Trends & Ontwikkelingen 31 mei 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • De Auteursbond, Groep Algemene Uitgevers, Stichting Leenrecht en de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers roepen minister van Engelshoven (OCW) op om het leenrechtstelsel te moderniseren en op korte termijn middelen ter beschikking te stellen. De voorlopige cijfers van de leenrechtvergoedingen voor 2019 geven namelijk opnieuw een flinke daling te zien, waarmee de trend vanaf 2010 wordt voorgezet. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat er minder uitleningen worden geregistreerd en er een verschuiving plaatsvindt van activiteiten naar schoolbibliotheken, die onder de onderwijsvrijstelling vallen. Deze trend kan zonder interventie van de minister niet worden gekeerd. Ongewijzigd beleid zal binnen afzienbare termijn het einde van het leenrechtstelsel betekenen. Auteursbond   , Auteursbond
 • In aanvulling op de gezamenlijke reactie met de VSCD, NAPK en VvNO op het advies van de Raad voor Cultuur “Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur”, stuurde de VVTP op 24 mei jl. een eigen brief aan minister van Engelshoven (OCW). Met deze brief brengt de Vereniging van Vrije Theaterproducenten een aantal nieuwe punten specifiek bij de minister onder de aandacht. In de brief wordt gepleit voor het creëren van een groter revolving fund, en het instellen van een Tax Shelter voor podiumkunsten, maar ook voor het meer benutten van de vrije theaterproducenten voor educatieprojecten. Vereniging van Vrije Theaterproducenten
 • De Raad van Twaalf, het samenwerkingsverband van provinciale kennis- en uitvoeringsorganisaties voor kunst en cultuur, reageerde in een brief aan minister van Engelshoven (OCW) op het advies dat de Raad voor Cultuur onlangs uitbracht over het cultuurbestel na 2020. Kunstloc Brabant is lid van de Raad van Twaalf. De brief werd ondertekend door Chris van Koppen, naast directeur-bestuurder van Kunstloc ook voorzitter van de Raad van Twaalf. Kunstloc Brabant
 • Pf Magazine organiseert in samenwerking met FotoFestival Naarden  op 12 juni een debat over een eigen plek voor de professionele fotografie in Nederland: Platform Fotografie Nederland. Aanleiding is het bericht dat de directeuren van zeven fotografie-instellingen in gesprek willen met cultuurminister van Engelshoven (OCW). Ze missen in het recent uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur een eigen plek voor de professionele fotografie in een wereld waarin beeldcommunicatie, en met name fotografie, is doorgedrongen tot in alle haarvaten van de samenleving. Pf
 • Het kabinet vindt een blijvende dominante positie van digitale platforms onwenselijk. Dat belemmert de toetreding van nieuwe bedrijven en beperkt de online keuzevrijheid van consumenten en ondernemers. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) stelt daarom in een beleidsbrief aan de Tweede Kamer drie maatregelen voor om in te kunnen grijpen bij deze mededingingsproblematiek. Rijksoverheid.nl  , Rijksoverheid.nl
 • De Eerste Kamer heeft op 28 mei de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexwerk. Hierdoor krijgen mensen in een kwetsbare positie meer perspectief terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft. ‘Met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt’, stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Rijksoverheid.nl
 • De Omgevingswet maakt het voor provincies, waterschappen en gemeenten noodzakelijk om anders samen te werken: intern, met ketenpartners en met andere partijen in de samenleving. Enerzijds komt dit voort uit de toenemende behoefte van de samenleving om meer invloed uit te oefenen op de eigen fysieke leefomgeving. Anderzijds omdat aan grote maatschappelijke opgaven als klimaatverandering, circulaire economie en duurzaamheid alleen vanuit een sterke samenwerking het hoofd kan worden geboden. De MOOC Anders samenwerken  geeft in zeven inzichten (korte videofilmpjes) een duidelijk beeld van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt met concrete voorbeelden uit de praktijk. IPO
 • Steden zijn door de globalisering en de gevoerde neo-liberale politiek een pion van de markt geworden. Het is aan de lokale bestuurders om te dealen met de vele schaduwzijden daarvan, zoals onbetaalbaar wordende woningen en het gevoel van ontheemding bij de autochtone inwoners. Veel instrumenten hebben ze echter niet meer. Gemeentebesturen moeten vooral zorgen voor een plek waar hoogopgeleiden graag willen wonen. En ze moeten ervoor zorgen dat de afgestudeerden in de stad blijven wonen. Het zijn de aantrekkelijke steden die op dit punt succesvol zijn. Aldus stadssocioloog Wim Derksen.  In een essay in Binnenlands Bestuur schetst hij  enkele grote opgaven voor het stedelijk bestuur. Binnenlands bestuur
 • Kunst en cultuur in Rotterdam moet de komende jaren voor iedereen toegankelijk worden. Er moet meer kunst en cultuur naar de Rotterdamse wijken, het aanbod op Rotterdam-Zuid moet flink worden vergroot en er moet meer aandacht komen voor cultuur in het onderwijs. Dat zijn een paar van de belangrijkste eisen die wethouder Said Kasmi schrijft in een opzet voor de nieuwe Cultuurnota voor de komende vier jaar. Rijnmond.nl ,  Gemeente Rotterdam
 • Op 28 mei spraken kunstenaars, culturele instellingen en beleidsmakers met elkaar over een inclusieve cultuursector in Rotterdam. Een verslag. RRKC
 • Diverse sprekers uit het culturele veld kwamen aan het woord tijdens een bijpraatsessie van de Leeuwarder gemeenteraad over de nieuwe cultuurnota, zoals Hilde Mulder van jeugdtheaterschool Meeuw. Zij roept de gemeente op om groot te denken en te investeren in zaken die er nog niet zijn. “Er wordt flink geïnvesteerd in de traditionele zaken, zoals een stadsschouwburg, een filmhuis of Neushoorn. Het is belangrijk om ook te investeren in culturele broedplaatsen en vernieuwende kunstenaars.” Omroep Friesland
 • Honderden cursisten reageren verontwaardigd op de berichtgeving rondom het dreigende faillissement van het UCK. Via haar besluitvorming stuurt de gemeente Utrecht aan op een noodgedwongen en snelle sluiting van het kunstencentrum, zonder met het UCK naar een gunstiger scenario voor een zorgvuldige afwikkeling te kijken. Naast de nadelige gevolgen voor UCK medewerkers, belemmert dit ook de opstart van cursusaanbod door nieuwe initiatieven. Lodewijk Asscher (PvdA) stelt Kamervragen over het dreigend faillissement van het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Stadsblad Utrecht  , Tweede Kamer
 • De inspanningen om Lelystad op te bouwen als culturele stad, worden gefrustreerd door gebrekkige steun van het Rijk. Dat zegt Jan Gras, die eind deze maand afscheid neemt van theater Agora in Lelystad. Hij noemt het onbegrijpelijk dat de financiële steun van het Rijk wordt teruggeschroefd. Jan Gras was de afgelopen 10 jaar programmeur en tot 2017 artistiek directeur. In die periode kwam het theater in financieel zwaar weer terecht. Omroep Flevoland
 • Onduidelijkheid blijft bestaan voor instellingen en verenigingen op het gebied van sport en cultuur in Venlo of zij volgend jaar een subsidiekorting van 2,5 procent voor hun kiezen krijgen. Dat bleek 23 mei tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Het college van burgemeester en wethouders kiest voor de kaasschaaf, omdat het meer tijd nodig heeft een nieuw subsidiebeleid op te stellen. De Limburger , De Limburger
 • Polen heeft een klacht ingediend bij het Europese Hof van Justitie tegen de nieuwe Europese auteursrechtenrichtlijn. De nieuwe regels zijn in april goedgekeurd door het Europees Parlement, maar Polen is het niet eens met de invoering daarvan, meldt persbureau Reuters. Entertainment Business

 

noord-brabant

 • Op 13 februari 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak “Stichting Cultuur Eindhoven – Bibliotheek”  Dat is de achtergrond van een Statenmededeling over een aanpassing bij het fonds Brabant C.  Bij het Brabant C Fonds doet zich een vergelijkbare situatie voor als bij SCE. Destijds is door het Brabant C Fonds, na instemming door de provincie, een financieringsreglement vastgesteld en gepubliceerd, waarin is bepaald welke activiteiten voor financiering in aanmerking komen. Hierbij werd beoogd om dit reglement de status te geven van een wettelijk voorschrift. Gezien de uitspraak in de zaak “SCE-Bibliotheek” zal dit reglement niet worden beschouwd als wettelijk voorschrift. Daarom is het financierings-reglement van Brabant C omgezet in een Subsidieregeling en onder de werking van de Algemene subsidieverordening gebracht. Het fonds krijgt dan de status van mandaatinstelling.  Brabant.nl
 • Beantwoording van de schriftelijke vragen van M.C. van der Wel namens de Statenfractie van de Partij voor de Dieren over `geplande theatervoorstellingen in de Biesbosch`. Er moet nog onderzoek worden gedaan naar mogelijke verstoringen. Brabant.nl
 • De schatkist van steeds meer Brabantse gemeenten begint leeg te raken door de grote tekorten op de jeugdzorg. Miljoenenbezuinigingen zijn niet meer te voorkomen. Van het wegbezuinigen van de muziekschool tot het afbouwen van belangrijke preventiemaatregelen, gemeenten komen voor moeilijke keuzes te staan. Omroep Brabant  , Omroep Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • De Bredase voorjaarsnota 2019 staat in het teken van de ambities die het stadsbestuur heeft voor 2020. Daarin o.m. opgenomen dat Breda behoefte heeft aan nieuwe ‘stadsiconen’; de kunsthal draagt bij aan grootstedelijk Breda en zorgt tegelijkertijd voor meer vierkante meters (expositie)ruimte waar het culturele veld om vraagt. Breda.nl
 • Drie kunstwerken die in Breda in de weg stonden en dreigden te verdwijnen, hebben een nieuw leven gekregen. Op initiatief van buurtbewoners heeft de gemeente Breda ze onlangs herplaatst langs het fiets- en wandelpad in het Boeimeerpark. Samen vormen ze een mini-beeldenroute. BN – De Stem
 • Wethouder Marianne de Bie (Cultuur, D66) kon tevreden zijn.  De nieuwe erfgoedvisie ‘Grondstof voor de toekomst’ om meer werk te maken van de verhalen achter de monumenten in Breda vindt een breed draagvlak in de gemeenteraad van Breda. BN – De Stem
 • De toegangscontrole bij Bredase festivals wordt aangescherpt om het gebruik van drugs te ontmoedigen. Ook moeten organisatoren tijdens een evenement voorlichting geven over de gezondheidsrisico’s van uitgaansdrugs. Vooralsnog gaat het om een proef die over drie weken op Pussy Lounge draait. Dat schrijft burgemeester Paul Depla in een brief aan de Bredase gemeenteraad naar aanleiding van een eerdere discussie over het recreatief gebruik van drugs tijdens het uitgaan. BN – De Stem
 • Het Eindhovense gemeentebestuur gaat volgend jaar investeren in veiligheid, duurzaamheid, cultuur en onderwijshuisvesting. Daarnaast gaat het verouderde ICT-systemen op het stadhuis vervangen, zodat de dienstverlening aan de Eindhovenaren kan worden verbeterd. Dat blijkt uit de zogenoemde kadernota, waarin de hoofdlijnen voor de gemeentebegroting voor 2020 worden geschetst. Eindhoven ,  Eindhovens Dagblad
 • De nominaties voor de Dirk Roosenburgprijs 2019 zijn bekend. Negen projecten zijn genomineerd voor de architectuurprijs van de gemeente Eindhoven, die om de twee jaar wordt uitgereikt. Dat heeft Architectuurcentrum Eindhoven bekendgemaakt. Architectuurcentrum Eindhoven  , Eindhovens Dagblad
 • Het pand De Kleine Winst aan de Markt in ‘s-Hertogenbosch, waar kunstschilder Jeroen Bosch gewoond en gewerkt heeft, wordt grondig gerestaureerd en in 2021 heropend als ‘Huis van Bosch’. De begane grond wordt dan een ontvangstruimte waar bezoekers informatie kunnen krijgen over het cultureel-toeristische aanbod van de stad. De rest van het pand wordt een ‘huismuseum’ en komt totaal in het teken van de tijd, het leven en het werk van Jeroen Bosch te staan.’s-Hertogenbosch ,  Omroep Brabant
 • Het Tilburgs college heeft 23 mei de perspectiefnota 2020 aan de gemeenteraad gepresenteerd. In deze nota geeft het college aan hoe zij de ambities uit het Bestuursakkoord ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg 2018 – 2021’ wil realiseren binnen de financiële mogelijkheden. Tilburg.nl

 

overige brabantse gemeenten

 • Kunstenaar Tymon de Laat uit Rotterdam gaat een aantal panden in de gemeente Bernheze voorzien van muurschilderingen. De Laat, oorspronkelijk afkomstig uit Nistelrode, is door de Bernhezer Kunstkring (BKK) gevraagd voor het project in het kader van 25 jaar Bernheze. De gemeente  Bernheze heeft toegezegd dat er werken op de drie sporthallen Nistelrode, Heesch en Heeswijk-Dinther mogen komen. Brabants Dagblad
 • Een serie nieuwe schetsen geeft een veel completer beeld van de aangepaste plannen voor het Walkwartier in Oss. Op de plaatjes van DOK Architecten is goed te zien hoe de donkere, kaarsrechte woontoren in de omgeving moet passen. Ook is het zadeldak achter de halfronde koekgevel voor het eerst te zien. Brabants Dagblad
 • Het programma van Openluchttheater Vrouwenhof is deze zomer noodgedwongen wat kleiner, door het veranderde subsidiebeleid van de gemeente Roosendaal. BN – De Stem
 • Om de tientallen lokale clubs en verenigingen in de toekomst tegen betaalbare prijzen in Den Durpsherd te houden, gaat stichting Den Durpsherd in Berlicum de zakelijke markt warm maken voor gebruik van de theaterzaal. Ze willen alle lokale clubs en verenigingen zonder hoge kosten in huis houden, zonder subsidie van de gemeente Sint-Michielsgestel. ,,De gemeente betaalt het pand, maar wij staan aan de lat voor een gezonde bedrijfsvoering”, zegt voorzitter van de Stichting Den Durpsherd Wim Schuurmans. Brabants Dagblad
 • Door vier jaar op rij ruim een halve ton te schrappen op de begroting voor de bibliotheken in Sint-Michielsgestel, is de rek er financieel helemaal uit. En zonder extra geld komen nieuwe, volwaardige schoolbibliotheken in Gemonde en Middelrode zwaar onder druk te staan. Dat staat te lezen in een raadsinformatiebrief over de bibliotheken die het college van Sint-Michielsgestel naar de raad heeft gestuurd. Brabants Dagblad
 • Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden heeft na 45 jaar een nieuwe naam: Museum Krona. Een andere naam om duidelijk te maken dat het museum een flinke verandering heeft ondergaan. Burgemeester Henk Hellegers had 24 mei de eer om de nieuwe naam officieel te onthullen. Frits Scholten, senior-conservator beeldhouwkunst van het Rijksmuseum, greep zijn toespraak aan om de aanwezigen duidelijk te maken hoe bijzonder het Udens museum is. De Udense politiek heeft als tegenprestatie voor de gemeentelijke subsidie de eis heeft gesteld dat het aantal bezoekers moet verdubbelen naar 20.000 per jaar. Scholten deed een beroep op B&W van Uden om daar wat soepel mee om te gaan. Brabants Dagblad
 • De gemeente Vught peilde 27 mei  met een interactieve enquête de mening van zo’n 30 cultuur- en erfgoedorganisaties uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt over het huidige en vooral toekomstige cultuurbeleid voor de nieuwe cultuurnota voor 2020 tot en met 2023. Zevenentwintig vragen over onder meer huisvesting, bezoekers van activiteiten, samenwerking en de gemeentelijke financiering.  De culturele organisaties waren vooral geporteerd van meer samenwerking,  dat  is ook efficiënter.  Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Kunsten’92 publiceert een update over de Fair Practice Code:  Hoe kun je meedoen? Kunsten’92
 • Bij de Bibliotheek Midden-Brabant zijn ze voortvarend aan de slag gegaan met de Governance Code Cultuur 2019. Directeur-bestuurder Herman Horst en toezichthouder Rinske Stelwagen organiseerden voor het bestuur en de raad van toezicht een inspiratiesessie om de Code door te nemen en te overleggen hoe hem te implementeren. Wat leverde die actieve houding op? Cultuur +Ondernemen
 • Welke financieringsmogelijkheden bestaan er eigenlijk? Hoe verhouden zij zich tot elkaar? En hoe passen ze bij jou en je plannen? Tijdens de Maand van de Financieringsmix in juni staan deze vragen centraal. De maand wordt op 3 juni gestart met de lancering van de Culturele Financieringswijzer. Cultuur+Ondernemen  , Cultuur+Ondernemen
 • Wil je als creatieve ondernemer met behulp van groeigeld de volgende stap zetten? Sprout-expert Bert Wams geeft suggesties voor financiering. Sprout
 • De Boekmanstichting organiseert, naar aanleiding van Boekman 119, die ingaat op de vraag hoe de beschikbare ruimte voor kunst, cultuur en experiment in de stad het beste verdeeld kan worden onder de vele claims die erop worden gelegd, een serie van drie lezingen. Op 21 mei vond in de Tilburgse LocHal de eerste lezing plaats. Henk Vinken gaf een presentatie over zijn onderzoek naar een goede culturele infrastructuur.  Dit onderzoek vormt een onderdeel van het project Waarde van Cultuur Brabant, waarvan in 2018 de eerste editie gepubliceerd werd en in 2020 een volgende editie zal verschijnen. Bart de Zwart, werkzaam bij de opleiding Vastgoed en Makerlaardij aan Fontys Hogescholen, presenteerde een onderzoek waarin de leidende vraag is: Hoe kunnen we de meerwaarde van broedplaatsen beter voor het voetlicht brengen? Een verslag. Boekman
 • In Noord-Brabant is er een groot aantal zelfstandige makers en docenten in de kunst en cultuur. Kunstloc Brabant wil in het najaar bijeenkomst(en) organiseren met, voor en door de zzp’ers in de sector.  Vandaar een enquête met vragen naar onderwerpen die mogelijk aan de orde kunnen komen. Kunstloc Brabant
 • De AVG is nu een jaar oud. De meeste organisaties hebben inmiddels ervaring met de implicaties die de AVG heeft op de bedrijfsvoering. Motivaction (in opdracht van Rendement) heeft onderzocht hoe dat bevallen is. Hieruit blijkt onder meer dat de invoering meer tijd in beslag nam dan verwacht. Ook noemt de helft van de ondervraagden de AVG een draak van een wet. Motivaction

 

architectuur en vormgeving

 • Het gaat enorm goed met de Nederlandse architectuur. Er is in jaren niet zo veel te doen geweest. Tegelijkertijd hoor je andere geluiden. Zelfs in de huidige hoogconjunctuur hebben veel bureaus grote moeite om het hoofd boven water te houden. Wanneer krijgen architecten nu eens loon naar werken? Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Hoe kan het dat we in Nederland permanent de discussie voeren dat onze publieke gebouwen ‘sober en doelmatig’ – een synoniem voor ‘low budget’ – moeten zijn, omdat er anders geld verkwist wordt? Blog van Juliette Bekkering. De Architect
 • De strijd rondom de honorariumtarieven in Duitsland die al bijna vijftien jaar duurt, nadert zijn climax. In een verklaring spreekt de Architect’s Council Europe (ACE) zijn steun uit voor de honorariumregeling die Duitsland nog altijd hanteert. Tegen de Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) is door advocaat-generaal Maciej Szpunar een rechtszaak voor het Europese Hof van Justitie aangespannen. Volgens hem is deze regeling in strijd met het Europese recht. Ze zou economisch verkeer tussen staten hinderen of in de weg staan. Daarnaast zouden de Duitse architecten niet hebben aangetoond dat deze regeling van belang is voor kwaliteitscontrole en consumentenbescherming. De Architect

 

beeldende kunst

 • Op 27 mei bezocht een groot aantal leden de ledenvergadering van de Museumvereniging in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Tijdens de vergadering is ingestemd met de jaarrekening en het jaarverslag 2018 van de Museumvereniging. Ter kennisgeving is ook het jaarverslag van Stichting Museumkaart gedeeld. Voorafgaand vond een plenaire sessie met de Raad voor Cultuur plaats, waar musea in gesprek gingen over het besteladvies Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur. Museumvereniging
 • Graphic Works is de eerste nationale beurs die is toegespitst op makers van etsen, litho’s, zeefdrukken en tal van andere kunstuitingen die in oplage gedrukt zijn. “Eerder organiseerden we jaarlijks wel verkoopmomenten, maar daaraan deden voornamelijk kunstenaars uit eigen omgeving mee”, vertelt Kristel van Genugten, sinds drie jaar directeur van het Grafisch Atelier dat het evenement in de grote bovenzaal van de Willem Twee organiseerde. Van Genugten is niet verbaasd over de grote opkomst. “Het is allemaal uniek en met de hand vervaardigd werk, en desondanks betaalbaar.” Brabants Dagblad

 

film en av

 • Er klonk applaus, maar ook kritiek. Het Filmmakersinitiatief 2018 maakt al maanden de tongen los. Vier filmmakers en een journalist willen samen met de sector de kwaliteit van de Nederlandse film verhogen. Ze brachten een discussie op gang met een heldere vraag: waar leggen we de lat? Waarom is deze vraag zo belangrijk? En wat is het antwoord? Plot Magazine
 • Nederlandse beroepsvereniging van film- en televisiemakers heeft het jaarverslag over 2018 gepubliceerd. Het voorwoord is te lezen op hun site.  nbft
 • Onlangs publiceerde UNIC het manifest We Love The Big Screen, waarin de belangrijkste speerpunten en uitgangspunten van de Europese handelsorganisatie International Union des Cinemas (UNIC) duidelijk uiteen worden gezet. UNIC vertegenwoordigt bioscoop-brancheorganisaties en belangrijke marktpartijen in 37 regio’s, waaronder de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. In het manifest lichten zij onder andere toe dat bioscopen en filmtheaters belangrijke culturele ontmoetingsplaatsen vormen voor lokale gemeenschappen en bijdragen aan het Bruto Nationaal Product van een land. Nederlandse Vereniging  van Bioscopen en Filmtheaters
 • Is het filmfestival van Cannes inclusiever geworden?  NOS
 • ‘De’’ gamer bestaat niet, stelt onderzoeksbureau Newzoo in een recent rapport. Er zijn wereldwijd meer dan een miljard vrouwelijke gamers, d.w.z. 46 % van alle gamers is vrouw. Newzoo wijst erop dat de groep gameliefhebbers de afgelopen jaren steeds diverser is geworden. „We weten nog niet of jongere gamers hun gamegedrag gaan veranderen als ze ouder worden”, schrijft de marktonderzoeker. De gamemarkt was afgelopen jaar goed voor een omzet van 120 miljard euro wereldwijd. Mobiele games vormen iets meer dan de helft van die markt: ruim 63 miljard euro. NRC, inlog vereist ,  Newzoo

 

letteren

 • De afgelopen tien jaar hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die een bedreiging vormen voor een blijvende en bloeiende vertaalcultuur in Nederland en Vlaanderen. Als er niets gebeurt, is het de vraag of er voldoende vertalers worden opgeleid om aan de vraag te voldoen. Dat staat in VerTALEN voor de toekomst. Een nieuw vertaalpleidooi van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV), een samenwerkingsverband van de Taalunie, de Universiteit Utrecht, de KU Leuven, het Vlaams Fonds voor de Letteren en het Nederlands Letterenfonds. De publicatie schetst de ernstige belemmeringen voor de vertaalcultuur en welke acties nodig zijn om het tij te keren. Letterenfonds, Letterenfonds
 • Het tekort aan vertalers is niet alleen een ramp voor de sector, het is een ramp voor onze cultuur, volgens Abdelkader Benali. Letterenfonds  NRC , inlog vereist
 • KVB Boekwerk publiceert de Monitor Boekverkopers 2018.  Met data over de verkooppunten van boeken, de rolverdeling tussen de kanalen: fysieke boekhandel – webwinkel, de diversiteit aan titels per kanaal, en het gedrag van de consument per kanaal. KVB Boekwerk , KVB Boekwerk , KVB Boekwerk, KVB Boekwerk

 

muziek

 • Op 27 en 28 juni vindt inJazz plaats in Rotterdam. Twee avonden lang een avontuurlijk én soul-soothing festivalprogramma. Op vrijdag 28 juni overdag organiseert inJazz het jaarlijkse en internationale conferentieprogramma. Spraakmakende en actuele onderwerpen, met een speciale focus op eilanden, komen aan bod. De complete festival line-up en het volledige conferentieprogramma staat inmiddels online. BUMA Cultuur
 • De Effenaar sluit het boekjaar 2018 af met een positief resultaat: een plus van 71.000 euro, bij een omzet van 3,6 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag. In 2016 schreef het cultureel centrum nog rode cijfers. Redenen voor dit positieve resultaat zijn o.m. de uitbreiding van de dance-programmering door de maatregel van de gemeente om o.a. de Effenaar toe te staan tien maal per jaar tot aan het ochtendgloren open te blijven.  Het podium was tevens zeer succesvol met de programmering van een aantal tribute-bands en Nederlandse popbands. Daar staat tegenover dat er dat jaar weinig internationale toppers te horen waren.  ,,We moeten erkennen dat onze positie in dit speelveld een lastige is vanwege de groei van collega-zalen en de ‘festivalisering’ van de markt.”, zegt directeur Jos Feijen. Feijen denkt dat door een aantal grote investeringen, o.m. in het gebouw, er aan het eind van dit jaar een klein tekort op de begroting zal ontstaan.  Eindhovens Dagblad
 • Het Bergse poppodium Gebouw-T heeft in 2018 een hoger positief resultaat behaald dan voorgaande jaren. Automatisering, de projecten en evenementen die het podium organiseert en de groei van de business club dragen daar aan bij. BN – De Stem  , inlog vereist
 • Niet iedereen doet het, maar het is wel hard nodig: geld geven aan de collectant tijdens Jazz Festival in Breda. Het festival wordt ieder jaar weer duurder. Door steeds strengere veiligheidsmaatregelen bijvoorbeeld. De organisatie van het gratis toegankelijke festival gaat daarom extra met de pet rond, en roept de bezoekers op om gul te zijn. Omroep Brabant
 • Op conferenties als ESNS, ADE en SXSW wordt erover gesproken op panels, in het Europese initiatief Keychange beloofden festivals zich in te zetten voor betere man-vrouw-verhoudingen, en met felgekleurde stickers zette het activistische initiatief ‘Nein danke’ vraagtekens bij line-ups die volledig uit mannen bestaan. Heeft het zin gehad? 3voor12.vpro.nl komt na een onderzoek tot de conclusie : Nederlandse popfestivals boeken echt meer vrouwen. Het Festival Primavera Sound heeft dit jaar zelfs  een line-up die voor de helft uit vrouwen bestaat. 3voor12.vpro.nl

 

theater en dans

 • Steeds lagere lonen, scheve machtsverhoudingen, te veel acteurs en concurrentie van enthousiaste stagiairs en vrijwilligers: de arbeidsomstandigheden van acteurs laten veel te wensen over. Toch komt niemand in opstand. Er is angst dat men dan geen rollen meer krijgt. Een groep acteurs pleit voor minimumtarieven en meer inzicht in de geldstromen en besluitvorming binnen castingbureaus en productiehuizen. fd , inlog vereist , Kunstenbond  , NU.nl

Cultuurmarketing

 • Cultuurmarketing reikt op 27 juni de Cultuurmarketing Awards uit aan de creatiefste, effectiefste en innovatiefste marketingcases van de culturele sector. Van de 74 inzendingen heeft de vakjury er 12 genomineerd. Deze genomineerden presenteren op 27 juni hun cases en maken kans om met de Awards huiswaarts te keren. In aanloop naar 27 juni stelt Cultuurmarketing alle genomineerden voor. Joost van Abeelen, één van de drie genomineerden voor de Young Talent Award.  Klaas Seelen van Parktheater Eindhoven, één van de vijf genomineerden voor de Merk & Loyaliteit Award. Cultuurmarketing  , Cultuurmarketing

Financiering

rijksfondsen

 • Het Mondriaan Fonds heeft aan tien instellingen een Bijdrage Meerjarenprogramma’s Musea en overige Erfgoedinstellingen toegekend. Doel van de bijdrage is de instellingen te stimuleren beeldende kunst en cultureel erfgoed op een inspirerende manier aan het publiek te tonen en de relatie met de burger te versterken. Zes van de toekenningen gaan naar musea, o.m. Natuurmuseum Brabant,  die een herinrichting willen realiseren, een toekenning is voor een haalbaarheidsonderzoek en drie toekenningen betreffen archeologische projecten. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst over bijdragemogelijkheden voor (bijna afgestudeerde) kunstenaars en ontwerpers. Op 13 juni 2019 vindt het Get a Grant Event bij de ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Arnhem, plaats. Mondriaan Fonds
 • In het kader van talentontwikkeling reikt het Filmfonds ieder jaar Wildcards uit. Met dit bedrag ( € 50.000 ) krijgen de winnaars de kans om een nieuwe documentaire, fictiefilm of animatiefilm te realiseren. Regisseurs (of videokunstenaars) die dit jaar voor 1 september als bachelor afstuderen aan een film- of kunstacademie in Nederland met een documentaire, fictiefilm of animatiefilm en die hun eindexamenfilm vóór de deadline van 9 juli  digitaal insturen naar het Filmfonds. Daarnaast is er een bijdrage van maximaal € 2.500 voor coaching beschikbaar, evenals maximaal € 8.500 (17% van het productiebudget) als vergoeding voor de producent.  Filmfonds
 • In het kader van talentontwikkeling van nieuwe makers heeft het Filmfonds acht korte fictiefilms geselecteerd die een realiseringsbijdrage krijgen van maximaal € 40.000. De ontwikkeling van nieuw talent staat centraal bij de selectie, alsook de zoektocht van de maker naar een eigen handschrift. Filmfonds
 • De reglementen van het Filmfonds zijn de afgelopen jaren veelvuldig veranderd. Dit vraagt niet alleen van het Filmfonds behoorlijk wat aanpassingsvermogen, maar ook van de sector. Het is energie en tijd die filmmakers en producenten bij voorkeur steken in het maken van films, tenzij er sprake is van een heuse verbetering natuurlijk. Filmzaken doet een onderzoek naar het effect van filmmaatregelen vanuit het perspectief van een filmmaker. Filmzaken
 • Met de subsidieregeling Immaterieel erfgoed ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten gericht op het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed. Maar wat houdt dat nou precies in? Wat maakt een project kansrijk en waar let het Fonds op bij een aanvraag? Drie adviseurs over deze regeling. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • De Zilveren Anjers zijn uitgereikt door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden, op 28 mei in het Koninklijk Paleis Amsterdam. Het Prins Bernhard Cultuurfonds kent de Zilveren Anjer  – een onderscheiding voor bijzondere en vrijwillige inzet voor cultuur en natuur – dit jaar toe aan Albert Goutbeek uit Dalfsen, Paul Spapens uit Moergestel, vanwege zijn vele en zeer diverse culturele initiatieven in Noord-Brabant, en Herman en Cora Labberté-Hoedemaker uit Glimmen. Cultuurfonds
 • Van 30 mei 2019 tot en met 4 juni 2019 is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen bij het Fonds Brabant C via het aanvraagsysteem AIMS wegens technisch onderhoud. Brabant C. Brabant C
 • Het Uitvoerend Agentschap in Brussel publiceerde op 22 mei 2019 de selectieresultaten van de MEDIA oproep voor Markttoegang. Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die de toegang tot de Europese en internationale markt voor professionals vergemakkelijken en de verspreiding van audiovisuele werken bevorderen (via markten, online tools en promotionele activiteiten). IDFA Forum (Stichting International Documentary Film Festival Amsterdam),
 • VR Days Europe (Stichting Dutch Virtual Reality Days),  Cinekid for Professionals (Stichting Cinekid Amsterdam) en IFFR Pro (Stichting International Film Festival Rotterdam) werden gehonoreerd. Creative Europe Desk
 • Het Uitvoerend Agentschap (EACEA) maakte op 22 mei 2019 de selectieresultaten bekend van de MEDIA-oproep Automatische Distritutie (EACEA 05-2018) met als deadline 8 november 2018. De subsidie is bedoeld voor de distributie en promotie van niet-nationale Europese films. 16 Nederlandse distributeurs ontvangen ruim 1,1 miljoen euro. Creative Europe Desk

 

prijzen, sponsoring, crowdfunding

 • Met Ville de Calais – diepgravend relaas over het migrantenkamp in de Franse kustplaats – wint Henk Wildschut de prijs voor het beste Nederlandse fotoboek dat de afgelopen twee jaar is verschenen. Verder is Tobias Bijl met Lost Takes bij de Nederlandse Fotoboekenprijs winnaar in de categorie beste debuut; en Lilia Luganskaia met Investigation of Love in de categorie tekst/foto-boek. De winnaars ontvingen  op 28 mei in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam geldprijzen van respectievelijk 2500 en 1000 euro.  Fotofestival Naarden ,  Focus-Photoq , Pakhuis de Zwijger
 • De BookSpot Gouden Strop is dit jaar gewonnen door Samantha Stroombergen met haar boek De witte kamer (Meulenhoff Boekerij). Voor het winnen van de BookSpot Gouden Strop, de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller, krijgt Stroombergen een geldbedrag van 20.000 euro. CPNB
 • De VPRO Bob den Uyl Prijs is uitgereikt aan Dore van Duivenbode voor haar boek Mijn Poolse huis (De Geus). De prijs voor het beste Nederlandstalige reisboek uit het afgelopen kalenderjaar bestaat uit een geldbedrag van 7500 euro. vpro
 • Generaties zijn opgegroeid met de boeken van Annie M.G. Schmidt. Toch hebben haar verhalen nog nergens in Nederland een vast onderkomen gevonden. Het Kinderboekenmuseum in Den Haag grijpt het 25-jarig jubileum aan om hier verandering in te brengen. Vanaf 8 december is hier de nieuwe, permanente tentoonstelling over Schmidt te zien. Om dit te bekostigen start het museum vanaf 2 juni een crowdfundingsactie om aan extra middelen te komen. Op deze datum vindt de Kinderboekenparade plaats en Paul van Loon zal dan – nadat hij tot Kinderboekridder is geslagen – het startsein geven voor de jubileumactiviteiten. Kinderboekenmuseum

Cultuureducatie en - participatie

 • Leer leerlingen (en groepsleerkrachten) eerst omgaan met de onzekerheid van het creatieve proces, adviseert Linda Rosink. Zodat er een basis ontstaat voor creativiteit. En ja, als de leerlingen dáármee op hun gemak zijn, kom dan maar op met je kunstenaar in de klas. LKCA
 • LUX Nijmegen en Filmhuis Den Haag worden de eerste ‘hubs’ in Nederland die moeten gaan bevorderen dat kinderen en jongeren onderwezen worden in film- en beeldeducatie. De filmtheaters gaan hierin samenwerken met het ministerie van OCW en Eye Filmmuseum. Holland Film Nieuws
 • De schrijfsters Karin Amatmoekrim en Margje Woodrow gaan samen met de muzikant Joost Klein verhalen schrijven die jongeren tussen de 15 en de 18 jaar aan het lezen moeten krijgen. Hun verhalen worden gebundeld onder de titel 3PAK en vormen de opmaat voor de Boekenweek voor Jongeren van 20 tot en met 29 september.  Het Letterenfonds ondersteunt de Literatour-editie van 2019 wederom financieel met 25.000 euro. CPNB  , Letterenfonds
 • De verkiezing Muziekdocent van het Jaar 2018/2019 is met bijna 1.400 nominaties een doorslaand succes. Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur en initiatiefnemer van de Muziekdocent van het Jaar verkiezing: “De grote animo voor deze verkiezing heeft ons positief verrast en laat zien dat het belang van muziekeducatie door velen in het voortgezet onderwijs onderstreept wordt!” De winnaar wordt eind juni door een vakjury gekozen en bekend gemaakt. BUMA Cultuur
 • h19 , het Oosterhoutse Centrum voor de Kunsten wil met h19 Academie een nieuw, meerjarig multidisciplinair traject met meer diepgang aanbieden. ,,Het is er voor wie meer zoekt dan een cursus.’’  BN – De Stem, inlog vereist  , h19
 • Tilburg’s Got Talent, de talentwedstrijd voor scholieren, opgezet door bureau Cultuur in School Tilburg, werd op 28 mei voor de tiende keer gehouden. In de grote zaal van 013 konden de scholieren hun talenten tonen. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Alle derdejaars havo- en vwo-leerlingen van de Roosendaalse middelbare scholen genoten op 27 mei  van hét CKV-festival Artisjok. Dit festival wordt voor de negentiende keer georganiseerd en laat de 550 leerlingen kennismaken met het creatieve en culturele aanbod van de stad. Internetbode/roosendaalInternetbode/roosendaal
 • Kunst op Recept – de handreiking is verschenen. Dit is een praktische gids voor professionals die Kunst op Recept willen ontwikkelen in hun eigen gemeente, kunst-, zorg- of welzijnspraktijk. Uit een pilot in de gemeente Nieuwegein blijkt dat Kunst op Recept werkt: culturele activiteiten zorgen ervoor dat mensen met psychosomatische klachten zich beter voelen. Maar hoe zet je Kunst op Recept op? Hoe financier je het? En hoe regel je de samenwerking? LKCA
 • Hoe kunnen culturele en sociale professionals (en vrijwilligers) samenwerken om eenzaamheid te bestrijden? Een publicatie van het LKCA, Coalitie Erbij en Cultuurconnectie biedt informatie om concreet aan de slag te gaan met culturele activiteiten in het sociaal domein. LKCA
 • Worstel je met liefdesverdriet? Wie weet ligt een deel van de oplossing wel in het lezen van een roman. Letterkundedocenten Margriet Smits en Claudia van Werkhoven van FontysLerarenopleiding Tilburg geven een workshop waarin ze aan de hand van proza en poëzie het persoonlijke gesprek aangaan. “Grijp niet naar het zoveelste zelfhulpboek, pak een mooie roman.” bron.fontys
 • Jongeren warm maken voor kunst is niet makkelijk. Ze hebben het druk met school en vrienden, ze kunnen uit heel veel vrijetijdsbestedingen kiezen en dan hebben we het niet eens over de concurrentie van internet. De afgelopen jaren hebben we bij Kunstbalie en Kunstloc Brabant verschillende meetings gehad over dit thema. Evelien Nelemans – Wouters, programmaleider Versterken Culturele Sector van Kunstloc Brabant heeft 9 tips om jongeren te bereiken. Kunstloc Brabant

Kunstbeoefening

 • Muziek uit films als Titanic,  The Lord Of The Rings, The Good, The Bad and The Ugly en The Lion King, uitgevoerd door een harmonieorkest in een bijzondere omgeving waar de bezoeker vanaf het luxe rode pluche kan luisteren. Dat is het concert Cine-B dat het B-orkest van harmonie Excelsior op 15 en 16 juni verzorgt. De twee concerten worden gehouden in het Auditorium van Kingspan aan de Scheiweg in Gemert. Eindhovens Dagblad
 • ,Alles wijkt af van het normale” stelt voorzitter Anneke Lips van De Roosendaalse Comedie. Lips heeft het over UBU Roi, het surrealistische stuk dat de Fransman Alfred Jarry aan het eind van de 19de eeuw schreef en binnenkort door de amateurvereniging wordt opgevoerd. BN – De Stem  , inlog vereist
 • Trappaf is een van de huisgezelschappen van het Openluchttheater in Oisterwijk. Het andere is de Vereniging van Oisterwijkse Spelers (VOS). Traditiegetrouw opent Trappaf het buitentheaterseizoen met toneelwerk dat geschikt is voor jong en oud. Op 21 juni neemt VOS de fakkel over met de musical Petticoat. Met zijn 70 jaar is Peter Deen het oudste actieve lid van Theatergroep Trappaf. Hij is binnenkort te zien in Belle en het Beest. Brabants Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Het kerkelijk erfgoed van de Bossche School is kwetsbaar. Al die leeggelopen kerken, wat moet je er mee? In Den Bosch tandenknarsen Orthenaren nu er een trampolinecentrum in de San Salvatorkerk komt. In Maarssen doen ze het beter. Daar werd een klooster van Jan de Jong een ontmoetingsplaats voor kunst en wetenschap. De eerste expositie daar is gewijd aan de Bossche School. Brabants Dagblad
 • De genomineerden voor Dutch Design Awards 2019 zijn bekend. Onafhankelijke commissies van designexperts nomineerden drie projecten in wel van de volgende categorieën: Product, Habitat, Communication, Fashion, Design Research, Service & Systems, Best Commissioning en Young Designer. Dutch Design Awards
 • De jury heeft bekendgemaakt wie de 29 kanshebbers zijn om op 27 juni met de titel ‘Creative Hero’ naar huis te gaan. De ‘Oscars van de creatieve industrie’, zoals de prijs ook wel wordt genoemd, worden jaarlijks uitgereikt aan professionals uit de creatieve sector die een blijvende, positieve impact op mens, milieu of maatschappij hebben gerealiseerd.  Creative Heroes Award
 • Een open kantoorinrichting kan in bepaalde situaties werken maar kan ook erg ontwrichtend zijn. Volgens architect Francesco Messori van D/DOCK is het open kantoor zelf het probleem niet. Messori acht het veel meer van belang om goed na te denken over wat een kantoor is. Hij ziet een hybride werklandschap ontstaan dat op uiteenlopende manieren kan worden gebruikt. De Architect
 • Ronald van der Kemp sleept na het Mode Stipendium nu ook de Grand Seigneur binnen. De oeuvreprijs Grand Seigneur – een sculptuur van kunstenares Wendela Gevers Deynoot – is in 1984 ingesteld om personen en instellingen te onderscheiden die tot een beter begrip van mode en kleding hebben bijgedragen. Het is de hoogste onderscheiding binnen de Nederlandse modebranche en wordt uitgereikt door ondernemersorganisatie MODINT.  Fashion United
 • Het zijn objecten, gemaakt van materie en daardoor vereeuwigd en altijd traceerbaar. Een bericht van de tijd, dat herinneringen draagt en oproept. En allebei bezitten ze een unieke kracht om uit de realiteit te ontsnappen. “Zowel het boek als de mode is voor mij niet dood, maar de manier waarop ze gemaakt worden, moet worden onderzocht zodat deze beter aansluit op onze sociale, technologische en economische omstandigheden.”, zegt ontwerper Beau Bertens. Wat is de toekomst van zowel het boek als het kledingstuk?  staat centraal in haar onderzoeksproject Uncover. Fashion United
 • Huis van het boek | Museum Meermanno kan met ingang van 1 juni de archieven van een aantal toonaangevende typografen en boekverzorgers uit het interbellum conserveren en digitaliseren. Het museum is zeer verheugd dat dankzij het programma Metamorfoze deze archieven toegankelijk gemaakt kunnen worden voor een breed publiek, in Nederland en daarbuiten. Metamorfoze is het Nationaal Programma voor het behoud van het papieren erfgoed en is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. Huis van het Boek

 

beeldende kunst

 • De tentoonstelling ‘Bauhaus& | Modern Textiel in Nederland’ in het Textielmuseum zoomt in op de invloed van het Bauhaus in de Nederlandse textielvormgeving en toont de lijn van het verleden naar het heden. Een handvol Bauhäusler, zoals de studenten worden genoemd – afgestudeerd in de weverij van het Bauhaus in Dessau – gaat hier in Nederland aan de slag. Zij inspireren latere generaties textielontwerpers en kunstenaars. In de expositie ‘Bauhaus&’ is de blik ook gericht op een viertal kunstenaars van nu, die in opdracht van het TextielMuseum nieuw werk maakten dat reflecteert op het erfgoed van de befaamde opleiding. Brabants Dagblad , Textielmuseum
 • Twee kunstenaars, Ben Raaijman uit Amsterdam en Jeroen Doorenweerd uit Tilburg, hebben op verzoek boomhutten ontworpen die bij het Boekelse Ecodorp moeten verrijzen.  Zij  dienen als onderdak voor eventuele logés. De daadwerkelijke start van de bouw van het Ecodorp staat gepland voor september, oktober. Deze week gaat de aanvraag voor de bouwvergunning naar de gemeente Boekel.  De dertig huizen van het Ecodorp worden, naar een ontwerp van architect Huub van Laarhoven uit Gilze, in drie cirkels gebouwd. Vanaf het begin van de plannen was er sprake van dat er ook boomhutten zouden komen om eventuele gasten tijdelijk onderdak te bieden. Probleem is alleen dat er in het Ecodorp geen bomen staan. Voor de bouw van de boomhutten ligt er een subsidieaanvraag bij Kunstloc in Tilburg. Brabants Dagblad
 • In de jaren zeventig hadden kunstenaars als Michael Heizer, Nancy Holt en Robert Smithson een visie: niet alleen om publieke kunstwerken op monumentale schaal te maken, maar ook om zich los te maken van het businessmodel van de galerie-verzamelaar en wat zij beschouwden als een overactieve kunstmarkt. Ze wilden kunstwerken maken die niemand echt kon bezitten. En toch waren er in de geschiedenis van de Land art financiers en donateurs die hun dure en uitgebreide projecten financierden, waaronder handelaren als Virginia Dwan en verzamelaars als Robert Scull. Het Center for the History of Collecting at the Frick Collection in New York organiseerde hier een symposium over. ArtNet news

 

film en av

 • Helen Westerik laat in het tweede deel over de groeipijnen van de dansfilm 2 dansers en een performancekunstenaar aan het woord. Zij benaderen film vanuit een andere discipline, die aan heel andere budgetten en maakprocessen is gewend. Waar een filmproducent begint te denken vanaf honderdduizend euro, komen we hier al een heel eind met een paar procent daarvan, veel liefde, goede vrienden en crowdfunding. Cultureel persbureau
 • De prijswinnaars van het Filmfestival Cannes. Filmkrant
 • De animatiefilm From The Snow-Covered Hill is de grote winnaar geworden op het Tilburgs Film Festival 2019. Regisseurs Matty Jorissen en Wijnand Driessen wonnen de prijzen voor Beste Regie, Beste Muziek en de Talent Award voor veelbelovende maker. In totaal werden er 12 prijzen verdeeld. Brabants Dagblad
 • Journalisten zijn de gedroomde filmpersonages. Ze duiken niet enkel op in klassiekers als Citizen Kane of Zodiac maar ook in de recente MOOOV-selectie #warzone, waar ze vanuit de frontlinie het conflict verslaan. Wat maakt reporters tot zulke dankbare figuren? Rekto verso

 

letteren

 • ‘In het juryrapport van de Astrid Lindgren Memorial Award wordt mijn oeuvre in vier woorden samengevat: opkomen voor de eenling. Dat pakte mij ongelooflijk. Ik wist dat en ik wist dat tegelijkertijd ook niet. Ineens zie ik dat mijn personages, van wie weleens gezegd wordt dat ze zo passief zijn, wel degelijk ergens voor strijden.’ Gesprek met Bart Moeyaert, die op 27 mei de Astrid Lindgren Memorial Award krijgt, over vluchtgedrag en de kunst van het weglaten. De Volkskrant
 • Het Rotterdamse Poetry International is wereldwijd een van de belangrijkste ontmoetingsplaatsen voor dichters en poëzieliefhebbers. Om het vijftigjarige jubileum te markeren kozen vijftig Nederlandse en Vlaamse dichters hun favoriete gedicht uit de schatkamers van het festival en voorzag het door hen uitverkoren gedicht van commentaar. tzum
 • De Tilburgse stadsdichter Onias Landveld heeft zes Nederlandse en Vlaamse woordkunstenaars en dichters uitgenodigd voor The Stage. Met dat evenement geeft hij literaire en muzikale kunstenaars met diverse achtergronden een podium. Tijdens literaire festival Tilt was al een succesvolle tweede editie van The Stage. Op vrijdag 14 juni is de derde editie in de tuin van De Nieuwe Vorst. Brabants Dagblad

 

muziek

 • Over een kleine maand stroomt ‘s-Hertogenbosch weer vol met duizenden bezoekers die de smaak van opera en klassieke muziek komen proeven tijdens het openluchtevenement Opera op de Parade. Vanwege het succes duurt het evenement dit jaar niet één avond, maar drie dagen. Dat hebben philharmonie zuidnederland, Theater aan de Parade en gemeente ‘s-Hertogenbosch besloten. Omroep Brabant
 • Tijdens popfestivals maakt de klassieke, vierkante bandpose plaats voor beweeglijke spektakelstukken, serieuze choreografieën die de boodschap ondersteunen.  Beyoncé, maar ook Dua Lipa, vorig jaar op Lowlands, zetten de trend. Op meerdere festivals deze zomer zal dit zichtbaar zijn. De Volkskrant
 • Sanne Rambags uit Tilburg, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, en de samengestelde platenreeks ‘Functional Stereo Music’ van The Rob Franken Electrification zijn de Nederlandse winnaars van een Edison Jazz/World. De Edisons worden uitgereikt op 7 juli tijdens Edison Jazz/World dat plaatsvindt bij het Rotterdamse jazzpodium LantarenVenster, als onderdeel van festival North Sea Round Town. Jazzenzo  , Edisons
 • Al meer dan tien jaar organiseren drie Nederlandse dominees speciale diensten waarin traditionele psalmen en gezangen worden vervangen door popmuziek – van Elvis tot U2 en Bløf. Volgens religiewetenschapper Johan Roeland van de Vrije Universiteit Amsterdam bevat niet alleen popmuziek religieuze dimensies. “In de gehele populaire cultuur zijn tal van religieuze dimensies te vinden, waar veel mensen zich in herkennen”. Trouw

 

theater en dans

 • Zijn er eigenschappen die een tekst geschikt maken voor de grote, dan wel voor de kleine zaal? En zo ja, welke? Over deze vragen bogen de theaterauteurs zich op 12 mei tijdens het tweejaarlijkse symposium voor theaterauteurs. Janine Brogt, Monique Corvers, Sophie Kassies en Edwin van Balken wisselden van gedachten met de Toneelschrijvers van de Auteursbond. Een verslag. Auteursbond
 • Pierre Bokma ontvangt de Johan Kaart Prijs voor het seizoen 2018/2019. Dat heeft de jury vandaag bekendgemaakt. Hij krijgt de prijs voor zijn rollen in de voorstellingen Een man een man en #niksteverbergen van De verleiders. Johan Kaart Prijs

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Dennis Elbers laat je kennismaken met de volgende generatie designers die onze blik op de wereld vormgeven. Dit keer Studio Smack. BNO
 • Paul van Dongen is vooral bekend van zijn etsen op groot formaat van naakte, veelal vallende mannen, waarvoor hij uit praktische overwegingen zelf model stond. Voor een expositie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch koos hij echter, in overleg met de kunstcommissie, voor zijn ‘natuurwerken’. Tekeningen en etsen van bloemen, planten, wieren, bomen, boomstronken, insecten, uilen en poezen. “Groeien, bloeien en het verval is een metafoor voor het leven.” Brabant Cultureel
 • ‘Henny – 1974 – 2018. Ik ben nog niet klaar’. Dat is de titel van het zevende deel in de unieke serie fotoboeken die fotograaf Michel Szulc-Krzyzanowski sinds 1976 publiceert over Henny Arendse. Ditmaal staat het door de fotograaf zelf opgetekende levensverhaal van de Waalwijkse centraal. Brabant Cultureel
 • ‘Dat Wat Blijft’ is een reizend cultuurhistorisch kunstproject en tentoonstelling op het 100 jaar oude schip De Vertrouwen op de Zuid-Willemsvaart in samenwerking met de mensen die er wonen en werken, of die er in het verleden gewoond/gewerkt hebben. In opdracht van Stichting Puckworks wordt het project uitgevoerd door de Bossche kunstenaar Monique Broekman i.s.m. co-curator Alexandra van Dongen en  filmer Esgo Klein (filmer).  Brabants Dagblad
 • Twee jaar geleden onderzocht Laura van Dolron in de filosofische stand-upvoorstelling Wij de vraag wie ‘wij’ eigenlijk zijn en met wie ‘wij’ ons verbonden voelen. Daarbij kwam de ‘ander’ als vanzelfsprekend ook aan bod, maar meer zijdelings en altijd gerelateerd aan hoe ‘wij’ zich tot ‘hen’ verhouden. In Wat we normaal niet horen lijken de rollen omgedraaid. Centraal staan levensverhalen van mensen die je zelden bij De Wereld Draait Door aan zult treffen, maar wellicht ‘meer zinnigs te vertellen hebben’. Een voorstelling van HZT. Theaterkrant

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie