Trends & Ontwikkelingen 31 mei 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister Van Engelshoven (OCW) zei tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 30 mei dat werknemers in de culturele sector minder dan gemiddeld verdienen en vaker zzp’er zijn. De minister herhaalde dat zij bij de volgende subsidieronde „een eerlijke beloning” als voorwaarde wil stellen aan culturele instellingen. „En ik hoop dat andere overheden dat ook gaan doen.” Ook moet het arbeidsvoorwaardenoverleg in de culturele sector beter worden opgezet: „Er is daar een probleem met het collectief onderhandelen”. Tegelijk, waarschuwde ze: „Dan moeten we straks wel accepteren dat er minder wordt gemaakt. Want de veerkracht van de culturele sector bestond de afgelopen jaren uit: veel blijven doen voor minder geld.” NRC
 • Hoeveel betaal je iemand voor een verpletterend viooloptreden? De meeste kunstenaars krijgen er een schamele vergoeding voor. Acteur Gijs Scholten van Aschat, voorzitter van de Akademie van Kunsten, vindt dat kunstenaars beter verdienen. Hij reageert in radioprogramma De Nieuws BV samen met topviolist Cecile Huijnen. Wie de kunst hoog acht, ontfermt zich over de kunstenaars, schrijft Bert Natter. Hij spreekt premier Rutte aan. De bezuinigingen in de cultuursector hebben er voor gezorgd dat veel mensen die werkzaam zijn in de sector nauwelijks meer een redelijk inkomen kunnen verdienen. Op 30 mei werd er in de Tweede Kamer over gesproken. NPO radio1 , NRC
 • Filmzaken heeft, met het oog op het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 30 mei, een aantal concrete maatregelen geformuleerd die ook de arbeidsmarktpositie van filmmakers, en producenten, zullen kunnen verbeteren. Deze kwamen naar voren uit gesprekken met talloze collega’s die zowel als werknemer en werkgever het hoofd boven water proberen te houden binnen de filmsector. Ze richten zich vooral op het belangrijkste beleidsinstrument van de Minister van OCW: het Filmfonds die een bepalende invloed heeft op de precaire werkpraktijk. Filmzaken
 • Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een reactie op de uitzending van Nieuwsuur over het Metropole Orkest. In deze uitzending zijn zorgen geuit over de toekomst van het orkest en haar leden. In het regeerakkoord is afgesproken dat er extra geld gaat naar cultuur. De minister schrijft dat ze bij haar afweging rond de inzet van dat extra geld voor volgend jaar de problemen van het Metropole Orkest zal betrekken. Rijksoverheid.nl , NOS
 • Kunsten ’92 heeft in een brief aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer gereageerd op de visiebrief van minister van Engelshoven “Cultuur in een Open Samenleving”, waarover op 30 mei tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd. In de brief wordt waardering uitgesproken “voor de perspectieven die de minister biedt, waardoor de sector weer vooruit kan kijken, achterstallig onderhoud kan plegen en plannen kan maken voor de toekomst”. De organisatie pleit in deze brief o.m. voor een veranderimpuls, een tijdelijke regeling die het voorgenomen proces van regiovorming ruimte biedt om bottom-up, in samenwerking met het culturele veld, knelpunten op te lossen en tot een ‘beleidsrijker rijksbeleid’ te komen. Tijdens dat overleg komen ook andere zaken aan de orde, zoals de arbeidsmarkt. Kunsten’92 , Tweede Kamer
 • Het fusieplan dat het huidige Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest hebben opgesteld, kan rekenen op het vertrouwen van de Raad voor Cultuur. De raad ziet in het plan potentie voor een toekomstbestendig orkestmodel: een orkestvoorziening die is geworteld in de hele regio Oost en waar ruimte is voor publieksonderzoek, muzikale verdieping en permanente organisatieontwikkeling. Raad voor Cultuur , De Gelderlander
 • Op initiatief van de Raad voor Cultuur zijn de leden van de Museumvereniging met de Raad in gesprek gegaan over het in april gepresenteerde Sectoradvies ‘Musea In wankel evenwicht’. Er werd o.m. gesproken over collecties, inclusiviteit en financiering; onderwerpen die in het advies een sterk accent hebben en ook bij de musea centrale onderwerpen zijn in beleidsvorming. De verkennende sessie levert bouwstenen voor nadere invulling van het advies vanuit de musea zelf. Museumvereniging
 • Vereniging Eigen Huis steunt eigenaren van rijksmonumenten en hun belangenverenigingen in hun bezorgdheid over het voortbestaan van voldoende financiële regelingen voor het onderhoud van hun erfgoedwoning. De aftrekregeling voor rijksmonumenten wordt mogelijk vervangen door een beperkte subsidieregeling. Eigen huis
 • Minister van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen de Kamer een brief met een reactie op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor OCW over de begroting over 2018 van OCW. Rijksoverheid.nl
 • Er is 90 miljoen beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel. Dit staat in de begroting van het ministerie van BZK. De planning blijft daarmee op schema lopen; alles blijft gericht op de inwerkingtreding en implementatie per 1 januari 2021. Dat doet BZK samen met alle decentrale overheden op basis van het ‘Bestuursakkoord implementatie
 • Omgevingswet’ uit 2015 en de daarbij gemaakte financiële afspraken. VNG is blij met de zekerheid. Rijksoverheid.nl , VNG
 • ‘Gepromoveerden in de Taal- en Cultuurwetenschappen vinden goed hun weg op de arbeidsmarkt. Ze komen in diverse organisaties terecht met een sterke concentratie bij het onderwijs en culturele sectoren. Mede hierdoor verdienen zij relatief weinig en werken zij vaker dan andere gepromoveerden in tijdelijke banen en in deeltijd.’’ Aldus het onderzoek ‘Zin in promoveren’ van het Rathenau Instituut. Minister van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer een reactie op dit rapport. Het onderzoek richt zich op de loopbanen van gepromoveerden op basis van CBS-data. Ook gegevens over de impact van gepromoveerden in dit veld zijn opgenomen. Rijksoverheid.nl
 • Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het landelijk mediabeleid. Tevens stuurt hij het onderzoeksrapport ‘Must carry on, onderzoek naar aanpassing van de mediawettelijke doorgifteverplichting’. Must carry betreft de verplichting voor pakketaanbieders om een aantal in de Mediawet gespecificeerde publieke televisie- en radioprogrammakanalen aan te bieden. Rijksoverheid.nl
 • Nederland moet andere keuzes maken om het land bereikbaar te houden. Meer snelwegen en extra treinen zijn niet meer dé oplossing. Er moet meer aandacht zijn voor de veranderde reisbehoefte, nieuwe technologieën moeten beter worden gebruikt en het moet allemaal duurzamer. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) aan de regering over investeren in mobiliteit. Op 23 mei 2018 heeft de raad zijn advies ‘Van B naar Anders’ aangeboden aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Rli
 • Op 29 mei is door werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland een pamflet overhandigd aan de vaste Tweede Kamercommissie van financiën. Het betreft een oproep om de aanpassing van de 30% regeling voor buitenlandse medewerkers niet voor bestaande gevallen te laten gelden. De NAPK heeft dit pamflet mede ondertekend omdat dit ook de culturele sector treft. NAPK
 • Er zijn grote verschillen in cultureel aanbod tussen Nederlandse steden en regio’s. Dat blijkt uit de eerste deelresultaten van de Regionale Cultuurindex, die wordt ontwikkeld door de Boekmanstichting en Atlas voor gemeenten. Op basis van twintig indicatoren wordt duidelijk welke provincie per hoofd van de bevolking het meest omvangrijke culturele aanbod heeft, rekening houdend met de waardering voor verschillende cultuurvormen. Het aanbod is in kaart gebracht in vijf culturele sectoren: podiumkunsten, erfgoed, beeldende kunst, letteren en film. Cultuurindex
 • Amsterdam is het kunstzinnige brandpunt van Nederland, maar de periferie doet in cultureel opzicht niet onder voor de Randstad. Zeker het noorden kent een relatief rijk aanbod aan culturele voorzieningen en evenementen. Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten 2018, die 30 mei werd gepresenteerd. Wanneer het cultuuraanbod in de toekomst meer vanuit regio’s georganiseerd wordt, verdient het volgens onderzoeker Roderik Ponds aanbeveling een profiel te kiezen – zeker als middelen schaars zijn. In nieuwe steden als Almere, Lelystad en Alphen aan den Rijn blijft het cultuuraanbod achter. De Volkskrant , NRC , Trouw
 • De ministeries van OCW, VWS, SZW en BZK en de Vereniging van Gemeenten (VNG) organiseren in juni en juli drie zogeheten Dialoogdagen Aanpak Laaggeletterdheid 2020+, tijdens welke men met betrokkenen van gedachten wil wisselen over een ambitieuze vervolgaanpak van laaggeletterdheid, leesbevordering en digitale inclusie na 2020. Bibliotheekblad
 • Stadslabs, waarin groepjes betrokken burgers de leefbaarheid in de stad vergroten, groeien als kool. Maar hun mentaliteit van handen uit de mouwen botst makkelijk met gemeentelijke procedures. De opkomst van het stadslab is niet los te zien van de crisis, zegt Jeroen Niemans, mede-auteur van Het nieuwe stadmaken. Binnenlands bestuur
 • 77 musea, erfgoedbibliotheken en archieven vragen aan de Vlaamse overheid bijna 23 miljoen euro extra steun. Ze vinden het dringend tijd voor een inhaalbeweging. De Morgen
 • Tsjechië blijft de verlaging van de BTW voor digitale media in Europa blokkeren. inct
 • Op de raadsvergadering van 23 mei werd de toekomst van het Europese cultuurbeleid besproken. De Raad van de Europese Unie benadrukt de belangrijke rol van cultuur in Europa. VLEVA

 

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant scoort laag in de cultuurindex die de Atlas voor Gemeenten jaarlijks opstelt. De gemeente Oss heeft een beter cultuuraanbod dan Breda, Tilburg en Eindhoven. Henri Swinkels, gedeputeerde cultuur van Noord-Brabant, schrikt niet van de cijfers: ,,Dit gaat over de periode 2005-2015 en ik weet dat er nadien veel is gebeurd, er veel in cultuur is geïnvesteerd.’’ Eindhovens Dagblad , Omroep Brabant , Brabants Dagblad , Brabants Dagblad

 

grote brabantse gemeenten

 • Het cultuurbudget in Breda gaat omhoog: met een kwart miljoen in 2019 en een half miljoen in de jaren daarna. Dat geld gaat o.m. naar erfgoed. Het college staat open voor de komst van kunsthal. De gemeente zal die niet zelf exploiteren maar wil er wel eenmalig 1 miljoen euro voor beschikbaar stellen. De coalitie van VVD, D66 en PvdA presenteerde het bestuursakkoord ‘Lef en Liefde’ voor de periode 2018-2022. BN – De Stem
 • Eindhoven krijgt een nieuw stadsbestuur van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Onder de titel ‘Evenwicht & Energie’ presenteerden de partijen op 24 mei hun coalitieakkoord. Eindhoven.nl
 • Het lijkt erop dat het Van Gogh Museum niet zal verkassen naar Eindhoven. In de lokale politiek, o.m. D66, gingen stemmen op om het museum naar Noord-Brabant te halen, maar de directeur van de Amsterdamse kunstinstelling, Axel Rüger, ziet het niet gebeuren. Omroep Brabant
 • De Eindhovense bibliotheek heeft de rechtszaak gewonnen die de bibliotheek had aangespannen tegen de stichting Cultuur Eindhoven. Dat is bekend gemaakt door de Bossche bestuursrechter. De rechtbank constateert dat de bevoegdheid niet door de gemeenteraad van Eindhoven aan de stichting is gedelegeerd. Afgezien daarvan zou delegeren in strijd zijn met de Gemeentewet, zo stelt de rechter. Daarmee brengt de rechtbank de hele basis onder de opzet van de stichting Cultuur aan het wankelen. Eindhovens Dagblad
 • Begin dit jaar organiseerde de Stichting Cultuur Eindhoven verschillende gesprekken met het thema: Staat van Cultuur. Drie gesprekken op drie verschillende locaties in de stad. Gesprekken tussen culturele sector, lijsttrekkers van politie partijen en betrokken professionals uit andere sectoren, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. De verslagen zijn gebundeld in een publicatie. Cultuur Eindhoven
 • Voormalig D66-wethouder Mary-Ann Schreurs is weer gemeenteraadslid. Wat zijn de verdiensten van deze veelbesproken cultuurwethouder voor Eindhoven? Eindhovens Dagblad
 • Het nieuwe Bestuursakkoord in ’s-Hertogenbosch is gepresenteerd. Het akkoord is de basis voor een nieuw college van B&W. Het akkoord is opgesteld door de vertegenwoordigers van VVD, D66, GroenLinks, CDA en Rosmalens Belang. ‘s-Hertogenbosch
 • B en W vraagt aan de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch een bedrag van 62,7 miljoen om het nieuwste theaterplan te realiseren. Volgens wethouder Van Olden, die ook in het komende college verantwoordelijk is voor het nieuwe theater, komt dat bedrag overeen met de 50 miljoen die de raad in 2013 vaststelde, als rekening wordt gehouden met indexatie tot 2023. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Hoewel de stichting Jheronimus Bosch 500 en de Belastingdienst tot een akkoord gekomen zijn, brengt het jubeljaar 2016 uiteindelijk toch minder op dan verwacht. De opbrengst(tussen de 300.000 en 340.000 euro ) is een fikse tegenvaller voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Brabants Dagblad
 • D66, GroenLinks, VVD en CDA praten op dit moment over een Tilburgs coalitieakkoord voor de komende 4 jaar. Zij willen een akkoord opstellen dat zo breed mogelijk gedragen wordt door de raad. Tilburg
 • De Provincie Noord-Brabant heeft dit jaar een makersregeling in het leven geroepen voor kunstenaars. Dit is een aanvulling op o.a. het Tilburgse Makersfonds. Tilburg heeft een budget van 150.000 euro voor het eigen Makersfonds. De gemeente Tilburg heeft de maximaal beschikbare subsidie van 50.000 euro aangevraagd én ontvangen. Het Makersfonds wordt niet nogmaals opengesteld, de aanvragen die al zijn ingediend worden verder behandeld op volgorde van binnenkomst. Tilburg , Tilburgers
 • B en W van Tilburg zijn bereid vier ton te steken in een definitief ontwerp voor een deel van Mindlabs dat is bestemd voor de Persgroep, Tilburg University en Onderwijsgroep Tilburg. Waar deze partijen alleen willen huren, realiseert Fontys voor eigen risico en rekening een nieuwe school van diezelfde grootte. Om in 2020 in de nieuwbouw operationeel te kunnen zijn, moet er uiterlijk in september een akkoord zijn met de belegger. Dit bedrag komt uit de bijdrage van 6,2 miljoen euro die Tilburg al opzij zette voor MindLabs, dat een iconische hotspot op het gebied van interactieve technologieën en gedrag moet worden. Brabants Dagblad
 • Heemkundekring Tilborch en het Cuypersgenootschap willen dat de gemeente Tilburg optreedt tegen evidente aantasting van de historische binnenstad door reclame. Brabants Dagblad
 • De voorgenomen aankoop van het oude pand van cultureel centrum De Schalm in Berkel-Enschot door woning- en zorgstichting ’t Heem is van de baan. Algemeen Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • De verbouwing van Museum Klok en Peel in Asten is gereed. In een periode van acht jaar is in totaal ruim drie miljoen euro in het museum geïnvesteerd. De museale ruimte is met zevenhonderd vierkante meter uitgebreid. Diverse nieuwe verhaallijnen zijn ontwikkeld voor zowel het klokken- als Peelgedeelte, Klank van de lage landen is daar een voorbeeld van. Eindhovens Dagblad
 • De gemeenteraad van Bergen op Zoom roept wethouder van der Weegen ter verantwoording over mediastunt van het Markiezenhof. De ‘ontdekking’ van een ingemetseld boek in het Markiezenhof maakt onderdeel van een marketingcampagne rond het stadspaleis. BN – De Stem , BN – De Stem , BN – De Stem , BN – De Stem
 • De Eerselse raad is akkoord gegaan met een haalbaarheidsonderzoek naar de toekomstplannen van Kempenmuseum De Acht Zaligheden. Het museum wil uitbreiden en vernieuwen om meer toeristen te trekken. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Alle leerlingen van de Etten-Leurse basisscholen krijgen gids met informatie over alles wat er op het gebied van kunst, cultuur, natuur, milieu te doen en te zien is, mee naar huis. Dat aanbod sluit aan bij wat noodzakelijk is voor een goede invulling van het cultuuronderwijs. BN – De Stem
 • Mandolineorkest Estrellita uit Molenschot kan mogelijk meer subsidiegeld tegemoet zien van de gemeente Gilze en Rijen. BN – De Stem
 • De nieuwe coalitie in Nuenen maakt geld vrij voor de verbouwing en exploitatie van cultureel centrum Het Klooster. In het coalitieprogramma staat dat de renovatie 2 à 3 miljoen euro gaat kosten in 2019 en in de begroting is een jaarlijkse bijdrage van 250.000 euro opgenomen om de exploitatieverliezen af te dekken. Eindhovens Dagblad
 • Bestuursvoorzitter Frans Verouden zegt dat de financiële bodem voor het scc De Enck echt bereikt is. Het College van B&W van Oirschot wil geen enkele financiële garantie geven. “Dat ondanks het doortimmerde plan van aanpak wat er nu ligt.”, aldus Verouden. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Het Vestzaktheater in Son moet zeker nog enkele jaren mee in de huidige vorm. De gemeente Son en Breugel investeert daarom in stoelen, tafels en een rolstoelhelling. Eindhovens Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • De creatieve klasse is de motor achter de economie van ons millennium. De ‘art of impact’ is maatgevend voor waardevolle kunst. We dienen te denken aan ons image, publieksbereik en timemanagement. In Klein lexicon van managementjargon nemen Rudi Laermans en Lieven De Cauter samen met Karel Vanhaesebrouck een groot aantal van die woorden onder de loep. De samenstellers laten zien hoe het gebruik van een bepaald soort taal ons denken over de wereld dreigt te bepalen: alles kan worden gezien als een bedrijf, en moet worden gezien als een bedrijf. En wat verklaart dat mensen die in sectoren werken waar geen winst wordt gemaakt, zoals de cultuursector, de woorden die dit denken weerspiegelen klakkeloos gaan gebruiken? Mister Motley
 • Minder dan een op de vijf zzp’ers is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van cijfers over het jaar 2016. Algemeen Dagblad , CBS
 • Het laagste salaris, 10 jaar na afstuderen, krijgen academici met een diploma mediastudies en hbo’ers met de opleiding huidtherapie. Ook academici met de diploma’s archeologie, taalwetenschappen en kunst en cultuurstudies behoren tot de Top-5 laagste salaris, 10 jaar na afstuderen. Aldus het onderzoek Studie & Werk dat SEO Economisch Onderzoek jaarlijks voor Elsevier Weekblad uitvoert. Elsevier Weekblad
 • Werkstatt, Civic Architects, Studio Prototype en IWT maken kans op de Next Step Award 2018. De vier bureaus zijn uit negen nominaties als finalisten gekozen, zo heeft de BNA bekendgemaakt. Ze maken kans op 10.000 euro en een opdracht op een ‘stedelijke hotspot’ van ontwikkelaar Synchroon. BNA , Architectenweb
 • De Franse architect Odile Decq en enkele vrouwelijke collega’s, waaronder Farshid Moussavi, Toshiko Mori en Benedetta Tagliabue, grijpen de Architectuur Biënnale in Venetië aan om te protesteren tegen discriminatie, de genderkloof en seksuele intimidatie in de architectenwereld. industrie. Dezeen
 • Mode is een industrie die het meest met vrouwen wordt geassocieerd. Maar het rapport The Glass Runway toont aan dat vrouwen niet de hoogste functies bereiken. Het rapport, samengesteld door het CFDA, Council of Fashion Designers of America, en Glamour, is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de genderkloof in de mode, met de bedoeling die kloof op te lossen. Dazed digital
 • Technologie bedrijven zijn in toenemende mate op zoek naar ontwerpers om hen te helpen vorm te geven aan de toekomst en objecten te maken met een grotere sensorische aantrekkingskracht. Dat zegt het hoofd van Google hardware ontwerp Ivy Ross. Google was voor de eerste keer aanwezig tijdens de afgelopen Designweek in Milaan. Dezeen
 • Musea zijn hun bestaan meer dan waard, zowel kwalitatief als kwantitatief. In de nieuwe videoreeks ‘Meer dan waard’ laat de Museumvereniging zien dat het niet alleen om de getallen gaat, maar ook om verwondering, ontwikkeling, verbinding, beleving en verrijking. Museumvereniging
 • In navolging van inmiddels meer dan 110 musea en presentatie-instellingen in Nederland tekent ook het Stedelijk Museum Amsterdam de richtlijn voor kunstenaarshonoraria. Birgit Donker, directeur van het Mondriaan Fonds: “Het is verheugend dat ook het grootste museum van hedendaagse kunst in Nederland nu de richtlijn ondertekent. Weer een stap verder naar het ‘nieuwe normaal’ waarin kunstenaars betaald worden voor hun werk.” BKNL
 • De jaarverslagen van de Museumvereniging en de Stichting Museumkaart over 2017 zijn gepubliceerd. Museumvereniging
 • Instellingen met een podiumfunctie kunnen vanaf 30 april hun plan indienen voor de nieuwe subsidieregeling MeeMaakPodia van het Fonds. Daarmee kunnen ze zich doorontwikkelen tot ‘huis van de stad en haar bewoners’. Dat kunnen theaters zijn, maar bijvoorbeeld ook bibliotheken of musea. Anastasia van Gennip, zakelijk directeur van het Van Abbemuseum in Eindhoven en Paul van de Laar, directeur van Museum Rotterdam, vertellen hoe zij het publiek een actieve rol geven in het museum. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het Stedelijk Museum in Amsterdam neemt maatregelen om o.m. belangenverstrengeling te voorkomen. Het museum organiseert dit jaar workshops waarin ‘het ethisch kompas van de medewerkers nader zal worden ontwikkeld aan de hand van praktijkvoorbeelden’. Het museum bekijkt ook of er een ‘interne en externe toetsingscommissie’ moet komen, die beoordeelt of gedragscodes en ethische regels voor de culturele sector worden nageleefd. Binnenkort presenteert de gemeente de resultaten van het onderzoek naar het bestuur van het museum onder Beatrix Ruf presenteren. De Amsterdamse Kunstraad brengt binnenkort advies uit over de toekomstige rol van het museum. De Volkskrant , NRC
 • Het Textielmuseum in Tilburg bestaat 60 jaar. Omroep Brabant
 • Het Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch heeft twee belangrijke kunstcollecties gekregen: een verzameling keramiek van vormgever en binnenhuisarchitect Benno Premsela en een collectie sieraden van Yvònne Joris, voormalig directeur van het museum. Beide verzamelingen zullen vanaf 16 juni tentoongesteld worden. Het museum heet dan niet langer Stedelijk museum, maar Design Museum Den Bosch. Omroep Brabant
 • De Fabriek, een van de oudste kunstenaarsinitiatieven van Nederland, past de programmering aan. Het blijft de plek waar kunstenaars en vormgevers een tijd kunnen werken en vervolgens hun werk presenteren, maar het publiek zal er – vaker dan nu – kennis van kunnen nemen. Ook andere activiteiten moeten het werk in De Fabriek toegankelijker maken en tegelijk er meer diepgang aan geven. Eindhovens Dagblad
 • Meer nog dan galeristen, verzamelaars en critici kunnen curatoren de carrières van kunstenaars maken of kraken. Een overdreven statement? Misschien wel, maar hoe valt anders de wederkerende bezorgdheid over de macht van de curator te verklaren? De remedie lijkt een grotere dienstbaarheid van de curator, die zich tegelijk vertaalt in een actievere betrokkenheid bij het hele artistieke proces. Rekto verso
 • Milo Vermeire praat met Peter van der Es, een van de mede-oprichters van Unfair. Unfair was in eerste instantie een antwoord op het oorspronkelijke model van een kunstbeurs waar vooral organisaties en galeriehouders een centrale rol spelen, en in mindere mate de kunstenaar. De 4e editie van de kunstbeurs vóór en door kunstenaars was recent. Een gesprek ver zijn dubbelrol als enerzijds mededirecteur van Unfair en anderzijds beeldend kunstenaar en over de taal die wordt gehanteerd in de hedendaagse (commerciële) kunstwereld. Mister Motley
 • Het STRP-festival in Eindhoven, het festival op het raakvlak van technologie en kunst, stapt af van de biënnale-vorm en gaat door het jaar heen programmeren. Buiten dat laat de organisatie zich ook zien tijdens andere evenementen in de stad, bijvoorbeeld met installaties of optredens tijdens Glow, E-moves of tijdens de Dutch Design Week. Het festival vertrekt uit het Klokgebouw en gaat meer aandacht schenken aan muziek. Eindhovens Dagblad
 • De lancering van Het Hyperspace Institute, een vereniging van VR- en AR-professionals, vindt plaats op 6 juni, tijdens de Dutch Technology Week 2018 Eindhoven. Het Hyperspace Instituut is geïnteresseerd in het best mogelijke gebruik van VR/AR/MR technologie voor de samenleving. Het Hyperspace Institute is een gesprekspartner voor onderwijsinstellingen, brancheverenigingen, Brainport en Effenaar Smart Venue. e52
 • Het Nederlands Film Festival organiseert op 12 juni een NFF Extended bijeenkomst over het advies van de Raad voor Cultuur van afgelopen februari. Wat betekent dit advies concreet voor makers, crewleden en andere professionals in de komende jaren? NBF
 • International Film Festival Rotterdam gaat vanaf zijn 48ste editie in 2019 een nieuwe samenwerking aan met Buma Cultuur. Tijdens IFFR 2019 draagt Buma Cultuur bij aan muziekgerelateerde evenementen en organiseert het festival tijdens IFFR PRO Days een dag rond filmmuziek waar componisten en filmmakers worden samengebracht. Componist Cliff Martinez (Drive, Spring Breakers) is een van de bevestigde sprekers. IFFR
 • Uitgevers deden maar wat, luidde het harde verwijt van Das Mag, drie jaar geleden. ‘Er is geen visie, geen concrete ideeën hoe het anders kan, beter’. Nu is het niet veel anders, zo blijkt uit een gesprek met de twee oprichters. ‘Willen we over dertig jaar nog met een vergelijkbare hoeveelheid uitgevers, boekhandels en bibliotheken zitten dan kunnen we niet doorgaan zoals het nu gaat.’. Hoe blijft de uitgeverij zich van zijn ‘rebelse’ kant tonen? De Volkskrant
 • De kritiek zijn vaak negatief De teksten worden zelden als “literair” of zelfs bijzonder belangrijk ervaren. Maar de “celebrity femoir” – een memoires geschreven door een bekende vrouwelijke acteur of komiek – is uitgegroeid tot een hoofdbestanddeel van het Angelsaksische uitgeversbedrijf in de afgelopen jaren. The Conversation
 • Het nieuwe literaire platform Karakters is gelanceerd. Karakters is een initiatief van jonge mensen werkzaam in de boekensector. Het gaat bij het platform niet om kritiek, maar om duiding. Dus geen recensies, maar beeldverhalen, achtergrondartikelen, interviews met auteurs, muzikanten, filmmakers en al het andere wat enthousiasmeert om boeken te lezen. Met nadruk op het verband tussen literatuur en verwante culturele sectoren. Het platform biedt ook een podium voor jonge schrijvers, illustratoren en fotografen. inct , Karakters
 • De accounts van consumenten die bestellingen doen op Amazon worden verwijderd als zij de ontvangen goederen vaak retourneren. Op social media zijn verschillende klachten te lezen van klanten die niet meer kunnen bestellen bij de e-tailer. Entertainment Business
 • Op 7 mei heeft de officiële lancering plaatsgevonden van het Platform voor Freelance Musici. Een gesprek met de initiatiefnemers over de doelstellingen van dit nieuwe platform. Kunstenbond
 • Terugblik op de Muzikantendag van 26 mei jl. Een geslaagde editie, aldus BUMA Cultuur. BUMA Cultuur
 • Op 4 juni vindt de nieuwste editie van Music Pitch plaats. Tijdens de Music Pitch wordt antwoord gegeven op vragen zoals: welke optredens betalen het beste? En hoe onderhandel je een goede vergoeding? Wat betekent een agent of boeker voor je? Hoe kun je informatie uit je optredens gebruiken voor je promotie? Musicmotion
 • Op 22 mei werden drie Buma Awards Music in Motion uitgereikt. De prestigieuze prijzen voor de makers van muziek zijn uitgereikt in de nieuwe categorieën ‘beste muziek voor documentaires, korte films en Telefilms’, ‘beste muziek in trailers’ en ‘beste gebruik van bestaande muziek (sync) in reclame, televisie, film en online’. BUMA Cultuur , Entertainment Business
 • Sena, de organisatie die de rechten beheert van artiesten en muziekmaatschappijen, heeft sinds haar oprichting een miljard euro geïncasseerd. Sena int deze vergoedingen voor het gebruik van opgenomen muziek buiten de privésfeer. Radio- en televisiezenders, internet webcasters en bedrijven, instellingen en openbare gelegenheden die opgenomen en verkrijgbare muziek ten gehore brengen betalen hier voor een vergoeding. Sena
 • Muziekuitgever EMI Music Publishing heeft een nieuwe eigenaar. Het Japanse Sony, dat al 30 procent van het aandelenpakket in handen had, kocht 60 procent van de aandelen. Impala, de belangenorganisatie van onafhankelijke labels, heeft zich uitgesproken tegen deze overname. Impala vindt dat de Europese Unie de overeenkomst goed onder de loep moet nemen. Entertainment Business , Entertainment Business
 • Festival Mundial slaat de handen ineen met The Wasted Chef om voedselafval van de foodtrucks te reduceren. Door foodtrucks te adviseren hoe ze ingrediënten van schil tot pit kunnen gebruiken, wordt economisch verantwoord en milieubewust omgegaan met de producten die zijn ingekocht. Entertainment Business
 • Voor de zevende editie van Milkshake Festival zijn er verschillende duurzaamheidsmaatregelen genomen. Op 28 en 29 juli is in het Amsterdamse Westerpark geen vlees meer te koop, wordt pin-only geïntroduceerd en zijn bestek, borden en servetten biologisch afbreekbaar. NU.nl
 • Het nieuwe festival Camp Moonrise komt niet uit de startblokken. De organisatie heeft bekendgemaakt dat de eerste editie niet doorgaat vanwege tegenvallende kaartverkoop. Entertainment Business
 • Extrema Outdoor vindt dit jaar niet meer plaats. Volgens organisator Extrema Network is het steeds moeilijker om in de regio ‘een festival zoals Extrema Outdoor neer te zetten’. Het is meteen het einde van het dancefestival. Het festival vond altijd plaats in Aquabest, maar vorig jaar verhuisde Extrema Outdoor naar Vakantiepark De Bergen in Wanroij. Entertainment Business
 • Van 11-15 juni vindt het jaarlijkse ISPA Congres plaats in de Culturele Hoofdstad van Europa: Leeuwarden. De International Society for Performing Arts (ISPA) is één van de grootste en belangrijkste netwerken op het gebied van de podiumkunsten. Met het thema ‘Off the Beaten Track’ wordt onder andere ingezoomd op de betekenis van kleinere gemeenschappen in de samenleving. VSCD
 • De belangenvereniging van schouwburg- en concertgebouwdirecties, de VSCD, signaleert in 2017 een stijging van de bezoekersaantallen in de podiumkunsten ten opzichte van 2016. Dit blijkt uit de resultaten van een enquête die de VSCD jaarlijks onder haar 147 leden uitzet. Met name in de genres opera, klassieke muziek en jeugdtheater was vorig jaar een stijging zichtbaar. Bij toneel en cabaret is een bezoekersdaling zichtbaar. VSCD , Cultuurindex , De Volkskrant , NRC

Cultuurmarketing

 • Arlette de Jong werkte de afgelopen jaren bij het festival Into the Great Wide Open en meest recent als marketingmanager ballet bij de Nationale Opera en Ballet. Nu vond De Jong een nieuwe uitdaging als hoofd marketing bij Musis & Stadstheater Arnhem. Haar visie op marketing in de cultuursector. Cultuurmarketing
 • In 2017 was de tentoonstelling ‘Gek van surrealisme’ te zien in Museum Boijmans Van Beuningen. Speciaal voor deze tentoonstelling werd een surrealistisch viergangendiner gekookt door vier Rotterdamse sterrenchefs. Deze bijzondere avond zorgde ervoor dat het museum genomineerd werd voor de Branddoctors Merk & Experience Award tijdens de Cultuurmarketing Awards in 2017. Jeanette Verdonk, senior marketeer van het museum, vertelt er over. Cultuurmarketing
 • 3PAK, een bundel met korte verhalen wordt gratis weggeven in boekhandels, bibliotheken en scholen en is geschikt voor alle leerlingen in de bovenbouw, van vmbo tot vwo. Tijdens de Boekenweek voor Jongeren. Onderdeel van deze nieuwe leesbevorderingscampagne blijft ‘Literatour’, waarin schrijvers op tournee gaan langs scholen. De Boekenweek voor Jongeren is dit jaar van 21 t/m 30 september 2018. Bibliotheekblad
 • De Heineken Music Hall (HMH) stond twee jaar geleden op de vijfde positie op de ranglijst van sterkste podiummerken in het Cultuur Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy. AFAS Live staat nu op plaats 17. Martijn Delahaye, Directeur Marketing & Communicatie bij AFAS, en Birgitte de Winter, directeur van AFAS Live, reageren op de val. Sponsorreport
 • Best Kept Secret introduceert in samenwerking met Spotify een Europese primeur: de festival playlist generator. Op basis van de line-up van de komende editie en de eigen luistervoorkeuren kunnen Spotify-gebruikers een persoonlijke festivalplaylist samenstellen. Entertainment Business
 • Een slechte score op toonaangevende reviewsites is funest voor de omzet. VisitBrabant biedt ondernemers uit de recreatiesector met haar nieuwe programma Online Reputatiemanagement handvaten en tools die ondernemers helpen bij deze materie. Pretwerk

Financiering

 • Op 17 mei 2018 organiseerde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de manifestatie Designing a Community of Care, samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Waag, Society Impact en het team van de prijsvraag Who Cares. Circa 200 ontwerpers, zorgprofessionals, huisvestingsmanagers en beleidsmedewerkers kwamen samen in Utrecht. Een verslag. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Als startschot voor de nieuwe ronde van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek verscheen op 30 mei een interview op de website van De Groene Amsterdammer, waarin auteur en criticus Mirthe Berentsen de betekenis van kunstkritiek voor de kunstenaar onderzoekt in gesprek met kunstenaars Kasper Bosmans en Wendelien van Oldenborgh. Jonge kunstcritici tot 35 jaar kunnen tot 1 september 2018 inzendingen sturen voor de prijs, in de categorie Essay en Recensie. De prijs is een initiatief van een aantal musea en kunstcentra en het Mondriaan Fonds. Mondriaan Fonds
 • In februari 2019 zal het Mondriaan Fonds voor de zevende keer de tentoonstelling Prospects & Concepts organiseren tijdens de internationale kunstbeurs Art Rotterdam. Het fonds heeft Macha Roesink uitgenodigd de tentoonstelling samen te stellen. Mondriaan Fonds
 • Er zijn wederom portretten toegevoegd aan de serie Hollandse Meesters in de 21e eeuw. De serie documentaire films over beeldend kunstenaars laat zien hoe veel goede kunstenaars Nederland heeft. Mondriaan Fonds
 • De zomerperiode is in aantocht. Bij aanvragen die vanaf heden worden ingediend dient de aanvrager rekening te houden met een langere behandeltermijn en volgt een beslissing na de zomervakantie. Tussen 23 juli en 10 augustus 2018 worden er door het Filmfonds geen projecten behandeld en vinden er geen betalingen plaats. Filmfonds
 • Cinema Junior is een samenwerkingsproject van het Filmfonds, VPRO, NTR en CoBO met als doel de ontwikkeling, realisering en distributie van onderscheidende, originele speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit. 4 projecten zijn geselecteerd voor een scenariobijdrage in het kader van deze regeling. Hieruit worden 2 projecten geselecteerd voor een realiseringsbijdrage. Filmfonds
 • Volgens algemeen secretaris Hanneke Bouwsema heeft het NPO-fonds zich in het 1e jaar van zijn bestaan gericht op de basistaken: het ondersteunen van drama en documentaire op radio en tv, zonder ruimte voor bijv. online experimenten. Dat wordt nu anders: gesprekken met het veld hebben nieuwe regelingen opgeleverd voor o.m. documentaireseries, webdocs, webdrama, podcasts en een meester-gezelregeling voor beginnende scenarioschrijvers. Plot Magazine
 • De eerstvolgende deadline voor aanvragen voor een incidentele projectsubsidie voor literaire manifestaties en literaire (educatieve) activiteiten van het Letterenfonds is 2 juli. De regeling heeft tot doel instellingen te stimuleren literaire manifestaties en activiteiten te organiseren die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek. Letterenfonds
 • In de eerste ronde van 2018 van de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen werden door 74 vertalers 85 ontvankelijke aanvragen ingediend bij het Letterenfonds voor 75 vertaalprojecten. Van dit totaal aan aanvragen waren er 12 afkomstig van beginnende vertalers. Daarnaast is één aanvraag doorgeschoven naar een volgende ronde. Letterenfonds
 • In de eerste Schwob-ronde van het Letterenfonds dit jaar werden twaalf subsidieaanvragen ingediend door acht uitgeverijen. Van deze aanvragen konden er zeven worden gehonoreerd. In totaal is daarmee 30.626 euro toegekend voor de volgende uitgaven van vertalingen van moderne klassiekers uit de wereldliteratuur. Letterenfonds
 • De Brockway Prijs, de tweejaarlijkse prijs voor poëzievertalers uit het Nederlands, is toegekend aan Daniel Cunin. Aan de prijs, die is ingesteld door het Nederlands Letterenfonds, is een geldbedrag van 5.000 euro verbonden. De jury bekroont met de Brockway Prijs 2018 zijn vertaaloeuvre (uit het Nederlands in het Frans) , en in het bijzonder zijn vertaling Une cage à la recherche d’un oiseau, een keuze uit de gedichten van Willem van Toorn. Letterenfonds
 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft vijf projecten genomineerd voor de Gouden C 2017. Deze prijs wordt voor de zevende keer uitgereikt aan een project dat je mee moet maken. Met de Gouden C zet het Fonds jaarlijks één van de vele ondersteunde projecten op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie in de schijnwerpers. De winnaar ontvangt de prijs op 3 juli tijdens de viering van het 10-jarig bestaan van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Via BPD Cultuurfonds is het mogelijk sponsoring aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte.
 • BPD Cultuurfonds ondersteunt kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, (landschaps)architectuur en kunst in de openbare ruimte. Eerstkomende sluitingsdatum is 1 september 2018. Aanvragen is mogelijk vanaf medio juni. BPD Cultuurfonds
 • In april en mei 2018 heeft Brabant C in korte tijd veel aanvragen voor financiering ontvangen. hierdoor kan het voorkomen dat het traject tussen het indienen van een aanvraag en het versturen van de beschikking langer duurt dan de gebruikelijke 10 tot 12 weken. Houd rekening met een behandeltermijn van in ieder geval 16 weken. Brabant C
 • In de periode 2017-2020 geeft Cultuur Eindhoven invulling aan het Programma Creatieve Industrie (PCI) met de ambitie voorbeeld stellende en innovatieve projecten/activiteiten te realiseren op het gebied van creatieve industrie. In totaal wordt hiervoor door het ministerie van OCW en de gemeente Eindhoven 1,4 miljoen beschikbaar gesteld. De doelstelling van het Programma Creatieve Industrie is om de keten van cultuureducatie naar de top in Eindhoven duurzaam te versterken en de impact op ontwikkeling van creatieve industrie op nationaal en internationaal niveau verder uit te bouwen. Binnen dit programma kan er gereageerd wordem op de eerste open call – De Toren van Babel. Cultuur Eindhoven
 • Het Jaaroverzicht 2017 van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) is gepubliceerd. In een interactieve online omgeving blikt het AFK terug op het afgelopen jaar. AFK
 • Van 2014 tot eind 2017 ondersteunde het subprogramma Cultuur in Nederland 102 projecten voor ruim 64 miljoen euro. Welke organisaties en projecten dat zijn staat in de brochure Feiten & Cijfers Creative Europe Cultuur 2014-2017. Gemiddeld ging een derde (32%) van het totaalbudget naar projecten met Nederlandse deelname. Nederland was succesvol binnen alle programmalijnen die openstonden in de periode 2014-2017, namelijk: Europese Netwerken, Europese Platforms, Literaire Vertalingen, Samenwerkingsprojecten en de eenmalige oproep Integratie van Vluchtelingen. Creative Europe Desk
 • Music Moves Europe is een initiatief van de Europese Commissie om de muzieksector te ondersteunen en versterken. De focus hierbij ligt op het vergroten van mobiliteit, het creëren van meer diversiteit in aanbod, de uitdagingen die gepaard gaan met digitalisering en de financiële positie van muziekprofessionals. Het initiatief bevindt zich in voorbereidende fase, en gaat, als alles goed gaat, in 2021 van start. Onlangs zijn vier oproepen gepubliceerd voor een aantal voorbereidende onderzoeken en projecten (de zogenaamde prepatory actions), die mogelijk interessant kunnen zijn voor partijen uit de Nederlandse muziekindustrie. Creative Europe Desk
 • Zes Nederlandse organisaties zijn geselecteerd voor de oproep Samenwerkingsprojecten gerelateerd aan het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. In totaal worden uit heel Europa 29 projecten gesteund voor deze oproep. Creative Europe Desk
 • Verzamelaar Han Nefkens schenkt 8 werken van het Nederlandse modehuis Viktor&Rolf aan Museum Boijmans Van Beuningen. Daarnaast liet hij ook weten het museum een legaat te gunnen van 300.000 euro, waarmee het museum later de collectie verder kan uitbreiden. Museum Boijmans van Beuningen , ArtNet News
 • Museum Boijmans Van Beuningen heeft een belangrijke beurs gekregen van de Amerikaanse Getty Foundation. Het Rotterdamse museum ontvangt 280.000 euro om onderzoek te doen naar de vijftiende- en zestiende-eeuwse Italiaanse tekeningen uit de eigen collectie. NRC
 • Het Anne Faber Stipendium is voor het eerst toegekend. De toelage ging naar de Utrechtse Wendy van Os. De ontwikkelingstoelage van 15.000 euro is bedoeld voor talentvolle zakelijk leiders in de podiumkunsten. Het Huis Utrecht
 • Tijdens de jaarlijkse ledenbijeenkomst van de Nederlandse Galerie Associatie op 22 mei 2018, is de GalerieLening gelanceerd. De GalerieLening, waarmee galeries tot 40.000 euro kunnen lenen tegen een rente van 3 procent, heeft een looptijd van maximaal 3 jaar. De lening is een initiatief van de Nederlandse Galerie Associatie en Cultuur + Ondernemen, uitgevoerd door het Fonds Cultuur + Financiering. Galerielening , Het Parool
 • Live Nation Entertainment heeft het Women Nation Fund opgericht, een jong investeringsfonds bedoeld voor door vrouwen geleide bedrijven voor livemuziek. Live Nation richt het fonds op en geeft toegang tot haar middelen en kapitaal voor ondervertegenwoordigde vrouwelijke ondernemers in concertpromotie, events en festivalruimtes. VNPF
 • Fujifilm Europe is corporate sponsor geworden van het BredaPhoto Festival dat dit jaar plaatsvindt van 5 september tot 21 oktober. Op 28 mei jl. werd de sponsorovereenkomst bekrachtigd. Sponsorreport
 • Er wordt heel wat gecrowdfund in Noord-Brabant. Een overzicht van de projecten, ondersteund door bkkc en Kunstbalie, die op dit moment financiering zoeken. Mestmag
 • Crowdfunding zorgt ervoor dat de benodigde 9100 euro om de 36ste editie van Kempenerpop te kunnen laten doorgaan. Eindhovens Dagblad
 • Isabelle Andriessen, Josefin Arnell en Joy Mariama Smith zijn genomineerd voor de Theodora Niemeijer Prijs. De winnende kunstenaar mag vanaf eind september 2018 Het Oog een half jaar gebruiken als podium voor haar project en ontvangt daarnaast een cheque ter waarde van €10.000. Ook de kunstenaars die de 2e en 3e plaats behalen ontvangen een cheque, van respectievelijk €2.500 en €1.500. Op 23 juni wordt in het Van Abbemuseum bekend wie de winnaar is. Van Abbemuseum
 • Nadat de vier genomineerden van de Belgian Art Prize eerder besloten zich terug te trekken, maakt de organisatie bekend dat er dit keer geen prijs wordt uitgereikt. Er was kritiek gekomen van een groep kunstenaars op de ‘flagrante exclusiviteit van deze selectie’. Metropolis M , Metropolis M
 • De Elisabeth van Thüringenprijs wordt in 2018 voor de tweede keer uitgereikt. De prijs is een stimuleringsprijs voor kunst in de zorg. De prijs wordt driejaarlijks uitgereikt door de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds. Zorginstellingen in brede zin van het woord in Nederland kunnen een nog te ontwikkelen kunstproject indienen bij de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds samen met de kunstenaar. Het kunstproject wordt in samenspraak met de bedenkend c.q. uitvoerend kunstenaar ingediend. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 50.000. Het geld is bestemd voor de realisatie van het kunstwerk. Deadline 31 augustus. Elisabeth van Thüringenprijs

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • The Continous City van de Zweeds – Amerikaanse architect, docent en auteur Lars Lerup bestaat uit 14 essays die los van elkaar gelezen kunnen worden. “The city is everywhere” is zijn vaste overtuiging en deze overtuiging kleurt het hele boek. Net zoals in After the City ( uit 2000, gevolgd door One Million Acres — and No Zoning, 2011) is er in zijn wereld geen vlucht denkbaar uit de stad, de stedelijke conditie karakteriseert de menselijke habitat. Het beeld dat hij in dit derde deel van de trilogie schetst is somber. De natuur is onderworpen, gedomesticeerd en tot de orde geroepen door de stad. Archined
 • Architecten kunnen de problemen van de wereld niet oplossen, maar ze kunnen wel een belangrijke impact hebben, zeggen de directeuren Yvonne Farrell en Shelley McNamara van Architectuur Biënnale Venetië, die architectuur vergelijken met de slowfoodbeweging. Zij kozen voor het thema Freespace en stelden een manifest samen waarin de uitgangspunten van het concept worden geschetst. Het manifest roept op tot ‘ruimhartigheid van geest en een gevoel van menselijkheid als kern van de agenda van de architectuur’, en ‘de gelegenheid om de geschenken van de natuur van licht, lucht, zwaartekracht, materialen te benadrukken’. Harm Tilman, hoofdredacteur De Architect, over de Biënnale. Dezeen , De Architect
 • De Nederlandse architectuur is niet vertegenwoordigd op de Architectuur Biënnale Venetië, voor de eerste maal in de geschiedenis. Wat is er aan de hand, vraagt Harm Tilman, hoofdredacteur De Architect, zich af. De Architect
 • De Nederlandse inzending van Het Nieuwe Instituut voor de 16e editie van de architectuurbiënnale Venetië ‘WORK, BODY, LEISURE’, samengesteld door de architect en onderzoeker Marina Otero Verzier, gaat over de effecten van automatisering en digitalisering op de werkvloer en het privéleven van mensen. De presentatie werd officieel geopend. Het Zwitsers paviljoen heeft de Gouden Leeuw ontvangen voor de beste nationale bijdrage aan de Architectuurbiënnale. Het Nieuwe Instituut , Trouw , De Architect , De Volkskrant , Architectenweb
 • Uit de inzendingen die werden ingediend voor de prijsvraag Energielandschap van de Toekomst heeft de jury visies geselecteerd voor het landelijk gebied, stedelijk gebied en het waterlijk gebied. Architectuur Lokaal , Architectuur Lokaal, Architectuur Lokaal
 • De expositie Places of hope belicht de grote ruimtelijke, sociale en andere opgaven waar Nederland voor staat. Dat gebeurt vanuit oplossingen en verbeelding. In de tentoonstelling, waarbij Maarten Hajer en Michiel van Iersel als curatoren fungeren, worden voorbeelden getoond van initiatieven waarmee al wordt ingespeeld op een slimmere en duurzame toekomst. Architectenweb
 • De Illustratie Biënnale viert elke twee jaar de veelzijdigheid van illustratie met een gevarieerd programma over de hedendaagse beeldcultuur. Met presentaties van illustratoren, exposities en publicaties. Met o.m. twaalf illustratoren, die een platenhoes ontwierpen bij hun favoriete muziekstuk of album en studenten van AKV|St. Joost uit Breda / ‘s Hertogenbosch onderzoeken het thema ‘verzet’. Op 27 mei in De Toneelschuur in Haarlem. Illustratie Biënnale
 • In de zomer van 2018 zijn er maar liefst drie Nederlandse modefestivals te bezoeken: State of Fashion, Fashionclash en M-ODE. Een gesprek met de initiatiefnemers van M-ODE, Iris Ruisch en Peter Leferink. NRC , i-D.vice
 • Nederlandse modeontwerpers zijn internationaal succesvol. Maar speelt Nederland eigenlijk altijd al mee in de internationale modewereld? En wie zet Nederland op de kaart? NPO Focus

 

beeldende kunst

 • Drie kunstenaars zouden Nederland volgend jaar vertegenwoordigen op de Biënnale van Venetië, zo kondigde het Mondriaan Fonds eerder aan. Maar het worden er twee: het werk van de in 2017 overleden Stanley Brouwn is er niet te zien. De weduwe van Brouwn maakte bezwaar. Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds: ‘Het is een combinatie van het moment waarop de weduwe het hoorde en hoe het werd gepositioneerd in de pers. Het werd aan zijn persoon opgehangen en dat had hij hoogstwaarschijnlijk niet gewild.’ trendbeheer stelt dat het oorspronkelijke plan van Benno Tempel met brouwn, Jungerman en Kensmil niet in behandeling had mogen worden genomen door de jury. Wat blijft er over van een tentoonstellingsconcept als je de centrale figuur eruit weglaat?, vraagt Metropolis M zich af. De Volkskrant , Mondriaan Fonds , trendbeheer , Metropolis M
 • West-Europese steden zijn een lappendeken van minderheden geworden. Toch overheersen nog steeds de westerse, ‘verlichte’ waarden. Als mogelijk instrument van verzet tegen een allesverslindende liberale ideologie, presenteert de expositie Eating Each Other in Antwerpen de strategie van de ‘re-appropriatie’: dominante denk- en gedragspatronen worden vermengd met eigen kennis, gebruiken en rituelen, waardoor hiervan geheel nieuwe vormen kunnen ontstaan.
 • Met deze tentoonstelling wil Kunsthal Extra City Antwerpen deelnemen aan het debat rond culturele appropriatie. Metropolis M
 • Alle menselijke waarden houden verband met identiteit. En identiteit is vervolgens weer gelinkt aan een allesbepalende lichamelijkheid. De expositie bij Salon Salon in Rotterdam ‘Identity Unraveled’ toont werk waarin de bezoeker steeds op het verkeerde been wordt gezet en soms gaat twijfelen aan zijn eigen identiteit. De grens tussen kijker, beeld en betekenis vervaagt. 8weekly
 • In de groepstentoonstelling Krijt staat het tekenmateriaal krijt centraal. 17 Nederlandse kunstenaars zijn door Kunsthal KAdE gevraagd nieuw werk te maken met bordkrijt. Ook te zien is bestaand werk van Joseph Beuys, Rudolf Steiner, Juan Muñoz en Nemanja Nikolić. Trouw
 • ‘Moeilijke kunst bestaat niet. Er bestaat alleen een publiek dat de taal van de kunst niet spreekt, en niet de moeite wil nemen ze te leren. Kunst vraagt inspanning. De verantwoordelijkheid tot begrijpen ligt bij het publiek, niet bij de kunstenaar. Als we evenveel tijd zouden investeren in het ontwikkelen van onze hersenen als in het stroomlijnen van ons lichaam, zou de cultuur bloeien als nooit tevoren.’ Aldus Gaea Schoeters. Mister Motley

 

film en av

 • In 2001 bedacht Mark Ruppert het 48 Hour Film Project, de filmwedstrijd die een internationaal succes werd en ook in Nederland populair is. Ruppert was onlangs in Rotterdam om te praten over het project, de regels en het belang van een goed verhaal. Plot Magazine
 • Terugblik op het filmfestival van Cannes, een sterke en politiek beladen editie. Een overzicht van vertoonde films, die een Nederlandse distributie krijgen. Filmkrant , Holland Film Nieuws
 • Bij het Tilburgs Film Festival is ‘Memories of You’ van Bart Schrijver uit Hilvarenbeek door de jury gekozen tot Beste film. Op het festival zijn zeventien films vertoond. ‘To catch a fly’ van Sanne Kortooms uit ’s-Hertogenbosch won de publieksprijs, prijs voor de beste regie en de beste acteur (voor actrice Manou Kersting). Brabants Dagblad
 • Dutch Rose Media en concertzaal Effenaar lanceren de eerste mixed reality escape room van Nederland. De escape room wordt gelanceerd tijdens de Dutch Technology Week op 4 juni in de Effenaar. Entertainment Business
 • Tijdens de Dutch Technology Week 2018, op 6 juni, laten GGzE’s VR-hub en het VR-Health Consortium (MaMaProducties, Mind Mansion, Unit 040) zien hoe VR-behandeling wordt gebruikt om de behandeling van psychische aandoeningen effectiever te maken. De bezoekers van DTW 2018 krijgen de kans om de VR-behandelingservaring op te doen met demo’s als Relaxation Space, Fear of Flight, VR-tigo, Claustrofobia. e52

 

letteren

 • Corina Koolen onderzocht waar het verschil in waardering voor vrouwelijke en mannelijke auteurs vandaan komt. Er was veel aandacht voor haar onderzoek. Ze vindt het belangrijk dat haar onderzoek benaderbaar is en dat het iets toevoegt aan het publieke debat. ‘Het lijkt misschien alsof ik met mijn computationele methodes bewijs dat er geen verschillen zijn tussen de werken van vrouwelijke en mannelijke literaire auteurs. Dat ligt in de werkelijkheid wat genuanceerder.” Neerlandistiek
 • ‘Is sekse (pardon, gender) werkelijk zo allesbepalend voor literair applaus? ‘ Dat schrijft columniste Elma Drayer n.a.v. het proefschrift van Corina Koolen aan de Universiteit van Amsterdam: Reading beyond the Female. Koolen onderzocht de invloed van gender op (waardering in) het literaire veld. Publieke discussies over dat onderwerp noemt Drayer ‘gekrakeel’. Fabian Stolk reageert. Wederom wordt hier de neerlandistiek in een kwaad daglicht gesteld. De Volkskrant , Neerlandistiek
 • ‘In de tijd dat ik aan ‘Het sterke geslacht’ werkte, is de urgentie van dit probleem alleen maar toegenomen. Kijk naar Corina Koolens proefschrift ‘Reading beyond the Female’, en alle discussie die daardoor is losgekomen. Haar onderzoek bevestigt mijn bevindingen: vrouwelijke schrijvers worden structureel en onterecht slechter gewaardeerd dan hun mannelijke collega’s, door lezers, critici en jury’s.’ Herman Stevens over zijn boek ‘Het sterke geslacht’. Trouw
 • Op 7 mei werd de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2018 bekendgemaakt. Uit zes romans van vijf mannen en één vrouw, werd Murat Isiks Wees onzichtbaar gekozen. ‘Toch wisten we eigenlijk wel dat Marjolijn van Heemstra niet op de prijs hoefde te rekenen. Niet vanwege het gebrek aan talent, dat zeker niet. Maar de cijfers liegen er niet om: It’s a man’s world, ook in de Nederlandse boeken met een literaire bekroning.’ Aldus Floortje Grooten. Karakters
 • ‘Lezen mag naast plezier ook een uitdaging zijn’, schrijft Yves T’Sjoen, hoogleraar moderne Nederlandse literatuur aan de universiteit van Gent. ‘Alsof inkorten en samenvatten zal helpen om meer mensen opnieuw klassieke teksten van de Nederlandse literatuur te laten lezen.’ Knack
 • Op 25 april vond er in het MONO in Rotterdam een avond plaats waarin er op zoek werd gegaan naar een nieuwe canon van de internationale poëzie. Startpunt van het debat was de steeds luider klinkende kritiek op de huidige canon van de Nederlandstalige literatuur, die teveel zou steunen op het werk van De Witte Man. Dichters en lezers die zich niet in die canon herkennen zoeken hun literaire inspiratie over de grens; en daarmee dient zich meteen de vraag aan waar te zoeken en bij welke auteur te beginnen? Kortom, welke buitenlandse dichter zou moeten worden geïntroduceerd bij de Nederlandse lezer. Een verslag. Letterenfonds
 • De nominaties voor de Herman de Coninckprijs zijn bekend gemaakt. De Herman de Coninckprijs is een prijs voor de beste bundel van het afgelopen jaar (verschenen tussen 1 november 2016 tot 31 december 2017). De winnaar die 8 juni bekendgemaakt wordt, krijgt 7500 euro. tzum

 

muziek

 • Jazz in Duketown heeft veel speellokaties met verrassend veel interessante muzikanten. Het programmaboekje is niet altijd even informatief en naar een bezetting is het wel eens zoeken. Voor de echte jazzliefhebber is er echter op het festival een aantal niet te missen podia. Terugblik op het festival dat 155.000 bezoekers trok. Jazznu
 • Alle winnaars van de Edison in de categorie Jazz/World bekend. Edisons

 

theater en dans

 • Op 4 en 5 juni presenteert een nieuwe generatie toneelschrijvers en regisseurs hun werk in Theater Bellevue in Amsterdam tijdens De Tekstsmederij leest… Per avond krijgen twee duo’s bestaande uit een toneelschrijver en een regisseur de kans om het resultaat te laten zien van maandenlang smeden, schrijven, verdiepen, schrappen, bijstellen en meer. Letterenfonds

Kunst in de openbare ruimte

 • Winkeleigenaren aan de Wilhelminastraat Coen Bastiaansen (De Gastronoom) en Paul de Lange (KookZaak) willen van het kunstwerk van Tom Claassen ‘De Koninginnen’ een echte toeristische attractie maken. Studenten aan de Avans Hogeschool in Breda hebben daar innovatieve ideeën voor bedacht. BN – De Stem
 • De herdenkingskast, een ontwerp van Guido Geelen, van de Heikese kerk in Tilburg is bekogeld met stenen. De kast staat symbool voor mensen die door een geweldsmisdrijf zijn omgekomen in Tilburg. Brabants Dagblad
 • Behalve metrolijn is de Noord/Zuidlijn in Amsterdam ook een ondergrondse expositieruimte. Op station Europaplein is een nieuw kunstwerk onthuld: I Want a Permanent Wave van Gerald van der Kaap. Het Parool
 • De vierde Graffiti Jam gaat in ‘The Loods’ aan de Oostelijkehavendijk in Roosendaal weer groter worden. Rond de 200 spuiters komen 2 en 3 juni in en rondom de hal hun graffiti kunsten laten zien op door de organisatie aangewezen plekken. BN – De Stem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Twintig jaar geleden pakte architectenbureau DiederenDirrix de Witte Dame aan. Dat was hun eerste grote transformatieproject. Sindsdien is het herbestemmen van gebouwen heel belangrijk voor het bureau. Aanleiding genoeg om er een boek aan te wijden. ‘Make it anew’ wordt 1 juni gepresenteerd. Eindhovens Dagblad
 • Komende jaren verschijnen in de Eindhovense wijk Meerhoven de eerste bewoonde woningen van 3D-geprint beton. In totaal worden er vijf gebouwd, waarbij bij elke woning volgende stappen worden genomen qua innovatie. Het ontwerp van Houben / Van Mierlo architecten is geïnspireerd op zwerfkeien in een groen landschap. e52
 • Hij geeft al bijna twee jaar les op de faculteit bouwkunde van TU/e, maar op 1 juni spreekt hij er zijn intreerede uit. Een gesprek daarom, met prof. ir. Paul Diederen, over waarom architectuur hem zo boeit. En over lesgeven. Maar ook over welke gebouwen best naar Eindhoven mogen komen. Eindhovens Dagblad
 • Fort Henricus in Steenbergen is een uitkijktoren én een brug rijker. Een creatie van Ro&Ad Architecten is onlangs geplaatst op het fort. BN – De Stem
 • Jalila Essaidi heeft met haar Mestic concept de tweede prijs gewonnen in de Chivas Venture. De oprichtster van BioArtLab won daarmee 200.000 euro. Eindhovens Dagblad , e52
 • De werkplek van Helma Michiels (Hapert, 1964) in een grote ruimte deelt ze met haar vriend beeldhouwer Paul Ceulemans. Haar atelier is daarin als het ware een ingebouwde cel waarin ze zich afsluit voor invloeden van buitenaf. Haar schilderijen ontstaan van binnenuit. Je kunt ze zien als een vorm van uittreding. Ze barsten uit haar lichaam en worden naakt en weerloos aan de wereld getoond. Alex de Vries bezocht haar atelier. Mister Motley
 • De Nuenense fotografe Marie Louise Nijsing werkt al twaalf jaar aan haar project ‘Oorspronkelijke interieurs’. In het Heemhuis van de plaatselijke heemkundekring zijn momenteel interieurfoto’s van haar te zien die zij maakte in boerderijen uit Nuenen en omgeving. Brabant Cultureel
 • Begin 2017 debuteerde Pim Lammers met het verrassende prentenboek ‘Het lammetje dat een varken is’, dat zich laat lezen als een empathische fabel over transgenders, maar ook ‘gewoon’ als innemend dierenverhaal. Een tekening van Milja Praagman uit Boxtel in dat boek, waarop de boer en de dierenarts elkaar onbedoeld érg lief aankijken, inspireerde het duo tot een nieuw prentenboek, De boer & de dierenarts, waarin de liefde tussen deze mannen centraal staat. Trouw
 • Monique van Hest, ook docent aan de Fontys, heeft een boek geschreven over gaming dat geselecteerd is voor de Kinderjuryprijs 2018. Enter de game zone (als je durft) is voor de jeugd tussen de 10 en 12 jaar met dyslexie. “Een kinderboek is heerlijk om te schrijven, want alles kan.’’ Bron.Fontys
 • In net iets meer dan een half jaar heeft de in Eindhoven woonachtige schrijver Wim Daniëls twee boeken uitgegeven over weliswaar uiteenlopende onderwerpen maar wel allebei met een vergelijkbare insteek: de ontwikkeling van toen naar nu. Eindhovens Dagblad
 • Aart Strootman en Fred Momotenko winnen prijzen op het klavecimbelconcours Prix Annelie de Man. Algemeen Dagblad , Podium Radio 4
 • Een miljoenenpubliek keek 29 mei in Amerika naar een optreden van het Eindhovense breakdanceteam The Ruggeds. De ploeg doet mee aan de talentenshow World Of Dance van tv-zender NBC. Eindhovens Dagblad
 • Regisseur Suze Milius maakte het publiek onderdeel van haar theatervoorstelling Talk Show voor Het Zuidelijk Toneel. Het leverde een wisselvallige show op. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • Er ligt een plan met functionele eisen voor nieuwbouw op de plaats van de voormalige kunstacademie op de Onderwijsboulevard. Maar vanwege de prijsontwikkeling in de bouwsector is dat plan niet meer te realiseren voor een bedrag dat het College van Bestuur van Avans verantwoordelijk acht. Het College van Bestuur heeft na overleg met de betrokken academies, besloten de geplande nieuwbouw uit te stellen. Het komend jaar wil het CvB gebruiken om een Avansbrede discussie te organiseren. De uitkomsten hiervan dienen als basis voor het plan voor nieuwbouw. Punt.Avans
 • Een interactieve klok die het energieverbruik aangeeft, het gebruik van gelijkstroom om energie te besparen, een grote, gedeelde ruimte die wonen efficiënt en sociaal maakt: het zijn slechts enkele kenmerken van de slimme en duurzame woning die het studententeam VIRTUe van de Technische Universiteit Eindhoven momenteel bouwt op de TU/e-campus. Met dit huis (“LINQ”) vertegenwoordigen ze Nederland in de internationale bouwwedstrijd Solar Decathlon, in november in Dubai. Op 4 juni wordt de woning officieel geopend, tijdens de Dutch Technology Week. e52
 • Niet elke afgestudeerde ontwerper kan z’n eigen label runnen, maar met je mode-diploma kun je ook aan de slag bij grote, internationale modehuizen. i-D ging op onderzoek uit en sprak verschillende opleidingshoofden en succesvolle alumni. i-D
 • Als eindopdracht voor haar opleiding aan SintLucas in Boxtel heeft studente Vera Nooijen de expositieruimte ontworpen van gedenkplaats Haarendael. Het voormalige grootseminarie in Haaren werd in de Tweede Wereldoorlog als gevangenis gebruikt. Brabants Dagblad

Kunstbeoefening

 • Thans bekende musici als Hein van de Geyn, Paul van Kemenade, Henk Koekkoek, Pieter Bast, Rik Bartels, Toon Segers, Jan van den Berg en Hans Sparla deden ooit hun eerste ervaring op bij het Tilburgse semi-professionele orkest. De Tilburg Big Band viert dit jaar het zestigjarig bestaan. Jazznu
 • Het vroegere kerkkoor Jongerenkoor Nicolaas is uitgegroeid tot Koor Camus met eigen theaterproducties. De groep bestaat vijftig jaar. Eindhovens Dagblad
 • Fanfare en drumband St. Willibrordus uit Wintelre zoekt op 9 juni de folk en rock op. In een tent aan de Merenweg treedt het korps dan samen op met BZB, voorheen Band Zonder Banaan. Eindhovens Dagblad
 • De Bladelse Koninklijke Harmonie l’Union bestaat dit jaar 175 jaar. Het is een moderne en bloeiende vereniging met 130 musicerende leden. Ook het bestuur musiceert. Eindhovens Dagblad
 • Theatermaker Peter Dictus uit Zundert zoekt een paar honderd inwoners van Terheijden om binnenkort mee te doen aan een zogeheten verborgen theateract. Een kleine interventie in de openbare ruimte. Een korte onderbreking van de realiteit. BN – De Stem
 • Tejatergroep Gemert voert zes keer de locatievoorstelling ‘Stervelingen’ op. In een loods en op akkers in Gemert. Eindhovens Dagblad
 • Regisseur Anneke Schröder uit Mierlo werkt vooral voor gezelschappen en scholen. Nu komt ze met een eigen productie: Jeanne. Onderwerp : Jeanne d’Arc. Locatie : haar tuin. Te zien op 1, 2 en 3 juni. Eindhovens Dagblad
 • In een adembenemend decor midden in de Groote Peel ging de openluchtvoorstelling Weg uit de Peel in première. Het publiek werd drie uur lang meegezogen in de geschiedenis van deze streek. Eindhovens Dagblad
 • Jeugdcircus Il Grigio uit Haaren is klaar met de verbouwing. In totaal is er 240 vierkante meter bij gekomen. Ondanks eerdere bezwaren zijn omwonenden nu ook helemaal tevreden. De directe aanleiding om uit te breiden was het tekort aan toiletten die elke zomer werden gehuurd en die tijdens de circusvoorstellingen op het terrein stonden. Brabants Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Hoe gaat het nu met De Cultuur Loper? Het Fonds voor Cultuurparticipatie bestaat dit jaar 10 jaar en kijkt naar projecten, die het fonds heeft ondersteund. In 2014 sprak het FCP met Kunstbalie over de start van De Cultuur Loper. In de eerste periode van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (2013-2016) begonnen 27 gemeenten in de provincie Noord-Brabant met het programma. Inmiddels zijn 48 gemeenten en 310 scholen er enthousiast mee bezig en wordt er ook in andere provincies, zoals Noord-Holland, Limburg en Zeeland, mee gewerkt. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Erfgoed is meer dan een waardevol overblijfsel uit het verleden, vindt Jacquelien Vroemen, zelfstandig erfgoedadviseur. Het laat ook zien wie we wíllen zijn. Profiteer van haar concrete tips voor de invulling van erfgoedlessen, en laat leerlingen ervaren dat wij ons erfgoed niet alleen erven, maar elke dag opnieuw maken. LKCA
 • Werkdruk is een groot probleem in het primair onderwijs. Om te zorgen dat de sector aantrekkelijk blijft om in te werken is er een werkdrukakkoord gesloten. Vanwege het lerarentekort bieden de werkdrukmiddelen kansen voor de inzet van kunstvakdocenten. LKCA
 • Dove kinderen, autistische tieners… waar kunnen de circa 300.000 leerlingen met speciale onderwijsbehoeften terecht als ze in hun vrije tijd willen dansen, tekenen of toneelspelen? Voor deze kwetsbare groep ontbreekt een infrastructuur, constateert Dirk Monsma. LKCA
 • Night of the Nerds, op 5 juni, is een jaarlijks terugkerend event tijdens de Dutch Technology Week, Eindhoven. Gehouden in het Klokgebouw en bedoeld voor jongeren tussen de 14 en 19 jaar. In twee van de drie hallen zijn er ‘experiences’ en kunnen de bezoekers zich onderdompelen in het raakvlak tussen technologie, creativiteit en kunst. De derde hal is voorzien van rijen tafels met laptops verdeeld in ‘denkvlakken’. Daar vinden doorlopend workshops plaats. e52
 • De voorronde voor de BN DeStem Cultuurprijs Klassieke Muziek wordt 3 juni gehouden in Nieuwe Veste in Breda. Uit alle ingestuurde geluidsopnames heeft de jury twaalf kandidaten uit West-Brabant en Zeeland geselecteerd. Stichting Johan Diepstraten
 • Het nieuwe podium voor minder validen in poppodium 013 is officieel in gebruik genomen. Zo’n 2 jaar na de heropening van het poppodium. Hoe moeilijk kan het zijn om nog zo’n podium te maken nadat je eerst het hele poppodium hebt vernieuwd? Dat was een gigantische verbouwing. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • Investeren in de instandhoudingskosten van buitenplaatsen loont vanuit maatschappelijk perspectief. Elke geïnvesteerde euro in een historische buitenplaats levert de samenleving circa 3,50 euro op. Maar slechts 1% van die baten komt bij de instandhouders terecht. Dat stelt dr. ir. Elisabeth Ruijgrok van Witteveen + Bos op basis van een onderzoek. De uitkomsten van haar onderzoek legitimeren volgens de Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen een extra impuls van de rijksoverheid voor groene monumenten en de handhaving van de huidige fiscale aftrekmogelijkheden voor onderhoud aan rijksmonumenten. Groene Ruimte
 • Wat kunnen en mogen we met de honderden ‘bunkers’ die her en der in het Nederlandse landschap te vinden zijn? Dat is de hamvraag van een bijeenkomst in september waarin met erfgoeddeskundigen, eigenaren en kunstenaars wordt verkend hoe we deze objecten opnieuw kunnen gebruiken. Pretwerk
 • Van 24 t/m 28 mei vond in het kloostercomplex Abdij Rolduc in Kerkrade de zesde editie plaats van de Week van het Lege Gebouw. Circa vijftig studenten van verschillende hogescholen en universiteiten verbleven gedurende vijf dagen in het kloostercomplex met als doel een haalbare herbestemming te bedenken en uit te werken voor het leegstaande deel van het complex. De Week van het Lege Gebouw is een initiatief van onder meer de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en enkele architecten en docenten. Week van het lege gebouw
 • Op 19 juni lanceren het Van Abbemuseum, het Frans Hals Museum, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Stedelijk Museum Amsterdam en LIMA de online catalogus Mediakunst.net, een digitale catalogus die de mediakunstcollecties van deelnemende instellingen verenigt. Zowel internationale als Nederlandse kunstenaars zijn in deze omvangrijke collectie vertegenwoordigd. De catalogus zal voortdurend worden voorzien van nieuwe werken en nieuwe collecties. LIMA
 • Het zesde en laatste openbare college van This is Film!, over filmrestauraties en filmerfgoed, van EYE ging over filmrestauratielaboratoriums. Daar zijn er sinds de digitale revolutie in de filmwereld weinig van over. In Nederland bleef alleen Cineco over, dat samen met Haghefilm in 2012 een doorstart maakte en sindsdien Haghefilm Digitaal heet. Hierdoor bleef kennis behouden over analoge filmconservering en fotochemische restauratie die anders verloren was gegaan. Filmkrant
 • Fotograaf Erwin Olaf heeft het Rijksmuseum een schenking van 412 foto’s, zeven video’s, tijdschriften en boeken gedaan. Daarnaast kocht het Rijks nog eens, voor 200 duizend euro, zestig foto’s en drie video’s aan, met steun van de BankGiro Loterij. De Volkskrant , De Volkskrant
 • De toekomst van het Nederlands Jazz Archief ziet er rooskleurig uit. Dat zei bestuursvoorzitter Anton Kok tijdens de Vriendendag van het archief. Vanaf 2020 zal de organisatie waarschijnlijk weer opgenomen worden in de landelijke subsidiestructuur en het Prins Bernhard Cultuurfonds zorgt voor een financiële overbrugging in de tussenliggende periode. Jazzenzo
 • ‘Onverteerbaar’ vindt organist Wouter van Belle (59) het. Als het aan de samenwerkende Utrechtse parochies ligt, wordt ‘zijn’ kerk ‘onttrokken aan de eredienst’. Maar die kerk is niet zomaar een gebouw in een buitenwijk, maar de Sint Catharinakathedraal – de rooms-katholieke hoofdkerk in Nederland, waar ook de kardinaal zetelt. De parochies hebben een jaarlijks tekort van 4 ton en willen het gebouw verkopen aan het naastgelegen Museum Catharijneconvent. Maar het ergste voor Van Belle is dat het bijzondere Maarschalkerweerdorgel (1903) nooit meer in religieuze diensten zal klinken. De Volkskrant
 • Brabants Heem en Erfgoed Brabant Academie organiseren deze zomer vier colleges over erfgoed in Brabant. De vier colleges sluiten aan bij de vier verhaallijnen van de provincie Noord-Brabant: innovatief, religieus, bestuurlijk en bevochten Brabant. Erfgoed Brabant
 • Een nieuwe huisstijl, nieuwe banieren, een compleet gewijzigd programma en een iets aangepast logo markeren de koerswijziging van de Brabantsedag Heeze. Thema van de parade op de laatste zondag in augustus is : Van Ravenstein tot Roosendaal. Eindhovens Dagblad
 • De Rijksdienst Cultureel Erfgoed stelde al vast dat groep bijzondere beelden rond de Sprundelse begraafplaats Fatimapark in de omliggende landen hun gelijke niet kennen. Een vijftiental zwaar gehavende stenen medaillons worden nu gerestaureerd. Beleef Sprundel hoopt dat de beelden eind juni weer compleet zijn. De stichting heeft grootste plannen rond het Fatimapark, dat moet helpen om de in religieus erfgoed geïnteresseerde recreant naar het dorp te lokken. BN – De Stem
 • In het Stedelijk Museum Breda is een expositie te zien over bierbrouwen in Breda. BN – De Stem
 • Een nieuwe netwerkorganisatie, Platform Erfgoed en Innovatie bevindt zich op het snijvlak van erfgoed, nieuwe technologieën, maatschappij, kennisdeling en onderzoek. Inhoudelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn artificiële intelligentie, robotisering, data management, virtual/augmented reality, 3D-printing, visualisaties. Erfgoedstem
 • De Erfgoedinspectie heeft haar jaarverslag over 2017 gepubliceerd. In dit jaarverslag ligt het accent op de toegankelijkheid van de rijksoverheidsinformatie en het goed beheer en behoud van het erfgoed. Met onder andere aandacht voor: zorgvuldige omgang met erfgoed onder water; digitaal werken ingevoerd, maar veel digitale informatie nog niet in beheer; belang van herkomstonderzoek. Erfgoedinspectie

Bibliotheken

 • Bibliotheken geven in toenemende mate ruimte aan urban culture en spoken word in hun programmering. Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) bijvoorbeeld organiseerde op 26 en 27 mei een hiphopfestival. Overigens is door ProBiblio onlangs een zogeheten Hip Hop taskforce in het leven geroepen, gericht op de profilering van de bibliotheek als jongerenplatform voor urban culture. Vanuit deze Hip Hop taskforce ontwikkelt ProBiblio samen met Muziekweb en vier bibliotheken (AanZet, De Boekenberg, Rotterdam en Haarlemmermeer) HipHop In Je Bieb, een gezamenlijke programmering en collecties rond hiphop/urban. Bibliotheekblad
 • Eerder dit jaar heeft de KB besloten om de dienst Leesplein deze zomer op te heffen. Daar kwamen veel reacties op. Tijdens een gesprek met aanbieders van een petitie ter behoud, maar ook in overleggen met de redactie van Leesplein, heeft de KB gesproken over relevante kanalen waar ouders en professionals informatie kunnen vinden over (ontwikkelingen in) lezen, leesbevordering, boeken en literatuur. Een update. KB
 • De Koninklijke Bibliotheek gaat op haar e-boekplatform online Bibliotheek gebruikmaken van de technologie van Bookarang om lezers te helpen bij het ontdekken van boeken. Bibliotheekblad
 • Muziek- en theatercollecties hebben veel raakvlakken. Niet alleen omdat muziek een belangrijk onderdeel is van veel voorstellingen, maar ook omdat de zorg voor het erfgoed tegenwoordig geen sinecure is. Fusies, bezuinigingen en prioriteiten stellen de nodige uitdagingen aan het veilig stellen van het erfgoed. De Nederlandse Vereniging van Muziekbibliotheken, -archieven en -documentatiecentra (NVMB) organiseerde op 24 mei voor het eerst een informatiebijeenkomst in samenwerking met de Stichting Theatercollecties. Bibliotheekblad
 • Op 7 juni a.s. organiseert de KB | Nationale bibliotheek, samen met IFLA, een bibliotheekcollege over Global Librarianship. Drie sprekers uit het internationale bibliotheekveld delen hun visie over internationale samenwerking in het bibliotheekwerk. KB
 • In een drietal factsheets heeft Cubiss een samenvatting van de resultaten van twee landelijke onderzoekstools gemaakt; de monitor de Bibliotheek op school en het Bibliotheek Onderzoeksplatform (BOP). Dit geeft inzicht in de samenwerking met vve, primair en voortgezet onderwijs. Cubiss
 • De Eindhovense bibliotheek wil van de bezoekers weten hoe de bibliotheek van de toekomst er uit moet zien. Ook kinderen mogen hun zegje doen. Eindhovens Dagblad

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie