Trends & Ontwikkelingen 6 februari 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Op 16 februari presenteert de Raad voor Cultuur het sectoradvies Theater in de Stadsschouwburg Utrecht. Het advies wordt een dag eerder openbaar gemaakt. Marijke van Hees, voorzitter van de Raad, zal het advies kort toelichten en vervolgens in gesprek gaan met aanwezigen in de zaal. Op 22 februari 2018 presenteert de Raad voor Cultuur zijn advies over de Nederlandse audiovisuele sector. De Raad van Cultuur heeft voor deze presentatie diverse kopstukken uit de wereld uitgenodigd. De locatie van de bijeenkomst is nog niet bekend. Theaterkrant , Spreekbuis
 • Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van het lid Laan-Geselschap (VVD) over het bericht ‘Christelijke scholen hebben geen zin in Wilhelmusplicht’. Rijksoverheid.nl
 • Kamerlid Antoinette Laan-Geselschap (VVD) vraagt minister Van Engelshoven (OCW) duidelijk te scheppen over het functioneren van monumentencommissies. Dit na meldingen van Heemschut Noord-Brabant in de Brabantse pers, waarin gesproken wordt over het slecht functioneren van sommige gemeenten. Heemschut
 • De landelijke politiek heeft geen enkele visie over wat cultuur in Nederland zou moeten zijn of betekenen. Die kritiek uit Filmacademie-directeur Bart Römer in een interview met het online magazine Plot. Het blad sprak Römer over de vraag hoe de kwaliteit van de Nederlandse film verbeterd zou moeten worden. RTL Nieuws
 • We moeten verstandiger en efficiënter omgaan met de talen in ons land, en daar heldere keuzes bij maken. Nederland is een meertalige samenleving geworden en daar is beleid voor nodig. Het Nederlands zelf heeft een brede basis nodig, en het leren van Nederlands zou laagdrempelig moeten zijn, voor vluchtelingen en immigranten, maar ook voor expats en internationale studenten. Daarnaast moeten we verder kijken dan het Engels en beter gebruikmaken van aanwezige talenkennis. Dat staat in het rapport Talen voor Nederland van de KNAW. KNAW
 • De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Tamara van Ark, gaat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vng) in gesprek om ervoor te zorgen dat de Wet Taaleis beter uitgevoerd wordt. Dat staat in de ‘Kamerbrief tussentijdse evaluatie Taaleis’ die op 30 januari naar de Tweede Kamer gestuurd is. Taal is een basisvaardigheid voor participatie en als zodanig in de Participatiewet opgenomen. Rijksoverheid.nl , VOB
 • Hoewel de coalitie zich had gecommitteerd aan het handhaven van de giftenaftrek als beginsel, is dat voornemen nog niet eerder zo zwart op wit geformuleerd als in de Kamerbrief van Staatssecretaris van Financiën Menno Snel. De staatssecretaris houdt nog wel een flinke slag om de arm omtrent de diverse in de evaluaties geconstateerde uitvoeringsproblemen. Uiterlijk 1 juni komt de staatssecretaris met een reactie. De Dikke Blauwe
 • De provincies hebben de publicatie ‘Ruimte voor erfgoed. De provincies als schakel tussen erfgoed ruimte en economie’ uitgegeven en overhandigd aan minister Van Engelshoven (OCW). Deze brochure gaat over de rol van provincies voor het ruimtelijk erfgoed en is ook bedoeld als input voor het landelijke beleidstraject Erfgoed telt! IPO
 • Het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest gaan fuseren. De directies van beide gezelschappen zijn daarover eens geworden. Per 1 september 2018 moet de nieuwe orkestvoorziening er staan. Belangrijk punt in de plannen is het handhaven van de twee vestigingsplaatsen : Enschede als repetitieplek voor opera’s en educatieve concerten, Arnhem als locatie van het symfonisch repertoire. Om het Muziekhuis van het Oosten te laten functioneren in beide provincies en nieuwe ambities te realiseren, is een extra investering van 1,2 miljoen euro gevraagd aan de gezamenlijke provinciebesturen van Gelderland en Overijssel. De Gelderlander
 • Er wordt de komende tijd ruim €23 miljoen extra geïnvesteerd in de regio Arnhem Nijmegen. Provincie Gelderland en de gemeenten Arnhem en Nijmegen maakten hierover afspraken in de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem-Nijmegen 2018-2019. €10,5 miljoen gaat naar nieuwe investeringen in o.a. de culturele samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen en een WO II portal. Gelderland
 • De provincie Utrecht besteedt in 2018 ruim 3 miljoen euro uit het fonds erfgoedparels aan de restauratie van 20 rijksmonumenten. Het geld uit het fonds erfgoedparels wordt gebruikt om een aantal markante monumenten te restaureren. Dit jaar gaat het om 20 gehonoreerde projecten: 8 historische buitenplaatsen, 4 kerken, 3 orgels, 2 boerderijen, 1 stadsmuur, 1 molen en 1 onderdeel van een industrieel monument. Provincie Utrecht
 • De VNG commissie Onderwijs, Cultuur en Sport was verheugd dat de OCW-ministers tijdens het kennismakingsgesprek met de VNG meer samenwerking met gemeenten beogen. Maar er blijft verschil van mening over het beleid voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Met het Rijk is wel overeengekomen dat de (her)verdeling van de onderwijsachterstandsmiddelen gefaseerd plaatsvindt. In het landelijke cultuurbeleid krijgt de regio-aanpak een plek, maar in het mediabeleid komt er geen extra rijksgeld voor streekomroepen. VNG
 • De afschaffing van de actualiseringsplicht van bestemmingsplannen en beheersverordeningen bespaart gemeenten hoge kosten en werklast. Daarom vraagt de VNG de Eerste Kamer om snelle behandeling van de wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening. Gemeenten wachten al geruime tijd op deze wetswijziging. Als het wetsvoorstel niet snel doorgang vindt, moeten gemeenten de komende tijd gaan werken aan het actualiseren van bestemmingsplannen in plaats van dat ze zich kunnen voorbereiden op de Omgevingswet. VNG
 • In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bezoeken Kunstenbond en Platform BK lokale politici (in o.m. Eindhoven en Tilburg ) om het over het grote belang van het behoud en uitbreiding van betaalbare werkruimte voor kunstenaars te hebben. Op 2 februari presenteerden de twee organisaties een manifest aan Vera Bergkamp (kamerlid D66) op de verkiezingsconferentie van Kunsten ’92 in Leeuwarden. Birgit Donker, directeur Mondriaan Fonds, blogt hierover. Kunstenbond , Mondriaan Fonds
 • Gemeenten mogen kleine winkels verplichten zich in het stadscentrum te vestigen in plaats van op een industrieterrein of winkelgebied voor omvangrijke detailhandel buiten de gemeente. Ze moeten daarvoor wel goede argumenten aanvoeren. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Binnenlands bestuur
 • Een Amsterdamse delegatie van 60 culturele instellingen en 25 creatieve ondernemers vertrekt op 7 februari met minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en wethouder Simone Kukenheim op cultuurmissie naar Parijs. De missie moet de culturele samenwerking tussen de twee steden versterken, in het bijzonder nu de twee steden in 2018 en 2019 tijdens verschillende exposities en projecten samen gaan werken. Amsterdams Dagblad
 • Het college van Amsterdam gaat dit jaar nog 1,8 miljoen euro extra investeren in het onderhoud en realiseren van kunst in de openbare ruimte. Daarnaast heeft het college het uitvoeringskader kunst in de openbare ruimte 2018-2020 vastgesteld. Amsterdams Dagblad
 • Rotterdamse culturele organisaties trekken afgelopen jaren meer bezoekers. Dit is te lezen in het gemeentelijk rapport ‘Cultuurverkenning Rotterdam 2017’. Tijdens de economische crisis hadden de culturele organisaties het moeilijk – ook door bezuinigingen – nu is er sprake van een stijgende lijn. Dat geldt niet alleen voor het aantal bezoekers, maar ook voor hun aanbod. En ook hun financiële situatie toont ‘een voorzichtig financieel herstel’.  De Cultuurverkenning kijkt terug op de resultaten van het Cultuurplan 2013-2016 en blikt vooruit op de periode 2017-2020. Ook staat er in wat in het eerste jaar van het Cultuurplan 2017-2020 in gang is gezet en gerealiseerd.      Rotterdam  , RRKC
 • De gemeente Rotterdam heeft zo’n 14,5 vierkante kilometer plat dak, veruit het meest van alle Nederlandse steden. Waar mogelijk probeert de stad die een nieuwe functie te geven. Onlangs verscheen daarover ‘Het Rotterdamse Dakenboek, nieuw gebruik van dak en stad’ van journaliste Esther Wienese. Binnenlands bestuur
 • Arnhemse horecaondernemers zijn woest dat het stadsbestuur goedkope leningen verstrekt aan horecazaken die direct gelieerd zijn aan gesubsidieerde culturele instellingen. De Gelderlander
 • Kunstenaar Rob Scholte moet het beslag opheffen dat hij heeft gelegd op het voormalige postkantoor in Den Helder, waar hij een museum heeft ondergebracht. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland bepaald. Scholte wilde met het beslag voorkomen dat Den Helder het aan een ander aanbiedt. Maar de rechter vindt het niet aannemelijk dat er tussen de gemeente en Scholte een overeenkomst is gesloten die de kunstenaar recht geeft op het pand. NU.nl
 • De Europese Commissie ziet veel potentie in blockchaintechnologie, waarmee digitale informatie in stukken wordt gehakt en decentraal opgeslagen. Blockchain kan een nieuw fundament vormen voor grote delen van onze economie, zei EU-commissaris Mariya Gabriel. Europa Nu

 

noord-brabant

 • Tien monumenten ontvangen in totaal 3,1 miljoen euro van de provincie Noord-Brabant voor restauratiewerkzaamheden. Brabant.nl , Omroep Brabant , Brabants Dagblad , BN – De Stem
 • In Noord-Brabant is er de overtuiging dat het de moeite waard is om structureel in talentvolle makers te investeren. Het zorgt voor een betere positie van makers en een sterkere kunst- en cultuursector. De provincie Noord-Brabant, bkkc, Kunstbalie en veel andere Brabantse organisaties zetten zich hiervoor in. In de speciale uitgave Talent centraal persoonlijke verhalen van acht bijzondere en talentvolle Brabantse makers. Ze vertellen over de worstelingen in hun carrière, de keuzes die ze maakten, over bepalende momenten in hun ontwikkeling en hun advies voor andere makers. bkkc

 

grote brabantse gemeenten

 • De verdere ontwikkeling van het NRE-terrein in Eindhoven kan definitief doorgaan. De Raad van State deed 31 januari een positieve uitspraak over het bestemmingsplan voor het terrein. Eindhoven
 • Tot en met 28 februari is het mogelijk om bij de Stichting Cultuur Eindhoven subsidie aan te vragen binnen PLUS-projecten. Het subsidieplafond is zojuist gepubliceerd en vastgesteld op €250.000 voor deze ronde. Cultuur Eindhoven
 • De Stichting Cultuur Eindhoven heeft de besluiten omtrent de PLUS-programma’s en projecten 2018-2020 gepubliceerd. Cultuur Eindhoven
 • Het Temporary Art Center in Eindhoven lijkt voor een belangrijk deel behouden te kunnen blijven. Waarschijnlijk koopt TAC het voormalige Philipspand aan de Vonderweg/Gagelstraat zelf. Een nog uit te kiezen projectontwikkelaar bouwt er woningen bij om uit de kosten te komen. Het college van B en W moet nog instemmen en onder welke (financiële) voorwaarden, bevestigt voorzitter Joep Smeets van het TAC-bestuur. Eindhovens Dagblad
 • Een surrealistisch, kunstzinnig en reusachtig doolhof waar mensen uren kunnen dwalen komt in het Tilburgse stadshart te staan. Joep van Gorp, eigenaar van cultureel bureau Qanvas, wil dit kunstproject van de Duitse kunstenaar Tim Henrik Schneider realiseren in het centrum van Tilburg. De gemeente Tilburg is enthousiast. De totaalkosten bedragen 1,2 miljoen euro, er is nu zicht op 1 miljoen voorfinanciering, vanuit o.m. Fonds Brabant C, het Leisure Ontwikkel Fonds en Citymarketing Tilburg. Brabants Dagblad , Omroep Brabant , Brabants Dagblad

 

 

overige brabantse gemeente

 • De gemeenteraad van Etten-Leur besluit in februari of zij instemt met de aankoop van een loods aan de Slotlaan. Volgens bestuursvoorzitter Karst Vaartjes van het Streekmuseum Etten-Leur zitten mogelijke gebruikers in dit stadium nog met veel vragen. Zo is er nog geen duidelijkheid over de voorwaarden waaronder verenigingen er terecht kunnen. BN – De Stem
 • Ondernemers kunnen ‘op spreekuur’ over nieuwe omgevingswet bij gemeente Geertruidenberg. BN – De Stem
 • De Gemertse paters vertrokken bijna acht jaar geleden uit het Gemertse kasteel. Met enige tegenzin verhuisden de geestelijken naar Gennep, waar de congregatie een nieuw seniorencomplex had laten bouwen. De verkoop van het kasteel aan het bedrijf van Bas van de Laar is in zakelijk opzicht zo goed als rond, bevestigde de Congregatie van de Heilige Geest, eigenaar van het complex. Op 5 februari wordt de naam van de nieuwe eigenaar en het plan dat hij met het kasteel heeft officieel aan de gemeenteraad van Gemert-Bakel gepresenteerd. Eindhovens Dagblad
 • De Vriendenkring Haaren 1940-1945 kan het museum de Haarense Gedenkplaats op Landgoed Haarendael niet meer binnen. De sloten aan de toegangspoort zijn opeens vervangen. Eigenaar Vugts wil niet langer opdraaien voor de gebruikerskosten van het museum. Vugts stelt namelijk dat de Gedenkplaats mag blijven als de gemeente vaart zet achter zijn nieuwe plannen voor Haarendael. Brabants Dagblad
 • D66 in Heusden heeft vragen gesteld over de situatie bij bibliotheek Heusden. De partij maakt zich zorgen over de aansturing van de bibliotheek, de continuïteit en de kwaliteit. Aanleiding voor de vragen is het arbeidsconflict tussen (ex-)directeur Elisabeth Eyl en het bestuur. Brabants Dagblad
 • Bouwbedrijf Van de Ven in Veghel heeft een spectaculair plan onthuld voor de bouw van een hotel op de oude silo’s van de Cehave aan de Noordkade in Veghel – het ‘silotel’. Het moet de kers op de taart worden van het cultuur-, food- en vrijetijdscluster. Het ontwerp is gemaakt door de Architekten Cie. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad , Architectenweb
 • De nieuwe pop-up bibliotheek in Schijndel opent op 23 februari de deuren aan de Hoofdstraat in Schijndel. Het gemeentebestuur van Meierijstad beslist later dit jaar over de definitieve locatie voor de bibliotheek: het oude gemeentehuis op de Markt of ’t Spectrum. Brabants Dagblad
 • De verkoop van de kerk in Moerdijk is rond. De gemeente Moerdijk bereikte eerder al een akkoord met het kerkbestuur, nu heeft ook het Bisdom Breda toestemming gegeven. Nu de Stephanuskerk in handen van de gemeente komt, kan er vaart worden gezet achter een nieuw dorpshart. BN – De Stem
 • De Cultuurprijs Moerdijk 2017 is toegekend aan kunstenares Inge van Rijsbergen-Brekelmans. BN – De Stem
 • Kwartiermaker Paul van Oort krijgt de kans om zijn grootse plannen met Het Klooster in Nuenen verder uit te werken. In de Nuenense gemeenteraad was vooral enthousiasme te bespeuren over zijn ambitieuze ideeën voor het sociaal cultureel centrum in het dorpshart dat al jaren het zorgenkindje van de gemeente is. Eindhovens Dagblad
 • De naadloze doorstart van het horecadeel van de Groene Engel kost de gemeente Oss 133.600 euro. Het is wat wethouder Frank den Brok betreft een investering die noodzakelijk is voor de cultuur en de stad. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Met de verbouwing van Parrotia in volle gang, is de transformatie wat straks dé huiskamer van Roosendaal moet worden qua stenen in ieder geval al aardig op stoom. Nu is het aan projectleider Koen Oosterwaal van Doen Development om Parrotia ook qua inhoud door te ontwikkelen. Het gebouw biedt met partijen als de bibliotheek, Ons Marie, een architectenbureau, een taleninstituut, de coffeecorner, een podium én BN-De Stem volgens Oosterwaal genoeg kansen op interessante verbindingen. BN – De Stem
 • In Valkenswaard stond tot 1955 een muziekkiosk. Nu moet er een nieuwe komen. Maar wel een ‘smart’ variant dan. Met eventueel wifi, een infopaneel met beeldschermen en slimme verlichting.
 • Voor de ontwerpen van de muziekkiosk 2.0 heeft een burgerinitiatief de handen ineengeslagen met bouwkundestudenten van de Technische Universiteit in Eindhoven. De studenten maakten vier ontwerpen, een vijfde ontwerp werd gemaakt door kunstenaar Frank Maas. Het zesde ontwerp is een voorbeeld van een traditionele kiosk uit het Vondelpark in Amsterdam. Eindhovens Dagblad
 • Het plan voor een nieuw schoenenmuseum in Waalwijk wordt niet 8 februari maar 6 februari besproken in de gemeenteraad van Waalwijk. Onder meer ook het collegevoorstel om een hal te bouwen voor culturele verenigingen in Waalwijk staat dan op de agenda. Aangezien er veel debat wordt verwacht, heeft de gemeente de vergadering naar voren gehaald. ,,Als dinsdag de agenda niet kan worden afgewerkt, hebben we nu een uitwijkmogelijkheid naar donderdag”, aldus de griffier. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Driving Dutch Design (DDD), het programma van ABN AMRO, BNO en DDF dat gedreven ontwerpers op weg helpt in de wereld van het ondernemerschap, is weer van start! Onder de 23 deelnemers zijn dit jaar 4 duo’s en 1 trio waardoor maar liefst 29 ontwerpers mee doen. BNO
 • De tuinontwerper moet zuinig zijn op zijn kunstenaarschap en waar nodig zijn auteursrecht opeisen. Zijn ontwerp is immers geen behangetje dat eindeloos gekopieerd kan worden? Dat vindt tuinontwerper Carien van Boxtel. „Het auteursrecht geeft je het recht om te zeuren.’’ Hortipoint
 • Dankzij artist residencies kunnen beeldend kunstenaars en schrijvers wonen en werken op inspirerende plekken over de hele wereld. Maar hoe kom je binnen? NRC, inlog vereist
 • Hedwig Saam wordt per 1 maart directeur van het Museum Het Valkhof in Nijmegen. Ze is nu directeur van het Nationaal Militair Museum en eerder van het Museum voor Moderne Kunst en het Historisch Museum in Arnhem. Museum Het Valkhof
 • De reorganisatie van het Openlucht Museum in Arnhem is volgens directeur Bijleveld nodig omdat dit jaar een tekort van 1,5 miljoen euro dreigt op een begroting van 26 miljoen. Dat gat is volgens hem het gevolg van de bezuinigingen op cultuur in 2010 van het eerste kabinet-Rutte. Van de 280 medewerkers in zijn organisatie zullen er nog voor de zomer vijftien tot twintig verdwijnen, zo maakte hij eind vorige week bekend. De Volkskrant
 • Het Kröller-Müller Museum wil uitbreiden. Het museum in Otterlo heeft de Japanse architect Tadao Ando opdracht gegeven om te onderzoeken hoe en waar het gebouw uitgebreid kan worden met ongeveer 3.000 vierkante meter aan tentoonstellingsruimte. Of Ando ook het ontwerp mag maken, wordt later duidelijk. Architectenweb
 • Het Frans Hals Museum en het Teylers Museum in Haarlem gaan in verband met de twee grote tentoonstellingen intensiever samenwerken. Haarlems Dagblad
 • Zakelijk directeur Margo Elemans vertrekt per 1 maart bij Museum Jan Cunen in Oss. Volgens het museum is haar vertrek een logische stap nu ‘de klus geklaard is’. Haar vertrek is opvallend, eind 2016 besloot het museumbestuur de samenwerking met Elemans voor onbepaalde tijd voort te zetten. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Het Waalres Museum draagt sinds kort het predicaat ‘geregistreerd museum’. De erkenning is het resultaat van een jarenlang traject. De deelname aan de museumjaarkaart komt in zicht en dat, zo is de verwachting, gaat meer bezoekers opleveren. Eindhovens Dagblad
 • Eindhovenaar Ton van Gool volgt per 1 april Angelique Spaninks op als directeur van STRP, de organisatie die sinds 12 jaar creatieve technologie in Eindhoven op de kaart zet. Spaninks blijft directeur van MU. e52
 • De Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) wilde zich voortaan op jongeren richten in plaats van volwassenen. Maar de omslag liep vast en directeur Ariëtte Kasbergen vertrok. Nu zet de stichting de rem op verdere afstoting van volwasseneneducatie. NRC , inlog vereist
 • Op 22 en 23 januari vond het Talking Galleries symposium plaats in Barcelona. De debatten gingen vnl. over 5 ontregelende trends, die kunstgaleries moeten begrijpen als ze willen overleven. Art Net News
 • Op 15 januari 2018 organiseerde Nederlands Film Festival in samenwerking met EYE een editie van Nationale Filmconferentie Extended met de Werkgroep Diversiteit. Aanwezig bij deze bijeenkomst waren vertegenwoordigers van de Filmacademie, het Filmfonds, Netwerk Scenarioschrijvers, DAFF, DDG, ACT, FPN, VPRO, NTR, de Werkgroep Drama, NFF en EYE. Er werd gesproken over de opgedane ervaringen en genomen initiatieven van het afgelopen jaar en mogelijke wensen en acties. Nederlands Film Festival
 • Hoe kan de kwaliteit van de Nederlandse (auteurs)film omhoog en welke rol speelt het script daarin? Tijdens de Dag van het Scenario op het Filmfestival van Utrecht ontstond afgelopen september de nodige ophef door opmerkingen van journalisten Jan Pieter Ekker en Dana Linssen., Ze stelden dat regievisie en beelden veruit het belangrijkste zijn bij de auteursfilm en dat ‘het verhaaltje’ van de scenarist er eigenlijk niet zo toe doet. Een debat met betrokkenen. Plot Magazine
 • ‘De missie van het International Film Festival Rotterdam is het ondersteunen van onafhankelijke filmmakers die zonder concessies verrassende films willen maken om hun boodschap over te brengen. 60 tot 70 procent van de films op het festival komen daarna nooit in de bioscoop. Maar weinig mensen krijgen ze te zien en dat is ontzettend jammer.’ Daarom start het festival met het vod-platform IFFR Unleashed. Op het platform staat de filmmaker centraal, er is ook informatie voorhanden over de maker. De helft van de opbrengst van een film via het platform gaat naar de makers. De onlinedienst biedt een maand- en jaarabonnement aan, ook kunnen films los besteld worden. IFFR , Entertainment Business
 • 70 procent van de door CineMart geselecteerde projecten worden uiteindelijk gerealiseerd. Mitra, van de Nederlands-Iraanse filmmaker Kaweh Modiri, is een van de zestien speelfilmprojecten die is geselecteerd voor de 35ste editie van CineMart. Het vierdaagse onderdeel van International Film festival Rotterdam IFFR voor de filmindustrie, waar zo’n 600 makers, producenten, fondsen en andere professionals uit de hele wereld praten over mogelijke samenwerkingen tijdens trainingen, presentaties, etentjes en één-op-één meetings. NRC, inlog vereist
 • Tien Nederlandse producties en co-producties zijn geselecteerd voor de 68ste editie van het Internationaal Filmfestival van Berlijn (15 tot en met 25 februari 2018). Filmfonds
 • Live DMA publiceerde recent het nieuwe rapport ‘The Survey: Facts & Figures of music venues in Europe’. De publicatie geeft een beeld van de diversiteit van de financieringsmix en werkgelegenheid van poppodia in tien verschillende landen en regio’s. Live DMA is het Europese netwerk van ruim 2500 poppodia en -festivals in dertien verschillende landen, waar de VNPF ook deel van uitmaakt. VNPF
 • Iedereen kent het wel: concertbezoekers die luidkeels door een concert heen praten. Het Haagse podium Paard gaat op ludieke wijze de strijd aan met concertpraters en introduceert de Lul-Niet-Lollie: “een vriendelijk gebaar of het ietsje stiller kan”. Naast de Lul-Niet-Lollie die gratis bij de bar afgehaald kan worden, heeft het Paard ook akoestische verbeteringen in de zalen doorgevoerd om de praatoverlast te beperken. Het Paard
 • Poppodium De Pul in Uden breidt uit met een tweede, kleine zaal. Daarvoor wordt het voormalig café aan de voorzijde van het pand extra geïsoleerd. Het tweede podium is bestemd voor kleine concerten met maximaal 100 bezoekers. Brabants Dagblad
 • De vijftig belangrijkste popfestivals van Nederland, volgens 3voor12.vpro. 3voor12.vpro
 • Het Nijmeegse festival Music Meeting ondergaat de komende editie een flinke metamorfose. Het ‘park-ticket’ voor picknickers verdwijnt en met meer podia en meer muziek wil de organisatie terug naar de kern van het festival: muziek laten horen die zelden of nooit in Nederland klinkt. Jazzenzo
 • Spotify geeft bij tracks nu ook de credits van de tekstschrijvers en producenten aan. Vooralsnog wordt die extra informatie enkel op de desktopversie van de streamingdienst getoond. Spotify-gebruikers kunnen de naam van de tekstschrijver en de producent opzoeken door met de rechtermuisknop op de track te klikken. Entertainment Business
 • Pijn in de armen, nek en rug. Maar liefst 67 procent van de musici heeft daar dagelijks last van. De helft voelt zich door deze pijnklachten zelfs beperkt in het spelen, blijkt uit onderzoek van Vera Baadjou onder 170 studenten van vijf conservatoria. Ze promoveert aan de Universiteit van Maastricht. Trouw , Radio 4 Podium
 • Performing arts medicine is wetenschappelijk onderzoek gericht op de fysieke en mentale gezondheid van top dansers, -musici, -circusartiesten en –atleten, om zo uiteindelijk de prestaties te verbeteren. Dit vakgebied heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, doordat de vraag naar vakspecifieke blessurepreventie en behandeling groter wordt onder professionele atleten en podiumkunstenaars. Orthopedisch chirurg dr. Rietveld heeft op 28 november 2017 met succes zijn proefschrift ‘Performing Arts Medicine, with a focus on Relevé in Dancers’ verdedigd. Dans magazine
 • ‘Ik heb een probleem met het hele concept autonoom, omdat voor mij theater een gesprek met de toeschouwer is. Ik vind de gedachte – iedereen er lustig op los schrijven en dan zien we wel wat een plek vindt – eerlijk gezegd nogal riskant. Want we leven vooralsnog in een maatschappij waarin professioneel werk en geld met elkaar verbonden zijn. Een zwembad aan stukken die geen publiek vinden is in mijn ogen een uitholling van het vak toneelschrijver.’ Sophie Kassies in het tweede artikel van Fleur Jansen over de positie van de toneelschrijver. Cultureel Persbureau
 • De Stadsschouwburg van Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam, die aan het fuseren zijn, gaan met ingang van het nieuwe seizoen verder onder de gezamenlijke naam Internationaal Theater Amsterdam (ITA). ‘De nieuwe naam’, zegt het persbericht, ‘typeert in enkele woorden wat we zijn. Hij toont dat we theater maken en programmeren in en vanuit Amsterdam binnen een internationale context.’ Stadsschouwburg Amsterdam

Cultuurmarketing

 • De belangrijkste onderzoeksresultaten van het Cultuurmarketing Onderzoek 2017: bezoekersaantallen blijven stijgen en budgetten zijn stabiel. Cultuurmarketing
 • Museumkids beoogt een sterkere binding met museale collecties voor ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd. Onder andere door de museuminspecteurs en door alle voor kinderen geschikte activiteiten overzichtelijk bijeen te brengen op museumkids.nl. Het hele jaaroverzicht is nu overzichtelijk bijeengebracht met de campagnekalender. Museumcontact
 • Het verhogen van de bezoekersaantallen is een belangrijke doelstelling voor musea. Dat geldt zeker voor het Spoorwegmuseum. Het museum is voor ongeveer 80% afhankelijk van de opbrengst van de inkomsten aan de deur. Een goede CRM-strategie vormt de oplossing. Sandra Bechtholt, destijds hoofd Marketing en Communicatie van het Spoorwegmuseum, deelt haar ervaringen met CRM en wat het kan betekenen voor musea. Cultuurmarketing
 • Met ‘De verliefde camera’ presenteerde het Stedelijk Museum in 2017 het grootste overzicht van Ed van der Elsken in 25 jaar. Frederike van Dorst, senior marketeer bij het Stedelijk Museum, laat zien welke mediakanalen er op welk moment is ingezet voor deze case. Met mediaorkestratie maak je keuzes over de inzet van merkcommunicatie op verschillende (social) media. Het zorgvuldig op elkaar afstemmen van mediagebruik over een bepaald tijdspad is hierbij essentieel. Cultuurmarketing
 • Componist Merlijn Twaalfhoven maakt muziekuitvoeringen voor uiteenlopende nationale en internationale orkesten. Zijn niet aflatende zoektocht naar verbinding van kunst en samenleving bezorgde hem onlangs een nominatie voor De Gieskes-Strijbis Podiumprijs. In een interview deelt hij zijn visie op marketing en ondernemerschap in de culturele sector. Cultuurmarketing
 • De derde editie van het Nationaal Theaterweekend heeft meer dan 135.000 mensen naar het theater getrokken. Een stijging ten opzichte van de vorige twee edities met respectievelijk 100.000 en 125.000 bezoekers. In het weekend van 26 t/m 28 januari jl. waren in ruim 70 theaters door het hele land meer dan 100 voorstellingen geheel uitverkocht. VSCD
 • Colinda vergouwen werkt bij cultuurcentrum Nieuwe Nobelaer in Etten-Leur als hoofd Marketing & Communicatie. De combinatie van theater en marketing is de rode draad in haar leven. In een interview praat ze over haar toekomstplannen bij de Nieuwe Nobelaer en haar visie hierop. Cultuurmarketing
 • In een kleine culturele organisatie staat de tijd en ruimte om een langetermijnvisie te ontwikkelen vaak onder druk. Op 19 maart organiseert Cultuurmarketing een interactieve sessie waarin handvatten worden geboden voor meer focus op publieksopbouw en binding. Cultuurmarketing

Financiering

 • Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie roept ontwerpers op om een voorstel in te dienen voor deelname aan de Architectuur Biënnale Venetië 2018. Deze laatste Open Oproep, in een reeks van 3, nodigt onderzoekers en ontwerpers op het gebied van architectuur uit voorstellen in te dienen voor het presenteren van initiatieven en projecten waarmee een inhoudelijke bijdrage wordt geleverd aan de programmering van een van de hoofdlocaties, zoals de Arsenale, de landenpaviljoens van de Giardini of een andere passende en belangwekkende locatie in Venetië. Deadline is 15 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Vormgeving ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse vormgeving. Deze deelregeling heeft vijf aanvraagrondes per jaar. Het jaarlijkse budget wordt gelijkmatig over de aanvraagrondes beschikbaar gesteld. Eerstvolgende deadline 21 maart. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De regeling Bijdrage Samenwerking Musea van het Mondriaan Fonds is bestemd voor musea en bedoeld als bijdrage voor gezamenlijke initiatieven die het gangbare overstijgen; de relatie tussen de burger en cultureel erfgoed versterken; een duurzaam karakter hebben, voorbeeld stellend en navolgbaar zijn door anderen en uiteindelijk leiden tot een sterkere museale sector. Eerstvolgende deadline 5 maart. Mondriaan Fonds
 • Voor de zesde keer presenteert het Mondriaan Fonds tijdens Art Rotterdam (8 t/m 11 februari) het werk van beeldend kunstenaars die recent een Werkbijdrage Jong Talent kregen. Deze editie van Prospects & Concepts belooft een levendige editie te worden met werk van 79 deelnemers. Mondriaan Fonds
 • Noraly Beyer is per 1 februari 2018 benoemd als lid van de raad van toezicht van het Mondriaan Fonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultuur erfgoed. Mondriaan Fonds
 • 6 maart is de eerstvolgende deadline voor de regeling Realisering speelfilm van het Filmfonds. Filmfonds
 • Op 22 januari 2018 heeft het Filmfonds in EYE haar geactualiseerde reglementen gepresenteerd. Voor Afdeling Filmzaken aanleiding de reglementen weer goed te bestuderen en in kaart te brengen. Wie kan aanvragen en voor hoeveel. Met een nadruk op speelfilm. Filmzaken
 • Op 18 en 19 februari vindt in het kader van het Internationale Filmfestival van Berlijn 2018 Books on Screen plaats, een serie ontmoetingen tussen Nederlandse uitgevers en Duitse filmproducenten, en tussen Duitse uitgeverijen en Nederlandse filmproducenten. Het programma wordt mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, de Nederlandse ambassade in Berlijn, Dutch Culture en het Nederlands Filmfonds. Het Filmfonds tekende bovendien voor de organisatie van het evenement. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten heeft de toekenningen uit 5e aanvraagronde van 2017 productiesubsidie (september 2017) bekendgemaakt. Gehonoreerd werden o.m. Het Groote Hoofd en Ensemble Vonk. Fonds Podiumkunsten
 • Met de subsidieregeling Mediakunst- en Erfgoededucatie ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie projecten die als landelijk voorbeeld kunnen dienen voor hoe mediakunst- en erfgoededucatie in het basisonderwijs in de praktijk kan worden gebracht. Er zijn twee rondes en de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld: 5 maart – 7 september 2018, 14 januari – 6 september 2019. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Het restaureren en herbestemmen van niet-woonhuis monumenten komt in de noordelijke provincies moeizaam van de grond. Waar in Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant sinds 2012 in totaal honderd aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds werden ingediend, bleef de teller in Overijssel, Groningen, Friesland en Drenthe tot nu toe steken op zeven. Dat blijkt uit een evaluatie van de in 2012 door het rijk ingestelde Restauratiefondsplus-hypotheek door adviesbureau Ecorys. Binnenlands bestuur
 • Het Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS) verenigt kunstgeschiedenis en conservering van kunstobjecten met natuurwetenschappen. Binnen deze financieringsronde van het NICAS, waarbij de focus is aangescherpt richting data science, is aan vier onderzoeksvoorstellen en vier kiemprojecten financiering toegekend. NWO
 • Vijf culturele initiatieven gaan de samenwerking aan met Amsterdams Fonds voor de Kunst en Voorde kunst in de pilot Kunst³, die Amsterdamse culturele organisaties de kans geeft om de komende maanden samen met experts aan de slag te gaan met het werven van sponsoren en crowdfunding. voordekunst
 • De Eindhovense architect Bert Dirrix (1954) begint 1 februari als voorzitter van de adviescommissie van Brabant C, het provinciale cultuurfonds. Hij is de opvolger van George Lawson, die die functie bekleedde vanaf het begin van het fonds. Brabant C
 • Tussen november 2017 en januari 2018 kregen filmmakers de kans hun idee in te sturen voor CineSud Talent. De regeling stond open voor filmplannen van nieuwe filmmakers, met een aantoonbare connectie met Limburg. Er werden dit jaar 14 plannen ingediend. Voor de vijfde jaargang van CineSud Talent zijn drie filmplannen gehonoreerd. De filmmakers krijgen coaching en financiële steun bij de realisatie van hun project. Cinesud
 • Het voortbestaan van het European Union Youth Orchestra was een tijdje in gevaar, in 2016 werd het uit het Creative Europe Programme geschrapt, maar de Europese Unie heeft het orkest tot 2020 financiële zekerheid toegezegd. Het jongerenorkest van de Europese Unie krijgt tot 2020 jaarlijks 600.000 Euro. Consilium Europe , Radio 4 Podium
 • Schrijver en dichter Jaap Harten heeft het Literatuurmuseum in Den Haag en het Stedelijk Museum Amsterdam een miljoen euro nagelaten. De Volkskrant , tzum , Stedelijk Museum Amsterdam
 • Stichting De Kracht van Rotterdam heeft het Rotterdams Beeldfonds opgericht. Dit fonds heeft de ambitie om op structurele wijze de impact van beleid zichtbaar te maken door foto-opdrachten te initiëren en al bestaand beeld te verzamelen en openbaren. RRKC
 • De Belastingdienst is kritisch op de wijze hoe filantroop Joop van den Ende de governance zijn foundation heeft ingericht, maar lijkt vooralsnog akkoord met de huidige constructie en uitleg van de ANBI-regels. Dit blijkt uit een bericht van het onderzoeksprogramma Argos dat samen met opinieblad De Groene Amsterdammer en Investico onderzoek deed naar de VandenEnde Foundation. Volgens Argos zijn vooral Joop van den Ende en zijn familie, die baat hebben bij de gulle gaven van zijn VandenEnde Foundation. De Dikke Blauwe , NPO , De Volkskrant , De Telegraaf

Cultuurnieuws per discipline

architectuur en vormgeving

 • De ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ is met de selectie van 10 multidisciplinaire ontwerpteams van start gegaan. Tot eind 2018 doen de teams een intensieve ontwerpstudie op testlocaties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven – 2 teams per stad. BNA
 • Architectuurtheoreticus Mark Wigley legt in een lezing de verregaande verstrengeling van technologie en mens bloot in de context van de door hem samengestelde tentoonstelling The Human Insect: Antenna Architectures 1887-2017. Deze tentoonstelling opent op 1 maart 2018 in Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Instituut
 • Het voormalige Burgerweeshuis van architect Aldo van Eyck is één van de belangrijkste naoorlogse Rijksmonumenten van Nederland. In het geometrische ontwerp komen buitenruimte, architectuur en interieur perfect samen. Het gebouw is onlangs gerenoveerd en wordt kantoor voor gebiedsontwikkelaar BPD. In en om het gebouw zal de kunstcollectie van BPD gaan samenvallen met de architectuur. De architect van de renovatie, was Wessel de Jonge. Daarnaast heeft Ex Interieurs het inrichtingsontwerp verzorgt. De Architect , Architectenweb , Architectenweb , Mixed grill
 • Volgens Friso de Zeeuw zijn nieuwe woonwijken in het groen onvermijdelijk. ‘Mensen willen immers in een rijtje naast elkaar wonen.’ Toch zou je van ontwikkelaars meer ambitie verwachten, blogt Harm Tilman. ‘Met alleen maar rijwoningen ga je het niet maken. Dan krijg je doodse stukken stad. Terwijl voor ontwikkelaars de ambitie zou moeten zijn stadsdelen te maken die voor de komende honderd jaar een waardevolle toevoeging zijn.’ Algemeen Dagblad , De Architect
 • Gebruik de bouwopgave voor slimmere, duurzame steden, stelt Jeroen Niemans (ruimtevolk) Trouw , ruimtevolk
 • De Eneco EnergyCampus in Utrecht krijgt de eerste Nederlandse gevel die eigendom blijft van de producent. Brancheorganisatie VMRG bedacht er met advocatenkantoor Houthoff een contract voor op basis van erfpacht. Dat opent de deur voor het aanbieden van circulaire leasegevels. Cobouw
 • In Amsterdam is meer dan de helft van de mensen die op korte termijn aan verhuizen denken, geïnteresseerd in zelfbouw. Maar bij de verdeling van de ontwikkelrechten lijkt met deze wens geen rekening te worden gehouden. Lokale bestuurders in het hele land kunnen zelfbouw nu een plaats geven, zo bepleit Jacqueline Tellinga van het landelijk Expertteam Eigenbouw. Gebiedsontwikkeling.nu
 • De Italiaanse architect en hoogleraar Matteo Robiglio schreef ‘RE-USA 20 American stories of adaptive reuse, a toolkit for postindustrial cities.’ Het boek is in de eerste plaats een toegankelijk geschreven en rijk geïllustreerd reisverslag van zijn bezoek aan 20 herbestemmingsprojecten in Amerikaanse steden als Pittsburgh, Chicago, Detroit en Philadelphia. Robiglio pleit voor een ontwikkelingsgerichte omgang met erfgoed, waarin niet het conserveren van het bestaande maar de transformatie naar toekomstig gebruik centraal staat. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Om meer mensen daadwerkelijk te betrekken bij het debat over de inrichting van Nederland, of specifieker hun nabije leefomgeving, moet er nagedacht worden over de rapporten die hierover verschijnen. Welke keuzes worden gemaakt bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie? Hoe ziet energietransitie er straks uit? Theo Baart pleit voor het inzetten van beeld als een krachtig instrument bij de formulering van onze visie op onze omgeving. Archined
 • Een nieuwe generatie van ontwerpers, waaronder Shahar Livne en Dave Hakkens, is aan het pionieren om gerecycled plastic als grondstof te gebruiken, bezorgd als ze zijn over de toenemende vervuiling. Tijdens het World Enomic Forum is een wedstrijd aangekondigd om alternatieven te ontwikkelen voor plastic verpakkingen. Dezeen , Dezeen
 • Philips Lightning heeft in een kantoor in Praag een LED-verlichtingssysteem geïnstalleerd dat het circadiaanse ritme, 24-uursritme of slaap-waakritme, van de werknemers ondersteunt.
 • De lampen zouden dezelfde energiehit kunnen leveren als het drinken van een kop koffie, claimen de ontwerpers. Dezeen

 

beeldende kunst

 • Het is een mooi en succesvol concept dat kunstenaars René Korten, Reinoud van Vught en Michael de Kok hebben ontwikkeld. Nothing but Good is een blog waarop kunstenaars uit de hele wereld laten zien door wie ze worden beïnvloed. Voor de tweede keer is het ook een tentoonstelling in Park in Tilburg, het kunstenaarsinitiatief waar Korten en Van Vught deel van uitmaken. Brabants Dagblad
 • Lustwarande, de jaarlijkse buitententoonstelling in de Oude Warande, toont deze zomer werk van een jonge generatie kunstenaars die de digitale wereld als uitgangspunt nemen voor hun werk. De expositie draagt de naam Hybrids en is van 23 juni t/m 23 september in het Tilburgse sterrenbos. Brabants Dagblad
 • Een nieuwe website Daily Plinth, probeert kunst gerelateerde themavideo’s samen te voegen en te promoten, die anders wellicht niet opgemerkt zouden worden. ArtNet News , Daily Plinth
 • Tyrell Kuipers over kunstkritiek in de digitale wereld. Mister Motley
 • Het ICA in Boston heeft een tentoonstelling gemaakt over hoe het Internet de beeldende kunst veranderd heeft. ArtNet News
 • Rotterdam Photo, 8 t/11 februari, toon het werk van geselecteerde fotografen van over de hele wereld rondom het thema FAKE | TRUTH. De ene fotograaf richt zich op het vastleggen van de realiteit, de andere legt de nadruk op manipulatie. De tentoonstelling wordt een mix van de verschillende schakeringen op het gebied van ‘waarheidsgetrouwe’ fotografie. In diezelfde periode vindt de tweede editie van de fotobeurs Haute Photographie plaats. PF , Rotterdam Photo , PF
 • Veel kunstenaars – vooral veel vrouwen – breken zich het hoofd over de vraag of het kunstenaarschap verenigbaar is met het ouderschap. Waar loopt men tegenaan in de kunstpraktijk en wat wordt er ondernomen om het m-woord uit de taboesfeer te halen en de kunst te ‘moederniseren’? Metropolis M
 • Omdat het een ouderwets doek is met vrouwen als passieve schoonheden mag het niet meer op zaal hangen. De Manchester Art Gallery verwijderde daarom het schilderij Hylas en de nymfen , een uit 1896 daterend doek van J.W. Waterhouse (1849-1917). Het museum wil een discussie losmaken à la #MeToo over „ongemakkelijke” kunst. Het schilderij is inmiddels weer terug. De verwijdering paste in een concept van kunstenaar Sonia Boyce. The Guardian , NRC , inlog vereist , NOS

 

film en av

 • Het International Film Festival Rotterdam IFFR ziet er anno 2018 goed uit: Rotterdam investeerde in bioscopen, de banden met de Nederlandse distributeurs zijn aangehaald, de programma-indeling is overzichtelijker. Een sterke editie met sterke prijswinnaars. Overzicht van de prijswinnaars. De Volkskrant , IFFR
 • In de komende editie van de ‘Dr. Netflix’-serie van Studium Generale in Eindhoven wordt de serie ‘Black Mirror’ in wetenschappelijk perspectief geplaatst door cultuurwetenschapper Edwin van Meerkerk en filosoof en fervent ‘Black Mirror’-kijker Frank van Caspel. Hoe beïnvloeden deze zwarte scenario’s ons denken over ethische kwesties, de maatschappij waarin we leven en de toekomst? Wat verklaart de populariteit van deze serie? Eindhovens Dagblad

 

letteren

 • ‘Als ik mijn verhaal niet vertel, zullen anderen het doen op een manier die ik niet leuk vind.’ Dit citaat van de schrijver Babah Tarawally twitterde New Urban Collective naar aanleiding van de presentatie-avond van de bundel ‘Zwart, Afro-Europese literatuur uit de Lage Landen’, 1 februari in Tivoli/Vredenbrug te Utrecht. Een verslag. Samenstellers Vamba Sherif en Ebissé Rouw leggen uit waarom dit boek er móést komen. De Volkskrant , Trouw
 • Echte leesboeken : Publieksliteratuur in de twintigste eeuw gaat over grote favorieten van het Nederlandse lezerspubliek. De jaren 1920-1970 staan centraal, een periode waarin nog een flinke kloof gaapte tussen de publiekslievelingen en de ‘echte’ literatuur. “Je krijgt door Echte leesboeken enorme sympathie voor die twintigste eeuwse lezers, die graag hele boeken ‘verslonden’, niet wars waren van een enkele literaire allusie, en ook graag er nog wat bijleerden”, schrijft Marc van Oostendorp. Neerlandistiek
 • In tijden van nepnieuws biedt non-fictie feiten, diepgang en ontroering, schrijft Haye Koningsveld, hoofdredacteur non-fictie bij uitgeverij De Bezige Bij. Daar hoort erkenning bij. Hij pleit voor een grote non-fictie literatuurprijs. NRC , inlog vereist
 • In de Volkskrant stond een opiniestuk van Kees ’t Hart waarin hij de Nederlandse poëzie aanvalt.
 • Dichter Tjitske Jansen reageert op de Facebook-pagina van Kees ’t Hart. Ze is het oneens met ’t Hart en maakt zich ontzettend boos over zijn toon én zijn positie binnen de Nederlandse letteren. tzum
 • Poëziebundels van de dichters Martijn den Ouden, Charlotte Van den Broeck en Menno Wigman zijn genomineerd voor de Ida Gerhardt Poëzieprijs 2018. Ida Gerhardt Poëzieprijs
 • Longlist Libris Literatuurprijs 2018. Libris Literatuurprijs
 • Er komen allerlei tips binnen voor Lieke Marsman, de writer in residence van het komende literair festival Tilt. Marsman vroeg Tilburgers welke locaties in de stad ze zeker moet bezoeken. Brabants Dagblad

 

muziek

 • Met ‘The Rest Is Noise: Listening to the Twentieth Century’ brak Alex Ross internationaal door; het boek stond in de New York Times’ top 10. In The Rest Is Noise kreeg hij iets voor elkaar wat velen tevergeefs hebben geprobeerd: het schrijven van een toegankelijke gids voor twintigste-eeuwse muziek. Tijdens de Strijkkwartet Biënnale in Amsterdam geeft hij een lezing over het strijkkwartet als laboratorium voor componisten. Trouw
 • De eerste editie van het Februari Festival staat in het teken van Fanny en Felix Mendelssohn & Clara en Robert Schumann. Naast muziek zijn er aanvullende lezingen van o.m. musicoloog Frits Zwart, hoogleraar neurobioloog Dick Swaab en publicist Thea Derks. Het kamermuziekfestival in ’s-Gravenhage kent 3 locaties : De Nieuwe Kerk, Openbare Bibliotheek en Het Nutshuis. Februari Festival
 • Door heel Europa wordt publiek betrokken bij nieuwe opera’s, door Fedora: een platform voor innovatieve opera. Guy Coolen, Operadagen Rotterdam , vertelt hoe het werkt. Radio 4 Podium
 • Elvin Usidame was jaren lid van het succesvolle bandje Hunting the Robot, en tot deze week muziekprogrammeur bij poppodium de Effenaar in Eindhoven. Hij gaat naar Paradiso in Amsterdam. Welke Brabantse talenten gaan we, volgens hem, in de toekomst horen. OmroepBrabant

 

kunst in de openbare ruimte

 • Westland Wells is een installatie van Femke Schaap die in opdracht van stadsdeel Amsterdam Zuid gemaakt is. Het werk is een video-installatie bestaande uit een verzameling zuilen waarop ’s avonds beelden van stromend water worden geprojecteerd. Het zou geplaatst worden op een stuk groen aan de Theophile de Bockstraat. Na klachten van de buurt zag het stadsdeel af van plaatsing van het kunstwerk. In hoger beroep is de gemeente Amsterdam, volgens het hof , verplicht alsnog een locatie te zoeken voor het kunstwerk. De Volkskrant

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Wat te doen met al die boerderijen die leeg komen te staan in het buitengebied van de regio? En hoe moet het eigen ruimtegebrek in het Klokgebouw op Strijp-S opgelost worden? Die twee vragen leidden bij ruimtelijk adviesbureau Beeckk Ruimtemakers tot een opmerkelijk idee: de Blauwe Campus. Een werk-, woon- en landbouw-enclave, ergens in de regio, in een leeggekomen boerderij. Eindhovens Dagblad
 • Het is allemaal doodeenvoudig. Een interview met Marc Mulders. Mister Motley
 • Monique Broekman exposeert portretten in Museum Slager. In de ruimte van Slager komt ook een aantal laptops ter staan waarbij de bezoekers de geportretteerden kunnen horen vertellen over hun leven. Want schilderen alleen is voor Broekman vaak niet genoeg. ,,Ik zoek altijd naar meerdere manieren om te communiceren.” Brabants Dagblad
 • Fotografe Marleen Swaans uit Rosmalen brengt de wereld van vrouwelijke boksers in Nederland in beeld in haar fotoboek Queen of the Ring. De strijd in de ring gaat ook over het gevecht tegen vooroordelen en stereotypen. Eindhovens Dagblad
 • Gesprek met de Bredase grafische ontwerper / illustrator Yvonne Gebbe, die o.m. een boek maakte over het afbreken van haar zwangerschap toen bleek dat het kindje met afwijkingen zou worden geboren. Boekenbijlage
 • Veel tranen waren er bij de besloten voorpremière van de documentaire ”t Is goed zo’ van de Tilburgse filmmaker Jesse van Venrooij. De documentaire gaat over Eelco de Gooijer uit Tilburg, die ruim een jaar geleden euthanasie pleegde. De officiële première zal plaatsvinden op 23 februari tijdens Docfeed in Eindhoven. De filmmaker hoopt ook op belangstelling van psychiatrische instellingen die de film eventueel willen gebruiken bij voorlichtingsdagen. Omroep Brabant gaat de productie dit jaar uitzenden en Van Venrooij hoopt op belangstelling vanuit Hilversum. Omroep Brabant
 • ‘Een reis over de grenzen van jazz, klassiek en ‘wereld’muziek op een vliegend tapijt van betoverende klank’. Zo stond Levanter, gevormd door trompettist Eric Vloeimans, pianist Jeroen van Vliet en klarinettist Kinan Azmeh aangekondigd. Het trio toert momenteel door Nederland. Jazznu , Jazzenzo
 • Boxtelse/Eindhovense band The Galactic Lo-Fi Orchestra doet ook op haar vierde album geen enkele concessie aan de smaak van het grote publiek. Eindhovens Dagblad
 • Genomineerd voor een Edison award, nummer 18 in de DJ MAG Top 100, Op Spotify 12,2 miljoen luisteraars per maand. Dj R3HAB, Fadil El Ghoul (30) uit Breda heeft onlangs zijn eerste album Trouble uitgebracht. Deze is voor meer dan 180 miljoen keer gedraaid op Spotify. BN – De Stem
 • De voorstelling ‘Anne, 10 jaar, wil graag opgehaald worden’, door het nieuwe Eindhovense jeugdtheaterplatform Wildpark, vertelt over een en heerlijk geestige puber, die in alle ernst ergens bij wil horen en toch vooral zichzelf wil zijn. Eindhovens Dagblad

Kunstonderwijs

 • Individuals is een Nederlands modemerk en een project van het Amsterdam Fashion Institute (AMFI) waar studenten alvast ervaring kunnen opdoen met het neerzetten, ontwerpen en voeren van een merk. De gehele collectie, van tekentafel en productie tot aan marketing en verkoop, werd binnen een half jaar door een groep studenten gerealiseerd. Het instituut trekt nu tien maanden uit om na te denken over een nieuwe koers. Het doel van de ‘sabbatical’ is het toewerken naar een duurzaam modemerk, iets waar de opleiding en toekomstige ontwerpers veel waarde aan hechten. Fashion United
 • Conservatoria persen jonge musici in een mal. Laten ze daarmee ophouden, zegt Marijke van Duin, klassiek pianiste en zangeres. Ze pleit voor een groter budget zodat vakken als anatomie en houdings- en bewegingsleer onderdeel kunnen worden van het curriculum. Bovendien kan de opleiding dan weer vijf of zes jaar gaan duren, wat gunstig is voor de noodzakelijke aandacht voor de begeleiding van de artistieke ontwikkeling van de student. In het hele veld moet er nagedacht moeten worden over wat het spelen van klassieke muziek anno nu eigenlijk betekent. Trouw
 • De Tilburgse band Psy-So studeert aan de MBO opleiding Rock City in Eindhoven. “Rockcity was de plek waar we het meeste vrij konden zijn,” aldus zanger Joost Boogmans.. “We zijn hier veel bezig met repeteren en alles rond de band. We hebben ook expres niet voor het conservatorium gekozen, omdat je daar veel theoretische zaken over je instrument leert.” Omroep Brabant

Cultuureducatie en - participatie

 • De overheid en de culturele sector willen dat meer kinderen en jongeren aan kunst doen. Daarvoor stimuleren rijk, provincies en gemeenten vooral cultuureducatie op basisscholen. Maar doet jeugd ook meer aan kunst in de vrije tijd? Arno Neele, medewerker Onderzoek Beleid bij het LKCA, over de vraag : heeft de jeugd nog zin in kunst? LKCA.
 • Begin oktober 2017 presenteerde LKCA de Basis voor Cultuurparticipatie: een agenda met vijf ambities voor de toekomst van cultuurparticipatie. Met het regiopakket ‘Basis voor Cultuurparticipatie NEXT’ kun je met kunstprofessionals, (vrijwilligers)organisaties en beleidsmakers in elke regio zelf een regionale toekomstagenda opstellen in een werkbijeenkomst van een dagdeel. LKCA
 • Samenwerking met gemeenten, met andere organisaties en met partijen kan de positie van een organisatie voor buitenschoolse cultuureducatie alleen maar verstevigen. De succesfactoren en adviezen op het gebied van samenwerking. Kunstbalie
 • Wat geven scholen hun leerlingen mee op het gebied van cultuureducatie? Uit de data van 2017 is gebleken waar scholen vooral op inzetten: welke ambities worden het meest gekozen? Wat betekent dat concreet en in welke stappen van het traject De Cultuur Loper bevinden de deelnemende scholen zich? In de infographic is te zien wat deelname de scholen tot nu toe oplevert. Kunstbalie
 • Dansers Sophie Verdaasdonk en Jacqueline de Kuijper zijn de oprichters van Dance to the People. Ze willen met hun organisatie zoveel mogelijk mensen laten dansen. Doelgroepen die normaal gesproken niet met dans in aanraking komen, zoals managers, laten zij zien wat de meerwaarde van dans in het dagelijkse leven is. Tijdens de conferentie Dance @ Work’, 17 mei , staat centraal wat de danswereld het bedrijfsleven te bieden heeft. Inmiddels is er crowdfundingactie gestart. Dans magazine
 • Samen met het ministerie van BZK slaan belangenorganisaties van mensen met een beperking, BNA en andere bij de bouw betrokken partijen de handen ineen om openbare gebouwen, kantoren en woningen beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Minister Ollongren heeft hierover een actieplan naar de Tweede Kamer gestuurd. BNA
 • Solid Bigband uit Gemert wint het prestigieuze Bigbandfestival in Lelystad. Eindhovens Dagblad

Erfgoed

 • Op 25 januari 2018 vond het Symposium ‘De Erfgoedwet in de praktijk: Betere bescherming van kunst, monumenten en archeologie?’ plaats. Op deze studiedag in Leiden werd het functioneren van de Erfgoedwet anderhalf jaar na inwerkingtreding geëvalueerd door een gevarieerde groep juristen en erfgoedprofessionals. Universiteit Leiden
 • “De instandhouding van ons Europese erfgoed vraagt om gespecialiseerd, ambachtelijk vakmanschap. Het is daarom belangrijk dat we kennis en vaardigheden over oude technieken en historische materialen overdragen aan nieuwe generaties. “ In het kader van het Europees jaar van het cultureel erfgoed vindt op 15 februari een expertmeeting duurzaam vakmanschap plaats in Haarlem. Cultureel Erfgoed
 • Twee tradities worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Uit de provincie Zeeland wordt het ‘Strao rieen’, strand rijden, bijgeschreven en uit Overijssel de Paasgebruiken in Denekamp. Immaterieel Erfgoed
 • Staatsbosbeheer beheert 800 rijksmonumenten en haakt ook aan bij het Europese Erfgoedjaar. Elke maand is er aandacht voor een specifiek monument door er activiteiten te organiseren. Voor februari zijn dat de Maasheggen, ingenieuze vlechtwerken van doornenstruiken. Trouw
 • Villa Rams Woerthe, sinds december open voor publiek, is het eerste van 35 nieuwe museumhuizen die Vereniging Hendrick de Keyser de komende jaren opent, in het kader van het honderdjarig bestaan van de vereniging. De vereniging wil bezoekers het gevoel geven dat ze terug in de tijd gaan. Vereniging Hendrick de Keyser bezit op dit moment 421 panden, van stadspanden tot historische boerderijen en jonge monumenten als het Jan de Jonghuis in Schaijk. Het zijn sprekende voorbeelden van de architectuur of de wooncultuur van een bepaalde periode. De Volkskrant , Trouw
 • Mede dankzij een ingrijpende restauratie is de Sint Jan de Doper in Waalwijk behouden gebleven als kerk. De eerste fase is gereed: de toren van de kerk is uit de steigers. Binnen vijf jaar wordt er begonnen aan het metselwerk onder de koepel en de ramen van de sacristie en de kelder. De laatste fase is een nieuwe verwarmingsinstallatie. Brabants Dagblad
 • Vrijwilligers van de Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei) hebben een zonnewijzer van ruim 100 jaar oud opgeknapt die zo kenmerkend was voor Villa Klondike, de huidige naam van Huize Rustplaats aan de Hoogstraat in Veghel. Brabants Dagblad
 • Het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam gaan samen verder als het Allard Pierson: hét museum en hét kennisinstituut voor erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam. Het verzamelbeleid en het collectiebeheer blijven ongewijzigd. Allard Pierson Museum
 • Het doel van de Database Geschiedenis Nederlandse Taalkunde is om historische werken over de Nederlandse taal te ontsluiten en daarmee het historisch taalonderzoek te stimuleren en vergemakkelijken. Neerlandistiek

Bibliotheken

 • De leesbevorderingsaanpak door openbare bibliotheken wordt steeds professioneler in vergelijking met eerdere jaren. Zo hebben steeds meer scholen een leesplan opgesteld en zijn leesconsulenten steeds vaker hbo-geschoold. Dit blijkt uit het rapport ‘Dienstverlening openbare bibliotheken aan het primair onderwijs’ Dit gebeurt in landelijke programma’s zoals de Bibliotheek op school, maar ook in eigen ontwikkelde programma’s en initiatieven. Knelpunten zijn de onvoldoende financiering en de onvoldoende personele bezetting. KB
 • Samen met de Brabantse bibliotheken zijn er diverse leesbevorderingsprogramma’s en -initiatieven (structureel) uitgerold, geïmplementeerd en geborgd in de bibliotheek en bij educatieve instellingen. Cubiss publiceert een factsheet met de Brabantse resultaten van doelgericht samenwerken aan taal- en leesontwikkeling van kinderen en jongeren in de afgelopen 3 jaar, en een vooruitblik. cubiss
 • Op initiatief van de landelijke werkgroep Bibliotheek & Integratie is een collectie samengesteld voor vluchtelingenkinderen. Deze bestaat o.a. uit Arabische leesboeken, prenten- en beeldwoordenboeken. Acht bibliotheken mogen dit uitproberen. Leesconsulent van de Beuken, Bibliotheek Helmond-Peek : ,, Wij zijn één van de acht. Deze boeken, uitgezocht door een Syrische vluchteling, worden ondergebracht bij de bibliotheek van de Mozaïekschool in Helmond omdat daar deze kinderen les krijgen.” Eindhovens Dagblad
 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft onlangs ook ingestemd met het nieuwe, gezamenlijke certificeringskader van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Stichting Certificering Openbare Bibliotheken (SCOB), Cultuurconnectie, Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven. Daarmee is het kader nu definitief vastgesteld en zal het medio 2018 in werking treden. VOB

#vloeibaar is ook..

Binnen dit thema mag de Zuiderwaterlinie niet ontbreken. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van vestingstad Heusden. Heusden maakt deel uit van de Zuiderwaterlinie. Deze vestingstad ontstond rondom een van de oudste waterburchten van Noordwest-Europa en kreeg als een van de eerste Hollandse steden een stadsmuur. Komende week delen we een beeldverhaal over de vestingsteden Heusden, Geertruidenberg en Den Bosch op Mestmag.nl. Bron: zuiderwaterlinie.nl. Foto gemaakt door William van der Voort.

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie