Trends & Ontwikkelingen 29 november 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Overzicht van de stemmingen op 27 november over de moties  ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Cultuur van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 november jl. Tweede Kamer , Kunsten’92
 • De muziekimpuls wordt verlengd tot 2019 en 2020 met een jaarlijkse bijdrage van 500.000 euro. Ook nam de Kamer een motie aan over het stimuleren van kunstbeoefening door mensen met een beperking. LKCA
 • Eurosonic Noorderslag krijgt een plek in de Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024.De Tweede Kamer steunde een motie van de PvdA. Dagblad van het Noorden, RTV Noord, Tweede Kamer
 • De grote professionele muziekensembles in Nederland die werken met meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten, moeten in 2019 en 2020 extra geld krijgen om hun musici een beter honorarium te kunnen betalen, zo heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid besloten. Er komt per jaar € 300.000 bij. De muziekensembles zien dit als een steun in de rug bij de ontwikkeling van een eigen cao. NAPK
 • Motie van VVD Thierry Aartsen over ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed ook aangenomen. BN – De Stem
 • Er moet een beperkt aanwijzingsprogramma worden opgezet om de interieurensembles in Rijks monumentale kerken aan te wijzen en te beschermen.. Een motie van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber werd in meerderheid gesteund. Heemschut is verheugd met deze belangrijke eerste stap in de bescherming van kwetsbare interieurs. Heemschut
 • Twee moties relevant voor bibliotheken zijn met algemene stemmen aangenomen. Bibliotheekblad
 • Tijdens het cultuurdebat in de Tweede Kamer op 19 november was veel aandacht voor de gezamenlijke opgaves van musea op het gebied van collectiemobiliteit. Zo pleitten de cultuurwoordvoerders wederom voor verruiming van de indemniteitsregeling en behoud van de Geefwet. Er werden ook goede voorbeelden genoemd van museale samenwerking zoals het Canon-Netwerk, Netwerk Zuiderzeecollectie en het netwerk Plantage Musea. Met hun inbreng toonden cultuurwoordvoerders van zowel coalitie- als oppositiepartijen zich wederom betrokken bij de musea. Een verslag van de Museumvereniging. Museumvereniging
 • Het Rijk, de Raad voor Cultuur en de regionale overheden wensen meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende bestuurlijke niveaus. Op uitnodiging van minister van Engelshoven (OCW) hebben de samenwerkende gemeenten en provincies samen met het culturele veld culturele regioprofielen opgesteld. Hier de 15 regioprofielen. Op 6 december organiseert Kunsten ’92 de bijeenkomst Samenwerking tussen stad, regio en staat en het toekomstig cultuurbeleid waarop een eerste analyse van de regioprofielen zal worden gepresenteerd. Boekman
 • “De bedoeling van de Geefwet was om de sector in beweging te krijgen, dat is wel gelukt. Culturele instellingen zijn veel ondernemender gaan denken”, zegt professor René Bekkers, directeur van het centrum voor filantropische studies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.  . “Maar wat het heeft opgeleverd aan giften is lang niet genoeg geweest om het bedrag op te vangen dat is bezuinigd.” Volgens Bekkers heeft de cultuursector zeker klappen gehad. “Het staat er veel slechter voor dan 10 jaar geleden.” NPO Radio 1
 • De beeldende kunstsector in ons land is veelzijdig, flexibel en dynamisch, maar kleinschaligheid en versnippering maken hem ook kwetsbaar. Zo hebben minder presentatieplekken, onvoldoende ruimte voor experiment of talentontwikkeling en lage honoraria voor de kunstenaars de potentie van de sector de afgelopen jaren aangetast. Dat constateert de Raad voor Cultuur in het sectoradvies  over de beeldende kunst ‘Zichtbaar van waarde’. De raad pleit er voor om de positie van de individuele kunstenaar en de infrastructuur van de sector te verstevigen, en daarvoor middelen ter beschikking te stellen. Een eerlijke betaling aan kunstenaars en bemiddelaars zou vanzelfsprekend moeten worden. Cultuur.nl , Cultuur.nl
 • Netflix ziet niets in regulering van online videodiensten in Nederland. Mediaminister Arie Slob onderzoekt op dit moment of online diensten zoals Netflix regels kunnen worden opgelegd. Dit n.a.v. van een advies van de e Raad voor Cultuur. Zo moeten streamingdiensten als het aan de Raad voor Cultuur ligt een deel van de omzet die in Nederland wordt gegenereerd aan heffingen afdragen. Ook wordt gepleit voor quota voor Nederlandse producties die in Nederland aan klanten moet worden aangeboden. TotaalTV
 • De huidige gedragsregels voor overheden die willen concurreren met ondernemers blijven langer van kracht. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken verlengt de zogenoemde Wet markt en overheid met twee jaar tot 1 juli 2021. VNPF is blij met de verlenging. Oktober vorig jaar schreef VNPF samen met de Museumvereniging een brief voor de internetconsultatie. vnpf
 • De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 30 augustus 2018 inzake de Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017–2018 (Kamerstuk 32 820, nr. 251). De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 16 november 2018. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. Officiële bekendmakingen
 • Zorg dat niet alleen de hoogopgeleide witte bezoeker, maar alle mensen zich kunnen herkennen in onze exposities en onze voorstellingen. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) roept op om het cultuuraanbod te democratiseren. Zij geeft drie goede voorbeelden. LKCA
 • Aartsens tendentieuze tegenstelling tussen tussen elitaire chlablisdrinkers en saamhorige carbidschieters is grotesk,  schrijft Coen Simon, maar de echte hete aardappel durft geen van de partijen in deze discussie in de mond te nemen: de vraag wat kunst en cultuur hoogstaand maakt.  NRC
 • Antwoorden van minister Van Engelshoven (OCW) op de vragen van leden Van der Molen (CDA) en Özdil (Groenlinks) over de antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van de berichtgeving dat de studie Nederlands dreigt te verdwijnen en alleen in het buitenland populair is. Rijksoverheid.nl
 • Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over 4 onderwerpen op het gebied van het auteursrecht. Rijksoverheid.nl
 • De bespreking van het ePrivacy-voorstel tijdens de Europese Telecomraad op 4 december zal niet besluitvormend of concluderend zijn. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Een aantal lidstaten vindt het te vroeg om tijdens de Telecomraad op 4 december tot besluitvorming over te gaan, schrijft Keijzer. Na deze bijeenkomst zullen de onderhandelingen worden vervolgd in de Raadswerkgroep. Mediafederatie
 • Architectuur Lokaal heeft de coalitieakkoorden en de samenstelling van de bestuurscolleges van alle Nederlandse gemeenten per 2018 op de kaart gezet. Dit i.v.m. de manifestatie Grensverleggers op 29 november a.s. Dit is de zevende editie van de landelijke manifestatie voor en over (publiek) opdrachtgeverschap en ontwerp, die Architectuur Lokaal traditiegetrouw vierjaarlijks organiseert in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. De manifestatie heeft als thema : Wonen, werken, leven met zorg en energie. Architectuur LokaalGrensverkenning
 • ‘De streefcijfers worden royaal gehaald. Kunst moet geld opleveren en massale belangstelling trekken, dan is er niemand meer die lastige vragen stelt.’ Commentaar van Kirsten van Santen in de Leeuwarder Courant. De welwillende houding richting kunst en cultuur die in het Culturele Hoofdstadjaar is gekweekt, verdwijnt als sneeuw voor de zon als je nu niet oplet. Er zijn bedreigingen. Bijvoorbeeld door het alleen maar over bezoekerscijfers en economische impact te hebben. Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslân leverde tot nu toe 60 miljoen euro op. Leeuwarder Courant , NRC
 • In stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden hebben gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Sjoerd Feitsma de titel Culturele Hoofdstad van Europa officieel overgedragen aan Matera in Zuid-Italië en het Bulgaarse Plovdiv. Die steden zijn beide uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van 2019. Omroep Friesland
 • De RRKC gaf in opdracht van het college van B&W een advies over de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen. Op 16 november organiseerde de RRKC een debat om het advies Boijmans Binnenstebuiten te bespreken. Het debat is terug te zien. RRKC
 • De gemeente Rotterdam is in overleg met de filantropische Stichting Droom en Daad over een plan om een nieuw, permanent museum voor beeldende kunsten in Rotterdam-Zuid te vestigen. Het idee is om dit nieuwe museum in Zuid in de toekomst te verbinden met Museum Boijmans van Beuningen in het centrum van Rotterdam. Het plan staat los van Boijmans op Zuid dat het museum afgelopen zomer aankondigde.Met een nieuw museum in Rotterdam-Zuid wil de gemeente een permanente voorziening creëren voor de groeiende kunstcollectie in de stad, en nieuwe bezoekers trekken. NRC
 • De voormalige Amerikaanse ambassade aan het Lange Voorhout in Den Haag wordt volgend jaar voorlopig ingericht als ‘platform’ voor culturele exposities, evenementen en rondleidingen. In  afwachting van de definitieve verkoop van het pand heeft de gemeente Den Haag aan twee partijen opdracht gegeven om een tijdelijke programmering op te stellen. Dat zijn ANNA Vastgoed & Cultuur en presentatie-instelling WEST Den Haag.De gemeente ziet geen kans om zelf in het gebouw te investeren en er bijvoorbeeld een Eschermuseum van te maken. Een wens van het Haags Gemeentemuseum. Den Haag Centraal
 • De bezwaren tegen de komst van het Holocaust Namenmonument op de Weesperstraat in Amsterdam zijn afgewezen. Omwonenden hadden zich uitgesproken tegen de bouw van het monument, waarop 102.000 namen van Holocaustslachtoffers komen. Een bezwaarschriftencommissie heeft nu geoordeeld dat de hiervoor afgegeven vergunningen in stand kunnen blijven. De gemeente  Amsterdam neemt dit advies over. Architectenweb
 • Op 28 november neemt de Arnhemse gemeenteraad een beslissing over het verdere verloop van de plannen voor het landschapskunstwerk Blauwe Golven van Peter Struycken. De gemeente Arnhem wil op de plek van de Blauwe Golven een bruisende ontmoetingsplek waarbij een verbinding word gemaakt tussen de Arnhemse binnenstad, Coehoorn, de Rijn, Museum Arnhem en ArtEZ. Arnhem Direct
 • Museum Oud Amelisweerd werd in augustus failliet verklaard. Ondanks jaren van subsidie is het de instelling niet gelukt om een financieel gezonde organisatie op te bouwen. Wat ging het mis en wat moet er nu met het monumentale landhuis gebeuren? Blueyard heeft in opdracht van de gemeente Utrecht een onderzoek gedaan. DUIC
 • Amsterdam, Barcelona en New York City hebben de ‘Cities Coalition for Digital Rights’ gelanceerd, een gezamenlijk initiatief ter bescherming van de digitale rechten van bewoners en bezoekers. Waag
 • Het Europees Parlement heeft het tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader (Multiannual Financial Framework – MFF) 2021 – 2027 goedgekeurd. In dit verslag zijn voorstellen te vinden voor het toekomstige programma van Creative Europe.  Het budget van Creative Europe is verhoogd tot 2,8 miljard euro. Dit is een verdubbeling van het budget ten opzichte van het huidige programma, dat nog tot 2020 loopt. Entertainment Business
 • Europese muziekorganisaties hebben een kritisch statement gepubliceerd over de YouTube-campagne tegen artikel 13. Volgens de industrie maakt YouTube zich schuldig aan ‘fact free fear-mongering’, oftewel het nodeloos zaaien van angst.Entertainment Business
 • Een adviescommissie in Frankrijk raadt president Macron aan de wet te veranderen om Afrikaans erfgoed te kunnen teruggeven. De Franse president vroeg experts vorig jaar wat er moet gebeuren met roofkunst van het continent. Kunsthistoricus Didier Rykner is bezorgd. Europese museumdirecteuren reageren.  NOSThe ConversationTrouw , inlog vereist , NRC , The Art Newspaper

 

noord-brabant

 • De Kunst van Brabant schreef een brief aan de Taskforce Cultuurvisie BrabantStad als reactie op het ingezonden regioprofiel aan minister van Engelshoven (OCW). DKVB constateert dat enkele opmerkingen van het veld/de Kunst van Brabant opgepakt zijn. Dat geeft vertrouwen in een verdere samenwerking bij de uitwerking en uitvoering van de inhoud van het profiel. De Kunst van Brabant
 • In Noord-Brabant kan de cultuurliefhebber op zijn minst aan 132 festivals zijn hart ophalen. Van het vroege Paaspop in Schijndel tot het late Winter Parkfestival in Best. En alles wat daartussen zit. Maar is deze festivalisering van het culturele leven een zegen of een vloek? BrabantKennis gaat dat in kaart brengen. In aanloop naar het CultuurCafé #1: Festivalisering, dat BrabantKennis op 21 november organiseerde, interviewde FunX Radio Siem Nozza over het Brabantse festivalbeleid.  Brabant Cultureel , BrabantKennis , BrabantKennis
 • Noord-Brabant krijgt in Zundert een Productiehuis waar professionele theatermakers nauw samenwerken met amateurs. Er worden voorstellingen gemaakt die zicht vooral richten op onderwerpen uit het sociaal-maatschappelijk domein. De provincie Noord-Brabant steunt de komst van het Productiehuis met 45.000 euro impulsgelden. Initiatief is van Bureau Pees van de Zundertse theatermaker en -producent Peter Dictus. Hij wil dat het Productiehuis (multidisciplinair) theater voortbrengt dat dicht bij het publiek staat. BN – De Stem

 

grote brabantse gemeenten

 • Het besluit van minister van Engelshoven (OCW) om de Raad van Cultuur te vragen om een advies over nut en noodzaak van Rijksmuseum voor Design, en het feit dat ze zeer enthousiast is voor Eindhoven als vestigingsplek, heeft al geleid tot de eerste stappen. Inhoudelijk gaat Martijn Paulen van de Dutch Design Week het museumplan nu verder met andere betrokken partijen uitwerken. De formele kant van de zaak wordt in goede banen geleid door de directeur Tanja Mlaker van de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE).  Eindhovens Dagblad
 • Een Rijksmuseum voor Design in Eindhoven. De marketing van de designstad heeft geweldig gewerkt maar er ligt een plan zonder inhoud. Niettemin verdient Noord-Brabant een krachtig en integer initiatief om dit instituut binnen te halen. Aldus Timo de Rijk, directeur van het Design Museum Den Bosch. Eindhovens Dagblad
 • Oud-wethouder Staf Depla wordt voorzitter van een stichting die plannen heeft met het Eindhovense Evoluon. Dat het om een designmuseum gaat, wil Depla niet bevestigen. Eindhovens Dagblad ,inlog mogelijk vereist
 • Ook de speciaal aangestelde ‘chef doorbraakplan’ blijkt niet in staat om een oplossing te vinden voor de tekorten van het Eindhovense Muziekgebouw. Maar het nieuwe  Eindhovense college is bereid weer een jaar te wachten op zo’n ‘doorbraakplan’, nu een onbekende partij eenmalig het gat in de begroting wil dekken. Wie dit is wil de Raad van Commissarissen niet zeggen. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • De Eindhovense coalitiepartij PvdA zet vraagtekens bij de manier waarop het Muziekgebouw omgaat met zijn tekorten. ,,Kennelijk is er een constructie waarmee het tekort in 2019 wordt gedekt. Het kan niet zo zijn dat informatie hierover geheim wordt gehouden”, zegt PvdA-raadslid Arnold Raaijmakers. Eindhovens Dagblad, inlog mogelijk vereist
 • Het College van B & W van ’s-Hertogenbosch volgt ‘met veel belangstelling’ de planvorming rondom een tijdelijk theater in de Kaaihallen op de Tramkade. Maar het is uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid van het Theater aan de Parade zelf om ‘een besluit te nemen over een alternatieve, tijdelijke locatie’. De Verkadefabriek had het plan al, het Theater aan de Parade is aangesloten. Een nieuw te bouwen Kaaihal op de Tramkade die het theater drie jaar graag wil gebruiken als tijdelijk onderkomen. De hal aan de zijde van de Veemarktweg wordt in het onderzoek en de plannen van de directie van beide cultuurinstellingen niet alleen gebruikt voor maximaal 150 door het theater geprogrammeerde voorstellingen, maar is flexibel te gebruiken en in te delen. Brabants Dagblad, Verkadefabriek,  Brabants Dagblad , inlog mogelijk vereist,  Brabants Dagblad, inlog mogelijk vereist
 • Nu het er op lijkt dat het door de gemeente ‘s-Hertogenbosch al langer gewenste vestingmuseum er eindelijk gaat komen, is het tijd voor STOK om definitief afscheid te nemen van het Kruithuis, de locatie waar zij 14 jaar lang gebruik van maakte. Er zijn plannen om STOK op een andere plek weer door te laten starten. De Gruijterfabriek lijkt in samenwerking met andere organisaties in de cultuursector kansen te bieden. In het Theater aan de Parade kunnen inmiddels langdurig kleine exposities van STOK leden plaatsvinden. Bossche Omroep
 • ,,Er blijft ruimte voor bewezen evenementen, die sturen we echt niet naar huis. Maar we willen als gemeente wel meer sturen op kwaliteit van de evenementen in plaats van de hoeveelheid aan evenementen.’’ De Bossche wethouder Mike van der Geld over het nieuwe evenementenbeleid. Brabants Dagblad
 • Ambtenaren van de gemeente Tilburg hebben op eigen houtje ingestemd met het gebruik van kunstwerk de Toren van Udenhout voor een kerstactie van ondernemers in het dorp. De winkeliers hebben het werk met 20.800 LED-lampjes veranderd in een verlichte kerstboom. Kunstenaars Marius Boender is daar niet in gekend. Brabants Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • Voor het Veemarktkwartier zat er lang een kink in de kabel, maar Tilburgs creatieve cluster bij de Heuvelse kerk wordt nu afgerond. Mede dankzij Avec dat er, drie jaar na de komst, al een derde gebouw nodig heeft. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • De kunstenaars die ateliers hebben in het voormalige wijkcentrum aan de Kometenlaan in Bergen op Zoom staan binnenkort op straat. Het pand is verkocht. Er komen twintig zorgwoningen op die plek. Ook een aantal culturele verenigingen worden dakloos. BN – De Stem, mogelijk inlog vereist
 • De opknapbeurt van het Mien Ruyspark bij De Ploeg in Bergeijk is afgerond. Voor de gemeente Bergeijk komen de kosten uiteindelijk uit op twee ton. Dat is 5000 euro meer dan begroot. Eindhovens Dagblad
 • Het Boekelse Ecodorp kan eindelijk verder: sinds 28 november is het de trotse eigenaar van een stuk grond in De Run, waar dertig ecowoningen moeten verrijzen. Brabants Dagblad, inlog mogelijk vereist
 • Na jaren van bezuinigingen wil de gemeente Deurne geld in steken in Museum De Wieger om tot een museum nieuwe stijl te komen. Er komt zelfs een onderzoek naar het weer overnemen van dit gebouw zodat de medewerkers van De Wieger zich daar niet meer om hoeven te bekommeren. Daar ging de laatste jaren veel energie en tijd in zitten. Om het nieuwe ondernemingsplan waar te kunnen maken, is de gemeente van plan om éénmalig 119.500 euro subsidie te verstrekken. Eindhovens Dagblad
 • De politieke partijen in de gemeente Geldrop-Mierlo ondersteunen het  plan, om in Hup Hotel (voormalig hotel De Brug) in Mierlo de bijzondere collectie voetbalspullen van Mierlonaar Jos Lenssen onder te brengen, met een gemeentelijke bijdrage van 30.000 euro. Eindhovens Dagblad
 • De politiek in de gemeente Gilze en Rijen brengt de handen nog maar lauwtjes op elkaar voor de plannen van het college met betrekking tot de verbouwing van cultureel centrum De Boodschap. Bibliotheek Theek 5 zou dan een plek krijgen voorin het gebouw. BN – De Stem
 • Het cadeau van Goirle aan Ireen Wüst gaat 80.000 euro kosten. Tenminste: de gemeenteraad krijgt de vraag voorgelegd om dat bedrag goed te keuren om een standbeeld te maken ter ere van de schaatsster.. Een eerste selectieronde is al gedaan. Drie kunstenaars mogen, als het voorstel wordt goedgekeurd, een schets maken. Brabants Dagblad, inlog mogelijk vereist
 • De nieuwe plannen voor het al jaren leegstaande landgoed Haarendael in Haaren zijn niet bij voorbaat kansloos. Dat zegt wethouder Harry van Hal. De lokale ondernemer Wim Vugts is de koper van het landgoed en met hem ligt de gemeente Haaren  al vele jaren in de clinch. Toch zal Haaren zich niet door oud zeer laten leiden en de plannen voor het landgoed op hun eigen merites beoordelen, aldus Van Hal. CvdK van de Donk heeft staatssecretaris Blokhuis gebeld om hem te wijzen op de erbarmelijke staat van Haarendael. Brabants Dagblad, inlog mogelijk vereist , Brabants Dagblad
 • CvdK van der Donk sprak in de gemeente Halderberge over het religieus erfgoed. De provincie Noord-Brabant werkt er samen met de gemeente, Woonkwartier en een aannemer aan het miljoenenproject Religieus Erfgoed. BN –De Stem
 • De subsidies voor kunst en cultuur in Meierijstad gaan op de schop. Zo levert harmonie Sint-Cecilia uit Schijndel fors in; van 51.233 naar 27.091 euro per jaar. Het nieuwe korenfestival in Sint-Oedenrode krijgt bijdrage. Eindhovens Dagblad
 • Er is in de gemeente Moerdijk momenteel helemaal geen beleid  dat bepaalt of monumenten van zonnepanelen mogen worden voorzien. Terwijl het aantal aanvragen stijgt, zegt Annemiek van der Made, adviseur monumenten op de afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente Moerdijk. ,,Maar die aanvragen moeten we afwijzen zolang dat beleid er niet is.” BN – De Stem
 • Het Galvanitasterrein is in beeld als broedplaats voor podiumkunsten. Daarmee zet de gemeente Oosterhout een kruis door het voormalige zwembad Arkendonk als potentieel cultuurproductiehuis. De verbouwing van het zwembad blijkt veel te duur. Voorlopig blijft De Pannehoef tot zeker eind 2019 open als productiehuis voor verenigingen en kunstenaars. BN – De Stem, inlog mogelijk vereist
 • Een historische uitstraling, kloppend cultuurhart en de hoogste woontoren van de stad. Met de komst van het Wal Kwartier krijgt het centrum van Oss een compleet andere uitstraling. Op 22 november  werden de ambitieuze plannen uit de doeken gedaan. Niet alleen de plek van de V&D en naastgelegen winkels gaat op de schop, ook de omgeving van het nieuwe gebouw zal onherkenbaar veranderen. DOK Architecten zijn de ontwerpers. Brabants Dagblad , Architectenweb
 • Wil Sint-Michielsgestel binnen en buiten de nieuwe multifunctionele accommodatie de Meander alles optuigen zoals in het wensenlijstje staat, dan is er nog eens negen ton extra nodig. Er stond al 3,6 miljoen euro in de boeken om de komst van de harmonie, de bibliotheek, jeugdhonk, Bint en gemeenschapshuis De Huif naar het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel mogelijk te maken. Maar daar moet nog eens negen ton bij om een volmaakte multifunctionele accommodatie te krijgen. Op 13 december wordt erover gesproken in de gemeenteraad. Brabants Dagblad
 • De voormalige Sint-Petrus’ Bandenkerk in Son is geschikt voor hergebruik als dorpshuis. Die conclusie trekt het gemeentebestuur van Son en Breugel uit een rapport over de bouwkundige staat van het pand. Eindhovens Dagblad, inlog mogelijk vereist
 • De units waarin de Sonse bibliotheek tijdelijk is gehuisvest, voordat de bibliotheek intrekt in het dorpshuis, worden door de gemeente Son en Breugel aangekocht. Dat is goedkoper dan nog een paar jaar huren. Eindhovens Dagblad, inlog mogelijk vereist
 • Achter de schermen werken de gemeente Vught en De Speeldoos heimelijk aan een plan waarbij het theater mogelijk tóch open kan blijven. Voor de schermen stonden hun advocaten tegenover elkaar tijdens de bezwaarschriftencommissie. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Vanwege de doorslaggevende rol die ze speelde bij een groot aantal muzikale initiatieven, heeft de gemeente Vught Anja van Mackelenbergh-Olijslagers onderscheiden met de Van Beuningenpenning. Brabants Dagblad
 • Ondanks stijgende bouwkosten door een groeiende economie is de gemeente Waalwijk ervan overtuigd dat het een nieuw schoenenmuseum kan bouwen voor het beschikbare bedrag van 9.9 miljoen euro. De gemeente zoekt naar een architect. Waalwijk houdt rekening met een prijsstijging van zo’n 3,5 procent. PvdA en de SGP in Waalwijk zijn er niet gerust op. De politieke partijen denken dat de gemeente daar niet mee uit komt.  Brabants Dagblad
 • De gemeente Waalwijk moet opnieuw kijken naar de monumentale status van de Antoniuskerk. Het is een overwinning voor het Cuypersgenootschap. De Antoniuskerk maakt zo nog altijd kans op een monumentale status. De gemeente wil niet meewerken aan zo’n beschermde status, maar de bestuursrechter vindt dit besluit onvoldoende onderbouwd.  Brabants Dagblad, inlog mogelijk vereist
 • Culturele verenigingen vinden tijdelijk onderdak in Bruynzeel-pand aan de Professor Asserweg in Waalwijk. Het wachten is nu op de nieuwe amateurhal.  Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Per 1 januari 2019 wordt de Governance Code Cultuur 2019 van kracht. Cultuur+Ondernemen licht de vier grootste wijzigingen ten opzichte van de vorige Code toe. Cultuur + Ondernemen
 • Aan de hand van het praktijkvoorbeeld van Museum de Fundatie een uitleg over hoe een goed businessmodel  een culturele organisatie verder kan helpen. Cultuur + Ondernemen
 • Je krijgt soms de indruk dat kunstenaars en andere creatieven hun ideeën rechtstreeks uit de kosmos krijgen doorgeseind. Onzin natuurlijk. Gelukkig maar, want dat betekent dat ook jij het kunt leren. Ik? Ja jij. In deze blog geeft Lisa van Noorden, creatief strateeg en kunstenaar, 4 tips waarmee je je eigen creativiteit traint. Cultuurmarketing
 • Van de mannen en vrouwen die in de kunst-, film- of muziekbranche als artiest werkzaam zijn, heeft 45 procent weleens met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken gehad, meldt Brandpunt+ op basis van eigen onderzoek, i.s.m. de Kunstenbond, het Platform voor Freelance Musici en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Nederlandse Film- en Televisiemakers. Brandpunt+, NBF
 • De nieuwe database van DutchCulture gaat online op 18 december. Alle activiteiten van alle Nederlandse kunstenaars wereldwijd in één oogopslag.  DutchCulture
 • Op 20 november 2018 zijn tijdens het NEN-congres ‘EPG 2.0’ de aangepaste BENG-eisen bekendgemaakt. BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) wordt vanaf 2020 de energieprestatiestandaard waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen. De BENG-eisen kunnen grote impact hebben op de bouwkosten van projecten die nu in de initiatieffase zijn. BNA
 • Driving Dutch Design is een programma van BNO, ABN AMRO & Dutch Design Foundation dat beginnende talentvolle designers op weg helpt in de wereld van het ondernemerschap. De aanmelding voor de voorselectieprocedure van DDD 2019 is gestart. BNO
 • Waag ontwikkelt de Co-creation Navigator, een gids voor nieuwe facilitators in co-creatie. Maar wat is co-creatie? Hoe kan de Co-creation Navigator dit faciliteren? Dit waren twee van de vragen die werden besproken tijdens een eerste workshop op 4 oktober voor mensen die ervaring hadden met co-creatie en geïnteresseerd waren in het delen van hun ervaringen. Waag
 • How to be an artist? De Amerikaanse kunstcriticus Jerry Saltz geeft 33 tips. Vulture
 • Tijdens de ledenvergadering in het Centraal Museum 19 november jl. zijn zowel het jaarplan als de begroting van de Museumvereniging voor 2019 vastgesteld. Voorafgaand aan de vergadering is het rapport Toekomst van Werken in Musea gepresenteerd. Hierin is onderzocht hoe musea als werkgever aantrekkelijk blijven in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Het rapport schetst een beeld van de vraagstukken die spelen in de sector en geeft aanbevelingen op drie vlakken: een HR-agenda voor de sector, praktische handvatten voor leden en een notitie voor de cao-delegatie. Museumvereniging, Museumvereniging , Museumvereniging
 • Roy Sjoers werkt bij Museum het Dolhuys in Haarlem. Hij is onlangs afgestudeerd aan de Reinwardt Academie met een scriptie over diversiteit op de werkvloer. Hij pleit voor aandacht voor mensen met afwijkende breinen. Museum Het Dolhuys doet dat, mensen die buiten de boot dreigen te vallen krijgen een herkansing. Inmiddels zijn ruim dertig mensen doorgestroomd naar betaald werk. Museumpeil
 • Belvédère, museum voor moderne kunst landgoed Oranjewoud nabij Heerenveen, is óók een bedrijf. Het leidinggevend duo, Han Steenbruggen  en Connie Oerlemans,  spreekt van een helse onderneming, met voortdurende geldzorgen, creatieve fondsenwerving en af en toe een opsteker De Volkskrant, inlog vereist
 • Na honderd dagen weet Hans Sonnemans waar hij heen wil met museum ‘t Oude Slot. De directeur wil zich sterk maken om naast de bestaande verzamelingen samen met de Veldhovenaren de collectie Veldhoven op te zetten. Eindhovens Dagblad, mogelijk inlog vereist
 • YellowKorner heeft wereldwijd bijna honderd galerieën en winkels en verkoopt kunstfotografie. Het bedrijf werkt daarvoor samen met internationaal bekende fotografen, die een deel van hun werk exclusief aan de galerie ter beschikking stellen. YellowKorner drukt de foto’s dan in een grotere oplage af, om de prijs laag te houden. “‘s-Hertogenbosch krijgt een vestiging. Brabants Dagblad
 • Willem Pekelder over KINO, de Rotterdams bioscoop. ‘Al met al zijn Groot en De Vries hét toonbeeld van jonge cultuur-ondernemers, die in het Netflix-tijdperk erin slagen door creatief programmeren de kwaliteitsfilm in stand te houden. En dat geheel met eigen inkomsten. ‘ NRC
 • Na Pathé-bioscopen in Amsterdam, Rotterdam en Scheveningen zijn 4DX-films vanaf 22 november ook te zien in Eindhoven. Dat houdt in dat bezoekers een film niet slechts bekijken. Nee, de ‘beleving’ van vierde dimensie wordt er aan toegevoegd. In totaal zijn er zo’n twintig effecten toepasbaar, o.m. geur, regen, wind, sneeuw, bliksem en mist. Eindhovens Dagblad
 • Hoe is de samenstelling van het leespubliek van boeken de afgelopen 10 jaar veranderd? En lezen wij in 2025 nog steeds even vaak boeken als in 2018? Tevens cijfers over het  aantal Nederlanders dat boeken leent en een prognose van de leners in 2025. Hoe is de samenstelling van het kooppubliek van boeken de afgelopen 10 jaar veranderd?  En een prognose over de kopers in 2015. KVB Boekwerk zocht het in samenwerking met Stichting Lezen uit. Hiervoor stond 10 jaar consumentenonderzoek van Stichting Marktonderzoek Boekenvak (SMB) tot onze beschikking. Aanvullend is ook gekeken naar recente onderzoeken van SCP. KVB Boekwerk, KVB Boekwerk , KVB Boekwerk, KVB Boekwerk , KVB Boekwerk , KVB Boekwerk
 • Welke inzichten levert tien jaar consumentenonderzoek naar kopen, lezen en lenen van boeken ons op? Is er op basis van die resultaten ook een prognose voor de nabije toekomst mogelijk? In een webinar, dat door KVB Boekwerk, de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Lezen op 22 november 2018 werd georganiseerd, werden de inzichten gepresenteerd en besproken met experts. Het webinar is terug te kijken. KVB Boekwerk
 • Op 23 november werd er in Pakhuis de Zwijger gesproken over de toekomst van het boek. De boekenwereld is springlevend, maar staat ook onder grote druk. Er wordt minder (lang) gelezen en mede dankzij de bestsellercultuur verdienen veel schrijvers niet meer voldoende om van hun vak rond te komen. Tegelijkertijd zoekt de scene de vernieuwing op: uitgeverijen als Das Mag en Chaos, en fenomenen als luisterboeken en literatuurfestivals voor een nieuwe impuls. Wat is de veranderende rol van het boek? De avond is terug te zien.  Pakhuis de Zwijger
 • Er zijn sites waar je gratis de nieuwste bestsellers kunt downloaden. Het kan gaan om zogenaamde scamsites, die op jacht zijn naar je (creditcard)gegevens. Dat meldt Tim Kuik van Stichting Brein aan BOEKblad. ereaders
 • Muziekfestivals domineren nog altijd de festivalmarkt met een totaal bereik van 17,6 miljoen, verdeeld over 688 festivals. In de provincie Noord- en Zuid Holland vinden de meeste festivals plaats. Beide provincies laten in 2017 nog wel een lichte stijging zien in aantallen festivals, maar noteerden voor het eerst in jaren lagere bezoekaantallen. De bezoekaantallen in provincies zoals Limburg, Noord-Brabant en Utrecht namen daarentegen toe. Dat blijkt uit de nieuwe Festivalmonitor 2018 van Respons. Respons , vnpf
 • De economische waarde van Eurosonic Noorderslag is in de periode 2011-2018 spectaculair gestegen, naar jaarlijks 4,7 miljoen euro. Entertainment Business  , Hendrik Beerda
 • Op 10 februari 2019 vindt het grootste huiskamerfestival van Nederland plaats. Gluren Bij De Buren zal in 23 steden door het hele land gehouden worden. De organisatie verwacht 90.000 bezoeken. Entertainment Business
 • De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) heeft de nominaties bekendgemaakt voor de IJzeren Podiumdieren. De IJzeren Podiumdieren zijn peer-to-peer prijzen, die sinds 1997 jaarlijks door de VNPF worden uitgereikt in de  categorieën beste podium, beste festival, beste directeur, beste programmeur en beste marketeer. vnpf
 • Op 3 december vindt de nieuwste editie van Music Pitch plaats. In de Tolhuistuin in Amsterdam vertellen een aantal gastsprekers over het gebruik van VR en visuals voor muziek. Entertainment Business
 • In juni 2019 vindt er een nieuw tweedaags klassieke muziekfestival plaats in Bergen Op Zoom : Symphony aan de Schelde. Artistiek leider is Alex Vermeulen.  BN – De Stem , mogelijk inlog vereist , Symphony aan de Schelde
 • Het Bergse poppodium Gebouw-T gaat de samenwerking aan met gastcuratoren en ondersteunt initiatieven elders in de stad. Onder de naam Carpoolparty zullen regelmatig concerten op andere (horeca)locaties in Bergen op Zoom plaats gaan vinden. BN – De Stem
 • In de theatersector verkeren velen in een bijzonder zwakke arbeidsmarktpositie en de mate van uitholling is groot. Theaterkrant voert een serie gesprekken over de (artistieke) gevolgen van ‘unfaire’ praktijken. Wat zou een gezonder werkklimaat allemaal kunnen opleveren? Gesprek met toneelschrijver Jorieke Abbing.Theaterkrant
 • De Werkgeversvereniging Nederlandse Podia (WNP) is de winnaar van de hoofdprijs in de categorie ‘sociale dialoog’ van Europese werkgeversvereniging ‘Pearle*’ (Performing Arts Employers Associations League Europe). De WNP ontving deze prijs voor de tariefafspraken voor zelfstandigen die zij samen met vakbond Kunstenbond heeft gerealiseerd in de cao Nederlandse Podia. De Pearle* prijzen werden 22 november 2018 in Brussel werden uitgereikt. VSCD
 • Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden is het meest gastvrije theater in Nederland. Dat vinden de leden van de Kunstenbond en ACT, de verenigingen van creatieven en acteurs, die de Roel Oostraprijs uitreikten aan het Friese theater. Kunstenbond
 • Bijna 20 Gelderse podia hebben zich recent verenigd in een samenwerkingsverband om elkaar te versterken: Gelderse Podia. Het betreft podia tot 600 stoelen, variërend van middelgrote zalen met betaalde professionele krachten tot kleine theaters die draaien op het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers. Arnhemse Koerier

Cultuurmarketing

 • Het kan paradoxaal lijken in een Europa waar een aantal steden kreunt onder de toevloed van toeristen, maar in veel kleine en middelgrote musea neemt het traditionele museumpubliek af. Dat publiek vergrijst in snel tempo en er komen te weinig jonge bezoekers bij. Een shift in de openingstijden en het verkennen van de mogelijkheden van de zogeheten culture of lates boden voor enkele musea alvast redding. Wat is de culture of lates? Frédéric Jonckheere over de impact van bijzondere avondopeningen na 17 uur in 2 Amerikaanse musea. Museumpeil
 • NBTC werkt samen met diverse partners aan een nieuw themajaar in 2021:  ‘Ode aan het Nederlandse landschap’. Doel :  een gezamenlijk aanbod van activiteiten door tentoonstellingen, parken, organisaties en kunstprojecten in heel Nederland aan elkaar te verbinden. “Met het themajaar proberen we natuur en cultuur met elkaar te verbinden. We achterhalen hoe kunstenaars van vroeger en nu geïnspireerd werden door het Nederlandse landschap. Dit doen we middels onder andere land-art, (openlucht)tentoonstellingen, culturele landschapsprojecten en kunstroutes,” aldus Conrad van Tiggelen, directeur marketing NBTC. NBTC
 • Met een bijzondere stunt hoopt theater Markant Uden de zaal vol te krijgen: het publiek kan gratis naar binnen bij de dansvoorstelling Driftwood en mag na afloop zelf bepalen hoeveel ze daarvoor willen betalen. Brabants Dagblad

Financiering

 • Vergrijzing, kwetsbare mensen tussen wal en schip, financiële druk, veranderende ideeën over kwaliteit, verouderd vastgoed. De zorg- en welzijnssector in Nederland staat voor grote vragen. En dat we nieuwe antwoorden nodig hebben, voelt iedereen die de sector een beetje kent. Maar hoe vinden we die? Dat ontwerpers uitblinken in verbeeldingskracht wisten we al – maar kunnen we die kwaliteit ook gebruiken bij het vinden van nieuwe antwoorden voor de zorg? En zo ja, hoe? Over die vraag gaan de gesprekken in de nieuwe podcast-reeks ‘Designing a Community of Care’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Hubert Bals Fonds (HBF), het Nederlands Filmfonds en de Netherlands Post production Alliance (NPA) lanceren samen een nieuwe award: de Dutch Post-production Award. Filmprojecten die eerder door het HBF zijn gesteund komen in aanmerking voor een van de twee Dutch Post-production Awards, elk ter waarde van €50.000. Het geld dient te worden besteed aan postproductie onder de hoede van een bij de NPA aangesloten Nederlandse studio. Een voorselectie van maximaal zes projecten wordt in besloten kring gepresenteerd tijdens IFFR 2019. Daar kiest een jury de twee winnaars.  Filmfonds
 • De Les Phares du Nord-campagne brengt deze herfst 21 Nederlandse en Vlaamse auteurs naar vijf steden. Daarbij is er grote aandacht voor de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur, een gewild exportproduct. Van 28 november t/m 3 december zijn Nederland en Vlaanderen ‘focusland’ op de Salon du Livre et de la Presse Jeunesse in Montreuil, de belangrijkste en grootste kinderboekenbeurs van Frankrijk. Letterenfonds
 • Van 3 tot 7 december bezoekt een groep internationale poëzie uitgevers en -redacteuren Vlaanderen en Nederland om kennis te maken met het literaire landschap in het kader van het Amsterdam Fellowship. Het programma omvat o.m. een avond op het Letterenfonds met vertalers en dichters, een spoedcursus Nederlandse poëzie door criticus Rob Schouten en een  rechtencentrum met Nederlandse uitgevers op 7 december in Perdu. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft alle deadlines voor het aanvragen van subsidie voor 2019 gepubliceerd, voor alle regelingen. Fonds Podiumkunsten
 • Begin januari opent de tweede aanvraagronde voor de nieuwe subsidieregeling ‘Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs’. Hiermee wil het Fonds voor Cultuurparticipatie  vmbo-, vso- en praktijkscholen stimuleren om talentontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling met cultuureducatie vanzelfsprekend te maken, in samenwerking met een culturele instelling. Maar hoe pak je dat nou goed aan, zo’n aanvraag? Nathalie Groenink van VSO De Heldring uit Amsterdam deelt haar ervaringen en tips. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie werkt sinds 2012 samen met het Duitse Fonds Soziokultur binnen de subsidieregeling Nederland-Duitsland Jonge Kunst. Het doel is samenwerking en uitwisseling op het gebied van cultuurparticipatie tussen beide landen stimuleren. De eerste jaren waren we gericht op projecten voor en door jongeren. Maar nu is de subsidieregeling uitgebreid naar gezamenlijke culturele projecten voor alle doelgroepen en kan er in totaal voor maximaal 50.000 euro worden aangevraagd. Vanaf 14 januari 2019 staat de regeling weer open.  Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie viert zijn 10-jarig bestaan! Een mooie gelegenheid om instellingen die in die 10 jaar zijn  ondersteund op te zoeken en terug te blikken, maar ook vooruit te kijken. Hoe gaat het nu met ze? Wat heeft de subsidie van het Fonds hen gebracht? Hoe zien zij de toekomst? Deze maand vijf jeugdpodiumgezelschappen, waaronder De Stilte uit Breda,  over het mooie project Klasse Theater. In co-creatie met basisscholen ontwikkelden zij nieuwe vormen van cultuureducatie die nog steeds in de klas worden gebruikt. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Reinbert de Leeuw ontving de oeuvreprijs van het Cultuurfonds vanwege zijn grote betekenis voor de eigentijdse muziek. Met de Cultuurfonds Prijs krijgt Reinbert de Leeuw naast een bedrag van 75.000 euro, een eigen fonds op zijn naam met een startkapitaal van 75.000 euro. Met dit fonds wil Reinbert de Leeuw nieuw repertoire in hedendaagse muziek ondersteunen, met de nadruk op ensembles. ,Het fonds is gericht op de toekomst, ter ondersteuning van het scheppen van nieuw repertoire, waarbij het componisten in nauwe samenwerking met uitvoerend musici mogelijk gemaakt wordt om hun eigen weg te vinden”, aldus de laureaat in zijn dankwoord.  Cultuurfonds
 • Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke aanbieder van audiovisuele producties en eveneens een belangrijke speler voor aanbieders van audiovisuele content in alle Europese lidstaten. Het resultaat van de Brexit-onderhandelingen is dan ook van groot belang voor de verschillende belanghebbenden in de Europese audiovisuele sector. Op 8 november 2018 presenteerde Mark Cole van het Institute of European Media Law, in opdracht van het Europees Parlement, een onderzoek met de titel Audiovisual Sector and Brexit: the Regulatory Environment. Creative Europe Desk
 • Ontwerpers die betrokken zijn bij ontwikkelprojecten of onderzoeksprojecten maken dankbaar gebruik van de WBSO-regeling. Vanaf 2019 wordt deze regeling nog iets gunstiger. BNO, RVO
 • De lederen artikelen die de afgelopen weken tentoon werden gesteld in de Rabobank in Waalwijk zijn bijna allemaal geveild. De expositie met veiling was een initiatief van de Coöperatie voor Transparantie in de Leersector (TLC) in Dongen. De coöperatie die in Dongen een kenniscentrum ontwikkelt in een oude looierij wil De Langstraat weer op de kaart wil zetten als centrum van leer en schoenen. De opbrengst van de veiling wordt gebruikt voor de aanschaf van een looivat.  Het project wordt ondersteund door de impulsgeldenregeling van de provincie Noord-Brabant.  Brabants Dagblad , bkkc
 • Het bestuur van de Stichting Cultuur Eindhoven heeft het subsidieplafond voor de nieuwe ronde in 2019 met betrekking tot het Snelgeldfonds gepubliceerd. Een bedrag van €50.000 is door de Makersregeling van de provincie Noord-Brabant ter beschikking gesteld. Mede dankzij diezelfde Makersregeling is het op dit moment ook mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het Snelgeldfonds. Er is nog ruim €60.000 beschikbaar voor dit jaar.   Cultuur Eindhoven
 • De Martinus Nijhoff Vertaalprijs, de belangrijkste onderscheiding voor vertalers, gaat dit jaar naar Jan Willem Bos, voor zijn vertaaloeuvre vanuit het Roemeens naar het Nederlands. Met de prijs van 35.000 euro onderstreept het Cultuurfonds het belang van vertalen en het bereikbaar maken van internationale literatuur voor breed publiek. Cultuurfonds
 • Wie schrijft het beste essay over de Nederlandse taal? Degene die dat voor elkaar krijgt, wint de Elise Mathilde-prijs, een initiatief van een aantal gerenommeerde organisaties, waaronder het Elise Mathilde Fonds. Dat fonds stelt ook de prijs ter beschikking, een bedrag van € 10.000,–. Het winnende essay wordt bovendien gepubliceerd in het tijdschrift Onze Taal en op de websites van de medeorganisatoren van de prijs. Het overkoepelende thema van de prijs is ‘De eigen natie in kosmopolitisch perspectief’, waarbij beurtelings de Nederlandse letterkunde, taalkunde en geschiedenis centraal staan. Deadline 1 maart 2019. Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
 • De Woutertje Pieterse Prijs voor kinder- en jeugdliteratuur is uit de gevarenzone. De komende twee jaar kan de prijs rekenen op de financiële steun van de Brook Foundation, die zich tot doel stelt organisaties te ondersteunen op het gebied van onder andere kinderen en cultuur. Door deze bijdrage en die van Stichting De Versterking (die de prijs al langer ondersteunt), is de uitreiking van de Woutertje Pieterse Prijs in 2019 en 2020 gegarandeerd. Woutertje Pieterse prijs, Bibliotheekblad
 • Het jaarlijkse muziekevenement December Tapes vindt dit jaar voor het eerst plaats in het Chassé Theater. Op 1 december spelen talrijke  muzikanten voor het goede doel. Dit jaar gaan de opbrengsten naar Venster op de wereld; een project van het Chassé Cultuurfonds om Bredase groep 3 kinderen gratis naar een theatervoorstelling te laten gaan. Breda Nieuws

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Op 28 november stemt de gemeenteraad van Amsterdam over het bestemmingsplan van de Sluisbuurt op het Zeeburgereiland. Die discussie wordt weer met hoog oplopende emoties gevoerd. Is hoogbouw nou goed of kwaad? Architecten voeren het hoogste woord. Hoog tijd het eens zakelijk te bekijken. Blog van Matthijs de Boer, stedenbouwkundige en architect. De Architect
 • In het NPO-radioprogramma ‘dr Kelder en Co’ worden actuele vraagstukken behandeld. Op 24 november ging het o.a. over de huidige woningnood. Gaan we om dit op te lossen slopen, of moet er worden gebouwd? Prof.Thijs Asselbergs, hoogleraar architectural engineering aan de TU Delft vindt dat we niet méér moeten bouwen, maar vooral moeten kijken naar wat we al hebben. De Architect
 • De ARC18 Awards zijn bekend gemaakt. De prijzen bekronen het allerbeste werk van afgelopen het jaar in de categorieën architectuur, interieur, meubel, detail, innovatie en development. Daarnaast is Adriaan Geuze (West 8) onderscheiden met de ARC18 Oeuvre Award en mocht Tomas Dirrix de ARC18 Jong Talent Award in ontvangst nemen. De Architect
 • Op 22 november werden in Rotterdam voor de zevende maal de ARC18 Awards uitgereikt. Niet alleen werd het allerbeste werk van afgelopen het jaar in verschillende categorieën bekroond, ook werd de nodige vernieuwing zichtbaar. Aldus Harm Tilman. De Architect
 • Architectenbureau cepezed heeft een circulair plan ontworpen voor het volledige hergebruik van de oude Lekbrug bij Vianen. Na ingebruikname van de direct naastgelegen Jan Blankenbruggen met een veel hogere capaciteit raakte de brug vanaf 2004 echter in onbruik.  In het plan worden de aanbruggen bebouwd met nul-op-de-meter-appartementen en komt onder de boog van de eigenlijke brug een horeca- en congrespaviljoen. De betrokken overheden zien er echter geen heil in. De Architect, Architectenweb
 • Work,Body, Leisure, de Nederlandse bijdrage aan de 16e Internationale Architectuurtentoonstelling La Biennale di Venezia, komt naar Het Nieuwe Instituut in Rotterdam, waar de expositie vanaf 21 december te zien zal zijn. De installatie vormt een route langs ruimten in Nederland en daarbuiten, waarin lichamen steeds meer worden gecategoriseerd en getransformeerd: kantoren, speeltuinen, boerderijen, fabrieken en virtuele ruimten, ramen, bedden en deuren. Het Nieuwe Insitituut
 • De groei van de stad is geen doel op zich. Het gaat om goede groei, de zorgvuldigheid en inclusiviteit ervan. Daarover was consensus tijdens het Stadmakerscongres in Theater Rotterdam, waar de groei van Rotterdam  centraal stond. Een noviteit dit jaar is dat acht wethouders én de burgemeester aanwezig zijn. Belangrijk, want bij het formuleren van ‘goede’ groei ben je waarden aan het bepalen, en dan komt al snel de politiek om de hoek kijken. De redactie Gebiedsontwikkeling.nu ging op zoek naar de waarden die volgens de stadmakers ‘goede groei’ bepalen. Gebiedsontwikkeling.nu

 

beeldende kunst

 • Maarten Buser over kinetische kunst n.a.v. de expositie Actie <-> Reactie in de Kunsthal in Rotterdam.  Een overtuigende crowd pleaser vol snelle ‘kicks’, maar je moet de catalogus lezen om dat eigenaardige fenomeen van honderd jaar kinetische kunst beter te begrijpen. Metropolis M
 • Verschuivende machtsverhoudingen, het mengen van culturen en het vervagen van grenzen tussen mens en land, dat zijn de onderwerpen van de tentoonstelling ‘Cultural Threads’ te zien is in het TextielMuseum Tilburg. ‘Cultural Threads’  presenteert bijzonder werk van hedendaagse kunstenaars waarin textiel als instrument wordt gebruikt om ideeën te verbeelden over politiek-maatschappelijke vraagstukken’. Textielmuseum
 • Op het eerste gezicht lijkt onderzoekskunst gewoonweg een uitdieping van de conceptuele erfenis van de jaren zestig. Deze kunst, zo schrijft Rudi Laermans, verschilt duidelijk van oudere artistieke paradigma’s van de romantiek, het modernisme en de avant-garde. Het vrschil met de conceptuele voorganger : enerzijds vertrekt ze niet noodzakelijk van een concept: in lijn met de idee van onderzoek baseert ze zich vooral op een probleemstelling. Anderzijds is ze lang niet altijd zelfreflexief: onderzoekskunst kritiseert noch deconstrueert noodzakelijk de dominante definities van ‘het artistieke’. De Witte Raaf
 • Een lang weekend gunnen de kunstenaars die aan de Rijksakademie verblijven het publiek een blik in hun ateliers. MetropolisM en Mister Motley doen verslag. Metropolis M, Mister Motley
 • Één maand lang (19 oktober t/m 24 november) brachten de organisatoren van De Roze Sokkel, Jolijn van den Heuvel, Tyrell Kuipers en Jeroen Schampers door in Kunstpodium T. in Tilburg.  Wonen, werken, leven, experimenteren en de liefde voor kunst delen. Daarnaast werden er deze maand verschillende evenementen georganiseerd omtrent kunst, film, poëzie, muziek e.d. Kyki Vermaire sprak met het trio. Witte Rook

 

film en av

 • “Dare to be different”, is het motto van het 8ste Eindhoven Film Festival (EFF), van 29 november t/m 2 december. Het doet dat op vier locaties: Natlab, Vue Cinema, TAC Eindhoven en het Van Abbemuseum. Filmfestivals die traditionele films vertonen zijn er genoeg, maar het Eindhoven Film Festival richt zich, in de woorden van festivaldirecteur Frank van der Linden, op “films die het experiment niet schuwen en makers die van gebaande paden durven af te wijken.” Filmkrant, Eindhoven Film Festival  , Eindhovens Dagblad , inlog mogelijk bereist
 • Alle prijswinnaars van IDFA. IDFA, Holland Film Nieuws
 • Nico van den Berg vraagt zich af wat de LUX Filmprijs eigenlijk voorstelt en hoe het Europees Parlement deze prijs gebruikt ten gunste van het ‘Europese verhaal’. Sofie Maas bezocht op 13 november de media round table discussion in in Straatsburg  ter gelegenheid van de uitreiking van de  prijs. HP – De Tijd , Cine
 • ‘Games zijn niet langer speledingetjes, maar een volwaardig artistiek en veelvoudig medium’, aldus Ruud Jacobs, te gast bij de Boekmanstichting in de reeks Onderzoek in Zicht op 19 november jl. De gereedschappen om games te maken worden bovendien steeds toegankelijker en beter beschikbaar. ‘In sommige landen leren zelfs leerlingen in het basisonderwijs te coderen en games te maken.’ Boekman

 

letteren

 • Literatuurwetenschapper Kila van der Starre, verbonden aan de Universiteit Utrecht, heeft voor het eerst op grote schaal in kaart gebracht welke gedichten te lezen zijn in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen. Met behulp van crowdsourcing is nu het 2000ste gedicht aangemeld op de door haar opgerichte site Straatpoezie.nl. Het 2000ste gedicht dat werd aangemeld is het gedicht ‘Herkenning’ van Ida Gerhardt, te lezen in de 1e Steeg in Hattem (Gelderland). Met 36 aangemelde gedichten is Gerhardt overigens de nummer één dichter op Straatpoezie.nl. Neerlandistiek
 • Nederlandse kinderboeken doen het goed in het buiten. Het vrijgevochten karakter is precies wat Nederlandse kinderliteratuur zo uniek maakt, zegt Agnes Vogt, specialist kinder- en jeugdliteratuur bij het Nederlands Letterenfonds. “Onze kinderboeken zijn heel open. Nederlandse schrijvers spreken het kinderpubliek op een volwassen manier aan. En ze schuwen zware onderwerpen niet. Echtscheiding of huiselijk geweld behandelen ze op een luchtige manier.” Trouw, inlog vereist
 • Anna Woltz schrijft het Kinderboekenweekgeschenk voor de 65ste Kinderboekenweek. André Kuipers schrijft het Prentenboek van de Kinderboekenweek met illustraties van Natascha Stenvert. De keuze voor André Kuipers en Natascha Stenvert levert enige kritiek op van de recensenten van NRC Handelsblad en Trouw. CPNB , tzum
 • Acht schrijvers liepen deze zomer mee bij acht bedrijven in Tilburg en omgeving. De verhalen zijn gebundeld in INC, een initiatief van literair festival Tilt. Op 30 november wordt de bundel gepresenteerd. Brabants Dagblad
 • Frank Spreuwenberg over de in september overleden Bredase dichter Olaf Douwes Dekker.Brabant Cultureel

 

muziek

 • Tijdens de conferentie Elvis Lives in Amsterdam, 29 novermber – 1 december,  willen de organisatoren een interdisciplinaire discussie losmaken over de manieren waarop ons denken over musici of muzikanten verknoopt is met het imaginaire. Het doel is niet zozeer het ontkrachten van mythes, maar het beter begrijpen van de dimensies van het ‘echte’, het ‘fictieve’ en het ‘imaginaire’ in muziekcultuur, en van de rol van imaginaire musici – van Apollo tot Hatsune Miku – in onze levens, de maatschappij, en de kunsten. Universiteit van Amsterdam
 • Afgelopen week waren honderden altviolisten uit de hele wereld in Rotterdam bijeen voor het International Viola Congress. Het jaarlijks terugkerend evenement rondom de altviool werd voor de 45e keer georganiseerd, en voor de eerste keer in Nederland. Op de slotdag van het congres is er een prijs uitgereikt voor een compositieopdracht. Die ging naar de in Rotterdam woonachtige componist Aart Strootman. Podium Radio 4
 • In Frankrijk wordt aan de rechter gevraagd om Ravels Boléro weer onder het auteursrecht  te plaatsen, wat betekent dat de orkesten elke keer dat ze het speelden, moeten betalen. De erfgenamen van toneelontwerper Alexandre Benois vragen om erkenning als medeauteur. Benois overleed in 1960. Het auteursrecht zou zich dan uitstrekken tot 2030. Podium Radio 4
 • Na drie maanden heel Nederland onveilig maken zit de Popronde 2018 erop. 3voor12 was aanwezig bij het eindfeest van het rondreizende festival, en  noemt die acts, die na ongeveer honderdduizend shows nu klaar zijn voor het echte werk. 3 voor 12.vpro.nl
 • Leuke anekdotes en mooie interviews over het op één na oudste poppodium van ons land in ‘De Pul Uden, 50 jaar pophistorie’. Pètry Gamers, programmamaker bij Omroep Brabant, heeft de vijftig jaar ‘pop’ in de Pul vastgelegd in een 40 minuten durende documentaire. Omroep Brabant

 

theater en dans

 • Vijf theateropleidingen gaan in het kader van het initiatief ‘in reprise’ samen de voorstelling Liefhebber van Gerardjan Rijnders weer op de planken brengen. De voorstelling ging in 1992 in première bij Toneelgroep Amsterdam. Het initiatief ‘in reprise’ werd gestart door Bart Ramakers (Rijksuniversiteit Groningen), René van Stipriaan (Stichting DW) en Rob van der Zalm (Universiteit van Amsterdam) om Nederlandse toneelstukken die ooit volle zalen trokken opnieuw onder de aandacht te brengen. Naast de opvoeringen hebben zij op hun website veel informatie verzameld over de opvoeringsgeschiedenis van deze stukken. Theaterkrant, In reprise
 • Paul Lightfoot heeft zijn vertrek aangekondigd als artistiek directeur van het Nederlands Dans Theater. Hij stopt in de zomer van 2020, aan het einde van het 60-jarig jubileumseizoen van het Haagse dansgezelschap. Lightfoot blijft aan het NDT verbonden als huischoreograaf, samen met zijn creatieve partner Sol León. Theaterkrant
 • ‘Keihard lachen’ is al jaren de leus van Cameretten, het oudste cabaretfestival van Nederland. Dus de jury van de 53steeditie had, mocht dit ook voor haar een criterium zijn, een makkie: te lachen viel er maar om één finalist. En daar was het publiek het mee eens. Hij won dus Jury- en Publieksprijs: Chris Verlaan. De Persoonlijkheidsprijs is dit jaar niet uitgereikt. Theaterkrant

Kunst in de openbare ruimte

 • ‘Als een kunstenaar niet zichzelf kan zijn, krijg je waardeloze kunst”, zegt Siebe Thissen, als hoofd Beeldende Kunst & Openbare Ruimte (BKOR) van CBK Rotterdam verantwoordelijk voor de beeldencollectie van de stad. NRC
 • Op 23 november is de ‘Kunstroute Boxtel’ gelanceerd in de app Brabant Vertelt. Deze route is ontwikkeld door Gemeente Boxtel en Kunstloc Brabant. De kunstroute brengt liefhebbers langs bijna honderd bezienswaardigheden. ‘De gemeente Boxtel is trots op het groot aantal prachtige kunstwerken in haar openbare ruimte. Die verdienen een eigentijds podium.’, zegt Maruska Lestrade-Brouwer wethouder Cultuur en Onderwijs. bkkc
 • De twee Italiaanse broers Marco en Andrea Mangione, met als artiestennaam Gummy Gue, zijn bezig met een schildering op het Zwarte Plein in Breda. Het pleintje is net vernieuwd met een nieuwe voetbalkooi. Op het asfalt daar omheen komt de schildering van lijnen en vlakken. De gemeente Breda benaderde Blind Walls Gallery om het plein wat op te vrolijken. De Belgische kunstenaar Jaune spuit vuilnismannetjes op afvalcontainers in opdracht van de Blind Walls Gallery.  Breda vandaag , BN – De Stem
 • De Groenfabriek, een initiatief van creatieve denktank Platvorm R, is officieel geopend. De Groenfabriek is een nieuw kunstwerk in de vorm van een mini stadstuin met jonge bomen en met in het midden een gebouwtje van cortenstaal op een braakliggend stukje grond tussen de Biggelaar en café Kerkzicht aan het Tongerloplein in Roosendaal. BN – De Stem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De Tilburgse architect Marc Melissen ontwierp een patiowoning in de Tilburgse wijk De Reeshof met veel aandacht voor ruimtelijkheid, geluid, privacy, materialisering en detaillering.De Architect
 • Wat inspireert een architect bij de keuzes die hij maakt? Welk project dat hij in Noord-Brabant bouwde, ligt hem na aan het hart? Voor Jacq. de Brouwer is dat Brouwhuis, een particulier woonhuis in de Oisterwijkse bossen. “Brouwhuis is een statement van waar het om gaat in architectuur en wonen.” Brabant Cultureel
 • Atelier NL is uitgeroepen tot Designer van het Jaar, terwijl collega-studio Envisions, ook uit Eindhoven, bij de Dezeen Awards Emerging Designer of the Year is geworden. Dezeen
 • Atelier NL’s op baksteen geïnspireerde Dezeen Awards verwijzen naar de architectuur van Londen. Dezeen
 • Sef Peeters heeft in de maand oktober 2018 als ‘artist-in-residence’ gewerkt in het gastatelier van het Vincent van Goghhuis. De resultaten van deze werkperiode worden geëxposeerd van 2 tot en met 30 november 2018 in de Van GoghGalerie. Esther van Rosmalen sprak met hem. Over een citaat van Vincent van Gogh, Engelse drop en dat de dingen mogen mislukken, en dat mislukken niet hetzelfde is als falen.  Witte Rook
 • De jonge, Eindhovense kunstenaar Joran van Soest (1994) studeerde in de zomer van 2018 af aan AKV|St. Joost in ’s-Hertogenbosch. Onlangs won hij de SBK-Otto Hetterscheidprijs. Brabant Cultureel
 • Na drie jaar, 306 interviews en 1846 foto’s is het zo ver: het populaire fotoproject Humans of Tilburg verschijnt in boekvorm. Voor wie het nog niet kent: ‘Humans’ geeft op social media een mooie dwarsdoorsnede van de stad. Merel van Dooren portretteert er gewone Tilburgers, vaak met een deel van hun levensverhaal. Brabants Dagblad
 • Acteren, filmpjes inspreken, dansen, Eskimozang: de musici van   philharmonie zuidnederland doen allang niet meer alleen waarvoor ze op het conservatorium zijn opgeleid. Het doel: een groter publiek bereiken. Zakelijk én artistiek leider Stefan Rosu : “In het bedrijfsleven is een van de belangrijkste vernieuwingsstrategieën: ga niet uit van het bestaande product, maar van de kennis en vaardigheden van de mensen die er werken. Als je meer publiek wilt bereiken, moet je dus niet nog een keer die symfonie van Bruckner spelen, maar eerst kijken naar wat je allemaal in huis hebt.” Trouw, inlog vereist
 • Gesprek met Eindhovense rapper Daan Rijkers over het ontstaan van Dada, de boodschap van zijn teksten en de toekomst van de artiest. 3voor12.vpro.nl
 • Melancholie, hoop, liefde en levenslust zijn belangrijke thema’s in de liedjes van Tip Jar. Het productieve duo maakte in vier jaar tijd evenveel platen. Het meest recente album wordt 30 november gepresenteerd in De Rozenknop in Eindhoven. Eindhovens Dagblad, inlog mogelijk vereist
 • Tim van Dongen, brengt nu zijn muziek uit onder de naam, Timm. Met een geheel eigen sound. De rapper Timmietex is niet meer. Brabants Dagblad  , mogelijk inlog vereist
 • Guus Meeuwis lanceerde zijn nieuw concept: een stadionconcert voor en door kinderen: ‘Groots met een zachte G Junior’. Eindhovens Dagblad
 • Het Tilburgse dansgezelschap Vloeistof is uitgenodigd voor optredens op twee publieksfestivals in India. De dansers vertonen eind november de voorstelling ‘We wachten op de grens’ in New Delhi bij het Natya Ballet Dance Festival en in Chandigarh op de Morni Hills Performance Art BiënnaleTilburg.com
 • Dans mee in Pand P is een initiatief van theatermaakster Michèle Rijzewijk, in samenwerking met Vitalis Wilgenhof en Pand P. Na het succes van het theaterstuk Stratum Oma’s vroeg Rijzewijk aan de deelneemsters hoe ze nog meer ouderen naar het theater kon krijgen. ‘Dansen!’ was het antwoord. De foxtrot, de wals of gewoon lekker swingen. Ouderen leven zich uit, dankzij de Stratum Oma’s. Eindhovens Dagblad

Kunstbeoefening

 • Theatervereniging ’t Ros in Knegsel bestaat vijftig jaar. Het geheim? ,,Mensen vragen inhoud.” Eindhovens Dagblad, inlog mogelijk vereist

Kunstonderwijs

 • Dit jaar bestaat de Rietveld Academie in Amsterdam 50 jaar. De modernistisch transparante doos opgebouwd uit een stalenskelet en gevel van glas, naast het Zuider Amstelkanaal en vlakbij het Olympisch Stadion in Amsterdam, werd het symbool voor neutraliteit en openheid; de waarden van deze academie. Maar hoe bewaar je die waarden in een maatschappij die steeds meer gaat over nut, winst, cijfers en rendement? Waar moet het ideale academie onderwijs anno 2018 aan voldoen? En is er veel veranderd in die afgelopen 50 jaar? Een gesprek met Uta Eisenreich en Elisa van Joolen die er allebei al jaren lesgeven. Mister Motley
 • In de foyer van de Nederlandse Filmacademie wordt op 29 november een Wall of Fame geopend. De eerste twee portretten zijn van Frans Weisz en Nouchka van Brakel, oud-studenten van het eerste uur. De Wall of Fame  zal een hommage zijn aan oud-studenten die een wezenlijke bijdrage aan de Nederlandse filmsector hebben geleverd. Filmacademie

Cultuureducatie en - participatie

 • In het derde tussenproduct voor Curriculum.nu is goed terug te lezen dat de opmerkingen en feedback uit de vorige consultatieperiode ter harte zijn genomen. Het ontwikkelteam Kunst en Cultuur heeft de visie helderder verwoord en ook de geformuleerde ‘grote opdrachten’ sluiten nu beter aan. LKCA
 • Het Centraal Museum in Utrecht scoort met een lesprogramma dat mbo’ers in het museum krijgt en hen kritisch leert denken. Vanaf afgelopen september tot aan december bezoeken 720 mbo-studenten het museum. Het succesvolle lesprogramma Van Kijken naar Zien werd bedacht door museum Boijmans van Beuningen en ontwikkeld met uitgeverij Codename Future. Algemeen Dagblad
 • Tijdens de sluiting van het museumgebouw gaat Museum Arnhem op bezoek bij kleuters in de klas. Museum Arnhem heeft een speciaal programma ontwikkeld voor kleuters. Actuele thema’s worden besproken die leven bij kleuters, zoals nu Sinterklaas. Aan de hand van dit thema wordt de collectie van Museum Arnhem als middel ingezet om in gesprek te gaan met kleuters. Arnhemse Koerier
 • De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema schreef : ‘Criminelen worden niet zelden tot een rolmodel verheven, bijvoorbeeld omdat in de rapcultuur, in films en series misdaad als aantrekkelijk wordt voorgesteld.’ Is dat ook zo? AT5 vroeg het een criminoloog, een hoogleraar en een hiphop-kenner. AT5
 • Anke Purmer en Cara Stolp weten uit ervaring hoe enorm belangrijk theater kan zijn voor mensen met een verstandelijke beperking. Juist theater biedt de kans om het te hebben over thema’s als liefde, familie, pesten, eenzaamheid en vriendschap. Drie inspirerende tips om de verhalen van deze mensen te ontdekken. LKCA
 • Kunst en cultuur kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de positieve gezondheid van mensen met dementie en hun naasten. Tijdens een paralelsessie georganiseerd door Movisie en LKCA op het jaarevent van het Deltaplan Dementie, werden enkele voorbeelden gedeeld waaruit de kracht van kunst blijkt. Kunst legt de nadruk op wat mensen met dementie nog wél kunnen. Movisie
 • Turkse migranten met dementie vormen een nieuwe groep in de verpleeghuizen. Speciaal voor hen en hun Nederlandse begeleiders maakte muziektherapeute Yesim Saltik een bundel met Turkse liederen. “Waar niets meer werkt, werkt muziek wel.” Tubantia
 • Bewoners van zorgcentra betrekken bij kunstprojecten levert de zorg veel op, maar het probleem is dat die winst moeilijk kwantificeerbaar en ‘bewijsbaar’ is. Dat was  op 23 november een van de onderwerpen op het symposium WhatsUp in De Harmonie in Leeuwarden. Een kleine tweehonderd zorgprofessionals, ambtenaren en mensen uit de culturele sector waren bijeen rond het thema cultuurparticipatie. Friesch Dagblad
 • Het lezen van autobiografieën kan iemand met een depressie helpen, stelt letterkundige Anne-Fleur van der Meer. ‘Ze kunnen fungeren als leidraad, of gids.’ Trouw, inlog vereist

Erfgoed

 • Met een miljoenenplan wil minister van Engelshoven (OCW) kerken redden van de sloop. Dorpen in Groningen en Friesland hebben daar ervaring mee, maar makkelijk is het niet, waarschuwen de kerkenredders. De Volkskrant
 • In 2008 werd onder de noemer ‘Jaar van het Religieus Erfgoed’ een begin gemaakt met het onder de aandacht brengen van de zorgelijke situatie van het religieus erfgoed. Deze situatie werd beschreven in het ‘Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed’. Tien jaar later kijkt de auteur van dit plan, prof. dr. Nico Nelissen, terug op wat er sindsdien is veranderd. Toekomst religieus erfgoed
 • Er is steeds meer aandacht voor inclusiviteit in de erfgoedwereld. Volgens Karim van Knippenberg wordt te snel aangenomen dat het nationale erfgoedbeleid inclusiever wordt als er aandacht is voor de verhalen van minderheidsgroepen, waaronder die van nieuwe Nederlanders. In zijn afstudeeronderzoek ‘The other past – A cross cultural exploration of various conceptualizations of heritage’ ging Van Knippenberg op zoek naar de sporen van nieuwe Nederlanders in het materiële erfgoed. Als casus koos hij de Mobarakmoskee in Den Haag.  Archined
 • Het Westen moet ruimte maken voor een adequaat antwoord op evidente en herstelbare gevallen van koloniaal onrecht. Geef gedupeerden de juridische erkenning die ze verdienen, schrijft Wouter Veraart, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Teruggave van erfgoed mag geen ‘onverplicht gebaar’ zijn, want dan houd je de koloniale verhoudingen in stand. NRC
 • Op het depot van de Bijzondere Collecties van de UvA is een speciale ruimte ingericht voor de collecties van het Theater Instituut Nederland (TIN), het Muziek Centrum Nederland (MCN) en Nederlands Archief Grafisch Ontwerp (NAGO). Verweesde collecties zijn het: restanten van cultuurinstellingen die de bezuinigingen van 2012 niet overleefden. Alleen al de collectie van het TIN bestaat uit meer dan 500.000 objecten. Vera Bergkamp (D66) en Lodewijk Asscher (PvdA) dienden samen een motie in waarin ze bepleiten de collecties vanaf 2021 op te nemen in de Basisinfrastructuur, zodat ze jaarlijks genoeg subsidie krijgen om te blijven bestaan. De tijd dringt, vooral voor de TIN-Collectie.  NRC
 • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft in oktober onderzoek gedaan naar een bijzondere vondst in het dal van de Brabantse Aa. Twee broers hebben daar in 2017 met de metaaldetector een concentratie van Romeinse munten gevonden. Het doel van het onderzoek is om er achter te komen hoe en waarom de munten daar terecht zijn gekomen. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met waterschap Aa en Maas en de vinders van de munten. Cultureel Erfgoed
 • Vijf jaar geleden richtte filmhistoricus Egbert Barten het Geoffrey Donaldson Instituut op. Barten meende dat er naast EYE ruimte was voor een klein filmmuseum, dat zich uitsluitend richt op filmhistorisch onderzoek en exposities. In de afgelopen vijf jaar presenteerde het instituut diverse exposities, onder meer over Bert Haanstra als schilder en fotograaf, de twee disciplines die hij beoefende voordat hij filmmaker werd. Filmkrant
 • Op 22 en 23 november is de tweede serie AmbachtenLabs van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en het Nederlands Openluchtmuseum gestart. Het betreft labs voor papierknipkunst en Fries houtsnijwerk. Immaterieel Erfgoed
 • Op 21 november ondertekende algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Susan Lammers, in een ontmoeting met Directeur Generaal voor Amerika en Europa van het Indonesische Ministerie van Buitenlandse Zaken, dhr H.E. Muhammad Anshor, een Letter of Intent. Deze is opgesteld voor verdere samenwerking op het gebied van maritiem erfgoed tussen de RCE en Indonesische erfgoedpartner The National Centre for Archaeology (Arkenas). Cultureel Erfgoed
 • Een elektrisch hek tussen België en Nederland eiste in de Eerste Wereldoorlog ruim duizend slachtoffers. Met een langeafstandsfietsroute, die afgelopen augustus online ging, wil Verhalis de Dodendraad onder de aandacht brengen. Trouw, inlog vereist
 • De Ster, een voormalige zeepfabriek uit 1913 in Etten-Leur waarin sinds 2014 Restaurant het Havenhuis is gevestigd, wordt door eigenaar BOEi verkocht aan de exploitant van het restaurant. De opbrengst steekt BOEi in een aantal nieuwe restauratieprojecten. BOEi nam de voormalige zeepziederij in 2004 over van de gemeente  Etten-Leur en deze werd na een grondige restauratie vanaf 2005 in gebruik genomen als horecabestemming met kantoorruimte. BOEi
 • In het klooster Mariënhage bij Eindhoven werd eind vijftiende eeuw een omvangrijke kroniek geschreven over de geschiedenis van de wereld vanaf de schepping tot in de tijd van de auteur Nicolaas Clopper: Florarium temporum ofwel ‘Bloemhof der tijden’. Er is een digitale versie gemaakt van de oorspronkelijke kroniek. Daarbij is er een boek verschenen met een bloemlezing met vertaling, en de nodige achtergrondinformatie. Brabant Cultureel

Bibliotheken

 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een zogeheten dossier ‘Bibliotheekstatistiek 2017′ gepubliceerd, waarin de uitkomsten van de gegevenslevering Wsob 2017 worden gepresenteerd. Uit de cijfers blijkt onder andere dat het totaal aantal bibliotheekleden is gestabiliseerd, terwijl bij de uitleningen van fysieke boeken een lichte daling te zien is. Het gebruik van de digitale bibliotheek is daarentegen toegenomen en het aantal door bibliotheken georganiseerde activiteiten vertoonde zelfs een sterke stijging. Bibliotheekblad
 • Zo’n 400 deelnemers uit bibliotheken bezochten op 8 november de landelijke dag Basisvaardigheden in Lelystad. Het thema was ‘Hoger bereik’, een belangrijke factor om meer mensen (vooral NT1’ers) te helpen bij het versterken van hun basisvaardigheden. De presentatie van de nieuwe strategiekit Hoger bereik vormde een belangrijk onderdeel. KB
 • Voor meerdere indicatoren van het openbare-bibliotheekstelsel is in 2017 een stabilisatie of zelfs groei te zien. Vooral bij de indicatoren voor jeugd is een lichte groei waarneembaar. Zo is het aantal jeugdleden gestegen, waardoor het totaal aantal leden (3,7 miljoen) hetzelfde is gebleven. De landelijke digitale openbare bibliotheek heeft in 2017 in totaal 6,4 miljoen digitale producten uitgeleend. Dit is een toename van 58 procent ten opzichte van 2015. Het aantal uitgeleende e-books steeg in twee jaar tijd met 41 procent tot 5,4 miljoen. Het aantal actieve digitale gebruikersaccounts is tegelijkertijd met 144 procent gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de Koninklijke Bibliotheek en het CBS. KBCBS
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) stopt per 1 januari 2019 met het aanbieden van online cursussen via de online Bibliotheek. Klanten die uiterlijk 31 december 2018 aan een cursus beginnen hebben nog een jaar de tijd om die af te ronden. Vanaf januari is het echter niet meer mogelijk om aan een nieuwe cursus te beginnen. Bibliotheekblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie