Trends & Ontwikkelingen 8 mei 2020

Elke vrijdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke vrijdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Tijdens een persconferentie op 6 mei maakte minister-president Rutte bekend dat de coronamaatregelen geleidelijk worden afgebouwd. Wat betekent dit voor de culturele sector ? Bibliotheken mogen vanaf 11 mei weer open. Per 1 juni mogen bioscopen, theaters en musea onder voorwaarden weer open. Theaters en bioscopen mogen maximaal 30 personen, incl. personeel, toelaten en voor musea en erfgoedinstellingen gelden voorwaarden op het gebied van afstand houden en capaciteit. Kaartjes moeten vooraf verkocht worden, om te kunnen sturen op capaciteit en anderhalve meter of om te vragen naar eventuele gezondheidsklachten. Per 1 juli kunnen theaters, bioscopen en horecagelegenheden hun publiek uitbreiden tot 100 personen. Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 september een besluit genomen. Deze maatregelen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van of en hoe het coronavirus zich heeft ontwikkeld. Veelgestelde vragen over coronavirus en cultuur. Update 6 mei. nl , Rijksoverheid.nl
 • “Vanaf 11 mei mogen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar ook weer naar de reguliere bijeenkomsten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen “ Ze zijn toegestaan onder de dezelfde voorwaarden als sport. Dat staat te lezen in een Kamerbrief, d.d. 6 mei, over de versoepeling van de coronamaatregelen schrijft minister de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). nl , Rijksoverheid.nl , 3voor12.vpro
 • Het kabinet kan nog geen precieze datum noemen waarop “massale evenementen met een landelijke uitstraling” weer doorgang kunnen vinden. In een Kamerbrief, d.d. 6 mei, over de versoepeling van de coronamaatregelen schrijft minister de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): ‘’Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling, kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is en niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.’’ De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) in een reactie. “We hebben uiteraard alle begrip voor het besluit”. “Maar we rekenen wel op een noodfonds om ons financieel door deze periode heen te slepen.” nl , NU.nl , Omroep Brabant
 • Kunsten’92 heeft een nieuwsbrief uitgebracht over de afbouw van de maatregelen en de cultuursector, en de actuele stand van zaken. Over een aantal zaken bestaat nog onduidelijkheid, zoals over het onderscheid tussen een popconcert op een poppodium of een popconcert tijdens een evenement, en bijvoorbeeld over de voorwaarden voor repeteren(podiumkunsten). Het ministerie van OCW geeft hier zo spoedig mogelijk uitsluitsel over. Culturele instellingen zijn blij met de mogelijkheden om hun publiek weer op beperkte schaal te kunnen ontvangen. De financiële problemen worden hier niet mee opgelost. Minister-president Rutte maakte ook melding van een vervolgpakket economische maatregelen. Een tweede steunpakketis zeer urgent voor de sectoren die niet of slechts gedeeltelijk kunnen werken, waaronder (alle individuen en organisaties in) de culturele en creatieve sector. Kunsten’92
 • De musea mogen op 1 juni hun deuren openen. Voor musea geldt geen maximum van 30 personen. Mirjam Moll van de Museumvereniging is blij dat de musea weer open mogen. „De musea hebben dit hard nodig. Per week lopen zij gezamenlijk nu gemiddeld €10 miljoen aan omzet mis”, zegt ze. De financiële problemen blijven, de bezoekerscapaciteit is fors lager dan voorheen. Ze wil snel meer duidelijkheid over de besteding van de €300 miljoen steun vanuit het ministerie van OCW. Volgens haar kunnen de meeste musea de richtlijnen in het door de vereniging opgestelde protocol eenvoudig in de praktijk brengen. Museumvereniging , De Telegraaf
 • Openbare bibliotheken mogen weer open met ingang van 11 mei. Voor een vooralsnog beperkte dienstverlening. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) maakt melding van twee protocollen op basis waarvan bibliotheken hun dienstverlening weer kunnen hervatten. Bibliotheekblad
 • Wat is de economische impact van de coronacrisis? Nu de zalen leeg blijven, wordt de sector podiumkunsten keihard getroffen. Ook na de maatregelen van 6 mei is er nog een lange weg te gaan, zegt Mirjam Terpstra, directeur van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten.
 • ‘Als ik lees dat de theaters maximaal dertig personen mogen ontvangen inclusief personeel, denk ik dat we net zo goed niet open kunnen gaan: vaak loopt er al dertig man personeel op en achter het podium.’ Ook de uitbreiding naar maximaal honderd personen per 1 juli is niet toereikend. BNR Nieuwsradio
 • De Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) vreest dat alle poppodia en -festivals in 2021 verdwijnen als de overheid de financiële noodmaatregelen niet verlengt tot het einde van het jaar. Ook voor de poppodia en festivals zijn er nog veel vragen na de persconferentie van 6 mei. Directeur van de brancheorganisatie Berend Schans las met ontzetting de brief van minister de Jongen ((Volksgezondheid, Welzijn en Sport). “Wat is een massa-evenement met een landelijke uitstraling? Wanneer is iets massaal? Wanneer heeft een evenement een landelijke uitstraling? Dat is allemaal nog onduidelijk.” Schans verwijt de overheid slechte communicatie. nl
 • De Popcoalitie heeft op 6 mei de Raad voor Cultuur, met een afschrift aan minister van Engelshoven (OCW), een brief gestuurd over de extra steunmaatregelen voor de cultuur. Het is een mooi initiatief, maar de steun gaat vooral naar rijks gesubsidieerde instituten. De brief gaat uitgebreid in op de positie van de popmuziek binnen het cultuurbeleid, de visie op het beleid dat gevoerd wordt tijdens de coronacrisis, inclusief de maatregelen en de gevolgen voor makers, podia en festivals. NVPF
 • De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) is blij dat bioscopen vanaf 1 juni weer open mogen, maar het aantal van dertig toegestane personen noemt directeur Gulian Nolthenius ‘teleurstellend’. “Als branche hebben we zelf een protocol gemaakt gebaseerd op 100 bezoekers. Dat is al zo’n 25 procent van de zaalbezetting, dertig personen zit daar zwaar onder. Het is de vraag of filmtheaters en bioscopen het zien zitten om daar open voor te gaan.” Nolthenius acht de kans groot dat veel ondernemingen gesloten zullen blijven. “100 was al niet rendabel, zelfs verliesgevend. En dat is jammer, want wij willen niets liever dan bezoekers afleiding geven in deze tijd.” Direct na de persconferentie van minister-president Mark Rutte rees de vraag of het maximumaantal van 30 personen voor bioscopen waarover hij sprak per zaal of complex gaat gelden. Er is nu duidelijkheid: het gaat om maximaal 30 personen per zaal. (NBF, Holland Film Nieuws) NBF , nl , Holland Film Nieuws
 • Het is de KNMO nog onvoldoende duidelijk wat de door het kabinet aangekondigde versoepelingen van de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus voor de muzieksector specifiek betekenen. Culturele instellingen mogen per 1 juni onder strikte voorwaarden open, maar daaruit kan niet direct worden geconcludeerd dat ‘dus’ ook muziekgezelschappen (of koren) weer actief kunnen repeteren. De KNMO blijft samen met andere culturele partners aandringen op duidelijker richtlijnen. “Samen met de partners zijn we dan ook bezig onderzoek op dit punt gedaan te krijgen door onder meer TU Delft en TU Eindhoven”, stelt de KNMO. “Daarnaast werken we hard aan de ontwikkeling van een (goedgekeurd) protocol, waar muziekverenigingen en koren hun eigen activiteiten op kunnen inrichten. We hopen op deze onderdelen zo spoedig mogelijk, en uiteraard als het even kan voor 1 juni meer te kunnen meedelen.” Klankwijzer
 • Na de persconferentie van 6 mei blijft er onduidelijkheid over hoe de maatregelen een beperking vormen voor de branche cultuureducatie. Na de persconferentie is er spoedoverleg geweest met vertegenwoordigers uit de cultuursector en minister van Engelshoven (OCW) om onduidelijkheden weg te nemen. Cultuurconnectie nam deel aan dat overleg en op de vragen over de cultuureducatie werd op dat moment nog geen duidelijkheid verschaft. De minister heeft aangegeven dat zij daar op 7 mei, op zijn vroegst, op terug zal komen. Cultuurconnectie
 • Minister van Engelshoven (OCW) ging op 6 mei op werkbezoek bij de Nationale Opera & Ballet, strijkorkest Amsterdam Sinfonietta, het Holland Festival in Amsterdam en het Frans Hals Museum in Haarlem. Gespreksthema’s waren m. hoe de organisaties omgaan met de coronacrisis, en hoe zij plannen maken voor de 1,5 metersamenleving. Verder werd er gesproken over een laagdrempeliger en gunstiger belastingaftrek voor particuliere donaties en een suppletiefonds. Het Frans Hals Museum is iets optimistischer na het bezoek van de minister. Nederlands Dagblad , NRC , NH Nieuws
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt op 30 april een afschrift van haar brief aan de Eerste Kamer over de aanvullende ondersteuning van het kabinet voor de culturele en creatieve sector naar de Tweede Kamer. nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt een brief met de verslagen van 2 ingelaste informele videoconferenties naar de Tweede Kamer. De 1e videoconferentie was van EU-cultuurministers en ging over de gevolgen van de COVID19-crisis voor de culturele, creatieve en mediasector, op 8 april. nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) beantwoordt Kamervragen van GL over streamingsdiensten die extra geld verdienen doordat mensen nu vaker thuis zijn. Terwijl veel acteurs, muzikanten en andere creatieve makers zonder inkomsten thuis zitten. nl
 • Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft de maatregelen bij de aanpak van de Coronapandemie op de terreinen die het dichtst op zijn werkveld staan, tegen het licht gehouden en op basis van bestaande kennis een eerste – zeer voorlopige – schets gemaakt van mogelijke maatschappelijk gevolgen. Dit doet het SCP ten behoeve van het werk van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de besluitvorming door het kabinet. SCP , SCP
 • Om de schade voor de VSCD-podia in beeld te krijgen, doet organisatieadviesbureau Berenschot onderzoek. Deze week werden de eerste resultaten bekend gemaakt. Deze geven een dramatisch beeld van de situatie van de podia tot januari 2021. Zelfs wanneer de deuren per 1 juni weer open gaan, het tekort aan het eind van 2020 is opgelopen tot 55 miljoen euro. De reserves van de podia bedroegen begin 2020 slechts € 25 miljoen, bij een oorspronkelijk geraamde omzet van ruim € 600 miljoen. Het verwachte tekort bedraagt 20% van het totaal aan subsidie dat gemeenten aan podia jaarlijks beschikbaar stellen. De VSCD pleit voor een substantiële geoormerkte storting in het Gemeentefonds ten behoeve van de podia. En als extra maatregelen : Verlengen van de NOW tot 1 januari 2021. ; Verlagen van de BTW op toegangstickets naar 0%, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020; Verruimen van het plafond van de Geefwet vanaf 1 januari 2020. VSCD nl , NOS
 • De Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) hebben in een brief aan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Financiën aangedrongen op nieuwe maatregelen voor de door de coronacrisis zwaar getroffen evenementenbranche. De brancheorganisaties pleiten specifiek voor de evenementenbranche voor een verlenging van de NOW- en TOZO-regelingen. Ook pleiten ze voor een noodfonds. De organisaties willen bovendien dat er een verzekeringsfonds komt, zoals deze er bijvoorbeeld voor de filmindustrie ook is. Tenslotte wordt in de brief opgeroepen tot de vorming van een Publiek Private Taskforce, die de komende periode wordt ingezet om de sector te laten overleven en zodra het weer kan bij te dragen aan de wederopbouw. VVEM
 • De KNMO heeft op 30 april d in een brief aan de aangesloten muziekverenigingen een nadere toelichting gegeven over ontwikkelingen rond het coronavirus die van belang zijn voor de muzieksector. Onder meer worden vragen beantwoord over muzieklessen, de stand van zaken met betrekking tot een protocol voor de kunst- en cultuurbranche, buitenactiviteiten en de verspreiding van het virus bij blazers als gevolg van aerosolen. Klankwijzer
 • De Haagse galeriehouder Jaring Dürst Britt, tevens bestuurslid is van de Nederlandse Galerie Associatie, en de Amsterdamse kunstbeursdirecteur Mette Samkalden van This Art Fair roepen minister van Engelshoven (OCW) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) op kunstaankopen fiscaal aftrekbaar te maken. Volgens Dürst Britt fungeren de kunstbeurzen en de 442 galeries als het MKB van de beeldende kunstsector. „Zij dragen zorg voor het tonen en de verkoop van het werk van kunstenaars. Hierdoor kunnen kunstenaars in hun levensonderhoud voorzien, hun atelier betalen en investeringen doen om nieuw werk te maken”. De Telegraaf
 • Wanneer het culturele leven omvalt, zullen we tijdens en na deze pandemie, diep in de recessie, de veerkracht missen om het hoofd te bieden aan demotivatie, depressie en banaliteit. Zorg ervoor dat ook beeldende kunstenaars overleven, aldus Kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae in Amsterdam. nl
 • Minister Koolmees informeert op 1 mei de Tweede Kamer over een aantal wijzigingen in de regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). VNO-NCW en MKB-Nederland zijn content met de aanpassingen. De belangrijkste wijziging is dat werkmaatschappijen van een concern nu ook op grond van hun eigen omzetdaling een beroep kunnen doen op de NOW als het concern minder dan 20 procent omzetdaling heeft. ‘Dit zal echt een groot effect hebben op baanbehoud in veel bedrijven.’ nl , VNO -NCW
 • Op 28 april heeft Minister van Engelshoven (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer aanvullend beleid gepresenteerd voor de erfgoedthema’s archeologie, militair erfgoed, herinneringserfgoed en erfgoed van na 1965 (Post 65). De voornemens in de brief zijn gebaseerd op vier verkenningen over deze thema’s die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met het erfgoedveld in 2019 heeft uitgevoerd. Cultureel Erfgoed
 • Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) informeert op 4 mei de Tweede Kamer over de voortgang van de Omgevingswet. Ook schetst zij hoe en wanneer een voorstel voor een nieuwe datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet zal worden bepaald. nl , IPO
 • Meer dan 60 culturele instellingen in Overijssel schreven een dringende oproep aan de Overijsselse gedeputeerde Roy de Witte om de kracht van cultuur te blijven inzetten, in het belang van alle inwoners van Overijssel. De instellingen vragen om hulp, maar bieden ook hun hulp aan. Reisopera, RTV Oost
 • De provincie Noord-Holland verkent of en hoe ondersteuning de gevolgen van de crisis voor de cultuursector kan verzachten. Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: ”Wij krijgen veel signalen van gemeenten en culturele instellingen over financiële problemen in de culturele sector. De roep om ondersteuning is luid, omdat veel instellingen geen of slechts gedeeltelijk ondersteuning krijgen van het Rijk. De provincie Noord-Holland wil eerst een goed beeld krijgen van de gevolgen van de coronacrisis om te bepalen of en hoe wij gemeenten en organisaties kunnen ondersteunen.” Provincie Noord-Holland
 • De 300 miljoen euro steun voor de cultuursector gaat vooral naar door het Rijk gesubsidieerde instellingen. Maar veel musea en theaters zijn afhankelijk van gemeenten, en juist die kampen met een nijpend geldtekort. Het kabinet heeft met de gemeenten de principe-afspraak gemaakt dat zij financiële compensatie krijgen voor de coronaschade, ook die aan de culturele sector. Een bedrag is nog niet afgesproken. Sjoerd Feitsma (PvdA), wethouder cultuur in Leeuwarden, heeft namens de VNG contact met het ministerie van OCW. ‘’We moeten realistisch zijn, we kunnen niet alles overeind houden. Er zullen musea, theaters en gezelschappen afvallen.” Bij de provincies is nog wel wat geld, zegt Michiel Rijsberman, die namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) met het ministerie praat. Hoeveel geld precies kan de D66’er niet zeggen. De keuze waar de 300 miljoen heen gaat, moet bij de regio’s zelf liggen, vinden VNG en IPO. NRC
 • Alle plattelandsgemeenten in Nederland zijn opgeroepen, door P10, het netwerk van de grootste plattelandsgemeenten, zich massaal teweer te stellen tegen de dreigende negatieve gevolgen van een herverdeling van het gemeentefonds. Studies naar een andere verdeling van het gemeentefonds wezen eerder dit jaar uit dat er veel meer geld van het Rijk richting grotere steden gaat vloeien en aanzienlijk minder naar minder dicht bevolkte gebieden. Er zijn officieel geen uitkomsten van een herverdeling bekend gemaakt, wel is het beeld dat er een beweging zou plaatsvinden ‘van platteland naar stad’ en een doorgaande focus op de versterking van de Randstad. Geschrokken van de uitkomst van die onderzoeken besloot Binnenlandse Zaken (BZK) de invoering van de herverdeling een jaar uit te stellen naar 2022. Intussen wordt aanvullend onderzoek gedaan, dat tot minder drastische verschuivingen moet leiden. Binnenlands bestuur
 • Gemeenten moeten eenduidige coronaregels opstellen voor winkelend publiek, vindt Detailhandel Nederland. De uniforme aanpak in de winkels zou ook in de winkelstraat moeten worden gehanteerd. Directeur Hester Duursema wil overleg met de veiligheidsregio’s. Binnenlands bestuur, Fashion United
 • Marktpartijen en maatschappelijk betrokken ondernemers brengen circulariteit in gebiedsherontwikkelingen een stap verder dan de gemeentelijke beleidsmaatregelen. Gemeenten zijn nog op zoek naar hun rol en manieren om op de juiste momenten vooruitstrevende private partijen te faciliteren en achterblijvende partijen te activeren. Dat blijkt uit onderzoek, waarvoor onder andere drie best practices op het gebied van circulaire gebiedsherontwikkeling zijn bestudeerd. Er staan echter wel degelijk beleidsinstrumenten voor gemeenten ter beschikking en ook de Omgevingswet biedt kansen. RO Magazine
 • In een brief aan de cultuurwethouders in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht roepen de directeuren van de vier grote stedelijke musea – Kunstmuseum Den Haag, Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam en Centraal Museum Utrecht – hen op om bij het Rijk aan te dringen op meer steun. De 300 miljoen euro van minister van Engelshoven (OCW) komt vooral ten bate aan de rijks gesubsidieerde musea. Zo dreigen gemeentelijk en provinciaal gesteunde musea, die 70 procent van het museumveld uitmaken, buiten de boot te vallen. Slechts in bijzondere omstandigheden, zo legt Wolfs tijdens een telefonisch interview aan de Volkskrant uit, kunnen gemeentelijke en regionale musea in aanmerking komen voor de 300 miljoen euro aan extra noodgeld. Het Stedelijk Museum heeft volgens Wolfs ‘nog steeds geen duidelijk signaal gekregen’ dat de gemeente Amsterdam extra in de buidel zal tasten om de collectie en het museumgebouw, dat haar eigendom is, te redden. Hij denkt dat noodsteun uit die hoek ook niet voldoende zal opleveren. Kunstmuseum , De Volkskrant , Het Parool
 • Als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen, zal tegen het einde van het jaar ruim 65 % van de Amsterdamse evenementen het niet overleven. Evenementen die wél weten te overleven gaan een zeer risicovol 2021 tegemoet. Dat voorspelt de Evenementen Vereniging Amsterdam (EVA), die ruim 30 Amsterdamse evenementenorganisatoren en toeleveranciers vertegenwoordigt. Entertainment Business
 • Het Directeurenoverleg van Rotterdamse Kunstinstellingen heeft een brandbrief gestuurd naar de Rotterdamse cultuurwethouder Kasmi (D66) over de coronacrisis. Daarin vraagt het overleg de gemeente een noodfonds in te stellen van 55 miljoen euro voor de ergste noden, en om ruimte te scheppen voor herstructurering op de langere termijn. De effecten van de coronacrisis zullen ons ook na versoepeling of beëindiging van de lockdown nog lang blijven achtervolgen. Het overleg vraagt o.m. een noodvoorziening voor de vele werkers zonder vaste aanstelling, en om een snelloket voor kunstenaars die reageren op de crisis. De meeste producenten, kunstenaars en organisatoren werken op contractbasis of als zzp’er. De rijksregelingen blijken voor deze groep niet te werken. Aldus Ocker van Munster, Voorzitter Directeurenoverleg Rotterdamse kunstinstellingen in het NRC. NRC
 • Het Groninger Museum zal niet zo snel failliet gaan, maar hoe zit het met de circa veertig andere culturele instellingen in Groningen? NRC
 • Op initiatief van Culture Action Europe hebben Europese culturele netwerken, platforms en culturele organisaties gepleit voor een grotere flexibiliteit van het Creative Europe programma tijdens en na de corona-pandemie. Op 20 maart 2020 heeft Culture Action Europe een gezamenlijke brief gericht aan eurocommissaris Mariya Gabriel en de leden van het directoraat-generaal Onderwijs, jeugd, sport en cultuur (DG EAC), waarin voorstellen worden gedaan om de gevolgen van COVID-19 voor Creative Europe en de Europese culturele en creatieve sectoren op te vangen. Op 30 april is er een tweede brief uitgegaan, met vragen over o.m. kwesties met betrekking tot subsidiabiliteit, match-funding en co-financiering, verschuivingen in de begroting. Creative Europe Desk
 • Meer dan 70 Europese brancheorganisaties, uit alle culturele disciplines, vragen de Europese Unie te investeren in de culturele en creatieve sector. In een open brief schrijven de organisaties hoe hard deze sector werd geraakt door de coronacrisis. Tot nu toe heeft de Europese Unie broodnodige financiële steun toegekend aan lidstaten om banen te beschermen, maar heeft nog niet adequaat geïnvesteerd de culturele en creatieve sector. Deze laatste sector voegt maar liefst €509 miljard in waarde toe aan het BBP en biedt 12 miljoen fulltime banen. Hierom zou aan de culturele branche meer prioriteit moeten worden toegekend, inclusief begrotingsmaatregelen. Algemene Uitgevers
 • De Duitse cultuurminister Monika Grütters gaat ook niet-gesubsidieerde orkesten in Duitsland financieel ondersteunen. Dat is goed nieuws voor onder meer het Freiburger Barokorkest, Ensemble Modern en het Mahler Chamber Orchestra. Dat laatste orkest bijvoorbeeld is wel in Duitsland gevestigd, maar opereert internationaal. Daardoor kon het tot nu toe nergens aankloppen. Bundesregierung
 • Het Verenigd Koninkrijk heeft per 1 mei jl. de btw op digitale publicaties, e-books maar ook digitale nieuwsmedia, verlaagd naar 0%. De regeling was gepland voor het eind van het jaar, maar vanwege de huidige situatie is het besluit nu al ingevoerd. inct

 

noord-brabant

 • Op 7 mei presenteerde het nieuwe collegae van Gedeputeerde Staten het bestuursakkoord. ‘’De kunst-, cultuur- en sportsector komt er in het nieuwe bestuursakkoord slecht vanaf en moet zich gaan voorbereiden op afbouw van subsidies. Alles is op één hoop gegooid onder de naam Vrije Tijd. In dat hoofdstuk staat dat alle partijen die nu provinciale subsidie ontvangen zich moeten voorbereiden op een geleidelijke afbouw van die subsidie ‘richting het nieuwe normaal van na 2023’.’’ nl , Cultureel Persbureau , Omroep Brabant , Omroep Brabant , Brabants Dagblad
 • Op 6 mei werden de nieuwe gedeputeerden en hun portefeuilles bekend. Grote afwezige: er is geen gedeputeerde specifiek belast met cultuur. Brabants Dagblad en Omroep Brabant peilden de stemming bij een aantal culturele instellingen. nl , Brabants Dagblad , Omroep Brabant , Omroep Brabant
 • De Kunst van Brabant (dKvB ) luidt de noodklok nu er voor het eerst geen gedeputeerde voor cultuur is benoemd en het voornemen bestaat om cultuur als provinciale kerntaak af te bouwen. Daarmee gaat de Brabantse coalitie voorbij aan de bewezen bijdrage van kunst en cultuur aan de Brabantse economie, aan het onderwijs en aan het woon-, werk- en vestigingsklimaat in onze provincie. De Kunst van Brabant
 • De cultuursector staat voor een enorme opgave. Hoe is de coronacrisis te overleven? Anne-Marie Spierings is als gedeputeerde voor cultuur in Noord-Brabant intensief bezig geweest om extra geld binnen te halen. Maar de harde realiteit is dat sector er rekening mee moet houden er niet zonder kleerscheuren vanaf te komen. Spierings is inmiddels Gedeputeerde af. Brabant Cultureel
 • De provincie Noord-Brabant ontwikkelt samen met BrabantStad een steunpakket van ongeveer acht miljoen euro voor de regionale culturele infrastructuur in Brabant. De provincie draagt daar twee miljoen euro aan bij. BrabantStad wordt verwacht ook twee miljoen bij te dragen, om matching van 4 miljoen van het rijk te krijgen. Ook wordt een subsidie van 600.000 euro voor de zes belangrijkste Brabantse musea beschikbaar gesteld. Dat zijn het Noordbrabants Museum, het Design Museum Den Bosch, het Textielmuseum, het Van Abbemuseum, Helmond Museum, en het Stedelijk Museum Breda. De Museumvereniging hoopt dat andere provincies en hun gemeenten nu snel zullen volgen, zodat we onze musea en museale collecties kunnen veiligstellen voor de toekomst. nl , Brabant.nl , , Eindhovens Dagblad , Museumvereniging
 • Schriftelijke vragen PVV over ‘Smijten met geld naar cultuursector’. nl
 • Schriftelijke vragen Forum voor Democratie over ‘Steunmaatregelen Corona voor cultuur in Brabant’ nl
 • #daslief Brabant laat zien hoe Brabanders niet bij de pakken neer gaan zitten maar hartverwarmende acties op poten zetten om elkaar de coronacrisis door te helpen. Een overzicht van initiatieven dat steeds wordt aangevuld. #daslief Brabant
 • Er loopt een onderzoek naar hoe Brabanders de aanwezigheid van het coronavirus ervaren. Het onderzoek is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Veiligheidsregio’s, diverse Brabantse gemeenten, de GGD en het PON. Meting 2 geeft opnieuw goed inzicht in de maatschappelijke effecten van het coronavirus. nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Op het voormalige fabrieksterrein van Backer+Rueb aan de Speelhuislaan in Breda komt een gemengde stedelijke buurt met circa 450 woningen en ruimte voor bedrijven en publieke voorzieningen. Eén van de fabriekshal wordt publieke passage, geschikt voor exposities en bijeenkomsten. De hal naast de passage wordt bestemd voor horeca en creatieve bedrijvigheid. In opdracht van Amvest heeft Rijnboutt een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp gemaakt, waarin industrieel erfgoed identiteitsdrager van het gebied wordt. BN – De Stem , Architectenweb
 • Mensen moeten vanwege de corona-maatregelen in hele klein kring afscheid nemen van overleden dierbaren. Door diezelfde maatregelen worden er onder andere bij de Mezz, het Chassé Theater en Podium Bloos geen voorstellingen gegeven. Daarom pleit de SP voor grotere ‘coronaproof’ uitvaarten in de zalen van deze podia. Breda Vandaag
 • Sportclubs, buurthuizen, verenigingen en culturele instellingen in Eindhoven hoeven over de periode van half maart tot 1 juli aanstaande geen gemeentelijke belastingen of huur te betalen. Nadat eerder het betalen van die lokale belastingen en huren al was opgeschort, worden ze nu helemaal kwijtgescholden. Die kwijtschelding is onderdeel van een nieuw maatregelenpakket vanwege de coronacrisis dat het Eindhovense stadsbestuur heeft afgekondigd. Voorlopige berekeningen wijzen uit dat dit de gemeentelijke schatkist een bedrag van 7 tot 8 miljoen euro gaat kosten. In juni wordt bekeken of verlening van deze lastenverlichting noodzakelijk is. Belangrijkste onderdeel van dat pakket coronamaatregelen is het instellen van dit lokale ondersteuningsfonds waarop clubs, verenigingen, culturele instellingen en buurthuizen aanspraak kunnen maken. De cultuursector in Eindhoven kan eveneens putten uit dit ondersteuningsfonds. Maar voor deze sector zijn ook nog andere reddingsmaatregelen in de maak, zo kondigt cultuurwethouder Monique List (VVD) aan. ,,We bekijken per instellingen wat nodig is, en maken daarbij ook gebruik van het geld dat cultuurminister Van Engelshoven en het provinciebestuur uitgetrokken hebben om de culturele instellingen te ondersteunen.” Oppositiepartijen (D66 en SP) hadden kort daarvoor in een brandbrief aan het college van B en W van Eindhoven aangedrongen op een noodfonds . Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Het traditioneel goed bezochte buitenfilmprogramma van Natlab op Strijp-S in Eindhoven gaat dit jaar niet door. De vergunning is afgewezen door de gemeente Eindhoven. Ook de woensdagavondfilms bij Pand P gaan niet door. Eindhovens Dagblad
 • De tunnels onder de brug over het Beatrixkanaal worden de komende twee weken voorzien van muurschilderingen en wallwraps. Kunstenaar Johan Moorman heeft in het kader van project Overbruggen van de gemeente Eindhoven een ontwerp gemaakt dat aan beide kanten van het kanaal te zien zal zijn. Ook de fietstunnel aan de Spottersweg wordt onder handen genomen. Gemeente Eindhoven
 • De gemeente Helmond neemt tot 1 juli geen aanvragen voor een evenementenvergunning in behandeling. Reden: zeker tot 1 september mogen in Nederland geen evenementen plaatsvinden. Ondertussen wordt geprobeerd zicht te krijgen op de stand van zaken in de Helmondse cultuurwereld. Mogelijk komt er ook voor deze sector een steunpakket, dat dan zal aansluiten op de regelingen vanuit het Rijk. Eindhovens Dagblad
 • Binnen een paar maanden is het centrum van Helmond een vierde muurschildering rijker. Studio Giftig uit Veldhoven gaat aan de slag op wanden van de Kasteel-Traverse. De nieuwe muurschildering wordt de grootste tot nu toe: bijna 850 vierkante meter. Thematisch gaat de mural aansluiten bij de omgeving; het wordt als het ware een portaal van het kunstkwartier. Theater Het Speelhuis en Museum Helmond hebben meegedacht over het concept.
 • Net als de vorige muurschilderingen wordt ook de nieuwe mogelijk gemaakt door Stichting Carat, die zich al ruim 25 jaar inzet voor kunst en cultuur in Helmond. Eindhovens Dagblad
 • In het Tilburgse dwaalgebied schittert sinds kort de nieuwe muurschildering van kunstenaar Erik Veldmeijer, op de muur in de Rankenstraat. Het kunstwerk symboliseert 75 jaar vrijheid in Tilburg en is gemaakt op verzoek van gemeente Tilburg. Make it in Tilburg
 • In het Vrijheidspark in Tilburg moet volgend jaar een monument komen ter nagedachtenis aan het Nederlandse slavernijverleden. Samen met de stichting Gedeeld Verleden, Gezamenlijke Toekomst en de stichting 30 juni-1 juli, de beide initiatiefnemers, gaat de gemeente Tilburg werk maken van een monument. De gemeente Tilburg heeft Kunstloc Brabant gevraagd om het traject te begeleiden. Ondertussen moeten de stichtingen op zoek naar fondsen voor de financiering van het monument. De kosten worden geschat op ruim 80.000 euro. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • De gemeente Etten-Leur bekijkt nog hoe ze om wil gaan met de gemeentelijke subsidies voor evenementen die door corona naar een later moment verschuiven. De eerste vragen op dit gebied zijn al wel binnengekomen, zegt wethouder Ger de Weert. BN – De Stem
 • De Kunstenbond is verbolgen over de bezuinigingen op cultuur in Goirle en boos om het ontslag van docenten. Ook de wijze waarom wethouder Johan Swaans (VVD, financiën) de bezuinigingen als ‘win-winsituatie’ afschildert vindt de bond schokkend. Dat schrijft de Kunstenbond in een brief aan de gemeenteraad van Goirle. Brabants Dagblad
 • ‘Weinig steun voor recreatie, cultuur en evenementen in Oisterwijk’, volgens de lokale VVD, maar die conclusie is niet helemaal juist. VVD raadslid Con van Beckhoven moet dat achteraf toegeven. Blijft onverlet dat culturele verenigingen hulp nodig hebben. Oisterwijk Nieuws

 

Cultureel Ondernemerschap

algemeen

 • Op 15 mei organiseert Cultuur + Ondernemen voor cultuurmakers, culturele organisaties en kunstenaars het webinar Kansen en risico’s in Corona tijd. Cultuur+Ondernemen
 • Op 1 juni mogen theaters en concertzalen weer open. Voor totaal dertig personen, personeel incluis. Maar is dat haalbaar? Wenselijk? Voor musea zijn de voorwaarden voor heropening een stuk positiever. NRC peilde de meningen. NRC
 • Hendrik Beerda Brand Consultancy heeft onderzoek gedaan naar het effect van de coronacrisis op de bezoekbereidheid voor de Nederlandse musea en podiumkunsten. Er is onder meer gekeken naar de snelheid waarmee liefhebbers de musea en podiumkunsten (theaters en muziekpodia) na opening weer verwachten te gaan bezoeken en naar de verwachte belemmeringen bij het bezoek ervan. De onderzoeksresultaten zijn bemoedigend. Effecten corona op het Nederlandse cultuurbezoek, Resultaten 1e onderzoek, mei 2020. Fonds21 , Fonds21
 • ‘Voer het debat mét de mensen uit de doelgroep’ Dat is wat Roos Wattel de cultuursector adviseert. Code Diversiteit en Inclusie
 • Het nieuwe rapport van Freemuse ‘’State of Artistic Freedom 2020’’ bevat een diepgaande analyse van 711 schendingen van de artistieke vrijheid in 2019 in 93 landen. DutchCulture

 

architectuur en vormgeving

 • Infographic Creatieve Industrie. Feiten en cijfers in een oogopslag. Dutch Creative Industries
 • BNO heeft een Corona dossier, dat steeds wordt bijgewerkt. BNO
 • Ben jij een onderzoekende ondernemer in de creatieve industrie? Heb je een goed idee, maar zoek je partners, kennis of wil je gewoon je vraagstuk aanscherpen? Wil jij een project starten op een grote, maatschappelijke uitdaging maar loop je tegen barrières op? CLICKNL biedt binnen het programma SO:AP (Speaking Online: Acting Professionals) de kans om op de figuurlijke zeepkist te staan. CLICKNL

 

beeldende kunst

 • Op 6 mei heeft de Museumvereniging, brancheorganisatie van ruim 400 Nederlandse musea, het voorlopig protocol voor musea gepubliceerd. Het protocol moet veilige en verantwoorde heropening van de musea mogelijk maken, zodra het kabinet heropening toestaat. Doel van het protocol voor veilige en verantwoorde heropening van musea is dat bezoekers veilig samen uit kunnen in het museum en dat vrijwilligers, medewerkers en leveranciers die niet tot de risicogroepen van het coronavirus behoren op een veilige manier hun werk in het museum kunnen doen. Museumvereniging , Museumvereniging
 • Vier museumdirecteuren aan het woord over het anderhalve-meter-museum. HP -De Tijd via Museumvereniging
 • Bij Museum De Pont in Tilburg zijn ze heel blij met het besluit van het kabinet dat musea per 1 juni weer open mogen. Wel met maatregelen, zoals afstand bewaren. Directeur Martijn van Nieuwenhuyzen : “Als er één museum is waar je de ruimte en rust hebt om naar de kunst te kijken, dan is het wel bij ons. Hier hoef je niet tegen elkaar op te botsen.” Omroep Brabant
 • Met de tentoonstelling ‘Monet. Orte’ is Museum Barberini in Potsdam als een van de eerste musea in Duitsland weer open voor publiek. Maar wel voor heel veel minder bezoekers. En die moeten een mondkapje op. Door het museum heen is een route uitgestippeld waar je niet van mag afwijken. Verspreid door het gebouw staan zuiltjes waar je je handen kan ontsmetten met desinfecterende gel. NRC
 • „De gevolgen van deze crisis zijn op de lange termijn nog groter, vermoed ik. Een leermoment: deze pandemie dwingt ons om na te denken over onze kerntaken en ons kernpubliek. Het toerisme zal vast afnemen. Misschien moeten we ons meer focussen op de eigen regio.”” Directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum. NRC
 • Het Anne Frank Huis hoopt vanaf juni de deuren weer te kunnen openen, vertelt algemeen directeur Ronald Leopold in gesprek met Het Parool. Het museum is sinds 13 maart gesloten vanwege het coronavirus. De Museumvereniging is bezig met een protocol dat ook voor het Anne Frank huis gaat gelden. Volgens Leopold wordt daar dan ook druk aan gewerkt. “De bezoekers leggen straks dezelfde route af, achter elkaar, in ganzenpas. Ook gebruikelijke zaken als spatschermen en gels worden neergezet.” Het Anne Frank Huis meldde eerder in n financiële nood te zitten en vraagt daarom om donaties. nl
 • Wat doen de Nederlandse presentatie-instellingen tijdens de lockdown? Laura van den Bergh bezocht ze online rond en vraagt de instellingen om een toelichting. Metropolis M

 

film en av

 • Er lijkt de laatste jaren iets te zijn veranderd in Hilversum. Meer en meer worden documentairemakers geconfronteerd met omroepen die het vanzelfsprekend vinden dat regisseurs zonder betaling diensten leveren voor hun programma’s. De DDG is de werkgroep STOP GRATIS WERKEN gestart. Deze werkgroep wil zowel documentairemakers – want let wel, we gaan er allemaal vaak mee akkoord – als ook omroepen, fondsen en producenten bewust maken van deze onrechtvaardige praktijken. Dutch Directors Guild
 • Door de coronacrisis zien filmdistributeurs nieuwe kansen: films niet meer eerst drie maanden exclusief in de bioscoop, maar direct via streaming in de huiskamer. Coen van Zwol over het gebroken ‘’theatrical window’’. NRC
 • Zijn bioscopen overleefden de komst van de videoband, van de dvd, van Netflix. Maar nooit eerder stond Carlo Lambregts oog in oog met zó’n grote bedreiging voor zijn filmzalen als de corona-epidemie. ,,Als dit nog zes weken duurt, kunnen we opdoeken”, zegt hij over zijn C-Cinema’s in Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur. Hij heeft goed gekeken naar een stoelenbezetting als bezoekers anderhalve meter afstand moeten houden. ,,We komen dan tot een maximale bezetting van 30 à 40 procent.” Met minder voorstellingen ook, waarschijnlijk: ,,Je kunt geen drie films tegelijk programmeren, want dan komen er te veel mensen in één keer je gebouw in.” BN – De Stem
 • In de cultuursector hadden bioscopen als eersten een 1,5 meterprotocol klaarliggen. Ze hoopten eigenlijk al open te kunnen. Is er vanaf 20 mei wél iets mogelijk? Maar dan nog: ,,We zien op dit moment nog geen model waarin we geen verlies zullen lijden.” Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Door de coronacrisis heeft de drive-inbioscoop de tijd mee. Overal in Nederland worden plannen gemaakt voor autocinema’s. NRC
 • Pathé stelt een deel van haar bioscoop in Ede ter beschikking van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Die zal hier een teststraat inrichten waar vanaf 6 mei zorgprofessionals, personeel in het basisonderwijs, kinderopvangmedewerkers en jeugdtrainers kunnen worden getest op corona. Holland Film Nieuws
 • Op 6 mei werd bekend dat de bioscopen vanaf 1 juni weer open mogen, zei het max. 30 mensen per zaal. Het Chassé Theater in Breda en De Bussel in Oosterhout gaan zich inspannen om per 1 juni de deuren weer te kunnen openen voor filmvoorstellingen. BN – De Stem
 • Op 6 mei werd bekend dat de bioscopen vanaf 1 juni weer open mogen, zij het in zeer beperkte mate. Maar festivals blijven verboden. Die maatregel treft meer dan een dozijn zomerse filmfestivals – van Cinema Arabe en World Cinema Festival tot Open Doek en Roffa Mon Amour. Veel organisaties twijfelen over uitstel of afstel en lopen ondertussen subsidies, sponsorgeld en publieksinkomsten mis. Filmkrant
 • Bioscopen in Noorwegen heropenen op 7 mei. Ze sloten op 12 maart, toen het land in een gedeeltelijke lockdown ging als gevolg van de coronavirus pandemie. De toegang zal in eerste instantie beperkt zijn tot 50 personen per scherm, met een minimum van één meter tussen elke bezoeker. Bioscopen in Hong Kong gaan 8 mei open. In Australië richten bioscoopexploitanten zich nu op het midden van juli om de theaters weer te kunnen openen. Er zijn twee bepalende factoren voor de Australische bioscopen. De ene is of ook de overheid met die planning akkoord gaat en de andere betreft de releases van films. Variety , Holland Film Nieuws
 • Vanwege het coronavirus blijven bioscopen en horeca langer gesloten en is zoveel mogelijk thuisblijven het devies. Een van de weinige partijen die hiervan weten te profiteren zijn streamingdiensten. Het gebruik van VOD is sinds de coronacrisis flink toegenomen. Ook achter de schermen volgen de ontwikkelingen elkaar snel op: zo werd recent de lanceerdatum van de nieuwe streamingdienst HBO Max bekend en heeft Netflix er in het eerste kwartaal van 2020 een recordaantal abonnees bijgekregen. Filmonderzoek Nederland zet de belangrijkste ontwikkelingen op een rij. Filmonderzoek Nederland
 • Wereldwijd worden films vaker illegaal gedownload tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker MUSO, dat Torrent Freak heeft ingezien. In de onderzochte gebieden zou de hoeveelheid illegale downloads met gemiddeld 50 procent zijn gestegen. RTL Nieuws

 

letteren

 • Tegelijk met de verschuiving van fysieke boekhandel naar online, verandert ook het soort boek dat wordt verkocht tijdens de coronacrisis. De populariteit van lichtere literatuur en non-fictie neemt toe. 22 literaire uitgevers gaven NRC te kennen titels, (literaire romans, debuten) uit te stellen die voor de komende maanden waren gepland, soms voor onbepaalde tijd. De vraag is vooral hoelang de crisis duurt, en of die blijvend invloed heeft op het leesgedrag. Gemiddeld verwachten de uitgeverijen dit jaar zo’n 25 procent omzetverlies. De verkoop van rechten aan het buitenland loopt terug en ze zien onverkochte boeken retour komen. De meeste uitgeverijen accepteren die retouren, omdat fysieke boekhandels het zwaarder hebben dan zij en omdat ze het belangrijk vinden dat de fysieke boekhandel overeind blijft. NRC
 • De directeur van de Frankfurter Buchmesse, Jurgen Boos, heeft aangekondigd dat de Buchmesse dit jaar door zal gaan, maar wel in een sterk gewijzigde vorm. ‘”Het wordt een compleet andere ervaring” zegt Boos. Over het hoe en wat zal binnenkort meer bekend worden. DE beurs vindt plaats van 14 t/m 18 oktober. inct

 

muziek

 • De muziekindustrie maakt zeer zware tijden door en dat zal met een geannuleerd festivalseizoen niet veranderen. Steunmaatregelen van het kabinet zoals de TOZO en de TOGS zijn veelal niet toereikend, blijkt uit recent onderzoek uitgevoerd door Ipsos, in opdracht van Buma/Stemra en Sena. De roep om steun voor de getroffen muziekprofessionals, bestaande uit artiesten, musici, componisten, auteurs, uitgevers en producenten, is daarom groot. De resultaten laten een grimmig beeld zien van de huidige situatie. Zo geven de ondervraagden aan dat ze bijna 80% van hun inkomsten mislopen deze zomer. Het overgrote deel hiervan (80%) is fulltime freelancer of ZZP’er. Buma-Stemra
 • ESNS (Eurosonic Noorderslag) is traditiegetrouw de aftrap van het jaar voor muziekliefhebbers en -professionals uit alle geledingen van de industrie; om nieuw talent te ontdekken en om te praten over de ontwikkelingen in de Europese muziek. De 35e editie van ESNS (13 – 16 januari 2021) staat hoe dan ook in een ander daglicht door de maatregelen die zijn genomen in het bedwingen van de pandemie Covid-19. Buma Cultuur
 • Wat doe je als je als strijkkwartet, dat onder normale omstandigheden vijf à zes dagen per week samen repeteert en elke week wel een concert heeft, door de coronamaatregelen ineens niet meer mag spelen? Het Dudok Kwartet nam een podcast op, ontwikkelde een webshop waarop andere kwartetten hun bewerkingen kunnen bestellen (van de polyfonie van Machaut tot pianostukken van Brahms, na dit weekend online) en zette een inzamelingsactie op zodat het ongesubsidieerde viertal toch de zomer door kan komen. Het kwartet hield het maar drie weken vol om niet samen te spelen. Hun laatste album met kwartetten van Haydn werd gepresenteerd in een livegestreamd concert. Het kwartet geeft nu wekelijks een digitale update van hun bezigheden. De Volkskrant
 • Door corona verdampt er wereldwijd zo’n 5 miljard euro van de 9 miljard die normaal in de dance-industrie wordt omgezet, schat pr-vrouw José Woldring van The Media Nanny, het pr-bureau achter onder anderen dj’s als Olivier Heldens, Martin Garrix en David Guetta. „In de Nederlandse eventsector zijn 50.000 mensen hun baan kwijt.” Nederland telt 235 grote dancefestivals (boven de 3.000 bezoekers) die samen ongeveer 125 miljoen euro verlies lijden door corona. Daar komen de gederfde inkomsten van clubs, geluidstechnici, podiumbouwers, decorontwerpers, dixi-verhuurders en dj’s die gigs mislopen in het buitenland nog bij. De exportwaarde van dance alleen al is goed voor nog eens 150 miljoen euro per jaar. NRC
 • Ongeveer een op de drie festivalbezoekers geeft aan dat het coronavirus invloed heeft op de keuze voor een festival. Dat blijkt uit onderzoek dat oud ID&T-er Denis Doeland en Marcel Pantera (oprichter van Treat Amsterdam) hebben uitgevoerd onder zo’n 1.700 Nederlanders. Doeland en Pantera stellen dat het virus een mogelijk blijvende impact zal kunnen hebben op de festivalindustrie. Voor 44 procent van de respondenten is de beleving van het uitgaan veranderd door het virus. De helft van de respondenten is van mening dat het uitgaan voor hun omgeving en bij hun vrienden is veranderd. Denis Doeland , Entertainment Business
 • De Cello Biënnale in Amsterdam is het grootste cellofestival ter wereld. Op 22 oktober zou het moeten beginnen, maar hoe. Maar hoe, vraagt festivaldirecteur Maarten Mostert zich af. ‘’ De Biënnale is een festival met een hoog knuffelgehalte; de sfeer is onderdeel van het succes. Vijf concerten op een dag, gratis randprogrammering, lekker blijven hangen, even kijken bij de cellobouwer, de musici ontmoeten: het zijn allemaal randvoorwaarden die nu problematisch zijn’’. NRC
 • Met hulp van donateurs van de Stichting Vrienden Oude Muziek heeft het Festival Oude Muziek een compensatiefonds van 250.000 euro kunnen creëren. Uit het fonds worden musici die tijdens het aanstaande festival zouden optreden gecompenseerd. Opera Magazine
 • Er komt geen alternatief Breda Jazzfestival in september. Dat heeft de organisatie van het festival in nauw overleg met de gemeente Breda en Koninklijke Horeca Nederland besloten. De strenge regels die waarschijnlijk gaan gelden voor evenementen na 1 september zijn hierbij doorslaggevend. Met sponsors, horeca, gemeente en andere stakeholders gaat de organisatie zich voorbereiden op 2021. Het komende Hemelvaartweekend wordt door de organisatie ingevuld met een digitaal programma. Entertainment Business
 • „Je gaat door een paar fases heen. In het begin ben je vooral keihard bezig met zorgen hoe je alle uitstel en afstel van concerten regelt, hoe je omgaat met het publiek dat zou komen, en hoe we inkomen kunnen behouden voor zoveel mogelijk mensen en tegelijkertijd de continuïteit van het bedrijf waarborgen. Daarna komt de fase waarin je gewoon ontzettend de mensen en het leven in zo’n gebouw mist. Het stond vierentwintig uur per dag aan. Dat missen we heel erg, die live ervaring, de actie.” Gesprek met TivoliVredenburg-directeur Jeroen Bartelse. NRC
 • Paradiso vraagt mensen die een kaartje hebben gekocht voor een concert dat vanwege de coronacrisis niet door kan gaan om een donatie. Het Amsterdamse poppodium hoopt de financiële klap op die manier enigszins te kunnen opvangen. Het gedoneerde bedrag wordt besteed aan het programmeren in de toekomst van avondvullende shows voor Nederlandse artiesten en labels. Ook is het geld nodig om na de crisis het reguliere programma door te kunnen laten gaan. Paradiso is een non-profit organisatie en voor meer dan 90% afhankelijk van eigen inkomsten, die nu volledig zijn weggevallen. Paradiso
 • ‘We zijn alle mogelijk scenario’s aan het uitwerken, ja. Het zal sowieso seated zijn, met zijn allen staan kan echt nog niet. In principe gaan we er vanuit dat iedereen met een partner komt, dus je tekent ‘tweetjes’ in. We maken ook een family versie, waarbij we ervan uitgaan dat een of twee ouders met twee kinderen komen. In het slechtste scenario zou onze capaciteit 500 zijn, met iets meer versoepeling misschien 1.500. Dat is een schijntje, maar het kan wel. Je zou ook kunnen werken met tijdslots en per dag twee of drie concerten kunnen geven. Natuurlijk rekenen we er dan op dat de bezoeker zich netjes aan de regels houdt. Iedereen zal moeten inleveren, maar laten we er vooral voor zorgen dat er weer een artiest op het podium staat.’ Een gesprek met Brigitte de Winter, directeur van AFAS Live, de Amsterdamse concertzaal, over anderhalve -meter-samenleving en de mogelijkheden van een concertzaal. vpro
 • Danny Damman, directeur van de Amsterdamse concertzaal Ziggo Dome, zegt dat met inachtneming van de afstandsregels zo’n 2.000 mensen verantwoord in Ziggo Dome zouden passen. Ziggo Dome heeft op 6 mei bij de gemeente Amsterdam een plan ingediend om vanaf juni concerten te kunnen organiseren voor meer dan de dertig bezoekers die vanaf 1 juni zijn toegestaan volgens de coronamaatregelen. nl , 3voor12.vpro
 • De ruimtelijke opzet van het Klokgebouw, maakt de locatie bij uitstek geschikt voor het opzetten van een corona-proof theater of poppodium, zegt Jan Buys, verhuurder van de Cultuurhallen in het Klokgebouw op Strijp S. Buys heeft berekend dat hij op die manier in zijn twee grootste zalen nog altijd 1400 en 900 mensen kwijt kan. Buys denkt dat zo’n corona-theater zou ook goed door andere cultuurpodia in de stad te gebruiken is, die met de ruimtelijke beperkingen van hun eigen theaters nu geen kant op kunnen. “Ik ben al door de Effenaar gepolst.” Studio040
 • In een normaal jaar zijn deze maanden voor creatieve bedrijven in de festivalwereld de drukste tijd van het jaar zijn: concepten afronden, materiaal bestellen, podia in elkaar timmeren, dorre stukjes weiland omtoveren tot een paradijs voor drie dagen. Al hun opdrachten verdampten, en dat is rampzalig, maar creatieve mensen houd je niet tegen creatief te zijn. 3voor12.vpro ging langs bij een aantal bedrijven, zoals Square in ’s-Hertogenbosch en Roxxi in Eindhoven. Er wordt gewerkt aan low budget doodskisten of speelhuisjes voor in de tuin. vpro
 • Games en popmuziek zullen hoe dan ook naar elkaar toe groeien en dat gaat verder dan het gebruik van liedjes in een soundtrack. Onlangs trad Travis Scott op in de game Fortnite voor bijna 28 miljoen spelers. Robert van Gijssel over de mogelijkheden die dit compleet nieuwe podium biedt in een festivalloos tijdperk. De Volkskrant
 • Uit onderzoek van de Nederlandse Vereniging van Entertainment Retailers (NVER) blijkt dat de coronanood hoog is onder de winkeliers. De NVER pleit dan ook voor een gezamenlijke aanpak tussen de retail, industrie, distributiepartners en andere stakeholders om de fysieke entertainmentwinkel onder de aandacht te blijven brengen van de consument. Als de omzet blijft zoals het nu is, dan voorziet 18% van de ondervraagden dat zij moeten stoppen met de winkel om een faillissement te voorkomen. 15% denkt dat zij personeel moeten ontslaan om te kunnen blijven voortbestaan. 7% voorziet sowieso een faillissement. Entertainment Business
 • De Record Store Day, die op 20 juni zou plaatsvinden, is gecanceld. De RSD-releases worden verspreid over drie data: 29 augustus, 26 september en 24 oktober. vpro
 • Vanaf 5 mei maakt de organisatie van Buma Music in Motion via social media dagelijks genomineerden bekend uit één van de negen categorieën voor de Buma Awards Music in Media 2020. Entertainment Business
 • De omzet in de muziekindustrie is in 2019 wereldwijd met 8,2 procent gestegen. Het is het vijfde opeenvolgende jaar dat er een stijging merkbaar is, meldt internationale muziekorganisatie IFPI op 4 mei. In het jaarlijkse rapport wordt gemeld dat de inkomsten uit streamingdiensten met 22,9 procent gestegen zijn. Wat betreft downloads is juist een daling van ruim 15 procent opgemerkt en ook de omzet uit fysieke cd-verkoop is gedaald met 5,3 procent. Entertainment Business , IPFI

 

theater en dans

 • In de musicalsector worden enorme verliezen geleden. Het is ook de sector binnen de podiumkunsten waar verreweg de meeste mensen naartoe gaan: gemiddeld drie miljoen per jaar. De musicalproducenten bereiden zich voor op een ongewisse toekomst. De Volkskrant sprak met de 3 belangrijkste. Albert Verlinde werkt samen met partners aan een plan voor heropening van de theaters na 1 september. Dit gebeurt in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken en TNO. De producenten zien mogelijkheden dat mensen schotjes meekrijgen om tussen hen en het andere publiek in te zetten. ‘’ De opstelling in de zaal wordt dan zo dat er om en om rijen leeg blijven en dat je schotjes meekrijgt die je tussen jezelf en het andere publiek kunt zetten.’’. Er wordt ook nagedacht over oplossingen voor cast en crew. De Volkskrant
 • Festival De Nederlandse Dansdagen is in 2020 een geheel digitale editie. Het online festival toont de rijke diversiteit en de absolute top van de Nederlandse dansen is daarmee voor iedereen toegankelijk. Het thema van deze speciale editie is #dansmetmij, een uitnodiging tot het gezamenlijk vieren en beleven van de Nederlandse dans. De onzekerheid rondom de corona-maatregelen dwingt het festival om keuzes te maken. Annuleren is geen optie. De Dansdagen wil garanderen dat ze er in oktober zijn voor haar publiek en tonen wat de danssector te bieden heeft. Aan de keuze om nu al te besluiten geen live festival te organiseren in oktober liggen financiële en praktische redenen ten Voor directeur Ronald Wintjens is het allerbelangrijkst de volksgezondheid. Nederlands Dansdagen , NRC
 • Vanaf 24 juni gaat Het Nationale Theater weer beginnen. Vanaf die dag begint het programma Het Nationale Theater speelt altijd. Na meer dan zeven weken sluiting van de Nederlandse podiumkunstensector komt het Haagse gezelschap zo als eerste met plannen om weer ‘open’ te gaan – zij het op maat van de anderhalve-meter-samenleving. Artistiek leider Eric de Vroedt: „We kunnen niet gaan hopen dat het allemaal wel mee zal vallen met deze crisis en gewoon doorgaan met de oude manier van theater maken. We hebben er daarom voor gekozen om alle voorstellingen die we dit kalenderjaar gepland hadden te schrappen, en op die speeldata met dit nieuwe programma te komen.” Het worden wendbare producties zodat ze overal en onder alle omstandigheden gespeeld kunnen worden: in eerste instantie met hooguit drie acteurs, zonder decor en met bestaande kostuums uit het atelier van het gezelschap. NRC
 • Theaters mogen vanaf 1 juni weer voorzichtig hun deuren openen: vanaf die dag mogen maximaal 30 mensen in het pand aanwezig zijn. Een maand later wordt het maximum verhoogd tot 100. Maar dit lijkt voor in elk geval de grotere theaters een onrealistisch plan, vertellen theaterdirecteuren in gesprek met NU.nl. nl
 • Maximaal dertig mensen mogen er binnen zijn, en dat is inclusief personeel. Daarnaast moet er anderhalve meter afstand gehouden worden. Even wennen, maar niet onmogelijk, volgens Rob van Steen, directeur van Tilburg Theater. Ideaal is het niet, maar Van Steen blijft positief. “We waren er eigenlijk op voorbereid dat dit seizoen min of meer verloren was. Nu hopen we dat we vanaf 1 september weer volop mogen draaien. Tot die tijd gaan we gewoon experimenteren met de mogelijkheden.” Omroep Brabant
 • Wat moet je met nog geen dertig mensen in een schouwburg waar er 624 kunnen zitten? Het is goed dat directeur Cees Meijer van schouwburg De Maagd in Bergen op Zoom geen hoge verwachtingen had. ,,Leuk om te horen, maar voor de bühne. Het kabinetsbeleid biedt ons niets. Je kunt er niks mee. Ook niet in juli als je met honderd mensen binnen mag werken.” BN – De Stem
 • Voor Jeffrey Meulman, directeur van het Nederlands Theater Festival, biedt de coronacrisis een pas op de plaats, die nuttig besteed kan worden om een langere termijnvisie te ontwikkelen. ‘We moeten inzetten op het herstellen van de sector. Niet alleen om aangerichte schade aan het fijnmazige systeem van talentontwikkeling vanuit de marge naar de top te herstellen maar ook herstel in de zin van letterlijk her-stellen, opnieuw zetten, herinrichten.’ Jeffrey Meulman
 • Het Tilburgse straattheatergezelschap Close-Act verkeert in zwaar weer. De acteurs spelen over de hele wereld grote en kleine spektakels, maar door het coronavirus is al het werk weggevallen. Close-Act is een gezelschap zonder subsidie. Zo’n vijftig artiesten, muzikanten en technici verdienen er een boterham. De zzp’ers die voor het gezelschap werken kunnen een beroep doen op een overheidsregeling en de drie mensen in vaste dienst vallen terug op de tijdelijke NOW-regeling. Het gezelschap blijft zoeken naar andere inkomsten en is bezig met het bedenken van een nieuwe voorstelling. Brabants Dagblad

 

Cultuurmarketing

 • Op 22 april bracht Cultuurmarketing diverse marketeers online samen om te praten over online initiatieven en engagement. Wat onderneem je als organisatie om de fysieke afstand tot je publiek te dichten? En hoe ga je om met een overschot of juist tekort aan ideeën en content? Cultuurmarketing
 • Om consumenten extra te wijzen op de meerwaarde van boeken als cadeau, organiseert de CPNB sinds 2019 de bewustwordingscampagne ‘Geef meer met een boek’ rondom alle cadeaumomenten in het jaar. Na succesvolle edities rond de feestdagen en Valentijnsdag staat deze actie nu in het teken van Moeder- en Vaderdag en haakt aan bij het populaire #ikleesthuis, want juist nu is een boek het ideale cadeau. CPNB
 • Veel zzp’ers in communicatie, marketing, media en creatie zijn in een inkomensval terechtgekomen door de coronacrisis. Zo’n 60 procent is de afgelopen tijd meer dan de helft van zijn inkomsten kwijtgeraakt, 42,5 procent meldt zelfs een inkomstenverlies van 75 procent of meer. Bijna een op de vijf zzp’ers (19 procent) overweegt inmiddels om te stoppen als zelfstandige. Dat blijkt uit een enquête van Adformatie die afgelopen weken is gehouden onder 450 zzp’ers. Adformatie
 • De financiële schade door de coronacrisis is nu al enorm, en het einde is nog niet in zicht. Wat zijn de verhalen achter de cijfers? Theaterkrant gaat in gesprek met zzp’ers uit de theatersector. Waar doen ze het van? Hebben ze nog werk en inkomen? En hoe gaan zij om met de onzekerheid die de coronacrisis brengt? Deze keer: Dieke van der Spek van marketingbureau Ludieke. Theaterkrant

 

Financiering

rijksfondsen

 • Maatregelen Stimuleringsfonds Creatieve Industrie v.m. het coronavirus. Update 7 mei. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Veelgestelde vragen over het aanvragen van subsidie bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en tips. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Stichting Frysk Film en Media Platfoarm en Stichting Playgrounds ontvangen beiden van het Filmfonds een bijdrage in het kader van de regeling Talentontwikkeling de Regio. Deze regeling is opgezet ter versterking en stimulering van de landelijke gespreide infrastructuur voor talentontwikkeling. Sinds 2016 heeft platform Playgrounds samen met regionale en landelijke partners uit de film en av-industrie het Next Talentontwikkelingsprogramma opgezet. Dit traject richt zich op film/AV-talenten met een link met de regio Noord-Brabant. Next maakt deel uit van het programma Talenthub Brabant, een interdisciplinair programma voor talentontwikkeling op maat voor alle kunstdisciplines en wordt structureel ondersteund door de Provincie Noord-Brabant en Kunstloc. Tijdens het traject zullen zes talenten gedurende een jaar intensief begeleid worden in een traject op maat. Playgrounds ontvangt een bijdrage van €50.000. Filmfonds
 • Zeven internationale coproducties met een Nederlands minoritair aandeel ontvangen een bijdrage vanuit de regeling Realisering minoritaire coproducties van het Filmfonds. Filmfonds
 • Al 20 jaar krijgen in KORT! jaarlijks 10 beginnende filmmakers de kans om een korte film te maken. Elk jaar worden allerlei genres verkend en nemen de makers ons in hun eigen visuele stijl mee naar heel verschillende werelden. Dit jaar wordt het 20ste jubileum van KORT! gevierd. Dit betekent dat er aan het einde van 2020 zo’n 200 films zullen zijn gerealiseerd onder het KORT!-banier. Een prachtig archief waarvan het eerste deel vanaf 7 mei 2020, beschikbaar is op het nieuwe YouTube-kanaal. Daarnaast zal het platform wekelijks op donderdag om 16:00 worden aangevuld met een nieuwe film. Filmfonds
 • Alle COVID-19 updates van het Filmfonds. d.d. 7 mei. Filmfonds
 • In de derde ronde van 2020 zijn door het Letterenfonds 33 subsidies toegekend aan buitenlandse uitgevers van Nederlandse literatuur. De zogenoemde ‘translation grants’ zijn bestemd voor de vertaling van Nederlandse fictie, kinder- en jeugdliteratuur, non-fictie en poëzie. In totaal is € 114.049 toegekend. Letterenfonds
 • Het Nederlands Letterenfonds investeert structureel in de artistieke en professionele beroepspraktijk van literaire schrijvers, vertalers en organisaties. Naast de gebruikelijke subsidieregelingen heeft het fonds onder de noemer Talentontwikkeling ondersteuningsmogelijkheden voor (jonge)makers en instellingen. Sleutelwoorden zijn experiment, onderzoek, internationalisering, diversiteit, interdisciplinariteit, artistieke verdieping, innovatie en deskundigheidsbevordering. Het fonds richt zich hierbij op onbekend en aanstormend talent, en op bestaand talent dat vernieuwing zoekt. In de periode 2019-2020 heeft het Letterenfonds twee subsidies toegekend aan: Stichting ROSE Stories en Stichting El Hizjra. Letterenfonds
 • Corona update Letterenfonds. Bericht voor schrijvers en vertalers, d.d. 4 mei. Letterenfonds
 • Erfgoedparticipatie staat centraal in het Europese Verdrag van Faro. Het verdrag benadrukt de maatschappelijke waarde van erfgoed door actieve deelname daaraan. Want niet de locaties en objecten zelf zijn de belangrijkste onderdelen van cultureel erfgoed, maar juist de betekenis en waarde die mensen aan dat erfgoed toekennen en die ze uitdragen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt voor het Ministerie van OCW of Nederland dit verdrag zal ondertekenen. Dat gaat onder meer via proefprojecten waarin volgens het verdrag wordt gewerkt of die deze werkwijze verkennen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt zulke projecten.
 • De regeling ‘’Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze’’ opent op 11 mei. Fonds voor Cultuurparticipatie

 

overige fondsen

 • Twaalf projecten die tijdens deze lockdown-tijd op buurtniveau het verschil maken, krijgen een bijdrage van het Cultuurfonds Noord-Brabant en Provincie Noord-Brabant. Dankzij een versnelde procedure kunnen makers en buurtgenoten tijdig van start gaan met hun missie: verbinding brengen in de buurt. Cultuurfonds
 • De pandemie van het coronavirus (COVID-19) en de hierom genomen maatregelen hebben een grote impact op de zorg en onze samenleving. Om de negatieve gevolgen daarvan te beperken, zijn op korte termijn creatieve oplossingen nodig voor tekorten aan materiaal en andere praktische problemen in en buiten ziekenhuizen. Daarom had ZonMw de regeling Creatieve oplossingen aanpak coronavirus in het leven geroepen. Na vijf beoordelingsvergaderingen waarin in totaal 147 projecten zijn beoordeeld, kwamen er 51 creatieve oplossingen voor de aanpak van het coronavirus in aanmerking voor een financiële impuls van ZonMw. Een volgende oproep van ZonMw richt zich op het derde aandachtsgebied van het programma COVID-19, namelijk 3. Maatschappelijke dynamiek. Deadline 25 mei. ZonMw , ZonMw
 • Muziekrechtenorganisaties Sena en Buma/Stemra hebben voor wie de nood het hoogst is het Noodfonds Muziek opgericht. Op 1 mei startte de donatiecampagne. Particuliere muziekliefhebbers worden opgeroepen om via noodfondsmuziek.nl/spotify een donatie te doen. Spotify is partner in het Noodfonds Muziek. De streamingservice zal doneren aan het noodfonds en zal alle particuliere donaties die gedaan worden, verdubbelen. Buma – Stemra , Noodfonds Muziek , Kunstenbond, vpro , NRC
 • Dutch Music Export heeft helaas moeten constateren dat Nederlandse artiesten binnen de popsector in de afgelopen weken regelmatig in financiële problemen zijn geraakt door het afzeggen van buitenlandse concerten en (showcase) festivals door (lokale) buitenlandse overheden, dit als gevolg van de huidige internationale Corona-maatregelen. Om hulp te bieden aan deze Nederlandse artiesten stelt het Fonds Podiumkunsten Dutch Music Export in staat om een tegemoetkoming in de geleden schade te vergoeden. Tot uiterlijk 1 juni 2020 is het mogelijk om een beroep te doen op het DME Corona Hulpfonds via de website van Dutch Music Export. Dutch Music Export is een initiatief van Fonds Podiumkunsten, Buma Cultuur en de Stichting Popcoalitie. Dutch Music Export
 • Op 27 april 2020 liet de Europese Commissie weten dat vanwege de coronacrisis de deadline van de Creative Europe Cultuur call voor Literaire Vertalingen is uitgesteld naar 28 mei 2020 De regeling biedt o.m. ondersteuning voor uitgevers die vertalingen verzorgen van een pakket van 3 tot 10 fictiewerken, met als brontaal en doeltaal één van officieel erkende talen van de deelnemende landen van het subprogramma Cultuur. Creative Europe Desk

 

prijzen, crowdfunding, sponsoring

 • De internationale jury van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst kent de prijs toe aan beeldend kunstenaar Ansuya Blom. Zij ontvangt 100.000 euro, waarvan de helft bestemd is voor een publicatie en/of tentoonstelling. De jury noemt het werk van Ansuya Blom intiem, geëngageerd en poëtisch. KNAW
 • Om juist in deze tijd nieuw filmtalent aan te moedigen en te ondersteunen vervroegt de Videoland Academy de tweede editie van het talentontwikkelingstraject. Scenarioschrijvers en documentairemakers worden opgeroepen om tussen 12 mei tot en met 15 juli 2020 hun fictie- en documentaire projecten met als thema Modern Fantasy en Familie in te sturen. Videoland
 • De jury van de Gouden Strop, de prijs voor het beste spannende boek, heeft de vijf kanshebbers voor de prijs bekendgemaakt. Nadat in 2019 BookSpot zich terugtrok als sponsor van de Gouden Strop en de Schaduwprijs heeft Stichting LIRA besloten deze in 2020 te ondersteunen met een subsidie, zij het in afgeslankte vorm. Zo wordt de verhoging van het prijzengeld door BookSpot, weer teruggedraaid. De winnaar van de Gouden Strop 2020 ontvangt dit jaar10.000 euro. De winnaar wordt op 20 mei bekendgemaakt. Boeken over boeken , Algemeen Dagblad
 • De Joke Veeze Award 2019 is uitgereikt aan mode-ontwerper Sophie Wantia. Wantia sleept hiermee een geldprijs van 3.000 euro in de wacht. Wantia stond vorig jaar ook al in the spotlight als een van de finalisten van Lichting in september. De tweede prijs van 1.000 euro ging naar Meilin Oomes en de derde prijs van 500 euro ging naar Corlieske Visser. Het was de vijfde keer dat de Joke Veeze Foundation de wedstrijd voor nieuw creatief talent had georganiseerd. Aan de wedstrijd is elk jaar een ander thema verbonden. Fashion United
 • De vier ontwerpstudio’s ATTAK, Autograph, Studio Boot en Studio Turbo ontwierpen op uitnodiging van het GA Den Bosch een serie van 16 posters speciaal in deze nieuwe tijd. 1600 posters duiken straks op in de straten van ’s-Hertogenbosch. “De posters laten zien dat het ondanks deze lastige tijden niet moeilijk is om positief te blijven. Schoonheid zit immers in een klein hoekje”, zegt Raoul Wilke van Studio Turbo. D.m.v. crowdfunding op Voor de kunst wil men de straatexpositie, een unieke oplage posters en een eenmalige publicatie, waarin het maakproces en reacties van publiek en voorbijgangers worden vastgelegd, realiseren. Voordekunst

 

Kunstonderwijs

 • Kunstenaar Ksenia Galiaeva geeft les op de Willem de Kooning academie. Voor haar studenten heeft ze een filosofische handleiding geschreven over het werkproces in tijden van isolatie. Mister Motley
 • Terwijl universiteiten inmiddels grotendeels succesvol zijn overgeschakeld naar online colleges, werkgroepen en tentamens, lijkt zo’n digitale omslag kunstacademies wat minder makkelijk te vergaan. Te midden van alle onzekerheid is er met name één vraag die boven komt drijven: wat te doen met de afstudeertentoonstelling dit jaar? Jorik Galama spreekt studenten en docenten van verschillende academies en bespreekt in twee delen hun twijfels, onzekerheden en overwegingen. Deel 1 AKV/St. Joost in Breda en Den Bosch, en de KABK in Den Haag. Metropolis M
 • Omdat de tentoonstelling Rietveld Uncut in het Stedelijk Museum Amsterdam niet kon plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen, maakten de deelnemers digitale vertalingen van hun projecten. “De studenten van de Rietveld Academie en de curatoren van Rietveld Uncut hebben heel snel weten te schakelen om van offline online te maken. Dat hun werk daardoor toch een platform heeft gekregen, vinden wij van het Stedelijk een geweldig statement. Met de actualiteit verschuift voor één keer het medium.” Aldus Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam. Rietveld

 

Kunstbeoefening

 • BALK, Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek, sprak met een aantal dirigenten over hun gemoedstoestand. Wint het optimisme het van de somberheid? Stijgt het financiële water hen tot de lippen of redden ze het nog? Onzekerheid over de nabije toekomst staat met stip op één als het grootste probleem. Balknet
 • Koor & Corona – Update van Koornetwerk Nederland, 02/05. Koornetwerk
 • Dansfilmpjes, kunst, fotografie, muziek, theater en schilderkunst. Het kunstencentrum in Waalwijk heeft al meer dan zestig inzendingen binnen voor de online ‘corona-challenge’. Wanneer de expositie gehouden wordt, is nog niet bekend. In ieder geval pas wanneer het virus onder controle is. Een bijdrage insturen kan nog tot en met 31 mei. Brabants Dagblad
 • Dirigente Arlette Zwaans vroeg de muzikanten van muziekvereniging Constantia uit Etten-Leur thuis Brabant van Guus Meeuwis in te spelen; zij smeedde de opnames die de leden maakten daarna samen tot één filmpje. En zo konden ongeveer vijfentwintig leden van Constantia, van jong tot oud, toch samen musiceren in tijden van grote afstand. BN – De Stem
 • Eigenlijk was het plan van harmonie Sub Umbra uit Veldhoven om op 5 mei te spelen in Oirschot ter ere van Bevrijdingsdag. Maar gezien de omstandigheden moest er, zoals door alle activiteiten, ook door dit optreden een streep. “Stilzitten is voor ons als muzikanten echter geen optie”, legt Lianne van den Boogaard namens de harmonie uit. Iedereen heeft zijn partij thuis ingespeeld en dit gefilmd. De filmpjes van in totaal zestig orkestleden zijn vervolgens samengevoegd tot één uitvoering. Omroep Brabant
 • De Helmondse Musical had de audities nét achter de rug toen de intelligente lockdown werd ingesteld. Dus nu repeteren de acteurs, zangers en dansers via de webcam met elkaar. Eindhovens Dagblad , inlog vereist

 

Cultuureducatie en -participatie

 • LKCA heeft een overzicht gemaakt van wat wel en niet mag voor cultuureducatie en cultuurparticipatie gedurende de coronacrisis. LKCA
 • ‘’De ervaringen van het publiek dat normaal in de zaal zou zitten en de praktijk van amateurs blijven onbesproken. Ze zijn lastig in economische termen uit te drukken, maar daardoor niet minder van belang. Integendeel. Er valt veel te leren van cultuurparticipatie. ‘’ Prima die steun in crisistijd voor grote culturele instellingen, maar denk ook aan liefhebbers van cultuur, zegt Veerle Spronck, promovenda aan de Universiteit Maastricht en verbonden aan het Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music (MCICM). LKCA
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) roept bibliotheken op door te geven met welke interessante lokale initiatieven ze in deze tijden van corona de doelgroep weten te bereiken. Dit met het oog op mogelijke landelijke opschaling van de betreffende initiatieven. KB
 • De publicatie ’Kansen voor kunst & technologie in het onderwijs : Handreiking voor professionals in PO en VO ‘’ geeft een overzicht van relevante ontwikkelingen, inspiratie uit de praktijk via interviews en een verwijzing naar interessante bronnen. LKCA
 • Ze zijn sinds een paar weken door het hele land: optredens en concerten voor de ramen van verpleeghuizen. Zowel door professionals als amateurs. NRC ging op bezoek bij twee locaties in Rotterdam van de Lelie zorggroep. Bewoners van verpleeghuizen genieten, en artiesten die ‘juist nu’ iets voor hen betekenen. NRC
 • Bewoners van verzorgingshuizen in de regio zagen de afgelopen weken al diverse artiesten voor hun raam optreden. Bewoners van de zes Neducoflats in Helmond kunnen ook geen kant op, maar voor hen trad nog niemand op. Tot zondag 3 m3i. Het Kunstkwartier initieerde zes korte toneelvoorstellingen van een half uur. Eindhovens Dagblad, inlog vereist
 • Babel in ’s-Hertogenbosch is begonnen met het brengen van buurtserenades aan de Bossche bevolking. In eerste instantie middels kortdurende performances op het terrein van theatrale poëzie. De Socratesflat op Zuid beleefde 30 april de primeur. Ellen Manders en Mieke Klomp, beiden als theaterdocent verbonden aan Babel, brachten ‘bloemen’ van karton waarop drie korte gedichten en een aantal bijbehorende afbeeldingen zijn aangebracht. De gedichten zijn van Paul van Ostayen, Nannie Kuiper en Hans Andreus. Brabants Dagblad
 • Júist in deze tijd vindt CultuurCompaan in Roosendaal het van groot belang dat er aandacht blijft voor iedere burger, ook voor mensen die nu in een isolement terecht dreigen te komen. CultuurCompaan lanceert in co-creatie met CC Bureau voor beeldende educatie daarom het community artproject: ‘Ik vergeet je niet’. Iedereen – jong en oud – wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen. De meest recente opdracht van dit kunstproject : ‘Verbinden’. Internetbode Roosendaal
 • ‘Hoe geef je je opa, oma of je lievelingsoom of -tante een knuffel als je zoveel afstand moet houden?’ Dat is de centrale vraag aan kinderen in de Anderhalf Beter Challenge die de Ontdekfabriek in Eindhoven samen met Philips organiseert. Ook andere ideeën over het nieuwe normaal in de anderhalve-meter-samenleving zijn welkom. Eindhovens Dagblad

 

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Nu de kunstwereld onder druk staat, wordt kritiek gezien als oncollegiaal gedrag. Maar kunst heeft een kritisch discours nodig, juist nu. Op het scherp van de snede komt kunst tot leven. Bijdrage van Hans den Hartog Jager in zijn maandelijkse rubriek Wereldkunst . NRC

 

architectuur en vormgeving

 • Het gaat om de kunst van richting te veranderen, stelt rijksbouwmeester Floris Alkemade. Maar hoe doe je dat? De Volkskrant selecteerde een aantal opmerkelijke passages uit zijn essay e Toekomst van Nederland en vroeg Alkemade om uitleg. De Volkskrant
 • Het regende de afgelopen maanden toekomstvisies voor de inrichting van Nederland, variërend van de natuur als drijvende kracht tot kernenergie. Landschapsarchitecten Ben Kuipers en Jan Janse pleiten voor een overkoepelende aanpak, zodat Nederland meer is dan een optelsom van losse projecten. nu
 • Architect Thomas Wensing over de Countryside, The Future, de tentoonstelling van AMO en Rem Koolhaas in het Guggenheim Museum in New York. Archined
 • De pandemie leidt tot veel leed bij mensen en een astronomisch begrotingstekort. Economen en eurocommissaris Timmermans zien de enorme staatsleningen als een voorschot op de welvaart in de toekomst en dringen erop aan om het Klimaatakkoord te realiseren met nieuwe investeringen om de door de pandemie vastgelopen economie weer op gang te brengen. De inrichting van een klimaat neutrale en gezonde leef- en woonomgeving zal daarom een boost krijgen verwacht Leo Oorschot, architect, docent en onderzoeker. Archined
 • Lynn Osmond van het Chicago Architecture Center, Ben Prosky van AIA New York, Peter Murray van New London Architecture en Kent Martinussen van het Danish Architecture Center in Kopenhagen in gesprek over de impact van COVID-19 op hun stad. Over werken, wonen, winkelen, (openbaar) vervoer, veiligheid, stedenbouw, ecologie, openbare ruimte, de functie van het stadscentrum en de potentieel positieve resultaten van de pandemie. nl
 • Het coronavirus maakt de toekomst van de grote stad ongewis, schrijven geografen Gert-Jan Hospers en Piet Renooy. Deze crisis maakt een einde aan de populariteit van de verdichte en bruisende stad. De angst regeert en afstand is het devies. nu
 • De coronacrisis zal impact hebben op de gehele ontwikkeling van de gebouwde omgeving. Op welke manier en in welke orde van grootte de verschillende domeinen in de ontwikkelketen worden getroffen is nog niet bekend. Om in deze onzekere tijden het hoofd boven water te houden en ontwikkelingen gaande te houden, treffen veel organisaties maatregelen. Welke signalen uit de sector zijn er momenteel zichtbaar? Welke lessen kunnen we trekken uit de vorige crisis? En wie is er nu aan zet? In gesprek met bouwers, ontwikkelaars, onderzoekers en beleidsmakers over de toekomst van gebiedsontwikkeling. Een videoverslag van een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger op 28 april. Pakhuis de Zwijger
 • Artist impressions tonen hoe een project eruitziet, plannen maken duidelijk wat de afmetingen zijn. Maar waarom houden we zo weinig rekening met hoe een gebiedsontwikkeling gaat klinken? Marcel Cobussen (hoogleraar auditieve cultuur en muziekfilosofie aan de Universiteit Leiden) en Irene van Kamp (RIVM-onderzoeker omgevingsgeluid en gezondheid) bespreken de kansen die juist Nederlandse steden op dat vlak laten liggen. nu
 • De voormalige Prins Willem Alexander Kazerne in Gouda wordt herontwikkeld tot een woonwijk met ongeveer 250 woningen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de gebouwen verkocht aan Open Development en Vink Bouw. Het ontwerp voor de nieuwe wijk is in handen van SVP Architectuur en Stedenbouw en CROSS Architecture. Architectenweb
 • Geïnspireerd door de vraag van een opdrachtgever in het onderwijs, initieerde Studio Morgen uit Utrecht een ontwerpoplossing voor ‘anderhalvemeteronderwijs’. De studio ontwikkelde het concept Tussenruimte, dat onder andere gebruik maakt van restruimten in het schoolgebouw. Niet toegespitst op een bepaald type school of onderwijs, kan het breed worden ingezet. Architectenweb
 • Een van de zaken die tijdens de huidige coronacrisis het meest wordt gemist, is fysiek contact met dierbaren die niet bij je in huis wonen. Architect Kim Warmerdam, FARO architecten, heeft er een oplossing voor bedacht: een knuffelscherm. Via dit scherm kunnen mensen bijvoorbeeld hun opa of oma in het verzorgingstehuis weer ontmoeten én omhelzen. Architectenweb
 • De winnaars van de European Design Awards zijn bekend. Nederlandse ontwerpers namen in totaal drieëntwintig prijzen virtueel in ontvangst. O.m. voor Graphic Matters uit Breda. De European Design Awards zijn een samenwerking tussen ruim twintig Europese designmagazines, -sites en -blogs, waaronder Dude, Dutch Designers Magazine, een uitgave van de BNO. Dat maakt het mogelijk om het werk en de winnaars internationaal breed onder de aandacht te brengen. BNO
 • David McCandless, journalist, datadesigner en schrijver van het bekende blog InformationIsBeautiful.net, geeft op 16 juni een virtuele masterclass over datavisualisaties en infographics. Graphic Matters biedt jonge creatieven en journalisten de kans om hier gratis aan deel te nemen. Graphic matters

 

beeldende kunst

 • Er wordt de laatste weken geregeld opgemerkt dat de coronacrisis ook positieve gevolgen heeft. Zo dwingt de quarantaine mensen aandachtiger te kijken naar hun eigen huis en woonomgeving, die ze daardoor vaak ook meer gaan waarderen. Er wordt opgeruimd en getuinierd, het alledaagse uitzicht wordt getekend of gefotografeerd, aangeschafte boeken worden eindelijk gelezen en er komen lang vergeten spullen van zolder. Zo zouden musea de verzamelingen in hun depots kunnen herontdekken, betoogt Gijsbert van de Wal. NRC
 • De Oude Kerk, Amsterdam en Mister Motley vroegen kunstenaars te reageren op de vraag hoe de wereld er na COVID-19 uit zou moeten zien. Dit kan in de vorm van video’s, teksten en afbeeldingen. Deze bijdragen zullen op de website van mister Motley, de Oude Kerk en social media kanalen worden gedeeld. Dit om een breed gesprek op gang te brengen over wat anders kan en moet na deze crisis. Kunnen we onze gezamenlijke denk- en verbeeldingskracht gebruiken om een immense verandering te definiëren? Een 8e bijdrage van Hans van Houwelingen. Mister Motley
 • De editie 2020 van de Landschapstriënnale stond gepland voor de maand september in het Van Gogh Nationaal Park. Het bestuur acht het echter niet verantwoord, gezien de huidige situatie rondom COVID-19, om het evenement dit najaar plaats te laten vinden. De 5e editie van de Landschapstriënnale wordt dan ook verplaatst naar april 2021. Landschapstriënnale
 • Nog iets meer dan een maand en dan verdwijnt het Dilemma Doolhof, de interactieve installatie van kunstproducent Mothership. van de Britse en Canadese begraafplaatsen bij Bergen op Zoom. Althans, dat is de planning. Stichting Remember Brabant hoopt dat een partij zich meldt om het project voort te zetten. ,,Dat zou heel mooi zijn”, laat programmadirecteur Femke Klein van Remember Brabant weten. Het Dilemma Doolhof werd in juni 2019 geopend. Bezoekers lopen een route door het doolhof die bepaald wordt door hun keuze. BN – De Stem
 • ‘’Alle Holocaustmonumenten die ik ken zijn monochroom. Meestal in een van de zogenaamde non-kleuren als wit, zwart of grijs. Het zijn de kleuren van de pure materialen beton, graniet, staal of glas.’’ Essay van Barbara Collé o.m. aan de hand van werk van Miroslav Balka en Chantal Akerman. Mister Motley
 • Ieder mens wordt geboren uit een vrouwenlichaam, en toch zien we zwangerschap in de westerse kunst nauwelijks terug. Maar het zwangere lijf maakt een opmars; met zowel de schoonheid áls de pijn. Getuige de expositie Portraying Pregnancy in het Foundling Museum in Londen. De Volkskrant

 

film en av

 • Op verzoek van de Filmkrant schreef de Chinese filmmaker Jia Zhang-ke over zijn leven tijdens de coronacrisis. Zijn antwoord is gericht aan alle filmliefhebbers. De Thaise filmmaker Apichatpong Weerasethakul reageert hierop vanuit zijn huis in Chiang Mai. Hij werd geraakt door de brief, die zo schrijft hij ‘’me liet voelen hoe belangrijk verwantschap is in onze tijd van opsluiting’’’ Hij ziet uit de Corona ervaring een nieuwe filmbeweging groeien. ‘We eisen nul verhaallijnen, geen camerabeweging, geen montage, geen muziek, niets.’ (…) ‘’Ze stellen een Covid-19 Cinema Manifesto (CCM) op om zich te bevrijden van de structuur en de reis van film. “In onze cinema is geen plaats voor bevredigende psychologie. De eeuwige bestemming is het publiek, de verlichte mensen.” Filmkrant , Filmkrant
 • Toneelgroep Maastricht en filmregisseur Pieter Kuijpers gingen vanwege de huidige omstandigheden op zoek naar een alternatieve manier van verhalen vertellen. Scenarioschrijver Luuk van Bemmelen kwam met het idee voor een film, gemaakt met 2 computers en 2 mobiele telefoons, vanuit de eigen huizen. ‘’Een film die het vacuüm waarin we verkeren thematiseert middels een spannend en geestig verhaal waarin feit en fictie ingenieus door elkaar lopen’’. De film is te zien op Picl. De coronafilm van Frank Lammers zal waarschijnlijk in juni worden vertoond. Toneelgroep Maastricht , De Volkskrant
 • Filmkrant heeft nog meer tips voor thuiskijken, waarbij het gaat om gratis aanbod. Met o.m. B-films en shorts van aanstormend talent tot het complete oeuvre van Ken Loach en het snoepje van de dag van filmhuis Mechelen. Filmkrant
 • Het filmjaarboek van 2019/2020 is verkrijgbaar vanaf 6 mei. Het boek bevat de beschrijvingen en uitgebreide credits van alle bioscoopfilms die in 2019 zijn uitgebracht. Daarnaast onthult het de belangrijkste en spraakmakende films van 2019 in zes artikelen. Welke films doen ertoe, welke trends blijken een lange adem te hebben en welke vergeten feiten zijn komen bovendrijven? Nederlands Film Festival , NRC
 • Beeld en Geluid wil alledaagse beeldverhalen over de impact van het coronavirus op ons dagelijks leven verzamelen en toevoegen aan het archief. Hiervoor is het instituut op 30 april gestart met de landelijke inzamelingsactie Verhalen uit het hart. Een selectie van de inzendingen wordt bewaard voor de eeuwigheid en wordt toegankelijk gemaakt, zodat nu en in de toekomst te zien is hoe wij leefden in deze corona-tijd. Verhalen uit het hart

 

muziek

 • De dagelijkse online-concertserie vanuit Eindhoven, The Isolation Sessions, beleefde op 2 mei haar jubileum. De allereerste gasten van de reeks, rocktrio The Ballet Bombs, zijn uitgenodigd voor de vijftigste aflevering in popzaal de Effenaar. Inmiddels zijn The Isolation Sessions meer dan 100.000 keer bekeken en gedeeld door honderden liefhebbers uit binnen- en buitenland. The Isolation Sessions verhuizen naar een nieuw streaming portal, waar alle concerten zijn terug te zien. Ook is er de mogelijkheid om te doneren aan de muzikanten. Eindhovens Dagblad
 • Muziek biedt troost in moeilijke tijden. Daarom deelt het Metropole Orkest, dat dit jaar zijn 75-jarig bestaan viert, deze maand de cd ’Dolf’s Choice’ uit aan verpleeghuizen in het hele land. In samenwerking met ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties worden de cd’s medio mei aan alle verpleeghuizen in Nederland verzonden. Metropole Orkest
 • Voor de vierde keer vindt een een mini-musicalconcert op locatie plaats, een initiatief van Steven Roox in coronatijden. Liefhebbers kunnen deze via een livestream volgen. Eerdere locaties waren Fort Nigtevecht, waar liedjes van Jesus Christ Superstar werden vertolkt. Daarna was het de beurt aan The Hunchback of Notre Dame in het DeLaMar Theater en met Koningsdag was Hotel Arena in Amsterdam de locatie. Op Bevrijdingsdag 5 mei stond een aantal musici en zangers in de voormalige gevangenis De Koepel van Breda. Met liederen over vrijheid uit onder andere Les Misérables, Beauty and the Beast en Elisabeth. BN – De Stem
 • Programmadirecteur Arjan van der Zee van de stichting Deltaconcerten vertelt bevlogen over het plan, om in de nazomer van 2021 vier grote klassieke openluchtconcerten gegeven midden in Nationaal Park de Biesbosch. Omroep Brabant

 

theater en dans

 • In de speciale ‘lockdown’-editie van de Criticitafel reflecteren theatercritici Hans Smit (Het Parool, Theaterkrant), Herien Wensink (de Volkskrant), Simon van den Berg (Theatermaker, Het Parool) en Sander Janssens (NRC, Theaterkrant) – in een verlaten Amsterdamse schouwburg en op anderhalve meter afstand van elkaar – op de periode sinds de theatersluiting half maart. Theaterkrant
 • Theaterkrant heeft een dossier coronavirus. Met berichten over de podiumkunsten en de coronacrisis, maar ook aandacht voor theatermakers en (jeugd)gezelschappen, die vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het virus niet konden optreden. Theaterkrant
 • Anderhalve-meter-theater: hoe zou dat er concreet uit kunnen zien? In een serie korte gesprekken blikt Theaterkrant vooruit op mogelijke scenario’s. Een gesprek met scenograaf Wikke van Houwelingen: ‘De vorm die je kiest krijgt per definitie ook inhoudelijke consequenties op een voorstelling.’ Theaterkrant
 • Ondanks het feit dat de dansers van Introdans de repetitiestudio of het podium niet mogen betreden, barsten ze gelukkig nog steeds van de creativiteit. Danser Jurriën Schobben maakte samen met zijn collega dansers een prachtige video: Dancers coping with COVID. Introdans
 • Door de coronamaatregelen zijn er voor veel projecten van Theater Na de Dam alternatieve vormen bedacht. Jongeren begrijpen door deze crisis ineens beter wat het is om niet vrij te zijn. NRC

 

Brabantse makers

 • Om 75 jaar bevrijding te vieren verzamelde de provincie Noord-Brabant 75 persoonlijke WOII-verhalen in het boek ‘Brabant, brug naar vrijheid’. Ontwerper Rocco Verdult vatte elk verhaal samen in een maquette. nl
 • Grafisch ontwerper en illustrator Angie Gratton uit Mierlo ontwierp de affiche en het logo voor het ondergoed van de coronatragikomedie, die Frank Lammers realiseert. Eindhovens Dagblad
 • Branding Topics uit Helmond ontwerpt het logo voor Loods20, waar het Edah Museum en het Draaiorgelmuseum in Helmond worden ondergebracht. In de letters zijn twee dozen verwerkt, verwijzend naar Van Gend en Loos (pakketdienst) dat voorheen in het pand aan het spoor zat. Eindhovens Dagblad
 • Kunstenares Tine van de Weyer werkte een jaar aan een holocaustmonument voor Tilburg. Tijdens de dodenherdenking zou het officieel worden overgedragen aan de stad, maar door de coronacrisis gaat dat niet door. Celliste Jacqueline Hamelink speelde de Sarabande van Bach op het monument en Van de Weyer liet daar een video van maken. Die gaat ze online verspreiden. Omroep Brabant
 • ,,Op 5 mei vieren we het bevrijdingsfeest maar straten en pleinen blijven leeg, bevrijdingsfestivals gaan niet door, festiviteiten en voorstellingen zijn afgelast. Dat is moeilijk te accepteren, want cultuur en kunst brengt ons samen, geeft andere inzichten, ontroert”, aldus de makers van de film ‘’Alleen samen’’, waarin met muziek en beeld 75 jaar bevrijding in Eindhoven wordt herdacht. Eindhovens Dagblad
 • Bart van Dongen, pianist, componist, concertorganisator en spin in het web van de Brabantse muziekscene, legt op zijn eigen manier verbinding, via de POM Good Virus Sessions. Met een verwijzing naar zijn studio annex concertruimte Paviljoen Ongehoorde Muziek in Eindhoven. Het idee is één minuut improviseren, waarbij de ene muzikant doorgaat waar de andere gebleven is. Tot er zestig zelfgemaakte filmpjes zijn. Door de maatregelen i.v.m. het coronavirus is zijn muzikantenleven veranderd. Het Brabants Dagblad sprak met hem. Brabants Dagblad
 • Doodziek lag ze twee jaar lang in bed. Letterlijk tot niets in staat, door een nare ziekte. Maar sinds een jaar gaat het beter met zangeres Dimphy van de Molengraft (25) uit Haaren. Ze stond al weer op het podium met het Metropole Orkest en dj’s Armin van Buuren, Tiesto en Afrojack. En nu gaat ze ook nog de wereld over in een videoclip waarin zo’n veertig zangers en muzikanten uit achttien landen hun medeburgers, vanwege het coronavirus, een hart onder de riem steken. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Sinds 2019 werkt choreografe Katja Heitmann aan een archief voor de ‘uitstervende menselijke beweging’: Motus Mori. Door de coronacrisis is het project tot stilstand gekomen. Juist in deze tijd van fysieke isolatie wil Heitmann doorgaan met het collecteren en archiveren van de menselijke beweging. Nu, weliswaar in quarantaine, vanuit hun huizen in verschillende Europese landen en vanuit de DansBrabant-studio in Tilburg trainen de dansers hun techniek, interviewen en observeren zij mensen via video-conferencing en werken zij aan de kinetische portretten van de bewegingsdonateurs. DansBrabant
 • Jeugdtheatergezelschap Wildpark uit Eindhoven doet op 4 mei met de nationale herdenkingsmanifestatie Theater na de Dam. Haar regiedebuut bij Wildpark had Madelène Veraa (29) zich een beetje anders voorgesteld. Door de coronacrisis moet ze haar plan intrekken en bedacht de Eindhovense in nauwe samenspraak met haar jonge spelers iets anders: de interviews met de ouderen werden briefwisselingen en het theaterstuk werd omgevormd tot een filmcollage, ‘’We dachten vrij te zijn.’’. Het is te zien vanaf 4 mei om 21.00 uur te zien. Eindhovens Dagblad , Wildpark

 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie