Trends & Ontwikkelingen 7 juni 2016

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje.

cultuurbeleid

nederland

 • Op donderdag 2 juni vergaderde de Tweede Kamercommissie voor OCW over meerdere cultuuronderwerpen, waaronder het Advies van de Raad voor Cultuur over de BIS. Minister Bussemaker sprak zich niet uit of zij in de begrotingsonderhandelingen voor Prinsjesdag de 10 miljoen extra voor cultuur wil vragen, die de meeste fracties via een motie vorig jaar voor een jaar bij elkaar hadden gescharreld voor o.m. meer festivals. Bussemaker geeft aan dat ze de adviezen van de Raad voor Cultuur nauwgezet wil volgen. Er was discussie over de verdeling van de Rijksgelden tussen de randstad en de rest van Nederland. De minister gaat niet mee in het pleidooi van de VVD om eigen vermogen mee te wegen in de BIS-toekenning. IPO ,  NRC , inlog vereist, Omroep Brabant , De Volkskrant , Museumvereniging
 • Kunsten ’92 vroeg eerder in een brief aan de cultuurwoordvoerders om oog te hebben voor de samenhang tussen de BIS, de zes Rijksfondsen en de regionale en gemeentelijke verantwoordelijkheden. De cultuursector is immers veel breder dan de BIS; veel blijft buiten beeld in dit advies. NAPK onderschrijft de brief van Kunsten’92 en benadrukt aanvullend nog enkele punten die specifiek voor de podiumkunstensector van belang zijn.   Kunsten ’92  , NAPK
 • Minister Bussemaker ziet geen kans om het Europees Keramisch Werkcentrum in Oisterwijk de komende jaren rijkssubsidie te geven. Het feit dat het EKWC in Oisterwijk staat, is volgens haar een welhaast onoverkomelijke hindernis. Afwijken van de regels doet volgens haar een ‘evenwichtig bouwwerk’ in elkaar storten. Omroep Brabant
 • CDA- Madeleine van Toorenburg pleit tijdens dit commissieoverleg voor speciale arrangementen om schooljeugd uit bijvoorbeeld Raalte (Overijssel) naar bekende musea als het Rijksmuseum of het Mauritshuis in Den Haag te krijgen. Nationale Onderwijsgids
 • Minister Bussemaker wil haast maken met de samenwerking tussen het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest. Wel samenwerking, maar geen gedwongen huwelijk tussen het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest. Dat willen de provinciebesturen van Gelderland en Overijssel en de gemeentebesturen van Enschede en Arnhem. FNV KIEM-bestuurder Martin Kothman stuurde de Tweede Kamer een brief over de consequenties van het advies van de Raad voor Cultuur voor het orkestenbestel.   Tubantia , Provincie Gelderland  , FNV-Kiem
 • De philharmonie zuidnederland voelt er niets voor een keus te maken voor ŽŽn vestigingsplaats: Maastricht of Eindhoven, zoals de Raad voor Cultuur wil. Gedeputeerde Henri Swinkels zegt dat er ‘uiteindelijk’ ŽŽn vestigingsplaats zou moeten zijn. De keus voor de vestigingsplaats laat Swinkels aan het orkest. Wel zegt hij: ‘Uiteraard vinden wij dat het op grond van inhoudelijke argumenten het beste is om voor Eindhoven te kiezen’. Omroep Brabant  , Omroep Brabant
 • Minister Bussemaker stuurt haar reactie aan de Tweede Kamer op het SER – Raad voor Cultuur rapport  Verkenning arbeidsmarkt culturele sector (januari) en  op het advies van de Raad voor Cultuur (april) over de inzet van 2 miljoen euro voor de verbetering van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt. Bussemaker roept de partners in de culturele en creatieve sector op om een gezamenlijke arbeidsmarktagenda op te stellen, met sector brede uitgangspunten voor de korte en middellange termijn. Ze stelt daar o.m. 400.000 euro voor beschikbaar. Diverse fondsen ontvangen bijdragen om de positie van makers te verbeteren. Rijksoverheid.nl  , NRC , inlog vereist , Theaterkrant
 • Minister Bussemaker stelt in haar reactie 600.000 euro beschikbaar voor een matchingsregeling, voor werkzaamheden die samenhangen met het presenteren van werk in een presentatie-instelling of museum. Het Mondriaan Fonds gaat deze experimenteerregeling verder uitwerken. De ervaring in de beeldende kunsten zal, volgens Bussemaker, een leerzame ervaring bieden voor de andere disciplines. Alle partijen verenigd in BKNL (Beeldende Kunst Nederland) zijn verheugd over  deze beslissing.    Mondriaanfonds
 • Verslag van de expertmeeting over de positie van makers in Nederland, die FNV Kiem organiseerde op 31 mei. FNV Kiem
 • Minister Bussemaker  informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een onderzoek naar de manier waarop gemeenten de middelen die zij krijgen voor beeldende kunst en vormgeving besteden. (de zgn. decentralisatieuitkering Beeldende Kunsten en Vormgeving). De middelen uit de DU-BKV worden effectief benut. In een begeleidende brief stelt minister Bussemaker dat het onderzoek het groeiende belang van steden voor de ontwikkeling van cultuur, in dit geval specifiek voor initiatieven op het terrein van beeldende kunsten en vormgeving, bevestigt.  Rijksoverheid.nl
 • Minister Bussemaker informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Op woensdag 1 juni 2015 organiseerde het Fonds voor Cultuurparticipatie de conferentie Cultuur met Kwaliteit: de maakplaats. De minister sprak tijdens de conferentie de belangstellenden toe. Rijksoverheid.nl,  Rijksoverheid.nl
 • Al meer dan 53 miljoen kunstwerken, boeken, muziek- en archiefstukken zijn voor iedereen online te bekijken via het platform Europeana. Onder Nederlands voorzitterschap van minister Bussemaker hebben de Europese ministers voor Cultuur unaniem afspraken gemaakt zodat die digitale erfgoedcollecties nog beter kunnen worden gevonden en gebruikt. Ook versterken de ministers de samenwerking rond Europeana. Rijksoverheid.nl
 • Om de winkelleegstand in Nederland tegen te gaan is het soms nodig dat de overheid de helpende hand toesteekt. Zo hebben overheden de mogelijkheid om clustering van winkelgebieden te bevorderen door bestemmingen van vastgoed te wijzigen. Aldus het Centraal Planbureau (CPB). CPB
 • Het kabinet wil buitenlandse en zelfs ook commerci‘le loterijen toelaten. Iets wat geen enkel land in Europa heeft gedaan. Nergens ter wereld geven mensen zoveel aan goede doelen als in Nederland, mede dankzij het geprezen loterijenstelsel, dat terugvoert tot de Gouden Eeuw. Adriana Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds, en Wim Pijbes, directeur Rijksmuseum, vinden het geen goed plan van het kabinet. Cultuurfonds
 • Stedelijke gebieden hebben een EU met wet- en regelgeving en subsidies nodig die beter aansluit op de dagelijkse praktijk in steden en regio’s. Alleen op die manier kunnen stedelijke gebieden in de toekomst een goede leefomgeving bieden aan hun inwoners. Samenwerking tussen steden, provincies, het Rijk en Brussel is van groot belang om de opgaven van de stedelijke gebieden aan te pakken. Een nieuwe ‘EU Urban Agenda’ moet hieraan bijdragen. IPO
 • Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen willen het vorige week uitgebrachte advies van de Kunstraad vooralsnog niet overnemen.  Reden is volgens gedeputeerde Fleur GrŠper dat in het advies wordt voorgesteld voor zogeheten cultuurpijlers geld beschikbaar te stellen, terwijl dat geld er niet is. Daarnaast zouden sommige adviezen over culturele instellingen gebaseerd zijn op onjuist cijfermateriaal. Dagblad van het Noorden
 • Alle theaterinstellingen in de gemeente en provincie Groningen krijgen van de Groningse Kunstraad een positief advies. Maar doordat de subsidiebudgetten ernstig zijn overvraagd, krijgen de meeste instellingen een lagere subsidie dan zij hebben aangevraagd. Theaterkrant
 • Drie culturele projecten krijgen van de provincie Groningen een financi‘le bijdrage van bij elkaar meer dan 60.000 euro. De subsidies komen uit het Activiteitenbudget Cultuur, bedoeld voor culturele activiteiten met een provinciale uitstraling. Binnen dit subsidieprogramma is inmiddels geen geld meer beschikbaar. Provincie Groningen
 • Limburgse culturele instellingen vragen 11 miljoen euro meer subsidie aan bij de provincie dan beschikbaar is. Ze vrezen voor problemen wanneer hun aanvragen niet gehonoreerd worden. Dat blijkt uit een rondgang van De Limburger. 1Limburg
 • ‘Partner te midden van andere maatschappelijke spelers in en om het veld van cultuur en erfgoed’: dat is de rol die de provincie Utrecht kiest in de cultuurnota 2016-2019 ‘Alles is nu’. Dit doet de provincie via cultuurpacten, partnerinstellingen, subsidieregelingen en uitvoeringsprogramma’s. Provincie Utrecht , lkca
 • Beleef het Mee! Cultuur en Erfgoedprogramma 2017 – 2020 is vastgesteld door GS van Gelderland. Provinciale Staten nemen op 29 juni 2016 een besluit over dit plan. De provincie Gelderland be‘indigt de structurele basis voor festivals Music Meeting (crossover) en Go Short (korte film) in de periode 2017-2020. Zij zijn een petitie gestart. Provincie Gelderland , Petities
 • De tolvrije dagen van de Westerscheldetunnel moeten zo worden gepland, dat ze samenvallen met grote culturele evenementen. Het Zeeuws provinciebestuur gaat dat verzoek neerleggen bij de directie van de Westerscheldetunnel. PZC
 • De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heft haar advies uitgebracht voor het Cultuurplan  2017-2020. De aanvragen zijn beoordeeld op o.m. publieksbereik, vernieuwing en kwaliteit. Volgens de RRKC moet de gemeentelijke subsidie voor het volkenkundige Wereldmuseum bijna helemaal worden geschrapt. Museum Boijmans van Beuningen is verontwaardigd over het schrappen van het aankoopbudget voor kunst van lokale kunstenaars. Een overzicht van de adviezen podiumkunsten.   RRKC   , De Volkskrant , Museum Boijmans van Beuningen , Theaterkrant
 • De Adviescommissie Cultuurnota van de gemeente Utrecht heeft vorige week haar advies gepresenteerd. Reacties van o.m. Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht en het wereldmuziekpodium RASA die als het aan de commissie ligt geen subsidies meer krijgen. Een overzicht van de adviezen muziek en  podiumkunsten. Algemeen Dagblad , Entertainment Business ,   Theaterkrant
 • De sluiting van kunstencentrum de Appel dreigt. In een open brief roepen meer dan 150 kunstenaars, culturele bestuurders en andere betrokkenen wethouder van Cultuur Kajsa Ollongren op de Appel te redden. Er is ook een petitie gestart.   Het Parool  , DeAppel/petition
 • Het bestuur van Stichting Gigant en de Raad van Toezicht van Stichting Markant, hebben volledig en zonder voorwaarden ingestemd met de uitkomsten van het rapport naar een mogelijke fusie van Gigant en Markant in Apeldoorn. Samen willen ze Gigant en Markant de cultuur in Apeldoorn een impuls geven. Apeldoorn Direct
 • Voorjaar 2017 komt er in Vlaanderen een gereglementeerde boekenprijs. De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor de maatregel. Dat gebeurt op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz (open VLD). De warenhuizen vrezen dat door de nieuwe regeling voor de prijzen van boeken de verkoop van boeken zal kelderen.  De Redactie ,  De Redactie

noord-brabant

 • De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant  gepubliceerd. Het werkplan omvat maximaal 2000 woorden en dient een beeld te geven van  de samenhangende activiteiten die de subsidieaanvrager wil gaan ondernemen, onderbouwd vanuit een visie en een ondernemingsplan. Daarbij dient specifiek in te gaan op de rol die de instelling binnen Noord-Brabant speelt.  Brabant.nl ,  Brabant.nl
 • De 5 grote Brabantse gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg en de provincie willen de samenwerking met het Rijk en de rijks fondsen op het gebied van cultuur vergroten. Dat staat in een bidbook van Brabantstad dat werd overhandigd aan minister Bussemaker (OCW). In het bidbook staat ook wat er in Noord-Brabant gebeurt op cultureel gebied. Gemeente Tilburg , Brabantstad  ,  Eindhovens Dagblad
 • In 2015 heeft het Brabant C Fonds ge•nvesteerd in 13 kunst- en cultuurprojecten in Noord-Brabant. Dat blijkt uit haar jaarverslag. Brabant.nl
 • De gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Veghel, Schijndel en Sint-Michielsgestel sluiten zich aan bij het Jeugdcultuurfonds Noord-Brabant.   Kunstbalie

grote brabantse gemeenten

 • De leegstaande Casino-bioscoop in de Reigerstraat in Breda moet weer op zoek naar een andere bestemming. Het is zo goed als zeker dat het plan om daar het House of DJ’s te vestigen, niet doorgaat.  BN – De Stem
 • Het lijkt erop dat de Eindhovense Effenaar afstand neemt van het fusieplan met het Muziekgebouw. De Effenaar wil pas praten over een eventuele fusie als het Muziekgebouw zijn financi‘le problemen heeft weten op te lossen. Eindhovens Dagblad
 • Dela kan verder met zijn plan om de Paterskerk en het klooster Mari‘nhage in het Eindhovense stadscentrum een nieuwe bestemming te geven.  Voorwaarde is wel dat de gemeenteraad van Eindhoven instemt met het collegevoorstel om 1,6 miljoen euro te bestemmen voor de gebiedsontwikkeling Mari‘nhage. Ook de provincie Noord-Brabant draagt bij.   Eindhovens Dagblad, Brabant.nl 
 • Het museumgedeelte van het Kasteel van Helmond heropent pas halverwege december. Dat is drie maanden later dan de bedoeling was. De herinrichting van het gemeentemuseum neemt meer tijd in beslag dan gedacht. Eindhovens Dagblad
 • De commissie bestuurszaken van de gemeente ‘s-Hertogenbosch geeft geen blanco cheque om de toerist ook de komende jaren aan de stad te binden, zonder dat er een gedegen plan ligt. Brabants Dagblad 
 • Bossche horecaondernemers schenken de gemeente ‘s-Hertogenbosch als dank voor het succesvolle Jeroen Boschjaar 40.000 euro.  Het is de bedoeling dat dit bedrag volgend jaar of een jaar later wordt besteedt aan een groot internationaal evenement. Brabants Dagblad
 • Het ComitŽ ‘Geensloopwelcultuur’ heeft in een brief van 27 mei 2016 aan de  Bossche Rekenkamer gevraagd om een  onderzoek c.q. kostenanalyse rond de bouw van een nieuw theater aan de Parade. Bastion Oranje
 • Fontys, Tilburg University en het ROC nemen het voortouw voor het Tilburg mediacluster. Toplieden tekenden maandag een intentieverklaring met wethouder Berend de Vries (D66, Spoorzone). Partijen willen samenwerken in wat ‘een toonaangevend centrum van digitale media moet worden.’ Brabants Dagblad
 • Het nieuwe ontwerp voor het Tilburg Trade Center (TTC) aan het nieuwe stationsplein krijgt lof van de Omgevingscommissie. Het gebouw moet een tiental kennisgerichte ondernemingen gaan huisvesten. Brabants Dagblad

overige brabantse gemeenten

 • De Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur heeft de gemeente gevraagd om te kijken naar mogelijkheden om het aantal raadsvergaderingen en huwelijkssluitingen in de Van Goghkerk te beperken. BN – De Stem
 • Burgemeester en wethouders van Heusden zijn zich van geen kwaad bewust, als het gaat om fouten die zouden zijn gemaakt bij het informeren van de politiek in de kwestie van De Voorste Venne. Brabants Dagblad
 • De heropening van het Tongerlohuys en de nieuwe entree van theater De Kring in Roosendaal is uitgesteld omdat de herinrichting meer tijd vergt. BN- De Stem
 • De Meierijstad Cup voor fanfares en harmonie‘n. Een film over het erfgoed in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. Het zijn enkele van de 15 initiatieven waaraan de toekomstige fusiegemeente Meierijstad nu al financi‘le steun heeft toegezegd. Eindhovens Dagblad
 • Een groot deel van het dorp is tegen, maar B & W van de gemeente Son en Breugel besluiten om de kerk te slopen. Omroep Brabant
 • De Udense Stichting C voor cultuureducatie en het Mondriaanhuis smelten per 1 augustus dit jaar samen tot ŽŽn organisatie. Daarmee is de toekomst voor cultuureducatie voor de komende jaren gewaarborgd, aldus de gemeente. Brabants Dagblad
 • Het enthousiasme bij de leden van de Huijbergse Molenstichting is tanende. De stichting vindt dat de gemeente Woensdrecht veel te traag handelt bij het zoeken naar subsidies voor het onderhoud van de Huijbergse molen Johanna. BN – De Stem 

cultureel ondernemerschap

 • Het onderzoek FuturA (future value chains of architectural services) analyseert bestaande en ontwikkelt nieuwe verdien- en organisatiemodellen voor de architectenbranche. Het 4-jarige project van Technische Universiteit Delft, Radboud Universiteit Nijmegen en de BNA is ŽŽn van de 23 projecten die vanuit NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, voor de topsector creatieve industrie tot stand is gekomen. BNA
 • Het jaarverslag 2015 van de Museumvereniging is gepubliceerd. Museumvereniging
 • Dana Lixenberg klaagt Spotify aan voor schending auteursrecht. PhotoQ
 • In het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap zal de 143e vergadering van Eurimages, het coproductiefonds van de Raad van Europa, plaatsvinden in Nederland van 20 t/m 24 juni. Als onderdeel van de Raad van Europa, gaat bij Eurimages speciale aandacht uit naar gender gelijkheid in de filmindustrie. De werkgroep die zich binnen Eurimages met dit onderwerp bezighoudt, organiseert daarover een speciale bijeenkomst. Mediadesk Nederland
 • Lumire groep ziet zich genoodzaakt een forse reorganisatie door te voeren. ‘De explosie van het illegale downloaden waar we sedert begin 2015 mee worden geconfronteerd, door onder andere Popcorn Time, zetten de dvd en vod verdienmodellen zeer zwaar onder druk’, aldus Lumire.  Holland Film Nieuws  ,  Cine
 • Hoe langer er wordt gewacht met de dvd-release, hoe schadelijker dat is voor de verkoop. “Elke tien dagen vertraging tussen het verkrijgbaar zijn van een illegale kopie en de dvd-release betekent een verlaging van twee tot drie procent in dvd-sales”, schrijven onderzoekers van de Carnegie Mellon University, Pittsburgh. “Een kortere releasewindow kan positief uitpakken in de vorm van gereduceerd piraterij.” Entertainment Business
 • Een aantal leden van de VvL ontving een brief van een aantal uitgeverijen over het opnemen van titels in de abonnementsdiensten voor e-boeken. En dat terwijl de VvL (Vereniging van Letterkundigen) de uitgevers heeft opgeroepen om over deze diensten te onderhandelen, zodat die een plek kunnen krijgen in of bij het Modelcontract. De VvL wil met de uitgevers tot een licentie- en vergoedingsafspraak komen over het aanbod via www.bibliotheek.nl en genoemde services. VvL
 • CB publiceert de Boekenbarometer met daarin de ontwikkeling van het fysieke boek in Nederland in het eerste kwartaal van 2016. Daarnaast is er de Titelbarometer. De prijs van e-books daalt al jaren, terwijl fysieke boeken juist steeds duurder zijn geworden.   Inct.nl
 • Met algemene stemmen is de ALV akkoord gegaan met de omvorming van de Koninklijke Boekverkopersbond naar een cošperatieve vereniging. De nieuwe organisatievorm maakt het mogelijk om aan de leden het CB-dividend van 4 miljoen euro uit te keren.  Inct.nl
 • Het  Amsterdamse bedrijf Bookarang won de competitie Renew the Book van de Groep Algemene Uitgevers (GAU). Hoe staat het nu met het bedrijf dat kunstmatige intelligentie inzet  bij de analyse van literatuur? Inct.nl
 • De Taalunie bezuinigde vorig jaar ãondoordacht’, communiceerde daar ãmeer dan onhandig’ over en geeft te veel uit aan personeelskosten. En die problemen staan niet op zich: de Taalunie moet zich hoognodig financieel en inhoudelijk ãherori‘nteren’. Aldus een onderzoeksrapport dat, na klachten over het functioneren van de leiding, werd opgesteld. De Taalunie wordt in het rapport ter discussie gesteld. NRC, inlog vereist, NRC , inlog vereist
 • inJazz biedt twee dagen lang een programma voor zowel jazzprofessionals als muziekliefhebbers. Overdag tijdens de conferentie staan ontmoetingen en kennisuitwisseling centraal. In de avonduren barst voor iedereen het gratis toegankelijk festivalprogramma los. inJazz vormt het startschot van North Sea Round Town: twee weken jazz in Rotterdam met het Port of Rotterdam North Sea Jazz Festival als afsluiter. BUMA Cultuur
 • Het recht op hiphop is in Duitsland nu grondwettelijk vastgesteld.  De Hoge Raad buigt zich over al jaren slepende claim van Kraftwerk aan een Duitse hiphopper die een sample van Kraftwerk gebruikte in een eigen nummer. FAZ
 • Within Temptation wint Buma ROCKS! Export Award 2016. BUMA Cultuur
 • De theaterbureaus van impresario’s Angelique Finkers en Robert Jan GrŸnfeld gaan per 1 juli samen. Onder de naam Theaterbureau De Mannen (m/v) gaat Finkers’ rechterhand Edwin Wieringa het bedrijf leiden samen met voormalig PR & marketingman Olivier Schneider. Theaterkrant

cultuurmarketing

 • Doe mee met het jaarlijkse Cultuurmarketing onderzoek. Cultuurmarketing
 • Liselotte van Zwol is sinds februari van dit jaar Hoofd Marketing en relatiebeheer bij De Kleine Komedie. Het oudste theater van Amsterdam is 7 dagen in de week geopend voor cabaret, kleinkunst en muziekvoorstellingen. Hoe ziet zij cultuurmarketing? Cultuurmarketing

beeldende kunst

 • In opdracht van het Noordbrabants Museum maakt Jan Fabre in het Textiellab in Tilburg een nieuwe versie van een al eeuwenlang geleden verdwenen Jeroen Bosch-tapijt. In oktober wordt het nieuwe tapijt onthuld. De PVV-fractie vraagt aan Gedeputeerde Staten opheldering omdat de kunstenaar een ‘narcistische dierenbeul’ is. Fabre mag zijn wandtapijt voor het Noordbrabants Museum gewoon afmaken, zegt.  museumdirecteur Charles de Mooij Omroep Brabant  , Omroep BrabantOmroep Brabant

film

 • Frank Lammers en Mike Weerts blikken terug op de realisatie van de film ‘Of ik gek ben’. Een overzicht van de recensies.  Filmtotaal   , NU.nl
 • Eye in Amsterdam heeft een wereldrecord gevestigd met het bezoekersaantal van de film The Hateful Eight van Quentin Tarantino.  De film draait inmiddels meer dan twintig weken en trok meer dan 36.000 bezoekers. Eye draait exclusief voor de Benelux de 70mm-variant, een formaat dat nog maar zelden wordt gebruikt. NU.nl

letteren

 • Waarom blijft Nederland als stripland achter? NRC, inlog vereist
 • Van 7 t/m 11 juni 2016 vindt in Rotterdam de 47 e editie van het Poetry International Festival plaats.  Is de taal van po‘zie nog vrij van ideologie en manipulatie? Of is het onzin om te denken dat dichterlijke taal zich onttrekt aan framing, het ideologisch laden van woorden? Dat is dit jaar het hoofdthema van het po‘ziefestival.  Een selectie van activiteiten uit het programma. Cultureel Persbureau    ,   Schrijven online
 • Dankzij de #lekkertellen-campagne van de Lezeres des Vaderlands weten we dat vrouwelijke auteurs significant minder en kleinere recensies krijgen dan mannen. Maar nu is de vraag: hoe zit het met de verwerving van literaire respectabiliteit? De Groene Amsterdammer
 • De Boekenleeuw en Boekenpauw, lange tijd was onzeker of deze prestigieuze Vlaamse jeugdboekenprijzen nog wel uitgereikt zouden worden, nadat bekend werd dat de sponsorgelden ingetrokken werden.  Nu blijkt dat ook dit jaar de prijzen worden uitgereikt. In eerdere edities was de prijs exclusief bestemd voor Vlamingen maar daar komt een einde aan. Voortaan zijn de Boekenleeuw en Boekenpauw ook toegankelijk voor Nederlandse schrijvers en illustratoren.  Jaap Leest
 • Tommy Wieringa vertrekt bij uitgeverij De Bezige Bij. De Volkskrant
 • De Fintro Literatuurprijs is gewonnen door dichteres Hagar Peeters voor haar debuutroman Malva. Fleur de Weerd wint VPRO Bob den Uylprijs 2016 voor het beste reisboek. Esther Verhoef wint de Gouden Strop. De Schaduwprijs, voor aankomende thrillerschrijvers, ging naar Max van Olden voor Lieve edelachtbare. LiteratuurpleinLiterair Nederland , Literatuurplein

muziek 

 • Met regietheater zal iedere operaliefhebber zo zijn ervaringen hebben. De afgelopen tijd lijkt het regietheater echter steeds vaker op regisseurstheater, schrijft Peter Franken. Een opiniestuk over componisten, librettisten, regisseurs en hun autoriteit. Operamagazine
 • Wie in het zuiden van Nederland een opera bezoekt, treft voor de voorstelling vaak Len van Schaik aan. Van Schaik viert dit jaar haar 25 jarig jubileum als opera-inleider. Een portret. Operamagazine

theater en dans

 • Ook dit jaar zijn er weer theater- en dansvoorstellingen uit het afgelopen seizoen te zien tijdens Lowlands. Theaterkrant
 • De Nederlandse Toneeljury de allerlaatste nominaties voor de VSCD Toneelprijzen bekendgemaakt. De VSCD-Jeugdtheaterjury heeft de tweede serie Zilveren Krekels bekendgemaakt: vier nieuw geselecteerde voorstellingen maken kans op de Gouden Krekel, die op 11 september wordt uitgereikt tijdens het Gala van het Nederlands Theater, samen met de andere VSCD-prijzen. VSCD , VSCD

kunst in de openbare ruimte

 • Stadstoezicht Amsterdam heeft het straatkunstwerk Songs for Thomas Piketty van Dries Verhoeven tijdelijk in beslag genomen. In het werk laat Verhoeven op verschillende gettoblasters een bedelende vrouwenstem horen. Hij had daarvoor een vergunning, maar handhavers van stadstoezicht gaven voorrang aan het stadsverbod op bedelen. Theaterkrant
 • In Made is een borstbeeld van de 17eeuwse  schilder Godfried Schalcken in Made onthuld.  Nabij de hervormde kerk aan de Lucia Eijckenstraat, de kerk waar Schalckens vader voorganger was. De Bredase kunstenares Iris Stolk is de maakster van het bronzen beeld. BN-De Stem 

brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Wenink Holtkamp architecten uit Eindhoven hebben de Zwarte Silo, een graansilo uit 1923 en een kenmerkend gebouw in het havenkwartier van Deventer, gerestaureerd en herbestemd tot een voedselmarkthal. Dezeen
 • JosŽ Heerkens uit Zeeland  heeft  twee tentoonstellingen: ŽŽn in Berlijn en ŽŽn in Daugavpils in Letland Haar werk wordt steeds eenvoudiger, zegt ze. Het is een zoektocht naar de ziel van kleur.  Brabants Dagblad
 • Tilburger Jacques Mees is een Bob Dylan-tributesinger. Hij gaat op tournee inde Verenigde Staten. Omroep Brabant
 • ‘Instinctive performance’. Zo noemt de Braziliaanse choreograaf Guilherme Miotto de methode die hij bedacht om het diepste onderbewustzijn van beweging naar boven te halen. In Memory of a Projection komt over als een ritueel, een vorm van exorcisme misschien, met sterk repetitieve bewegingen. Theaterkrant

kunstonderwijs

 • Een overzicht van de eindexamenexposities van de Nederlandse kunstacademies. Lost painters
 • Negen studenten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg en artistiek leider Jan Grolleman tonen op donderdag 16 juni de Darling documentaire, naar aanleiding van het project The Darling Collection in Zuid-Afrika. Dit project vond  in maart en april in Zuid Afrika plaats met als doel  om kunst in te zetten om persoonlijke verhalen voor een breed publiek zichtbaar te maken. Brabants Dagblad

cultuureducatie en – participatie

 • Leerkrachten op de basisschool zijn verantwoordelijk voor het aansteken van vuurtjes voor kunst bij kinderen. Herman Tibosch van het Kršller-MŸller Museum pleit voor ruimte en experiment in de kunstles. lkca
 • Een extra ‘cultuur & creativiteitsprofiel’ voor de MBO/HAVO/VWO opleidingen met daarin nadrukkelijk aandacht voor muziekonderwijs, daarvoor pleit Stichting Buma Cultuur. De stichting  wordt in haar mening  gesterkt door een recent onderzoek van TNS/Nipo waarin een meerderheid van de ouders en leraren aangeeft muzikale educatie op middelbare scholen ‘belangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’ te vinden. BUMA Cultuur
 • Wat verandert er in de beroepspraktijk van kunstprofessionals die werken in kunst- en cultuureducatie? Het CBS onderzoekt dit in samenwerking met de Cultuurconnectie en het LKCA.  lkca
 • Kunstbalie organiseert samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie op 8 december een feestelijke conferentie die in het teken staat van vier jaar Cultuureducatie met Kwaliteit. Kunstbalie
 • Negen Amsterdamse musea beginnen binnenkort met rondleidingen speciaal voor en door doven Het Parool
 • Het TextielMuseum in Tilburg houdt een wedstrijd voor scholieren en studenten om een eigen PopShirt te ontwerpen, de winnaar wordt zondag 20 november bekend gemaakt.  Op vrijdag 26 augustus houdt het TextielMuseum een coachingsdag waarop de deelnemers vragen kunnen stellen aan mode-experts, een moodboard kunnen maken en ter inspiratie de popart expo in het museum kunnen bezoeken. Brabants Dagblad
 • Wordt de jeugd alweer decennia gezien als ongeletterd, uit een onderzoek van MeMo2, een onderzoeksbureau naar digital content,  blijkt dat vrouwen in de leeftijd van 15 tot 35 gegrepen zijn door boeken. Volgens Marc Vogels lezen de jonge vrouwen vooral young adult. Dat lezen vindt op moderne wijze plaats. Vogels: ‘Het nieuwe lezen gaat over napraten met vrienden en kennissen op Facebook. En over appen met je vriendin terwijl je aan het lezen bent.’ Adformatie 
 • Twaalf optredens tijdens de finale van Buma Music Academy 2016: Beste Schoolacts leverden uiteindelijk twee winnaars op: in de categorie Bovenbouw ging de eerste prijs naar Lisa Nora van Het Stedelijk Lyceum (Kottenpark) uit Enschede en bij de Onderbouw was Down to Earth van het Bonnefanten College uit Maastricht de beste. BUMA Cultuur
 • De Bergse stichting Samen Onderwijs Maken (SOM) heeft 180.000 euro gekregen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het geld wordt gebruikt om cultuureducatie op alle bij de stichting aangesloten scholen verder te professionaliseren. BN – De Stem
 • Het community-project Blauw Tilburg onthulde een nieuw kunstwerk tijdens een waterfeest in de Natuurtuin Stokhasselt in Tilburg. Daarmee sluit het project aan bij de Week van de Amateurkunst.  Brabants Dagblad
 • De grootste wijk van Oss bestaat vijftig jaar. Het project ’50 jaar Ruwaard’ werd afgesloten op het Midzomerfestijn.  Er werd een kunstwerk onthuld gemaakt met en door buurtbewoners. Brabants Dagblad
 • In de Willem II Fabriek in ‘s-Hertogenbosch werd het eendaagse evenement Playful Arts Sessions gehouden waarbij makers en publiek samen nieuwe richtingen ontdekken binnen playful arts. Zowel jong als gevestigd talent presenteert speelse interactieve en innovatieve kunstvormen op het gebied van beeldende kunst, performing arts en playful interaction design. Brabants Dagblad
 • Kunstenares Annemarieke van Peppen sluit haar project Beweeg me in Het Markiezenhof af. Honderden fotoportretten van bekende en minder bekende Bergenaren  zijn voor het laatst samen te bewonderen. Beweeg me is de overkoepelende naam van een aantal community-art-projecten. Voor ze aan de slag gaat vraagt Van Peppen zich altijd af wat mensen beweegt. BN – De Stem
 • Onder de naam The Big Draw vinden jaarlijks over de hele wereld festivals plaats rond tekenen en animatie. De afgelopen twee jaar maakte The Big Draw in Helmond deel uit van cultuurfestival H20. De editie van 2016 gaat niet door wegens tijdgebrek van organisatoren Maartje Vos-Swinkels en Wanda Hendrickx. Eindhovens Dagblad

kunstbeoefening

 • Mister Motley doet onderzoek naar de positie en behoeftes van amateurkunstenaars. Mister Motley zoekt mensen die, niet beroepsmatig,  hun kunst beoefenen naast een dagtaak zoals school, werk of andere bezigheden. Door de vragenlijst in te vullen,  levert men een belangrijke bijdrage aan de kennis over de positie en behoeftes van deeltijd- en amateurkunstenaar. Mister Motley verwerkt de resultaten in een landelijk advies aan onder andere het VSB fonds. Mister Motley
 • Kunstbalie verzamelt diverse inspirerende voorbeelden over de waarde van amateurkunst. Kunstbalie
 • Het LINK Jongerentheaterfestival vindt dit jaar plaats op 12 juni in Tilburg. Verschillende jongerengroepen uit Noord-Brabant laten hun voorstellingen zien. LINK
 • Tijdens de vijfde editie van het Emoves Festival, afgelopen weekeinde, op verschillende locaties in Endhoven, kon men kennis  maken met de urban cultuur uit Noord-Brabant. Eindhovens Dagblad ,   Omroep Brabant 

erfgoed

 • Dhr. dr. Klaas Jan van den Berg is benoemd tot hoogleraar Chemische aspecten van conservering en restauratie van cultureel erfgoed, in het bijzonder schilderkunst, aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).  De aanstelling is mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van de samenwerking met de UvA in het Ateliergebouw. Cultureel Erfgoed
 • Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) biedt voortaan aan podiumkunstorganisaties de mogelijkheid om hun audiovisuele archieven te laten digitaliseren en duurzaam te archiveren en zo hun materiaal te ‘redden’. Informatieprofessional
 • Het hele internet permanent archiveren is onhaalbaar: het wereldwijde web is simpelweg te groot. Instellingen als het Internet Archive en nationale bibliotheken trekken zich het lot aan van onze gezamenlijke webgeschiedenis. NRC, inlog vereist
 • Ymagis, dat toch vooral bekend staat als specialist in digitale dienstverlening lanceert, op 8 juni aanstaande Celluloid Angels. Celluloid Angels is het eerste crowdfundingplatform dat niet alleen geld wil inzamelen voor de restauratie van klassieke films , maar er ook naar streeft om filmfans te betrekken bij het proces van restauratie. Holland Film Nieuws
 • Het programma Open Kerken en Kloosters stelt een aantal organisaties in staat hun kerk(en) of klooster(s) op een onderscheidende manier voor een groter en breder publiek open te stellen. Uit 54 ontvangen aanvragen zijn 7 deelnemers geselecteerd die hun publieksbereik willen verruimen.
 • Het project Middenpeelwegkerken, waarbij zeven Peeldorpen zelf gaan bepalen wat er met hun kerk moet gebeuren, komt in aanmerking voor subsidie. Erfgoedstem ,  Eindhovens Dagblad
 • 300 zilveren voorwerpen uit de zeventiende eeuw worden schoongemaakt voor de tentoonstelling Bergen op Zilver die volgend jaar mei in het Markiezenhof in Bergen op Zoom opent. BN – De Stem
 • De Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Zoom (SIEB) heeft een muurschildering van beeldend kunstenaar Louis Weyts uit 1949 gered van de sloop. NU.nl

bibliotheken 

 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft adviesbureau M&I/Partners geselecteerd om de KB te ondersteunen bij onderzoek naar een collectief bibliotheeksysteem voor de openbare bibliotheken. Het adviesbureau, dat een vergelijkbaar traject heeft begeleid bij de Vlaamse openbare bibliotheken, kwam als beste uit de selectieprocedure. Bibliotheekblad
 • Op vrijdag 27 mei ontving de VOB een groot gezelschap uit gemeenten en bibliotheken rond het thema Bibliotheken en vluchtelingen. De hand out en enkele presentaties zijn online beschikbaar. De Bibliotheken
 • Vanaf 1 augustus 2016 is Arthur Schellekens de nieuwe directeur van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). De Bibliotheken
 • Bibliotheken die werken met het Vubis-systeem van Ieverancier Infor zullen eerder op landelijk lenen met ŽŽn pas kunnen worden aangesloten dan oorspronkelijk de bedoeling was, zo meldt de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Dit nadat Vubis-bibliotheken hadden laten blijken het gevoel te krijgen een achterstand op te lopen ten opzichte van de  BicatWise-bibliotheken, die volgens de initi‘le plannen eerst aangesloten zouden worden. Bibliotheekblad
 • In de Eindhovense wijk Drents Dorp werden zes minibiebs geplaatst. Met het initiatief wordt de honderdste verjaardag van Bibliotheek Eindhoven gevierd. Particulieren, instellingen en bedrijven stellen hun voortuin beschikbaar voor het plaatsen van een kastje, waarin boeken te ruil en te leen aangeboden worden. e52.nl  
 • Bij de bibliotheken van Theek 5 vloeien dit jaar negentien werknemers af. De bibliotheek wil een kwaliteitsslag maken en heeft de eisen voor het personeel opgeschroefd. BN – De Stem
Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie