Trends & Ontwikkelingen 9 januari 2018

Elke dinsdag het culturele nieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Dit bericht elke dinsdag in je mailbox? Neem dan een gratis abonnement op de mailservice.

Cultuurbeleid

nederland

 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de tussentijdse rapportage vaste boekenprijs. Ze heeft naar aanleiding van deze tussentijdse evaluatie van de Wet op de Vaste Boekenprijs besloten dat de vaste boekenprijs gehandhaafd zal blijven en de steun voor Boekwerk in ieder geval tot en met 2019 voortgezet zal worden. Rijksoverheid.nl , fd.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) informeert de Tweede Kamer over de resultaten van de midterm review van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob). In de bijlage bij de brief een rapport dat beschrijft hoe het stelsel van openbare bibliotheken zich ontwikkelt. De cijfers in het rapport geven een beeld tot en met 2016. Rijksoverheid.nl , Bibliotheekblad
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt de Eerste Kamer een verkenning naar het aankoopbeleid van bijzondere werken in andere landen. Deze verkenning onderzoekt het museaal verwervingsbeleid van verschillende landen in Europa. Aan de hand van verschillende casussen wordt een illustratief beeld te schetsen van de verschillende nationale praktijken. Rijksoverheid.nl
 • Minister van Engelshoven (OCW) stuurt de Tweede Kamer de eindevaluatie van het BesteBurenjaar 2015. Rijksoverheid.nl
 • In de Kennisagenda OCW worden toekomstige maatschappelijke uitdagingen en bijbehorende kennisthema’s op de terreinen onderwijs, cultuur en media en wetenschap geformuleerd. De kennisthema’s zullen de komende periode samen met kennisinstellingen worden uitgewerkt in onderzoekbare vragen. De Kennisagenda heeft tot doel toekomstig beleid van een solide kennisfundament te voorzien. Rijksoverheid.nl
 • In de publicatie ‘De Kunst van het beïnvloeden’, verschenen t.g.v. het 25-jarig jubileum van Kunsten ’92, wordt vooral naar de toekomst gekeken. Met o.m. een artikel van Cas Smithuijsen, waarin hij waarschuwt voor beleid gericht op direct zichtbare resultaten en voor een uitholling van de culturele infrastructuur, die ervoor zorgt dat het rijke kunstlandschap dat we kennen uitgeput raakt en binnen afzienbare tijd dreigt te eroderen. Kunsten’92 , Kunsten’92
 • Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Dijk (SP) en Van Toorenburg (CDA) over het bericht dat de woekerhandel in concertkaartjes kan voortduren. Rijksoverheid.nl
 • Branche- en belangenorganisaties in cultuur en onderwijs pleiten voor het opnieuw invoeren van de CJP Cultuurkaart voor het voortgezet speciaal onderwijs (vso). De organisaties vinden het niet terecht dat de leerlingen in het speciaal onderwijs geen recht hebben op korting op culturele activiteiten en hun leeftijdsgenoten in het regulier voorgezet onderwijs wel. In een brief vragen zij minister van Engelshoven (OCW) om het beleid aan te passen en de drempel voor vso leerlingen om ook buiten schooltijd cultureel actief te zijn te verlagen. LKCA
 • De christelijke basisscholen in ons land willen helemaal niet dat hun leerlingen verplicht het Wilhelmus leren, de Tweede Kamer en het Rijksmuseum bezoeken. Ruim 70 procent staat afwijzend tegenover deze bemoeienis met de onderwijsinhoud, terwijl dit wel in het regeerakkoord is opgenomen. De Telegraaf
 • De afgebrokkelde en met de sloop bedreigde Muur van Mussert in het Gelderse Lunteren krijgt voorlopig niet de beschermde status, omdat oud-minister Jet Bussemaker (OCW) ervoor koos de beslissing voor zich uit te schuiven. Trouw
 • De Raad voor Cultuur heeft Minister van Engelshoven (OCW) geadviseerd over zeven aanvragen tot aanwijzing als professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM). Cultuur.nl
 • Minister Van Engelshoven (OCW) vertrouwt er op dat instellingen in het hoger onderwijs zelf in staat zijn om het taalbeleid Engels –Nederlands vorm te geven. Zij voelt er niet veel voor om de wet strenger te handhaven, zoals het CDA aan de minister vroeg. Wel laat de minister het SCP-onderzoek doen naar de effecten van verengelsing op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Science Guide , Rijksoverheid.nl
 • Minister van Sociale Zaken Koolmees heeft 15 december een brief naar de Kamer gestuurd met als titel ‘Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt’. Dit als reactie op een motie waarin om de visie van het kabinet werd gevraagd. In deze brief besteedt Koolmees ook kort aandacht aan de zzp’ers en meer specifiek de Wet DBA. Of zoals Koolmees dat noemt: het zzp-kwalificatievraagstuk. Zipconomy
 • Regionale samenwerking is, volgens Jeffrey Meulman, toe te juichen, maar wel als onderdeel van een landelijk kunst- en cultuurbeleid waarbij het idealistische principe ‘gelijke kansen voor iedereen’ wat hem betreft leidend is. Jeffrey Meulman
 • 16 culturele instellingen ontvangen in 2018 van de provincie Flevoland subsidie voor de organisatie van professionele podiumkunstfestivals, concerten of voorstellingen. Bij het besluit over de podiumkunstsubsidies laat de provincie zich adviseren door de Adviescommissie Podiumkunsten Flevoland. Flevoland
 • De gemeente Amsterdam heeft haar goedkeuring gegeven aan twee onafhankelijke onderzoeken naar de gang van zaken rond het vertrek van directeur Beatrix Ruf bij het Stedelijk Museum. Het Parool
 • Jan Peter Balkenende is voorzitter van IABx, het International Advisory Board 2017 van Rotterdam. Dat gezelschap buigt zich over de sterke punten van de Rotterdamse cultuur én de zwakke. Een gesprek. Algemeen Dagblad
 • De bouw van cultuurpaleis Spuiforum in Den Haag werd tijdelijk stilgelegd. Oorzaak : een conflict over meerkosten tussen bouwer Cadanz en de gemeente Den Haag. Algemeen Dagblad , Cobouw
 • Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz trekt 327.493 euro uit om negentien ‘innovatieve partnerprojecten’ te ondersteunen. Met de subsidies wil hij zulke samenwerkingen tussen culturele spelers en partners uit andere sectoren stimuleren. Ook in Vlaanderen komt een renteloze lening voor aankoop van kunst. Het Nieuwsblad, VRT

 

noord-brabant

 • Zesde wijzigingsregeling Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant. Officiële Bekendmakingen
 • Memo aan Provinciale Staten over de verdere uitwerking aan de impuls voor vernieuwing en verbreding van de klassieke en hedendaagse symfonische muziekvoorziening van Gedeputeerde Swinkels. Brabant.nl
 • Statenmededeling Voortgangsrapportage Brabantse Aanpak Leegstand 2017. Brabant.nl

 

grote brabantse gemeenten

 • Het college van B & W van Breda moet op zoek naar de 4,5 ton extra die nodig is voor de verbouwing van Mezz. Die opdracht krijgen de Bredase bestuurders op 21 december van de gemeenteraad. Mezz zelf moet de komende jaren meer cultureel ondernemerschap tonen. Breda Vandaag
 • Breda krijgt een multifunctioneel sportcentrum op het terrein van het Vitalis College aan de Terheijdenseweg. Gemeente en ROC West-Brabant gaan hiervoor een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Breda investeert in 2018 13,8 miljoen in het talentencentrum voor top- en breedtesport. Doel is dat het talentencentrum er medio 2020 is. Breda Vandaag
 • De druk op het Kasteel van Breda is groot: daardoor is het niet mogelijk vaker bezoekers toe te laten tot het complex. Dat blijkt uit gesprekken tussen de gemeente Breda en de Koninklijke Militaire Academie, die sinds 1828 in het monumentale gebouw bivakkeert. In een motie werd gevraagd aan e B&W grotere publieke toegankelijkheid te onderzoeken. BN – De Stem
 • Het beleid van de stichting Cultuur en het cultuurbeleid van het college van B en W staan in januari weer op de politieke agenda in Eindhoven. Dat gebeurt op verzoek van de PvdA. Aanleiding daarvoor zijn vragen die over het beleid van deze stichting aan de gemeenteraad zijn gesteld. Dit n.a.v. een artikel in stadsmagazine Frits over de culturele wereld in Eindhoven en haar ‘zorgen over de onafhankelijkheid en transparantie van het college van B&W en de leden van de gemeenteraad’ in verband daarmee. Eindhovens Dagblad
 • Achter de bouwschutting op de hoek Grote Berg/Paradijslaan in Eindhoven wordt gewerkt aan de tweede fase van de Kazerne, het ‘internationale podium voor design’. In oktober 2018 moeten het hotel, het tweede restaurant en een creatieve sociëteit klaar zijn. De provincie Noord-Brabant verstrekte daartoe in september een lening van 750.000 euro aan stichting De Kazerne in Eindhoven. Eindhovens Dagblad
 • Muzikant Thomas Pieters (31) is de nieuwe stadskunstenaar van Helmond. Helmond , Eindhovens Dagblad
 • De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een overeenkomst met de Verkadefabriek gesloten. De overeenkomst is de basis voor de toekomstige afspraken over de subsidie. De gemeente wil meer loslaten, meer gebruikmaken van de energie, kennis en ervaring van de Verkadefabriek. En de Verkadefabriek ruim baan geven om cultureel te ondernemen. ‘s-Hertogenbosch
 • Al 10 jaar zet de Atelier Beheer Stichting (ABS) zich in voor kunstenaars die een werkplek zoeken in ‘s-Hertogenbosch e.o. Inmiddels beschikt de stichting over bijna 100 permanente ateliers en vele tijdelijke locaties. De ambitie voor 2018 e.v. is vooral om nog verder te groeien. ABS ontvangt maar zeer beperkt subsidie vanuit de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Om financieel volledig onafhankelijk te worden, zoekt de stichting de samenwerking op met de randgemeenten. Bossche Omroep
 • Het voormalige pand van de gemeentelijke sociale dienst, het ‘blauwe gebouw’, mag tegen de grond. De wens van de actiegroep om het op te nemen in nieuwbouw, is volgens de ontwikkelaar ‘technisch en financieel niet haalbaar’. B en W van Tilburg scharen zich daarachter. Er is een plan voor de nieuwbouw van ongeveer 150 appartementen op de plek waar nu het blauwe UWV-gebouw staat. Tilburg , Brabants Dagblad
 • Het college van B&W van Tilburg heeft besloten over de verdeling van de evenementensubsidies. Voor 2018 is een budget van € 693.055,00 beschikbaar. Tilburg
 • Het Ontdekstation in de Tilburgse Spoorzone heeft een nieuwe naam : Ontdekstation013. De organisatie hoopt deze maand van de gemeente te horen dat Vincents Tekenlokaal – dat nu nog thuis is in het Paleis-Raadhuis – kan verhuizen naar Ontdekstation013. Brabants Dagblad

 

overige brabantse gemeente

 • Niet alleen het Gouvernement in Bergen op Zoom komt tot leven met de komst van een beroepenspeelplaats voor kinderen. Ook het saaie en lege Gouvernementsplein krijgt een nieuwe invulling als de plannen voor het leegstaande Gouvernement doorgaan. En zo ontstaat een impuls voor de totale binnenstad, volgens wethouder Patrick van der Velden van Bergen op Zoom. BN –De Stem
 • De keuze uit drie scenario’s moet de realisatie van een nieuwe mfa (multifunctionele accommodatie) voor Hapert vlot trekken. De scenario’s zijn het resultaat van een onderzoek dat het college van Bladel in opdracht van de raad heeft laten uitvoeren. Eindhovens Dagblad
 • Vincent Koreman, stadscurator van het Stedelijk Museum Breda, gaat de gemeente Boxtel van advies dienen inzake profiel van de ‘dorpskunstenaar’. Brabants Dagblad
 • Er is steun in de Boxtelse gemeenteraad voor de plannen voor ‘’gevelkunst’’ in de gemeente Boxtel. Brabants Dagbla
 • De gemeente Eersel neemt het initiatief voor de ontwikkeling van een 24 kilometer lange kunstroute tussen de markt van Eersel en Eindhoven, die langs bestaande fiets-en wandelroutes voert. Ook de gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Waalre zijn bij dit project betrokken, evenals Waterschap de Dommel, en Staatsbosbeheer. Eindhovens Dagblad
 • De sloop van het voormalige internaat en juvenaat Edward Poppe in Etten-Leur is van de baan. Het pand moet in zijn geheel behouden blijven. Dat heeft een overgrote meerderheid van de gemeenteraad deze week met een amendement afgedwongen. BN – De Stem
 • Heemkundekring De Kommanderij Gemert is teleurgesteld in het uiteindelijke ontwerp van de nieuwe woningen in de tuin van het Gemertse Nazareth-klooster. Ontwikkelaar Bas van de Laar is echter niet van plan het ontwerp nog aan te passen. Wat de heemkundekring ook steekt, is dat de gemeenteraad het ‘allemaal heeft laten gebeuren’. Eindhovens Dagblad
 • De Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle (SCAG) verwacht over 2017 een negatief resultaat van 34.394 euro. De beheerder van Cultureel Centrum Jan van Bouw kan daarom niet aan de afbetalingsverplichting aan de gemeente Goirle voldoen. De gemeente schort daarom de betalingsverplichting van de stichting op tot 1 januari 2019. Het tekort wordt toegeschreven aan het vertrek van huurder Novadic-Kentron uit Jan van Besouw. Brabants Dagblad
 • De renovatie van cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen is begonnen. Brabants Dagblad
 • Wanneer sluit het City Theater in Schijndel de deuren om plaats te maken voor appartementen? Die vraag speelt op nadat Meierijstad koos voor ’t Spectrum als locatie voor het cultuurpodium. Brabants Dagblad
 • Architect Winy Maas stelt een trap naar het dak van het oude raadhuis van Schijndel voor. De gemeente Meierijstad is niet afkerig. Vijf jaar na de opening van De Glazen Boerderij in Schijndel is de kritiek verstomd, zegt Maas. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • Vincentre in Nuenen wil uitbreiden op het braakliggende terrein naast het museum. De Nuenense architect Anne-Marie Pors en ontwerper Hans Kuijten hebben zich gebogen over de mogelijkheden op dit terrein en hun eerste ideeën al prijsgegeven. Eindhovens Dagblad
 • De Pannehoef, het centrum voor de amateurkunst in Oosterhout, heeft een nieuw bestuur. Daarmee komt er weer schot in de plannen om het Productiehuis te verbouwen. Daarover gaan ze in januari in gesprek met de gemeente Oosterhout. BN – De Stem
 • Samen met bouwbedrijf Van Wanrooij uit Geffen kan het college van B&W van Oss verder met de plannen voor een nieuwe icoon voor het centrum waar wonen, horeca en cultuur samenkomen in een zogeheten UIThuis. Onder meer de bibliotheek moet er een plek krijgen. De gemeenteraad ging op 21 december akkoord. Brabants Dagblad
 • De crowdfundactie, ‘Groene Engel is van jou’, is succesvol. Met het opgehaalde geld wil cultuurpodium Groene Engel het horecadeel van het pand aankopen. Het is de bedoeling dat de Groene Engel Horeca bv de activiteiten binnenkort overneemt van Solo & Duo. Dit bedrijf kampt al een paar jaar met grote schulden bij de gemeente Oss als huurbaas en naar verluidt ook bij leveranciers. Brabants Dagblad
 • Doveninstituut Kentalis gaat samen met gemeente Sint-Michielsgestel en provincie Noord-Brabant op zoek naar een nieuwe bestemming voor het hoofdgebouw van Kentalis en een deel van het omliggende terrein aan de Theerestraat in Sint Michielsgestel. Het hoofdgebouw van Kentalis is een rijksmonument. Brabants Dagblad
 • Alleen bij een politieke draai van een van de coalitiepartijen in Son en Breugel lijkt er nog zicht op uitstel of afstel van de sloop van de Sint Petrus’ Bandenkerk in Son in januari. De vleermuizen die nog altijd in het gebouw zouden huizen, kunnen een snelle ontmanteling van de kerk nog in de weg staan. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • Het huidige ontwerp, een plan van architectenbureau RAU, voor het Dorpshuis op het Kerkplein in Son lijkt definitief van tafel. Aldus wethouder Kees Vortman van Son en Breugel. Eindhovens Dagblad
 • Paul l’Herminez is vanaf 1 januari de nieuwe directeur van theater De Hofnar in Valkenswaard. Eindhovens Dagblad
 • Theater De Blauwe Kei in Veghel krijgt een nieuwe directeur, die zich ook over Cultuurfabriek Noordkade gaat ontfermen. Op 12 januari gaat het nieuwe theater open. Brabants Dagblad, Brabants Dagblad
 • Gemeenteraden moeten meer invloed krijgen op besluitvorming binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven, het samenwerkingsverband tussen Eindhoven en acht omliggende gemeenten. Dat vindt de gemeenteraad van Veldhoven. Eindhovens Dagblad
 • Vijftig studenten stedenbouwkunde van universiteiten uit Japan, Zuid-Korea en Thailand, Europese academici en studenten van de TU/e gaan zich eind januari over het centrum en de doorgaande weg in Aalst buigen. Wethouder Van Dijk van de gemeente Waalre hoopt dat het studieproject ideeën oplevert die in de vastgestelde visie van het Aalster dorpshart passen. De onderzoeksresultaten worden op 1 februari gepresenteerd aan gedeputeerde Erik van Merrienboer en wethouders uit Eindhoven en Valkenswaard. Eindhovens Dagblad
 • De gemeente Waalwijk wil dat het winkelcentrum kleiner wordt. Leegstaande winkels moeten veranderen in bijvoorbeeld woningen. Ook bij vastgoedeigenaren is de knop om. Brabants Dagblad
 • In het nieuwe schoenenmuseum komen, volgens het plan van het Utrechtse bureau Tinker Imagineers, 3 thema’s centraal te staan; Ambacht en Techniek, Het verhaal van De Langstraat en Mode en Trends. Er komt een winkel in het museum, een café en ook het onderwijs en het bedrijfsleven worden bij het nieuwe schoenenmuseum betrokken. De gemeenteraad neemt er nog voor de verkiezingen van maart een beslissing over. Op 9 januari presenteert de gemeente Waalwijk de plannen voor het nieuwe Schoenenmuseum. Brabants Dagblad , Brabants Dagblad
 • De gemeente Waalwijk gaat een hal bouwen voor culturele verenigingen op het voormalige RWB-terrein. Het college is het daarover eens geworden met de amateurclubs. De gemeenteraad moet nog wel instemmen met het plan. Brabants Dagblad

Cultureel Ondernemerschap

 • Hoe wordt de werkvloer in de culturele sector meer cultureel divers? Kijk buiten je eigen kaders en toon lef, schrijft Stephanie Hermes, theatermaker. Cultureel Persbureau
 • Waar we een decennium geleden de mening van jongeren en kinderen niet van doorslaggevend belang vonden, wordt hun frisse visie nu steeds vaker expliciet ingeschakeld, en hebben ze zitting in de officiële besturen van culturele organisaties. Hoe komt dat? Culturele Vacatures
 • Beleving, experience economy: termen die de laatste jaren steeds vaker worden gebruikt als het gaat om entertainment en cultuur. Consumenten interesseren zich niet langer voor culturele producten, maar verlangen naar culturele ervaringen. Consumenten anno 2017 zijn Experience omnivores, zo stelt het Amerikaanse onderzoek Culture Track van LaPlace Cohen. Volgens het onderzoeksrapport is de definitie van cultuur sinds 2001 verbreed. Steeds meer activiteiten worden door consumenten gedefinieerd als culturele activiteiten, zoals street art, food festivals, filmbezoek en televisie kijken. Stichting Filmonderzoek
 • De bescherming van intellectuele eigendommen is booming business. Ook binnen de advocatuur is het IE‑recht een groeimarkt. Drie IE‑advocaten geven hun visie. Advocatenblad
 • De afgelopen vier jaar hebben de Technische Universiteit Delft, de Radboud Universiteit Nijmegen en de BNA in het FuturA project wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de veranderende rol van de architect. Doel was om veranderingen in het werkveld van de architect te doorgronden en kansen bloot te leggen voor architectenbureaus. Het ‘white paper’ is gepubliceerd. BNA
 • Van alle architectenbureaus zegt 46% de komende jaren extra in te willen zetten op innovatie. Circulair bouwen, digitalisering, ontwerpkwaliteit en samenwerking zijn daarbij speerpunten. Dat blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting najaar 2017. BNA
 • Het ondernemersvertrouwen van bedrijven in de mode en textiel is met + 34 zeer hoog, en ook veel hoger dan in de industrie (+8) of groothandel (+20). Het afgelopen half jaar noteerde een grote meerderheid meer orders, meer winst en een toename van personeel. Leden van Modint, de vereniging voor de mode-, interieur-, tapijt- en textielbranche, hebben in december 2017 deelgenomen aan de ConjunctuurWijzer, gericht op de mode en textielbranche. ConjunctuurWijzer
 • Het gaat goed met de Nederlandse musea. Menig museum heeft in 2017 een recordaantal bezoekers getrokken. De bezoekersaantallen blijven met het jaar stijgen. Het was ook een topjaar voor de vijf grote musea in Midden-Brabant. Allemaal, met uitzondering van Het Noordbrabants Museum, braken ze hun bezoekersrecords. NU.nl , Brabants Dagblad
 • Zijn de Nederlandse musea net zo vol vertrouwen over hun bezoekcijfers als een half jaar geleden, hoe is het gesteld met de culturele diversiteit en hoe schatten ze het politieke draagvlak in? De antwoorden op deze prangende vragen zijn te vinden in de nieuwe ConjunctuurWijzer 2017-2 die tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de Museumvereniging is uitgereikt. Museumvereniging, Conjunctuurwijzer
 • Op 8 januari 2018 lanceren het Stedelijk Museum Amsterdam en het Stedelijk van Abbemuseum Eindhoven een nieuw initiatief: STUDIO i – platform voor inclusieve cultuur. Met dit platform willen de twee musea een duurzame impuls geven aan de toegankelijkheid en inclusie binnen het culturele veld. Museumcontact
 • Met de expositie True Beauty, over de verbeelding van wetenschap en kunst in 21e eeuw, met daarin werk van de 82-jarige Bredase kunstenaar Hubert Leyendeckers, en ‘live’ restauraties van collectiestukken, wil Stedelijk Museum Breda in 2018 flink uitpakken. Directeur Dingeman Kuilman. vertelt ook over de aanpak om de bezoekersaantallen te verhogen. BN – De Stem
 • Het Stripfestival Breda kan in 2018 doorgaan. Mede dankzij de sponsoractie ‘Vrienden van het festival’ is er afdoende geld beschikbaar om het evenement voor de tiende keer te kunnen houden. BN – De Stem
 • Museum Boijmans Van Beuningen oriënteert zich op internationaal niveau, om het allereerste openbaar toegankelijke kunstdepot ter wereld, op innovatieve wijze te realiseren. De openstelling voor publiek vraagt om een geheel nieuwe manier van denken over de definitie van een kunstdepot. Op het gebied van wayfinding, informatieverschaffing, beveiliging en klimatisering zullen nieuwe functionaliteiten en systemen ontwikkeld moeten worden. Museumcontact
 • Publiek dat in 2017 het Fries Museum bezocht, zoals voor Alma-Tadema, klassieke verleiding, besteedde ruim 4 miljoen euro in Leeuwarden en de provincie Friesland. Leeuwarder Courant.
 • Stella van Voorst zit bijna drie jaar in het bestuur van de Dutch Directors Guild. Ze vertelt over de relatie tussen producent en regisseur, de inkomenspositie van filmmakers en het eenpitters-probleem. DDG
 • Kleinere én Nederlandse titels krijgen nauwelijks een kans zich te bewijzen in de bioscopen. Er zijn een paar enorme kaskrakers die volle zalen trekken, maar veel delven het onderspit. Daarvoor waarschuwt directeur Wilco Wolfers van Entertainment One. De distributeur van Nederlandse successen als Rokjesdag en Bon Bini Holland gaat de komende jaren minder films uitbrengen en roept ook andere grote spelers in het bioscoopveld op een ander beleid te gaan voeren. RTL Nieuws
 • Ondanks dat het bioscoopbezoek in de Verenigde States daalde, zijn er positieve cijfers te melden buiten het thuisland van Hollywood. Waar de opbrengst in de States daalde met 2,3 procent, steeg het de wereldwijde Box Office-opbrengst met 3,0 procent in 2017. Fimtotaal
 • In de steeds drukker wordende video-on-demand-markt is Pathé Thuis al zes jaar een van de drijvende en innoverende krachten. Medeoprichter en directeur Thomas van de Weerd sluit 2017 af met 50 procent groei en kijkt vol vertrouwen naar de komende jaren. Entertainment Business
 • Dutch FilmWorks gaat de IP-adressen verzamelen van mensen die The Hitman’s Bodyguard illegaal gedownload hebben. Het is de eerste test van de filmdistributeur sinds de Autoriteit Persoonsgegevens toestemming heeft gegeven om dat te mogen doen. Entertainment Business
 • Nederlanders kijken bijna een half miljard minuten per dag naar Netflix. Het bedrijf heeft daarmee een derde van de kijktijd in video-on-demand in handen. Dat blijkt uit de Smart Media Monitor, een marktonderzoek van Multiscope onder 6.700 Nederlanders. Entertainment Business
 • NLZiet directeur Niels Baas pleit voor één Nederlands antwoord op de invasie van Amerikaanse videoplatforms als Netflix. Mediacourant
 • Nederlanders van alle leeftijden kijken nog steeds veel televisie. Gemiddeld zo’n 183 minuten per dag. Dat staat in de Mediamonitor 2016-2017 die het Commissariaat voor de Media heeft uitgebracht. Uit dit rapport blijkt dat alle leeftijdsgroepen nog steeds breed gebruikmaken van een divers aanbod aan televisiekanalen. Hoe ouder mensen zijn, hoe groter het aantal minuten op een dag dat zij televisie kijken. CVDM
 • Het is de hoogste tijd dat schrijvers een eerlijke vergoeding krijgen voor hun werk, aldus Wilma Degeling. Voor hun taalvaardigheid en algemene ontwikkeling is het meer dan ooit nodig dat kinderen lezen. Zo leggen ze de basis voor hun functioneren in de samenleving. Degeling spreekt in haar gastopinie over royalties en leenrechtvergoedingen. Zij is schrijver. Tot 2004 was Degeling rechter en vicepresident van de Rechtbank Rotterdam. Reformatorisch Dagblad
 • Uit een onderzoek dat de Arts Council of England (ACE) onlangs presenteerde is gebleken dat de inkomens van Engelse auteurs van literaire fictie scherp dalen. ACE
 • Shared Stories Group B.V. mag Bruna B.V. overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over, oordeelt de ACM. ACM
 • KVB Boekwerk deed in de zomer van dit jaar consumentenonderzoek naar het gedrag bij het kopen van boeken. De Boekverkopersbond vindt een aantal resultaten zeer interessant voor de boekverkoper. Boekverkopersbond , KVB Boekwerk
 • Anne-Loes Boon studeerde onlangs af in de studierichting Boekwetenschap en handschriftkunde, met als specialisatie Cultureel ondernemen in het boekenvak. Haar masterscriptie had als titel Op zoek naar succes. In haar scriptie probeert Anne-Loes Boon een verklaring te vinden voor het feit dat ondanks de economische crisis en de daarmee samenhangende onzekerheid van de afgelopen jaren, er nog steeds verschillende typen boekwinkels en –verkopers zijn. Boekverkopersbond
 • De concurrentiepositie van bedrijven in de hightech maakindustrie versterken door inzet van Virtual en/of Augmented Reality ? Poppodium De Effenaar en Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij voor Brainport Eindhoven, starten daarom in 2018 een project om regionale bedrijven kennis te laten maken met deze vooruitstrevende technologieën. Brainport
 • In de nieuw te vormen Raad van Toezicht en de Ledenraad van Buma/Stemra zouden muziekuitgevers geen zitting mogen nemen. Dat staat in een open brief van de vakbond Ntb aan de overheid en het College van Toezicht Auteursrechten. “Muziekuitgevers hebben rechtstreekse zakelijke banden met organisaties die betalingsplichten aan de Buma/Stemra hebben. Zoals verschillende omroepen en platenmaatschappijen”, staat in de brief. “Het is in het financiële belang van de muziekuitgevers die afdrachten zo beperkt mogelijk te houden. Dat is strijdig met het belang van rechthebbenden, het belang van de auteurs.” De Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging vindt het apert onjuist dat ze geen recht hebben op bestuurszetels. Ntb , Entertainment Business , NMUV
 • Op 5 maart komen Nederlandse componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers weer samen voor de uitreiking van de belangrijkste prijzen van de Nederlandse muziekindustrie, de Buma Awards. Buma -Stemra
 • De uitgever van artiesten van o.m. Tom Petty en Neil Young heeft Spotify voor de rechter gedaagd en eist 1,3 miljard euro. Volgens Wixen Music Publishing Inc. heeft de muziekstreamingdienst bewust veel te weinig betaald voor de auteursrechten van meer dan tienduizend liedjes. Het is een principezaak die draait om een fundamentele vraag: moet Spotify nu mechanische rechten afdragen of niet? Het klopt dat muzikanten weinig verdienen aan onlinemuziek, maar dat is zeker niet alleen te wijten aan streamingsdiensten. Spotify gaat naar de beurs. NU.nl , 3voor12.vpro , De Volkskrant , inlog vereist , NOS
 • Producers zeggen dat labels projecten ‘mixtapes’ noemen om ze minder te kunnen betalen. Dazed
 • YouTube heeft een deal met Universal Music afgesloten. Dat meldt Bloomberg. Universal en YouTube zijn eruit hoeveel geld de site betaalt wanneer gebruikers muziek luisteren. Dit is al jaren een heikel punt tussen YouTube en de muziekbranche. Entertainment Business
 • Universal Music Group (UMG) heeft ook met Facebook een deal gesloten, waardoor muziek van UMG door Facebook-gebruikers in video’s gebruikt mag worden. UMG is het eerste grote bedrijf dat een dergelijke deal heeft gesloten met een sociaal medium. NU.nl
 • Mobile Arts Projecten en 4pm Entertainment kwamen tot een schikking in hun conflict omtrent het gebruik van de naam ‘De Amsterdamse Winterparade’. 4pm Entertainment mag de naam éénmalig in 2017 gebruiken voor hun aangekondigde evenement in de RAI. Voor volgende edities moet het op zoek naar een nieuwe naam. Theaterkrant

Cultuurmarketing

 • Op 2 maart 2018 vindt Arts Marketing Europe plaats in Amsterdam. Dit is een internationale conferentie met diverse Europese sprekers op het programma. Op deze dag worden culturele marketingprofessionals geïnspireerd en gemotiveerd, bijgepraat over het steeds veranderende landschap van marketing en ontdekken zij welke marketingstrategieën toonaangevende organisaties succesvol hebben geïmplementeerd om hun doelen te bereiken. Cultuurmarketing
 • Themajaren bieden goede aanknopingspunten om (inter)nationale bezoekers te spreiden door Nederland. Tentoonstellingen en evenementen, passend binnen zo’n themajaar, vormen een aanleiding voor bezoekers om ook de minder bekende plekken en regio’s van ons land te bekijken. NBTC Holland Marketing lanceert in samenwerking met partners een nieuw thema in 2019; ‘Rembrandt & de Gouden Eeuw’. Pretwerk
 • De trend dat steeds meer mensen tentoonstellingen in Nederland bezoeken, heeft in 2017 opnieuw geleid tot meer Museumkaarthouders en meer kaartbezoeken. Het aantal mensen met een Museumkaart is in 2017 met bijna 4 procent gestegen naar 1,35 miljoen. De houders gingen in totaal 8,7 miljoen keer naar het museum, gemiddeld 6,6 keer per persoon. Museumvereniging
 • De VPRO scoort goed op YouTube. Lubach verovert de wereld, miljoenen Indiërs slaan op hun dijen van plezier bij Toren C, terwijl Tegenlicht nieuw internationaal publiek trekt. Hoe krijgt de omroep dit voor elkaar? YouTube-specialist Flo de Haan en Stan van Engelen, hoofdredacteur tv, geven antwoord. Communicatie online
 • Franse uitgeverijen werken samen met booktubers. Een recensie van een booktuber kan de verkoop van een boek, volgens schattingen, met 30 procent doen stijgen. NOS
 • Pretparken hebben een slechte naam bij een deel van de Nederlandse culturele elite. Het is inhoudsloos vermaak, gericht op een snelle beloning in de vorm van een ervaren emotie. Daar zit, zonder twijfel, een kern van waarheid in. De vraag die je je kunt stellen: “Moet vrijetijdsbesteding altijd een persoons-verrijkende meerwaarde hebben?” Pretwerk

Financiering

 • De Deelregeling Talentontwikkeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een nieuwe generatie ontwerpers en makers – werkzaam in architectuur, vormgeving of digitale cultuur – ondersteunt bij het verder ontwikkelen en profileren van de eigen uitzonderlijke professionele begaafdheid. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het versterken van het eigen cultureel ondernemerschap. Eerstvolgende deadline is 28 februari. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • In september 2017 schreven de publieke cultuurfondsen – Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds Podiumkunsten, Letterenfonds en het Filmfonds – gezamenlijk de eerste oproep uit voor een residency in het Van Doesburghuis in Meudon-val-Fleury uit. Tijdens deze eerste oproep konden makers en bemiddelaars uit de disciplines beeldende kunst, creatieve industrie en podiumkunsten een aanvraag indienen. In totaal zijn er 21 aanvragen ontvangen vanuit de beeldende kunst en de creatieve industrie. Vanuit de podiumkunsten zijn geen aanvragen ingediend. Geselecteerd zijn beeldend kunstenaar Antonis Pittas en architect/kunstenaar Marcel Moonen. Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
 • Het Letterenfonds deed eenmalig mee aan deze oproep in het kader van de Les Phares du Nord-campagne die komend jaar in Frankrijk plaatsvindt. Uit de in totaal 14 aanvragen van schrijvers zijn Neske Beks en Miriam Rasch geselecteerd. Letterenfonds
 • In oktober en november kregen twintig beeldend kunstenaars een Werkbijdrage Bewezen Talent toegekend, een bijdrage bedoeld voor kunstenaars die minstens vier jaar een beroepspraktijk hebben. Mondriaan Fonds
 • In het najaar van 2017 konden aanvragen worden ingediend voor een werkperiode in 2018 bij een binnenlandatelier in Den Helder en buitenlandateliers in Hamminkeln, Londen, Parijs, New Orleans, Berlijn, Moengo, Annandale-on-Hudson, Yogyakarta en Seoul. Het Mondriaan Fonds maakte de geselecteerden bekend. Mondriaan Fonds
 • Het Mondriaan Fonds nodigt zowel curatoren als kunstenaars uit een tentoonstellingsplan te leveren voor de 58ste editie van de Biënnale van Venetië in 2019. Uit de ingezonden plannen kiest een jury volgend jaar mei de Nederlandse inzending. Het indienen van een beknopt plan kan tot en met 31 januari 2018. Mondriaan Fonds
 • De Bijdrage Opdrachtgeverschap van het Mondriaan Fonds is bestemd voor publieke en private opdrachtgevers of publiek-private samenwerkingen die publiek toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren zonder verkoopdoel. Met deze bijdrage stimuleert het Mondriaan Fonds initiatieven die in samenwerking tot stand komen en waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. Eerste deadline: 26 februari. Mondriaan Fonds
 • De geactualiseerde regelgeving van het Filmfonds wordt begin 2018 gepubliceerd en tijdens een bijeenkomst op 22 januari verder toegelicht. Filmfonds
 • In de vierde en laatste ronde van de Netherlands Film Production Incentive 2017 zijn 18 filmproducties gehonoreerd voor een totaalbedrag aan cash rebates van ruim € 4,5 miljoen. Filmfonds
 • In de eerste ronde van de Production Incentive voor high-end TV-series is in totaal ruim € 7 miljoen aan cash rebates toegekend aan 11 series. Binnen de pilot komen high-end TV drama-, documentaire- en animatieseries in aanmerking voor een cash rebate van 30%. Er zijn 7 dramaseries (waarvan 1 jeugdserie) gehonoreerd, naast 3 animatieseries en 1 documentaireserie. 9 van deze series komen in internationale coproductie tot stand met onder meer België, Duitsland, Noorwegen en de VS. Filmfonds
 • De subsidieregeling Vrijplaats voor ervaren scenaristen van het Filmfonds biedt de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor het schrijven van een scenario van een speelfilm. Eerstvolgende deadline is 6 februari. Filmfonds
 • De Oversteek is een jaarlijks terugkerend samenwerkingsproject van het Filmfonds, NPO-fonds, CoBO, VPRO en NTR gericht op de ontwikkeling en stimulering van filmtalent. De Oversteek is bedoeld voor beginnende regisseurs die hun eerste artistieke speelfilmproject willen realiseren. Eerstvolgende deadline is 6 februari. Filmfonds
 • In het kader van Teledoc en Teledoc Campus krijgen 4 filmprojecten steun van het Filmfonds voor realisering en 1 voor ontwikkeling. De volgende deadline voor Teledoc is 12 februari 2018. Voor Teledoc Campus 5 februari 2018. Filmfonds
 • In de laatste toekenningsronde van 2017 zijn drie Nederlandse speelfilms en drie documentaires gesteund met een realiseringsbijdrage. Het gaat om de speelfilms van Sander Burger, Steven Wouterlood en Norbert ter Hall, en documentaires van Shermen de Jesus, Ben van Lieshout en Maartje Nevejan. Filmfonds
 • Twee majoritaire en drie minoritaire Nederlandse bioscoopfilms ontvangen een bijdrage in de productiekosten van Eurimages. De Nederlandse speelfilm 10 Songs For Charity ontvangt € 375.000. Bloody Marie ontvangt € 280.000. Drie minoritaire Nederlandse coproducties: Pari, Donbass en Floating ontvangen respectievelijk € 170.000, € 330.000 en € 150.000. Dat is tijdens de laatste vergadering van het coproductiefonds Eurimages in Venetië besloten. Filmfonds
 • 30 toekenningen voor werkbijdrage muziekauteur van de 2e ronde 2017 zijn door het Fonds Podiumkunsten bekend gemaakt. Fonds Podiumkunsten
 • Op 20 januari tijdens Noorderslag lanceren VSBfonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten een netwerk van matchmakers die een brug kunnen slaan naar interessante initiatieven die deze fondsen nu nog onvoldoende bereiken. Matchmakers scouten initiatieven, treden op als vraagbaak voor initiatieven en makers die een project ontwikkelen en kunnen interessante initiatieven doorgeleiden naar een van de drie fondsen. Het matchmaker-project start in acht steden: Almere, Heerlen, Tilburg, Eindhoven, Groningen, Arnhem, Utrecht en Den Haag. Eurosonic Noorderslag
 • Het Uitvoerend Agentschap van het Creative Europe/MEDIA programma in Brussel publiceerde onlangs een nieuwe oproep Regeling voor internationale coproductiefondsen (EACEA/16/2017) Deadline is 6 maart.eze maatregel geeft subsidie aan bestaande internationaal opererende coproductiefondsen (gezeteld in één van de MEDIA-landen), die internationale coproducties tussen Europese en niet-Europese producenten faciliteren en/of de circulatie en disitributie van audiovisuele werken bevorderen. Deadline is 6 maart. Creative Europe Desk
 • Het Uitvoerend Agentschap van het Creative Europe/MEDIA programma in Brussel publiceerde onlangs een nieuwe oproep Ontwikkeling Videogames (EACEA/24/2017). Deadline is 8 maart. De oproep is toegankelijk voor originele en innovatieve video games bedoeld voor commerciële exploitatie, ongeacht het platform of de distributiemethode. Belangrijk is dat de game een narratief storytelling component heeft, en dat het in-game storytelling betreft. Creative Europe Desk
 • De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. In 2017 zijn 354 subsidieaanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van een herbestemming ingediend en 15 voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen. Cultureel Erfgoed
 • Met het impulsgeldenprogramma wil de provincie Noord-Brabant initiatieven stimuleren die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Een overzicht van de toekenningen van de maanden oktober, november en december 2017. In het kader van de impulsgeldenregeling heeft H19 in Oosterhout een aanvraag voor een kennisvoucher gedaan en die is gehonoreerd. bkkc , kunstbalie
 • Feiko Beckers, Anne Geene, Rosa Johanna, Benjamin Li en Kevin Osepa zijn de vijf genomineerden voor de Volkskrant Beeldende Kunst-prijs 2018. De winnaar ontvangt 10 duizend euro, ter beschikking gesteld door In4Art. Het bedrijf is een nieuwe sponsor van de kunstprijs, en richt zich op de ondersteuning van jong talent en de innovatie van technieken en materialen. De Volkskrant
 • Filmmaker Roy Dames heeft met zijn filmplan ‘Opstand in Palermo aan zee’ de tweede editie van KRO-NCRV’s documentairewedstrijd gewonnen. In het filmplan volgt Dames kunstenaar Rob Scholte in zijn strijd voor behoud van zijn museum in Den Helder. Dames wint 125.000 euro om samen met producent Pieter van Huystee de film te realiseren. Nederlands Film festival
 • De Vereniging Rembrandt heeft in 2017 meer dan twintig musea door het hele land kunnen helpen met nieuwe aankopen. Met deze steun van in totaal meer dan € 4,1 miljoen gaf de vereniging een krachtige impuls aan de Collectie Nederland. Museumcontact
 • In 2017 is in Nederland 223 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat is een groei van 31% ten opzichte van 2016, toen 170 miljoen euro werd opgehaald. Voor creatieve projecten, zoals film, muziek en theater, werd in 2017 een totaal van 14,4 miljoen euro bij elkaar gebracht. Die tendens was het afgelopen jaar zichtbaar bij het grootste cultuur-crowdfundingplatform: Voordekunst.nl brak medio 2017 al door het magische plafond van €15 miljoen heen. CrowdfundingCijfers.nl, De Dikke Blauwe
 • Het Nieuwe Instituut ontvangt van 2018 tot en met 2022 opnieuw een jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij. Architectenweb
 • Advocatenkantoor Houthoff is per 1 januari 2018 hoofdsponsor van Nationale Opera & Ballet. Houthoff is de eerste hoofdsponsor van de drie-eenheid: het theater Nationale Opera & Ballet en de gezelschappen De Nationale Opera en Het Nationale Ballet. Sponsorreport
 • ING verlengt de hoofdsponsoring aan de Rotterdamse Kunsthal. Sponsorreport
 • Ammodo, een organisatie die zich inzet voor kunst en wetenschap, heeft zich voor de komende drie edities van International Film Festival Rotterdam (IFFR) verbonden aan de Tiger Short Competition. Sponsorreport

Cultuurnieuws per discipline

algemeen

 • Tijdens de tweede editie van het Forum on European Culture, van 31 mei tot en met 3 juni 2018, komen belangrijke internationale kunstenaars en denkers samen op verschillende locaties in Amsterdam om ideeën uit te wisselen over de toekomst van Europa. De titel van de tweede editie van het Forum is: Act for Democracy. De organisatie is door De Balie en DutchCulture. DutchCulture

 

architectuur en vormgeving

 • Wat staat architectuur in 2018 te wachten? Harm Tilman blikt vooruit in zeven voorspellingen. De Architect
 • Het is aan ontwerpers en architecten de taak om ruimtelijke oplossingen te vinden die inspelen op klimaatverandering. Negen interessante ontwikkelingen op een rij door Willem Wopereis. De Architect
 • Circulaire economie is irrelevant voor gebiedsontwikkeling, meent Friso de Leeuw. Gebiedsontwikkeling.nu
 • Dutch Mountains, een gigantisch circulair gebouw langs de A2 bij Veldhoven, wordt het grootste houten gebouw ter wereld. e52.nl , De Architect
 • Blog van Philip Krabbendam: Ontwerpen voor een coöperatieve economie. Deel 9: Herinterpretatie van de bestaande stad. De Architect
 • Als het gaat om de stedelijke ontwikkeling van Nederland, verschilt Amsterdam minder van de omringende gebieden dan velen denken, oordeelt Rijksbouwmeester Floris Alkemade. De enkelvoudige, centrale positie die Amsterdam claimt, is in de ogen van de Rijksbouwmeester niet vanzelfsprekend. Het is niet de enige stad die de rol van sterke ontwikkeling op zich kan nemen, aldus Alkemade. Hij noemt Eindhoven, maar ook Zwolle, Nijmegen en Helmond. Het Parool , De Architect
 • In grote steden is het verschil tussen hoogopgeleiden met veel kansen en de mensen die ‘achterblijven’ groot. Agnes Franzen (TU Delft) pleit daarom voor het samenwerken aan gemengde wijken, zowel fysiek, sociaal als digitaal. Woningcorporaties en beleggers kunnen daarbij een belangrijke rol bij spelen, maar doen dat nog onvoldoende. Gebiedsontwikkeling.nu
 • In het Deutsche Architekturmuseum is de expositie Frau Architekt te zien. Een gelaagde tentoonstelling over het onderbelichte werk van architectes die op diverse wijzen gelezen kan worden. ArchiNed
 • In de Singel in Antwerpen is de tentoonstelling Dom Hans van der Laan. Een huis voor de geest te zien. In combinatie met de tentoonstelling zijn er rondleidingen in de door Van der Laan ontworpen Abdij Roosenberg. Dat is een goede combinatie. Zijn architectuur vraagt er nu eenmaal om ervaren te worden. Maar wat kan zijn werk toevoegen aan het huidige architectuurdebat? ArchiNed
 • Mogelijk brengt Heijmans zijn verplaatsbare huis Heijmans ONE op de particuliere markt. Komend jaar gaat het bouwbedrijf de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Het bedrijf wil inspelen op de groeiende interesse van particulieren voor verplaatsbare woningen. Architectenweb
 • Salone Satellite heeft 6 Nederlandse designers geselecteerd om deel te nemen aan de Nederlandse collectieve stand Dutch Satellite 2018. Salone Satellite is een tak van de grootste design beurs ter wereld, Salone del Mobile, die plaats vindt tijdens de Milan Design Week van 17 tot 22 april 2018. Tot de gekozenen behoren : Steven Banken, Thijs Gilde Design Studio, Studio Thier & Van Daalen en VANTOT, allen uit Eindhoven. BNO

 

beeldende kunst

 • Egbert Dommering over de nieuwe collectiepresentaties in Museum Boijmans van Beuningen, het Stedelijk van Abbemuseum, Museum De Pont en het Stedelijk Museum Amsterdam. Egbert Dommering
 • Voor de expositie ‘Over volksprenten en actuele beeldtaal’ lieten zestien hedendaagse kunstenaars, vooral uit de regio, zich inspireren door de prentcollectie van museum ’t Oude Slot in Veldhoven. De bekende verzameling oude volksprenten komt in een nieuw, fris daglicht te staan. Eindhovens Dagblad
 • De Eindhovense beeldhouwer Jo Gijsen is overleden. Eindhovens Dagblad
 • Oosterhoutse beeldend kunstenaar Piet Hohmann is overleden. BN – De Stem
 • Criticus en galeriehouder Lambert Tegenbosch is overleden. NRC , inlog vereist , Brabants Dagblad

 

film en av

 • Het IFFR heeft de eerste competitie selectie bekendgemaakt. Aan de Ammodo Tiger Short Competitie doen 22 films uit achttien landen mee. Onder het aanbod bevinden zich maar liefst veertien wereldpremières. De films variërend van 7 tot 47 minuten dingen mee naar drie prijzen van €5000 elk. De acht films die geselecteerd zijn voor de Big Screen Competition zijn ook bekendgemaakt. IFFR , Filmkrant , IFFR
 • Op 12-14 januari 2018 toont het Limburg Film Festival voor de tweede maal het beste wat de provincie Limburg aan filmtalent te bieden heeft. Uit een groot aantal inzendingen heeft de onafhankelijke selectiecommissie van het festival weer een bijzonder filmprogramma weten samen te stellen. Dit keer met maar liefst zeven wereldpremières. CineSud
 • Op 21 januari worden de Shortcutz Amsterdam Annual Awards uitgereikt. Niet minder dan 29 korte films dingen mee naar de prijzen. A Man Falls From the Sky is met zes nominaties de grootste kanshebber. De publieksprijs wordt voor het eerst internationaal gekozen. Filmkrant
 • Met De Wilde Stad brengt filmmaker Ton Okkerse dit jaar het laatste deel uit van een drieluik over de wilde natuur. Dit jaar moet blijken of ook de laatste film een succes wordt, want het aanbod van natuurdocumentairefilms groeit. Algemeen Dagblad
 • Diederik van Hoogstraten verklaart het succes van Netflix. Elseviers
 • Geen enkel filmscript kan zonder de refusal of the call, het gedeelte waarin de protagonist geconfronteerd is met een gebeurtenis die zijn leven op zijn kop zet, maar de uitdaging, het avontuur of het gevaar nog niet aangaat. Rogier de Blok over dit fenomeen. Plot Magazine
 • Het Amerikaanse drama Moonlight en de Nederlandse western Brimstone zijn door de Nederlandse filmpers uitgeroepen tot de twee beste bioscoopfilms van 2017. Filmjournalisten.nl
 • In Eindhoven is de eerste geluidsfilm van Nederland opgenomen. Lange tijd leek het ook de laatste film uit Eindhoven te worden. Willem van Oranje is in 1934 geen groot succes en wordt ook wel de ‘oerflop van de Nederlandse filmgeschiedenis’ genoemd. De afgelopen jaren heeft Eindhoven zich op filmgebied gerevancheerd, de stad is steeds vaker in films te zien en barst van de ambitieuze filmmakers. In de buurt / Eindhoven

 

Letteren

 • ‘Waar is toch onze literaire voorhoede gebleven? Je kunt van alles en nog wat zeggen van de hedendaagse Nederlandse literatuur maar niet dat ze dringend en hongerig op zoek is naar vernieuwing. Het literair experiment is al jaren geleden in de ijskast gezet om daar voorlopig niet meer uit te komen.’ Aldus Rob Schouten. Trouw
 • In een tijd waarin uitgevers experimenteren met big data en algoritmes, en het leesgedrag dankzij e-books gemonitord kan worden, rijst de vraag: ‘Is er nog een toekomst voor de vrije lezer?’ Het Wintertuinfestival probeerde in november 2017 hier een antwoord op te vinden middels een uitgebreid programma met theater, debat en zelfs een fictieve rockdocumentaire. 8weekly

muziek

 • Eurosonic Noorderslag heeft besloten het optreden van de omstreden rapper Boef op 20 januari doorgang te laten vinden. Een boycot van de rapper is niet het juiste antwoord op zijn seksistische uitspraken. Dat zegt de organisatie in een verklaring. Entertainment Business
 • Het Nederlands Kamerkoor wint de Ovatie 2017, de Klassieke Muziekprijs van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. VSCD

 

theater en dans

 • Jeffrey Meulman over de fuck you mentaliteit van toneelregisseur Daria Bukvic en de urgentie van het theater. Jeffrey Meulman
 • Regisseur Paul Vermeulen Windsant is op 74-jarige leeftijd overleden. Vermeulen Windsant was in 1975 een van de oprichters, regisseurs en naamgever van het Rotterdamse productiehuis Fact. In 1977 vertrok hij samen met Gerardjan Rijnders naar het Eindhovense Globe. Theaterkrant
 • Het reizend dansfestival Moving Futures staat in Tilburg, van 25 t/m 27 januari. Daarna reist het festival nog naar acht andere steden in Nederland, waaronder de thuissteden van de Moving Futures partners, en naar in Mainz, Duitsland. Dans Brabant

 

kunst in de openbare ruimte

 • Armoefse Akkers heeft zich uitgesproken: het ontwerp voor een glazen spits van Jos ten Brink moet de toren gaan sieren van de voormalige Sacramentskerk in Tilburg. Brabants Dagblad

Brabantse makers gaan nationaal, internationaal

 • Vormgever Mirjam de Bruijn uit Eindhoven heeft een serie decoratieve objecten ontworpen die allemaal gebruikt kunnen worden om de houding tijdens het werk te verbeteren. Dezeen
 • Een groot winkelcentrum in Zuid-Korea stond tijdens de kerstdagen geheel in het teken van het werk van de Eindhovense illustratrice Lieke van der Vorst. Van pakpapier en tassen tot het complete interieur: alles is gebaseerd op door haar getekende dierenfiguren, compleet met levensgrote ijsberen. Eindhovens Dagblad
 • Jos van der Sommen maakte in 2013 een reis naar Marokko. Die drie weken bleken uiterst vruchtbaar, want hij maakt nog altijd werk dat is geïnspireerd op dat verblijf. De schilderijen zijn nu te zien in Schijndel. Eindhovens Dagblad
 • De film won verschillende prijzen, werd gedraaid op Santa Monica Boulevard in Los Angeles en zelfs voorgedragen voor een Oscar. Bullet Time van animator Frodo Kuipers uit Nieuwkuijk scoorde in de filmwereld. Alleen jammer dat het grote publiek niet wordt bereikt. Brabants Dagblad
 • Van wat hobbyen in de achtertuin met Youtube-filmpjes naar een speelfilm die landelijke bekendheid krijgt. NPO 3 heeft een webserie gemaakt van ‘Scars’, een film over schurk The Joker van Nick Janssen en Wout Kanters (beide 25) uit Gemert. Omroep Brabant , Eindhovens Dagblad
 • Billy is de debuutfilm van cabaretier Theo Maassen. Hij was aanwezig bij een aantal voorstellingen en beantwoordde vragen van het publiek. Eindhovens Dagblad , Eindhovens Dagblad
 • ‘Spoetnik’ is de nieuwe roman van Martijn Neggers. Het verhaal speelt zich af in Helmond-Noord. Eindhovens Dagblad
 • Gesprek met altsaxofonist Paul van Kemenade over jazz, improvisatie en het jarige Stranger than Paranoia. 3voor12.vpro.nl
 • Bredase beiaardier Paul Maassen over zijn werk en zijn muziekkeuzes. BN – De Stem
 • Jameszoo en Metropole Orkest concerteerden in de Tilburgse Stadsschouwburg. Brabants Dagblad
 • Tilburgse band Paramatman wint Bossche Band Battle. Brabants Dagblad
 • King Lear is niet direct het meest bekende werk in het oeuvre van Shakespeare, maar dat maakt hem niet minder essentieel, zegt Simon De Vos. De Vlaamse regisseur maakte er voor Het Zuidelijk Toneel een politieke thriller van. Over een imperium dat op instorten staat, over afscheuringen en vluchtelingen. Brabants Dagblad , De Volkskrant , Brabants Dagblad , Omroep Brabant
 • Tijdens de Bredase cultuurnacht, 26 januari, maken de theatermakers van Tiuri en de dansers van de Stilte een bijzondere voorstelling: Wachten op Godot. Bijzonder omdat de professionele dansers van de Stilte het toneel delen met de theatermakers met een beperking van Tiuri. Maar vooral ook omdat Theo Frentrop van Tiuri en Jack Timmermans van de Stilte hun gebruikelijke werkwijze moesten loslaten. Breda vandaag
 • Het Brabantse gezelschap Het Groote Hoofd, waarvan Annie van Hoof artistiek leider is. wil volkse verhalen tot leven brengen en zoekt daarbij zoveel mogelijk aansluiting in de regio onder meer door amateurs te betrekken in voorstellingen. De kerstvoorstelling ‘ En waar de ster bleef stille staan’’ is, volgens Jos Schuring, op alle niveaus veel te mager en ronduit belabberd. Theaterkrant

Kunstonderwijs

 • Student-ondernemers van Fontys krijgen een eigen werk- en netwerkplek op Strijp-S in Eindhoven. ‘De Stek’, in het voormalige Videolab, opent in het nieuwe jaar de deuren. De Stek is onderdeel van de nieuwe Young Entrepreneurs Community voor studenten, waarbij ook een website hoort. Het is een initiatief van het Fontys Centrum voor Ondernemerschap en de creatieve vakschool St. Lucas. Ook het Eindhovense Summa College doet mee. Met de TU Eindhoven worden gesprekken gevoerd. Fontys
 • Het Conservatorium in Tilburg bestaat in 2018 100 jaar. Onder de noemer FST100 vinden er vanaf januari tot en met september zo’n 130 concerten en drie festivals plaats. Fontys

Cultuureducatie en - participatie

 • Kunstbalie wil op het gebied van kunst en cultuur bijdragen aan een betere samenleving. In het werkplan voor 2018 staat te lezen hoe de organisatie het komende jaar concreet aan deze mooie ambitie werkt. Kunstbalie
 • Kunstbalie gaat samenwerken met de Fontys Pabo ’s-Hertogenbosch bij ontwikkeling van innovatief onderwijsontwerp. Kunstbalie
 • Vijf stedelijke Brabantse organisaties voor cultuureducatie (Bureau Babel, Cultuurstation, CultuurContact, Bureau CiST en CultuurWinkel) en provinciaal expertisecentrum Kunstbalie verenigen zich in het Brabants Platform Kenniscentra Cultuureducatie. De Cultuurloper
 • Museumeducatoren passen diverse didactische methodes en werkvormen toe. In de publicatie Educatie Toolkit staan 18 werkvormen beschreven. Museumconsulenten
 • Nog teveel kinderen hebben het idee dat kunst en cultuur er niet voor hen is, constateert Bertien Minco. De toegang tot de cultuursector kan beter. Hoe bereiken we meer kinderen in armoede?
 • Minco was in 2009 de oprichter van het Jeugdcultuurfonds. LKCA
 • Een muziekkamp voor kinderen voor wie dat normaal gesproken onbereikbaar is. Odette Sorber, MusiCare, uit ’s-Hertogenbosch organiseert zo’n kamp in Fort Isabella in Vught voor kinderen, die een psychische dan wel fysieke beperking hebben, of van wie de ouders het zich financieel niet kunnen veroorloven. Brabants Dagblad
 • Op 18 januari organiseert KVB Boekwerk het jaarlijkse seminar over de impact van veranderend media- en leesgedrag onder de titel ‘Strijd om de tijd’. Op de dag van het seminar verschijnt het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau: ‘Lees:Tijd’ een onderzoek naar leesgedrag. KB
 • Holland Dance Festival en ADO Den Haag zijn een bijzondere samenwerking gestart met als resultaat de geRAAKt! schoolweek. Tijdens deze week bieden het Holland Dance Festival en ADO Den Haag een educatieprogramma voor groep 4 t/m 8 van het primair onderwijs waarin dans én voetbal centraal staan en gezondheid en talentontwikkeling thema’s zijn. Dans Magazine
 • Leerlingen van alle Helmondse middelbare scholen spelen in januari 2019 een voorstelling over vooroordelen: Het Experiment. Voor en na de voorstellingen krijgen de scholieren les over vooroordelen, groepsdruk, saamhorigheid en eigenwaarde. De gemeente Helmond ziet de meerwaarde van het project en heeft 12.000 euro ter beschikking gesteld. Eindhovens Dagblad
 • De voortdurende nadruk in onderwijsland op generieke vaardigheden brengt de positie van vakkennis in gevaar en heeft een negatieve invloed op de onderwijskwaliteit, betogen Erik Meester, Sarah Bergsen en Paul A. Kirschner. “We moeten de beschikking over kennis, bijvoorbeeld via internet, niet verwarren met het bezit van kennis.” Kritiek op de retoriek van de 21e-eeuwse vaardigheden. Scienceguide
 • Dat de 21e-eeuwse vaardigheden voor leerlingen belangrijk zijn, staat buiten kijf. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de kennis en kunde van docenten als het gaat om zaken als digitale geletterdheid en mediawijsheid? Frans Houter, coördinator ICT en Onderwijs bij 2College, zocht het samen met Cubiss uit voor zijn school. Cubiss
 • Cubiss heeft de afgelopen twee jaar met verschillende samenwerkingspartners mediawijsheid met concrete activiteiten op de kaart gezet bij scholen in Noord-Brabant. Nu is de tijd voor het borgen van een strategische aanpak digitale geletterdheid binnen het onderwijs. Blog van Ingrid de Jong. Cubiss
 • Niemand hoeft zich eenzaam en alleen te voelen. Femke Haijtema, hoofd publiek en presentaties bij het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof, schreef een ontroerend, persoonlijk verhaal over het belang van historisch besef en erfgoed. Musea kunnen dit besef volgens haar aanwakkeren en zo troost, relativering en verbondenheid bieden. Museumtijdschrift
 • Het bezoeken van een museum maakt je gelukkiger en minder eenzaam. Mister Motley
 • Het Rotterdams Philharmonisch Orkest bestaat dit jaar honderd jaar en om het eeuwfeest te vieren, nodigt het wereldberoemde orkest elke week honderd ‘gewone’ Rotterdammers uit voor een muziekuitvoering. In totaal zijn bij 54 concerten plekken gereserveerd voor wijkbewoners. Trouw

Kunstbeoefening

 • 25 jaar theatergezelschap Vreemd Beest, 15 jaar Annatheater in Helmond. In maart worden deze jubilea tien keer gevierd met het stuk De Pagador van de Braziliaanse schrijver Alfredo Dias Gomes. Eindhovens Dagblad

Erfgoed

 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed publiceert een kaart met lokale onderzoeksagenda’s die laat zien hoe gemeenten vorm geven aan archeologisch onderzoek. Cultureel Erfgoed
 • De Van Nelle Fabriek, Unesco-werelderfgoed, komt per 1 februari 2018 in handen van een buitenlandse vastgoedinvesteerder. De nieuwe eigenaar “van een van de meest uitzonderlijke iconen van industriële architectuur in de wereld uit het begin van de twintigste eeuw” (aldus Unesco) houdt zich op de vlakte over zijn toekomstplannen. Net als de huidige eigenaren, die niet op konden tegen de torenhoge onderhoudskosten, wil Jordi Goetstouwers Odena de fabriek als bedrijfsruimte verhuren. Algemeen Dagblad
 • BOEi gaat de komende weken ‘bovengronds’ archeologisch onderzoek uitvoeren in de Dongecentrale in Geertruidenberg. BOEi en de provincie Noord-Brabant werken gezamenlijk aan een plan voor herbestemming van de centrale, dat aansluit bij de oorspronkelijke functie van het gebouw. BOEi
 • Cultuurhistorische binnensteden hebben goud in handen, als ze het maar zien. Volgens Simon de Wijs, Academy for Leisure NHTV in Breda. BN – De Stem
 • Design thinker & writer Marc Vlemmings vindt dat Avrotros met het programma ‘Het pronkstuk van Nederland’ de plank misslaat als het gaat om Nederlandse vormgeving. De Volkskrant
 • In 2017 is de Stichting Omroepmuziek begonnen met het digitaliseren van haar unieke en omvangrijke bladmuziekcollectie. Het materiaal bestaat voor een deel uit bladmuziek die een grote erfgoedwaarde heeft voor de Nederlandse omroep. In het project wordt samengewerkt met Beeld en Geluid en andere partners. Digitale Cultuur
 • Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom stopt als zelfstandige club en gaat op in de Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom. BN – De Stem

Bibliotheken

 • Wel of geen leenrecht e-books? De Vereniging Openbare Bibliotheken tegenover de KB en Stichting Leenrecht. In de extra vergadering van Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) op 6 december 2017 is opnieuw geen besluit gevallen. De extra vergadering was ingelast om te komen tot een tarief voor vergoeding leenrecht voor e-books. Bibliotheekblad , VOB
 • In het eerste half jaar van 2017 heeft de KB laten onderzoeken hoe e-books gebruikt worden in de klas. Dit gebeurde in een pilot op acht scholen in groep 7, waarbij gewerkt werd met twee platforms: het e-bookplatform van de KB en het platform Leesplaneet van uitgeverij Ars Scribendi. Beide platforms zijn op dit moment (nog) niet optimaal geschikt zijn voor gebruik in het basisonderwijs. Het beperkte aanbod van e-books voor de jeugd en de beperkte gebruiksvriendelijkheid zijn hier debet aan. KB
 • De Koninklijke Bibliotheek (KB) maakt bekend dat na een evaluatie is besloten de dienst WelkBoek niet langer voort te zetten. Uit de gebruikerscijfers zou blijken dat de dienst niet voldoet. WelkBoek, door de KB omschreven als een ‘aanbevelingstool (recommender) om mensen naar een volgend boek te helpen’, werd bijna vijf jaar geleden in het leven geroepen als een nieuwe vorm van (online) romanadvies. Bibliotheekblad
 • De KB participeert in twee onderzoeken met de TU-Delft en Hogeschool Rotterdam, waarin de makersplaatsen worden bekeken vanuit twee invalshoeken: enerzijds de vormgeving van de makersplaats (TU-Delft) en anderzijds de programmering en samenwerking met het onderwijs (HS-Rotterdam). De KB roept bibliotheken op mee te doen een surveyonderzoek (BOP-meting) waarmee een beeld wordt verworven van de ontwikkeling van de bibliotheek als makersplaats. KB
 • Boekwinkelketen Van der Velde in Noord-Nederland gaat nauw samenwerken met de bibliotheken in de regio. Van der Velde gaat actuele titels binnen een week na verschijnen leveren aan de bibliotheek. De inkoop voor lokale bibliotheken geeft de boekverkopers extra omzet, wat kan leiden tot behoud van boekwinkels in dunbevolkte regio’s, terwijl de bibliotheken door de alliantie eerder dan nu kunnen beschikken over boeken waar veel vraag naar is, wat tot grotere tevredenheid onder klanten moet leiden. Bibliotheekblad
 • Maar liefst 500.000 mensen liepen in de afgelopen twee jaar de nieuwe vestiging van Theek 5 in Oosterhout binnen en dat was niet alleen om een boek te lenen. De leeszaal heeft zich ontwikkeld tot het maatschappelijk hart van de stad. Bibliotheekblad , BN – De Stem
 • Bibliotheek Eindhoven deelt deze winter gratis Donald Duck-pockets uit aan gezinnen met kinderen die gebruik maken van de voedselbank in Eindhoven. Met de actie, een gezamenlijk initiatief van Bibliotheek Eindhoven en Cubiss, wil de bibliotheek kinderen iets extra’s bieden en tegelijkertijd helpen met hun woordenschat. Bibliotheekblad
 • Binnen Bibliotheek Heusden is een ernstig conflict ontstaan. Directeur Elisabeth Eyl heeft bij de politie aangifte gedaan tegen het bestuur, wegens valsheid in geschrifte. Voorzitter Adriaan de Graaff van het bestuur wil niet te diep op de zaak ingaan, omdat het gaat om een arbeidsconflict. Brabants Dagblad

#goedevoornemens is ook..

Initiatieven die hun belofte gaan waarmaken in 2018 en waarvan jij de ontwikkelingen niet mag missen. Bovenaan Trends & ontwikkelingen zie je een uitgelichte foto van Theater Speelhuis. Na een allesverwoestende brand in december 2011, vinden ze een tijdelijk onderkomen in de Onze Lieve Vrouwekerk. In 2015 wordt definitief besloten deze locatie te handhaven en vervolgens is de grote verbouwing gestart. Op weg naar de opening van het hernieuwde theater. Met recht een initiatief om in de gaten te houden. Deze week delen we een artikel op Mestmag.nl met initiatieven, waaronder Theater Speelhuis, waarvan jij de ontwikkelingen niet mag missen. Bron: theaterspeelhuis.nl. Foto gemaakt door: Loek. 

Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter
Geen reacties

Geef een reactie