Trends & Ontwikkelingen 28 juni 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Dit is alweer de laatste trends & ontwikkelingen voor de zomervakantie. Op vrijdag 16 augustus vind je hem weer terug in je mailbox! Wil je nog wel op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt in de culturele sector? Volg dan het cultuurnieuws van de dag, die gaat nog twee weken door. Maar voor nu: geniet van je zomer!

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 27 juni vindt het Tweede Kamerdebat plaats over de brief Uitgangspunten cultuurbeleid 2021 – 2024 van minister van Engelshoven (OCW). Kunsten ’92 stuurde een reactie op deze uitgangspuntenbrief aan de cultuurwoordvoerders. Het is voor Kunsten’92 duidelijk dat de kaders voor het cultuurbeleid knellen, in inhoudelijke, maar vooral in financiële zin. De door minister én sector gewenste ontwikkeling kan in het huidige financiële kader niet worden gerealiseerd. “Dat is niet alleen kwalijk voor de uitvoering van de plannen van de minister, het brengt ook het rendement dat cultuurbeleid zou kunnen genereren in gevaar.’ De brief gaat in op de Fair Practice Code, verdienmodellen, cultuureducatie en -participatie, podiumkunsten, ontwikkelinstellingen, de benodigde extra investeringen en samenhang in het cultuurbeleid. Kunsten’92 , Kunsten’92 ,   Tweede Kamer
 • Minister van Engelshoven (OCW) heeft op 11 juni haar Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 gepubliceerd. Deze brief aan de Tweede Kamer ging vergezeld van een conceptversie van de subsidieregeling. De Raad voor Cultuur zal komend voorjaar op grond van deze regeling de aanvragen voor BIS-subsidie beoordelen. In een brief aan de minister reageert de raad op de uitgangspuntenbrief en de doorvertaling hiervan naar de concept-regeling. Daarnaast benadrukt de raad het belang van een afdoende juridische basis voor de beoordeling van subsidieaanvragen en benoemt in dit kader een aantal aandachtspunten. Raad voor Cultuur
 • Wim Hupperetz, directeur van het Amsterdamse Allard Piersonmuseum, heeft zijn functie als voorzitter van de adviescommissie musea en erfgoed bij de Raad voor Cultuur neergelegd. Uit protest, zo laat hij weten, tegen de onverantwoorde manier waarop minister van Engelshoven (OCW) invulling geeft aan de adviezen van de Raad voor Cultuur. ‘Als dit doorgaat geven we straks miljoenen euro’s aan een paar musea, zonder dat hen ooit nog wordt gevraagd wat ze daar nu eigenlijk mee doen.’ Cultureel Persbureau   ,  NRC
 • BKNL heeft met veel interesse de Uitgangspunten Cultuurbeleid 2021-2024 tot zich genomen en sluit zich aan bij de reactie van Kunsten ’92, ook BKNL waardeert de inzet van de minister zeer. Voor Fair Practice zijn er echter extra middelen nodig, meent BKNL.  BKNL biedt zich als overlegpartner aan, ook als het gaat om het opzetten van een revolverend fonds inzake ateliers. BKNL verwijst daarbij naar de Arnhemse atelierbeheersorganisatie SLAK,  die afspraken heeft weten te maken over het krijgen van een percentage van de verkoopwaarde van een vastgoedobject dat tijdelijk beheerd is door kunstenaars. BKNL
 • Minister van Engelshoven (OCW)  wil in haar Uitgangspuntenbrief voor cultuurbeleid 2021-2024 de kwaliteit van de Nederlandse film prioriteit geven.  Tijdens een hoorzitting op 20 juni in de Tweede Kamer gaf scheidend directeur van het Filmfonds Doreen Boonekamp haar visie op deze uitgangspunten. Het Filmfonds stelde heffingen voor om de inkomsten voor distributeurs en producenten te vergroten. Het echte probleem kwam volgens filmmaker Esmé Lammers niet aan bod. Boonekamp liet de vraagstukken rond kwaliteit en de rol van filmmakers links liggen. Filmzaken
 • “Het zijn veelbelovende uitgangspunten die aangeven dat de minister en het ministerie de arbeidsmarktagenda secuur volgen en de belangen van filmmakers serieus nemen’.  Filmzaken over de uitgangspuntenbrief voor het cultuurbeleid 2021-2024 van minister van Engelshoven (OCW). Filmzaken
 • De vaste Kamercommissie van cultuur bespreekt op 27 juni de uitgangspuntenbrief van minister van Engelshoven (OCW) , waarin ze stelt dat dat ze gesubsidieerde kunstinstellingen wil verplichten een eerlijke loon te betalen. Gaan musici er eindelijk financieel op vooruit? Trouw
 • ‘De popsector heeft zich aan diverse tafels laten horen, maar werd nauwelijks toegelaten of betrokken bij een werkelijk inclusief beleidsplan. De culturele sector lijkt zorgvuldig afgesloten door behoudsgezinde macht, die popmuziek graag gebruikt om eigen platforms publieksvriendelijker te maken, maar pop niet durft te laten bloeien. Er komt in het rijksbeleid weliswaar plek voor mogelijk één popfestival en één zogenaamde ‘ontwikkelinstelling’, maar daar worden andere belangwekkende poporganisaties voor geofferd. Bovendien moet de rijkssubsidie worden verdeeld over meer partijen, waarmee de kans groot is dat het subsidiebedrag voor de popsector lager wordt dan voorheen.’ Arjo Klingens, bestuursvoorzitter van Popcoalitie, en Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) roepen op te investeren in popmuziek. De reactie van Popcoalitie.  De Volkskrant  , Popcoalitie
 • Alle artistiek leiders van de theater-, dans- en jeugdtheatergezelschappen in de basisinfrastructuur (BIS), de vlakke vloer podia en de Akademie van Kunsten hebben een pleidooi ondertekend voor het goed regelen van fair practice in de cultuursector en het in stand houden van een breed en divers middenveld in de podiumkunsten. Ze vrezen voor het verlies van creatief kapitaal, van jonge en mid-career makers die nooit de BIS in zullen stromen en dat vaak ook niet ambiëren omdat hun artistieke signatuur om een andere werkpraktijk vraagt. Ook podia maken zich ernstig zorgen dat de rekening voor fair practice deels bij hen en dus bij het publiek terecht komt, omdat het gesubsidieerde aanbod noodgedwongen duurder zal worden. Dat leidt tot een verlies van diverse en avontuurlijke theater- en dansvoorstellingen en concerten. De De brandbrief komt uit in de aanloop naar het kamerdebat, 27 juni, waar besloten over de toekomst van de cultuursector na 2020. NAPK, Theaterkrant
 • De Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) heeft haar reactie op de uitgangspuntennotitie cultuurbeleid 2021-2024 van minister van Engelshoven (OCW) op 20 juni gepresenteerd tijdens het Rondetafelgesprek met de leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van de Tweede Kamer. Op haar website publiceerde de VVTP een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze o.m. een aantal aanbevelingen doet, zoals erken de rol van de musical in het theaterlandschap, voer een Tax shelter in voor de podiumkunsten, voorkom te grote afhankelijkheid van private fondsen.   VVTP
 • Tijdens het rondetafelgesprek op 20 juni in de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de borging van innovatie bij rijksmusea. Dit naar aanleiding van de overheveling van de publiekssubsidies naar de Erfgoedwet. Zoals minister van Engelshoven (OCW) voorstelt in haar uitgangspuntenbrief, is visitatie een passend instrument om verdere verbetering te stimuleren. De minister vraagt de rijksmusea om visitatie vorm te geven en de Raad voor Cultuur om te adviseren over het kader van de visitatie. Museumvereniging
 • De Kunst van Brabant stuurde een brief aan de vaste commissie OCW van de Tweede Kamer met daarin de reactie van de vereniging op de Uitgangspuntenbrief cultuurbeleid 2021-2024 van de minister van OCW. De Kunst van Brabant
 • Minister van Engelshoven (OCW) laat talloze kansen op het gebied van cultuur in de regio’s onbenut. Dat hield gedeputeerde Ger Koopmans (CDA, Cultuur) Kamerleden in Den Haag voor toen hij namens Limburg pleitte voor meer geld voor de cultuursector. Koopmans sprak namens de provincie Limburg bij de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderwerp van gesprek was het nieuwe cultuurbeleid van minister van Engelshoven dat van 2021 tot 2024 loopt. Het nieuwe provinciebestuur gaat vele miljoenen extra uittrekken voor culturele uitingen en instellingen. 1Limburg  , 1Limburg
 • Een goede positie voor de 15 stedelijke cultuurregio’s is essentieel voor het cultuurbeleid van het Rijk. Het is belangrijk dat het Rijk de samenwerking met deze regio’s en de proeftuinen die er zijn, doorzet. De VNG zegt dit in reactie op de Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid. De door de minister gewenste sterke cultuursector voorzien van een eerlijke beloning vergt naar onze mening een afdoende rijksbudget. Dit komt in de uitgangspuntennotitie niet geheel uit de verf. Dit kan ook lokaal nadelige gevolgen hebben. VNG
 • Hoe kunnen jongeren vaker, met meer plezier en beter gaan lezen? Daarvoor moeten bibliotheken, scholen en ouders de handen ineenslaan en de Rijksoverheid meer investeren in een samenhangend leesbeleid. Dit staat in het advies ‘Lees! Een oproep tot een leesoffensief’ dat de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur op 24 juni hebben aangeboden aan de minister van Engelshoven (OCW). Stichting Lezen & Schrijven onderschrijft van harte de aanbevelingen die de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad doen voor een leesoffensief. Ook de Koninklijke Bibliotheek is ingenomen met het advies. Raad voor Cultuur , Raad voor Cultuur  , Lezen en Schrijven  , KB , Letterenfonds
 • “(Meer) muziekonderwijs als doel en middel :  Tussentijds onderzoek naar het stimuleringsprogramma muziekonderwijs”  is een onderzoeksrapport  in opdracht van het ministerie van OCW. Minister van Engelshoven (OCW) stuurt het rapport naar de Tweede Kamer. In haar begeleidende brief schrijft ze dat  dit tussentijdse onderzoek naar het impulsprogramma muziekonderwijs reflecteert op de ontwikkelingen van het programma tot nu toe en specifieke aanbevelingen  doet voor de toekomstige ondersteuning van zowel het muziekonderwijs als cultuureducatie in bredere zin. De minister neemt deze aanbevelingen mee in de uitwerking van haar beleid voor de periode 2021-2024. In de brief kondigt de minister ook de lancering van MuziekMatch aan; ze stelt in totaal 1 miljoen euro beschikbaar in 2019 en 2020, voor samenwerkende regionale partijen die zich in willen zetten voor duurzaam muziekonderwijs op alle basisscholen in hun regio. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl
 • Met het oog op toekomstig beleid, waarin Cultuureducatie met Kwaliteit een belangrijke plek inneemt, was het Fonds voor Cultuurparticipatie benieuwd naar de impact van de huidige regelingen en de lessen die we daaruit kunnen leren voor het vormgeven van het vervolgprogramma vanaf 2021. Sardes en Bureau Art zijn daarom gevraagd om zowel de matchingsregeling CmK, als de Impuls muziekonderwijs onder de loep te nemen. Zij hebben vervolgens een onderzoek opgezet, met als hoofdvraag: ‘In hoeverre hebben het beleidsprogramma CmK in het algemeen en de bijbehorende subsidieregelingen in het bijzonder invloed gehad op doorlopende leerlijnen, de deskundigheidsbevordering, het volgen en beoordelen van leerlingen en de samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen?’ Fonds voor Cultuurparticipatie , Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt, namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de vragen die gesteld zijn door de Kamerleden Ellemeet en Smeulders (beiden Groen Links) over eerlijke betaling van kunstdocenten. Rijksoverheid.nl
 • Suzanne Kröger, kamerlid van GroenLinks, stelt voor om op festivals en evenementen geen gebruik meer te maken van wegwerpplastic. Entertainment Business
 • Met de (Ontwerp) Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het Rijk zet daarmee de koers uit om het hoofd te bieden aan deze urgente opgaven en streeft daarbij om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en zoveel mogelijk te versterken. Dit onderschrijven de BNA, NVTL en BNSP maar willen wel duidelijk maken dat ontwerpers, (landschaps)architecten en stedenbouwers hieraan kunnen bijdragen. Resultaten van ontwerpend onderzoek voor vijf grote steden en vier regio’s tonen dit aan. De Architect
 • Zo’n tien jaar geleden heeft de Rijksoverheid als nationale doelstelling gesteld dat in 2020 6.000 megawatt (MW) moet worden opgewekt door windmolens op land. In de studie  ‘Wind-op- land : lessen en ervaringen’ kijkt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vanuit een ruimtelijk perspectief terug op hoe dit beleid heeft doorgewerkt in concrete windparkprojecten. Wat kunnen we leren van deze ervaringen? En hoe kunnen de lessen gebruikt worden bij de uitvoering van het huidige beleidsproces, bijvoorbeeld het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategieën en de Nationale Omgevingsvisie? PBL , PBL
 • Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Het kabinet wil met dit minimumtarief tegengaan dat mensen werken voor een bedrag waar ze niet van kunnen rondkomen. Belangenorganisatie ZZP Nederland laat in een reactie weten weinig te zien in het plan.  Rijksoverheid.nl   , NOS
 • De Vereniging van Openbare Bibliotheken heeft een brief gestuurd aan minister van Engelshoven (OCW) over vergoedingen leenrecht door openbare bibliotheken. In het jaarlijkse wettelijk verplichte overleg tussen de Stichting Leenrecht en de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), in de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL), is het overleg opgeschort. De reden hiervan is onder meer dat er geen overeenstemming is over de wijze waarop het leesbevorderingsprogramma ‘de Bibliotheek op school’ (dBos) en de leenrechtafdracht zich tot elkaar verhouden. VOB
 • Ondanks scherpe tegenstellingen in het publieke debat zijn Nederlanders eensgezind over wat Nederland tot Nederland maakt.  Dit blijkt uit ‘Denkend aan Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2019’. Een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau naar wat Nederland voor de Nederlanders betekent. SCP
 • De weg naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland is een traject van de lange adem. Geen enkele partij kan deze opgaven afzonderlijk realiseren. Met het interbestuurlijke programma Voor een Vitaal Platteland werken de vier overheden samen aan uiteenlopende opgaven in 15 regio’s. De kennis en ervaring die daar mee worden opgedaan, wordt gedeeld via een nieuw online platform: de Werkplaats Vitaal Platteland. IPO
 • Aan de rand van Leidsche Rijn wil Utrecht op braak terrein van het Berlijnplein plaats maken voor creatieve stadse initiatieven en festivals, naar Berlijns voorbeeld. Er komt een divers aanbod aan kunst, cultuur, horeca en activiteiten met als centraal thema: De toekomst van de stad. RAUM is er als pionier al actief en biedt spannende installaties in de buitenruimte en programma’s zoals ‘Berliner Garten’. DePlaatsmaker start na de zomer en biedt werkruimtes aan makers. De komende jaren vestigen zich nog een groot aantal andere organisaties in het gebied. Utrecht , DUIC ,  NRC
 • De kans is groot dat er toch een Eschermuseum komt in de voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout in Den Haag. De gemeente Den Haag  heeft in ontwikkelaar IQNN Development en vermogensbeheerder Syntrus Achmea twee mogelijke financiers gevonden. MVSA Architects is als architect verbonden aan het plan, waarvan de haalbaarheid de komende maanden wordt onderzocht. Architectenweb
 • De gemeente Nijmegen wil Museum Het Valkhof kopen. Die aankoop is onderdeel van het reddingsplan van 14 miljoen voor het museum. 11 miljoen daarvan komt van de gemeente, maar die vindt dit een te hoge investering in een gebouw dat niet van de gemeente zelf is. Museum Het Valkhof, dat ingrijpend verbouwd en gemoderniseerd moet worden om te overleven, is nu eigendom van het museum zelf. Die situatie is in museumland vrij uniek, de meeste museumgebouwen zijn in bezit van het rijk, provincie of gemeente. De Gelderlander
 • In Deventer zijn we wel wat gewend, maar toen vrijwel de volledige oppositie opstapte vlak voor het debat over de nieuwe Deventer Cultuurvisie, heerste alom verbijstering. Wat volgde was een schijndebat, waarbij de verschillende coalitiepartijen de ene na de andere motie indienden die net als de Cultuurvisie vervolgens unaniem werd aangenomen. Moties waarin vooral weer veel werd opengelaten, nader onderzocht moet worden, maar waarin noch gedebatteerd noch een duidelijk besluit werd genomen. Theaterkrant

 

noord-brabant

 • Hij noemt zichzelf een ‘vierjaarsvlieg’, verwijzend naar de vluchtigheid van het politieke bestaan. Henri Swinkels (SP) is gedeputeerde af. De Vughtenaar (55) had er graag een bestuursperiode aan vastgeplakt, hij was nog niet klaar in het provinciehuis. Een gesprek over stropdassen, opsmuk en zijn nalatenschap. Brabants Dagblad
 • Oproep aan Provinciale Staten van De Kunst van Brabant voor een nadere kennismaking en verzoek om aandacht voor pamflet `Benut de kracht van kunst en cultuur` Brabant.nl  ,De Kunst van Brabant
 • De Kunst van Brabant heeft een brief gestuurd aan Gedeputeerde van der Sloot om haar welkom te heten en succes te wensen in haar nieuwe functie. De vereniging wil snel met haar gaan praten over kunst en cultuur in het provinciaal beleid. De Kunst van Brabant
 • De uitkomsten van de tweede subsidieronde ‘Brabant geeft Energie’ zijn bekend. Maar liefst 9 samenwerkingen ontvangen provinciale subsidie voor hun projecten, waarmee zij de Brabantse energietransitie versnellen. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Breda gaat het Cultuurbudget flexibeler inzetten. In de jaren 2019 tot 2024 kan tien procent van de cultuursubsidie flexibel worden ingezet. Voor de grote instellingen betekent dat waarschijnlijk een teruggang in budget. Het Havenkwartier moet de culturele hotspot worden. Breda Vandaag
 • Grote culturele partijen in Breda, zoals de Nieuwe Veste, het Chassé Theater en het Stedelijk Museum moeten tien procent van hun subsidie delen met kleinere culturele initiatieven in de stad. BN – De Stem , inlog vereist
 • De cultuursector in Breda is behoorlijk kritisch over recente plannen om tien procent van het jaarbudget van 22 miljoen euro flexibel te maken. ‘Het is een verschuiving van middelen, waar er juist geld bij moet’, is één van de reacties. Anderen: ,,Er is sprake van een structurele onderwaardering voor cultuur’. Tot: ‘Dit is vrijblijvend’ en ‘Laat het geen kaasschaafmethode zijn’. BN – De Stem , inlog vereist
 • De Bredase kunstenaar Zenk One (Robin Nas) is deze week in de Poolse stad Wroclaw aan de slag gegaan met een grote muurschildering. Het kunstwerk is een geschenk van de gemeente Breda aan de Poolse stad. BN – De Stem , inlog vereist
 • De Cultuurraad Eindhoven is een onafhankelijk adviesorgaan dat in mei 2016 is benoemd. Zijn belangrijkste taak is het uitbrengen van advies over subsidieaanvragen aan het bestuur van Stichting Cultuur Eindhoven in het kader van de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020. Daarnaast kan de Cultuurraad advies geven over het (te ontwikkelen) cultuurbeleid in brede zin. De Cultuurraad heeft input geleverd voor de concept Cultuurbrief. De aanbevelingen en reflectie zijn terug te lezen in een rapport. Cultuur Eindhoven
 • Op 4 juni vond er een tweede, algemene bijeenkomst plaats met betrekking tot de concept Cultuurbrief. Tijdens deze centrale en algemene bijeenkomst ging het over de huidige subsidiesystematiek en werd er input over gegeven. Een verslag van de stichting Cultuur Eindhoven. Cultuur Eindhoven
 • Bibliotheek Helmond-Peel krijgt van de gemeente Helmond een bijdrage van 50.000 euro voor de aanleg van de ‘Literaire Speeltuin’. Deze educatieve speelplek komt in de loop van volgend jaar aan de rand van het Burgemeester Geukerspark, tegenover de bibliotheek. Eindhovens Dagblad
 • De gesprekken tussen de gemeente ’s-Hertogenbosch  en de Verkadefabriek over een nieuw te bouwen Kaaihal op de Tramkade worden na een ruime maand van stilte toch weer opgepakt. Maar daarmee is niet gezegd dat de Kaaihal er snel komt én dat deze gebruikt gaat worden als tijdelijk theater tijdens sloop en nieuwbouw van het Theater aan de Parade. De wethouders Huib van Olden en Mike van der Geld praten op 4 juli met de directie en bestuur van de Verkadefabriek. Brabants Dagblad
 • De Verkadefabriek waagt een ultieme poging, ondersteunt 23 grote culturele instellingen in de stad (verenigd in Docis),  door  om een nieuwe Kaaihal van de grond te krijgen waar ook het tijdelijk theater een plaats moet krijgen. De Bossche  gemeenteraad kan de handschoen opnemen. Een analyse van Jos van de ven. Brabants Dagblad
 • De vier grootste oppositiepartijen in de Bossche gemeenteraad willen opheldering over de vraag waarom theaterdirecteur Gijsje van Honk zich niet meer hard mag maken voor een nieuwe Kaaihal. De partijen willen de feiten van B en W horen, nog vóór de raadsvergadering van 2 juli op papier om mogelijk nog tijdens die vergadering een debat te voeren. Brabants Dagblad
 • Er zijn plannen voor een Muziekhuis in het pand van de Nieuwe Koninklijke Harmonie aan de Stationsstraat in Tilburg. Het gaat om sociaal-culturele activiteiten en amateurkunst activiteiten voor een breed publiek. Het plan voor het Muziekhuis is een initiatief van de Nieuwe Koninklijke Harmonie (NKH) en de Stichting Muziekinstrumentenmuseum. Die laatste stichting beheert de Kessels collectie, die daar gehuisvest gaat worden. De NKH en de stichting hebben bij de gemeente een subsidieaanvraag ingediend. De gemeente Tilburg geeft een eenmalige subsidie van 100.000 euro. De Stichting Kessels krijgt voor een periode van tien jaar een jaarlijkse subsidie van 38.500 euro. Tilburg
 • Het Tilburgse Spoorpark is geopend. Het is het grootste burgerinitiatief van Nederland: Tilburgers stampten hun eigen ‘Central Park’ uit de grond. Bewoners die de overheid laten zien dat het sneller en beter kan, het moet een trend worden. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Grotere (sport-)evenementen en culturele manifestaties dragen bij aan een grotere naamsbekendheid van de gemeente Halderberge. In dat verband is de rol van de gemeente als sponsor en aanjager van grootschalige activiteiten wel begrijpelijk. ,,Maar het geld ook als blijk van waardering voor organisaties en clubs‘’, stelt wethouder Thomas Melisse. Net als voorgaande jaren kan een groot aantal evenementen weer rekenen op een bijdrage uit de zogeheten regeling sponsoring evenementen. BN – De Stem
 • Met de installatie van het object ‘De Vogelkijkhut’ van kunstenaar Frank Halmans is de kunstroute ‘Prikkels en Tintelingen’ in de Sterkselse wijk Kloostervelden voorlopig compleet. De kunstroute is een van de eerste concrete projecten, die aanhaken bij de slogan ‘Ruimte voor Meesterwerken’, het nieuwe marketingconcept van de gemeente Heeze-Leende en Recreatief Heeze-Leende (RHL). ,,De slogan wordt steeds zichtbaarder. Zo worden op dit moment de onderborden voor de fiets- en ruiterpaden opgehangen”, vertelt Sanne van der Zanden van Recreatief Heeze-Leende. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • De gemeente Heusden biedt stichting De Voorste Venne opnieuw de helpende hand. Het bestuur van het cc in Drunen krijgt 20.000 euro voor een interim-manager. Die moet de organisatie doorlichten en de programmering van de theaterzaal op poten zetten. In september moet er een aangepaste toekomstvisie liggen. Brabants Dagblad
 • Hilvarenbeek heeft bedankt voor het aanbod om deel te nemen aan een samenwerking met Van Gogh Nationaal Park. Een stuurgroep waarin de provincie, gemeenten en waterschappen zijn vertegenwoordigd, wil een nieuwe status voor het Nationaal Park verwerven, maar Hilvarenbeek heeft laten weten dat de gemeente te weinig binding heeft met Van Gogh. Brabants Dagblad
 • Onder de noemer ‘Kunst als verbinding’ wil Laarbeek haar kunstwerken beter zichtbaar maken, en tegelijkertijd zaken als cultuurhistorie, groen en recreatie onder de aandacht brengen. De gemeenteraad van Laarbeek stelt het daarvoor  benodigde budget beschikbaar. Eindhovens Dagblad
 • Het idee voor hoogbouw op de Markt van Schijndel kan rekenen op steun vanuit de gemeenteraad van Meierijstad. Ook het college van B en W sluit hoogbouw niet helemaal uit. Brabants Dagblad
 • De gemeente Nuenen heeft een hek laten plaatsen om een kunstwerk in het Park. De steen in het kunstwerk vertoont scheuren en de vrees bestaat dat stukken afbreken. De scheuren in de steen werden vorige week ontdekt tijdens een inventarisatie van de kunstwerken in de gemeente. Waarschijnlijk is de steen gaan scheuren omdat kinderen het kunstwerk regelmatig beklimmen. kunstwerk is gemaakt door de Bossche kunstenaar Theo Besemer en symboliseert de belangrijke bijdrage die kloosterorden hebben geleverd aan de verheffing van Noord-Brabant. Eindhovens Dagblad
 • Wethouder Inge Raaijmakers roept Roosendaalse verenigingen en organisaties op vooral niet te lang te wachten met hun subsidieaanvraag voor 2020. ,,Want het zou zonde zijn als partijen daardoor subsidie mislopen.’’ Dat aanvragen kan vanaf 1 juli tot en met 30 september. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Voor de Engelstalige publicatie Cultural Policy in the Netherlands interviewden medewerkers van de Boekmanstichting een aantal leidinggevenden uit de Nederlandse cultuursector (Arjo Klingens, Gable Roelofsen, Hans Poll en Jacqueline Roelofs, Saskia Bak en Sandra den Hamer). Zij blikken terug en vooruit op het cultuurbeleid op hun werkterrein. Boekman Extra 16 bevat de Nederlandstalige versies van de interviews met een inleiding van Quirijn van den Hoogen en Edwin van Meerkerk. Boekman
 • Zelfstandig ondernemer zijn vraagt veel van je. Evelien Nelemans, programmaleider versterken culturele sector over 5 conclusies uit de enquête van Kunstloc Brabant onder zelfstandige docenten, makers en producenten. Kunstloc Brabant
 • Zzp’ers gaan vanaf 2021 minimaal 16 euro per uur verdienen. Het kabinet wil met dit minimumtarief tegengaan dat mensen werken voor een bedrag waar ze niet van kunnen rondkomen. Behalve het minimumtarief wil het kabinet zzp’ers die meer dan 75 euro per uur verdienen de mogelijkheid bieden om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Hiermee kunnen ze vooraf afspreken dat ze als zelfstandige het werk uitvoeren. Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector
 • Het nieuwe minimumtarief voor zzp’ers maakt de tongen los. Veel mensen  blijken het nieuwe tarief van 16 euro veel te laag te vinden. Musicus Gerhart Drijvers en literair vertaler Maarten van der Werf krijgen wellicht allebei te maken met de maatregel van de overheid. NOS
 • Om de status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) te behouden, moet een instelling blijven voldoen aan de voorwaarden. Eén van die verplichtingen is dat binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de financiële verantwoording moet worden gepubliceerd. Dat wil zeggen dat de financiële gegevens over 2018 dus vóór 1 juli 2019 openbaar moeten worden gemaakt. Rendement
 • De Nederlandse culturele export naar België is  groot. De nabijheid, de gemeenschappelijke taal en geschiedenis maken het voor Nederlandse kunstenaars gemakkelijk om hun weg naar onze buurman te vinden. Lisa Grob, adviseur DutchCulture, licht aan de hand van cijfers het culturele grensverkeer toe. DutchCulture
 • Op 20 juni presenteerden de Boekmanstichting en Bureau 8080 een nieuw onderzoek naar duurzaamheid in de culturele sector, ‘Duurzaamheid in de culturele sector: steppingstones voor toekomstig duurzaamheidsbeleid’. Het programma bestond uit best practices en een toelichting op de resultaten van het onderzoek. Een verslag. Boekman

 

architectuur en vormgeving

 • Ondernemersorganisaties, vakbonden en het kabinet zijn samen tot een principe pensioenakkoord gekomen. Een van de afspraken daarin is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Veel ontwerpers maken zich zorgen omdat een verplichte verzekering de nodige financiële consequenties kent. Dat is heel begrijpelijk. BNO vindt het belangrijk dat ontwerpers onder de juiste omstandigheden hun werk kunnen doen en zich dus ook kunnen wapenen tegen arbeidsongeschiktheid. Dat veel zzp’ers onverzekerd rondlopen is zorgelijk. BNO
 • M-ODE, Amsterdam, State of Fashion, Arnhem, en Fashionclash, Maastricht,  hebben het startschot gegeven voor het multidisciplinair samenwerkingsverband genaamd Taskforce Fashion. Taskforce Fashion is een multidisciplinair samenwerkingsverband in opdracht van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie waarin de drie platforms vanuit hun ondernemende, experimentele en innovatieve kracht in co-creatie met Nederlands ontwerptalent het bestaansrecht van mode – nu en in de toekomst – op (inter)actieve wijze onderzoeken. State of Fashion

 

beeldende kunst

 • Ook het Stedelijk Museum Amsterdam (dat de richtlijn sinds mei vorig jaar toepast), Boijmans Van Beuningen in Rotterdam, Gemeentemuseum Den Haag en Museum de Fundatie in Zwolle ondertekenen het convenant dat kunstenaars een vergoeding belooft als ze exposeren. BKNL is blij met dit succes maar benadrukt dat ook na 2020 extra budget beschikbaar moet komen om duurzame toepassing van de richtlijn te garanderen. Het Mondriaan Fonds heeft voor 2019 en 2020 een jaarlijks bedrag van 690.000 euro beschikbaar om kunstinstellingen te stimuleren kunstenaars naar behoren te honoreren voor tentoonstellingen. Na 2020 moeten alle kunstinstellingen zelf uit hun reguliere budgetten de honoraria betalen. Mondriaan Fonds , BKNL
 • Op 28 mei heeft Eerste Kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans aangenomen. Deze wet dient als vervanging van o.a. de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en moet de kloof tussen vast en flexibel werk verkleinen, door het aannemen van vast personeel aantrekkelijker te maken voor de werkgever. Er is besloten tot o.a. een aanpassing van het ontslagrecht, de ketenregeling en de WW-premie. De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking. Wat zijn de gevolgen voor een museum? Museumcontact
 • Dertig jaar lang bepaalde Hendrik Driessen het gezicht van Museum De Pont. Met een goed ontwikkeld verzamelaarsinstinct zette hij het museum in korte tijd internationaal op de kaart. Hoe deed hij dat? Brabant Cultureel
 • De tweejaarlijkse manifestatie Art in Oisterwijk had deze maand De Lind moeten vullen met sculpturen van internationale klasse. ,,In maart hebben we het helaas af moeten blazen”, zegt initiatiefnemer Bert Huls. ,,Het duurde net iets te lang voor we de toezeggingen van de grote fondsen binnen hadden. Maar er bleek ook veel meer te komen kijken bij ons idee om kunst te combineren met dementie.” Volgens jaar komt de kunstmanifestatie weer terug. Brabants Dagblad
 • De achtste editie van Bosch Parade heeft voor een record aantal bezoekers gezorgd. 27.000 mensen trokken verspreid over vrijdag, zaterdag en zondag naar ‘s-Hertogenbosch om de varende parade in de geest van Jheronimus Bosch te kunnen aanschouwen. Brabants Dagblad

 

film en av

 • Het in kaart brengen van de financieringscriteria voor film en audiovisuele sector in de EU. Dat was de doelstelling van het European Audiovisual Observatory. In het onderzoeksrapport wordt een overzicht gegeven van meer dan 800 regelingen van openbare nationale/federale en regionale film- en audiovisuele fondsen in de EU om een algemeen beeld te geven van de huidige financieringscriteria voor films in Europa. European Audiovisual Observatory , European Audiovisual Observatory
 • Bioscoopondernemers, filmdistributeurs en filmproducenten; ze hebben ieder elke dag wel te maken met de veranderingen die de entertainmentsector momenteel op z’n kop zetten. Reden voor de brancheverenigingen van exploitanten en distributeurs – de NVBF en FDN – om drie jaar na Cinema2020, weer een congres over de toekomst van de sector te organiseren. De conferentie New Cinema vindt plaats op 30 en 31 oktober 2019 in Eye Filmmuseum in Amsterdam. NBF
 • CineEurope, is de Europese vakbeurs voor bioscoopexploitanten. De 2019-editie werd gekenmerkt door minder productpresentaties van de major studios, minder sterren, minder screenings en ook opvallend, minder groot bioscoopnieuws. Het leek erop alsof de vraag Wat nu? de Europese bioscoopsector in haar greep heeft. Verzameling berichten op Holland Film Nieuws over deze beurseditie. Holland Film Nieuws
 • De overweldigende opkomst van nieuwe tv-diensten vraagt om een ander soort provider. Eén die het versplinterde aanbod toegankelijk en makkelijk doorzoekbaar maakt. NRC
 • IMDb TV, een streamingdienst van Amazon waarop gratis films en series beschikbaar zijn, komt later dit jaar naar Europa. Volgens de dienst bestaat het aanbod uit premiumcontent. Het aantal beschikbare films en series wordt momenteel verdrievoudigd. Tweakers
 • Roel Reiné start Actionflix.com, een streamingdienst met actiefilms, documentaires over actiefilms en speciale series. Daarnaast gaat de Eindhovense regisseur voor abonnees de serie ‘Movie Creators’ maken, waarin hij met crewleden praat over hun werk voor actiefilms. Omroep Brabant

 

letteren

 • De Utrechtse boekhandel Broese Boekverkopers verhuist begin 2020 van de Stadhuisbrug naar het monumentale Post Utrecht op de Neude. Broese en a.s.r. real estate hebben hier een overeenkomst voor gesloten. Het voormalige postkantoor wordt door a.s.r. real estate momenteel omgebouwd tot een multifunctioneel complex, waarin ook de nieuwe Centrale Bibliotheek, een foodmarkt van Albert Heijn, diverse winkels en horeca worden gevestigd. DUIC
 • Het zieltogende Barnes & Noble is verkocht. De Britse boekverkoper James Daunt zal de Amerikaanse boekwinkelketen saneren. „Ons doel is te investeren, het ouderwetse beroep van boekhandelaar vakkundig uit te oefenen, zodat onze winkels de beste plek zijn om een boek uit te kiezen”, verklaarde Daunt deze maand, toen bekend werd dat private-equitymaatschappij Elliott Advisors het noodlijdende Barnes & Noble voor 683 miljoen dollar overneemt en hem aanstelt als topman, als redder in nood. NRC
 • Bookaroo is een site waarop je boeken kan bestellen die vervolgens door de plaatselijke boekhandel worden geleverd. Drie jaar lang heeft Toine  Donk, die eerder met Daniël van der Meer uitgeverij Das Mag oprichtte, aan Bookaroo gewerkt. Op 3 juli gaat de site online. Het enthousiasme bij boekwinkels is groot, bijna honderd zaken hebben zich inmiddels achter het plan geschaard. De volgende stap is het bereiken van de lezer. Binnen twee weken nadat de site online is gegaan, moeten tienduizend boeken via Bookaroo zijn verkocht. Is dat aantal op 17 juli niet gehaald, dan gaat de stekker eruit.  De Volkskrant
 • Na Storytel is er weer een Scandinavische streamingdienst die ook hier de markt voor audioboeken wil betreden: Bookbeat. Na Zweden en Finland in 2016 en Duitsland en de UK een paar maanden later, staat nu een uitrol in 24 landen klaar. Voorbeelden van de nieuwe landen zijn onder meer Spanje, Italië, Denemarken, Polen en Nederland. In totaal is BookBeat nu beschikbaar in 28 landen. inct

 

muziek

 • In de Parijse Philharmonie vindt in maart 2020 een dirigentenconcours plaats waar alleen maar vrouwen aan mogen meedoen. De naam van het nieuwe concours is ‘La Maestra’, en het doel is meer diversiteit, in dit geval op de bok. Het is het eerste concours in zijn soort en het komt op een moment dat het met die vrouwelijke dirigenten eigenlijk best wel goed gaat. Je kunt de vraag stellen of het concours niet te laat komt. Trouw
 • De Wiener Staatsoper gaat volgend najaar starten met een opleiding voor jonge zangers: ‘de Studio’. De tweejarige studie is bedoeld voor operazangers met een afgeronde conservatoriumopleiding. In die periode krijgen de deelnemers de kans mee te zingen in producties van het operahuis. Podium Radio 4
 • De organisatie van Breda’s Most Wanted maakte de deelnemers voor 2019-2020 bekend:  Bottlecap Accident, Summersile, Piece of Eden en After Rehearsal gaan samen met professionals aan de slag in een op maat gemaakt coaching traject. Zij werden geselecteerd uit tientallen aanmeldingen op basis van kwaliteit en motivatie. De vier bands worden komend jaar gecoacht en begeleid door professionals en krijgen tools aangereikt die nodig zijn voor het ontwikkelen van meerdere aspecten van musiceren. 3voor12.vpro.nl  , Bredas Most Wanted
 • De muziekfestivals in Europa ervaren vergelijkbare problemen als Britse festivals, zoals beperkte beschikbaarheid van acts, stijgende ticketprijzen en – mogelijk – bredere maatschappelijke veranderingen in consumptiegedrag van bezoekers volgens vertegenwoordigers van festivals. IQ-Mag
 • Om bij te dragen aan de ambitie van Welcome to The Village om in 2022 volledig circulair te zijn, wordt op het festival geëxperimenteerd met onder meer bestek van gevallen bladeren en nieuwe manieren van stroomvoorziening. De organisatie heeft de plannen vastgelegd in een innovatieprogramma. Entertainment Business
 • Bezoekers van de NTR ZaterdagMatinee geven de concertserie een ongekend hoog rapportcijfer: een 8,3. Dit blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau Motivaction deed in opdracht van de NTR onder huidige en voormalige bezoekers van de serie. Klassiek magazine
 • IFPI , International Federation of the Phonographic Industry, is toegetreden tot een brede coalitie van grote en onafhankelijke labels, uitgevers, DSP’s en artiestenorganisaties en heeft zich aangesloten bij een industrie “code of best practice”. De code is bedoeld om streammanipulatie te detecteren, voorkomen, en om de effecten ervan op de markt te beperken. NVPI
 • Convert2MP3, een van ’s werelds meest gebruikte stream ripping-sites, stopt met haar wereldwijde activiteiten, na actie gecoördineerd door IFPI en BVMI namens de bij hen aangesloten platenmaatschappijen. De in Duitsland gevestigde website, die in de afgelopen 12 maanden 684 miljoen bezoeken van over de hele wereld heeft gehad, heeft ermee ingestemd te stoppen, domeinen op te geven en in de toekomst geen inbreuk te plegen op de rechten van platenmaatschappijen. NVPI
 • Bijna een derde van de mensen die via media naar klassiek luisteren doet dat op online platforms. Dat is één van de uitkomsten uit een recent onderzoek onder 8.000 klassiek-liefhebbers in 8 landen wereldwijd. Radio en cd’s zijn nog steeds populair en staan bovenaan. Online is YouTube de meest gebruikte bron. Betaalde streamingdiensten doen het minder goed. 14 procent van de ondervraagden zei daar gebruik van te maken.  Initiatiefnemer van het onderzoek is IDAGIO, een internationale aanbieder van klassiek via streams. Het bedrijf concludeert dat er weliswaar vooral oudere mensen naar klassiek luisteren, maar dat online luisteren de toekomst heeft. Dat trekt ook meer jonge luisteraars, denkt IDAGIO. Idagio , Midiaresearch

 

theater en dans

 • “”En eigenlijk heb ik het idee dat wij er als podia, in het samenspel van maken en presenteren, het minste last van hebben. Want makers hebben geen goede onderhandelingspositie. Zij kunnen niet zeggen: ik probeer het op vier plekken in een stad, en waar ik er financieel het beste uitkom, ga ik spelen. “ In de theatersector verkeren velen in een bijzonder zwakke arbeidsmarktpositie en de mate van uitholling is groot. Theaterkrant voert een serie gesprekken over de (artistieke) gevolgen van ‘unfaire’ praktijken. Daarbij kijkt men vooruit naar wat een gezonder werkklimaat allemaal zou kunnen opleveren. Dit keer : directeur van Theater Kikker en Podium Hoge Woerd in Utrecht: Harm Lambers. Theaterkrant
 • Lezers van Theatermaker eten voor een voorstelling het liefst bij Brasserie Over de Tong in Roosendaal. Het restaurant bij Theater de Kring werd het meest getipt bij de zoektocht naar het beste theaterrestaurant van Nederland. De verkiezing vond plaats in het kader van het zomernummer van vakblad Theatermaker, met als thema Artiesten en eten. Theaterkrant

Cultuurmarketing

 • Wat is het grootste culturele hoogtepunt van Noord-Brabant? Volgens veel Brabanders is dat de Pathé-bioscoop. Dat is de verrassende uitkomst van een landelijke enquête van consultancybureau Hendrik Beerda onder bijna achtduizend mensen. “Dat de Brabantse bevolking de landelijke bioscoopketen ziet als sterkste culturele smaakmaker in de provincie, is tekenend voor het schrale aanbod”, zegt merkadviseur Hendrik Beerda over de uitkomst. “Samen met Flevoland en Overijssel staat de provincie steevast onderaan als het gaat over het enthousiasme voor het provinciale cultuuraanbod.” Pretwerk , Pretwerk ,  Omroep Brabant
 • Nee, ik wil niet weten wat Valerio en René Froger van Rembrandt vinden! Hou toch eens op met die BN’er-verhalen in het museum. Joke de Wolf in haar column. HP – De Tijd
 • De Haagse culturele instellingen gaan samen proberen om meer bezoekers te trekken. Zo komt er een campagne om mensen duidelijk te maken dat er in de stad ‘cultuur-iconen’ zijn die zij minstens één keer in hun leven hebben moeten zien. Maar ook kleinere evenementen en tentoonstellingen worden onder de aandacht gebracht. De gezamenlijke campagne loopt in ieder geval de komende drie jaar, maakten de instellingen bekend. Omroep West
 • Wil jij eens een dagje meelopen en leren van vakgenoten buiten je eigen sector? Het nieuwe initiatief Dagstage brengt mensen en organisaties die een dag willen kijken in de keuken van een andere organisatie met elkaar in verbinding. Het doel van Dagstage is om mensen en organisaties te stimuleren om van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Voor de tweede testfase is Dagstage op zoek naar pilot deelnemers in de kunst en cultuursector. Cultuurmarketing
 • Annette Reijersen van Buuren, manager Merk, Marketing & Communicatie bij de Stichting CPNB, is verkozen tot Communicatievrouw van 2018. Na een uitgebreide selectieprocedure stond zij als winnaar op het podium tijdens C-day, het grootste eendaagse communicatiecongres van Europa. CPNB

Financiering

Rijksfondsen

 • Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Eerstvolgende deadline is 4 september. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds kent aan drieëntwintig kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven voor beeldende kunst verspreid over Nederland een werkbijdrage toe. Kunstinitiatieven konden een bijdrage van 10.000 euro aanvragen, flexibel te besteden aan activiteiten in 2019-2020. Dit jaar dienden ruim 60 kunstinitiatieven een aanvraag in.  Wallspace en Beeldenstorm/Daglicht, beide uit Eindhoven,  behoren tot de gehonoreerden. Mondriaan Fonds
 • De Bijdrage Publicaties van het Mondriaan Fonds  is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland. De bijdrage kan aangevraagd worden voor een publicatie die de drager van het werk zelf is en in oplage wordt uitgebracht. Ook kan worden aangevraagd voor een oeuvre-publicatie als reflectie van een kunstenaar op zijn werk, een eerste publicatie voor startend talent waardoor de zichtbaarheid van zijn werk (inter)nationaal wordt vergroot, of een eenmalige, niet-monografische opiniërende uitgave als reflectie op de kunstenaarspraktijk die bijdraagt aan de gedachtevorming over hedendaagse beeldende kunst. Deadline is 16 september. Mondriaan Fonds
 • In de tweede ronde van de Netherlands Film Production Incentive van 2019 zijn bijdragen verleend aan in totaal 28 producties voor een totaalbedrag van € 9,7 miljoen. Het gaat om 18 speelfilms, 4 lange documentaires, 1 animatiefilm, 4 dramaseries en 1 documentaireserie, waarvan 14 internationale coproducties en 12 producties die in aanmerking komen voor het percentage 35% Production Incentive. Filmfonds
 • Het project De Oversteek is een samenwerking tussen het Filmfonds, het NPO-fonds, de VPRO, NTR en CoBO om aanstormend talent een kans te geven een artistieke speelfilm te maken. Een gezamenlijke commissie van VPRO, NTR en het Nederlands Filmfonds selecteerde de filmplannen. De commissie zocht naar projecten die een eigentijds, urgent verhaal vertellen in een krachtige beeldtaal, met internationale (festival)potentie. De (regie)visie van de filmmakers heeft meegewogen in de selectie. Ook de kwaliteit van eerder werk is daarbij meegenomen. Twee  speelfilmplannen zijn geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van maximaal € 900.000.  Naar verwachting worden de twee speelfilms vanaf 2020 in de bioscoop uitgebracht en op televisie uitgezonden. Filmfonds
 • 3 september is de deadline van een aantal regelingen van het Filmfonds, o.m. Realisering speelfilm en lange animatiefilm, en New Screen Low Budget. Kijk bij Deadlines voor de specifieke informatie per regeling. Filmfonds
 • Literaire tijdschriften konden begin 2019 een aanvraag indienen voor een subsidie van twee jaar. Veertien tijdschriften, waaronder één Friestalig tijdschrift, dienden een aanvraag in. Het Letterenfonds kiest bij het tijdschriftbeleid voor het subsidiëren van het werk van schrijvers, vertalers en redactie. Tijdschriften konden daarom uitsluitend aanvragen voor auteurshonoraria en redactiekosten. Bij de beoordeling van de aanvragen stonden de literaire kwaliteit en inhoud en het tijdschrift als plek voor creatie en reflectie, voorop. Voor deze ronde was het mogelijk een extra investering in de literaire tijdschriften te doen, waardoor alle aanvragen konden worden gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 336.000. Letterenfonds
 • In de beleidsperiode 2021-2024 zet het Fonds Podiumkunsten zich in voor een bloeiend makersklimaat. Daarbij legt het Fonds meer de nadruk op makers die werken vanuit een ‘eigenstandige praktijk’. Het Fonds wil in gezamenlijkheid optrekken met stedelijke regio’s waar het gaat om de positie van podia en festivals. Eerlijk loon voor eerlijk werk is ook bij het Fonds de norm. En het Fonds blijft zich in de periode 2021-2024 inzetten voor een grote diversiteit aan verhalen en geluiden in de podiumkunsten. Het Fonds gebruikt de komende maanden om de beleidsuitgangspunten en de meerjarige regelingen uit te werken. Begin november 2019 zijn het beleidsplan en de meerjarige regeling gereed en worden ze gepresenteerd aan de sector. Een videoverslag.  Fonds Podiumkunsten   , Fonds Podiumkunsten
 • Witte de With Center for Contemporary Art is één van de presentatie-instellingen die meedoen aan het begeleidingstraject dat wij aanbieden binnen de subsidieregeling MeeMaakPodia. Jessy Koeiman werkt hier als programmamaker collectief leren. Eind mei ontmoetten gehonoreerde instellingen elkaar in het Rotterdamse kunstcentrum tijdens een kennismakingsbijeenkomst. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • In de loop van dit jaar opent het Fonds voor Cultuurparticipatie verschillende subsidieregelingen voor projecten die mensen actief bij erfgoed betrekken. Denk bijvoorbeeld aan een eigentijdse invulling van tradities en ambachten, maar ook aan digitaal erfgoed of archeologie. Eerder dit jaar stelden onze erfgoedadviseurs zich al online voor aan subsidieaanvragers. Senior programma-adviseur Jan ten Berge over de totstandkoming en de invulling van deze regelingen. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Fonds Soziokultur en Fonds voor Cultuurparticipatie organiseren in aanloop naar de subsidieregeling Nederland-Duitsland Jonge Kunst 2020 op 25, 26 & 27 september 2019 een Meet & Match in Dortmund. Tijdens deze bijeenkomst stellen we culturele organisaties uit Nederland en Duitsland in de gelegenheid kennis uit te wisselen en projectplannen te ontwikkelen op het gebied van actieve cultuurparticipatie. Fonds voor Cultuurparticpatie

 

overige fondsen

 • Brabant C financiert ontwikkelprojecten om te stimuleren dat initiatieven en talenten met internationale potentie kansen krijgen om zich te ontwikkelen naar een (inter)nationaal niveau. Voor deze projecten is het plafond (het totale subsidiebudget) in 2019 vastgesteld op 585.000 euro.  Op dit moment heeft Brabant C meer aanvragen voor financiering van ontwikkelprojecten ontvangen dan het plafond in 2019 toelaat. De aanvragen worden op volgorde van ontvankelijkheid behandeld en wanneer het plafond definitief bereikt is, wordt dat gemeld. Het plafond voor (inter)nationale projecten biedt nog voldoende ruimte.  Brabant C
 • Voor de PLUS-regeling voor projecten heeft stichting Cultuur Eindhoven in totaal 19 aanvragen ontvangen, waarvan er 18 aanvragen in behandeling worden genomen. Er zijn in totaal 9 nieuwe aanvragers bij die afgelopen jaren geen middelen uit het budget voor kunst en cultuur van Cultuur Eindhoven hebben ontvangen. Cultuur Eindhoven
 • Het Makerskapitaal honoreert per jaar minstens twee makers die in Het Huis onderzoek hebben gedaan. Zij kunnen een aanvraag doen voor het realiseren van een productie en organisatieontwikkeling. De bijdrage betreft maximaal 7.500,- euro. Het Huis Utrecht doneert zelf ieder jaar een deel van haar commerciële verhuur aan dit nieuwe fonds.  Het Huis Utrecht
 • De resultaten Steun voor Ontwikkeling (22/2018) zijn bekend gemaakt. Er is steun voor 2 Nederlandse projecten: Keplerfilm en 2CFILM  zijn geselecteerd voor 100.000 euro. Er werden 296 Europese aanvragen ingediend (47 animaties, 81 creatieve documentaires, 168 fictieprojecten) voor een bedrag van 11.905.000 euro waarvan 65 aanvragen (10 animaties, 19 creatieve documentaires, 36 fictieprojecten) zijn geselecteerd voor een totaalbedrag van ruim 2,6 miljoen euro. Creative Europe Desk

 

prijzen

 • De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 50.000 en een publicatie en/of tentoonstelling ter waarde van € 50.000 en wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Alfred Heineken Fondsen. eden van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie, directeuren van musea, (post) hbo-kunstopleidingen, presentatie-instellingen voor beeldende kunst, de directeuren van de Rijksakademie van beeldende kunsten, De Ateliers en de Jan van Eyck Academie, en het bestuur van de Nederlandse Galerie Associatie kunnen een nominatie voor een zeer getalenteerde beeldend kunstenaar in Nederland indienen. Deadline is 1 oktober. KNAW
 • Neuzen, de pilot van Krachtvoer Theater wint de Gouden C 2018.  Neuzen is een muzikaal improvisatieprogramma voor en met mensen met dementie, uitgevoerd door vitale ouderen. Neuzen, de pilot mag een jaar lang de titel ‘het project dat je mee moet maken’ dragen. De prijs bestaat verder uit een vergulde stempel en een cheque van 1000 euro. Voor de prijs kwamen alle in 2018 door het Fonds  voor Cultuurparticipatie gesubsidieerde projecten in aanmerking. Fonds voor Cultuurparticipatie

Kunstonderwijs

 • Filmacademie lichting 2019 studeert af op een opleiding waar verandering in de lucht hangt. Cultureel persbureau
 • Hoe kun je de beleving van bezoekers in aanloop of tijdens een het optreden virtueel verrijken? Studenten Creative technologies van Sint Lucas gingen, in samenwerking met de Effenaar, aan de slag met dat vraagstuk. Ze bedachten verschillende ideeën en presenteerden die afgelopen week in de kleine zaal van het Eindhovense poppodium. Stephanie van den Hurk, projectleider Smart Venue van de Effenaar, gaf de studenten samen met een aantal docenten feedback. Sint Lucas

Cultuureducatie en - participatie

 • Kunnen we het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs aantrekkelijker maken door binnen iedere school een schrijfacademie in te richten? Een schrijfacademie waar leerlingen essays leren schrijven, zich volledig kunnen onderdompelen in het werk van schrijvers zoals Vondel, Couperus, Wieringa, Palmen, Marsman of Isik, en waar leerlingen zich bijvoorbeeld kunnen verdiepen in hiphop, brievenromans, het nieuws en gedichten als alternatieve denkruimtes. Op 3 juni 2019 organiseerde de Akademie van Kunsten een bijeenkomst over ‘onze droom’ om het vak Nederlands in het voortgezet onderwijs weer aantrekkelijk te maken. Een verslag.  Akademie van Kunsten
 • Op 20 juni werd in Hoogeveen in Drenthe een nieuw initiatief gepresenteerd van het Leerorkest. Dat is de organisatie die kinderen in aanraking wil brengen met muziek en orkestspel, en die instrumenten uitleent. Het initiatief is een rijdend muziekinstrumenten-atelier. Er was al een bus om instrumenten in te vervoeren en op locatie kleine reparaties te doen. Nieuw is dat het atelier nu geschikt is voor workshops: lokale vrijwilligers, zoals ouders en docenten, leren om eenvoudige reparaties en preventief onderhoud van muziekinstrumenten te doen. Leerorkest
 • Petra Smit van Amsterdamse CS Buitenveldert is Muziekdocent van het Jaar 2018/19. Uit bijna 1.400 nominaties werden vijf finalisten geselecteerd die door een achtkoppige vakjury werden beoordeeld. Smit werd als winnares gekozen door haar grote passie voor en uitgebreide kennis over muziek. Ze speelt zelf meerdere instrumenten en is goed op de hoogte van de manieren waarop leerlingen tegenwoordig naar muziek kijken en luisteren. Ze zet haar leerlingen centraal en daagt ze uit zelf oplossingen te zoeken. Dit jaar werd de verkiezing voor het eerst georganiseerd. Organisator Frank Helmink – directeur Buma Cultuur – spreekt van een ongekend succes. BUMA Cultuur
 • Een gitarist, violist of harpist aan het bed van een doodzieke patiënt. Dat gebeurt sinds kort op de intensive care  van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Het JBZ is daarmee een van de eerste ziekenhuizen die aanhaken bij het initiatief van de projectgroep MuzIC van de stichting Family and Patient Centered Intensive Care. De stichting wil proberen om binnen een paar jaar in elk ziekenhuis met een IC geregeld muzikanten te laten spelen. De stichting werkt met ervaren muzikanten en muziektherapeuten. Die krijgen ook een specifieke cursus over de IC. Brabants Dagblad
 • In opdracht van KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving) verrichtten Movisie en LKCA een verkennend onderzoek naar werkzame elementen van culturele interventies bij volwassen statushouders. Zij keken daarbij specifiek naar elementen die zijn gericht op het bevorderen van sociale contacten. LKCA
 • In het Kinderboekenmuseum in Den Haag is het eerste TastTasje voor jonge blinde en slechtziende kinderen gepresenteerd. Het TastTasje is bedoeld om ouders van kinderen met een visuele beperking te informeren en te stimuleren om hun kind van jongs af aan kennis te laten maken met voelboekjes en andere aangepaste leesvormen, zoals audio en braille. Het wordt gratis beschikbaar gesteld door de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met Bibliotheekservice Passend Lezen en BoekStart. Literatuurplein
 • Kennly Vink publiceerde de resultaten van haar afstudeeronderzoek  (in opdracht van Welkom Toegankelijkheid & Evenementen ) naar de manier waarop festivalorganisatoren de toegankelijkheid van festivals inrichten, hoe dit wordt beleefd door personen met een beperking en of er mogelijkheden zijn tot verbetering. Haar belevingsrapport biedt adviezen om de belevingswaarde van de fysieke toegankelijkheid op festivals te vergroten voor personen met een lichamelijke beperking. De adviezen over beleving in dit rapport dienen als verdiepingsslag op de invulling van de praktische toegankelijkheid. Geenbeperkingmeer
 • Ook dit jaar zet Festival Boulevard ‘s-Hertogenbosch  zich weer volop in op maatregelen en acties om het festival zo toegankelijk mogelijk te maken. Dus ook voor mensen met een auditieve, visuele en cognitieve beperking is er van donderdag 1 t/m zondag 11 augustus genoeg te beleven op verschillende podia en locaties in en om ‘s-Hertogenbosch. Ook met een mobiele beperking is het festival goed te bezoeken. Festival Boulevard

Kunstbeoefening

 • Musicalvereniging Music All Enschede is door de jury verkozen tot Club van het Jaar in de categorie cultuur. Music All Enschede is een muziektheatergezelschap uit Enschede, bestaande uit een gemêleerd gezelschap van 17 tot 76 jaar. Elk jaar zetten ze een musical op de planken en richten ze zich op artistieke en organisatorische vernieuwing van de vereniging. Ze bestaan al bijna 70 jaar. LKCA
 • De voorbereidingen voor de volgende show van de Bergse Operette Vereniging (BOV)  zijn alweer in volle gang. De vereniging maakte bekend dat zij musical Oliver! brengt volgend jaar. BN – De Stem , inlog vereist
 • Een concert hoort er een beetje als een muziekvereniging jubileert. Maar de Steenbergse muziekvereniging De Volharding pakt het een paar stappen groter aan. Van zaterdag- tot zondagmiddag is er aan een stuk muziek gemaakt, in een muziekmarathon van 24 uur lang, waarin alle 275 leden en alle orkesten een rol spelen. BN – De Stem
 • Een volkswijk in ’s-Hertogenbosch waar de bewoners met elkaar meeleven, maar het elkaar soms ook knap lastig maken. Er wordt gelachen, gehuild, gevreeën, geknokt, gepraat en geroddeld. De straat waar dat vanaf 27 juni gebeurt, ligt bij de Verkadefabriek en is herkenbaar, maar fictief. Dat geldt ook voor de bewoners. Dat zijn acteurs die zich allemaal in de rol van ‘Bosschenaar’ hijsen in de openluchttheatervoorstelling ‘WIJ’. Omroep Brabant   , Brabants Dagblad
 • Toneelvereniging Onderling Kunstgenot uit Asten-Heusden trekt vanaf zondag 7 juli op verschillende dagen door de straten van Heusden, Asten en Deurne met haar traditionele wagenspel. Dit keer vertolken de spelers het stuk ‘Een voor allen en allen voor een’. Eindhovens Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Op 25 juni 2019  zijn de winnaars bekend gemaakt van de NRP Gulden Feniks 2019. Tijdens de Nationale Renovatie- en Transformatiedag werden de prijzen uitgereikt aan opdrachtgevers, ontwerpers en bouwpartijen van drie winnaars: de LocHal in Tilburg, de Stationsrenovatie Metro Oostlijn in Amsterdam en, als wildcard, de Kijkkoepel Fort bij Krommeniedijk in Uitgeest. Hiernaast werden drie projecten genomineerd: het Eiffelgebouw in Maastricht, Innovation Powerhouse in Eindhoven en SWEETS hotel in Amsterdam. De NRP Gulden Feniks wordt jaarlijks uitgereikt door NRP Platform voor transformatie en renovatie aan de meest excellente voorbeelden van renovatie- en transformatieprojecten. De 79 projecten die voor de editie 2019 werden ingediend tonen de unieke mogelijkheden en grote diversiteit aan bestemmingen die bestaand vastgoed te bieden heeft. NRP Gulden Feniks
 • Een op de vijf kerkgebouwen in ons land is niet meer in gebruik als kerk. Van de bijna 6900 kerken in Nederland hebben een kleine 1400 een nieuwe bestemming gekregen. De meeste hebben nu een culturele of maatschappelijke functie, zijn veranderd in een woonhuis of appartementencomplex, of zijn in gebruik als bedrijfsruimte. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Trouw
 • De transformatielocatie Minitopia-2 aan de Poeldonkweg in ’s-Hertogenbosch , de plek waar ooit een ‘doods’ gemeentelijk milieustation was gevestigd, bruist nu van het leven. Afgelopen jaar hebben (overwegend) jonge creatievelingen hard gewerkt aan de verwezenlijking van allerlei experimentele droomhuizen. Verdeeld over twee fasen 32 stuks, waarvan sommige woningen nog niet zijn voltooid. Desalniettemin achtten de Rezone-initiatiefnemers Tessa Peters en Rolf van Boxmeer de tijd rijp voor de officiële opening. 21 juni was het zover. Brabants Dagblad
 • Broedplaatsen als De Ceuvel in Amsterdam en Het Schieblock in Rotterdam zijn een bron van innovatie en motivatie voor duurzaamheid. In dit onderzoek analyseert architect Christiaan Weiler deze twee locaties uitgebreid op de manier waarop ze maatschappelijke waarde creëren door hun innovatieve benadering van gebiedsontwikkeling. De georganiseerde samenloop van omstandigheden op deze plekken blijkt interessant perspectief te bieden. College van Rijksadviseurs
 • Op 22 juni zijn de winnaars van de 39ste editie van de Archiprix 2019 bekend gemaakt. Deze prijs waarvoor de Nederlandse masteropleidingen met de afstudeerrichtingen architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur jaarlijks hun beste afstudeerplannen inzenden, stond dit jaar voor het eerst ook open voor de masteropleidingen interieurarchitectuur. Devant Asalwa (TU Delft, architectuur) en Lesia Topolnyk (Academie van Bouwkunst Amsterdam, architectuur) delen de eerste prijs. Archined
 • Op 4 juni jongstleden vond bij Broeinest Amsterdam het Architectenweb netwerkevent over groene hoogbouw plaats. Vier sprekers deelden hun ervaringen met en visie op deze nieuwe ontwikkeling waarvan veel verwacht wordt, maar waar ook veel vragen over zijn. Architectenweb
 • De Trekvaartzone in Kampen door TLU landschapsarchitecten is de beste openbare ruimte van Nederland. De andere genomineerden voor de Stedelijk Interieur Award Beste Openbare Ruimte waren de Groene Loper op de Technische Universiteit in Eindhoven door MTD landschapsarchitecten en de Vijfhoek/Fietsparkeergarage Strawinskylaan een ontwerp van de gemeente Amsterdam en wUrck in Amsterdam. De Architect
 • Planoloog Co Verdaas houdt op 3 juli zijn intreerede als hoogleraar Gebiedsontwikkeling. Centraal hierin staat de uitwisseling en ontsluiting van kennis die relevant is voor een bij uitstek in de uitvoering geworteld vakgebied. “De vraag hoe we Nederland inrichten lijkt lastiger te beantwoorden dan ooit. Deze leerstoel is er om overheden en marktpartijen de onderliggende complexiteit te helpen duiden.” Gebiedsontwikkeling.nu
 • Wat bedoelen we met ‘inclusiviteit’ en hoe meten we deze in gebiedsontwikkeling? Deze vragen stonden eind mei in Rotterdam centraal tijdens de Nederlandse conferentie van het Urban Land Institute. Goede voorbeelden laten zien dat die bewijzen misschien niet eens nodig zijn. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Directeur Timo de Rijk van het Design Museum geeft aan dat de meeste reacties  op de aangekondigde expositie over design van het Derde Rijk tot nu toe positief zijn. Het museum is vanaf het begin in gesprek geweest met de Joodse gemeenschap in ‘s-Hertogenbosch. Een van de aanwezigen , tijdens een drukbezochte discussieavond van de Bossche bibliotheek, was bij die gesprekken en gaf aan vrij snel overtuigd te zijn van de meerwaarde van de tentoonstelling. Omroep Brabant  , Designmuseum Den Bosch

 

beeldende kunst

 • TAAK heeft de krachten gebundeld met LIMA voor hun meerjarige kunstproject Social Capital dat de sociale en economische veranderingen van Amsterdam in kaart brengt door de ogen van de kunstenaar. Diverse delen van de stad komen in meerdere delen aan bod. Wat is de rol van kunstenaar en de verbeelding in een stad die zich heeft uitgeleverd aan een allesbepalende economie van het vastgoed? Metropolis M
 • In de wereld van papier gaan schoonheid en kleurenpracht hand-in-hand met thema’s als duurzaamheid, actualiteit en innovatie. Papier is een fantastisch materiaal dat kunstenaars en ontwerpers al eeuwenlang inspireert. Elke twee jaar staat CODA Museum Apeldoorn in het teken van het allerlaatste wat gemaakt is in de wereld van de papierkunst en – design tijdens de tentoonstelling CODA Paper Art. Domeniek Ruyters ging er kijken. Metropolis M
 • “Vraag na afloop niet welke ruimte je het mooist of spannendst vond – je weet het echt niet meer. Het zijn zo veel wonderkamers, kriskras met elkaar verbonden, dat je op eenderde van je tocht je oriëntatie al kwijt bent. Je glijdt, klimt, klautert, knielt, bukt en schuifelt.” De Volkskrant over Doloris’ Meta Maze in Tilburg, het grootste kunstdoolhof van Europa. De Volkskrant
 • Het beeldende kunstklimaat is veel dynamischer in Breda dan in andere steden. Dat zegt directeur Dingeman Kuilman van het Stedelijk Museum Breda. Hij bekrachtigt zijn ambitieuze woorden met de expositie Raketstart die er te zien is. De expositie bestaat uit werken van 37 kunstenaars die een connectie hebben met Breda. Het museum wil structureel inzetten op het tonen van hedendaagse kunst uit Breda.   Omroep Brabant  , Breda vandaag

 

letteren

 • De prijswinnaars van de Nederlandse Kinderjury zijn bekend. CPNB

 

muziek

 • Top 3 genomineerden Gouden en Zilveren Notekraker 2019 zijn bekend gemaakt. Op 24 september vindt in Paradiso de feestelijke uitreiking plaats van de Gouden en Zilveren Notekraker 2019. In de aanloop daar naartoe kunnen alle bij Sena aangesloten musici en producenten samen met de leden van de 100-jarige muzikantenvakbond Ntb hun stem uitbrengen. Goudennotenkraker
 • Stergitarist John Petrucci ontvangt de Sena European Guitar Award 2019 in Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • Grenzeloze muziek van Europese topmusici komt samen op het Bredase festival Sound of Europe. Na een succesvolle eerste editie in het Chassé Theater vorig jaar, verhuist Sound of Europe op 11 & 12 oktober naar de Belcrum. De rode draad door de programmering is de ruimte die gecreëerd wordt voor improvisatie en solisten. De term ‘jazzfestival’ doet Sound of Europe daarbij tekort: artiesten uit Frankrijk, Duitsland, België en Nederland brengen van jazz tot brass, en van klassiek tot rock-invloeden ten gehore. Sound of Europe wordt georganiseerd door Beaux Jazz. Jazzzine

 

theater en dans

 • De Nederlandse Toneeljury, onder leiding van Hadassah de Boer, selecteerde de twaalf beste voorstellingen van het moment. Met uitzondering van 1 productie zijn alle geselecteerden te zien tijdens het Nederlands Theaterfestival. Het festival opent op 5 september met de Staat van het Theater en sluit af op 15 september met het Gala van het Nederlands Theater waar de belangrijkste Toneelprijzen worden uitgereikt, zoals de Louis d’Or en de Theo d’Or.   De selectie bevat geen voorstellingen van de grote toneelgezelschappen. De jury koos veelal maatschappelijke geëngageerde producties. Het verhaal van het verhaal van Theater Artemis, en HZT behoort tot de geselecteerden. Nederlands Theaterfestival  , NRC  , inlog vereist , De Volkskrant , Theaterkrant
 • De Wijkjury Amsterdam, een initiatief van Adelheid Roosen, bestaat sinds 2009 en beleeft dit jaar haar 10-jarig jubileum. Een jury van twaalf tot zeventien leden bezoekt gedurende het theaterseizoen zo’n vijftien voorstellingen, en kiest daaruit één winnaar. Het initiatief kreeg landelijke navolging; intussen zijn er ook Wijkjury’s in Groningen, Den Haag, Utrecht, Purmerend en Veenendaal. De Wijkjury bestaat uit mensen die tot dusver niet in de schouwburg kwamen. Wat vinden zij van het huidige aanbod? De Volkskrant   , Theaterkrant
 • De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en Festival de Nederlandse Dansdagen (NDD)hebben de genomineerden voor de VSCD-Dansprijzen: de Zwanen bekendgemaakt. Genomineerd voor de Zwaan ‘meest indrukwekkende dansproductie’ is o.m. The Way You Sound Tonight van Arno Schuitemaker.  Op 4 oktober worden tijdens het Gala van de Nederlandse Dans in Maastricht de winnaars bekend gemaakt. VSCD

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Margot Zweers perforeert de ruimte. Ze brengt in de gebouwde omgeving doorzichten aan, waardoor je de lege ruimte kunt omsingelen. Ze manifesteert niet zozeer iets in de ruimte, maar manifesteert de ruimte als zodanig met haar beeldende ingrepen. Haar werk is tastbaar en zichtbaar, maar gaat erover dat de ruimte tussen de dingen ongrijpbaar en transparant is. Ze kijkt er niet naar, maar er tussendoor, er omheen. Overal rondom haar is ruimte en ze zoekt daarmee een verhouding op gelijkwaardige basis. Alex de Vries ging op atelierbezoek. Mister Motley
 • Ellen van der Leeden wint de felbegeerde Overseas Prize, een Britse competitie voor glaskunstenaars.  Brabants Dagblad
 • In 2016 debuteerde Lieke Kézér met de roman ‘De afwezigen’, waarin ze het gevecht van een muzikaal wonderkind met het gemis in zijn leven van zijn familie, onder meer een psychotische moeder, beschreef. Mooi boek, waarin onder een bedrieglijk eenvoudige vertel laag diepgaande emoties schuilgaan. In haar tweede roman ‘De verloren berg’ is het niet anders. Ook nu weer een gezinsdrama, waarin de personages ieder op hun manier met de grote afwezige in het verhaal, de echtgenote en moeder, moeten zien om te gaan. Trouw  , Brabants Dagblad
 • De kinderboekenserie ‘Toen & Hier Eindhoven’ vertelt spannende verhalen uit de geschiedenis van Eindhoven. De twee nieuwe boeken zijn gekoppeld aan het Van Abbemuseum en de Witte Dame, geschreven door respectievelijk Anja Frieling en Hessel Rippe. Eindhovens Dagblad
 • Een lied uit Nederland gaat naar de planeet Mars. Het gaat om het nummer House on Mars, dat is gemaakt door de in Oudenbosch wonende componist Arjen Lucassen, beter bekend als het brein achter muziekproject Ayreon. Zijn lied gaat deel uitmaken van de Europees-Russische missie ExoMars, die volgend jaar wordt gelanceerd en in 2021 moet landen op de rode planeet. BN – De Stem

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie