Trends & Ontwikkelingen 8 maart 2019

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

Nederland

 • In het advies ‘Financiering van cultuur’ bepleit de Raad voor Cultuur aanvullende instrumenten om nieuwe financieringsbronnen aan te boren. Maar een gezonde financiële basis vraagt om extra investeringen van de overheid in musea én het stopzetten van tegenstrijdigheden in overheidsbeleid. Dat is de oproep van de Museumvereniging, die voortdurend inzet op het vergroten van het verdienvermogen van musea, onder andere met de Museumkaart. De brancheorganisatie kijkt reikhalzend uit naar het besteladvies van de Raad voor Cultuur dat in april verschijnt. Museumvereniging
 • In de verkenning Cultuur voor stad, land en regio (nov. 2017) adviseerde de Raad voor Cultuur over de rol van de stedelijke regio’s in het cultuurbestel. O.m. de suggestie om de regio’s een plan te laten maken voor hun ‘culturele ecosysteem’ kreeg breed navolging: minister van Engelshoven (OCW) nodigde de regio’s uit om regionale cultuurprofielen te maken en daaraan werd breed gevolg gegeven. Opmerkelijk stil, zo schrijft Cor Wijn, bleef het echter over een ander advies uit dezelfde verkenning, namelijk om heldere doelstellingen voor het cultuurbeleid te formuleren en die wettelijk vast te leggen. Na november 2017 heeft hij er nergens meer iets over gehoord.  Cor Wijn blogspot
 • Naar aanleiding van het advies over muziektheater – ‘Later is al lang begonnen’ –  organiseert de Raad voor |Cultuur 12 maart a.s. een bijeenkomst in het Allard Pierson Museum, waarin de toekomst van de musical centraal staat. Diverse vertegenwoordigers uit de sector, onder wie producent Joop van den Ende en theatermaakster, actrice en zangeres Naomi van der Linden,  nemen deel aan een panelgesprek. Het gesprek wordt geleid door Marijke van Hees, voorzitter van de raad. Cultuur.nl
 • Hoeveel perspectief op de arbeidsmarkt bieden creatieve mbo-opleidingen? De Tweede Kamer besprak een advies daarover met minister van Engelshoven (OCW). Van Engelshoven gaat er van uit dat de scholen linksom of rechtsom komen tot een reductie van het aantal creatieve opleidingen. Bevriezen van het aantal opleidingsplekken vindt zij slechts een eerste stap. Een motie van El Yassini (VVD) om direct in te grijpen ontraadt zij dan ook vooral omdat zij het beginsel van ‘zelfregulering’ serieus wil nemen. MBO –Today  , De Tweede Kamer
 • De ChristenUnie, VVD en het CDA stellen schriftelijk Kamervragen aan Minister Slob over de werkwijze van het NPO-fonds. Het fonds stond negatief in het nieuws over mogelijke ontransparante besluitvorming. Spreekbuis
 • Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker dreigt met een nieuwe wet de grootste weldoeners van goede doelen, kerken en culturele instellingen, weg te jagen. De Dikke Blauwe
 • De afgelopen jaren heeft o.a. de Raad voor Cultuur aanbevelingen gedaan om de lokale en regionale journalistiek te stimuleren en te versterken. Toch blijft de druk hierop onverminderd groot. In het regeerakkoord is daarom afgesproken dat er voldoende, onafhankelijk journalistiek aanbod op lokaal en regionaal niveau moet komen. Door verschillende ontwikkelingen en met het oog op het belang van lokale omroepen wil het kabinet zich beraden op de organisatie en financiering ervan. De ministers Ollongren (BZK) en Slob (Media) willen daarover een gezamenlijk advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur. Cultuur.nl
 • In Friesland, Groningen, Zeeland en Limburg is de band met de provincie het sterkst. Hoe anders is dat in de Randstadprovincies waar een minderheid zich verbonden voelt, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. NOS
 • Vijf provincies hebben een gezamenlijke databank ingericht waarin documentatie over archeologische monumenten en collecties worden vastgelegd. Het functioneel beheer van het ArcheoDepot wordt verzorgd door BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van provincies. De portal www.archeodepot.nl biedt toegang tot archeologische collecties van de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Zeeland. Binnenlands bestuurBij12
 • Ten minste 4 miljoen bezoeken was de bedoeling, het werden er ruim 5 miljoen. Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad was een succes. Friesland wil cultuurprovincie blijven. Leeuwarden stelt zich kandidaat voor de UNESCO-titel City of Literature. NRC   , Leeuwarder Courant
 • De provincie Gelderland verdeelt 13,5 miljoen euro aan subsidiegeld voor de restauratie van monumenten met een loting. Dit omdat de aanvragen voor bijna 70 gebouwen op dezelfde dag binnenkwamen. De werkwijze stuit op kritiek. Hoogleraar Michiel de Vries van de Radboud Universiteit pleit voor een selectie die niet is gebaseerd op toeval. De Gelderlander
 • Gebiedsontwikkelaars staan voor diverse forse opgaven, waaronder de bouw van één miljoen woningen in de Randstad. Gemeenten spelen daarin een grote rol en kunnen via een actieve grondpolitiek het tempo helpen opvoeren, betoogt Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Meer scholen moeten weten dat ze bij culturele instellingen aan kunnen kloppen bij docentuitval.  Het Amsterdamse D66-raadslid Ilana Rooderkerk heeft aan de wethouder gevraagd of daar meer ruchtbaarheid bij scholen kan worden gegeven.  Cultura Nederland biedt in Amsterdam en omgeving invallessen aan als op een school een docent ziek wordt. Het Parool
 • Met het presenteren van de agenda Digitale Stad wil de gemeente Amsterdam dat de digitale rechten van haar inwoners worden gerespecteerd. ‘Wij zijn geen dataleverancier, maar we willen wel (mede) bepalen wat voor wetten en regels nodig zijn om veilig met data om te gaan in Amsterdam’, aldus verantwoordelijk wethouder Touria Meliani (GroenLinks). Binnenlands bestuur

 

Noord-brabant

 • Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst, is de toekomst van de drie-eenheid in Velp weer in een nieuwe fase aanbeland. De drie-eenheid bestaat uit het Emmausklooster van de Kapucijnen, het Vincentiuskerkje en het KasteelKlooster Bronckhorst.  De provincie Noord-Brabant, gemeente Grave en bouwbedrijf Roelofs & Haase ondertekenden de overeenkomst op 28 februari. Brabant.nl

 

Grote brabantse gemeenten

 • Cultuurwethouder Marianne de Bie (D66), cultuurambtenaar Paul Albers en de voor de invulling van Klavers Jansen in de Belcrum ingehuurde kwartiermaker spraken lovende woorden. Tijdens de toespraken werden de schilderijen van de muren gehaald en de kunst uit de Electron/MotMot Gallery werd opgeborgen. Een protestactie, want ondanks de mooie woorden over de culturele toekomst van Breda, werd de geldkraan voor verschillende culturele spelers behoorlijk dichtgedraaid. Ook Electron/MotMot Gallery ging terug. Die kreeg in 2018 nog 85.000 euro, in 2019 nog slechts 20.000 euro. GroenLinks  schrijft een brief aan B&W over de kwestie.  BN – De Stem , BN – De Stem
 • Het college van B en W  van Eindhoven heeft het Muziekgebouw een dusdanig aantal stringente eisen opgelegd wat betreft de financiële huishouding en het afleggen van verantwoording daarover, dat het MGE feitelijk onder curatele gesteld wordt. De concertzaal kampt al langer met tekorten en heeft dit jaar een gat in de begroting van een half miljoen euro.  Eindhovens Dagblad , De Volkskrant  , Eindhovens Dagblad
 • Op 13 februari jongstleden heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in het hoger beroep van Bibliotheek Eindhoven en stichting Cultuur Eindhoven (SCE) geoordeeld dat SCE een bestuursorgaan is, maar momenteel niet bevoegd is om cultuursubsidies te verstrekken. De bevoegdheid daartoe kan door de gemeente Eindhoven worden toegekend. Momenteel is het voor SCE onmogelijk om te besluiten op een aanvraag voor het Snelgeldfonds en zal de reparatie door de gemeente Eindhoven moeten worden afgewacht. Gelet hierop verklaart SCE zich onbevoegd om op deze aanvragen te beslissen. Dat betekent dat het niet zinvol is om momenteel een aanvraag in te dienen voor het Snelgeldfonds. De uitspraak heeft geen consequenties voor reeds verstrekte subsidies. Cultuur Eindhoven
 • Er komt geen escaperoom in de voormalige Heilig Hartkerk. Maar dat verandert niets aan de bezwaren van omwonenden. Zij vrezen overlast van het bedrijf City Gaming. Eindhovens Dagblad
 • Het Helmonds Slavisch Koor krijgt van de gemeente Helmond 10.000 euro subsidie voor het On World Tour Project 2.20. Eindhovens Dagblad
 • Cultuur is voor ons heel belangrijk.’ De Tilburgse wethouders Berend de Vries (economie en ruimtelijke ordening) en Marcelle Hendrickx (onderwijs en cultuur) over de verhuizing van de Bibliotheek Midden-Brabant en de impuls die de Spoorzone met de komst van de LocHal krijgt. Innovation Origins

 

Overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Heusden ziet geen aanleiding de overeenkomst met bouwbedrijf Hoefnagel voor de verkoop van de oude mavo en de oude gymzaal in de vesting Heusden te ontbinden, en in ruil daarvoor Hoefnagel een ander project aan te bieden. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van het CDA. De oude gymzaal  staat leeg. De oude mavo is nog wel in gebruik, bij het Creatief Centrum Heusden (CCH). De gemeente zegde de huur enige jaren geleden al op; het CCH mag er steeds drie maanden langer blijven zitten zolang Hoefnagel er niet aan de slag gaat. Brabants Dagblad
 • De problemen in ’t Spectrum in Schijndel vragen om meer bemoeienis van het bestuur van Meierijstad, de enige aandeelhouder van het cultureel centrum, volgens Brabants Dagblad. Er is  sprake van ernstig verstoorde verhoudingen tussen het bestuur en algemeen manager Sylvia Rutten, die in augustus aantrad. Cultuurwethouder Menno Roozendaal (PvdA) van Meierijstad stelt dat het om ‘een aangelegenheid van ’t Spectrum zelf’ gaat. Brabants Dagblad  , Brabants Dagblad
 • Rijksbouwmeester Floris Alkemade neemt op 14 maart deel aan de eerste expertmeeting van de gemeente Meierijstad. Het thema van de avond is ‘Botsende belangen in het buitengebied’. Op deze bijeenkomst in Sint-Oedenrode praten deskundigen de gemeenteraad bij over zaken die spelen in het buitengebied. Brabants Dagblad
 • De gemeente Nuenen leent 500.000 euro aan Van Gogh Brabant om de grond te kunnen kopen die nodig is voor de uitbreiding van het Vincentre. De bijdrage van de gemeente is nodig omdat bij Van Gogh Brabant nog te weinig in kas zit om het Vincentre en de grond over te nemen van woningcorporatie Helpt Elkander. Eindhovens Dagblad
 • Het ‘uur U’ nadert voor de Enck. Dit voorjaar besluit de gemeenteraad of er nog toekomst is voor het sociaalcultureel centrum in Oirschot. In juni werd, na een spannende raadsvergadering, een faillissement afgewend. De Enck kreeg tot begin 2019 de tijd om te schetsen op welke manier het gemeenschapshuis tot zwarte cijfers kan komen. Dat onderzoek is nu afgerond. Een speciaal samengestelde stuurgroep het eindrapport naar de gemeente gestuurd. Eindhovens Dagblad
 • Het verdwijnen van de Popronde maakt heel wat los in Oss. In navolging van GroenLinks richt nu ook de SP, de grootste partij in de gemeenteraad, haar pijlen op het college. De SP begrijpt niet waarom het festival geen subsidie meer krijgt en stellen daarom liefst vijftien gepeperde vragen aan burgemeester en wethouders. Brabants Dagblad
 • Sigarenmakerij Museum Valkenswaard wil een nationale trekpleister worden. Geld daarvoor vinden is niet gemakkelijk. De gemeente Valkenswaard heeft een subsidie van 10.000 euro toegezegd. Eindhovens Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Waarom lukt het maar niet om betere honoraria voor architecten voor elkaar te krijgen? Een duidelijke, geregelde tariefstelling voor architecten zoals de Duitse HOAI kan Nederlandse architecten behulpzaam zijn, maar Europese regelgeving inzake beroepsregulering lijkt invoering te blokkeren. Slechts ondernemerschap lijkt vooralsnog de enige weg naar een levensvatbaar beroep. Blog van Harm Tilman. De Architect
 • Meer dan de helft van de architectenbureaus heeft de afgelopen tijd moeite gehad met het aannemen van nieuw en geschikt personeel. Hierbij wordt het vaakst genoemd dat het kennis- en vaardigheidsniveau van sollicitanten niet op het niveau van de vacature lag. Dat blijkt uit de Conjunctuurmeting najaar 2018. Ongeveer 40% van de bureaus zegt geen problemen te ondervinden bij het aannemen van nieuw personeel. En een deel van de bureaus geeft aan dat ze niet op zoek zijn naar nieuw personeel, werken met zzp’ers of bewust een eenmanszaak hebben en geen medewerkers maar samenwerkingspartners zoeken. BNA
 • In 2018 werd de evaluatie van het onderzoeksproject Architect aan Zet gepubliceerd. Dit project betrof een pilot van de Gemeente Rotterdam om te onderzoeken hoe architecten zo veel mogelijk verantwoordelijk kunnen worden gemaakt voor de toetsing van het ontwerp aan wet- en regelgeving en het toezicht op de bouwplaats.  Stéphanie van Gulijk,  Hoogleraar Privaatrecht, Tilburg University, over deze pilot. De architect kan een grotere rol spelen bij de kwaliteitsborging.  BNA
 • Het ministerie van EZK heeft opdracht gegeven aan KWINK-groep om de rechtsbescherming in de aanbestedingspraktijk te onderzoeken. De BNA vindt het onderzoek van KWINK-groep van groot belang. Daarom werkt zij actief mee aan dit onderzoek.  Zij roept alle architecten, ketenpartners en andere betrokkenen die ervaring hebben met aanbestedingen van harte op om een  enquête in te vullen. BNA
 • Op 4 juli 2018 organiseerde de BNA de eerste Inclusieve Rondetafel met vrouwelijke architecten. Deze werd door de twintig deelnemende architectes geprezen als ‘memorabel en goed getimed’.  Maar hoe zit het met de man-vrouwverhoudingen bij bureaus en Nederland en andere Europese landen?  In het recente sectoronderzoek van de Architects’ Council of Europe staan gegevens hierover in Europees verband en de Nederlandse architectenbranche vergelijkt met die in de landen om ons heen. Nathalie de Vries, voorzitter van de BNA gaat dieper in op deze recente cijfers en roept alle BNA-bureaus op Internationale Vrouwendag op om vooral naar de diversiteit en inclusiviteit van het eigen bureau te kijken. BNA
 • Platform BK organiseert met de Kunstenbond een vervolg op de Elfstedentocht van vorig jaar om het gesprek over woon- en werkplekken voor kunstenaars in de stad lokaal verder te ontwikkelen: #geenstadzonderkunst 2. In zes van de elf steden: Den Haag, Amsterdam, Arnhem, Tilburg, Utrecht en Maastricht bouwen we verder aan een sterke dialoog tussen stad, kunstenaars en politiek, waarbij de kunstenaar centraal staat. Planning voor de werkbijeenkomsten is eind mei en begin juni. PBK
 • Residenties bieden kunstenaars de ruimte, tijd en concentratie om te werken, om onderzoek te doen of om te reflecteren. Onder invloed van globalisering, neoliberalisme en de competitieve creatieve economie is de rol van residenties aan het veranderen. De publicatie ‘Contemporary Artist Residencies, Reclaiming Time and Space’ reflecteert op de invloed van residenties op kunstenaars, de kunstwereld en de samenleving. DutchCulture
 • Dit jaar bestaat het Europees Keramisch Werkcentrum vijftig jaar en dat wordt gevierd met een aantal tentoonstellingen en activiteiten. In 1969 werd in Heusden het Keramisch Werkcentrum opgericht. In 1991 verhuisde het naar ’s-Hertogenbosch en veranderde de naam in Europees Keramisch Werkcentrum. In 2015 verhuisde het naar de huidige locatie in Oisterwijk onder de naam Sundaymorning@ekwc. Brabant Cultureel
 • Het Nederlands Fotomuseum verklaart zich solidair met de fotojournalisten die actie voeren voor betere betaling. Fotojournalisten zijn hoeders van een open democratie, zo schrijft het museum.  In de hal van het museum wordt werk van Zilveren- Camerawinnaars getoond. Voor het exposeren van hun werk worden ze  betaald volgens de honorariumrichtlijn, die het Nederlands Fotomuseum in 2017 als een van de eersten ondertekende. Nederlands Fotomuseum
 • Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de dure verbouwing en andere mogelijke misstanden bij het voormalige Museum voor Communicatie, nu: museum COMM, aan de Zeestraat. Het wordt uitgevoerd door de Stichting Cultuur+Ondernemen. Dat hebben de directie en de raad van toezicht (Rvt) bekendgemaakt. Den Haag Centraal
 • Het Nederlands Stripmuseum in Groningen sloot zijn deuren. Om afscheid te nemen mochten bezoekers de hele dag gratis naar binnen. Het museum keert eind dit jaar terug in een nieuw jasje als Storyworld. Dat nieuwe museum richt zich in het algemeen op ‘vertellen met beeld’ en zal ook aandacht hebben voor buitenlandse strips, animatie en games. NOS
 • Gesprek met Marc Glimcher, de directeur van  Pace Gallery, een van de grootse galeries ter wereld, over de toekomst van de kunsthandel.  “We zijn een belevings industrie,  geen retailers.  Wij zijn een ‘experience business’ met ’s werelds duurste cadeauwinkel. Kunst krijgt haar waarde door de beleving. De verkoop via het Internet zal dat niet verstoren. De verstoring komt altijd van kunstenaars die in contact willen komen met andere mensen.” ArtNet news
 • Dutch Digital Design, het initiatief dat zich inzet voor de zichtbaarheid van het beste Nederlandse digitale werk, gaat verder als zelfstandige organisatie. Bij de fonkelnieuwe stichting hebben zich inmiddels meer dan twintig vooraanstaande bureaus als partner aangesloten. Na een periode onder de vlag van branchevereniging Dutch Digital Agencies gaat Dutch Digital Design in goed overleg zelfstandig verder. Waar mogelijk trekken de beide organisaties samen op. nbf
 • Wat betekent de Brexit voor de filmindustrie – in zowel Groot-Brittannië als Europa. Filmkrant
 • Met unanieme instemming van de bestaande partners is CineSud tijdens het  Filmfestival in Berlijn toegetreden tot het prestigieuze talentontwikkelingsnetwerk Screen Talent Europe. Screen Talent Europe is een Europees netwerk van organisaties die actief zijn in het veld van talentontwikkeling op gebied van film. Het doel van het netwerk is om kennis, ervaring en trainingmethoden uit te wisselen, samen te werken om nieuwe filmmakers meer mogelijkheden te bieden (in internationale context) en talenten en netwerken uit te wisselen. Cinesud
 • Het Holland Animatie Film Festival (HAFF) wordt dit jaar weer gehouden in Utrecht. Vorig jaar ging het festival niet door en vertrok de directeur na een “verschil van inzicht”. Het festival werkt nu samen met KLIK, een jaarlijks animatiefestival in Amsterdam. De gemeente  Utrecht gaf, samen met het Filmfonds en provincie Utrecht als andere subsidiënten, toestemming om in 2018 geen festival te organiseren en een reorganisatie mogelijk te maken. Het nieuwe plan voldoet volgens een onafhankelijke adviescommissie aan de wensen en daarom krijgt HAFF voor de komende twee jaar groen licht van de gemeente.  DUIC
 • In het rapport Mapping of Collaboration Models among Film Festivals, in opdracht van de Europese Commissie, worden aanbevelingen gedaan over hoe film festivals in Europa hun onderlinge samenwerking kunnen verbeteren op het gebied van acquisitie, programmeren en besturen, marketing en innovatie en kennisontwikkeling. Creative Europe Desk  , Europese Commissie
 • Films van streamingdienst Netflix waren afwezig tijdens de editie van 2018 van het filmfestival van Cannes  zijn  Maar er zijn een paar intrigerende opties die uitkomst uit de impasse kunnen bieden.   Regisseur Steven Spielberg wil de organisatie achter de Oscars vragen om films van streamingdiensten als Netflix of Hulu voortaan uit te sluiten van deelname. Hij is dat van plan aan te kaarten bij de volgende vergadering van de raad van bestuur van de Academy. Indiewire, NOS
 • Entertainment One’s Wilco Wolfers start met zijn eigen filmdistributiemaatschappij. Het bedrijf, dat hij samen met jurist Caspar Wenckebach begint, gaat WW Entertainment heten. WW Entertainment neemt de marketing en distributie over van alle films van Entertainment One (eOne) in Nederland, België en Luxemburg.  De oprichting van WW Entertainment volgt in het spoor van het besluit van Entertainment One om zich wereldwijd meer op productie te gaan toeleggen. Holland Film Nieuws
 • Na heel veel vertragingen, begint er schot te komen in de bouw van de bioscoop in Cuijk: Industry Service Bioscoop Cuijk. De opening is gepland voor media 2019.  Biosagenda
 • De Literair vertalers van de Auteursbond kennen de Vertaalduivel 2019 toe aan Stichting CPNB, omdat de organisator van het jaarlijkse Boekenbal zelden vertalers uitnodigt. De trofee wordt bij wijze van prikkelend plaagstootje toegekend aan een persoon of instantie die meer had kunnen doen voor het vertaalvak. De vertaalengel gaat dit jaar naar VertaalVerhaal.nl,  een initiatief van de VertalersVakschool te Amsterdam, waarop worden verhalen over vertalen verzameld worden. In interviews, columns en essays komen alle aspecten van het vertaalvak aan de orde. Auteursbond
 • Het aantal onafhankelijke boekhandels in New York neemt af vanwege de druk van Amazon, veranderende leesgewoontes en torenhoge huren. The Guardian
 • Auteurs en muziekuitgevers hebben een gezamenlijk advies aan de minister van Cultuur gezonden. Het advies behelst de vaststelling van een minimale redelijke vergoeding voor muziekauteurs van twee derde van de muziekauteursrecht, voor alle audio- en audiovisuele exploitatie. Daarnaast kwamen zij een Code of Conduct overeen waarin een aantal afspraken werd gemaakt over redelijke contractsvoorwaarden in muziekuitgavecontracten. Boek9
 • Dubbele belastingen. Dure specialisten. Een onwerkbare belastingdruk. Tonnen aan gemiste inkomsten. In de romantische verhalen over toeren in het buitenland komt het woord belasting zelden voor. Toch is het een kopzorg voor veel Nederlandse orkesten,  bands en artiesten die uit én thuis belanden in een complexe, tijdrovende belastingrompslomp, soms zonder goede afloop. Een georganiseerde lobby hoopt er verandering te brengen. Ook sporters treft dit probleem.  3voor12.vpro.nl  , Kunstenbond ,  NOS
 • Wie de leadermuziek van onder andere The Voice, De Wereld Draait Door, Pauw, Kassa en RTL Nieuws hoort, luistert onbewust naar het werk van Martijn Schimmer. Al meer dan twintig jaar lang is Schimmer de grote en tegelijkertijd onzichtbare man achter de muziek van de populairste radio- en televisieprogramma’s, films en commercials. Zijn werk is nu beloond met de Buma Oeuvre Award Multimedia. Buma Cultuur
 • Het Amsterdamse jazzpodium Bimhuis lanceert een nieuwe service: BIMHUIS TV. Vanaf 8 maart worden concerten via een livestream uitgezonden, waarna de uitzending 24 uur per dag nog is terug te zien. Jazzenzo
 • ESNS (Eurosonic Noorderslag) presenteert elk jaar een staalkaart van de allerbeste opkomende acts uit Europa. Elke editie van het festival en de conferentie verlegt ESNS de focus naar één van die Europese landen. In samenwerking met Swiss Music Export richt ESNS zich op Zwitserland bij de komende editie, die in januari 2020 in Groningen plaatsvindt. BUMA Cultuur

Cultuurmarketing

 • Op 27 juni vindt de uitreiking van de Cultuurmarketing Awards weer plaats! Inschrijven is de hele maand maart mogelijk. Ben je trots op een campagne, merkstrategie of andere creatieve case? Stuur deze dan nu in. Jonge cultuurmarketing talenten kunnen zich aanmelden voor de nieuwe Young Talent Award. Cultuurmarketing
 • Kunstenaar Rafaël Rozendaal (1980) gebruikt het internet als zijn canvas en daarbij is de domeinnaam de titel én de digitale locatie. Rozendaals websites worden jaarlijks veertig miljoen keer bezocht en zijn werk wordt onder andere tentoongesteld in musea en galeries in New York, Seoul, Parijs en Amsterdam. Wat is de rol van het internet in Rozendaals kunst en hoe bepaalt dit de relatie met zijn brede publiek? Cultuurmarketing
 • Op 4 maart zijn  twaalf kinderen met een plek in de Senaat van De Nederlandse Kinderjury 2019 verrast door twaalf bekende Nederlandse kinderboekenschrijvers. Voor de Senaat zijn de twaalf meest enthousiaste en leesgierige kinderen uit heel Nederland geselecteerd, zij vertegenwoordigen hun eigen provincie. De Senaat van De Nederlandse Kinderjury hoopt de aankomende weken alle kinderen van Nederland enthousiast te maken voor het lezen van boeken. Met de installatie van de Senaat zijn de Leesweken van De Nederlandse Kinderjury officieel gestart, die lopen tot en met 19 mei. Vanaf 20 tot en met 26 mei kunnen kinderen in de leeftijd 6 tot en met 12 jaar uit heel Nederland stemmen op hun favoriete boek. CPNB

Financiering

 • In 2018 zijn binnen de regeling Architectuur  van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een totaal van 72 projectvoorstellen van start gegaan. Het zijn projecten die op innovatieve wijze ingaan op actuele maatschappelijke opgaven. Het gaat om onderzoek en analyse om nieuwe kennis te ontwikkelen. Er wordt op actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied gereflecteerd wat uiteindelijk leidt tot nieuwe inzichten en debat. Bestaande kennis en expertise, soms juist buiten het vakgebied, wordt hierbij op een sterke wijze ingezet binnen een opgave in het persoonlijke interessegebied. Een overzicht.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Op 7 februari vond de kick-off bijeenkomst plaats van het ontwikkeltraject ‘Anders werken aan stad, dorp en land’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.  Binnen dit traject bouwen achttien gemeenten onder begeleiding van ervaren stadmakers hun lokale netwerk uit en gaan ze samen met hun lokale partners én met ontwerpers aan de slag met actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in hun eigen gemeente.  Breda, Bergen op Zoom en Heusden zijn de Brabantse gemeenten die deelnemen aan dit ontwikkeltraject. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Na een succesvolle eerste editie afgelopen jaar, organiseert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op 28 maart opnieuw Bring it on!. Deze open dag brengt de ontwerpende sector samen en gaat het fonds in gesprek over ambities, ontwerpideeën en maatschappelijke impact.  Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • De Werkbijdrage Kunstinitiatieven is bestemd voor de kleinere kunstruimtes en kunstenaarsinitiatieven in Nederland. Dit is een heterogene groep organisaties, instellingen, samenwerkingsverbanden, collectieven, al dan niet tijdelijk of nomadisch, die klein zijn in termen van mankracht, fysieke en organisatorische structuren en die zijn ontstaan vanuit een bevlogenheid en de motivatie kunst op een andere manier te presenteren. Deadline 29 april 2019. Mondriaan Fonds
 • Zes startende beeldend kunstenaars hebben onlangs een Werkbijdrage Jong Talent toegekend gekregen. Deze bijdrage van het Mondriaan Fonds  is bedoeld voor veelbelovende kunstenaars tot uiterlijk vier jaar na hun opleiding. De bijdrage kan worden gebruikt voor wat verband houdt met de ontwikkeling van nieuw werk, zoals onderzoek, materiaal, apparatuur en projecten in binnen- of buitenland. Tot de 6 behoort Wouter Paijmans uit Loon op Zand. Mondriaan Fonds
 • ‘Wat is artistieke kwaliteit, en hoe krijgt ze betekenis in de context van hedendaagse beeldende kunst?’, is de vraag die Yvonne van Eekelen stelt in haar promotieonderzoek Kwaliteit en kwaliteitsbeoordeling van hedendaagse beeldende kunst: Prix de Rome 1985-2011 aan de Universiteit Leiden, in samenwerking met de Rijksakademie van Beeldende Kunsten (RA) in Amsterdam. Op 21 februari presenteerde zij in het kader van de reeks Onderzoek in zicht haar bevindingen voor een volle zaal in de Boekmanstichting. Boekman
 • De eerstkomende deadline voor de realisering van een majoritaire Nederlandse speelfilm is 24 april. Filmfonds
 • De eerstkomende deadline voor de Matchingbijdrage Mainstream Film van het Filmfonds is 24 april. Het gaat hierbij om de realisering van een nieuwe Nederlandse mainstream speelfilm of lange animatiefilm die voor minimaal 70% gefinancierd is en met een bijdrage voor realisering, Telescoop en/of Film Production Incentive. Filmfonds
 • De Straat biedt talentvolle regisseurs en scenarioschrijvers de kans een hedendaags, origineel en visueel interessant plan te ontwikkelen, met het unieke doel deze te verenigen tot één bijzondere zesdelige dramareeks. In totaal zijn er 53 voorstellen ingediend. Twaalf daarvan zijn nu geselecteerd om verder te worden ontwikkeld tot treatment, waarna zes scenario’s gerealiseerd zullen worden. Een lange stadse straat is de verbindende factor tussen de afleveringen en vormt de overkoepelende arena van de reeks. De reeks zal worden uitgezonden in het najaar van 2020 op NPO 3, en in première gaan op het Nederlands Film Festival 2020. Filmfonds
 • De Nederlandse scenarist/regisseur Jaap van Heusden is met zijn speelfilmproject In Alaska geselecteerd voor het prestigieuze l’Atelier 2019 op het Filmfestival de Cannes. In Alaska (script en regie Jaap van Heusden, productie IJswater Films) werd ontwikkeld binnen het Filmfondsprogramma Talentontwikkeling in internationale context van het Filmfonds. Filmfonds
 • Twintig romans, vertaald uit tien verschillende talen vormen samen de longlist van de Europese Literatuurprijs 2019. De titels zijn geselecteerd door een twaalftal onafhankelijk opererende boekhandels als de beste, hedendaagse Europese romans die vorig jaar in het Nederlands zijn verschenen. De Europese Literatuurprijs bestaat uit een geldbedrag van € 10.000 voor de schrijver en € 5.000 voor de vertaler van het winnende boek. Letterenfonds
 • Tijdens de Open Studios (14, 15 en 16 maart 2019) van de Jan Van Eyck Academie opent ook de Schrijversstudio zijn deuren voor publiek. Schrijvers Jan Postma, Maarten van der Graaff, Vicky Francken en Sytske van Koeveringe zullen presenteren waar ze het afgelopen jaar aan hebben gewerkt tijdens hun verblijf aan de Van Eyck. Van der Graaff en Van Koeveringe verbleven in 2018 als writer-in-residence aan de multidisciplinaire Van Eyck Academie in het kader van Wanderlust, het programma voor internationale talentontwikkeling van het Letterenfonds. Letterenfonds
 • Het Fonds Podiumkunsten opent het loket 2P: Verbinden van produceren en presenteren. 2P biedt ruimte voor samenwerkingen van podia en festivals met gezelschappen en ensembles. Het gaat hierbij om door het Fonds gesubsidieerde podia en festivals. De gezelschappen en ensembles waarmee wordt samengewerkt worden door het Fonds of het Ministerie van OCW gesubsidieerd. Zo kunnen zij gezamenlijk werken aan nieuwe manieren om publiek te betrekken bij voorstellingen of concerten. Er is voor de jaren 2019 en 2020 een budget van 750.000 euro per jaar beschikbaar. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de activiteiten. Uitgangspunt is dat de productie waar het om gaat al gefinancierd is. Fonds Podiumkunsten
 • Op 28 februari zijn de teksten gepresenteerd van de deelnemende schrijvers aan #NieuweStukken. De schrijvers zijn eind januari begonnen met het schrijftraject. Zij worden begeleid door een ervaren coach en volgen workshops van de Tekstsmederij. De teksten werden gelezen door acteurs Nick Livramento Silva en Kyra Bououargane. Fonds Podiumkunsten
 • ‘Fast Forward: talent in internationale context’ krijgt, na een succesvolle eerste editie, een vervolg. Viktorien van Hulst is door het Fonds Podiumkunsten benoemd tot intendant van de tweede editie. Samen met een groep verkenners uit de Nederlandse podiumkunsten koppelt ze talentvolle podiumkunstenaars aan een buitenlandse producent, gezelschap, podium of festival. Fonds Podiumkunsten
 • De subsidieregeling Urban Arts talent 2018-2020  van het Fonds voor Cultuurparticipatie staat weer open voor aanvragen. Talenten kunnen via een culturele instellingen een aanvraag indienen voor een ontwikkelingstraject waarin ze zich als maker ontwikkelen door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren. Aangezien het om een ontwikkeltraject gaat, dienen de activiteiten voort te bouwen op een eerder ingezette ontwikkeling van het talent. Alleen nieuwe activiteiten komen dus in aanmerking voor subsidie. Deadline tot 28 juni.  Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De subsidieregeling Regeling Internationale samenwerking   van het Fonds voor Cultuurparticipatie staat weer open voor aanvragen. Met deze subsidieregeling krijgt men de kans samen te werken met een of meerdere partners in het buitenland en deze ervaringen te delen met het Nederlandse veld. Nog op zoek naar partners? Daarvoor biedt het fonds een extra mogelijkheid aan binnen de regeling. Er kan namelijk ook een kleinere ontwikkelsubsidie aangevraagd worden om een mogelijke partner ter plaatse op te zoeken en te verkennen wat de samenwerkingsmogelijkheden zijn. De regeling is voor zowel cultuurparticipatie- als cultuureducatieprojecten. De subsidieregeling is doorlopend geopend tot en met 18 december 2020, of tot het subsidieplafond van € 1.000.000,- wordt behaald. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft het ministerie van OCW in 2018 ruim 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is 1,7 miljoen euro bestemd voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en 700.000 euro voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken. Aanvragers konden tot en met 30 november 2018 een subsidieverzoek doen. De aanvragen zijn de afgelopen weken beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 28 februari 2019 zijn de definitieve besluiten verzonden naar de aanvragers. Cultureel Erfgoed
 • Het ministerie van OCW werkt samen met een aantal partners aan de vormgeving van een subsidieregeling voor grote rijksmonumenten. De subsidieregeling is bedoeld om grote rijksmonumenten te restaureren, te verduurzamen en toegankelijker te maken. In totaal wordt € 60 miljoen euro beschikbaar gesteld. De regeling wordt uiterlijk begin mei op deze website gepubliceerd. De aanvraagperiode voor de subsidie sluit op 15 september. Cultureel Erfgoed
 • Talentontwikkeling, innovatie of samenwerking: Limburgse muziekprojecten met één of meer van deze doelen kunnen door een nieuwe regeling extra financiële steun aanvragen. Samen stellen stichting Pop in Limburg en het Cultuurfonds Limburg een totaalbedrag van €35.000,- beschikbaar. Cultuurfonds
 • Connecting Emerging Literary Artists is een Creative Europe Cultuur gesteund project uitgevoerd door De Nieuwe Oost | Wintertuin.  Een selectie van 18 talentvolle schrijvers, 24 vertalers, 6 beginnende literaire professionals en de 7 deelnemende literaire organisaties volgen met CELA een intensief traject gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, tools en een netwerk. Creative Europe Desk
 • Eric Gyamfi (1990, Ghana) is door een internationale jury benoemd tot de dertiende Foam Paul Huf Award winnaar. Jaarlijks wordt deze internationale prijs door Foam Fotografiemuseum Amsterdam uitgereikt aan een fotografietalent jonger dan 35 jaar. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 20.000 en een solotentoonstelling in Foam. Foam
 • De Booker Prize wordt de komende vijf jaar,  na de terugtrekking van de Man Group, de vorige sponsor, gefinancierd door multimiljonair Sir Michael Moritz. Zijn naam wordt niet verbonden aan de prijs, die gewoon The Booker Prize gaat heten. The Guardian
 • De Nationale Postcode Loterij wordt, naast Amnesty International, de nieuwe hoofdpartner van Movies that Matter. De bekendmaking van de schenking aan Movies that Matter kwam aan de vooravond van het Goed Geld Gala van de Postcode Loterij op 4 maart. Holland Film Nieuws
 • AFAS Live en isla pastilles slaan de handen ineen om aanstormend Nederlands talent een podium te bieden. Na afloop van bijna elk concert op het hoofdpodium, openen de deuren van de isla® Talent Stage zich voor een artiest of band die de avond zal afsluiten. Sponsorreport
 • Wanneer je aan het crowdfunden bent als zelfstandige maker denk je misschien niet na over de implicaties voor je belastingaangifte. Het is ook best ingewikkeld. Daarom deze nadere uitleg. Voordekunst 

Cultuurnieuws per discipline

Architectuur en vormgeving

 • Curator Paola Antonelli koos voor de Triënnale van Milaan de verstoorde relatie tussen mens en natuur als uitgangspunt. Want de natuur is kapot, bijvoorbeeld door gemanipuleerde landbouwgewassen. Maar ook door klimaatverandering, de plasticsoep in zee, houtkap in de Amazone, walvisjacht en, tja, wat eigenlijk niet. Gelukkig is er design, dat een belangrijke rol kan spelen in het herstellen van de natuur en daarmee in het voortbestaan van de mensheid, legt Antonelli uit. Volgens Jeroen Junte blijft de herstelkracht van design beperkt, maar dat ligt zeker niet aan de Nederlandse inbreng. De Volkskrant , mogelijk inlog vereist  , Architectenweb
 • De Japanse architect Arata Isozaki (87) krijgt dit jaar de Pritzker Architecture Prize. Deze jaarlijkse onderscheiding staat internationaal bekend als de ‘Nobelprijs van de architectuur’. NRC , De Architect , Dezeen , Dezeen
 • Architect Ben van Berkel over Brainport Smart City in Helmond, wat de ‘slimste woonwijk ter wereld’ moet gaan worden. Het wordt een living lab, waar technologische innovaties aan nieuwe inzichten op sociaal gebied gekoppeld gaan worden. Architectenweb
 • De gemeente Den Haag maakt serieus werk van zijn hoogbouwplannen rond station Hollands Spoor. In 2020 gaat de bouw van vier woontorens van 130 tot 160 meter aan het station van start, snel gevolgd door twee woongebouwen van 135 tot 180 meter aan de Rijswijkseweg, dat schrijft Vastgoedmarkt op haar website. De Architect
 • De spanningen over de renovatie van het Binnenhof in Den Haag zijn zo hoog opgelopen dat coördinerend architect Liesbeth van der Pol aan de kant is gezet. Zij wilde de Eerste Kamer ingrijpend verbouwen, tot ergernis van betrokken politici. Algemeen Dagblad  , De Architect
 • Architecten hebben een dringende missie, zegt de Oostenrijkse architect Chris Precht, om de voedselproductie weer in het centrum van onze steden te brengen. Dezeen
 • Na uitgebreid ontwerpend onderzoek met een multidisciplinair team, in opdracht van BNA Onderzoek, formuleerde Robbert Guis 9 lessen voor de stad van de toekomst. Welke houding ten opzichte van deze opgave moeten wij architecten en stedenbouwers hebben in tijden van grote transitie? Zijn eerste blog. Les 1 :  Doe net alsof de stad een boerderij is. De Architect
 • Hoe combineer je verstedelijking met mobiliteit? Wat zijn de barrières? En wie moet wat doen? Die vragen stonden centraal tijdens de sLIM Masterclass ‘Bereikbare verdichting’ van Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft, die plaatsvond op 13 februari in het stadskantoor van de gemeente Delft. Gebiedsontwikkeling.nu

 

Beeldende kunst

 • Vijf vrouwelijke kunstenaars, Lynette Yiadom-Boakye, Paula Rego, Magdalena Abakanowicz, Maria Bartuszová en Haegue Yang,  staan in 2020 en 2021 centraal in de Tate Britain, Tate Modern en Tate St.Ives. Hyperallergic
 • Boers Li Gallery brengt werk van  JCJ Vanderheyden (1928-2012)  naar New York.  Vanderheyden wordt beschouwd als een van de belangrijkste naoorlogse schilders in Nederland. Metropolis M

 

Film en av

 • De Gouden Kalveren voor Beste Speelfilm en Beste Lange Documentaire krijgen een vernieuwde stemprocedure. In plaats van dat stemmers alle Nederlandse films moeten zien, wordt er eerst een voorselectie gemaakt om de nominaties mee te bepalen. Een uitbreiding van de voorwaarden om lid te worden van de DAFF is ook aangekondigd. Naast drie hoofdcredits voor speelfilm en lange documentaire, tellen nu ook hoofdcredits voor televisiedrama en televisiedocumentaire mee als voorwaarden voor lidmaatschap. Daarmee voldoet een groter aantal gerenommeerde makers aan de voorwaarden voor lidmaatschap. Nederlands Film Festival ,   DAFF  ,  DAFF
 • De genomineerden voor de Zilveren Krulstaarten zijn bekend,  dé Nederlandse vakprijzen voor scenarioschrijvers. De nominaties DirectorsNL Awards 2019 zijn bekend  Nbf   ,  DutchDirectorsGuild
 • Cinedans is het jaarlijkse festival voor gedanste films en verfilmde dans. Met dit jaar onder meer documentaires over choreografen van wereldformaat: Anne Teresa De Keersmaeker, Alexander Ekman en Louise Lecavalier. Van 8 t/m 10 maart.  De Groene Amsterdammer
 • De Nederlandse film Redbad heeft in Los Angeles drie filmprijzen ontvangen. Het historische epos van regisseur Roel Reiné werd bij de Accolade Global Film Competition bekroond met een Special Mention Award. De regie en cinematografie van Roel Reiné werden onderscheiden met een Excellence Award. De film werd voor een deel opgenomen in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

 

Letteren

 • Terwijl de animo voor de studie Nederlands in eigen land al jaren daalt, neemt die in het buitenland juist toe. Hoe is dat te verklaren? Drie hoogleraren uit Polen, Hongarije en Italië geven hun visie op het vak. Trouw
 • De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam stopt met de studie Nederlands bij gebrek aan belangstelling: vijf studenten in ’18|’19 om precies te zijn. En dat is niet rendabel volgens de universiteit. Marktwerking voor geesteswetenschappen is nefast, zo blijkt. Dat moet anders maar hoe? Michèle Wera, beleidsmedewerker bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, over de kwestie. Science Guide
 • ‘Deze scholieren consumeren van alles, bewonderenswaardig divers. (…) Dera geeft daar het nodige commentaar bij: scheve verhoudingen tussen vrouwen en mannen, tussen westers en niet-westers, de onbekendheid met Vlaanderen. Maar hij zwijgt erover dat de keuze van de scholieren ongewild de spot drijft met wat jury’s, neerlandici en dies meer voor belangrijke boeken houden. Da’s uiteraard ook lollig.’ Marc Kregting  gaat nader in op het rapport van Jeroen Dera  over de  boeken Nederlandse middelbare scholieren in 2018 tot zich hebben genomen. Neerlandistiek
 • Er worden dit jaar twee Nobelprijzen voor Literatuur uitgereikt. Die van 2018 en die van 2019. Vorig jaar werd na een schandaal besloten geen Nobelprijs voor Literatuur uit te reiken. tzum

 

Muziek

 • Dirigent Yannick Nézet-Séguin zet een stevig accent in de programmering van zijn Philadelphia Orchestra. Onder het motto ‘Women now’ nodigt hij volgend seizoen maar liefst 6 vrouwelijke gastdirigenten uit en programmeert hij 12 composities van vrouwelijke componisten. Bovendien is Gabriela Lena Frank composer-in-residence. Onder de dirigenten de gelouterde Marin Alsop en de jonge Amerikaanse Karina Canellakis, die laatste wordt chef-dirigent van ons Radio Filharmonisch Orkest. Podium radio 4
 • De website Genius heeft niet alleen ’s werelds grootste archief van songteksten, maar die teksten worden ook nog eens geanalyseerd door de vele actieve gebruikers van de website. Ook in Nederland is er een kleine, doch zeer ijverige community actief op Genius. Wie zijn die mensen achter de annotaties? Wat drijft hen? 3voor12.vpro.nl
 • Waar komen de hits vandaan die deze dagen hoog in de Top 40 staan? Voor een groot deel uit zogeheten writing camps waarbij in fabriekstempo aan nieuwe composities wordt geslepen. Deze krant keek mee in de studio. Eindhovens Dagblad

 

Theater en dans

 • Van 15 tot en met 17 februari 2019 vond de tweede internationale balletconferentie Positioning Ballet plaats bij Het Nationale Ballet in Amsterdam. Met meer dan veertig artistiek directeuren van topgezelschappen, prominente opiniemakers, choreografen, dansers, festivaldirecteuren en dansjournalisten werd de hedendaagse positie en vooral de toekomst van het ballet besproken. Een verslag. Dans magazine
 • Ik ben mijn lichaam is een programma in een serie lezingen, voorstellingen en interviews rondom deze vragen. De serie maakt deel uit van de International Choreographers Week, een programma waarin choreografen van over de hele wereld zich buigen over de impliciete en expliciete aannames over het lichaam en hoe deze een rol spelen in hun praktijk als choreograaf. Van 9 t/m 13 maart.  Dans Brabant , Dans Brabant
 • Een poging iets over twee dansvoorstellingen te schrijven.  Essay van cursist Henk Bovekerk n.a.v. het programma op vrijdag 8 februari van Moving Futures Festival editie Arnhem. Geschreven ihkv Schrijfcursus Dans & Durf- De Festivaleditie. Dans Brabant
 • Het Café Theater Festival in Tilburg is dit voorjaar in tien cafés, twee meer dan vorig jaar tijdens de eerste editie van het evenement. Er zijn in de binnenstad tien korte voorstellingen, variërend van cabaret, circus, dans, tot poppentheater en muziektheater. Het festival is in het eerste weekend van april. De artiesten hebben een relatie met de stad Tilburg. Ze zijn er opgeleid, ze wonen er of ze hebben er gewoond. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De Lakfabriek op het KVL-terrein in Oisterwijk is door Wenink Holtkamp Architecten  uit Eindhoven in opdracht van BOEI en Nico de Bont TBI getransformeerd naar een gebouw met 25 loftwoningen. De Architect
 • Gesprek met beeldend kunstenaar Frank Havermans. Bouwwereld
 • Levenswerk || – het kunstwerk van Margriet Luyten– over kunstbemiddelaars toont meesters in het uitdrukken van allerlei nuances. Fragment uit de inleiding die Heskte ten Cate gaf in de Nederlandse Bank naar aanleiding van de solotentoonstelling van Margriet Luyten. Mister Motley
 • Met een kroontjespen tekent Stefan Bleekrode uit Eindhoven steden zo gedetailleerd dat ze bedrieglijk echt lijken – ook al fantaseert hij er soms gewoon iets moois bij. De tentoonstelling ‘Stadsbeelden’ over hedendaagse stadsgezichten toont het werk van Bleekrode en nog zeven andere kunstenaars, is te zien t/m 19 mei in Museum Flehite in Amersfoort. Trouw
 • ‘Het gaat altijd over groei en verval’ Beeldend kunstenaar Reinoud van Vught exposeert bij Piet Hein Eek in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Zijn werken waren al eerder te zien in landen als Frankrijk, Spanje, Zuid-Korea, Duitsland, België en binnenkort ook Japan, maar Gemert zelf ontbrak vreemd genoeg in dit rijtje. Tot nu toe, want vanaf 11 maart wordt een groot aantal werken van Gerard van Lankveld getoond in het KunstLokaal. ,,Beter te laat dan te vroeg, want dan is er meestal nog niks te zien.” Eindhovens Dagblad
 • Een speelfilm draaien, dat lijkt Justus van den Elsen (28) nog het allertofst. Het Tilburgse filmproductiebureau Dirty Paws Media werd binnen vijf jaar erg succesvol. Van documentaires, een landelijke campagne voor Bavaria tot De Gloeiige, een korte horrorfilm in het oud-Brabants. Die laatste is nu geselecteerd voor het prestigieuze filmfestival Imagine. Brabants Dagblad
 • Ton van Zantvoort maakte Schapenheld, een zeer succesvolle documentaire over een schaapsherder in barre tijden.  De Volkskrant, mogelijk inlog vereist
 • Toen in 2017 het album ‘Under the Surface’ uitkwam van het trio Joost Lijbaart/Sanne Rambags/Bram Stadhouders, sloeg dat op vele plekken in als de spreekwoordelijke bom. Nu is er de opvolger ‘Trinity’, waarbij blijkt dat het gevaar van een bominslag is geweken, volgens Jazznu. Jazznu
 • Popmuzikant Kenny B heeft een nieuw album. Makkelijk kwam dat niet, hij deed er drie jaar over. Het succes van de megahit ‘Parijs’ heeft hem niet gehinderd bij het maken van ‘Hoe dan ook’. ,,Ik weet ook niet waarom het zo lang duurde.’ Brabants Dagblad

Kunstonderwijs

 • In de Keuzegids Masters 2019 scoort de master Muziek van het Conservatorium van Amsterdam het hoogst van alle Nederlandse conservatoria. Vooral op het onderdeel ‘toetsing en eindniveau’ scoort het CvA zeer hoog. Conservatorium van Amsterdam

Cultuureducatie en - participatie

 • Aansluitend op de opbrengsten van Curriculum.nu voor het primair onderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs, moeten er ook aanbevelingen komen voor de bovenbouw. VO-docenten die zich aanmelden voor deze bijeenkomst en willen meedenken, ontvangen een vergoeding van 150 euro + de reiskosten. LKCA
 • Veel kunstenaars zitten allang niet meer in hun eentje in hun atelier. Zij werken samen met burgers of sociale professionals aan een maatschappelijk doel, bijvoorbeeld het vergroten van de sociale cohesie. Om dat goed te doen heb je wel sociale kennis nodig. Rina Visser pleit voor meer samenwerking tussen kunstopleidingen en sociale opleidingen. LKCA
 • Kunst, daar kijk je naar. Maar het Van Abbemuseum in Eindhoven gaat het anders aanpakken. Op 28 februari  opende het museum een multisensory-ruimte, een zaal waar geluid, geur en tastzin even belangrijk zijn als de ogen. En het heeft niets weg van de strakke, witte zalen die de meeste mensen meteen als een museum herkennen. Het Van Abbe is onder de noemer Special Guests druk met toegankelijkheid.  Omroep Brabant
 • In 2018 zette Cubiss voor het derde jaar op rij de Mediawijsheid Meter uit.  Hiermee meet Cubiss hoe het ervoor staat met digitale geletterdheid op Brabantse scholen. Want met deze kennis, is ook duidelijk welke vervolgstappen en acties nodig zijn. In totaal vulden 1300 leraren uit het PO, VO en mbo de meter in. De resultaten. Cubiss

Kunst in de openbare ruimte

 • Acteur en beeldend kunstenaar Michiel Romeyn en voormalig kunstcriticus Jhim Lamoree zijn de samenstellers van ArtZuid. De zesde editie van de Amsterdam Sculptuur Biënnale vindt deze zomer plaats, van 17 mei tot en met 15 september, met meer dan zestig figuratieve beelden en ruimtelijke installaties. Meer dan ooit moet de beeldenroute een belevingstentoonstelling worden, volgens Lamoree en Romeyn. De Volkskrant
 • Het Spoorpark in Tilburg krijgt een panoramatoren van 36 meter. Dat is te vergelijken met een appartementencomplex van tien verdiepingen. Hij is beklimbaar, abseilen kan ook en wellicht komt er een tokkelbaan. Stichting De Torenbouwers, die aan de wieg stond van de Flaestoren, Landgoed de Utrecht,  tekent voor de bouw van de Tilburgse panoramatoren. Brabants Dagblad

Erfgoed

 • In 2018 gingen zes pilotgemeenten van start met het opstellen van een kerkenvisie. Tessa Beckman, coördinator van de pilot van de gemeente Amersfoort, vertelt over de eerste ervaringen. Eén van haar tips aan gemeenten die een kerkenvisie gaan opstellen: weet wat er speelt en bouw een netwerk op. Toekomst religieus erfgoed
 • Bij een bijeenkomst van bouwhistorici was de vraag hoe je de transformatieruimte van een kerkgebouw kunt bepalen. Hoe ver mag je gaan met verbouwen, zonder dat de essentie van een gebouw wordt aangetast? Frank Strolenberg, programmaleider religieus erfgoed,  blogt over deze kwestie. Toekomst religieus erfgoed
 • Wat kan landgoed-denken voor religieus erfgoed betekenen? Blog van Sidney van den Bergh. Toekomst religieus erfgoed
 • De Sint Catharinakathedraal in Utrecht, beter bekend als de Catharijnekerk, blijft toch open. Dat heeft aartsbisschop Wim Eijk besloten na protesten tegen de sluiting van de kerk. Het kerkbestuur van de binnenstadsparochie wilde de Catharijnekerk verkopen. Het zou te duur zijn om de kerk open te houden naast de andere kerk in de binnenstad: de Augustinus. Het bestuur was van plan om de kerk voor 1 euro te verkopen aan het naastgelegen Catharijneconvent, het museum voor religieuze kunst. Met de verkoop van de Catharijnekerk zou de aartsbisschop ook zijn zetel kwijtraken. NOS
 • De erven van zakenman Franz Koenigs eisten honderden tekeningen op uit de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof dat het museum de rechtmatige eigenaar is. NRC
 • Wat te doen met de koloniale roofkunst in de rijkscollectie? Met de richtlijn Return of Cultural Objects: Principles and Process wil het Nationaal Museum van Wereldculturen  rekenschap afleggen over het verleden. Nazaten van de oorspronkelijke eigenaren kunnen museumbezittingen claimen. Het museum loopt met deze aanpak zowel nationaal als internationaal voorop. NRC , Trouw
 • Op dit moment zijn gesprekken gaande tussen vertegenwoordigers van Europese en Nigeriaanse musea, regeringen en de monarchie in Benin City over teruggave van de beelden. In november deed een Frans onderzoeksrapport een aanbeveling voor teruggave van koloniale roofkunst, inclusief sommige beelden uit Benin City in Frans bezit. Het is de bedoeling dat in Benin City een nieuw museum wordt gebouwd waar de beelden in 2021 weer te zien zijn. Maar tot grote teleurstelling van veel Nigerianen zijn de Britten vooralsnog alleen bereid tot “het uitlenen” van de beelden. NOS
 • Ondervraagd tijdens de heropening van het AfricaMuseum over de intenties van het museum inzake restitutie van kunstvoorwerpen liet directeur Guido Gryseels zich het volgende ontvallen: ‘In de jaren 1970 en 1980 heeft het museum kunstobjecten teruggegeven aan Congo en Rwanda. In Congo werden de kunstvoorwerpen gestolen, de 600 objecten die aan Rwanda werden geschonken, worden nog steeds veilig bewaard.’ Conditio sine qua non voor een geslaagde restitutie is de aanwezigheid van goed ingerichte en beveiligde musea, professioneel opgeleid museumpersoneel, een adequaat museumbeleid in het land in kwestie en een politiek van uitwisseling en samenwerking voor gezamenlijke projecten.  Gesprek met architect en antropoloog Lode Van Pee (61),  die in Rwanda een viertal musea bouwde en/of inrichtte. Knack
 • Na bijna 15 jaar leegstand kwam het enorme rijksmonument De Klokkenberg ten zuiden van Breda in 2017 in handen van Richard Schul. Waar andere projectontwikkelaars hun plannen voor de Klokkenberg zagen stranden, lijkt hij slagen. Het voormalige sanatorium voor tbc-patiënten wordt omgebouwd tot nieuw woongebied voor in totaal zo’n 200 gezinnen. Omroep Brabant
 • Het gebied de Maasheggen bij de Maas in het oosten van Noord-Brabant is beroemd. Maar door de tijd heen is  er van de  10.000 hectare nog maar 2000 hectare over. Daarom is de gemeente Boxmeer dolblij dat het gebied nu erkend wordt door Unesco. De Maasheggen staat vanaf 7 maart op de Unescolijst voor ‘man and biosphere’. Omroep Brabant

Bibliotheken

 • Biebtobieb, het online innovatie- en kennisplatform voor en door openbare bibliotheken, is geheel vernieuwd. De KB beheert vanuit zijn regierol binnen het netwerk van openbare bibliotheken deze website en heeft de afgelopen periode samen met de gebruikers het platform doorontwikkeld. Groepsbeheerders kunnen binnenkort zelf een kijkje nemen op de nieuwe Biebtobieb. De feestelijke lancering van de website is tijdens het Nationale Bibliotheekcongres op 16 april in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. kb  , Bibliotheekblad
 • Op 27 februari is in Bibliotheek Delfzijl officieel de eerste ‘Breinbieb’ in de provincie Groningen geopend. Het gaat om een pilot, mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen, waarbij materialen over het brein worden opgenomen in de collectie van de bibliotheek. Het gaat o.m. boeken, dvd’s en spelletjes over dementie. Daarnaast zullen er vanaf nu regelmatig activiteiten rondom het brein georganiseerd worden. Bibliotheekblad
 • Stichting FutureNL en de Koninklijke Bibliotheek (KB) hebben onlangs het gratis lespakket Find It! gelanceerd dat door de Stichting FutureNL in samenwerking met 23 bibliotheken en het Rijksmuseum is ontwikkeld om kinderen te leren hoe ze betrouwbare informatie kunnen vinden. Bibliotheekblad
 • Bibliotheek Theek 5 Dongen is genomineerd voor de titel beste bieb van Nederland. BN – De Stem

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie