Trends & Ontwikkelingen 31 januari 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De beroepsorganisaties voor filmmakers, verenigd in Portal Audiovisuele Makers (PAM), juichen het voornemen van het kabinet toe om een investeringsverplichting in het leven te roepen voor bioscopen, omroepen en VOD-aanbieders. Zij zijn van mening dat het in deze voortdurend veranderende markt noodzakelijk is om andere manieren van externe financiering te vinden en een investeringsverplichting voor exploitanten klinkt daarbij als een logische en begaanbare weg. Zij stellen tegelijkertijd nadrukkelijk dat de investeringsverplichting niet verward moet worden met auteursrechtelijke vergoedingen, die door distributeurs en andere aanbieders dienen te worden betaald. Het recht van filmmakers op een billijke proportionele vergoeding voor on demand gebruik van hun werken dient te allen tijde gewaarborgd te blijven. PAM
 • Op 23 januari vond het Algemeen Overleg Toerisme plaats. Het CDA vroeg tijdens dit overleg aan staatssecretaris Keijzer om te onderzoeken hoe de Museumkaart als instrument kan dienen om herhaalbezoek door buitenlandse bezoekers aan Nederlandse musea te stimuleren en te spreiden. Museumvereniging
 • In een brief aan de Tweede Kamer, van 28 januari 2019, heeft minister van Engelshoven (OCW) bekend gemaakt dat ze voornemens is de Corsocultuur in Nederland en het Zomercarnaval in Rotterdam voor te dragen voor UNESCO’s Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid. De minister neemt hiermee een recent advies van de Raad voor Cultuur over. Rijksoverheid.nl, Immaterieel Erfgoed, Raad voor Cultuur, Omroep Brabant
 • Geen borging van burgerparticipatie. Onzekerheid over het digitaal stelsel. Vrees voor het recht van de sterkste. En komt de voorgang van energietransitie niet in de knel? In de Eerste Kamer leven nog veel zorgen voordat de senatoren zullen instemmen met de invoering van de Omgevingswet. Binnenlands bestuur
 • Het is belangrijk dat de bouwsector schoner wordt. Ook de sector zelf heeft daar baat bij, zegt minister Stientje van Veldhoven (Wonen). De crisis die is ontstaan door strenge normen voor zogenoemde PFAS, schadelijke chemische stoffen, heeft dat nog duidelijker gemaakt, aldus de bewindsvrouw. Architectenweb
 • Hare Majesteit Koningin Máxima heeft 29 januari in Paleis Noordeinde in Den Haag een bijeenkomst bijgewoond als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas. In aanwezigheid van minister van Engelshoven (OCW) en ambassadeurs van Méér muziek in de Klas is gesproken met wethouders Cultuur en Onderwijs van de grote steden over lokale en regionale verankering van muziekonderwijs op basisscholen in de grote steden. Het Koninklijk Huis
 • Wereldwijd zijn we veel meer grondstoffen gaan gebruiken. Grondstoffen zijn echter niet onbeperkt voorradig en het gebruik veroorzaakt milieudruk. De overheid stimuleert daarom de transitie naar een circulaire economie. Om beleid efficiënt in te zetten is kennis nodig. Hoeveel grondstoffen worden in Nederland gebruikt? Welke effecten veroorzaken zij? Maken bedrijven gebruik van overheidsregelingen? Onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) werkt een kennisconsortium aan de antwoorden. PBL
 • De provincie Noord-Holland draagt het Frans Hals Museum in combinatie met het Amsterdam Museum voor om een jaarlijkse subsidie van €250.000 te ontvangen van het ministerie van OCW. De samenwerkende musea maken kans op deze subsidie met hun plan om publieksactiviteiten uit te voeren die verband houden met de collectie – en die aanvullend zijn op de activiteiten waarvoor de gemeente of provincie al subsidie verstrekken. Elke provincie kan een museum voordragen voor deze jaarlijkse subsidie. De provincie Noord-Holland heeft dat gedaan door een Challenge te organiseren waar Noord-Hollandse musea aan mee konden doen. De jury bekeek 6 ingediende plannen. Noord-Holland
 • Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Flevoland hebben de Cultuurnota 2021-2024 in ontwerp vastgesteld. Met ‘Flevoland: ruimte voor cultuur’ wil de provincie inwoners en bezoekers de mogelijkheid bieden om cultuur te beleven en te maken. De hoofdlijnen uit vorige beleidsperiodes worden voortgezet, waarbij Het Verhaal van Flevoland centraal staat. Daarnaast komt er meer ruimte voor ontwikkeling en experiment. Op 5 februari 2020 buigen de volksvertegenwoordigers in de Statencommissie zich over de ontwerpnota. Eind februari 2020 nemen Provinciale Staten een besluit. Flevoland
 • Per 1 maart 2020 stellen gemeente Almere en provincie Flevoland Denise de Boer aan als kwartiermaker. Ze krijgt de opdracht om de mogelijkheden van een nieuwe museale voorziening voor grootschalige hedendaagse kunst in Almere te onderzoeken en handen en voeten te geven. Flevoland
 • Vijftien Overijsselse evenementen zijn door de provincie aangemerkt als beeldbepalend evenement in de periode 2020-2023. Deze gevestigde cultuur- en sportevenementen zijn van hoge kwaliteit, geven Overijssel kleur en versterken de aantrekkelijkheid van de provincie voor inwoners en bezoekers. Overijssel
 • ‘Stel voor Cultuur de navigatie wat vaker in op Oost-Nederland!’ Aldus Roy de Witte en Peter Drenth, gedeputeerden voor Cultuur in de provincies Overijssel en Gelderland. Cultureel Persbureau
 • Het rapport ‘Security, Creativity, Tolerance and their Co-existence: The New European Agenda on Freedom of Artistic Expression’ van Freemuse, een onafhankelijke internationale organisatie die opkomt voor de vrijheid van artistieke expressie en deze verdedigt, schetst hoe de Europese regeringen de wettelijke verantwoordelijkheid dragen om de artistieke vrijheid te respecteren, te beschermen en te voldoen aan de verplichtingen die deze met zich meebrengt. Het verslag vestigt verder de aandacht op de alarmerende trend dat regeringen zich richten tegen kunstenaars op grond van de bestaande wetten, zoals de antiterrorismewetgeving, of met het gebruik van wetten die het beledigen van religie verbieden, zoals het kwetsen van ‘religieuze gevoelens’ en kunst die als ‘godslasterlijk’ of ‘obsceen’ wordt beschouwd. Het rapport bevat cijfers over schendingen van de artistieke vrijheid in Europa in de afgelopen twee jaar (januari 2018 tot oktober 2019). DutchCulture
 • Een Europees agentschap voor roofkunst moet eindelijk eenheid brengen in het versnipperde beleid van de lidstaten. Dit voorjaar buigt het Europees Parlement zich over een resolutie van die strekking. Die zal ook gevolgen hebben voor (gemeentelijke) musea in Nederland. Vooral kleinere musea hebben nu weinig mogelijkheden voor onderzoek naar de herkomst van hun kunstschatten. Het kost namelijk veel geld. Volgens Evelien Campfens van de Universiteit Leiden – en oud-secretaris van de Restitutiecommissie – zou een Europees agentschap voor roofkunst kunnen helpen met fondsen en experts. Binnenlands bestuur
 • De Britse minister voor de wetenschap en universiteiten, Chris Skidmore, heeft laten weten dat het Verenigd Koninkrijk de aangenomen EU-auteursrechtenrichtlijn niet zal implementeren na de Brexit. Opvallend is dat het Verenigd Koninkrijk het voorstel wel heeft gesteund tijdens de laatste stemming in de Europese Raad, vorig jaar april. Entertainment Business

 

noord-brabant

 • Leden van de taskforce en werkgroepen waren 23 januari samen om vooruit te kijken op het komende half jaar operationalisering van het plan BrabantStad maakt het. En om terug te blikken op de tot nu toe bereikte resultaten van de samenwerking in regioprofielverband. Deze werd door de aanwezigen samengevat met het veelbelovende ‘5+1=10’. Regioprofiel Brabant
 • Negen projecten om sport-, cultuur- en natuurvoorzieningen in de regio te verbeteren mogen samen vijf miljoen euro uit de Brainport Regio-envelop verdelen. Onder meer het Vincentre in Nuenen, het kasteel in Gemert, sportcampus De Braak in Helmond en natuurgebied De Groote Heide krijgen bedragen tot 750.000 euro bijgeschreven. Eindhovens Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • Welk plan er voor de invulling van de Koepel in Breda ook wordt verzonnen, van het huidige complex mag niets worden gesloopt. Verbouwen mag alleen als dat recht doet aan het erfgoed dat binnen de muren van de voormalige gevangenis te vinden is. Dat staat in een ‘nota van uitgangspunten’ die de gemeente Breda samen met het Rijksvastgoedbedrijf heeft opgesteld. BN – De Stem
 • De Raad van Toezicht (RvT) van Cultuur Eindhoven heeft op 29 januari Bas van Spréw benoemd tot voorzitter van de Cultuurraad. Daarnaast heeft de RvT 15 nieuwe leden van de Cultuurraad benoemd. Bas van Spréw ziet de stad als het culturele, kloppende hart van Nederland. Cultuur Eindhoven, Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Het plan van het Eindhoven Museum om een nieuw entreegebouw aan het water in Genneper Parken te bouwen stuit op veel weerstand. Directeur Ward Rennen wil nu met belangengroeperingen een of meer werkgroepen opzetten om de plannen uit te werken. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Opnieuw zorgt de verdeling van subsidies voor evenementen in Helmond voor sippe gezichten. Urban Matterz ziet de bijdrage halveren en Ons Brabant Festival krijg geen cent. ‘Drakenboot’ en het Blaasfestijn duren een dag langer. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Het theater gaat er enorm op vooruit, prachtig en veel rijkheid. De loftuitingen aan het adres van architect Patrick Fransen van NOAHH | Network Oriented Architecture uit Amsterdam voor het nieuwe ontwerp van het Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch kwamen van de Monumenten- en Welstandscommissie. Brabants Dagblad
 • Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van het gemeentelijk sport- & cultuurbeleid. Try-Out Sports & Try-Out Cultuur zijn instrumenten die de gemeente Tilburg hiervoor inzet. Het geeft ieder kind de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de activiteiten deel te nemen. Ongeveer 18.500 leerlingen uit het basisonderwijs in de gemeente Tilburg, krijgen 6 februari het Try Out Cultuur boekje. Vanaf 12 februari kunnen ze zich inschrijven voor een of meerdere workshops. Tilburg
 • Het Spoorpark in Tilburg leent zich in de ogen van de gemeente Tilburg voor jaarlijks acht evenementen: zes met een geluidsniveau tot 85 decibel en twee tot 95 decibel. Met die ‘inzet’ gaat wethouder Rolph Dols (CDA, Evenementen) overleggen met Stichting Spoorpark dat weer draagvlak moet vinden onder omwonenden. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Een grote meerderheid van de Eerselse gemeenteraad heeft zich geschaard achter het plan de Muzenval om te vormen tot gemeenschapshuis plus. De partijen zien de reorganisatie als noodzakelijk om het centrum in de lucht te houden als voorziening voor verenigingen, en te komen tot een financieel gezond huishoudboekje. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Ontwikkelaar Bas van de Laar van BL Huisvesting is blij met de subsidie die Brainport Development heeft toegekend aan het kasteelplan in Gemert. Het gaat om een bijdrage van 5 ton. Op 30 januari beslist de gemeenteraad over het plan. Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad, Eindhovens Dagblad
 • Met kapel Saint Louis in de steigers en toenemend enthousiasme bij toekomstige gebruikers wordt het miljoenenproject Religieus Erfgoed Oudenbosch steeds concreter. Op 23 januari werd de gemeenteraad door projectleider Peter Engelvaart wederom bijgepraat over de laatste ontwikkelingen. BN – De Stem
 • De eerste tiny houses zijn in Laarbeek gearriveerd. De bewoners hebben een erfpachtregeling met de gemeente Laarbeek voor 15 jaar op het voormalige scoutingterrein. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Oirschot ging deze week akkoord met een extra subsidie van twee keer ruim 60.000 euro om een goede doorstart van het museum De Vier Quartieren mogelijk te maken. Alle fracties gaven groen licht, maar hechten wel groot belang aan de tussentijdse evaluaties. Eindhovens Dagblad
 • Hans van der Sanden wordt de nieuwe directeur van culturele centra Tiliander in Oisterwijk en Den Boogaard in Moergestel. De 57-jarige Van der Sanden was sinds 2013 algemeen manager van cultureel centrum Elckerlyc in Hilvarenbeek. Hij begint uiterlijk 1 juni. Brabants Dagblad
 • Het verlaten fabrieksterrein van Galvanitas aan de Kanaaldijk-Zuid in Oosterhout doet nu denken aan een verlaten luchtmachtbasis. Op 28 januari werd een plan van de Bredase vastgoedontwikkelaar Schonck, Schul & Compagnie gepresenteerd waarin de hallen worden omgebouwd tot een centrum voor cultuur en kleine bedrijfjes, met flats met appartementen daar letterlijk bovenop. Voor de nieuwe invulling van de fabriek is wel een bestemmingsplanwijziging nodig. Verwacht wordt dat het college van Oosterhout hier in de zomer over beslist, waarna de gemeenteraad er in maart 2021 over zal stemmen. Omroep Brabant, BN – De Stem
 • Het bronzen kunstwerk van Willem Wolfs dat vele jaren de gevel van ontmoetingscentrum De Huif sierde is plots verdwenen. Burgemeester Han Looijen van Sint-Michielsgestel neemt het hoog op. Hij roept de daders op het werk terug te brengen. Brabants Dagblad
 • Theater De Blauwe Kei in Veghel krijgt jaarlijks structureel een ton extra subsidie omdat het theater niet rondkomt op de Noordkade. Kan het theater dan nergens op bezuinigen, vraagt de VVD zich af? Nee, meent het college van burgemeester en wethouders. ,,Natuurlijk kun je bezuinigingen op het programmeren van theatervoorstellingen en de exploitatie van de Blauwe Kei. Maar dat kan alleen als het ambitieniveau wordt bijgesteld en daar kiest het college niet voor”, schrijft het college op vragen van de liberalen in Meierijstad. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Sinds vorig jaar kent de cultuursector nieuwe principes voor goed bestuur en toezicht, vastgelegd in de Governance Code Cultuur 2019. Zijn die regels enkel een extra administratieve verplichting? Of bieden ze juist een kans om je organisatie beter te runnen? Daarover gingen bestuurders, toezichthouders, ambtenaren en adviseurs op 14 januari in het Groningse Forum in gesprek. Een verslag van Cultuur + Ondernemen. Cultuur + Ondernemen
 • In de podcast Cultuurbrekers spreekt Zoë Papaikonomou met Emmelien Matthijsse, directeur van Theater Zuidplein in Rotterdam en Aiman Hassani, filmmaker en oprichter van Stichting Wedowe. Wat is hun kritische blik op de nieuwe code Diversiteit en Inclusie? Welke publiek bereiken zij en hoe zorgen zij voor herkenning en uitwisseling met hun publiek? Vinny Tailor spreekt met Ilrish Kensenhuis, hoofd educatie van het Zuidelijk Toneel in Tilburg over samenwerking met een nieuwe jonge doelgroep. Code Diversiteit & Inclusie
 • Met een totale hervorming van de spelregels op de arbeidsmarkt moet de kloof tussen werknemers, zelfstandigen en flexwerkers worden gedicht. Dat vergt ingrepen in de loonbelasting, in het arbeidsrecht en in de sociale zekerheid. Dat betoogt een commissie onder leiding van oud-topambtenaar Hans Borstlap in een langverwacht advies aan het kabinet. Reacties. De Volkskrant Salarisnet, NOS, nbf
 • De kloof op de arbeidsmarkt is nog groter geworden, zo kan geconcludeerd worden uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tussen 2007 en 2018 is het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp) gestegen met 260 duizend naar 1,3 miljoen mensen. De Volkskrant, CBS
 • Kunsten’92 publiceert Prijs n.o.t.k. : ZZP’ers in de cultuursector. Kunsten’92
 • Voor je je artistieke inspanningen omgezet ziet in een financiële beloning, moet je vaak nog met opdrachtgevers onderhandelen. Er moet een offerte komen, de werkzaamheden moeten goed omschreven worden, en zo zijn er nog een paar dingen waar je goed op moet letten. Krista Heijster van Cultuur + Ondernemen over hoe je een professional in onderhandelen wordt. Cultuur + Ondernemen
 • Artistieke ambities in het Verenigd Koninkrijk? Ga dan op 5 februari naar Pakhuis de Zwijger, een avond met allerlei informatie over het hoe en wat na de Brexit. DutchCulture

 

architectuur en vormgeving

 • Het aantal nieuwbouwwoningen nam vorig jaar het sterkst toe in tien jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen verwacht niet dat die groei dit jaar doorzet. Door de PFAS- en stikstofcrisis zijn er minder bouwvergunningen aangevraagd. Architectenweb, CBS
 • Op 21 januari 2020 vond in Broeinest in Amsterdam het Architectenweb netwerkevent plaats rond het ontwerpen van interieurs tot op het kleinste detail. Voor een uitverkochte zaal presenteerden ontwerpers Esther Stam (Studio Modijefsky), Joost Baks (Space Encounters) en Miriam van der Lubbe (Van Eijk & Van der Lubbe) hun benadering. Een verslag. Architectenweb
 • Een terugblik op zijn Professional Experience Programme (PEP) door Arco Hollander, Artez Master’s Degree Interior Architecture, werkzaam bij Arcom Partners – PEP 2018-1 Interieurarchitectuur. BNI
 • Copenhagen Fashion Week lanceert een duurzaamheid actieplan voor 2020-2022. Onderdeel van dat plan is het opzetten eisen op het gebied van duurzaamheid waaraan deelnemende merken moeten voldoen om op het schema van de modeweek te komen. Copenhagen Fashion Week wil de mode industrie hierdoor stimuleren hun initiatieven te versnellen, zo meldt de organisatie in het persbericht. Fashion United

 

beeldende kunst

 • Op 27 januari 2020 vond de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de Museumvereniging plaats in de Hermitage Amsterdam. Zo’n 400 genodigden, waaronder vele leden, konden elkaar ontmoeten en deelnemen aan een expertmeeting. Tijdens de aftrap van het nieuwe museumjaar werd het belang van partnerships onderstreept. Een verslag. Museumvereniging
 • Het Nederlands Fotomuseum verdubbelt zijn tentoonstellingsruimte. Met ingang van 2020 wordt de ruimte die bekend stond als LPII en die nu leegstaat, toegevoegd aan het museum voor de realisering van een permanente fototentoonstelling. PF
 • Een klein half jaar terug volgde Martijn van Nieuwenhuyzen Hendrik Driessen op als directeur van museum De Pont in Tilburg. Hij gaat dingen anders doen dan zijn voorganger. Een gesprek. Brabants Dagblad
 • Waarom zijn kunstenaarsinitiatieven van belang in de hedendaagse kunstwereld? Door de groei in populariteit van kunstenaarsinitiatieven moeten de volgende vragen worden gesteld: wat is de motivatie achter het opstarten van deze projecten? Wat is het effect van deze projecten op de kunstenaars scene en de steden waarin het initiatief zich vestigt? Vanuit politieke, financiële en economische redenen wordt er gekeken naar de oprichting van het kunstenaarsinitiatief als project. Bachelor scriptie van Emma Priester. Mister Motley
 • De negende editie van het fotofestival Unseen staat op de tocht. De organisatoren van het evenement zijn failliet. Over de oorzaken van het faillissement kan curator Angelina Bakker nog niets zeggen. Het Parool
 • Kunstzinnige attractie ‘Doloris’ in Tilburg is binnen een jaar succesvol. Het doolhof is ontwikkeld en gebouwd door het Duitse kunstenaarscollectief Karmanoia onder leiding van Tim Henrik Schneider en in samenwerking met een team van Nederlandse kunstenaars. Pretwerk
 • Nu de Britse musea geconfronteerd worden met overheidsbezuinigingen en een toenemende publieke controle op bedrijfsdonaties, gaan galerieën en veilinghuizen in toenemende mate deelnemen aan hun financiering. Dat brengt voordeel, aangezien de positie op de markt van een kunstenaar daar wel bij vaart. The Art Newspaper

 

film en av

 • Afdeling Filmzaken over de Fair Practice Code AV. Filmzaken, Filmzaken
 • ‘’Het ontstaan van artistieke kwaliteit is sterk afhankelijk van een inspirerende balans tussen commerciële/praktische belangen en artistieke ambities. Het is een balans die alleen bereikt kan worden wanneer er sprake is van een grote gelijkwaardigheid tussen de scenarioschrijver, de regisseur en de producent.” Afdeling Filmzaken
 • In de strijd tegen de zapvinger werden aftitelingen overal kleiner, korter en vooral sneller. Wie een film of serie wil bekijken op Netflix ziet bij aanvang zelfs de woorden SKIP INTRO. Met één druk op de knop kun je de openingscredits overslaan. De aftiteling wordt automatisch afgebroken: voor de kijker met zijn ogen kan knipperen is er alweer iets nieuws gestart. Zorgelijk? Marc Veerkamp over het belang van credits. PLOT Magazine
 • De Ondertitelaars van de Auteursbond hebben een modelrichtlijn opgesteld voor de Nederlandstalige markt. De richtlijn werd opgesteld in het kader van een breder Europees project met als doel de kwaliteit van ondertiteling te verbeteren. De beroepsverenigingen in Noorwegen (NAViO) en Denemarken (Dansk Journalistforbund) zijn de Nederlandse ondertitelaars in hun taalgebieden voorgegaan. Auteursbond
 • Cineville telt officieel 50.000 leden. Dat aantal werd in elf jaar bereikt. In 2009 werd de Cineville-website met bijbehorende filmpas gelanceerd. Met die pas kunnen bezoekers voor een vast bedrag (17.50 euro t/m 29 jaar en 21 euro voor 30 jaar en ouder) per maand onbeperkt naar 45 filmtheaters in twintig steden door heel Nederland. Het doel van Cineville was en is om jongeren te enthousiasmeren voor kwaliteitsfilms. Holland Film Nieuws
 • Netflix heeft inmiddels 167 miljoen betalende abonnees wereldwijd. Met de komst van Disney+ en Apple TV+ werd gedacht dat de streamingdienst abonnees ging verliezen. Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dit in Nederland echter mee te vallen. Volgens marktonderzoeker Telecompaper kreeg Netflix er in het vierde kwartaal van 2019, toen in november Disney+ werd gelanceerd, 130.000 abonnees bij. Hierdoor kwam het totale aantal abonnees op 31 december uit op 3,3 miljoen. Entertainment Business

 

letteren

 • Penguin Random House gaat stoppen met deelnemen in streamingdiensten voor luisterboeken, zoals Storytel. Sinds begin dit jaar is de uitgeverij bezig om haar titels bij verschillende diensten weg te halen. Er is toe besloten om de diversiteit van content op de verschillende markten te waarborgen en ook om lange termijn waarde van het intellectueel eigendom van de auteurs te behouden. inct
 • De Italiaanse branche-organisatie voor uitgevers (Associazione Italiana Editori, AIE) en de federatie van Italiaanse nieuwsmedia (Federazione Italiana Editori Giornali, FIEG) luiden de noodklok over het effect van piraterij op hun business. Een onderzoek door deze twee organisaties wijst uit dat jaarlijks zo’n 528 miljoen euro aan omzet wordt misgelopen door de Italiaanse boekenbranche en dat voor nieuwsmedia de klap zelf nog harder is: zo’n 1,3 miljard. inct

 

muziek

 • De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) en de Werkgeversvereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (WNPF) streven naar een toekomstbestendige popsector. Daarom onderschrijven ze de Fair Practice Code (FPC) en de vijf kernwaarden die daaraan ten grondslag liggen: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. VNPF, VNPF
 • Het Belastingconvenant tussen de VNPF en de Belastingdienst is weer voor een jaar verlengd. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de registratie van vergoedingen en verstrekkingen voor medewerkers (werknemers en vrijwilligers) van poppodia. VNPF
 • Toine Tax trof een organisatie in verwarring toen hij in 2000 begon als directeur bij Doornroosje. Het Nijmeegse poppodium werd in 1968 door hippies opgericht als jongerencentrum en die cultuur had het nooit helemaal afgeworpen. “De mensen die er werkten hadden allemaal hart voor Doornroosje, maar die betrokkenheid veroorzaakte ook veel persoonlijke vetes.” Bovendien zag Tax dat Doornroosje te veel met de rug naar het publiek stond: “We programmeerden vooral nog voor onszelf en niet voor de stad.” Taks is van oorsprong natuurkundige, een rasechte bèta. Niet zo gek dus, dat hij zweert bij een wetenschappelijke aanpak. Hij vertelt hoe hij die toepast in de cultuursector – met succes. Cultuur + Ondernemen
 • De Pul in Uden is het eerste Nederlandse poppodium waar je met je mobiel een biertje kunt bestellen en afrekenen. De proef met het systeem ‘mobile order’ gaat 1 februari in. Het project is opgezet in samenwerking met CM.com, een belangrijke speler op het gebied van mobiel betalen die samenwerkt met o.a. AH en Media Markt. De nieuwe bestelapplicatie is al getest tijdens het festival Lowlands. Brabants Dagblad
 • Er ging 130.000 euro subsidie naar het Rauwkost Festival in ’s-Hertogenbosch en dan stellen 900 bezoekers toch wat teleur, vindt de organisatie zelf ook. ,,Het is misschien wel de moeilijkste doelgroep die er is”. De doelgroep zijn jongeren en het doel is ze langdurig aan zeer alternatieve kunst en muziek binden. Het bezoekersaantal waar de organisatie op rekende was minimaal 2000 bezoekers. ,,We zijn hier de rest van het jaar ook mee bezig. Jongeren organiseren zelf ook het festival, van ideefase tot uitvoering. Daarmee creëren we ook onze ambassadeurs voor de toekomst. Voor die jongerenparticipatie is de subsidie ook.” Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Bezoekers van muziekfestival Lowlands kunnen vanaf volgend jaar hun auto parkeren onder de ‘grootste solarcarport ter wereld’. Festivalorganisator Mojo en energieproducent Solarfields leggen op het festivalterrein in Flevoland een zonnepark van 35 hectare aan, oftewel grofweg vijftig voetbalvelden. Bright
 • Festivalorganisator Par-T, bekend van Daydream Festival op Aquabest en 7th Sunday in Veghel, wil meer gaan doen met de feedback die bezoekers op festivals geven. Dat is een van de resultaten van een serie bijeenkomsten over allerlei thema’s die bij festivalorganisatie komen kijken. ,De avonden hebben Par-T een schat informatie opgeleverd”, zegt oprichter en mede-eigenaar Johan Dortmans. ,,We gaan alles evalueren en bekijken wat voor onze festivals een waardevolle toevoeging kan zijn”. De sessies gaan een vervolg krijgen. Daarnaast verwerken zes studenten van Fontys IEMES event- en entertainmentopleiding in Tilburg de uitkomsten in een eindexamenopdracht. Eindhovens Dagblad
 • Voor de eerste editie van het Roosendaalse huiskamerfestival Muziek bij de Buren op 2 februari doen 17 Roosendaalse adressen mee. Ook het Helmondse programma voor Gluren bij de Buren is bekend. BN – De Stem, Traverse
 • Rechtenorganisatie Merlin heeft een wereldwijde deal gesloten met de vooral onder jongeren populaire video-app TikTok. Merlin heeft bijna 900 leden uit 66 verschillende landen en vertegenwoordigt meer dan 20.000 onafhankelijke platenlabels en distributeurs. Entertainment Business

 

theater en dans

 • ‘Niet eerst een plan, dan geld zoeken en wachten. Ik vind het veel aantrekkelijker om het idee te ontwikkelen als het komt en het dan gewoon te gaan maken. Als de kwaliteit er is, dan vindt het daarna zijn weg wel.’ In de theatersector verkeren velen in een bijzonder zwakke arbeidsmarktpositie en de mate van uitholling is groot. Theaterkrant voert een serie gesprekken over de (artistieke) gevolgen van ‘unfaire’ praktijken. Er wordt vooruitgeblikt naar wat een gezonder werkklimaat allemaal zou kunnen opleveren. Een gesprek met Paul van der Laan, theatermaker en een van de twee oprichters van mimegezelschap Bambie. Theaterkrant

 

Cultuurmarketing

 • In 2009 bedacht en introduceerde Ruben Israel, nu Manager Marketing (& Sales, Events, F&B) bij het Luxor Theater, de Schouwburg Sirene Sale bij de Rotterdamse Schouwburg: 100 kaarten voor een onbekende voorstelling met 50% korting gedurende maximaal 24 uur op de eerste maandag van de maand om 12:00 uur. Per 1 januari 2021 stoppen de maandelijkse sirenes. Hoe zullen de theaters, poppodia en andere instellingen de maandelijkse Sirene Sale dan vormgeven? Cultuurmarketing

 

Financiering

algemeen

 • Hoe zit het met financiering als je naar het buitenland wilt gaan, of als je artistieke partners uit het buitenland wilt uitnodigen? Ook internationale activiteiten zijn te financieren met binnenlandse financiering of d.m.v. gemengde financiering. Michiel van der Padt van DutchCulture over deze vormen van financiering. DutchCulture

 

rijksfondsen

 • Talent is er om ontplooid te worden. Dat vraagt onder meer om tijd, concentratie en ruimte voor experiment. Om deze ruimte mogelijk te maken biedt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werkbeurzen aan via de deelregeling Talentontwikkeling. Tussen 6 februari en 6 maart 2020 is het mogelijk om een werkbeurs aan te vragen voor 2021. Het fonds geeft enkele tips bij het aanvragen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met Upstream ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie samen met het Fonds Podiumkunsten en Sena vernieuwende artistieke formats en samenwerkingen binnen de Nederlandse pop-/urban muziek. De deelregeling Upstream: Music x Design wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en is bedoeld voor projecten waarin artiesten samen met ontwerpers en makers werken aan nieuwe toepassingen van ontwerp, beeldcultuur en technologie binnen de muziek. Eerstkomende deadline is 1 april 2020. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In de derde en laatste ronde van 2019 zijn binnen de deelregeling Upstream: Music x Design van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie drie uiteenlopende projecten ondersteund. Loden Rietveld, Remy van Kesteren en Babusi Nyoni werken voor hun projecten ieder op unieke wijze samen met ontwerpers, makers en muzikanten om ontwerp en muziek te laten samensmelten. Upstream: Music x Design werd in 2019 gelanceerd en biedt makers en artiesten de kans om gezamenlijk aan popmuziekprojecten te werken waarin nieuwe toepassingen van ontwerp en technologie worden onderzocht. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In november 2019 sloot de Open Oproep Professionalisering Instellingen. De oproep richtte zich op instellingen actief binnen de vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Met een bijdrage uit de open oproep wordt de professionalisering en het ondernemerschap van instellingen ondersteund. Zo kunnen instellingen meer focussen op de artistieke kwaliteit en actualisering van hun programma. De adviescommissie, heeft uit de 24 ingediende voorstellen elf projecten geselecteerd. Voor deze ronde was een bedrag van € 125.000 beschikbaar. Een voorstel van het EKWC, Oisterwijk behoort tot de elf geselecteerde projecten. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In een nieuwe Open Oproep Leeromgeving van de Toekomst nodigde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie onlangs opnieuw mbo-instellingen en ontwerpers uit samen te werken aan transitieopgaven en huisvestingsvragen voor toekomstbestendig beroepsonderwijs. De open oproep heeft als doel de start van nieuwe onderzoeksprojecten te stimuleren, maar biedt ook de mogelijkheid de impact van bestaande projecten te vergroten. Vanwege de hoge kwaliteit van de aanvragen heeft het fonds het voor deze ronde beschikbaar gestelde budget verhoogd, waardoor niet acht maar tien projecten binnen deze open oproep kunnen worden ondersteund. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Tot en met 30 maart 2020 kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend voor de Open Oproep Eigentijds gebruik van ambachten. Beeldend kunstenaars kunnen samen met een ambachtsbeoefenaar aanvragen voor een globaal ontwikkelplan gericht op het verkennen van nieuwe mogelijkheden van een ambacht. Ook kan worden aangevraagd voor een nieuwe stap binnen een bestaande samenwerking. Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ontwikkelden samen een Open Oproep voor beeldend kunstenaars en ontwerpers om een samenwerking aan te gaan met één of meerdere ambachtslieden en zo eigentijds gebruik van ambachten te stimuleren. Beeldend kunstenaars kunnen een voorstel indienen bij het Mondriaan Fonds, ontwerpers bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De eerste ronde sloot in november 2019. Gehonoreerd werden 4 projecten, waaronder een project van Mandy den Elzen, Breda & preparateur Andries van Dam – Preservation of animal organs by embalming. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds heeft een nieuwe samenwerkingspartner voor de KunstKoop gevonden: Santander Consumer Finance Benelux. Met deze kredietverstrekker kan het Mondriaan Fonds de KunstKoopregeling voortzetten. Dat is goed nieuws voor kunstenaars, kunstkopers en galeries. Santander Consumer Finance Benelux neemt het stokje over van ABN AMRO, die partner was van het Mondriaan Fonds voor de KunstKoop. Santander Consumer Finance Benelux is op dit moment bezig alle benodigde middelen te ontwikkelen om de regeling te kunnen aanbieden. Bij Santander Consumer Finance Benelux kunnen voortaan alle aanvragen voor KunstKoopleningen volledig digitaal worden ingediend. Mondriaan Fonds, NRC, De Volkskrant
 • In samenwerking met Art Rotterdam heeft het Mondriaan Fonds een groep curatoren uit verschillende landen uitgenodigd om deel te nemen aan het curatorenprogramma van dit jaar tijdens de 21e Art Rotterdamse kunstbeurs tussen 6 en 9 februari 2020. Mondriaan Fonds
 • 17 maart is de eerstkomende deadline van een aantal regelingen van het Filmfonds ; Realisering speelfilm en lange animatiefilm (Realisering Screen NL) ; Ontwikkeling mainstream speelfilm en lange animatiefilm ; Realisering mainstream speelfilm en lange animatiefilm. Filmfonds, Filmfonds, Filmfonds
 • Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop. Het beschikbare budget is € 111.400 per kalenderjaar, met een maximum van € 20.000 per aanvraag. Literaire organisaties, schrijvers en uitgevers kunnen aanvragen. Eerstkomende deadline 6 april. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidie voor het programmeren van popfestivals met Nederlandse bands hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland. In 2020 is er een gezamenlijk budget van 245.000 euro voor de subsidies: programmering festival popmuziek en programmering incidentele concerten popmuziek. Een aanvraag kan worden ingediend na afloop van het festival mits sprake is van een tekort op de exploitatie van de festivaleditie. Subsidieaanvragen moeten uiterlijk acht weken na het festival in het bezit van het Fonds Podiumkunsten zijn. Fonds Podiumkunsten
 • De subsidieregeling Werkbijdrage Theatertekst van het Fonds Podiumkunsten is voor theaterauteurs om nieuw werk voor theater te schrijven. Het Fonds Podiumkunsten werkt bij deze subsidie samen met het Nederlands Letterenfonds. Het gezamenlijke doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire te stimuleren. Eerstvolgende deadline 15 april. Fonds Podiumkunsten
 • De eerstkomende deadline van een aantal regelingen van het Fonds Podiumkunsten voor Internationalisering is 8 april. Het betreft de subsidies : internationale uitwisselingsprojecten buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland ; grant for Dutch presentations abroad. Fonds Podiumkunsten
 • Op 31 januari opent de regeling Samen cultuurmaken verbreden van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Deze regeling stimuleert samenwerking tussen cultuur en het sociale domein en dient als aanjager om drempels voor cultuurdeelname weg te nemen. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • De proeftuin internationalisering opent een tweede ronde voor financiële ondersteuning van plannen uit het veld. Van 1 tot en met 29 februari kunnen makers, organisaties en instellingen uit Breda, ‘s‑Hertogenbosch, Helmond en de rest van de provincie plannen en projecten aanmelden voor internationale projecten. De acties moeten bijdragen aan een stevigere internationale positie op het gebied van kunst en cultuur in Brabant. Er is nog ruimte binnen alle aandachtsgebieden. Er kan niet meer worden aangemeld voor de opleiding voor marketeers. Regioprofiel Brabant
 • Binnen het Programma Creatieve Industrie is er een nieuwe open call actief. Binnen deze open call roept Cultuur Eindhoven ontwerpers, architecten en andere makers in de creatieve industrie op, om te werken aan actuele uitdagingen in het Eindhovens erfgoed. Aanmelden kan tot en met 17 februari. Cultuur Eindhoven
 • Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds, gaat het fonds verlaten. Zij zal het fonds blijven leiden tot en met de viering van het 80-jarig bestaan in oktober en legt haar functie per 1 november neer. Na een lange periode waarin zij het fonds een centrale positie heeft gegeven als private cultuurfinancier, wil zij zich op haar persoonlijke toekomst gaan oriënteren. Cultuurfonds
 • NWO heeft twaalf voorstellen gehonoreerd voor interdisciplinair onderzoek naar menselijk gedrag bij transities. De Nederlandse samenleving staat voor een groot aantal opgaven, onder meer op het gebied van mobiliteit, klimaatverandering, gezondheidszorg en duurzame energie. Bij de behandeling van deze transitievraagstukken is het van belang een evenwicht te vinden tussen technologie en maatschappij. Het geheel aan gehonoreerde projecten is een aansprekende combinatie van uiteenlopende onderzoeken, die zich oriënteren op transitievraagstukken die door de samenwerkende topsectoren Creatieve Industrie, Logistiek, LSH, Agri&Food, Water&Maritiem, Energie, BBE, HTSM en ICT zijn benoemd. Clicknl
 • „Ik zou willen dat cultuur in politiek opzicht weer statuur krijgt. Het is elke keer schrapen met een paar miljoen.” Ryclef Rienstra vertrekt na negentien jaar als directeur van de VandenEnde Foundation, waar hij in tien jaar 172 miljoen euro verdeelde onder kunstenaars. Een gesprek. NRC

 

prijzen, sponsoring

 • Op voordracht van de Johan Wagenaar Stichting kent de gemeente Den Haag de Johan Wagenaar Prijs 2020 toe aan componist Yannis Kyriakides. Deze compositieprijs wordt eens per vier jaar toegekend voor een heel oeuvre en is uniek in Nederland. Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van € 25.000,- en de opvoering van werken uit het oeuvre van de winnende componist. Dag in de Branding
 • De BNG Bank Dansprijs 2020 gaat naar choreograaf, percussionist en filmer Andreas Hannes (1987) voor zijn duet The City (2018) en naar het duo Roshanak Morrowatian (1989) & Mami Izumi (1987), dat samen tekent voor de solo Polished (2019). De makers (choreograaf en duo) ontvangen samen een prijs t.w.v. € 50.000,- voor het presenteren van hun werk in het najaar van 2020 tijdens de tournee van DansClick 22, die in vijftien theaters te zien is. BNG
 • Het Breda Jazz Festival heeft een nieuwe hoofdsponsor. ESJ Financial Engineering verbindt zich dit jaar aan het festival. BN – De Stem

 

Kunstonderwijs

 • Als leerlingen van de opleiding Ontwerpend Meubelmaker namen Bodhi Remie (17) uit Waalwijk en Rick Verwiel (18) uit Kaatsheuvel samen deel aan de designwedstrijd van het Koning Willem I College, met duurzaamheid als thema. Over een ontwerp hoefden ze niet lang na te denken. Het werd een tafel met golvende bladen, die doen denken aan de stijgende zeespiegel. Ze wonnen en in april zullen de twee naar de Designweek in Milaan afreizen. Brabants Dagblad

 

Kunstbeoefening

 • Het aantal deelnemers aan de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) is dit jaar lager dan voorgaande jaren. “Maar”, zegt voorzitter Arjen Steur. “We gaan er evengoed een mooi feest van maken.” Klankwijzer
 • Harmonie Sint Antonius uit Nijnsel fuseerde met muziekgroep Echo der Bergen uit Eerde, nadat het Veghelse Frisselstein was afgehaakt. Afgelopen weekend was er een concert, samen als Muziekvereniging Meierijstad. Berry Steenbakkers van Echo der Bergen : ,,Met elf leden viel onze fanfare om. De fusie redde ons. Onze slagwerkgroep paste precies bij Nijnselse slagwerkers en er ontstond een fantastische percussiegroep.” Brabants Dagblad
 • De muziekvereniging Excelsior uit Zeilberg bestaat uit een harmonieorkest, slagwerkgroep, een opleidingsorkest en muziekkapel De Excelsior Bloazers. Excelsior kent ook nog een majorette-afdeling, maar die stopt per 1 april. Het harmonieorkest telt 45 muzikanten. Een paar jaar geleden waren dat er nog 35. Dit jaar wordt het eeuwfeest gevierd. Eindhovens Dagblad
 • ‘Iets met boeren’ is te zien op 8, 9 en 10 mei in Sint Anthonis en op 15, 16 en 17 mei in Reusel De Mierden. Het is een voorstelling die boeren en niet-boeren dichter bij elkaar wil brengen. Dat het stuk te zien zal zijn in Reusel De Mierden en Sint Anthonis en gemaakt wordt met spelers uit die gemeenschappen, is geen toeval. Het zijn allebei agrarische gemeentes. Artistiek leider Peter Dictus van Bureau Pees, die het project maakt : “Als je weet wat er speelt, weet je ook wat er gespeeld moet worden is mijn motto. Nu maken we theater dat er toe doet.” Iets met Boeren wordt mogelijk gemaakt door FoodUp! Brabant (onderdeel van het provinciale programma Landbouw en Voedsel), de gemeenten Sint Anthonis en Reusel-De Mierden en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Omroep Brabant, Eindhovens Dagblad, Bureau Pees
 • Op 7 februari opent de twaalfde editie van Festival 39Graden met de Nederlandse première van Zero for Conduct, een voorstelling van het Vlaamse productiehuis fABULEUS. Naast drie professionele voorstellingen, waaronder ook 1001 van hiphop-theater collectief DIEHELEDING en Our Life in Color van theatermakers Mees Walter & Anoek Oostermeijer, staat het festivalweekend hoofdzakelijk in het teken van eigenzinnig werk van jonge talenten in de leeftijd van 15 t/m 21 jaar. Van 7 tot en met 9 februari delen zij in Podium Bloos hun passie voor theater, dans, muziek, circus en urban arts. Wat het festival uniek maakt in zijn soort, is dat het van voor tot achter wordt georganiseerd door jongeren. het festivalthema van dit jaar: protest. Stadsblad Breda
 • Theatergroep Max Mini uit Etten-Leur gaat vanaf dit jaar niet langer ieder jaar een grote musical geven, maar iedere twee jaar. In de tussenjaren komen andersoortige producties; dit jaar is dat een musicalconcert. Hiermee wil de vereniging de kwaliteit van de producties waarborgen. BN – De Stem
 • Enthousiasme voor de voorstelling ‘De Canon, een Beekse familie-opera’. Met een libretto van en geregisseerd door Michiel van der Sanden. M.m.v. diverse solisten, operakoor, dansschool Hilvarenbeek, klarinetNsemble, het geheel onder muzikale leiding van Maarten Jense. Brabants Dagblad
 • ,,We gaan bij het creëren van deze voorstelling omgekeerd te werk. Eerst gaan we op zoek naar al het podiumtalent dat Veldhoven rijk is. Naar mensen die prachtige dingen maken. Denk aan acteurs, zangers, dansers, muzikanten, orkesten, cabaretiers en dj’s. Daarna zetten we de show in elkaar. Die dynamiek en samenwerking maken het heel mooi.” Aldus Peter van Aar. Hij is artistiek leider van de theatershow in cc De Schalm met de naam ‘100 op een Hoop’ in maart 2021, de aftrap van de viering van het honderdjarig bestaan van de gemeente Veldhoven. Eindhovens Dagblad
 • Toneelvereniging De Heezer Komedie is dringend op zoek naar nieuwe aanwas. Komt die er niet, dan staat de vereniging in maart misschien wel voor het laatst op de planken. Met zes acteurs speelt de vereniging dan de voorstelling Waar is mijn kamer? Voor een dergelijke bezetting liggen de stukken echter niet voor het oprapen. Eindhovens Dagblad
 • De Hofnar puilde op 26 januari uit tijdens de Val-Val-D’rie Wintereditie. Het publiek kreeg de kans om te komen voorproeven uit het aanbod van de komende maanden. Het is de vijfde keer dat het theater de wintereditie van Val-Val-D’rie houdt, weet sales- en eventcoördinator Marlies Mommersteeg. ,,De zomereditie loopt altijd goed. Halverwege het seizoen willen we ook dat artiesten zich hier alvast even laten zien. Talenten uit de regio die hier normaal niet de kans krijgen, presenteren zich hier vandaag ook.” Eindhovens Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • De leesbevorderingscampagne Geef een prentenboek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. De nieuwe titel van Geef een prentenboek cadeau is bekend. Dit jaar is het prentenboek Woeste Willem van Ingrid & Dieter Schubert. Het is vanaf 10 april voor € 2,50 te koop in de boekhandel. Geef een prentenboek cadeau
 • Op 25 januari 2020 is in de Gelderlandfabriek in Culemborg het “Verhalen Vertellen” bijgeschreven op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland van KIEN (het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland). Het document werd getekend door vertegenwoordigers van de Stichting Lezen, Het Meertens Instituut, KIEN en de Federatie van Nederlandse Vertelorganisaties. Deze federatie heeft concrete plannen om verhalen vertellen weer een plaats te geven in het onderwijs en wil tevens nieuwe jonge vertellers op gaan leiden. Neerlandistiek
 • Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in om alle basisschoolkinderen in Nederland structureel muziekonderwijs te laten krijgen. Dat doet de stichting langs drie lijnen: door het opzetten van lokale samenwerkingsverbanden tussen alle bij muziekonderwijs betrokken partijen, door het laten zien van het belang van muziekonderwijs met programma’s als Het Kerst Muziekgala of de Lang Leve de Muziek Wedstrijd en door (toekomstige) leerkrachten op diverse manieren te ondersteunen bij het geven van muziekonderwijs. In 2019 vroeg Méér Muziek in de Klas de Boekmanstichting haar inspanningen op deze drie programmalijnen te evalueren, en te komen tot zo concreet mogelijke aanbevelingen om deze verder aan te scherpen. Het evaluatie onderzoek is online. Boekman
 • KNMO Klankwijzer hield op zijn Facebookpagina een indicatieve peiling naar de resultaten van schoolprogramma’s zoals Méér Muziek in de Klas. Van de 444 respondenten gaven 207 (47 procent) aan een ‘best aanzienlijk’ aantal nieuwe leden over te houden aan de deelname aan dergelijke projecten. 237 deelnemers (53) procent vinkten de optie ‘nee, niet noemenswaardig’ aan. Waarom lukt het de ene vereniging kennelijk beter om de vruchten te plukken van deze schoolprogramma’s dan de andere? Klankwijzer
 • Als ik later naar mijn cultureel zelfportret kijk, dan zie ik of ik groot geworden ben.’ (Maud, groep 3) Hoe krijgt Het Cultureel Zelfportret net als Maud betekenis voor jou persoonlijk en voor jouw rol als intermediair, zodat je de mogelijkheden van Het Cultureel Zelfportret kunt verbinden met de ambities en de ontwikkelwensen van scholen? Op 3 februari is er een training verzorgd door Jillis Verbeek in de LocHal in Tilburg. De Cultuurloper
 • Op 23 januari werd het begin van de challenge GO! vmbo feestelijk ingeluid met een kick-off bij Microlab in Eindhoven. GO! vmbo maakt onderdeel uit van het Programma Creatieve Industrie dat Cultuur Eindhoven uitvoert. In samenwerking met Cultuurstation wordt dit project uitgevoerd. Met GO! vmbo wordt vanuit de behoefte van scholen in samenwerking met diverse ontwerpers meer content voor vmbo-opleidingen gecreëerd. Het doel van dit traject is om deze nieuwe content als voorbeeld te laten dienen voor andere scholen. Tijdens de kick-off kwamen Cultuur Eindhoven, Cultuurstation en de deelnemende scholen: Sint-Joriscollege, Nuenens College, Novalis College, Aloysius de Roosten, Vakcollege Eindhoven en De Rooi Pannen bijeen om de overeenkomsten te ondertekenen. Cultuur Eindhoven
 • Op 25 januari werd in Breda na een lange verbouwing de Nieuwe Veste officieel geopend. “Let’s get loud!” in plaats van “ssst”. Dat is het verschil tussen Nieuwe Veste van nu en de bibliotheek van vroeger. Nieuwe Veste is nu een culturele markthal, veel meer dan alleen een bibliotheek, muziekschool en centrum voor beeldende kunst. BN – De Stem, Bibliotheekblad
 • Het Centrum voor de Kunsten had het voorbije weekend de rode loper uitgelegd voor de stadsgenoten die het centrum voor amateurkunst nog niet kennen. Een verslag. Eindhovens Dagblad, Studio040
 • De deuren van het CBK in Bergen op Zoom stonden 26 januari open voor iedereen, tijdens de zogeheten Proefdag. Jong en oud was welkom om te proeven van muziek, dans, theater en beeldend werk. Wie wilde kon meedoen aan allerlei workshops. BN – De Stem
 • Senioren die internet gebruiken, kiezen in veel gevallen voor wat bekend en vertrouwd is, blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie. Senioren willen eerst overtuigd worden dat iets zinvol voor hen is. Zo lezen senioren nog het liefst een papieren boek en krant (62% en 44%), wordt er naar cd’s geluisterd (72%) en is zelfs de videospeler nog in gebruik (18%). De digitale senior heeft gemiddeld maar liefst drie apparaten om online te gaan: een smartphone (73%), een tablet (70%), een laptop (65%) en/of een computer (63%). Dat blijkt uit het KBO-PCOB onderzoek dat onder 1500 Nederlandse senioren die gebruik maken van het internet, is gehouden. KBO-PCOB

 

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • In april 2020 stopt DPG Media met regionale kunstbijlages in zijn kranten. Geen kunstreportages en interviews meer, nauwelijks recensies. Het bericht werd gebracht door Rob Schoonen van het Eindhovens Dagblad op 24 januari jl. Hij meldt dat de hogere freelancetarieven die DPG Media zou moeten betalen aan freelancers ten koste gaan van de cultuurbijlages in alle regionale dagbladen van DPG Media, waaronder Eindhovens Dagblad, BN-De Stem en Brabants Dagblad. Zijn column, waarin hij aangaf dat de redactie zijn best blijft doen “om cultuur onderdeel te laten blijven van het ED”, is inmiddels verwijderd. Villamedia, Cultureel Persbureau

 

architectuur en vormgeving

 • Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. Alle investeringen die we nu doen, bepalen de context voor toekomstige generaties. Hoe kunnen we straks trots terugkijken op wat we nu aan het creëren zijn? Durven we ons eigen werk- en denkkader even los te laten en onbevangen nieuwsgierig te zijn naar wat anderen denken en doen? De Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92 organiseren op 5 maart 2020 de Nationale Dialoog Bouwcultuur. Nationale Dialoog Bouwcultuur
 • “Er zijn ongetwijfeld een paar planologen te vinden die liefkozend over ‘rafelranden’ zullen spreken, maar de meeste mensen zouden op dit soort ‘lelijke’ plekken vooral niet willen zijn.” Hoogleraar bestuurskunde Wim Derksen over boek ‘Treurtrips’ van Mark van Wonderen over de lelijkste plekken van Nederland. Mark van Wonderen biedt met zijn boek Treurtrips een vrolijke blik op de treurige werkelijkheid, schrijft Ronnie Weessies. Gebiedsontwikkeling.nu, Architectenweb
 • Van 3 februari t/m 7 februari 2020 is het de Week van de Circulaire Economie, een landelijke campagne die wordt georganiseerd door Nederland Circulair! Koplopers in circulariteit organiseren diverse evenementen om andere professionals te stimuleren en mee te nemen in de circulaire economie. Architectuur.nl
 • “De ‘roaring twenties’ van nu vragen niet om planologische nostalgie, maar om eigentijdse en goed werkende ruimtelijke concepten.” En dus zijn lector Cees-Jan Pen en oud-hoogleraar Joks Janssen kritisch op het rapport ‘Klein land, grote keuzes’ van de denktank Denkwerk. In het rapport is de vlucht vooruit namelijk een vlucht naar het planologische verleden. De vraag is of de voorgestelde recepten uit het verloren gewaande planners’ paradise ons verder helpen. Natuurlijk, het opsporen van bruikbare ideeën uit het verleden kan nuttig zijn. Maar dan wel op basis van goede en gedegen analyses. Dat is waar het volgens ons aan ontbreekt in Klein land, grote keuzes. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De Stripschapprijs 2020 is toegekend aan Wasco (Henk van der Spoel, 1957). Het is de belangrijkste oeuvreprijs voor striptekenaars in Nederland. Al 35 jaar werkt Wasco onvermoeibaar aan een even indrukwekkend als buitenissig oeuvre. De jury noemt hem een van de vaandeldragers van het moderne striptekenen. Stripschapprijs, NRC

 

beeldende kunst

 • Honger, leed en rampspoed. Het is waar veel mensen aan denken als het over het Afrikaanse continent gaat. Onterecht, vindt kunst­historicus Renny Ramakers (73). Daarom stelde ze de expositie Now Look Here – The African Art of Appearance samen, waarin achttien kunstenaars met Afrikaanse roots een ­eigen verhaal over het continent vertellen. De Volkskrant, Het Parool
 • Robbert Roos, directeur van Kunsthal Kade in Amersfoort, maakte een reis door de Verenigde Staten om het artistieke klimaat onder Trump te onderzoeken. Hoe reageren kunstenaars en musea op de polarisatie in de politiek? NRC
 • De tentoonstelling Hey Joe, tell us a story! in de Willem Twee Kunstruimte in ’s-Hertogenbosch richt zich op het verhaal. Storytelling als onderwerp gaat uit van een meestal enkelvoudig beeld dat een verhaal vertelt: een ‘verhalend beeld’. Een verhalend beeld creëert ruimte voor associaties, doet een beroep op ons collectieve geheugen en cultureel bepaalde verwachtingspatronen. Mark van de Voort bezocht de expositie. Brabants Dagblad
 • Wie tussen 1994 en 2000 over de Houtribdijk reed, kon afstemmen op FM-frequentie 98.0 en engelen horen zingen. Deze zogeheten Engelenzender was een kunstwerk van Moniek Toebosch (1948- 2012). Dat kan weer, niet via de FM-frequentie, maar via een speciale app. Rijkswaterstaat, beheerder van de Houtribdijk, heeft deze app nu voor de komende drie jaar geadopteerd. Metropolis M
 • In De Nieuwe Kunstruimte van het Stedelijk Overleg Kunstenaars Den Bosch is een ode gebracht aan het veelkleurige werk van Bianca Tangande, die in december overleed. Een intieme tentoonstelling die deel uitmaakt van het overzicht Stedelijke Kunstenaars III, dat op 26 januari opende. ,,Bianca was heel actief betrokken bij het Bossche kunstleven, dus ik wilde zonder meer een eerbetoon aan haar brengen”, benadrukt Oscar Schrover van De Nieuwe Kunstruimte. Tijdens de afscheidsbijeenkomst in de Willem Twee eind december werd ter ere van haar de Bianca Tangande Prijs in het leven geroepen. Een in de toekomst uit te reiken oeuvreprijs voor oudere kunstenaars die zich ook als mentor voor jonge kunstenaars opwerpen. Stedelijke Kunstenaars III is nog t/m 22 februari te zien. Brabants Dagblad

 

film en av

 • Is het een understatement om te zeggen dat het International Film Festival Rotterdam (IFFR) een vooruitziende blik had toen het in 2001 Bong Joon Ho’s speelfilmdebuut Barking Dogs Never Bite presenteerde en de regisseur een van de grote talenten van de Koreaanse cinema noemde? Zijn film Parasite is wereldwijd succesvol en is genomineerd voor Oscars. Hij gaf op 29 januari een masterclass. Een verslag. Filmkrant
 • Zichtbaar ontroerd ontving de Mexicaanse director of photography Diego Garcia op 27 januari tijdens het IFFR de eerste Robby Müller Award. Voorafgaand werd García, die werelden op de grens van droom en realiteit verbeeldde in Apichatpong Weerasethakul’s Cemetery of Splendour, Gabriel Mascaro’s Neon Bull en Carlos Reygadas’ Nuestro tiempo, geïnterviewd over zijn werk. Een verslag. Filmkrant
 • Het documentaire festival in Eindhoven DOCfeed heeft haar programma gepubliceerd. Het festival vindt plaats van 13 t/m 16 februari. DOCfeed

 

letteren

 • De Poëzieweek duurt van 30 januari tot en met 5 februari. Gedichtendag werd in 2000 voor het eerst georganiseerd door Poetry International Rotterdam. Vanaf 2013 nam de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) de organisatie op zich. Wie tijdens deze week een poëziebundel koopt, krijgt daar, voor de laatste maal, een tweede bundel bij cadeau. Dit jaar is het cadeau een bloemlezing met werk van tien jonge dichters uit Nederland en Vlaanderen. Naast het reguliere Poëziegeschenk van de CPNB bestaat er sinds 2018 ook een ‘alternatief Poëzieweekgeschenk’, uitgegeven door Uitgeverij crU in samenwerking met Poëziecentrum Nederland (gevestigd in Nijmegen) en slechts te krijgen is een beperkt aantal ‘betere boekhandels’. Dit keer een bundel van Astrid Lampe. Poëzieweek, tzum, Brabant Cultureel
 • Auteurs Herman Koch, Kristien Hemmerechts en A.H.J. Dautzenberg staan op de tiende editie van literair festival Tilt. Aafke Romeijn, zij is gastschrijver in Tilburg, presenteert haar bundel over de schoonheid – of gebrek daaraan – van de Tilburgse architectuur. En er is aandacht voor literatuur die te ervaren is in de vorm van podcasts, virtual reality en games. De Tiende van Tilt is 14 maart in Theater De Nieuwe Vorst en markeert de afsluiting van de Boekenweek. Brabants Dagblad, Tilt
 • Sinds 2002 vinden in Boxtel dichtersavonden plaats, met sinds 2004 DichtSlamRap als voorronde voor het NK Poetryslam. De gelijknamige stichting organiseert meer activiteiten waarin poëzie centraal staat. Een gesprek met voorzitter Marcel Linssen. Op 30 januari vond de finale van DichtSlamRap plaats. Brabant Cultureel
 • In de aanloop naar de Poëzieweek sprak Arjan Peters 3 dichters die hem in het afgelopen jaar zijn opgevallen, telkens over 1 gedicht van hun hand. Hoe gingen ze te werk? En hoelang deden ze erover? Rosa Schogt (1 dag), Asha Karami (1 week) en Erik Jan Harmens (11 maanden) geven antwoord. De Volkskrant
 • Gewoontegetrouw biedt Tzum een overzicht van de voorjaarsaanbiedingen van de Nederlandse literaire uitgeverijen. Tzum

 

muziek

 • Jaap van Zweden (59) ontbreekt in de top drie van meest gewilde kandidaten voor de vacante positie van chef-dirigent bij het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO). De drie dirigenten die wel op de shortlist staan, zijn Andris Nelsons (41), Iván Fischer (69) en Valery Gergiev (66). Dat melden bronnen uit en rond het Concertgebouworkest. De Volkskrant
 • Paradox Jazz Orchestra is de naam van een nieuw project, van initiatiefnemers Teus Nobel en Jasper Staps. Staps en Nobel willen met hun big-bandproject vooral jongeren in contact brengen met de jazztraditie, waarin grote orkesten een opvallende rol hebben gespeeld. Daarvoor organiseren zij vijf avonden in muziekpodium Paradox in Tilburg, met telkens een nieuw thema. De serie start op 29 januari met muziek van The Skymasters, dat van 1947 tot 1997 vooral (jazzy) amusementsmuziek bracht. Jazznu
 • De 100% NL Awards zijn voor de elfde keer uitgereikt. Davina Michelle, Suzan & Freek, Duncan Laurence, Marco Borsato en Armin van Buuren zijn dit jaar bekroond met een 100% NL Award. Krezip nam al eerder de 100% NL Oeuvre Award in ontvangst. Entertainment Business

 

theater en dans

 • “De theatersector staat de komende jaren voor een aantal specifieke uitdagingen die gelden voor het merendeel van het internationale veld. Ofschoon er meer geld in de kunsten omgaat, staat gesubsidieerd, experimenteel en maatschappijkritisch aanbod in heel Europa onder druk. Marginalisering van de canonieke kunsten is een grotere bedreiging dan we ons realiseren. Het commerciële entertainment is langzaam maar gestaag de bepalende speler geworden, terwijl in landen als Hongarije, Spanje, Italië en Polen de vrijheden en mogelijkheden van autonome kunstenaars, theatermakers en muzikanten op verontrustende wijze worden beperkt.” Jeffrey Meulman over hoe het Europese theater marginaliseert. Jeffrey Meulman
 • Zes nieuwe voorstellingen gaan tijdens Festival Cement in ’s-Hertogenbosch in première. Dat blijkt uit het programma van het festival, dat op 29 januari bekend werd gemaakt. Tijdens de eenentwintigste editie van Festival Cement, van 20 tot en met 28 maart, wordt werk van 23 verschillende makers getoond. Het festival produceerde zelf vier voorstellingen. Brabants Dagblad
 • Essay van Saskia de Haas na het zien van de première van TRANSMUTE van Sabine Molenaar/Sandman op 12 december 2019 in De Nieuwe Vorst, Tilburg. Saskia de Haas nam eerder deel aan de eerste editie van Schrijfcursus Dans & Durf, een project voor creatieve schrijvers die nieuwe woorden durven zoeken voor dans, door Domein voor Kunstkritiek & DansBrabant. Dans Brabant

 

 

Brabantse makers

 • ‘Reflections on Gilgamesh’ is het eerste langlopende project dat het Brabant Koor deed in samenwerking met Fontys Hogeschool voor de Kunsten. De opzet is om de komende jaren meer ‘Reflections’ te maken, een meerdelige productie rond een groot koorwerk waarin educatie, maatschappelijke relevantie en verbinding van kunstvormen centraal staan. Het is best een gedurfd programma: een reusachtig bezet, zelden gehoord oratorium van een componist die veel mensen amper zullen kennen, volgens de NRC. Eindhovens Dagblad, NRC
 • De twee Brabantstalige platen van zanger en songschrijver JW Roy staan vol ‘oerverhalen’ over het leven. Samen met twee muzikale boezemvrienden speelt de oud-Knegselnaar liedjes van beide albums tijdens een tournee zonder opsmuk. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • VOF de Kunst is terug in de theaters. Niet met een nieuwe kindervoorstelling, maar met een theaterconcert voor volwassenen – een primeur voor de band. De première is heel Brabants georiënteerd, maar de Tilburgse band komt met de tournee door het hele land, van Oldenzaal tot Amsterdam. Ze beloven een feest van herkenning en meezingers. Theaterkrant
 • Op je 17e een dik platencontract bij het label van de beste dj’s ter wereld. Het lijkt een sprookje, maar voor de Helmondse Lorenzo van Kooten, oftewel DJ Lorentz, is het toch écht de realiteit. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Mark Kuypers uit Gemert wil componist worden van filmmuziek en hij is een heel eind op de goede weg. Op 30 januari is werk van hem – Vietnam – te horen in het Speelhuis in Helmond. Eindhovens Dagblad, inlog vereist, Gemerts Nieuwsblad
 • Jack Timmermans timmert al vijfentwintig jaar aan de weg met het Bredase dansgezelschap de Stilte. Een jubileum dat zich grotendeels in stilte voltrekt. “Misschien komt er in september nog een feestje, maar dat is nog niet zeker”, zegt de artistiek leider. Brabant Cultureel
 • Somerenaar Tim van Dongen schreef vijf jaar lang aan een toneelvoorstelling over depressies, verslaving en psychische problemen. In ‘Gebroken geluk’ wordt niet gesproken. De muziek moet het verhaal vertellen. De voorstelling gaat in première in De Ruchte in Someren. Eindhovens Dagblad, inlog vereist, Gebroken geluk

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie