Trends & Ontwikkelingen 6 december 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 29 november is de Agenda Inclusieve Podiumkunsten aangeboden aan het ministerie van OCW. Doel van de Agenda: het toegankelijk maken van de podiumkunsten voor én met mensen met een beperking. De Agenda Inclusieve Podiumkunsten 2020-2024 is een initiatief van Holland Dance in samenwerking met het LKCA, The British Council, Theaters Tilburg en het Fonds Podiumkunsten. LKCA , LKCA
 • Uit PISA-2018 (Programme for International Student Assessment) blijkt dat van alle 77 landen die hebben deelgenomen, 23 landen een hogere score voor leesvaardigheid hebben behaald dan Nederland. In Nederland is de leesvaardigheid tussen 2015 en 2018 gedaald. In Nederland is bijna een kwart van de leerlingen (24%) onvoldoende geletterd in lezen. Dit is niet hetzelfde als laaggeletterd, maar betekent dat een leerling onvoldoende is toegerust om als zelfstandige en mondige burger deel te nemen aan de huidige samenleving. De PISA-resultaten zijn voor ministers van Engelshoven en Slob aanleiding om op te roepen tot een leesoffensief. PISA2018.nl , Bibliotheekblad , Rijksoverheid.nl, Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Rijksoverheid.nl , Stichting Lezen en Schrijven
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen over de verlenging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Rijksoverheid.nl
 • Minister Slob informeert de Tweede Kamer over het besluit om vanuit de Algemene Mediareserve een financiële bijdrage beschikbaar te stellen aan de uitzending van het Eurovisie Songfestival. Rijksoverheid.nl
 • Minister Slob en minister Knops geven hun beleidsreactie op het adviesrapport van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur over de organisatie en financiering van lokale publieke omroepen. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Veldhoven stuurt een brief over de voortgang bij de invoering van de Omgevingswet, waarin zij aangeeft dat het wenselijk en mogelijk is de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden. De VNG onderschrijft dit standpunt en stuurt haar leden een brief, waarin o.m. een stand van zaken rondom het wetgevings-en invoeringsproces. Rijksoverheid.nl , VNG
 • De Tweede Kamer heeft met grote meerderheid unaniem een motie aangenomen om de toename van het aantal XXL-distributiecentra in Nederland aan banden te leggen. Alleen de PVV stemde tegen de motie van de Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA) en Eppo Bruins (ChristenUnie). De motie volgde kort nadat het College van Rijksadviseurs (CRa) eind oktober in een advies het Rijk en regio opriep veel strengere eisen te stellen aan de bouw van XXL-distributiecentra. Dit om wildgroei te voorkomen. Logistiek.nl
 • Op 28 november is de Handreiking Participatie in duurzame energieprojecten gepubliceerd op klimaatakkoord.nl. Ontwikkelaars, overheden en financiers vinden hier handvatten waarmee ze participatie in zon- en windprojecten kunnen inrichten en verbeteren. Zowel in de voorbereidende beleidsfase als in de projectfase kunnen bewoners meedenken, meebeslissen en bij projecten meeprofiteren. Dit komt het draagvlak ten goede en maakt de (ruimtelijke inpassing van de) projecten beter. IPO
 • De provincie Overijssel werkt aan een nieuw cultuurbeleid voor 2021-2024. Dat werd afgetrapt met een groot cultuurcongres op Twente Airport op 28 november. Een gesprek met cultuurgedeputeerde Roy de Witte, die in juni aantrad. Tubantia
 • De provincie Gelderland wil af van 135 werken uit de eigen kunstcollectie. Vanaf 8 december zullen die op een onlineveiling te koop worden aangeboden. Het gaat voornamelijk om grafiek, maar ook om schilderijen. De verkoopopbrengst wordt gestoken in het verbeteren van de Gelderse kunstcollectie. Dat is ook het achterliggende doel van de ‘ontzameling’, zoals de provincie het noemt. De kwaliteit van de collectie moet omhoog. De Gelderlander
 • De provincie Gelderland trekt ruim 13 miljoen euro extra uit voor het opknappen van monumenten. Dat doet de provincie na ophef over het verloten van subsidiegeld voor de restauratie van erfgoed. De Gelderlander
 • Janpier Brands, directeur van WORM, Rotterdam over interconnectiviteit. één van de kernbegrippen die de gemeente Rotterdam in haar uitgangspunten voor het cultuurplan 2021-2024 heeft geformuleerd. RRKC
 • Recentelijk werd in de Rotterdamse gemeenteraad een motie van D66 en GroenLinks aangenomen waarin werd verzocht de haalbaarheid van een nieuw filmfonds volgend jaar serieus te onderzoeken. Initiatiefnemer In-Soo Radstake ziet graag dat het onderzoek niet alleen als cultureel thema wordt behandeld, maar dat vooral het economische aspect van zo’n nieuw fonds wordt onderzocht. Holland Film Nieuws
 • Een nieuwe tweejarige subsidieregeling biedt talentvolle kunstenaars en nieuwe culturele initiatieven meer mogelijkheden voor groei, continuïteit en professionalisering. De subsidie is een aanvulling op de verschillende subsidiemogelijkheden voor cultuur bij de gemeente Utrecht. Het doel van de tweejarige regeling is het voor relatief nieuwe aanvragers makkelijker te maken om in aanmerking te komen voor meerjarige ondersteuning. Uit vele gesprekken met culturele organisaties, makers en andere partijen uit het culturele veld in Utrecht, bleek dat er een kloof was tussen projectsubsidie en meerjarige subsidie. Gemeente Utrecht
 • De Leidse cultuurwethouder van Delft heeft onlangs haar cultuurvisie ’De kracht van cultuur’ gepresenteerd. Daarin zet ze uiteen hoe de culturele sector zich de komende jaren moet ontwikkelen. De ambitie van de cultuurnota is om nog meer Leidenaars te bereiken. Het culturele leven speelt zich nu vooral in de binnenstad af en het publiek is vaak blank en bemiddeld. Kortom, er gaat minder geld naar huisvesting, meer geld naar de wijken. Leidsch Dagblad
 • De uitbreiding en verbouw van het monumentale pand van Museum Arnhem kan begin volgend jaar beginnen. Dinsdag tekenden de gemeente Arnhem en aannemer Rots Bouw uit Aalten de realisatieovereenkomst. De partijen waren sinds augustus in gesprek over de technische uitvoering van het project. Omroep Gelderland
 • De gemeente Hellendoorn zal geen vergunning verlenen voor een volgende editie van Hardshock Festival. Volgens burgemeester Anneke Raven is het drugsgebruik op het festival een gevaar voor de openbare veiligheid. Eerder werd al geen vergunning meer voor het festival verleend door de gemeente Zwolle. Entertainment Business
 • Ondanks aanhoudend protest bespaart Vlaanderen vanaf 2020 weerom op kunst en cultuur. Verschillende landen en regio’s gingen Vlaanderen voor. Welke strategieën werden daar gevolgd? Met welke effecten op het culturele veld? Zo opvallend zijn de overeenkomsten dat er gerust gesproken kan worden van een beproefde methode, zelfs van een cultuurkamp. Dossier van Rekto verso over de bezuinigingen in Nederland, Australië en Latijns – Amerika. Rekto verso

 

noord-brabant

 • Brabantse instellingen die zich richten op het ontwikkelen, produceren of presenteren van professionele kunsten kunnen in aanmerking komen voor een vierjarige exploitatiesubsidie van de provincie. De activiteiten moeten van hoge artistieke kwaliteit zijn en een regionale dan wel (inter)nationale betekenis hebben. Via één loket kan subsidie worden aangevraagd bij de Provincie Noord-Brabant en/of de gemeente Breda, gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeente Tilburg. Brabant.nl
 • Op 27 november presenteerde de Taskforce regioprofiel cultuur BrabantStad de nieuwe subsidieregeling professionele kunsten 2021-2024. Voor De Kunst van Brabant (dKvB) -en uit de reacties die we ter plekke peilden: voor velen- was het een ongemakkelijke en teleurstellende ervaring. Reden voor dKvB een brief te sturen met verzoek om op korte termijn om de tafel te gaan. De Kunst van Brabant , De Kunst van Brabant
 • De wethouders van Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert verbonden zich om in de regio een kwalitatief goed bibliotheeknetwerk te behouden. Zo is vastgelegd dat elke gemeente een fysiek uitleenpunt houdt. Ook leesbevordering en bestrijding van laaggeletterdheid zitten in het basispakket. Naast zulke afspraken is er ruimte voor flexibele extra’s. Gemeenten die zulke plus-voorzieningen willen, moeten daarvoor zelf geld vrijmaken. Op 2 december is daartoe een convenant ondertekend over de nieuwe Bibliotheek West-Brabant. BN – De Stem

 

grote brabantse gemeenten

 • In het regioprofiel hebben de provincie Noord-Brabant en B5-gemeenten, waaronder Eindhoven, de ambitie uitgesproken om te werken naar een geharmoniseerde meerjarige regeling voor organisaties die door meerdere overheden worden gefinancierd. Vanaf 3 december 2019 is de regeling Hedendaagse cultuur – Professionele kunsten 2021-2024 opengesteld. De Stichting Cultuur Eindhoven licht nader toe wat de afstemming/harmonisatie met BrabantStad inhoudt, specifiek voor de Eindhovense aanvrager. De provincie stelt een eigen regeling vast en in Eindhoven is in de subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024 in hoofdstuk 2 de meerjarige regeling Professionele kunsten Eindhoven in samenhang met BrabantStad opgenomen. Cultuur Eindhoven, Cultuur Eindhoven , Cultuur Eindhoven
 • Het Eindhoven Museum wordt museum Vonk. Met een investering van ruim tien miljoen euro wordt de cultuurplek in het Genneper Parken flink opgeschaald. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Op het voormalige postterrein aan de Parallelweg achter het station in ’s-Hertogenbosch komen vier woontorens met in totaal 819 woningen, waarbij één toren aan de Dieze, aan de overzijde van de weg. Centrale spil in het toekomstig woongebied is de bestaande EKP-hal. De hal wordt ingrijpend verbouwd tot het ‘KuBus’-gebouw (wat staat voor Kunst & Business). In KuBus krijgt de kunstacademie AKV St.Joost een definitieve plek. Aangevuld met horeca, expositieruimte en werkruimtes voor creatieve starters en bedrijven. ’s-Hertogenbosch , Omroep Brabant , Brabants Dagblad , inlog vereist
 • Mertens Bouwbedrijf BV gaat het nieuwe Theater aan de Parade bouwen. De aannemer gaat nauw samenwerken met NOAHH architecten en de rest van het ontwerpteam. Dat heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch bekendgemaakt. ‘s-Hertogenbosch , Brabants Dagblad
 • De gemeente Tilburg wil de openbare ruimte (straten, buurten, parken en bossen) beter onderhouden en beheren. Daarom wordt daar extra geld voor uitgetrokken. Er is structureel extra geld voor beter onderhoud en beheer en er is geld voor het uitvoeren van experimenten. De gemeente vindt het belangrijk om inwoners bij de openbare ruimte te betrekken. In Tilburg zijn recent 2 experimenten uitgevoerd. Een woning aan de Koopvaardijstraat kreeg een muurschildering gemaakt door kunstschilder Eric Veltmeijer. Een 2e experiment is het plaatsen van de Bigbelly’s. Dat zijn grote afvalbakken waar meer afval in kan doordat er een pers in de bak zit die het afval kleiner maakt. Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • Het nieuwe stadslandgoed Stapelen moet het centrum van Boxtel meer allure geven. Ook mensen die slecht ter been zijn kunnen vanaf volgend voorjaar in het nieuwe stadslandgoed Stapelen genieten. Niet alleen van de natuur maar ook van kunst die langs het aan te leggen ‘plankenpad’ wordt geplaatst. Dat blijkt uit de plannen voor het landgoed, die toch al zo ver zijn dat de vergunningen voor het pad en de plaatsing van drie kunstwerken al zijn aangevraagd. De kunstwerken, ontworpen door leerlingen van Sint-Lucas, komen op rustpunten in combinatie met zitbanken. Brabants Dagblad
 • Niets doen is geen optie. Dat zou het einde van het Cultuurcentrum betekenen. Maar de politiek in Deurne wil niet dat de instelling blijft aankloppen voor extra geld. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Actualiteitenprogramma Nieuwsuur besteedde op 3 december aandacht aan de bezuinigingen in Goirle. Directeur Sanna Weustink van cultureel centrum Jan van Besouw en wethouder Johan Swaans leggen uit wat het voor het dorp betekent nu het Rijk minder geld uitkeert. Brabants Dagblad
 • De gevaarlijke scheuren in de steen van het kunstwerk van Theo Besemer in het Park in Nuenen worden definitief gerepareerd. Het Nuenense college van B en W heeft dat besloten. Het monument is gemaakt door de Bossche kunstenaar Theo Besemer en symboliseert de belangrijke bijdrage die kloosterorden hebben geleverd aan de verheffing van Noord-Brabant. Besemer laat weten dat hij blij is dat de gemeente het monument laat repareren. De reparatie vindt vermoedelijk plaats in het voorjaar. Eindhovens Dagblad
 • De koerswijziging hangt al enkele jaren in de lucht en lijkt nu toch handen en voeten te gaan krijgen. De gemeente Oirschot gaat op een andere manier subsidies verlenen, waarbij de hoogte van de bedragen afhankelijk wordt gemaakt van extra maatschappelijke activiteiten van clubs en organisaties. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Ruud van Eeten neemt afscheid van Tiliander en Den Boogaard, de cultuurcentra van Oisterwijk en Moergestel. Hij wordt directeur-bestuurder bij het Huis voor de Kunsten Limburg. Brabants Dagblad
 • Kunstwerk de Bromtol op de gelijknamige rotonde bij Weststad in Oosterhout is beschadigd, omdat de zware ‘buik’ van de tol steeds verder naar de punt zakt. Het werk van kunstenaar Piet Hohmann (1935-2017) dat in 1999 op de rotonde is neergezet, moet gerepareerd worden. BN – De Stem
 • De oude bovenlaadkraan die tussen twee gebouwencomplexen op de Noordkade in Veghel staat, wordt een loopbrug. Bezoekers kunnen droog op en neer lopen tussen de Cultuurfabriek en het gebouw van museum SIEMei, bioscoop Industry en restaurant Wittern. Wanneer die precies opgeleverd kan worden, is in verband met vergunningaanvragen moeilijk te zeggen. De bovenlaadkraan is in 2016 met dit doel van Drunen naar Veghel gehaald. De kraan uit 1914 stond in de oude fabriek van LDM (voorheen Lips). Brabants Dagblad
 • Op 19 november presenteerde de Vughtse wethouder Toine van de Ven onder de titel ‘Samen dichtbij cultuur’ de ambitieuze cultuurnota voor de komende vier jaar. Alle uitgangspunten worden in de nota gestructureerd omschreven: inclusiviteit, faciliterend, samenwerking, jongeren, fysieke leefomgeving en regionale samenwerking. Opvallend is de gemeentelijke aankoop van de Speeldoos per 1 januari 2020. Herbouw wordt serieus overwogen, alternatief is renovatie. De Speeldoos wordt omgetoverd tot een sociaal-cultureel centrum. Het Klaverblad
 • Het Vughtse raadslid Yvonne Vos (CDA) had graag gezien dat de mogelijkheid van professionele podiumkunsten was opgenomen in de nieuwe cultuurnota. ,,Een professionele Speeldoos is van meerwaarde voor het culturele leven in Vught én het woon- en leefklimaat. Daar moeten we toch financiële ruimte voor kunnen vinden”, zei ze tijdens een raadscommissie. SP en D’66 deelden haar mening. VVD, PvdA-GroenLinks en Gemeentebelangen willen géén subsidie voor professionele podiumkunsten. Brabants Dagblad
 • Eigenlijk was de onthulling van het Koffijhuis, het laatste kunstwerk in de serie langs det Halve Zolenlijn, gepland voor 3 december. ,,Maar die is nu uitgesteld tot in januari”, zegt de Arnhemse kunstenaar Marcel Smink. ,,Voor mij had dat niet gehoeven, het gaat wel weer, maar zo heb ik het afgesproken met de gemeente Waalwijk.” Smink viel onlangs van een ladder en brak 5 ribben. De plaatsing van het kunstwerk vond, in aanwezigheid van Smink, plaats op 29 november. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • De nieuwe Tool Ondernemingsplan van Cultuur + Ondernemen is behulpzaam bij de weg van een creatief idee naar een uitvoerbaar plan. Ook de financiën komen aan bod. Cultuur + Ondernemen
 • “Culture & Working Conditions for Artists”, een onderzoek van Unesco geeft inzicht in de beleidsmaateregelen die landen over de gehele wereld treffen om de arbeidsomstandigheden van kunstenaars te verbeteren. Meer dan 90 reacties van UNESCO-lidstaten en niet-gouvernementele organisaties werden ontvangen, na het uitsturen van een enquête. Unesco
 • Tijdelijke contracten, minimale uurtarieven, ontbrekende sociale risicodekking, onbetaald werk: aan de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele en creatieve sector valt nog veel te verbeteren. Het programma IDOLS* (Increasing Demand by Offering LearningS) is in het leven geroepen om de markt voor de culturele en creatieve sector te vergroten, door het ontwikkelen en professionaliseren van opdrachtgeverschap. Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Sector
 • Ze komen allebei uit Noord-Holland, voelen zich inmiddels vooral Brabander en hebben beiden een creatieve ondernemersgeest. Nog een overeenkomst: hun torenhoge ambitie en niet te stuiten passie. De een als topondernemer, de ander als topdesigner. High tech versus high touch. En dat zorgt ook voor de nodige verschillen. Een gesprek met twee Brabantse boegbeelden: John Blankendaal en Piet Hein Eek. Over de maakindustrie, boereneenvoud en de flinterdunne scheiding tussen creativiteit en zakelijkheid. Brabant C
 • Hoe verbinden we langlopende trends in de culturele sector met plannen voor de toekomst? Wat weten we feitelijk over de overkoepelende thema’s die de hele sector aangaan, en wat zijn juist de zaken waarin de verschillende disciplines zich onderscheiden? Op 12 december a.s. presenteert de Boekmanstichting de update van de Cultuurindex Nederland. Boekman
 • Cultureel ondernemen kan niet zonder het nemen van risico. Heeft u voldoende inzicht in de risico’s voor uw organisatie? En hoe verhoudt dit zich tot de Governance Code Cultuur 2019? Mazars en Cultuur+Ondernemen organiseren een inspiratiesessie op 10 december in de LocHal Tilburg. Cultuur + Ondernemen
 • ‘Diversiteit moet een soort natuurlijkheid zijn zonder erover na te hoeven denken dat het beleid is. Of dat je het moet nastreven.’ Er is te weinig diversiteit in de cultuurwereld, luidde afgelopen jaar (opnieuw) de klacht. Gesprek met twee niet-blanke directeuren van cultuurinstellingen over diversiteit. Ranti Tjan, directeur van keramiekwerkplaats Sundaymorning@ekwc in Oisterwijk, en Paulo Martina, directeur van Museum van Bommel van Dam in Venlo. Ze vinden het een vermoeiend debat. Zuiderlucht
 • Inclusiviteit is een stevig thema in het maatschappelijke debat over kunst. Het is niet alleen een onderwerp op de strategische agenda van culturele organisaties, maar er bestaat ook al een praktijk waarin dit begrip dagelijks wordt vormgegeven. Wat weten we van die praktijk? Johan Kolsteeg beschrijft hoe Grand Theatre Groningen vorm geeft aan een inclusieve praktijk, de problemen waar de organisatie tegen aan loopt en hoe beleid deze praktijk beter zou kunnen ondersteunen. Boekman
 • Binnenkort worden in Rotterdam de langjarige kunstsubsidies weer toegekend. De culturele sector is achtergebleven in diversiteit, en er moet nú een inhaalslag worden gemaakt, dat schrijft Jacob van der Goot, voorzitter Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. NRC
 • Op 14 november 2019 presenteerde staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) het kennis- en innovatieconvenant 2020 – 2023 (KIC). Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan in 2020 gezamenlijk voor 4,9 miljard euro investeren in het vernieuwde topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Ook de topsector Creatieve Industrie ondertekende het convenant. Maar wat betekent de nieuwe KIC nou eigenlijk voor de creatieve industrie, en waar liggen de kansen? Een interview met Jann de Waal, boegbeeld van het Topteam Creatieve Industrie en oprichter van Info.nl. “De creatieve industrie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het laten landen van innovaties in de maatschappij.” Clicknl
 • Fair International Cultural Cooperation – Climate Change is een bijeenkomst die op 6 december in Amsterdam plaatsvindt. Directeuren van cultuurinstellingen, kunstenaars, denkers, wetenschappers, critici, beleidsmakers en financiers die zich actief inzetten voor klimaatvraagstukken én voor eerlijke internationale culturele samenwerking, komen samen om te bespreken of én hoe internationale samenwerking op een klimaatvriendelijke manier kan worden georganiseerd. Een pleidooi van Maarten K. Bul van DutchCulture voor de noodzaak van de bijeenkomst, die een eerlijke internationale culturele samenwerking voorstaat en het streven naar een gedragscode. DutchCulture

 

architectuur en vormgeving

 • Hoe leuk is het werk van een architect? Volgens de aanwezigen tijdens de BNA Architectendag 2019 behoorlijk leuk. In een peiling door filosoof Lammert Kamphuis gaven de meeste aanwezigen hun zin om op maandag weer aan de slag te gaan een 3 of een 4, of zelfs een 5, op een schaal van 1 tot 5. Merel Pit deed een rondvraag over hoe leuk de dagelijkse architectuurpraktijk is. BNA

 

beeldende kunst

 • Wie zorgt er voor jouw foto’s als jij er niet meer bent? Dat was de centrale vraag bij de discussiemiddag over de nalatenschap van fotografen die Pennings Foundation organiseerde op 23 november 2019. Een verslag. Pennings Foundation
 • Gesprek met Rein Wolfs, de nieuwe directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, die aangewezen is om het museum uit de misère te halen. O.m. over de entree (‘de badkuip’), de indeling van het gebouw, de eigenzinnigheid en engagement en diversiteit. De Volkskrant
 • Wat kunnen musea en archieven van elkaar leren? Bart de Nil (adviseur participatie bij het Vlaamse FARO) reflecteert aan de hand van zijn ervaringen op de verschillen tussen de twee typen instellingen. Museumpeil
 • Het afgelopen jaar werkten kunstenaars en vrijwilligers aan een paar lastige klussen op het terrein van het Deurnese museum De Wieger. Op 28 november werden ze opgeleverd. De nieuwe directeur Katjuscha Otte prijst zich nu al gelukkig met ‘haar’ mensen. Otte heeft volop plannen en wil van de Wieger een plek maken waar mensen voor om zullen rijden. Maar eerst is het haar missie om duidelijk te maken waarom De Wieger een toekomst verdient, te beginnen met de politieke partijen die binnenkort beslissen over het lot van het museum. Eindhovens Dagblad
 • Hoe praat je over geld met iemand die geen huis heeft? Wat voor waarde heeft kunst in beleidsvorming? Hoe maak je een werkwijze overdraagbaar? De Academie Voor Beeldvorming in ’s-Hertogenbosch heeft spannende jaren achter de rug. Malou van Doormaal kijkt terug met Klaas Burger, artistiek leider en een van de oprichters. Academie voor Beeldvorming

 

film en av

 • De voormalige castingdirector Job Gosschalk zal niet worden vervolgd voor zijn mogelijke betrokkenheid bij een zedendelict, meldt het Openbaar Ministerie (OM) 29 november op Twitter. “Het OM stelt geen strafvervolging in tegen Job Gosschalk. Deze beslissing komt mede tot stand op grond van het geslaagde mediation traject en de daarna uitgesproken wens van aangever de zaak niet verder te vervolgen”, aldus het OM. Volgens zijn advocaat Gerard Spong bestaat de kans dat de castingdirector zijn oude werk weer wil oppakken. NU.nl
 • Als regisseur en producent Job Gosschalk terug wil keren in de filmsector, dan moet hij publiekelijk zijn seksueel wangedrag verwerpen en beloven niet weer in de fout te gaan. Dat stelt bestuurslid Ron Toekook van de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en televisiemakers (NBF) in een reactie op het nieuws dat het Openbaar Ministerie afziet van vervolging van Gosschalk wegens seksueel wangedrag. NBF
 • De Britse beroepsorganisatie voor regisseurs heeft een publicatie uitgebracht met richtlijnen voor verkrachtings-, seks- of naaktscènes. NBF
 • Tijdens het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam (IDFA) is het platform Business Doc Europe gelanceerd, een website om op de hoogte te blijven over de Europese documentaire industrie. Creative Europe Desk
 • Op 22 november werd de Kees Holierhoek Scenarioprijs uitgereikt voor het beste Nederlandstalige scenario voor een tv-dramaserie. Tijdens de lezing voorafgaand aan de uitreiking benadrukte de Deense scenarioschrijver Nicolaj Scherfig het belang van coproductie. Auteursbond
 • Op 11 december vindt in Het Ketelhuis in Amsterdam het Najaarsoverleg plaats. Wat is anno 2019 de staat van de Nederlandse jeugdfilm? En waarom vertonen gesubsidieerde filmtheaters steeds meer commerciële films? Deze en andere onderwerpen komen tijdens het Najaarsoverleg ter sprake, de halfjaarlijkse debatavond over prangende kwesties in de vaderlandse filmwereld. Holland Film Nieuws , Ketelhuis
 • Op 29 november heeft Forum Groningen zijn deuren voor het publiek geopend. Het opvallende gebouw biedt uiteenlopende functies. Naast een filmtheater en evenementenzaal zijn er een interactief museum, een Medialab, twee expositiezalen en een bibliotheek in gevestigd. Filmkrant , NRC , Cultureel Persbureau , Forum Groningen
 • Filmhuis O42 Nijmegen stopt op de huidige locatie. De villa aan de Oranjesingel zal waarschijnlijk een appartementencomplex worden. Daardoor komen de twee filmzalen te vervallen. Dit hoeft echter niet het einde van het filmhuis te betekenen. O42 was in 2017 de opvolger van Villa LUX, en moest een premièretheater voor de kleine arthousefilm worden. Die doelstelling is bereikt, aldus Projectmanager Ted Chiaradia : ‘Contact Film en de klassiekers van Eye hebben hier een prominent premièretheater gekregen. We zijn ons op die niche gaan richten en daardoor heeft het theater een soort cultstatus gekregen. Je merkt dat mensen van heinde en ver komen, bijvoorbeeld veel uit Brabant omdat daar geen enkel filmtheater bij Cineville is aangesloten. Dan komen ze hier twee films bekijken, en blijven een weekend.’ Holland Film Nieuws
 • De bioscoop is er al lang niet meer alleen om in stilte naar een film te kijken. Er zijn live-opnamen van opera’s te zien, voetbalwedstrijden en films om mee mee te zingen. NRC
 • In april van dit jaar heeft de Europese Commissie Lumiere VOD gelanceerd, een database die wordt beheerd door het European Audiovisual Observatory. De database heeft als doel de transparantie in de Europese VoD-sector te bevorderen en de zichtbaarheid en distributie van Europese films te vergroten. Het is een hulpmiddel voor professionals in de audiovisuele sector, overheden en vooral de gebruikers om informatie te vinden over Europese films en hun beschikbaarheid online. De Lumiere database heeft de hoeveelheid gegevens in het afgelopen half jaar verdubbeld. Creative Europe Desk
 • Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat gamen een belangrijke gezamenlijke activiteit is. De helft van de Nederlandse ouders zegt dat ze samen met kinderen games spelen. Dit gebeurt zes keer per maand. Hierdoor is het populairder dan traditionele activiteiten als sporten (3.7 keer per maand), uit eten (1.4 keer per maand) of bordspellen spelen (3.6 keer per maand). Entertainment Business

 

letteren

 • Op 16 januari 2020 vindt het jaarlijkse KVB Boekwerk seminar plaats. Het thema van dit jaar is ‘Zet aan tot lezen’. Hoe kunnen we met gedragsverandering het leesgedrag beïnvloeden? Met experts van binnen en buiten het boekenvak en een paneldiscussie over lezen onder jongvolwassenen. Het lezen van boeken draagt veel bij aan mens en maatschappij, blijkt uit de studie De impact van het boek dat dit jaar is uitgevoerd in opdracht van KVB Boekwerk. Tegelijkertijd blijkt dat het aantal lezers en de leestijd daalt. KVB Boekwerk
 • De Duitse “Onleihe” (digitale openbare bibliotheekdienst) vermindert de bereidheid van doelgroepen om boeken te blijven kopen, met name groepen die bestaan uit enthousiaste boeklezers met een hoge koopkracht. Dit komt naar voren uit de studie “Wer leiht was in Bibliotheken und insbesondere online? Ein 360 ° -Blick auf die Onleihe”, die 27 november werd gepresenteerd in Berlijn door de Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Duitse uitgever- en boekverkopersvereniging) samen met het GfK marktonderzoeksinstituut. Mediafederatie
 • Op de Beurs van Bijzondere Uitgevers op 8 december 2019 in Amsterdam presenteren en verkopen ruim honderd uitgevers uit Nederland en België hun nieuwe en oude titels op het gebied van literatuur, literaire non-fictie en beeldende kunsten. De bijdrage van deze specialistische uitgevers aan het Nederlandstalige boekenaanbod is weliswaar relatief klein maar kwalitatief zeer hoogwaardig. Beurs Bijzondere Uitgevers
 • Literair platform Karakters gaat in samenwerking met Uitgeverij Vrijdag per jaar drie ondergesneeuwde klassiekers opnieuw uitgeven. Het eerste boek staat op de planning voor begin februari. Karakters

 

muziek

 • Coldplay gaat weer toeren als dat duurzaam is. Massive Attack heeft opdracht gegeven de CO2-voetafdruk van het toeren te onderzoeken. Maar kan het toeren, een essentieel onderdeel van de popcultuur en in het streamingtijdperk financieel noodzakelijk voor bands, op een andere manier? The Guardian
 • Colin George en Lorenzo Lede, de oprichters van Strictly Tour & Security Management, hebben in samenwerking met Keurmerk Nederland het eerste keurmerk voor het tourmanagement in Nederland opgezet. “Een keurmerk dat eenduidigheid in de sector creëert, om zo het tourmanagement in Nederland naar een hoger én vooral veiliger niveau te tillen”, aldus Lorenzo Lede, Managing Director Strictly Tour & Security Management. Entertainment Business
 • In samenwerking met Radboud Universiteit in Nijmegen gaat podium Doornroosje het gesprek aan met bezoekers en medewerkers over seksueel ontoelaatbaar gedrag. Entertainment Business
 • De organisatie van het Better Get Hit Festival heeft bekendgemaakt dat het festival op 11 januari geen doorgang kan vinden en dat er wordt gezocht naar een alternatief. Hier moet op korte termijn duidelijkheid over komen. Entertainment Business , Brabants Dagblad , inlog vereist

 

theater en dans

 • Het postkoloniale discours heeft inmiddels het grootste deel van de Europese theaters bereikt. De vraag bij de grote, nationale gezelschappen is dan ook overal: hoe worden wij inclusiever? En belangrijker: wiens verhalen worden nu eigenlijk wel en niet verteld? Op de International Theatre Conference 2019, dat afgelopen week plaatsvond in de Stadsschouwburg Amsterdam, bleek dat er in Nederland nog een hoop te verbeteren valt. Theaterkrant
 • Artistiek leider Heleen Volman vertrekt na zeven jaar bij DansBrabant. De organisatie gaat zich ontwikkelen tot een meer ‘kunstenaarsgestuurd’ platform, dat niet meer door een artistiek leider, maar een coördinator wordt aangestuurd. Lisa Reinheimer gaat die nieuwe rol vervullen. Volman wordt vanaf 1 januari 2020 algemeen directeur van Corpo Máquina, het gezelschap van choreograaf Guilherme Miotto. DansBrabant, Theaterkrant
 • Bregtje Radstake wordt hoofd programmering en marketing van het Bossche Theater aan de Parade. Zij nu werkzaam bij het Zuidelijk Toneel, waar zij verantwoordelijk is voor de artistieke coördinatie en verkoop. Brabants Dagblad
 • Schouwburg Amphion in Doetinchem en WestlandTheater de Naald in Naaldwijk zijn tijdens de jaarlijkse Theaterbeurs van de Vereniging Vrije Theaterproducenten (VVTP) uitgeroepen tot Theater van het Jaar 2019. Amphion won als theater met meer dan 450 stoelen in de categorie Grote Theaters en WestlandTheater de Naald in de categorie Kleine Theaters. Parktheater Eindhoven ontving de VVTP Marketingprijs. VVTP
 • Brabant Cultureel zet dit najaar in een serie de schijnwerper op kleine en middelgrote theaters in Noord-Brabant. Ze staan wat in de schaduw van de theaters in de grote steden, maar zijn in hun eigen gemeente of regio het hart van het (sociaal-) culture leven. Theater De Schalm in Veldhoven. Een gesprek met directeur Sjoert Bossers. Brabant Cultureel
 • Tijdens het nationale theaterweekeind, vrijdag 24 januari tot en met zondag 26 januari 2020, kan er in de nacht van zaterdag op zondag in Theater De Leest in Waalwijk worden overnacht. Nog wel even onder voorbehoud, zegt Janneke van Berkel van De Leest. ,,De brandweer moet nog toestemming geven.” Brabants Dagblad

 

Cultuurmarketing

 • Steeds meer cultuurhuizen programmeren gesprekken en debatten na of naast voorstellingen, waarin de toeschouwer mee aan de bak moet. Aftertalks hebben een prominente rol verworven in onze cultuuragenda. Openen zulke interactieve momenten ons de ogen of snoeren ze het publiek net de mond? Rekto verso
 • Wat voor maatregelen kunnen musea nemen om de drukte tijdens exposities te vermijden. Zeker als bezoekers als gevolg van de drukte je gaan mijden. The Guardian
 • De boekenverkoop daalt, het leesplezier neemt af. Eveline Aendekerk wil mensen prikkelen tot lezen. Ze is de nieuwe directeur van de CPNB, die het Nederlandse boek promoot. Een gesprek. NRC
 • Stichting CPNB en onlinelezersplatform Hebban.nl gaan samenwerken met als belangrijkste doel de Nederlander te inspireren meer te lezen. Dit wordt bereikt door samen te werken en elkaars activiteiten te versterken en te vergroten. Hebban
 • ‘Dus ja, het is een moeilijke markt, maar dit is ook dé markt waar je het voortbestaan van jouw theater kunt garanderen. Want als ouders een geweldige ervaring hebben bij een jeugdtheatervoorstelling, dan is de kans groter dat ze ook eens naar een voorstelling in het reguliere programma gaan’, aldus Karin Bannink, van Buro Bannink, een impresariaat voor jeugdtheater, jongerentheater en cultuureducatie. Waarom theaterprogrammeurs veel meer risico moeten nemen. Cultureel Persbureau

 

Financiering

culturele basisinfrastructuur 2021-2024

 • De aanvraagprocedure BIS 2021-2024 is op 2 december om 12.00 officieel geopend. De aanvraag moet uiterlijk 31 januari 2020 vóór 17.00 uur door het ministerie van OCW zijn ontvangen. Cultuursubsidie.nl

 

rijksfondsen

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie biedt in de beleidsperiode 2021-2024 een nieuwe subsidiemogelijkheid. Toonaangevende Nederlandse instellingen die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse digitale cultuur, vormgeving en architectuur en alle mogelijke crossovers kunnen een vierjarige instellingssubsidie aanvragen. Deze regeling wordt in januari 2020 gepubliceerd op de website van het fonds. Vanaf 1 maart 2020 kunnen aanvragen worden ingediend. Deadline is 8 mei 2020. Het aangevraagde subsidiebedrag is minimaal € 200.000 per kalenderjaar en niet meer dan € 550.000 per kalenderjaar. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft alle sluitingsdata van de deelregelingen in 2020 bekend gemaakt. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Van 20 december 2019 tot en met 5 januari 2020 is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie gesloten. In deze periode kunnen er geen inlogaccounts worden aangevraagd, geen conceptaanvragen worden voorgelegd en vinden er geen betalingen plaats. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Mondriaan Fonds heeft twee nieuwe mogelijkheden voor kunstenaars en of bemiddelaars in het buitenland: een residency bij de ZERO Foundation in Düsseldorf en via Voucher Internationaal de kans om in te gaan op een uitnodiging van een internationaal hedendaags platform. In samenwerking met ZERO Foundation in Düsseldorf biedt het Mondriaan Fonds een residency van zes maanden aan, gericht op bemiddelaars onder de 35 jaar. Via de Voucher Internationaal kunnen kunstenaars en bemiddelaars in gaan op een uitnodiging van een internationaal hedendaags kunstplatform, festival, culturele instelling of organisatie in het buitenland. De bijdrage is alleen bedoeld voor reis- en verblijfkosten tot een maximaal bedrag van 2.500 euro. Het betreft een tijdelijke regeling, tot 15 november 2020. Mondriaan Fonds , Mondriaan Fonds
 • Het Nederlands Filmfonds en Norwegian Film Institute (NFI) zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan om de coproductie van lange documentaires tussen Noorwegen en Nederland te stimuleren. Het Nederlands Filmfonds verleent in deze beleidsperiode aan een aantal Noors-Nederlandse documentaire-projecten een minoritaire coproductie bijdrage. Het NFI steunt in diezelfde periode een gelijk aantal Nederlands-Noorse documentaire-projecten. Deadline 13 januari. Filmfonds
 • De Oversteek is een jaarlijks terugkerend samenwerkingsproject van het Filmfonds, NPO-fonds, CoBO, VPRO en NTR om aanstormend talent een kans te geven een persoonlijke, eigenzinnige en artistieke speelfilm met internationale potentie te maken. Jaarlijks kunnen twee speelfilms voor de bioscoop en televisie gesteund worden. De samenwerkende partijen zijn op zoek naar projecten die een eigentijds, urgent verhaal vertellen in een krachtige beeldtaal, met (internationale) festivalpotentie. Deadline is 5 februari 2020. Filmfonds
 • CineSud heeft de eerste toekenning gekregen in het kader van de nieuwe regeling Talentontwikkeling in de Regio. Deze regeling is door het Filmfonds opgezet ter versterking en stimulering van de landelijke gespreide infrastructuur voor talentontwikkeling. CineSud ontvangt een bijdrage van € 50.000. CineSud is een filmhub voor talent en industry professionals in het hart van Nederland, België en Duitsland. Binnen de hub ontmoeten nieuwe filmmakers en professionals elkaar, werken ze samen en worden activiteiten georganiseerd om hun kwaliteiten en skills te vergroten. Filmfonds
 • Het Filmfonds deel mee dat tussen 20 december 2019 en 5 januari 2020 kunnen er geen aanvragen worden ingediend, worden er geen projecten behandeld en vinden er geen betalingen plaats. Filmfonds
 • Met de deelregeling Ontwikkelbeurzen stelt het Letterenfonds een ontwikkelbeurs ter beschikking voor auteurs die een projectsubsidie ontvangen in het kader van de Regeling projectsubsidies voor publicaties voor het creëren van nieuw literair werk. Op het aanvraagformulier voor een projectsubsidie kan worden aangevinkt of de aanvrager in aanmerking wenst te komen voor een ontwikkelbeurs en voor welk bedrag. Indien een aanvraag voor een projectsubsidie wordt afgewezen, kan de aanvrager evenmin aanspraak maken op een ontwikkelbeurs. 15 januari is de deadline voor ervaren schrijvers. Letterenfonds
 • Vier vertalers zijn genomineerd voor de Vondel Translation Prize 2020. Deze tweejaarlijkse prijs van het Nederlands Letterenfonds bekroont de beste Engelstalige vertaling van een Nederlandstalig literair of cultuurhistorisch werk met een geldbedrag van € 5.000. De prijs wordt uitgereikt op 12 februari in Londen. Letterenfonds
 • Het Loket meerjarige regelingen 2021-2024 van het Fonds Podiumkunsten is vanaf 2 december geopend. Meerjarige subsidies zijn eens in de vier jaar aan te vragen. Op 2 maart 2020 om sluit het loket. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten kent aan 16 projecten een productiesubsidie toe. Er zijn 80 aanvragen in behandeling genomen. Aanvragen worden in vijf ronden per jaar behandeld. In deze vierde ronde is er 775.000 euro verleend. Gehonoreerd werden o.m. Stichting Rugged Solutions, Eindhoven en TG Nomen, Breda. Fonds Podiumkunsten
 • Slagwerker Dominique Vleeshouwers ontvangt de Nederlandse Muziekprijs op zaterdagavond 18 januari 2020 in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister van Engelshoven (OCW). De Nederlandse Muziekprijs is de hoogste onderscheiding die door het Fonds Podiumkunsten, namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan jonge getalenteerde musici wordt toegekend. Fonds Podiumkunsten
 • Overzicht van de openstaande subsidieregelingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Brabant C, investeringsfonds voor cultuur, dat sinds 2015 projecten van (inter)nationaal niveau financiert in opdracht van de Provincie Noord-Brabant, publiceert Fanzine #2 Brabant = Cultuur, over ondernemen in de culturele sector en bijzondere partnerships tussen creatieven en ondernemers. Brabant C
 • Brabant C verhuist naar het KVL – terrein in Oisterwijk. Brabant C
 • Eenmaal per jaar stellen de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie in samenwerking met het Niemeijer Fonds een Mingler-Scholarship beschikbaar voor een samenwerking tussen een wetenschapper en een kunstenaar. Het Scholarship is bedoeld voor kunstenaars (uit alle artistieke disciplines) en wetenschappers (onderzoekers uit de geesteswetenschappen, sociale en natuurwetenschappen) die samen een onderzoeksproject willen starten. Alleen samenwerkingen tussen kunst en wetenschap komen in aanmerking voor het Scholarship. De beurs bestaat uit een bedrag van € 10.000 (tienduizend euro). Deadline 1 maart 2020. Akademie van Kunsten
 • De Ontmoeting (het financieringstraject voor nieuwe filmmakers) maakt de selectie van de vijfde editie bekend. Uit de inzendingen hebben de zeven realisatiepartners Submarine Channel, BIND, VPRO Dorst, Volya Films, Videoland, 3LAB en Millstreet acht plannen geselecteerd. De films zullen in het najaar van 2020 in première gaan. NBF
 • André Rieu doneert 425.000 euro aan het Jeugdfonds Cultuur Limburg. Met dat bedrag kunnen duizend kinderen in Limburg een jaar lang muziekles krijgen. Het gaat om kinderen uit gezinnen die moeten rondkomen van een bestaansminimum. Om aan het gebaar van Rieu een vervolg te geven wordt het André Rieu Estafette Fonds in het leven geroepen. Doel is om andere ondernemers en particulieren warm te maken om straks het stokje van Rieu over te nemen zodat kinderen en jongeren in Limburg duurzaam muziekonderwijs kunnen volgen of andere culturele activiteiten kunnen ontplooien. Klankwijzer
 • De resultaten voor de steun voor ontwikkeling van individuele audiovisuele projecten (oproep EACEA/22/2018, tweede deadline) zijn bekend gemaakt. Van de 342 aangemelde projecten zijn 70 projecten uit 26 landen gehonoreerd voor een totaalbedrag van 2.730.000 euro. 49 animatieprojecten, 112 creatieve documentaires, 181 fictieprojecten hebben toekenning gekregen. Het Nederlandse fictieproject The longing for a black hole van Oak Motion Pictures ontving 50.000 euro onder deze oproep. Schrijver en regisseur Victoria Warmerdam is verbonden aan het project. Creative Europe Desk

 

prijzen

 • De Joke Veeze Foundation organiseert voor de vijfde keer een wedstrijd voor nieuw creatief talent. Door de grote internationale aandacht in de mode- en interieurbranche voor dessins, wordt dit jaar een ontwerpwedstrijd georganiseerd voor nieuwe, originele en verrassende dessins. Het dessin mag gebruikt worden op kledingstoffen, meubelstoffen, sjaals, wand- en vloerkleden, pakpapier of behang. De maximum leeftijd is 28 jaar en de ontwerper mag maximaal drie jaar geleden een opleiding hebben afgesloten. De Joke Veeze Award 2019 wordt in april 2020 uitgereikt. Deadline is 28 februari 2020. Joke Veeze Foundation
 • De Fiep Westendorp Stimuleringsprijzen zijn uitgereikt. De winnaars van 2019 zijn Puck Koper (29), Jip van den Toorn (26) en Iris Lam (26). De stimuleringsprijzen worden elke twee jaar door de Fiep Westendorp Foundation toegekend aan drie jonge illustratoren. De prijzen zijn bedoeld om startende vakmensen een duwtje in de goede richting te geven, door een bedrag beschikbaar te stellen waarmee zij een bijzonder project kunnen uitwerken, dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn. Iedere winnaar van de Stimuleringsprijs ontvangt een bedrag van 20.000 euro verdeeld over twee jaar. Fiep Westendorp Foundation
 • Lynn Schüller is de winnaar van de hoofdprijs van de Keep an Eye Grand van met haar serie “When the Belfast child sings again”. De Nederlandse Fotovakschool mocht voor het vijfde jaar op rij een hoofdprijs van €10.000,- uitreiken aan een veelbelovend en aanstormend pas afgestudeerd fotografietalent. Naast de hoofdprijs mocht de jury een aanmoedigingsprijs ter waarde van €2.500,- uitreiken. Fotograaf Sebiha Oztas kreeg de cheque overhandigd. Arjan van Nieuwkoop won de publieksprijs. Hij mocht daarom €500,- huurtegoed bij Budgetcam in ontvangst nemen en hij mag zijn werk gaan exposeren tijdens World Press Photo Expo Rotterdam. Als verrassing werd er op de avond ook een Wildcard uitgereikt aan genomineerde Daniel Martinus. Ook hij mag, samen met de grote winnaars van de avond, zijn werk exposeren tijdens World Press Photo Expo Rotterdam. PF , Keep an Eye Foundation
 • De nominaties voor de BNG Bank Literatuurprijs 2019 zijn bekend. De prijs is bedoeld voor jonge schrijvers met een jong oeuvre. De winnaar krijgt een beeld van kunstenaar Theo van Eldik en een geldbedrag van 15.000 euro. Genomineerd zijn Willemijn van Dijk, Tom Hofland en Niña Weijers. BNG Bank

 

Kunstonderwijs

 • Vijf studenten van het Koning Willem I College (KW1C) in ’s-Hertogenbosch mogen in april een zelfontworpen product exposeren tijdens de Milaan Designweek 2020. Brabants Dagblad

 

Kunstbeoefening

 • Verslag van de inspirerende 8e Werkconferentie Amateurkunst, die Kunstloc Brabant onlangs organiseerde. Kunstloc Brabant
 • Een bijzonder verhaal met een mooie kerstgedachte, dat wil de Helmondse muziekvereniging Accordeana met haar nieuwe productie ‘Een Wonderlijke Kerst’ brengen. In het weekend van 14 en 15 december geven ze een kerstconcert met hun accordeons in de Elkerliekkapel. Eindhovens Dagblad
 • Wat zou carnaval, koningsdag en de kersttijd in Oudenbosch geworden zijn zonder het Mannenkoor? De kiem van latere volksfeesten werd nogal eens gelegd door de zingende mannen. Op 15 december draait het feest om de zangvereniging zelf, want het Oudenbosch’ Mannenkoor bestaat 110 jaar. BN – De Stem , inlog vereist
 • Theater Dankzij de Dijken heeft besloten de voorstelling ‘Oorlog aan de Rivier’ naar ‘onze oudere medemens’ te brengen. Speciaal voor 65-plussers is een binnenversie gemaakt met bijbehorende live muziek. Idee is de huiskamervoorstelling gratis aan te bieden aan zorginstellingen. Inmiddels staan er vier opvoeringen in de agenda, begin februari. Brabants Dagblad

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Zonder een radicale verandering van ons hopeloos verouderde onderwijsbestel gaat de curriculumvernieuwing weinig opleveren, stelt Ronald Kox, hoofd Cultuureducatie van LKCA. Overwerkte docenten, ongemotiveerde leerlingen… Het is de hoogste tijd voor een nationaal en fundamenteel traject voor onderwijshervorming. LKCA
 • Wat gaat er in 2020 veranderen met Museumkids? Museumcontact zet het op een rij. Museumcontact
 • Een Brits onderzoek heeft iets bevestigd wat we allemaal wel weten: kinderen die boeken bezitten, lezen boven het verwachte niveau voor hun leeftijd. De National Literacy Trust, die schat dat 380.000 Britse kinderen geen enkel boek bezitten, heeft 56.000 schoolkinderen onderzocht en grote verschillen in leesniveaus gevonden tussen degenen die ten minste één boek bezaten en degenen die er geen hadden. The Independent
 • ‘Waarom lukt het ons wel om kinderen ervan te doordringen dat tandenpoetsen nodig is, ook al is het niet speciaal leuk, en niet om kinderen aan het lezen te krijgen? Dat zit hem in het verkeerde doel: niet lézen maar léúk is het doel. Maar léúk (amusement) motiveert niet; noodzaak wel.’ Ted van Lieshout n.a.v. het PISA-rapport, waarin staat hoe droevig het gesteld is met het lezen onder jongeren in Nederland. Ted van Lieshout
 • In september van dit jaar is een start gemaakt met de Schrijfakademie.nl: een online platform waar leerlingen van alle middelbare scholen in Nederland schrijfoefeningen kunnen doen. In twee soorten: vingeroefeningen die vooral om schrijftechniek draaien, en stemoefeningen die vooral helpen gedachten onder woorden te brengen. Neerlandistiek
 • Op 20 november trok een kleine Goirlese delegatie naar Helmond, met een vertegenwoordiging van Edu-Ley, culturele partners Jan van Besouw, Harmonie Oefening& Uitspanning en Factorium. Daar bezocht Koningin Máxima, als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, de Hogeschool De Kempel. Zij was aanwezig bij de ondertekening van MuziekAkkoord Helmond, dat die dag werd getekend tijdens een muziekfestival. Middels het MuziekAkkoord beloven ruim vijftig partijen, waaronder dertig basisscholen, in de gemeente Helmond dat zij structureel muziekonderwijs op de basisscholen willen realiseren, en waar nodig verbeteren. De Goirlese delegatie kreeg bij die gelegenheid een vaantje als waardering voor het muziekondewijs in Goirle. Stadsnieuws
 • De winkel, het atelier en alle twintig kunstenaars van ORO verhuizen begin volgend jaar van het Rijtven naar een pand in het centrum van Deurne. De kunstenaars en begeleiders van ArtORO strijken neer in de voormalige Schoenenreus-winkel. In ArtORO werken kunstenaars met een verstandelijke beperking. De Deurnese ArtORO is een van de vijf kunstruimtes van ORO. De creatieve dagbesteding staat ook open voor mensen die niet bij ORO wonen. Eindhovens Dagblad
 • ‘Muziek in het Witte Huis’, zoals de muziekschool van Martien Tielemans heet, wordt binnenkort Pop & Jazz-school Waalre. In de nieuwe naam wilde hij laten zien wat hij met zijn kleinschalige muziekschool nu precies wil: pop- en jazzgitaristen begeleiden en hen samenbrengen. Eindhovens Dagblad
 • Jurjen Zeelen speelde vroeger met veel plezier toneel bij het Mierlo’s Amateur Toneel. Inmiddels is hij professioneel acteur, o.m. bij Theater Artemis, en regisseert en schrijft hij eigen stukken. In het weekend van 30 november / 1 december gaf hij workshops aan de jeugdleden. Eindhovens Dagblad

 

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • Hoogbouw is goed, maar wat we voor stedelijke verdichting écht nodig hebben, is middelhoge bouw. Dat is de stellige overtuiging van Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, in een gesprek over Rotterdam. “De regel zou moeten zijn: bouw middelhoog, tenzij je voldoende geld en ambitie hebt voor een echt goed, hoog gebouw.” Gebiedsontwikkeling.nu
 • Goed dat het College van Rijksadviseurs de verdozing van Nederland agendeert, schrijft Buck Consultants-directeur René Buck. Maar waar blijft de onderbouwing van de stellingen? Gebiedsontwikkeling.nu
 • Tilburg Noord. Al jarenlang heeft de wijk een slechte naam. Hoe maak je daar een plek van met goede energie en een mooie toekomst? Dat is de grote vraag voor Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Tilburg Noord is een van de zeven locaties die zijn geselecteerd voor Panorama Lokaal, de ontwerp-prijsvraag waarmee het College van Rijksadviseurs een nieuwe impuls wil geven aan de stadsranden. Iedereen die met Rijksbouwmeester wil meedenken over de toekomst van Tilburg Noord, kan zich vanaf 9 december melden op de website van het project. Omroep Brabant , College van Rijksadviseurs
 • De tiende editie van de nationale prijs NRP Gulden Feniks is van start gegaan. Met deze jaarlijkse prijs brengt NRP excellente renovatie- en transformatieprojecten voor het voetlicht om de brede vakwereld inspiratie te bieden. De prijs heeft dan ook als motto ‘een prijs om van te leren’. Architectuur Lokaal
 • Het PBL publiceerde in november ‘Zorg voor Landschap’. Dit rapport raakt een snaar bij Kirsten van de Meeberg, adviseur gebiedsvernieuwing bij Over Morgen. Ze werkt aan de Regionale Energiestrategie (RES) in de Cleantech-regio, op de grens van Gelderland en Overijssel, heel bewust met een landschapsinclusieve aanpak. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Van Nationale Omgevingsvisie tot placemaking. Alle aspecten van gebiedsontwikkeling kwamen aan bod in tien kennissessies van het Jaarcongres van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling, TU Delft. Dat leidde tot verdieping, debat en nieuwe inzichten. Een uitgebreid verslag. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Kleine bossen, tiny forests, zelfs als ze kleiner zijn dan een voetbalveld, zijn belangrijker dan gedacht, concluderen onderzoekers van de Universiteit Gent. Zo halen ze relatief meer broeikasgassen uit de atmosfeer dan grotere bossen en bieden ze beter voedsel voor wilde dieren, zoals bessen of jonge boompjes. Architectenweb
 • Is het een wandmeubel? Is het een droogrek? Hang je er planten aan? Het heet in ieder geval ‘de Wasstraat’ en het is geboren uit een samenwerking tussen Social Label en SMO Breda. Het ontwerp is van Rianne Makkink. Zij bedacht het meubel waarbij de vier disciplines van SMO Breda werden betrokken. De houtbewerkers voor het frame en de bladen, keramiek voor de emmers waarin je bijvoorbeeld planten kunt hangen, de stoffeerders voor het hengsel van de emmers en de imkers voor de boenwas. BN – De Stem
 • ‘De hoodie’, schreef de Britse journalist Gary Warnett, ‘is de Forrest Gump onder de kledingstukken. Hij doet z’n ding, is er altijd weer bij, is in basis anoniem maar er kan steeds iets op geplakt worden. Hij wordt opgenomen in elke subcultuur.’ Onlangs opende de tentoonstelling The Hoodie in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Cécile Narinx over de geschiedenis van de hoodie, een sweater met een capuchon eraan vast en een zak met twee openingen op de buik. De Volkskrant , Fashion United
 • De tentoonstelling Modest Fashion is nog tot 9 februari 2020 te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Claire Venema constateerde na het bezoek dat de tentoonstelling over meer gaat dan alleen wijde gewaden. Het draait vooral om het zélf beslissen en het zélf kiezen hoe we erbij lopen. Daar heeft geen vooroordeel, verwachting, wetgeving of ideaalbeeld iets over te zeggen. Mister Motley

 

beeldende kunst

 • In Delft haakt 38CC in op de grote expositie van Pieter de Hooch in de stad, met een over meerdere locaties verspreide tentoonstelling met intrigerende doorkijkjes op alledag. Hedendaagse kunstenaars laten zien hoe bijzonder gewoon kan zijn en hoe gewoon bijzonder. Metropolis M
 • Is de tentoonstellingsfotograaf een objectief waarnemer of medemaker van het werk of de tentoonstelling? Cristina Garrido maakt een film over het onzichtbare en misschien ook wel ondergewaardeerde werk van de tentoonstellingsfotograaf. Want wie is die persoon achter de camera eigenlijk? De vertoning van The (Invisible) Art of Documenting Art en een nagesprek over de film vonden plaats op 17.11.2019 in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Metropolis M
 • De vier Britse kunstenaars die voor de prestigieuze Turner Prize waren genomineerd, kregen op 3 december gezamenlijk de prijs toegekend. Dat gebeurde nadat zij de jury daarom per brief hadden verzocht. The Guardian
 • Vanaf 1 februari 2020 heeft het Meertens Instituut een nieuwe Artist in Residence. Jasmijn Visser verbindt onderzoek, data en collecties van het Meertens Instituut met kunst. Daarbij wil ze de relatie tussen de Nederlandse cultuur enerzijds en het klimaat en het weer anderzijds zichtbaar maken aan de hand van taal. Dit zal resulteren in het hoorspel Mooi Weer Spelen. Ze hoopt hiermee de discussie over klimaatverandering verder te stimuleren. Akademie van Kunsten
 • ‘Een handleiding om het jaar te vieren. Het jaar in acht rituelen’ is het onderwerp van nummer drie van slow magazine KONT. Geen godsdienstige vieringen of traditionele feesten, maar nieuwe rituelen ontwikkeld door kunstenaars en andere creatieve geesten. KONT, een project van Griet Menschaert, is een tijdschrift dat eenmaal per jaar uitkomt en waarin verslag gedaan wordt van kunstprojecten waarbij telkens twee kunstenaars uit verschillende disciplines worden gekoppeld. Brabant Cultureel
 • Jan Aerts en Jan van Vroenhoven, van heemkundekring Den Beerschen Aard, zijn er bijzonder content mee dat het is gelukt om nog een belangrijk werk van wijlen kunstenaar Jo Gijsen naar De Beerzen te halen. Het kunstwerk Unie van Haaren van Jo Gijsen leek in Haaren verloren te gaan. Maar in Middelbeers, waar Gijsen vele jaren woonde en werkte, krijgt het nu toch weer een plek. Vooral aan de heemkundekring is het te danken dat 68 van Gijsens werken inmiddels weer in het dorp te zien zijn. In 2020 wordt het beeld onderdeel van een Jo Gijsen fiets- en wandelroute. Eindhovens Dagblad

 

film en av

 • De films die bij de European Film Awards 2019 zijn genomineerd in de categorie European Discovery 2019, de prijs voor beste debuut, zijn opvallend eensgezind over de tijd waarin we leven: de wereld is ziek en wij zullen het onderspit delven als we daar niet snel iets aan doen. Filmkrant
 • De eerste acht EFA winnaars, de Europese Filmprijzen, in de categorieën cinematografie, montage, production design, kostuumontwerp, haar & make-up, muziek, geluid en visual effects, zijn bekend. Creative Europe Desk
 • De deelnemers aan de Ammodo Tiger Short Competition zijn bekend gemaakt. In totaal 21 korte films dingen mee naar drie gelijkwaardige prijzen. Er zit weer veel werk bij van beeldend kunstenaars. Vijftien films beleven hun wereldpremière tijdens het International Film Festival Rotterdam. Filmkrant
 • De Nederlandse film lijkt terug bij af. Na de zeven vette jaren volgden de magere, en 2016 was het kantelpunt. Te weinig geld voor te veel films, te weinig goede scripts, te veel haast: dat zijn zo wat verklaringen. Misschien ligt het dieper. Een analyse van Coen van Zwol. NRC
 • Wie de eindejaarslijstjes van twee decennia geleden bestudeert, ziet een hoogtepunt van cinema. Zij die binnenkort de polls van afgelopen jaar bestuderen, zullen een keerpunt ontwaren. Is 2019 voor televisie wat 1999 voor film was? De evolutie van twintig jaar bingen. Rekto verso

 

letteren

 • Nikki Dekker maakte dit najaar een radiodocumentaire over Andreas Burnier, maar had daarvoor nog nooit van haar gehoord. De inmiddels sterk verouderde canon, die gemaakt is door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, vond Dekker niet voldoen. Daarom boorde Dekker haar netwerk aan en vroeg aan 45 mensen o.m. 10 Nederlandstalige auteurs te noemen die echt belangrijk zijn geweest in de literatuurgeschiedenis en schrijvers, die ten onrechte vergeten zijn. tzum , Canon van de Nederlandse Literatuur.tumblr
 • Vanaf 1 december 2019 start de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de Multatuli-leerstoel voor moderne Nederlandse Letterkunde. Initiatiefnemer het Multatuligenootschap sponsort de leerstoel. VU-hoofddocent Moderne Nederlandse letterkunde Jacqueline Bel zal de Multatulileerstoel als hoogleraar bekleden. Met de benoeming start tevens een nieuwe minor De Schrijfacademie, bedoeld voor alle VU-studenten, waarin literatuur en creatief schrijven centraal staan. Dat heeft het College van Bestuur van de VU 26 november besloten. Neerlandistiek
 • Op 31 december komt niet alleen aan het jaar 2019 een einde, maar ook aan het decennium. Daarom maakt poëziekenner- en liefhebber John Jansen van Galen in Met het Oog op Morgen de balans op. Wat is de stand van de Nederlandse poëzie? En wat zijn de mooiste gedichten van de jaren 10? NPO
 • Nog niet eerder had ’s-Hertogenbosch een stadsdichter. Op 30 november is daarin eindelijk verandering gekomen, met de aantekening dat het een officieuze titel betreft. In een boeiende finale rekende Doeko L. af met Friso Woudstra, die vanwege het meetellen van de publieksstemmen eigenlijk bij voorbaat kansloos was. Brabants Dagblad

 

muziek

 • 70 procent van jonge Britten, tussen 18 en 34 jaar oud, zegt geen idee te hebben wie Wolfgang Amadeus Mozart is. En één op de vijf denkt dat Bach een levende componist is. Dit zijn volgens de Britse krant The Daily Mail uitkomsten van een Brits onderzoek onder 2.000 mensen. Ter vergelijking: 94 procent van de ondervraagden wist dat popartiest Adele een zangeres is. Het onderzoek zou zijn uitgevoerd door Primephonic, een streamingdienst die klassieke muziek aanbiedt. The Daily Mail
 • De nominaties voor Edison Pop 2020 zijn bekend. Per categorie heeft een jury onder leiding van Menno de Boer (radiodirecteur van Radio 538) drie artiesten genomineerd. Edisons
 • De twaalf genomineerden van de 3voor12 Award laten vooral zien hoe divers het Nederlandse muzieklandschap anno 2019 is. Maar zijn er ook overeenkomsten te ontdekken in de maakprocessen van de albums? Zijn er richtlijnen waar je je als muzikant aan vast kunt klampen in je poging het beste Nederlandse album van het jaar te maken? 3voor12.vpro.nl

 

theater en dans

 • Remy Evers heeft de juryprijs op Cabaretfestival Cameretten 2019 gewonnen. Tobi Kooiman won de publieksprijs. De persoonlijkheidsprijs, die vorig jaar niet werd uitgereikt, ging naar Samir Fighil, die in de halve finale is gestrand, maar volgens de jury bijzonder genoeg is om alsnog met een prijs te belonen. Evers studeerde in 2017 af aan de Koningstheateracademie in ’s-Hertogenbosch. Vele alumni van de Bossche opleiding gingen hem voor. Theaterkrant , Koningstheateracademie , Omroep Brabant

 

Brabantse makers

 • Een gebouw ontwerpen dat de uiteenlopende bedrijven en onderwijsinstellingen die er gehuisvest zijn, uitnodigt tot samenwerken. Voor die opdracht stond Vissers & Roelands architecten bij het ontwerp van de Fabriek van de Toekomst op de nieuwe Brainport Industries Campus bij Eindhoven. Architect Karin Vissers: “We zijn echt uitgedaagd een innovatief concept te ontwikkelen. En het werkt!” Brabant Cultureel
 • Het Eindhovens bureau M+R heeft de Duitse Ontwerpprijs 2020 gewonnen. Het kantoor van Hans Maréchal kreeg de prijs voor het sfeervolle en kleurrijke ontwerp van de Rublev-lounge van vliegveld Sheremetyevo in Moskou. Eindhovens Dagblad
 • In het kader van de jubileumreeks gewijd aan kunstenaars die afgelopen veertig jaar in Metropolis M zijn besproken een bezoek aan Nan Groot Antink (1954) in haar studio in Eindhoven. Metropolis M
 • Voor Danielle Lemaire is Vincent van Gogh nooit ver weg. Vlakbij haar nieuwe woonplaats Eindhoven ligt Nuenen, de plaats die net als Zundert deel uitmaakt van de Van Gogh historie, en waar ze meer dan eens de voetstappen van Vincent bewandelde. De residency in Zundert is een logisch vervolg op de gebeurtenissen in haar kunstenaarsleven waarin ontmoetingen, personen en bijeenkomsten opgetekend worden. Witte Rook
 • Existence is Pain. De pijn van het bestaan vat de acht verhalen samen die nu online staan op de website van The Essential. Al is ieders pijn anders en onvergelijkbaar met elkaar. The Essential is eem project van het kunstenaarsduo Martin en Inge Riebeek. Ze verzamelen verhalen van mensen over de hele wereld. In deze verhalen vertellen ze wat voor hen het belangrijkste is voor hen of de essentie van hun leven. Witte Rook
 • Haar eerste jaar als Helmondse stadskunstenaar zit er bijna op. Tahné Kleijn vindt het ‘supergaaf’ en ‘krijgt er veel energie van’. Eindhovens Dagblad
 • Hoe leefden de eerste Turken hier, toen ze vanaf 1959 als gastarbeider naar Eindhoven kwamen? De Eindhovense Filmmaker Emre Kalender maakt er een documentaire over. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Monique de Heide studeerde politicologie in Rotterdam, en later in Parijs, de stad waarop ze verliefd werd. Niet voor niets koos zij dan ook voor Parijs als achtergrond voor haar debuut. ‘Verdwenen woorden’ vertelt het verhaal van de Nederlandse Joost die met de Franse Delphine op zoek gaat naar zijn verdwenen vader in Parijs. ,,Heden en verleden komen in het boek uiteindelijk samen. Het young-adult boek is geïnspireerd op de roerige geschiedenis van een achttiende-eeuwse Encyclopédie van Diderot. BN – De Stem
 • Bijna anderhalf jaar heeft hij er voortdurend aan gewerkt, Jacq Palinckx. Nu is het klaar: Triggers, een multi-mediaperformance voor altviool en film van 63 minuten. Het zijn eigenlijk dertien vreemd ogende korte filmpjes die de kijkers op een groot scherm te zien krijgen. Yvonne van de Pol is niet alleen de hoofdpersoon in die videobeelden, maar zij speelt ook tegelijkertijd live op het podium muziek die is gecomponeerd door Jacq Palinckx. Ook het draaiboek en het camerawerk heeft Palinckx zelf gedaan en verweven met de muziek. Brabant Cultureel , Jazznu , Brabants Dagblad, inlog vereist
 • De Zundertse muzikant Jan de Bruijn maakte muziek bij de documentaire Monumental Crossroads. Een film die onder meer gaat over het slavernijverleden van de zuidelijke Amerikaanse Staten. BN – De Stem

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie