en andere disciplines daarbij te betrekken, met een aanstekelijk optimisme. Zijn essay is een mooi afscheidscadeau.’’ , schrijft Kirsten Hannema, architectuurcriticus. nu , Architectenweb
 • De coronapandemie vraagt om gedragsaanpassingen in de openbare ruimte. De overheid doet een beroep op het gezond verstand van Nederlanders: geef elkaar de ruimte. En dat werkt. Op veel plekken gaat afstand houden vanzelf. Maar daar waar veel mensen samenkomen, ontstaan soms knelpunten: fietsers op een kluitje voor een verkeerslicht, voetgangers die elkaar nauwelijks kunnen passeren, wachtende ouders die elkaar voor de voeten lopen bij het schoolplein. Voor deze knelpunten heeft het College van Rijksadviseurs een aantal ontwerpsuggesties verzameld. Deze suggesties kunnen inspiratie bieden aan gemeenten. College van Rijksadviseurs , College van Rijksadviseurs
 • Fred Schoorl, expert in ruimtelijke vraagstukken en directeur van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), analyseert alle #crisiscolleges en pleit voor veranderingen in gebiedsontwikkeling: langzaam én snel. “Als we eerst uit onze geestelijke lockdown geraken, komen de intelligente oplossingen vanzelf – ver voorbij de vooral praktische oplossingen van de anderhalve-meter-samenleving.” nu
 • Het is zeer goed mogelijk dat de coronacrisis ertoe leidt dat we structureel meer online gaan werken en dat we dat doen in een rustige, groene woonomgeving. Dat zegt Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling in een online college op verzoek van ingenieursbureau Sweco. nu
 • ‘’De overheid als incubator van de grote collectieve uitdagingen zou pas los moeten laten als er zelfdrijvend vermogen is voor de transitie, precies wat ze nu doet in het bestrijden van deze crisis. Dat biedt ook de basis om te exploreren, te testen, te falen en te leren. Hierin is naast de markt en experts nadrukkelijk een belangrijke nieuwe rol weggelegd voor de creatieve industrie en de wetenschap. De creatieve industrie om vragen te stellen en oplossingen te bedenken welke de individuele belangen van het veld aan stakeholders overstijgen, en de wetenschap om een kennisbasis aan te dragen als voedingsbodem’’. Dat stellen Jeroen van Erp, Voorzitter Dutch Creative Council, hoogleraar aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU , en Anna Noyons, social designer. Creative Council.

 

beeldende kunst

 • Op 20 mei stond op het Malieveld in ’s-Gravenhage: een vakkenvuller, een kunstenaar, een schoonmaker, een vuilnisman, een verpleegkundige, een leraar, een politieagent, een journalist, onze minister-president en de topman van KLM. Allen op een sokkel, maar de één iets hoger dan de ander. Hiermee stellen we de vraag: Hoeveel geld verdient een held? Een actie van Platform BK en kunstenaar Yuri Veerman. ‘Dit zijn onze Helden’ is gelanceerd om iedereen – en vooral onze beleidsmakers – eraan te herinneren dat de welvaart in Nederland oneerlijk wordt verdeeld Platform BK , Ditzijnonzehelden
 • Wat betekent het om in-de-wereld te zijn, om te ‘werelden’? En welke mogelijke werelden bestaan er? In Worlding Worlds introduceert MU de notie van ‘wereld’ als werkwoord en nodigt het kunstenaars uit dit middels digitale werken te vervoegen. De tentoonstelling heeft vanwege coronasluiting een speciale online variant: een eigen videokanaal en is -volgens plan – vanaf 1 juni weer te bezoeken in Eindhoven. Metropolis M
 • De Oude Kerk, Amsterdam en Mister Motley vroegen kunstenaars te reageren op de vraag hoe de wereld er na COVID-19 uit zou moeten zien. Dit kan in de vorm van video’s, teksten en afbeeldingen. Deze bijdragen zullen op de website van mister Motley, de Oude Kerk en social media kanalen worden gedeeld. Dit om een breed gesprek op gang te brengen over wat anders kan en moet na deze crisis. Kunnen we onze gezamenlijke denk- en verbeeldingskracht gebruiken om een immense verandering te definiëren? De 9e bijdrage van Aimée Zito Lema. Mister Motley
 • De Architectuurbiënnale van Venetië heeft aangekondigd dat het evenement vanwege het coronavirus wordt verplaatst naar 2021. Daardoor schuift de geplande kunst biënnale door naar 2022. Eelco van der Lingen, directeur van het Mondriaan Fonds, zegt dat hij de verplaatsing van de biënnale niet verwachtte. „Dit was niet het eerst scenario waar we aan dachten. We volgden de ontwikkelingen rond de Architectuur Biënnale wel met interesse en we vroegen ons af of die door zou gaan.” Melanie Bonajo blijft in 2022 de Nederlandse inzending voor de kunst biënnale. Het Nieuwe Instituut presenteert als opdrachtgever van het Nederlandse Paviljoen Who is We? als de officiële Nederlandse bijdrage aan de Architectuurbiënnale. Hyperallergic , NRC , Het Nieuwe Instituut
 • De eerste van de twee ‘boomhutten’ is in aanbouw in Ecodorp Boekel. Een ontwerp van kunstenaar Ben Raaijman. De massieve houten constructie wordt momenteel geplaatst. Voor de afbouw zorgen de ecodorpers zelf. Eind van de zomer is hij klaar. Er komt nog een tweede boomhut, ontworpen door de Tilburgse kunstenaar Jeroen Doorenweerd. Brabants Dagblad
 • Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Máxima Medisch centrum krijgen een groot lichtkunstwerk dat reageert op beweging in de twee ziekenhuizen. “Het is een uniek kunstwerk”, zegt Rob van Rooij die het project leidt. “Het is een bedankje voor het hard werkende zorgpersoneel en een cadeautje voor iedereen die het ziekenhuis bezoekt.” De lichtkunstwerken worden gemaakt door de Eindhovense stichting Rot8ion. Al ruim tien jaar maakt deze club in telkens wisselende samenstelling lichtkunstwerken voor muziekfestivals als Extrema Outdoor en voor Eindhovens internationale lichtkunstfestival GLOW. Omroep Brabant

 

letteren

 • Vier redenen om, nu de theaters dicht zijn, gewoon de toneelteksten te gaan lezen. De Volkskrant
 • De essaybundel ‘’Jongens waren we. De problematische sekse in de literatuur ‘’verschenen werd samengesteld door Jan Postma en biedt een caleidoscopische blik op mannelijkheid in de literatuur en onderwerpt klassiekers aan een nieuwe lezing. Postma is ervan overtuigd dat de klassieke mannelijkheid zijn langste tijd heeft gehad. Daarom vroeg hij negentien journalisten en schrijvers (acht vrouwen en elf mannen) om een blik over de schouder te werpen op de worstelingen van mannelijke hoofdpersonen in romans van mannelijke auteurs en een ‘laatste saluut’ te brengen.
 • Marie-José Klaver over het boek. tzum
 • Op 19 mei gaf literatuurwetenschapper Kila van der Starre (Universiteit Utrecht) online een workshop over Instapoetry. Wat kenmerkt Instapoëzie precies? Hoe kun je die aspecten verwerken in je eigen teksten? En waarom zijn gedichten op Instagram zo populair? Neerlandistiek
 • Overdrijft de schrijver van het spannende boek? Nou nee, zegt Charles den Tex, misdaadauteur en organisator van de Gouden Strop, de prijs die op 20 mei weer wordt uitgereikt. Hij zwakt de werkelijkheid juist af om geloofwaardig te blijven. De Volkskrant
 • Achthonderd jongeren van 15 tot en met 24 jaar stuurden deze editie van Write Now! hun teksten in, waarna in april en mei de elf voorronden digitaal plaatsvonden vanwege het coronavirus. De vijftien finalisten, bestaande uit elf eersteprijswinnaars en vier wildcardwinnaars, krijgen drie weken de tijd om een nieuwe tekst voor de finale te schrijven. Hebban
 • Hanna Bervoets schrijft Boekenweekgeschenk 2021. De 86ste Boekenweek vindt plaats van zaterdag 6 maart tot en met zondag 14 maart 2021. Het thema van de Boekenweek 2021 en de schrijver die met dit thema aan de slag gaat als Boekenweekessayist worden op een later moment onthuld. CPNB
 • Ted van Lieshout, De Schrijverscentrale, Marit Törnqvist en de Internationale Jugendbibliothek in München zijn door de Auteursbond genomineerd voor de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award 2021. Auteursbond
 • Om deelnemers voor te bereiden op het schrijven van hun boek, biedt de Querido Academie een driedelige onlinecollegeserie aan waarin het schrijfproces en het uitgeven van een eigen boek centraal staan. Tussen de lezingen door werken de deelnemers aan een synopsis van hun boekproject die zij na afloop met een docent van de Querido Academie op haalbaarheid kunnen toetsen. nl

 

muziek

 • Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki presenteert een nieuw pianostuk: Meeting Point. Het is een poëtisch statement in deze tijd van social distancing. Zij wil daarmee verklanken dat de afstand die nu tussen ons ontstaat, kan worden overbrugd door de muziek en de liefde. Om haar boodschap extra zeggingskracht te geven heeft zij van haar nieuwe werk een videoclip gemaakt, met de regisseur Michael Middelkoop en de danser/choreograaf Shay Latukolan. De film is gratis te zien op YouTube. BUMA Cultuur
 • De winnaars van de Buma Awards Music in Media 2020 zijn bekend. In acht verschillende categorieën zijn de componisten van de beste muziek voor film, televisie, radio, documentaire en reclame bekroond. Daarnaast is Daan Hofman winnaar van Buma Music in Motion New Talent Award. In elke categorie werden in de afgelopen twee weken drie nominaties bekendgemaakt. De genomineerde muziekcomponisten en producenten zijn door een deskundige 25-koppige jury geselecteerd en beoordeeld. BUMA Cultuur

 

theater en dans

 • Gesprek met artistiek leider Greg Nottrot van het Nieuw Utrechts Toneel. Hij krijgt energie van de coronacrisis: ‘Laten we genieten van het feit dat er eindelijk weer ruimte is voor het experiment.’ Cultureel Persbureau
 • Gewapend tegen het individualisme van Instagram, zou choreograaf Bill T. Jones tijdens het Holland Festival op zoek gaan naar ‘het streven naar wij’. Zelfs nu het fysieke festival is afgelast, lijkt dit thema actueler dan ooit. Winq
 • In een wereld zonder corona zou op dit moment Spring in volle gang zijn, het theaterfestival dat jaarlijks internationale artiesten naar Utrecht haalt. De organisatie uploadt nu dagelijks filmpjes van kunstenaars die op het festival zouden staan. De bijdragen zijn divers, maar het aanbod voor de echte theaterliefhebber, op zoek naar vernieuwende acts, is beperkt. NRC
 • Theaterkrant heeft een dossier coronavirus. Met berichten over de podiumkunsten en de coronacrisis, maar ook aandacht voor theatermakers en (jeugd)gezelschappen, die vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het virus niet konden optreden. Theaterkrant

 

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Net zoals gebouwen je ziek kunnen maken, kan een woning in een mens- en natuurvriendelijke omgeving ook gezondheid bevorderen. Die filosofie zie je terug in de 117 gebouwen die architect Huub van Laarhoven uit Gilze tot nu toe ontwierp. Zijn nieuwste project: een ecodorp. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Begin je, nu de regering oproept om de komende tijd nog zoveel mogelijk vanuit huis te werken, je thuiswerkplek nog eens kritisch te bekijken? Ter inspiratie zocht Architectenweb een aantal alternatieve werkplekken bijeen, die designers en ontwerpstudio’s hebben bedacht. De ‘industriële’ meubelobjecten van Studio Mieke Meijer. Architectenweb
 • Kunstenaar Marc Mulders werkt sinds kort midden tussen de bloemen die hij schildert. Hij doet dat in een mobiel atelier, ontworpen door Eek en Dekkers. De studio rijdt met behulp van acht wielen door de bloementuin op het Brabantse landgoed Baest. Architectenweb
 • Frans van Veen had zich gedegen voorbereid op zijn werkperiode als Artist in Residence bij het Van Gogh huis. Hij had een plan, materiaal, ideeën, alleen wat hij niet kon voorzien was het effect van het coronavirus. Terwijl het hele land, zelfs de hele wereld, massaal binnenshuis ging werken veranderde er voor Frans niet veel. Hij werkte gewoon door, maar nu zonder bezoekers of voorbijgangers. Zundert werd stiller, het atelier steeds voller. Witte Rook
 • De Koepelgevangenis aan de rand van de binnenstad in Breda herbergt vele verhalen, die door filmmaker Troy Gazan zijn vastgelegd in de film Binnen de Muren. Na voorstellingen in de bajes en het Chassé Theater, zou zijn afstudeerproject te zien zijn op verschillende filmfestivals. Maar door de coronacrisis zijn al die festivals afgelast. Daarom zet Gazan zijn film gratis online op YouTube. Omroep Brabant
 • Begonnen als een trio, inmiddels uitgegroeid tot een indrukwekkend noise-bataljon van zes muzikanten. De Eindhovense band Radar Men From The Moon blijft zichzelf vernieuwen. Er is een nieuwe plaat. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • De documentaire ‘Speedfreak Manifesto’ over de Eindhovense band Peter Pan Speedrock (PPSR) beleeft 22 mei zijn internet-première. De film uit 2006 is vanaf 20.00 uur te zien op YouTube. Eindhovens Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie