Trends & Ontwikkelingen 24 mei 2019

Foto: Imara Angulo Vidal

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De Zaak Nu heeft met ondersteuning van het ministerie van OCW en het Mondriaan Fonds onderzoek laten uitvoeren. Het belangrijkste resultaat van dit onderzoek is dat voor de beeldende kunstsector voor het eerst een Functie-en Loongebouw is beschreven. Deze kan als richtlijn worden gebruikt door Nederlandse presentatie- en postacademische instellingen en voldoet aan de kernwaarden van de Fair Practice Code Cultuur. Enerzijds heeft de sector hiermee zelf weer een nieuwe stap gezet in het naleven van de Fair Practice Code als logisch gevolg op de invoering van de Richtlijn Kunstenaarshonorarium in 2017. Anderzijds zijn hiermee ook belangrijke inzichten verkregen in de zorgwekkende arbeidsmarktsituatie van iedereen die werkzaam is in de beeldende kunstsector. De Zaak Nu
 • Op 11 april jl. kwam het rapport “Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur” van de Raad voor Cultuur uit. In samenspraak met onze leden geeft de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) een reactie op het advies. De VSCD biedt een aantal suggesties die bijdragen aan het toegankelijk en zichtbaar maken van het podiumkunstaanbod voor een breed en divers publiek. Stroomlijning van procedures, uitbreiding van afnamesubsidie, kleinschalig aanbod beter verdelen over het land en een grote-zaal-impuls voor schouwburgen met ambitie, ziet de VSCD als mogelijke oplossingsrichtingen voor uitdagingen in de podiumkunstensector. Ook wordt er aandacht besteed  aan digitalisering en podiumkunstenbezoek door scholieren. VSCD
 • De directeuren van een aantal ondersteunende instellingen (Boekmanstichting, Cultuur+Ondernemen, DEN kennisinstituut cultuur & digitalisering, DutchCulture, Eye, Het Nieuwe Instituut, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis) bundelden de krachten om te inventariseren hoe de ondersteuningsstructuur versterkt kan worden. Dit resulteerde in een position paper. Dit werd gedeeld met de Raad voor Cultuur, die in april zijn Advies Cultuurbestel 2021-2024 uitbracht. Op 17 april 2019 kwamen op uitnodiging van bovengenoemde instellingen zo’n vijftig professionals uit de cultuursector bijeen om te reflecteren op het raadsadvies. De vragen ‘Biedt het advies voldoende aanknopingspunten voor een sterke ondersteuning?’ en ‘Welke aandachtspunten willen we aan de minister meegeven voor haar uitgangspuntenbrief cultuurbeleid 2021-2024?’ stonden tijdens deze sessie centraal. Een verslag. DEN  , DEN
 • “In Den Haag heerst het idee dat het veiliger is om geld te stoppen in dode kunsten, dan in levende kunstenaars. In één week verzinnen we 80 miljoen euro voor twee Rembrandts, maar in drie jaar komt er nog geen 100 miljoen bij voor de kunsten”, aldus Gijs Scholten van Aschat, voorzitter van de Akademie van Kunsten.  Hij sprak zich uit over de rekensom van Kunsten ’92 waaruit blijkt dat de cultuursector 25 miljoen euro extra per jaar nodig heeft om kunstenaars fatsoenlijk te betalen. NOS
 • Een nieuwe publicatie belicht voorbeelden van best practices die als inspirerende instrumenten voor culturele diplomatie kunnen dienen. De publicatie is een uitgave van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en DutchCulture. Op 22 mei werd de uitgave gepresenteerd in aanwezigheid van minister Blok van Buitenlandse Zaken.  DutchCulture
 • De geschiedenis van ons land wordt mede verteld door de grote iconische monumenten in Nederland, zoals onder andere Kasteel Amerongen, de rijksmonumenten in Diergaarde Blijdorp, Abdij Rolduc en de Sint Jan Kathedraal in ’s-Hertogenbosch. Het is van belang dat deze monumenten kunnen investeren in toegankelijkheid, duurzaamheid en het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers. Door hun omvang en hun bijzondere cultuurhistorische waarden zijn de kosten van deze monumenten hoog. Daarom stelt minister van Engelshoven (OCW) € 35 miljoen beschikbaar voor 12 Nederlandse iconen. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven  (OCW) stuurt een beleidsreactie op het advies ‘Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit’ naar de Tweede Kamer. De minister informeert de Tweede Kamer ook over de voortgang moties en toezeggingen erfgoed. Rijksoverheid.nl  , Rijksoverheid.nl
 • Het kabinet gaat veel meer informatie delen met de Tweede Kamer over de ingrijpende renovatie van het Binnenhof. Onder de volksvertegenwoordigers is veel onrust en twijfel ontstaan over de aanpak van het 475 miljoen euro kostende project. Architectenweb
 • De regelgeving en het speelveld voor sociale ondernemingen wordt actief verbeterd. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat begint met een onderzoek naar de wenselijkheid van de introductie van een nieuwe rechtsvorm voor deze bedrijven. Binnenlands bestuur , Rijksoverheid.nl
 • Het Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) lanceren de EU-wijzer voor provincies. Op dit informatieplatform staat een overzicht van Europese ontwikkelingen die voor de provincies van belang zijn. IPO
 • De provincie  Zeeland moet meer in cultuur investeren. Dat schrijven ruim dertig Zeeuwse cultuurinstellingen aan de formateur van het nieuwe provinciebestuur. De ondertekenaars zijn bestuurders van Zeeuwse musea, muziekscholen, festivals, podia en theatergroepen. Cultuur is onderdeel van het Zeeuwse imago en zorgt ervoor dat Zeeland aantrekkelijk blijft om te wonen en te werken, staat in de brief. De laatste jaren is er veel op cultuur bezuinigd. Omroep Zeeland
 • De provincie Overijssel gaat aan de slag met de renovatie van de tuin van Mien Ruys achter het provinciehuis. De opknapbeurt is hard nodig voor de inmiddels 47 jaar oude, openbare tuin. De provincie heeft Buro Mien Ruys in 2017 de opdracht gegeven voor een vernieuwde Mien Ruys tuin waar circulariteit, ecologie en cultuur een bepalende rol spelen. Overijssel
 • In het advies dat de Raad voor Cultuur in april uitbracht aan minister van Engelshoven (OCW) ontbreekt aandacht voor de Friese taal en meertaligheid in het algemeen. Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland maken zich daar zorgen over, schrijven ze in een brief aan de minister. Friesch Dagblad
 • Gemeenten krijgen 215 miljoen euro minder van het rijk dan waarop ze hadden gerekend. Dat komt vooral doordat de departementen in 2018 minder hebben uitgegeven dan geraamd. Een andere tegenvaller schuilt in het btw-compensatiefonds. Binnenlands bestuur
 • Op  22 mei werd de nieuwe Atlas voor Gemeenten gepresenteerd met als thema ‘Groei en krimp’. Het onderzoek geeft een actueel beeld van welke gemeenten groeien, welke krimpen, hoe dat komt en wat dat betekent dat voor de toekomst en voor beleid. Er is speciale aandacht voor de positie van grensregio’s. Atlas voor Gemeenten
 • Een vernieuwd treinstation maakt de omgeving niet direct beter leefbaar. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar de effecten van drie stations verbouwingen (Arnhem, Breda en Tilburg) is de voorlopige conclusie dat er ook negatieve effecten voor de huizenprijzen zijn. De onderzoekers merken op dat de hogere huizenprijzen een voordeel zijn voor huiseigenaren die daar niet direct een prijs voor betaald hebben. Het Rijk en gemeenten bekostigen deze verbeteringen grotendeels. ‘De huidige bekostiging sluit daarom niet aan bij het profijtbeginsel: het idee dat de kosten van voorzieningen worden gedragen door diegenen die de voordelen ondervinden.’. Binnenlands bestuur  , CPB
 • Kunstinstellingen die subsidie willen moeten met een actieplan komen om inclusiviteit en diversiteit te verbeteren. En er wordt geeist dat instellingen zich houden aan honorariumafspraken zoals die zijn opgesteld in de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de honorariumrichtlijn voor tentoonstellingen. Dit staat  in de raadsbrief die  de Amsterdamse wethouder voor kunst en cultuur, Touria Meliani, onlangs stuurde.  Er komt 5 miljoen extra voor kunst en cultuur. Gemeente Amsterdam ,  NRC , Gemeente Amsterdam
 • Op verzoek van burgemeester Femke Halsema mag Zef Hemel, bijzonder hoogleraar grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam, ‘als een detective’ de toekomst van de binnenstad van Amsterdam onderzoeken en schetsen. Drukte en overlast op de Wallen zijn de aanleiding, maar Halsema wil een lange termijnvisie. Binnenlands bestuur
 • De culturele sector in Deventer heeft in een brief naar de gemeenteraad de nieuwe Cultuurvisie van het college verworpen.  De brief is afkomstig van het Directeuren Overleg Cultuur (DOC) waarin de bestuurders van oa. Deventer Verhaal, Het Burgerweeshuis, Deventer Schouwburg, Kunstenlab en MIMIK film & theater zitten. De visie, genaamd ‘Groeien en Bloeien’, geeft voor de komende vijf jaar invulling aan het budget voor de cultuursector. Het DOC is op zich niet ontevreden over de uitgangspunten van de Cultuurvisie, maar voorziet grote problemen bij de uitvoering. Deventerrtv
 • Als het aan het stadsbestuur  van Zaanstad ligt, komt het jaar 2021 volledig in het teken te staan van de wereldberoemde schilder, en zal Zaanstad vanaf dat moment op de toeristisch-culturele kaart staan als dé Monet-stad van Nederland. Het Parool
 • Cultuur speelt als onderwerp geen rol in de discussies in de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement. Uit cijfers blijkt dat de Nederlandse creatieve sector gedijt in een open en verbonden Europa, aldus DutchCulture.  DutchCulture  , Metropolis M
 • Het is op Europees niveau niet anders dan in Nederland bij de landelijke politiek: kunst is geen paragraaf van belang in de partijprogramma’s. Er wordt nauwelijks over kunst gesproken. De groeiende roep om het belang, het behoud, en de bescherming van cultuur en identiteit van de Europeaan of de Nederlander (verschilt per partij), lijkt nauwelijks samen te gaan met het stimuleren, beschermen en koesteren van het culturele veld. Metropolis M bekeek de partijprogramma’s en zette de spaarzame voorstellen voor de kunstsector uiteen. Het LKCA maakte een analyse van de verschillende standpunten. Kunsten’92 biedt een overzicht van de cultuurparagrafen in de Europese verkiezingsprogramma’s van de Nederlandse partijen. Metropolis M  , LKCA  , Kunsten’92
 • Kunstenaar Wolfgang Tillmans heeft een campagne opgezet, waarin hij Europese burgers oproept hun stemrecht bij de Europese verkiezingen te laten gelden. Het doel is om in duidelijke taal uit te leggen hoe en waarom burgers moeten stemmen.  ArtNet news
 • Europese filmmakers hebben een manifest gelanceerd waarin ze het belang benadrukken om bij de  Europese verkiezingen te stemmen. Het initiatief komt van de Franse Film Directors’ Guild (SRF), de Directors’ Fortnight, de European Film Academy, de Federatie van Europese Filmregisseurs en de Society of Audiovisual Authors (SAA). nbf

 

noord-brabant

 • BrabantStad ontvangt €400.000 van het ministerie van OCW voor de proeftuin Internationalisering. Dit voorstel is onderdeel van het regioprofiel ‘Brabant Maakt Het!’, het resultaat van de bestuurlijke samenwerking op het gebied van cultuur in BrabantStad. Het ministerie van OCW ondersteunt hiermee verder onderzoek naar samenwerking in de regio. De proeftuin richt zich op vier sporen, met als doel de uitkomsten te verankeren in het cultuurbeleid in 2021-2024. Kunstloc Brabant
 • Alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving staan voortaan bij elkaar in één digitaal document: de Omgevingsverordening. Provincies zijn verplicht om een omgevingsverordening te hebben voordat de Omgevingswet per 2021 ingaat. Met een Interim omgevingsverordening zet de provincie Noord-Brabant een 1e stap op weg naar de definitieve omgevingsverordening. Vanaf 24 mei 2019 ligt de Interim omgevingsverordening 4 weken lang ter inzage. Brabant.nl
 • Een collectief van twaalf overheden uit  Noord-Brabant en Limburg heeft de resultaten van het onderzoek ‘Design Thinking & Extreem weer’ in boekvorm gepresenteerd. De belangrijkste les voor overheden: zet drijfveren van mensen centraal bij het zoeken naar oplossingen voor ingrijpende maatschappelijke vraagstukken. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Sociaal-culturele verenigingen in Bavel willen een nieuwe multifunctionele voorziening die ook geschikt is als onderkomen voor de vele verenigingen die het dorp rijk is. Het is nu aan de Bredase gemeenteraad om de ‘aangeboden scenario’s verder te laten onderzoeken’. BN – De Stem
 • De gemeente Eindhoven wil onderdak bieden aan een designmuseum. Hiervoor zijn verschillende plekken in de stad denkbaar, waaronder het Evoluon. Het is geen traditioneel museum dat men voor ogen heeft, maar een interactieve plek waar maatschappelijke vraagstukken – zoals bijvoorbeeld ouderdom of afval – van alle kanten worden bestudeerd en oplossingen worden bedacht. Het Designmuseum voor de Toekomst wordt financieel ondersteund via de Regio Deal Brainport Eindhoven. Een voorwaarde is wel dat de minister van OCW de functie opneemt in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) van het Rijk. De eerste stap hiervoor wordt 11 juni duidelijk, wanneer de minister haar standpunt voor het nieuwe cultuurbestel vanaf 2021 bepaalt. Gemeente Eindhoven, Eindhovens Dagblad, inlog vereist , Omroep Brabant
 • ‘Een ambitieuze stad verdient een ambitieus cultuurbeleid. Cultuur is immers noodzaak. Verrijkt, vernieuwt, verbindt, verzacht, verdient. Cultuur inspireert, stelt ons vragen, scherpt ons denken en draagt daarmee bij aan onze identiteit. Cultuur is een voorwaarde voor een sterke, gezonde en prettige samenleving vinden wij, ruim 35 culturele instellingen, organisaties en makers in Eindhoven.’ Aldus Angelique Spanink, directeur van MU, in een opinie artikel in het Eindhovens Dagblad. ‘Wil het culturele aanbod ook de toekomstige ambities van de stad mee waarmaken, dan dient extra te worden geïnvesteerd. Vervolgens is het aan het culturele veld te bewijzen dat die investering maximaal rendeert, niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief gemeten.’ De Instellingen hebben een pamflet opgesteld dat naar de gemeenteraad is gestuurd. Eindhovens Dagblad
 • Het hele stationsgebied van Eindhoven, een gebied van ongeveer 55 hectare, ondergaat de komende twintig jaar een gedaanteverwisseling. Dit gebeurt onder de noemer ‘Eindhoven Internationale Knoop XL’, om met de groei van Brainport Eindhoven ook de verblijfskwaliteit en bereikbaarheid te kunnen garanderen. Brainport Eindhoven is namelijk één van de belangrijkste economische kerngebieden van Nederland. De Rijksoverheid, de provincie Noord-Brabant en de  gemeente Eindhoven onderstreepten hun samenwerking via de ondertekening van een overeenkomst. Ze richten hun ogen nu nadrukkelijk op ontwikkelaars.  Rijksoverheid.nl , Binnenlands bestuur
 • Jos van de Ven (Brabants Dagblad) over de situatie die ontstaan is nadat het College van B&W van ’s-Hertogenbosch besloot om het plan voor een tijdelijke theater in de nieuwe Kaaihal op de Tramkade af te wijzen. Tot voor kort was B&W nog enthousiast. ‘Het college wil nu wachten op een definitief ja voor een nieuw theater. En dat valt pas volgend jaar juni. Want als die bouw veel meer geld gaat kosten dan de beoogde 37 miljoen euro is het nog maar de vraag of de gemeenteraad daar weer mee akkoord gaat. En dan zou het dus goed kunnen zijn dat er de komende jaren helemaal geen tijdelijk theater nodig is. Dat risico wil het college niet lopen’. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • ‘s-Hertogenbosch is de laatste jaren wat voorzichtig geweest met het toestaan van hoge bebouwing binnen de gemeentegrenzen. Soms was geld de reden, soms ook de vrees om uit de pas te lopen bij het gemiddelde in de stad. Dat bleek tijdens de debatavond over hoogbouw in de gemeente, georganiseerd door het Bosch Architectuur Initiatief (BAI). Een verslag.  Brabants Dagblad
 • Het uitbreidingsplan van Cinecitta is bij een overbuurman in slechte aarde gevallen. Pas toen Burgemeester en Wethouders van Tilburg  de omgevingsvergunning hadden verleend, vonden de eigenaars van arthouse bioscoop Cinecitta de tijd gekomen om ook omwonenden te informeren.  De overbuurman heeft tot 30 mei de mogelijkheid om beroep in te dienen bij de rechtbank en vervolgens eventueel door te procederen bij de Raad van State. ,,We overwegen dat zeer serieus, maar liever komen we er samen uit met Cinecitta.”. Brabants Dagblad
 • De vernieuwing van het stadskantoor in Tilburg loopt 3,5 maand vertraging op. Oorzaak is onenigheid met aannemer BAM over de contractstukken. De financiële gevolgen zijn nog onduidelijk. Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg is geselecteerd als één van de Tiny Forest partnergemeenten van 2019. Een Tiny Forest is een inheems bos ter grootte van een tennisbaan. De komende jaren krijgt Tilburg er 3. Tilburg.nl

 

overige brabantse gemeenten

 • In maart 2022 is de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) in Hapert klaar.  In het raadsprogramma van 2018 werd ruim 15 miljoen euro uitgetrokken voor de mfa. Verdere verkenning van de markt en de prijsontwikkeling in de bouw, brengen de gemeente Bladel ertoe om zo’n 5 miljoen meer uit te trekken (ruim 20 miljoen euro). Daarvan komt ongeveer 3,5 miljoen uit externe bronnen. Eindhovens Dagblad
 • Het verzoek van de gemeente Eersel aan het Kempenmuseum om de organisatie van Kunst in Uitvoering over te nemen werd met beide handen aangegrepen. Het evenement verhuist van de Markt naar de museumtuin. “,,Iedereen moet mee kunnen doen”. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Goirle heeft  op 21 mei unaniem de hele voorjaarsnota van tafel geveegd.  Daarmee lijkt Factorium Podiumkunsten in elk geval gered. Die had eerder op de avond al luidkeels van zich laten horen. Eefje Sperber, adviseur van Kunstloc Brabant en inwoner van Goirle, schreef een opinieartikel over de bezuinigingen op cultuureducatie.   Brabants Dagblad   , Brabants Dagblad
 • Culturele organisaties in de gemeente Heusden moeten meer met elkaar samenwerken. Met behoud van ieders identiteit kan er door het uitwisselen van ervaringen veel van elkaar geleerd worden. Dat was de algemene mening tijdens Cultuurcafé Heusden, dat door Honsoirde in de Cultuurtoren van abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk was georganiseerd. Brabants Dagblad
 • De gemeenteraad van Laarbeek neemt pas na de zomer een besluit over de toekomstige huisvesting van harmonie Oefening & Uitspanning (O&U) in Beek en Donk. De gemeente wil nu eerst op korte termijn onderzoeken of ’t Anker, het huidig onderkomen – een voormalige sporthal aan de Pater Vogelsstraat – duurzaam gerenoveerd kan worden. Eindhovens Dagblad
 • Gratis drinkwater op grote festivals in Meierijstad is geen voorwaarde om een festival te mogen organiseren, zo stelt het gemeentebestuur in antwoorden op vragen van de PvdA. De PvdA wilde weten of het college van B en W bereid is het verstrekken van gratis drinkwater als voorwaarde te stellen bij het verstrekken van vergunningen voor festivals. Deze coalitiepartij stelde de vragen nadat hier en daar werd geklaagd over gebrek aan gratis drinkwater op de laatste editie van Paaspop in Schijndel. Brabants Dagblad
 • Activiteiten waar Oisterwijk geld in stopt, ziet de gemeente Oisterwijk het liefst in Tiliander of Den Boogaard. Verplichten kan niet, maar organisatoren zullen wel extra gestimuleerd worden om voor de cultuurcentra te kiezen. Subsidieregelingen worden daartoe aangepast. Brabants Dagblad
 • Schade door nieuw subsidiestelsel in Roosendaal zal meevallen, volgens wethouder Inge Raaijmakers. BN – De Stem , inlog vereist

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • BeroepKunstenaar heeft een nieuwe website. Kennisbank met praktische informatie over het starten en ontwikkelen van een duurzame beroepspraktijk als zelfstandige of in loondienst. Voor uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van verschillende disciplines, voor ondersteunende beroepen in de podiumkunsten en voor erfgoedspecialisten. BeroepKunstenaar
 • Werkgevers in de cultuursector moeten zich niet verschuilen achter een overheid die niet de portemonnee trekt voor de kunsten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor eerlijke betaling van hun mensen, stelt Anne-Marie Harmsen, directeur Kunstenbond. Kunstenbond , Trouw
 • Het meldpunt Unfair Practice blijft voorlopig geopend. Dat heeft de Kunstenbond besloten naar aanleiding van de vele misstanden die de afgelopen weken zijn binnengekomen. Er zijn al meer dan honderd meldingen geregistreerd. Kunstenbond
 • De tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heet Ontwikkeladvies. De regeling is bestemd om werkenden hun toekomstige loopbaanmogelijkheden in kaart te laten brengen en zo te stimuleren regie over hun loopbaan te behouden. Volgens Kunstenbond ook voor kunstenaars interessant.  De regeling is nog t/m 31 juni 2020 geldig. Kunstenbond
 • DutchCulture volgt jaarlijks de internationale evenementen die Nederlandse kunstenaars en culturele organisaties in het buitenland organiseren en waaraan zij deelnemen. Dit helpt om een beeld te geven van de culturele impact die Nederland in het buitenland heeft. Vanaf dit jaar is de database van deze internationale contacten toegankelijk via de zoekfunctie op de website van DutchCulture. In 2018 namen Nederlandse kunstenaars deel aan meer dan 15.000 culturele activiteiten in 108 verschillende landen. Erin Chang van DutchCulture signaleert de belangrijke trends. DutchCulture
 • In de jaren ‘90 was de Westergasfabriek een vrijplaats voor kunstgezelschappen. Toen de familie Meijer-Bergmans het terrein vervolgens overnam, lag de focus meer op de renovatie en het lokale hotel.  Met de opening van een nieuw theater zetten de nieuwe eigenaars Duncan en Lisca Stutterheim, sinds begin 2019,  de eerste stap om het onder de nieuwe naam de Westergas te transformeren tot een kunst- en cultuurdorp.  Sprout  , Het Parool
 • Non-profit instellingen zoals musea en operahuizen mogen zich niet laten gebruiken door de rijken om hun geweten schoon te poetsen.  Moeten de instellingen verantwoordelijk worden gesteld voor de wijze waarop hun donateurs hun geld hebben verdiend?  Ook het New Yorkse Metropolitan Museum neemt geen giften meer aan van de Sacklers. De familie werd rijk met uiterst verslavende pijnstillers. New York Times  , NRC , inlog vereist

 

architectuur en vormgeving

 • De genomineerden voor de derde editie van het Next Step Program zijn bekend. Negen jonge bureaus mogen de volgende stappen van het programma doorlopen en dingen mee naar de Next Step Award van 10.000 euro en een mogelijke opdracht van ontwikkelaar van Synchroon. De winnaar wordt op 14 november bekendgemaakt. Het programma is een initiatief van BNA en Synchroon. BNA ,  De Architect

 

beeldende kunst

 • Het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen heeft een tweehoofdige directie gekregen. Naast directeur Sjarel Ex (62) is nu ook zakelijk leider Ina Klaassen (49) aangesteld. Samen zullen zij de komende periode verantwoordelijk zijn voor zowel het artistieke als financiële beleid en de grootscheepse renovatie en verbouwing waarvoor het museum staat. Museum Boijmans van Beuningen ,  De Telegraaf
 • Galerie Pennings in Eindhoven is de oudste nog bestaande fotogalerie van Nederland. Onlangs wijzigde de galerie haar naam, wat gepaard ging met een grotere zichtbaarheid en bredere ambitie. Een gesprek met Petra Cardinaal, de drijvende kracht achter de Pennings Foundation waaronder de galerie veertig jaar na dato voortaan valt. Brabant Cultureel

 

film en av

 • ‘‘Ik wil toe naar een ander model. Iedereen is zo snel op zijn teentjes getrapt en zo snel heeft men het idee dat hun macht wordt ingeperkt of iets wordt afgenomen. Daar wil ik graag van af. Het is wel duidelijk nu dat de producenten daar ook van af willen. Ik wil het vertrouwen in de driehoek proberen te herstellen. Ik ben met allerlei gesprekken bezig om dat voor elkaar te krijgen.” Gesprek met Maarten Treurniet, die tijdens de algemene ledenvergadering van april officieel geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de Dutch Directors Guild. DDG
 • Nederland is een van ’s werelds grootste afnemers van arthouse- en artistieke films. Vermoedelijk heeft geen een enkel ander land – mogelijk op het cinefiele Frankrijk na – een zo’n groot vertoning netwerk per hoofd van de bevolking; ruim tachtig filmhuizen en veertig arthouse-theaters, en elk jaar komen er meer bij. Tijdens het festival van Cannes zijn filmdistributeurs bezig om goede deals te sluiten voor de films die ze in de Nederlandse bioscopen gaan brengen. De Volkskrant
 • De Bioscoopmonitor 2018 is verschenen. Wat zijn de ontwikkelingen onder het bioscoop- en filmtheaterpubliek? De Bioscoopmonitor verstrekt informatie over de demografische kenmerken van de bioscoop- en filmtheaterbezoeker van het afgelopen jaar. Uit de monitor blijkt o.a. dat het marktaandeel 65-plussers onder filmtheaters stijgt en het bereik van Nederlandse films niet toeneemt, ondanks een groter aantal uitgebrachte titels. De Bioscoopmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd door Stichting Filmonderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN).  Filmonderzoek  , Filmonderzoek Filmkrant ,  Holland Film Nieuws
 • Innovaties in bioscopen: niets lijkt onmogelijk. Filmonderzoek
 • Onder de vlag van het kidsmerk just4kids is op 21 mei  de eerste streamingdienst voor kinderen gelanceerd. Omdat de nieuwe dienst Just4kids.tv alleen voor kinderen en reclamevrij is, kunnen kids zonder toezicht online video kijken. Entertainment Business
 • Microsoft en Sony gaan samenwerken aan cloudtoepassingen voor games. Beide bedrijven hebben hiervoor een intentieverklaring getekend, zo meldt Microsoft. De twee techgiganten gaan zich richten op de ontwikkeling van de toekomstige cloud-oplossingen op het cloudplatform Microsoft Azure. Beide bedrijven onderzoeken de mogelijkheden van Azure voor elkaars diensten rond game- en contentstreaming. De samenwerking moet ook tot betere ontwikkelplatformen voor gamestudio’s leiden. Entertainment Business

 

Letteren

 • De Schrijverscentrale en Toon Tellegen zijn, net als in 2018, de Nederlandse nominaties voor de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award. Deze prijs wordt toegekend aan ‘werk van de hoogste kwaliteit, en in de geest van Astrid Lindgren’. De sectie Jeugdboekenschrijvers van de Auteursbond verzorgt jaarlijks de voordracht namens Nederland. Auteursbond
 • Het aanbod van Nederlandse literatuur bij platforms voor luisterboeken is gering, constateert Hugo Blom. De Volkskrant

 

muziek

 • Musici komen in opstand tegen de te lage honoraria in de klassieke muziek. Wat verdienen ze dan eigenlijk? Het verhaal van vier freelancers en één trombonist in vaste dienst. De Volkskrant
 • Musici  traden zonder een cent vergoeding op tijdens het Storioni Festival in Eindhoven. Gitarist en gitaardocent Erik Verhoef stoort zich aan het feit dat musici voor nul euro stonden te spelen, terwijl de horeca er wel van profiteerde. De Nuenense musicus is lid van het onlangs opgerichte Platform voor freelance musici, dat opkomt voor een adequate betaling voor musici. Eindhovens Dagblad
 • Het dirigentencorps wordt niet alleen vrouwelijker, het verjongt ook razendsnel. ‘De jongelingen zijn goedkoper, de afdeling marketing kan goed met hen uit de voeten en hopelijk kun je een mooie, langdurige band met hen opbouwen.’  Column van Merlijn Kerkhof over de overwegingen bij benoemingen van dirigenten bij orkesten.   De Volkskrant
 • Terugblik op een succesvolle Muzikantendag, met bijna 1000 bezoekers en ruim 100 professionals. BUMA Cultuur
 • De Buma Awards Music in Media Categories zijn op 21 mei  uitgereikt in de Tolhuistuin in Amsterdam. Veel jong talent viel in de prijzen. Zo won SIDE-AND-CHAIN, componistenduo Marco Bakkenhoven en Marcoen Verrest, de Buma Award Best Sync voor het gebruik van hun nummer Pharsalus in de trailer van Netflix’ Extinction en won Wouter van den Boogaard de Buma Award Best Original Composition voor de korte film In de Zomer. De Buma Music in Motion New Talent award ging naar de componisten Gijs Knol & Rinkie Bartels voor de Anne Frank Stichting. BUMA Cultuur
 • In mei en juni wisselen de orkestacademies van het Concertgebouworkest en het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks een paar jonge musici uit. Die samenwerking is uniek. De talenten krijgen zo de kans mee te maken hoe het er bij andere orkesten aan toe gaat. Concertgebouworkest
 • Met het festival- en evenementen seizoen in volle gang lanceert Plastic Promise ‘Never Give Up On Your Cup’. Het doel van de campagne is om alle Nederlandse festivalbezoekers aan te sporen plastic drinkbekers en flessen terug te brengen naar de bar, inleverpunt of afvalbak zodat deze opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden. Plastic Promise

 

theater en dans

 • Emily Ansenk wordt per 1 september algemeen directeur van het Holland Festival. Zij wordt net als de huidige directeur Annet Lekkerkerker verantwoordelijk voor zowel het artistieke als zakelijk beleid. Holland Festival
 • In veel gemeentes zijn theaters een blok aan het been.  In Boxtel niet. Podium Boxtel doet het uitstekend. Brabants Dagblad

Cultuurmarketing

 • Cultuurmarketing reikt op 27 juni de Cultuurmarketing Awards uit aan de creatiefste, effectiefste en innovatiefste marketingcases van de culturele sector. Van de 74 inzendingen heeft de vakjury er 12 genomineerd. Deze genomineerden presenteren op 27 juni hun cases en maken kans om met de Awards huiswaarts te keren. In aanloop naar 27 juni stelt Cultuurmarketing alle genomineerden voor. Tessa Harmsen met TapasTheater, één van de vijf genomineerden voor de Merk & Loyaliteit Award.  Jelle Agema van voordekunst. Met ‘het past op voordekunst’ is voordekunst één van de vier genomineerden voor de Campagne Award. Cultuurmarketing  , Cultuurmarketing
 • Het Rijksmuseum komt dit jaar wederom naar de Zwarte Cross. Het pop-up paviljoen op de Zwarte Cross combineert een workshopatelier met een tentoonstellingsruimte. Iedere bezoeker kan daar schilderen of etsen. Entertainment Business

Financiering

Rijksfondsen

 • Om aanvragers nog betere handvatten te geven bij het schrijven van een subsidieaanvraag heeft het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Leidraad voorbereiding subsidieaanvraag geactualiseerd. Ook is de leidraad vanaf nu in het Engels beschikbaar. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Mondriaan Fonds bieden in 2020 gezamenlijk vier werkperioden aan in de nieuwe artist-in-residency Re-creatie. Ontwerpers en kunstenaars met een interesse in projecten in een maatschappelijke context kunnen tijdens de werkperiode in een unieke omgeving onderzoek doen naar hergebruik. De fondsen roepen ontwerpers, architecten en kunstenaars op om hiervoor uiterlijk 15 juli 2019 een voorstel in te dienen. De artist-in-residency Re-creatie opent in 2020 haar deuren en vormt het hart van een programma dat is ontwikkeld door kunstenaars en social designers Sjaak Langenberg en Rosé de Beer,in opdracht van gehandicaptenzorgorganisatie Reinaerde (regio Utrecht). Vanaf 15 juni kan er worden aangevraagd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In januari 2019 lanceerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de nieuwe subsidieregeling Upstream: Music x Design. De regeling richt zich op innovatieve toepassingen van ontwerp en technologie binnen de popmuziek. In de eerste ronde zijn twee veelbelovende projecten gehonoreerd. Artiesten Sevdaliza en Chagall zijn al langer bezig met nieuwe manieren van performen en de beleving van live muziek. De projecten waaraan zij, ondersteund door het Stimuleringsfonds, gaan werken, geven hier een nieuwe impuls aan. De volgende deadline om een aanvraag in te dienen is 17 juli. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In Utrecht kwamen bestuurders, ambtenaren, ontwerpers en andere stakeholders bijeen om dilemma’s, knelpunten en bouwstenen voor het uitwerken van regionale energiestrategieën (RES’en) in beeld te brengen. De GO! RES-bijeenkomst was de eerste in een reeks die wil bijdragen aan een integrale en gebiedsgerichte aanpak van deze grote transitieopgave. Hoe kan ontwerpend onderzoek bijdragen aan het formuleren van beleid? Een verslag. De volgende bijeenkomst is op 7 juni 2019 in Het Postkantoor in Rotterdam. Hiervoor aanmelden bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Twee projecten met Nederlandse coproductiepartners ontvangen elk een bedrag van € 50.000 in het kader van het NFF + HBF Co-Production Scheme. De NFF+HBF Co-production Scheme is een samenwerking tussen het Nederlands Film Fonds en het Hubert Bals Fonds. Twee projecten die een Nederlandse coproductiepartner hebben, die eerder HBF-steun ontvingen,  ontvangen elk een bijdrage van €50.000. Filmfonds
 • In aanloop naar de beleidsperiode 2021-2024 laat het Fonds Podiumkunsten onderzoek doen naar podia. De indruk is dat de programmering van podia niet voldoende ruimte kan bieden voor aanbod dat mede met landelijke subsidie tot stand komt. Maar klopt dit beeld? En als dit zo is, hoe kan het Fonds de balans tussen aanbod en afname dan verbeteren? Een cijfermatige analyse door HTH Research geeft een eerste beeld.  HTH Research heeft de beschikbare data uit 2017 geordend volgens een zogeheten ‘data-atlas’. De rapportage geeft inzicht in de afzet van gesubsidieerd aanbod op verschillende soorten podia. Ook geeft het een beeld van de omvang van andersoortig aanbod op die diverse soorten podia. Fonds Podiumkunsten
 • Wat moet er volgens jongeren zelf gebeuren om jongeren meer cultuur te laten maken? Na een kennismaking in maart gingen 8 jongeren onder begeleiding van Kidsmindz aan de slag. Om het Fonds voor Cultuurparticipatie 2 maanden later omver te blazen met hun presentatie. Wat heeft  het fonds, de ‘grijze dakduiven’, zoals de jongeren ons knipogend noemden, hiervan opgestoken? Fonds voor Cultuurparticipatie  , Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Met het project Dag & Dauw is Alkmaar eigenlijk al vijf jaar “cultural age friendly”. Om het initiatief een extra boost te geven omarmde de gemeente Alkmaar het programma Age Friendly Cultural Cities van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Op de lokale manifestatie van 24 mei tekenen de betrokken partners een nieuw convenant. Daarin wordt vastgelegd hoe gemeente, culturele instellingen en zorgpartners samen de komende jaren cultuur en ouderenparticipatie gaan bevorderen. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Het subsidieplafond omtrent de aanvraagronde PLUS-projecten tranche 3 is gepubliceerd. Het subsidieplafond is vastgesteld op €120.000. Dat betekent dat het nu weer mogelijk is om een aanvraag in te dienen voor PLUS-projecten van de stichting Cultuur Eindhoven. Dit is nog mogelijk t/m 31 mei. Cultuur Eindhoven
 • De tweede ronde van de PLUS-projecten voor 2019 sloot op 1 maart 2019. De Cultuurraad heeft zich in de periode april – mei over deze aanvragen gebogen en presenteert met een rapport zijn adviezen. Voor deze ronde was een bedrag beschikbaar van € 200.000,-. Er zijn 14 aanvragen voor projecten ontvangen. Daaronder waren 4 nieuwe aanvragers, 9 aanvragen zijn een herhaling van eerder uitgevoerde projecten. Totaal vroegen zij een bedrag van € 358.000,- subsidie van Cultuur Eindhoven. Cultuur Eindhoven
 • In het Cultuurplan Tilburg 2017-2020 is opgenomen dat de gemeente Tilburg een subsidie inricht onder de titel Makersfonds om directe ondersteuning te bieden aan makers in kunst en cultuur. Dit sluit aan bij de ambitie van Tilburg om stad van makers te zijn. Het Makersfonds wordt per jaar verdeeld over 2 subsidierondes. De indientermijn voor de eerste subsidieronde is verstreken.Voor de tweede ronde van het Makersfonds 2019  is het mogelijk een aanvraag in te dienen van 27 mei 12:00 uur tot 17 juni 12:00 uur. Tilburg.nl
 • De makersregeling van Kunstloc Brabant is een matchingsregeling waarmee provincie Noord-Brabant gemeenten wil stimuleren om (meer) te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente. Dit draagt bij aan het productieklimaat en de presentatiemogelijkheden van het werk van professionele makers en hun artistieke ontwikkeling.  Dankzij een succesvolle aanvraag ontvangt Cultuur Verbindt Roosendaal via de gemeente Roosendaal 35.000 euro voor de makersregeling. Het subsidieplafond komt daarmee op 125.000 euro waarvan onlangs 50.000 euro is toegekend via de eerste ronde. De volgende deadline is 1 oktober 2019. Cultuur Verbindt Roosendaal

 

prijzen, sponsoring, crowdfunding

 • In 2018 werd een nieuwe stichting opgericht; Stichting Debutantenfonds Beeldverhaal (SBD).  Het idee voor de SDB is ontstaan omdat er behoefte was aan een link tussen de startende striptekenaar en het publiek, of dit nu de striplezer is, de uitgever of een bedrijf. De SDB zet zich in voor beginnende striptekenaars en ondersteunt talent op hun weg naar professionaliteit binnen de stripwereld. Ze doen dat op allerlei manieren. De stichting host bijvoorbeeld verschillende awards, waaronder de eigen ‘Debutanten Award’. De SDB neemt het begrip beeldverhaal ruim. Voorwaarde is  wel dat het in boekvorm publiceerbaar moet zijn. Iedereen kan werk inzenden voor de Debutanten Award. De SDB gaat ieder jaar (maximaal) 6 debutanten selecteren die gekoppeld worden aan een uitgever en een begeleider en zal deze debutanten ondersteunen met kennis, ervaring en geld. Aanmelden kan tot 31 augustus. Stichting Debutantenfonds Beeldverhaal
 • De BankGiro Loterij Museumprijs 2019 is gewonnen door Stedelijk Museum Schiedam. Met 39% van de stemmen sleepte het museum de prijs in de wacht, die dit jaar in het teken stond van het ‘Meest Publieksvriendelijke Museum’. Door de prijs te winnen ontvangt het museum in één klap 100.000 euro. Daarmee kan het zijn droom realiseren: een stadsplein vóór het museum, een ontmoetingsplek met geschiedenis en moderne kunst. De andere twee genomineerden van dit jaar, Museum Rotterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven, eindigden vrijwel gelijk met respectievelijk 30% en 31% van de stemmen. BankGiro Loterij Museumprijs
 • Carolina Trujillo heeft de Jan Hanlo Essayprijs Groot 2019 ontvangen voor de essaybundel Meisjes in blessuretijd (Ambo|Anthos uitgevers). De prijs – een geldbedrag van 7000 euro en een trofee ontworpen door Mica Pan (student Gerrit Rietveld Academie) – werd dit jaar voor de elfde keer overhandigd. De prijs voor de Jan Hanlo Essayprijs Klein, een prijs van 1500 euro en een trofee voor een nog niet eerder gepubliceerd essay met dit jaar het thema ‘Ieder is zijn eigen broer’, ging naar Tom Springveld met zijn essay de ongewone zoon. Jan Hanlo essayprijs
 • Ieder jaar reikt Archeon de Thea Beckmanprijs uit aan het beste historische jeugdboek.. De jury kijkt naar historische jeugdromans die en goed geschreven zijn en die de lezer op geloofwaardige wijze meenemen in het verleden. De winnaar van de Thea Beckmanprijs ontvangt € 1.000,- van Archeon. Afwisselend worden boeken voor jonge en voor oudere lezers bekroond. Naast de volwassen jury is er ook een kinderjury. Deze reikt De Jonge Beckman uit, de prijs voor het beste historische jeugdboek volgens de lezers zelf. De winnaar van de Jonge Beckman ontvangt € 500,-. De longlist is bekendgemaakt. Archeon
 • Cellist Maya Fridman heeft de finale van Dutch Classical Talent gewonnen in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Zij wint een geldbedrag van 10.000 euro, een optreden in de Kleine Zaal van het Concertgebouw, airplay op NPO Radio 4  en naamsvermelding in de Eregalerij bij de Kleine Zaal. De jury zei over Maya Fridman: “Als wat Maya speelde een spiegel was van de wereld van nu, dan willen we heel graag meer van het nu, alsjeblieft!” De publieksprijs is gewonnen door violist Pieter van Loenen. Dutch Classical Talent
 • Saxofonist Mo van der Does uit Amsterdam wint de Conservatorium Talent Award. Acht conservatoria hadden hun beste eindexamenkandidaat uitgezonden naar ‘s-Hertogenbosch. Hoewel ze alle acht een andere discipline vertegenwoordigen, was dat gegeven niet of nauwelijks van invloed op de beoordelingscriteria die méér algemeen van aard waren. De getalenteerde saxofonist wint een geldbedrag van € 5000 voor talentontwikkeling en staat tijdens Jazz in Duketown op 8 juni op het podium. De prijs is voor de achtste keer onderdeel van Jazz in Duketown en wordt voor het eerst ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Brabant.nlBrabants Dagblad
 • Connor Schumacher, Wubkje Kuindersma en choreografenduo Kim-Jomi Fischer en Marta Alstadsæter zijn genomineerd voor de Prijs van de Nederlandse Dansdagen 2019, een stimuleringsprijs voor veelbelovend choreografietalent dat nog geen structurele subsidie ontvangt. Cecilia Moisio, Anne Suurendonk en The Ruggeds maken voor hun jeugddansvoorstellingen kans op de festivalprijs voor Jong Publiek. Beide prijzen ter waarde van 10.000 euro worden uitgereikt tijdens het Gala van de Nederlandse Dansdagen op 4 oktober. De Nederlandse Dansdagen
 • Cultuur Eindhoven heeft de juryleden van de Eindhoven Cultuurprijs bekendgemaakt.  Onder voorzitterschap van Angelique Bellemakers (districtsmanager Woonbedrijf) zullen Annemarie Pijnappel (projectleider Fontys Hogeschool voor de Kunsten), Gerard Zwartkruis (directie Rabobank Regio Eindhoven), Marjolein Calon (docente geschiedenis en cultuurcoach) en Esther van Kalken (programmamaker communicatie Studium Generale) de winnaars van de Eindhoven Cultuurprijs aanwijzen. De jury is voor 2 jaar benoemd. Cultuur Eindhoven

Kunstonderwijs

 • Een overzicht van de aankomende eindexamenexposities. bno
 • De Tilburgse Rockacademie, onderdeel van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK), stond behoorlijk in de belangstelling staat dankzij de deelname aan en winst van Duncan Laurence tijdens het Eurovisiesongfestival.  Bron.fontys
 • Bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten  Tilburg is ook een masteropleiding Performing Public Space. Vorig jaar kwamen studenten uit India, China en Japan, dit jaar vaker uit Europa. Ze werken in hun eigen land, hebben wekelijks via skype en mail contact met docenten, schrijven essays en reizen drie keer per jaar naar Tilburg voor een bootcamp om kennis op te doen over acteren en dansen in de openbare ruimte.  Brabants Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Francesco Stocchi is curator, schrijver, publicist en Conservator Moderne en Hedendaagse Kunst bij Museum Boijmans van Beuningen. Daar stelde hij voor kinderen de collectiepresentatie ‘Alles Kids’ samen. Stocchi was ook verantwoordelijk voor de tentoonstelling ‘Vorm-Follows-Attitude’ van kunstenaarsviertal Gelatin, waarover hij zei dat je nog steeds het kind in de werken van de kunstenaars kunt zien. Een gesprek over de rol van kinderen in de kunstwereld en waarom het zo belangrijk is hen uit te nodigen. Wat kan een kind leren van kunstenaars en vice versa? Mister Motley
 • Filmeducatie is belangrijk in de huidige samenleving, maar heeft nog geen vaste plek in het onderwijs. Gelukkig zijn er tal van creatieve leraren die leerlingen wél op weg helpen in het medialandschap. Juist die vooruitziende docenten maken kans op de eretitel Filmleraar van het Jaar. Docenten, directies, leerlingen en filmprofessionals kunnen hun favoriete filmleraar voordragen tot 15 juni 2019. Filmleraar van het Jaar is een initiatief van Eye Filmmuseum met het Netwerk Filmeducatie en wordt mede-ondersteund door NFF en NVBF. Holland Film Nieuws , Filmleraar van het jaar
 • Atty Bax, adviseur Kunst en Zorg, van Kunstloc Brabant blogt over met kunst en cultuur bezig zijn, zowel op amateurniveau als op professioneel niveau, en de bijdrage die dii levert aan de eigen gezondheid en aan die van anderen. Kunstloc Brabant
 • Als een kind elke dag piano speelt, is de kans groot dat het beter wordt in pianospelen. Maar gaan cognitieve functies zoals plannen, zelfbeheersing en concentratievermogen er ook op vooruit? Artur Jaschke onderzocht het, samen met Erik Scherder en Henkjan Honing. Uit hun onderzoek blijkt dat langdurig muziekonderwijs heeft positieve invloed op cognitieve vaardigheden. LKCA
 • Centraal Museum Utrecht laat mensen met rood-groene kleurenblindheid de kleuren in zijn kunstwerken ervaren. Daartoe heeft het museum in samenwerking met EnChroma’s Color Accessibility Program meerdere EnChroma brillen voor kleurenblindheid verworven die men kan lenen om het museum te zien. Deze brillen zorgen dat mensen met bepaalde types kleurenblindheid (Protan en Deutan) de kleuren in de kunstwerken versterkt, helder en met een rijker contrast zien. Centraal Museum

Kunstbeoefening

 • Alweer voor het vierde jaar is juni iktoon-maand. Een maand lang is heel Nederland het podium voor alle 6 miljoen (amateur)kunstenaars en creatievelingen die ons land rijk is. iktoon

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De Noord-Zuidlijn in Amsterdam is verkozen tot het BNA Beste Gebouw van het Jaar 2019. LocHal Tilburg is winnaar in de categorie Leefbaarheid & Sociale Cohesie en wint de Publieksprijs. De Zestien Eiken Schuur die Hilberink Bosch Architecten in Berlicum bouwde kreeg een Eervolle Vermelding. BNA , De Architect , De Architect ,  Bibliotheekblad
 • “Nu de LocHal in gebruik is en de kritieken lovend zijn, er een nieuwe hogere lat is gelegd, is het de kunst voor de gemeente om de budgetten voor de programmering, voor het personeel, voor innovaties, en voor het beheer en onderhoud van het complex op niveau te houden. En dat geldt niet alleen voor de bibliotheek.”  Architect Francesco Veenstra over De LocHal als broedplaats van maatschappelijke vooruitgang. Architectenweb
 • Architect Arna Mačkić heeft samen met Lorien Beijaert het architectenbureau Studio L A opgericht. Daarnaast is ze hoofd van de afdeling Architectural Design aan de Gerrit Rietveld Academie en tot 2016 verbonden geweest aan ontwerpbureau RAAAF. Ook is ze de auteur van het boek Mortal Cities & Forgotten Monuments waarin ze onderzoekt hoe stedenbouw verbonden is met identiteit en hoe architectuur kan bijdragen aan een open manier van stadsontwikkeling en wederopbouw – met behoud van (immaterieel) historisch erfgoed. Een gesprek over de bedreiging van de inclusieve stad. Mister Motley
 • In een vroeg voorbeeld van de Bossche School, de priorij op Buitenplaats Doornburgh in Maarssen, is de tentoonstelling ‘Een huis voor de Geest’ over de Bossche School geopend. Samen vertellen gebouw en tentoonstelling waar de Bossche School in de kern om draaide. Architectenweb
 • Het domein ‘gebiedsontwikkeling’ heeft in korte tijd een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling bij de TU Delft, blikt in dit essay terug op de geschiedenis, de stand van zaken, en doet 7 aanbevelingen om het vak beter te laten aansluiten op de vraagstukken van nu. “Onvoorziene kansen kunnen alleen gepakt worden als je onzekerheid accepteert.” Gebiedsontwikkeling.nu
 • De NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling 2019 is gewonnen door Strijp-S in Eindhoven. Dat maakte Juryvoorzitter Josja van der Veer op 16 mei 2019 bekend tijdens de Dag van de Projectontwikkeling in ‘s-Hertogenbosch. De NEPROM-prijs wordt uitgereikt aan een gemeente en een marktpartij gezamenlijk, die door goede samenwerking een hoogwaardige locatie hebben gerealiseerd. De winnende locatieontwikkeling Strijp-S betreft een langjarige samenwerking van de gemeente Eindhoven, ontwikkelaar VolkerWessels en de woningcorporaties Sint Trudo en het Woonbedrijf. De Architect

 

beeldende kunst

 • Dit jaar bestaat het Europees Keramisch Werkcentrum, dat tegenwoordig opereert onder de naam Sundaymorning@EKWC, een halve eeuw. Vijftig jaar lang hebben kunstenaars, ambachtsmannen en -vrouwen, denkers en designers zich verzameld in het instituut, waar klei, ovens en glazuren de dienst uitmaken. Schrijver en curator Glenn Adamson werkte ter ere van dit jubileum een tentoonstellingsconcept uit met de titel The Ghosts of Sunday Morning, waarin verschillende tijden, werkwijzen en ervaringen uit het EKWC met elkaar in contact worden gebracht. Adamson selecteerde 32 werken uit de geschiedenis van het EKWC, die opnieuw worden uitgevoerd, maar dit keer als wit geglazuurde schimmen van hun ‘origineel’. Metropolis M , Brabant Cultureel
 • Het Fotofestival Naarden heeft de misfit, het buitenbeentje, dit jaar tot thema gemaakt. Dutch Masters & Marvelous Misfits toont onder meer de foto’s van Robin de Puy, Ernst Coppejans, Stephan Vanfleteren en Koos Breukel (die laatste is, met fotohistoricus Hedy van Erp, samensteller van het programma). Merel Bem over waarom fotografen zo’n belangstelling koesteren voor dit onderwerp. De Volkskrant
 • De Blind Walls Gallery heeft het speelpleintje in de ‘Gampel’ in Breda ingelijfd, waarmee het de grootste schildering uit de collectie is. In opdracht van Blind Walls Gallery zijn de Italiaanse broers Marco en Andrea Mangione, oftewel Gummy Gue, in december 2018 aan de slag gegaan met een kleurrijk kunstwerk op het plein. Afgelopen weken legden ze er de laatste hand aan. De schildering van ruim 600 vierkante meter is gebaseerd op de rivier De Gampel die vroeger door de wijk stroomde. BN – De Stem

 

film en av

 • Er wordt heel wat gemopperd op de Nederlandse film: hij is te braaf, niet creatief genoeg, er is te weinig experiment. Er is echter één klein eilandje waarin andere wetten gelden. Waar soms met stevige budgetten en soms voor een appel en een ei films worden gemaakt die een andere taal spreken: De dansfilm. Fondsen weten niet goed wat ze ermee aan moeten, programmeurs lijken koudwatervrees te hebben en bij het grote (film-)publiek is het onbekend. Waar zit precies de pijn? Helen Westerik sprak met betrokkenen. Cultureel persbureau

 

letteren

 • Özcan Akyol schrijft komend jaar het Boekenweekessay. Het thema van de Boekenweek 2020 is Rebellen en dwarsdenkers. Een maatschappelijk en relevant thema dat zich in het brede boekenaanbod weerspiegelt. Boeken zorgen er onder andere voor dat lezers minder vasthouden aan vooroordelen (bron: KVB Boekwerk, De impact van het boek), het zijn de rebellen en dwarsdenkers van de literatuur die zo onze blik verruimen en ons voorstellingsvermogen vergroten. Eerder werd bekendgemaakt dat Annejet van der Zijl het Boekenweekgeschenk zal schrijven. De 85ste Boekenweek vindt plaats van zaterdag 7 t/m zondag 15 maart 2020. cpnb
 • Op 15 mei hield Marjolijn Hof de 20e Annie M.G. Schmidtlezing 2019. In het Kinderboekenmuseum in Den Haag gaf ze haar visie op actuele ontwikkelingen in de kinder- en jeugdliteratuur. De titel van haar lezing luidt: Een noodzakelijk kwaad. De lezing is te lEzen op de site van IBBY Nederland en  terug te luisteren via de Grote Vriendelijke Podcast. Ibby Nederland  , De grote vriendelijk podcast
 • Na twee uitverkochte edities in Amsterdam, breidt het Mooie Kinderboekenfestival zich in 2019 uit naar drie verschillende locaties verspreid door het land. Op 26 mei strijkt het festival neer in de Amsterdamse Tolhuistuin, op 16 juni in de Verkadefabriek te  ‘s-Hertogenbosch en 23 juni in Theater de Tamboer in Hoogeveen. Tijdens dit bonte festival kunnen kinderen van 4 t/m 10 jaar zich onderdompelen in de werelden uit achttien verschillende mooie kinderboeken. Kinderboekenfestival
 • Het initiatief voor Books on Tour is van de Stichting Bevordering Lees- en Schrijfplezier (BLSP) die vorig jaar werd opgericht door De Vrije Uitgevers uit Amersfoort. De nieuwe stichting stelt zich met Books on Tour ten doel met een laagdrempelige mix van literatuur, kunst en muziek een nieuw publiek in contact te brengen met schrijvers, dichters en hun werk.  De organisatie van Books on Tour in Eindhoven, 23 mei in Natlab, is een samenwerking met Van Piere, Natlab en de Bibliotheek. Eindhovens Dagblad

 

muziek

 • De Rotterdamse Operadagen staan traditioneel garant voor een gevarieerd muziektheater- programma. Missie: de grenzen van opera ‘eigentijds oprekken’.  Voor het derde jaar organiseerde Operadagen Rotterdam een awardshow. Het GALA! weerspiegelde de breedte van het jaarlijkse festival voor opera en muziektheater. Claron McFadden kreeg een oeuvreprijs.NRC  , inlog vereist, Operamagazine  , Operamagazine
 • Het thema van het Storioni Festival dit jaar is ‘New spaces in the new city’. Daarmee sluit het kamermuziekfestival aan bij de ontwikkeling van Eindhoven die erop is gericht economie, cultuur en technologie op elkaar te laten aansluiten. Of, zoals Wouter Vossen, violist van het Storioni Trio het zelf verwoordt: ,,Weet de stad ons niet te vinden, dan gaan wij op zoek naar de stad.” Eindhovens Dagblad
 • De finale van het Storioni Concours werd op 18 mei in het Warehouse of Innovation (het voormalige V&D gebouw) te Eindhoven door het Maat Saxophone Quartet gewonnen. Alle deelnemers moesten een plan schrijven om een nieuw publiek te bereiken en hen de weg naar de podia te laten vinden. Daarbij moest al rekening worden gehouden met de uitvoering in het Warehouse of Innovation, wat geen ‘gewone’ concertzaal is. De winnaars bedachten een concept dat gebaseerd is op een droom: de overgangen tussen de gespeelde werken van Debussy (Rêverie) en Guillermo Lago werd gesproken tekst afgespeeld om het publiek bij een droom te betrekken. Storioni Festival

 

theater en dans

 • ‘Hoe maak ik de wereld een beetje mooier? Dat vraag ik me af bij alles wat ik doe.’ Romana Vrede, bekroond actrice bij Het Nationale Theater, ‘tafeldame’ bij De Wereld Draait Door en Zomergast, kijkt graag positief de wereld in. Zal haar bijdrage aan SPOT-Live, het symposium voor de podiumkunsten dat op 28 mei in Rotterdam plaatsvindt, dan ook optimistisch zijn? Ze zit daar, samen met Sylvana Simons en Fenneke Wekker in het team van Gloria Wekker.  Het zal gaan over ons culturele archief, en over de manier waarop Nederland in staat is om het ingebakken racisme het hoofd te bieden. Cultureel persbureau
 • De robotisering van de samenleving roept ook bij theatermakers vragen op. Hoe verhoudt de mens zich tot de robot en hoe moeten we samenleven met intelligente machines? De Volkskrant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • In de Eindhovense buurt Tivoli is de bouw van 63 woningen in de plaats van vooroorlogse huurwoningen gestart. Corporatie Woonbedrijf verhuurt daarbij de helft van de nieuwbouw, die is ontworpen door KAW, aan de huidige wijkbewoners. Architectenweb
 • Het project Gasthuyspoort in Breda maakt deel uit van een grootschalige herontwikkeling aan de oostzijde van het historische stadscentrum. Maas-Jacobs Vastgoed en Bedaux de Brouwer Architecten wonnen een marktselectie met hun visie voor dit stadsdeel, waarbij bestaande kantoorpanden zijn getransformeerd en uitgebreid tot een gevarieerd appartementencomplex. Architectenweb
 • 3D-printers zijn vooral bekend als apparaten die plastic dingetjes fabriceren. Zo begon de Tilburgse ontwerper Michiel van der Kley er ook mee, vijf jaar geleden. Al pionierend ontdekte hij de toepasbaarheid, hij experimenteerde in Arnhem met een betonprinter en ontwierp zelfs een futuristische tunnel die uit een 3D-printer zou moeten rollen. Een brugontwerp wordt nu uitgevoerd. De gemeente Nijmegen liet het oog vallen op de Geologenstrook, een parkje met waterpartijen aan de rand van de wijk Zwanenveld waar een houten brug hoognodig aan vervanging toe was. Brabants Dagblad , inlog vereist  , Cobouw
 • ‘Dan begrijp ik dat alles verbonden is, dat alle ruimte lucht is. En dat achter een muur een constructie schuilt of een andere ruimte. Dat zijn de aanleidingen om een werk te beginnen.’ Liza Voetman is op bezoek in het atelier en tiny house van Margot Zweers in Terheijden. Metropolis M
 • Oerkracht, broos geluk en oog voor de pure mens komen samen in de bijzondere expositie Driemaal Coppens in Beeld die op drie verschillende plekken te zien is in de gemeente Deurne. Met werk van vader Martien Coppens (fotograaf), zijn zoon Joep (beeldhouwer) en schoondochter Els Coppens-van de Rijt (schilderes). Nooit eerder was hun kunst samen te zien. Het zestigjarig jubileum van Joep Coppens vormt de aanleiding. Brabant Cultureel
 • Een tijdje terug plaatste mister Motley een oproep om met kinderen op studiobezoek te gaan bij hedendaagse kunstenaars. Ben (8) en Lieve (10) waren wel benieuwd naar de verhalen van John Körmeling en daarom stapten zij door het gat in de muur zijn atelier aan het Eindhovens Kanaal in. Terwijl ze verwonderd om zich heen keken, vroegen ze tips voor hun eigen toekomst en stelden ze een aantal prangende vragen. Waarom maak je kunst? Hoe kom je op het idee om een draaiend huis te maken? En niet geheel onbelangrijk: wat is je volgende idee? Mister Motley
 • Tijdens het Tilburgs Film Festival, dit weekend, is  de korte film ‘Alaraph’ van Tilburger Guust Mulder te zien. Mulder (25) maakt commercials bij het Tilburgse bedrijf Full Frame. Tussen dat werk door vindt hij tijd om korte speelfilms te maken. Voor zijn ‘Alaraph’ scheef hij het script zelf, de opnamen waren in Tilburg, bij Hilvaria Studio’s in Hilvarenbeek, in Utrecht en Brussel. Het is een zwarte komedie die verhaalt over een mythisch oermens met paringsdrift. Het festival toont korte films van Brabantse filmmakers. Brabants Dagblad
 • De Osse componist Wouter van den Boogaard heeft een Buma Award Music in Media gewonnen. Dat deed hij in de categorie filmmuziek met de muziek die hij maakte voor de korte film ‘In de Zomer’. Brabants Dagblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie