gevoed door Kunstloc Brabant
~

Cultuur Eindhoven zoekt acht nieuwe adviseurs voor de Cultuurraad

Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van een aantal leden van de Cultuurraad, zoekt Cultuur Eindhoven  nieuwe adviseurs voor het beoordelen van subsidieaanvragen van organisaties voor culturele activiteiten. Ben jij goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de Eindhovense kunst- en cultuursector en wil jij graag jouw kennis inzetten om aanvragen te beoordelen? Reageer dan met een email naar info@cultuureindhoven.nl

Cultuur Eindhoven
Stichting Cultuur Eindhoven is verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente Eindhoven. De gemeenteraad bepaalt de kaders voor het cultuurbeleid. Deze kaders staan in de Cultuurbrief, die beschrijft het uit te voeren beleid voor een periode van 4 jaar.

Cultuur Eindhoven verstrekt in opdracht van de gemeente Eindhoven subsidies voor culturele activiteiten op basis van de Subsidieverordening Cultuur Eindhoven 2021-2024. De aanvragen voor subsidies, met uitzondering van aanvragen van gilden en aanvragen voor het ‘Snelgeld’, worden voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad. De Cultuurraad levert als adviesorgaan daarnaast ook sporadisch advies over algemene of specifieke onderwerpen.

Adviseurs
Cultuur Eindhoven wil de Cultuurraad graag uitbreiden met inhoudelijke adviseurs, in het bijzonder met specifieke kennis van de volgende disciplines: urban en jongerencultuur, theater, beeldende kunst en audiovisueel/ nieuwe media, cultuureducatie en cultuurparticipatie.

Kwalificaties en vaardigheden

·       Je beschikt over allround vakkennis en aantoonbare betrokkenheid bij en
kennis van een van de hiervoor genoemde disciplines zowel regionaal, nationaal als internationaal;

·       Je beschikt over het vermogen te redeneren vanuit de positie van zowel de beleidsmaker als de kunstenaar;

·       Je hebt kennis van de actuele ontwikkelingen in de Eindhovense kunst- en cultuursector en kan deze afzetten en spiegelen aan ontwikkelingen elders (regionaal, nationaal en/of internationaal);

·       Je bent in staat om kennis van de actuele Eindhovense kunst- en cultuursector om te zetten naar de doelstellingen van Cultuur Eindhoven;

·       Naast inhoudelijke kennis beschik je ook over inzicht in zakelijke kwaliteit;

·       Je kunt beleids- en activiteitenplannen beoordelen, begrotingen lezen en bijdragen aan discussies over kunst en cultuurbeleid in brede zin;

·       Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;

·       Je bent in staat om een onafhankelijke en objectieve positie in te nemen als adviseur.

Taken

·       Je leest en beoordeelt subsidieaanvragen (digitaal vooraf);

·       Je geeft schriftelijk preadvies over de aanvragen op basis van criteria uit de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven en geeft expliciet je oordeel over de duur en hoogte van de subsidie.

·       In voorkomende gevallen neem je deel aan de vergaderingen van een (sub)commissie

Onafhankelijkheid
Adviseurs zijn niet (bestuurlijk, zakelijk of persoonlijk) betrokken bij aanvragende kunst- en cultuurinstellingen en/of kunstenaars en kunnen zelf geen aanvraag indienen bij Cultuur Eindhoven voor die onderdelen van de subsidieverordening waarbij advies van de Cultuurraad nodig is. Zo is het voor hen wel mogelijk om Snelgeld aan te vragen. Alle voor Cultuur Eindhoven werkzame adviseurs ondertekenen een verklaring inzake integriteit en onafhankelijkheid met betrekking tot de aanvragers.

Vergoedingen
Adviseurs ontvangen per digitaal preadvies een passende vergoeding (€ 75 per advies). Voor deelname aan de vergaderingen (inclusief de voorbereiding) ontvangen de commissieleden een bedrag van € 180,-. Ook kunnen alle leden van de Cultuurraad kosten voor bezoek aan relevante voorstellingen, presentaties e.d. declareren tot een vastgesteld maximum van € 200,- per jaar.

Tijdbesteding
Er zijn minimaal drie subsidierondes per jaar. De tijdbesteding per ronde varieert op basis van het aantal aanvragen per indieningstermijn.

De samenstelling van (sub)commissies varieert. Leden van de Cultuurraad worden daar, afhankelijk van de in een ronde benodigde expertise, tijdig voor benaderd.

Nieuwe adviseurs worden vanaf maart 2022 ingezet.

Procedure
De benoemingstermijn is voor maximaal 4 jaar. Deze termijn kan één maal met een periode van maximaal 4 jaar verlengd worden.

Sluitingstermijn voor de vacature is vrijdag 10 december 2021.

Voor de samenstelling van de Cultuurraad vindt Cultuur Eindhoven een evenwichtige vertegenwoordiging van culturele achtergronden, leeftijdsgroepen en sekse van belang. We streven ernaar dat de Cultuurraad een afspiegeling van de Eindhovense bevolking is.

Reacties
Wij vragen je uitsluitend via e-mail te solliciteren. Je kunt tot uiterlijk 10 december reageren door een motivatiebrief en cv (in het Nederlands, in pdf) te mailen aan info@cultuureindhoven.nl. Vermeld in je cv relevante nevenfuncties en in je motivatiebrief welk kennisgebied je beheerst. Meer informatie is te verkrijgen via de website van Cultuur Eindhoven. Biedt dit niet voldoende informatie, dan is het mogelijk contact op te nemen met de secretaris van de Cultuurraad, Marianne Vaessen, telefoon 06-25097948 of via email: mariannevaessen@cultuureindhoven.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vacature op onze website