Trends & Ontwikkelingen 28 februari 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De kosten voor het invoeren van de Fair Practice Code komen uit op 20,1 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Sirm, dat op 19 februari naar de Tweede Kamer is gegaan. Bij de berekeningen is uitgegaan van het huidige aanbod van meerjarig Rijksgesubsidieerde instellingen. Betaling volgens de Fair Practice Code is voor het aankomend Kunstenplan (2021-2024) een voorwaarde om rijkssubsidie te ontvangen. Belangenorganisatie Kunsten ’92 benadrukt het belang van het beschikbaar stellen van voldoende middelen voor het veiligstellen van eerlijke beloning: ‘De optie om de implementatie van de Fair Practice Code volledig door de culturele sector zelf te laten oplossen, met als gevolg een enorm verlies aan activiteiten en dus ook aan publiek, druist in tegen alle ambities die de minister voor deze sector heeft.’ Theaterkrant, Kunsten’92, nbf
 • De Federatie Cultuur, de federatie van werkgeversverenigingen in de culturele sector, stuurt n.a.v. van de brief van de minister bij het rapport over de gevolgen van de invoering van de Fair Practice Code een brief aan de Tweede Kamer en enkele ministers. De federatie vreest kaalslag in het aanbod en in de werkgelegenheid. De Federatie Cultuur is bovendien teleurgesteld dat minister van Engelshoven (OCW) geen verantwoordelijkheid neemt voor het landelijk bestel. Federatie Cultuur, via VNPF
 • De Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals heeft in een brief aan de vaste Kamercommissie OCW zijn reactie gegeven op de brief van minister van Engelshoven (OCW) bij het rapport over de Fair Practice Code. De vereniging schrijft daarin o.m. dat het verminderen van aanbod in de popsector geen optie is, en pleit voor een aanvullend onderzoek naar wat het implementeren van de FPC precies betekent voor gemeentelijke gefinancierde podiumorganisaties. VNPF
 • De Popcoalitie stuurt n.a.v. het aangeboden onderzoek over de gevolgen van de invoering van de Fair Practice Code een brief naar de vaste Kamercommissie OCW. De Popcoalitie pleit voor aanvullend onderzoek. “ In de popsector komt het vaak voor dat artiesten geen subsidie ontvangen, veelal zelfstandig zijn en een vergoeding krijgen die te maken heeft met hun zogenaamde ‘marktwaarde’. De gevolgen van de Fair Practice Code voor deze groep artiesten is nog steeds niet onderzocht. De Popcoalitie, via VNPF
 • De Vereniging van Schouwburg en Concertgebouw Directies (VSCD), die 149 podia verspreid over het land vertegenwoordigt, heeft met aandacht de begeleidende brief van minister van Engelshoven (OCW) bij het rapport “Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code (FPC)” gelezen, en heeft over de inhoud enige zorgen. Dit o.m. omdat de motie Asscher onvolledig is uitgevoerd en er geen middelen door de minister worden vrijgemaakt voor de implementatie van de Fair Practice Code. VSCD heeft de reactie vervat in een brief aan de vaste Kamercommissie van OCW. VSCD, Entertainment Business
 • ”De culturele en creatieve sector zou een uitstekend pilot-gebied kunnen zijn voor een nieuwe kijk op sociaal-economisch en bedrijfseconomisch handelen. En op de rol die de overheid heeft te spelen. Dat valt niet met tractoren af te dwingen. Hier helpt alleen het inzicht hoe leeg het land is zonder cultuur, hoe ‘onvrij’ een markt die we niet meer kunnen beheersen, hoe kwetsbaar een land met toenemende inkomensongelijkheid.’ Dat concludeert Erik Akkermans, voorzitter a.i. van het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst, in een opinieartikel in NRC n.a.v. het rapport “Gevolgen van de toepassing van de Fair Practice Code (FPC)” NRC
 • 208 culturele instellingen hebben subsidie aangevraagd voor de culturele Basis Infrastructuur 2021-2024 (BIS). Dat blijkt uit de officiële adviesaanvraag die minister van Engelshoven (OCW) aan de Raad voor Cultuur zond. Zij vraagt de raad om “onafhankelijk en deskundig advies over de aanvragen”. Op basis van de BIS-regeling is er de komende vier jaar voor deze instellingen samen jaarlijks € 193,4 miljoen beschikbaar. Het beschikbare geld is bestemd voor diverse genres, zoals podiumkunsten, beeldende kunst, film en letteren. Per genre is door de minister een subsidieplafond en een maximum aantal toe te kennen plaatsen vastgesteld. Met name bij ontwikkelinstellingen en de podiumkunsten festivals zijn er fors meer aanvragen dan plaatsen. Raad voor Cultuur
 • Meer popinstellingen dan ooit doen een gooi naar opname in de culturele basisinfrastructuur : o.a. rockband De Staat, festivals Eurosonic Noorderslag, Amsterdam Dance Event, de Popronde, productiehuis Paradiso-Melkweg en het Hiphophuis hebben een subsidie aangevraagd. Opmerkelijk is de aanvraag van De Staat (formeel: Stichting Kultuurbarbaar) in de categorie ‘muziekensembles’. 3voor12.vpro.nl
 • 69 instellingen, waaronder zo’n 28 uit de podiumkunsten, hebben een aanvraag ingediend om een ‘ontwikkelinstelling’ in de Culturele Basisinfrastructuur (BIS) van het rijk te worden. Voor alle cultuursectoren samen zijn daar in totaal 15 plekken te verdelen. Theaterkrant
 • Heffingen of investeringsverplichting; vasthouden aan het oude of gebruik maken van mogelijkheden? ‘Een investeringsverplichting met goede randvoorwaarden zal tot samenwerking kunnen leiden die ons als filmsector meer zal opleveren dan vasthouden aan een bestaand fondssysteem dat de blik op de wereld enorm vernauwt, de sector tot nu toe alleen maar subsidie-afhankelijker heeft gemaakt en geen aansluiting oplevert met een publiek.’ Dat schrijft Filmzaken n.a.v. het rondetafelgesprek dat de vaste commissie OCW van de Tweede Kamer had met vertegenwoordigers uit ‘het veld’, op 12 februari jl. En de schriftelijke vragen die ze daarna hebben gesteld aan de minister. Filmzaken
 • De Rijksbouwmeester en het Rijksvastgoedbedrijf hadden nooit, met negatie van Pi de Bruijn, OMA moeten vragen om de ‘sobere en doelmatige’ renovatie van het Binnenhof te ontwerpen, stelt oud-politicus Adri Duivesteijn. Architectenweb
 • Op 20 februari vergaderden de Europese regeringsleiders in een extra bijeenkomst van de Europese Raad over de meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de periode 2021-2027. In dat kader heeft het Europaplatform recent een oproep aan de Nederlandse regering gestuurd om de voorgestelde budgetverhoging van de EU voor het programma Creative Europe te steunen. Daarnaast vraagt het Europaplatform steun aan het kabinet in Europa om 1% van het totale EU-budget aan cultuur toe te kennen. Het Europaplatform is een initiatief van Kunsten ’92, European Cultural Foundation, Culture Action Europe en Europa Nostra en bestaat mede uit Nederlandse cultuur-, creatieve en erfgoedinstellingen die actief zijn in Europa. nbf, European Cultural Foundation
 • Het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed was tot nu toe vooral gericht op samenwerkings-projecten rond materieel erfgoed. De afgelopen periode zijn er signalen dat er meer vraag is naar kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van immaterieel erfgoed. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarom aan Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland gevraagd te onderzoeken in hoeverre het uitvoeringspartner kan worden in de beleidsperiode 2021-2024 op het gebied van immaterieel erfgoed. Het onderzoek richt zich op erfgoedgemeenschappen in Nederland en erfgoedgemeenschappen in de focuslanden van het GCE programma. Immaterieel Erfgoed
 • In de herfst van 2019 verschenen twee kritische rapporten. Zowel het College van Rijksadviseurs (CvR) als het Planbureau voor de Leefomgeving uitten kritiek op de ogenschijnlijk ongebreidelde groei van distributiecentra. De twee rapporten brachten de discussie over de verdozing van Nederland op de provinciale en landelijke agenda. Binnenlands bestuur
 • Proeftuin Meertaligheid wil producties opzetten die over provinciegrenzen heen kijken, die meertaligheid hoog in het vaandel hebben en met aandacht voor regionale talen. Het is een project van de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Gelderland en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om gezamenlijke, publieksvriendelijke, laagdrempelige projecten en manifestaties op te zetten staat er 220.000 euro klaar. Aanvragen worden in twee rondes beoordeeld. Dagblad van het Noorden, We the North
 • De Amsterdamse Kunstraad organiseerde op 7 februari samen met Arcam een gesprek over nut en noodzaak van een Amsterdamse stadsbouwmeester. Het college van B en W heeft in zijn coalitieakkoord opgenomen dat er een stadsbouwmeester moet komen. Waar blijft die verbindende visionair? Een verslag. Amsterdamse Kunstraad
 • De gemeente Amsterdam gaat aangifte doen wegens vermissing van 24 kunstwerken die in bruikleen waren gegeven aan het Slotervaartziekenhuis. Het Parool
 • Mecanoo architecten gaat het ontwerp maken voor de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Een beoordelingscommissie heeft unaniem gekozen voor Mecanoo als winnend architectenbureau. De gemeente Rotterdam en Museum Boijmans Van Beuningen zijn verheugd om met Mecanoo, onder leiding van Francine Houben, het ontwerpproces te starten. Gemeente Rotterdam
 • Het nieuwe depot van de gemeente Utrecht moet samen met het Centraal Museum op industrieterrein Lage Weide komen. De afgelopen periode is er onderzoek gedaan naar drie opties: nieuwbouw aan de Isotopenweg in Lage Weide, nieuwbouw bij de huidige locatie aan de Vlampijpstraat of ruimte huren bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Houten. De gemeente spreekt nu de voorkeur uit voor de eerste optie. Op de nieuwe plek moet een groot depot gebouwd worden, waar mogelijk ook het Universiteitsmuseum en Museum Speelklok ruimtes kunnen huren en waar plek is voor de afdeling Erfgoed van de Provincie Utrecht. DUIC
 • De Europese Commissie publiceerde onlangs een rapport over Europese muziekexportsrategie. Het rapport is onderdeel van Music Moves Europe, het initiatief van de Europese Commissie om de muzieksector te ondersteunen en versterken. Deze ‘Europese muziekexportstrategie’ wordt beschreven met een reeks doelstellingen, doelgroepen en maatregelen, waaronder innovatieve financieringsregelingen en beleid. Voor de formulering en de uitvoering van deze strategie wordt een voorstel gedaan, met de belangrijkste verwachte resultaten in termen van marktstructuur, beleidsontwikkelingen, gegevensverzameling en circulatie van Europese muziek over de grenzen heen. Creative Europe Desk
 • De Britse muziekindustrie heeft er bij de Britse regering op aangedrongen de voorgestelde immigratieregels te verduidelijken. De vrees bestaat dat bands uit de EU niet in staat zullen zijn om zonder schriftelijke toestemming of een visum door het Verenigd Koninkrijk te toeren. Uit de nieuwe immigratieregels die de Britse regering op 19 februari bekendmaakte, blijkt dat artiesten uit de Europese Unie die vanaf 1 januari 2021 Groot-Brittannië in willen, een visum moeten aanvragen. In principe mogen inwoners van de Europese Unie ook vanaf 1 januari 2021 vrij reizen, tot een half jaar lang. Maar dat geldt dus niet voor speciale groepen als artiesten en sportmensen. Nu mogen musici en andere artiesten uit de EU nog zonder visum het land in. The Incorporated Society of Musicians, een Britse belangenvereniging met 10.000 leden, is “diep teleurgesteld”. The Guardian, 3voor12.vpro, Politico.eu, ISM

 

noord-brabant

 • Kunstloc Brabant heeft het initiatief genomen om een bijeenkomst in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) te organiseren, samen met Huis voor de Kunsten Limburg, Cultuurkwadraat, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor deze bijeenkomst worden honderd professionals uitgenodigd om met elkaar te sparren over cultuurparticipatie in Zuid-Nederland. Hoe kunnen we de synergie tussen cultuur en het sociaal domein vergroten? Wat zijn de knelpunten en waar liggen kansen? Wat is nodig voor een goede samenwerking en wat kan bijvoorbeeld de Regeling Cultuurparticipatie hierin betekenen? De besloten bijeenkomst vindt plaats op 5 maart. Kunstloc Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Al jarenlang leeft in Eindhoven de wens voor een ‘museum’ op het gebied van design en technologie. Er ligt nu een plan van de Stichting ComplexNL om te komen tot de daadwerkelijke oprichting van wat inmiddels een ‘future lab’ wordt genoemd. De stichting hoopt op een jaarlijkse subsidie van het rijk van één miljoen euro. Het plan voor een future lab wordt gedragen door Dutch Design Foundation, Technische Universiteit Eindhoven, Design Academy Eindhoven en MU Hybrid Art House. Met steun van de gemeente Eindhoven. Brabant Cultureel
 • Op 20 februari heeft de Stichting Cultuur Eindhoven ‘Materialen voor de Toekomst’ afgesloten in het Designhuis. De vijf projecten presenteerden welke kennis ze uit het traject hebben kunnen halen en wisselden kennis uit. Daarnaast vond er een kleine expositie plaats van de vijf projecten en hun onderzoek/werk. Eind 2018 startte dit traject binnen het Programma Creatieve Industrie en werden er vijf projecten gehonoreerd. De open call die eraan vooraf ging riep ontwerpers, studio’s en werkplaatsen op om hun project/experiment/vraag rondom materiaalgebruik door middel van deze open call verder te ontwikkelen. Cultuur Eindhoven
 • Discussie over hoogbouw moet niet op basis van sentiment maar van inhoudelijke argumenten worden gevoerd. Dat schrijft Robert de Greef in dit ingezonden artikel. De Greef is lid van EHVXL, een platform dat zich inzet voor kwalitatieve grootstedelijke ontwikkelingen in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Verhef het Carrégebouw in Tilburg tot monument, stelde Heemkundekring Tilborch voor. Eigenaar Floor Westerburgen was meteen enthousiast. “Dit gebouw schreeuwt om verhalen.” Het carrégebouw uit 1927 naar ontwerp van Eduard Cuypers bestaat uit een poortgebouw, een klooster en een kapel. Carré telt momenteel 87 creatieve huurders. Vanuit die gebruikers zijn recent al voorstellen gedaan om het pand aan te pakken. Brabants Dagblad, inlog vereist

 

overige brabantse gemeenten

 • Bibliotheek Midden-Brabant doet een dringend beroep op de gemeenteraad van Goirle om drie ton aan bezuinigingen op cultuur terug te schroeven. Directeur Peter Kok voelt zich gesteund door het standpunt van de landelijke Raad voor Cultuur. Die schreef deze maand dat de leeskwaliteit van scholieren achteruit holt en adviseert om die reden aan het kabinet om de Bibliotheekwet aan te scherpen en gemeenten te verplichten inwoners een eigen openbare bieb aan te bieden. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • In 2020 (en 2021) staan maar liefst vier wetgevingstrajecten rond het auteurs- en naburig recht op de politieke agenda. Een aanpassing van de Wet Toezicht op Collectief Beheersorganisaties, implementatie van de veelbesproken nieuwe Auteursrecht Richtlijn, implementatie van de veel minder besproken nieuwe Omroep Richtlijn en een evaluatie van het Nederlandse Auteurscontractenrecht. Sommige trajecten zijn vooral technisch van aard, sommige kunnen bepalend zijn voor de toekomst en het inkomen van auteurs en artiesten. Een overzicht. Auteursbond
 • Sociale partners hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen. De sociale partners hebben afgesproken dat zzp’ers voor hun verplichte aov maximaal 200 euro bruto per maand gaan betalen. De uitkering zal op z’n meest 1.650 euro bedragen. Zipconomy, nbf

 

architectuur en vormgeving

 • In de achtste editie van het katalysatorprogramma Driving Dutch Design helpen ABN AMRO, BNO en DDF gedreven ontwerpers de volgende stap te maken in hun creatief ondernemerschap. Dit jaar doen er maar liefst 26 talenten mee aan het 10-maanden durende professionaliseringstraject, waaronder vier ontwerp duo’s. Iedere maand volgen deze Drivers gezamenlijk masterclasses op het gebied van profilering, communicatie, financiering, bedrijfsvoering en presentatie. BNO

 

beeldende kunst

 • De expositie De Jonge Rembrandt was de laatste publiekstrekker in Museum De Lakenhal, schrijft directeur Meta Knol. Want blockbusters zijn niet vol te houden en bovendien niet duurzaam. Volgens de museumdirecteur ligt de focus te veel op bezoekersaantallen. “Dat is het perverse systeem waarin we onszelf langzaam vastdraaien. Een systeem waarin Nederlandse musea tegen elkaar opbieden met grote, geldverslindende publiekstrekkers waarvoor steeds méér geld en méér publiek nodig is, en waarbij succes steevast wordt afgemeten aan omzet en bezoekcijfers. Maar waar de bovengrens van dit bezoekerspotentieel ligt, blijft onderbelicht. Het is een symptoom van de meest hardnekkige kwaal van onze tijd: groeiverslaving.” NRC, NU.nl, De Volkskrant
 • De nieuwe eigenaren van fotografiebeurs Unseen Amsterdam zijn bereid zich om kunstenaars, die werk hadden gemaakt voor de laatste editie, alsnog te betalen. Art Forum
 • Het culturele festival BredaPhoto maakt kans op de Nationale vrijwilligersprijs. Deze week werden de genomineerden bekend gemaakt. Op 28 maart reikt de vakjury de prijs uit aan de winnaars. Breda Vandaag
 • In de zomer van 2016 opende Het Klederdrachtmuseum haar deuren aan de Amsterdamse Herengracht. Het museum is succesvol: in 2019 trok het maar liefst 25.000 bezoekers. Oprichter Jolanda van den Berg vertelt over haar aanpak en financieringslessen. Cultuur + Ondernemen

 

film en av

 • Het Netwerk Scenarioschrijvers bestaat dertig jaar. Voorzitter Pieter Bart Korthuis over de veranderingen die zich hebben voorgedaan. Plot Magazine
 • Hoe gaat het Europese mediarecht om met het begrip territorialiteit, waarbij film- en tv-inhoud per land wordt gelicentieerd? Een rapport van het European Audiovisual Observatory gaat in op recente ontwikkelingen in het Europese auteursrecht en filmfinancieringsmodellen. European Audiovisual Observatory

 

letteren

 • In 2019 zijn er 139 duizend Nederlandstalige unieke (papieren) boektitels verkocht in Nederland. Dit aantal unieke ISBN’s stijgt elk jaar met gemiddeld 1%. Een groot deel van deze titels heeft een beperkte afzet: er wordt jaarlijks maar een handvol van verkocht. Slechts enkele boeken zijn in staat om substantiële aantallen te verkopen: de toptitels. Deze bestverkochte titels zijn van groot belang voor de boekensector. De top drie bestverkochte boeken in 2019 waren goed voor ruim 10 miljoen euro aan omzet. Uit eerdere KVB Boekwerk-analyses bleek dat ongeveer 2% van de bestverkopende titels goed is voor de helft van de jaaromzet. Als een steeds groter deel van de omzet van boeken voorkomt uit de verkoop van een steeds kleiner wordend groepje boeken wordt er gesproken over bestsellerisering. Het omzetaandeel bestverkopende titels neemt in 2019 licht toe. KVB Boekwerk
 • Hoewel het merendeel van de lezers (71%) nog papieren boeken leest, neemt het aandeel lezers dat een e-reader gebruikt langzaam toe. In 2018 las 22% van de Nederlanders weleens boeken via een e-reader. Lezen via een pc/laptop of een tablet neemt daarentegen af. Bovenstaande cijfers komen uit de nieuwste editie van GfK, Trends in digitale media, dat eind januari is gepubliceerd. Het onderzoek is in samenwerking met verschillende partijen uitgevoerd, waaronder KVB-SMB. Het onderzoek verschaft inzicht in het bezit en gebruik van mobiele apparaten in het algemeen en specifiek voor het gebruik van media. Het onderzoek geeft tevens inzicht in opkomende ontwikkelingen in digitale media. KVB Boekwerk

 

muziek

 • Als je serieus genomen wilde worden als popartiest, moest je in het Engels zingen. Maar, zoals het showcasefestival Eurosonic/Noorderslag in Groningen heeft aangetoond, is dit stigma verleden tijd: maar liefst 43% van alle acts op het festival zong in het Nederlands, aldus Trouw. Tijdens Noorderslag sprak een panel van Nederlandse en Belgische muziekprofessionals over de uitdagingen waar Nederlandstalige acts voor staan als het gaat om toeren in het buurland. Dit debat sluit goed aan bij het lopende project OverBruggen, uitgevoerd door De Brakke Grond en DutchCulture, dat zich richt op moeilijkheden in de culturele uitwisseling tussen België en Nederland. Lisa Grob en Albert Meijer bekijken de conclusies van het panel en illustreren deze waar mogelijk met cijfers uit de databanken van DutchCulture en Kunstenpunt in Brussel. DutchCulture
 • Het Koninklijk Concertgebouworkest gaat in de toekomst anders plannen om meer nieuw publiek aan te trekken. Dat zei algemeen directeur a.i. David Bazen bij de presentatie van het nieuwe concertseizoen. Omdat de verkoop van vaste abonnementen gestaag afneemt, moet het orkest meer losse kaarten verkopen. ,,Eén programma vier maal in één week spelen wordt dan lastiger”, aldus Bazen. Nagedacht wordt over nieuwe formats en gastprogrammering door wisselende curatoren. Het Concertgebouw heeft een goed jaar achter de rug, Sinds 2010 trok het niet meer zoveel bezoekers als in 2019. Bijna 750.000 bezoekers wisten de weg naar één van de meer dan duizend concerten en evenementen te vinden, waaronder ook een groeiend aandeel jongeren. Die vormen nu 20 procent van de kaartkopers. NRC, inlog vereist, Podium Radio 4, Podium Radio 4
 • Omdat opera lang vooruit wordt gepland, landde Sophie de Lint als nieuwe directeur van De Nationale Opera in twee seizoenen die nog grotendeels door Pierre Audi waren geprogrammeerd – al was ze al wel verantwoordelijk voor de aanstelling van de nieuwe chef-dirigent Lorenzo Viotti. Het komend seizoen is haar eerste eigen seizoen. En daaraan valt direct veel op te merken. Nieuwe genres. Meer belcanto. Meer Nederlanders. Meer vrouwen. NRC, De Volkskrant
 • Poppodium Metropool is het eerste ‘bovenstedelijke’ poppodium van Nederland, en dus een popzaal die huishoudt in twee steden. En na een jaar valt ook te constateren dat dit experiment wonderlijk goed uitpakt. Er komen grote namen naar Metropool, van Joe Jackson tot Marcus King. Maar tegelijk programmeert het podium nog klein en avontuurlijk, en dat dus in negen zalen tegelijk. De kaarten vliegen de deur uit. ‘We staan er zelf ook van te kijken’, zeggen programmeur Frank Satink en directeur Johan de Jong. ‘Maar het gaat hier erg goed.’ De Volkskrant
 • In een wereld waar duurzaamheid een steeds grotere rol begint te spelen, kunnen festivals niet achterblijven. Gelukkig zijn er al enkele festivals die het voortouw nemen op dit gebied, en laten zien hoe een festival zo ‘groen’ mogelijk georganiseerd kan worden. De meest opmerkelijke voorbeelden uit binnen en buitenland zijn door Gigstarter op een rij gezet. En dat gaat veel verder dan afvalscheiding. Gigstarter
 • Het elektronische muziekfestival DGTL Festival zal tijdens de aankomende achtste editie op 11 en 12 april verdere stappen zetten in de verduurzaming. Het heeft daarvoor een circulaire blauwdruk gecreëerd die volgens de organisatie toepasbaar is op zowel een festival als een stad. Entertainment Business
 • Twee attractieparken organiseren een eigen festival: Toverland en Duinrel. Entertainment Business, Entertainment Business
 • Een symfonisch orkest dat volledig uit vrouwen bestaat en alleen maar werk van vrouwelijke componisten speelt. Dat is een idee van een 22-jarige studente contrabas aan het Antwerpse conservatorium, Eline Cote. Het eerste concert vindt plaats in Antwerpen op 8 maart, Internationale Vrouwendag. Eind vorig jaar richtte de jonge studente het orkest op, naam: Virago Symphonic Orchestra, en het bestaat inmiddels uit 100 musici. Het idee kwam voort uit haar eerdere onderzoek naar seksisme in de klassieke westerse muziek. Podium Radio 4
 • Met de bekendmaking van de eerste keynote spreker, licht Buma Music in Motion alvast een tipje van de sluier op van het programma van het komende evenement. De grootste conferentie over muziek in film, games, reclame en televisie vindt dit jaar plaats op 19 en 20 mei 2020 in The Loft en Tolhuistuin, Amsterdam. Buma Cultuur
 • Met een totale omzet van ruim 206,8 miljoen euro in 2019 zag de Nederlandse muziekindustrie de sterkste omzetgroei sinds vijf jaar; een stijging van 13,2%. Deze gezonde groei hangt nauw samen met de nog immer snelle stijging van streaminginkomsten. In 2015 kwamen de helft van de inkomsten uit streaming, inmiddels is dat bijna 80% geworden. Daarmee neemt streaming het leeuwendeel van de opbrengsten binnen de industrie voor zijn rekening. nvpi
 • Uit cijfers van de Recording Industry Association of America (RIAA) blijkt dat streaming in 2019 goed was voor bijna tachtig procent van de inkomsten. Die inkomsten lagen bovendien hoger dan alle inkomsten uit muziekopnamen van 2017 samen. Entertainment Business

 

theater en dans

 • Vrijwel elke gemeente in Noord-Brabant heeft een of soms zelfs meerdere theaters. Fijn voor de inwoners, zo’n groot aanbod. Maar wat is de toekomst van die theaters? Op 8 april is er in cultureel centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek een klein symposium dat deze vraag aan de orde stelt. Een van de sprekers is dr. Cees Langeveld, oud-directeur van het Chassétheater in Breda en lid van de Raad voor Cultuur. Het initiatief van dit mini-symposium gaat uit van Brabant Cultureel, dat afgelopen najaar op haar website de schijnwerper zette op twaalf kleine en middelgrote theaters in Noord-Brabant. Brabant Cultureel
 • In de tweede aflevering van de podcastserie Cultuurbrekers duikt presentator Zoë Papaikonomou met twee gasten in de P van Programma. Zij ontvangt Clayde Menso, directeur van Amerpodia en Richard Kofi, programmeur bij Het Bijlmer Parktheater. Wat is hun kritische blik op de nieuwe code Diversiteit en Inclusie? Hoe pakken zij hun programmering aan en hoe zorgen zij voor herkenning en uitwisseling met hun publiek? Code Diversiteit & Inclusie
 • Kameroperahuis Zwolle gaat verder onder een nieuwe naam: KASKO. De nieuwe naam, met als ondertitel ‘Huis voor muziektheater’, zou volgens het productiehuis beter aansluiten bij zijn werkwijze waarin alle makers hun eigen traject aangeboden krijgen en koers bepalen. Daarnaast moet de naam de vaak ontstane verwarring tegengaan dat er alleen maar opera zou gemaakt worden. ‘We werken eigenlijk al jaren over de hele breedte van het muziektheatergenre. Van klassieke liedcycli en kameropera’s tot allerlei vormen van hedendaags muziektheater’, aldus directeur Karin Netten. Theaterkrant

 

Cultuurmarketing

 • Van september 2018 tot en met januari 2019 stond heel Rotterdam in het teken van de campagne ‘Verzot op Rubens’. Samen met lokale ondernemers en Rotterdamse kunstenaars en creatieven bracht Museum Boijmans Van Beuningen de werken van deze Vlaamse meester onder de aandacht van het Rotterdamse publiek. De campagne werd genomineerd voor een Campagne Award tijdens de Cultuurmarketing Awards 2019. Cultuurmarketing
 • Steden verspreid over het land profiteerden mee van het Rembrandt & de Gouden Eeuw themajaar in 2019. Waar de focus lag op exposites in musea, profiteerden ook de steden rond deze musea volop mee. Aldus NBTC. Grote musea konden veel makkelijker profiteren, schrijft NRC. NBTC, NRC
 • De Stichting CPNB gaat samenwerken met JCDecaux en Boomerang om het belang van boekenbezit en leesbevordering nog meer onder de aandacht te brengen. JCDecaux, gespecialiseerd in ‘reclamedragend straatmeubilair’ en Boomerang Media, distributeur van ‘freecards’, gaan zich belangeloos inzetten om meer bekendheid te geven aan de campagnes van de CPNB. Bibliotheekblad
 • “Dit festival wordt natuurlijk nooit wat.” Met teksten als deze bracht het Rotterdamse poppodium Rotown de eerste editie van het nieuwe Left of the Dial Festival onder de aandacht. Rotown wist met deze campagne een nieuw festival met lastig te verkopen programma toch op de kaart te zetten. Wat daarvoor nodig was, was een klein budget en veel creativiteit. Met deze case werd Left of the Dial Festival genomineerd voor een Cultuurmarketing Award in de categorie Campagne. Cultuurmarketing

 

Financiering

rijksfondsen

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie presenteert het beleidsplan voor de periode 2021–2024. De uitgangspunten van het nieuwe beleid spelen in op tendensen die de afgelopen jaren werden gesignaleerd. We blijven gericht op het stimuleren van artistieke kwaliteit, experiment/onderzoek en het proces van maken, naast het bevorderen van goed opdrachtgeverschap. Daarbij zet het fonds zich in om het unieke talent van ontwerpers, makers en kunstenaars te verbinden aan sectoren binnen én buiten het culturele domein, nationaal en internationaal. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ben je een beeldend kunstenaar en heb je geen opleiding met een beeldende kunst-curriculum gevolgd? Bij wijze van pilot kun je nu ook een Werkbijdrage Jong Talent aanvragen. Je moet minimaal één en maximaal vier jaar (aantoonbaar) professioneel werkzaam zijn als beeldend kunstenaar. Dit moet blijken uit een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel en een CV. Met deze pilot wil het Mondriaan Fonds de mogelijkheden binnen de Werkbijdrage Jong Talent verbreden en toegankelijker maken voor kunstenaars. Mondriaan Fonds
 • Melanie Bonajo is de kunstenaar die Nederland zal vertegenwoordigen tijdens de Biënnale van Venetië in 2021. Een breed samengestelde internationale jury maakte een selectie uit een longlist van kunstenaars en curatoren die zich voor eerdere edities van de biënnale aangemeld hebben. De geselecteerden werden uitgenodigd om binnen korte tijd een globaal plan in te dienen. Een maand later zijn de plannen aan de jury gepresenteerd, waarna deze unaniem besloot dat Bonajo Nederland mag gaan vertegenwoordigen. Het werk van Bonajo zal te zien zijn in de Chiesetta della Misericordia in de Venetiaanse wijk Cannaregio. Mondriaan Fonds
 • In het kader van een samenwerkingsovereenkomst participeren het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds jaarlijks in speelfilms, lange animatiefilms en documentaires die in coproductie worden gerealiseerd en in beide landen worden uitgebracht. Aanvragen kunnen worden gedaan voor een realiseringsbijdrage voor Vlaams-Nederlandse coproducties. Eerstkomende deadline is 20 april 2020. Filmfonds
 • Een filmfestival dat als doel heeft het stimuleren van de verspreiding, kennisontwikkeling, profilering en promotie van de professionele film in Nederland. Het festival vindt plaats in Nederland en er moet worden samengewerkt met private en publieke (lokale) partners die in belangrijke mate meefinancieren in de kosten van het festival. Er kan in 2020 bij het Filmfonds tweemaal aangevraagd worden voor een projectsubsidie. De eerste deadline is 21 april. Filmfonds
 • Fondsprogramma Dutch Performing Arts en The Festival Academy (een initiatief van de European Festivals Association) nodigen Nederlandse festivalmanagers en -programmeurs uit om deel te nemen aan een van de Ateliers for Young Festival Managers. Dutch Performing Arts ondersteunt in totaal zes deelnemers: drie die zullen deelnemen aan het Atelier for Young Festival Managers Düsseldorf (23-29 mei 2020), en drie die zullen deelnemen aan het Atelier for Young Festival Managers Kampala (14-20 Augustus 2020). Deadline 15 maart. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten kent aan 18 projecten een productiesubsidie toe. Er zijn 59 aanvragen in behandeling genomen. Aanvragen worden in vijf ronden per jaar behandeld. In deze vijfde ronde van 2019 is er 950.000 euro verleend. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet de samenwerking met Fonds Soziokultur voor de subsidieregeling Nederland-Duitsland Jonge Kunst voort tot en met 2022. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Cultuur Eindhoven heeft een overzicht gepubliceerd van de aanvragen die ontvangen zijn binnen de ronde: professionele kunsten Eindhoven in samenhang met Brabantstad 2021-2024. Cultuur Eindhoven
 • De aanvraagprocedure voor het Anne Faber Stipendium 2020 is geopend. Het Anne Faber Stipendium ondersteunt talentvolle startende zakelijk leiders binnen de podiumkunsten in het verder ontwikkelen van hun visie, kennis en leiderschap. Het stipendium wordt vanaf 2018 jaarlijks aan één kandidaat uitgereikt en bedraagt een toelage ter waarde van € 15.000,- voor scholing, coaching, netwerkvorming en een kleine bijdrage in het levensonderhoud. Aanvragen kan tot en met 13 maart. Het Huis Utrecht
 • Binnen het subprogramma Cultuur van Creative Europe zijn nog een paar openstaande oproepen met naderende deadlines. Wat betreft Music Moves Europe: Europese cocreatie en coproductie, deadline 30 maart, en Muziekeducatie, deadline 6 april. En de éénmalige oproep Steun voor Europese Samenwerkingsprojecten met de Westelijke Balkan, met als deadline 17 maart. Creative Europe Desk

 

prijzen, crowdfunding

 • De Stichting Praemium Erasmianum heeft de Erasmusprijs 2020 toegekend aan de Britse beeldend kunstenaar Grayson Perry. Het thema van de Erasmusprijs is dit jaar ´De kracht van het beeld in het digitale tijdperk’. De Erasmusprijs is een oeuvreprijs die jaarlijks wordt toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewone bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen of de kunsten, in Europa en daarbuiten. De Erasmusprijs bestaat uit een bedrag van € 150.000. Erasmusprijs
 • Acht films zijn geselecteerd voor Dutch Movies Matter, het competitieprogramma van het Movies that Matter Festival voor Nederlandse geëngageerde films. Juryvoorzitter Ido Abram, directeur SEE NL en adjunct directeur EYE, reikt de Dutch Movies Matter Award van €5000 uit tijdens de Dutch Movies Matter Night op 25 maart. Nederlands Film festival
 • De nominaties voor de Woutertje Pieterse Prijs 2020 zijn op 25 februari door juryvoorzitter Arjan Peters in het radioprogramma Kunststof bekendgemaakt. Genomineerd zijn: Bizar van Sjoerd Kuyper, Brons van Linda Dielemans & Sanne te Loo, Flin van Henry Lloyd & Laurens Rawie, IJzerkop van Jean-Claude van Rijckeghem, Uit elkaar van Bette Westera & Sylvia Weve, Zwerveling van Peter Van den Ende. Een van deze titels wint de prijs, bestaande uit een oorkonde en een geldbedrag van 15.000 euro. Iedere genomineerde titel wordt beloond met 1.000 euro. Woutertje Pieterse Prijs
 • Zes gedichtenbundels zijn genomineerd voor de Herman de Coninck Prijs voor Poëzie 2020. Het betreft bundels van Dominique De Groen, Ellen Deckwitz, Eva Gerlach, Asha Karami, Marieke Lucas Rijneveld en marwin vos. Het prijzengeld van de Herman de Coninckprijs voor Poëzie bedraagt € 7.500. Herman de Coninck prijs
 • Dido Michielsen is met Lichter dan ik de winnaar van de Nederlandse Boekhandelsprijs 2020. De Nederlandse Boekhandelsprijs wordt sinds 2015 jaarlijks toegekend aan een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk. De winnaar wordt gekozen door boekhandelaren in Nederland: iedereen die in een boekhandel werkt, kan een boek aandragen. De prijs is bestemd voor een werk dat in de ogen van de boekverkopers meer aandacht verdient. Van het winnende boek wordt een speciale luxe boekhandelsprijs-editie gemaakt, dat een landelijke advertentiecampagne krijgt. Boekhandelsprijs
 • Bente Ummels uit Eindhoven hoopt met de korte fictiefilm ‘Service à la Russe’ dit jaar af te studeren aan het AKV St. Joost. Vijf familieleden zitten aan tafel voor een over-de-top, luxueus familiediner. Hoe liggen de onderlinge verhoudingen, wat zijn de normen en waarden? Wie valt of vallen er buiten de boot? Het Eindhovense Blickfänger produceert. Er wordt gecrowdfund op Cinecrowd. Kunstloc Brabant ondersteunt het project. Eindhovens Dagblad, inlog vereist, Cinecrowd
 • De Veldhovense Tania Martinez probeert met crowdfunding via GoFundMe 30.000 euro bij elkaar te krijgen voor de huur en inrichting van een eigen locatie voor haar dansschool Spirit Dance Academy. Eindhovens Dagblad

 

Kunstonderwijs

 • Creatieve mbo-opleidingen kampen al decennia met een imagoprobleem. Niet onder studenten, wel in de arbeidsmarkt. Het aantal studenten dat zich aanmeldde voor creatieve opleidingen als styliste, audiovisueel specialist of mediavormgever nam in de afgelopen vijftien jaar met vijfenzestig procent toe. De kans op een baan groeide echter niet mee. Er zijn 50.000 jonge creatieven met potentie, maar deze talentvolle mbo’ers leggen het nog steeds af tegen hoger opgeleiden. De Creative Council breekt voor hen een lans en ziet vier kansen voor verbetering. Creative Council
 • De Nederlandse Fotovakschool heeft een aantal veranderingen afgerond, waardoor de private opleiding haar studenten optimaal kan voorbereiden op hun toekomstige beroep van fotograaf. Drie van de vier vestigingen zijn verhuisd naar een nieuw onderkomen en er is veel geïnvesteerd in nieuwe studio’s en professionele foto- en videoapparatuur. Ook speelt de vakopleiding steeds meer in op de veranderingen, waarmee de fotografie – onder meer door de stormachtige ontwikkeling van social media en nieuwe technologie – wordt geconfronteerd. PF
 • Het ontwikkelen van de lesstof voor de nieuwe NCE-opleidingen vraagt veel speurwerk. Ellen van der Leeden, projectleider voor de opleiding Restauratie Glazenier, leest alle literatuur die ze vinden kan en spreekt veel mensen met de nodige vakkennis, die ze om raad kan vragen. Ze bespreekt alle nieuwe lesstof met haar meeleesgroep, allen glazeniers. Deze groep helpt haar een brug te slaan tussen de kennis uit de literatuur en de kennis door praktijkervaring. Erfgoedopleidingen
 • Bildung. De overgrote meerderheid van de Fontys-docenten vindt dat er meer aandacht voor moet zijn. Het bestuur en veel directies van hogescholen vinden dat ook. Een kenniskring onder leiding van Wouter Sanderse ontwikkelde de afgelopen jaren hierop toegesneden onderwijs. Maar binnen Fontys krijgt Bildung nog niet overal prioriteit. Bron.Fontys

 

Kunstbeoefening

 • De tenoren, bassen en baritons van Theaterkoor Stem uit Sint-Oedenrode lassen een extra repetitie in om de puntjes op de i te zetten. Ze willen scherp zijn voor hun zelfgeschreven muzikale schouwspel ‘Vlucht naar de vrijheid’. Een muzikale show die het verhaal vertelt van vrijheid en bevrijding met een zijsprong naar de Hells’ Highway, de route die in 1944 ook door Meierijstad liep. De bezetting bestaat uit een groep mannen en één vrouw. Sopraan Mirjam Vermeulen schreef de eerste verhaallijn en stak het concept in een nieuw jasje met een eigentijdse vertelling: twee groepen die in een escaperoom strijden om als eerste de mysteries te vinden, naar buiten te stappen en een prijs te veroveren. Eindhovens Dagblad
 • Het begon met een jongerenkoor van zo’n twintig meisjes die maandelijks een kerkdienst in Neerkant opluisterden. Nu, veertig jaar later, staat er een gemêleerd gezelschap van vijftig mannen en vrouwen, plus een combo van vier muzikanten. Popkoor Musical Voices viert zijn robijnen jubileum en pakt flink uit met de show ‘Celebration’. Eindhovens Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Welke functie kan dans hebben voor ouderen? Waarom kiezen ouderen voor dans? Wat kan een dansproject bij hen teweeg brengen? En waaraan moet een dansproject voor ouderen voldoen? Op verschillende plekken wordt onderzoek gedaan om die vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld in Amsterdam (voor de publicatie Daag mij maar uit) en bij het Danstheaterproject De Vlinder in Houten. LKCA
 • Stichting Brentano uit Amstelveen zijn ze bezig met een bijzonder project. Ervaren koorzangers en mensen met dementie die samen delen uit de Matthäus-Passion zingen. Begin april moet het concert gaan plaatsvinden in de Kruiskerk in Amstelveen. Tijdens dat concert wordt Bachs bekendste passiemuziek verweven met de persoonlijke verhalen van mensen met dementie en hun naasten. Podium radio 4

 

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • NRC heeft 101 nieuwe talenten op cultureel gebied uit Nederland en Nederlandstalig België geselecteerd. Alfabetisch per kunstdiscipline. De redactie denkt dat ze gezichtsbepalend kunnen zijn in de jaren twintig. NRC

 

architectuur en vormgeving

 • Stedelijke verdichting is noodzakelijk voor economische groei, ouderen verhuizen graag naar een appartement, en hoogbouw is goed. Emeritus-hoogleraar gebiedsontwikkeling Friso de Zeeuw en woningmarktonderzoeker Geurt Keers bestrijden deze opvattingen en pleiten juist voor meer grondgebonden woningen in een groene omgeving. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Architectuurwijzer, een belgische culturele architectuurvereniging, laat ons in de tentoonstelling ‘Housing Apart Together’ in Gent binnenkijken bij 18 collectieve woonprojecten. De foto’s waarop mensen met lachende gezichten in de gedeelde tuinen te zien zijn, vormen een contrast met de lege tuinen van de privé villa’s die Vlaanderen typeren. Hoe komt het dat de Belg zo verknocht is aan zijn individuele woning? En is collectief wonen de alternatieve woondroom? Archined
 • Herbestemming van erfgoed is niet langer voorbehouden aan restauratiespecialisten, maar behoort tegenwoordig tot de dagelijkse praktijk van menig architectenbureau. Waar het in die praktijk aan ontbreekt, is een werkbare methodiek. Hoe breng je de vakinhoudelijke invalshoek (cultuur- en bouwhistorie) en de operationele aanpak (bouwprogramma en gebiedsontwikkeling) samen? Hoe zorg je dat de kernkwaliteiten van een pand en de beoogde functie elkaar aanvullen en versterken – en knelpunten intelligent worden opgelost? Karianne Vandenbroucke schreef het boek : Mag dit weg. Methodiek voor herbestemming. Ze werkt sinds 2016 als erfgoedspecialist bij Rijnboutt. Architectuur.nl
 • De expositie die architect Rem Koolhaas heeft ingericht in het Guggenheim Museum in New York is bedoeld om het platteland op de agenda te zetten. Het platteland is volgens Koolhaas meer dan de stad het toneel geworden van nieuwe fenomenen als data- en distributiecentra, robotisering en arbeidsmigratie. Daarnaast zijn ook de gevolgen van klimaatverandering als eerste zichtbaar in niet-stedelijke gebieden, zoals het Siberische landschap dat ingrijpend verandert door de verdwijnende permafrost. Architectenweb, Dezeen
 • In Nederland denken op dit moment zo’n 80 gemeenten na over de toekomst van bijna 2.500 kerken. Zij doen dat aan de hand van een zogenoemde ‘kerkenvisie’. Het zijn gebouwen die op zichzelf staan, maar het zijn ook gebouwen die nauw verbonden zijn met de ontwikkeling van het omliggende landschap, de stad, het dorp of de wijk waarin ze staan. Tijdens een bijeenkomst op 30 maart, georganiseerd door de Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, laten ontwerpers en onderzoekers zien hoe die relaties tussen kerkgebouwen en hun omgeving er uit zien. Ze presenteren hun visies op basis van verschillende perspectieven. Hun benaderingen bieden handvaten voor een benadering van een kerkgebouw als onderdeel van grotere samenhangen. College van Rijksadviseurs
 • De organisatie van de Salone Internazionale del Mobile in Milaan heeft bekend gemaakt in verband met ‘de noodsituatie voor de volksgezondheid’ de komende editie van het evenement te verplaatsen naar 16 tot en met 21 juni. In Italië zijn inmiddels meer dan 300 mensen besmet met het corona-virus Covid-19; waarvan het merendeel in het gebied iets ten zuiden van Milaan. Architectenweb

 

beeldende kunst

 • Een geschilderde wolk wordt opeens een log ding als Sef Peeters er vier stutten onder zet. De tentoonstelling Zwaar als een vogel in Stedelijk Museum Breda laat zien hoe lichtheid en zwaarte samenkomen in het kunstenaarschap van Sef Peeters. Metropolis M
 • Vier kunstenaars uit Eindhoven laten zich in met het landschap – in meer of mindere mate. Rik van Iersel en Martin Voorbij exposeren nu bij het AG in Eindhoven, Paul Isphording en Geoffrey Salmon bij het KEG in Schijndel. Eindhovens Dagblad
 • Het driedaagse festival Sonic Acts Academy, op verschillende locaties in Amsterdam, adresseerde eigentijdse politieke, technologische en ecologische thema’s met een prikkelende mix van audiovisuele kunst, kritische theorie en experimentele clubmuziek. NRC, inlog vereist
 • ‘Kunstenaars dragen originele oplossingen aan. Hun vindingrijkheid en denkkracht kun je inzetten om iets bijzonders te maken van de gewenste transformatie naar Huis van de Natuur van de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte’, zegt Erna aan de Stegge van Cultuur Oost. Met het programma KUNSTwerkt stimuleert zij de samenwerking tussen kunstenaars en opdrachtgevers. ‘Het Rijksvastgoedbedrijf organiseert 12 maart de bijeenkomst ‘Consultatie en ontmoeten’. Doel is marktpartijen te informeren en inspireren voor mogelijke samenwerking bij het realiseren van de unieke ontwikkeling naar het Huis van de Natuur. Hergebruik, Recreatie, Kunst en Cultuur zijn enkele uitgangspunten. Rijksvastgoedbedrijf

 

film en av

 • Op 20 maart 2020 worden opnieuw de Zilveren Krulstaarten uitgereikt, de Nederlandse vakprijzen voor scenaristen. In aanmerking komen televisie- en online dramaseries die zijn uitgezonden en speelfilms die zijn uitgebracht tussen 1 januari en 31 december 2019. De winnaars worden gekozen door leden van het Netwerk Scenarioschrijvers van de Auteursbond. De nominaties in de 3 categorieën zijn bekend. Plot Magazine
 • Opgedoekt kennen we sinds vijf jaar als zwervende filmvertoner in Utrecht. De spannende grap was tot nu toe dat pas kort van tevoren bekend werd gemaakt waar een film werd vertoond. Leuk, maar logistiek ook lastig. Daarom worden onder de naam Motel Opgedoekt voortaan op meerdere dagen films vertoond op een ongebruikelijke locatie. Filmkrant
 • Breinwind Bis is een eigenzinnig Tilburgs filmfestival met speelfilms, documentaires, korte films, animaties die zelden in de stad te zien zijn. Het festival is op 28 en 29 februari bij De Nieuwe Vorst en de organisatie is in handen van De Tilburgse Anarcho Sociëteit. MOOOV (wereldfilms) en Pop Up Cinema, ook uit Tilburg, werken mee. Brabants Dagblad
 • Wat op het ene moment een ideaalmodel is voor een nieuw gebouw, een nieuwe stad of een nieuwe samenleving, kan door de veranderende tijdsgeest op een ander moment zomaar achterhaald, irrelevant of uit de mode zijn. ‘Models and Ruins’ is het thema van het Tilburg Architectuur Film Festival (TIAFF), dat op 17 en 18 april plaatsvindt. Architectenweb
 • Dankzij internet zijn games van kant-en-klare producten geëvolueerd tot diensten en zelfs hele gemeenschapsruimtes. Ook de cultuurbeleving rond games is totaal veranderd. Niet alleen het spelen zelf is iets collectiefs geworden, je kan nu ook gewoon samen meekijken. Rekto verso

 

letteren

 • Marita Mathijsen spreekt, naast Auke Kok en Jutta Chorus, op 15 maart tijdens de lustrumviering van Books4Life in de Kennismakerij van de Bibliotheek LocHal in Tilburg. De organisatie vroeg haar naar de meest opvallende rebelse schrijvers uit de Nederlandse literatuur. Het is dit jaar het thema van de Boekenweek: rebellen en dwarsdenkers. Mathijsen pretendeert geen betrouwbaarheid, maar een aantal namen kwamen meteen bij haar op. Neerlandistiek
 • Een traditie met het vereren van schrijvers heeft Nederland niet en de elf schrijvershuizen hebben het dan ook moeilijk. Ze trekken weinig bezoekers en hebben mede daardoor chronisch geldgebrek. Het Multatuli Museum in Amsterdam is er het slechtst aan toe. Het verzakt, de kozijnen zijn rot en lekkages bedreigen de collectie. De Volkskrant
 • De Literair vertalers van de Auteursbond kennen de Vertaalengel 2020 toe aan Nicolette Hoekmeijer, Andrea Kluitmann en Hanneke Marttin, de organisatoren van de jaarlijks terugkerende Vertalersgeluktournee. De Vertaalengel wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of instanties die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor het vertaalvak in het algemeen of voor de positie van vertalers in het bijzonder. Tijdens de Vertalersgeluktournee trekken de vertalers die zijn genomineerd voor de Europese Literatuurprijs langs diverse boekhandels om over hun vertaling en het vertaalproces te vertellen. Auteursbond

 

muziek

 • Eigenlijk staat de songwriter altijd in de schaduw van de artiest, maar let eens op wíé precies die hitlijsthits pennen en je ziet een patroon ontstaan dat je regelrecht naar Stockholm leidt. Zweedse songwriters schrijven hits voor popfenomenen als Ariana Grande, Carly Rae Jepsen en Charli XCX. 3voor12.vpro.nl

 

Brabantse makers

 • Natuurlijke fenomenen en onzichtbare verschijnselen, daar draait het om in het werk van spatial sound designer Ricky van Broekhoven. Zijn fascinatie resulteert onder meer in zelfgebouwde machines die spelen met onze zintuiglijke waarneming. Om het muzikaal potentieel van zijn meest recente installatie te verkennen, ontving Ricky van Broekhoven ondersteuning van het Stimuleringsfonds via de regeling Upstream: Music x Design. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Familie kies je niet, die krijg je bij je geboorte cadeau. Net als de plaats waar je leven begint, ook dat draag je altijd met je mee. Vincent kwam ter aarde in Zundert, en in zijn geboortehuis anderhalve eeuw later verblijft nu Tahné Kleijn uit Helmond. Ze hebben misschien niet veel gemeen op het eerste gezicht, maar beiden kennen een groot gevoel voor familie en delen de ervaring hoe een familieband door de buitenwereld kan worden ingevuld. Een gesprek met fotograaf Tahné Kleijn, die in januari 2020 heeft gewerkt als ‘artist-in-residence’ in het gastatelier van het Vincent van Goghhuis. Witte Rook
 • Martin Peulen (1955) is een veelzijdig kunstenaar. Behalve dat hij schildert op alles wat los en vast zit, voert hij ook performances uit en zingt hij onder andere klassieke liederen. In zijn atelier in Waspik vertelt hij hoe hij vrije expressie afwisselt met gedisciplineerd bezig zijn. Af en toe onderbreekt hij zijn verhaal met gezang. Irma van Bommel ging op bezoek. Brabant Cultureel
 • Als jonge kunstenaar ontwierp Niko de Wit carnavalswagens, ook voor Kruikenstad. Nu is er een expositie met miniaturen van zijn creaties. Achter de ramen in de Stedekestraat. Brabants Dagblad , inlog vereistDe Veulpoepers bestonden slechts zes jaar, van 1976 tot 1982. Toch heeft deze tegendraadse band in Noord-Brabant en verre omstreken zijn sporen nagelaten. Niet zozeer muzikaal – al wordt Den Egelantier nog wel gedraaid – maar vooral cultureel en politiek-maatschappelijk. De groep schudde de boel indertijd flink op. Terecht dat er nu een documentaire is gemaakt over ‘De hippies van Beek’. Een productie van Van Osch Films uit ’s-Hertogenbosch. Brabant Cultureel
 • Aan dikke duimen en afgetrainde wijsvingers herken je doorgaans fanatieke gamers. Game-ontwikkelaar Pillow’s Willow VR Studios uit Eindhoven verandert dat beeld met de game Exodus Burned, waar het hele lichaam wordt ingezet om punten te scoren in de virtuele wereld. Eindhovens Dagblad
 • Muzikant Corto Blommaert, mede-oprichter van de Eindhovense band Mozes and the Firstborn, heeft de Jip Golsteijn Journalistiekprijs 2020 gewonnen. De bassist kreeg de onderscheiding voor zijn reportage ‘Mozes on the road’ in de Volkskrant. Jipgolsteijn, Eindhovens Dagblad
 • Hard werken loont zich voor de band What The Frnk. De Eindhovense groep ging onbevangen op zoek naar een eigen stijl. Het resultaat van de speurtocht is een debuutalbum met songs vol blues, funk en soul. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • ACT van Kris Verdonck benadert Textes pour rien van Samuel Beckett vanuit drie invalshoeken. Een videolezing van Jean Paul Van Bendeghem biedt een filosofische reflectie op thema’s in Becketts werk. De installatie Mass #2 verbeeldt het mentale landschap waar het personage uit de tekst zich door beweegt. Maar de kern van het werk is natuurlijk de interpretatie door Johan Leysen van de tekst zelf. Die boort vooral één specifieke laag in de tekst aan, met name de uitzichtloze situatie van Becketts personages. Een productie van HZT en A Two Dogs Company. Theaterkrant

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie