Trends & Ontwikkelingen 3 april 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer op 27 maart over de maatregelen voor de korte termijn om de crisis in de culturele en creatieve sector, rond het coronavirus, door te komen. De minister noemt in deze brief kabinetsbrede maatregelen, specifieke coulancemaatregelen en de communicatie met het culturele en creatieve veld. De huur van rijksmusea wordt met drie maanden opgeschort, subsidiegeld voor het derde kwartaal kan nu al worden opgevraagd en ook wordt bekeken of terugbetaling van reeds gekochte kaartjes kan gebeuren in de vorm van vouchers. De minister betreurt de onrust die ontstaan is over de duur van de afgekondigde maatregelen. Op 31 maart zal het kabinet nieuwe besluiten nemen over de periode na 6 april. Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , NRC , Theaterkrant
 • “Waarom is het steunfonds er nog niet? ‘Omdat ik het nog niet rond heb. Je moet middelen vrijmaken. Dat betekent dat je ook moet kijken naar wat gaan we dan aan andere dingen niet doen. En je moet ook bepalen voor wie dat fonds is. Ik kan als minister niet willekeurig geld gaan uitdelen. Minister van Engelshoven (OCW) in gesprek met De Volkskrant. De Volkskrant
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen over de gevolgen van het coronavirus voor de culturele sector. Rijksoverheid.nl
 • Eerste reacties op de brief van minister van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer, van 27 maart, inzake de coronacrisis en de cultuursector. Marianne Versteegh, algemeen secretaris van Kunsten 92, de koepelorganisatie van de culturele sector. ‘Op korte termijn helpt dit, maar op middellange termijn is er nog veel meer nodig. De uitgestelde huren moeten immers op een gegeven moment alsnog worden betaald’. Om op korte termijn liquiditeitsproblemen bij instellingen, bedrijven en zzp’ers te voorkomen moet er ‘een robuust krediet- en overbruggingsfonds komen’, stelt Versteegh. Ze wil daar nog geen bedrag voor noemen, omdat de schade nog wordt geïnventariseerd. De oproep van de minister aan instellingen en opdrachtgevers om contractafspraken met zzp’ers na te komen, is veel te zwak, vindt Kunstenbond-directeur Anne-marie Harmsen. De brief van de minister van Cultuur richt zich opvallend genoeg vooral op de gesubsidieerde wereld, zegt Willem Westerman van de Vereniging van Evenementen Makers (VVEM). De Volkskrant
 • Het kabinet heeft 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat: samenkomsten verboden zijn, zoals bij culturele instellingen waarbij publiek samenkomt, publieke locaties zoals musea, concertzalen en theaters gesloten zijn. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. We spreken van een evenement als dat planbaar en vergunningsplichtig is. Update Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur, 31 maart. Rijksoverheid.nl
 • In de Tweede Kamer is op 1 april 2020 gestemd over moties. Kunsten ’92 bericht aangenomen moties die relevant zijn voor de cultuursector, o.m. over de fair practice code. Plus een mededeling over de sluitingsdata 28 april en 1 juni. Kunsten’92
 • Op 30 maart heeft het gehele culturele veld een noodoproep aan het kabinet gestuurd in reactie op door de minister aangekondigde de maatregelen in haar brief van 27 maart. ‘De wanhoop nabij’ is de samenvatting van de noodkreten die zij ontvingen. In het generieke pakket zien zij nog onvoldoende de volledige breedte van het culturele en creatieve veld terug. “Stel taxshelters en tijdelijke BTW-vrijstellingen in om bedrijven en instellingen na de crisis de mogelijkheid te geven weer op te kunnen starten. De sleutel ligt in een overbruggings- en garantiefonds dat zowel de liquiditeitsproblemen op korte termijn als de economische schade op middellange termijn kan opvangen, zowel voor freelancers als voor bedrijven en instellingen.” Kunsten’92 , Kunsten’92
 • „Ik begrijp heel goed dat we er met deze maatregelen nog niet zijn, we bekijken wat we stap voor stap moeten doen. Het kabinet heeft miljarden uitgetrokken voor generieke maatregelen, waar ook de culturele sector in mee deelt. Daarnaast is er een coulancepakket dat veel liquiditeit geeft aan de gesubsidieerde sector. Nu kijken we samen met de taskforce waar nog maatregelen nodig zijn voor korte en lange termijn.” Minister van Engelshoven (OCW) reageert op de noodoproep van het culturele veld in NRC van 31 maart. NRC
 • In een brandbrief, van 30 maart, aan de Tweede Kamer roepen de Kunstenbond en de Creatieve Coalitie op om de bijstandsregeling TOZO open te stellen voor alle getroffen freelancers in de sector. Een andere mogelijkheid is dat op zeer korte termijn er een niet terug-vorderbaar voorschot uit een garantiefonds kan worden ontvangen. Kunstenbond
 • ‘Wij mogen niet toestaan dat individuen (en meestal betreft het de zwaksten onder ons) nu toch zonder inkomsten en zonder zicht op steun blijven. De koelkasten beginnen letterlijk leeg te raken. We moet deze mensen zo snel mogelijk zekerheid kunnen geven dat er ook voor hen een oplossing wordt gezocht. En uiterlijk vóór 5 april aanstaande moet er een oplossing zijn. Dat moet toch mogelijk zijn.’ De Kunstenbond pleit voor een noodfonds voor de cultuursector. Dit staat in een oproep van de Kunstenbond, 27 maart. Kunstenbond , Kunstenbond
 • Namens de VVEM, VVTP, NAPK, VNPF, de Popcoalitie en de NVBF is er op 29 maart een brief gestuurd naar de woordvoerders cultuur van D’66 en VVD in de Tweede Kamer. Er wordt gereageerd op de brief van minister van Engelshoven (OCW) van 27 maart. In de brief van de minister wordt het zwaartepunt gelegd bij het gesubsidieerde deel van de kunst/cultuur/evenementen-sector. Slechts heel summier werd gesproken over het deel van de sector waar subsidies een beperkte, of zelfs geheel geen rol spelen. ‘’Maatregelen zoals het voortzetten van toegezegde subsidies bieden ons geen soelaas, om de doodeenvoudige reden dat we er beperkt of geen gebruik van ( kunnen ) maken. ‘’ VVEM
 • De Federatie Cultuur, de federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur, richten zich in een brief tot minister-president Rutte en VNG-voorzitter Van Zanen met de volgende oproep: Steun de gemeentelijk gefinancierde culturele organisaties en niet gesubsidieerde culturele organisaties die veelal draaien op vrijwilligers met financiële bijdragen van de rijksoverheid. Federatie Cultuur
 • Op 26 maart is er een brief uitgegaan, namens de KNMO, Cultuurconnectie, de Nederlandse Museumvereniging, Verenigde Podiumkunstenfestivals, VNPF, VSCD en de VOB, naar alle gemeenten van Nederland om culturele instellingen bij te staan met o.m. doorbetaling van subsidies en activiteiten, coulance- en compensatie maatregelen. KNMO
 • De Kamerbrief van minister Van Engelshoven van 27 maart jl. over het steunpakket voor de culturele en creatieve sector is volgens de Museumvereniging – op z’n zachtst gezegd – teleurstellend. Zicht op een passend steunpakket voor álle musea – ongeacht hun grootte, type collectie, vestigingsplaats of wijze van financiering – ontbreekt. Het museumveld loopt gemiddeld ten minste 10 miljoen euro per week mis. Voor musea is het van belang dat alleen gekeken wordt naar het verlies aan eigen inkomsten; subsidies dienen buiten beschouwing te blijven omdat deze meestal zijn geoormerkt voor collectiebeheer en huisvesting. En het is van belang dat alle vaste, tijdelijke en flexibele contracten meetellen en dat de loonkosten inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en pensioenpremie zijn. Want dan kan werkgelegenheid en inkomen van alle werkenden, ook van zzp’ers, zo veel mogelijk behouden worden. De Museumvereniging dringt verder aan op een actievere rol van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om de gemeentelijk gefinancierde musea en niet-gesubsidieerde musea, veelal gerund door vrijwilligers, door deze lastige tijd heen te helpen met specifieke maatregelen. Museumvereniging
 • ‘’De minister laat individuele kunst- en cultuurwerkers behoorlijk in de steek. Hoewel er een aantal belangrijke maatregelen wordt genomen voor instellingen en opdrachtgevers, worden er helemaal geen extra maatregelen genomen voor werknemers of ZZP’ers in de cultuursector. Het wordt kunstenaars niet eens mogelijk gemaakt gebruik te maken van de 4000 euro schadevergoeding die bijvoorbeeld horecaondernemers of kappers wel kunnen krijgen.’’ Reactie van Platform BK, 28 maart, op de brief van 27 maart van de minister. Platform BK wil een noodfonds voor cultuur. Platform BK
 • Platform BK stuurt 30 maart een open brief aan de Tweede Kamercommissies van OCW, SZW en EZK, waarin ze wijzen op de noodzakelijkheid van een realistisch steunpakket in de Corona-crisis. In de brief van minister van Engelshoven (OCW) van 27 maart worden enkel maatregelen aangekondigd ter ondersteuning van instellingen en opdrachtgevers, als aanvulling op de kabinetsbrede maatregelen. Platform BK komt met 6 aanbevelingen, gevolgd door een overzicht van de specifieke problemen waar kunstenaars en andere cultuurwerkers zonder passende steun op dit moment of in de nabije toekomst tegenaan lopen. Platform BK
 • ‘De reddingsboei die de overheid ons leek toe te werpen in de vorm van de TOGS, is voor de filmwereld een grote deceptie gebleken. Bijna 100% van de kleine bedrijven en ondernemers zijn uitgesloten. Niet omdat ze het niet nodig hebben maar omdat ze simpelweg niet zijn meegenomen in de lijst.’. De Nederlandse beroepsvereniging van film- en televisiemakers (NBF) heeft op 1 april een brandbrief gestuurd aan de Tweede kamer commissies van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Sociale Zaken en Werkgelegenheid; en Economische Zaken als reactie op de bekendmaking van de steunmaatregelen voor zzp’ers en ondernemers. NBF
 • De steun die het kabinet aan de culturele en creatieve sector wil geven om de gevolgen op te vangen van de uitbraak van het Corona-virus schiet te kort. Een grote groep schrijvers, journalisten en vertalers dreigt buiten de boot te vallen. Dat zegt Maria Vlaar, voorzitter van de Auteursbond in reactie , op 31 maart, op de brief die minister van Engelshoven (OCW) op 27 maart naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Auteursbond somt een aantal extra maatregelen op. Auteursbond , Auteursbond
 • POPnl is teleurgesteld over de brief van minister van Engelshoven (OCW) op 27 maart in antwoord op de motie Jetten stuurde. Er is niet voldaan aan de kern van de motie, aangezien de generieke maatregelen niet voldoende zijn voor de makers in de popsector. POPnl is een overkoepelende organisatie van alle poppunten in Nederland. De poppunten zijn per provincie en/of grote stad aanjager en ondersteuner van talentontwikkeling in de popmuziek. In een brief aan de leden van de Tweede Kamer, mede ondertekend door Popronde, Kunstbende en Popsport, pleit Popnl voor een breed pakket aan steun en maatregelen om duurzame talentontwikkeling in de popmuziek te waarborgen. Popnl
 • ACT, belangenvereniging voor acteurs, heeft op 30 maart een brandbrief gestuurd naar minister van Engelshoven (OCW). In haar brief van 27 maart zag ACT bij de te nemen maatregelen geen specifieke oplossing voor het grootste deel van de acteurs. In de brandbrief het dringende verzoek om extra aandacht met betrekking tot de specificering van de maatregelen. ACT
 • Circuspunt, het platform voor het Nederlandse circusveld, heeft een brandbrief naar de leden van de Tweede Kamer gestuurd. Volgens de belangenvereniging lost het voorgestelde maatregelenpakket knelpunten op korte termijn niet op. Het belangrijkste probleem voor specifiek het circus is de voorwaarden in de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) die bedrijven uitsluit die hun fysieke vestiging hebben op hun woonadres. Veel reizende en kleine circusgezelschappen zijn gevestigd op het woonadres van een van de bestuurders aangezien ze geen vaste vestigingsplaats (want nomadisch beroep) hebben. Wel hebben deze ondernemingen vaste lasten, zoals aan de huur van opslag voor materialen, zaalhuur of voertuigen die stilstaan of winterstalling. Circuspunt
 • De coronacrisis heeft iedereen in Nederland met een creatief beroep hard geraakt. De meesten werken zelfstandig en voor hen is het een benauwde tijd. Ook voor de overheid is het spannend: lukt het om alle steunmaatregelen goed uit te rollen? Komt het geld op tijd aan? En moet er nog iets gecontroleerd worden, of wordt het geld op goed vertrouwen gegeven? Basisinkomen? Nú is het moment voor een proeftuin, aldus Cor Wijn. De aangekondigde crisismaatregel voor zzp’ers is onuitvoerbaar, stelt Martin Schuurman in Het Parool. Een tijdelijk basisinkomen voor elke zzp’er is per direct nodig. De Akademie van Kunsten pleitte al eerder voor een experiment met het basisinkomen voor alle zzp’ers. Cultureon , Het Parool , Akademie van Kunsten
 • Steunpakket voor de cultuursector: subsidies lopen door, huurachterstand mag, en vraag alsjeblieft je geld nog even niet terug. Het steunpakket van het cultuurministerie is een lachertje. Twee commentaren van Wijnand Schaap. Cultureel persbureau , Cultureel persbureau
 • GroenLinks, PvdA en SP voorzien een ‘onomkeerbaar drama’ in de creatieve en culturele sector. Een noodfonds moet uitkomst bieden, schrijven zij in een manifest. Een grote groep artiesten onderschrijft dit pleidooi. De Volkskrant
 • Op 30 maart heeft de culturele en creatieve sector een noodoproep gedaan aan het kabinet om stevig te investeren in een overbruggings- en garantiefonds. Dat fonds moet de financiële problemen die ontstaan zijn door de coronacrisis, helpen opvangen. De Nederlandse Unesco Commissie ondersteunt deze oproep en is van mening dat kunst en cultuur bijdragen aan het algeheel welzijn van de samenleving. Unesco
 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 27 maart de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Tot en met 26 juni 2020. kunnen ondernemers, ook in de cultuursector, bijv. musea, circus, theaters, schouwburgen, muziekscholen, boekhandels een aanvraag indienen. Rijksoverheid.nl
 • Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn op 31 maart bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Rijksoverheid.nl
 • De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021. Een verantwoorde inwerkingtreding volgend jaar is door alle maatregelen in verband met de coronacrisis niet meer mogelijk. Rijksoverheid.nl , Binnenlands bestuur
 • Voor het Provinciebestuur van Limburg ligt de eerste prioriteit bij de gezondheid van de Limburgers. De Provincie Limburg volgt de adviezen van het kabinet op maar neemt zelf ook een aantal gerichte maatregelen zoals het sneller betalen van facturen en waar mogelijk wordt coulance betracht in haar subsidiebeleid. Provincie Limburg
 • De provincie Limburg en CineCrowd slaan de handen ineen om Limburgse filmmakers en makers van Limburgse films te ondersteunen. Filmmakers maken binnen deze matchingsregeling kans op een bijdrage van dertig procent van het streefbedrag, tot een maximumbijdrage van 20.000 euro. Aanvragen worden gedaan via CineCrowd. CineSud
 • Het college van burgemeester en wethouders in Groningen willen organisatoren hulp aanbieden. Zo kunnen leges en ontheffingen worden vergoed en kijkt de gemeente naar de mogelijkheden om afgelaste evenementen te verplaatsen naar andere data. Organisatoren zijn daarover per brief over geïnformeerd door de gemeente. Gemeente Groningen
 • De Britse regering heeft aangekondigd dat zelfstandige ontwerpers in aanmerking zullen komen voor financiële ondersteuning met een waarde van maximaal 80 procent van hun gemiddelde maandelijkse inkomsten. Dit zou ingaan vanaf juni. Dezeen
 • Berlijn deelt €500 miljoen uit, vier dagen na de lancering van een steunprogramma om de nood, veroorzaakt door de coronacrisis, te leningen. Individuen ( kunstenaars, zzp’ers ) ontvangen €5.000, kleine bedrijven max. €15.000. In Berlijn is het inkomensverlies van kunstenaars onderzocht. ArtNet News , Metropolis M

 

noord-brabant

 • Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, blogt over de gevolgen van corona voor de culturele sector. In totaal werken er in Brabant 30.000 mensen in de creatieve sector, waarvan 14.000 als ZZP’er. Een deel zal gebruik kunnen maken van het landelijke pakket aan economische maatregelen, een ander deel niet. Kunstloc Brabant is gevraagd om de effecten in beeld te brengen. De provincie overweegt aanvullende ondersteuning in afstemming met het steunpakket van het rijk, de regionale servicepunten, en de Brabantse gemeenten. Brabant.nl
 • De helft van de start-ups in Nederland is al omzet verloren door de coronacrisis. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) steekt portofoliobedrijven de helpende hand toe met het Corona Rebuild Program. Daarmee krijgen bedrijven inzicht in de verschillende scenario’s waarmee hun bedrijf te maken kan krijgen. Daarnaast ondernemen zij maatregelingen om de cashflow van hun bedrijf te verbeteren en de crisis te overleven. Het 30-dagenprogramma helpt om inzicht te krijgen in de impact van de COVID-19-pandemie op het bedrijf en leert op welke onderdelen het businessmodel aangepast moet worden om de coronacrisis te overleven. BOM
 • ‘’WaarnaARToe? De vraag is actueler en veelomvattender dan ooit. Er wordt volop gediscussieerd over hoe we onze samenleving en het publieke domein (opnieuw) kunnen inrichten. Ik hoop dat we meer aandacht gaan krijgen voor de zachte krachten en dat we minder gaan denken vanuit economische belangen. Ik zie op het moment veel interessante posts van (landschaps)architecten en kunstenaars over onze openbare ruimte. ‘ Liesbeth Jans , adviseur kunst en samenleving Knstloc Brabant, blogt over de kunst in de openbare ruimte. Kunstloc Brabant
 • Op 30 maart dienden partners van overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hun plan in bij minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om een gebied centraal in Noord-Brabant tot in de steden aan te wijzen als Van Gogh Nationaal Park (Van Gogh NP). Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Bredase organisaties van wie, vanwege de coronacrisis, evenementen geen doorgang kunnen vinden overwegen nu een herkansing na de zomervakantie. Het Bredase stadsbestuur probeert het enthousiasme te temperen: ‘We kunnen gewoon niet alles in het najaar plannen.’ BN – De Stem , inlog vereist
 • Er komt een tijdelijke brug in de Belcrumhaven in Breda. Die brug verbindt de Veilingkade, waar Belcrum Beach, Stek en Pier 15 gevestigd zijn, met het voormalige Backer en Rueb-complex aan de overkant, waar brouwerij/proeflokaal BRACK onderdak heeft. Ook kunstenaarsinitiatief Electron/MotMot is zo beter te bereiken vanaf de Veilingkade. De brug wordt aangelegd in september. De brug kan een impuls geven aan het verschillende initiatieven in het gebied. Bovendien start op 9 september de tentoonstelling BredaPhoto, waarbij ook diverse exposities rond de Belcrumhaven te zien zijn. BN – De Stem
 • Bioscopen blijven voorlopig nog gesloten. Waarom geen ‘verantwoorde’ drive-in cinema op het Stadhuisplein in Eindhoven? Het idee van Chris de Zeeuw van culturele broedplaats en bioscoop Lab-1 kon op veel steunbetuigingen rekenen. Maar het mag niet. Een woordvoerder van de gemeente Eindhoven wijst bij navraag op de noodverordening die momenteel van kracht is, en speciaal op artikel 2.1 waarin het verbod op samenkomsten en evenementen wordt geformuleerd.
 • Eindhovens Dagblad
 • De Joodse familie die een schilderij van Wassily Kandinksy uit het Van Abbemuseum in Eindhoven opeist omdat het zou gaan om roofkunst, heeft minister van Engelshoven (OCW) om hulp gevraagd. Ook bij de Restitutiecommissie en bij de directeur van het NIOD heeft de familie zich beklaagd. Eindhovens Dagblad
 • Nu het ene na het andere evenement niet doorgaat, wil de gemeente Helmond de organisatoren daarvan tegemoetkomen in gemaakte kosten. Wie al geld heeft uitgegeven aan voorbereidingen, mag die kosten bij de gemeente indienen. Die kijkt vervolgens op basis van ‘redelijkheid en billijkheid’ welke vergoeding mogelijk is. Wat de voorwaarden hiervoor precies zijn, is echter nog niet duidelijk. Bedrijven en zelfstandige ondernemers hebben inmiddels zich massaal gemeld voor tegemoetkomingen. Bij het nieuw opgerichte Ondernemersloket van de gemeente Helmond hebben sinds 19 maart 465 bedrijven vragen gesteld over de landelijke regelingen die voor hen gelden. Eindhovens Dagblad
 • Door de coronacrisis en de kabinetsmaatregelen, missen ondernemers en zzp’ers inkomsten. Daardoor dreigen zij het financieel moeilijk te krijgen. Op 17 maart kondigde het kabinet een steunpakket aan voor deze groep. Ook de gemeente Tilburg neemt een aantal maatregelen om ze te helpen. Gemeente Tilburg
 • Het TextielMuseum en de gemeente Tilburg gaan het nieuwe stadsdeel Museumkwartier verder ontwikkelen. Het moet een bruisend, cultureel stadsdeel worden, vergelijkbaar met de Piushaven en de Spoorzone. Daarmee levert het Museumkwartier een belangrijke bijdrage aan de culturele en economische ambities van de stad. In de ontwerp-gebiedsagenda, die 27 maart is gepresenteerd, staan de ambities voor de toekomstige ontwikkelingen van het Museumkwartier. Gemeente Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • Theater De Weijer in Boxmeer is deels failliet. Het theater stopt met haar culturele programma en restaurant. De coronamaatregelen hebben een enorme impact op het theater waardoor ze deze beslissing moeten nemen. Wethouder Willy Hendriks zegt dat de gemeente Boxmeer op dit moment niets voor De Weijer kan doen. ,,Het is voor Boxmeer een enorm klap dat dit wegvalt. Maar als het straks na de crisis weer rustig is, gaan we met iedereen aan tafel zitten en kijken naar oplossingen. Ik ga ervan uit dat het tijdelijk is. De Weijer mag en kan niet zomaar uit Boxmeer wegvallen.” De Gelderlander
 • De bouw van het ecodorp in Boekel die eind vorig jaar voortvarend van start ging, loopt door het coronavirus enkele maanden vertraging op. Brabants Dagblad
 • De Hilvarenbeekse huisartsen hebben in cultureel centrum Elckerlyc een gezamenlijke corona-huisartsenpost geopend. Mogelijke coronapatiënten die door een huisarts gezien moeten worden, worden hier naartoe verwezen. Het cultureel centrum en de Bibliotheek zijn voor bezoekers gesloten. Brabants Dagblad
 • De Oirschotse gemeenteraad werd op 27 maart op de hoogte gebracht van de stand van zaken rond de doorstart van het sociaal cultureel centrum De Enck. Een klein jaar geleden werd een half miljoen uitgetrokken om De Enck weer perspectief te geven. Over ruim een jaar moet de gemeentelijke centrumvisie klaar zijn en daarin worden structurele keuzes gemaakt over de toekomst van het gemeenschapshuis. Het bestuur van De Enck stelt het eerder aangekondigde afscheid uit en blijft voorlopig op zijn post. Dat zal zeker duren totdat de impact van de coronacrisis, die het theater- en horecadeel heeft stilgelegd, helemaal helder is. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Oosterhout heeft op 1 april bekendgemaakt dat er extra steun komt voor ondernemers en verenigingen. Vanaf nu ligt er een pakket aan maatregelen ter overbrugging van de periode waarin de landelijke ondersteuning nog niet van kracht is. Gemeente Oosterhout

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Werkzaam in de cultuursector: wat kun je nú doen? Update Kunsten’92. Kunsten’92
 • Tegemoetkoming schade COVID-19. Als de SBI code waarmee U staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel niet klopt, waardoor het lijkt dat U niet in aanmerking te komt voor de regeling, gebruik dan dit formulier om aan te geven dat de SBI-code niet goed aansluit bij uw feitelijke activiteit. De RVO verzamelt deze informatie en brengt het onder de aandacht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RVO
 • Het kabinet heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. Veelgestelde vragen over de Tozo. Rijksoverheid.nl
 • De uitbraak van het Coronavirus heeft grote gevolgen voor werkenden in de culturele sector. De fair practice code is begin dit jaar ingevoerd, maar fair practice blijkt een fluïde begrip bij een dergelijke ramp. In de sector waar mensen al jaren structureel onderbetaald en ondergewaardeerd worden moeten we juist nu extra goed op elkaar letten. Er is veel onderlinge coulance in de sector en vaak lijdt dat tot creatieve oplossingen om de crisis te lijf te gaan. Helaas signaleren we ook dat op verschillende plekken het tegenovergestelde gebeurt en dat zzp’ers, tijdelijke werknemers en flexkrachten zonder faire behandeling aan de kant worden geschoven. Om een vinger aan de pols te houden verzamelt de Kunstenbond samen met de Creatieve Coalitie dergelijke verhalen in het meldpunt unfair practice. Kunstenbond
 • Het Coronadossier van Cultuur + Ondernemen. Cultuur + Ondernemen
 • Grimeur, cameravrouw, coiffeur, productieleider, rondleider, lichtontwerper, rekwisiteur, verhuurders van bladmuziek. Het stilleggen van het culturele leven treft ook hen. Ze zijn niet zo zichtbaar als acteurs, musici en museumdirecteuren, maar wel onmisbaar om hun voorstellingen, concerten en museumexposities voor elkaar te krijgen. De Volkskrant
 • Makers en culturele instellingen lopen publiek én inkomsten mis nu podia, musea, filmhuizen en presentatieruimtes dichtgaan. Er is veel aandacht voor het op verschillende manieren tonen van verhalen en artistiek werk online. DEN komt met voorbeelden die laten zien hoe je je werk digitaal kunt tonen. In sommige van die voorbeelden laten makers ook zien hoe ze daar geld mee verdienen. DEN
 • Ondernemers in de Nederlandse evenementenbranche zien bijna de helft van hun verwachte omzet van € 7,4 miljard, oftewel € 3,5 miljard, verdampen door de coronacrisis. Dat heeft dramatische gevolgen voor de werkgelegenheid, naar verwachting gaan 48.000 werkplekken verdwijnen. Het onderzoek naar de impact van het coronavirus is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Respons met ondersteuning van LAgroup, in opdracht van het EventPlatform. EventPlatform is het overlegplatform van branche- en vakorganisaties in de evenementenbranche. Respons
 • Ticketer Eventix gaat organisatoren die hun evenementen vanwege de coronavirus hebben moeten annuleren of verplaatsen ondersteunen met een doneer-optie. Met de mogelijkheid tot donatie kunnen bezoekers (een gedeelte van) het aankoopbedrag doneren en op deze manier de organisator steunen. Organisatoren hebben zelf de keuze of zij gebruik willen maken van de doneer-optie. Entertainment Business
 • Clicknl heeft een overzicht van initiatieven in de creatieve industrie in deze tijd van coronacrisis. Clicknl
 • In deze tijd van ‘social distancing’ zijn we als maatschappij meer en meer afhankelijk van digitale hulpmiddelen om te blijven functioneren. Tegelijkertijd zijn ondernemers, scholen, lokale overheden en verpleeghuizen vaak digitaal niet klaar om aan de nieuwe eisen die social distancing aan ons stelt, te voldoen. Om die kloof te overbruggen, helpen de beste digitale bureaus van Nederland de Digital Help Squad gelanceerd om belangeloos ondernemers en organisaties in nood met online digitale spreekuren. Digital Help Squad

 

architectuur en vormgeving

 • BNA dossier corona. Updates. BNA
 • BNO dossier corona. Updates. BNO
 • De Salone del Mobile te Milaan vindt vanwege het coronavirus dit jaar niet plaats. Eerder was er bericht dat de belangrijke beurs naar juni zou worden verplaatst. Dezeen

 

beeldende kunst

 • Op 31 maart heeft minister Koolmees van Sociale Zaken de voorwaarden van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) bekend gemaakt. Hierin zijn geen sectorspecifieke uitzonderingen opgenomen. Dat betekent voor musea dat de berekening van het omzetverlies inclusief subsidie is. Ook zijn er nog een aantal andere definities die nader moeten worden bekeken. De Museumvereniging rekent op dit moment door wat de consequenties van de NOW zijn voor het museumveld. Museumvereniging
 • De museumvereniging voorziet ook na de coronacrisis problemen met tijdelijke tentoonstellingen en kunstwerken in bruikleen, zo antwoordt Mirjam Moll, directeur van de brancheorganisatie van musea in Nederland op vragen van NU.nl. NU.nl
 • MuseumDepotShop heeft besloten om gedurende de periode van verplichte sluiting + 2 maanden € 100.000 ter beschikking te stellen aan voorfinanciering voor musea die gaan ontzamelen. Hun aandeel in de beoogde opbrengst wordt betaald bij het ophalen van de objecten. Museumpeil.eu
 • In een brandbrief aan minister van Engelshoven (OCW) uitte de NGA, de Nederlandse Galerie Associatie, de grote zorgen bij de galeries over de coronacrisis. Galeries vrezen voor hun voortbestaan nu beurzen worden afgelast en kunstverkopen teruglopen. „De verwachting is dat zowel verzamelaars, incidentele kopers, musea als bedrijfscollecties voorlopig terughoudend zullen zijn of zelfs helemaal zullen wachten met het aankopen van kunst”. De Raad voor Cultuur heeft intussen laten weten dat ze de gevaren voor de galeries onderkent en haar zorgen aan de minister zal overbrengen. NRC
 • De kunstwereld is haar podia kwijt en heeft het moeilijk. Maar sommige jonge kunstverkopers weten de crisis online het hoofd te bieden. NRC
 • Na de pandemie zou de kunstmarkt terug kunnen keren naar ‘business as usual’’, maar willen we dat wel? Wellicht is het moment gekomen het hele systeem te heroverwegen. The Art Newspaper
 • BredaPhoto heeft Fleur van Muiswinkel tot directeur benoemd. Ze begint op 1 april. Volgens het bestuur is deze benoeming een belangrijke stap in de verdere professionalisering van de organisatie. BredaPhoto

 

film en av

 • De corona-crisis raakt alle schakels van de filmindustrie. De gevolgen zullen veel diepgravender zijn dan alleen een sluiting van een maand of een overbruggingsfinanciering, zegt Bero Beyer, directeur van het Nederlands Filmfonds. BNR
 • De beroepsvereniging voor film- en tv-makers, de NBF, vindt het onbestaanbaar dat de beroepsgroep niet is meegenomen in de overheidsregeling voor tegemoetkoming in de vaste lasten. Op 29 maart vraagt de NBF de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dringend om deze zzp-ers en bedrijven aan de lijst toe te voegen. Met de regeling kunnen bepaalde bedrijven €4.000 compensatie ontvangen. NBF
 • Updates Covid 19 informatie voor film en televisie branche van de NBF. NBF
 • Update dossier coronavirus COVID-19 Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA), 30 maart. Producentenalliantie
 • Onze Nieuwe Filmers activiteiten- de masterclass op 29 april en het filmcafé op 20 mei in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch kunnen vanwege het coronavirus niet doorgaan. Nieuwe Filmers
 • De bioscopen en filmtheaters in Nederland blijven nog tot en met 28 april gesloten. Dat is het gevolg van de verlenging van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus die de regering op 31 maart bekend heeft gemaakt. Een week voor 28 april wordt gekeken of de maatregelen verder moeten verlengd of dat ze kunnen worden opgeheven, zo liet minister president Mark Rutte weten in een persconferentie. Hij voorspelde echter niet te verwachten dat Nederland na 28 april direct terug zal kunnen naar de oude situatie. Holland Film Nieuws
 • ‘Filmtheaters doorstonden wereldoorlogen, depressies en recessies’, schreef filmvakblad Variety naar aanleiding van de in maart in recordtempo gekelderde aandelenwaarde van de Amerikaanse bioscoopketens, ‘maar covid-19 en de gezondheidscrisis vormen een met niks vergelijkbare bedreiging.’ Bor Beekman over de magie van de filmervaring in de bioscoop, die bedreigd wordt. De Volkskrant
 • Cinelink levert webapplicaties voor dertig bioscopen in Nederland met als primair doel het faciliteren van online-ticketverkoop. Maar nu door de coronacrisis de bedrijven van al hun klanten zijn afgesloten, heeft het bedrijf een plan bedacht: een cinewebshop waarin klanten hun eigen producten kunnen verkopen. Om van overtollige voorraden af te komen bijvoorbeeld, of om het contact met de biosbezoekers te behouden. Holland Film Nieuws
 • China heeft de bioscopen wederom gesloten. De reden voor deze beslissing is onduidelijk, al kan dit volgens het Amerikaanse vakblad Variety te maken hebben met het feit dat er in de Chinese provincie Zhejiang een nieuwe binnenlandse besmetting is ontdekt. De Shanghai Film Distribution and Exhibition Association heeft een handleiding opgesteld voor bioscopen die weer opengaan om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De handleiding is ook in het Engels beschikbaar. Het document is getiteld Technical Guidance fort Prevention of Coronavirus Spread during Cinema Reopening. Het geeft een goed beeld welke dingen bioscopen volgens de Chinese autoriteiten moeten doen om te voorkomen dat bioscopen een nieuwe besmettingshaard kunnen vormen. Variety , Holland Film Nieuws
 • Een bioscoop in Texas heeft haar parkeerterrein in een drive bioscoop veranderd en verkoopt elke voorstelling uit. Indiewire
 • Het Nederlands Film Festival heeft het reglement aangepast voor de Gouden Kalveren. Ook broedt het festival, dat gepland staat voor 25 september tot en met 3 oktober, op verschillende scenario’s om in te spelen op het verdere verloop van de coronacrisis. Filmkrant , NBF
 • Doordat festivals niet doorgaan, valt een ander belangrijk component van de wereldwijde filmeconomie weg. Het leidt tot discussies over de vraag of en hoe het gehele circuit zichzelf opnieuw zal moeten uitvinden. Mubi
 • Sinds de afkondiging van maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) is het rustig op straat: bioscopen, horeca en veel winkels zijn gesloten, evenementen zijn de komende tijd afgelast en een groot aantal Nederlanders werkt vanuit huis. Nieuwe cijfers van Stichting Kijkonderzoek laten zien door de maatregelen om binnen te blijven de televisie vaker (en langer) aanstaat. Voornamelijk het gebruik van VOD is de afgelopen periode flink gestegen.
 • Filmonderzoek Nederland , Kijkonderzoek
 • Enkele weken geleden heeft Amazon Prime Video zijn intrede gemaakt op de Nederlandse markt. De dienst probeert consumenten te verleiden tot een abonnement met een laag maandtarief van 2,99 euro. Daarnaast wordt ook een grote marketingcampagne opgezet. Entertainment Business
 • Veel lokale omroepen dreigen te verdwijnen door de coronacrisis. Daarvoor vreest de NLPO, de brancheorganisatie voor de lokale publieke omroepen. De omroepen worden hard getroffen doordat de inkomsten tot nul zijn gereduceerd vanwege de annulering van opdrachten en marginalisering van de reclame-inkomsten. Het Commissariaat voor de Media waarschuwde onlangs nog voor het grote aantal lokale omroepen dat in financiële zorgen verkeert. NPLO
 • De Dutch Games Association heeft een Corona dossier. Dutch Games Association
 • Sony heeft in Europa de snelheid van gamedownloads verlaagd. Het bedrijf wil daarmee het internet ontlasten nu veel mensen thuiswerken vanwege de coronacrisis. De Nintendo Switch-console is inmiddels beperkt verkrijgbaar vanwege de toegenomen populariteit. Entertainment Business
 • Gameontwikkelaar Niantic gaat Pokémon GO en Harry Potter: Wizards Unite aanpassen voor thuisblijvers. Op die manier kunnen de spelers de game in en om het huis blijven spelen.
 • Voor beide games moeten spelers naar buiten, maar vanwege de coronacrisis gelden er in landen wereldwijd lockdowns, social distancing en thuisquarantaine. Entertainment Business

 

letteren

 • Op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en stichting De Schoolschrijver start op 30 maart onder de titel Huisarrest een serie voorleesverhalen over kinderen die vanwege een virus hun huis niet mogen verlaten. De KB en stichting De Schoolschrijver willen met de tiendelige serie basisscholen helpen op afstand leesplezier te bieden aan kinderen. De serie wordt geschreven en online voorgelezen door tien bekende kinderboekenschrijvers. De eerste aflevering is van Maren Stoffels. Bibliotheekblad , De Schoolschrijver
 • De GAU (Groep Algemene Uitgevers ) heeft zich aangesloten bij een nieuw initiatief, ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie, waarin o.a. de NVPI – de branchevereniging van de entertainment industrie, waaronder muziekuitgevers en filmdistributeurs, en evenementenorganisaties zitting hebben. ENCORE is opgericht om gezamenlijk in overleg met de overheid te inventariseren wat er specifiek nodig is voor o.a. de uitgevers van algemene boeken, maar ook het bredere culturele veld, om door deze periode heen te komen. Mediafederatie
 • Uitgeverij Van Oorschot komt met een actie om de lokale boekhandel te ondersteunen. ‘Morgen of overmorgen vind je bij je post een boek dat ik speciaal voor jou heb gekocht bij mijn lokale boekhandel, omdat ik het zo goed vind’, begint het bericht. De ontvanger wordt daarin aangespoord voor twee vrienden boeken te bestellen bij een lokale boekhandel naar keuze en die vrienden het bericht weer door te sturen, waarna zij hopelijk hetzelfde doen. Als je Van Oorschot de factuur mailt, maak je bovendien kans op een boekenpakket ter waarde van 100 of 500 euro. Van Oorschot
 • CB, het Centraal Boekhuis, heeft laten weten dat voor alle boekverkopers een uitstel van de betaaltermijn van 30 dagen is aangekondigd. Met deze stap, zo schrijft Rob Haans, voorzitter KBb, de Koninklijke Boekverkopersbond, ‘’maakt CB duidelijk dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in deze crisis.’’ Haans vermeldt dat Bol.com afziet van deze maatregel, en daardoor zij maken veel ruimte voor hun collega-boekverkopers in het veld. “Het geeft blijk van solidariteit en maatschappelijk besef dat de directie van Bol tot dit besluit is gekomen.” Koninklijke Boekverkopersbond
 • Week 12, de vorige week van 16 t/m 22 maart , was er een duidelijk neergang waar te nemen in de omzet van de boekenverkoop. Ten opzichte van 2019 was er voor enkel Nederlandstalige boeken sprake van een daling van 13,6%. Oorzaak, natuurlijk de corona-crisis, maar dat was waarschijnlijk niet de enige oorzaak. De omzetdaling van deze week is waarschijnlijk ook te wijten aan het feit dat de Boekenweek vorig jaar in week 12 van start ging Voor het jaar staat de omzet nog wel in de plus. Inct.nl
 • 21 Amsterdamse boekhandels werken samen in koop lokaal-campagne. Bestellingen die op de website en telefonisch, per mail, chat of WhatsApp binnenkomen kunnen worden thuisbezorgd. Hiervoor stappen enkele van de ondernemende boekhandels zelf op de fiets. De actie, een initiatief van Scheltema en Athenaeum Boekhandel, vindt inmiddels weerklank in Haarlem en omstreken. Adformatie
 • De huis-aan-huisbladen, die voor hun inkomsten meestal geheel afhankelijk zijn van advertenties, zitten in grote problemen. Die inkomsten lopen terug sinds de uitbraak. Door de financiële problemen zien veel uitgevers zich genoodzaakt minder gebruik te maken van freelancers. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de branchevereniging NNP drongen al eerder aan op steun. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie roepen in schriftelijke vragen minister Slob (Media) op om met een financiële overbruggingsregeling te komen. Het aantal krantenabonnementen stijgt sinds de uitbraak van het coronavirus. NOS, inct

 

muziek

 • NVPI Audio heeft zich aangesloten bij de nieuw opgerichte alliantie ENCORE – de Nederlandse Creatieve Industrie Alliantie. Deze alliantie gaat in overleg met de overheid om te inventariseren wat specifiek nodig is voor de muziekindustrie om zonder faillissementen en ontslagen door de coronacrisis heen te komen. NVPI , Entertainment Business
 • Alle bedrijfssectoren ondervinden verregaande gevolgen van de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Buma/Stemra, Sena en Videma hebben gezamenlijk besloten om bedrijven, instellingen en winkels die als gevolg van deze maatregelen verplicht gesloten zijn vrij te stellen van betaling over deze sluitingsperiode, tenzij er door de overheid gecompenseerd wordt. Buma Stemra
 • Op 23 maart kondigde het kabinet aan dat tot 1 juni alle evenementen in Nederland verboden zijn. Het biedt duidelijkheid aan de vele organisatoren van festivals en concerten. Maar een dag later bleek dat het alleen gaat om evenementen die ‘vergunningsplichtig’ zijn. En dat betekent dat concerten in popzalen wettelijk gezien na 6 april vooralsnog nog gewoon door mogen gaan.3voor12.vpro over de gevolgen die dit vreemde besluit heeft voor organisatoren. 3voor12.vpro
 • De popmuziek is door de coronacrisis in een zwart gat beland. En dat terwijl alles gereed stond voor het releaseseizoen, wat weer een voorbereiding was op het festivalseizoen. Nu de festivals langzaam maar zeker voor onze ogen afbrokkelen, blijven de releases over. Die gaan over het algemeen nog redelijk door volgens planning. Cijfers laten zien dat we thuis nu even niet zoveel behoefte hebben aan nieuwe muziek. Platenzaken hebben nauwelijks bezoekers maar ook de streamingcijfers lopen terug: – 8% volgens Rolling Stone. Vooral nieuwe muziek ziet een dip. Nu we de wereld even stil staat, laten we ook de rat race op zoek naar de nieuwste hipste hits even los. Analyse van Atze de Vrieze. 3voor12.vpro
 • Wil je de cultuursector steunen, vraag dan je geld voor die gecancelde show waar je je zo op verheugd had niet terug. Die roep hoor je steeds vaker, zelfs vanuit de overheid. In België is er zelfs beleid van gemaakt. Wat zijn de voor- en nadelen van deze oproep? Atze de Vries van 3voor12 over deze kwestie. 3voor12.vpro.nl
 • Vanwege de coronacrisis heeft organisator Art of Dance de 25ste editie van de Masters of Hardcore, die aanvankelijk voor 29 maart in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch stond gepland, (voorlopig) verschoven naar 5 september. Om de vele duizenden hardcorefans een hart onder de riem te steken, vond ter plekke wel de Hardcore Therapy Livestream plaats. Uiteraard zonder publiek, maar mét vijf toonaangevende artiesten die allen in hun uppie uit hun plaat gingen. Brabants Dagblad
 • Vanaf 27 maart ging Ruimte om te Raken live. Het platform is opgezet door een aantal mensen die werkzaam zijn in de wereld van cultuur en events en bij wie, door het coronavirus, het werk stilligt.
 • Naast een algemene livestream die op 1 april te zien is treden de artiesten op voor een exclusief virtueel publiek dat bestaat uit 50 personen die door middel van een iPad in verbinding staan met de artiest. Het publiek ziet en hoort de artiest en de artiest ziet en hoort het publiek. Net als bij een echt concert moet er daardoor verbinding ontstaan en een wisselwerking van energie plaatsvinden. Entertainment Business
 • Please Don’t Stop The Music is een website waar je je favoriete Nederlandse artiesten kunt steunen door het kopen en luisteren van Muziek & Merchandise via hun webshop. Please don’t stop the music
 • De kans is heel klein dat er in België deze zomer al grote festivals kunnen plaatsvinden. Dat stelt Marc van Ranst, een Belgische viroloog, in een interview met de Vlaamse omroep VRT. “Pas wanneer de piek van de coronacrisis is vastgesteld, kan er overwogen worden om de maatregelen gefaseerd terug te schroeven”, legt Van Ranst uit. “Er kunnen heel wat maatregelen afgebouwd worden wanneer we de piek van de epidemie hebben gezien. Grote massamanifestaties komen helemaal op het einde van de maatregelen die we gaan terugschroeven.” Leeuwarder Courant
 • ‘’De keten van de culturele sector staat zwaar onder druk, onmisbare schakels vallen om. Sponsoren kunnen zich niet meer committeren aan financiële toezeggingen. Hierdoor zijn we helaas niet meer in staat om Festival Classique op een verantwoorde manier inhoudelijk en productioneel te realiseren.’’ Het vijfdaagse festival, inclusief de strandopera La Traviata, wordt naar volgend jaar verplaatst. Festival Classique
 • Appelpop gaat dit jaar niet door. Het bedrijfsrisico is voor de organisatie door een combinatie van factoren te groot om het festival dit jaar doorgang te laten vinden. De volgende editie zal op 10 en 11 september 2021 plaatsvinden. Appelpop
 • Het hardcore-festival Dominator, één van de grootste hardcore-festivals in Europa, dat jaarlijks meer dan 40.000 bezoekers trekt, stelt de start van de kaartverkoop uit. Die zou zaterdag aanstaande beginnen. Dominator staat gepland op 18 juli op landgoed Duynenwater, het voormalige E3-strand in Eersel. Eindhovens Dagblad
 • Cultuurcentrum De Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur streamt live concerten op haar YouTube-kanaal als een #blijfthuiskamerconcert. Rockband Outside Revelation begint op 3 april. BN – De Stem
 • Gratis naar Dynamo Metalfest, Into The Grave en Das Oktober Metalfest. Het Eindhovense boekingskantoor Loud Noise wil het mogelijk maken voor zoveel mogelijk zorgverleners. ‘Alleen wanneer zij gesteund worden kunnen we de zomer ‘muzikaal’ nog enigszins redden.’ Loud Noise vraagt mensen om hun persoonlijke helden te ‘taggen’ onder de berichten rond deze actie die het boekingskantoor via social media de komende dagen verspreidt. ,,We gaan zoveel mogelijk zorgverleners die daar worden genoemd vrijkaarten toesturen.” Eindhovens Dagblad
 • In Rotterdam Ahoy worden in meerdere hallen tijdelijke zorglocaties ingericht. Volgens Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond kan de maximale capaciteit oplopen tot 680 bedden. Entertainment Business
 • De muziekgemeenschap lanceerde op 27 maart een wereldwijd initiatief om onafhankelijke platenwinkels te helpen tijdens de coronacrisis, onder de hashtag #LOVERECORDSTORES. Entertainment Business
 • Radiozender NPO 3FM komt met een extra editie van Serious Request om geld in te zamelen voor het Rode Kruis, dat hulp biedt tijdens de coronacrisis. 3FM Serious Request: Never Walk Alone wordt gehouden van 13 tot 18 april. 3FM-dj’s gaan zich 24 uur per dag inzetten, onder andere door tegen betaling verzoekplaten van luisteraars te draaien. NPO3fm

 

theater en dans

 • Op 2 april zou in het Zaantheater ‘Dangerous Liaisons’ van Bos Theaterproducties spelen. Dat gaat vanwege de maatregelen tegen het coronavirus niet door. Hoeveel tijd heeft deze productie gekost? Hoeveel mensen houden zich eigenlijk bezig met één uitvoering? NRC
 • Voor Opera Zuid komt door de recente coronamaatregelen van de overheid een onverwacht einde aan het seizoen. Intendant Waut Koeken vertelt hoe Opera Zuid reageert, en dat ze solidair zijn met hun freelancers. Opera Magazine
 • Gesprek met Bas Schoonderwoerd, directeur van Parkstad Limburg Theaters, over de coronacrisis en de gevolgen voor de sector podiumkunsten. ‘Juist in tijden van Corona is er behoefte aan ontmoeting rond dat gedeelde verhaal. Ik hoop dat de Corona-crisis het culturele debat recht kan trekken. En dat we daarbij niet alleen naar de makers kijken, maar ook naar de deelnemers, naar hoe mensen betrokken raken bij het verhaal van de kunstenaars.’ Theaterkrant
 • Festival SPRING in Utrecht is afgelast. Voor de mei-editie van Theatermaker sprak Moos van den Broek festivaldirecteur Rainer Hofmann. Zij spraken elkaar vóór de afgelasting. Theaterkrant publiceert het gesprek om een beeld te geven van de hectische periode vorige week die ook voor veel andere instellingen herkenbaar zal zijn. Daarna geeft Hofmann een update naar aanleiding van de nieuwe situatie. Theaterkrant
 • ‘’ Meestal brengen we in de eerste week van mei onze jaarbrochure uit, maar nu dus niet. Of de brochure er überhaupt komt, weten we nog niet. We moeten eerst duidelijkheid hebben wanneer we weer normaal kunnen functioneren. Er zijn veel voorstellingen verplaatst naar september wat aanvankelijk een slappe maand leek te worden. Maar we kunnen natuurlijk niet alles verplaatsen ‘’ Publiekswerker Klaas Seelen van Parktheater Eindhoven benut deze tijd ook met het nadenken over nieuwe initiatieven. Scènes
 • Voor dansers is het stilvallen van alle activiteit in de theatersector extra ingewikkeld. Evert Burggrave, marketingmanager van Introdans.’ De dansers hebben vrijwel allemaal thuis een fitnessstudiootje geïmproviseerd’’. ‘Uiteraard zijn dansers van nature al heel erg gedisciplineerd, dus ze doen hun oefeningen en blijven gezond eten. Dat moet ook omdat anders het lichaam verandert. Dansers moeten continu in training blijven, ook voor wat we de muscle memory noemen en dat is voor hen momenteel wel lastiger.’’ Hoe onderhouden zij hun lichaam, vroeg het NRC zich af. Scènes , NRC
 • Theaters in De Peel houden hun hart vast door de coronacrisis. De Ruchte (Someren), De Eendracht (Gemert) en Cultuurcentrum Deurne gaan zich bij het UWV melden voor financiële compensatie. De gemiste omzet kan oplopen tot honderdduizend euro. Eindhovens Dagblad
 • Zeker twintig voorstellingen in de openluchttheaters in Someren en Mariahout en het Helmondse Caratpaviljoen gaan de komende maanden niet door vanwege de coronacrisis. De Donck in Someren richt de pijlen zelfs al op 2021. Eindhovens Dagblad

 

Cultuurmarketing

 • De campagne #ikleesthuis die de CPNB in samenwerkingen met GAU, KBb, het Letterenfonds, Stichting Lezen, KB en NBD Biblion heeft opgezet kan dankzij nieuwe bijdragen ook de komende weken doorgaan. De campagne heeft de afgelopen weken ongelooflijk veel aandacht gekregen in diverse kranten, tijdschriften, radio, tv, lokale media, maar ook online. De hashtag #ikleesthuis wordt veel gebruikt door uitgevers (ook in advertenties), boekverkopers en bibliotheken. CPNB

 

Financiering

rijksfondsen

 • Maatregelen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie i.v.m. het coronavirus. Update 2 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • COVID-19 updates van het Filmfonds, nieuwe update 31 maart: steunmaatregelen Film Production Incentive, aanvullende steunmaatregelen het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en het Filmfonds, Vvrsnelde procedure aanwenden revolverende middelen Filmfonds
 • CoBO, stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep, voert in deze moeilijke tijd een aantal veranderingen/versoepelingen van regels door om tegemoet te komen aan problemen die zich aandienen in de filmsector. Voor de aanpassingen werkwijze CoBO i.v.m. coronacrisis. Filmfonds
 • In de eerste ronde van de Netherlands Film Production Incentive van 2020 zijn bijdragen verleend aan in totaal 15 producties voor een totaalbedrag van € 6,8 miljoen. Het gaat om 11 speelfilms, 2 documentaires en 2 dramaseries, waarvan 4 internationale coproducties en 9 producties die in aanmerking komen voor het percentage 35% production incentive. Dit genereert ruim € 24 miljoen aan productie-uitgaven in Nederland binnen het gehele spectrum van de nationale filmprofessionals en filmbedrijven. Filmfonds
 • Update coronamaatregelen Letterenfonds, 28 maart 2020. Letterenfonds
 • Het Letterenfonds publiceert de resultaten van de eerste ronde van 2020 van de regeling
 • Projectsubsidies voor literaire vertalingen. Er werd vooralsnog een bedrag van 539.025 euro besteed. 72 aanvragen (waarvan 7 afkomstig van beginnende vertalers) konden worden gehonoreerd, 11 aanvragen zijn afgewezen. Over 6 aanvragen is nog geen definitief besluit genomen. Van de 21 aanvragen voor een moeilijkheidsgraadtoeslag zijn er 17 gehonoreerd. Er zijn geen toeslagen toegekend voor selectie- en editiewerkzaamheden (2 aanvragen). Ook ontvangen 7 vertalers een aanvullend subsidiebedrag voor het schrijven van een voor- of nawoord. Letterenfonds
 • Vanaf 1 april kunnen klassieke musici zich aanmelden om in aanmerking te komen voor de Nederlandse Muziekprijs. De deadline voor aanmeldingen is 1 september 2020. Audities worden gehouden in oktober 2020. Aan de prijsuitreiking gaat een uitgebreid ontwikkelingstraject vooraf, dat beoordeeld wordt door een adviescommissie. Fonds Podiumkunsten
 • Ben je creatief, actief in Eindhoven of Almere en heb je een idee voor een project? En zoek je hier financiering voor? Benieuwd bij welk cultuurfonds je met je project het beste terecht kan? Voortaan kan je hiervoor contact opnemen met Jess Oberlin in Eindhoven en Mo Hersi in Almere. Jess en Mo zijn één van de 16 matchmakers die actief zijn in 16 steden in Nederland. Deze matchmakers informeren je over het werkterrein en de subsidiemogelijkheden van drie landelijke cultuurfondsen: Fonds Podiumkunsten, VSBfonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Fonds Podiumkunsten
 • Op 6 april opent de regeling Talent in de regio van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Men komt in aanmerking voor subsidie als culturele instelling zonder winstoogmerk, gevestigd buiten de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht). De regeling staat open voor die instellingen die een adhesieverklaring hebben gekregen van de provincie. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Het Cultuurfonds ondersteunt denk- en ontwikkelruimte voor artistiek onderzoek. Makers uit de werkterreinen theater, dans en film kunnen geld krijgen voor artistiek onderzoek. Het gaat bij deze regeling Horizon echt om het onderzoek, maar wel met de intentie om het later ook uit te werken naar een productie. In aanmerking komen individuele aanvragers – dus niet producenten of podia – die als regisseur, toneelschrijver, artiest, scenograaf, filmmaker, scenarist, choreograaf of aanverwante beroepen minimaal al drie geslaagde en goed ontvangen producties in het professionele circuit hebben gehad. Deadline 1 juni 2020. Cultuurfonds
 • De pandemie van het coronavirus (COVID-19) en de hierom genomen maatregelen hebben een grote impact op de zorg en onze samenleving. Om de negatieve gevolgen daarvan te beperken, zijn op korte termijn creatieve oplossingen nodig voor tekorten aan materiaal en andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Het ministerie van VWS heeft extra geld beschikbaar gesteld om creatieve oplossingen te faciliteren voor de genoemde uitdagingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19). Enerzijds gaat dit over praktische technologische oplossingen in de (ziekenhuis)zorg, zoals medische hulpmiddelen. Anderzijds gaat het over innovatieve ideeën om kwetsbare groepen en hun zorg- en hulpverleners te helpen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. ZonMw
 • Bericht NPO-fonds i.v.m. de Covid-19 crisis. NPO Fonds
 • In verband met de coronacrisis heeft Buma Stemra besloten een aantal distributies te vervroegen. Het betreft auteursrechtgelden uit live optredens en uit Radio en TV. Daarnaast is besloten om een aantal betalingen die nu jaarlijks plaatsvinden per kwartaal uit te betalen. Buma/Stemra stelt € 2.750.000 ter beschikking voor een noodfonds. Dit geld dient om de nood te verlichten van rechthebbenden die ondanks de generieke overheidsmaatregelen en de specifieke op de sector aangekondigde maatregelen in problemen komen. Sena heeft ook een bedrag beschikbaar gesteld, en de hoop is dat de overheid het fonds zal aanvullen. Samen met de Raad van Rechthebbenden, het Sociaal Fonds Buma en Buma Cultuur zal Buma Stemra nauwkeurige criteria en procedures afspreken voor uitkeringen aan de rechthebbenden. NRC sprak met Bernard Kobes, voorzitter van de raad van bestuur van Buma/Stemra Buma Stemra , Entertainment Business , NRC
 • Coulance maatregelen COVID-19 Stichting Cultuur Eindhoven. Cultuur Eindhoven
 • Vanaf 1 april t/m 30 juni is het mogelijk bij de Stichting Cultuur Eindhoven een aanvraag in te dienen binnen de Eindhovense Basis. De aanvraagtermijn van deze subsidie is verlengd i.v.m. de coronacrisis. Cultuur Eindhoven
 • De toekenningen van de eerste ronde van het Makersfonds Tilburg zijn bekend. Ook dit jaar is er weer veel belangstelling voor het Makersfonds en dat heeft wederom geresulteerd in een groot aantal aanvragen. In totaal zijn er 59 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van € 409.748,25. Het beschikbare budget voor deze ronde was € 100.000,-. Met deze middelen zijn 15 aanvragen gehonoreerd die het beste aansluiten op de criteria en doelstellingen van de regeling.
 • Make it in Tilburg
 • De Europese Commissie heeft vanwege de coronacrisis besloten om de deadlines van 2 oproepen te verlengen. Steun voor filmfestivals en Europese netwerken van filmfestivals. tot 21 mei, en, Promotie van Audiovisuele Werken Online. tot 5 mei. Creative Europe Desk

 

prijzen, crowdfunding, sponsoring

 • De jury van De Grote Poëzieprijs 2020 kreeg 118 dichtbundels ter beoordeling binnen en wees unaniem Tuinman’s bundel Lijfrente aan als beste gedichtenbundel van 2019. De auteur ontvangt een geldbedrag van € 25.000. Prijs de Poëzie , NRC
 • Afgelopen week is de 250ste crowdfunding-campagne geslaagd die is ondersteund met impulsgelden en door Kunstloc Brabant. De eer was aan de campagne van Rogier de Nijs, genaamd BEAT Plastic Waste – Soundtrack of the Plastic Age. De 250 succesvolle projecten haalden een totaalbedrag op van maar liefst €2,5 miljoen. De adviseurs van Kunstloc Brabant adviseren en begeleiden Brabantse makers en organisaties bij het opzetten van een crowdfundingcampagne. Een terugblik op op de successen van de afgelopen tijd. Kunstloc Brabant
 • MUNT Hypotheken is ook volgend jaar weer sponsor van het Centraal Museum. De hypotheekverstrekker maakt die beslissing eerder dan gepland om het museum een hart onder de riem te steken. Fondsbeheerder DMFCO sluit aan en verlengt het sponsorschap met Rietveld Schröderhuis. “De kunst- en cultuursector heeft het ontzettend lastig. Op dit moment doen ook zij hun maatschappelijke plicht door te sluiten met als gevolg annuleringen en terugloop in kaartverkoop. Wij vinden het andersom onze maatschappelijke plicht om hen te steunen en hebben om die reden niet de evaluatie in mei afgewacht. De verlenging van de overeenkomst met het Centraal Museum is wat ons betreft nu meer dan ooit nodig.” Aldus commercieel directeur Chris Oosterling van MUNT Hypotheken. Sponsorreport

 

Kunstonderwijs

 • Dansopleidingen, waaronder Fontys Hogeschool voor de Kunsten, houden online audities. Dansmagazine
 • Met het sluiten van theaters, musea, galerieën en podia zien veel kunstenaars en artiesten hun inkomsten ineens verdampen. Dat is heel pittig voor de hele sector, beaamt Martyn Smits, managing director van de Academy of Music and Performing Arts van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Maar hij ziet ook een andere, positievere rol, of zelfs ‘verantwoordelijkheid’, voor kunstenaars. Bron Fontys
 • Haar leven staat in het teken van entertainment. Derdejaars Kitty Becht van Commerciële Economie IEMES stemt er haar studie op af. Zo volgde ze een minor Commercial Music aan de University of the West of Scotland (UWS) in Ayr. Daarna liep ze stage bij Stage Entertainment waar ze marketing deed voor de musical Lazarus. ‘De theaterwereld fascineert me, daar zet ik alles op in.’ Fontys

 

Kunstbeoefening

 • De Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie heeft een document gepubliceerd met o.m. de vraag : Kan een muziekvereniging een tegemoetkoming ontvangen voor gemiste inkomsten vanwege de coronacrisis? KNMO
 • Koordirigenten ontkomen er in deze tijd bijna niet aan om zich op zijn minst te oriënteren op ZOOM. De druk vanuit de korenplatforms neemt toe naarmate er steeds meer juichende posts verschijnen in de sociale media. ‘Hoe leuk was dát?’ ‘Geweldig om elkaar weer te zien en te horen’. Probeer dan maar eens achter te blijven als koor. Die populariteit heeft het vooral te danken aan de mogelijkheid om original sound in schakelen. Maar is de beveiliging van het programma wel op orde? Balknet
 • De Muziekwedstrijd is een online-muziekconcours van het Prinses Christina Concours. Kinderen van 4 tot en met 19 jaar uit Nederland en Vlaanderen kunnen meedoen met alle soorten muziek en instrumenten. een speciale editie van start gegaan die vanwege de Corona-crisis als slogan heeft: “Omdat muziek vrolijk maakt. Juist nu.” Met drie speciale challenges kunnen deelnemers extra creativiteit tonen. De Muziekwedstrijd
 • De eerste films voor de Nationale Online Open Solistenwedstrijd druppelen binnen. Inhakend op de populariteit van de samenspeelfilms (split screen video’s) op social media heeft KNMO hiervoor een aparte categorie aan de online wedstrijd toegevoegd. Inzendingen voor deze categorie dingen mee naar een voucher ter waarde van 500 euro van Buffet Crampon, te besteden bij de aanschaf van een nieuw instrument. Klankwijzer
 • Muziekvereniging Zeelandia uit Zeeland is het gelukt om een gezamenlijke uitvoering te geven van het lied ‘You’ll never walk alone’. De tientallen blazers van Zeelandia hebben het nummer elk in hun eigen huis ingespeeld en op video vastgelegd. De vele fragmenten zijn daarna digitaal samengevoegd en op Facebook geplaatst. Brabants Dagblad
 • Wat doen je wanneer je als orkest niet allemaal samen mag komen om muziek te maken? Nou, dan neemt iedereen zijn partij thuis op en voeg je het samen tot een muziekstuk. Althans, zo dachten ze erover bij harmonieorkest L’Echo des Montagnes uit Tilburg. Brabants Dagblad
 • Stadsopera De Reiziger die op 5 augustus in ’s-Hertogenbosch in première zou gaan, wordt uitgesteld tot augustus 2021. Het bestuur van de stichting Demodokos, die de stadsopera ontwikkelt, en het artistiek team hebben tot dit uitstel besloten. Het team bestaat uit regisseur Vincent van den Elshout, schrijver Eric Alink, componist Mark van Platen en intendant Marc Versteeg. Brabants Dagblad
 • BOV verplaatst de musicalproductie Oliver! definitief naar 2021. Dat heeft voorzitter Rob van den Aarsen bekendgemaakt. ,,Het is heel zuur, maar dit is de beste oplossing.” Ondertussen is BOV bezig met een kleinere productie voor eind dit jaar waar de cast van Oliver! bij betrokken wordt. BN – De Stem
 • Het Brabants Muziek-Theater heeft op haar Facebookpagina een oproep gedaan aan collega musicalproducenten om een beeldregistratie van hun productie beschikbaar te stellen aan lokale, regionale en landelijke tv-zenders. Zelf stelt de Schijndelse musicalproducent de beeldregistratie beschikbaar van de kindermusical Boe!F. Deze voorstelling kreeg in 2019 een nominatie bij de Amateur Musical Awards in de categorie ‘Beste nieuwe musical’. Musical Vibes
 • Natuurtheater De Kersouwe in Heeswijk-Dinther verplaatst de eigen producties naar 2021. De volwassenen toneelgroep zou dit jaar ‘De Bende van Jan de Lichte’ op de planken brengen en de jeugdtoneelgroep zou het stuk ‘De Fantastelingen’ opvoeren. In verband met het coronavirus heeft het natuurtheater echter besloten de producties voor deze zomer te cancelen. Beide producties zullen verschoven worden naar 2021. Brabants Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Cultuurconnectie, de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk, heeft een speciale coronapagina ingericht. Ook via twitter houden zij hun leden op de hoogte. Cultuurconnectie
 • In deze tijd waarin het coronavirus ook iedereen treft die werkt voor cultuuronderwijs op school of daarbuiten, is er ook veerkracht. Er komt een stroom aan creativiteit op gang en in razend tempo worden online ideeën ontwikkeld. Voor het onderwijs, maar ook voor iedereen daarbuiten. LKCA brengt deze initiatieven van organisaties, koren, musea, creatief/kunst, lesgeven/kinderen en eenzaamheid in kaart. LKCA
 • In december 2019 werd het trendrapport Betovering en betekenis – theater-, dans- en muziekeducatie gepresenteerd. Nu verschijnt een samenvatting met reflecties. LKCA
 • MU artspace in Eindhoven is een presentatieplatform over visuele cultuur en moderne digitale kunst. Voor het onderwijs – PO en VO – ontwikkelden ze De Creatieve Code, een leerlijn waarmee je als een kunstenaar leert programmeren en je ook bewust wordt van de code waarmee onze digitale wereld is opgebouwd. De toekomstgerichte tentoonstellingen doen ontzettend veel met de houding van leerlingen. Gesprek met Harm Hofmans, hoofd educatie MU artspace. LKCA
 • Nu de scholen dicht zijn, is ook de vrijetijdsbesteding stilgevallen. De sport & cultuur makelaars van ZIMIHC & SportUtrecht hebben met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht de koppen bij elkaar gestoken om te kijken wat zij in deze bijzondere tijd voor kinderen kunnen betekenen. Samen hebben zij de Sport & Cultuur Tas voor Thuis ontwikkeld. Zimihc
 • Door COVID-19 zijn de scholen tot minstens 6 april dicht, met als gevolg dat er veel ouders en scholen een lastige taak voorgeschoteld krijgen: hoe zorg je ervoor dat onderwijs toegankelijk blijft voor iedereen die thuis zit? Museum Boijmans Van Beuningen wil graag helpen om de druk die ouders en scholen nu ervaren te verlichten. Gelukkig heeft het Boijmans veel educatieve video’s beschikbaar speciaal voor leerlingen, soms ook vergezeld van leuke vragen en opdrachten. Boijmans.nl
 • De coronacrisis heeft de leesbevordering in de kinderopvang en klassen stilgelegd. Gelukkig zijn er genoeg online-initiatieven waarmee je ook thuis met lezen, schrijven en boeken aan de slag kunt. De Stichting Lezen met een selectie van de (tijdelijk) gratis activiteiten rond online leesbevordering. Stichting Lezen
 • Alle cursisten en leerlingen van het Kunstkwartier in Helmond kunnen vanaf deze week op afstand lessen volgen of instructievideo’s bekijken. De cultuurinstelling had enige tijd nodig om alles in goede banen te leiden. ,,Het is nu op acceptabel niveau.” Eindhovens Dagblad
 • Online lesgeven. Dat is niet alleen de oplossing voor het gewone onderwijs. Ook muziekscholen houden zo contact met hun leerlingen. Al is het niet ideaal, het is toch een goede vervanging voor de reguliere lessen. Zowel leraren als leerlingen zijn blij met de mogelijkheden die internet biedt.
 • Art4U, met vestigingen in Bergeijk, Eersel en Veldhoven, is maar een van de muziekscholen in de regio die hun lessen nu online aanbieden. Een gesprek met docent Miranda Dijkstra. Eindhovens Dagblad
 • Onder het motto ‘Je bent niet alleen’ hebben CKE Eindhoven, Woonbedrijf, stichting Buurtbelangen Drents Dorp en de gemeente Eindhoven de krachten gebundeld om de onderlinge verbondenheid en steun aan wijkbewoners ook in deze tijd tot uitdrukking te brengen. Bewoners worden blij verrast met het muzikale optreden van een accordeonist, een acteur/danser met een volle kar met rozen en enkele medewerkers van initiator CKE en buurtvrijwilligers. Eindhovens Dagblad
 • Omroep Meierij, de gemeente Meierijstad en Phoenix Cultuur hebben de handen ineen geslagen om vanaf 6 april invulling te geven aan dagelijkse bewegingslessen en een cultureel uurtje. Vooral voor senioren. Zodat mensen van huis uit mee kunnen doen. Brabants Dagblad

 

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Nog zeker een maand niet dij aan dij met andere liefhebbers bij de mooiste concerten en toneelstukken, dat doet pijn. Hoe kijken kunstredacteuren Herien Wensink, theater, en Merlijn Kerkhof, klassieke muziek, naar de nabije toekomst voor de podiumkunsten? De Volkskrant

 

architectuur en vormgeving

 • Het tijdschrift A+U gaf een recent nummer de titel SuperNormal: Architecture in the Netherlands 2010-2020. Maar wat is er supernormaal aan, vraagt Hans Ibelings, architectuurcriticus en -historicus, zich af. De Nederlandse architectuur is niet ‘supernormaal’, betoogt Bernard Hulsman in NRC. Archined , NRC
 • Voor iedereen die graag films of series kijkt, maar ook wil weten waarom precies bepaalde films of series interessant zijn voor ontwerpers, is er nu de gratis online film en architectuur masterclass. Wies Sanders laat graag enkele online filmanalytici aan het woord als gastdocenten. De totale duur van deze les is 1 uur: 35 minuten kijktijd en 25 minuten leestijd. Optioneel zijn er 3 gratis en 2 betaalde films te bekijken. Archined
 • Architectenweb organiseerde op 4 maart een netwerkevent rond de vernieuwing van bestaande scholen. Sprekers waren Wilma Kempinga (Mevrouw Meijer), Mike Korth (Korth Tielens), Jan Nauta (Studio Nauta) en Hans Berger (BergerBarnett). Een verslag. Architectenweb
 • De intensive care-afdelingen van ziekenhuizen lopen momenteel hard vol met coronapatiënten. Om een handje te helpen bij het ledigen van de nood, hebben Gortemaker Algra Feenstra en Interflow een IC-unit ontwikkeld die in korte tijd gebouwd kan worden, in bijvoorbeeld sporthallen of ruimtes van ziekenhuizen. De unit bestaat uit een open opstelling met tien IC-bedden en zorgposten in het midden. Architectenweb
 • Hoe houd je markten open in tijden van lockdown vanwege een besmettelijk virus? Shift Architecture Urbanism uit Rotterdam heeft een simpel en volgens het bureau ook praktisch uitvoerbaar antwoord: breng de markt naar de mensen toe. Shift bedacht een voorstel voor ‘hyperlokale micromarkten’. Architectenweb
 • Hoogleraar gebiedsontwikkeling Co Verdaas over gebiedsontwikkeling en de coronacrisis. Hij geeft een overzicht van alle dimensies die de coronapandemie raakt. En hij roept iedereen op hun eigen vragen en inzichten te delen. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De agenda opstellen voor onderzoek en praktijk over klimaatrisicomanagement voor de gebouwde omgeving en gebiedsontwikkeling. Dat is het doel van de expertbijeenkomst ‘urban real estate and infrastructure: climate risk management’ van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling, begin maart op de TU Delft. Een verslag. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De Verenigde Naties hebben, via de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), een Global Call Out To Creatives geinitieerd, waarin ontwerpers wordt gevraagd om visuele inhoud te creëren die uitlegt welke stappen mensen kunnen nemen om de pandemie te vertragen. Dezeen

 

beeldende kunst

 • De Oude Kerk, Amsterdam en mister Motley vroegen kunstenaars te reageren op de vraag hoe de wereld er na COVID-19 uit zou moeten zien. Dit kan in de vorm van video’s, teksten en afbeeldingen. Deze bijdragen zullen op de website van mister Motley, de Oude Kerk en social media kanalen worden gedeeld. Dit om een breed gesprek op gang te brengen over wat anders kan en moet na deze crisis. Kunnen we onze gezamenlijke denk- en verbeeldingskracht gebruiken om een immense verandering te definiëren? Een eerste bijdrage van Marc Mulders. Mister Motley
 • Nu wereldwijd vrijwel alle musea gesloten zijn, is er een grote hoeveelheid virtuele tours om uit te kiezen. Bij de meeste dwaal je als bezoeker wezenloos rond, volgens Bianca Stigter. NRC
 • Theatermaker en kunstliefhebber Lucas De Man kreeg eenmalig exclusief toegang tot het Noordbrabants Museum om de vaste collectie en wisseltentoonstellingen te ontdekken. Dit bezoek is vastgelegd in een interactieve video. Daarin komen ook minder bekende delen van het museum aan bod. Noordbrabants Museum
 • Kijk hoe operazangeres Francis van Broekhuizen tussen de sculpturen van Germaine Richier beweegt terwijl ze de aria Vissi d’Arte uit de opera Tosca van Giacomo Puccini zingt. De aria opent heel mooi met de zin “Vissi d’arte, vissi d’amore” wat zich laat vertalen als “Ik leefde voor de kunst, ik leefde voor de liefde“. De video is gemaakt door Studio Gerrit Schreurs. Museum Beelden aan Zee
 • Bij het Metropolitan Museum in Tilburg is vanaf 1 april de expositie Corona Special te zien. Zo’n twintig lokale kunstenaars laten hun licht schijnen op deze donkere tijden van Corona. De werken staan achter ramen en zijn vanaf de straat te zien. Voor kinderen zijn beren verstopt als verwijzing naar het populaire Berenjacht. Brabants Dagblad

 

film en av

 • De organisatie van Playgrounds heeft het Playgrounds Blend festival dat eind mei in Amsterdam zou plaatsvinden moeten afgelasten vanwege de maatregelen rondom het corona-virus. Daarom is er op 16 april het allereerste gratis Playgrounds Online Festival. Focus bij deze eerste editie is op The Art Department, met eersteklas sprekers op het gebied van design en concept art in animatie, films en games. Op 30 april organiseert Playgrounds een tweede gratis editie van het Online Fest. Met makers die voor de crowd uitlopen, genres mixen en blenden, kortom: een fest over cutting edge creativity. Playgrounds , Playgrounds
 • Overal ter wereld ontstaan nieuwe vormen van thuiskijken. Couch potatoes en Netflixzombies worden ingehaald door online watch parties, digitale inleidingen en virtuele nagesprekken. NRC

 

letteren

 • „Niet alleen lezers, maar ook schrijvers zitten de komende tijd thuis. #Viralen hoopt de twee samen te brengen in tijden van isolatie.” Met deze woorden opent het nieuwe digitale literaire tijdschrift #Viralen. In het eerste nummer staan o.a. Radna Fabias, Ilja Leonard Pfeijffer, Roderik Six en Charlotte van den Broeck. Kubla Khan , tzum , NRC
 • Literair tijdschrift DW B heeft een themanummer gewijd aan het literaire klimaat over de periode 2010-2019. De focus ligt op de nieuwste verschijnselen en ontwikkelingen in de Nederlandstalige literatuurproductie van het laatste decennium. Van die evoluties pogen de auteurs in tien essays – één per jaar in het decennium 2010-2019 – een beeld te geven. DeReactor
 • Op 31 maart vierde Marga Minco haar honderdste verjaardag. De gevierde schrijfster is op 31 maart 1920 geboren in Breda (‘t Ginneken), in de Prins Hendrikstraat. Nieuwe Veste in Breda eert de jarige uitgebreid op de website. De aanvankelijke plannen rond deze mijlpaal – een speciale dag met diverse activiteiten – zijn door de coronacrisis in de koelkast beland. BN – De Stem
 • ‘Misschien kunnen we op deze manier veertig, vijftig gezinnen aan boeken helpen, in een tijd zonder bieb.’ Dat is wat Willeke Rosdorff van Nieuwe Nobelaer dacht, toen de bibliotheek een actie bedacht om gratis boeken uit te delen in coronatijd. Maar de belangstelling voor de actie bleek vele malen groter dan verwacht: inmiddels hebben zich zo’n 570 mensen gemeld voor een boekenpakket. BN – De Stem

 

muziek

 • Leden van diverse orkesten komen online bij elkaar om muziek te maken. Podium Radio 4
 • Twee grote internationale festivals zijn afgelast : Bayreuther Festspiele en Aldeburgh Festival. Podium Radio 4 , Podium Radio 4
 • ‘Thuisgaan’, via een livestream draaien verschillende bekende dj’s op 4 april vanuit het stadion in Breda hun set zodat mensen toch uit hun dak kunnen gaan, zonder kans op verspreiding van het coronavirus. Omroep Brabant
 • De BUMA Blaasmuziek Award gaat dit jaar naar componist en dirigent Hardy Mertens uit Kerkrade. De 60-jarige Mertens krijgt de prijs voor zijn nationale en internationale verdiensten voor de blaasmuziek. Mertens geeft les aan Fontys Hogeschool in Tilburg, verzorgt masterclasses en dirigeert orkesten in onder meer Hong Kong en Amerika. Podium Radio 4

 

theater en dans

 • De grote landelijke theatergezelschappen, waaronder HZT, en een aantal theaters, geen in Noord-Brabant, beginnen vanaf 2 april samen met ‘Donderdag Verwonderdag’. Elke donderdag om 18 uur is er op hun Facebook-pagina een voorstelling te zien. De voorstelling blijft 24 uur lang digitaal te bezoeken. Eindhovens Dagblad , Scènes
 • Behalve handenwasdansjes en andere creatieve dansoplossingen – online lessen, floor barres, estafettechoreografieën in huiskamers en parken – zijn er dansgezelschappen die (oude) voorstellingen streamen of bewegingsactiviteiten ontwikkelen. Hier een selectie, die steeds wordt aangevuld. NRC
 • Er worden in de podiumkunsten diverse speciale ad hoc projecten (zonder publiek) op touw gezet en registraties van voorstellingen online aangeboden. Hieronder een overzicht van de alternatieven tijdens de lockdown. Een update van Theaterkrant. Theaterkrant
 • Theaterkrant heeft een dossier coronavirus. Met berichten over de podiumkunsten en de coronacrisis, maar ook aandacht voor theatermakers en (jeugd)gezelschappen, die vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het virus niet konden optreden. Theaterkrant
 • De Nationale Opera & Ballet lanceerde 0p 27 maart een online platform: ‘Keep on Singing and Dancing – Stay Safe’. Op dat platform biedt het operahuis de komende weken voorstellingen aan voor alle leeftijden. Opera Ballet
 • Na 35 jaar verlaten huischoreografen Paul Lightfoot en Sol León het Nederlands Dans Theater. Wie koestert na hun vertrek nog het NDT-dna? ‘De honger naar risico en avontuur zal blijven. Dat moet, dat is het hart van NDT.’ De Volkskrant

 

Brabantse makers

 • In 2018 zijn Nine Postma en Josine Vissers afgestudeerd als autonoom beeldend kunstenaars aan het AKV|St. Joost in Breda. Sindsdien hebben ze zich veel bezighouden met diverse vraagstukken over succes en geluk. In hoeverre heb je succes en geluk in de hand? Hoe zet je je ambities om in successen? Wat betekent het om succesvol te zijn? En in hoeverre speelt geluk een rol hierin? In september 2019 hebben ze de eerste editie van het project WIN/KEL georganiseerd. Onder de titel You have to sell yourself schrijven ze over het onderzoek. Witte Rook
 • Een online spel vraagt op ludieke manier aandacht voor de anderhalve meter afstand. Het spel is ontwikkeld door Experience Republic ( Deurne), Zoso online developers en Edwin van den Heuvel graphics & animation (beide uit Helmond). Eindhovens Dagblad
 • Ook de verloskunde-afdelingen van ziekenhuizen kunnen corona-patiënten tegenkomen, vaak zwangere vrouwen in een kwetsbare positie. Er was dan ook behoefte aan bijscholing van de medewerkers. Videobedrijf Veldkamp Produkties uit Eindhoven heeft daarom onbezoldigd een instructievideo gemaakt. Eindhovens Dagblad , inlog vereist

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie