trends & ontwikkelingen 3 juli 2015

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • ‘Vallen in de toekomst meer instellingen om nu de cultuursector op haar reserves inteert en er gemeentelijke bezuinigingen worden verwacht?’, vraagt de Tweede Kamer zich openlijk af in het debat over de uitgangspunten van het cultuurbeleid van 24 juni jl. De Kamer verwacht van de minister meer ambitie op de thema’s : cultuureducatie, en de grotere rol voor stedelijke regio’s bij het opstellen van cultuurbeleid. De Raad voor Cultuur moet ruimte maken voor een jonge kunstenaar of denker. Dit voorstel van Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) wordt omarmd door zowel minister Bussemaker als Raadsvoorzitter Joop Daalmeijer. Bergkamp stelde tijdens het debat over de ook vragen over het aantal jeugdgezelschappen in de Basisinfrastructuur (BIS). Ze wilde weten of er ruimte was voor een negende gezelschap (in de praktijk: Kwatta). De minister gaf aan daar geen ruimte voor te zien. Daarnaast kondigde Bergkamp aan een motie in te dienen om een aantal productiehuizen weer in de BIS op te nemen. Volgens Platform BK toonde het debat aan dat de minister volledig klem zit, gegijzeld door voornamelijk de VVD. Een ernstige uitkomst hiervan is dat er geen inhoudelijk gesprek gevoerd kan worden over wat nou de rol van kunst is en waarom het belangrijk is om te ondersteunen. 2 juli is het plenair debat. IPO, Theaterkrant, Platform BK
 • In de beleidsbrief Ruimte voor cultuur, brief uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020 komt de creatieve industrie niet uitvoerig aan bod. In het najaar komt er een aparte brief van OCW, gericht aan de Tweede Kamer, waarin de visie op de creatieve industrie breder wordt beschreven en de positionering ten opzichte van andere sectoren aandacht krijgt. Aanleiding voor deze beleidsbrief is het advies van de Raad van Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, dat dit voorjaar is verschenen. Bovendien krijgt de ondersteuning van de sector bij internationale ambities een vervolg in een aparte beleidsbrief voor Internationalisering. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Minister Bussemaker (OCW) meldt de Tweede Kamer hoe de Decentralisatieuitkering Beeldende Kunst en Vormgeving werkt. De Decentralisatie Uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving komt voort uit de Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving, een specifieke uitkering die tot en met 2008 werd uitgekeerd aan twaalf provincies en veertien gemeenten. In de beleidsbrief beeldende kunst (december 2007) is deze uitkering gewijzigd in een decentralisatieuitkering aan 35 gemeenten. Uit verschillende onderzoeken bleek dat de Geldstroom BKV als instrument weinig effectief en effici‘nt was. Daarnaast sprak het kabinet met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) af ‘de bestuurlijke drukte’ te beperken door een sterke vermindering van het aantal specifieke uitkeringen. In plaats van de specifieke uitkering is toen het instrument van de decentralisatieuitkering ge•ntroduceerd. Minister Bussemaker wil de DU BKV in 2017-2020 voortzetten. De voorwaarde om te matchen komt te vervallen. De minister wil in 2018 de DU BKV in overleg met het ministerie van BZK en de G36 evalueren. Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker (OCW) neemt extra maatregelen voor grote monumenten. Om te voorkomen dat bijzondere monumenten zoals het Vredespaleis in Den Haag, de Onze Lieve Vrouwekerk in Breda of de St. Jans kathedraal in ‘s-Hertogenbosch de komende jaren geen onderhoud kunnen plegen, stelt de minister in 2016 €20 miljoen beschikbaar. Eigenaren van grote monumenten kunnen volgend jaar hiervoor onderhoudsplannen indienen om subsidie te krijgen. De Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) is verheugd over het besluit van de minister. Rijksoverheid.nl , Erfgoedstem, Erfgoedstem, Omroep Brabant, BN – De Stem
 • Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer beschikbare cijfers van de Subsidieregeling Instandhouding Rijksmonumenten. Ook gaat de minister in deze brief in op de positie van grote monumenten binnen de regeling. Rijksoverheid.nl, Cultureel Erfgoed
 • Het is onverantwoord om 31 rijksmonumenten per 1 juli af te stoten. Dat stelt de Raad voor Cultuur in zijn verschenen advies. Er zijn nog te veel onduidelijk- en onzekerheden. Voor de toekomst adviseert de raad om een inhoudelijke visie en beleid te ontwikkelen over de afstoting van rijksmonumenten op de lange termijn. Daarbij moet het Rijk aangeven bij welke monumenten hij betrokken wil blijven en welke hij wil afstoten. Wat de raad betreft zou de Nationale Monumentenorganisatie meer tijd moeten krijgen om zaken op orde te hebben, voordat de 31 rijksmonumenten aan deze organisatie worden overgedragen. Raad voor Cultuur, Binnenlands bestuur
 • Het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht is op 30 juni 2015 is aangenomen door de Eerste Kamer. Hiermee wordt de positie van auteurs/uitvoerende kunstenaars ten opzichte van de exploitanten van hun werk verbeterd. Kunstenaars zijn voor het toegankelijk maken van het werk voor het publiek vaak afhankelijk van exploitanten. Bij exploitanten moet in dit geval gedacht worden aan uitgevers, platenmaatschappijen en filmproducenten. Eerste Kamer, Villamedia, FNV Kiem
 • Er moeten niet zomaar uitzonderingen op het auteursrecht worden gemaakt. Naar aanleiding van het advies Agenda Cultuur van de Raad voor Cultuur van 8 april jl. roept Buma/Stemra op tot een dialoog tussen politiek en rechthebbenden. In de open brief zegt de auteursrechtenorganisatie ook tegen de afschaffing van het lage btw-tarief te zijn. Verder pleit Buma/Stemra ervoor om Amsterdam Dance Event en Eurosonic Noorderslag op te nemen in de Landelijke Culturele Basisinfrastructuur (BIS), en ook zegt de organisatie tevreden te zijn met het plan om 25 miljoen euro beschikbaar te stellen aan scholen in het basisonderwijs. Buma/Stemra
 • Rijkswaterstaat krijgt een cošrdinerende rol bij de invoering van de Omgevingswet bij gemeenten, provincies en waterschappen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het onderzoek leiden naar een eerlijke verdeling van lasten en baten. Dat zijn de decentrale overheden overeen gekomen met het rijk. Deze en andere afspraken staan in het bestuursakkoord implementatie Omgevingswet. Binnenlands bestuur
 • ‘Bij de totstandkoming van de Omgevingswet was een goede samenwerking tussen de verschillende overheden cruciaal. Deze hechte samenwerking zetten we voort nu rijk, provincies, gemeenten en waterschappen aan de slag gaan met de implementatie van de Wet. Een implementatie waar we bewust vroeg mee starten zodat in 2018 overheden, burgers en bedrijven maximaal profiteren van de vereenvoudiging van wetgeving binnen het fysieke domein. Dit bestuursakkoord biedt daarvoor een uitstekende basis.’ Johan Remkes voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). IPO
 • ‘Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om samen met inwoners en ondernemers keuzes te maken over de gewenste inrichting van de leefomgeving. Het is goed dat er nu al afspraken liggen over hoe we gemeenten in stappen gaan voorbereiden op hun grotere rol’, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen bij de ondertekening van het bestuursakkoord omgevingswet. VNG
 • De BNA is positief over de Omgevingswet die door de Tweede Kamer wordt behandeld. De BNA vraagt de Tweede Kamer terughoudend te zijn bij de behandeling van de amendementen en de waardering van minister Schultz te volgen. Daarnaast heeft de BNA parlementari‘r Albert de Vries gevraagd zijn amendement nr. 39 aan te passen om onbedoelde lastenverhoging te voorkomen bij aanname van het amendement. Op 30 juni wordt over de amendementen gestemd in de Tweede Kamer. BNA
 • Op donderdag 25 juni 2015 heeft de Tweede Kamer met minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verder gedebatteerd over het actieprogramma ‘Tel mee met Taal’. Er zijn negen moties ingediend door vier partijen (VVD, PvdA, SP en D66). De leden van de Leescoalitie (St. Lezen, St. Lezen en Schrijven, CPNB, KB en VOB) hebben gepleit voor aandacht op de punten uit de moties. De Bibliotheken
 • Staatssecretaris Dekker (OCW) informeert de Tweede Kamer over het Manifest Recht op Mediawijsheid. De rechten die in het Manifest Recht op Mediawijsheid zijn opgenomen, zijn gebaseerd op de bestaande kinderrechten: er zijn ‘mediawijze’ varianten op bedacht. De aanbevelingen in het Manifest dienen om het debat hierover te entameren en zijn gericht op beleidsmakers, mediaproducenten en opvoeders. Het Manifest vormde onderdeel van de bewustwordingscampagne van Mediawijzer.net tijdens de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid in november 2014. Mediawijzer.net is een programma in opdracht van het ministerie van OCW met als doel de mediawijsheid van kinderen (0-18 jaar) te bevorderen. Rijksoverheid.nl
 • Op grond van de Mediawet 2008 vraagt staatssecretaris Dekker (OCW) de Raad voor Cultuur te adviseren over Het Concessiebeleidsplan 2016-2020 van de Nederlandse Publieke Omroep. Dit plan bevat aanvragen voor nieuwe aanbodkanalen van de NPO; daarover wil de staatssecretaris specifiek advies van de raad. Op dit moment loopt een experiment van de Nederlandse Publieke Omroep met het nieuwe aanbodkanaal NPO Plus. Via dit kanaal kan het publiek tegen betaling aanbod van de landelijke publieke mediadienst gedurende langere tijd terugkijken. Staatssecretaris Dekker (OCW) wil van de Raad voor Cultuur advies over NPO Plus. Cultuur.nl, Cultuur.nl
 • De nieuwe arbeidswet, die de mogelijkheid tot deelname van kinderen aan artistieke producties nog verder beperkt, vormt een bedreiging voor de Nederlandse familiefilm. Dat stelt producent Klaas de Jong, die heeft meegewerkt aan genrehits als de Kameleon-films, De Scheepsjongens van Bontekoe en Bennie Stout. De overheid wil de regels aanpassen omdat de vraag naar ‘kunstkinderen’ groeit. Er is een toename van het aantal kinderen in theaters, realityshows, kookprogramma’s, talentenjachten, films en opnames voor internet. Kinderen zouden volgens de nieuwe regelgeving nog maar 18 dagen per jaar en slechts enkele uren per dag mogen acteren in een film of serie. NU.nl
 • Particuliere opdrachtgevers krijgen meer ontwerpvrijheid bij het (ver)bouwen van een eigen huis. Hiermee wordt een lang gekoesterde wens van vele architectenbureaus, waarvoor de BNA sinds de invoering van het Bouwbesluit 2012 heeft gelobbyd, realiteit. Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) geeft eigenbouwers en architectenbureaus meer vrijheid bij het bepalen van de hoogte van de plafonds of de omvang van badkamer of toilet van hun eigen woning. Dit staat in het gewijzigde Bouwbesluit dat per 1 juli van kracht is. BNA
 • De onderhandelingen over belastinghervormingen tussen het kabinet en vier oppositiepartijen zijn be‘indigd. De partijen liggen te ver uit elkaar en praten niet meer verder. Het kabinet had twee tranches met enkele ingrijpende fiscale verschuivingen voor ogen. Het ging daarbij onder meer om verhoging van de btw en hogere lokale lasten (bijvoorbeeld op gemeenteniveau). Brancheorganisaties en FNV Kiem zijn tevreden. NRC, Fashion United, De Volkskrant, Pretwerk.nl, FNV Kiem
 • Kunsten’92 publiceert een activiteitenoverzicht 2013-2014. Dit overzicht laat zien welke debatten, brieven, acties, bijeenkomsten, erfgoedactiviteiten, publicaties en onderzoeken Kunsten’92 in de afgelopen twee jaar heeft georganiseerd of gepubliceerd. Ook verenigingszaken komen aan bod. Bij elk onderdeel kan men doorklikken om nog meer te lezen. Kunsten’92
 • Platform31 analyseerde de provinciale collegeakkoorden op actuele onderwerpen, zoals leegstand, energie, internationale concurrentiepositie, krimp en solidariteit, en stelde vast dat de akkoorden zinderen van ambitie en optimisme . Platform31
 • Het sKBL heeft een inventarisatie gemaakt van het beleid van de afzonderlijke provincies inzake kastelen, buitenplaatsen en landgoederen (KBL). SKBL
 • FNV KIEM heeft een klacht ingediend tegen de gemeente Amsterdam wegens discriminatie. Volgens de bond is de partnertoets bij toewijzing van ateliers discriminatie naar burgerlijke staat. FNV Kiem
 • Rotterdam koerst af op een debacle als bij het Wereldmuseum als het plan voor het Museumdepot van Museum Boijmans van Beuningen niet wordt gestopt, schrijven Agnes Franzen en Friso de Zeeuw. George Knight vindt het een tendentieus artikel, een raadselachtig onvolwassen betoog dat drijft op suggesties en aannames. NRC, George Knight
 • Wethouder Gerrie Elfrink (SP) is bereid de komst van een Expohal voor Museum Arnhem te laten onderzoeken aan de zuidzijde van de Rijn. Hij reageert hiermee op het voorstel van de VVD. De Gelderlander
 • De gemeenteraad van Arnhem gaat akkoord met een nieuwe concertzaal bij Musis. De Gelderlander, Cultureel Persbureau
 • De impact van het TTIP op de cultuursector wordt in Europa hevig bediscussieerd. Met name in de context van de zogenaamde harmonisering van de regelgeving tussen de Verenigde Staten en de landen van de Europese Unie. TTIP zou een potentiele bedreiging zijn voor de subsidi‘ring van kunst en cultuur. Hyperallergic.com

noord-brabant

 • ‘Misschien was er in het verleden te veel het idee dat cultuur ten dienste stond van economie. Dat is op zijn minst genuanceerd in het bestuursakkoord. Uiteindelijk gaat het om het maatschappelijk nut, de leefbaarheid en het welzijn van de mensen. Cultuur en economie hebben elkaar nodig, kunnen elkaar versterken. Maar persoonlijk vind ik dat we ruimte moeten houden voor de intrinsieke waarde van cultuur en de autonomie van kunst. Kunst die vragen stelt, mensen op het verkeerde been zet, onrust stookt, ons een spiegel voorhoudt. Waar mensen over van mening verschillen. Dat heeft ook betekenis voor de samenleving.’ Interview met gedeputeerde voor Cultuur Henri Swinkels (SP). Brabant Cultureel
 • Uit het onderzoek ‘Cultuur in Noord-Brabant. Een Benchmark’ blijkt dat Brabant in cultureel opzicht de 7e provincie van Nederland is. De PvdA in Brabant wil dat de provincie op dit gebied tot de voorhoede gaat behoren. Brabants Dagblad
 • De stichting Brabant C Fonds heeft recent bekendgemaakt welke zes culturele organisaties kunnen rekenen op financi‘le steun vanuit het nieuwe fonds. De uitkomst van deze eerste tranche stemt voorzichtig positief. Het lijkt erop dat de stichting de eisen ruimhartig toepast. Brabant Cultureel
 • Eindhoven komt niet met een nieuwe visie op de bestuurlijke toekomst, zoals de provincie Noord-Brabant heeft verzocht. Dat heeft onvoldoende meerwaarde. Dat schrijft het college van B en W aan Gedeputeerde Staten. Die hadden vorig jaar alle nieuwe gemeentebesturen gevraagd met een visie op de eigen toekomst te komen in het kader van het rapport over Veerkrachtig Bestuur. Eindhoven wil met de provincie een verkenning starten naar een innovatieve manier van organiseren om de regionale en provinciale ambities te versnellen. Eindhovens Dagblad
 • Om de stijgende winkelleegstand tegen te gaan, komen er strikte regels voor nieuwe detailhandel. Regiobestuurders in Zuidoost-Brabant hebben hierover samen afspraken gemaakt waaraan de 21 gemeenten zich straks moeten houden. De provincie gaat toezien op de naleving. Eindhovens Dagblad

grote brabantse gemeenten

 • In het Eindhovense Designhuis vond op 1 juli een openbaar stadsdebat plaats over de fusieplannen van Muziekgebouw Frtis Philips en poppodium de Effenaar. Volgens de initiatiefnemers van het debat moet een bredere discussie gevoerd worden: ‘We willen het hebben over de toekomst van een gezonde Eindhovense scene in het licht van alle ontwikkelingen in de muziekwereld’, zegt Angelique Spaninks, MU en STRP-directeur. Eindhovens Dagblad
 • Het nieuwe Theater aan de Parade in ‘s-Hertogenbosch wordt ontworpen door UNStudio uit Amsterdam. Dat blijkt uit geheime stukken die het Brabants Dagblad in bezit heeft. Het architectenbureau kreeg 57 procent van de stemmen, tegenstreven Ector Hoogstad uit Rotterdam 43 procent. Het De gemeente presenteert op 17 juli pas de uitslag omdat tot die dag Ector Hoogstad in beroep kan gaan bij de rechtbank tegen de gevolgde procedure. Brabants Dagblad
 • De gemeente ‘s-Hertogenbosch is blij met de toezegging van minister Bussemaker dat er volgend jaar 20 miljoen euro beschikbaar is voor onderhoud aan grote monumenten in Nederland. Dus is er ook een kans voor de Sint-Jan en de Vestingwerken. Maar, om een subsidieaanvraag te kunnen doen, moet begonnen worden met het vaststellen van de herbouwwaarde van deze monumenten. Brabants Dagblad
 • Het plan om te bezuinigen op de grote culturele instellingen, wat het Bossche College van B. en W. wil doen, kan niet op sympathie rekenen van die grote instellingen zelf. Dat bleek tijdens het debat in de bibliotheek dat de PvdA had georganiseerd. Tekst van het minicollege van Reinoud van Uffelen uitgesproken tijdens het debat. Brabants Dagblad, PvdA Den Bosch
 • De SP in ‘s-Hertogenbosch wil volgend jaar een nacht-openstelling van het Noordbrabants Museum in combinatie met een feest: een Jeroen Boschnacht. Brabants Dagblad
 • De petitie tegen winkels onder het Tilburgse stadskantoor is de duizend handtekeningen gepasseerd. De petitie is gelanceerd door enkele organisaties die ervoor pleiten om het bestaande gebouw van Kraaijvanger zoveel mogelijk te respecteren. Erfgoedstem
 • Laat door doeken op te hangen zien wat de impact is van de uitbreiding van het Tilburgse stadskantoor-1 bij het pleintje bij cafŽ Meesters. Dat bepleitte de Omgevingscommissie – een onafhankelijk adviesorgaan van deskundigen – bij de bespreking van de jongste plannen voor het stadskantoor. Brabants Dagblad
 • Twee ‘kloeke, stoere gebouwen’ gaan het beeld bepalen van de stadscampus aan het toekomstige Burgemeester Stekelenburgplein in de Tilburgse Spoorzone. Voor een woongebouw en een werkgebouw hebben de architecten zich laten inspireren door de architectuur van de voormalige Werkplaats van de NS. Brabants Dagblad
 • Martin Beversluis is de nieuwe stadsdichter van Tilburg. Beversluis is voorgedragen door een onafhankelijke stadsdichterscommissie. B en W van Tilburg benoemden hem officieel. Op 30 augustus wordt hij ge•nstalleerd tijdens de manifestatie Boeken rond het paleis. Martin Beversluis staat bekend om zijn performances en deelname aan poetry slams. Tilburgers.nl

overige brabantse gemeenten

 • Het Oudheidkundig Streekmuseum in Alphen krijgt een grondige opknapbeurt. Daarnaast laat de gemeente die eigenaar is van het gebouw, maatregelen uitvoeren die voor fors lagere energiekosten moeten zorgen. Het museum wil de archeologische vondsten moderner en aantrekkelijker presenteren. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Wethouder Ton Linssen van Bergen op Zoom heeft AVROTROS het aanbod gedaan om voor ‘Sterren Muziekfeest Op het Plein’ elk jaar opnamen te maken op de Grote Markt in Bergen op Zoom. BN – De Stem
 • Het Bergeijkse rijksmonument De Ploeg wordt waarschijnlijk toch verkocht. Museuminrichter Bruns wil er uiterlijk in 2017 naartoe verhuizen. Het bedrijf haakte in mei nog af als koper, omdat haar huidige pand niet verkocht was. Die verkoop was voor eigenaar Jan Burgmans een eis. Nu rest nog ŽŽn hobbel; de provincie moet met de plannen instemmen. Eindhovens Dagblad
 • De Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs is uitgereikt aan Peter Verboven uit Heusden. Volgens de jury zet Verboven zich al meer dan 40 jaar in voor de cultuur in de vesting. Hij is onder meer oprichter van stichting De Moriaan en het cultureel cafŽ De Republiek. Daarnaast vervult hij verschillende bestuursfuncties. Tevens is hij lid van werkgroepen die het culturele klimaat in de vesting stimuleren. Brabants Dagblad
 • Cultureel centrum Het Klooster in Nuenen zit in grote financi‘le problemen. Als er niets gebeurt, dan ziet directeur/eigenaar Henri Molenaar zich genoodzaakt nog deze maand faillissement aan te vragen.
 • Het Klooster krijgt nu een jaarlijkse subsidie van 50.000 euro. Het college van B en W heeft vorig jaar een onderzoek laten uitvoeren naar de bedrijfsvoering. Daaruit bleek dat de gemeentelijke bijdrage omhoog zal moeten om de exploitatie sluitend te krijgen. ‘Voor minder dan 100.000 euro per jaar kunnen wij het niet doen’, stelde Molenaar. Het exploitatieprobleem zit hem in de theaterfunctie. ‘De horeca en zalenverhuur zijn winstgevend’. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Oisterwijk trekt 250.000 euro uit om de financi‘le problemen bij cultuurcentra Tiliander en Den Boogaard het hoofd te kunnen bieden. Met dat bedrag kan een kwartiermaker worden aangesteld die een plan van aanpak moet gaan maken. Brabants Dagblad
 • Evenementen in de Oosterhoutse binnenstad krijgen binnenkort mogelijk ‘geen’ of ‘een lagere financi‘le bijdrage’ van de ondernemers in de binnenstad. Dat is het gevolg van de door ondernemer Jan Schellekens aangespannen rechtszaak tegen de besteding van de zogeheten BIZ-gelden. Volgens de rechter worden de gelden, bijeen gebracht door de ondernemers zelf, verkeerd besteed. BN – De Stem
 • Raadsleden in Oss vragen zich af of er wel wat terecht komt van de ambitieuze plannen met de Raadhuislaan als de bibliotheek vertrekt naar het centrum. wakkerde Wethouder Frank den Brok (VDG) wakkerde die twijfel aan. ‘Op lange termijn zou je misschien wel de hele cultuur richting het centrum willen brengen’, zei Den Brok. Brabants Dagblad
 • Coen Bais wordt de nieuwe directeur van theater De Lievekamp in Oss. De Raad van Toezicht meent met de aanstelling van Bais een ervaren bestuurder aangetrokken te hebben, die tevens een belangrijke rol kan spelen in het Osse cultuurdebat. Brabants Dagblad
 • Het oude raadhuis in Rucphen wordt een kunsthuis. Ton en Anja Jaspers zijn nu nog eigenaars van Galerie Lijst-In aan de Raadhuisstraat in Roosendaal. Het koopcontract werd in het nieuwe gemeentehuis getekend in aanwezigheid van burgemeester Marjolein van der Meer Mohr en wethouder RenŽ Lazeroms. Het is de bedoeling dat het pand eind volgend jaar is gerestaureerd. BN – De Stem
 • Wethouder Loose van Sint-Michielsgestel wil een moderne bibliotheek anno 2020 voor zo weinig mogelijk geld. ãEn die zou best met vrijwilligers kunnen draaien’, oppert hij. De parochi‘le bibliotheek in Den Dungen zou een voorbeeld kunnen zijn voor de toekomst van de andere bibliotheken. ãDaar werken ze met vrijwilligers, dat loopt prima en kost veel minder geld dan bibliotheek De Meierij.’ Brabants Dagblad
 • De cultuureducatie in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, die per 1 januari 2017 de gemeente Meierijstad gaan vormen, gaat verder onder de naam Phoenix Cultuur. De volledige naam is Stichting Phoenix Cultuureducatie Meierijstad. Martien van den Hoven wordt voorzitter. De bedoeling is dat de cultuureducatie vanaf 1 september 2015 wordt opgepakt. Brabants Dagblad
 • Onder de noemer Het Mondriaanhuis gaat de bibliotheek Uden kunst- en cultuureducatie verzorgen. De bibliotheek neemt daarmee de taken over van het failliet verklaarde MIK. Het aanbod staat vanaf maandag op de site, in september moeten de lessen dans, beeldende vorming, muziek en theater als vanouds van start gaan. Brabants Dagblad
 • Studio Giftig wint Veldhovense Cultuurprijs 2015. Eindhovens Dagblad
 • De cultuureducatie in Vught wordt overgenomen door Theater de Speeldoos. ‘We gaan werken met een projectbureau met een kleine vaste kern met daaromheen freelancers. We gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid. Een participerende bedrijfsstructuur met minder overhead dan bij MIK het geval was’, zegt theaterdirecteur Harry Salfis

  cultureel ondernemerschap

  • Architectenbureaus die opereren in het buitenland verwachten in 2015 zo’n 13% van de omzet uit het buitenland te halen. Dit is een toename van 30%. Nu behalen internationaal actieve bureaus gemiddeld 10% van hun omzet uit het buitenland. Dit blijkt uit cijfers van de BNA, de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus. BNA
  • Architecten krijgen het weer drukker. Volgens het CBS hebben ze sinds 2011 niet meer zoveel nieuwe opdrachten binnengehaald. In de woningnieuwbouw groeide de bouwsom aan opdrachten vergeleken met vorig jaar met 20 procent. Renovatie en onderhoud deden het met 29 procent nog beter. Voor de nieuwbouw van woningen is het vijf jaar geleden dat er voor zoveel euro’s aan opdrachten aan architecten werden verstrekt. Voor verbouwingen van woningen geldt dat de binnengehaalde buit voor het laatst zo groot was in het eerste kwartaal van 2008. Cobouw
  • Architecten worden bij aanbestedingen dikwijls uitgeknepen, signaleert brancheorganisatie BNA. ‘Als dit zo doorgaat, is er voor de architect geen verdienmodel meer en voor de opdrachtgever geen aanbod’, zegt scheidend voorzitter Willem Hein Schenk. De Architect
  • De economische situatie van beeldend kunstenaars gaat er zo sterk op achteruit dat het kunstenaarschap volledig uitgehold dreigt te raken. Dat leert een eigen enqute bij 311 Vlaamse en Nederlandse kunstenaars. Zij kunnen te weinig investeren in hun praktijk en groeien onvoldoende door tot professioneel werkende kunstenaars. Bijna de helft van de beeldend kunstenaars heeft zijn inkomen de laatste jaren zien dalen. De verkoop bij galeries loopt terug, culturele instellingen gaan kunstenaars steeds meer als sluitstuk van de begroting zien en er zijn door interne bezuinigingen minder opdrachten van overheden en instellingen. rekto verso
  • De financi‘le situatie van beeldend kunstenaars is nijpend. Zeker omdat ze voor hun werk nog altijd zelden vergoed worden door de musea en de beeldende kunstorganisaties zelf. Internationaal is daar best veel animo rond. Hoe staat het met het kunstenaarshonorarium in Vlaanderen? rekto verso
  • Stichting We Like Art deed in samenwerking met Danielle Frenken (student Master Kunstbeleid en -management van de Universiteit Utrecht) een onderzoek onder ruim 500 kunstkopers. Hieruit blijkt dat het belang van de online kunstmarkt groeit. Enkele conclusies : 39% van de kunstkopers koopt online kunst, de jonge kunstkoper beschouwt online kunstkopen als laagdrempelig, de jonge koper ori‘nteert zich vooral online op nieuwe aankopen. WeLikeArt
  • Advies aan kunstverzamelaars : Buy what you love. Waardestijging kan een mooi, maar vooral toevallig bijproduct zijn. Reken er niet op. NRCQ
  • De Fabriekswinkel aan CHV Noordkade in Veghel krijgt de uitstraling van een museumwinkel en gaat vanaf zondag proefdraaien. Initiatiefneemster Marianne van Campen-Berlie laat in de Fabriekswinkel spinnen zien, gemaakt door professionele kunstenaars. Verder hangen er al diverse schilderijen, staan er vazen en beelden.,,Alles wat aan art of food gerelateerd is of typisch Veghels.’ Van de kunstobjecten die worden verkocht, krijgt de Compagnie een vergoeding. Brabants Dagblad
  • Utrecht krijgt in het centrum van de stad de grootste bioscoop van Nederland. In de megabioscoop van Kinepolis komen veertien zalen, die samen plaats bieden aan 3.300 mensen. De bouw van de megabioscoop hing lang aan een zijden draadje, omdat onder andere winkelcentrum Hoog Catharijne en diens eigenaar Corio en een concurrerend bioscoopbedrijf Taxon Groep 2 veel bezwaren hadden. De Raad van State heeft een streep door vrijwel alle bezwaren gehaald. Architectenweb.nl
  • De Nederlandse universiteiten hebben hun plan in werking gesteld om ’s werelds grootste wetenschappelijke uitgever Elsevier te gaan boycotten. De eerste stap hebben ze nu gezet: wetenschappers die (hoofd)redacteur zijn bij een van de 2.200 Elseviertijdschriften zijn de afgelopen weken benaderd met de vraag of ze willen overwegen hun functie neer te leggen. Het gaat om 46 hoofdredacteuren en 835 redacteuren. Aanleiding is de aanhoudende onenigheid over een nieuw te sluiten tijdschriftencontract. NRC
  • Heel Nederland Schrijft is een platform voor korte verhalen. Een platform dat schrijvers en lezers bij elkaar brengt. ‘Iedereen die graag schrijft is bij ons van harte welkom om zijn of haar verhaal te vertellen en te delen’, vertelt een van de initiatiefnemers en grafisch ondernemer Carin Wormsbecher. ‘Ervaring of bekendheid is niet nodig. Maar ook ervaren schrijvers en auteurs nodigen van wij van harte uit, want bij ons vind je een nieuw, breed en ge•nteresseerd publiek’ vult haar compagnon en initiatiefnemer Ric Hofmans aan. Inct.nl
  • Boekhandel De Boekenlegger in Eersel sluit per 1 november de deuren. De winkel gaat dicht omdat Christ met pensioen gaat en er geen opvolger is. Er waren meerdere kandidaten die de zaak over wilden nemen, maar zij kregen de financiering niet rond. Omroep Brabant
  • De rechtbank heeft de Eindhovense uitgeverij en drukkerij Lecturis failliet verklaard. Het personeel krijgt al ongeveer een jaar salaris te laat of in delen uitbetaald. PhotoQ.nl, FNV Kiem
  • Dancefestival Extrema Outdoor (XO) debuteert tijdens de twintigste editie met een podium dat volledig staalloos is geconstrueerd. Het project is een samenwerking tussen het festival en vier studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), faculteit Bouwkunde, en komt voort uit de verduurzaming van het festival. XO gaf de studenten van TU/e faculteit Bouwkunde de opdracht om op een duurzame, goedkope en innovatieve manier een podium bouwen, en daarbij louter gebruik te maken van pallets. Entertainment Business
  • Woo Hah! In Tilburg wil uitgroeien tot een belangrijk hiphopfestival in het zuiden van Nederland. Het cultuurfonds Brabant C ondersteunt het festival met 300.000 euro om de internationale ambities van Woo Hah!, dat binnen drie jaar wil uitgroeien naar een tweedaags hiphopfestival met 20.000 bezoekers. ‘J e moet het zien als een investeringssubsidie om te zorgen dat het festival op een gegeven moment zonder deze subsidie kan blijven bestaan en in de tussentijd een versnelde groei kan doormaken ‘, zegt Ruud Lemmen. ‘Mojo en 013 zijn beiden gerenommeerde organisaties. Een eventueel gebrek aan liquiditeit is dus niet de reden van de aanvraag. Het gaat juist om de return on investment die gepaard gaat met de investeringen van Mojo en 013 in dit project ‘ 3voor12.vpro.nl, Brabants Dagblad
  • Waarom koos MOJO concerts voor het Bob Dylan concert voor het Muziekgebouw Eindhoven als locatie naast Amsterdam – en niet voor bijvoorbeeld Rotterdam of Den Haag? e52.nl
  • Merlin heeft het jaarlijkse onderzoek onder de achterban gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de onafhankelijke platenlabels de omslag naar digitaal heeft gemaakt, en dat de inkomsten uit digitaal hoger zijn dan uit fysiek product. Over het algemeen lopen de betaalde downloads wel terug, maar dat maken de inkomsten uit streaming meer dan goed. Een op de drie aangesloten labels meldt dat streamingservices – en met name de betaalde modellen – inmiddels hun primaire inkomstenbron zijn geworden. Entertainment Business
  • De eerste conclusies over Apple Music. Wat zijn de verschillen tussen Apple Music en Spotify? 3voor12.vpro.nl, Trouw
  • Volgende week wordt de mobiele tour Lichtspoor van NEMO, Museum Boerhaave en Teylers Museum gelanceerd. Met deze tour, die te spelen is in de drie musea, komen bezoekers alles te weten over licht. Objecten uit het ene museum worden gekoppeld aan objecten uit de andere musea. Het project over licht is het begin van een grotere samenwerking tussen de drie musea. Doel is om het publiek meer te bieden, effici‘nter te werken en ‘om de grenzen van onze gebouwen te doen vervagen zodat er een nieuw museum zonder muren over natuurwetenschappen ontstaat’. Historiek

  cultuurmarketing

  • De winnaars van de Cultuurmarketing Awards zijn bekendgemaakt. De Gouden Struis 2015, de prijs voor de beste culturele marketingcase van het seizoen, is gewonnen door We Are Public met hun ledenwerfcampagne. De scriptie van Hassina Bahar, ‘De Museumkaart. Wat is deze waard?’ werd bekroond met de Cultuurmarketing Scriptieprijs. Cultuurmarketing
  • Het is geen hond en het is ook niet echt een beer. Nino zit er met zijn felroze shirt en donkerblauwe broek tussenin: een beerhond. De nieuwe mascotte van Centrum voor Kunst en Cultuur Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur. ‘Dit is de tweede middag die we rond Nino organiseren. Bij de eerste show moesten de kinderen meehelpen denken en ontwerpen hoe de nieuwe mascotte eruit moest komen te zien. Dat we nieuwsgierigheid bij hen aan hebben gewakkerd, is duidelijk.’, aldus directeur Hilda Vliegenthart. BN – De Stem
  • Het is een trend die zich over de gehele breedte van het festivallandschap voltrekt. Op zoek naar luxe en gemak kiezen bezoekers in toenemende mate voor alternatieven voor de drassige festivalcamping.
  • Steeds meer festivals bieden luxe campings voor de muziekfans die in de ochtend weer fit op willen staan. Eindhovens Dagblad
  • Een overzicht van de 25 meest gelezen artikelen van het afgelopen seizoen over cultuurmarketing op Cultuurmarketing.nl. Cultuurmarketing

  financiering

  • De Johannes Vermeer Prijs 2015, staatsprijs voor de kunsten, is door minister Bussemaker toegekend aan componist Michel van der Aa. De jury, onder voorzitterschap van Ernst Hirsch Ballin, heeft hem unaniem voorgedragen vanwege de baanbrekende rol die hij speelt in het muziekleven, zowel in Nederland als internationaal, en de vanzelfsprekendheid waarmee de componist zijn muzikale idioom weet te combineren met beweging, film, internet, theater, elektronica en visuele elementen. Johannes Vermeer Prijs
  • Tijdens de Dutch Design Week van 17 t/m 25 oktober 2015 organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor de tweede keer de tentoonstelling In No Particular Order. Op deze tentoonstelling zal werk te zien zijn van 38 veelbelovende ontwerpers uit verschillende disciplines vari‘rend van architectuur, mode, product, grafisch tot e-cultuur. Zij ontvingen in 2014/2015 een jaar lang een werkbeurs van het Stimuleringsfonds om hun carrire verder te ontwikkelen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • Het Stimuleringsfonds riep in april met de Open Oproep voor Het Experiment ontwerpers op voorstellen in te dienen voor kleinschalige experimenten. Met 155 inzendingen was de belangstelling van de Open Oproep groot. Met de Open Oproep voor het Experiment vroeg het Stimuleringsfonds uitvinders, ontwerpers en makers projecten met een experimenteel karakter voor te dragen. Onder de inzendingen zaten relatief veel voorstellen gericht op materiaalonderzoek en technische innovatie, maar ook explorerende experimenten op het grensvlak van techniek en kunst en voorstellen met een focus op artistieke verdieping van het eigen werk. De voorstellen werden beoordeeld op basis van de mate van innovatie – in technische en/of artistieke zin – en op basis van hun potentie om bij te dragen aan de ontwikkeling van de architectuur, vormgeving en/of e-cultuur. Uiteindelijk zijn er achttien experimenten geselecteerd. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
  • De Bijdrage Collectieprogramma’s van het Mondriaanfonds is bestemd voor kunstmusea die structurele aankopen van beeldende kunst en of vormgeving na 1945 willen verwerven. De bijdrage wordt besteed aan belangrijke aankopen die in het collectieplan van het museum passen en (semi)permanent aan het publiek worden getoond. Ook kunnen instellingen de bijdrage gebruiken om als onderdeel van het aankoopplan aan een beeldend kunstenaar een opdracht te verstrekken die is gericht op de aanschaf van een of meerdere werken voor de collectie. Directeur Birgit Donker blogt over de regeling. Deadline is 31 juli. Mondriaanfonds, Mondriaanfonds
  • Zeven startende beeldend kunstenaars hebben recentelijk een toekenning gekregen voor een Werkbijdrage Jong Talent (WJT). Met deze bijdrage wil het Mondriaan Fonds de artistieke ontwikkeling van beginnende kunstenaars stimuleren en cultureel ondernemerschap ontwikkelen. Een Werkbijdrage Jong Talent kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd. Mondriaanfonds
  • 28 filmprojecten ontvangen een bijdrage uit het budget van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Netherlands Film Production Incentive) voor een totaalbedrag van 5.830.881 miljoen euro. Voor deze 28 filmprojecten wordt 27.053.039 euro aan productie-uitgaven in Nederland gerealiseerd.
  • In deze ronde zijn bijdragen verleend aan 17 speelfilms (arthouse/crossover/mainstream) en 11 documentaires. Van de 28 films zijn in totaal 13 internationale coproducties waarbij een Nederlandse producent betrokken is. Filmfonds
  • De speelfilms La Holandesa van regisseur Marleen Jonkman, scenarist Daan Gielis en producenten Smarthouse Films en Fatt Productions en Het Verlangen van regisseur Joram LŸrsen, scenarist Frank Ketelaar en producent Topkapi Films worden door het Nederlands Filmfonds gesteund met een realiseringsbijdrage. Filmfonds
  • De 29ste editie van het Cinekid festival opent op 15 oktober met de vertoning van Nu of Nooit!, een stimuleringsproject van het Mediafonds en Zapp voor cultureel divers jeugddrama voor de doelgroep 8-12 jaar. Het zijn toegankelijke, filmische verhalen van 25′ die geworteld zijn in de hedendaagse, multiculturele samenleving. Mediafonds
  • De zeventiende Literaire Vertaaldagen worden gehouden op vrijdag 11 december (symposiumdag) en zaterdag 12 december (workshopdag) in Amsterdam. Thema is dit jaar Verzinnen wat er staat. De Literaire Vertaaldagen zijn in de eerste plaats bedoeld voor hen die werkzaam zijn als literair vertaler of die bezig zijn van het literair vertalen hun beroep te maken. De dagen worden financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds, het Nederlands Letterenfonds, het Vlaams Fonds voor de Letteren, de Vereniging van Letterkundigen en het Expertisecentrum Literair Vertalen. De praktische organisatie is in handen van het Vertalershuis Amsterdam. Letterenfonds
  • Hoe werkt een literatuurfestivalorganisatie aan de andere kant van Europa? Noortje Kessels (Wintertuin) en de Italiaanse Silvia Della Porta zijn de eerste ‘bemiddelaars in de literatuur’ die binnen het Wanderlust-programma van het Letterenfonds een uitwisseling aangaan. Silvia Della Porta werkte in juni drie weken bij Wintertuin in Nijmegen en Noortje Kessels reist in het najaar af naar Itali‘ voor het Pisa Book Festival. Letterenfonds
  • Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent dit jaar voor € 1,8 mln aan studiebeurzen toe aan excellente studenten die in het buitenland gaan studeren of daar onderzoek doen. De 173 studiebeurzen worden op 2 juli gevierd met een ‘demonstratie van talent’ in Amsterdam, voorafgaande aan de Young Talent Awards in de Beurs van Berlage. Tijdens de Young Talent Awards worden ook de Charlotte Kšhler Prijzen uitgereikt. Deze aanmoedigingsprijzen voor jong talent van het Cultuurfonds – van elk € 30.000 – gaan dit jaar naar beeldend kunstenaar Jan Hoek en choreograaf/danser Jan Martens. Cultuurfonds
  • Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Brabant heeft in de vergadering over het tweede kwartaal van 2015 totaal €194.900 toegekend aan 54 culturele activiteiten. Enkele Bossche culturele verenigingen hebben geld gekregen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het gaat om Stichting B-There (2875 euro), stichting Poon (2500 euro) en Stichting Floris van der Putt (875 euro). Cultuurfonds, Brabants Dagblad
  • DutchCulture beheert een matchingfonds voor activiteiten van Nederlandse organisaties op het gebied van Gedeeld Cultureel Erfgoed. De eerstvolgende deadline voor het aanvragen van een bijdrage uit het GCE Matchingfonds is 13 juli 2015. Dutch Culture
  • De Europese Commissie heeft een oproep gepubliceerd voor een studie naar succesvolle methoden van audience development (publieksontwikkeling ) die culturele organisaties kunnen gebruiken om hun publieksbereik een stevig fundament te geven en verder uit te breiden of te verdiepen. De resultaten van de studie kunnen op termijn ook verwerkt worden tot selectiecriteria van aanvragen in het Creative Europe programma. Dutch Culture
  • Crowdfunding groeit snel, ook in Nederland, zo blijkt uit nieuwe cijfers van onderzoeksbureau Douw&Koren. NRCQ
  • Slechts 20 procent van de crowdfundingsprojecten op Kickstarter lukken, en daarmee ligt Nederland onder het wereldwijde gemiddelde van 38 procent. Binnenlandse crowdfundingsites lijken een beter alternatief: ongeveer de helft van de projecten is daar succesvol. NOS
  • Het gebruik van crowdfunding in de culturele sector is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Desondanks zoeken veel culturele instellingen nog naar het antwoord op de vraag hoe zij crowdfunding kunnen inzetten. Crowdfunding kan voor musea en andere culturele instellingen een nieuwe bron van financiering zijn. Naast financiering, kan crowdfunding ook bijdragen aan het betrekken van nieuwe doelgroepen en het overtuigen van andere financiers. Douw & Koren

  cultuurnieuws per discipline

  algemeen

  • De Akademie van Kunsten (AvK) kiest in 2016 maximaal vijftien nieuwe leden op basis van aantoonbare artistieke prestaties. Leden van de AvK zijn vooraanstaande kunstenaars uit alle disciplines en worden gekozen op grond van voordrachten. Kunstenaars kunnen genomineerd worden. KNAW

  architectuur en vormgeving

  • De Archiprix Nederland 2014 kent twee prijswinnaars en twee eervolle vermeldingen. De prijs is zondag 22 juni in Utrecht uitgereikt. Het valt niet te ontkennen: de Academie van Bouwkunst in Amsterdam levert elk jaar de meeste ArchiprixNL-winnaars. Hoe kan het dat een relatief kleine opleiding zo succesvol is met het leveren van kwalitatief hoogwaardige afstudeerplannen? Architectenweb.nl, De Architect
  • In het boek Inside le Corbusier’s Philips Pavilion belicht Peter de Wever de totstandkoming van het nog steeds spraakmakende Philips paviljoen ontworpen door Le Corbusier voor de wereldtentoonstelling van 1958, de ‘ eerste multimedia massa presentatie in de wereld’ Archined.nl
  • Wat doe je met bijna 9 miljoen vierkante meter aan leegstaande kantoren? Bouw ze om tot appartementen en ga er in wonen, is een veelgehoorde oplossing. Maar dat valt nog tegen: omgebouwde kantoren kunnen maar aan vijf procent van de landelijke woningbehoefte voorzien, blijkt uit onderzoek van accountants- en advieskantoor Deloitte en makelaarsvereniging NVM. NRCQ
  • Het wegvallen van overheidssteun voor de financiering van verzorgingshuizen leidt tot creatieve herbestemmingen. Kennisorganisatie Platform31 heeft tien voorbeelden ontdekt van verrassende oplossingen voor problemen die tot drie jaar geleden niet bestonden. Cobouw.nl
  • Hoe zal de toekomstige stad eruit zien? Wat betekent het massale verzamelen van data voor haar bestuur, voor de democratie en voor de stedelijke ruimte? Wie verzamelt de Big Data en met welk doel? En hoe ‘open’ is onze zogenaamde ‘open maatschappij’ eigenlijk? Over deze en andere vragen sprak Christine Boyer tijdens haar lezing Approaching the city in the 21st Century. Open Societies, Common Spaces in Het Nieuwe Instituut. Smart cities kunnen met digitale data maatschappelijke problemen aanpakken. Maar er hangt iets utopisch rond de term smart city en daar moeten we voor oppassen, waarschuwt hoogleraar Albert Meijer in zijn oratie. Archined.nl, Binnenlands bestuur
  • Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Wat is er gaande in de steden in Nederland? Hoe hebben steden zich in de afgelopen periode ontwikkeld? Hoe verhoudt de Nederlandse stedelijke structuur zich tot steden in andere Europese landen? En wat zijn belangrijke stedelijke vraagstukken voor de toekomst? Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde het rapport De stad verbeeld. PBL
  • Onderzoek naar de stad moet meer zijn dan onderzoek naar de ‘agglomeratievoordelen’. Een stad is mŽŽr dan een centrum van innovatie en ‘motor van de economie’: een stad is ook een woonplaats. Buitenwijken mogen dan wel ‘alledaags’ en ‘gewoon’ zijn, het zijn gebieden waar inmiddels de meeste mensen wonen. Alleen al daarom moet het denken over en onderzoeken van deze andere ‘buitenstedelijke’ stedelijkheid en stedeling meer aandacht krijgen, zonder vooroordelen. Dat stelt filosoof Pieter Hoexum in zijn essay in de reeks ‘Filosofen agenderen de stad’ in kader van de Agenda Stad. ruimtevolk
  • Bewoners weten zelf het beste wat er moet gebeuren in hun stad. Als ze het ergens niet mee eens zijn, is een burgerinitiatief snel gestart. Moet de politiek plaatsmaken voor de kennis en daadkracht van burgers en ondernemers? Een filosofische bespiegeling over de rol politici en de waardering voor hun werk van Gerard de Vries in de reeks ‘Filosofen agenderen de stad’ in kader van de Agenda Stad. ruimtevolk
  • De ontwerpstudie ‘De adaptieve dijk’ is van start gegaan. Uit het overweldigende aantal van 31 inzendingen zijn zes interdisciplinaire ontwerpteams gekozen. Deze teams gaan kijken naar bijzondere dijktrajecten langs de IJssel, Waal en Nederrijn. De studie is bedoeld om – voordat de volgende grote dijkversterkingen gaan plaatsvinden – met elkaar te verkennen welke zogenoemde ruimtelijke ‘meekoppelkansen’ er liggen. Dit zijn kansen voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit naast het versterken van dijk. BNA
  • Zijn er verschillen in het design van Nederland en Belgi‘? Weerspiegelt het design de verschillende nationale identiteiten? De expositie Design Derby: Nederland – Belgi‘ (1825-2015) is te zien in Museum Boijmans – Van Beuningen. New York Times

  beeldende kunst

  • De FRAC’s (Fonds RŽgionaux d’Art Contemporain) zijn 23 kunstinstellingen die in totaal meer dan 26.000 werken verspreid over heel Frankrijk tentoonstellen. Het Van Abbemuseum exposeert niet alleen meer dan 100 werken uit de omvangrijke FRAC-collecties, maar plaatst hen ook in relatie tot politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in het Frankrijk van de jaren 80 tot heden. Stedelijk van Abbemuseum
  • In de tentoonstelling Incendiary van de Canadese kunstenaar Cassils in MU Eindhoven worden momenteel de grenzen van gender zodanig bevraagd dat ze bijna worden overschreden.
  • Cassils is een multidisciplinaire kunstenaar die zich niet conformeert aan een genderidentiteit. Steeds worden de grenzen van gender opgezocht. Sterker nog, het werk van de kunstenaar veroorzaakt twijfel over wat gender eigenlijk is en of het wel feitelijk bestaat. Metropolis M
  • Afgelopen weekend 27 en 28 juni werd het vernieuwde Biesbosch MuseumEiland feestelijk geopend. In Situ / In Progress van Paul de Kort is de eerste expositie in de nieuwe tentoonstellingsruimte. Hij laat grote luchtfoto’s zien, liggend op sokkels, van zijn landschapsprojecten. bkkc
  • Zeeschilderen is een vak apart, sommige kunstenaars zijn eraan verslingerd. ‘De zee is van mijn!’, zei Mesdag al. Vier tentoonstellingen tonen de oude en de nieuwe zee in al haar facetten. De Volkskrant
  • Tot medio augustus is de expositie ‘Kunst met perspectief’ te bezichtigen in het Atrium van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Elk jaar houdt het platform UWV Kunstcongres een dag waarop kunstenaars met een arbeidsbeperking hun werk kunnen exposeren. Een jury beoordeelt de kunstwerken, de prijswinnende werken worden vertoond in de expositie. De doelstelling van UWV Kunstcongres is om (beeldende) kunstenaars met een Wajong-, WAO- of WIA-uitkering perspectief te bieden op (meer) maatschappelijke participatie. VNG
  • Wobby en De Titaan hebben een date! Deze twee Tilburgse bladen presenteren hun nieuwe nummers op 3 juli in NS16 in Tilburg. Tijdens de presentatie is er een expositie van de met groene vingers behepte Wobby-tekenaars en zijn botanische films van Leonard Bedaux te zien. Jeroen de Leijer (niet geheel toevallig ook Titaantekenaar) en Titaanschrijvers Martijn Neggers en Bart Smout geven de term duopresentatie een nieuwe, schaamteloze betekenis. Tilburgers.nl
  • EŽn van de nieuwe onderdelen van de Zomer van Zundert wordt Het Gele Huis: een twee weken durende manifestatie van kunstenaars, kunstenmakers, artiesten, culturele ondernemers en andere creatieve geesten. Vrij naar het uit Amerika afkomstige festivalfenomeen Burning Man, wordt in het centrum van Zundert een minivrijstaat voor kunst en cultuur gevormd in de oude bibliotheek. De groep Chinese kunstenaars gaan er exposeren. Omroep Brabant

  film

  • ‘Ik ben erg verheugd over de toename van het aantal vrouwen, mensen met verschillende afkomsten en verschillende leeftijden in de Academy. Het bewijst maar weer hoe divers onze industrie is geworden,’ vertelt Cheryl Boone, directeur van de Academy Awards. De leden van deze Academy beslissen ieder jaar samen wie de Oscars winnen. De Academy heeft aangekondigd dat het 322 nieuwe leden zal toelaten. Daartoe behoren ook 4 Nederlandse filmmakers, waaronder regisseur en documentairemaker Leonard Retel Helmrich. i-D.vice.com, Nederlands Filmfestival, Brabants Dagblad
  • Bioscoopgigant PathŽ heeft samen met het Filmfonds en Fonds 21 vier korte animatiefilms van Nederlandse makers geselecteerd om tijdens de zomer te vertonen. Ze draaien als voorfilm van publiekstrekkers in 162 zalen. Voor de makers een mooie introductie bij het grote publiek. Filmkrant
  • Opnames film ‘Of ik gek ben’ onder regie van Frank Lammers begonnen. Landgoed Eikenburg in Eindhoven is omgetoverd tot een tbs-kliniek. Omroep Brabant
  • 48 Hour Film Project, nu ook in Eindhoven. Omroep Brabant
  • Op vrijdag 26 juni is in een klein comitŽ van distributeurs feestelijk afscheid genomen van Bert Goessen, programmeur (en voormalig eigenaar) van Cinecitta Tilburg. Per 1 juli stopt hij definitief met programmeren van Cinecitta, maar hij is meteen toegetreden tot het team van het MOOOV-filmfestival in Turnhout. Holland Film Nieuws

  letteren

  • Welke toekomst is het papieren boek in digitale tijden beschoren? ‘Wie veel leest, gaat niet alleen van kaft, papier en letters houden, maar ook van de toon, het metrum, de verhaallijn en de plotwerking die eigen zijn aan het verhalende boek. Willen we het boek behouden, dan moeten we laten zien wat het boek met ons doet. Hoe vervult het boek onze verlangens, anders dan bijvoorbeeld een goede tv-serie dat kan? ‘ Uit een bewerkte lezing die Coen Simon hield op het congres ‘Lezen Centraal’ van Stichting Lezen. Trouw
  • In Nederland stamt de laatste canon (volgens leden van de Maatschappij der Nederlandse letter-
  • kunde ) alweer van 13 jaar geleden. Het Vlaamse Knack had al eens een eigen canon samengesteld in 2008. Maar nu heeft de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) een nieuwe canon van de Nederlandstalige literatuur opgesteld. Vanuit Vlaams perspectief. Literatuurplein, Literaire canon.be
  • Op de site van Beter Onderwijs Nederland staat ‘het groot manifest der Nederlandse taal’. Ad Verbruggen en 25 andere wetenschappers en schrijvers (o.m. Abdelkader Benali, Wim Brands, Piet Gerbrandy, Frits van Oostrom en David van Reybrouck ) houden daarin een pleidooi voor het Nederlands in het hoger onderwijs. Beter Onderwijs Nederland

  muziek

  • Popmuziek is het populairst in Nederland. Dit blijkt uit de jaarlijkse Muziekmonitor van BNP Paribas onder 500 Nederlanders tussen de 25 en 55 jaar oud. 42% van de Nederlanders luistert bij voorkeur naar pop. Rock is voor ŽŽn op de vijf het lievelingsgenre. Jazz is voor 6% van de Nederlanders de favoriete muziekstijl. De muziekvoorkeur zegt ook iets over het aankoopgedrag. Het muziek luisteren via een streamingdienst zit bij alle muziekstijlen rond de 44%. Bij de aankoop van cd’s of platen zijn er verschillen per muziekvoorkeurstijl te zien. BNP Parisbas
  • De Buma Boy Edgarprijs is toegekend aan saxofonist, componist en bandleider Tineke Postma. Onderdeel van de prijs is een door de winnares zelf samen te stellen concertavond op 9 december 2015 in het Bimhuis te Amsterdam. Bij die gelegenheid zal haar de Buma Boy Edgarprijs, bestaande uit een geldbedrag van € 12.500 en een plastiek van Jan Wolkers, worden overhandigd. Jazznu, Buma Cultuur
  • Pianist Jacob Bogaart speurt al sinds 1980 door de Nederlandse muziekarchieven. Nu eindelijk verschijnt zijn bloemlezing van 112 in Nederland gecomponeerde pianostukken. Trouw

  theater en dans

  • Het Nationale Toneel heeft vijf nieuwe acteurs en twee regisseurs aangetrokken om de komende jaren het ensemble te versterken. NRC
  • Ben van Duin, Andreas J. Etter, Baldwin Henderson, Sanne Peper, Leo van Velzen en Jan Versweyveld maken kans op de Nikon Theaterfotografieprijs 2015. Deze prijs voor de beste theaterfoto van het seizoen wordt in september uitgereikt tijdens het Nederlands Theater Festival. Theaterkrant

  kunst in de openbare ruimte

  • Kan een bankoverval of bermmonument kunst zijn? Cleeft.nl
  • De kunstmanifestatie Dertien Hectare die afgelopen maand in Heeswijk-Dinther werd gehouden heeft nog niet geleid tot een keuze van een ontwerp voor Plein 1969. De bedoeling was dat het publiek uit 3 ontwerpen kon kiezen. Omdat de website van Dertien Hectare is gehackt, is de uitslag nog niet bekend. Het ontwerp van Jeroen Doorenweerd met zijn hangende tuinen maakt grote kans. Brabants Dagblad
  • Het kunstwerk in Loosbroek is nog niet af maar maakt nu al de tongen los in het dorp. Een opvallende paal op de hoek Schaapsdijk-Hanenbergsestraat die moet uitgroeien tot een soort wachtstation voor ballonvaarten die in de buurt vertrekken. Bij de paal komt een gouden stoel te staan met een aftelklok in dagen, uren en minuten. Degene die op de stoel zit als de klok op nul staat, mag mee met de ballon. Het is een project van de Amsterdamse kunstenaar Philip LŸschen. De gemeente Bernheze heeft enkele jaren geleden een kleine 20.000 euro beschikbaar gesteld voor dit project. Brabants Dagblad
  • Een bijzondere vogelkast staat sinds kort bij ziekenhuis Bernhoven in Uden. Het ontwerp is gemaakt door Studio 1:1. Op de polikliniek kindergeneeskunde is aan de binnenkant van het raam een ‘verrekijker’ gemonteerd. Door de verrekijker op de vogelkast te richten, kan de kijker vogels spotten die zich in de kast nestelen. Het ontwerp is het derde kunstwerk in het project De Regenboog. Bernhoven.nl, Brabants Dagblad
  • De komst van het veelbesproken kunstwerk Kissing Earth op het Stationsplein in Rotterdam loopt flinke vertraging op. De ‘gele bollen’ van de Deens-IJslandse kunstenaar Olafur Eliasson zullen niet dit najaar, maar pas eind 2016 voor Rotterdam Centraal liggen. Bovendien is de financiering van dit ambitieuze project nog lang niet rond. Algemeen Dagblad
  • Bergen op Zoom krijgt een beeldentuin bij Woonzorgcentrum Het Nieuwe ABG. Om te zien of dit een relevante toevoeging is aan het kunstbezit in de openbare ruimte, of een herhalingsoefening, maakte Brabant Cultureel een rondgang langs de stedelijke sculptuur in de Scheldestad. Brabant Cultureel
  • Bamboekunstwerk Parthenon aan de Maas is niet half zo groot als de initiatiefnemers vooraf voor ogen hadden. Toch is het project afgerond: zonder dak en met slechts 37 van de 58 geplande zuilen. Donderdagavond vierde Mater Mosa de opening met theatervoorstelling De Grieken. Brabants Dagblad
  • Via een open brief uiten tegenstanders van het kunstwerk naar het schilderij De aardappeleters van Van Gogh hun ongenoegen over de gang van zaken. Het commercieel uitmelken van het verleden van de schilder is hen een doorn in het oog. De in brons gegoten versie van het beroemde schilderij is inmiddels bijna klaar en wordt volgens de plannen in september geplaatst in het Park in Nuenen. Eindhovens Dagblad

  brabantse makers gaan nationaal, internationaal

  • Een traditioneel woonhuis uit de jaren zestig heeft een drastische gedaantewisseling ondergaan. Alle overbodige toevoegingen van de oude woning zijn verwijderd totdat een heldere, herkenbare vorm van een huis overbleef. De donkergrijze gevel van verduurzaamd hout geeft het woonhuis een strak, eigentijds uiterlijk. Niet alleen het exterieur maar ook het interieur is mee genomen in het concept van het woonhuis. Zowel de woonkeuken met grote ge•ntegreerde eettafel, de open haard, de kastenwand in de woonkamer, de inloopkasten en bureaus van de kinderslaapkamers zijn door WillemsenU ontworpen. Dezeen.com
  • De jury heeft Jan Van Den Dobbelsteen aangewezen als winnaar van de Bernardine de Neeveprijs 2015. Modern glas
  • Het Dordrechts Museum heeft een belangrijke schenking gekregen van zijn bedrijfsvrienden, een nog vrijwel onbekend, schilderij van RenŽ Dani‘ls. Dani‘ls is een sleutelfiguur in de schilderkunst van de laatste veertig jaar. Dit schilderij is een hoogtepunt in de collectie hedendaagse schilderkunst van het Dordrechts Museum. Metropolis M
  • Zoals je naar het geraamte van een walvis kan kijken, gestrand en gestript maar met de geschiedenis en het volume van een episch verhaal, zo kun je ook naar de structuren en sculpturen van Josua Wechsler kijken. De fabriek, trendbeheer
  • Beeldend kunstenaar Matijs van de Kerkhof haalt zijn inspiratie uit zeventiende- en achttiende-eeuwse schilderkunst. In zijn flat in Nuenen heeft hij een van de kamers ingericht als atelier. Tijdelijk heeft hij de beschikking over een werkplek in een groot, leegstaand winkelpand in Eindhoven. Hier kan hij voor het eerst op groot formaat doek schilderen. Brabant Cultureel
  • Schrijver Henk van Straten is overgestapt van Lebowski naar Nijgh & Van Ditmar. Voor oktober staat zijn roman Bidden en vallen aangekondigd. ‘Bidden en vallen is een roman over zoeken en vinden, over vasthouden en verliezen, over zijn en niet-zijn.’ tzum.info
  • TOEAC, het Gemertse accordeonduo bestaande uit RenŽe Bekkers en Pieternel Berkers, vertolkt met passie verscheidene delen van de muzikale expositie van Modest Petrovitsj Mussorgsky. Schilderijen van een tentoonstelling. Dat gebeurde (in samenwerking met De Toonzaal) in het Bossche Het Kruithuis, kort voor de aanvang van de finissage van het festival Er hangt iets in de lucht. Brabants Dagblad
  • De negende editie van de Opera op de Parade is afgelopen dinsdagavond in alle opzichten een groot succes geworden. Naar schatting 10.000 toeschouwers keken gebiologeerd naar de uitvoering door Opera Zuid en philharmonie zuidnederland van La Cenerentola, beter bekend als Assepoester. Brabants Dagblad
  • Elke Vierveijzer presenteert haar eerste cd bij de Cabaretfirma in de Verkadefabriek. Voor de cd ‘Zonder genade’ put ze uit eigen ervaringen en emoties, die ze een bijzondere draai weet te geven. Brabants Dagblad

  kunstonderwijs

  • Nele Vandeneede, student aan de Academie voor Danseducatie en Tom Sanderman, student aan het Conservatorium zijn de winnaars van Jacques de Leeuw Prijs 2015. Jaarlijks ontvangen de twee meest getalenteerde studenten van een docentenopleiding en een uitvoerende opleiding van Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) deze prijs waar een geldbedrag aan gekoppeld is van 10.000 euro. De prijs is bedoeld als stimulans en steun in de rug voor verdere studie of om te investeren in de beginnende carrire. Brabants Dagblad
  • Wesley van Groenland, student Grafisch Ontwerp en Thom Brand, student Beeldende Kunst bij AKV|St.Joost in Den Bosch zijn tijdens de eindexamenceremonie op donderdag 2 juli uitgeroepen tot prijswinnaars van respectievelijk de Lucasprijs en de JBZ Award. Brabants Dagblad
  • Nader kennismaken met de afstuderenden film en animatie 2015 van Akademie St. Joost op Facebook. Facebook, Facebook
  • Op 26 juni lieten de studenten van de Amsterdamse modeopleiding Amsterdam Fashion Institute (AMFI) zien wat ze waard zijn. Vier studenten over de opleiding en hun collectie. i-D.vice.com
  • Lichting 2015 van de Filmacademie is klaar en kan de wereld in. Welke regisseurs en cameramensen gaan het maken in de Nederlandse film? De Volkskrant
  • De eigenheid van de studenten die dit jaar afstuderen aan de Nederlandse Filmacademie is indrukwekkend. Personages die hun leven omgooien zetten in hun films de toon. Filmkrant
  • KNF Prijs voor Beste Filmacademie-productie van het jaar 2015 is voor ‘Tarikat’. De jury van de Kring van Nederlandse Filmjournalisten vond de film een ervaring. ‘De compromisloze vorm wijdt je in een intiem ritueel in, dat zonder sensatielust en vanuit oprechte nieuwsgierigheid is benaderd’. De film is een visueel gedicht over de eindeloze tocht naar verlichting. Tarikat won eerder de VPRO Documentaire Prijs. De Topkapi Films Fictie Prijs is gewonnen door Nachtoord. De jury oordeelde de film als een sferisch portret dat langs de gebruikelijke clichŽs schuurt zonder in deze valkuilen te stappen. De prijs bestaat uit een bezoek aan de Berlinale (februari) ter waarde van € 3.000. Nederlandse Filmacademie, Nederlandse Filmacademie, Nederlandse Filmacademie
  • Hasina Wahedi, student aan de mode-opleiding van ROC Tilburg, heeft de Tilburg Fashion Award gewonnen. De Tilburg Fashion Award maakt onderdeel uit van een tweedaags mode-event. Tijdens de modeshow laten studenten van alle leerjaren hun collecties zien, met als hoogtepunt de eindexamencollecties van de vierdejaarsstudenten van het ROC Tilburg. Brabants Dagblad
  • Tijdens het afsluitende feest van het ITs Festival in het Compagnietheater in Amsterdam zijn zowel de Ton Lutz Prijs (voor regisseurs) als de Krisztina de Ch‰tel Award (voor choreografen) niet uitgereikt. Beide jury’s misten consistentie, eigenzinnigheid en noodzaak bij de afstuderende theatermakers en uitten scherpe kritiek op de opleidingen, die te weinig zelfkritisch vermogen zouden aanleren. NRC, Theaterkrant, NRC (inlog vereist)
  • De afdeling Lichte Muziek (voorheen Jazz- en Ge•mproviseerde Muziek) van Fontys Conservatorium Tilburg ligt onder vuur nadat vijftien docenten, onder wie Jeroen van Vliet, ontslag hebben gekregen. Het verwijt is dat het conservatorium – onderdeel van Fontys Hogeschool voor de Kunsten – zo’n bureaucratie heeft ontwikkeld, dat die de opleiding de nek heeft omgedraaid. Contrabassist, componist, directeur van Muzieklab en oud-docent Eric van der Westen, laat er zijn licht over schijnen. Jazznu

  cultuureducatie en -participatie

  • 22 basisscholen in de regio Noordoost-Brabant hebben er een interne cultuur cošrdinator (ICC’er) bij. Kunstbalie ontwikkelde in samenspraak met de Marktplaatsen Maas en Meijerij de ICC-cursus Brabant; een ICC-cursus die aansluit bij de uitgangspunten van De Cultuur Loper. Hierin kwamen de drie domeinen en de competenties cultuureducatie voor kunst en erfgoed aan bod. De ICC’ers zijn nu landelijk gecertificeerd. De Cultuurloper
  • Successen delen en elkaar beter leren kennen’, dat zijn doelen die naar voren komen uit het evaluatieverslag van de trainersbijeenkomsten in april van Kunstbalie. Om deze doelen te bereiken, is er onder meer een LinkedIn – en Facebookgroep opgezet voor de trainers. Zo kunnen ze ook digitaal verbinding maken met elkaar. De Cultuurloper
  • De Bibliotheek Midden-Brabant biedt amateurschrijvers de helpende hand. In december vorig jaar begon in Waalwijk Het Schrijfatelier. Mijke Pol, journaliste, schrijfster en betrokken bij het literaire festival Tilt, werd ingehuurd om de pilot op te zetten. De pilot is zo’n succes dat andere vestigingen gaan aanhaken. Brabant Cultureel
  • De zogeheten ‘Blazersklas’ van het Rosmalense Rodenborch College bestaat 10 jaar. Om het jubileum te vieren was er in het Theater aan de Parade een speciale voorstelling. Zo’n 160 leerlingen, verdeeld over alle leerjaren, namen plaats op het podium. Die waren te bewonderen op hun fluit, trombone, saxofoon, bariton, hoorn of trompet. Brabants Dagblad
  • Uitvoeringen in de concertzaal zijn op strenge kerkdiensten gaan lijken, constateert Maria Bojana Bilbija. Om kinderen en jongeren toch in contact te brengen met klassieke muziek wordt gebruik gemaakt van clowneske Mozart-voorstellingen en ‘rock en reggae’ opera’s. Is dat de goede manier? ‘De vraag is: hoe kunnen we ons muzikale erfgoed aanbieden zonder het kinderen door de strot te duwen?’ lkca
  • Aleid Truijens over hoe ouders grenzen kunnen stellen aan het mediagebruik van hun kinderen. De Volkskrant
  • Kinderen die behoren tot generatie ‘Google kids’ zijn geboren vanaf het jaar 2000. Vakkennis en basisvaardigheden zijn belangrijk, maar over welke skills moeten ze nog meer beschikken? Wat kunnen we verwachten qua ontwikkelingen binnen het nieuwe lezen, het nieuwe leren en het nieuwe informeren van deze eindgebruikers? Wat heb jij nodig, als onderwijs- of domeinspecialist, om scholen en kinderen te kunnen ondersteunen hierin? Onder het motto Skills voor de toekomst biedt Cubiss een programma aan voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van 0 – 12 jarigen. Cubiss.nl

  kunstbeoefening

  • Een groot muziekspektakel in het Jeroen Boschjaar waar ongeveer 1000 mensen uit de regio ‘s-Hertogenbosch aan meedoen Žn Gerard van Maasakkers. Dat wordt Fanfari Bombari, een project van componist Bart van Dongen en script- en toneelschrijver Wiske Sterringa dat in het Jeroen Boschjaar wordt uitgevoerd. Tientallen muziek- en zangverenigingen uit de gemeentes Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren en Heusden leveren in totaal ongeveer 1000 muzikanten voor de voorstellingen, die ook in die 4 gemeentes worden opgevoerd. Brabants Dagblad
  • Tejaterwerkgroep 2000 trekt van woensdag 1 tot en met zaterdag 11 juli met het wagenspel Het gat van Asten door Asten en Heusden. Het verhaal over schoenlapper Janus die naar Sluis 13 vertrekt omdat hij droomde daar rijk te worden wordt dertien keer opgevoerd. Eindhovens Dagblad

  bibliotheken

  • Bibliotheek Rivierenland lanceert twee abonnementen waarbij leden een e-reader bij hun lidmaatschap krijgen. Bibliotheek Rivierenland neemt dit initiatief samen met Bibliotheek Assen. Het initiatief geldt als pilot voor de hele bibliotheekbranche. Bibliotheekblad
  • De bibliotheken van Arnhem, Assen, Nieuwegein en Utrecht, die, samen met The Alignment House, de kerngroep vormen van de zogeheten ‘Bredebieb’-beweging, hebben een convenant getekend waarin zij afspreken samen te werken. In het convenant is afgesproken dat elk lid van de kerngroep het voortouw zal nemen op een van de gebieden waar de Bredebieb zich op richt. Bibliotheekblad
  • VakantieBieb is bijzonder populair onder jongeren: er zijn nu al 345.000 jeugdtitels gedownload. Inct.nl
  • De inschrijving is geopend voor de nieuwe editie van de IVI Award, de prijs die sinds vorig jaar jaarlijks wordt uitgereikt aan bibliotheek, archief, museum, mediatheek die zich het meest innovatief heeft getoond waar het gaat om informatieverschaffing aan het publiek. Bibliotheekblad
  • Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Brabant is toegerust om een rol van betekenis te spelen in de doe-het-zelf samenleving? En hoe kunnen bibliotheken, met als kernopdracht het geven van publieke toegang tot informatie, hieraan een betekenisvolle bijdrage leveren? In de Kennismakerij op woensdag 1 juli in Tilburg gaat het over de bibliotheek van de toekomst en de toekomst van de bibliotheek. De Bibliotheek Midden-Brabant en BrabantKennis willen een nieuwe impuls geven aan het debat over de toekomst van de bibliotheken in Brabant. BrabantKennis.nl
  • Het monumentale postkantoor aan het Neude in Utrecht krijgt een nieuwe bestemming.
  • Nadat het is verbouwd, wordt de centrale bibliotheek erin gevestigd. Dat heeft de gemeente Utrecht bekendgemaakt. Het pand moet in 2017 als bibliotheek in gebruik worden genomen. In het postkantoor krijgt de Bibliotheek 25% meer publieksruimte. Er komen meer werk- en studieplekken evenals ruimtes voor cursussen, workshops, exposities en literaire voorstellingen. In het medialab kunnen Utrechters straks uitgebreid kennismaken en experimenteren met nieuwe technologie‘n. Er komt ook een cafŽ en brasserie. In het gebouw komen verder een versmarkt, winkels en een uitgebreide fietsenstalling. Gemeente Utrecht, Bibliotheekblad

  erfgoed

  • Tussen de tienduizenden trotse monumenten en de vele miljoenen gebouwen met geen of slechts weinig cultuurhistorische waarden bungelt de categorie van de karakteristieke panden. Onmiskenbaar objecten met waarde, maar niet bijzonder genoeg om een monumentenstatus te rechtvaardigen.
  • Bij gebrek aan financi‘le (gemeentelijke) middelen vindt bescherming vrijwel altijd via het bestemmingsplan plaats. Erfgoedstem
  • Ruim 1500 rijksmonumenten in de provincie Groningen dreigen beschadigd te raken door aardbevingen. Van 1000 monumentale gebouwen is vast komen te staan dat ze averij hebben opgelopen. Dat blijkt uit informatie van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Cobouw.nl
  • Adrie Kuijstermans uit Standdaarbuiten kocht de voormalige kerk in het hart van zijn dorp en hij redde daarmee het gebouw van de ondergang. De zakenman wil nog niet kwijt welke nieuwe bestemming het gebouw krijgt. Het kerkgebouw is inmiddels een gemeentelijk monument. Aan de buitenkant mag daarom niks worden veranderd. Op ŽŽn ding na: het terugplaatsen van de oude torenspits die in de oorlogsjaren is vernield. Die torenspit komt er. Omroep Brabant
  • Bijna een half jaar na de start van de acties voor het behoud van de Sint Jan de Doper kerk in Waalwijk is er reeds een verrassend positief resultaat: momenteel is reeds een bedrag van 380.000 euro toegezegd van de benodigde 600.000 euro. Daarmee is al bijna twee derde van het bedrag dat nodig is, binnen. Waalwijk.nieuws.nl
  • Een aantal studenten van de AHK in Amsterdam afdeling Architectuur heeft dit voorjaar een studie opdracht gedaan met als thema ‘herbestemming van twee kerken in Sint-Oedenrode.’ Mooi Rooi
  • Vijf schilderijen, die in 1972 werden ontvreemd uit het toenmalige buitendepot van het Amsterdam Museum en het Stedelijk Museum, zijn teruggevonden en weer gekeerd bij de collectie van de stad Amsterdam. In totaal werden destijds 49 schilderijen meegenomen, waarvan er in eerdere jaren al 31 zijn getraceerd. Museumtijdschrift
  • Panorama Mesdag is het enige Europese panorama dat nog op de oorspronkelijke plaats te zien is. Het panorama is recent grondig gerenoveerd. Elsevier
  • De droom van de Dungense kunstschilder Henk Groenendaal is een stuk soberder geworden. Hij wil nog steeds volgend jaar het drieluik Tuin der Lusten van Jeroen Bosch schilderen, ergens in de stad ‘s-Hertogenbosch. Maar de tijd dringt en het geld ontbreekt. Brabants Dagblad
  • Het Stadsarchief Rotterdam gaat liever ‘op zwart’, dan dat het auteursrecht op de beelden wordt afgekocht bij de belangenvereniging Pictoright. Onlangs oordeelde de rechter dat het Stadsarchief bij het online presenteren van de beeldbank inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van tien nationale en internationale beeldmakers die in Nederland worden vertegenwoordigd door Pictoright, onder wie wijlen kunstenaar Salvador Dali en fotograaf Cas Oorthuys. Het stadsarchief had juist om de rechthebbenden te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik beelden in lage resolutie gepresenteerd en is aan rechthebbenden – voor zover bekend – om toestemming gevraagd. Met 120.000 beelden in de beeldbank is inbreuk op auteursrecht nooit volledig uit te sluiten. Het Stadsarchief heeft zich bereid getoond om bij inbreuken alsnog het beeld direct te verwijderen dan wel een regeling te treffen. Het stadsarchief gaat in beroep. De archieven pleiten nu voor een nationale aanpak van het probleem, met hulp van de politiek. De Volkskrant, PhotoQ.nl

  recreatie en vrijetijdseconomie

  • Deze zomer zullen naar verwachting 3,2 miljoen buitenlandse toeristen hun zomervakantie doorbrengen in Nederland, aldus NBTC Holland Marketing. Dat zijn er zo’n 100.000 meer dan vorig jaar (+4%). Daarnaast brengen circa 4,5 miljoen Nederlanders een korte of lange zomervakantie in eigen land door. Dit is ongeveer gelijk aan vorig jaar. NBTC
  • De Boschplaat, het Oostelijk natuurgebied op Terschelling is door de ‘International Dark Sky Association’ uitgeroepen tot eerste Dark Sky park van Nederland. Het buurtschap ‘De Buren van Oosterend’ en Staatsbosbeheer hebben dit in het voorjaar van 2015 aangevraagd en het predicaat is nu toegekend. Pretwerk.nl
  • Het nieuwe MuseumEiland Biesbosch, dat op 26 juni werd geopend, maakt een verdere groei van het aantal bezoekers mogelijk. Het toeristisch bedrijfsleven participeert actief in deze attractie die naast een vernieuwde tentoonstelling ook een waterspeeltuin, bezoekerscentrum en horeca omvat. Ondernemers haken aan met routes en arrangementen en dragen financieel bij door te participeren in sponsorpakketten. Pretwerk.nl
  • Op het Walplein in Oss verrijst een zandsculptuur gebaseerd op het schilderij ‘De Aardappeleters’ van van Gogh. Een klusje dat binnen een week klaar zal zijn, denkt projectleider Jos de Ruig van het Zandsculpturen Festival. Het kunstwerk komt er in opdracht van het Taskforce Centrum Oss. Om het centrum aantrekkelijker te maken en natuurlijk ook om mensen naar het Zandsculpturen Festival te lokken. Het kunstwerk blijft tot eind september staan. Brabants Dagblad
  • Op initiatief van Regio West-Brabant (RWB) worden op diverse plekken in West-Brabant – die een rol hebben gespeeld in het leven van Vincent van Gogh – luisterzuilen geplaatst, waar verhalen te beluisteren zijn over de kunstschilder. BN – De Stem
  Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie