Trends & Ontwikkelingen 5 april 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

Nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de moties over macrodoelmatigheid van creatieve mbo opleidingen. De motie van de leden Özdil en Ellemeet vroeg haar om met de culturele sector afspraken te maken om het carrièreperspectief van afgestudeerde mbo’ers in de sector te verbeteren. De minister verwijst in haar antwoord naar de Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector. De Regiegroep van de arbeidsmarktagenda is voornemens het carrièreperspectief van mbo’ers in deze sector bij de uitwerking van de arbeidsmarktagenda mee te nemen. De motie van de heer El Yassini verzoekt haar om in gesprek te gaan met instellingen om de instroom van de mbo-opleiding artiesten vanaf schooljaar 2020/2021 sterk te reduceren. De minister vertrouwt erop dat de opleidingen het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) ter harte zullen nemen en ze heeft vertrouwen in de zelfregulering door het MBO.   Rijksoverheid.nl
 • Op 15 maart stelde het SP Kamerlid Kwint vragen aan minister van Engelshoven (OCW)  over het bericht dat lokale poppodia dreigen te verdwijnen.  De minister meldt op 1 april dat zij de vragen van het Kamerlid niet kan beantwoorden binnen de gestelde termijn.    Tweede Kamer, Rijksoverheid.nl
 • Minister Blok beantwoordt vragen van Kamerleden Asscher en Ploumen (PvdA)  over het bericht dat artiesten niet welkom zijn in Nederland. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt een afschriftbrief aan de Tweede Kamer die zij gestuurd heeft aan de wethouders Kunst en Cultuur van de G7 betreft het nieuwe Creative Europe-programma 2021-2027. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW)  biedt de geannoteerde agenda informele OJCS-Raad (Cultuur) van 16 april 2019 aan de Tweede Kamer. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd. Voor deze informele cultuurministersbijeenkomst zijn 2 thema’s gekozen : financiering en innovatie in de culturele en creatieve sector, en leren van het verleden, bouwen aan de toekomst: Europa’s culturele erfgoed in de schijnwerpers. Rijksoverheid.nl
 • Het moet eenvoudiger worden voor particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige woonvormen voor ouderen te financieren. Het Kabinet stelt hiervoor een stimuleringsregeling open. Als onderdeel van de regeling ondertekende minister De Jonge (VWS) op 3 april met een aantal banken een overeenkomst waarbij het Rijk garant gaat staan voor delen van de financiering van dergelijke initiatieven. Rijksoverheid.nl
 • Brief waarin staatsecretaris Snel de Kamer informeert over de stand van zaken bij de uitwerking van de verschillende suggesties voor verbetering van de giftenaftrek en de ANBI-regeling.  De brief bevat 16 verbetervoorstellen voor de versterking van de giftenaftrek en de ANBI – regeling. Deze voorstellen zijn in nauwe samenwerking met SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) tot stand gekomen. Rijksoverheid.nl , De Dikke Blauwe
 • Tussen Rijk en de regio heerst een handelingsverlegenheid die verduurzamingsopgaven in de weg staat. Een betere verbinding tussen die partijen is noodzakelijk. Het Rijk moet een gedeelde verantwoordelijkheid op zich nemen en de provincies moeten zich opstellen als volwaardige partners. Dat constateert de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in het rapport De som der Delen. Rli
 • Het vergroten van het aantal locaties waar mag worden gebouwd is belangrijk om de betaalbaarheid van wonen structureel te verbeteren. Dit staat in de nieuwe publicatie ‘Het bouwproces van nieuwe woningen’ van het Centraal Planbureau (CPB). Gemeenten zullen meer nieuwbouw toestaan als ze er financieel van profiteren. Nu hebben ze te weinig prikkels om in te stemmen met bouwplannen, omdat bestaande bewoners daar vaak niet op zitten te wachten en er geen financiële voordelen voor de gemeenten tegenover staan. CPB
 • De klucht rond de verbouwing van het Binnenhof bereikte een nieuw hoogtepunt. Na Liesbeth van der Pol zou nu ook architect Ellen van Loon moeten vertrekken. Opvallend in deze kroniek van een aangekondigd vertrek is een schrikbarend gebrek aan architectonische expertise. Harm Tilman in zijn blog. De Architect
 • Zeeland heeft in de afgelopen vijf jaar 13 miljoen euro van het Rijk ontvangen uit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Hoeveel geld de provincie is misgelopen, kan het dagelijks provinciebestuur niet zeggen. Dat is het antwoord op vragen van de Statenfracties van de SGP en de PvdA. PZC
 • Gemeenten en bibliotheken die belangstelling hebben om een stimuleringssubsidie te ontvangen vanuit het OCW-plan voor behoud van bibliotheken in kleine gemeenten, kunnen zich tot 13 april aanmelden bij de Provinciale Ondersteuningsorganisaties (POI’s).   VNG
 • De gemeente Rheden heeft de BNG Bank Erfgoedprijs 2019 gewonnen. Rheden ontving, behalve de lof van de jury, een oorkonde en geldprijs van 25.000 euro, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds. Ook de andere genomineerden Amersfoort, Leeuwarden en Oss werden uitgebreid gecomplimenteerd door de jury. Kunsten’92
 • De drie grote stadstheaters van Vlaanderen willen ‘Kunstinstelling’ worden. Daarvoor pleiten de artistiek en zakelijk directeuren van het Toneelhuis, NTGent en de KVS in een gezamenlijke opinietekst. Met het nieuwe statuut zouden de drie huizen structurele steun van de Vlaamse overheid krijgen, zonder elke vijf jaar een nieuwe subsidieaanvraag te moeten indienen. Theaterkrant

 

Noord-brabant

 • De Kunst van Brabant heeft een open brief gestuurd aan de informateur en de nieuwe Statenleden over het belang van kunst en cultuur in Noord-Brabant in de komende periode. Brabant.nl
 • Merlijn Twaalfhoven en Tabo Goudswaard stellen, in een opinieartikel in het Brabants Dagblad,  dat wendbaar en eerlijk leiderschap,  dat de middelen heeft om de onzekerheid tegemoet te treden,  nodig is. “Alleen met een kunstenaars-mindset kan een nieuwe generatie politici ons naar het jaar 2050 brengen, koers houden als storm of mist het zicht bemoeilijkt en alert blijven op wat er werkelijk speelt onder de oppervlakte van de dagelijkse hectiek.” Twaalfhoven en Goudswaard zijn verbonden  aan The Turn Club, aanpak van maatschappelijke vraagstukken met een kunstenaars-mindset. Dit is een geupdate en aangepaste versie  van hun stellingname als advies aan het nieuwe kabinet in 2017, te lezen op de site Joop, 13 oktober 2017.  Brabants Dagblad  , Joop
 • Airbnb steekt 25.000 euro in de Brabantse geschiedenis van Vincent van Gogh. De organisatie geeft het geld aan de Van Gogh Heritage Foundation die het Van Gogh-erfgoed beschermt. Omdat de provincie  Noord-Brabant giften aan deze organisatie aanvult, betekent de gift van 25.000 euro van Airbnb dat er in een keer 90.000 euro binnenkomt. Omroep Brabant
 • Wie over SPARK begint, hoort al snel termen als innovatie, hub, campus, makerszone, energietransitie, circulaire energie en bebouwde omgeving. Hoe dan ook, het initiatief van bouwbedrijf Heijmans, provincie, gemeente TU Eindhoven en Avans, vijf jaar geleden om op de werf in Rosmalen met de SPARK Campus te beginnen blijkt een succes te zijn. Het ontmoetings- en inspiratiecentrum waar uiteindelijk nieuwe producten en bedrijven uit voort moeten komen, verhuist naar de Bossche Spoorzone. Daar moet de SPARK Makers Zone de volgende stap maken. Brabants Dagblad
 • Veel Brabantse gemeenten hebben voor zichzelf klimaatdoelen gesteld die behoorlijk ver gaan. 20 gemeenten willen voor 2050 al energie- of klimaatneutraal zijn, daarmee lopen ze voor op het kabinet. Dat blijkt uit een onderzoek van Omroep Brabant. Tegelijkertijd lijkt er nog maar weinig van die ambities terecht te komen. 39 gemeenten halen niet meer dan vijf procent van hun energie uit duurzame bronnen. Omroep Brabant

 

Grote Brabantse gemeenten

 • Cultuurwethouder De Bie van Breda besprak op 2 april de uitgangspunten van de nieuwe visie in een bijeenkomst met cultuurmakers.  Vanaf 2020 draait het om internationalisering, professionele kunsten met een landelijke uitstraling,  kunst en cultuur in de publieke ruimte en de toekomstbestendigheid van de Bredase cultuursector. Daarnaast gaat De Bie in haar visie duidelijk proberen te maken hoe de intrinsieke waarde van cultuur verbonden kan worden met andere sectoren. Wellicht kiest ze ook voor een onafhankelijke raad voor de verdeling kunst- en cultuursubsidies. De nieuwe cultuurvisie gaat in mei eerst naar het college en dan naar de raad, gaf de wethouder aan. Breda vandaag  
 • De Stichting Cultuur Eindhoven heeft de concept Cultuurscan online gezet. De scan biedt een overzicht van het feitelijke beeld van de stand van kunst, cultuur, creativiteit en trends binnen de stad Eindhoven. Het laatste hoofdstuk wordt nog aangevuld na alle verkregen input in de bijeenkomst van 9 april. Cultuur Eindhoven
 • Sinds anderhalve week voeren muzikanten, bezoekers en personeel actie voor het Muziekgebouw Eindhoven.  Met optredens op het Stadhuisplein en een online-petitie die al zo’n 11.000 keer ondertekend is. Deze wordt  2 april aangeboden aan de gemeenteraad. Het ED vroeg bezoekers naar hun band met het Muziekgebouw en waarom het niet mag verdwijnen. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Nuenen heeft zich bereid getoond om financieel bij te dragen aan het in stand houden van het Muziekgebouw. Begrip is er wel bij andere gemeenten, maar geld niet. De concertzaal hoeft vooralsnog niet op financiële steun van  Geldrop, Veldhoven en Helmond te rekenen. Een VVD-steunmotie zoals die  in Nuenen werd aangenomen, komt er daar niet. Een exact bedrag heeft de Nuenense gemeenteraad er nog overigens niet aan gekoppeld. Andere lokale VVD-fracties in andere gemeenten denken nog na over het indienen van zo’n motie. Eindhovens Dagblad ,  Eindhovens Dagblad
 • De steunactie voor het Eindhovense Muziekgebouw heeft meer dan 12.000 handtekeningen opgeleverd. De steun voor het financieel wankele Muziekgebouw komt niet alleen uit Eindhoven en omgeving maar uit het geheel land en zelfs uit het buitenland. Om de problemen op te lossen, hebben  de gemeente Eindhoven, het Muziekgebouw, Brainport en de provincie Noord-Brabant  een actieplan gemaakt. Dat is inmddels bij het college ingeleverd. Wat er in staat, is niet bekend. Op 16 april wordt het plan door de gemeenteraad besproken. Eindhovens Dagblad  , Omroep Brabant

 

Overige Brabantse gemeenten

 • Minima uit de gemeente Drimmelen mogen voortaan gratis sporten. Ook krijgen ze een bibliotheekabonnement van de gemeente. Dat staat in het nieuwe beleids- en uitvoeringsplan minima en schuldhulpverlening, waarin preventie een grote rol speelt. BN – De Stem
 • De nieuwe directeur van de Muzenval, Joyce Hamers, bruist van de plannen om van het Eerselse cultureel centrum een veelzijdige culturele hotspot te maken. Eindhovens Dagblad
 • De initiatiefnemers van het NatuurPodium in Rijen trekken de stekker uit het project. ,,Een  nieuwe procedure van twee jaar na 3,5 jaar voorbereiding trekken we niet”, zegt penningmeester Carel Brands. Het college van B en W van Gilze – Rijen wil meedenken over een andere locatie, maar dat valt niet in vruchtbare aarde.   BN – De Stem
 • In een zogenoemde ‘houtskoolschets’ is de toekomst van cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle op papier gezet. Met daarin aandacht voor maatschappelijke thema’s, scholen, maar ook het opnieuw inrichten van de grote foyer. Brabants Dagblad
 • Een ‘suboptimaal’ plan dat voor de gemeente Halderberge een klein miljoen duurder uitvalt, terwijl ook de verschillende toekomstig gebruikers het nog niet eens zijn over de invulling. Tijdens een commissievergadering bleek opnieuw dat de Halderbergse gemeenteraad nog een hele kluif heeft aan het Cultuurcluster in Oudenbosch. BN – De Stem
 • Na het opheffen van de kunstcommissie en de roof van kunstwerken in de openbare ruimte heeft de gemeente Loon op Zand besloten om de kunstwerken die in opslag lagen  terug te plaatsen. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Meierijstad combineert de opening van het nieuwe cultuurpodium in ’t Spectrum in Schijndel met de allereerste kunst- en cultuurprijs van de gemeente. Dat gebeurt tijdens het Kunst- en Cultuurweekend in Schijndel op  5 en  6 april 2019. De genomineerden zijn bekendgemaakt. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • Algemeen manager Sylvia Rutten is vertrokken bij ’t Spectrum in Schijndel. Zij leefde al langere tijd in onmin met het bestuur. Het bestuur weet nog niet of er een nieuwe manager komt. Brabants Dagblad
 • Fort de Hel in Helwijk bij Willemstad zal voor het eerst sinds een half jaar weer officieel open zijn op 11 en 12 mei, tijdens het Bevrijdingsfestival. Wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk, die het monument verhuurt aan Korteweg, kijkt uit naar de opening in mei: ,,We zien het nieuwe concept met vertrouwen tegemoet.” BN – De Stem
 • De structuurvisie ‘Wereld van Van Gogh’ werd gepresenteerd tijdens een  rondleiding georganiseerd door de gemeente Nuenen. Eindhovens Dagblad
 • Het nieuwe evenementenbeleid van Oss laat tot na de zomer op zich wachten, vanwege een late rechtszaak. Dat is slecht nieuws voor iedereen die de komende maanden een feestje wil organiseren. Zeker in het centrum. Brabants Dagblad
 • De nieuwe bibliotheek en cultuurinstelling Kunst & Co  zijn klaar om zich aan Uden te presenteren. Na een maandenlange verbouwing vond op 28 maart de officiële heropening van het vernieuwde ‘bolwerk van kennis en cultuur’ plaats. Brabants Dagblad
 • Het  Museum voor Religieuze Kunst in Uden is compleet verbouwd , klaar voor de toekomst maar de contracten met de directeur en educatief medewerker worden niet verlengd. Vrijwilligers begrijpen het niet maar volgens het bestuur kan het niet anders. Geld blijft een probleem.  Brabants Dagblad
 • Het Vughtse Theater de Speeldoos staat op het punt om failliet te gaan. Dat blijkt volgens het gemeentebestuur uit een rapport dat door het theater zelf is gepresenteerd. De gemeente is in een verklaring vernietigend over het gevoerde beleid onder het in 2018 afgetreden bestuur.  Als de gemeente Vught deze maand geen drie ton extra subsidie verleent, gaat theater failliet. Dan staan alle verenigingen, leerlingen en docenten die gebruik maken van de culturele voorziening op straat.  Omroep Brabant   , Brabants Dagblad  ,  Omroep Brabant
 • Na de presentatie in 2017 van de gemeentelijke cultuurnota Garen op de Klos werd er in Zundert een werkgroep met vertegenwoordigers uit de lokale culture sector geformeerd. Doel van de werkgroep was het cultuurbeleid meer concreet handen en voeten te geven. De werkgroep komt nu met het idee voor een cultuurplatform, dat gevraagd en ongevraagd allerlei tips en adviezen gaat geven over culturele zaken. BN – De Stem

Cultureel Ondernemerschap

 • De uitgave Feiten en cijfers over kunst, cultuur en beleid in Nederland geeft een beknopt, cijfermatig overzicht van de Nederlandse cultuursector. Verschillende kaarten, tabellen en figuren beschrijven een zestal thema’s, waaronder de overheidsbestedingen aan cultuur, de culturele arbeidsmarkt, en de spreiding van culturele voorzieningen. De publicatie is een geüpdatete vertaling van de appendix die onderzoekers van de Boekmanstichting eind 2018 samenstelden voor de Engelstalige, academische bundel Cultural Policy in the Polder. Boekman
 • Amsterdam Dance Event (ADE) is het grootste entree effende evenement van Nederland. Op basis van gerealiseerde bezoeken en social media-volgers, bleef ADE de nummer één van de vorige editie van de TOP100, het International Film Festival Rotterdam (IFFR), ruim voor. Het grootste vrij toegankelijke evenement is – net als in de vorige editie – de Vierdaagse feesten Nijmegen.  De drie provincies met de meeste evenementen waren Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Dat blijkt uit de TOP100 Evenementen Monitor van Respons. Respons
 • Dit jaar verwachten de 1115 festivals in Nederland in totaal 19,5 miljoen bezoekers. Dat concludeert EM-Cultuur in haar Festival Overzicht 2019. Vergeleken met vorig jaar zijn er dit jaar aanzienlijk meer festivals. Dit terwijl het aantal festivals de afgelopen jaren langzaam afnam. EM-Cultuur  , Entertainment Business
 • Op de site van de Kunstenbond staat de Tarievencheck, een handige tool waarmee  er berekend kan worden welk uurtarief  nodig is om voldoende inkomsten te ontvangen. Kunstenbond
 • Platform BK organiseert in samenwerking met het Sandberg Instituut op 16 april een informatiebijeenkomst over het Broodfonds. Een broodfonds is een manier om elkaar financieel te ondersteunen bij ziekte en tegenspoed. De wens om meer zekerheid te creëren voor kunstenaars en vormgevers speelt op veel terreinen binnen het werkveld van de kunsten, zeker ook op het gebied van arbeidsongeschiktheid. Platform BK
 • In september 2019 start de tweede editie van LinC Lage Landen: het programma voor leiders in de kunst- en cultuursector werkzaam in Nederland en Vlaanderen. LinC
 • Shu-Yan Tang, architect en Associate Director Advisory Group bij Royal HaskoningDHV, over inclusiviteit en diversiteit bij Royal HaskoningDHV. BNA
 • Jaarlijks publiceert BNO de BNO branchemonitor die informatie verwerkt over zaken als omzet, bedrijfsresultaat, markten, personeel en kosten. Het doel is enerzijds een beeld te geven van de omvang en betekenis van de ontwerpsector, en anderzijds de aangesloten ontwerpers en bureaus de kans te geven hun eigen bedrijfsvoering te vergelijken met die van anderen.  Een samenvatting van het onderzoek naar de prestaties van de ontwerpbranche in 2017 en het gehele rapport.  BNO
 • De elfde editie van Fashionclash vindt dit jaar plaats van 1 tot 3 november in Maastricht. Voorheen vond het interdisciplinaire festival altijd plaats in de maanden juni of juli. Met de nieuwe festivalperiode zoekt de organisatie een betere aansluiting op de internationale mode-agenda, aldus een persbericht. Daarnaast wil het festival op deze manier een platform bieden aan de nieuwe generatie ontwerpers die in juni zal afstuderen. Het festival zal dit jaar in het teken staan het thema ‘de clash’: de kunst van mode, experiment en cross-overs. Op zaterdagavond 2 november wordt tijdens het festival voor de derde keer de Fashion Makes Sense Award uitgereikt. Fashion United
 • Kunstinitiatief SEA Foundation uit Tilburg is partner in een nieuw Europees project. De British Council Scotland en Creative Scotland stellen gezamenlijk meer dan 138.000 pond ter beschikking, om partnerschappen tussen culturele organisaties in Schotland en de rest van Europa te bevorderen. Cove Park Park, de trekker van dit Europese project, wil een gedeelte van dit geld gebruiken om een nieuw residentie programma te ontwikkelen, om zo de banden met Europa aan te halen en nieuwe samenwerking te initiëren. Zij nodigden SEA Foundation uit om Partner te worden in dit project. SEA Foundation
 • Na de plotselinge sluiting van de Rotterdamse Galerie Rianne Groen begin maart is er in Den Haag per 1 april ook een einde gekomen aan Galerie Twelve Twelve van Silvia Bakker. Beide opkomende galeries werden voortvarend gerund door jonge ambitieuze en geëngageerde galeriehouders. Met een inhoudelijk programma dat ook ruimte gaf aan een nieuwe generatie kunstenaars. Toch lukte het hen niet om een fysieke galerie voldoende winstgevend te maken. Na respectievelijk 6 jaar en 2½ jaar ondernemen, maken Rianne Groen en Silvia Bakker de rekening op. Jegens & Tevens
 • Galerie Albus Lux moest  eind vorig jaar vertrekken van het Mill Hillplein in Roosendaal.  Galeriehouder Renée Pijpers vond op een privédomein aan de rand van het dorp Wouwse Plantage , waar vroeger kunsthandel Klasema was gevestigd, een prachtig onderkomen. Gesprek met de galeriehouder over haar vestiging in de Wouwse Plantage. BN – De Stem
 • Uit een EU-brede studie blijkt dat audiovisuele auteurs moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en een duurzame carrière op te bouwen. Een onderzoeksrapport presenteert de resultaten van het allereerste uitgebreide Europese onderzoek naar de economische en sociale situatie van Europese audiovisuele auteurs. De enquête is uitgezet bij de leden van 57 beroepsorganisaties in 26 Europese landen die lid zijn van de European Federation of Film Directors (FERA) en de Federation of Screenwriters in Europe (FSE), alsook tot enkele collectieve beheersorganisaties (CMO’s) die lid zijn van de Society of Audiovisual Authors (SAA). Samenvatting en volledig rapport.  Filmdirectors.eu  , Filmdirectors.eu  , Filmdirectors.eu
 • Voor steeds meer Nederlanders wordt het belangrijker om online naar film of tv-series te kijken op het moment dat dit het best uitkomt. Spreekbuis.nl liet een onderzoek uitvoeren door Skoep Nieuws, waaraan 730 personen deelnamen. Uit het onderzoek blijkt dat een op de drie deelnemers Netflix belangrijker vindt dan het traditionele tv-abonnement van Ziggo of KPN. Het goede aanbod en het leveren van content zonder reclame zijn volgens de respondenten de belangrijkste redenen om Netflix boven het tv-abonnement te verkiezen. Entertainment Business
 • Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscars, in een brief gewaarschuwd voor de gevolgen van het wijzigen van de regels rond de toelating van films voor de Oscars. Door de nieuwe, voorgenomen regels worden Netflix en andere streamingdiensten mogelijk onterecht uitgesloten van deelname aan de Oscars. Entertainment Business
 • Uitgeven in eigen beheer. Hoe gaat dat in zijn werk? Een gesprek met Jacqueline Zirkzee, die inmiddels 7 romans in eigen beheer uitgaf.  Auteursbond
 • Op de kinderboekenbeurs in Bologna hebben de Amerikaanse uitgever Arthur A. Levine en uitgeverij Querido bekendgemaakt dat zij in Amerika gaan samenwerken onder de naam Levine Querido. tzum
 • Het Vlaamse BoekenOverleg heeft op 1 april 2019, tijdens de Staat van het Boek, een charter voor een inclusieve boekensector gelanceerd. Met het charter engageert het boekenvak zich om te streven naar een sector die inclusief en verbindend werkt. Ook verschillende bibliotheekorganisaties hebben het charter ondertekend. Bibliotheekblad
 • Op 2 april heeft voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg de zaak tussen GAU/Mediafederatie en Tom Kabinet gediend. Kern van het conflict (dat in 2014 begon) is de vraag of er een ‘tweedehands e-book’ bestaat en gebruikers van Tom Kabinet deze mogen verhandelen. De GAU/Mediafederatie hebben altijd betoogd dat Tom Kabinet onrechtmatig e-books openbaar maakt en ook onrechtmatig reproducties (kopieën) maakt. En dat als dit wordt toegestaan auteurs en uitgevers de facto nog maar één keer aan een e-book kunnen verdienen dat dan eindeloos kan worden gekopieerd en doorverkocht. Tijdens de zitting heeft geen enkel land het standpunt van Tom Kabinet verdedigd. De Advocaat-Generaal in deze zaak (Szpunar) zal waarschijnlijk op 10 september zijn opinie geven. Het Hof (15 rechters in dit geval) zal dan waarschijnlijk binnen enkele maanden uitspraak doen. Mediafederatie
 • Netwerkfestijn inJazz dat op 27 en 28 juni gehouden wordt in Rotterdam, kent dit jaar drie showcase-onderdelen: Next Generation Jazz, Europe inJazz en Dutch inJazz. Van laatstgenoemde zijn de twintig bands die op gaan treden bekendgemaakt. BUMA Cultuur
 • Het Storioni Festival krijgt een nieuw gezicht. Speelde het tiendaagse festival zich voorheen in het Muziekgebouw en andere Brabantse concertzalen af, vanaf editie twaalf duurt het festival nog maar 4 dagen en is Eindhoven de standplaats en trekt het festival met het programma Music in the City de stad in. Het festival wordt verplaatst is van januari naar mei, en voor de eerste keer spelen dans en literatuur tijdens het festival een rol. Eindhovens Dagblad
 • Na het noodgedwongen afblazen van festival ZeelandJazz 2019 presenteren jazzpodium Porgy en Bess en Muziekpodium Zeeland het alternatief Zeeuwse Jazzdagen. Twee weekeinden jazz in juni in de plaatsen Middelburg en Terneuzen. Een meerderheid van de bestuursleden van ZeelandJazz, een samenvoeging van Jazzfestival Middelburg en Schelde Jazz, kampt met ziekte waardoor editie 2019 geen doorgang kan vinden. Een doorstart wordt verwacht in 2020. Jazzenzo
 • Motel Mozaïque heeft besloten om iedereen die lopend, met de fiets of het openbaar vervoer naar het festival komt, korting te geven op eten en drinken  tijdens het festival.  Motel Mozaïque
 • De wereldwijde omzet van muziek uit streaming is in 2018 met 34 procent gegroeid naar 8,9 miljard dollar (zo’n 7,9 miljard euro), blijkt uit cijfers die de internationale muziekorganisatie IFPI heeft gepubliceerd. Entertainment Business , nvpi ,   , IFPI
 • GfK Dutch Charts heeft bekend gemaakt dat met ingang van volgende week er maar liefst zeven hitlijsten gaan verdwijnen. Entertainment Business
 • Het Stiltefestival verandert van naam. Het evenement, dat eens in de twee jaar in Breda plaatsvindt, heet voortaan BRIK, Brabants Internationaal Kinderfestival. In 2011 organiseerde dansgezelschap De Stilte voor het eerst het festival. Het gezelschap , dat zich richt op kinderen en jeugd, wilde ermee op laagdrempelige manier kinderen kennis laten maken met dans. Na vier edities is het dansfestival uitgegroeid tot een volwassen evenement. BRIK  staat onder leiding van Mohammed Elghawy, die in juni een kleine zeventig voorstellingen uit binnen- en buitenland naar Breda haalt. BN – De Stem , Theaterkrant

Cultuurmarketing

 • Saskia du Bois, verantwoordelijk voor online communicatie en marketing bij het Stedelijk Museum, gaat in op de invloed van Instagram en wat voor soort kunst je online zet. Moet je dan maar alle kunst blind posten? Of de museumbelevenis centraal zetten in plaats van de kunstwerken? Deze vragen staan centraal in haar blog. Cultuurmarketing
 • De succesvolle promotiecampagne iktoon is per 1 maart 2019 ondergebracht bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Iktoon maakt amateurkunst en creatieve activiteiten in al zijn diversiteit zichtbaar en stimuleert de sociaal-culturele participatie van kunst- en cultuurbeoefening. LKCA
 • In Nederland kennen we de Kinderboekenweek, die ieder jaar eind oktober wordt gehouden. Maar elk jaar op 2 april vindt ook de Internationale Dag van het Kinderboek plaats. In tegenstelling tot de Kinderboekenweek een redelijk onbekend fenomeen, althans in Nederland. Eindhovens Dagblad

Financiering

 • Heb je een goed concept om samen met een partner buiten de creatieve industrie te werken aan een actuele maatschappelijke opgave? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept makers en ontwerpers op om met deze partner een voorstel in te dienen, gericht op de gezamenlijke aanpak van een urgent thema. Met de Open Oproep Fresh Perspectives wil het fonds samenwerking tussen ontwerpers en gerenommeerd bedrijven, organisaties of kennisinstellingen stimuleren. Indienen kan tot en met 22 mei 2019. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Vertalers zijn schaduwkunstenaars. Dansers in het donker, mimetische kunstenaars, acteurs zonder lichaam die louter taal voor het voetlicht brengen. Tijdens de Vertalersgeluktournee vertellen de vertalers die zijn genomineerd voor de Europese Literatuurprijs over hun werk. De tournee start op donderdag 11 april 2019 in Amsterdam, is vervolgens in Groningen, Haarlem, Rotterdam, Amsterdam, Maastricht en Eindhoven, om op dinsdag 28 mei te eindigen in Nijmegen. De tournee is georganiseerd door het Nederlands Letterenfonds en literair vertalers Nicolette Hoekmeijer en Andrea Kluitmann, wordt financieel mogelijk gemaakt door het Lira Fonds en het Letterenfonds, en kwam mede tot stand in samenwerking met de Vereniging van Nieuwe Vertalers en de Rietveld Academie (Beeld en Taal). Letterenfonds
 • Dutch Performing Arts, een programma van het Fonds Podiumkunsten,  werkt samen met het Kennedy Center in Washington voor een Nederlands focusprogramma met jeugdtheater en -dans. Het prestigieuze podium presenteert in seizoen 2019-2020 werk van maar liefst vijf Nederlandse gezelschappen. Fonds Podiumkunsten
 • Vanaf 1 april is het mogelijk een aanvraag te doen bij de subsidieregeling Immaterieel erfgoed van het Fonds voor Cultuurparticipatie.  Met deze regeling stimuleert het fonds het ontwikkelen en doorgeven van immaterieel erfgoed. Door een extra impuls wordt de aandacht, erkenning en waardering hiervoor vergroot. De subsidie bedraagt minimaal € 1.000,- en maximaal € 10.000,- per project.  Stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor immaterieel erfgoed en erfgoedbeoefening kunnen tot en met 18 december 2020 een aanvraag indienen of tot het budget (€ 1.500.000) op is. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Hedwig Verhoeven startte op 1 maart als nieuwe directeur van het Fonds. Hoe groot is de sprong vanaf de VSCD, haar vorige werkgever? Welke belangrijke thema’s ziet ze de komende tijd voor het Fonds en de cultuursector? Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De gemeente Helmond geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die de amateurkunst stimuleren. De gemeente bepaalt wie ervoor in aanmerking komt en op welke manier de subsidie wordt gegeven. Het gaat hierbij om instrumentale of vocale muziekbeoefening en (volks)dans en toneel. Ook is er een mogelijkheid om een bijdrage in de kosten te ontvangen voor een jubileumactiviteit, een openbare uitvoering of voor een activiteit met een culturele meerwaarde. Deadline 1 juni. Helmond
 • De Europese Commissie is voornemens om een grootschalig initiatief te lanceren om individuele kunstenaars en cultuurprofessionals te helpen om te reizen binnen Europa, samenwerking te bevorderen, nieuwe inspiratie en mogelijkheden te vinden en ten volle te profiteren van – en bij te dragen aan – de diverse culturele ecosystemen van Europa. Voordat een dergelijk programma neergezet kan worden zullen er eerst een aantal vragen beantwoord moeten worden. i-Portunus wil in opdracht van de Europese Commissie deze vragen beantwoorden door middel van een kleinschalig mobiliteitsprogramma voor 500 personen. Besloten is om deze pilot te beperken tot twee sectoren: de podiumkunsten (theater en dans) en de beeldende kunst. De oproepen staan open voor kunstenaars en cultuurprofessionals uit alle landen. Creative Europe Desk
 • Erik Frenken ontvangt het negende Cultuurfonds Mode Stipendium. “Voor het talent, het lef, het keer op keer doorpakken, en geloof dat deze persoon het verdient een internationale fashioncarrière verder op te bouwen.” De commissie van het Cultuurfonds Mode Stipendium roemt het doorzettingsvermogen en de langetermijnvisie van Frenken. Het stipendium staat voor een bedrag van 50.000 euro. Cultuurfonds
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant kent haar Designprijs in 2019 toe aan de textiel- en productdesigner Simone Post.  Materiaalexperiment, diepgaand onderzoek en liefde voor kleur, prints en ambacht zijn karakteristiek voor het werk van Simone Post. Ze streeft naar duurzame ontwerpen die geworteld zijn in traditie. Haar carrière lanceerde ze met het kleed Post-Vlisco, waarmee de afgekeurde stoffen van textielfabrikant Vlisco nieuw leven ingeblazen worden. De Designprijs wordt iedere twee jaar toegekend, beurtelings aan een gearriveerd ontwerper (in 2017 aan Piet Hein Eek) en aan een aankomend talent. Aan de Designprijs is een bedrag van € 10.000 verbonden. Cultuurfonds
 • Bart Moeyaert heeft de Astrid Lindgren Memorial Award 2019 gewonnen – ofwel de ‘Nobelprijs voor Jeugdliteratuur’. Dat werd op de Bologna Children’s Book Fair bekend gemaakt. Moeyaert ontvangt een bedrag van bijna 480.000 euro. Literatuurplein

Cultuureducatie en - participatie

 • Leren door te doen en te ervaren, daar pleiten jeugdtheatergezelschappen voor. Heel wat anders dan de heersende onderwijsopvatting waarin leren met het hoofd – nog steeds – centraal staat. En waarin kunsteducatie minder belangrijk is dan de ‘harde’ vakken. De gezelschappen gaan voor lichamelijk leren en oogsten daarmee veel succes. En dat is terecht, stelt Cock Dieleman, universitair docent theaterwetenschap aan de UvA. LKCA
 • Het is veel beter om een kind voor te lezen vanuit een papieren boek dan vanuit een tablet. |Aldus een onderzoek van de universiteit van Michigan. Mental Floss
 • Het doen van onderzoek en het actiever kunst beleven en ervaren door de leerlingen. Dit zijn een paar sterke punten die CKV-docenten genoemd hebben in de monitoring van SLO naar de implementatie en realisatie van de beoogde vernieuwing van CKV sinds schooljaar 2017-2018. LKCA
 • Met een landelijke activatiecampagne roept Méér Muziek in de Klas leerkrachten, schoolleiders en vooral ook ouders op om bij te dragen aan meer muziek in de klas. Als ambassadeur krijg je concrete handvatten om structureel meer muziek op school te krijgen. Meer muziek in de klas
 • De groepen zeven van verschillende Valkenswaardse basisscholen maken kennis met jazzmuziek. Allemaal samen ronden zij het project af op 10 april in De Hofnar. Eindhovens Dagblad

Kunstbeoefening

 • Alle sportclubs, cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland worden uitgedaagd zich te nomineren en hun unieke verenigingsverhaal te delen. De verkiezing ‘Club van het Jaar’ is een initiatief van NOC*NSF, Kunstbende, het LKCA, de Rabobank en de Persgroep, en heeft tot doel de kracht van de sport- en cultuurclubs bij zoveel mogelijk Nederlanders in de schijnwerpers te zetten. LKCA
 • Babel is op zoek naar dé amateurkunstenaar uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving die Het Beste Amateurkunstwerk heeft gemaakt. Anders dan vorig jaar, is er dit jaar gekozen om een thema te koppelen aan de zoektocht naar Het Beste Amateurkunstwerk. De wedstrijd Het Beste Amateurkunstwerk haakt in op de Bosch Parade met het thema: (in) beweging. Stadsblad Den Bosch
 • “Het dondert en het bliksemt’ klinkt door de oefenruimte. En het klinkt goed. Er wordt door de Rimboband echt muziek gemaakt, met verschillende melodielijnen. Deze inspanningen moeten resulteren in een knallend jubileumconcert op 26 mei in Het Speelhuis in Helmond. Het orkest van mensen met een verstandelijke beperking uit Helmond-De Peel bestaat namelijk veertig jaar. Eindhovens Dagblad
 • Een nacht waarin ál het goede van de Osse amateurkunst bij elkaar komt. Dat hebben de Muzelinck en Theater van de Stad voor ogen met De Osse Nacht. Het nieuwe evenement komt in de plaats van Nacht van Muzelinck. Brabants Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

Architectuur en vormgeving

 • Wies Sanders stelde voor Archined de eerste Urban Podcast Guide samen. Archined
 • Op 25 april organiseert Arcam samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een verdiepende avond bij de tentoonstelling ‘Collective Comeback’ waarin de Experimentele woningbouw uit de periode 1968-1980 centraal staat. Met het programma Experimentele woningbouw wilde de rijksoverheid vernieuwing in de woningbouw, met aandacht voor de woonomgeving stimuleren. Ook kwam de bewonersinspraak op gang. Er vinden op de avond twee lezingen plaats en na afloop is er ruimte voor discussie. De Architect
 • Met het plan ‘de derde trap’ heeft een team onder leiding van Stijn Tijhuis en Menno Buckers (Witteveen+Bos) de prijsvraag Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk gewonnen. Het plan behelst een entree door een koker van de bestaande spuisluis, die de bezoeker vanaf de zijde van de rivier het beroemde molengebied in leidt. ArchitectuurLokaal
 • Hoe stimuleer je de onderlinge interactie tussen bewoners? Philip Krabbendam over het co-living initiatief Collective Old Oak in Londen, gerealiseerd door  PLP Architects en DH Liberty. Hier wonen studenten en starters in kleine units en delen zij gemeenschappelijke voorzieningen met elkaar. De Architect
 • Na uitgebreid ontwerpend onderzoek met een multidisciplinair team, in opdracht van BNA Onderzoek, formuleerde Robbert Guis 9 lessen voor de stad van de toekomst. Welke houding ten opzichte van deze opgave moeten wij architecten en stedenbouwers hebben in tijden van grote transitie? Tweede les : Het functioneren van de stad wordt afhankelijk van diversiteit. De Architect
 • Door de toename van online winkelen komt het Nederlandse landschap steeds meer vol te staan met distributiecentra. Landschapsarchitect Adriaan Geuze uit bij Nieuwsuur zijn zorgen over deze ontwikkeling. Van regie lijkt geen sprake: gemeentes trekken elk hun eigen plan. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De jury van de NEPROM-prijs voor locatieontwikkeling heeft vijf projecten genomineerd die op 16 mei tot winnaar uitgeroepen kan worden tijdens de Dag van de Projectontwikkeling .De prijs wordt uitgereikt aan een gemeente en één of meer marktpartijen gezamenlijk die door goede samenwerking een hoogwaardig project hebben opgeleverd. Genomineerd werden o.m. Strijp-S in Eindhoven, en Gasthuyspoort, in Breda. De Architect
 • Samen wijken visualiseren, effecten van projecten op de leefbaarheid berekenen, inschatten waar voor- en tegenstanders van gebiedsontwikkelingen wonen: er kan veel met digitale data, bleek tijdens de werkconferentie ‘Slim ruimtegebruik’. “Data bieden geen pertinente waarheid. Maar ze bieden wel een goede onderlegger voor de discussie.” Gebiedsontwikkeling.nu
 • Overheidsopdrachten zorgden ervoor dat Nederland zich in de jaren 1960-90 kon ontwikkelen tot een land van ontwerpers. Daarna kwam de privatiseringsgolf en won prijs het definitief van kwaliteit, stelt Edo Dijksterhuis vast in de tentoonstelling Modern Nederland 1963-1989 in het Design Museum Den Bosch. Een pleidooi voor de rehabilitatie van kunstenaars en ontwerpers. Zuiderlucht

 

Beeldende kunst

 • Het recente oproer over het vermeende plagiaat van Marcel Duchamp laat zien dat zijn artistieke gedachtegoed honderd jaar na dato nog altijd niet goed begrepen wordt. Akiem Helmling over de conservatieve kunstwereld en hoe Duchamp (tevergeefs) geprobeerd heeft haar te doen kantelen (en alles bij het oude bleef). Metropolis M
 • Op uitnodiging van Rob Groot Zevert, directeur van Omstand, presentatieruimte voor actuele kunst in Arnhem, maakte Albert Van Der Weide (1949) de tentoonstelling ‘Alle Macht Aan De Kunst?/!’ naar een motto dat hij sinds 1986 hanteert. Dit motto heeft hem nooit meer verlaten. Van Der Weide ziet het als prikkelend, naïef, poëtisch, activistisch, politiek en kunstzinnig. De context van de kunst wordt ermee verbreed doordat het tegelijkertijd zijn positie als kunstenaar verabsoluteert en relativeert. Hoe serieus kun je hem nemen? Alex de Vries sprak met hem. ‘Alle Macht Aan De Kunst?/!’ is nog tot en met 21 april 2019 te zien. Mister Motley
 • BredaPhoto Festival toont the state of the art van de hedendaagse fotografie aan de hand van een internationaal relevant maatschappelijk thema. Ook voor 2020 zal dat weer het geval zijn. Het thema zal begin oktober 2019 bekend gemaakt worden. Ondertussen tekenen de eerste lijnen zich af voor het thema van de 9de editie van het grootste fotofestival van de Benelux. Het startschot wordt gegeven met een heus pamflet. BredaPhoto
 • Van de achthonderd kunstenaars die in De Nederlandsche Cacaofabriek in Helmond  exposeerden, tonen er nu vijfentwintig tijdens de jubileumexpositie hun oude en soms nieuwe werk. Martin van de Laar en Cees Gunsing kozen drie overleden oud-collega-kunstenaars die extra indruk op hen hebben gemaakt. Leon Adriaans, Peer Metselaar en Wim van de Voort. “We zijn gaan voortborduren op het werk en relaties van deze drie kunstenaars. Zo kwamen we al snel op een veelvoud en uiteindelijk op vijfentwintig namen en zo’n honderd werken. Maar het was toch een hele klus.” Brabant Cultureel
 • De tweede Biënnale van Oosterhout wordt in 2020 gehouden. De organisatie krijgt de financiering van de kunstmanifestatie in de Heilige Driehoek rond en heeft als thema ‘Hoop’. Als curatoren zijn aangetrokken Hendrik Driessen van museum de Pont in Tilburg en zelfstandig curator Rebecca Nelemans uit Breda.  De opzet van de Biënnale blijft  in grote lijnen hetzelfde: in de drie kloosters wordt moderne, religieus geïnspireerde kunst getoond. Museumtijdschrift  ,  BN – De Stem
 • Onder de noemer Homerun biedt Willem Twee kunstruimte  in ’s-Hertogenbosch aan professionele Brabantse kunstenaars de mogelijkheid om in een bijzondere context hun werk te tonen. De komende 5 jaar haalt de organisatie iedere zomer één belangrijk kunstwerk uit de Nederlandse kunstcollectie naar Willem Twee. Dit werk is zorgvuldig gekozen vanwege de inspirerende kwaliteiten. De 1e editie van Homerun heeft als thema De Natuur en het sleutelwerk is “Garden Awakening” uit 2018 van Marc Mulders. Het werk dient als opmaat voor de groepsexpositie. Kunstenaars kunnen werk inzenden. Willem Twee
 • Voor de vijfde keer alweer wordt de Harry Pennings Prijs uitgereikt. Op 14 april maakt de jury bekend wie van de negen genomineerden de jubileumeditie van de fotografieprijs in de wacht sleept. Diversiteit is troef, aldus Rob Schoonen. Eindhovens Dagblad
 • Het opvallende blauw-gele kunstwerk Dinzalun zorgt voor gespreksstof in Nuland. ‘Ik moet er nog eens een keer omheen lopen.’ Het is ontworpen door de Belgische kunstenaar Nick Ervinck. Hij heeft de historie van Nuland aangegrepen bij zijn ontwerp: nieuw land bij water. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad

 

Film en av 

 • “Go Short is een deur naar de internationale filmwereld”, citeert het Go Short festival de Nederlandse filmmaker Ena Sendijarevic op de festivalsite. Haar langspeelfilm Take Me Somewhere Nice zal  binnenkort in de bioscopen te zien zijn. Het is zeker waar. Korte films op het festival kunnen een opstap zijn naar speelfilms en een internationaal podium. Maar de korte film is ook een heel eigen vorm met heel eigen regels (die gebroken mogen worden) en een hele eigen persoonlijkheid. Een festival is bij uitstek de plek om die persoonlijkheid maar vooral ook de veelzijdigheid van de kunstvorm te leren kennen. Het Go Short festival duurt tot en met 7 april. Filmkrant
 • Playgrounds Blend is een festival en conferentie over ‘cutting edge creativity’: de internationale top van vernieuwende beeldenmakers staat op het podium en geeft inzicht in hun werkproces in een programma van artist talks. Ook zijn er exposities met origineel artwork van internationale illustratoren en vormgevers, live tattooing, muziek, portfolio reviews en recruiting. Op 4 en 5 april in Breda, 8 april in Amsterdam. Playgrounds ,  Breda vandaag
 • De combinatie wandelen en filmkijken is nieuw. Het kan 6 april in Nijmegen op het wandel- en filmfestival Wandelend Denken en Pelgrimeren. De wandeling, die 6 april ’s ochtends wordt gemaakt, eindigt ’s middags in filmhuis O42. Daar kunnen de wandelaars/filmkijkers films zien. Tegen die tijd is er al veel met hen gebeurd, want de organisatoren halen filosoof Frédéric Gros aan, die wandelen beschouwt ‘als een filosofische daad en een spirituele ervaring’. Filmkrant
 • De video van het nummer Witch Doctor van De Staat, gemaakt door Floris Kaayk, Studio Smack en Torre Florim,  is op basis van een rondvraag van VPRO’s muziekplatform 3voor12 verkozen tot de beste Nederlandse clip. 3voor12 deed als onderdeel van zijn videoclipweek onderzoek bij meer dan veertig filmmakers, muziekprofessionals en andere clipconnaisseurs naar de beste muziekvideo’s van Nederlandse artiesten. Daar kwam een selectie van 25 video’s uit voort. 3voor12.vpro.nl

 

Letteren

 • Zes essaybundels staan op de shortlist voor de Jan Hanlo Essayprijs 2019. Jan Hanlo Essayprijs
 • Is een literair boek écht beter dan een vrouwenboek? Corina Koolen vertelt  waarom het in hokjes delen van chicklits en “echte” literatuur vaak verkeerd is. Neerlandistiek
 • De E. du Perronprijs 2018 is toegekend aan Jan Leyers voor zijn boek Allah in Europa. Reisverslag van een ongelovige. De jury honoreert een ‘fascinerend boek waarin een veelheid aan ideeën en opinies aan de orde komt, waaraan de lezer zijn of haar eigen mening kan scherpen’. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €2500 en een textielobject. De uitreiking vindt plaats op 16 april, in de LocHal in Tilburg. Voorafgaand aan de uitreiking houdt Gloria Wekker, emeritus hoogleraar Gender en Etniciteit aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, de achtste E. du Perronlezing.  Tilburg University

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De vijftigste editie van Roots is gepresenteerd; boekjes waarin Nederlandse vormgevers worden belicht. Eindhovenaar Robert van Rixtel speelt daarin als hoeder een cruciale rol. Eindhovens Dagblad
 • Weg met de massaproductie en de wegwerpcultuur. De 24-jarige ontwerpster Senna van Esch uit Tilburg heeft zo haar eigen ideeën over mode en daarom is ze haar eigen, duurzame kledingmerk gestart: Sevaes. Brabants Dagblad
 • ‘Een werk op je zintuigen in laten werken zonder heel veel verhalen nodig te hebben om het te begrijpen: dat is de meest pure vorm van geluk.’ Een gesprek met kunstenares Sigrid Calon naar aanleiding van haar tentoonstelling in De Pont. Calon vertelt over zoektochten, falen, ontsnappen aan de werkelijkheid en dwangmatig kleurgebruik. Mister Motley
 • Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Kunstenares Anne Pillen (55) heeft sinds haar hersentumor zo veel gedichten geschreven, dat er binnenkort een bundel uitkomt. Daarnaast heeft ze een boshuisje omgetoverd tot werk- en woonplek voor kunstenaars. Maar haar grootste levensinvulling is pleegzoon Wilco geweest. BN – De Stem
 • Drie ton staal, een vleugeloverspanning van tien meter. Kunstenaar Bart Somers bouwt een ‘vliegtuig’ in de werkplaats van Paul van Dongen in ’s-Hertogenbosch.  Op 26 oktober, tijdens de herdenking van 75 jaar bevrijding, krijgt het vliegtuig een plaats op een schijnvliegveld in Riel. Met dit soort nepvliegvelden probeerden de Duitsers de Engelsen, die in de Tweede Wereldoorlog op weg waren naar vliegbasis Gilze-Rijen, te misleiden. Brabants Dagblad
 • Gewoon Logisch, de debuutbundel van Janine Jongsma bekijkt de wereld door een omgekeerde verrekijker: ‘Pas als je uitzoomt en met afstand kijkt, ben je in staat om in te zoomen en de eigenaardigheden of kwetsbaarheden van mensen uit te vergroten. De bundel werd gepresenteerd in Museum De Wieger in Deurne. Eindhovens Dagblad
 • Eric van der Westen (1963) vormt al heel wat jaren een belangrijke spil binnen de Tilburgse jazzscene als bassist, bandleider en organisator. Ooit begonnen in de hardrock en new wave, hebben we hem vooral leren kennen als jazzmusicus. Nu presenteert hij een letterlijk grensverleggend album met zijn nieuwe ensemble Private Time Machine en de titel is eenvoudigweg ‘One’. Op ‘One’ combineert hij de stevige rock van Led Zeppelin en Deep Purple met de energieke jazz van Charles Mingus, Miles Davis en John Coltrane. Invloeden vallen er ook aan te wijzen uit de vette funk van Sly & The Family Stone, Blood Sweat & Tears en Urban Dance Squad. Jazzenzo
 • Brutaal worden verteller Jacques Vriens en dirigent Arjan Tien, die net de eerste maten van Prokofjevs Cinderella inzet, onderbroken door Assepesters Eva van der Post en Marieke Giebels. Leuk hoor, die inleiding, maar zij doen toch ook mee? Wie denkt die ‘zak frites’ wel niet dat hij is? ‘Een beetje dik doen met je philharmonie zuidnederland’, klinkt het snerend. Nee, Assepoesters Assepesters is geen regulier lustrum- of familieconcert, en al evenmin een reguliere ballet- of theatervoorstelling. Theaterkrant
 • De Rijense rapper Zeno is geen onbekende in de regionale hiphop scene. Hij maakte indruk tijdens de afgelopen editie van FRESH in Mezz en was onlangs zelfs ‘Artist of the Week’ bij de populaire urban-radiozender FunX. Een gesprek n.a.v. van  zijn Balans EP die op 27 februari het levenslicht zag. 3voor12.vpro.nl

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie