Trends & Ontwikkelingen 7 februari 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Voor de podiumkunstensector staat 2020 in het teken van het indienen en de beoordeling van subsidieaanvragen voor de periode 2021-2024. Voor NAPK staat 2020 in het teken van politieke en beleidsmatige beïnvloeding waar we dat noodzakelijk achten. Extra investering in fair practice en terugdraaien van de onttrekking van € 8,6 miljoen aan het budget van het Fonds Podiumkunsten (meer specifiek het budget voor de regeling meerjarige productiesubsidie 2021-2024) zijn twee issues die voor de toekomst van onze sector van zeer groot belang zijn. Gelukkig vindt ook de Tweede Kamer dat; de komende periode zijn er twee debatten ingepland over bovengenoemde onderwerpen, op 4 maart en 8 april. NAPK
 • De weg naar een diverser kunstbestel is hobbelig maar kansrijk, volgens een hoofdcommentaar van het NRC. NRC
 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over een rechtszaak die de Stichting Rijksmuseum Twente heeft aangespannen over de aankoop van een schilderij van Constable. Rijksoverheid.nl
 • Minister Slob (OCW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het ingezonden stuk in de Volkskrant over een onkostenvergoeding voor vrijwilligers van het Songfestival. Rijksoverheid.nl
 • Het Rijksvastgoedbedrijf publiceerde een tweede serie documenten over de renovatie van het Binnenhof. Het betreft verschillende tussenproducten van het ontwerpproces, zoals plattegronden en ontwerpen van verschillende gebouwen, en verslagen van het kwaliteitsteam. De publicatie van deze documenten is een gevolg van de invoering van de lijn ‘openbaar tenzij’ voor de renovatie van het Binnenhof. Dit betekent dat alle belangrijke documenten publiek worden, tenzij dit niet kan vanwege veiligheid, commerciële vertrouwelijkheid of bescherming van personen. Rijksvastgoedbedrijf
 • Het zijn met name de grote steden die gaan profiteren van de voorziene herijking van het gemeentefonds. Het merendeel van de gemeenten gaat er juist op achteruit bij de andere verdeling van de algemene uitkering die in 2021 moet ingaan. Die conclusie moet worden getrokken uit vertrouwelijke stukken en berekeningen over een nieuw verdeelstelsel voor het gemeentefonds. Kort en goed komt het erop neer dat geld van klein naar groot, van oost naar west en van het platteland naar de steden gaat. Naar verluidt is Binnenlandse Zaken (BZK) zich rot geschrokken van de uitkomsten en is het aldus diverse bronnen nu maar zeer de vraag of geplande herijking volgend jaar doorgaat. Binnenlands bestuur
 • In Nederland verzorgen zo’n 250 publieke media-instellingen in 346 gemeenten het media-aanbod. Deze gemeenten dienen zorg te dragen voor de bekostiging van het functioneren van deze instellingen. Hoewel 99% van de gemeenten voldoen aan deze plicht is bij een kwart de financiering niet voldoende. Ondanks dat de bijdrage per huishouden van een ruime meerderheid van deze gemeenten (72%) ten minste het afgesproken richtsnoerbedrag bedraagt, blijkt dit in veel gevallen (28%) niet voldoende voor een financiële gezonde derde laag in het publieke mediabestel. Dit constateert het Commissariaat voor de Media in zijn driejaarlijkse evaluatie van de bekostiging van de lokale omroepen. inct
 • Vanaf 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. Deze schrijft onder meer burgerparticipatie voor bij gebiedsontwikkeling. Een mooie ontwikkeling, vindt onderzoeker Melika Levelt van de Hogeschool van Amsterdam, als burgers zo meer grip krijgen op wat er in hun leefomgeving gebeurt. Lessen uit 14 praktijkcases en de nieuw ontwikkelde tool Omgevingscanvas bieden handvatten voor succesvolle burgerparticipatie aan gemeenten, ontwikkelaars en kleinschalige initiatieven. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Gemeenten, provincies, waterschappen en andere regionale overheden stimuleren op allerlei manieren de overgang naar een circulaire economie. Maar wat voor activiteiten ondernemen zij eigenlijk? Welke mogelijkheden voor stimulering hebben zij? En hoe doen ze dat? Inzicht hierin ontbreekt. Door te laten zien wat regionale overheden doen wil het PBL overzicht en inspiratie bieden. PBL
 • Lokale living labs en proeftuinen kunnen het experiment ontstijgen als ze verder kijken dan hun vaak technische oplossingen. Daarbij moeten ze vanaf het begin al rekening houden met verdienmodellen, met wetten en met de voorkeuren en de belangen van burgers. Bovendien is het goed als de labs verbinding zoeken met andere initiatieven. Dat stelt het Rathenau Instituut in het onderzoek ‘Voorbij lokaal enthousiasme – Lessen voor de opschaling van living labs’. Rathenau Instituut
 • De problemen in kwetsbare wijken in Nederland nemen toe. Mensen voelen zich onveiliger en de overlast wordt groter. Veel buurten staan op het punt te veranderen in probleemgebieden als nu niet wordt ingegrepen. Dat staat in het onderzoek Veerkracht in corporatiebezit, dat is uitgevoerd in opdracht van de koepelorganisatie voor woningcorporaties Aedes. Aedes
 • Woningcorporaties realiseren maar 62 procent van hun jaarlijkse bouwplannen, blijkt uit de zogenoemde Staat van de corporatiesector. Volgens toezichthouder Autoriteit woningcorporaties ligt dat niet aan belastingen als de verhuurdersheffing, zoals de corporaties zelf zeggen. Architectenweb
 • Met de publicatie De stad is nooit af heeft de Amsterdamse Kunstraad in 2017 een aantal aanbevelingen gedaan over hoe om te gaan met de drukte in de stad. Een van deze aanbevelingen is het aanstellen van een stadsbouwmeester, om o.m. bij stadsuitbreiding integraal denken te bevorderen en de kwaliteit van de architectuur te bewaken. De Amsterdamse Kunstraad organiseert op 7 februari i.s.m. Arcam een debat over het aanstellen van een stadsbouwmeester. Amsterdamse Kunstraad
 • In de meest recente Puntkomma, een gratis Rotterdams tijdschrift over kunst en cultuur, deelden Hugo Bongers en Dirk Monsma hun gedachten over De stad is meervoud, het advies waarin de RRKC de Rotterdamse gemeente en cultuursector oproept van inclusiviteit een prioriteit te maken. Het verheugt de Raad dat Bongers en Monsma de moeite namen het advies tot zich te nemen en er op te reflecteren. De Raad vindt het echter jammer dat zij zich over bepaalde zaken onnodig zorgen lijken te maken. RRKC
 • Tijdens de Cultuurplanperiode 2017-2020 verdiept de RRKC zich in de vraag hoe inclusief de Rotterdamse culturele sector is. De meest recente inspanning op dit gebied is het onderzoek dat RRKC samen met de EUR verrichtten naar de impliciete vooroordelen van medewerkers van instellingen binnen het Cultuurplan 2017-2020. RRKC
 • Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Met een wetgevingsbesluit dat zowel door het Verenigd Koninkrijk als door het Europees Parlement is aangenomen, kunnen Britse organisaties financiering blijven aanvragen bij Creative Europe tot het programma afloopt in december 2020. Contracten die tijdens of vóór deze datum worden toegekend, zullen voor de gehele duur van het project gelden, dus ook voor projecten die doorlopen ná 1 januari 2021. Het nieuwe Creative Europe programma start op 1 januari 2021 en loopt tot 31 december 2027. Het staat open voor deelname van niet-EU-landen. Het besluit of het Verenigd Koninkrijk kan deelnemen aan het volgende programma (2021-2027) wordt genomen tijdens de toekomstige onderhandelingen over de betrekkingen met de EU. Creative Europe Desk

 

noord-brabant

 • Breda, Eindhoven, Helmond ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben in het regioprofiel cultuur vastgelegd dat zij toewerken naar één meerjarige subsidieregeling met één aanvraagprocedure en een integrale beoordeling in BrabantStad voor de komende periode.
 • Afgelopen week is de adviescommissie ingesteld die het integrale advies gaat geven over de aanvragen voor de nieuwe kunstenplanperiode 2021 – 2024, de Adviescommissie BrabantStad Cultuur. Subsidieaanvragen konden tot en met 30 januari, worden ingediend. Brabant.nl
 • Kunstloc Brabant is in opdracht van de Taskforce Regioprofiel Cultuur BrabantStad bezig met de operationalisering van het regioprofiel Brabant. Op de website www.regioprofielbrabant.nl is deze operationalisering helemaal te volgen. We melden het belangrijkste nieuws uit de werkgroepen, waarin gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Helmond en ’s-Hertogenbosch, provincie en Kunstloc samenwerken, tweewekelijks ook op de website van Kunstloc Brabant. Kunstloc Brabant

 

grote brabantse gemeenten

 • Het Koelhuis verdient een tijdelijke vergunning voor activiteiten. En de manier waarop met het vergunningverzoek voor de tijdelijke culturele hotspot aan de Dirk Boutslaan in Eindhoven is omgegaan, moet nader bestudeerd worden. Op 11 februari spreekt de gemeenteraad er over. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Ook het Eindhovense festival STRP dreigt in tijdnood te komen omdat het Koelhuis nog geen vergunning krijgt. Directeur Ton van Gool kan geen contracten met artiesten sluiten omdat nog niet duidelijk is wáár ze op zullen treden. Alternatieve locaties zijn wél voorhanden, benadrukt Van Gool. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • In aanloop naar het cultuurplan 2021–2024 organiseert de gemeente Tilburg 2 stadsgesprekken. Hoe verbind je cultuur met het sociaal domein? Met bijvoorbeeld jongerenwerk en ouderenzorg? Daarover ging het stadsgesprek ‘Cultuur met sociale impact’ op 30 januari. Op 19 februari vindt het 2e stadsgesprek plaats, met als thema ‘Cultuur raakt de stad’. Gemeente Tilburg

 

overige brabantse gemeenten

 • Wat gaat het Facilitair Bedrijf onder regie van de gemeente Bergen op Zoom dit jaar betekenen voor de culturele organisaties in de stad? Dat wordt op 4 maart duidelijk, want dan pas is er een bijeenkomst waar duidelijk wordt wat de plannen zijn. Een ding is zeker: de verhuur van materiaal, van podium tot koffietafel, is verleden tijd. De gemeente wil dat zo snel mogelijk laten doen door gespecialiseerde bedrijven. Het ‘nieuwe’ FB concentreert zich vooral op de verhuur van opslag- en oefenruimtes. BN – De Stem
 • Op Landgoed Lievensberg, in het park bij Villa Heidetuin, in Bergen op Zoom zijn drie hardstenen kunstwerken van wijlen Charles Vergouwen, kunstenaar uit Tilburg, geplaatst. De gemeente Bergen op Zoom heeft ze recent verworven. Dit voorjaar worden ze met enige ceremonieel officieel ‘onthuld’. Het project is begeleid door vrijwilligers van de stichting KidOR, kunst in de openbare ruimte. BN – De Stem
 • ‘Heusden faciliteert en ondersteunt verenigingen en culturele initiatieven, maar ik zou graag weten wat de visie is. Van de gemeente en wethouder Van Steen wil ik horen waar cultuurbeleid in Heusden voor staat.’ Kritiek op het cultuurbeleid van Jos Rooijmans, acht jaar voorzitter van stichting Het Gouverneurshuis, het museum in de vesting Heusden. Brabants Dagblad
 • Koninklijke harmonie O & U uit Beek en Donk verhuist voorlopig niet naar het Ontmoetingscentrum. Deze optie is te duur blijkt uit nieuw onderzoek. Ook renovatie van ’t Anker vindt het gemeentebestuur van Laarbeek geen passende oplossing. Dus moet voorzitter Pierre Heesakkers op zoek naar nieuwe alternatieven. Eindhovens Dagblad
 • Het faillissement van SLEM (Schoenen Leder Educatie Museum) heeft de gemeente Waalwijk heel veel geld ( minstens 636.000 euro ) gekost, maar het voormalige stichtingsbestuur kan daarvoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Dat blijkt uit het eindverslag van curator Hans Alberts. Volgens hem was de stichting niet meer levensvatbaar, omdat ze niet of te weinig subsidies meer kreeg. ,,Met name de gemeente Waalwijk en de stichting hadden verschillende visies op de taken en de rol van de stichting,” concludeert hij. Oppositie partijen willen van het college weten waarom de gemeenteraad niet actief is geïnformeerd, nu het faillissement van SLEM is afgerond. Brabants Dagblad

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • In het beleidsstreven de inkomenspositie van kunstenaars te verbeteren is het auteursrecht (en zeker het auteurscontractenrecht) een belangrijk instrument. Toch werkt dat in de praktijk nog niet optimaal. Zoals ook het auteursrecht op internet een lastige kwestie blijft. Een uitdaging dus voor de komende jaren. Erwin Angad-Gaur, voorzitter van het Platform Makers, sprak bij de jubileumbijeenkomst van Federatie Auteursrechtbelangen op 3 februari in Den Haag. Dutch Directors Guild
 • Eén van de voorstellen in het gezamenlijk advies “Passie gewaardeerd” van de SER en de Raad voor Cultuur betreft aandacht voor het pensioen van zzp’ers in de sector. Het antwoord hierop is de pilot die momenteel wordt ontwikkeld met PFZW. Het idee is dat zzp’ers in de sector in deze pilot op vrijwillige basis bij PFZW pensioen kunnen opbouwen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn wil een regeling aanbieden voor freelancers in de cultuursector, maar die is fiscaal soms niet voordelig. NAPK , Magazine Pensioenfederatie , NRC , inlog vereist
 • Onlangs is een petitie gestart met een oproep de zzp’er voor de cultuursector te behouden. De zelfstandigheid in de cultuursector maakt juist veelzijdig, maatschappelijk geëngageerd, creatief, flexibel en gemotiveerd, aldus de opstellers van de petitie. Petities.nl
 • Met ingang van januari 2020 is er een nieuwe Kennis- en Innovatieagenda (KIA) van kracht; de KIA 2020-2023. Dit is een doorontwikkeling van de KIA 2018-2021. In de nieuwe versie is nog meer de link gelegd tussen de creatieve industrie, maatschappelijke uitdagingen en de bijbehorende missies uit het Missiegedreven Innovatiebeleid. De KIA beschrijft over welke onderwerpen er volgens experts, uit zowel de sector als de wetenschap, nieuwe kennis moet worden ontwikkeld – om te zorgen dat de creatieve industrie beter is toegerust om belangrijke uitdagingen aan te pakken en impact te realiseren. Clicknl
 • Concertzalen, musea, festivals en theatergroepen hebben met regelmaat een ‘artist in residence’ in huis. Wat heeft een schrijver, muzikant, kunstenaar of choreograaf daar nou precies aan? Anneke van Wolfswinkel vroeg vijf makers naar hun ervaringen in Brabantse residencies. Zuiderlucht

 

architectuur en vormgeving

 • Op 13 januari 2020 organiseerde de BNA een sessie met Tom Frantzen van FRANTZEN et al als moderator in Pakhuis de Zwijger. Bij de BNA-Sessies worden ervaringen en kennis met elkaar gedeeld in een kleine setting. De jonge generatie architectenbureaus opereert steeds vaker multidisciplinair. BNA
 • De voorlichting over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de dwarsverbanden met de Omgevingswet die beiden begin 2021 in werking treden beginnen op stoom te komen. Welke informatie voor architecten over de Wkb is er al en wat staat er concreet op stapel de komende maanden? BNA
 • Het aanbod van secundair materiaal uit sloop van woningen en overige gebouwen is niet voldoende om in de vraag voor nieuwe gebouwen te voorzien. Uit het eerste beeld voor 2014 blijkt dat de vraag naar materiaal voor de bouw en renovatie van woningen en overige gebouwen 2½ keer zo groot was als het aanbod van materiaal vanuit sloop en renovatie. Een bouwsector waarbij nieuw materiaal volledig is uitgebannen, is bijna onmogelijk te halen. Daarvoor zijn er nog te grote hobbels die genomen moeten worden bij het toepassen van secundair materiaal, blijkt uit een nieuw onderzoek van het EIB, in samenwerking met Metabolic en SGS Search. EIB

 

beeldende kunst

 • De Museumvereniging heeft onderzoek laten doen naar duurzame inzetbaarheid in de museumsector. Hoe ervaart men de mate van arbeidsmobiliteit, aandacht voor gezondheid en vitaliteit, invloed van cultuur en (persoonlijk) leiderschap en ruimte voor flexibiliteit? Over deze onderwerpen zijn medewerkers van kleine tot grote musea via een enquête geraadpleegd en de uitkomsten zijn met een klankbordgroep, waaraan musea en de vakbond deelnamen, verder verdiept. Museumcontact , Museumcontact
 • Minister Kajsa Ollongren (BZK) stuurde op 3 februari de studie ‘Land in samenhang. Krimp en regionale kansengelijkheid’ naar de Tweede Kamer. Het bevat vijf essays van wetenschappers over. Kansengelijkheid is één van onze drie beleidsthema’s voor 2020-2022 van de Museumvereniging. Er staan enkele thema’s in voor de lange termijn die ook voor musea relevant kunnen zijn. Museumcontact
 • Rijksmuseum Twenthe verloor bijna 2,66 miljoen euro aan cybercriminelen. De transactie bij de aankoop van een schilderij van Constable werd gehackt. Er is een juridische strijd bezig. Beide partijen, kunsthandelaar SCD uit Londen en het museum, zeggen dat hun e-mailsystemen niet gehackt zijn en beschuldigen de ander van nalatigheid. NRC , NRC
 • De behuizing van de moderne kunst van het Frans Hals Museum in Haarlem verslonst steeds meer. Directeur Ann Demeester hoopt op een nieuw onderkomen. Op 10 februari presenteert ze de plannen aan de Haarlemse gemeenteraad. NRC , inlog vereist
 • Komende maanden (in de aanloop naar een nieuwe BIS) gaat Metropolis M in gesprek met een aantal directeuren, van wie sommigen pas net zijn aangetreden. Een gesprek met Monika Szewczyk, die sinds ruim een jaar de leiding heeft over De Appel. Metropolis M
 • Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA kent vanuit de regeling RAAK-Publiek een tweejarige onderzoeksfinanciering toe aan het project Bloeiende Broedplaatsen. Dit project is een initiatief van het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys, in samenwerking met TU/e Urban Labs van de faculteit Bouwkunde. Bloeiende Broedplaatsen heeft als doel om een toekomst-perspectief te ontwikkelen voor makersplekken in de stad. Met hun project – dat loopt van mei 2020 tot en met april 2022 – willen de onderzoekers de maatschappelijke meerwaarde van broedplaatsen en ateliergebouwen in Nederland in kaart brengen en een bijdrage leveren aan de professionele ontwikkeling van organisaties die deze locaties ontwikkelen en beheren. Binnen het project wordt samengewerkt met een landelijk consortium van zestien atelier- en broedplaatsorganisaties, waaronder vertegenwoordigers van het Landelijk Overleg Ateliers (LOA) en het Dutch Creative Residency Network (DCR). Fontys
 • Mister Motley spreekt met initiatiefnemers van alternatieve tentoonstellingsruimtes door heel Nederland. Vaak wonen zij in hetzelfde pand, leveren veel vrije tijd in en verdienen niet of nauwelijks aan een dergelijke plek. Waarom vinden ze het dan toch belangrijk om een kunstinitiatief draaiende te houden? Wat maakt dat zij de hedendaagse kunstenaar zoveel van hun eigen tijd, ruimte en energie geven en wat dragen deze plekken bij aan het Nederlandse kunstklimaat? Een gesprek met Karina Bakx en Ellen de Haan van het resort in Groningen. Mister Motley
 • In tegenstelling tot galeries trekt kunstbeurs Art Rotterdam een groter publiek. Veel galeries draaien op de kunstbeurzen wel de helft van hun jaaromzet. Hoewel de huur van een stand prijzig is, 225 euro per vierkante meter in Rotterdam, willen kunstverkopers graag deelnemen. Vanwege de reputatie en de contacten met verzamelaars. De Volkskrant

 

film en av

 • De Nederlandse jeugdfilm verdient behalve lovende recensies en buitenlandse waardering ook mooie bezoekcijfers. Want wat de Denen en Noren kunnen, kunnen wij toch ook? Werk aan de winkel dus, voor álle betrokkenen. Op uitnodiging staken een aantal experts uit alle disciplines (van maker tot vertoner, van distributeur tot educator, van producent tot fonds) op 13 december daarom de koppen bij elkaar in een speciaal aan de Nederlandse jeugdfilm gewijde NFF Extended. Er kwamen volop suggesties om het bezoek te vergroten. Een verslag. Nederlands Film Festival
 • Op 2 februari publiceerde het AD het artikel Genoeg mooie jeugdfilms, maar geen kind kijkt ze, over de eerdere berichtgeving dat de bezoekersaantallen aan de Nederlandse jeugdfilms teruglopen. Het Filmfonds vult het aan met de cijfers uit 2019, waarin de bezoekersaantallen met 1,9 miljoen bezoekers weer een hoopvolle stijgende lijn laten zien in vergelijking met 2018, waar de teller bleef steken op 980.000 bezoekers. Het fonds wijst ook nog op 2 recente rapporten over de jeugdfilm. Filmfonds
 • Als het gaat om diversiteit en inclusie voor en achter de camera, worden er grote stappen gezet. Het neemt alleen veel tijd. Voor de laatste studie Inequality Across 1,300 Popular Films: Examining Gender and Race/Ethnicity of Leads/Co-Leads from 2007 to 2019, Stacy L. Smith en het USC Annenberg Inclusion Initiative zijn de 100 Amerikaanse topfilms van 2019 onderzocht. Uit een van 1.300 topfilms in de afgelopen 13 jaar (gericht op de hoogstverdienende 100 films van 2007 tot en met 2019), waarbij werd vastgesteld dat er in 2019 meer films met vrouwen en mensen met kleur in de hoofdrol waren dan in meer dan tien jaar. Indiewire
 • De tweede editie van Digital Cinema Summit vindt 12 februari aanstaande plaats in Amsterdam.
 • De onderwerpen die dit jaar aan de orde komen zijn onder meer: draait het in multiplexen nog wel steeds om film? Wat is de impact van streamingdiensten op bioscopen? Wat betekent de voortdurende groei van event cinema voor bioscoopeigenaren, Hollywood en consumenten? En hoe ontwikkelt bioscoopreclame zich in de veranderende markt? Holland Film Nieuws
 • 4DX is een succes bij Pathé. De bioscoopketen opende in de afgelopen twee jaar negen 4DX-theaters, verspreid door heel Nederland. Afgelopen week werd de miljoenste bezoeker verwelkomd. Holland Film Nieuws
 • Cinecitta in Tilburg biedt vanaf nu een gedeelte van hun filmprogrammering ook on demand aan via Picl. Het aantal deelnemende Picl-theaters komt daarmee op 22. Tilburg.com
 • Videotheek Moviestore in Dongen wist jarenlang te overleven. Dit weekend viel het doek dan echt voor een van de allerlaatste videotheken van het land. Voor zover bekend heeft Noord-Brabant nog twee videotheken : een in Raamsdonksveer en een in Sint-Michielsgestel. Volgens een laatste schatting van onderzoeksbureau Locatus uit 2018, waren er toen nog 34 in heel het land. Omroep Brabant
 • Alphabet, het moederbedrijf van YouTube, Android en Google, heeft voor het eerst de omzet van YouTube bekendgemaakt. In 2019 draaide YouTube een reclame-omzet van 15,15 miljard dollar. Dat is 3,99 miljard meer dan in 2018. De omzet en bedrijfsresultaten van Alphabet zitten in een continu stijgende lijn. Nederlands Media Nieuws

 

letteren

 • Na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 19 december 2019 stopt Tom Kabinet met zijn platform voor de handel in tweedehands e-books. Het doel was dat particulieren hun gelezen e-books tegen een lagere prijs zouden doorverkopen, waardoor de drempel om een boek aan te schaffen lager zou komen te liggen. inct
 • In de Verenigde Staten is er een startup genaamd Bookshop, die de online boekhandel wil “ontregelen” en de onafhankelijke boekhandel wil ondersteunen. Een alternatief voor Amazon. Wired

 

muziek

 • ‘Dat er muzikanten zijn, professioneel en student, die voor 11,54 euro per uur met hun snufferd op tv willen, is erg. Het illustreert hoe beroerd de arbeidsmarkt in de kunsten en media is. Dat een publiek gefinancierde omroep ermee wegkomt, is nog veel erger. Dat de belastingbetaler zich er nauwelijks druk om lijkt te maken is vooral droevig. Maar goed. Er zijn nog altijd professionals die nóg minder krijgen.’ Wijbrand Schaap komt met een Songfestival-gate update. Cultureel Persbureau
 • Van 15 tot en met 19 januari barstte Groningen haast uit zijn voegen door vertegenwoordigers van de nationale en internationale popsector. Eurosonic Noorderslag is inmiddels verplichte kost voor iedereen die iets met die sector te maken heeft. André Nuchelmans blogt over ESNS. Boekman
 • Iets meer dan de helft van de evenementenorganisatoren in de Benelux zegt bewust bezig te zijn met duurzaamheid. Met betrekking tot diversiteit geldt dat voor 48% van de organisatoren. Dat blijkt uit het jaarlijkse trendrapport van ticketplatform Eventbrite. Aan het onderzoek namen wereldwijd 7.000 organisatoren deel, waarvan 775 uit Nederland en België. Entertainment Business
 • De negatieve aandacht voor de subsidie die festival Rauwkost kreeg, heeft Bosschenaar Jan Buys verbaasd. ,,Voer deze discussie niet enkel over de rug van een klein, beginnend festival”, is zijn boodschap in deze gastopinie. Buys is eigenaar van het Klokgebouw Eindhoven en was bestuurslid van o.m. poppodia W2, ‘s-Hertogenbosch en 013, Tilburg. Provincie Noord-Brabant en de gemeente ’s-Hertogenbosch reageren op de commotie na een artikel in het Brabants Dagblad. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Studio Festivale is de naam van een nieuw techno- en housefestival dat op 20 juni op Landgoed Duynenwater in Eersel plaatsvindt. De Amsterdamse organisator Apenkooi Events spreekt van het ’nieuwste festivalconcept’, met veel ruimte voor kunst en eten. Eindhovens Dagblad
 • Wereldbands als Metallica en Rammstein gebruiken het al, het drumsysteem van Joost Koopmans uit Megen. Geen wandelende drumstellen of geklooi met tape of vloerbedekking meer. Met JK Drum Systems staat het drumstel altijd stevig en goed op zijn plaats. Omroep Brabant , Brabants Dagblad , inlog vereist
 • IMPALA heeft de shortlist bekendgemaakt van de tiende editie van de Independent Album Of The Year Award. Op de lijst prijken 22 genomineerden, afkomstig uit verschillende genres. Entertainment Business
 • Spotify doet opnieuw een overname om onder meer zijn podcast-aanbod te versterken. Het Zweedse bedrijf koopt voor een onbekend bedrag ‘The Ringer’. Dit is een mediaplatform over cultuur, sport en technologie, dat bijna veertig podcasts aanbiedt. Vorig jaar kocht Spotify ook al een podcast-uitgever. Entertainment Business

theater en dans

 • Het Theater aan de Parade wil in 2021 naast de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch een flink ‘Amadeiro Hofpaviljoen’ bouwen. Het tijdelijke paviljoen met Amadeirohuis en een grote zaal voor ‘opwarm-evenementen’ zoals ‘Het Oetelkonzert’ met zeker 15 honderd bezoekers, ‘Denderdeur’ en ‘D’n Blauwen Aovond’ en natuurlijk het carnavalsfeest zelf zou pakweg twee weken open moeten zijn.
 • We willen koste wat kost het Oeteldonkse carnaval in de binnenstad houden”, aldus oud-interim directeur en adviseur Gijsje van Honk van het Theater aan de Parade. Brabants Dagblad

 

Cultuurmarketing

 • Influencer marketing staat in 2020 op een tweesplitsing: wordt het relevanter, of luidt dit jaar juist het einde van de influencer in? In de commerciëlere sectoren wordt de inzet van influencers steeds vaker bekritiseerd. Vanwege het gebrek aan authenticiteit, ongelukkige samenwerking of ‘influencer-moeheid’. Been there, done that, zou je kunnen stellen. In de cultuursector is dat anders. Frankwatching
 • Hoe sla je meerdere vliegen in één klap? Parkstad Limburg Theaters wilde meer betrokkenheid bij huidige bezoekers creëren, potentieel nieuw publiek verleiden tot theaterbezoek en de meerwaarde van een bezoek beter onder de aandacht brengen. Om dit te bereiken is de organisatie hun eigen bezoekers letterlijk in de spotlight gaan zetten door hen in te zetten als ambassadeurs en hen hierbij een centrale plek te geven in de communicatie. Door deze aanpak krijgt de organisatie niet alleen meer inzicht in de behoeften van bezoekers, maar creëren zij tegelijkertijd user generated content. Cultuurmarketing

 

Financiering

culturele basisinfrastructuur

 • Het is niet meer mogelijk een aanvraag te doen voor subsidie binnen de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024. De minister van OCW biedt de aanvragen aan de Raad voor Cultuur aan ter advisering. De Raad voor Cultuur adviseert de minister van OCW uiterlijk op 4 juni 2020 over het al dan niet verlenen van subsidie. Uiterlijk op Prinsjesdag 2020 zal de minister van OCW vervolgens haar subsidiebesluiten voor de BIS 2021-2024 presenteren. Cultuursubsidie.nl

 

rijksfondsen

 • Ben je een maker of ontwerper met een opkomende praktijk op het gebied van vormgeving, architectuur en/of digitale cultuur en zou je graag een talentontwikkelingsbeurs aanvragen, maar heb je geen reguliere kunstvakopleiding afgerond? Dien dan je portfolio in voor een van de scout nights die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseert binnen de kaders van de deelregeling Talentontwikkeling. De deadline is 6 maart 2020. Deze Open Oproep Scout Nights vindt plaats binnen de kaders van de deelregeling Talentontwikkeling. Het budget voor deze open oproep is € 12.000. Hiermee kunnen per stad maximaal drie deelnemers worden geselecteerd. Marian Duff, Meryem Slimani, Jess Oberlin en Saïd Belhadj zijn door het Stimuleringsfonds aangesteld als scouts voor de Open Oproep Scout Nights. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Met de Deelregeling Festivals ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie festivals die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse architectuur, vormgeving en digitale cultuur en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren. Het jaarlijkse budget wordt beschikbaar gesteld in drie aanvraagrondes. De bedragen kunnen worden aangepast indien het volledige beschikbare bedrag niet is benut in voorgaande rondes. Deadline 15 april. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Ter vervanging van de adviseurs die hun maximale termijn hebben uitgediend zijn twintig nieuwe commissieleden benoemd op het gebied van vormgeving, architectuur en digitale cultuur. In het afgelopen najaar verspreidde het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een openbare vacature voor adviseurs met een positie als maker, architect, ontwerper, onderzoeker, beschouwer of andere expertise binnen de creatieve industrie. Met hun expertise versterken de nieuwe adviseurs de verschillende adviescommissies voor het komende jaar. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Beeldend kunstenaars met affiniteit voor tuinen en hovenieren kunnen tot 23 maart 2020 een aanvraag indienen voor een werkperiode bij Academie Minerva in Groningen. Kunstenaars met een concreet voorstel en/of een globale onderzoeksvraag kunnen een voorstel indienen. De Open Oproep On Campus Academie Minerva richt zich op een groene en permanente invulling van het binnenplein van de academie, een kenmerkend gebouw uit 1984 van architect Piet Blom (1934-1999). Mondriaan Fonds
 • Ben je een kunstenaar met plannen voor nieuw werk, een project, een werkperiode in het buitenland, een tentoonstelling of een samenwerking? Bemiddelaar met plannen voor een onderzoek? Opdrachtgever met plannen voor samenwerking met een kunstenaar? Of ben je werkzaam bij een museum of instelling met plannen voor een tentoonstelling, project of samenwerking? Om je op weg te helpen in het aanbod van mogelijkheden organiseert het Mondriaan Fonds iedere maand een inloopspreekuur tussen 14.00 en 16.00 uur. Op 2 maart is er zo’n spreekuur. Mondriaan Fonds
 • De Bijdrage Internationale Samenwerkingsprojecten Erfgoedinstellingen van het Mondriaan Fonds is bestemd voor een of meerdere Nederlandse erfgoedinstellingen die samenwerken met buitenlandse erfgoedinstellingen in onderzoeksprojecten op gezamenlijke collectiegebieden. Het is ook mogelijk om een bijdrage voor de ontwikkelfase van een project aan te vragen, daarbij kan worden gedacht aan reis- en verblijfkosten van onderzoekers en conservatoren en kosten voor het presenteren van de onderzoeksresultaten in Nederland. Deadline is 6 april. Mondriaan Fonds
 • Onlangs werden aan veertien nieuwe publicaties een Bijdrage Publicaties toegekend. De bijdrage is bestemd voor beeldend kunstenaars en uitgevers voor de productie van bijzondere publicaties over het werk van levende beeldende kunstenaars uit Nederland, en kan tweemaal per jaar worden aangevraagd. De eerstkomende deadline is 2 maart 2020. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds organiseert van 6 t/m 9 februari voor de achtste keer tijdens Art Rotterdam de tentoonstelling Prospects & Concepts in de Van Nellefabriek. Op de tentoonstelling is werk te zien van 66 beeldend kunstenaars die in 2018 een financiële bijdrage ontvingen van het Mondriaan Fonds om een start te maken met hun carrière. Gastcurator is Johan Gustavsson. Het fonds sprak met Gustavsson. Mondriaan Fonds
 • Ontwikkeling Oase is een regeling van het Filmfonds in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds voor ervaren documentaire regisseurs ten behoeve van de ontwikkeling van lange documentaires met cinematografische kwaliteit. Een onafhankelijke regisseur kan een aanvraag voor treatment-ontwikkeling van een lange documentaire indienen. Deadline 30 maart. Filmfonds
 • Het Filmfonds, de publieke omroep en CoBO stimuleren de productie van Telescoopfilms, onderscheidende en ambitieuze speelfilms van hoge cinematografische kwaliteit voor een breed publiek en met een culturele meerwaarde. Deadline 31 maart. Filmfonds
 • Het Filmfonds heeft het beleidsplan voor de periode 2021-2024 aangeboden aan de minister van OCW. In aansluiting op het beleidskader van minister van Engelshoven zet het fonds de eerder gekozen koers voort met een aantal aanpassingen, om in te spelen op de ongekende dynamiek en veranderingen in de mondiale sector. Kern van de rol van het fonds is het stimuleren van films van eigenzinnige kwaliteit die kunnen uitblinken én ruimte bieden aan filmmakers om hun handschrift en cinematografische visie tot bloei te laten komen. Het fonds blijft selecteren op kwaliteit en stimuleren diversiteit en zichtbaarheid. Het fonds werkt de komende maanden het beleidsplan verder uit en vertaalt dit waar nodig naar nieuwe regelgeving. Filmfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds stelt subsidies beschikbaar ter vergoeding van reiskosten voor de deelname van Nederlands- of Friestalige auteurs en vertalers in het Nederlands aan literaire programma’s, manifestaties en/of promotionele activiteiten ten behoeve van vertaald eigen werk in het buitenland, dan wel ter vergoeding van reiskosten buitenland (inclusief Bonaire, Sint-Eustasius en Saba en Aruba, Curaçao en Sint Maarten) gemaakt ten behoeve van totstandkoming van nieuw literair werk. Deze subsidie kan te allen tijde worden aangevraagd. Letterenfonds
 • Van 12 tot en met 14 februari ontvangt het Nederlands Letterenfonds 12 programmeurs van literaire festivals en literatuurhuizen uit Duitsland. Tijdens het fellowship maken zij kennis met de Nederlandse literatuur en het literaire veld, waaronder uiteraard ook Nederlandse festivals.
 • Het fellowship wordt georganiseerd teneinde Nederlandse auteurs breder onder de aandacht te brengen van een Duits publiek. Letterenfonds
 • Het programma urban projecten van het Fonds Podiumkunsten is gericht op urban arts in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij om muziek- , dans- en theatervormen die worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen of de grootstedelijke dynamiek. Het programma richt zich op artiesten die al actief zijn in de eigen omgeving, maar daarbuiten nog niet heel bekend zijn. Er kan doorlopend subsidie worden aangevraagd, totdat het budget op is. Voor dit programma is € 600.000 per jaar beschikbaar. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten verstrekt subsidie voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland. In 2020 is er een gezamenlijk budget van 245.000 euro voor de subsidies: programmering incidentele concerten popmuziek en programmering festival popmuziek. De subsidie per concert bedraagt hoogstens € 1.000. Een aanvraag wordt achteraf ingediend en beoordeeld, na afloop van de concerten waarvoor men subsidie wil aanvragen. Aanvragen moeten uiterlijk vier weken na het laatste concert waarop de aanvraag betrekking heeft, in het bezit van het Fonds Podiumkunsten zijn. Fonds Podiumkunsten
 • Het Fonds Podiumkunsten publiceert het beleidsplan voor de periode 2021 – 2024. Hierin blikt het fonds kort terug en verstrekt inzicht in de beleidsuitgangspunten en ontwikkelingen. De consequenties van de overheveling van budget naar de BIS en de fair pay, zijn nog niet in precieze beleidswijzigingen te vatten. Al met al belooft beleidsperiode 2021-2024 een dynamische tijd te worden waarin veel schuift, verandert en beweegt. Het Fonds streeft ernaar alle bewegingen nauwgezet te volgen en er zo goed mogelijk op te anticiperen, zoveel mogelijk samen met alle belanghebbenden. Fonds Podiumkunsten , Fonds Podiumkunsten
 • Cultuur. Jíj maakt het. Zo heet het nieuwe beleidsplan van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Uitgangspunt is de opdracht die het fonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben gekregen. Over die opdracht is minister van Engelshoven van OCW duidelijk: ze wil cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Toegankelijkheid is van maatschappelijke waarde én is bovendien sleutel tot vernieuwing van het culturele landschap. Fonds voor Cultuurparticipatie , Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Tijdens het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij, op 5 februari 2020, is dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij een bedrag van ruim 84,3 miljoen euro verdeeld onder 77 culturele organisaties, een recordbedrag. Het Van Abbemuseum ontvangt naast een bijdrage van 221.000 euro ook een extra schenking van 798.500 euro voor het multizintuiglijk inrichten van een groot deel van het museum, zodat nog meer mensen zich er thuis voelen. Het Noordbrabants Museum ontvangt ruim 570.000 euro. Beeld en Geluid ontvangt 1 miljoen. Het bedrag wordt besteed aan een spectaculair nieuw media-museum ter vervanging van de huidige Experience van Beeld en Geluid. Het nieuwe media-museum speelt in op het snel veranderende medialandschap en opent begin 2022 de deuren. Bankgiroloterij , Bankgiroloterij , Museumvereniging , De Volkskrant , Museumtijdschrift
 • 74 artiesten en professionals uit de muziekindustrie uit 12 verschillende landen zijn door experts geselecteerd voor het Keychange-ontwikkelingsprogramma, na een open oproep waarvoor meer dan 650 aanmeldingen werden ontvangen. Het programma geeft vrouwen en genderminderheden de kans om naar een volgende stap in hun carrière te groeien. Het vier jaar durende programma ontving in 2019 1,4 miljoen euro vanuit Creative Europe. Creative Europe Desk
 • Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2020 instandhoudingssubsidie (Sim) aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Cultureel Erfgoed

 

prijzen, crowdfunding, sponsoring

 • Ana Navas is de winnaar van de vierde NN Art Award. Deze aanmoedigingsprijs voor jong kunsttalent, bestaande uit een geldbedrag van €10.000 is uitgereikt tijdens de kunstbeurs Art Rotterdam. De prijs is een initiatief van de NN-group, waarvan o.a. verzekeraar Nationale Nederlanden deel uit maakt. De Telegraaf
 • Eddy van Wessel heeft de Canon Zilveren Camera 2019 gewonnen met zijn serie ‘Het Laatste Bolwerk’. Het was de derde keer dat hij de prijs won. Wessel ontvangt een bedrag van 7500 euro en de ‘zilveren camera’ als wisselprijs. Focusmagazine
 • De longlist met daarop de achttien kandidaten voor de Libris Literatuur Prijs 2020 is door de vakjury bekendgemaakt. Librisprijs
 • Dichtbundels van Ellen Deckwitz, Asha Karami, Vrouwkje Tuinman, Peter Verhelst en marwin vos maken kans op De Grote Poëzieprijs. De Grote Poëzieprijs bekroont in 2020 de beste Nederlandstalige bundel van het jaar met € 25.000,- en is de opvolger van de VSB Poëzieprijs als dé prijs voor de Nederlandstalige poëziebundel. Aan de prijs zijn inspirerende publieksprogramma’s en educatieve trajecten verbonden die naast de genomineerde bundels en dichters tevens een beeld geven van de actuele stand van zaken in het Nederlands taalgebied. Prijs de Poëzie
 • Op 14 maart wordt bekend wie dit jaar de Ida Gerhardt Poëzieprijs ontvangt. De prijs ter waarde van 1000 euro wordt uitgereikt in kunstcentrum Dat Bolwerck in Zutphen. Er zijn drie genomineerden: Helium – Bart Moeyaert (Querido), De grom uit de hond halen – Iduna Paalman (Querido), Fantoommerrie – Marieke Lucas Rijneveld (Atlas Contact). tzum
 • De organisatie van de J.M.A. Biesheuvelprijs heeft bekendgemaakt welke verhalenbundels waren ingestuurd voor de prijs. De jury bestaande uit Katty Gerez Heemstra, Marja Pruis en Lisanne Snelders vond geen van de 13 ingezonden boeken een prijs waard. Die beslissing riep nogal wat verontwaardiging op van schrijvers, redacteuren en recensenten. JMABiesheuvelprijs , tzum, tzum
 • De Nederlandse Boekhandelsprijs is een literatuurprijs die sinds 2015 jaarlijks wordt toegekend aan een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk. De prijs is geen jury- of publieksprijs, maar een verkiezing onder de boekverkopers van Nederland, die elke dag met boeken bezig zijn. De prijs bestaat uit een landelijke advertentiecampagne en een speciale luxe boekhandelsprijs-editie van het boek (die door boekhandels na de uitreiking grootscheeps wordt ingekocht). 5 boeken zijn genomineerd. Boeken over Boeken
 • De Oskar Back Prijs van het Nederlands Vioolconcours 2020 is gewonnen door de Haagse violist Coraline Groen (24). Ze wint daarmee 12.000 euro. NRC , Nederlands Vioolconcours
 • De Tilburgse operazangeres Sanne Vleugels is winnaar van de Ad Vinkenprijs 2019. Sinds 1989 wordt deze prijs elke twee jaar uitgereikt aan Tilburgers die hun sporen hebben verdiend op het gebied van kleinkunst of omdat ze langdurig een bijdrage leveren aan de culturele uitstraling van de stad. Dat de prijs naar Sanne Vleugels gaat is een breuk met het verleden. De prijs, een geldbedrag van 2.500 euro, is deze keer vooral een aanmoediging voor jonge talenten. Wethouder Marcelle Hendrickx van cultuur verzorgt later dit voorjaar de officiële uitreiking. Gemeente Tilburg , Brabants Dagblad
 • In 2020 doet voordekunst onderzoek naar het stimuleren van het particulier geven aan individuele makers. In dit blog licht Roy Cremers graag toe wat de aanleiding van dit onderzoek is en hoe voordekunst de komende maanden naar ons doel toe werken: het ontwikkelen van een instrumentarium (één of enkele manieren) om geven aan individuele makers te stimuleren. voordekunst
 • GROHE en Koninklijk Theater Carré zijn een partnership aangegaan. GROHE helpt daarmee aan de vernieuwing van de artiestenkleedkamers en draagt bij aan een duurzaam theaterbezoek. GROHE is ’s werelds marktleider in de sanitair branche. Sponsorreport

 

Kunstonderwijs

 • Negen hbo-lerarenopleidingen bieden de beste start op de arbeidsmarkt, stelt uitkeringsinstantie UWV. Dat staat in een rapport van het UWV over de arbeidsmarkt voor afgestudeerde hbo’ers. Ze vinden in een mum van tijd een baan, hebben al snel een vast contract en hun inkomen is relatief hoog. Net buiten de top 10 staan technische hbo-opleidingen, maar ook verpleegkundigen en docenten in het basisonderwijs hebben weinig te klagen over hun start op de arbeidsmarkt. Minder vrolijk nieuws heeft het UWV voor dansers, kunstenaars, muzikanten en acteurs, die zelden een vast contract krijgen en ook veel langer moeten zoeken naar een baan van enige omvang (minstens drie dagen in de week en een redelijk salaris). Afgestudeerde masterstudenten letterkunde, archeologie en diverse culturele masterstudies hebben lang nodig om een behoorlijke baan te vinden. UWV
 • Lastige studiekeuze? AKV St.Joost biedt 4 dagen aan om proef te studeren. AKV St.Joost

 

Kunstbeoefening

 • ‘Eldorado’ is een muziektheaterspektakel over een boerenfamilie. Het stuk is te zien op vijf boerderijen in Noord-Brabant. Er doen zo’n tweehonderd amateurmuzikanten mee uit de directe omgeving. In totaal zijn duizend amateurs bij deze productie betrokken: fanfares, maar ook brassbands, kerkkoren, feestbands en accordeon-orkesten. De voorstelling is een initiatief van Stichting Poon in samenwerking met HZT. Het stuk is geschreven door theatermaker Wiske Sterringa en de muziek is van componist Bart van Dongen. Zij maakten in het kader van het Jeroen Bosch-jaar in 2016 in vier Brabantse dorpen het muziektheaterspektakel ‘Fanfari Bombari’. Brabants Dagblad , BN – De Stem , Eldorado
 • Een projectkoor is volop aan het repeteren voor The Passion in Nuenen. De vertelling wordt versterkt door twintig muzikale stukken, de meeste daarvan gezongen, zowel in het Nederlands als in het Engels. Brassband Nuenen en een combo spelen de muziek. De regie is in handen van regisseuse Jolande van den Boomen. Eindhovens Dagblad
 • Regisseur Erik Krabbenborg was altijd al gefascineerd door het verhaal van Anne Frank en haar familieleden. Tel daarbij op dat het dit jaar 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog eindigde en de keuze voor de voorstelling Anne Frank & Ik is vrij logisch. De jongerengroep van Naat Piek brengt het stuk dit en volgend weekeinde in Uden op de planken. Brabants Dagblad
 • Op 7, 8 en 9 februari komen tientallen jongeren hun talenten tonen in Podium Bloos. Voorstellingen die ontwapenend, droevig, humoristisch of spannend zijn in allerlei soorten en maten: theater, muziek, dans, spoken word en circus. Met 39Graden is Bloos weer even het centrum van theatrale cultuur in Breda en omstreken. BN – De Stem , inlog vereist

 

Cultuureducatie en -participatie

 • Tijdens De Dag Van 8 op 2 april wordt er teruggeblikt op 8 jaar cultuureducatie. Centraal staat het gesprek over wat cultuuronderwijs betekent én over wat docenten en leerlingen er in de toekomst van verwachten. Het motto is : Lang Leve de vragenstellers. Want voor de ontwikkeling van een open houding bij kinderen en jongeren is cultuureducatie essentieel. Kunstloc Brabant
 • Het Kinderatelier in Deurne is voortvarend van start gegaan. In het Groot Atelier van museum De Wieger worden vijftien kinderen de basisbeginselen van tekenen bijgebracht. Voor Maartje Bogaerts, cultuurcoach bij Leef Deurne, is het een bevestiging van wat ze al dacht: Er is behoefte aan creatieve lessen voor kinderen. Ze zocht contact met Gemma Rakels, sinds november educatiemedewerker van museum De Wieger. Het Kinderatelier was geboren. Eindhovens Dagblad
 • Onlangs is de landelijke website www.kwispellezen.nl live gegaan, waarmee alle informatie over het project Kwispellezen nu online centraal op één plaats te vinden is. Bij Kwispellezen lezen kinderen uit groep 3 en 4 voor aan een speciaal opgeleide therapie-hulphond. Het project
 • Werd begin 2018 gezamenlijk ontwikkeld door Bibliotheek Midden-Brabant en Hulphond Nederland. De individuele voorleessessies vergroten het zelfvertrouwen van kinderen en de motivatie om te lezen, met als gevolg dat ook hun leesvaardigheid toeneemt. Bibliotheekblad
 • Een gesprek met Saskia Kok, sinds een jaar werkzaam als Projectleider Digitaal leren bij de Anne Frank Stichting in Amsterdam. Het doel is om het lesaanbod te laten aansluiten op het leren van nu en op de leefwereld van jongeren, zoals docenten en voetbaltrainers. Enerzijds houdt ze zich bezig met de communicatie en promotie van het digitale Nederlandstalige lesmateriaal, waaronder ook de website en de social media vallen. Anderzijds is ze verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuwe educatieve tool en voor de ondersteuning van collega’s bij het ontwikkelen van nieuwe digitale leeroplossingen en voor de doorontwikkeling van de bestaande digitale leermiddelen. Culturele Vacatures
 • The New England Journal of Medicine publiceerde een onderzoek waaruit blijkt dat dans de enige fysieke activiteit is die gelinkt kan worden aan een lager risico op dementie. En zo zijn er meerdere onderzoeken en experts die stellen dat ballet ouderdom tegengaat. Dansmagazine over de drie belangrijkste voordelen van dans. Dansmagazine
 • Af en toe naar de bioscoop gaan is goed je gezondheid. Je wordt er creatiever en productiever van en voelt je beter verbonden met de wereld om je heen. Dat blijkt uit onderzoek van het University College London in samenwerking met bioscoopketen Vue. In onze huidige wereld versnippert de aandacht en wordt de concentratieboog korter. De bioscoopzaal kan een vluchtheuvelfunctie vervullen. Uit metingen bleek de hartslag van de verschillende filmkijkers steeds nauwer met elkaar overeenkwam en vaak tegelijk klopte. Deze overeenkomst impliceert een hoge sociale binding tussen de mensen in de zaal en een verminderd gevoel van eenzaamheid en depressie. Filmkrant , Vue Report

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Tien nieuwe leden treden toe tot de Akademie van Kunsten. Het gaat om: Hanna Bervoets, Maxim Februari, Michaël Dudok de Wit, Raaf Hekkema, Theo Jansen, Igone de Jongh, John Körmeling, Halina Reijn, Typhoon en Dries Verhoeven. De nieuwe leden worden op 19 maart geïnstalleerd.
 • Akademie van Kunsten
 • Het wekelijkse cultuurkatern Uit&Thuis van BN/DeStem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad gaat waarschijnlijk vanaf maart verdwijnen. Maar dat betekent niet dat er minder aandacht zal zijn voor kunst en cultuur, zegt Lucas van Houtert, hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. Volgens Rob Schoonen, Eindhovens Dagblad, is het opheffen van het katern Uit&Thuis een bezuinigingsmaatregel. Hoofdredacteur van Houtert weerspreekt dat De Persgroep alleen maar bezuinigt op de kosten. Er wordt volgens hem ook flink geïnvesteerd in digitale ontwikkelingen. “Daar ligt de toekomst van de krant.” Brabant Cultureel

 

architectuur en vormgeving

 • Het is knap ingewikkeld om een aantrekkelijke en goed functionerende samenleving te realiseren. Op Europees niveau is het begrip ‘Bouwcultuur’ aangereikt, om de ambities en uitdagingen in de fysieke en sociaaleconomische omgeving te beschrijven. Bouwcultuur overstijgt onze begrippen ‘ruimtelijke kwaliteit’ en omgevingskwaliteit. Hoe we de komende jaren bouwcultuur gaan realiseren is nog een open vraag. Aldus Flip ten Cate, directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze federatie organiseert samen met Kunsten’92, op 5 maart de Nationale Dialoog Bouwcultuur. Archined
 • De polder Rijnenburg in Utrecht is 20 jaar geleden aangewezen als grote woningbouwlocatie. De gemeente Utrecht wil er echter een ‘energielandschap’ van maken, met grote windmolens en zonnepanelen. Het gebied vormt de testcase bij uitstek van het nationale woningbouw- en ruimtelijk beleid. Wat stelt de inzet van de Rijksoverheid om de woningnood te bestrijden voor als het echt gaat schuren? Gebiedsontwikkeling.nu
 • De laatste jaren is de invloed van filantropie in de gebiedsontwikkeling sterk toegenomen. Maar door onduidelijkheid over rolverdeling en verantwoordelijkheden leidt dit vaak tot conflict tussen de partijen. Een voorbeeld is de Rotterdamse miljardairsfamilie Van der Vorm en haar filantropische stichting Droom en Daad. Betrokkenen en experts werpen hun licht op de mogelijkheden én gevaren van particulier geld. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Binnenkort komt de voormalige TBS-kliniek Oldenkotte te Rekken in de verkoop. Het Rijksvastgoedbedrijf biedt geïnteresseerden de kans om de kliniek te kopen en te transformeren tot een zogeheten ‘Huis van de natuur’. Op 12 maart organiseert het Rijksvastgoedbedrijf de bijeenkomst “Consultatie en Ontmoeten” in Rekken. Doel is een ontmoeting te faciliteren tussen verschillende partijen voor mogelijke samenwerking bij het realiseren van de transformatie. College van Rijksadviseurs
 • Naar verwachting start eind dit jaar de bouw van de GreenTech Incubator in Boxtel. Het gebouw, dat is ontworpen door Studio Marco Vermeulen, biedt plek aan startende greentechbedrijven en een kenniscentrum. De incubator wordt gebouwd van organische (rest)stoffen als populierenhout.
 • H et ontwerp voor de GreenTech Incubator is geïnspireerd op de Vlaamse schuur, een schuurtype dat in de omgeving veel voorkomt. Onlangs heeft de provincie Noord-Brabant voor dit project een subsidie van ruim 250.000 euro toegekend. Architectenweb
 • In Boekel heerste alom scepsis toen de eerste Ecodorpers in 2014 neerstreken in het dorp. Zes jaar later wordt er driftig gebouwd en groeit het respect voor de duurzame mini-samenleving van een eigenzinnig clubje doorzetters. In 2014 verschijnen aan de rand van de gemeente aan het Kleine Rondeel de eerste noodwoningen. In oktober 2019 kwam de bouwvergunning rond en sindsdien wordt aan het Kleine Rondeel driftig gebouwd aan de dertig duurzaamste huizen van ons land.
 • Volgend jaar volgen nog een buurthuis, een kunstenaarswoning, een educatiecentrum en een werkplaats met bedrijfsruimten. Brabants Dagblad
 • Het Jan de Jonghuis in Schaijk krijgt een mix van functies: logeren, werken, ontmoeten, beleven en wonen. Maar eerst wacht het rijksmonument in de stijl van de Bossche School een restauratiebeurt. In 2022 moet die klus geklaard zijn. De vereniging Hendrick de Keyser kocht in maart 2017 het complex, dat architect Jan de Jong tussen 1956 en 1982 liet bouwen voor zijn gezin en architectenbureau. In oktober 2017 zei de gemeente Landerd ja tegen het idee er een soort bed & breakfast in onder te brengen. Brabants Dagblad
 • ‘Triple Take’ van Barry Llewellyn uit Ierland heeft de ontwerpwedstrijd bij keramiekcentrum Cor Unum in ’s-Hertogenbosch gewonnen. De 21-jarige student van de ‘Design Academy in Eindhoven bedacht een driedimensionale (dis)balancerende schaal. Het thema van de jaarlijkse ontwerpwedstrijd voor keramische producten was anarchie. Ruim honderd studenten van kunst- en design-academies deden mee. Volgens cultuurwethouder Mike van der Geld, aanwezig bij de prijsuitreiking, mag het in Den Bosch best wat anarchistischer. ,,Wacht niet altijd op toestemming van het stadsbestuur. Doe het gewoon”, spoort hij de jongeren aan. ,,Den Bosch mag wel wat ondeugender zijn.” Brabants Dagblad
 • Het economische systeem staat op zijn kop: de groei van de jaren negentig is gestagneerd, globalisering is slow-balisering geworden. In de haastige informatiemaatschappij heeft geluk plaatsgemaakt voor korte pleziertjes, en mensen voelen zich steeds vaker moe of eenzaam. Dat dystopische beeld is het startpunt voor een gepassioneerde en positieve presentatie over de mogelijkheden van design, gegeven door trendwatcher David Shah tijdens de wintereditie 2020 van Modefabriek. Fashion United

 

beeldende kunst

 • Mister Motley bekeek uitgebreid het werk van 66 jonge kunstenaars in de sectie ‘Prospects & Concepts’ tijdens Art Rotterdam Dit zijn kunstenaars die allemaal het afgelopen jaar (2018/2019) een Werkbijdrage Jong Talent hebben ontvangen van het Mondriaan fonds. Dit gedeelte van de beurs is interessant omdat het een plek is voor experiment, waar de ontwikkeling van jonge oeuvres aandachtig bekeken kan worden. Metropolis M zag in de galeriepresentaties een blik op de wereld in soft focus, met veel pasteltinten en textiel. Mister Motley , Metropolis M
 • Komend weekend opent in het Stedelijk Museum Schiedam de dertiende editie van de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2020. Vijf kunstenaars zijn genomineerd, waaronder Wouter Paijmans uit Loon op Zand. De Volkskrant
 • De wereld van de fotografie zit in een paradox. Beeldende tentoonstellingen trekken massa’s publiek en instellingen als World Press Photo groeien internationaal als kool, tegelijkertijd is het voor de gemiddelde fotograaf steeds lastiger om rond te komen. Daarom gaan we aan de hand van inspirerende voorbeelden uit de praktijk in gesprek over hoe we verhalende fotografie toekomstbestendig maken. Hoe kunnen we de kracht en waarde van fotografie, in een maatschappij geobsedeerd door beeld, vergroten? En welke tools zijn er om meer impact te maken met een visueel project? Verslag van een avond 0op 4 februari in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Pakhuis de Zwijger, PF
 • ‘Onze maatschappij is eenkennig, vooral gericht op succesvol, jong en vernieuwend, de kunstwereld is daarin niet veel anders. Ook daar ligt de nadruk veelal op het nieuwe, bovendien vaak naar de korte termijn gemeten. Ook de kunstwereld draait vooral de grootste hits, terwijl de b-kantjes misschien wel een heel interessant aanvullend verhaal vertellen. Daarnaast kunnen we het in de kunstwereld ook nog wel eens flink mis hebben met z’n allen, zou ook niet de eerste keer zijn.’ Twan Janssen over het belang van de veertigplus kunstenaars. Metropolis M
 • Iedereen weet dat elk levend wezen uiteindelijk aan de dood ten onder zal gaan. Het leven en de dood staan al duizenden jaren met elkaar in verbinding. Maar wat als de wetenschap ervoor kan zorgen dat cellen niet langer verouderen en ons leven niet langer eindig is? Welk effect heeft dat op onze maatschappij? Het voormalig klooster Doornburgh in Maarssen doet nu dienst als buitenplaats voor kunst en wetenschap. In de huidige expositie ‘Endless Life’ exposeren kunstenaars en wetenschappers hun kijk op het oneindige leven, met zowel een artificiële als meer spirituele blik. Mister Motley
 • Graffiti-festival Step in the Arena wordt uitgebreid. Tijdens de elfde editie, op 6 en 7 juni in de Eindhovense Berenkuil, staat het werk van graffiti-kunstenaars nog steeds centraal. Maar bezoekers kunnen ook kijken naar onder andere straattheater en dans-demo’s. Eindhovens Dagblad
 • Beeldend kunstenaar Aurelia van der Burght runt sinds 2000 De Kunstpraktijk in Veldhoven, een galerie, atelier en bed & breakfast ineen. Dat blijkt een uniek concept en een rendabele methode om kunstenaars, veelal uit de regio, een podium te bieden. Voor de expositie ‘Zie hoe gezichten kijken’ nodigde ze maar liefst twintig kunstenaars uit, bijna allemaal uit de omgeving van Eindhoven. Brabant Cultureel

 

film en av

 • Alle prijswinnaars van het International Film Festival Rotterdam. De 49ste editie van het International Film Festival Rotterdam is afgesloten met weer hogere bezoekaantallen. Er werden dit jaar 340.000 kaartjes verkocht en dat zijn er 13.000 meer dan vorig jaar. nbf , Filmkrant
 • Eindhoven staat vier dagen in het teken van het DOCFEED filmfestival dat voor de zevende keer plaatsvindt. Op het programma staan meer dan negentig documentaires uit binnen- en buitenland. Het festival begint op 13 februari en eindigt op 16 februari 2020. De locatie is nieuw, namelijk complex LAB-1 in het centrum van de stad. Brabant Cultureel
 • Naast nieuwe ontdekkingen en gevestigde namen is er op het Imagine Film Festival plaats voor talentvolle makers uit Nederland. In het programmaonderdeel Nieuw Nederlands Peil wordt het beste van de Nederlandse fantastische korte films vertoond, met dit jaar maar liefst zeven wereldpremières. Imagine Film festival

 

letteren

 • Het polemische essay dat Özcan Akyol schreef voor de Boekenweek ‘Generaal zonder leger’ is een aanval op de ‘tomeloze zelfoverschatting, hardnekkige arrogantie en minachting voor de lezer’, die volgens hem de boekenwereld in zijn greep heeft. Academici, recensenten, schrijvers, uitgevers, boekhandelaren – iedereen beschuldigt hij ervan de ontlezing in de hand te werken door hun versteende ideeën over literatuur. Alleen voor bibliotheken maakt hij een uitzondering. ‘Bibliotheken willen juist wel een inclusieve plek zijn.’ Bibliotheekblad
 • Ieder jaar verschijnen honderden Nederlandstalige boeken verspreid over de hele wereld in vertaling. Hoe krijgt bijvoorbeeld een Vlaamse roman een vertaling in het Tamil, de vijfde taal van India? Dat is te danken aan een collectieve inspanning van alle betrokkenen. Taalunie
 • Literatuur poogt een weergave van onze wereld te zijn, maar het internet is een grote onbekende in hedendaagse boeken. Dat vervreemdt nieuwe lezers. Gelukkig zijn er jonge schrijvers als Sally Rooney, de Ierse auteur die in haar romans Conversations with Friends en Normal People tijdloze literatuur vervlecht met de vluchtige communicatiestijl van vandaag. Rekto verso
 • Op 30 januari won Iris Penning in het Eindhovense NatLab zowel de titel als de publieksprijs. Penning kreeg o.a. een bedrag van 3500 euro. En bovendien mag ze betaalde optredens geven. Haar aanstelling geldt voor twee jaar. Eindhoven kent haar al van haar solo-optredens, waarbij ze in het Nederlands zingt en zichzelf begeleidt op gitaar, percussie, handklap en dankzij overdubbing de indruk wekt dat er een complete band op het podium staat. Toch is taal belangrijker dan muziek, laat ze weten. ,,Ik begon al versjes te schrijven in groep 3. Annie M.G. Schmidt was mijn grote inspiratie.” Het ED sprak met de nieuwe stadsdichter. Brabant Cultureel , Eindhovens Dagblad
 • Dichter Jelmer van Lenteren uit Nijmegen heeft op 30 januari de 17e DichtSlamRap in Boxtel gewonnen. Na een tijd niet te hebben geslamd was ‘Boxtel’ voor hem een eerste poging om weer in een poetryslam mee te draaien. “Ïk had niet zo veel verwachtingen. En daardoor was ik heel relaxed. Dat heeft zeker geholpen”, stelt Van Lenteren. Hij mag nu in september meedoen aan het Nederlands Kampioenschap Poetryslam in Utrecht. DichtSlamRap

 

muziek

 • Popsterren bundelen steeds vaker de krachten om hits te scoren. Dat blijkt commercieel heel handig. Maar wat levert het artistiek op? Trouw
 • De vijftig belangrijkste én relevantste popfestivals, volgens de redactie van 3voor12. 3voor12.vpro

 

theater en dans

 • Thea Derks over het recenseren van muziektheater : ‘Prima la musica, dopo le parole – of omgekeerd? Het is een onbeantwoordbare vraag want als het goed is, zijn muziek, verhaal en beeld geheel met elkaar verweven.’ Theaterkrant

 

Brabantse makers gaan nationaal en internationaal

 • Fooddesigner Eylien Lommen exposeert de contouren van een vagina, met de brokstukken van een servies in Wall Street in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Eén keer per jaar wordt de Van Gogh AiR prijs uitgereikt aan een pas afgestudeerde kunstenaar van de Academie | St. Joost te Breda. Deze keer is de winnaar Floor Snels, die zich gedurende de maand december mag terugtrekken in de kosterswoning te Zundert. Natuurlijk is ze blij met deze werkperiode, natuurlijk waardeert ze het vertrouwen dat is uitgesproken door het winnen van deze prijs. Maar ze is zich ook bewust van de valkuil. De verwachtingen zijn hoog, kan ze deze waarmaken? Witte Rook
 • Of het nu om beroemde schilderijen of schijnbaar triviale afbeeldingen gaat, als ze indruk maken op Niek Hendrix wil hij ze opnieuw maken. Zo leert hij beter te begrijpen hoe het origineel in elkaar zit én kan hij ruimte maken voor een nieuwe blik op iets vertrouwds. De Lage Landen
 • Drie tekeningen van Ellen Haarhuis (1965) gaan op reis. Naar Japan, Rusland en de Verenigde Staten. Ze zijn de hoofdrolspelers van een uniek, internationaal kunstproject: ‘Silent muse – in gaze of the beholder’. BN – De Stem , inlog vereist
 • Fontys-docent Chris Oomes was vorig jaar stadsfotograaf van Tilburg. Tot en met 30 maart exposeert hij daar bij de Hogeschool Journalistiek een deel van zijn werk in ‘zijn’ stad. “Mijn taak is dingen vastleggen waar een ander aan voorbijloopt.” Bron.Fontys
 • Het Docfeed filmfestival in Eindhoven opent op 13 februari 2020 met de vertoning van de documentaire De hippies van Beek, over het roemruchte verleden van de RK Veulpoepers BV. De documentaire is gemaakt door de regisseurs Frank van Osch en Joris Hendrikx. Brabant Cultureel
 • De film ‘Khata’ van de Eindhovense maker Aiman Hassani is de Nederlandse inzending voor de Amerikaanse Emmy Awards, de belangrijkste internationale tv-onderscheidingen. ‘Khata’, geproduceerd door Interakt Productions, schetst een onthutsend beeld van het probleem van de jongensprostitutie in Nederland. De (tv-)film, die eerder al op de longlist stond voor een Gouden Kalf, is deels geïnspireerd op de Eindhovense praktijk. Eindhovens Dagblad
 • Bertus Borgers, inclusief zijn familie, is voor Eindhovenaren een begrip. Ook in de Nederpop heeft hij zijn sporen meer dan verdiend: als soloartiest, bandlid, gastmuzikant en als oprichter van de Rockacademie in Tilburg. Muzikaal gezien is Borgers synoniem met een saxofonist met groot adaptatievermogen. In het boek ‘Borgers. muziek in de familie ‘ gaat hij aan de hand van zijn muzikale familieleden terug in de tijd maar met een stevige link naar het heden. Een tijdreis in woord, beeld en interactieve content. 8weekly
 • Drie Tilburgse dj’s gaan onder de noemer van het ‘Hiphop Journaal’ touren door Nederland en doen en passant ook nog Antwerpen aan. De tourende clubavond komt op de hielen van diverse try-outs, deelname aan Hef’s ‘Op In Rook’ tour en een eigen avond op Eurosonic Noorderslag. Het concept wordt gedragen door dj’s Dirk Stolk, alias de Manager, Johannes IV en Bowie. Tilburgers.nl
 • Dj-act Sonic Solutions uit Roosendaal staat op een van de allergrootste festivals van Europa, Tomorrowland. BN – De Stem

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
1Reactie
 • Josée Bastiaenen
  Geplaatst op 12:06h, 08 februari Beantwoorden

  Ik ben geabonneerd op ‘ trends & ontwikkelingen ‘ maar krijg ze nooit te zien, Als ik ze aanklik krijg ik alleen maar te zien: ‘gratis aanmelden’ of ‘ schrijf je in”. Graag jullie oplossing! ( ik heb hierover al eerder gemailed)

Geef een reactie