Trends & ontwikkelingen 27 juni 2017

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Kunsten ’92 heeft op 26 juni 2017 een brief aan de minister Bussemaker (OCW) gestuurd met het verzoek om eerdere incidentele oplossingen structureel te maken en op deze manier het zeer waardevolle middenveld in de cultuursector overeind te houden. Dit ook in het licht van de komende stelselherziening, waarin ‡lle aspecten van het culturele veld dienen te worden afgewogen en waarbij niet een wezenlijk deel al voortijdig is afgevallen. N.a.v. van de motie Vermue c.s. is er een bedrag van € 10 miljoen vrijgemaakt maar dat biedt voor instellingen geen houdbare oplossing. En zeker nu de formatie lang duurt, komen de instellingen in de problemen. Kunsten’92
 • Tussen de vier politieke partijen: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie die nu een poging gaan doen een kabinet te formeren zijn de verschillen  inzake de creatieve sector groot, stelt de Kunstenbond. Kunstenbond
 • Op 16 juni 2017 is het rapport ‘Onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrechtvergoedingen’ naar de Tweede Kamer verzonden. EŽn van de conclusies van het rapport : het inkomensverlies van auteurs in Nederland is door de gedaalde leenrechtafdracht gemiddeld 6%. Voor kinder- en jeugdboekenschrijvers is het verlies maar liefst zelfs 9%. Het huidige vergoedingenstelsel voor het uitlenen van boeken via de bibliotheek is onhoudbaar geworden, stelt Stichting Leenrecht.  Auteursbond, Stichting Leenrecht, Nederlands Uitgeversverbond
 • Het kabinet werkt aan harmonisatie van de regelgeving voor grondbeleid in de Aanvullingswet grondeigendom. Deze wet is cruciaal voor een adequate aanpak van belangrijke maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering en de transformatie van stedelijke regio’s en krimpgebieden. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur pleit in het verschenen advies ‘Grond voor gebiedsontwikkeling’ voor modernisering van het grondbeleid en doet hiervoor acht aanbevelingen. RLI
 • Provincie Utrecht verdeelt 3,3 miljoen euro onder 17 Utrechtse ‘erfgoedparels’. Algemeen Dagblad
 • Op 21 maart 2018 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. De programma’s voor deze verkiezingen worden in de komende weken en maanden geschreven. Met de flyer ”Cultuur werkt voor de gemeente’ biedt Kunsten ’92 inspiratie om cultuur prominent in het verkiezingsprogramma op te nemen. Kunsten’92
 • De inspiratiegids voor lokaal beleid is een uitgave van het LKCA, waarin 40 burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten delen in deze gids hun positieve ervaringen met kunst en cultuur. LKCA
 • Welke rol kunnen kunst en cultuur spelen in de transities, de nieuwe wetten en de bezuinigingen in het sociaal domein? Sanne Scholten, directeur van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) is optimistisch gestemd. ‘Het besef dringt door dat kunst en sport voor mensen van groot belang zijn om mee te kunnen doen in de samenleving’. Platform Overheid
 • In het centrum van Den Haag is  de bouw van het Onderwijs- en Cultuurcentrum van start gegaan, vanaf 2020 het nieuwe onderkomen van het Koninklijk Conservatorium, het Dans- en Muziekcentrum, Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest. Den HaagDen Haag FM
 • De sloop van Blauwe Golven, het omgevingskunstwerk van Peter Struycken, lijkt aanstaande. De Arnhemse wethouder Elfrink doet in ieder geval alles om het zover te krijgen. De wethouder wil de Arnhemse gemeenteraad nog voor het zomerreces laten beslissen. Zou die beslissing eerst in december 2017 aan de gemeenteraad worden voorgelegd, daarna in september, nu moet dat op 3 juli gebeuren. Het college van Rijksadviseurs ziet ‘geen enkel argument’ voor sloop. Metropolis M, De Gelderlander
 • Een snelle herinrichting van het Valkhofpark, voorafgaand aan de herbouw van de donjon, kan de gemeente Nijmegen vergeten. De bodem van het park is archeologisch beschermd. De gemeente Nijmegen en de Stichting Donjon wisten dat er daarom archeologisch onderzoek zou moeten plaatsvinden, maar ze hadden geen rekening gehouden met de zeer strikte eisen die de Rijksdienst Cultureel erfgoed stelt. De Gelderlander
 • De Europese Unie koerst af op het opheffen van geoblocking, de obstakels die digitale verkopen buiten de landsgrenzen verhinderen. Dat kan desastreuze gevolgen hebben voor de e-boekenmarkt, vreest de European and International Booksellers Federation (EIBF), die een petitie is gestart. De voorstellen zijn vooral gunstig voor de grote Niet-Europese aanbieders van e-boeken. European Booksellers

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant  investeert het komende jaar bijna 3,5 miljoen euro in de restauratie van monumenten, eco-archeologisch onderzoek en onderhoud van molens. Het grootste gedeelte daarvan (3.3 miljoen euro, inclusief 1,7 miljoen rijkssubsidie) wordt besteed aan het restaureren van rijksmonumenten. Het bedrag voor rijksmonumenten wordt verdeeld over religieus erfgoed, kastelen en landgoederen, industrieel erfgoed en militair erfgoed. Vanaf 4 juli is de regeling opengesteld en kunnen subsidieverzoeken worden ingediend. Brabant.nl

grote brabantse gemeenten

 • De Groene Loper in Breda (de Willemstraat), de wandelroute van het Centraal Station naar het Valkenberg, is uitgeroepen tot de beste openbare ruimte van Nederland. In totaal waren er 23 inzendingen genomineerd voor de Falco Award Beste Openbare Ruimte. De Architect, BN-De Stem
 • Eindhoven zit flink in de financi‘le problemen. Na het onverwachte tekort van 39 miljoen euro over 2016 dreigt nu een gat op de lopende begroting van bijna 40 miljoen. Daarom zijn er dringend maatregelen nodig, zo stelt het college van B en W. Eindhovens Dagblad
 • Cultuur Eindhoven reikt eenmaal per jaar de Eindhoven Cultuurprijs uit aan culturele instellingen, instellingen, initiatieven of individuele makers voor hun verdiensten voor de stad.  De longlist van genomineerden voor deze kunstprijs komt tot stand op basis van inzendingen van honderden Eindhovenaren. Een shortlist wordt door de Cultuurraad vastgesteld. Dan gaat de jury aan de slag. De leden van de jury zijn bekendgemaakt. Cultuur Eindhoven
 • ‘Het recente verleden krijgt een permanente plaats in Eindhoven, maar die presentatie zal altijd een combinatie zijn van Eindhovens drie merken: technologie, design en kennis. Zonder elkaar zeggen ze niets over de stad en met elkaar alles.’ Gesprek met Peter Kentie. Hij leidt de beste citymarketingorganisatie in ons land: Eindhoven365. Binnenlands bestuur
 • De berekeningen van twee bouwkostendeskundigen over het nieuwe Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch moeten binnen zijn v——r de politieke partijen op 28 juni voor het eerst over het plan discussi‘ren. Brabants Dagblad
 • Kan het  evenemententerrein in het Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch – of in elk geval een deel daarvan – geen permanent karakter krijgen? Dat wil onder meer de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch graag onderzocht zien. Brabants Dagblad
 • 28 aanvragers hebben subsidie gekregen vanuit het Tilburgse Makersfonds. Kunstenaars kunnen er subsidie aanvragen voor kleine kunstprojecten. Er zijn 45 aanvragen bij het fonds binnengekomen. Het budget van het Makersfonds voor 2017 is volledig besteed.  Vooral jonge makers hebben gebruikt gemaakt van het Makersfonds. Dit is de doelgroep waarvoor het Makersfonds met name is ingericht. Tilburg.nl

overige brabantse gemeenten

 • De gemeenteraad van Bergeijk buigt zich over de evaluatie van de bibliotheek nieuwe stijl. De fysieke bibliotheek stopte. Voor volwassenen bleef de mogelijkheid online boeken te reserveren en die af te halen bij de gemeenschapshuizen. Bij de Kattendans werkt dat uitstekend, maar in de kleine kernen Weebosch en Riethoven nauwelijks. Vestigingen op de basisscholen met een accent op kinderboeken, functioneren goed. Eindhovens Dagblad
 • De Kleine Schans, de rivier de Mark en de Schansstraat in Terheijden zijn historisch met elkaar verbonden. Dat vindt Erfgoedvereniging Heemschut. ,,Dit erfgoed-ensemble, een historisch pareltje in het dorp, verdient versterking en geen verbrokkeling”, in een brief aan het College van B & W van Drimmelen. Heemschut
 • De Stichting Vincent van Gogh in Etten-Leur wil de kosterwoning aan de Markt in Etten-Leur als entree gebruiken voor een nieuwe glazen galerij die langs de Van Gogh kerk loopt. De kerk is eigendom van de gemeente, die het monumentale pand deelt met de stichting. Over het gebruik ervan wil de gemeenteraad na de zomer nadere keuzes maken. BN – De Stem
 • Het GGD-gebouw aan de Stationsstraat in Geldrop is uniek voor de naoorlogse architectuur. Het is bovendien ŽŽn van de eerste voorbeelden van de ‘vroege’ Bossche School-architectuur. Het gebouw moet daarom behouden blijven, stelt de Henri van Abbe Stichting in een brief aan het College van B&W van Geldrop-Mierlo. Eindhovens Dagblad
 • Wethouder Hans Verbraak treedt in overleg met directeur Jan-Hein Sloesen van schouwburg De Kring in Roosendaal. Verbraak wil weten of de huurders van het Theaterhuis Roosendaal – beter bekend als ‘het oude Essentgebouw’ – in de schouwburg terechtkunnen. O.a. theaterwerkplaats Tiuri en de stichting Drie Maal Plankenkoorts komen op straat te staan als dat gebouw wordt verkocht – en dat is waar de gemeente op aanstuurt. BN – De Stem
 • Wethouder Visser van Son en Breugel respecteert de wens van de coalitie over vertraagd besluit inzake het dorpshuis. Eindhovens Dagblad
 • Striptekenares Henrieke Goorhuis heeft de Veldhovense Cultuurprijs 2017 gewonnen. De Veldhovense is gespecialiseerd in levendige en expressieve dierencartoons en tekent o.m. voor Donald Duck. Ze tekende ook Olivier B. Bommel en Tom Poes voor het eerste nieuwe boek, dat vorig jaar, na dertig jaar verscheen, met avonturen van het duo. Omroep Veldhoven, Eindhovens Dagblad

cultureel ondernemerschap

 • Op 4 juli organiseert DutchCulture een meetup met verschillende thema’s over Buitengaats, het jaarlijkse overzicht van Nederlandse culturele activiteiten in het buitenland. DutchCulture
 • Kunstenaar Lonny van Ryswyck (Atelier NL) over haar deelname aan het programma Leiderschap in Cultuur. LinC
 • Op 21 juni 2017 heeft de algemene ledenvergadering van MKB-Nederland Suzanne Leclaire-Noteborn, voorzitter van de Federatie Cultuur, benoemd tot lid van het hoofdbestuur van MKB-Nederland. Met deze benoeming krijgt de cultuursector een belangrijke stem in de grootste lobby organisatie van ondernemend Nederland. Federatie Cultuur
 • Steeds meer opdrachtgevers vinden de weg naar het moderne contractmodel, waarbij ontwerp en uitvoering aan ŽŽn partij worden opgedragen. Daarmee besparen zij zichzelf werk, waardoor tijd vrijkomt om aan kerntaken te besteden. Maar wat houdt een Design Build-contract in, hoe besteedt u een dergelijk contract aan en hoe stuurt u op gemaakte afspraken? Architectuur Lokaal en het Instituut voor Bouwrecht publiceren het naslagwerk KOMPAS light Design Build. Architectuur Lokaal
 • De wettelijke beroepservaringsperiode voor architecten is in een tijdspanne van twee jaar gemeengoed geworden in de architectenbranche. Veel architectenbureaus bieden plaats aan jong talent dat deelneemt aan de wettelijke beroepservaringsperiode. Dat blijkt uit een Verdiepingsonderzoek van BNA. BNA
 • ‘Zonder de institutionele validatie en de druk van de markt, zijn we vrij om mens te zijn, om kunstenaars te zijn, om onprofessioneel te zijn’. Mister Motley
 • Bart Rutten is sinds 1 mei de directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Wat is zijn missie? DUIC
 • AAMU Museum voor hedendaagse Aboriginal kunst in Utrecht  is gesloten. De museumcollectie werd officieel overgedragen aan het Nationaal Museum van Wereldculturen (Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde). Museumtijdschrift
 • Het licht in musea is een enorm probleem, zegt kunstenaar Peter Struycken. De afgelopen acht jaar heeft hij met de technische dienst van het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam aan verbetering van het licht. Dat wordt op 24 juni, tegelijk met de nieuwe opstelling van de collectie, in gebruik genomen. NRC, inlog vereist
 • Het aantal kleine en middelgrote galeries daalt.  De competitie met mega-galeries,  die over meerdere locaties beschikken, kunnen ze niet aan. New York Times
 • Americans for the Arts, een non-profit organisatie die kunst en kunsteducatie promoot, heeft onderzoek gedaan naar de bijdrage van non-profit kunstinstellingen aan de Amerikaanse economie in het jaar 2015 : zo’n $ 166.3 biljoen aan uitgaven. Hyperallergic 
 • De totale omzet uit de gamesindustrie zal dit jaar naar verwachting 108,9 miljard dollar bedragen, een stijging van 7,8 procent ten opzichte van 2016. Dat staat in het door onderzoeksbureau Newzoo samengestelde rapport Global Games Market Report 2017. Entertainment Business
 • De drie essenti‘le basisbehoeftes van filmmakers en producenten. Ze moeten weten wat er met hun werk gebeurt; er zicht op kunnen houden en weten of de film in Japan een succes is bijvoorbeeld.  Ze moeten kunnen verdienen met hun werk; op een gelijkwaardige manier meedelen in opbrengsten. Ze hebben autonomie nodig, moeten eigen werk kunnen maken, de ruimte krijgen  een eigen stem te vinden, die te ontwikkelen en een oeuvre op kunnen bouwen. Filmzaken weet welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Filmzaken
 • De publieke omroepen hebben een convenant gesloten met de vereniging van Onafhankelijke Televisieproducenten (OTP). Het convenant bevat afspraken over het maken van televisieproducties voor de publieke omroepen door leden van de OTP. Bijvoorbeeld als het gaat om de verdeling van rechten en de verdeling van inkomsten uit exploitatie voor verschillende producties. Dit maakt onderhandelingen tussen omroepen en producenten eenvoudiger. NPO
 • De oud directeur van het Nederlands Film Festival Willemien van Aalst begint bij BMC als consultant. Consultancy
 • Op 11 november vindt in Amersfoort voor het eerst de Dag van de Educatieve Auteur plaats. Deze dag van inspirerende lezingen en workshops is voor schrijvers van educatief materiaal, voor alle niveaus binnen het onderwijs. Auteursbond
 • Hoofdredacteur van literaire weblog Tzum Coen Peppelenbos kijkt naar de toekomst van het uitgeven. ‘Kleine uitgeverijen met literaire boeken en grote concerns die drijven op bestsellers, dat wordt de toekomst.’ Knack
 • Sinds de start van Kobo Plus ruim drie maanden geleden, zien ontwikkelaars bol.com en Rakuten Kobo een opvallende ontwikkeling onder gebruikers van hun ebook-abonnement. Het abonnement, waarmee consumenten voor een vast bedrag per maand onbeperkt kunnen lezen en toegang hebben tot ruim 80.000 ebooks, blijkt met name populair onder nieuwe boekenlezers. Communicatienieuws
 • Bol.com is het oneens met de manier waarop de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) de dividenduitkering van distributiebedrijf CB over 2016 onder zijn leden verdeelt. De grote online retailer, naar schatting goed voor een kwart van de totaalomzet op de Nederlandse boekenmarkt, voelt zich financieel benadeeld. Het is daarom naar de rechter gestapt, maar vond daar geen gehoor. De Volkskrant
 • De 11e editie van het jazznetwerkevenement InJazz is succesvol verlopen. BUMA Cultuur
 • Annet Lekkerkerker (52), momenteel zakelijk directeur/bestuurder van het Holland Festival, is benoemd per 1 januari 2018 als algemeen directeur/bestuurder. Lekkerkerker wordt eindverantwoordelijk voor zowel het zakelijke als het artistieke beleid van het Holland Festival. De Raad van Toezicht en Annet Lekkerkerker starten binnenkort een wervingsprocedure voor een artistiek leider. Holland Festival
 • Theaterdirecteur Jan Wouda verruilt na 17 jaar het Veldhovense theater de Schalm voor theater Markant in Uden. Onder zijn leiding verdubbelde het aantal voorstellingen in theater de Schalm ruim, het aantal bezoekers verdrievoudigde bijna. Eindhovens Dagblad

cultuurmarketing

 • De opening van A Space Called Home en Das Mag Festival in de week van Kickan Schipper, senior communicatiemedewerker bij De Brakke Grond. Cultuurmarketing
 • ‘Er is behoefte aan diepgang en het bewaken van de inhoud’ zegt Bo van Bommel, het nieuwe hoofd Marketing & Publiciteit bij het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni. Cultuurmarketing
 • De geldigheid van boekenbonnen gaat terug van 10 naar 3 jaar. Boekhandelaars zijn er niet blij mee. Volgens de Boekverkopersbond ligt het aan Europese regels die Nederland moet volgen. Tzum, Boekverkopersbond

financiering

 • Met de Deelregeling Internationalisering ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die inhoudelijk bijdragen aan het ontwikkelen, profileren en versterken van de internationale positie van de hedendaagse creatieve industrie. Deze deelregeling heeft vier aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Eerstvolgende deadline is 9 augustus. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds biedt in samenwerking met Cultuur+Ondernemen de mogelijkheid van mentoring aan: een programma-op-maat dat kunstenaars met een Werkbijdrage Jong Talent ondersteunt bij hun ondernemerschap en artistiek-inhoudelijke ontwikkeling. Het traject bestaat uit een aantal ontmoetingen om de ontwikkeling en de voortgang van het werk te bespreken en te komen tot een uitwisseling van idee‘n, inspiratiebronnen en ervaringen. Het team van mentoren waar kunstenaars uit kunnen kiezen is onlangs vernieuwd.  Mondriaanfonds
 • Onlangs zijn door het Mondriaan Fonds 9 aanvragen voor een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen toegekend. De instellingen die deze bijdrage ontvangen zijn: Museum van Loon, Science Center NEMO, Synagoge Coevorden, Van Abbemuseum, De Oude Kerk, Arcam (Architectuur Centrum Amsterdam), Geo Fort, LIMA en Allard Pierson. Mondriaanfonds
 • De Bijdrage Beschermd Cultuurgoed is bestemd voor eigenaren en beheerders van objecten en verzamelingen die als beschermd geregistreerd zijn. De bijdrage kan worden gebruikt voor alles wat verband houdt met de zorg voor en het behoud van dit cultureel erfgoed. Recent heeft het Mondriaan Fonds in het kader van deze regeling 3 projecten gehonoreerd. Mondriaanfonds
 • Roel Arkestijn (curator en auteur), Dina Danish (kunstenaar), Remy Jungerman (kunstenaar), Xander Karskens (artistiek directeur van het Cobra Museum), Ilga Minjon (curator en educator) en Vincent van Velzen (kunstcriticus en curator) zullen deelnemen aan de ori‘ntatiereis van het Mondriaan Fonds, die dit jaar plaatsvindt van 5 tot en met 17 november 2017. Het reisdoel is de Verenigde Staten (Houston, New Orleans en Miami) en Cuba (Havana). Mondriaanfonds
 • In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Nederlands Filmfonds participeren beide fondsen jaarlijks in speelfilmprojecten, animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd. In de tweede ronde van 2017 zijn 6 nieuwe projecten geselecteerd voor ondersteuning. Filmfonds
 • De negentiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op 8 december, de  symposiumdag, en 9 december, de workshopdag, 2017 in Amsterdam. Thema is dit jaar ‘Tijdelijk een ander zijn’. De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. Letterenfonds
 • De Europese Commissie ondersteunt de vertaling en verspreiding van literaire werken. Deze regeling biedt ondersteuning aan uitgeverijen voor de vertaling, distributie en promotie van een pakket literaire werken (fictie). De deadline voor het aanvragen van deze subsidie is 25 juli 2017. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds verleent aan twaalf literaire tijdschriften een meerjarige subsidie voor de periode 2017-2018. Het beschikbare budget voor deze ronde was € 240.000,-, terwijl er door in totaal 16 aanvragers werd aangevraagd voor een bedrag van € 376.000,- (een overvraging van het budget van ruim 36%). Per tijdschrift kon voor een bedrag van maximaal € 24.000,- worden aangevraagd. Letterenfonds
 • Kate Moore (1979) ontvangt de prestigieuze Matthijs Vermeulenprijs voor haar werk The Dam. The Dam is oorspronkelijk geschreven in opdracht van The Canberra International Music Festival, Australi‘ in 2015. De prijs, ter waarde van € 20.000,- wordt tweejaarlijks beschikbaar gesteld door het Fonds Podiumkunsten aan een Nederlands componist, die naar het oordeel van een onafhankelijke jury een bijzonder werk heeft gecomponeerd op het terrein van de hedendaagse muziek. Fonds Podiumkunsten
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds kon in 2016 meer dan 3.500 bijzondere projecten ondersteunen voor cultuur, natuur en wetenschap, door heel Nederland. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2016. Cultuurfonds
 • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de vergadering over het tweede kwartaal van 2017 totaal €222.757 toegekend aan natuur- en cultuurprojecten. Cultuurfonds
 • Marijke van Warmerdam wordt de nieuwe artist-in-residence in het Koninklijk Nederlands Instituut (KNIR) te Rome. Zij zal daar vanaf september 2017 drie maanden wonen en werken met een beurs van de Akademie van Kunsten en het KNIR. Akademie van Kunsten
 • NWO heeft een aantal onderzoeksprojecten op het gebied van Smart Culture financiering toegekend. In de projecten speelt cultuur, innovatie, muziek en publieksparticipatie een belangrijke rol. Zo is er een onderzoeksproject over de lokale livemuzieksector (popmuziek), maar ook een project dat onderzoekt waarom de bezoekersaantallen bij symfonieorkesten teruglopen. Daarnaast is er ook een project dat onderzoekt of games een rol kunnen spelen bij het aantrekken van publiek voor concerten. NWO

cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • In het tijdperk van Donald Trump lijkt het vertellen van verhalen het te hebben gewonnen van het onthullen van de waarheid. Harm Tilman vraagt zich af hoe dat zit in de moderne architectuur. De Architect
 • In films nemen robots vaak de wereld over en raakt de mens overbodig. In realiteit hebben robots al een groot deel van onze wereld overgenomen. De maakindustrie vertrouwt al jaren op robots en sinds een paar jaar is er een heus uitzendbureau voor deze geautomatiseerde werknemers. De Architect
 • De zeven nominaties voor de Rietveldprijs 2017 zijn bekend gemaakt. De Utrechtse prijs roemt de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de stad. De Architect
 • Er is begonnen met de ontwikkeling van een ‘tiny buurtje’ in Almere-Poort. Op het BouwEXPO-terrein zijn de eerste drie Tiny Houses verwelkomd. De komende maanden worden er nog zeven, elk in hun eigen tempo, gebouwd of geplaatst. Architectenweb
 • In Zaandam is het eerste lean-ziekenhuis van Nederland geopend. In het ontwerp voor het Zaans Medisch Centrum staan de beleving van de pati‘nt en het voorkomen van verspilling van tijd en ruimte centraal. Mecanoo architecten heeft zowel het gebouw als interieur ontworpen.  De lean-filosofie is ge•nspireerd op de werkprocessen van autofabrikant Toyota. Architectenweb
 • ‘De vormgeving van de zorg is een sociaal vraagstuk Žn ruimtelijke onderneming’, staat in de introductie tot Intensive Care, architectuur en design in de zorg. De tentoonstelling bij Bureau Europa in Maastricht haakt in op de ambitie van de provincie Limburg om zich te ontwikkelen tot zorgregio van Nederland. Archined
 • Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe. Ouderen wonen ook steeds langer zelfstandig met minder professionele ondersteuning. Hierdoor wordt de buurt belangrijker voor hun kwaliteit van leven. Samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceert Platform31 het magazine ‘Oud worden in Nederland’. Daarin staat de relatie tussen ouderen en hun woonomgeving centraal. Vanuit verschillende invalshoeken belicht dit magazine het belang van buurten en dorpen voor zelfstandig wonende ouderen. Platform31
 • Van 1 tot en met 30 september vindt de Landschapstri‘nnale 2017 plaats op Landgoed Kleine Vennep, gelegen in PARK21, in de Haarlemmermeer. Thema van deze editie is ‘Het Volgende Landschap’. Gedurende een maand worden in verschillende evenementen de kansen, de ontwikkeling, de samenwerking en de oplossingen voor het landschap van de toekomst besproken, gedeeld en gevierd. De Architect
 • De Stijl wordt dit jaar gevierd. Zijn er nu ook figuren die een nieuwe kunst of nieuwe vormgeving voorstaan en wel zodanig dat die doordringt in alle geledingen van de samenleving? Dat vroegen ze zich bij De Kazerne in Eindhoven ook af en Annemoon Geurts, creatief directeur maakte vervolgens de tentoonstelling New Icons – Rietveld now. Eindhovens Dagblad
 • Op basis van een combinatie van maatschappelijke betrokkenheid, onderzoekende houding, soms speculatieve ontwerpen, visuele kracht en zichtbaar plezier zijn Super Local, Das Leben am Haverkamp en Frank Kolkman gekozen tot de finalisten van de Young Designer Award van de Dutch Design Awards 2017. Zij zijn uitverkoren uit de totaal 73 inzendingen. BNO

beeldende kunst

 • De expositie Trust Me, I’m An Artist is een prikkelend concept waarin kunstenaars de ethische grenzen van opkomende (bio)technologie‘n verkennen. Nieuw is dat ze zich, net als wetenschappers, moeten verantwoorden voor een ethische commissie. Prof. Dr. Sabine Roeser nam twee keer zitting in zo’n commissie. ‘Die ervaring heeft me echt aan het denken gezet.’ Waag Society

film en av

 • Tom Holkenborg (oftewel Junkie XL) is als NFF Master te gast tijdens de 37e editie van het Nederlands Film Festival. De filmcomponist geeft in zijn rol als NFF Master op 27 september een masterclass in de Grote Zaal van de Stadsschouwburg Utrecht. Entertainment Business
 • Op het internationale animatiefilmfestival van Annecy zijn de befaamde Kristallen uitgereikt. Lu Over the Wall van de Japanse regisseur Masaaki Yuasa won het Kristal voor de Beste Animatiefilm. De prijs van het publiek ging naar Loving Vincent, de Engels-Poolse, met olieverf geschilderde animatiefilm over kunstenaar Vincent van Gogh. Animatieblog

letteren

 • Tijdens Poetry International sprak Ilja Leonard Pfeijffer over zijn vorig jaar uitgekomen bloemlezing uit de Nederlandstalige po‘zie. Hij wordt ingeleid door Bas Kwakman, directeur van het festival. Een videoverslag. Tzum
 • Tijdens festival Nieuwe Types in Arnhem presenteerde de derde lichting van de opleiding Creative Writing van ArtEZ hun afstudeerwerk op de voorstelling Het begin van iets merkwaardigs. Een verslag. Tzum
 • HP/De Tijd brengt een rij vergeten meesterwerken uit de Nederlandse literatuur onder de aandacht. Deel 3. De ambassadeurs voor het vergeten boek zijn: Maartje Wortel, Erik Jan Harmens, Herman Brusselmans, Paul Abels, Yvonne Keuls, Jente Posthuma en Christiaan Weijts. HP – De Tijd
 • Zeven kinderboeken zijn bekroond met een Zilveren Griffel, de vakprijs voor de beste kinderboeken van het afgelopen jaar. Verder werden er  twee Zilveren Penselen en twee Zilveren Paletten uitgereikt. Er is een petitie gestart om Penselen dezelfde status te geven als Griffels.   CPNB, De Volkskrant, Petities.nl
 • Tijdens de Middag van het kinderboek zei Aad Meinderts van het Literatuur Museum: ‘Er zijn kinderboekenschrijvers die schrijven uit innerlijke noodzaak. Ze schrijven omdat ze het niet kunnen laten en om iets te delen. En er zijn kinderboekenbakkers, die leveren op bestelling volgens het principe: u vraagt, wij bakken. We hoeven niet alle kinderboekenbakkers voor schrijvers aan te zien.’. Jozua Douglas en Marcel van Driel reageren. Boekenbijlage, Boekenbijlage
 • Iedere twee jaar geeft IBBY de Honourlist uit, een overzicht van kinder- en jeugdboeken van zeer hoge kwaliteit, uitgegeven in de meer dan vijfenzeventig bij IBBY aangesloten landen. De nationale secties van IBBY mogen hiervoor per categorie ŽŽn boek voordragen dat uitmunten door tekst, illustraties of vertaling. De voordrachten zijn bekend.  Letterenfonds
 • De Amerikaanse website The Pudding heeft onderzoek gedaan naar de bestsellerlijst van de New York Times.  De ‘echte’ literatuur, die qua onderwerp niet in een niche valt, gaat vanaf de jaren negentig de boekenmarkt domineren. Het literaire boek wordt steeds vaker door vrouwen geschreven. Al bijna twintig jaar staan er ongeveer evenveel vrouwelijke literaire auteurs in de NYT-lijst als mannelijke. The Pudding
 • De minister van OCW heeft de KNAW gevraagd een verkenning uit te voeren naar taalbeleid in het hoger onderwijs. De centrale vraag: op basis van welke aspecten kan een universiteit of hogeschool voor een bepaalde opleiding een verantwoorde keus maken voor onderwijs in het Nederlands of in het Engels? Het rapport verschijnt binnenkort. KNAW

muziek

 • Jaarlijks kiezen programmeurs van de beste jazzclubs van Nederland de meest veelbelovende talenten uit. Voor 2018 zijn saxofonist Kika Sprangers en pianist Sebastiaan van Bavel gekozen als de nieuwe Young VIPs jazztalenten. Youngvips

theater en dans

 • Regisseur Johan Simons kreeg op 20 juni in het Bimhuis in Amsterdam de Otto von der Gablentz-prijs uitgereikt voor zijn grote verdiensten voor de theaterkunst in Duitsland en Nederland. In zijn dankwoord sprak hij over het belang van kunst en over de verschillen tussen Nederland en Duitsland in de omgang met kunst. Duitsland Instituut
 • De VSCD-Mimejury heeft haar nominaties voor de Mimeprijs 2017 bekendgemaakt. Genomineerd zijn dit jaar vijf voorstellingen: Oorlog van Theater Artemis uit ‘s-Hertogenbosch, Liefde van Maas theater en dans, De Warme Winkel speelt De Warme Winkel van De Warme Winkel, The Automated Sniper van Frascati Producties, Ism & Heit – Julian Hetzel en Carrousel van het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni en Asko | Schšnberg. VSCD
 • De jeugdtheatervoorstellingen De GVR (Ila van der Pouw), Joris en de Drakentemmers (Het Laagland), Klucht (BonteHond), Liefde (Maas Theater & Dans) en Snorro (Theater Rotterdam) zijn genomineerd voor de Zapp Theaterprijs 2017. Theaterkrant
 • De laatste nominaties voor de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs zijn door het Nederlands Theater Festival  bekendgemaakt. Theaterkrant
 • ‘Maak onvermijdelijk werk en verontschuldig je aan niemand!’ Tijdens de opening van het Internationaal Theaterschool Festival (ITS) sprak theatermaker Daria Bukvic de nieuwe lichting afstuderende theatermakers bevlogen toe. De Volkskrant blikt terug op de festivaldagen. Itsfestival, De Volkskrant
 • Domein voor Kunstkritiek en DansBrabant organiseren komend najaar een vernieuwende cursus schrijven over dans voor professionele schrijvers. DansBrabant

kunst in de openbare ruimte

 • Het project Lichthouders van Jonas Vorwerk heeft de Foederer Talent Award 2017 gewonnen. De installatie is tijdens de komende editie van Glow al te zien op het NRE-terrein en maakt onderdeel uit van de hoofdroute. Eindhovens Dagblad
 • Beeldende kunstenaars hebben de gelegenheid gekregen om een ontwerp te maken voor een kunstwerk op de Markt in Mill. In de voorlaatste ronde heeft de meerderheid van het digitale inwonerspanel met 55% positief gestemd op het kunstwerk Dorpskracht van Karin Colen. bkkc heeft deze opdracht begeleid. De Koerier Mill

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Little Babylon van de Bossche organisatie Rezone is  te zien op het kunst- en technologiefestival File 2017 in S‹o Paulo. Little Babylon is een opblaasbaar en interactief paviljoen dat het internet afzoekt naar gegevens over de stad waar het staat opgesteld. In het paviljoen worden de gegevens zichtbaar door licht, geluid en beweging. Het kan emoties uitbeelden en zo wordt het karakter zichtbaar van de stad waar het staat. Brabants Dagblad
 • Op geraffineerde wijze weet Bart  Hess de grens tussen design en beeldende kunst te slechten. De eerste solo-expositie ‘Future Bodies’ van Bart Hess werd geopend in het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • Michel Szulc-Krzyzanowski publiceerde in 2013 het zesde fotoboek in zijn documentaire Henny-serie. Datzelfde jaar begon de Bredase fotografe Linsey Kuijpers met haar camera Henny’s toen zeventienjarige dochter Charlotte te volgen. Het daaruit resulterende fotoboek is inmiddels in de maak. Brabant Cultureel
 • Als de lichtstad donker is, de film van DrŽ Didderri‘ns, beleeft zijn premire op 22 juni in het Stedelijk Van Abbemuseum.  Het is een mix van documentaire en speelfilm. Het centrum van nachtelijk Eindhoven dient als decor voor verschillende vertellingen, o.m. met de blinde kunstenaar George Kabel en dichteres Kreek Day Ouwens. Op 31 augustus is de film te zien in het Natlab, Eindhoven. Eindhovens Dagblad, Brabant Cultureel
 • De muzikanten van de legendarische Eindhovense folkgroep Bots, coverband  Betty Blue en americana-formatie Hidden Agenda spelen 6 juli tijdens een benefietavond voor zanger, muzikant en songschrijver Ad van Meurs. Daarmee willen ze de Eindhovense beroepsmuzikant, die wegens ziekte uit de roulatie is, een financi‘le steun in de rug geven. Eindhovens Dagblad
 • Het Metropole Orkest en Jameszoo verzorgen dit jaar samen de opening van het Amsterdam Dance Event. Het concert Jameszoo & Metropole Orkest – Fool is op 18 oktober in de Melkweg. Entertainment Business

kunstonderwijs

 • Aan universiteiten en hogescholen ontstaan promotietrajecten voor kunstenaars. Maar is het wetenschap? Zo is er kritiek geuit op een speciaal promotietraject voor kunstenaars aan de Universiteit Leiden. Kunstenaars kunnen daarbij op hun eigen kunst promoveren en zo een doctorstitel (PhD) verwerven. Ernst van Alphen, hoogleraar algemene literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden, is uit de promotiecommissie gestapt van een kunstenaar met een proefschrift in de vorm van meditaties. NRC, NRC, inlog vereist
 • Bij complexe sociale problemen kan artistiek onderzoek een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe inzichten en perspectieven. Dat stellen Anke Coumans, Kunstacademie Minerva, Groningen, en Ingrid Schuffelers, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Scienceguide
 • Melissa Vermeule,  studente aan kunstacademie St. Joost in Breda kreeg voor haar afstuderen de opdracht de Waalwijkse leerindustrie zichtbaar te maken in de stad. Ze ontwierp bushokjes die aan de Waalwijkse geschiedenis herinneren, gelardeerd met gedichtjes van stadsdichter Joep Trommelen. Brabants Dagblad
 • De moeders lieten huis en haard in Marokko achter om zich te vestigen in een nieuw land, de dochters groeiden op in Nederland, in een compleet andere cultuur. Pleunie van Raak, vierdejaarsstudent Fotografie aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving (AKV|St.Joost) in Breda, portretteerde op intieme wijze Marokkaans-Nederlandse moeders en dochters voor haar afstudeerproject. Avans
 • Rabobank Hart van de Meierij vroeg studenten van Vormgeven & Ambacht  van SintLucas om welkomstgeschenken te ontwerpen voor nieuwe klanten. Ze kozen voor de huiselijke kussens van Merel de Koster, tweedejaars student Textiel. SintLucas
 • De studenten van Summa Fashion College (mbo) presenteerden hun afstudeercollectie op de catwalk tijdens een modeshow in het Klokgebouw in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • De kunstcollectie van Hogeschool Rotterdam is uniek. De collectie bestaat uitsluitend uit werken van studenten en alumni die de hogeschool zelf heeft opgeleid. Dat kunnen studenten van de Willem de Kooning Academie zijn of ŽŽn van de andere instituten waar in ontwerp of productontwerp wordt onderwezen. Veel daarvan hangt in de gebouwen van de hogeschool. Wie dat wil kan nu ook online alle werken bezichtigen. Scienceguide

cultuureducatie en – participatie

 • Het Nationale Voorleeslunchverhaal wordt dit jaar geschreven door Vonne van der Meer. Het Voorleeslunchverhaal zal op 6 oktober door bekende en onbekende Nederlanders worden voorgelezen aan ouderen door het hele land. Bibliotheekblad
 • Kinderboekenambassadeurs Hans en Monique Hagen over het belang van voorlezen. NOS
 • Kinderboekenambassadeurs Hans en Monique Hagen hebben de landelijke campagne Vakantielezen geopend. De campagne is gericht op kinderen in groep 3 en 4 van circa 100 scholen in krimpregio’s. Achterliggende gedachte van het project Vakantielezen is basisschoolleerlingen te stimuleren om ook in de vakantie te blijven oefenen met lezen zodat hun leesvaardigheid op peil blijft. Bibliotheekblad
 • Op 28 juni presenteert Het Woeste Woud hun app Bliksem! tijdens de Onderzoeksconferentie van Kennisnet in Amersfoort. Met Bliksem! deed Het Woeste Woud research naar de ideale prentenboekenapp, naar een vorm die het leesproces en tekstbegrip optimaal stimuleert en ondersteunt. De app kwam tot stand met een subsidie van het Letterenfonds. Letterenfonds
 • Kinderen stappen ergens tussen hun zevende en twaalfde jaar geleidelijk over van voorgelezen worden naar zelfstandig lezen. Maakt het daarbij verschil of bij de overgang vooral vanaf papier wordt gelezen, of is een tablet net zo goed, of slechter, of beter? Het is onderzocht op de University of Sussex. inct
 • Koning Willem I College, Bibliotheek Den Bosch en Cubiss Brabant  sluiten een convenant voor leesbevordering. Cubiss
 • Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) sprak een lezing uit tijdens het symposium ‘Muziek & Dementie’ op het Cityproms-festival in Leeuwarden. : ‘Door muziek te gebruiken kunnen naasten en verzorgers in contact komen met mensen met dementie. Muziek is nu eenmaal een uitstekende manier om je beter te laten voelen en momenten te herinneren’. De overheid wil de burgers meer bewust gaan maken over dementie. Ook onderzoek naar de aandoening is onderdeel van het plan Deltaplan Dementie. Rijksoverheid.nl
 • E-waste race, TilburgsAns, Bossche Bond, Springplank 014 en Bella Mosa zijn de vijf initiatieven die genomineerd zijn voor de Social Innovation Award 2017. Vrijdag 29 september krijgen ze tijdens Dear Future in Tilburg de gelegenheid om hun idee voor het publiek te pitchen. Op die dag worden ook de jury- en publieksprijs uitgereikt. Dear-future

kunstbeoefening

 • ‘Het carnaval van het culturele seizoen’, zo noemt Evert Bisschop Boele, bijzonder hoogleraar Betekenis van Cultuurparticipatie, de Maand van de Amateurkunst. ‘Ik vind het prachtig, een evolutionaire reactie op een te ver doorgeslagen professionalisering van iets wat we in wezen allemaal zijn: kunstenmaker.’ Toch wringt er wat hem betreft iets in de naam: IkToon. LKCA
 • Amateurkunstenaars kunnen hun werk onderbrengen bij de Kunstuitleen Veldhoven en Omstreken. Eindhovens Dagblad
 • De eerste editie van het Halvezolen Festival in Waspik  verloopt succesvol. Brabants Dagblad
 • Een ploeg van 60 acteurs is druk bezig met de laatste repetities voor de nieuwste productie van De Vierschaar: Shakespeare Verliefd. Het openluchtspektakel wordt tussen 7 en 16 juli maar liefst elf keer opgevoerd, in de binnenhof van Het Markiezenhof in Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • De kans is groot dat de Tilburgse Operette Vereniging zich na 79 jaar gaat opheffen.. Ooit had de vereniging 90 leden, nu nog 39. De TOV speelt ook geen complete operettes meer, maar gaf uitsluitend nog concerten. De meeste leden van de vereniging zijn op leeftijd en er er komen geen jonge leden bij. Brabants Dagblad

erfgoed

 • Het Rijk dient begin 2018 het opgestelde nominatiedossier Nieuwe Hollandse Waterlinie namens Nederland in bij UNESCO in Parijs. Daarna volgt een internationale beoordeling en in juni 2019 wordt bekend of de waterlinie daadwerkelijk het UNESCO-label mag dragen. De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant hebben ingestemd met het opgestelde dossier. Cultureel Erfgoed
 • Panorama Landschap helpt om het cultuurlandschap in de volle breedte te lezen en te begrijpen. Het is een instrument voor ruimtelijke planvorming. Op 21 juni werd de kaart Panorama Landschap gelanceerd. Hiermee wordt aan de hand van 78 karakterschetsen de geschiedenis van het Nederlandse cultuurlandschap uiteengezet. Cultureel Erfgoed
 • De Grote Kerk in Breda is ŽŽn van de dertien godshuizen die deelneemt aan de manifestatie het Grootse Museum van Nederland.  ,,Daar zijn we erg blij mee”, zegt directeur Willem van der Vis. De manifestatie is een initiatief van het Catharijneconvent, dat ontdekte dat het heel gebruikelijk is dat in het buitenland kerken worden bezocht, maar dat in Nederland minder makkelijk een godshuis wordt binnengestapt terwijl er prachtige kunstvoorwerpen te zien zijn. BN-De StemOmroep Brabant
 • De monumentale kunst uit de wederopbouwperiode verdwijnt in hoog tempo uit Nederland. De laatste jaren beginnen enkele gemeenten en eigenaren in te zien dat hiermee een gat wordt geslagen in het naoorlogs cultureel erfgoed. Een goede regeling voor behoud is dan ook dringend noodzakelijk, zo stelt Willem Heijbroek, die de situatie in Noord-Brabant beziet. Heemschut
 • Een nog onbekende ondernemer heeft toegezegd binnen tien jaar een nieuwe bestemming te zoeken voor de monumentale glas in lood ramen van Marius de Leeuw in de Braacken in Vught. Het zorgcentrum sluit de deuren en wordt met de omringende tuin verkocht. Brabants Dagblad
 • De beeldentuin van het Kršller-MŸller Museum in Otterlo is rijksmonument. Cultureel Erfgoed
 • Kunsthistoricus/kunstenaar Carel Blotkamp gaf de zalen van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam een make-over. Met ‘botsingen’ tussen oude en moderne kunst wil hij de bezoekers fris houden, zodat ze aandachtiger gaan kijken. Trouw
 • Onder de verf van de ‘Spittende Boerin’, een schilderij van Vincent van Gogh uit 1885, zit geen ander werk verborgen. Het is het, misschien wat magere, resultaat van het technisch onderzoek dat het Noordbrabants Museum in februari van dit jaar heeft gedaan. Vijf Van Gogh-schilderijen werden toen op allerlei manieren gefotografeerd. Omroep Brabant
 • Veel werk van vakfotografen dreigt verloren te gaan en dat wil de Stichting 1000 foto’s, opgericht in januari 2017, voorkomen. Vakfotografen kunnen 1000 foto’s onderbrengen in een online beeldbank. Samen met een biografie vertegenwoordigt de selectie het oeuvre van de fotograaf. Op 29 juni is er een informatiemiddag. PF, Stichting 1000 foto’s
 • De eerste in Nederland gemaakte fantasyfilm, Myrte en de demonen (1950), wordt op 28 juni eenmalig vertoond. De film gold lang als onvindbaar maar werd onlangs opgespoord. Holland Film Nieuws
 • Het Nieuwe Instituut organiseert op 6 juli een avond rondom digitale (architectuur)archieven met kunstenaar Rafa‘l Rozendaal en data experience designer Jan Willem Tulp. Nieuwe Instituut
 • Hoe vertaalt traditioneel ambacht zich naar de toekomst? En welke rol speelt het museum van nu hierin? In het meerjarig project Handwerk deed het Zeeuws Museum veel ervaring op. De resultaten van het project worden tijdens een studiedag op 30 juni gedeeld. Zeeuws Museum

bibliotheken

 • De Actieagenda voor innovatie 2017-2018 is beschikbaar. Dit is een uitwerking van de Innovatieagenda 2016-2018, die afgelopen najaar is vastgesteld. In de Actieagenda staan het ‘wat’ en het ‘hoe’ van de innovatie in het bibliotheeknetwerk centraal: op welke thema’s wordt ge•nnoveerd en hoe kan de samenwerking rond innovatie vorm krijgen? En hoe kan de kennis worden gedeeld? KBVNG
 • Bieb Lab Brabant besteedt veel aandacht aan de rol van vrijwilligers binnen bibliotheken. Bieb Lab Brabant ondersteunt bibliotheken met praktische tools en informatie, waarbij zowel nieuwe initiatieven ontplooid worden als bestaande hulpmiddelen doorontwikkeld. Een update. cubiss
 • De stand van zaken van de  aanpak van laaggeletterdheid in de regio Noordoost-Brabant, waar in verschillende plaatsen taalhuizen in ontwikkeling of reeds opgericht zijn. cubiss
 • Was de bieb geschikt voor belastingaangifte? Ervaringen en tips voor volgend jaar naar aanleiding van de aangifteperiode van 2017. cubiss
 • Millennials in de Verenigde Staten van Amerika hebben in het afgelopen jaar meer dan elke andere volwassen generatie een openbare bibliotheek bezocht. Pew Research Center
 • Jongvolwassenen maken als eerste de omslag naar online nieuwsmediagebruik. Dit blijkt uit de verdiepende studie ‘Nederlanders en nieuws Gebruik van nieuwsmedia via oude en nieuwe kanalen’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), waarin dagboekgegevens uit 2015 van bijna 3.000 Nederlanders zijn geanalyseerd. Ondanks het beeld van een alom vertegenwoordigde nieuwe media blijkt een groot deel van de Nederlandse bevolking nog vooral via klassieke kanalen aan nieuws te komen. SCP
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie