Trends & Ontwikkelingen 8 november 2018

Elke donderdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke donderdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Het culturele leven is een belangrijk onderdeel van het maatschappelijk leven en voor velen ook van het individuele leven. Het heeft ruimtelijke, sociale en economische betekenis, het biedt mogelijkheden tot identificatie en discussie, tot ontspanning en (zelf)reflectie. Van alle Nederlanders doet twee derde als amateur aan cultuurbeoefening: ze bespelen een instrument, spelen toneel of schilderen. Een derde van Nederland houdt zich bezig met erfgoed, zoals onderzoek naar lokale geschiedenis of stamboomonderzoek. Dat staat in Het culturele leven, een onderzoek door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het onderzoek is breed, onder ‘cultureel leven’ wordt zowel kunst (podiumkunst, beeldende kunst, literatuur, film en video) als erfgoed (immaterieel en materieel) en ontwerp (architectuur, design) verstaan. Ook gaat het om gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde uitingen, professioneel beoefend of gedaan door amateurs. NRC  , inlog vereist , SCP  , SCP25 jaar Wet op het Specifiek Cultuurbeleid: lang zal ze leven? Verslag van het  symposium Cultural Policy in the Polder, op 30 oktober 2018 in Nijmegen. Boekman
 • De Kunstenbond roept leden op om 10 november naar de Dam in Amsterdam te komen, om te demonstreren voor meer investeringen in de publieke sector en een eerlijker verdeling van de welvaart. De actie is opgezet door de FNV en inmiddels heeft ook het CNV zich aangesloten. Kunstenbond
 • Kunsten’92 organiseert de komende maanden 5 bijeenkomsten over diverse thema’s in de cultuursector. De eerste vindt plaats op 6 december en heeft als onderwerp : ‘Samenwerking tussen stad, regio en staat en het toekomstig cultuurbeleid’.  Kunsten’92
  De danssector heeft een gezamenlijk advies geschreven over de toekomst van de dans in Nederland vanaf 2021. De plannen werden verstuurd naar minister van Engelshoven van OCW en belangrijke stakeholders in de danswereld. De sector doet een dringende oproep voor meer maatwerk en minder productiedwang. NAPK , Dans magazine , VSCD
 • De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft groen licht gekregen van de ministerraad, de wet over vaste en flexibele arbeidscontracten, inclusief uitzend en payroll. Een nieuwe Wet DBA moet het andere deel van de arbeidsmarkt meer in balans brengen, het deel rond inhuur van zelfstandigen. De hoofdlijnenbrief over de vervanging van die Wet DBA komt waarschijnlijk de komende weken, al zou het ook zomaar kunnen dat minister Koolmees meer tijd nodig heeft. Wat was ook al weer het idee van het kabinet over de vervanging van de wet DBA? Wat zijn de discussiepunten? En wanneer komt er meer duidelijkheid? Zipconomy
 • Het kabinet stelt ingrijpende wijzigingen voor in de Omgevingswet. Die betekenen een fors risico voor het hoofddoel van de wet, namelijk het verbeteren van de omgevingskwaliteit. Die conclusie trekt de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit na bestudering van de zogenaamde Invoeringswet, die dit najaar door de Tweede Kamer behandeld zal worden. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Samenwerking tussen overheid en filantropie loont, maar waak voor rolvervaging. Dit staat in de nieuwe Verkenning Filantropie op de grens van overheid en markt die op 31 oktober is gepubliceerd. Tot op heden ontbreekt in Nederland een expliciete beleidsvisie op filantropie. De verkenning biedt hiervoor enkele bouwstenen.‘ Filantropie is van grote maatschappelijke waarde maar het gaat schuren als zij taken van de overheid overneemt’, aldus Marianne de Visser, raadslid WRR. WRR , De Dikke Blauwe
 • Vijftien regio’s verspreid over het land hebben de uitnodiging van de minister van Engelshoven (OCW) geaccepteerd : uiterlijk 1 november, dienden zij hún cultuurprofiel in. “Stuk voor stuk profielen die met trots het verhaal van de regio vertellen, de kansen en uitdagingen voor de cultuursector in het gebied schetsen én daarbij aangeven op welke onderdelen de regio’s graag (méér en beter) met het Rijk en zijn cultuurfondsen zou willen samenwerken”, aldus Hester Maij, gedeputeerde Cultuur Provincie Overijssel en binnen het IPO lid van de bestuurlijke adviescommissie (BAC) Cultuur. IPO
 • De samenwerkende overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bundelen de krachten op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. In een actieprogramma werken de partners samen aan het bevorderen van de cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en erfgoedsectoren in de gehele regio. Hierbij wordt gekeken naar het bevorderen van samenwerking, zichtbaarheid en toegankelijkheid, cultuureducatie en talentontwikkeling, ruimte en duurzaamheid en erfgoed. Metropoolregio Amsterdam
 • De steden Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen willen samen met het provinciebestuur een gooi doen naar de titel van culturele hoofdstad van Europa in 2033. Dat staat in het zogenoemde regioprofiel cultuur, dat die Zeeuwse overheden naar cultuurminister Ingrid van Engelshoven opsturen. ZeelandOmroep Zeeland
 • Op 31 oktober heeft het Noordelijk Overleg Cultuur (NOC), bestaande uit de drie noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden, het Noordelijk Regioprofiel Sterke samenwerking met een experimenteel hart ingediend bij het ministerie van OCW. We the North
 • Flevoland heeft haar culturele regionale profiel Flevoprofiel gestuurd aan de minister van Engelshoven (OCW). De minister had de regio’s daartoe uitgenodigd. Met het Flevoprofiel draagt de provincie haar trots uit over haar eigen unieke identiteit, verwoordt ze gezamenlijke ambities en laat ze groeipotentie voor de toekomst zien. Flevoland
 • Gemeente Maastricht, Heerlen , Sittard-Geleen en Provincie Limburg lanceren strategie voor vergaande culturele samenwerking met het Rijk. De betrokken bestuurders, die zich met het culturele veld verenigen in de Stedelijke Cultuurregio Zuid, hebben daartoe de minister van Engelshoven (OCW) in een brief opgeroepen. De nieuwe strategie komt niet uit de lucht vallen. Werksessies met makers, kunstvakopleidingen en culturele instellingen maakten het belang duidelijk van het benoemen en herijken van culturele strategieën, vooral op het vlak van productie, publiek, presentatie, internationalisering en ondernemerschap. Limburg
 • Experiment & ernst, dat zijn de twee kernwaarden van het regionale cultuurprofiel dat B &W van Zwolle aan minister van Engelshoven (OCW) hebben aangeboden. Samen met de culturele partners, provincie Overijssel en Regio Zwolle formuleerde de gemeente de kernwaarden en ambities voor het cultuurbeleid van de regio voor de samenwerking met het Rijk. Zwolle
 • Gaat provincie Gelderland Het Gelders Orkest structureel subsidiëren of niet, zoals Gedeputeerde Staten wil? De partijen binnen de Provinciale Staten zijn er niet uit. De toekomst van het orkest was op 31 oktober onderwerp van een commissievergadering. De PVV, ChristenUnie en SGP gaven daarin aan niet structureel geld te willen stoppen in een orkest dat – zoals de PVV-woordvoerder zei – “zijn broek niet kan ophouden”, ondanks kapitaalinjecties van de provincie. Podium Radio 4
 • Er moet volgend jaar een miljoen euro extra naar cultuur, naast de ondersteuning voor het Orkest van het Oosten. Dat stelt het CDA dat samen met de ChristenUnie om extra geld gaat vragen voor de rest van de cultuursector. Dat geld moet onder meer gaan naar monumenten en kerken, vinden partijen. Tijdens de behandeling van de begroting dienen de partijen een voorstel in. RTV Oost
 • De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert het college van Burgemeester en Wethouders om te kiezen voor een renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen, die leidt tot een vernieuwd, internationaal concurrerend en toekomstbestendig museum waarin ruimte is voor groei van het aantal bezoekers. Op 16 november organiseert de RRKC een debat naar aanleiding van het advies.  RRKC  , RRKC
 • Museum Boijmans Van Beuningen gaat zeven jaar dicht voor een enorme verbouwing. Dankzij een kapitaalinjectie van 223 miljoen euro wil de gemeente Rotterdam in 2026 een museum met internationale allure hebben. Om de band met Rotterdam niet te verliezen, opent het museum een dependance in winkelcentrum Zuidplein. Algemeen Dagblad , Algemeen Dagblad ,  Metropolis M
 • De gemeente Utrecht gaat niet verder met het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK). Er zijn al jaren flinke financiële problemen bij de organisatie en de gemeente springt volgend jaar niet bij om het ontstane gat op te vullen. Wethouder Anke Klein schrijft in een brief aan de raad dat er een nieuw beleid wordt ontwikkeld voor amateurkunsteducatie in Utrecht. Zo moet cultuur in de wijken worden versterkt, moet er een betere verbinding tussen gemeente en het veld komen en wordt de subsidiestructuur heringericht. DUIC
 • Midden-Drenthe is vanaf mei 2019 culturele gemeente van Drenthe. De ruim vijftig plannenmakers, samen goed voor 75 ideeën, kregen op de dag waarop zij uitsluitsel verwachtten een brief in de bus, waarin stond dat de beslissing over de toekenning met een maand is vertraagd. Reden: de totaal gevraagde gemeentelijke bijdrage is met 750.000 euro bijna drie keer zo hoog als het beschikbare bedrag. De gemeente gaat daarom op zoek naar extra financieringsmogelijkheden. Dagblad van het Noorden
 • Van de zomer van 2020 tot en met de zomer van 2021. Zolang duurt het expojaar van de IBA Parkstad. Na zes jaar bedenken en uitvoeren volgt in die periode met veel cultuur de presentatie.
 • Op alle culturele evenementen die van de zomer van 2020 tot en met de zomer van 2021 in Parkstad plaatsvinden, wil IBA Parkstad nadrukkelijk aanwezig zijn. De Limburger , IBA Parkstad
 • De kans is groot dat de gemeenteraad van Venlo ongewenste, voorgenomen bezuinigingen schrapt. Het gaat onder meer om het beëindigen van subsidies aan muziek- en sportverenigingen en het verhogen van huurprijzen voor sportzalen en -velden. Op het kunstencentrum, groenonderhoud en grensoverschrijdende samenwerking mag ook niet beknibbeld worden. De Limburger
 • Nijmegen en Arnhem hebbenop 1 november een overeenkomst getekend op het gebied van cultuur. Dat vond plaats in Elst, centraal gelegen tussen de beide steden. Begin volgende jaar hopen de cultuurnetwerken met hun eerste samenwerking te komen. Arnhem
 • De komende jaren verschijnen in opdracht van de gemeente Nijmegen opnieuw 2 historische literaire werken over de stad. De gemeente heeft daarvoor contracten afgesloten met de schrijvers Tessa de Loo en Thomas Verbogt. Het is de bedoeling dat beide producties uiterlijk 2022 gereed zijn. Nijmegen
 • Op 5 november heeft de gemeenteraad van Zutphen besloten de voorgenomen bezuiniging van 150.000 euro op de bibliotheek te schrappen. Een meerderheid van de raad (SP, GroenLinks, PvdA, CDA en D66) steunde een amendement waarin werd gesteld af te zien van de bezuiniging op de bibliotheek. Bibliotheekblad
 • Onlinevideoplatforms moeten jongeren beter beschermen tegen porno en geweld, het aanbod van streamingdiensten als Netflix dient voor minstens 30 procent te bestaan uit Europese programma’s en de onafhankelijkheid van Europese mediatoezichthouders wordt gewaarborgd. Dat staat in een richtlijn van de Europese Unie, die de Raad van Ministers heeft aangenomen. De Volkskrant, inct

 

noord-brabant

 • Gedeputeerde Staten hebben de Brabantse Omgevingsvisie ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. De omgevingsvisie bevat de belangrijkste ambities voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Het Muziekgebouw in Eindhoven moet zorgen voor een structureel sluitende begroting. Het gemeentebestuur neemt er geen genoegen mee dat voorlopig alleen het tekort op de begroting voor 2019 eenmalig wordt aangevuld. Tot 1 december krijgen directie en raad van commissarissen nog de tijd daar aan te werken. Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad. Eindhovens Dagblad
 • Het duurt waarschijnlijk nog tot het eind van het jaar voor er duidelijkheid komt over de toekomst van de voormalige Philips Personeelswinkel aan de Gagelstraat, onderdeel van het gebouw waar nu het TAC in is gevestigd, het Temporary Art Centre.  Er wordt nog volop onderhandeld over de plannen die er zijn met dit gebouw en de directe omgeving, aldus de gemeente Eindhoven. Het hangt van de resultaten daarvan af of  het historisch waardevolle deel van het TAC kan worden behouden. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Cultuur Eindhoven heeft het beleidsplan / jaarplan 2019 gepubliceerd. Cultuur Eindhoven
 • KONT Magazine, Plint en Afslag Eindhoven zijn de winnaars van de Eindhoven Cultuurprijs 2018. Dat heeft Cultuur Eindhoven tijdens een feestelijke uitreiking 1 november bekend gemaakt in het Parktheater. KONT Magazine won de Stimuleringsprijs, Afslag Eindhoven de Waarderingsprijs en Plint ontving de meeste stemmen voor de Rabo Publieksprijs. Cultuur Eindhoven
 • , Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • De balans zoeken, in zoet en zuur, daar gaat het om bij het ontwikkelen van een plan voor het Evoluon. Dat constateerde Geert Hurks van het bouw- en vastgoedbedrijf aan het einde van het eerste Stadsgesprek over het iconische Eindhovense gebouw. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Een flinke meevaller voor de gemeente Eindhoven. De stad krijgt 21 miljoen euro uit de landelijke stroppenpot, als compensatie voor de grote tekorten op de begrotingspost zorg en welzijn, de afgelopen jaren, Die stroppenpot wordt gevuld door het Rijk en de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Eindhovens Dagblad
 • Kunststad van het jaar 2019 is Eindhoven. De verkiezing vindt in twee ronden plaats. Na de eerste ronde waren genomineerd voor de eretitel: Amersfoort, Assen, Breda, Eindhoven, Elburg, Gilze en Rijen, ’s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden en Schiedam. In de tweede ronde beantwoordden de genomineerde steden enkele specifieke vragen. De antwoorden illustreren de wijze waarop het kunstbeleid door de betreffende gemeenten wordt geconcretiseerd en uitgedragen. De tienkoppige vakjury koos mede op basis van de door de genomineerde gemeenten gegeven antwoorden, de winnaar. Kunstweek
 • Er is veel belangstellingen voor eerste kavels ‘slimme wijk’ in Brandevoort, Helmond. Eindhovens Dagblad
 • Twee jaar onderzoek, praten en plannen om ’s-Hertogenbosch aantrekkelijk te houden, hebben nog weinig meer dan een hoop ‘abstracte begrippen’ opgeleverd, zo oordelen (culturele) instellingen in de stad. Vorig jaar zijn culturele instellingen gestart met publiciteitscampagnes onder de noemer ‘Cultuurstad van het Zuiden’.  ,,Een term die inmiddels ook door de gemeente is omarmd”, aldus Van Hulst (festival Boulevard en  tevens bestuurder van DOCIS, een samenwerking van alle culturele instellingen)  Ze wijst er dan ook op dat Cultuurstad van het Zuiden komende jaren zeker een vervolg krijgt. Dát er iets moet gebeuren staat voor de meeste politieke partijen wel vast, zo bleek tijdens een vergadering van de commissie bedrijvigheid. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Stadsbibliotheek, Muzerije en Buro Babel gaan voortaan onder één nieuwe naam verder: Babel. De Bossche instellingen moeten volgend jaar gaan fuseren.  Voor dat fusietraject heeft de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch eerder al vijf miljoen euro beschikbaar gesteld.  Brabants Dagblad
 • Het einde van een tijdperk aan de Heuvelring, de ontmanteling van het vroegere theater Midi is vergevorderd.  Op de locatie komt een nieuwe appartementengebouw te staan. Eind volgend jaar wordt het opgeleverd. Over het Midi theater is jarenlang gesoebat in de Tilburgse politiek.  Brabants Dagblad  ,  Omroep Brabant
 • Even met de ogen knipperen en het Tilburgse Spoorpark-in-wording ziet er weer heel anders uit. Het park groeit als kool en ook de belangstelling van het publiek stijgt met de dag. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeenten

 • Roest, scheurvorming en ander onheil bedreigen de kunstwerken in Bernheze. Er is ruim 70 mille nodig voor achterstallig onderhoud. Dit blijkt uit een lijst die de gemeente Bernheze heeft opgesteld. Brabants Dagblad
 • Ecodorp Boekel heeft het benodigde miljoen bijeen om van de gemeente Boekel de bouwgrond voor het dorp te kopen. Het Nationaal Groenfonds stelt het ecodorp negen ton ter beschikking, de provincie Noord-Brabant heeft besloten voor een periode van drie jaar  in totaal twee ton subsidie te verlenen voor het totale project en een restant van het benodigde geld komt uit crowdfunding. Op 28 november wordt bij de notaris de koopovereenkomst getekend. Brabants Dagblad
 • Dromen doet wethouder Maruška Lestrade er al van: een nieuw cultureel hart in Boxtel. Met de Petruskerk in Vught als lichtend voorbeeld. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • De vijfjaarlijkse Boxtelse cultuurprijs, bedoeld om verdiensten op cultuur en cultuurhistorie te stimuleren, is gewonnen door het Samenwerkingsverband van Boxtel’s Harmonie en de Gildebondsharmonie. Brabants Dagblad
 • Sinds 1 januari van dit jaar kunnen vrijwilligersorganisaties en verenigingen subsidie aanvragen bij de gemeente Drimmelen, maar dit heeft niemand tot nu toe gedaan. BN – De Stem
 • Het luchtvaartmonument aan de Rijsbergseweg in Etten-Leur moet in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden. Dat adviseert de monumentencommissie van de gemeente Etten-Leur. Daarbij gaat het niet alleen om de kleur van de sokkel. BN – De Stem
 • De lening van de gemeente Goirle aan het Jan van Besouw wordt kwijtgescholden. Goirle wil het cultureel centrum een handje helpen. Brabants Dagblad , inlog vereist
 • De gemeente Halderberge, de provincie Noord-Brabant en de Stichting Bovendonk van het bisdom Breda hebben plannen voor een nieuwe toekomst voor  seminarie, conferentiecentrum en hotel Bovendonk in Hoeven. Daarbij moeten de historische waarde en huidige functies behouden blijven. Omroep Brabant  , Brabant.nl
 • Stichting Red de Voorste Venne houdt op te bestaan.  Het doel is bereikt: twee weken geleden was de officiële heropening van de gerenoveerde cc Voorste Venne in Drunen. Brabants Dagblad
 • Bouwbedrijf Van Wanrooij krijgt (weer) meer tijd om het plan voor het Wal Kwartier uit te werken. Om de vaart er toch in te houden koopt de gemeente Oss nu het V&D-pand van de Van Deursen Groep waar het Wal Kwartier moet komen. Brabants Dagblad
 • Het Museum voor Religieuze Kunst in Uden heeft er alle vertrouwen in dat het nu eindelijk in volle glorie kan laten zien wat het te bieden heeft. En dus ook die 20.000 bezoekers per jaar kan trekken waar de Udense politiek om gevraagd heeft. Het museum opent na de verbouwing, die van het museum veel meer één geheel heeft gemaakt.  Brabants Dagblad
 • Hoeveel geld heeft Uden over voor theater Markant? Die vraag is opnieuw actueel nu het theater en allerlei gebruikers een afgesproken korting met 50 mille willen terugdraaien. De politiek zal kleur moeten bekennen, aldus Hans van Alebeek, Brabants Dagblad. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Kunstenbond helpt de startende creatieve ondernemer op weg met antwoorden op de belangrijkste vragen over geld, waarde, risico’s, contracten, klanten en belastingen. Kunstenbond
 • Een nieuwe versie van de Governance Code Cultuur werd 5 november gepresenteerd in LantarenVenster in Rotterdam tijdens de conferentie “Toezichthouden: de kunst van het tegenspel”.   Gesprek met Jo Houben, directeur Cultuur + Ondernemen, en Louis Houwen, voorzitter van de Commissie GCC 2019 en hoogleraar private-public governance. Waarom was de uit 2014 daterende Cultural Governance Code aan vervanging toe. Amsterdams Fonds voor de Kunst ,  Code Governance CultuurCultuur+Ondernemen  , Cultuur + Ondernemen ,  NRC, inlog vereist
 • Acht instellingen (het Van Abbemuseum, Paradiso, De Maaspoort, TivoliVredenburg, Zuiderzeemuseum, Kunstlinie Almere Flevoland, Luxor Rotterdam en Museon) gingen de afgelopen maanden op Zero Waste Expeditie. Zij vertellen op 29 november aan de hand van drie concrete cases over hun eerste stappen richting een circulaire bedrijfsvoering. Dit project is onderdeel van het Rijkswaterstaat-programma VANG Buitenshuis. Een Zero Waste Expeditie levert niet alleen een duurzame cultuurinstelling op, maar kan ook een economische besparing zijn. Uit onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk tussen de € 3000 en € 6600 kan worden bespaard op afval per jaar. Zero waste expeditie
 • Zes theaters en poppodia in de regio  Zuidoost Noord-Brabant gaan actieplannen opstellen op het gebied van energiebesparing, het gebruik van plastics en andere materialen en afvalscheiding. Dynamo (Eindhoven), De Eendracht (Gemert), De Hofnar (Valkenswaard), De Schalm (Veldhoven), De Enck (Oirschot) en cultureel centrum De Kattendans (Bergeijk) willen in de komende jaren wezenlijke stappen zetten op weg naar meer duurzaamheid. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • Voor de derde keer organiseren de branchevereniging BNA en projectontwikkelaar Synchroon het Next Step Program. Het programma dat jonge architecten moet helpen bij hun volgende stap heeft een speciale website, die online is gegaan. Architectenweb  , BNA ,  Next Step Program
 • Onlangs publiceerde de Commissie van Aanbestedingsexperts opnieuw een advies op een klacht van de BNA.  Een aanbesteder had twee bureaus uitgesloten van een EU aanbesteding vanwege een standaardverwijzing naar de DNR2011 in de format van hun inschrijfbegroting. Onterecht in de ogen van de BNA en de betreffende bureaus. Er is sprake van een kennelijke vergissing, die in aanmerking zou moeten komen voor herstel. Dat ziet de Commissie echter anders. De jurisprudentie over voorwaardelijke inschrijvingen is spijkerhard. Daar moeten bureaus dus alert op zijn. BNA
 • Verslag van de BNA Architectendag 2018. BNA
 • Het gedweep met de kunstenaar als belichaming van ‘het alternatief’, die mag opdraven om zijn kunstje te vertonen, ontneemt het zicht op kunstenaars wier werk en persoonlijkheid minder toegankelijk zijn. Désanne van Brederode over waarom kunst echt, echt geen hobby is. De Groene Amsterdammer
 • Tefaf (The European Fine Art Foundation) gaat haar bestand van specialisten veranderen, heeft de kunstbeurs bekendgemaakt. De keuringscommissie moet voortaan bestaan uit academici, curatoren, conservatoren en restauratoren – en zo min mogelijk uit kunsthandelaren. De Volkskrant
 • Dela is de grootste uitvaartverzekeraar van Nederland en België. De begrafenisvereniging Draagt Elkanders Lasten werd in 1937 opgericht in Eindhoven om een einde te maken aan ‘de oneerlijke gewoonte mensen met een openlijk standsverschil te begraven’. Kunst biedt troost en daarom werd er voor de locaties werk gehuurd bij kunstverhuurbedrijven. Sinds 10 jaar heeft Dela  een andere aanpak. Telkens als er een nieuwe locatie bijkomt of een bestaande locatie wordt gerenoveerd, wordt nieuw werk gezocht. Inmiddels heeft de coöperatie rond de vijfhonderd hedendaagse kunstwerken aangekocht.  De Volkskrant
 • Unseen, het toonaangevende internationale platform voor hedendaagse fotografie en opkomende kunstenaars, lanceert een grensverleggend digitaal platform volledig gericht op het introduceren van gloednieuwe, ongeziene kunstwerken van de meest enerverende kunstenaars die vandaag de dag binnen het medium van de fotografie actief zijn. In samenwerking met galeries en een ecosysteem van fotografieprofessionals, wil Unseen onbekend terrein ontginnen door een dynamische omgeving te creëren die kunstenaars aan het publiek verbindt en vice versa. PF
 • Karin Visser is met ingang van 1 januari 2019 benoemd tot directeur van het CKE in Eindhoven. De raad van toezicht van dit centrum voor kunst en educatie heeft dat bekendgemaakt. Visser volgt  Arnold Braak op, die interim-bestuurder is bij het CKE sinds het vertrek in augustus van Hugo van den Hoek Ostende. Eindhovens Dagblad
 • Prof. dr Bernt Hugenholtz, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam (IViR), geeft in het tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht – Ami, nummer 2018/5 – juridisch verklarend commentaar op de uitspraak van de Geschillencommissie over Soof 2. Hij gaat in op de overwegingen van de commissie. Dit is met name interessant met betrekking tot de evaluatie van het nieuwe Auteurscontractenrecht. Filmzaken
 • Filmfestival Go Short is nu ook een officiële gateway naar de European Film Awards. De benoeming is een belangrijke waardering voor de kwaliteit van het festival. Een onafhankelijke jury van 20 filmfestivals, die partner zijn van EFA, draagt uit de competitie één korte film voor als kandidaat voor de European Film Awards in de categorie Korte Film.   Go Short  , Creative Europe Desk
 • Nederlanders gebruiken het internet steeds vaker om te bellen en om televisie te kijken. Belde in 2012 nog geen kwart (23 procent) van de bevolking van 12 jaar of ouder via internet, inmiddels doet meer dan de helft (55 procent) dat. Ook zijn in deze periode meer mensen op internet televisie gaan kijken. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018 dat het CBS op 1 november publiceerde. CBS
 • De boekenwereld staat onder grote druk. Netflixverslaving, events, WhatsApp en podcasts vormen de concurrentie. Er wordt minder (lang) gelezen en mede dankzij de bestsellercultuur verdienen veel schrijvers niet meer voldoende om van hun vak rond te komen. Tegelijkertijd zoekt de boekensector de vernieuwing op: uitgeverijen als Das Mag en Chaos, en fenomenen als luisterboeken en literatuurfestivals zorgen voor nieuwe impulsen. Wat is de veranderende rol van het boek en welke vooruitstrevende vormen worden er momenteel ontwikkeld? Dat staat centraal op 23 november in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Pakhuis de Zwijger
 • Op 5 november diende een kort geding voor de rechtbank in Den Haag tussen de twee grootste schoolboekenleveranciers Iddink en The Learning Network (voorheen Van Dijk Educatie) en scholenkoepel Carmelcollege uit Hengelo. De school wil het lesmateriaal van ruim 38.000 leerlingen op een nieuwe manier aanbesteden: niet al het materiaal in één pakket, maar in kleinere partijen.inct
 • Per 15 december sluit de Bossche kinderboekenwinkel Nooitgenoeg na 23 jaar te hebben bestaan. Het is niet om financiële redenen dat ze stopt, benadrukt eigenaar Stephanie de Coo.  Ze wil zich vooral weer toeleggen op haar andere passie: het illustreren van kinder- en prentenboeken. Tot 15 december zal de winkel langzaam worden leeggekocht, inclusief een deel van de inboedel. De rest van Nooitgenoeg’s collectie krijgt onderdak bij boekhandel Adr. Heinen. Brabants Dagblad
 • Tegenwoordig is overal om ons heen muziek. Die is natuurlijk allemaal bedacht, maar door wie? We kennen de zangers en muzikanten, maar niet de mensen die de muziek hebben gecomponeerd. Van musici weten we dat ze geld krijgen voor optredens en opnamen, maar hoe worden componisten door de eeuwen betaald? Wat weten we daarvan? NPO Focus
 • Op 29 november 2018 vindt No Man’s Land plaats in TivoliVredenburg, de jaarlijkse muziekconferentie die wordt georganiseerd door het Utrechtse productieplatform De Coöperatie. Het programma bestaat uit een expertmeeting en muzikantenmarkt en biedt makers en professionals uit de muziekwereld de kans om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan en kennis te delen. De Coöperatie
 • RCO Young is het nieuwe internationale jeugdorkest van het Koninklijk Concertgebouworkest. Het bestaat uit jonge getalenteerde musici van 14 tot en met 17 jaar uit Europa en weerspiegelt de diversiteit van de Europese samenleving. Het jeugdorkest is bedoeld voor ‘verborgen talenten’: jonge musici die een steuntje in de rug verdienen en die te weinig zichtbaar zijn in de Europese orkesten. Concertgebouworkest
 • Sinds mei dit jaar is Wilco Witte directeur van  poppodium de Vorstin in Hilversum en geeft hij onder meer uitvoering aan het meerjarenplan ‘Podium van Betekenis’, wat onder leiding van interim-directeur Loes Wagenmaker in 2017 op tafel kwam. Gesprek met Wilco Witte over de uitvoering van dit meerjarenplan, het bereiken van jongeren en het professionaliseren van de bedrijfsvoering. Cultuurmarketing
 • De organisatie van het Festival van het Levenslied  in Tilburg heeft het certificaat Barometer Duurzame Evenementen Brons ontvangen. Tilburg
 • Spotify heeft onlangs  zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat de muziekdienst wereldwijd 87 miljoen betalende abonnees kent. In het afgelopen kwartaal steeg het aantal abonnees met 4 miljoen. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar is het aantal betalende abonnees 40 procent gegroeid. Entertainment Business
 • Een nipte meerderheid van de Nederlanders (51%) heeft in de afgelopen drie maanden tenminste éénmaal muziek gestreamd via een dienst zoals Spotify, Deezer of Apple Music. Dat blijkt uit cijfers van Telecompaper Consumer Insights over het derde kwartaal van 2018.  Ruim een derde van de Nederlanders gebruikte de muziekdiensten zonder hiervoor te betalen. Door naar advertenties te luisteren kunnen zij de dienst gratis gebruiken. Wie geen advertenties wil of bijvoorbeeld offline muziek wil kunnen luisteren (Spotify), neemt een betaald abonnement. Telecompaper
 • In de theatersector verkeren velen in een bijzonder zwakke arbeidsmarktpositie en de mate van uitholling is groot. Theaterkrant start een serie gesprekken over de (artistieke) gevolgen van ‘unfaire’ praktijken. Daarbij wordt vooruitgekeken naar wat een gezonder werkklimaat allemaal zou kunnen opleveren. Een gesprek met Job Rietvelt, producent en lid van collectief Wild Vlees. Theaterkrant
 • Mime-gezelschappen Golden Palace, Schweigman& en Jakop Ahlbom Company richten Stichting Mimeplatform Nederland op. Dat werd bekendgemaakt op de Dag van de Mime in Theater de Meervaart in Amsterdam. De stichting stelt mimetheatermakers die bij de gezelschappen een talentontwikkelingsprogramma hebben gedaan in staat om subsidie aan te vragen voor een vervolgtraject. Theaterkrant
 • Het Internationaal Theater Amsterdam laat het programma An evening with: Jan Fabre niet meer doorgaan. Het ITA nam het besluit naar aanleiding van de in september verschenen open brief, waarin twintig (ex-)werknemers de theatermaker beschuldigen van seksisme, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Theaterkrant
 • De openluchttheaters in Nederland hebben dit jaar tot dusver 439.000 bezoekers getrokken. Dat zijn 44.000 bezoekers meer ten opzichte van vorig jaar.  Dat meldt de Vereniging Nederlandse Openluchttheaters, een organisatie waar veertig theaters bij zijn aangesloten. Vereniging Nederlandse Openluchttheaters

Cultuurmarketing

 • Zo schrijf je een goede creatieve briefing… en de-briefing. Blog van Lisa van Noorden. Cultuurmarketing
 • Vroeger bepaalde de populaire cultuur welke films we keken, naar welke muziek we luisterden en wat voor gerechten we aten. Tegenwoordig bestaat de popcultuur niet meer. Er zijn heel veel subculturen waarin merken veel minder een rol spelen dan voorheen. Alain Sylvain (Sylvain Labs) legt uit wat dit betekent. Emerce
 • De rechter gaat oordelen in de principekwestie van de privacy van de Museumkaarthouder.  De Belastingdienst wil inzage in het museumbezoek van iemand die beweert niet in Nederland te wonen. Museumvereniging, De Volkskrant
 • Nederland Leest, de grootste bibliotheekcampagne van Nederland, is op 1 november gestart. Het thema dit jaar is voeding. CPNB , Nederland leest

Financiering

 • Van 20 t/m 28 oktober 2018 vond de Dutch Design Week plaats. Deze editie was het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op meerdere locaties aanwezig. In het Veemgebouw op Strijp S werd het Platform Talent gepresenteerd aan de hand van een video-installatie met 24 filmportretten van 24 veelbelovende ontwerptalenten die het afgelopen jaar een beurs ontvingen. Daarnaast organiseerde het Stimuleringsfonds verschillende netwerkbijeenkomsten op het gebied van talentontwikkeling en zorg, dat laatste als onderdeel van de succesvolle tentoonstelling ‘Chronische gezondheid’ in de Embassy of Health. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Gesprek met Devrim Bayar, curator van WIELS in Brussel. Ze heeft samen met haar collega Paul Bernard van het MAMCO in Genève de afgelopen jaren gewerkt aan het grote overzicht van René Daniëls dat tot begin 2019 in Brussel te zien is en daarna doorreist naar Genève. Het Mondriaan Fonds verleende een Bijdrage Presentatie Buitenland voor de tentoonstelling en bijbehorende catalogus. Beide belichten de belangrijke rol die Daniëls in de recente kunstgeschiedenis speelt, ondanks de abrupte breuk in zijn carrière in 1987 als gevolg van een hersenbloeding. Mondriaan Fonds
 • Voor de tiende editie van Ultrakort zijn vier nieuwe plannen geselecteerd voor een realiseringsbijdrage van maximaal € 50.000. Ultrakort is de competitie voor korte animatiefilms waarbij filmmakers de mogelijkheid krijgen hun film – met een speelduur van maximaal twee minuten – aan een groot publiek te tonen. De competitie is een samenwerking van het Nederlands Filmfonds, Fonds 21 en bioscoopexploitant Pathé. Pathé brengt de films vanaf de zomer van 2019 in roulatie en biedt daarmee een platform voor Nederlands animatiefilmtalent. Filmfonds
 • In de vierde ronde van 2018 zijn de Nederlandse speelfilm Sleep. en de documentaires Grace en Club Heaven door het Filmfonds gehonoreerd met een realiseringsbijdrage van in totaal € 824.000. Filmfonds
 • De eerste aanvraagmogelijkheid voor de nieuwe regeling Literair grensverkeer leverde 19 aanvragen op, voor een bedrag van in totaal 182.980 euro. Het beschikbare budget voor 2018 was 65.000 euro. Alle aanvragen zijn voorgelegd aan een Vlaams-Nederlandse adviescommissie. Acht aanvragen konden worden gehonoreerd. Letterenfonds
 • De Schrijverscentrale en het Nederlands Letterenfonds bieden vanaf dit schooljaar de mogelijkheid om Spoken-Word-performers voor de klas te halen. De Schrijverscentrale bemiddelt voor een twintigtal artiesten, bovendien kan daarbij een extra subsidie worden verleend dankzij een bijdrage van het Letterenfonds. Dit aanbod staat open voor alle schooltypes, van vmbo tot hbo, en geldt zowel voor optredens als voor workshops. Letterenfonds , De Schrijverscentrale
 • Dit jaar viert het Fonds voor Cultuurparticipatie zijn 10-jarig bestaan. Een mooie gelegenheid om terug te blikken op instellingen die in die 10 jaar werden ondersteund. Hoe gaat het nu met ze? Wat heeft de subsidie van het Fonds hen gebracht? Hoe zien zij de toekomst? Dit keer de Stichting Special Arts over Het Andere Gedicht, een driejaarlijks poëzieproject voor mensen met een verstandelijke handicap. Fonds voor Cultuurparticipatie
 • De Europese Commissie heeft alle oproepen voor Creative Europe MEDIA 2019 gepubliceerd. Creative Europe Desk
 • De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd voor Filmfestivals (call 32-2018). Er zijn 2 deadlines :  20 december 2018 voor festivals die starten tussen 1 mei en 31 oktober 2019;  7 mei 2019 voor festivals die starten tussen 1 november 2019 en 30 april 2020.  Deze subsidie ondersteunt Europese filmfestivals die ten minste 70% (of 100 speelfilms of 400 korte films) programmeren uit ten minste 15 landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma. Creative Europe Desk
 • MEDIA-oproep voor Filmeducatie ondersteunt initiatieven die de interesse in en kennis van Europese audiovisuele werken (inclusief audiovisueel erfgoed) stimuleren. Ook richt de regeling zich op de bijdrage van Europese audiovisuele werken aan educatie. De doelgroep van de filmeducatie-initiatieven zijn jongeren tussen 11 en 18 jaar. Deadline 7 maart 2019. Creative Desk Europe
 • Het budget voor crowdfunding binnen het impulsgeldenprogramma voor dit jaar is volledig toegezegd. Dit betekent het volgende: als alle projecten waar wij onze financiële steun aan hebben toegezegd binnenkort slagen, is het subsidieplafond bereikt. Hierdoor kunnen we momenteel geen nieuwe toezeggingen doen. In 2019 stellen de Provinciale Staten van Noord-Brabant opnieuw een bedrag beschikbaar voor crowdfunding binnen het impulsgeldenprogramma. Kunstloc
 • Paradox schakelt muziekliefhebbers in voor de aankoop van een Steinway-vleugel. Daar is een bedrag van 49.500 euro voor nodig. Mensen kunnen ook een van de 88 toetsen van de vleugel adopteren. ,,Dan slaat een pianist bij een concert de hoge C aan en denk je, hé, die toets is van mij”,  aldus directeur Paul Guldemond van het Tilburgse jazzpodium. Brabants Dagblad

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Na 12 jaar komt er een einde aan de maandelijkse culturele talkshow Cultureel Café in Tilburg. ‘De gemiddelde leeftijd van de redactie stijgt en pogingen tot verjonging leveren tot nu toe weinig op’, schrijft de redactie in een persbericht. Brabants Dagblad

 

architectuur en vormgeving

 • Zelden is er een generatie geweest met zulke grote en relevante opgaven als nu: klimaatverandering, vergrijzing, vluchtelingenproblematiek en de grenzen waar we tegenaan lopen in de landbouw, zegt Rijksbouwmeester Floris Alkemade. Maar hetzelfde optimisme en enthousiasme dat Nederland kenmerkte tijdens de moeilijke wederopbouwperiode, is ook nu weer gerechtvaardigd. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Daan Bruggink, oprichter van ORGA Architect, streeft ernaar om circulaire gebouwen te ontwerpen waar mens en natuur samenkomen. Als voorzitter van de adviesgroep Nieuwbouw en Renovatie geeft hij gevraagd en ongevraagd advies over het BREEAM.NL keurmerk. Maar hoe kijkt Bruggink zelf aan tegen deze duurzaamheidscertificaten? De Architect
 • Onze leefomgeving wordt steeds meer datagestuurd. Smart cities zijn de toekomst, zo wordt ons voorgehouden. Maar wat houdt deze ‘digitale samenleving’ precies in voor burgers? En voor bestuurders? Zowel burgers als bestuurders weten niet altijd goed welke ‘slimme’ ontwikkelingen gaande zijn en wat de meerwaarde of juist de negatieve consequenties kunnen zijn. Blog door Els Leclercq en Emiel Rijshouwer. De Architect
 • Het gebouw van vmbo-school Campus 013 in Stappegoor en het horecapaviljoen van restaurant RAK in de Piushaven in Tilburg zijn genomineerd voor een architectuurprijs. Campus 013 dingt mee naar de titel ‘Schoolgebouw van het jaar’, het horecapaviljoen naar ‘Publiek gebouw van het jaar’. Brabants Dagblad   , Architectenweb
 • Het Amsterdamse designplatform What Design Can Do vraagt architecten en ontwerpers om voorstellen te doen die steden kunnen helpen bij de overgang van fossiele brandstoffen naar schone energie. Dezeen
 • 18 november staat de Schouwburg van Rotterdam volledig in het teken van het beeldverhaal. Tijdens het Cross Comix festival staat de ontmoeting tussen comics en andere kunstvormen centraal, om zo de verbeeldingskracht van de tekenkunst te laten zien. Cross Comix

 

beeldende kunst

 • Onder de titel De Line Up toont het Centraal Museum  in Utrecht honderden tekeningen die het geschonken kreeg van de provincie Utrecht, in combinatie met werk uit de eigen collectie en recent werk van enkele deelnemende kunstenaars. Metropolis M
 • Gerrit wordt 50, Willem maar 28, toont werken van de output van de afgelopen vijftig jaar Rietvelders en Sandbergers in het zojuist geopende gemeenschappelijke academiegebouw, ontworpen door studio FedLev om de bestaande gebouwen te verbinden. Oud-student en Zwitserse curator Moritz Küng kreeg de opdracht om van honderden verhalen en denkpatronen van ruim 10.000 mensen die op het Rietveld of Sandberg zaten een jubileumtentoonstelling te maken. Metropolis M
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) herdenkt de 50ste sterfdag van de verzamelaar Louis Koopman met een aantal presentaties van de Collectie Koopman. De collectie bevat boeken die gemaakt zijn door belangrijke kunstenaars, van Picasso tot Zadkine. KB
 • De Kulturele Evenementen Groep (KEG) in Schijndel brengt een ode aan de Bossche kunstenaar Wim van de Voort, die in 2017 is overleden. De tentoonstelling Ode wordt op 17 november geopend.  Brabants Dagblad

 

film en av

 • Het International Film Festival Rotterdam heeft de eerste 26 titels voor het programma van de 48e editie bekendgemaakt. IFFR
 • De 100 beste niet-Engelstailge films, volgens de BBC. Konbini

 

muziek

 • Maakt muziek je tot een beter mens? Filosoof Alicja Gescinska zocht het antwoord bij componisten en filosofen en schreef een essay. NRC , inlog vereist
 • In mei 2020 is Amsterdam tien dagen het brandpunt van de internationale klassieke muziekwereld. Op het Mahler Festival spelen toporkesten al Mahlers symfonische werken. Gesprek met Concertgebouwdirecteur Simon Reinink. Hij en zijn team zijn al zo’n vijf jaar bezig met de voorbereidingen. NRC
 • Alle winnaars Edison Klassiek 2018 zijn bekend. De Edison Klassiek Publieksprijs gaat naar het Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Yannick Nézet-Séguin voor hun album The Rotterdam Philharmonic Orchestra Collection. De Amerikaanse sopraan Renée Fleming krijgt de Edison voor haar gehele oeuvre. Laura van der Heijden krijgt een Edison voor haar debuut album Russian works for cello and piano en nemen Nora Fischer & Marnix Dorrestein een exemplaar mee voor hun album Hush. Edisons
 • Het nieuwe festival Better Get Hit, op 11 en 12 januari 2019 in Tilburg, biedt plaats aan grote namen en  nieuw talent. Jazzism

 

theater en dans

 • Volgens circusdirecteur Marc van Festival Circolo konden mensen die van klassiek circus houden hun hart ophalen met een groot deel van de voorstellingen. Circusonderzoeker Cedric Stalpers ging met een klassiek-circus-meetlat langs de voorstellingen en kon tot zijn verrassing constateren dat dit klopte. Liefhebbers van het klassieke circus die enigzins scepsis hadden, en niet kwamen hebben echt wat gemist. Circusweb

Kunst in de openbare ruimte

 • Janneke Korsten pleit in een brief voor rotondekunst. De rotonde is namelijk dé plek om met beeldende kunst een gemeente op de kaart te zetten. ‘Er leiden wegen naartoe en de rijdende auto’s moeten er wel omheen, het wordt hoe dan ook gezien’.  De brief is naar een aantal gemeenten gestuurd. Mister Motley kijkt uit naar de reacties en zal deze, waar mogelijk, later publiceren. Mister Motley
 • Het kunstwerk ’De Esbeekse koe’ krijgt veel bezoek. Het nieuwste onderdeel van de Andreas Schotel-route werd onlangs aan de route toegevoegd. Je kunt deze koe o.a. via de kop in lopen. Binnen in de buik van dit acht meter hoge kunstwerk bevindt zich een heuse melkfabriek. Eindhovens Dagblad
 • D’Ouwe Sok, het kunstwerk voor het 750-jarig jubileum van Roosendaal werd door burgemeester Niederer, voorzitter stichting Roosendaal 750 jaar Cor Verbogt en de jongste en oudste jarige uit Roosendaal maandagmiddag  onthuld in het Emile van Loonpark. De grote sok is door kunstenaars Léon Vermunt en Ruben van de Ven gemaakt uit de driehoeken die door Roosendalers zijn aangeleverd. BN – De Stem

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • De Eindhovense Nina van Osta studeerde pas in juni af als architect. Toch was haar plan voor een nieuw soort verpleeghuis, waarbij ze werd geïnspireerd door haar eigen opa en oma, genomineerd  voor de architectuurprijs De Meester. Ze heeft de prijs echter niet gewonnen. Bram  van Ooijen won. Eindhovens Dagblad  , Architectenweb
 • De Tilburgse illustrator Rick de Haas bracht een tekenpen vol Gorgels en Brutelaars naar de Eindhovense kinderboekenwinkel Boekenberg. In twee uur tijd tekende hij op de etalageruiten de hoofdfiguren uit De Gorgels. Brabants Dagblad
 • Michaël de Kok is een schilder die vooral in België waardering geniet en daar tot het beste wordt gerekend van wat de hedendaagse schilderkunst te bieden heeft. Ogenschijnlijk is niets aan zijn werk spectaculair of imponerend, maar zoals bekend: schijn bedriegt. Bij sommige schilderijen moet je heel aandachtig kijken voordat je beseft dat je zoiets nog nooit eerder hebt gezien. De schilderijen van De Kok onttrekken zich aan het gewemel van alledag en laten zien dat door onthechting en contemplatie de mens kan reflecteren op zijn bestaan. Het werk van de Tilburger is vanaf 10 november te zien in De Pont. Mister Motley
 • De Deurnese kunstenaar René Ziedses des Plantes opende in zijn atelier een tentoonstelling met nieuwe schilderijen. Eindhovens Dagblad , inlog vereist
 • De Eindhovense fotograaf Peter Bos trok een paar jaar door Nagaland, een deelstaat van India,  om de laatste getatoeëerde Konyaks te portretteren en hun cultuur vast te leggen voordat die helemaal verdwijnt. De Volkskrant
 • Als illustrator verzorgde Sanne Miltenburg al honderden publicaties voor een internationaal publiek, waaronder prentenboeken en geanimeerde kinderboeken. Als auteur publiceerde ze tien verhalen, met eigen tekst en illustraties, en het prentenboek Mijn vriend de heksenkat. Een spannend boek over katten, heksen en vriendschap, voor kinderen vanaf 5 jaar. Boekenbijlage
 • Mary van Duuren, woonachtig in Etten-Leur, is schrijfster van de eerder verschenen feelgood-boeken ‘Twee Ons Geluk’ (2017) en ‘Tussen rust en ruis’ (2018). Het boek ‘De schittering in de diepte’ is haar eerste roman. Het verhaal gaat over het gelukkige gezinsleven van Livia dat bruut wordt verstoord door een terroristische aanslag in Brussel, waarbij Livia’s man overlijdt. Livia besluit op zoek te gaan naar zichzelf om erachter te komen wie ze nu eigenlijk is. BN – De Stem
 • Inge Dümpel (77) is journalist, schrijver en radiomaker. Ze wil niets liever dan kinderen in Nederland én Indonesië meer aan het lezen krijgen. Haar kinderboek Kantjill en Vos laat zien dat belangrijke levenslessen overal opgaan, maar ook dat de verschillen tussen Nederland en Indonesië levensgroot zijn. Eindhovens Dagblad
 • De Nederlandse formaties F.C. Jongbloed en TEMKO traden tijdens November Music als een soort voorprogramma in het strijdperk met het wereldberoemde Bang on a Can All-Stars. Een ‘soort voorprogramma’, want de beide ensembles vermengden zich in het eerste concertdeel met de Amerikanen voor de uitvoering van Langzame Verjaardag van Louis Andriessen. Dat werd een belevenis van de bovenste orde: er was met zestien musici op het podium sprake van een enorme klankdichtheid. Jazznu
 • De Tilburgse Vonk Ensemble en Temko traden op tijdens het November Music Festival. Brabants Dagblad  , inlog vereist
 • Theo Maassen trok volle zalen met nieuwe try-out: eerste fan stond om 06.00 uur op stoep Pand P in Eindhoven. Eindhovens Dagblad

Kunstbeoefening

 • Voor de tweede keer in haar bestaan brengt de Koninklijke Harmonie Deurne een totaalstuk op de planken. In ‘Peer’ zijn muziek van componist Edvard Grieg, slagwerk, toneel, dans en zang tot een geheel gesmeed. Het stuk is gebaseerd op een Noors verhaal over een recalcitrante jongeman, genaamd Peer Gynt. Eindhovens Dagblad
 • De harmonieën uit Waalre en Riethoven vullen elkaar perfect aan. Samenwerking stelt ze in staat om stukken te spelen die ze normaal niet spelen. Op 11 november is het precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Dat is voor het Riethovens Harmoniecorps aanleiding om samen met Harmonie Juliana uit Waalre een concert te geven. Eindhovens Dagblad
 • Zo’n 2.400 Tilburgers zagen in 2017 ‘Moordhoek’, de musical over het tragische lot van Marietje Kessels. In 2020 komt de opvolger: een rockmusical over koning Willem II. Brabants Dagblad, inlog vereist
 • Wat is toch het geheim van Muzikaèl uit Hoeven dat hun muzikale shows zo geliefd blijven? ,,Ik denk dat het komt omdat we uiterst kritisch naar onszelf blijven kijken‘’, zegt Marjolein Buijs van de pr-afdeling van de club over de komende voorstelling, die op 3 en 4 november in De Kring in Roosendaal  te zien was. BN –De Stem
 • Peter Pan van Theater Atelier Goirle Oisterwijk is maatschappijkritisch, ‘maar niet loodzwaar’. Regisseur Mike van Amelsfoort kijkt uit naar de reactie van het publiek eind december in cultureel centrum Jan van Besouw in Goirle. Brabants Dagblad , inlog vereist

Kunstonderwijs

 • De Gerrit Rietveld Academie bestaat 50 jaar. Sinds de Amsterdamse kunstopleiding in 1968 zijn intrek nam in een nieuw gebouw van De Stijl-architect Gerrit Rietveld, staat de academie bekend als een van de meest prestigieuze van Nederland. Het romantische beeld van de kunstenaar als bohemien die ‘leeft van lucht’ is natuurlijk al lang achterhaald. Leren studenten op de Rietveld-academie hoe ze financieel zelfstandig kunnen zijn als kunstenaar-ondernemer? NOS
 • Fontys verkleint haar kunstcollectie en biedt werken te koop aan via fysieke en online veilingen. Aan de verkoop ging een zorgvuldige voorbereiding vooraf. 23 november is de Art Market alleen toegankelijk voor Fontysstudenten en -medewerkers, maar op 24 en 25 november is de Art Market voor iedereen toegankelijk. Fontys
 • De Nederlandse Filmacademie overweegt de Rotterdamse wijken in te gaan om niet-autochtone jongeren enthousiast te krijgen voor een carrière in de film. Het voornemen maakt deel uit van een plan om de school minder wit te krijgen, zegt directeur Bart Römer van het Amsterdamse instituut in een interview met het blad Winq. Algemeen Dagblad

Cultuureducatie en - participatie

 • Zanger, pianist, componist en bandleider Ruben Hein wordt in 2019 en 2020 artistiek leider en dirigent van het Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO). Hij volgt daarmee gitarist Anton Goudsmit op die dit seizoen de honneurs waarneemt. Talentvolle musici kunnen zich vanaf 1 december inschrijven voor een auditie bij het orkest. Achttien geselecteerde musici ondergaan vervolgens een coaching project dat gekoppeld wordt aan nationale en internationale samenwerkingen. NJJO ,  NJJO
 • De komende maanden heeft Kunstloc Brabant aandacht voor een aantal organisaties voor buitenschoolse cultuureducatie over hoe zij omgaan met veranderingen in en om de organisatie. Welke lessen leerden zij daarbij en wat is hun visie op de toekomst? CKB De Maagd in Bergen op Zoom. Kunstloc
 • De prijswinnende animatiefilm Prince Charming is 10 november te zien in De Cacaofabriek in Helmond. De film is gemaakt door Lava Hijzelaar (16) uit Helmond. De jonge cineaste won met Prince Charming onlangs de Jacques Vriens Cultuurprijs. Eindhovens Dagblad
 • Basisscholieren van De Blokwei gaan 9 november samenwerken met verschillende Roosendaalse kunstenaars en hun kunsten laten zien. ’Spirit in Roosendaal’ organiseert ’Duurzaam in de kunst’, een gratis toegankelijke middag in de Kruiskerk die draait rond kunst en duurzaamheid. BN-De Stem
 • De marginalisering van kunstvakken in het Britse onderwijs heeft ook een schadelijke invloed op het gebied van wetenschap en geneeskunde, aldus de Edge Foundation, in een nieuw rapport. De studie waarschuwt dat studenten in de wetenschap in toenemende mate de ‘tactiele algemene kennis’ missen, die voortkomt uit creatieve vakken. Frieze
 • Niet een hartinfarct of longkanker, maar dementie is doodsoorzaak nummer één in Nederland volgens Alzheimer-Nederland. In 2030 zullen ongeveer 60.000 Brabanders de ziekte hebben. Genezing is onmogelijk. Maar er kan wel veel gedaan worden om de kwaliteit van leven te verbeteren. In Eindhoven is woonzorginstelling Vitalis een voorloper met de inzet van een bijzondere vorm van behandeling: muziektherapie. Omroep Brabant
 • Veertien kunstwerken van het Van Abbemuseum zijn de komende maanden te bezichtigen bij diverse locaties van Vitalis. Het gaat niet alleen om de kunstenaars en hun werken, maar juist om de beleving van de toeschouwers en wat de schilderijen met hun doen. Eindhovens Dagblad
 • Paul Crawford, professor of Health Humanities, Universiteit van Nottingham, over het belang van kunst en creativiteit voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. The Conversation

Erfgoed

 • Begin dit jaar is de Davos Declaration on Baukultur ondertekend door alle Europese ministers van Cultuur en organisaties als UNESCO, de Architects Council of Europe (ACE), Europa Nostra en ICOMOS. Namens minister van Engelshoven werd de handtekening gezet door directeur-generaal Cultuur Barbera Wolfensberger. Baukultur is in de verklaring een begrip dat alle menselijke activiteit omvat waarmee de gebouwde omgeving wordt veranderd. Tot de bouwcultuur behoren zowel bestaande gebouwen, waaronder monumenten en andere cultuurhistorische elementen, als het ontwerp en de bouw van hedendaagse gebouwen, infrastructuur, openbare ruimten en landschappen. Cultureel Erfgoed
 • Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en het Nederlands Openluchtmuseum zijn in september gestart met het AmbachtenLab. De presentaties van de eerste twee Labs, stoelenmatten en papierscheppen, werden op 26 oktober in het Nederlands Openluchtmuseum aan het grote publiek gepresenteerd. Het resultaat van de samenwerkingen binnen deze Labs zijn zonder meer bijzonder te noemen. Nieuwe inzichten, nieuwe verbindingen en nieuwe producten zijn de belangrijkste resultaten die zorgen voor vernieuwing van de ambachten stoelenmatten en papierscheppen. Erfgoedstem
 • Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) is afgelopen maand vol van start gegaan met de realisatie van haar plannen voor de duurzame borging van het restauratievakmanschap. Dankzij een eenmalige investering van de minister van OCW van 2 miljoen euro wordt het NCE in staat gesteld haar masterplan verder uit te rollen. Dit Masterplan 2018-2021 moet zorgen dat er voldoende kwalitatieve restauratie-vaklieden zijn om monumenten en historische gebouwen te onderhouden. Erfgoedstem  , Erfgoedleidingen.nl
 • Drie bedrijven waren tot voor kort in de race. Restauratiebedrijf Nico de Bont, bekend van onder meer de Sint Jan en de Eusebiustoren in Arnhem, mag de Domtoren  in Utrecht restaureren. Directeur Boudewijn de Bont is een blij man. “Dit is de opdracht van het jaar.” Cobouw
 • Het Clarissenklooster in Eindhoven is gekocht door ontwikkelaar CRA Vastgoed. Die wil een luxe hotel of appartementen in het rijksmonument aan de Sint-Claralaan vestigen. De Henri van Abbestichting heeft er vertrouwen in dat CRA het gebouw uit de Wederopbouwperiode met respect gaat verbouwen. Eindhovens Dagblad
 • Net voordat de Raad van State uitspraak zou doen zijn coöperatie Dela en erfgoedstichting Henri van Abbestichting eruit. Ze hebben een compromis bereikt over de verbouwingsplannen voor de Paterskerk in Eindhoven. De aangebouwde biechtstoelen aan de Kanaalstraat blijven behouden, maar krijgen wel glas. Eindhovens Dagblad
 • Mariënhage  in Eindhoven wordt omgebouwd tot twee ceremoniezalen, een hotel, restaurant en conferentieoord. De Paterskerk wordt schoongemaakt en opgeknapt: leien, glas-in-lood, natuursteen, voegwerk, alles wordt nagekeken en waar nodig vervangen of gerepareerd. Dit in opdracht van DELA. Eindhovens Dagblad
 • Al tien jaar staat de Jozefkerk in Geldrop leeg. Eigenaar Houtabouw heeft nu de hoop gevestigd op het tv-programma Sloop of Hoop, een samenwerking tussen de provincie Noord-Brabant en Omroep Brabant. In 8 afleveringen worden Brabantse, leegstaande, prominente gebouwen onder de loep genomen. Samen met een ploeg studenten van Fontys, Avans Hogeschool en Breda University of Applied Sciences wordt onderzocht of er toekomst is voor het gebouw en in welke richting dan gezocht moet worden, of dat de sloophamer toch echt de enige optie is. Eindhovens Dagblad  , Omroep Brabant
 • De erven van Hedwig Lewenstein willen teruggave van een Kandinsky van het Stedelijk Museum Amsterdam, omdat de veiling verband zou houden met het nazi-regime. De afwijzing van dat verzoek vechten ze nu aan. Restitutiecommissie ,  NRC , inlog vereist  , Trouw  , inlog vereist
 • Milou Toonder heeft het archief van de Toonder Studio’s geschonken aan het Literatuurmuseum en Eye Filmmuseum. Marten Toonders kleindochter vond het van groot belang de collectie van de Toonder Studio’s bijeen te houden en voor toekomstig onderzoek beschikbaar te maken. Het Literatuurmuseum verwerft het archief van Toonder Studio’s, met uitzondering van de materialen die betrekking hebben op de Bommelfilm Als je begrijpt wat ik bedoel; die gaan naar Eye.  Literatuurmuseum , Museumtijdschrift
 • Educatie over erfgoed heeft een directe meerwaarde voor onder andere mbo-studenten toerisme. Dat blijkt uit het onderzoek van Else Loof. LKCA
 • Hoe betrek je Brabantse jongeren bij hun erfgoed? Nou, bijvoorbeeld door colleges in de kroeg te organiseren, denken ze bij de Erfgoedbènde, een project van Erfgoed Brabant.  Brabants Dagblad , inlog vereist

Bibliotheken

 • Bibliotheek Hengelo, Muziekschool Hillegom en Factorium Podiumkunsten uit Tilburg voldoen als eerste drie organisaties aan de nieuwe eisen van Kwaliteit in Beeld, het certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal. VOB
 • Om vrijwilligers en organisaties beter te ondersteunen is Bibliotheek de Boekenberg in Spijkenisse samen met de gemeente Nissewaard en Stichting Welzijn Ouderen de Vrijwilligers Academie Nissewaard (VAN) gestart. De academie biedt gratis trainingen, workshops en themabijeenkomsten waar kennis en vaardigheden opdoen en delen centraal staan. Bibliotheekblad
 • De samenwerking tussen de bibliotheken en de Belastingdienst is opnieuw zeer succesvol verlopen. Onlangs hebben bibliotheken via het BOP deelgenomen aan het onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden 2017-2018’. KB
 • Begin volgend jaar migreren de universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek (gezamenlijk UKB genoemd) voor het onderlinge interbibliothecair leenverkeer van NCC-IBL naar Worldshare ILL. KB
 • Op 12 november vindt het derde KB-webinar plaats. Dit webinar gaat over de klantondersteuning bij de online Bibliotheek. KB

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Tags:
Geen reacties

Geef een reactie