Trends & Ontwikkelingen 3 mei 2019

Foto: Imara Angulo Vidal

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) trekt in 2019 en in 2020 4 miljoen euro uit om culturele vernieuwing in de regio te stimuleren. Het bedrag wordt door verschillende stedelijke regio’s verdubbeld tot 8 miljoen euro. Er gaan 15 culturele proeftuinen, verspreid over het hele land, van start. Minister van Engelshoven heeft vorig jaar aan de stedelijke regio’s en culturele instellingen gevraagd om stedelijke en regionale profielen op te stellen. De profielen schetsen een visie op cultuurbeleid vanuit de eigen kracht van een stad of regio. De proeftuinen komen voort uit deze profielen. In 15 proeftuinen worden de krachten gebundeld.  De proeftuinen in het Zuiden van Nederland zijn : Internationalisering (Brabantstad), Muziekeducatie (Zeeland), Dans (Stedelijke Cultuurregio Zuid). Rijksoverheid.nl  , VNG
 • Met een bijdrage van 400.000 euro voor een hybride productiehuis dit jaar en volgend jaar steunt minister van Engelshoven  (OCW) de ontwikkeling van culturele talenten in de regio Zwolle. De regio en culturele instellingen leggen daar eenzelfde bedrag bij. Het hybride productiehuis biedt ruimte aan muzikanten, kunstenaars en theatermakers om hun talenten verder te ontwikkelen.Het hybride productiehuis is een onderdeel van het regionale cultuurprofiel Experiment & Ernst. Weblog Zwolle
 • Uit het regioprofiel van Haaglanden komt de proeftuin Cultuuranker. Het speerpunt van de Haagse regio is de cultuur dicht bij de mensen organiseren.  De Haagse wethouder van Asten zou graag zien dat de manier van werken van de cultuurankers wordt gedeeld met andere instellingen uit de regio. Zo moeten er samenwerkingsprojecten ontstaan en moet iedereen van elkaar leren. Den Haag Centraal
 • De proeftuinen Duurzame mode 025 (Arnhem-Nijmegen) en Culturele Bloei (Ede-Wageningen) kunnen van start gaan. Omroep Gelderland , Edestad
 • In Twente zal de Proeftuin Maakplaatsen-Generators worden gerealiseerd. OCW kent hiervoor een subsidie toe van 325.000 euro. Tetem wordt kartrekker van het project. De Maakplaatsen zijn een initiatief van Universiteit Twente, ROC van Twente en Tetem en bieden een programma waarmee kinderen, jongeren en ook volwassenen zich kunnen ontwikkelen tot ‘verkennende, ontdekkende en creatieve mensen’. 1twente
 • We the North, het culturele samenwerkingsverband van Drenthe, Friesland en Groningen, gaat de proeftuin ‘Meertaligheid’ starten die moet leiden tot producties op het snijvlak van taal, kunst en cultuur, zowel in het Nederlands, het Fries als het Nedersaksisch. Dagblad van het Noorden
 • Flevoland krijgt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) 350.000 euro voor de culturele proeftuin ‘Cultuureducatie door co-creatie in het vmbo’. De Noordoost Polder
 • Minister van Engelshoven (OCW) trekt 365.000 euro uit voor de Limburgse proeftuin ‘Dans: Right Now!’. De provincie Limburg en de gemeenten Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen worden geacht gezamenlijk datzelfde bedrag bij te dragen zodat in Zuid-Limburg in totaal 730.000 euro gestoken kan worden in danstalenten en hun ontwikkeling en festivals en podia op dansgebied van urban tot klassiek. De Limburger
 • De brancheverenigingen binnen de podiumkunstensector (VSCD, NAPK, VVTP, en de VVnO ) reageren gezamenlijk op een aantal aspecten uit het stelseladvies  “Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur” van de Raad voor Cultuur. Elk van de vier verenigingen zal daarnaast afzonderlijk reageren op die onderdelen uit het advies die specifiek raken aan de belangen van de individuele leden. In een brief houden zij een pleidooi voor digitalisering, diversiteit en schoolbezoek aan de podiumkunsten.  Ze zijn bezorgd over een te grote hang naar private fondsen. Kritisch zijn de brancheverenigingen over de regionalisering.  De bestuurlijke en praktische uitvoering op regioprofiel-en provincieniveau is nog beperkt uitgewerkt. Landelijke regie op het Rijkscultuurbeleid blijft hierbij noodzakelijk. VSCD , VSCD
 • De VSCD reageert op het advies “Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur” van de Raad voor Cultuur. De Raad stelt dat er meer ruimte komt voor afnameregelingen bij de fondsen. De VSCD is hier een groot voorstander van. Om diversiteit en kwaliteit op alle podia in het land te garanderen pleit de VSCD er o.a. voor dat minister van Engelshoven (OCW) onderzoekt of de toekomstige BIS podiumkunsten instellingen weer een presentatieverplichting in de regio behoren aan te gaan. Tevens pleit de VSCD ervoor dat het Fonds Podiumkunsten gaat experimenteren met het beoordelingscriterium artistieke kwaliteit zodat dit innovatiever ingezet kan worden en de afname beter aansluit bij de lokale behoeften. VSCD
 • De NAPK heeft in een brief aan minister van Engelshoven (OCW) gereageerd op het advies van de Raad voor Cultuur over het cultuurbeleid voor de periode 2021-2024, ‘Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur’’. NAPK is in grote lijnen  positief over wat de raad beoogt te bewerkstelligen met zijn advies: een meer bestendige en bredere basis voor functies waar bedrijfsmatige en artistieke continuïteit noodzakelijk is, én ruimte voor nieuwe genres in die keten. Er is brede consensus dat de BIS in zijn huidige vorm te smal is om echt als basis van het bestel te fungeren; uitbreiding en verbreding verstevigt de sector als geheel. Ook de noodzaak voor een ondersteunende voorziening voor de podiumkunsten is door de raad gezien en erkend. Maar er zijn zorgen over de ruimte voor doorstroom en vernieuwing, over de financiering van verschillende onderdelen uit het advies, het korte tijdsbestek en over de ambities ten aanzien van fair practice. NAPK , NAPK
 • “De Raad presenteerde daar een advies dat een weerbarstige werkelijkheid weerspiegelt; heel veel mensen en hun cultuur maken na jaren participatiebeleid geen onderdeel uit van het culturele bestel, terwijl het maatschappelijk en cultureel belang daarvan bevestigd wordt. Waar de Raad zich in zijn eigen net vangt door alleen de BIS-instellingen uit te nodigen voor de presentatie, illustreert hij het probleem dat de cultuursector heeft met inclusiviteit en participatie.” De Raad voor Cultuur wil vernieuwing en verbreding van de kunstensector, maar creëert tegelijkertijd een ongelijk speelveld, betogen drie vertegenwoordigers van kleine theaters in Den Haag en Amsterdam in een opinieartikel. De Volkskrant
 • Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) reageert in een brief aan minister van Engelshoven (OCW) op het stelseladvies van de Raad voor Cultuur ‘Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur’’.  De belangrijkste punten uit hun reactie. De VNPF is verheugd met het advies om de BIS pluriform te maken. Het belang van popmuziek voor het Nederlandse, culturele klimaat is echter dermate betekenisvol  dat er meer poporganisaties in de BIS moeten. Er wordt gepleit voor een lean & mean Pop-Agentschap in de ondersteuningsstructuur dat de pop-specifieke behoeften meer direct dient.  VNPF ziet dat de Fair Practice Code een eigen, oncontroleerbaar en ondermijnend leven begint te leiden en breder moet worden uitgelegd dan enkel als eerlijk beloningsinstrument. Tot slot: de VNPF ervaart dat de cultuurregio-profielen  de ‘oude’ situatie beschrijven en niet wat nodig is om een levendig cultuurbeleid in de regio te ontwikkelen. De Raad voor Cultuur neemt te makkelijk aan dat gemeenten ook de portemonnee gaan trekken als het om het ondersteunen van cultuur gaat. VNPF
 • Filmkrant las het advies van de Raad voor Cultuur  “Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’ ( de passages van toepassing op film zijn te vinden op pagina’s 13, 37 en 85-86 ) en vat kort samen: meer geld voor de ontwikkeling en productie van Nederlandse films, vertoningsquota en een machtsverschuiving van de omroepen naar het Filmfonds. Filmkrant
 • De Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector stelt een platform (werktitel Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst), voor dat de onderwerpen uit de Arbeidsmarktagenda verder brengt en borgt, maar dat ook een kader voor het sociaal overleg kan zijn. Dat staat in een brief van 24 april,  van de Regiegroep aan minister van Engelshoven (OCW), nu zij bezig is met de ontwikkeling van het cultuurbeleid in de volgende cultuurnotaperiode. De brief bespreekt hoe in dat beleid met de Fair Practice Code zou moeten worden omgegaan en hoe de sector op het vlak van arbeidsmarktzaken beter kan gaan presteren. Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector
 • Na de jonge zakelijk leiders, vragen ook jonge dramaturgen om meer aandacht voor talentontwikkeling. Zij stuurden daarvoor een open brief aan minister van Engelshoven (OCW,, de Raad voor Cultuur en het Fonds Podiumkunsten. ‘Afstuderende dramaturgen voelen onvoldoende aansluiting met de werkpraktijk’, schrijft initiatiefnemer Joost Segers. Theaterkrant
 • Lodewijk Asscher (PvdA) heeft op 25 april 2019 schriftelijk vragen gesteld aan minister van Engelshoven (OCW) over bibliotheken die met sluiting worden bedreigd. Dit mede naar aanleiding van een uitzending van EenVandaag waarin wordt gesteld dat voor dertig bibliotheken sluiting dreigt omdat gemeenten geld nodig hebben om de toegenomen kosten voor jeugd- en ouderenzorg te dekken. Bibliotheekblad
 • Het wordt makkelijker voor erfgoedinstellingen zoals archiefinstellingen en musea licenties te krijgen om werken te digitaliseren en online te publiceren. Ook worden mogelijkheden om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor onderwijs, onderzoek en behoud van cultureel erfgoed verruimd. Op 15 april heeft de Raad van Ministers van de EU de nieuwe auteursrechtrichtlijn aangenomen, waarin dit wordt geregeld. De nieuwe EU auteursrechten richtlijn moet een alomvattend kader bieden met duidelijke regels, aangepast aan het digitale tijdperk. Deze zijn gunstig voor zowel het auteursrechtelijk beschermd materiaal als voor houders van auteursrechten, uitgevers, aanbieders en gebruikers. VNG
 • Tien sprekers uit de culturele en ondernemerswereld en een aantal inwoners zou de gemeenteraad van Leeuwarden  vorige week bijpraten over de nieuwe cultuurnota die deze zomer moet verschijnen. Een belangrijke nota waarin duidelijk moet worden wat Leeuwarden – na LF2018 – wil doen op cultureel gebied. Hoe het wil investeren in cultuur, talentontwikkeling en de nalatenschap van het Culturele Hoofdstadjaar. De bijeenkomst  is op ‘t laatste moment afgezegd. Reden: de raad toonde te weinig belangstelling. Leeuwarder Courant
 • Om te voorkomen dat een zeldzame tekening van de zestiende-eeuwse Nederlandse kunstenaar Lucas van Leyden (1494-1533) Groot-Brittannië verlaat, heeft het Britse ministerie van Cultuur een voorlopig exportverbod afgekondigd. Britse musea krijgen van staatssecretaris Michael Ellis drie maanden de tijd, tot 17 juli, om ruim 13 miljoen euro bijeen te brengen. NOS

 

noord-brabant

 • De brief die de Kunst van Brabant op 26 april jl. stuurde aan de informateur en de fractievoorzitters van de Provinciale Staten. DKVB
 • Op 8 mei organiseert De Kunst van Brabant het eerste dKvB-café, in De Nieuwe Vorst, Tilburg. In deze informele ontmoeting wordt er gesproken over het pas verschenen advies van de Raad voor Cultuur aan de minister van OCW over het landelijk cultuurbeleid 2021 – 2024 “Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur” . DKVB
 • Jongeren die wegtrekken, een bevolking die vergrijst, steeds minder werk, voorzieningen die verdwijnen of uitgekleed worden: het Brabantse platteland krijgt op het moment flinke uitdagingen voor de kiezen. Vooral de rand van de provincie wordt bedreigd door een leegloop – met alle sociale en economische gevolgen van dien. Welke demografische harde noten moet Noord-Brabant de komende decennia kraken? En wat kunnen we doen om de vitaliteit langs de Brabantse grenzen te versterken, nu én in de toekomst? Een longread van BrabantKennis. Op 21 mei 2019 vindt het kenniscafé ‘Wat is er aan de rand?’ plaats in het Werkwarenhuis in ‘s-Hertogenbosch. BrabantKennis

 

grote brabantse gemeenten

 • Het College van B&W van de gemeente Eindhoven heeft in de vergadering van 16 april de ‘Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2019-2020’ vastgesteld. De uitvoering daarvan wordt gemandateerd aan de directeur van stichting Cultuur Eindhoven. Nieuwe subsidiebesluiten worden dus gedaan namens het college en vallen onder de werking van Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Eindhoven. Dat betekent dat stichting Cultuur Eindhoven geen ‘eigen’ openbaar gezag meer uitvoert en niet langer als bestuursorgaan kan acteren. De mandaatconstructie die de gemeente heeft gekozen, is voor de toezichthouders onbevredigend en teleurstellend. In deze constructie heeft de Raad van Toezicht geen eigen sturende bevoegdheid meer. De Raad van Toezicht heeft daarom unaniem besloten om met ingang van 1 mei collectief af te treden. De nieuwe subsidieregeling is op 30 april 2019 gepubliceerd en vanaf deze dag rechtsgeldig  Cultuur Eindhoven , Cultuur Eindhoven, Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Eindhoven moet ingrijpen. Het kan niet zo zijn dat het college van B en W nu zelf cultuursubsidies gaat verdelen, terwijl de raad drie jaar terug weloverwogen besloot om dit aan de onafhankelijke Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) over te laten. Dat stelt afgetreden lid van de Raad van Toezicht Ben Arends. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Cultuur Eindhoven heeft haar jaarverslag 2018 gepubliceerd. In het jaarverslag blikken we terug op 2018 en op de rol als expert, verbinder en als fonds. Cultuur Eindhoven
 • Een levenloos plein én te massale hoogbouw. Daar waarschuwt de omgevingscommissie van de gemeente Tilburg voor bij de plannen voor de herinrichting van het Koningsplein en Stadskwartier.
 • Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • In 2015 verdween de bibliotheek uit Bergeijk. De huurkosten liepen te hoog op.  Daarmee werd de gemeente de enige in de Kempen zonder bibliotheekvestiging.  Een aantal leden nam een abonnement in Eersel, maar van de volwassenen  raakte de Bergeijkse bieb circa dertig tot veertig procent van de leden kwijt die elders geen abonnement namen. Daarvoor in de plaats kwamen bibliotheekpunten op de scholen en in de gemeenschapshuizen. De gemeenteraad  van Bergeijk heeft uitdrukkelijk om een bibliotheek gevraagd. In de zomer opent de nieuwe vestiging. Eindhovens Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Uit een Deens onderzoek blijkt dat in de Verenigde Staten de rijkdom van zijn of haar familie een belangrijke bepalende factor is voor de vraag of een persoon een kunstenaar wordt,. “The Origins of Creativity: The Case of the Arts in the United States Since 1850”, werd in februari gepubliceerd door Karol Jan Borowiecki, hoogleraar economie aan de Universiteit van Zuid-Denemarken. Het is gebaseerd op volkstellingsgegevens uit de Verenigde Staten, die teruggaan tot 1850. Op basis van de gegevens vond Borowiecki ook dat er vanaf 1890 een toename was van het aantal vrouwen dat in creatieve beroepen werkzaam is. Die trend heeft zich tot op de dag van vandaag doorgezet, vooral voor muzikanten, gevolgd door auteurs, beeldend kunstenaars en acteurs. In totaal werken 18 procent meer vrouwen dan mannen in de  creatieve sector.  Hyperallergic
 • Bijna twee jaar na hun afstuderen zijn de vier veelbelovende kunstenaars, die Trouw sindsdien volgt, veel ervaringen rijker. Zelf lesgeven is nu een optie. Financieel blijft het tobben. Trouw, inlog vereist
 • Lionel Veer over artistieke vrijheid. Censuur van kunst, vervolging van kunstenaars,  zo blijkt uit het rapport van de organisatie Free Muse, zijn wereldwijd aan de orde.  DutchCulture

 

architectuur en vormgeving

 • Hoe kunnen we een circulaire mode-industrie creëren door met open source, on demand  en  digitaal te werken? Videoverslag van een avond op 25 april in Pakhuis de Zwijger met inspirerende ideeën van makers en experts. Pakhuis de Zwijger

 

beeldende kunst

 • De inkomenspositie van beeldend kunstenaars en andere kunstprofessionals staat al enkele jaren hoog op de politieke agenda, met als graadmeter ‘Verkenning arbeidsmarkt culturele sector’, het rapport van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC). Joram Kraaijeveld over hoe er in de afgelopen tachtig jaar over de inkomenspositie van kunstenaars is gesproken. Zijn er patronen te ontdekken in de geschiedenis? En geeft het verleden inzicht in de vraag hoe tegenwicht te bieden aan de neoliberale realiteit waarin de inkomenspositie van kunstenaars en de maatschappelijke waardering van kunst voortdurend onder druk staan? Metropolis M
 • Wat wordt er verlangd van ateliers en broedplaatsen als de druk op stedelijke ruimte toeneemt? Henk Vinken stelde vast dat voor makers in de vijf grote Brabantse steden een interessante culturele infrastructuur niet bestaat uit gelikte werkplekken, maar uit een gedeelde identiteit en belangeloos samenwerken. Ook Bart de Zwart pleit ervoor om breder te kijken naar de meerwaarde van ateliers en broedplaatsen.  Een bijeenkomst op  21 mei 2019, in de LocHal, Tilburg.  Boekman
 • Met een expositie, optredens en een lezing gaat op 9 mei De Melkfabriek in ’s-Hertogenbosch weer open. Daar is afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe opzet en een uiterlijk van de expositieruimte aan de Guldenvliesstraat. Het pand heeft een lange aan kunst gerelateerde geschiedenis. In eerste instantie werd er geprogrammeerd en georganiseerd door een groep die het pand gekraakt had. Daarna was Artots met Isidoor Wens de organisator en nu is stichting STeC (Myrthe Rootsaert & Lisetteh) aan dit rijtje toegevoegd. Brabants Dagblad
 • Het Landhuis Oud Amelisweerd wordt tijdelijk een pop-up museum. Op initiatief van Museum Huis Doorn, gesteund door de partners van de Stichting Samenwerkende Kasteelmusea Utrecht (SSKU) zullen er objecten uit de depots van de vier verschillende kastelen tentoongesteld worden. DUIC
 • De Hermitage in Amsterdam heeft als eerste museum in een rijksmonument zonnepanelen gekregen. De 316 zonnepanelen zijn goed voor zo’n 7 procent van het stroomverbruik. De Hermitage is jaren bezig geweest met de voorbereidingen. Het uit 1681 stammende rijksmonument ligt middenin de Grachtengordel, als UNESCO-werelderfgoed een beschermd stadsgezicht. Het Parool

 

film en av

 • Wat is er loos dat Nederlandse filmmakers zo weinig trots zijn op hun eigen werk? Ruim driekwart beoordeelt de culturele betekenis ervan als onvoldoende tot gemiddeld, zo bleek uit  de Filmmakersenquête die door bijna driehonderd regisseurs, scenaristen en acteurs anoniem werd ingevuld. Uit de enquête blijkt o.m. dat er een angstcultuur heerst waar niets mag mislukken, dat  te veel partijen zich met de inhoud bemoeien, dat er inbreuk wordt gemaakt op artistieke autonomie, dat  format denken tot eenheidsworst leidt en dat ruimte voor debat over het filmklimaat ontbreekt. Karin Wolfs richt zich in haar analyse  van het Nederlandse filmklimaat vooral op het tekortschieten van de Nederlandse Filmacademie. Filmkrant
 • Op 5 april 2019 presenteerde de NBF in samenwerking met VERS een panel over werkdruk in de filmsector tijdens de Industry Day van Go Short. Een verslag. NBF
 • Ook dit jaar is Het Ketelhuis in  Amsterdam weer het decor van het Voorjaarsoverleg, de debatavond waarin kopstukken uit de Nederlandse filmwereld de belangrijkste kwesties bespreken. Op 27 mei  gaat het o.m. over het sectoradvies Audiovisueel van de Raad voor Cultuur, en de positie van het Filmfonds.  NBF
 • Op 3 mei gaat de Vlaams-Nederlandse serie Undercover in première op Netflix. Het past in de strategie van de streamingdienst, die zo veel mogelijk unieke, populaire programma’s uit zo veel mogelijk landen wil laten zien. Wat zijn de gevolgen van deze wil om te blijven groeien? De Volkskrant , inlog vereist
 • Agorateka is een Europees portaal opgericht door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Het portaal biedt toegang, door middel van links, tot nationale portalen waar legaal aanbod van film, tv, muziek, games, boeken en sportevenementen te vinden is. Op deze manier maken ze het de consument makkelijker, maar ook veiliger, om te zoeken naar online legale content. Uit onderzoek en studies blijkt dat veel EU-burgers niet weten waar ze legale bronnen voor digitale inhoud kunnen vinden. Op dit moment zijn 17 landen opgenomen in het portaal, waaronder Nederland. Agorateka verwijst voor legaal aanbod in Nederland naar The Content Map en Film.nl. nvpi , agorateka
 • Per 1 augustus 2019 zullen Film1 Premiere, Film1 Drama, Film1 Action, Film 1 en Film1 Family stoppen met uitzenden. Ook het on-demand en OTT-aanbod verdwijnt. Lisa Broock, vice president corporate communications bij Film1-eigenaar Sony Pictures Entertainment, bevestigt het einde van dienst tegenover Nederlands Medianieuws. Waarom de oudste betaaltelevisiezender van Nederland ermee stopt, is onbekend. Entertainment Business

 

letteren

 • Arnout Schuijff, medeoprichter van Adyen, investeert in de onafhankelijke en literaire uitgeverij Koppernik. Hij neemt daarmee een significant belang in het jonge bedrijf. Door de investering kunnen de uitgevers Bart Kraamer en Chris de Jong competitiever nationaal en internationaal titels acquireren en de commerciële aspecten van de uitgeverij verder uitbouwen. inct
 • De Nederlandse streamingdienst voor online lezen Magboox wijzigt  de naam in Cliffer. De naamsverandering is onderdeel van de groeistrategie van directie en aandeelhouders, onder wie De Mandemakers Groep (DMG), om van Cliffer de ‘Netflix’ van het online lezen te maken. Het CLIFFER-platform, ontwikkeld in het hart van Brainport Brabant op de TU/e Campus in Eindhoven, staat op het punt met een aantal grote partijen strategische allianties aan te gaan, gericht op versnelde groei van het aantal gebruikers. Daarnaast start Cliffer in de komende periode een marketingcampagne in Nederland om de naamsbekendheid van het platform te vergroten. inct

 

muziek

 • Het North Sea Jazz Festival verstrekt al sinds 2001 een vrije compositieopdracht aan een veelbelovende Nederlandse jazzcomponist. Dit jaar valt de eer te beurt aan saxofonist Maarten Hogenhuis. North Sea Jazz Festival
 • De Nederlandse zangeres Anneke van Giersbergen, die dit jaar haar 25-jarig jubileum viert, wordt onderscheiden met de Buma ROCKS! Export Award 2019. Buma Cultuur-directeur Frank Helmink zal de Award op zaterdag 1 juni aan haar overhandigen tijdens het festival FortaRock in het Nijmeegse Goffertpark. Het is de zesde keer op rij dat Buma Cultuur de Award uitreikt. De Buma ROCKS! Export Award is een initiatief van (en wordt uitgereikt door) Stichting Buma Cultuur, die de prijs in 2014 in het leven riep als erkenning en waardering voor een Nederlandse artiest of band die in het buitenland veel succes oogst. BUMA Cultuur
 • De Nederlandse hiphop en de dance werden groter en groter en drukten de gitaarmuziek, en vooral de in Amerikaanse tradities gewortelde rock en roots, toch wat naar de achtergrond. Hoe deden ze dat nou, in die hiphop en de dance? De Nederlandse gitaarbandjesmannen Pablo van de Poel (DeWolff) en Levi Vis (Dawn Brothers) besloten in ieder geval een poging te wagen de Nederlandse rootsfamilie weer net zo dynamisch te maken als de gemeenschappen van de dance en de hiphop. De Volkskrant , inlog vereist
 • Dé ontmoetingsplek voor musici uit Noord-Brabant. Dat is de ambitie van Dock Zuid. Een muziekcentrum met studio’s waar de professionele musicus repeteert en componeert, maar ook een gebouw waar mensen uit de muziekindustrie kind aan huis zijn. Het initiatief van musici zelf is neergestreken aan de Tilburgse Ringbaan Oost, in het voormalige Drie Suisses. Daar is een oefenzaal, een ruimte om te ontmoeten, en twee geïsoleerde cabines. Vier Brabantse musici hebben er hun intrek genomen: pianist en componist Rogier Telderman, componist Dyane Donck, fluitiste Vera Hofman en producer Yori Olijslagers. Inmiddels toonden zo’n twintig muzikanten en ensembles uit Noord-Brabant interesse. Brabants Dagblad  , Dock Zuid
 • Afgelopen maand hebben wederom diverse kleine poppodia in Groot-Brittannië onder financiële druk hun deuren  definitief moeten sluiten, waaronder The Harley in Sheffield, The Maze in Nottingham en The Victoria Inn in Derby. Het is onderdeel van een zorgwekkende trend, want in januari 2018 concludeerde UK Music al dat zo’n 35% van alle poppodia in Groot-Brittannië is verdwenen in de afgelopen tien jaar, meestal onder druk van gentrificatie en geluidsrestricties The Guardian
 • “Het selecteren van iets is vreselijk moeilijk, maar evenzeer, met nul frictie in de toegang tot het is er geen emotionele investering gedaan en wordt onze eigen consumptie volledig oppervlakkig. We luisteren 10 seconden lang en gaan verder.”  Darren Hemmings over de music streaming platforms, de beleving van muziek en de relatie tussen fan en artiest.  Use Journal
 • Bandcamp heeft een dienst aangekondigd waarmee artiesten een crowdfundingcampagne kunnen starten om hun muziek uit te geven op vinyl. De online muziekwinkel, gericht op onafhankelijke artiesten, neemt de financiering, het persen en de distributie van de platen voor zijn rekening. De artiest behoudt bij de nieuwe service zelf de volledige controle over het artwork van de plaat, het bedrag van de campagne en de vooropgestelde winstmarge. Zodra de doelstelling van de campagne is bereikt, wordt het album door Bandcamp geperst en rechtstreeks naar de fans verzonden. Forbes ,  tweakers
 • Al geruime tijd is de VVEM bezig om voor de leden grip te krijgen op de ontwikkelingen rondom roken waar de evenementenindustrie mee te maken heeft of krijgt; de verkoop van tabaksproducten op evenementen, de aangekondigde afschaffing van rookruimtes in de horeca en overtredingen van het rookverbod. Die inspanningen hebben geleid tot de kennissessie roken en evenementen die 5 juni wordt georganiseerd. Entertainment Business

 

theater en dans

 • De komende editie van het Holland Dance Festival, dat plaatsvindt tussen 22 januari tot en met 8 februari 2020, strijkt ook in Tilburg neer. De directies van Theaters Tilburg en Holland Dance Festival zijn dit overeengekomen. Het festival heeft al samenwerkingen met Delft en Amsterdam. ,,Dit is een kwaliteitsstempel. Door deze krachtenbundeling komen er toonaangevende, internationale gezelschappen naar Tilburg.”, zegt Paul Cornelissen, programmeur van Theaters Tilburg. Hij hoopt dat dit de uitstraling van Tilburg Dansstad versterkt. Brabants Dagblad, Tilburg.com

Cultuurmarketing

 • Hoe kan je met social media de maatschappelijke impact van kunstuitingen versterken? Antine Zijlstra ontwikkelde met haar onderzoeksteam van NHL Stenden Hogeschool hier tools en strategieën voor. In deze blog beschrijft ze hoe Fries Museum dit toepaste bij het project ‘Planeet Escher’. Een aantal tips: hou het simpel, heb geduld en probeer veel uit. Cultuurmarketing
 • De genomineerden voor de Cultuurmarketing Awards, de prijzen voor de beste culturele marketingcases, zijn bekend! Uit de 74 inzendingen selecteerde de vakjury 9 inspirerende marketingcases en 3 jonge, talentvolle marketeers. Cultuurmarketing
 • Cineville zet zich al tien jaar in voor het imago van de arthousefilm, mét succes. Cinneville lanceert bij dit jubileum een app.  De Volkskrant , inlog vereist , Holland Film Nieuws

Financiering

rijksfondsen

 • Iris Kensmil en Remy Jungerman vertegenwoordigen Nederland op de 58ste Biënnale van Venetië. Op 8 mei opent minister van Engelshoven (OCW) de tentoonstelling The Measurement of Presence, met Benno Tempel als curator. Kensmil en Jungerman brengen in hun werk invloeden van verschillende achtergronden samen. De inspiratie die zij vinden in het 20e-eeuwse modernisme, vooral Mondriaan en De Stijl, de Russische avant-garde en kunstenaar stanley brouwn, combineren zij met elementen uit andere tradities. The Measurement of Presence brengt het werk van beide kunstenaars samen. Mondriaan Fonds
 • In februari 2020 zal het Mondriaan Fonds voor de achtste keer de tentoonstelling Prospects & Concepts organiseren tijdens de internationale kunstbeurs Art Rotterdam. Op de tentoonstelling is werk te zien van de 68 beeldend kunstenaars die in 2018 een Werkbijdrage Jong Talent ontvingen om een start te maken met hun carrière. Het Mondriaan Fonds heeft voor deze editie Johan Gustavsson uitgenodigd de tentoonstelling samen te stellen. Gustavsson is mede-directeur van project space 1646 in Den Haag en initiator en bestuurslid van zowel The Naked als The Hague Contemporary. Daarnaast geeft hij les aan de KABK in Den Haag, op de afdelingen Fotografie en Interactive/Media/Design. Mondriaan Fonds
 • Dit jaar vond van 13 tot 20 april de negende editie van Beijing International Film Festival (BJIFF) plaats. Tijdens dit festival werden zeven Nederlandse (co)producties vertoond. In het kader van Shared Stories reisde daarnaast een Nederlandse delegatie filmmakers af naar het festival voor de Sino-Dutch Children’s Film Summit 2019. Filmfonds
 • Op 15 juni sluit de aanvraagronde voor de groep schrijvers die al minimaal drie literaire titels hebben gepubliceerd en nog geen vijf projectsubsidies c.q. werkbeurzen hebben ontvangen, de oeuvrebouwers. Het budget voor deze ronde van de regeling  ‘Projectsubsidies voor publicaties’ van het Letterenfonds  bedraagt € 1.060.800. Letterenfonds
 • Van 9 tot 14 september vindt de tweede ViceVersa-workshop voor vertalers Duits-Nederlands en Nederlands-Duits plaats in het Europäische Übersetzer-Kollegium in het Duitse Straelen, onder leiding van Anne Folkertsma en Gregor Seferens. Vertalers met minimaal één literaire publicatie op hun naam kunnen zich opgeven tot en met 17 juni 2019.  De workshop wordt financieel ondersteund door het Vertalershuis Amsterdam, een zelfstandig onderdeel van het Nederlands Letterenfonds. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten gaat in de maanden maart tot en met juni 2019 met aanvragers in gesprek over de nieuwe meerjarige regeling voor de periode 2021-2024. Het verslag van de tweede bijeenkomst van de focusgroep Dans en Theater op 23 april is gepubliceerd. Fonds Podiumkunsten  , Fonds Podiumkunsten
 • Er zijn negen nieuwe toekenningen voor het programma urban projecten. Het programma richt zich op urban talenten in verschillende disciplines, waaronder dans, muziek en theater. Voor dit programma is € 600.000 per jaar beschikbaar. Er kan het hele jaar door subsidie worden aangevraagd. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstvolgende deadline voor een aantal subsidieregelingen op het terrein van internationalisering van het Fonds Podiumkunsten is 10 juli 2019. Het betreft de Subsidie internationale uitwisselingsprojecten,  Subsidie buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland en de Grant for Dutch presentations abroad. Fonds Podiumkunsten. Fonds Podiumkunsten

 

overige fondsen

 • Het Nieuwe Instituut nodigt Nederlandse culturele organisaties uit om vóór 31 mei een aanvraag in te dienen voor een financiële bijdrage van maximaal €2.500.- aan een bezoek van één of meerdere internationale gasten. Het meerdaags bezoek stimuleert internationale uitwisseling en kennismaking met het Nederlandse ontwerpveld in brede zin: architectuur, stedenbouw, design, mode, digitale cultuur en gaming. Het bezoek dient plaats te vinden tussen 1 juli en 31 december 2019. Het Nieuwe Instituut
 • In 2018 zijn 35 projecten gehonoreerd met betrokkenheid van 36 Nederlandse organisaties voor ruim 24 miljoen euro vanuit het Creative Europe subprogramma Cultuur. Europa keerde in totaal ruim 50 miljoen euro uit. Gemiddeld ging bijna 48% van het totaalbudget naar projecten met Nederlandse deelname. Nederland was succesvol binnen alle programmalijnen die openstonden in 2018 voor het sub programma Cultuur, namelijk: Literaire Vertalingen, Europese Samenwerkingsprojecten en de eenmalige oproep voor Samenwerkingsprojecten in het kader van het Europees Erfgoedjaar.  Dit is te lezen in de publicatie :  Feiten & Cijfers Creative Europe Cultuur 2018. Creative Europe Desk
 • Het Creative Europe MEDIA subprogramma biedt diverse subsidiemogelijkheden voor film-, televisie- en gameproducenten. In de brochure Funding Opportunities for Producers worden de verschillende mogelijkheden toegelicht. Creative Europe Desk

 

prijzen

 • De finalisten van de ArchiTenten Challenge zijn bekend. Drie ontwerpen komen in aanmerking om te worden gerealiseerd als tent voor de campinggasten van festival Lowlands. Dat hebben de BNA en Lowlands, die de prijsvraag gezamenlijk uitschreven, bekendgemaakt. Het publiek kan tot en met 28 mei stemmen op een van de ontwerpen. Op 3 juni wordt de winnaar van de ArchiTenten Challenge bekendgemaakt. Het winnend ontwerp zal worden gerealiseerd door tentenbouwer Karten en krijgt een ereplek op festival Lowlands. BNA ,  ArchiTentenChallenge
 • Jonge illustratoren kunnen zich  tot 22 augustus inschrijven voor de Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen.  De Stimuleringsprijzen ter waarde van elk € 20.000,- worden eens per twee jaar uitgereikt aan maximaal drie jonge illustratoren. De Fiep Westendorp Foundation geeft zo jonge getalenteerde illustratoren de kans om een goede start met hun carrière te maken. Dit doet zij door middel van deze geldprijs en een ondersteuningstraject van 2 jaar. In aanmerking komen illustratoren, die tussen de 0 en 36 maanden geleden zijn afgestudeerd aan een beeldende opleiding en niet ouder zijn dan 29 jaar. Fiep Westendorp
 • Hannah van Bart en Jacco Olivier zijn de winnaars van de  Jeanne Oosting Prijzen 2019. De Jeanne Oosting Prijzen worden jaarlijks toegekend als waardering voor individuele artistieke kwaliteit binnen de figuratieve kunst. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 7.500,- en een bronzen legpenning van de hand van beeldhouwer Leo van den Bos.  Jeanne Oosting Stichting
 • De shortlist voor de BookSpot Gouden Strop, voor het beste spannende boek, is bekendgemaakt.  Twee genomineerde boeken staan ook op de shortlist voor de BookSpot Schaduwprijs, voor het beste spannende debuut. Vijf genomineerde auteurs maken kans op een geldbedrag van € 20.000. Daarnaast ontvangen de genomineerden ieder € 1000. De shortlist is samengesteld door een vakjury onder leiding van Opsporing Verzocht presentatrice Anniko van Santen. CPNB
 • De BNG Bank Theaterprijs is in het leven geroepen ter stimulering van jong theatertalent tot 35 jaar en wordt uitgereikt tijdens de opening van het Nederlands Theater Festival (5 – 15 september 2019). De winnaar ontvangt een bedrag van € 45.000 voor het hernemen van de winnende voorstelling en/of als investering in een nieuw te maken productie. Vanja Rukavina en Charli Chung maken kans op de BNG Bank Theaterprijs 2019. Zij voegen zich in het rijtje genomineerden met Kompagnie Kistemaker, Marte Boneschansker en Silke van Kamp.  Theaterfestival , Theaterkrant
 • Tot en met 8 mei kan er nog gestemd worden voor de BankGiro Loterij Museumprijs 2019. Dit jaar zijn door de jury gekozen in de categorie ‘meest publieksvriendelijke museum’ : Museum Rotterdam, Stedelijk Museum Schiedam of Van Abbemuseum in Eindhoven. Het museum met de meeste stemmen ontvangt €100.000,- . Museumvereniging
 • Wint jullie project dit jaar de Museumeducatie Prijs van € 45.000? Dé onderscheiding voor bijzondere samenwerkingsprojecten tussen musea en basisscholen. De Museumeducatie Prijs onderstreept het grote belang van samenwerking tussen musea en basisscholen. Aanmelden kan tot 1 juli 2019. Museumeducatieprijs

Kunstonderwijs

 • They worked hard on these presentations and would like to end this school year with you. They are ready to Get-Out and share their passion. Met dit statement nodigt Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg belangstellenden uit om de afstudeerproducties van haar studenten te komen bekijken. Onder de noemer ‘Get Out’ zijn in mei en juni voor een prikkie meer dan 100 voorstellingen en exposities te zien. Behalve bij Academy of Circus and Performance Art (ACaPA), de circusopleiding op de Tilburgse campus Stappegoor. Op 25 en 26 april  vertoonden dertien studenten hun afstudeervoorstelling. Bron.fontys

Cultuureducatie en - participatie

 • Ook dit jaar worden er door JazzBoz muzikanten naar de diverse woonzorg-complexen in Bergen op Zoom gehaald. De proef in 2018 wordt als geslaagd beschouwd. De samenwerking krijgt voor langere termijn een vervolg. Op therapeutische wijze verzorgt dit jaar onder meer accordeonist Rik Cornelissen (35), in samenspraak met de muziektherapeuten van tanteLouise, een aantal intieme optredens. Deels ook bij dementerenden. Neurologisch onderzoek toont aan dat het gebied van de hersenen waar muzikale herinneringen worden opgeslagen pas als laatste worden aangetast. BN – De Stem
 • De samenleving schreeuwt om creativiteit en verbeeldingskracht. Daarover is Henri Swinkels het van harte eens met Koert van Mensvoort (Cultureel Kapitaal, 11 april 2019). Maar op een belangrijk punt verschillen ze van mening. Automatisering en techniek sluiten creativiteit niet per definitie uit, vindt Swinkels. Ze maken juist dingen mogelijk. LKCA
 • De culturele sector staat nog wat onwennig tegenover impactmetingen. Is het maken van een theaterstuk of een beeld niet een individuele expressie, vraagt een aantal geïnterviewden zich in een artikel in P + af. Voor een impactmeting gelden echter andere vragen. Hoe beleefden de bezoekers een culturele uiting? Waren ze onder de indruk? Voelden ze zich gelukkig? Leverde de tentoonstelling of voorstelling inspiratie op? Voor hoe lang? Gingen mensen na een bezoek anders met elkaar om? De auteurs van het artikel zijn verbonden aan het Impact Centre Erasmus, dat culturele organisaties helpt bij het meten van beleving, inspiratie en gedragsverandering na deelname aan culturele activiteiten. P-plus  , P-plus
 • De publicatie Media:Tijd 2018 toont de resultaten van het mediagebruik van de Nederlanders, en zoomt daarbij specifiek in op het mediagebruik gedurende een dag. Met deze derde editie van het onderzoek worden verschuivingen in dat mediagebruik steeds duidelijker zichtbaar. Boekman

Kunstbeoefening

 • Gedichten schrijven van maximaal 75 woorden en een verhaal afmaken waarvoor de Bestse auteur Rob Ruggenberg een voorzet heeft gegeven; twee wedstrijden in het kader van 200 jaar Best, thema Cultuur, georganiseerd door respectievelijk Kunstroute Best en Cultuurspoor Best. Eindhovens Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

architectuur  en vormgeving

 • Stop met je zorgen te maken over de privatisering van de openbare ruimte, zegt Owen Hopkins, architectuurhistoricus en curator, want de grootste bedreiging voor onze democratie is het internet. Dezeen
 • De renovatie van het Binnenhof is ingegeven door de wens de brandveiligheid van dit complex ingrijpend te verbeteren. Dat ze ook een kans biedt om deze omgeving geschikt te maken voor het democratische werk van toekomstige generaties, komt in de discussie nauwelijks aan de orde. De angst voor het laatste lijkt zelfs de zorgen over de brandveiligheid van het complex te overheersen. Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Verdichting, vergroening, verduurzaming en betaalbaarheid: thema’s die bepalend zijn voor het ontwikkelen van woon-, werk- en leefgebieden. Gebiedsontwikkeling moet op deze veranderingen inspelen met gedurfde oplossingen, nieuwe woonconcepten en andere woningtypen. BPD vroeg Architectuur Lokaal om hierover een expertmeeting te organiseren. Op 17 april ging een grote verscheidenheid aan partijen uit Breda, ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg en Helmond met elkaar in gesprek bij de Expertmeeting ‘BrabantStadstudie: woonwensen in de toekomst’.  Een kort verslag. Architectuur Lokaal
 • Na uitgebreid ontwerpend onderzoek met een multidisciplinair team, in opdracht van BNA Onderzoek, formuleerde Robbert Guis 9 lessen voor de stad van de toekomst. Welke houding ten opzichte van deze opgave moeten wij architecten en stedenbouwers hebben in tijden van grote transitie? Dit jaar verklaart hij elke maand een les nader met een blog. Les 3: Maak met publieke ruimte het beeld van de stad. Nu de stad populairder dan ooit ijkt dan ooit, zullen we slim moeten verdichten. Dat werkt alleen als de open ruimtes net zo goed zijn ontworpen als de bouwvolumes daaromheen. De Architect
 • Inclusieve gebiedsontwikkeling, wat is dat? promovenda Céline Janssen schrijft er in haar blog over. “Begrip van wat ‘de inclusieve stad’ is, is essentieel voor een volledig beeld – en dat is juist waar ‘inclusief’ om gaat.” Céline Janssen is onderzoeker Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Over het inmiddels gebouwde dorp Minitopia,  dat volgens nieuwe woonvormen op Poeldonk in ’s-Hertogenbosch in aanbouw is, organiseert de BAi op 7 mei 2019 een bijeenkomst met vragen hoe Minitopia vorm krijgt en wie er bij betrokken zijn. BAi-sHertogenbosch
 • Het Design Museum Den Bosch presenteert met Modern Nederland 1963-1989. De vormgeving van een gidsland drie decennia modern Nederlands ontwerp in de breedste zin van het woord — van postzegels, signalering, lichtkunst en praatpalen tot interieurontwerpen, woningbouwcomplexen en zelfs de Deltawerken. Janno Martens, filosoof en architectuurhistoricus, resp. Koen Kleijn, over de expositie. Archined  , De Groene Amsterdammer

 

beeldende kunst

 • De Turner Prize nominaties eren gemarginaliseerde gemeenschappen, maar de sponsor Stagecoach wordt door de pers aangevallen vanwege een homofobe actie in het verleden.  Frieze
 • Prachtig. Bevreemdend. Alsof je door een koortsdroom van een kunstenaar dwaalt. De poort van het surrealistische Tilburgse kunstdoolhof Doloris’Meta Maze ging  op 25 april voor het eerst open, voor een sneakpreview. Meer dan 40 kamers die je – al dolend – lang niet allemaal zult bezoeken. Verslag van Bas Vermeer. Het doolhof is een creatie van Tim Henrik Schneider, die er maandelnag aan werkte met zijn Berlijns kunstenaarscollectief Karmanioa. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad  , inlog vereist
 • Museum Helmond houdt volgend voorjaar een expositie met  schilderijen van de 16e eeuwse meester Lucas Gassel. Vanuit de hele wereld worden ze binnengevlogen. De tentoonstelling wordt een grote klus voor het museum, een kunsthistoricus is er al ruim een jaar mee bezig. Maar het is ook een langgekoesterde wens die eindelijk in vervulling gaat. Omroep Brabant

 

film en av

 • De Britse filmkeuring hoeft steeds minder leeftijdswaarschuwingen uit te delen.  Onder de druk van de studio’s en een maatschappelijk fenomeen als #MeToo lijkt het einde van seks in de mainstreamfilm nabij.  The Guardian

 

letteren

 • Het lijkt zo’n makkelijke opdracht: praat met elkaar, luister naar elkaar en heb oog voor de verschillen die er zijn die ongelijkheid en/of polarisatie in de hand zouden kunnen werken. Het is de opdracht, al dan niet expliciet, van Gloria Wekker, die op 16 april 2019 de achtste E. du Perronlezing hield en van Jan Leyers, die op dezelfde avond de E. du Perronprijs overhandigd kreeg uit handen van Marcelle Hendrickx, wethouder cultuur gemeente Tilburg. We moeten, zo betoogt Odile Heynders, hoogleraar literatuurwetenschap en voorzitter van de jury van de E. du Perronprijs, het werk van E. du Perron blijven lezen. Kunstloc Brabant
 • Series zijn razend populair, niet alleen op Netflix, maar ook in de boekenwereld. Bo van Houwelingen is verslaafd aan literaire series en legt uit waarom. De Volkskrant , inlog vereist
 • Kinder- en jeugdboekenschrijver Edward van de Vendel wordt de nieuwe gastschrijver van de Rijksuniversiteit Groningen. In drie lezingen en een openbaar interview zal hij zich komend najaar buigen over klassiekers uit de kinder- en jeugdliteratuur, queerboeken en literatuur op het Eurovisie Songfestival. Daarnaast verzorgt hij voor een geselecteerde groep studenten werkcolleges. Rijksuniversiteit Groningen
 • In de woonkeuken van haar voormalige wevershuisje houdt Carina van der Walt in Tilburg jaarlijks een literaire salon, waarbij zij Afrikaanse en Nederlandstalige dichters met elkaars werk kennis laat maken. Van der Walt: “Ik wil mensen bij elkaar brengen, dan ontstaat er een vonk.” Brabant Cultureel

 

muziek 

 • In ruim 10 jaar was het al niet meer voorgekomen: een volledig Nederlandstalige top 3 in de hitlijsten van ons land. In maart van dit jaar gebeurde het weer. Nederlandstalige muziek floreert. Een vandaag
 • De  Edison Oeuvreprijs Jazz/World gaat dit jaar naar de West-Afrikaanse zangeres Angélique Kidjo (1960). De Beninese singer-songwriter neemt de prijs op 7 juli tijdens de uitreikingen van de Edisons in Rotterdam in ontvangst. In Rotterdam worden dan alle Edisons Jazz/World uitgereikt. De genomineerden  voor de Edison Jazzism Publieksprijs zijn bekend en online stemmen kan tot 20 mei.   Jazzzine,  Entertainment Business
 • Wie maakte er afgelopen jaar de beste muziek voor film, televisie, radio, documentaire, en reclame? Op 21 mei worden tijdens Buma Music in Motion in de Tolhuistuin in Amsterdam de winnaars van de Buma Awards Music in Media Categories bekendgemaakt. Buma Cultuur maakte de 24 genomineerden verdeeld in zeven categorieën bekend. Naast deze prestigieuze muziek-vakprijzen reikt de jury ook een Buma Music in Motion New Talent Award uit om nieuw talent in de schijnwerpers te zetten. Buma Cultuur
 • Ivan van Kalmthout is de opvolger van Annett Andriessen als directeur van het Internationale Vocalisten Concours (IVC) in ’s-Hertogenbosch. Een profiel. Brabant Cultureel
 • De beiaard belegen? Sinds begin deze eeuw en vooral na de erkenning door UNESCO in 2014 hebben beiaard en publiek elkaar weer gevonden. De Lage Landen
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft een visiestuk uitgebracht over bladmuziek als onderdeel van de bibliotheekcollectie, met daaraan gekoppeld een plan van aanpak waarin negen acties geformuleerd worden die in de komende twee jaar uitvoering moeten krijgen. Bibliotheekblad

 

theater en dans

 • Op de avond van de Nationale Dodenherdenking op 4 mei om 21.00 uur zetten theatermakers en artiesten in heel Nederland zich in om deze dag van extra betekenis te voorzien. Tijdens de tiende editie van Theater Na de Dam spelen gelijktijdig meer dan honderd voorstellingen die ieder op hun eigen manier betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Theater na de Dam
 • Sander Janssens brengt verslag uit van het Circusstad Festival in Rotterdam. Theaterkrant , Theaterkrant
 • Dansfestival Moving Futures is drie dagen thuis In theater De Nieuwe Vorst in Tilburg. Het festival toont voorstellingen van de nieuwe generatie dansmakers. Van  9  t/m 11 mei zijn elke dag meerdere voorstellingen in de grote zaal van De Nieuwe Vorst, maar ook in de tuin, in de studio en de foyer van het theater.  Brabants Dagblad
 • Een uniek evenement op een unieke locatie, dat is het theaterspektakel ‘Biesbosch Onder Vuur’, dat komend najaar middenin natuurgebied de Biesbosch wordt opgevoerd. Bij de eendenkooi op de Hofmansplaat worden in de maand september tribunes gebouwd, licht en geluid aangelegd om het kat en muisspel tussen Duitsers en liniecrossers te laten herleven. Omroep Brabant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Bliek is een steiger met vogelkijkhut op een nieuw eiland in het Haringvliet. Het ontwerp is van RO&AD architecten. Het object op Bliek maakt onderdeel uit van een serie van objecten in en om het Haringvliet die allemaal familie van elkaar zijn. Het zijn allemaal organische vormen die refereren naar uitvergrote levensvormen die mogelijk in het Haringvliet zouden kunnen voorkomen. De opgave was om voor een minimaal budget een steiger, een picknickplek en een vogelkijkhut te maken. De Architect
 • FAAM architects heeft twee woongebouwen ontworpen die zich beide kenmerken door een massief houten constructie en sterke vervlechting met het landschap. Voor beide gebouwen – op landgoed Eikenburg in Eindhoven en bij De Kleine Aarde in Boxtel – hanteerde FAAM zijn breed duurzame werkmethodiek van ‘regeneratief ontwerpen’. Architectenweb
 • Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk waren tijdens de afgelopen Milan Design Week weer ruim vertegenwoordigd. Verschillende producenten toonden ontwerpen van een van beide ontwerpers; gezamenlijk presenteerden Kiki en Joost de installatie Connect bij 5VIE art + design. Architectenweb
 • Met 85.000 euro steun van de provincie  Nord-Brabant werkt de Tilburgse celliste Jacqueline Hamelink aan de Bachkliniek, een voorstelling die in augustus is te beleven op Theaterfestival Boulevard. Het blijft bij muziek van Bach maar het aantal instrumenten wordt uitgebreid. In de Bachkliniek wordt straks gespeeld op piano, orgel, accordeon, viool en clavecimbel. De musici moesten een auditie doen om te laten horen dat ze Bach op hoog niveau konden spelen. Hamelink is de bedenker van de ‘Bachtherapie’. Met een knipoog naar de ‘Bachbloesemtherapie’, heeft Jacqueline een methode ontwikkeld waarmee ze met haar cello in één-op-één situaties mensen een uiterst intense muzikale ervaring laat ondergaan. Omroep Brabant
 • ‘StrijkLicht’ is de prachtige titel van een initiatief van celliste-performer Jacqueline Hamelink en de Tilburgse stadscomponist Anthony Fiumara. In dit project proberen zij beeldende kunst in hun muziek te vangen. De eerste aflevering van ‘StrijkLicht’ vindt plaats op 2 mei in Museum De Pont in Tilburg. De tweede uitvoering van ‘StrijkLicht’ is op 6 juni, weer in De Pont. Brabant Cultureel
 • Zangeres Sanne Rambags toert dit jaar rond als Young VIP, een eer die Nederlandse jazzpodia toekennen aan veelbelovende talenten. Ze treedt met een trio op in Eindhoven. Sanne Rambags (24) heeft zich snel ontwikkeld tot een zangeres met een eigen geluid en gezicht. Eindhovens Dagblad
 • Zijn hele leven vecht Jack Timmermans van Dansgezelschap de Stilte tegen geestelijke luiheid. En vóór de witruimte tussen de regels. “De mens is het lelijkst als hij zichzelf onaantastbaar acht.” Een gesprek. Zuiderlucht
 • De Tilburgse choreografe Jelena Kostić maakt graag dansfilms. Bij theater De Nieuwe Vorst is haar nieuwste film ‘Naar Huis’ te zien. Een verhalende film over een verbrokkeld gezin waarvan de vader op sterven ligt. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • De mannen van The Ruggeds namen al deel aan battles over de hele wereld, wonnen de wereldtitel UK b-boying, bereikten de finale in talentenjachten op tv en bewegen zich op de catwalk of in commercials van grote merken. Aan dans- en performance-ervaring geen gebrek. Daarnaast heeft The Ruggeds een eigen studio in Eindhoven.  In Between Us, na het succesvolle Adrenaline hun tweede theatervoorstelling in Nederland, komen urban dance en acrobatiek samen met een vleugje slapstick, in een choreografie van Roy Overdijk. Theaterkrant

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie