Trends & Ontwikkelingen 22 november 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 18 november debatteerde minister van Engelshoven (OCW) over het onderdeel Cultuur van haar begroting. Ondanks protest van veel theatergezelschappen en culturele belangenorganisaties gaat een korting van 8,6 miljoen euro op het budget van het Fonds Podiumkunsten voor de periode 2021-2024 gewoon door. Dat bleek tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de begroting van OCW voor volgend jaar. Minister van Engelshoven (OCW) wil in het voorjaar kijken of het met het aantal kansrijke aanvragen uit de hand is gelopen. Over die korting op het Fonds Podiumkunsten zei ze overigens dat het niet echt een korting, maar een verschuiving is. De minister herhaalde haar reden om 8,6 miljoen over te hevelen naar het rijkssubsidiestelsel voor cultuur: „Ik wil dit stelsel bij de tijd houden, het moet een afspiegeling zijn van de cultuur van nu.” Kunstenaars verdienen een eerlijke beloning, betoogde de minister, maar onmiddellijke toepassing van de Fair Practice Code zou leiden tot uitval van producties of zelfs het omvallen van instellingen. In februari 2020 komen de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van toepassing van de code beschikbaar. De minister wil het gesprek over de beloning dan voortzetten. De Kamer stemt op 26 november over de tijdens dit debat ingediende moties. Over de begroting wordt op 3 december gestemd. Tweede Kamer , Tweede Kamer , Theaterkrant , Cultureel Persbureau , NRC , Het Parool
 • Museumvereniging kijk terug op het debat over de cultuurbegroting. De moties over een gratis dag naar de musea spant het paard achter de wagen. Onderzoek heeft aangetoond dat er nauwelijks nieuw publiek bereikt wordt. De motie van Groen Links om onderzoek te doen naar de lacunes in de collecties heeft de steun. Door bezuinigingen bij gemeente en provincies lopen de collecties gevaar. De Museumvereniging is positief over een garantstelling door de overheid voor topstukken die uit het buitenland worden gehaald voor interessantere tijdelijke tentoonstellingen, waarvoor het CDA pleit. Museumvereniging
 • De Vereniging van Nederlandse Orkesten omarmt de Code Fair Practice, en zal in dat kader zekervoldoen aan de eisen die de Wet Arbeidsmarkt in Balansvoldoen aan de eisen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 stelt. De VvNO, FNV Kamercommissie OCW en de woordvoerders cultuur bijzondere aandacht voor de toenemende klem waarin de orkesten komen als gevolg van onvoldoende stijgende budgetten en de vanuit goed werkgeverschap en nieuwe sociale wetgeving stijgende personeelslasten. Ruim € 20 mln. extra is nodig. Kunstenbond
 • In de brief over de uitwerking van het internationaal cultuurbeleid van 16 november 2016 is de Tweede Kamer een jaarlijkse rapportage van de ministeries van OCW en BZ over de uitvoering van het internationaal cultuurbeleid toegezegd. Bijgaand ontvangt de Tweede Kamer de rapportage over het jaar 2018. Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl
 • Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de nadere uitwerking en aanvulling van artikel 15 (Media) uit de Rijksbegroting 2020 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze Kamerbrief Mediabegroting 2020 heeft 14 bijlagen. Rijksoverheid.nl
 • De Tweede Kamer heeft deze week formeel ingestemd met het Belastingplan 2020 en daarmee met het verlaagde btw-tarief op e-publicaties. Dit betekent dat voor digitale uitgeefproducten per 1 januari 2020 het lage btw-tarief gaat gelden. De brancheorganisatie van uitgevers, De Mediafederatie, is verheugd dat na een jarenlange en intensieve lobby de toepassing van het verlaagde btw-tarief op digitale uitgeefproducten per 1 januari 2020 een feit is. inct.nl, Mediafederatie
 • Provincie Gelderland gaat het vervoer regelen van basisschoolkinderen naar culturele instellingen als het theater. Basisscholen hebben volgens de provincie namelijk vaak moeite om betaalbaar, efficiënt, goed en veilig vervoer te regelen voor dit soort uitstapjes. Er is 750.000 euro beschikbaar voor een pilot. Het gaat daarbij in eerste instantie om een proef van twee jaar die de provincie volgend schooljaar opstart in samenwerking met ondersteuningsinstelling Cultuur Oost. De Stentor
 • Op 15 november presenteerde de Amsterdamse wethouder Touria Meliani de nota ‘De kracht van kunst en cultuur’. Meliani vindt het van groot belang dat de kunst- en cultuursector als geheel – in publiek, programma en personeel – een afspiegeling is van de stad. Voor de subsidiëring van de instellingen in het Kunstenplan 2021-2024 is in totaal 111,6 miljoen euro beschikbaar. Van dit budget is 88,5 miljoen euro bestemd voor de zogenoemde ‘Amsterdamse Basisinfrastructuur’ (A-Bis) en 23,1 miljoen voor de verschillende regelingen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Van de 88,5 miljoen voor de A-Bis ligt 15,7 miljoen vast op basis van eerder genomen raadsbesluiten. Over de verdeling van de resterende 72,8 miljoen stelde de Kunstraad in juli al een advies op. Het Parool , Gemeente Amsterdam
 • Op 15 november 2019 presenteerde wethouder Meliani de Hoofdlijnen kunst en cultuur voor de nieuwe Kunstenplanperiode 2021-2024. In navolging daarop heeft het AFK de nieuwe vierjarige regeling, inclusief toelichting bij de regeling en de richtlijnen ondernemingsplan, online geplaatst. Het college van B&W heeft op 12 november jl. ingestemd met de Hoofdlijnen, als bijlagen zijn ook de AFK regeling voor Vierjarige subsidies 2021-2024, de toelichting op deze regeling en de contouren voor een nieuwe AFK regeling voor innovatie en ontwikkeling vastgesteld. Amsterdams Fonds voor de Kunst
 • Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft de Hoofdlijnennota met belangstelling gelezen en constateert dat het staande en komende fondsbeleid goed aansluit bij de uitgangspunten van de nota: De aandacht voor spreiding van kunst over de stad bijvoorbeeld, voor diversiteit en inclusie en voor Amsterdamse buitenkunst. Het AFK omarmt daarnaast de ruimte die wethouder Meliani creëert voor cultuureducatie, als ook de focus op actuele thema’s als internationalisering, duurzaamheid en nachtcultuur. Amsterdams Fonds voor de Kunst

 

noord-brabant

 • De taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad presenteert 27 november in De Kazerne in Eindhoven de subsidieregelingen voor professionele kunsten voor de jaren ’21-’24. Tijdens deze bijeenkomst wort der informatie verstrekt over de regelingen voor de meerjarensubsidies voor de professionele kunsten in BrabantStad en hoe aangevraagd kan worden. En er is ruimte voor het stellen en beantwoorden van vragen. Regioprofiel Cultuur Brabantstad
 • Verslag activiteiten De Kunst van Brabant in 2018. De Kunst van Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Het plan om de gevel van de Nieuwe Veste in Breda te vergroenen is afgeblazen. Het gebouw kan het gewicht niet dragen en bovendien is het veel te duur. Dat schrijft wethouder Paul de Beer (Vastgoed en Klimaat, D66) in een brief aan de Bredase gemeenteraad. In het verlengde van de vergroening van de Oude Vest leek het hem een aardig idee om ook de gevel van het cultureel centrum aan de Molenstraat te voorzien van planten. BN – De Stem
 • Uitdagingen te over voor een stad die fors wil groeien, én ook nog ambities heeft op het gebied van o.m. betaalbaarheid, duurzaamheid, energietransitie, schone mobiliteit. Dat blijkt uit de Omgevingsvisie die de gemeente Eindhoven heeft opgesteld. Eindhovens Dagblad
 • De kunstenaars van Kings of Colors waren zich op de middag van 14 november van geen kwaad bewust. Ze legden de laatste hand aan een muurschildering in de Korte Putstraat in ’s-Hertogenbosch toen ze te horen kregen dat ze meteen moesten stoppen. Het duo maakte het kunstwerk in opdracht van de ondernemersvereniging, maar de welstandscommissie van de gemeente was geen voorstander van het plan, en er kwamen ook negatieve reacties vanuit de omgeving op het kunstwerk. Omroep Brabant
 • De gemeente Tilburg gaat experimenteren met grote muurschilderingen in de stad. De plekken mogen de inwoners aandragen. ‘’Klopt, we gaan met een vijftiental experimenten aan de slag die de stad mooier moeten maken”, vertelt een gemeentewoordvoerder. ‘’Onder meer projecten rond straatmeubilair, het opruimen van afval, groen. Het muurschilderingen-project is het eerste waar je nu concreet iets van ziet.” Kunstenaar Erik Veldmeijer – hij droomt al jaren van een kunstroute – trapt af aan de treurige parkeerplaats van de Koopvaardijstraat. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Bergse kunstenaars van Arsis zijn dolblij met hun nieuwe locatie. BN – De Stem , inlog vereist
 • De gemeente Bernheze gaat in 2020 de 2,5 kilometer lange weg, de Traverse, in Heeswijk-Dinther vernieuwen. Door de toevoeging van kunst wil de gemeente de identiteit van de regio en het dorp versterken en de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten. Ze nodigde vijf ontwerpers en kunstenaars uit om een schetsontwerp te maken. Het ontwerp De Lichtgevende Dovenetel van Studio Carmela Bogman is door de bewoners van Heeswijk-Dinther, kunstcommissie Bernheze en werkgroep Travers gekozen als winnend voorstel. Bogman heeft een familie van verlichtingselementen voorgesteld, die zijn gebaseerd op een geabstraheerde dovenetel. Architectenweb
 • Wat te doen met boerderijen en schuren die leeg komen te staan omdat boeren ermee ophouden? Veel gemeenten worstelen met dat probleem. De gemeente Best wil zich tegen de negatieve effecten wapenen met een nieuw beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing. Ambtenaren en wethouders hebben hiervoor een plan opgesteld dat de afgelopen weken is besproken met betrokkenen en raadsleden. Reacties zijn verwerkt en het plan is nu klaar voor besluitvorming. Eindhovens Dagblad
 • Bewoners van Maarheeze hadden de keus uit drie scenario’s. Die kwamen tot stand na twee informatieavonden waarbij bewoners konden aangeven welke wensen zij hadden voor een nieuwe bieb. Een herbezinning op het bibliotheekwerk was nodig omdat de gemeente Cranendonck de subsidie op het bibliotheekwerk verlaagt. De meerderheid koos voor : de Maarheezer bibliotheek moet een bibliotheek worden waar boeken geleend kunnen worden, maar waar ook ruimte is voor activiteiten en ontmoeting. Eindhovens Dagblad
 • Het Deurnese Cultuurcentrum luidt de noodklok. De instelling koerst af op grote financiële problemen. Het bestuur doet opnieuw een beroep op de gemeente en vraagt een eenmalige extra subsidie van 110.000 euro. Mocht een meerderheid van de Deurnese politiek hier niet mee instemmen, dan kan het Cultuurcentrum (CCD) vanaf december niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoen. De tekorten zullen daarbij oplopen. Als reden voor de geldnood noemt het CCD een aantal financiële tegenvallers. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad in Goirle had drie dagen nodig om 1,9 miljoen te gaan bezuinigen op het ‘huishoekboekje’ van 2023. De grote klappen vallen bij cultuur, maar ook sport en onderwijs moeten geld inleveren. Het Jan van Besouw, muziekonderwijs Factorium en de Bibliotheek moeten in stappen samen in totaal drie ton bezuinigen. Unaniem heeft de raad gevraagd om te onderzoeken of een deel van het Jan van Besouw geschikt is voor bijvoorbeeld appartementen. Dit om de exploitatie eenvoudiger rond te krijgen. De commissie Kunst en Cultuur moet flink inleveren, maar krijgt nog wel ‘presentiegeld’. Brabants Dagblad
 • Het in financieel zwaar weer verkerende De Voorste Venne in Drunen kan een prima functionerend cultureel centrum worden, ook op de gewenste ‘schaal van Heusden’. Maar dan moet de gemeente wél met een duidelijker visie én meer geld over de brug komen. De huidige drie ton subsidie is te weinig. Én er moet een nieuw bestuur komen. Dat concludeert en adviseert bureau BMC. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Woede, frustratie, onbegrip. Ze strijden om voorrang bij de vier bestuursleden van cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen. Een paar dagen nadat ze de gemeente Heusden lieten weten per direct te stoppen, kunnen ze er nóg niet over uit. ,,We zijn aan de kant gezet. En dit levert echt alleen verliezers op.” Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Maartje van der Schoot wil cultureel centrum ’t Spectrum in Schijndel nieuw leven inblazen. ,,Mijn eerste taak is het terugbrengen van de rust in de organisatie”, zegt de nieuwe manager. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • De gemeente Moerdijk verlengt het contract met Meer Moerdijk. Sinds begin vorig jaar werken de buurtsportcoaches, cultuurcoach en jongerenwerkers onder deze vlag samen. Eén van de voordelen van deze bundeling is dat de buurtsportcoaches, cultuurcoach en jongerenwerkers elkaar zo makkelijker vinden en activiteiten aanbieden die goed op elkaar aansluiten. Moerdijk
 • Gaat het Tiliander en Den Boogaard lukken om uitgaven en inkomsten in evenwicht te houden? Rekenkamercommissie van de gemeente Oisterwijk gaat dat onderzoeken. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Als het aan de kersverse directeur Herman Tibosch ligt, zijn Ossenaren straks net zo trots op hun Museum Jan Cunen als de Denen op hun LEGO. Vanaf 1 januari gaat hij aan de slag. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Op 19 november presenteerde wethouder Van de Ven van Vught de nieuwe cultuurnota zoals die aan de Raad in december zal worden voorgelegd:’ Samen dichtbij cultuur’ Twee opvallende punten uit de nota : De Speeldoos is per 1 januari 2020 in bezit van gemeente Vught. En : de dragende rol die Plaza Cultura moet vervullen op het gebied van binnen schoolse cultuureducatie en de zorg die uitgesproken wordt over het ontbreken van de jongerengroep tussen de 13 en 18 jaar in het publieke culturele domein. Novo3

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Jarenlang werd de subsidiekraan voor de cultuur- en kunstensector stevig dichtgedraaid. De klaterende waterval werd een mager straaltje en droogde met de vorderende economische crisis zelfs bijna op, afgezien van een paar spaarzaam vallende druppels. Maar de cultuursector zou de cultuursector niet zijn als zij niet met alternatieve geldstromen kwam om toch te kunnen blijven leveren. Crowdfunding, stichtingen, fondsen en particuliere giften; het zijn verschillende vormen van mecenaat. Wat houdt mecenaat precies in? Culturele vacatures
 • Hulp nodig bij de financiering van een kunstproject in het buitenland? In samenwerking met On the Move, presenteert DutchCulture’s Mobility Info Point de nieuwe Cultural Mobility Funding Guide voor het Nederlandse veld. Deze editie 2019-2020 is geactualiseerd met 40 nieuwe en de 45 bestaande financieringsmogelijkheden voor artiesten en cultuurprofessionals met internationale ambities. DutchCulture
 • Zorg als maker dat je opvalt en gezien wordt. Vertel offline aan iedereen je plannen en laat daarbij natuurlijk ook weten waar je online bent te vinden. Enkele tips over online zichtbaarheid. Cultuur + Ondernemen
 • Waarom en hoe verander je als organisatie van businessmodel? Wat zijn de do’s en dont’s? Op 4 november 2019 deelden Jan van der Putten van de Verkadefabriek en Michiel Buchel van NEMO Science Museum hun ervaringen. Dat deden ze tijdens de bijeenkomst ‘Strategie in Beeld’ onder leiding van Boris Franssen, de auteur van Ondernemen 2.0. Cultuur + Ondernemen

 

architectuur en vormgeving

 • De cao 2019-2021 in de architectenbranche is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Dit betekent dat de bepalingen in de cao gelden voor alle werkgevers en werknemers op architectenbureaus in Nederland. Nieuw is de zogenaamde ‘spiegelbepaling’ voor opdrachten van architectenbureaus aan opdrachtnemers (zzp’ers) die met werknemers vergelijkbare werkzaamheden verrichten in vergelijkbare omstandigheden. De bepaling is bedoeld voor werkenden bij bureaus en om oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen werknemers en zzp’ers op bureaus te voorkomen. BNA , Financieel Dagblad
 • De BNO adviseert salarissen van medewerkers van BNO-bureaus met ingang van 1 januari 2020 te verhogen met 2,2%. De BNO brengt jaarlijks aan de leden/werkgevers een advies uit voor het aanpassen van de actuele salarissen in de sector. De salarissen worden opnieuw geïndexeerd op basis van de inflatie en trendverhoging n.a.v. de uitkomsten van cao-onderhandelingen in verschillende bedrijfstakken. BNO
 • De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Nederlandse Vereniging van Fotografen (NVF) willen om de tafel met mediabedrijven, om samen ondergrenstarieven voor freelancers af te spreken. Villamedia
 • Het hoogtepunt van Textilium staat gepland voor 2024, maar al in mei 2020 is de eerste editie van dit nieuwe textielfestival. Textilium moet uitgroeien tot een jaarlijks evenement waarin Tilburg zich laat zien als Textielstad. Joris van Riel en zijn compagnon Erik Spinhoven willen met Textilium textiel ontdoen van het stoffig karakter en vooral uitdragen dat textiel hedendaags en hip kan zijn. Ze denken naast modeshows, ook aan optredens, wandel- en fietsroutes, spektakels met abseilen, kunst, educatie en oog voor innovatie, milieu en recycling. De initiatiefnemers hopen dat het textielfestival internationaal publiek gaat trekken zoals Glow in Eindhoven en het Jeroen Bosch-jaar in ’s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad

 

beeldende kunst

 • Op 25 november mag Lotte Landsheer, directeur van Cor Unum, de Brabant Bokaal in ontvangst nemen. Ze krijgt deze onderscheiding vanwege haar inzet en passie voor het keramische ambacht. In september 2018 verhuisde Cor Unum nog van de Gruyterfabriek naar een nieuwe locatie, het voormalige pand van Pompen & Verlouw in de Vughterstraat in ’s-Hertogenbosch. Op deze plek kan de maatschappelijke onderneming verder groeien. Bossche Omroep
 • Modemuze heeft een zusje erbij. Het platform lanceert namelijk Sieradenmuze. De nieuwe website richt zich op het delen van kennis over sieraden, het samenbrengen van de sieraden community en het onder de aandacht brengen van sieraden bij een breed publiek. De sieradencollecties van Museum Arnhem, Coda, Design Museum Den Bosch, Rijksmuseum, Centraal Museum en het Textielmuseum zullen op Sieradenmuze te bekijken zijn. In totaal worden sieraden uit 16 musea gedeeld op het platform. Elke week komen ook nieuwe blogs en themapagina’s online. Fashion United , Museumtijdschrift , Sieradenmuze
 • De vereniging Vrienden Van Abbemuseum – met bijna duizend leden – zet het 25-jarig bestaan luister bij met een symposium, een (gratis) festival én het wil vanaf januari een kunstcafé in Eindhoven. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Het online beschikbaar maken van de collectie van het Fries Museum in Leeuwarden moet nu uit eigen portemonnee betaald worden, waardoor het traag en moeizaam gaat. In 2014 stelde provincie Fryslân 5 miljoen euro beschikbaar om de collecties van diverse Friese instellingen, waaronder het Fries Museum, te digitaliseren. Vijf jaar later is het project afgesloten, het geld voor subsidie is op. Het Fries Museum geeft aan nu meer prioriteit te leggen bij de tentoonstellingen dan bij het digitaliseren. Omroep Friesland

 

film en av

 • Met onder meer de nieuwe IDFA Competition for Creative Use of Archive en de daaraan verbonden Beeld en Geluid IDFA ReFrame Award, en de ondersteuning van het Focusprogramma: Re-releasing History geven het International Documentary Film Festival Amsterdam en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid invulling aan het hernieuwde partnerschap dat zich volledig richt op hergebruik van archiefmateriaal in documentaires. Beeld en Geluid is daarnaast mede-organisator van de Industry Talk: Who owns history? The Politics of Memory Preservation die het herinterpreteren van archiefmateriaal, home movies en found footage als onderwerp heeft. NBF
 • Om nieuwe makers en films uit Nederland en Europa mee te laten profiteren van de groeiende populariteit van streamingdiensten, lanceren CineSud en Cinetree een video-on-demand platform voor korte films: de Korte Filmcollectie, in samenwerking met de Provincie Limburg en het Nederlands Film Fonds. Via het platform wordt een gecureerd aanbod van korte films gepresenteerd en kunnen makers, festivals en opleidingen zelf hun eigen korte films aanbieden aan een breed publiek. Cinesud
 • Op 22 november vindt de eerste editie van Docfairs plaats. Het nieuwe documentairefilmfestival programmeert alleen titels die door de organisatoren zelf gemaakt zijn. De onderwerpen zijn actueel, de inzet en toon opbouwend. Het festival heeft de ambitie een red carpet event te worden en een springplank naar andere internationale podia. Filmkrant
 • Bioscoopbedrijf RSB Cinemas verwacht de komende jaren flink te groeien. Het bedrijf wil dat elke Nederlander uiteindelijk een bioscoop van RSB ‘binnen handbereik’ heeft. Dat betekent dat er nog enkele tientallen moeten worden bijgebouwd. RSB is het grootste bioscoopbedrijf dat nog helemaal Nederlands is, en de enige keten in Nederlandse handen. Twee derde van de Nederlandse bioscoopmarkt is eigendom van de drie buitenlandse concerns Pathé, Kinepolis en Vue. RSB Cinemas haakte overigens onlangs af bij het nieuwe vermaakscentrum in Waalwijk. De nieuwbouw zou niet voldoen aan eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Inmiddels zijn er vergevorderde gesprekken met een andere gegadigde. Eindhovens Dagblad , Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Disney+ komt ook in Nederland met een waarschuwing voor programma’s en films waarin personages of verhaallijnen voorkomen die tegenwoordig als beledigende stereotypen worden beschouwd. Ook gaat er gewaarschuwd worden voor roken. Manners
 • Voor het eerst in de geschiedenis van de Gouden Televizier-Ring kunnen vanaf nu ook programma’s en series van video on demand platforms meedingen naar de prijs. Dat maakte de organisatie bekend. Broadcast Magazine
 • Binnen de gamebranche volgen veranderingen elkaar in snel tempo op. Fysiek, digitaal, online, distributeurs, events, distributie, e-sports, retail en journalistiek: hoe zien deze vaste waarden er over een paar jaar uit? EB vroeg een aantal bekende namen in de game-industrie om eens een blik te werpen in hun glazen bol. Hun visie zullen we de komende weken uiteenzetten. Deze week Kris Lenaerts van Game Mania en Jurian Ubachs van Tweakers.net. Entertainment Business
 • Deze week gaat gamestreamingdienst Google Stadia in Nederland van start. Bij de lancering zijn er 22 games beschikbaar. Dit betekent dat er tien extra titels zijn toegevoegd aan het overzicht dat de techgigant vorige week vrijgaf. Games die op Google Stadia gespeeld worden, kunnen direct worden gestreamd naar verschillende apparaten. Het is dus niet nodig om deze eerst te downloaden of te installeren. Er waren enige problemen met de uitgifte van toegangscodes voor Google Stadia. Entertainment Business , Entertainment Business

muziek

 • De Kunstenbond, de grootste belangenbehartiger van werknemers en zelfstandigen in de creatieve en culturele sector, dagvaart Nationale Opera & Ballet. De bond stelt dat er bij Nationale Opera & Ballet sprake is van schijnzelfstandigheid bij het freelance operakoor. Zij worden alleen als zelfstandige ingehuurd, worden veel lager beloond, maar doen hetzelfde werk als koorleden met een dienstverband. De Kunstenbond wil dat de rechter uitspraak doet over de vraag of Nationale Opera & Ballet de freelance koorleden terecht inhuurt als zzp’er. Kunstenbond
 • No Man’s Land is de jaarlijkse muziekconferentie van De Coöperatie. Het programma biedt de kans om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan en kennis te delen. De zevende editie vindt op woensdag 27 november voor het tweede jaar op rij plaats in TivoliVredenburg, Utrecht. Dit jaar staat ‘de duurzame carrière’ centraal. Diverse expertsessies stellen actuele vraagstukken ter discussie zoals inclusiviteitsbeleid, de gevolgen van prestatiecultuur op onze mentale gezondheid en het streven naar de ideale talentontwikkelingsketen. De Coöperatie
 • Lowlands, Pinkpop (major), WOO HAH!, Down The Rabbit Hole (medium), Roadburn Festival (small) en Prognosis (indoor = samenwerking Effenaar) zijn in verschillende categorieën genomineerd voor de European festival Awards en de prijzen worden uitgereikt tijdens Eurosonic Noorderslag. European Festival Awards
 • Het Hilverjazz Festival beleeft 23 november zijn derde editie. Die zeker niet de laatste zal zijn. Want de organisatie is ervan overtuigd dat – “als we het nog mogen meemaken” – de 25 jaar “gewoon” wordt volgemaakt. Een reportage vanuit Hilvarenbeek, dat overloopt van enthousiasme en ambitie. Jazznu
 • Coldplay gaat niet op tournee om milieu te sparen. In 2016 en 2017 reisde de band over vier continenten waar ze 122 shows gaven. “We hebben nu zoveel grote tournees gedaan. Hoe kunnen we dit veranderen, zodat we niet alleen nemen, maar ook geven?”, zegt Martin, doelend op de milieuvervuiling die het vele vliegen met zich meebrengt. “Onze volgende tour moet de best mogelijke versie van een milieuvriendelijke tour zijn. We zouden teleurgesteld zijn als die niet CO2-neutraal is.” Een opmerkelijke stap, omdat muzikanten hun geld vooral verdienen door internationaal te toeren. Er wordt verdiend met de verkoop van tickets en de bijbehorende merchandise. NOS

 

theater en dans

 • ‘Het is niet vanzelfsprekend dat het Holland Festival het grote internationale podiumkunstenfestival van Nederland hoeft te zijn, of dat het KCO automatisch toetreedt tot de BIS. De BIS formuleert onmisbare functies, niet onmisbare instellingen. Er zijn – tot nu toe – alleen geen gekwalificeerde uitdagers, of althans geen die voldoen aan de oude gestelde eisen. Maar als we toch mòeten veranderen en ìets willen, dan is dìt het moment. Laten we daarom als nieuwe cultuurmakers de bestaande instellingen uitdagen: we schrijven alternatieve beleidsplannen voor een BIS-functie en doen vriendelijke overnames.’ ‘Advies’ van Hajo Doorn, artistiek adviseur en creatief producent. Theaterkrant
 • Job Gosschalk en de persoon die de voormalige castingdirecteur van seksueel overschrijdend gedrag beschuldigde, hebben overeenstemming bereikt. Dat laat Richard Korver, de advocaat van de aanklager, aan RTL Boulevard weten. De overeenstemming is door middel van mediation bereikt. Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat er binnenkort een vervolgbeslissing zal worden genomen, maar dat daarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de twee partijen. NU.nl

 

Cultuurmarketing

 • Het begrip impact is weer opgedoken in de culturele sector. Volgens sommigen is er niets vernieuwends aan. Maar wat kun je met impact doen? En doe je het misschien al? Johan Idema schreef een publicatie over impact maken, ‘Raak of vermaak’, en reist met zijn campagne door het land. Vanuit haar werk als hoofd Commerciële Zaken bij Theatergezelschap Vis à Vis werpt Mascha Selhorst een blik op de praktische kant: het maken (en meten) van impact in de praktijk. Cultuurmarketing
 • Het Amerikaanse Budweiser heeft met een grootscheepse marketingcampagne zijn komst in Nederland aangekondigd. Het grootste biermerk ter wereld zit inmiddels op de tap in TivoliVredenburg en wordt ook beperkt geschonken in de Johan Cruijff ArenA. Ondertussen houdt 013 het juist lokaal; de Tilburgse concertzaal kiest voor Royal Swinkels Family Brewers. Welke rol heeft de concertbezoeker in deze strijd tussen de bierbrouwers? Entertainment Business

 

Financiering

rijksfondsen

 • Met de Deelregeling Digitale cultuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Met de term digitale cultuur doelt het fonds op culturele en artistieke producties of uitingen die zich verhouden tot digitale technologie, nieuwe media of games. Het doel van de regeling is het stimuleren van (ontwerpend) onderzoek, experiment en reflectie op het gebied van digitale cultuur en het creëren van vrije ruimte voor onafhankelijke makers en organisaties. Eerstkomende deadline 22 januari 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Architectuur ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur. Het jaarbudget wordt beschikbaar gesteld in vier aanvraagrondes. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes. Eerstkomende deadline 29 januari 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Een Filmeducatiehub is een regionaal ingebedde organisatie voor film van waaruit activiteiten voor film- en beeldeducatie in de regio aangeboden en afgestemd worden. Filmeducatiehubs vormen onderling een netwerk en zijn aangesloten op het landelijke coördinatiepunt voor filmeducatie in Nederland. In 2019 en 2020 worden in de vorm van een pilot middelen beschikbaar gesteld voor het opzetten van Filmeducatiehubs in Nederland en de uitvoering van de activiteiten door de Filmeducatiehub. Er kan een bijdrage aangevraagd worden voor het vervullen van een coördinerende rol door de Filmeducatiehub en het samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van film – en beeldeducatie (speelfilm, documentaire, animatie, nieuwe media en games) in een afgebakende regio. Deadline is 15 januari 2020. Filmfonds
 • Een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van de professionele film in Nederland. Het festival vindt plaats in Nederland en er moet worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het festival. De eerstkomende deadline voor deze projectsubsidie van het Filmfonds is 21 januari 2020. Filmfonds
 • Voor de elfde editie van Ultrakort zijn zes nieuwe plannen geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van maximaal € 50.000. Ultrakort is de competitie voor korte animatiefilms waarbij filmmakers de mogelijkheid krijgen hun film – met een speelduur van maximaal twee minuten – aan een groot publiek te tonen. Filmfonds
 • La Memoria del Monte en La Hija de Todas las Rabias zijn geselecteerd voor de NFF+HBF Co-Production Scheme. Beide projecten hebben Nederlandse coproductiepartners en ontvangen elk een bedrag van €50,000. De NFF+HBF Co-Production Scheme is een gezamenlijk initiatief van het Nederlands Film Fonds (NFF) en het Hubert Bals Fonds (HBF). De geselecteerde projecten hebben in het verleden eerder de HBF ontwikkelingsregeling ontvangen en beide films komen uit landen die nog redelijk ondervertegenwoordigd zijn in de filmwereld, nl. Paraguay en Nicaragua. Filmfonds
 • Om een breed publiek kennis te laten maken met poëzie en haar makers organiseert het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met De Schrijverscentrale de actie Boek een dichter. Boekhandelaren, bibliothecarissen en docenten in het lager, voortgezet en hoger onderwijs kunnen nu een dichter boeken voor optredens in de periode van 1 januari tot en met 5 februari 2020 tegen het speciale Poëzieweektarief. Want poëzie komt nog meer tot leven als ze wordt voorgelezen. Klank en ritme nemen je mee. Letterenfonds
 • Het Letterenfonds maakt de toekenningen bekend van de Biografieregeling 2019. In 2019 werden er in het kader van de biografieregeling achttien aanvragen ingediend voor biografieprojecten. Zes aanvragen daarvan werden gehonoreerd. De toegekende beurzen variëren van € 20.000 tot € 40.000, in totaal is er € 200.000 toegekend. Letterenfonds
 • De eerstkomende deadlines voor de regeling Nieuwe Makers van het Fonds Podiumkunsten is 15 januari 2020. Subsidie voor beginnende talentvolle makers om zich in een langer lopend traject (maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking met gezelschappen, podia en festivals. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten kent aan tien projecten een bijdrage toe uit het programma urban projecten. Het programma richt zich op urban artiesten in verschillende disciplines, waaronder dans, muziek en theater. Fonds Podiumkunsten
 • 14 grote Nederlandse musea en herinneringscentra met een focus op 1940-1945, hebben zich verenigd in de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 (SMH). SMH vroeg Idske Bakker het project Vertel Vrijheid! te leiden. Zij vertelt hoe jongeren raps schrijven en videoclips maken met digitaal erfgoed als inspiratiebron. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • BankGiro Loterij Fonds en CineCrowd lanceren gezamenlijke matchingsregeling voor filmmakers. Het BankGiro Loterij Fonds is vanaf november 2019 matching partner van Cinecrowd. In deze pilot kunnen makers van maatschappelijk betrokken films en videoinstallaties aanspraak maken op een matchingsregeling. De regeling is bedoeld is om films te realiseren die bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe perspectieven op de wereld en uitnodigen om de maatschappij op een andere manier vorm te geven, films waarbij het publiek een actieve rol speelt in de ontwikkeling, uitvoering of presentatie. Cinecrowd

 

prijzen, sponsoring, crowdfunding

 • Tijdens de BNA Architectendag op 14 november in de LiK in Utrecht is de winnaar bekend gemaakt van de derde editie van het Next Step Program, een initiatief van BNA en Synchroon. De vakjury onder leiding van voorzitter Do Janne Vermeulen (Team V Architectuur) wees Atelier van Berlo uit Rotterdam aan als winnaar van de Next Step Award 2019: 10.000 euro en een mogelijke opdracht van Synchroon. BNA
 • 39 getalenteerde studenten die dit schooljaar zijn afgestudeerd aan de Nederlandse Fotovakschool hebben in de herfstvakantie hun beste fotografische werk tentoongesteld tijdens de Graduation Show 2019. Tijdens deze voorronde heeft een professionele interne jury 10 kandidaten genomineerd die doorgaan in de race naar de felbegeerde Keep an Eye Fotovakschool Grant. De kandidaat met het beste fotografische werk en het meest originele projectplan zal met de hoofdprijs van €10.000,- naar huis gaan. Naast de hoofdprijs wordt tevens de Keep an Eye aanmoedigingsprijs ter waarde van €2.500,- uitgereikt. De prijzen worden mogelijk gemaakt door de Keep an Eye Foundation. Deze stichting houdt de ogen open voor jonge, veelbelovende talenten. PF , Keep an Eye
 • Op 18 november werd in het TAQA Theater de Vest in Alkmaar de winnaar van de Joost Zwagerman Essayprijs bekendgemaakt. Jolanda van Benthem won deze prijs (€ 7500) met haar essay ‘Een te strak gespannen draad’. De jury vond haar tekst ‘aangrijpend, gevoelig en onheilspellend’. Onverwacht is haar verhaal over het veranderende Nederlandse landschap en de impact daarvan op boerenfamilies ook heel urgent. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, De Volkskrant
 • De BookSpot Literatuurprijs 2019 voor fictie gaat naar Wessel te Gussinklo, voor non-fictie naar Sjeng Scheijen. Met de twee stipendia van 50.000 euro, ter beschikking gesteld door online boekwinkel BookSpot, wil de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs voor Fictie en Non-fictie de auteurs van de winnende boeken in staat stellen zich een jaar lang volledig te wijden aan het schrijven. De andere genomineerde auteurs ontvangen ieder ook een geldbedrag van 2.500 euro. Bookspot Literatuurprijs
 • Rinkeldekink van Martine Bijl heeft de NS Publieksprijs 2019 gewonnen en is daarmee het Boek van het Jaar 2019. Bij de NS Publieksprijs geldt: de lezer bepaalt. Het boek waar het lezerspubliek het meest op stemt wint. De winnaar van de NS Publieksprijs krijgt, naast de eretitel Boek van het Jaar 2019, een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van € 7.500 en een jaar lang gratis reizen met de NS-Business Card OV Vrij 1ste klas. CPNB
 • Stina Fors, afgestudeerd in 2019 aan de School voor nieuwe Dansontwikkeling in Amsterdam, ontvangt het Moving Forward traject 2019/20. Moving Forward is een residentie-traject geïnitieerd en georganiseerd door Dansmakers Amsterdam, ondersteund door Dansgroep Amsterdam en in samenwerking met de Moving Futures partners Dansateliers, DansBrabant, Generale Oost en Random Collision. Het traject vormt een overbrugging van opleiding naar het professionele werkveld, waarbij de maker direct toegang heeft tot een bestaand netwerk. Theaterkrant
 • De winnaar van het Cultuurfonds Harry Wich Stipendium 2019 is Lisanne Bovée (1991). Dit stipendium wordt jaarlijks aan aanstormend talent in de theatervormgeving uitgereikt. Bovée mag aankomend jaar een bedrag van 12.500 euro besteden aan een vervolgopleiding of -studie in het buitenland: alles om haar werk verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Het Harry Wich Stipendium komt uit het nalatenschap van theatervormgever Harry Wich (1927 – 2002). Cultuurfonds
 • De gemeenten Alkmaar, Appingedam, Noordenveld en Schouwen-Duiveland zijn genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2020. Op 22 april 2020 wordt de BNG Bank Erfgoedprijs voor de tiende keer uitgereikt aan de ‘beste erfgoedgemeente’ van Nederland. De prijs bestaat uit een bedrag van € 25.000. Met deze prijs wil het Erfgoedplatform van Kunsten ‘92 uitstekende voorbeelden van gemeentelijk erfgoedbeleid (en -uitvoering) delen en andere gemeenten inspireren. Hoofdsponsor is BNG Cultuurfonds. Daarnaast wordt een Publieksprijs uitgereikt aan de gemeente die de meeste publieksstemmen weet te verkrijgen. Kunsten’92
 • BookSpot stopt met de sponsoring van de BookSpot Literatuurprijs. De prijs die eerst de AKO Literatuurprijs heette, een tijdje de Generale Bank Literatuurprijs werd genoemd, daarna weer de AKO Literatuurprijs totdat in 2015 de ECI (onderdeel van Novamedia) de prijs overnam voor vijf jaar, al veranderde de naam van de prijs mee toen ECI BookSpot werd, moet op zoek naar een nieuwe sponsor. 2019 was het laatste jaar dat contractueel was vastgelegd. De Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs, de organiserende stichting, is al in gesprek met nieuwe sponsoren. tzum
 • BCD Travel, opgericht door John Fentener van Vlissingen, is de komende vijf jaar – naast ABN AMRO en de BankGiro Loterij – mede-hoofdsponsor van Singer Museum, Laren. Sponsorreport

 

Kunstonderwijs

 • Dans Magazine zet ieder jaar de vele dansopleidingen op een rij. Voor de tweede keer is deze opleidingenspecial ook als online magazine gepubliceerd. Met extra artikelen en interviews. Dans magazine , Dans magazine
 • Op 29 en 30 november aanstaande vindt Fontys Arts Fair plaats bij Kunsthandel Art Dumay in Nuenen. Tijdens deze Fontys Arts Fair worden BKR kunstwerken uit de Fontys kunstcollectie, uit de jaren ‘60, ’70 en ’80, voor verkoop aangeboden. Fontys wil hiermee dit gedeelte van haar kunstcollectie ontsluiten en een nieuwe plaats geven bij liefhebbers. Naast het bekijken en het kopen van kunst – voor bedragen tussen de €30 en €350 – komt de opbrengst van Fontys Arts Fair geheel ten goede aan de ondersteuning van jong talent. Fontys

 

Kunstbeoefening

 • De VOS, kort voor Vereniging van Oisterwijkse Spelers, heeft voor zijn musical Petticoat de Amateur Musical Award gekregen voor ‘beste musical comedy’. Stichting BOV, de musicalverenging uit Bergen op Zoom, heeft voor de vierde keer de prijs voor beste musical in de wacht gesleept. In de categorie drama mocht de vereniging voor de musical Aida de award in ontvangst nemen. Brabants Dagblad , BN – De Stem , BN – De Stem , inlog vereist
 • Twee jaar na De Impresario staat er opnieuw een Hilvarenbeekse opera op de planken van cultureel centrum Elckerlyc. De Canon heet de voorstelling, waarin de lat hoger wordt gelegd met de toevoeging van een koor. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Op het affiche voor hun voorstelling werd al gewaarschuwd: ‘Laat uw vrouw niet alléén gaan’. Die waarschuwing bleek geen overbodige luxe. ‘t GAT moderniseerde het eeuwenoude verhaal van vrouwenverslinder Don Juan. Dat betekent een stuk vol verleiding, ontrouw en zelfs de dood. Toch is het geen zwaar stuk. Regelmatig stijgt er gelach op in de zaal. Voorzitter Bas Leenders en spelers Bart en Bram Manders vertellen over de Gemertse Don Juan. Eindhovens Dagblad , inlog vereist

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Wil je als museum mbo-leerlingen bereiken, zorg dan dat ze persoonlijk betrokken raken bij de kunstwerken. Geef de leerlingen het gevoel dat ze erbij horen; geef ze zeggenschap! Dat adviseert Fien Kester op basis van haar masteronderzoek aan de Erasmus universiteit Rotterdam. LKCA
 • De beroepsvereniging PPINK pleit voor structurele aandacht voor cultuur in het pedagogische programma van de kinderopvang. Ronald Kox, afdelingshoofd Cultuureducatie bij LKCA, onderschrijft het belang van die aandacht. LKCA
 • Zangeres Floor Jansen heeft zich als ambassadeur verbonden aan Buma Music Academy, het online muziekeducatieplatform voor het voortgezet onderwijs van Buma Cultuur. Floor Jansen is zangeres en frontvrouw van de wereldwijd succesvolle Finse metalformatie Nightwish. Floor Jansen gaat zich namens Buma Music Academy het komend schooljaar inzetten voor meer en beter muziekonderwijs in het voortgezet onderwijs. BUMA Cultuur
 • Het ICO Centrum voor Kunst en Cultuur zet kunstvakdocenten in het basisonderwijs als er leerkrachten uitvallen. De proef in Aa en Hunze verliep dit jaar zo goed dat het project wordt uitgebreid en in meerdere gemeenten in Drenthe van start gaat. Het lerarentekort in het basisonderwijs leidt er regelmatig toe dat groepen kinderen naar huis worden gestuurd. Tegelijkertijd zijn er zelfstandige kunstvakdocenten die kampen met onregelmatig aanbod van werk en daardoor een instabiel inkomen. Dagblad van het Noorden
 • Erik Vloeimans presenteerde 17 november weer een ‘meespeelboek’ voor trompettisten in Veghel. Een deel 2 ditmaal. ‘‘Veel muziekboeken met trompetmuziek klinken namelijk als een autotoeter. Iedere boerenlul kan muzieknoten leren en ze zonder passie op papier zetten, ik wilde dat anders doen. Samen met Marc dook ik de studio in, en maakten we deel 1. Dat deel 2 ook in Veghel gepresenteerd wordt, is dus logisch.’’ Brabants Dagblad
 • Koningin Máxima bracht 20 november een bezoek aan Hogeschool De Kempel in Helmond. Daar ondertekende ze op symbolische manier het MuziekAkkoord; een samenwerkingsconvenant voor meer muziekonderwijs op basisscholen. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) organiseert op 26 en 28 november drie kennissessies over (het belang van) lezen. Verschillende sprekers zullen onder andere ingaan op het rapport LEES! Een oproep tot een leesoffensief, het belang van lezen en onderzoek naar digitaal lezen. Bibliotheekblad
 • In 2018 is er circa 62,6 miljoen keer een bezoek gebracht aan de openbare bibliotheek. Dit is 5% meer dan in 2017. Ook het aantal activiteiten dat bibliotheken organiseren en het gebruik van de digitale collectie nam toe. De gegevens laten zien dat de rol van bibliotheken steeds meer verschuift van klassieke uitleenbibliotheken naar brede maatschappelijke bibliotheken. KB
 • In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft het bureau UXkids een gebruikersonderzoek uitgevoerd onder jongeren in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar om inzicht te krijgen in hoeverre de website jeugdbibliotheek.nl aansluit bij hun wensen. De jongeren blijken over het algemeen positief over de site, maar geven wel aan nog enkele verbeterpunten te zien. Bibliotheekblad

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Violette Schönberger, architecte, is de winnaar van de Geert Bekaert prijs voor architectuurkritiek 2019 met haar artikel “Paradijs van imperfectie”. Alice Twemlow is de winnaar van de Simon Mari Pruys prijs voor design kritiek 2019 met “Conflicting Definitions of Key Terms”: An Ecological Protest at the International Design Conference in Aspen, 1970–1971’’. Alle genomineerde artikelen voor de Simon Mari Pruys-prijs voor designkritiek en de genomineerde artikelen voor de Geert Bekaert-prijs voor architectuurkritiek. Archined , Archined , Archined
 • Het Nederlands paviljoen op de Architectuurbiënnale van Venetië volgend jaar staat in het teken van het thema Multispecies Urbanism. Nederland wil een perspectief op stedenbouw presenteren waarbij naast mensen andere levende wezens, planten en kunstmatige systemen uitgangspunten van ontwerp zijn. Dat meldt Het Nieuwe Instituut, commissionair van het Nederlands paviljoen tijdens de zeventiende editie van de Venetiaanse Architectuurbiënnale. Het Nieuwe Instituut , Architectenweb
 • Architect Bjarne Mastenbroek is erg geschrokken van de maatregelen die het kabinet heeft gepresenteerd om de stikstofcrisis te bedwingen. Volgens de oprichter van SeARCH en oud-voorzitter van de BNA ‘denkt het kabinet nog steeds in termen van problemen omzeilen’ en pakt het de problemen niet serieus aan. In een ‘brandbrief aan Nederland’ presenteert hij een lijst met twaalf actiepunten die volgens hem echt zoden aan de dijk zetten. Architectenweb
 • Voor de eerste Award Natuurinclusief bouwen en ontwerpen van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging zijn vijf projecten genomineerd. Stadhouderspark in Vught door Soeters van Eldonk, Het Meerveld in Emmen door Heijmans, Genderdal in Eindhoven door Buro Lubbers, Hoofdkantoor Triodos Bank Nederland in Zeist door RAU en EX Interiors en Happy Days in Zoetermeer door KOLPA architecten en MIX architectuur. De onafhankelijke jury van de award heeft de projecten geselecteerd uit een groslijst van in totaal zestien aangemelde projecten. De uitreiking van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019 vindt plaats tijdens het Symposium Biodiversiteit en Leefgebieden op 19 december in ’s-Hertogenbosch. Vogelbescherming
 • Thijs van Spaandonk is stedelijk ontwerper en curator ‘energietransitie als hefboom’ van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) 2020. Hij ziet de energietransitie waar steden voor staan als drijvende kracht achter een inclusieve stadsontwikkeling én andere belangrijke opgaven zoals voedselvoorziening, productiviteit, goed wonen en sociale gelijkheid. Daarmee is de energietransitie niet alleen een doel maar ook een middel dat bewust kan worden ingezet om te werken aan aantrekkelijke, veerkrachtige en inclusieve steden. Kennisland
 • Op 18 november reikte Peter van Rooy, directeur NederLandBovenWater, het eerste exemplaar van het boek Energietransitie als Gebiedsontwikkeling onder grote belangstelling uit aan Hans Mommaas, directeur Planbureau voor de Leefomgeving. Het boek werd gisteren gepresenteerd in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Moeten, willen en kunnen: dat zijn de belangrijkste drie aspecten als het om het verder brengen van de energietransitie gaat, zo kwam bij het debat naar voren. “We zijn de reflecterende kracht kwijtgeraakt”, aldus Van Rooy. Hoe deze kracht te herstellen, om de energietransitie intelligent tegemoet te treden? Herman Tjeenk Willink, minister van Staat, reageerde met een intrigerende videoboodschap op het boek. Architectuur Lokaal , Pakhuis de Zwijger
 • Gebiedsontwikkeling speelt een belangrijke rol bij het aangaan van de grote uitdagingen van de 21e eeuw, betoogt bestuurskundige Peter van Rooy in zijn nieuwe boek ‘Energietranstie als gebiedsontwikkeling’. Verwacht daarbij geen wonderen van de markt. “Alleen met een krachtige overheid kan Nederland een gaaf land blijven.” Gebiedsontwikkeling.nu
 • Het College van Rijksadviseurs heeft in oktober het advies Via Parijs gepubliceerd. In dit advies schetsen de Rijksadviseurs een toekomstbeeld voor 2050 waarin zij de energietransitie verbinden met andere opgaven, zoals het verduurzamen van de landbouw en de woningbouwopgave. Op 10 december organiseert het College een dialoog over de kansen van de energietransitie in Utrecht. College van Rijksadviseurs
 • Complexe opgaven in een gebied los je niet op met een plan en een set maatregelen; dat is symptoombestrijding. Hoe dan wel? Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak van ‘Transitiereizen’ ontwikkelden de ‘all inclusive wijk’ als oplossing. In dit artikel beschrijven zij hun methode voor het combineren van complexe opgaven met de Nude in Wageningen als praktijkvoorbeeld. Deze wederopbouwwijk wordt losgekoppeld van het aardgasnet en gaat ook verder helemaal op de schop. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Begin oktober won Plant-e de Impact Award van de Nederlandse Innovatie Prijzen. De jury roemde onder andere de maatschappelijke visie, initiatieven van onderop en haar sociale missie om onderontwikkelde gebieden van elektriciteit te voorzien. Hierin zou de laatste ontwikkeling van het bedrijf, de Living Light, een plant die licht geeft, een grote rol kunnen spelen, niet alleen internationaal maar ook nationaal. De Architect
 • De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) krijgt een nieuwe bijzondere leerstoel: de Wim Crouwel-leerstoel Geschiedenis, theorie en sociologie van grafisch ontwerpen en visuele cultuur. De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Wim Crouwel Instituut voor erfgoed grafische vormgeving en typografie en wordt mogelijk gemaakt door het Pictoright Fonds en het Algemeen Sociaal Fonds voor de Grafimediabranche. Universiteit van Amsterdam

 

beeldende kunst

 • Met internationaal vermaarde kunstenaars als Jenny Holzer, Anish Kapoor en Bill Viola maakt de tweede Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek in Oosterhout een enorme kwaliteitssprong. ”Dit is het internationale niveau dat we voor ogen hebben”, zei voorzitter Cock Gorisse op 20 november tijdens de presentatie in de Paulusabdij in Oosterhout. In totaal zijn er nu twintig kunstenaars geselecteerd. Tijdens de Biënnale zal er veel kunst buiten te zien zijn. BN – De Stem , Kunstindeheiligedriehoek
 • De creatieve broedplaats STEK in Breda heeft haar toegangspoort in de vorm van een kunstwerk, gemaakt door Yasser Ballemans, in samenwerking met de jonge Anja Radakovic. Het initiatief kwam van Stichting KOP. ”Onze ambitie is om meer beeldende kunst in de openbare ruimte te krijgen”, legt directeur Meike Veldhuijsen uit. ”STEK had ook de wens om een eyecatcher te plaatsen bij haar ingang, daar zijn we mee aan de slag gegaan.” BN – De Stem

 

film en av

 • De documentaires die op het IDFA te zien zijn gaan voorbij aan de waan van de dag. Het grootste documentaire festival ter wereld brengt verdieping terug in een gepolariseerd ‘fake news’ klimaat, vindt recensent Nico van den Berg in HP-De Tijd. Leo Bankersen prijst de veelzijdigheid van het festival. HP-De Tijd , Cultureel Persbureau
 • Er doemt een generatiekloof op in het competitieprogramma van documentaire festival IDFA. Wie de twaalf films in de hoofdcompetitie, veelal gemaakt door ervaren filmmakers, afzet tegen de films van jongere makers in de debuutcompetitie, kan er niet omheen: de jeugd kijkt naar ‘wij’, de ouderen naar ‘ik’. Filmkrant
 • Het kan niemand ontgaan: in mei 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat nazi-Duitsland werd verslagen. Dus vieren we het einde van de Tweede Wereldoorlog en een leven in vrijheid. Maar de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte ook een keten van naoorlogse ellende. Het IDFA-programma It Still Hurts staat er bij stil. Filmkrant , NRC
 • Welke Nederlandse (co)producties gaan tijdens het IDFA in première? Een overzicht van lange documentaires die op het festival hun wereldpremière beleven. NBF , NBF
 • Nederland is driemaal in de prijzen gevallen op het Chicago International Children’s Filmfestival, het oudste en grootste jeugdfilmfestival van Noord-Amerika. Er waren prijzen voor Mijn bijzondere rare week met Tess, Kapsalon Romy en de Drentse film Anders van regisseur Reinout Hellenthal. NBF
 • De komende tijd klinkt er vaak live muziek bij oude films. Er is zelfs een festival aan gewijd. NRC sprak erover met drie musici. „Er gaat niets boven de stille cinema.” NRC

 

letteren

 • De schrijver A.F.Th. van der Heijden, opgegroeid in Geldrop, krijgt een eigen museum in het DomusDela-gebouw, het voormalige Augustijnenklooster Mariënhage in Eindhoven. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Veel grote steden hebben er al een, een stadsdichter (m/v). Tot nu toe niet in ’s-Hertogenbosch, maar daar komt binnenkort verandering in. Op 30 november 2019 strijden twee dichters om de eer, Doeko L. en Friso Woudstra. Het initiatief gaat uit van de nieuwe Stichting Letterbekken. Brabant Cultureel

 

muziek

 • Tijdens het 53ste Internationaal Vocalisten Concours in ’s-Hertogenbosch, van 20 tot en met 24 november, strijden veertien liedduo’s om zeven prijzen. Operamagazine
 • “Het Chineke Orchestra is te gast in het Concertgebouw in Amsterdam. Wat er anders is, kan niemand die de foto ziet ontgaan. De musici zijn allemaal gekleurd.’, schrijft Merlijn Kerkhof in de Volkskrant. Leider en dirigent van het orkest is Chi-chi Nwanoku. Ze noemt de zwarte en vrouwelijke componisten die de canon niet hebben gehaald slachtoffers van male whitewashing. Kerkhof : ‘’In die periode waarin de eerste voetstukken voor componisten werden opgericht, werden vrouwen nog ontmoedigd te componeren – en de samenstelling van de Europese bevolking zag er bepaald niet zo uit als nu. Hier is geen sprake van whitewashing, maar van statistiek.’ De Volkskrant

 

theater en dans

 • Nicholas Till, internationaal befaamd hoogleraar Operastudies, bekleedt per november 2019 de eerste leerstoel voor Muziektheater en Opera in Nederland. De Pierre Audi-leerstoel Muziektheater en Opera is ingesteld door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA en Nationale Opera & Ballet. Het onderzoek van Nicholas Till zal een bijdrage leveren aan het nog jonge veld van Operastudies. Dit omvat theorievorming, onderzoek naar de sociale en historische context van opera- en muziektheaterwerken, en analyse van teksten, muziek, media en dramaturgieën van opera en muziektheater. De focus van zijn onderzoek is gericht op de Nederlandse opera in internationale context. Universiteit van Amsterdam
 • De Universiteit van Amsterdam gaat een Joop van den Ende-leerstoel Musical instellen bij de Faculteit der Geesteswetenschappen. Dat maakte de universiteit vandaag bekend. De bijzonder hoogleraar gaat wetenschappelijk onderzoek stimuleren naar de geschiedenis en de esthetica van muziektheater, en in het bijzonder musical. Theaterkrant
 • Tijdens het Nederlands Balletgala werden de prijzen van Stichting Dansersfonds ’79 uitgereikt. Dit jaar ontving Roel Voorintholt van Introdans de Speciale Prijs. De prijsuitreiking vond plaats op 14 november. Naast Voorintholt, ontvingen drie anderen ook een prijs. De Prijs van Verdienste is voor Igone de Jongh, die onlangs na vele jaren stopte bij het Nationaal Ballet. Ook Fred Berlips ontving deze prijs. De Aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar Elias Boersma. Theaterkrant

 

Brabantse makers

 • In het natuurgebied de Korendijkse Slikken aan het Haringvliet is een vogeluitkijkpost gerealiseerd. Het sobere ontwerp van RO&AD Architecten is uitgevoerd met hergebruikte materialen. Architectenweb
 • De Tilburgse kunstenares Jenny Ymker gebruikt oude weeftechniek om alledaagse verhalen over eenzaamheid en hoop te vertellen. Haar ster rijst. Ze won een grote prijs in Luxemburg en niemand minder dan de beroemde Amerikaanse Cindy Sherman riep haar hulp in. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Willy van Bussel is al veertig jaar keramist. Zijn specialisatie: kommen en cilinders van flinterdun porselein, gedecoreerd met geometrische patronen. Jarenlang was hij medeorganisator van de jaarlijkse keramiekexpositie bij Galerie Kempro in Sterksel. Onlangs opende daar zijn solo-expositie en presenteerde hij er zijn nieuwe boek. Irma van Bommel zocht hem op in zijn atelier. Brabant Cultureel
 • Twan Hendriks (72 jaar) is al zijn hele leven actief als beeldend kunstenaar. Hij is redelijk succesvol en hij kan er goed van bestaan in zijn werkplaats/atelier/galerie aan de Bredaseweg in Tilburg. Zes jaar geleden kreeg hij de diagnose de diagnose Parkinson. Dat was een enorme klap, maar Twan ging ermee aan de slag. Hij werkt aan het ParkinsonGrasveld. Stadsnieuws Tilburg
 • Over de kracht van kwetsbaarheid, ergens voor gaan, durven vallen en weer opstaan en uiteindelijk je doel bereiken. Dat zijn grofweg de ingrediënten van de korte documentaire Commit waarmee de Eindhovense freerun community in beeld is gebracht. De korte documentaire is het resultaat van samenwerking tussen Plygrnd.City, Kunstloc Brabant en Commit040 en is de eerste in een serie van drie waarin subculturen worden geportretteerd. Daarmee willen de filmmakers jongeren inspireren juiste keuzes te maken, maar ook anderen laten zien hoe persoonlijk leiderschap kan leiden tot succes. De makers kregen voor de productie van de drie docu’s een subsidie van 40.000 euro van Kunstloc Brabant. Eindhovens Dagblad
 • Bezoekers van de Sneakpreview bij Cinecitta werden onaangekondigd geconfronteerd met een nieuw gedicht van A,H.J. Dautzenberg. De Tilburgse stadsdichter laat elk nieuw gedicht dat hij voor de stad maakt ‘vertalen’ door een kunstenaar uit de stad. Deze keer was die vertaling een korte film van Suwāsu J. Nikku en Tom Pijnenburg. Brabants Dagblad
 • Filmmaker Jan van Gorkum uit Loon op Zand schrijft zijn eerste roman: Gevleugelde Duisternis. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • De nieuwe plaat van de Eindhovense band The Dirty Denims omvat vijf pure, ongecompliceerde rocksongs. Plus een akoestische afsluiter als extra verrassing. Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense eenmansband ZALM brengt een muziekalbum exclusief uit op Instagram Stories, waarschijnlijk als eerste artiest ooit. Eindhovens Dagblad
 • ‘Doe gerust je eigen ding’, is de boodschap die rapper Prince Mboup (artiestennaam Sj3ik) uit Oosterhout iedereen wil meegeven. Op dit moment is hij bezig met zijn eerste album genaamd ‘Stand Out to Fit in’. Dit is ook zijn filosofie: wees anders om erbij te horen. BN – De Stem, inlog vereist
 • Stilstand is achteruitgang, groei het toverwoord waarmee we elkaar helemaal gek maken. Hoe maak je daar theater over? Door met veel bluf en bravoure je eerste grote productie voor de grote zalen te maken, ‘Under Pressure’ is een voorstelling van Het Zuidelijk Toneel, BOG. en Nineties Productions. Eindhovens Dagblad

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie